παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότητα

of 154 /154

Embed Size (px)

Transcript of παιδικά βιβλία για τη διαφορετικότητα

  • 1. fi fi

2. Concept: ()fi: () : () : , () fi : , (): fi fifi & : (fi fi) : fi fi: () fi fi fi fi fi fi . Bernard van Leer Foundation.Copyright () - A 2010A fi fi fi, fi fi , . 2121/1993 B-, .100/1975.E , , fi fi , , fi, 51 . 2121/1993.fi 64, 152 31 , .: 210.6775147, Fax: 210.6775148www.anatolikos.gr 3, 114 72 , .: 210.3387427e-mail: [email protected], www.ddp.org.grISBN: 978-960-8429-79-6 3. fiANATOIKOA 2010 4. fi fi 5. fi , -, fi . fi fi , - , - , - fi . . fi , 50% - fi 50% fi . 6. fi fi - 1. fi, , OE2. , , 3. , fi, OE, 4. , , 5. fi6. , 7. fi, fi, 8. fi, Index ... Index Index ... fi11131719212244546878114122128135144146148 7. 10 a & fi fi : ()www.ddp.org.gr fi www.schedia-art.grwww.eadap.gr Bernard van Leer Foundation. 8. 11 fi fi, , - fi . 2008, , , - fi . fi - fi , fi , - . 2009, Bernard van Leer (www.bernandvanleer.org) , fi- , -fi fi. fi & fi fi fi fi, - , . OE fi . - fi , , fi , - (www.diaforetikotita.gr). fi fi fi - fi . ; ; fi ; ; , fi fi . 9. 12 10. 13 - - fi; fi fi fi - fi fi ; , fi , fi- fi fi, fi - ; , - . fi, - fi fi fi, fi fi . fi , - fi. fi - fi (), (), (), (), () , fi, fi (-, fi). fi fi - , , fi , - . 11. 14 , . OE , fi ( fi), (fi, -), ( ), -( ), - (fi), (, OE ), - () fi fi . -, , , , fi, fi . fi , , fi - fi fi , . fi fi , fi, -, , fi fi. fi . . fi fi- fi fi - fi, fi -. , fi fi fi fi . fi , fi fi . fi . fi -, fi , fi fi 12. 15 fi . - fi - fi . , , ,fi , , fi , fi . fi fi fi , fi fi . fi fi fi , fi fi, fi fi fi . , fi fi fi fi fi, fi fi - fifi .fi, fi , . , , - , , fi fi fi fi , . fi fi , . - , - , - , - fi fi fi - . . fi - , , fi -, , , - 2 ... . fi , , fi . 13. fi, - fi , - fi fi . fi fi fi fi fi , fi. -, , fi fi - . fi , fi , , - . fi fi fi - , fi fi fi fi, , , . fi, , , - , , . fi , fi fi, fi , fi fi - , , fi fi , , fi , , fi, . . fi-, , . fi fi, fi fi fi fi . fi , fi fi - , fi fi ,fi fi . 16 14. 17 fi fi fi . Tfi fi , fi fi - , , - fi . , , . , , . fi fi , - fi, fi fi , ..., , , , fi fi fi fi fi fi , -fi, . , fi fi . fi-, , fi , fi , fi - fi fi . OE, fi fi . 15. fi - , fi fi fi fi. , -,, , / . - fi - . , fi, fi , fi, , fi- fi , -, fi . fi fi, fi , fi . fifi fi , fi fi - . , fi - fi , - . fi - - fi . fi fi: - fi -fi fi fi . . 18.: fi fi fi fi -. 16. 19 fi fi fi .. fi fi .- fi fi fi .- fi fi fi.- fi fi . .- , .- , , fi, .- fi fi fi fi.. fi . fi fi , fi . fi - fi . fi - . :- (.. , fi , fi fi fi, fi , fi fi ..). 17. - fi fi . fi fi , fi , fi. fi .- fi (fi ). fi , - .- fi fi . fi fi -:1. - fi fi fi fi .2. fi fi fi fi fi .3. fi -. fi fi fi - fi .4. fi . - fi fi .5. fi fi fi , -fi . 20 18. fi fi fi fi fi fi , - fi() : : 21 19. 22 20. 23OEfi 1 7 8 12 13 14 15 O.H.E. fi "" fi fi fi 0 18 . fi, , .fi fi, . fi . fi , fi . , , , fi fi fi fi, fi, . . , , . 21. 24: : fi: , 2003 fi , - . fi fi fi, fi fi . fi fi , fi fi - , - . - fi . - . - fi . fi-fi . fi -. 13 ( ) 2 (fi ) 28 () 29 ( ); fi : Brigitte Labb, Michel Puech: Jacques Azamfi: , 2004 fi - . , fi . , , - fi , fi - , fi fi , fi fi fi , fi , fi fi - , fi, - .. 8 (fi) 2 (fi ) 28 () 29 ( ) 6+ 8+ 22. 25 fi...OE fi: Jennifer Moore-Mallinos: Marta Fbregafi: , 2006OE fi . , , , . fi . 13 ( ) 34 ( ) 19 (, , ) 36 ( ) - fi : David McKee: David McKeefi: , 1996 OE, fi , . . fi , fi . fl , fi , fi -. . , fi ! fi . . fi , - fi fi fi fi fi fi . fi fi fi - . 8 (fi) 31 ( fi ) 6+ 6+ 23. 26 6+ 5+ : Brigitte Labbe, MichelPuech: Jacques Azamfi: , 2004 fi - -fi fi - fi : ; - , -fi, - ,fi fi, , fi - ; - fi fi . , fi , , - - fi. fi : . , , . fi fi fi - fi , , fi . , fi, fi fi fi : , -, .., fi . fi, , - fi fi . 12 ( ) 7 ) 8 (fi) 37 ( ) 40 ( / -) : Jeff Brumbeau: Gail de Marckenfi: , 2000 fi fi fi . OE , fi fi, fi fi fi . - , fi - - . . 8 (fi) 2 (fi ) 5 (fi fi) 24. 27 7+ OE ... !: : fi: fi, 2003 - . OEfi . fi- fi. fi- -. , . OE . , -, . -. fi - fi . fi fi. o . fi - fi. - fi fi - fi fifi , fi -. . 13 ( ) 2 (fi ) 30 (fi) 31 ( fi )OE ... : : fi: fi, 2006 , - , . , - . - fi - fi , -fi fi, , - . fi-, fi fi , fi: fi fi, fi fi, fi -fi fi fi fifi fi . 13 ( ) 2 (fi ) 14 ( -) 17 (fi) 6 ( ) 6+ 25. 28OE !: Carrie Weston: Tim Warnesfi: , 2008 - fi. fi - , fi fi fi fi, fi . fi . - , fi fi . fl - fi - fi - , . 8 (fi) 2 (fi ) 28 () 29 ( ) 4+ 26. 29 fi : fi: fi: , 2009 fi fi fi. - . fi fi fi. fi fi . - - fi, -. fi . - , fi -fi , - , , fi, . 8 (fi) 2 (fi ) 7 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 15 ( - ) 6+ 27. 30 ... : : fifi: , 1999 fi fi , - . fi - . OE fi, - , fi . fi , fi, fi fi . 8 (fi) 21 () 7+ , !: : fifi: , 2006OE fi , fi , -fi . fi, fi , fi . - fi fi fi fi fi . - fi . 13 ( ) 2 (fi ) 30 (fi) 3 ( ) 4+ 28. 31: fifi: , 2008 , fi, , fi, fi . , , , - fi-. fi . - . fi - . fi fi - fi - . fi. , - fi -. fi . - , fi - fi fi . fi fi - -, . fi fi - fi fi. fi fi - fi fi . - . - fi - fi - . fi - , - , , . fi fi fi , fi fi - . fi - fi . -fi fi, . 13 ( ) 31 ( fi ) 12+ 29. 32, fi -: : OE fi: , 2001 , -fi, , -. , fi , , fi , fi . - - - . fi. - fi -, fi , . -, fi fi - fi. 13 ( ) 27 ( ) 14 ( ) 7+ : fi : fifi: , 2007 fi, , ,, fi - fi , . fi, . , , fi fi , , - . fi -, . , , , fi fi , fi . - - fi , - . , fi, , fi, - fi fi, fi- . 13 ( ) 5 (fi fi) 12 ( ) 21 () 28 () 29 ( ) 8+ 30. 33 fi : Kitty Crowther: Kitty Crowtherfi: , 1998 fi fi fi fi. fi . fi -fi fi . fi fi . fi fi , - fi fi fi . 8 (fi) 2 (fi ) 28 () 29 ( ) 6+ fi : Amy MacDonald: Sarah Fox-Daviesfi: , 1990 fi .fi fi fi- . , -. fi, . - fi fi - fi . fi fi . ,fi, - , . - fi - . fi fi , fi - fi . 8 (fi) 2 (fi ) 5+ 31. 34 fi !: : fi: fi, 2009 , fi . - , - . , fi fi , , fi fi . fi fi fi . 8 (fi) 2 (fi ) 27 ( ) 9+ : fi: , 2008 fi , , , -. fi , fi- , fi fi. , , . 15 ( ) 12 ( ) 31 ( fi ) 12+ 32. 35 8+ : Becky Bloom: Becky Bloomfi: fi, 2000 , fi . fi, fi , fi fi . -, . , fi fi. fi fi, fi. , fi . fi . fi fi , . OE fi . 8 (fi) 2 (fi ) 27 ( ) : Rudolf Herfurtener: Antoni Boratynskyfi: , 1997 fi. fi, -fi fi fi- fi . fi fi fi fi . OE fi, fi; fi . fi- , , : , . fi, , fi , fi fi . fi fi , . , fi , , - . , fi. , . , fi, . , fi fi fi fi fi fi . fi - fi , fi fi . -, , , fi . - . 13 ( ) 28 () 29 ( ) 22 ( fi) 5+ 33. 36 fi : : fi: , 2005 fi . fi - , , - fi fi . , fi fi fi , , fi , fi . . , , - . fi. fi 8 (fi) 2 (fi ) 5+ : : fi: E , 2002 . , - , fi fi . fi , fi . OE fi . fi fi fi -, fi . 15 (E ) 2 (fi ) 30 (fi) 3 ( ) 7+ 34. 37 : Ren Gouichoux: ric Gastfi: fi, 2008 fi . fi fi fi ! . - fi, fi , - . fi fi . . , fi . ! fi . fi fi fi . 8 (fi) 7 ( ) 5+ ! fi... !: : fi: fi, 2006 fi fi , . fi fi fi : fi - , fi fi !. fi fi fi fi fi, . fi - fi , -. fi fi fi , fi, . fi , , , fi fi . fi fi fi - fi fi . fi ...fi - , , . - . fi fi , fi . -, , , . 13 ( ) 5 (fi fi) 6 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 12 ( ) 3 ( ) 5+ 35. 38 : : fi: , 1976 , fi, . fi. fi fi -. , . -fi . fi . 15 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 3+ : Paul Thies: Christophe Merlinfi: , 2001 fi fi. fi fi , . OE fi fi. fi -fi fi . fi . fi fi- fi fi-. fi , fi , , fi . fi - fi fi , . fi . fifi fi fi.fi fi , fi-, - . 13 ( ) 2 (fi ) 6 ( ) 7 ( ) 8 (fi) 14 ( -) 31 ( fi -) 22 ( fi) 32 ( , ) 7+ 36. 39 : : fi: , 2009 fi fi ., fi fi . fi fi fi fi . fi fi-fi - fi -, fi. , fi fi, fi . fi , fi . , fi fi . fi , fi , fifi fi , , . fi -. fi : , fi!!! fi fi fi , fi, fi- fi . 13 ( ) 28 () 29 ( ) 38 (OE ) 23 ( ) 6+ 37. 40: Paul Maar: Kestutis Kasparaviciusfi: , 1998 -fi . fi fi fi fi , , : -, , . - . fi - . -, fi . fi - fi fi - - - fi fi . fi fi- . fi . -, , fi - -fi, . 4+ fi . 8 (Tfi) 2 (fi ) 22 ( fi) 37 ( ) 4+ : Peter H. Reynolds: Peter H. Reynoldsfi: , 2004 , fi fi . , fi fi . fi - . fi , fi- fi fi . fi fi , fi - . 13 (E ) 5 (fi fi) 28 () 29 ( ) 4+ 38. 41 fi;: : fi: , 2005 fi , fi fi fi fi . fi fi , , fi fi . fi fi fi fi fi . OE fi , fi fi, ., fi , fi fi fi . fi, , fi , fi fi .OE . 13 (E ) 2 (fi ) 14 ( ) 5+ : : fi: fi fi, 2007 fi fi fi fi. fi , - fi fi fi, fi , . fi fi . fi fi . fi . 8 (Tfi) 2 (fi ) 7 ( ) 6+ 39. 42: Satomi Ichikawa: Satomi Ichikawafi: , 2006 fi fi . fi. , - . fi fi - fi fi . - fi . - fi , . fi . - fi . fi fi fi . fi fi fi . 14 ( -) 29 ( ) 2 (fi ): : fi: fi, 2005 - fi. , fi - - , fi . ,fi, fi fi - fi, - -fi fi fi fi fi. - . fi fi . fi fi. , -. - - , . fi . fi fi fi fi . fi fi . OE, fi . fi 15 ( ) 28 () 29 ( ) 23 ( ) 4+ 5+ ;; ... 40. 43: : fifi: , 2000 fi fi - fi , - . fi fi fi . . , . -, . fi - fi . fi , - - fi. fi fi fi fi. - fi, fi , fi . 8 (fi) 2 (fi ) 22 ( fi) 30 (fi) 8+ 41. 44 42. 45 6 24 26 27 O.H.E. , . fi . fi . : fi, , , , , . , . 43. 46 : Jean - Vital De Monleon: Rebecca Dautremerfi: , 2009 fi fi -. . , - fi , , - , , fi fi fi . - fi . OE fi , fi fi fi . 27 (A ) 21 (Y) 2 (Afi ) 3 6 101 fi : David Bellamy: Penny Dannfi: , 2008 fi fi , . fi , - fi . fi . , - fi . fi 27 (A ) 28 () 29 ( ) 10+ 44. 47OE fi... !: : fi: fi, 2001fi fi , .OE fi , fi fi . fi fi fi, fi - , fi fi. fi, , . fi, fi fi . 6 ( ) 17 (fi) 2 (fi ) 14 ( ) 6+ : Luis Sepulveda: Claudia Bielinskyfi: Opera, 2008 fi , - , fi . fi fi , . , fi . fi, fi . , , , . , fi, fi fi fi. 6 ( ) 2 (fi ) 21 () 11+ 45. 48 : -fi: fi: , 2002 fi fi . fi fi fi . . fi, . , fi, fi . , fi fi . fi , , - .fi 6 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 17 (fi) 6+ fi fi ;: -: fi: , 2008 , , - , . fi fi . fi fi, fi , , . fi fi , fi fi , ... . fi , fi . fi, , fi , , fi fi , fi fifi -, , - fi, fi ! fi - fifi . 27 ( ) 6 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 6+ 46. 49: fi: , 1999 , fi fi fi fi , fi . fi, , fi , , , fi fi . fi . , , fi , - fi . 6 ( ) 5 (fi fi) 12 ( ) 23 ( ) 24 ( ) 13+ : fi: fifi: , 2006OE fi . OE - , . 50 fi. fi fi fi. fi - , fi , fi. fi . 24 ( ) 22 ( fi) 8+ 47. 50 ! fi : : fifi: , 1984 fi . , , - . - fi . . fi fi fi .fi 6 ( ) 7 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 6+ : Emma Brownjohn: Emma Brownjohnfi: , 2007OE , , fi . -fi fi , fi , fi , fi. - - fi. , , . , fi , fi . fi fi. 27 ( ) 24 ( ) 29 ( ) 4+ 48. 51 : : Stephen Westfi: , 2001 fi , fi - fi , fi. fi fi . fi . fi -. fi fi fi, fi , , , , fi , ( -, . ). 6 ( ) 8 (fi) 12 ( ) 19 (, , ) 30 (fi) 39 ( -) 8+ : Marjane Satrapi: Marjane Satrapifi: fi fi, 2007 fi, fi . -fi , fi . 26 ( fi) 12 ( ) 28 () 29 ( ) 4+ 49. 52 : : Helen Oxenburyfi: , 1993 - . -, fi . fi , fi . fi - fi . fi - fi fi . fi fi fi .fi 27 ( ) 2 (fi ) 39 ( -) 6+ 50. 53 51. 54 52. 17 28 29 30 31OEfi fi fi (, fi, fi, ). fi fi, . fi. fi . . fi fi , fi .fi , fi, , . fi , fi, , .55 O.H.E. 53. 56: Gwenaelle Boulet, MartineFournier, Charlotte Ruffault, NathalieDiochet: Rodriguez Beatrice,Veillon Beatrice, Regis Fallerfi: , 2008OE fi , , fi - fi , - . - - . fi fi fi . fi fi fi - fi, fi - , fi fi -fi fi . - fi ;. fi, , , . - -, - . fi fi . - - fi fi fi-. -, - fi, , fi fi. fi , fi fi fi , , - , fi fi. OE -, - , fi . : , fi fi- fi, - fi fi, fi . fi ,fi, - . . fi fi - fi. 17 (fi) 28 (E) 29 ( ) 31 (E fi -) fi 8+ 54. 57 , : , : , fi: ...., 2007OE (....). fi , . fi-. - fi fi , , . (fi fi . ). - . , - fi , fi , fi . - fi fi . 31 ( fi ) 27 ( ) 23 ( ) 7+ fi : : fi: fi, 2002 fi , fi - , fi -. -, - , . , , fi fi , fi-. - - OE fi -fi. -, , , fi fi . fi fi fi , - fi - , -fi fi. 30 (fi) 28 () 29 ( ) 22 ( fi) 2 (fi ) 9+ 55. 58 : : fi: , 2004 fi , fi fi , . fi fi fi . , , fi - , fi fi fi -fi . , , , - , fi : fi OE . 28 () 6 ( ) 8 (fi) 12 ( ) 13 ( ) 29 ( ) 30 (fi) 6+ : fi: , 2008 - . , fi , fi - . , fi , , fi fi . : -, , , fi , - fi . fi ; . 28 () 29 ( ) 13 ( ) 14 ( -) 10+ 56. 59OE fi : fi -: fi: fi, 2008 fi - - fi , fi - fi . 365 fi fi - - , . fi- , . - , fi. 31 ( fi ) 23 ( ) 2 (fi ) 9+ OE fi... fi!: : fi: fi, 2005OE fi ; fi. , fi , fi fi, fi. fi fi - [] fi, , . fi fi fi fi - fi fi fi fi -! ! OE fi , ! - fi fi fi fi, , fi . , fi fi . 31 ( fi ) 32 ( , ) 5+ 57. 60H , : : fi: fi, 2009fi - fi fi . fi - , fi- . - - fi : -, , fi fi fi fi . fi , - fi . OE - fi fi--fifi fi - fi ! fi fi . fi fi - ; fi. fi fi-, fi , ; 29 ( ) 13 ( ) 36 ( ) 37 ( ) 40 ( / -) 16 ( ) 6+ : Elisabeth Duval: Elsa Oriolfi: , 2009 fi - fi -fi. fi , fi -. fi fi. fi fi . 29 ( ) 2 (fi ) 28 () 5+ 58. 61 : fi: , 2008 fi fi , , fi . fi fi . fi fi , -. , fi - . fi fi fi fi , fi fi , fi fi . fi. 28 () 29 ( ) 30 (fi) 31 ( fi ) 10+ fi: fi: fi , 2004 fi , , fi fi fi fi. fi , fi, fi, - fi fi . 30 (fi) 22 ( fi) 2 (fi ) 7 ( ) 8 (fi) 10+ 59. 62 fi: Tim Vyner: Tim Vynerfi: , 2002 fi fi, . fi fi . fi ,, , , , , , fi fi fi , fi - fi, fi . 31 ( fi ) 2 (fi ) 6+ : fi: fi: , 2007 fi . - fi -. fi fi fi - fi . , fi, fi .fi, fi - . fi. fi . fi . , . , fi, fi fifi( fi fi ) . 31 ( fi -) 22 ( fi) 9 ( ) 10 ( ) 8+ 60. 63 3 : Gill Pittar: Cris Morrellfi: fi , 2007OE - , -fifi fi . fi , fi-fi fi fi. . , -, -. fi , , , , . fifi - fi fi. fi fi . fi fi fi fi . fi , . fi fi . 17 (fi) 2 (fi ) 11 ( fi): , fi, : , -, , fi: ..., 2008 fi fi . .M.E., . - , fi .1. : : fi . fi fi - . - , fi . fi - fi, fi - fi . 4 ( )2. : fi: fi fi . fi . - fi fi fi fi . 4 ( )3. : : fi fi OE fi fi , , fi fi . fi fi , fi - , fi . 19 (, , ) 28 () 29 ( ) 3 ( ) , fi fi 8+ 4+ 61. 64 fi : Cianni Rodari: Francesco Altanfi: , 200370 fi . , fi fi -, fi fi . , , , - fi fi , fi fi , fi, - -, , -. fi fi , fi fi fi -, - [] , fi fi , fi - fi, fi fi - fi , , fi fi fi, fi fi fi , , fi- : [] !, fi -, fi - - . fi, fi - fi , fi [], fi , fi , fi . 31 ( fi ) 2 (fi ) 28 () 29 ( ) 38 (OE ) 6+ : Peter Hrtling: fi fi: , 1987fi fi fi fi , fi , fi fi . , fi fi , fifi , . fi , , - . fi. - fi , fi . - fi . - . - . . fi - . fi fi fi 70. , fi, fi- , , -, . - fi fi fi fi. 29 ( ) 2 (fi ) 5 (fi fi) 6 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 15 ( ) 22 ( fi) 28 () 31 ( fi ) 30 (fi) 3 ( ) 10+ 62. 65 : Jill Murphy: Jill Murphyfi: , 1989 fi, fi , fi fi - fi . fi - . OE fi fi fi fi , fi fi .fi 31 ( fi ) 30 (fi) : : fi: , 2007 fi fi fi . . , , fi - . fi fi fi fi fi . - -- fi fi , - , , - . . 29 ( ) 22 ( fi) 6+ 7+ 63. 66, !: : fi: , 2004 fi , , fi fi . fi fi . , - . fi , fi fi. fi fi. fi , fi - fi . 31 ( fi ) 27 ( ) 6 ( ) 7+ : -: fi: , 2002 , fi - fi. , fi, fi - fi fi fi . fi fi - fi . , ,fi , fi , fi fi . 31 ( fi ) 7 ( ) 12 ( ) 17 (fi) 10+ 64. 67 fi fi fi ;fi fi : Sabine Rahn: Gnther Jakobsfi: fi, 2009H fi fi . fi , fi fi- fi . - fi fi .OE fi, , . , , fi. fi , . fi fi fi . fi , . 29 ( ) 24 ( ) 27 ( ) 31 ( fi ) 6+ : Tahar Ben Jellounfi: , 1998OE fi , - 10 fi fi fi . fi, fi -. fi . , fi , - fi fi fi fi ., fi - . 30 (fi) 29 ( ) 14+ 65. 68 66. 69 5 9 10 11 18 19fi fi fi fi fi . , fi , fi fi. fi , , fi fi . fi , . fi fi fi . fi fi - . ., , fi , , ,, , , , fi fi . , , fi fi , /. fi - , fi fi fi . fi fi, fi fi fi fi -, fi . , - fi . - : fi, , , ,, . -, . fi , - fi . 20 21 22 25 27 35 O.H.E. 67. 70H fi: Beatrcice Rotriquez: Beatrcice Rotriquezfi: , 2008 fi fi fi fi . -fi , fi fi , fi, fi fi. fi. , fi fi fi- fi. , fi - fi. fi fi fi . fi fi . fi fi , fi . fi-, fi fi - fi . fi, fi fi , fi .OE fi fi- fi fi - . 35 ( -) 2 (fi ) 29 ( ) 3+ 68. 71 fi... !: Jennifer MooreMallinos: Marta Fbregafi: , 2006 fi ; fi- , . fi fi. fi fi fi fi fi . fi . fi fi . - , . . , fi fi fi . - . fi 5 (fi fi) 9 ( ) 10 ( ) 18 ( ) 5+ fi, : Debi Gliori: Debi Gliorifi: , 2008 fi fi fi . , -,fi . , fi fi, , fi . , fi fi fi. 9 ( ) 2 (fi ) 5 (fi fi) 7 ( ) 8 (fi) 12 ( ) 4+ 69. 72 : Brigitte Weninger: Eve Tharletfi: , 2005 , fi fi. fi -, fi, ' , - . , , . fi , fi , , fi fi. fi - fi fi fi . 21 () 2 (fi ) 14 ( ) 30 (fi) 5+ : OE : fi: , 2008 . fi . fi fi . , fi fi , fi . . fi fi fi fi- . 21 () 29 ( ) 2 (fi ) 5 (fi fi) 5+ 70. 73O fi : Gill Pittar: Cris Morrellfi: , 2004OE , fi- fi . OE fi fi , , fi fi - . fi fi fi . fi , , -, fi , -fi, fi , fi - -, fi fi fi fi fi. fi , fi fi fi . - fi . fi fi . . 9 ( ) 2 (fi ) 20 ( ) 21 () 28 (): Nadine Brun-Cosme: Olivier Tallecfi: , 2008 - fi fi - . , fi . fi fi, , - fi ,, . fi, fi , , fi . , , , fi fi -. , fi. , fi . fi fi, . 21 ( 28 () 29 ( ) , fi 4+ 4+ 71. 74 fi... : fifi: , 2008 fi , - . . fi fi fi . , fi fi . - fi , - - .OE fi , fi, fi ,fi fi . - fi , . - . fi - . OE fi fi fi - -. , - . 9 ( ) 1 (fi) 7 ( ) 8 (fi) 12 ( ) 13 ( ) 15 ( ) 6 ( ) 27 ( ) 28 () 29 ( ) 30 (fi) 31 ( fi ) 5 (fi fi) 10 ( ) 11 ( -fi) 18 ( ) 19 (, , ) 20 ( ) 22 ( fi) 35 ( ) 12+ : --: fi-fi: , 2000 , - fi- , fi , fi fi fi -, . , fi , , - . fi fi - fi, , fi fi, -, , , - , fi fi . fi fi fi fi , - fi . 21 () 28 () 5 (fi fi) 18 ( ) 20 ( ) 2 (fi ) 12 ( ) 14 ( -) 17 (fi) 5+ 72. 75 fi : fi: fi: , 2008 . - . fi , fi fi . , , fi . fi ., fi -. fi . 9 ( ) 5 (fi fi) 10 ( ) 6+ : : OE fi: , 1999 fi fi, fi , fi - fi , . , , fi fi fi . 9 ( ) 28 () 29 ( ) 2 (fi ) 7 ( ) 8 (fi) 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 27 ( ) 5+ 73. 76: : fi: , 2007 fi -. fi- : -, ! fi . fi . 21 , - , , , fi . fi , - , - , fi fi fi , fi fi . , , , - - fi fi, , fi - fi, fi. fi, - fi fi, - fi -, - , fi fi fi- . fi fi fi fi , fi fi , , , . , fi-, fi fi , , -fi . 5 (fi fi-) 18 ( ) 19 (, , -) 21 () 2 (fi ) 23 ( ) 39 ( --) 6 ( ) 5+ 74. 77: fi: , 2008 , -, - , - fi fi fi-. fi fi -, fi -fi fi . - fi , fi - . fi - -, , - . - -fi fi . fi: - ( fi - fi), - fi , fi fi , fi. -, , , fi- fi fi. 9 ( ) 12 (E ) 13 (E ) 14 (E -) 15 (E ) 28 (E) 29 ( ) 30 (Mfi) 31 (E fi -) 2 (Afi ) 9+ 75. 78 76. fi 2 14 17 23 30fi . OE fi , , , , fi, , , . .fi fi (, fi, fi, ). fi fi, . . fi .fi , fi, , .79 O.H.E. 77. fi : fi: fi: , 2003 fi fi . - fi fi fi fi fi. fi fi fi fi . fi . fi fi , fi fi fi fi fi fi fi . , fi . OE fi , -. fi, fi fi . 2 (fi ) 28 (E) 29 ( ) 31 (E fi ) !: fi : fi fi: , 2003 fi . fi - -fi . fl - fi fi : -fi fi fi fi. , fi . fi - . fi fi fi fi fi fi fi . fi . fi- fi fi fi - fi fi . 2 (Afi ) 8 (Tfi) 31 (E fi ) 5+ 4+ 80 78. : : fi: , 2006 fi fi 75 . OE -fifi , - fi - . fi fi. fi fi fi.OE fi fi. , fi fi fi fi. ; fi fi, fi fi , - . ,fi fi . - fi fi. fi fi, , fi fi. , fi . 2 (fi ) 23 ( ) 24 (Y ) 26 (K fi) 27 (A ) 16 ( ) fi 7-9 : odd Parr: odd Parrfi: , 2008 - fi -fi , -, , , fi- . - fi , fi . fi( , , ), fi(E fi , -). fi -: . -fi. fi fi, fi . fi fi ! 27 ( ) 2 (Afi ) 28 (E) 29 ( ) 24 (Y -) 5+ 81 79. 82 fi: fi: fi: , 2008 , fi , fi fi, , , , fi -. , , fi , , . , . , - fi , fi fi ! fi ! : Geoffroy de Pennart: Geoffroy de Pennartfi: afi, 1998 fi, fi fi- fi . , - , fi . fi fi - , . , . , , . fi fi . . fi fi.fi 17 (fi) 6 ( ) 6+ 2 (fi ) 13 ( ) 9 ( ) 9+ 80. 83 : onika Weitze: Eric Battutfi: , 2008 fi , . , fi fi fi - , . fi - . - fi , fi -, fi fi fi . fi fi , . fi fi fi . - , ,fi . 2 (fi ) 7 ( ) 8 (Tfi) 7+ 81. 84 : Ghislaine Biondi: Rebecca Dautremerfi: , 2001 fi , fi fi fi . fi fi . fi , , fi . 2 (fi ) 21 () 20 (E ): : fi fifi: fi, 1999 , fi fi fi fi fi- . - . fi , fi fi, . fi, , fi fi . - fi , -. fi fi fi - fi - fi fi fi. fi fi fi,fi, , fi -fi . - . -fi, fi fi fi, fi,fi fi - ..fi fi, - fi fi fi , fi -fi fi .fi 23 ( ) 6 ( ) 20 (E ) 3 ( ) 3+ 6+ 82. 85T : OE : fifi: fi, 2009 fi - . , fi fi . - , fi fi. fi fi, fi . - fi - , fi. - fi fi - fi fi . 23 ( ) 28 (E) 29 ( ) 2 (Afi ) 9+ 83. 86 fi: Todd Parr: Todd Parrfi: , 2008OE fi fi -fi (o fi : its okay tobe different). , - fi - fi -fi ( ), -. fi , ( , -fi , ), fi , ( fi , ). fi : , ..., -fi. fi - fi fi fi . , fi fi fi fi - fi . 2 (fi ) 21 (Y) 23 ( ) 30 (Mfi) 13 (E ) 2+ 84. 87: Laura Jaff, Laure Saint Marc: Catherine Proteaux,Batrice Veillon, Rgis Fallerfi: , 2008 - fi. fi- , : , -. -fi. , , - fi - , . , fi fi fi , fi fi , fi fi,fi fi , fi - fi. , - fi, fi. fi. , - -, -. fi. - fi fi fi !. fi fi fi - fi . OE fi , -, fi, , - - . 2 (Afi ) 3 ( ) 6 ( ) 12 (E ) 13 (E ) 14 (E ) 23 ( ) 26 (K fi) 27 (A ) 28 (E) 29 ( ) 30 (Mfi) 31 (E fi ) fi 8+ fi: fi fi: fi fifi: , 2007OE fi fi fi . - fi fi . , fi, fi . . - . fi fi. fi fi , -fi fi fi - . fi fi - . fi fi , fi , fi fi fi. - fi . 2 (fi ) 23 ( ) 24 (Y ) 7+ 85. 88: , fi fi: , 2004 fi fi 12 , , -, - . fi fi -.fi , fi fi . , -fi . , - -fi fi, fi fi . fi , - fi fi fi, fi fi fi fi fi - . fi fi , fi fi . OE fi -, -. fi fi fi , - fi . fi fi fi ,, . 2 (fi ) 7 ( ) 8 (Tfi) 30 (Mfi) 22 ( fi), ! 10+ OE ... !: : fi: fi, 2004 , fi, fi -. - , , - . -; fi -; fi -, fi. , fi fi, fi , -. ,fi ! -, , - fi . 2 (fi ) 6 ( ) 17 (fi) 18 (E ) 19 (B, ,) 39 (E -) 6+ 86. 89: : fi: fi, 2001 , fi - fi fi - . fi, fi fi . fi fi , fi ., fi, , fi fi , , fi fi , fifi fi ; 2 (fi ) 6 ( ) 31 (E fi -) 17 (fi) 39 (E -)OE fi...! 6 : Rebecca Dautremer: Rebecca Dautremerfi: , 2007 , fi -, . , - fi . fi; -. fi ; - , ; fi , fi. fi fi - , fi , , - . ; fi , fi , fi , , . , , . - fi fi fi , fi , . - - fi, . 2 (fi ) 12 (E ) 13 (E ) 28 (E) 29 ( ) 6-9 87. 90: Rebecca Hazell: Helen Cannfi: , 2002 fi , , , : , fi fifi -. , -fi . , - fi fi - fi fi ., , , - . fi, -. OE , fi fi fi OE . , fi fi -. , fi. , fi -fi- , . - , fi fi. 2 (Afi ) 23 ( ) 28 (E) 29 ( ) 38 (OE ) 9+ : fi: , 2008 , . , - fi fi -, . , - . - , fi , . , fi. - . fi fi fi fi . fi - . , fi, . fi fi -fi , ,.fi fi fi - . fi - - fi , ,, - fi fi . fi . 23 ( ) 2 (Afi ) 6 ( ) 24 (Y -) 28 (E) , 9+ 88. 91 : John . Rowe: John . Rowefi: , 2007 OE, fi fi- fi . fi - , . -. fl fi, fi . . fi - fi fi fi -fi fi fi. fi fi-, fi, fi . 2 (fi ) 22 ( fi) 23 ( ) 6+ fi : : fi fi-fi: , 2004 fi fi . OE fi fi , , . fi , , . fi fi , fi -fi fi. fl fi - fi -fi . OE - : fi fi.OE fi - .OE . , fi - , fi ! fi Down, fi - . 23 ( ) 28 (E) 29 ( ) 6 ( ) 6+ 89. 92 : : fi: , 2006 , fi. - . . fi, fi, fi fi fi - fi fi . , - - fi . fi. fi fi fi fi ...! - fi . 23 ( ) 2 (Afi ) 31 (E fi ) 24 (Y -) 26 (K fi) 27 (A ) 6+ : Fred Bernard: Francois Rocafi: , 2004 - fi fi () 19 fi fi . - fi fi fi 33 --. fi fi fi fi fi. fi -fi. fi fi - fi. - fi-fi . : , . , fi fi - fi fi - . fi fi . fi fi fi -fi fi . - fi fi fi . fi fi, , -, - . - fi- fi . fi . 23 ( ) 2 (Afi ) 32 ( , ) 7+ 90. 93 -: Harriet Beecher Stowe: . fi: , 2008 - fi fi fi , 19 .fl fi fi, fi fi - . fi fi - . - fi . , -, fi fi , . . fi -, -, fi fi , , , fi. - -, fi 1960. fi fi, , fi fi , fi fi . 2 (fi ) 6 ( ) 14 (E ) 30 (Mfi) 32 ( , ) 9+ : Kathryn Cave: Chris Riddellfi: , 1997OE fi fi-. OE , fi, . fi . - fi . , , - fi, fi fi, - . - fi , - , fi -. fi . - fi , fi . fi fi, - , , fi . fi , , fi, fi ...... fi . - - fi , - . 2 (fi ) 8 (Tfi) 6+ 91. 94 : fi: fi, 2008O fi. fi , - fi fi fi. fi, fi . , fi , . OE fi - fi fi . fi - , fi fifi. fi -, fi, , , - fi - . 2 (fi ) 7 ( ) 8 (Tfi) 12 (E ) 14 (E ) 28 (E) 29 ( ) 12+ fi : Carolyn Nystrom: Lori McElrath-Eslickfi: fi - , 1999 fi - fi - . , fi fi fi fi - fi , fi . , fi .- fi- fi, fi . . , fi, fi fi, . fi - fi -. . fifi fi , . fi , fi .OE . , fi , . fi fi fi fi. fi fi . 2 (fi ) 29 ( ) 6+ 92. 95 : fi: -fi: , 2002 fi - -fi -. O fi fi. fi , , , . fi fi fi . -! ! ! ! , , fi fi. , fi, - fi fi . - -fi , - fi. , fi - fi , fi, - fi : , - . 2 (fi ) 14 (E ) 30 (Mfi) 6+ T : : fi: , 2001 fi fi fi, fi . - . fi fi fi, . fi fi . OE fi . . 23 ( ) 2 (Afi ) 8+ 93. 96 fi: Emmanuele Vaillantfi: , 2002 . , - fi . . fi , fi , - fi . , fi. 2 (fi ) : : fi fi: , 2007 fi -. fi fi -, fi . , fi , fi fi, fi . fi . - fi fi . 2 (Afi ) 5 (Pfi fi) 9 (Z ) 18 (E ) 21 (Y) 11+ 8+ 94. 97M fi: OE : fi: fi, 2006 fi, , fi - fi , , fi . fi fi , fi fi . fi -, fi , , fi . 30 (fi) 6 ( ) 28 (E) 29 ( ) 23 ( ) 2 (Afi ) 9+ : Thierry Lenain: Philippe Poirierfi: , 2001OE fi fi fi fifi . fi , fi fi . fi : , ; - fi fi ; , fi fi fi . , fi fi fi , , fi , fi . fi fi . fi fi , ! 23 ( ) 2 (Afi ) 10+ 95. 98 : : fi: fi, 2001 fi , fi . fi, - fi fi, fi fi fi fi fi. - fi . 9 fi fi fi fi fi fi - fi fi.fi 2 (fi ) 17 (fi) 28 () 29 ( ) 30 (fi) 6-9 fi fi: Dorling Kindersleyfi: , 1994 - Unicef fi fi. fi 9-15 - fi fi -fi. -, , , . fi fi E , . fi fi . , - , . fi fi, , , , -, fifi . 2 (fi ) 28 () 29 ( ) 24 ( ) 26 ( fi) 30 (fi) 31 ( fi ) 8-14 96. 99 fi : Michel Piquemal: Jean Michel Payetfi: , 2003 fi fi - fi , - . fi. OE fi . fi fi fi fi, fi. fi fi . - fi . ! , . fi - . 23 ( ) 38 (OE ) 8+ : Antoine de Saint-Exupery: Antoine de Saint-Exuperyfi: , 2009 - - fi, .OE fi - fi - - . fi . fi - fi - -fi, , , , . fi fi . - fi fi fi fi fi. fi . fi. fi fi . 2 (fi ) 7 ( ) 8 (Tfi) 12 (E ) 13 (E ) 14 (E ) 28 (E) 29 ( ) 30 (Mfi) 31 (E fi ) fi 10+ 97. 100 , fi : Gill Pittar: Cris Morrellfi: , 2006OE , - fi fi , - fi fi fi . - fi- fi -. fi. -fi fi fi- fi-, fi, , . fi fi , fi - . - . fi -. fi fi fi-, , . , fi - fi-fi fi . 30 (Mfi) 2 (Afi ) 27 (A ) 24 (Y ) 4+ : Kester Schlenz: Andrea Hebrockfi: , 2000 , fi . fi , fi . fi , fi . fi fi, , fi fi. 23 ( ) 3 ( ) 2 (Afi ) 5 (Pfi fi) 4+ 98. 101 : : fi: , 2004 :1. fi -fi -. - fi. fi fi . 2 (Afi ) 5 (Pfi fi) 6 ( ) 23 ( ) 27 (A )2. fi - fi . - - , fi fi . OE - fi . OE -fi : . 23 ( ) 6 ( ): Robert Ficher, Beth Kellyfi: Opera, 2007 fi fi fi :OE fi - . - , - fi .O fi fi fi fi fi ...OE - . fi fi . fi . 2 (Afi ) 28 (E) 29 ( ) 23 ( ) fi 10+ 9+ 99. 102 : Eric Sanvoisin: Frdric Rbnafi: , 2001 fi fi ; fi, fi! : , , . fifi - fi. fi fi fi : fi , - fi fi - fi. fi, fi, fi fi . , . ! fi fi . fi , fi -, fi - . fi fi fi - fi fi, fi fi fi fi . fi fi fi . - , . fi. fi fi, , fi. - -. , fi, fi fi -fi; 23 ( ) 2 (Afi ) 24 (Y ) 27 (A ) 28 (E) 29 ( ) 9+ : : fi: , 2007 fifi, fi - , -. -fi --. OE fi , fi . fi, - fi- , -, - fi, - -, fi-, . , , fi fi. fi fi, -fi. - - fi. 2 (fi ) 22 ( fi) 9+ 100. 103: Quentin Greban: Quentin Grebanfi: fi, 2000 fi , , fi . , fi, fi . fi , , fi. , fi fi . fi fi . 2 (fi )5 (fi fi) 18 ( ) : Charles Dickens: . fifi: , 2004 fi fi fi , fi fi fi- fi . fi fi . fi . , , fi fi - . fi fi . 2 (fi ) 19 (B, , ) 20 (E ) 21 (Y) 32 ( , ) 7+ 9+ 101. 104 : Jen Wojtowicz: Steve Adamsfi: fi fi, 2007 fi . fi -, fi , fi . , fi fi fi fi . fi . . 23 ( ) 2 (Afi ) 28 (E) 29 ( ) 6+ : fi: , 2007 . fi -. OE fi - fi . OE, fi , fi . OE fi, fi fi fi, fi . -, -. fi , , fi fi fi. fi, , fi- fi- fi. OE fi . fi - fi-, fi, -, - fi . 23 ( ) 5 (Pfi fi) 12 (E ) 21 (Y) 28 (E) 29 ( ) 10+ 102. 105 : : fi: , 1990 fi , fi- fi. . fifi fi fi, . fi - , . fi , . , . fi, . , . - . . fi fi fi fi . OE fi, , , fi fi.fi 2 (fi ) 8 (Tfi) 12 (E ) 30 (Mfi) 36 ( ) 6+ : : fi: , 1996 . . - . fi , fi fi - fi . fi - fi fi fi fi .fi 2 (fi ) 19 (B, , ) 36 ( ) 6+ 103. 106 : , : fi fi: , 2004T , fi fi fi fi. . 18 fi - , fi fi . , fifi , - -fi . fi fi 23 ( ) 28 (E) 29 ( ) 8+ : fi: , 2008 - fi -fi, fi . fi fi fi - , fi -fi , , , fi fi . fifi fi -. fi fi , fi, , fi , - fi: . - - fi fi fi. - fi fi - . fi , - , , . , - , , , -, , fi fi . 2 (fi ) 23 ( ) 27 (A ) 5 (Pfi fi) 31 (E fi -) 10+ 104. 107: -: fi: , 2007 fi fi. , fi fi , fi fi , -. fi , fi fi fi fi fi. fi fi, fi fi fi fi. 23 ( ) 2 (Afi ) 8 (Tfi) 14 (E ) 9+ : -: fi: , 2006 fi fi fi -, fi fi fi fi, . , , , . fi , , fi fi : , , fi . fi -fi fi , fi fi , fi, fi . 23 ( ) 2 (Afi ) 12 (E ) 28 (E) 5 (Pfi fi) 18 (E ) 8+ 105. 108fi: : : fi: , 2002OE . fi , - . - fi fi . , , fi , fi - . , fi fi. . , -fi. . - , . 2 (fi ) 6 ( ) 5+ : Tai-Marc Le Thanh EdmondRostand: Rebecca Dautremerfi: , 2007fi fi ,fi . fi - , . , - fi , , , fi, fifi fi - , fi , fi fi . fi - fi -, fi fi. fi .OE fi -fi -: fi fifi fi . fi -fi , fi- fi . - fi. fi , fi fi fi , fi : fi fi fi fi - . fi-. (). 2 (fi ) 23 ( ) 38 (OE ) 8-10 106. 109 : , - fi, fi -, , : -, , , -, fi: ....., 2008 fi, , . fi- fi fi . fi fi . fi- , -. fi - , . - - . 2 (fi ) 29 ( ) 21 (Y) 12 (E ) 17 (fi) 24 (Y ) 7+ 6-9 : fi: fi: , 1997 fi . fi . fi . . . fi . fi fi fi . fi fi . fi . OE , fi . fi - fi . . 2 (Afi ) 16 ( ) 107. 110 : fi: fi: , 2007 fi fi . fi, - fi fi. . fi , fi fi - . . , , fi fi - fi - , - . fi - , . fi - fi. - fi - fi fi . 2 (fi ) 37 (B ) 38 (OE ) 6+ 108. 111: Laura Jaff, Laura Saint-Marc: Catherine Proteaux,Batrice Veillon, Rgis Fallerfi: , 2008 fi fi fi - : . fi . fi. fi fi , fi. fi , , fi fi - , fi. fi fi , -, . , , - fi - . fi , fi, - . fi , - . fi, -. fi - fi -, - . fi fi , , fi , . fi : fi; fi , fi, , , - fi - . fi - - fi . OE fi fi , fi fi - , fi. fi -. fi fi - fi fi, fi fi- . fi fi - - fi , - , . fi- fi , fi fi, - . . 2 (fi ) 13 (E ) 15 (E ) 17 (fi) 27 (A ) 28 (E) 29 ( ) 31 (E fi -) 8+ 109. 112 : fi fi: fi fi-fi: - -, 2006 fi fi - fi - fi. fi , . fi fi -fi . fi , -, fi fi fi- fi. fi fi, fi fi fi fi . , - fi -, fi fi - . - , - fi - fi fi - fi fi. fi fi, fi -. 2 (fi ) 30 (Mfi) 11 ( fi) 22 ( fi) 35 (A ) 6+ : fi: fi: , 2003 , , fi fi. OE, fi, fi fi. fi fi , fi fi fi , fi fi - fi . 2004, - fi , - fi fi. 2 (fi ) 5 (Pfi fi) 6 ( ) 8 (Tfi) 3 ( ) 5+ 110. 113fl , !: : fi: fi, 2006OE fi fi, fi , fi fi . - , fi, fi fi. -fi fi - fi / . 2 (fi ) 7 ( ) 8 (Tfi) 7+ 111. 114 112. 19 32 33 34 35 36 39, , fi , , ,, , , , fi fi . , fi , . , , fi, fi fi . fi . fi , fi fi fi, . fi , fi . fi . - ,, .115 O.H.E. 113. 116: Laura Jaff, Laura Saint-Marc: Catherine Proteaux,Batrice Veillon, Rgis Fallerfi: , 2008 , - , fi . , fi, - - . -fi ! . fi , fi - fi . - fi fi , fi: , , - , -, fi fi , fi - . fi, fi fi fi , fi fi : fi-. fi , , -fi, , fi fi fi . , , - -fi, , fi fi - , . , fi fi - fi, , fi . , fi-, fi, , fi fi fi fi . fi , fi fi fi, - fi fi fi . fi fi. - fi fi fi ,fi -, . fi fi fi fi, fi . 19 (B, , -) 17 (fi) 28 (E) 29 ( ) 30 (Mfi) 31 (E fi -) 18 (E ) 2 (Afi ) i 8+ 114. 117, : Francesco DAdamofi: 2009 , fi - fi fi - . fi , - fi -, , -. - , fi, fi . . fi fi fi . fi ., , fi - . fi- fi fi fi, fifi, . - . fi fi , , . - fi fi - fi , fi . 32 ( , ) 7+ : : fi: fi, 2004 , fi fi fi . fi fi fi fi - . , fi fi. fi fi., fi fi fi, - - . , - fi - . fi - fi fi fi . fi -, , - fi . 32 ( , -) 2 (Afi ) 6 ( ) 7 ( ) 8 (Tfi) 20 (E ) 22 ( fi) 27 (A ) 30 (Mfi) 35 (A -) 9+ 115. 118 : -fi: , 2009 , fi fi - . fi - , , fi- fi . 32 ( , -) 28 () 12+ 116. 119: : fi: , 1997 - fi -. fi, fi -, , . , , fi fi . , fi, -. fi, . -, , fi . fi - . fi -. - - fi fi . 19 (, , -) 2 (Afi ) 6 ( ) 27 (A ) 28 (E) 31 (E fi -) 30 (Mfi) 5+ fi: -: fi: , 2007 1960, OE fi -, , fi fi- -. , -, , , , -. , fi-, fi , - , fi - fi fi- , . , - - : , -fi fi , - fi fi . - , - fi, , . fi - , fi- - - . 32 ( , ) 2 (Afi ) 14 (E ) 30 (Mfi) 24 (Y ) 26 (K fi) 27 (A ) 11+ 117. 120 : Deborah Ellis: fi: , 2006 fi , fi fi -fi fi . , , -. fi -, ,fi fi, . - fi , fi fi , . fi, fi, , - - , fi , fi fi , . - , fi,fi , -- , fi, , -. OE - -fi-, , -. 32 ( , -) 6 ( ) 12 (E ) 13 (E ) 17 (fi) 28 (E) 29 ( ) 31 (E fi ) 14 (E -) 19 (B, , -) 9+ 118. 121 119. 122 120. fi 22 37 38 39fi fi fi, fi fi fi fi , fi . . fi . fi, .OE , . 15 . - , , .123 O.H.E. 121. 124 : : fi: , 1999OE fi fi fi fi . , , fi -, . , - . -, fi-. , fi fi - . , - - fi , .OE fifi fi . , , . - - . fi fi . . fi . fi - . 22 ( fi) 7 ( ) 8 (Tfi) 8+ : : fi: fi, 2005 fi , . , , fi - fi - fi- fi fi , . fi - fi , , , - , - , - , fi fi fi. , , , fi -fi . fi fi fi , , fi - fi fi . - fi fi fi - -fifi: fi fi fi. 22 ( fi) 28 (E) 29 ( ) 2 (Afi ) fi 9+ 122. 125 fi: : fi: , 2008 - fi . - fi . . . fi 22 ( fi) 7 ( ) 8 (Tfi) 20 (E ) 6+ : Ishmael Beahfi: , 2008 fi 12 16 . fi -fi fi fi fi, fi fi fi-. , fi fi , fi fi fi, , fi . fi 1993, fi . - fi fi , fi . -, fi . fi - fi fi , fi . OE fi fi, fi. . , fi , fi . fi fi - - . . fi, fi fi . OE - , . fi. fi- , fi fi, fi. , fi . fi , . 16 , , fi fi . fi-- fi fi . - . fi ... - fi fi -fi fi . fi , , , - . fi fi fi. 38 (OE ) 22 ( fi) 36 ( ) 37 (B ) 39 (E -) 12+ 123. 126 , : Eoin Colfer, Linda Sue Park, Ruth Ozeki, Nick Horby,Tim Wynne-Jones, Danid Almond, Gregory Maguire, Deborah Ellis,Marco Lanagan, Roddy Doylefi: , 2008 fi . fi fi - fi fi . fi - fi fi. fi fi -, fi fi . . . . fi - fi. 37 ( ) 38 (OE ) 39 (E -) 10+ fi : : fi: , 2004 fi, - -. fi fi. fi - fi . , fi-, , - , , - fi . 39 ( -) 5 (Pfi fi) 9 (Z ) 12 (E ) 13 (E ) 14 (E ) 22 ( fi) 28 (E) 30 (Mfi) 31 (E fi ) 38 (OE ) 6+ 124. 127 fi : fi --: fi: , 2009 fi -, A. fi fi , fi, , - fi . fi , . fi . fi fi - fifi . - fi - fi fi . fi fi , . fi fi,fi fi. 22 ( fi) 20 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 28 () 32 ( , ) 39 ( -) 40 ( / -) 8+ !: Vladimir Radunsky: Vladimir Radunskyfi: Unicef - , 2005OE -, fi - . , fi , - fi fi fi fi- . , fi fi fi . fi fi fi . 38 (OE ) 12 ( ) 13 ( ) 29 ( ) 8-10 125. 128 126. fi 37 40 42 . fi . fi, . / , , fi fi , fi fi . fi .129 O.H.E. 127. 130 - 83 : : fi: , 2009 - fi . fi -. fi, fi . , . fi -, . - fi -. - fi - . fi fi , !, ! , fi , - . fi , fi fifi . -, , -, fi fi . fi . fi . , , fi . o 40 ( / ) 2 (Afi ) 12 (E ) 15 (E - ) fi ... fi: & : fi: , 2008 fi fi fi (, 2001). - 26 fi, . fi fi fi: fi -, fi , fi fi fi , , - - , - , , , -, - , fi, - - fi fi - , ,fi , - . 42 () 2 (Afi ) 6 ( ) 9 (Z ) 10 (O ) 22 ( fi) 30 (Mfi) 31 (E fi ) 38 (OE ) 6+ 11+ 128. fi fi 131 fi 5+ , fi fi . fi fi, fi fi .: Ruth Rocha: Otavio Rothfi: fi , 2008 , . 42 () : Amnesty International UK: John Burningham, Niki Daly, Korky Paul,Jane Ray, Marie-Louise Fitzpatrick, Jan Spivey Gilchrist, OleKnnecke, Piet Grobler, Fernando Vilela, Polly Dunbar, BobGraham, Alan Lee, Hong Sung Dam, Fran Lessac, SybilleHein, Marie-Louise Gay, Jessica Souhami, Debi Gliori,Satoshi Kitamura, Gusti, Catherine and Laurence Anholt,Jackie Morris, Brita Granstrm, Gilles Rapaport, NicholasAllan, Axel Scheffler, Chris Riddell, Marcia Williams, Peter Sisfi: fi -, 2008 fi 60 - fi fi . fi fi . 42 () 6+ 129. 132 fi : fi fi: , 2008 fi fi fi : . fi . . fi fi fi . fi, - . fi fi - ... . 42 () 15+ 130. 133, , fi: fi: fifi: , 2006 , fi , fi . , fi . , fi , fi- , - fi fi . fi, fi , fi -. , fi , , fi, - , - . fi fi fi - fi , fi . . , , fi fi fi fi . fi , - - , - , , fi. fi , : - fi- . fi fi fi fi, fi , fi, , , fi . fi fi fi . 42 () 8+ 131. 1 (fi) . fi, , . 74 2 (fi ) ; , , . 24 fi . Labb, Brigitte / Puech, Michel,. 24 fi . fi, ,. 80 - 83 . ,, . 130 fi . , , . 124 fi . , , . 57 H fi, fi. Rotriquez,Beatrcice, . 70 . , fi, . 80 fi. , , . 81 . . Jaff, Laura, . 116 . Parr, odd, . 81 fi. fi, , . 82 . Weitze, onika, . 83 . Biondi, Ghislaine, . 84 , . , , . 117 . , OE, . 85 fi. Parr, odd, . 86 fi. . Jaff, Laura, . 87 . De Monleon, Jean - Vital,. 46 fi. fi, fi, . 87 . Brumbeau, Jeff, . 26 ! fi (), . 88 OE ! , , . 27 OE . , , . 27 OE . , ,. 88 OE ! Weston, Carrie, . 28 OE fi . , , . 89 OE fi . -, fi, . 59 OE fi . , , . 47 . Dautremer, Rebecca, . 89 . Hazell, Rebecca, . 90 fi, . Gliori, Debi, . 71 , . , , . 90 . Rowe, John, . 91 . Bernard, Fred, . 92 fi fi, ,. 29 .Sepulveda, Luis, . 47 . , , . 92 . Duval, Elisabeth, . 60 , ! , , . 30 -. Beecher Stowe, Harriet, . 93 . Weninger, Brigitte, . 72 . Cave, Kathryn, . 93 . , , . 94 fi , Nystrom, Carolyn, . 94 fi . fi fi (), . 130 . fi, , . 95 . , OE, . 72 T . , , . 95 fi. Vailant, Emmanuele,. 96 . , , . 96 fi . Crowther, Kitty,. 33 fi. , OE, . 97 . Lenain, Thierry, . 97 . , , . 98 . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 fi. , , . 61 fi . MacDonald, Amy, . 33 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 fi. Vyner, Tim, . 62 , fi . Gill, Pittar, . 100 , fi . Gill, Pittar, . 73 , fi fi. Gill, Pittar, . 63 . Schlenz, Kester, . 100 . Hrtling, Peter, . 64 . Ficher,Robert / Kelly, Beth, . 101 fi . , , . 101 . , , . 102 . Sanvoisin, Eric, . 102 . Greban, Quentin, . 103 ! , , . 34 . , , . 119 . Dickens, Charles, . 103 . Bloom, Becky, . 35 . Wojtowicz, Jen, . 104 fi. -, ,. 119 . ,, . 105 fi . Rodari, Cianni, . 64 fi . ,, . 36 . , , . 105 . , , . 106 . , , . 36 . -, , . 107 . -, ,. 107135Index ... , , . 132. fi . -, , . 74 fi: . Le Thanh, Tai-Marc,. 108 . , , . 108 . Thies, Paul, . 38 . fi, . 109 . Maar, Paul, . 40 fi; , , . 41 . , , . 52 . fi, , . 109 .fi, , . 110 . , , . 41 ; Satomi, Ichikawa, . 42 . , , . 43 . , , . 75 . . Jaff, Laura /Laura Saint-Marc, . 111 . fi, , . 112 . fi,fi, . 112 . , , . 76 . , , . 76 fl , ! , , . 113 3 ( ) . , , . 84 fi. . Jaff, Laura, . 87 , ! , , . 30 3 .fi, . 63 . Schlenz, Kester, . 100 . Hrtling, Peter, . 64 fi . ,, . 36 ! fi ! , , . 37 . fi, , . 112 4 ( ) 3 .fi, . 63 5 (fi fi) , fiMoore Mallinos, Jennifer, . 71 . Brumbeau, Jeff, . 26 fi, . Gliori, Debi, . 71 , fi , fi -fi . ,fi, . 32 . , , . 49 . , OE, . 72 . , , . 96 fi . , ,. 126 . Schlenz, Kester, . 100 . Hrtling, Peter, . 64 fi . , , . 101 . Greban, Quentin, . 103 . , , . 104 . , , . 106 ! fi ! , , . 37 . -, ,. 107 fi . -, , . 74 . fi, , . 74 . Reynolds, Peter H., . 40 fi . fi, . 75 . fi, , . 112 . , , . 76 6 ( ) . Pennart, Geoffroy de, . 82 , . , , . 117 . , , . 84 fi. . Jaff, Laura, . 87 . , , . 58 OE . , , . 27 OE . , ,. 88 OE fi . , , . 89 OE fi . , , . 47 , . , , . 90 fi . , , . 91 .Sepulveda, Luis, . 47 -. Beecher Stowe, Harriet, . 93 . -fi, , . 48 fi fi ; -, , . 48 fi . fi fi (), . 130 . , , . 49 fi. , OE, . 97 . Hrtling, Peter, . 64 fi . , , . 101 . , , . 119 fi . , , . 50 fi . ,fi, . 127 ! , , . 66 ! fi ! , , . 37 . , , . 108 . Thies, Paul, . 38 . Deborah, Ellis, . 120 . fi, , . 74 . , , . 51 . fi, , . 112 . , , . 76 7 ( ) . , , . 124 fi , , . 125 . Weitze, onika, . 83 , . , , . 117 . Labbe, Brigitte, . 26 ! fi (), . 88 fi, . Gliori, Debi, . 71136 133. fi fi, ,. 29 . , , . 94 fi. , , . 61 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 fi . , , . 50 fi . ,fi, . 127 , . -, , . 66 . Gouichoux, Rene, . 37 . Thies, Paul, . 38 . fi, , . 74 . , , . 41 . , , . 75 fl , ! , , . 113 8 (fi) . , , . 124 fi . Labb, Brigitte / Puech, Michel,. 24 . , fi, . 80 fi , , . 125 . Weitze, onika, . 83 , . , , . 117 . Labbe, Brigitte, . 26 . Brumbeau, Jeff, . 26 ., , . 58 ! fi (), . 88 OE fi . McKee, David, . 25 OE ! Weston, Carrie, . 28 fi fi, ,. 29 . , , . 30 fi, . Gliori, Debi, . 71 . Cave, Kathryn, . 93 . , , . 94 fi . Crowther, Kitty,. 33 fi. , , . 61 fi . MacDonald, Amy, . 33 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 ! , , . 34 . Bloom, Becky, . 35 . ,, . 105 . Gouichoux, Rene, . 37 . , , . 36 . -, , . 107 . Thies, Paul, . 38 . fi, , . 74 . Maar, Paul, . 40 . , , . 51 . , , . 41 . , , . 43 . , , . 75 . fi, , . 112 fl , ! , , . 113 9 ( ) fi. fi, , . 82 , fiMoore Mallinos, Jennifer, . 71 fi, . Gliori, Debi, . 71 fi . fi fi (), . 130 . , , . 96 fi . , ,. 126 . fi, , . 62 , fi . Gill, Pittar, . 73 ! fi ! , , . 37 . fi, , . 74 fi . fi, . 75 . , , . 75 . , , . 76 10 ( ) , fiMoore Mallinos, Jennifer, . 71 fi . fi fi (), . 130 . fi, , . 62 ! fi ! , , . 37 . fi, , . 74 fi . fi, . 75 11 ( fi) , fi fi. Gill, Pittar, . 63 . fi, , . 74 . fi,fi, . 112 12 ( ) - 83 . ,, . 130 fi. . Jaff, Laura, . 87 . Labbe, Brigitte, . 26 . , , . 58 . Dautremer, Rebecca, . 89 fi, . Gliori, Debi, . 71 , fi , fi -fi . ,fi, . 32 . , , . 94 fi fi ; -, , . 48 . , , . 49 fi . , ,. 126 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 . Hrtling, Peter, . 64 fi . , , . 34 . , , . 104 . ,, . 105 , . -, , . 66 ! fi ! , , . 37 . -, ,. 107 fi . -, , . 74 . Deborah, Ellis, . 120 . fi, . 109137 134. . fi, , . 74 . , , . 51 . Satrapi, Marjane, . 51 . Radunsky, Vladimir, . 129 . , , . 75 . , , . 76 13 ( ) ; , , . 24 fi. OE fi. Moore-Mallinos,Jennifer, . 25 fi. fi, , . 82 . ,, . 58 fi. Parr, odd, . 86 fi. . Jaff, Laura, . 87 . , , . 58 OE ! , , . 27 OE . , , . 27 . Dautremer, Rebecca, . 89 fi fi, ,. 29 , ! , , . 30 . , , . 60 . fi, , . 31 , fi , fi -fi . ,fi, . 32 . -fi, , . 48 fi fi ; -, , . 48 -. , , . 32 fi . , ,. 126 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 . Hrtling, Peter, . 64 fi . , , . 50 . Herfurtener, Rudolf, . 35 ! fi ! , , . 37 . Thies, Paul, . 38 . , , . 38 . Deborah, Ellis, . 120 ., , . 39 . fi, , . 74 . Reynolds, Peter H., . 40 fi; , , . 41 . Radunsky, Vladimir, . 129 . , , . 75 . . Jaff, Laura /Laura Saint-Marc, . 111 . , , . 7614 ( ) . ,, . 58 fi. . Jaff, Laura, . 87 OE . , , . 27 OE fi . , , . 47 fi fi, ,. 29 -. Beecher Stowe, Harriet, . 93 . Weninger, Brigitte, . 72 . -fi, , . 48 . , , . 94 -. , , . 32 . fi, , . 95 fi . , ,. 126 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 . Hrtling, Peter, . 64 fi . , , . 50 fi. -, ,. 119 . -, , . 107 fi . -, , . 74 . Thies, Paul, . 38 . , , . 38 . Deborah, Ellis, . 120 fi; , , . 41 ; Satomi, Ichikawa, . 42 . , , . 75 . , , . 76 15 ( ) - 83 . ,, . 130 fi fi, ,. 29 . Hrtling, Peter, . 64 fi . , , . 34 fi . ,, . 36 . , , . 38 . fi, , . 74 ; . , ,. 42 . . Jaff, Laura / Laura Saint-Marc, . 111 . , , . 76 16 ( ) fi. , , . 81 . , , . 60 . fi, , . 109 17 (fi) fi . . fi, . 56 . . Jaff, Laura, . 116 . Pennart, Geoffroy de, . 82 OE . , ,. 88 OE fi . , , . 89 OE fi . , , . 47 OE . , , . 27 . -fi, , . 48 . , , . 98 , fi fi. Gill, Pittar, . 63 , . -, , . 66138 135. fi . -, , . 74 . Deborah, Ellis, . 120 . fi, . 109 . . Jaff, Laura /Laura Saint-Marc, . 111 18 ( ) . . Jaff, Laura, . 116 , fiMoore Mallinos, Jennifer, . 71 OE . , ,. 88 . , , . 96 . Greban, Quentin, . 103 . -, ,. 107 fi . -, , . 74 . fi, , . 74 . , , . 76 19 (, , ) fi. OE fi. Moore-Mallinos,Jennifer, . 25 . . Jaff, Laura, . 116 OE . , ,. 88 3 .fi, . 63 . , , . 119 . Dickens, Charles, . 103 . , , . 105 . Deborah, Ellis, . 120 . fi, , . 74 . , , . 51 . , , . 76 20 ( ) fi , , . 125 . Biondi, Ghislaine, . 84 , . , , . 117 . , , . 84 , fi . Gill, Pittar, . 73 . Dickens, Charles, . 103 fi . ,fi, . 127 fi . -, , . 74 . fi, , . 74 21 () . Biondi, Ghislaine, . 84 fi. Parr, odd, . 86 . De Monleon, Jean - Vital,. 46 .Sepulveda, Luis, . 47 . , , . 30 . Weninger, Brigitte, . 72 , fi , fi -fi . ,fi, . 32 . , OE, . 72 . , , . 96 fi . Brun-Cosme, Nadine,. 73 , fi . Gill, Pittar, . 73 . Dickens, Charles, . 103 . , , . 104 fi . -, , . 74 . fi, . 109 . , , . 76 22 ( fi) . , , . 124 fi . , , . 124 fi . , , . 57 fi , , . 125 , . , , . 117 ! fi (), . 88 : OE . Beah,Ishmael, . 125 . Rowe, John, . 91 fi. , , . 61 fi . fi fi (), . 130 fi . , ,. 126 . fi, , . 49 . fi, , . 62 . Hrtling, Peter, . 64 . , , . 102 fi . ,fi, . 127 . Herfurtener, Rudolf, . 35 . , , . 65 . Thies, Paul, . 38 . fi, , . 74 . Maar, Paul, . 40 . , , . 43 . fi,fi, . 112 23 ( ) - . - , . 57 fi. , , . 81 . , , . 84 . , OE, . 85 fi. Parr, odd, . 86 fi. . Jaff, Laura, . 87 fi. fi, fi, . 87 OE fi . -, fi, . 59 . Hazell, Rebecca, . 90 , . , , . 90 . Rowe, John, . 91 fi . , , . 91 . Bernard, Fred, . 92 . , , . 92 . , , . 49 T . , , . 95139 136. fi. , OE, . 97 . Lenain, Thierry, . 97 fi . Piquemal, Michel, . 99 . Schlenz, Kester, . 100 . Ficher,Robert / Kelly, Beth, . 101 fi . , , . 101 . Sanvoisin, Eric, . 102 . , , . 104 . Wojtowicz, Jen, . 104 . , , . 106 . , ,, . 106 . -, , . 107 . -, ,. 107 fi: . Le Thanh, Tai-Marc,. 108 ., , . 39 ; . , ,. 42 . , , . 76 24 ( ) fi. , , . 81 . Parr, odd, . 81 fi. fi, fi, . 87 , . , , . 90 . , , . 92 . , , . 49 . fi, , . 49 . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 , fi . Gill, Pittar, . 100 . Sanvoisin, Eric, . 102 ! ( fi). Brownjohn, Emma, . 50 fi. -, ,. 119 . fi, . 109 ; Rahn, Sabine, . 67 25 ( ) 26 ( fi) fi. , , . 81 fi. . Jaff, Laura, . 87 . , , . 92 . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 fi. -, ,. 119 . Satrapi, Marjane, . 51 27 ( ) 101 fi . Bellamy, David, . 46 - . - , . 57 fi. , , . 81 . Parr, odd, . 81 , . , , . 117 fi. . Jaff, Laura, . 87 . De Monleon, Jean - Vital,. 46 . , , . 92 fi fi ; -, , . 48 -. , , . 32 , fi . Gill, Pittar, . 100 fi . , , . 101 . Sanvoisin, Eric, . 102 ! , , . 34 . , , . 119 ! ( fi). Brownjohn, Emma, . 50 . Bloom, Becky, . 35 fi. -, ,. 119 ! , , . 66 . , , . 106 . fi, , . 74 . , , . 52 ; Rahn, Sabine, . 67 . , , . 75 . . Jaff, Laura /Laura Saint-Marc, . 111 28 () 101 fi . Bellamy, David, . 46 ; , , . 24 fi . Labb, Brigitte / Puech, Michel,. 24 fi . . fi, . 56 fi . fi, ,. 80 fi . , , . 124 fi . , , . 57 . . Jaff, Laura, . 116 . Parr, odd, . 81 . , OE, . 85 . ,, . 58 fi. . Jaff, Laura, . 87 ., , . 58 OE ! Weston, Carrie, . 28 . Dautremer, Rebecca, . 89 . Hazell, Rebecca, . 90 , . , , . 90 fi . , , . 91 . Duval, Elisabeth, . 60 , fi , fi -fi . ,fi, . 32 . , , . 94 fi. , , . 61 . -,, . 118 fi . Crowther, Kitty,. 33 fi . , ,. 126 fi. , OE, . 97 fi . Brun-Cosme, Nadine,. 73 . , , . 98140 137. . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 3 .fi, . 63 , fi . Gill, Pittar, . 73 . Hrtling, Peter, . 64 . Ficher,Robert / Kelly, Beth, . 101 . Sanvoisin, Eric, . 102 . , , . 119 . , , . 104 fi . ,fi, . 127 . Herfurtener, Rudolf, . 35 . Wojtowicz, Jen, . 104 fi . Rodari, Cianni, . 64 . , , ,, . 106 . -, ,. 107 fi . -, , . 74 . Deborah, Ellis, . 120 ., , . 39 . fi, , . 74 . Reynolds, Peter H., . 40 . Satrapi, Marjane, . 51 ; . , ,. 42 . , , . 75 . . Jaff, Laura /Laura Saint-Marc, . 111 . , , . 76 29 ( ) 101 fi . Bellamy, David, . 46 ; , , . 24 fi . . fi, . 56 fi . Labb, Brigitte / Puech, Michel,. 24 fi . fi, ,. 80 fi . , , . 124 fi . , , . 57 H fi, fi. Rotriquez,Beatrcice, . 70 . . Jaff, Laura, . 116 . Parr, odd, . 81 . , OE, . 85 . ,, . 58 fi. . Jaff, Laura, . 87 ., , . 58 OE ! Weston, Carrie, . 28 . Dautremer, Rebecca, . 89 . Hazell, Rebecca, . 90 fi . , , . 91 . Duval, Elisabeth, . 60 . , , . 60 , fi , fi -fi . ,fi, . 32 . , , . 94 fi , Nystrom, Carolyn, . 94 fi. , , . 61 . , OE, . 72 fi . Crowther, Kitty,. 33 fi. , OE, . 97 fi . Brun-Cosme, Nadine,. 73 . , , . 98 . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 3 .fi, . 63 . Hrtling, Peter, . 64 . Ficher,Robert / Kelly, Beth, . 101 . Sanvoisin, Eric, . 102 ! ( fi). Brownjohn, Emma, . 50 . , , . 104 . Herfurtener, Rudolf, . 35 . Wojtowicz, Jen, . 104 fi . Rodari, Cianni, . 64 . , , . 65 . , , , . 106 fi fi fi . Jelloun,Tahar ben, . 67 . Deborah, Ellis, . 120 . fi, . 109 ., , . 39 . fi, , . 74 . Reynolds, Peter H., . 40 . Satrapi, Marjane, . 51 ; Satomi, Ichikawa, . 42 . Radunsky, Vladimir, . 129 ; . , ,. 42 ; Rahn, Sabine, . 67 . , , . 75 . . Jaff, Laura /Laura Saint-Marc, . 111 . , , . 76 30 (fi) fi . , , . 57 . . Jaff, Laura, . 116 , . , , . 117 fi. Parr, odd, . 86 fi. . Jaff, Laura, . 87 . , , . 58 ! fi (), . 88 OE ! , , . 27 , ! , , . 30 -. Beecher Stowe, Harriet, . 93 . Weninger, Brigitte, . 72 fi . fi fi (), . 130 fi. , , . 61 . fi, , . 95141 138. fi . , ,. 126 fi. , OE, . 97 . , , . 98 . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 fi. , , . 61 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 , fi . Gill, Pittar, . 100 . Hrtling, Peter, . 64 . , , . 119 fi. -, ,. 119 . ,, . 105 fi . ,, . 36 . Murphy, Jill, . 65 fi fi fi . Jelloun,Tahar ben, . 67 . fi, , . 74 . , , . 51 . , , . 43 . fi,fi, . 112 . , , . 76 31 ( fi ) fi . . fi, . 56 fi . fi, ,. 80 - . - , . 57 . , fi, . 80 . . Jaff, Laura, . 116 fi. . Jaff, Laura, . 87 OE fi . McKee, David, . 25 OE ! , , . 27 OE fi . , , . 89 OE fi . -, fi, . 59 OE fi fi! , , . 59 . , , . 92 . fi, , . 31 fi . fi fi (), . 130 fi. , , . 61 fi . , ,. 126 . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 . fi, , . 62 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 fi. Vyner, Tim, . 62 . Hrtling, Peter, . 64 fi . , , . 34 . , , . 119 fi . Rodari, Cianni, . 64 . Murphy, Jill, . 65 , . -, , . 66 ! , , . 66 . , , . 106 . Thies, Paul, . 38 . Deborah, Ellis, . 120 . fi, , . 74 ; Rahn, Sabine, . 67 . . Jaff, Laura /Laura Saint-Marc, . 111 . , , . 7632 ( , ) , . , , . 117 OE fi fi! , , . 59 . Bernard, Fred, . 92 . D Adamo, Francesco, . 117 -. Beecher Stowe, Harriet, . 93 . -,, . 118 . Dickens, Charles, . 103 fi . ,fi, . 127 fi. -, ,. 119 . Thies, Paul, . 38 . Deborah, Ellis, . 120 33 () 34 ( ) fi. OE fi. Moore-Mallinos,Jennifer, . 25 35 ( ) H fi, fi. Rotriquez,Beatrcice, . 70 , . , , . 117 . fi, , . 74 . fi,fi, . 112 36 ( ) fi. OE fi. Moore-Mallinos,Jennifer, . 25 : OE . Beah,Ishmael, . 125 . , , . 60 . ,, . 105 . , , . 105 37 ( ) . Labbe, Brigitte, . 26 : OE . Beah,Ishmael, . 125 . , , . 60 . , . fi, . 126 . Maar, Paul, . 40 .fi, , . 110 38 (OE ) : OE . Beah,Ishmael, . 125142 139. . Hazell, Rebecca, . 90 . , . fi, . 126 fi . fi fi (), . 130 fi . , ,. 126 fi . Piquemal, Michel, . 99 fi . Rodari, Cianni, . 64 fi: . Le Thanh, Tai-Marc,. 108 ., , . 39 .fi, , . 110 . Radunsky, Vladimir, . 129 39 ( -) OE . , ,. 88 OE fi . , , . 89 : OE . Beah,Ishmael, . 125 . , . fi, . 126 fi . , ,. 126 fi . ,fi, . 127 . , , . 51 . , , . 52 . , , . 76 40 ( / ) - 83 . ,, . 130 . Labbe, Brigitte, . 26 . , , . 60 fi . ,fi, . 127 41 (fi ) 42 () fi . fi fi (), . 130 fi . Amnesty International UK,. 131 fi Rocha, Ruth, . 131 fi . , fi,. 132 , , . fi.fi, , . 133 4354 ( )143 140. . , , . 124 ; , , . 24 fi . . fi, . 56 fi . Labb, Brigitte / Puech, Michel, . 24 fi . fi, - 83 . ,, . 130 - . , / , fi . , , . 124 fi . , , . 57 H fi, fi. Rotriquez,Beatrcice, . 70 . , fi, . 80 fi. , , . 125 fi. , , . 81 . . Jaff, Laura / Saint-Marc Laure,. 116 . Parr, odd, . 81 fi. fi, , . 82 . Pennart, Geoffroy de, . 82 . Weitze, onika, . 83 . Biondi, Ghislaine, . 84 , . , ,. 117 , fi...Moore Mallinos, Jennifer, . 71 . , , . 84 . , OE, . 85 . ,, . 58 fi. Parr, Todd, . 86 fi. . Jaff, Laura,. 87 . Labb Brigitte / Puech Michel,. 26 . De Monleon, Jean - Vital,. 46 fi. fi, fi,. 87 . Brumbeau, Jeff, . 26 . , , . 58 ! fi (), . 88 101 fi . Bellamy, David, . 46 OE fi . McKee, David, . 25 OE ! , , . 27 OE . , , . 27 OE . , ,. 88 OE ! Weston, Carrie, . 28 OE fi . , , . 89 OE fi . -, fi, . 59 OE fi . , , . 47 OE fi fi! , ,. 59 : OE . Beah,Ishmael, . 125 OE fi... fi. Moore-Mallinos,Jennifer, . 25 . Dautremer, Rebecca, . 89 . Hazell, Rebecca, . 90 fi, . Gliori, Debi, . 71 , . , , . 90 . Rowe, John, . 91 fi . , . Bernard, Fred, . 92 . D Adamo, Francesco, . 117 fi . fi, ,. 29 .Sepulveda, Luis, . 47 . , , . 30 . , , . 92 . Duval, Elisabeth, . 60 , ! , , . 30 -. Beecher Stowe, Harriet,. 93 . , , . 60 . fi, , . 31 . Weninger, Brigitte, . 72 . Cave, Kathryn, . 93 , fi . , fi,. 32 . , . fi, . 126 . -fi, , . 48 . . , . 94 fi . Nystrom, Carolyn, . 94 fi fi ; -, , . 48 fi . fi, fi (), . 130 fi. , , . 61 . -,, . 118 -. , , . 32 . fi, , . 95 . , , . 49 . , OE, . 72 T . , , . 95 fi. Vailant, Emmanuele,. 96 . , , . 96 fi . Crowther, Kitty,. 33 fi . , ,. 126 fi. , OE, . 97 . Lenain, Thierry, . 97 fi . Brun-Cosme, Nadine,. 73 . , , . 98 . fi, , . 49 . fi fi. Kindersley, Doriling, . 98 fi. , , . 61144Index . 141. . fi, , . 62 fi . Piquemal, Michel, . 99 fi . MacDonald, Amy, . 33 fi . Saint-Exupery, Antoine de, . 99 fi. Vyner, Tim, . 62 3 .fi , . 63 , fi . Gill, Pittar, . 100 , fi . Gill, Pittar, . 73 , fi fi. Gill, Pittar, . 63 . Schlenz, Kester, . 100 . Hrtling, Peter, . 64 . Ficher,Robert / Kelly, Beth, . 101 fi . , , . 34 fi . , , . 101 . , ,. 102 . Sanvoisin, Eric, . 102 . Greban, Quentin, . 103 ! , , . 34 . , , . 119 . Dickens, Charles, . 103 fi . Amnesty International UK,. 131 !Brownjohn, Emma, . 50 fi . , , . 50 . , , . 104 . Bloom, Becky, . 35 fi .Rocha, Ruth, . 131 fi . ,fi, . 127 fi . , fi,. 132 . Herfurtener, Rudolf, . 35 . Wojtowicz, Jen, . 104 fi. -, ,. 119 . ,, . 105 fi . Rodari, Cianni, . 64 fi . ,, . 36 . , , . 105 . Murphy, Jill, . 65 . , , . 65 ! , , . 66 , . -, , . 66 , , . fifi, , . 133 . , , . 106 . , , . 36 . Gouichoux, Rene, . 37 ! fi ! , ,. 37 . , / , . 106 fi fi fi . Jelloun,Tahar ben, . 67 . -, , . 107 . -,. 107 fi . -, , . 74 fi: . Le Thanh, Tai-Marc,. 108 . -, , . 108 . Thies, Paul, . 38 . , , . 38 . Ellis, Debora, . 120 . fi, . 109 ., , . 39 . fi, , . 74 . Maar, Paul, . 40 . Reynolds, Peter H., . 40 . , . 51 . Satrapi, Marjane, . 51 fi; , , . 41 . , , . 52 . fi, , . 109 .fi, , . 110 fi .fi, , . 75 . , , . 41 . Satomi, Ichikawa, . 42 . Radunsky, Vladimir, . 129 ; . , ,. 42 ; Rahn, Sabine, . 67 . , , . 43 . , , . 75 . . Jaffe, Laura / Saint-Marc,Laure, . 111 . fi, , . 112 . fi,fi, . 112 . , , . 76 . , , . 76 fl , ! , , . 113145 142. , . fi, fi. fi / , OE. / fi , . fi - , . fi , . OE ! /OE / OE /OE fi / OE fi /OE fi... fi! / ! fi! , . / , . , . fi -, . fi , . ; , . , . , fi. , . , / 3 , . , . , . - -, . fi, . fi / fi / / / / fi , . , fi. fi , . / fi , . , . , . , . fi , . -fi, . , . T / / / , fi. , fi , . ! , . fi , . fl , ! , . , fi, . / , ,. fi , . / - / fi / ! / , . , ! / , . fi, . fi , . , . , . fi; fi, . -, fi. OE fi / fi / , . fi fi, . / , . , OE. , . , . -, . fi fi; , . - / fi , . fi , . , . - 83 / fi / / / / / fi, . fi, . , . , . fi , . fi - . , / / , . , . fi (). fi fi fi (). , ! Amnesty International UK. fi Beah, Ishmael. : OE Bellamy, David. 101 fi Bernard, Fred. Beth, Kelly. Biondi, Ghislaine. Bloom, Becky. Boulet, Gwenaelle. fi . Brownjohn, Emma. ! ( fi) Brun-Cosme, Nadine. fi Cave, Kathryn. Colfer, Eoin. . , Crowther, Kitty. fi D Adamo, Francesco. Dautremer, Rebecca. De Monleon, Jean - Vital. 146Index 143. Deborah, Ellis. Dickens, Charles. Duval, Elisabeth. Ficher, Robert. Gliori, Debi. fi, Gouichoux, Rene. Hrtling, Peter. Hazell, Rebecca. Herfurtener, Rudolf. Jaff, Laura. . / fi. / . Jeff, Brumbeau. Jelloun, Tahar ben. fi fi fi Kindersley, Doriling. . fi fi Labb, Brigitte. fi / Lenain, Thierry. Maar, Paul. MacDonald, Amy. fi McKee, David. OE fi Moore-Mallinos, Jennifer. OE fi, fi... / , fi... Murphy, Jill. Nystrom, Carolyn. fi Parr, odd. / fi Pennart, Geoffroy de. Piquemal, Michel. fi Pittar, Gill. , fi fi / , fi / , fi Quentin, Greban. Radunsky, Vladimir. Rahn, Sabine. ; Reynolds, Peter H. Rocha, Ruth. fi Rodari, Cianni. fi Rostand, Edmond. fi: . Rotriquez, Beatrcice. H fi, fi Rowe, John. Saint-Exupery, Antoine de. fi Sanvoisin, Eric. Satomi, Ichikawa. Satrapi, Marjane. Schlenz, Kester. Sepulveda, Luis. Stowe, Harriet Beecher. - Thies, Paul. Vailant, Emmanuele. fi Vyner, Tim. fi Weitze, onika. Weninger, Brigitte. Weston, Carrie. OE ! Wojtowicz, Jen. 147 144. fifi . fi -, 1989 191 fi . fi.1: fi"" fi fi fi0 18 .2: fi . OE - fi , , , , fi, -, , .3: , fi fi - . , .4: fi fi .5: fi fi fi fi fi- .6: , .7: fi, -, .8: fi fi, .9: ,fi , fi fi . fi , , fi fi .10: fi , - .11: fi fi - fi .12: fi . - fi , fi .13: , , - , fi fi fifi, fi, .14: .15: fi, - , .16: , , fi , fi .17: fi fi (,fi, fi, ). fi fi, .148 ... fi 145. 18: fi fi . .19: , , fi , , , , -, , - , fi fi .20: , - , fi fi , / .21: fi , fi fi fi .22: fi fi, fi -fi fi fi , - fi .23: - . - fi .24: fi .25: - , fi .26: fi - .27: - : fi, , , -, , . , .28: - fi. fi . - .29: - fi fi , fi .30: fi , - fi, , .31: fi , fi, , .32: , fi - , . , , fi , fi fi .33: fi - .34: fi ,fi fi fi, .35: fi - , fi .36: fi .149 146. 37: - . - fi - . fi, - .38: OE , -. 15 .39: - - , , .40: / , - , fi fi , fi fi .41: fi fi fi fi, , fi fi .42: fi .43-54: ... fi . - fi , -, .M : , www.ddp.org.gr, fi . www.diaforetikotita.gr150