εφηβεια και παχυσαρκια

14

Transcript of εφηβεια και παχυσαρκια

Page 1: εφηβεια και παχυσαρκια
Page 2: εφηβεια και παχυσαρκια

Παχυσαρκία είναι κλινικι κατάςταςθ ςτθν οποία θ υπερβολικι αποκικευςθ λίπουσ μπορεί να ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία του ατόμου.

Page 3: εφηβεια και παχυσαρκια

Σφμφωνα με το ΔΜΣ ωσ παχφςαρκοι χαρακτθρίηονται τα άτομα με ΔΜΣ μεγαλφτερο από 30. Κατά μζςο όρο, οι παχφςαρκοι άνκρωποι ζχουν μεγαλφτερθ δαπάνθ ενζργειασ από λεπτότερουσ, λόγω τθσ ενζργειασ που απαιτείται για να διατθρθκεί μια αυξθμζνθ μάηα ςϊματοσ.

Page 4: εφηβεια και παχυσαρκια

•Η κληρονομικότητα•Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ•Ψυχολογικοί παράγοντεσ•Η φπαρξη οριςμένων αςιενειϊν•Η λθψη κάποιων φαρμάκων•Ο καιημερινόσ τρόποσ ζωθσ•Η έλλειψη άςκηςησ

Page 5: εφηβεια και παχυσαρκια

• Η κληρονομικότητα φαίνεται να παίηει κάποιο ρόλο, αν και οι περιπτϊςεισ που θ παχυςαρκία είναι αποτζλεςμα γονιδιακοφ προβλιματοσ είναι ελάχιςτεσ.

Page 6: εφηβεια και παχυσαρκια

•Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ οι οποίοι αφοροφν το επίπεδο φυςικισ δραςτθριότθτασ των ατόμων, τθν επιλογι των τροφίμων κακϊσ και τον αρικμό και τθν ςυχνότθτα των γευμάτων. Όλα αυτά είναι παράγοντεσ που επθρεάηουν το βάροσ του ατόμου.

Page 7: εφηβεια και παχυσαρκια

•Ψυχολογικοί παράγοντεσ είναι επίςθσ δυνατόν να επθρεάςουν τθν ποςότθτα του φαγθτοφ που καταναλϊνει ζνα άτομο, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ

Page 8: εφηβεια και παχυσαρκια

•Η φπαρξη οριςμένων αςιενειϊν (π.χ. υποκυρεοειδιςμόσ, ςφνδρομο Cushing, κατάκλιψθ) μπορεί να οδθγιςει ςτθν υπερβολικι κατανάλωςθ τροφισ και τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ

Page 9: εφηβεια και παχυσαρκια

•Η λθψη κάποιων φαρμάκων (π.χ. αντικατακλιπτικά, ςτεροειδι) μπορεί επίςθσ να ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ.

Page 10: εφηβεια και παχυσαρκια

Η παχυςαρκία αυξάνει τθν πικανότθτα νόςθςθσ από διάφορεσ αςκζνειεσ, ιδιαίτερα των καρδιακϊν πακιςεων και του διαβιτθ τφπου 2.

Page 11: εφηβεια και παχυσαρκια

• Βοθκοφμε να μάκει να μαςά αργά, ιρεμα το φαγθτό του και όχι βιαςτικά με μεγάλεσ μπουκιζσ.

Page 12: εφηβεια και παχυσαρκια

• Βοθκοφμε να αγαπιςουν τα φροφτα και τα λαχανικά, και φροντίηουμε ϊςτε το 1/3 του κάκε γεφματοσ να είναι ςαλάτα ι μαγειρεμζνα ι ωμά / κομμζνα λαχανικά.

• Βρίςκουμε τρόπουσ για μείωςθ των περιττϊν λιπαρϊν / κερμίδων από τισ κοινζσ ςυνταγζσ που φτιάχνουμε κακθμερινά, κακϊσ και αντικατάςταςθ του κοινοφ λαδιοφ με ελαιόλαδο.

• Περιορίςτε τθν τθλεόραςθ. Τισ απογευματινζσ ϊρεσ που βλζπουν τα παιδιά τθλεόραςθ γίνεται ζντονθ διαφιμιςθ προϊόντων που είναι γλυκά και λιπαρά και κάνουν τα παιδιά να ςκζφτονται ςυνζχεια το φαγθτό και κατ’ επζκταςθ να τρϊνε και να ηθτοφν τζτοια ςνακ.

Page 13: εφηβεια και παχυσαρκια

• Βοθκοφμε το παιδί να αςχολείται με ευχάριςτεσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, και περιορίςτε τισ κακιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ακόμα και τα πιο απλά παιχνίδια και θ γυμναςτικι που εμπεριζχει παιχνίδι βοθκοφν τα παιδιά να κινοφνται και αυξάνουν τισ κοινωνικζσ τουσ ικανότθτεσ π.χ. ποδιλατο, ποδόςφαιρο, γυμναςτικι, χορό και μπαλζτο.

Page 14: εφηβεια και παχυσαρκια