Οι περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από την τέχνη

of 4 /4
3 Τουσ μεταμόρφωςε ςε γουροφνια 3 Τουσ μεταμόρφωςε ςε γουροφνια 2 1 Ο Οδυςςζασ δεμζνοσ ςτο κατάρτι ακοφει το τραγοφδι Με φωνάηουν Κανζνα

Embed Size (px)

Transcript of Οι περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από την τέχνη

Page 1: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από την τέχνη

3

Τουσ μεταμόρφωςε ςε γουροφνια

3

Τουσ μεταμόρφωςε ςε γουροφνια

2 1

Ο Οδυςςζασ δεμζνοσ ςτο κατάρτι ακοφει το τραγοφδι

Με φωνάηουν Κανζνα

Page 2: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από την τέχνη
Page 3: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από την τέχνη

;

.

; ;

16

5 6

9 7

17

19 18

20

12 11

10

13

14

15

Οι ςφντροφοι ςκοτώνουν βόδια

τον Οδυςςζα

Οι μνθςτιρεσ κοροϊδεφουν το ηθτιάνο

Η Πθνελόπθ αναγνωρίηει τον άντρα τθσ

Η τιμωρία των μνθςτιρων

Στθ μάχθ με τουσ Κίκονεσ

ςκοτώκθκαν πολλοί 4 Η αναγνώριςθ

554445555555

5

Οι πεκαμζνοι μαηεφονται

γφρω από το λάκκο 6

Ο Οδυςςζασ βάηει τουσ

ςυντρόφουσ που ζφαγαν λωτοφσ

ςτο καράβι 7

Η Ακθνά μεταμόρφωςε τον

Οδυςςζα Τον ξφπνθςαν

χαροφμενεσ κοπζλεσ Τρώει 6 ςυντρόφουσ με τα

ζξι κεφάλια τθσ

Ο Οδυςςζασ κουραςμζνοσ κοιμόταν και οι

ναφτεσ τον άφθςαν κοιμιςμζνο ςτθν

παραλία

Κανείσ δεν τον ανα

γνώριςε εκτόσ από

τον Άργο

Ο Αίολοσ δίνει

ςτον Οδυςςζα το

αςκί

Αμζςωσ ξεχφκθκαν οι φοβεροί

άνεμοι 8 Ο Οδυςςζασ ςτο

καλφβι του βοςκοφ

Page 4: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από την τέχνη