Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για...

of 36 /36
ωάννης τσιωνς, τοπογράφος µηχανικός, MSc Information Systems, MBA, MEd ∆ιαχειριστής Γεωγραφικού Συστήµατος ∆ήµου Καλαµαριάς

Embed Size (px)

Transcript of Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για...

Page 1: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

ἰωάννης τσιωνᾶς, τοπογράφος µηχανικός, MSc Information Systems, MBA, MEd

∆ιαχειριστής Γεωγραφικού Συστήµατος∆ήµου Καλαµαριάς

Page 2: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΚΗ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Page 3: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 4: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Εξειδικευµένα συστήµατα που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία

Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών GIS

Page 5: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Εντατική εργασία και προετοιµασία σε βάθος χρόνου

Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών GIS

Page 6: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών GIS

Σηµασία όµως έχει το αποτέλεσµατο οποίο εξαρτάται από τους στόχους!

Page 7: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Βελτίωση διαχείρισης

Εστίαση στο µέλλον

Καλύτερη εσωτερική πληροφόρηση

Καλύτερη πληροφόρηση πολιτών

Πλήρη

Έγκυρη

Έγκαιρη

Αποδοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες

Page 8: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

αποφάσεις

σχεδιασµό

καθηµερινότητα

Page 9: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ένταξη µαθητών στο πλησιέστερο σχολείο

∆ηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια

Προηγούµενη εφαρµογή σε CLIPPER & dbf

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: Χωρητικότητα σχολείου

Απόσταση από σχολείο – κατανοµή µαθητών

∆ιάσχιση επικίνδυνων οδών

Αδέρφια

Σχολεία ένταξης

ΛΥΣΗ: Όρια σχολείων που βελτιστοποιούν τις

παραπάνω δεσµεύσεις

Page 10: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Καταγραφή µαθητών µε διεύθυνση

Εντοπισµός στο χάρτη (address matching)

Ένταξη µαθητών ανά σχολείο µε βάση υφιστάµενα όρια1. Εξαίρεση µη χωρικά εντασσόµενων

2. Υπολογισµός τυχόν υπέρβασης χωρητικότητας σχολείων

3. Επανακαθορισµός ορίων σχολείων

4. Τελική κατανοµή

Page 11: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 12: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Μεταβολή µετεωρολογικών συνθηκών σε µεγάλη χωρική & χρονική κλίµακα

Επιπτώσεις: Ακραία καιρικά φαινόµενα

Πληµµύρες

Ξηρασία

Κατολισθήσεις

Μείωση βιοποικιλότητας

Ανθρώπινη Ζωή, Υγεία, Ασφάλεια, Ποιότητα ζωής

Page 13: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Θερµική νησίδα

Page 14: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 15: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 16: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Προσαρµογή

Adaptation

ΑποτροπήMitigation

Page 17: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Υλικά µε αυξηµένη υδατοπερατότητα Μείωση επιφανειακής απορροής

Αύξηση απορρόφησης από το έδαφος

Πρόγραµµα GRABS

Βραβευµένη δράση του INTEREG IV

UK, Sweden, Greece, Italy, the Netherlands, Slovenia, Austria, Slovakia

Συνεργασία-Μεταφορά τεχνογνωσίας

Μοντέλο “Πράσινου Χώρου”

Χρήση GIS

Page 18: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Malmö, Σουηδίας

Βαθµολόγηση επιφανειακών υλικών ως προς την υδατοπερατότητα σε κλίµακα 0-1 0 υδατοστεγές

1 φυτεµένο φυσικό έδαφος & νερό

Ενδιάµεσες βαθµολογίες για τα τεχνητά υλικά και άλλες διαµορφώσεις

0,7 για βλάστηση µε χώµα βάθους 20-70 εκ.

0,2 για πλακόστρωση µε αρµό κ.λπ.

Page 19: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

GSF = Σ(Ei X GSFi) / ΣEi

όπου

GSF = Green Space Factor

Ε = εµβαδόν

Page 20: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Κατηγοριοποίηση ειδών εδάφους ∆ρόµοι

άσφαλτος

πλάκες πεζοδροµίου

Οικοδοµικά Τετράγωνα

ποικίλα υλικά

έντονη διαφοροποίηση

Λοιπές περιοχές

λίγα υλικά µε µεγάλη επιφάνεια

Page 21: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Περιοχή Ε (στρ) % GSFi

1. Οικοδομικά

τετράγωνα (Ο.Τ.) 4.020,51 59,79%

Ποικίλει

2. Δρόμοι 1.588,52 23,62%0,05

3. Υπόλοιπο 1.115,52 16,59% 0,95

Σύνολο 6.724,57 100,00%Δεν μπορεί να υπολογιστεί

χωρίς το GSF των Ο.Τ.

Page 22: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 23: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΛΥΨΗ# % % Εμβαδόν % %

Έως 15% 14 25,9% 17% 54.637 23,8% 26,52%

Από 15% έως 30% 9 16,7% 15% 63.243 27,6% 20,04%

Από 30% έως 40% 9 16,7% 14% 41.569 18,1% 13,07%

Από 40% έως 50% 9 16,7% 23% 31.823 13,9% 18,61%

Από 50% έως 60% 9 16,7% 24% 25.868 11,3% 17,05%

Από 60% έως 70% 4 7,3% 6% 12.064 5,2% 4,29%

Από 70% έως 100% 0 0% 1% 0 0% 0,41%

ΣΥΝΟΛΟ: 54 100% 100% 229.207 100% 100%

Page 24: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ %

Κτίριο 504 77.031 33,61%

Κυβόλιθος 1 8 0,00%

Παρτέρι 423 6.961 3,04%

Πλακόστρωτο 147 33.598 14,66%

Υδάτινη επιφάνεια 1 18 0,01%

Χώµα 71 9.504 4,15%

Χώµα µε φύτευση 176 49.716 21,69%

άσφαλτος 4 2.919 1,27%

τσιµέντο 95 49.450 21,57%

Page 25: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Έως 15% Από 15% έως 30% Από 30% έως 40% Από 40% έως 50% Από 50% έως 60% Από 60% έως 70%0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΛΜΟ

Page 26: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Εμβαδόν (στρ) Ποσοστό % GSFi

1. Οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) 4.020,51 59,79% 0.28

2. Δρόμοι 1.588,52 23,62% 0,05

3. Υπόλοιπο 1.115,52 16,59% 0,95

Σύνολο 6.724,57 100,00% 0,33

Page 27: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 28: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Εκτίµηση επάρκειας χώρων καταφυγής για περίπτωση σεισµού

Βαθµολόγηση ασφάλειας διαδροµών προς τους χώρους καταφυγής

Στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ & Πολεοδοµία

Page 29: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 30: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 31: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 32: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 33: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 34: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 35: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Page 36: Γιάννης Τσιωνάς - Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Αξιοποίηση GIS για προβλήµατα

Καθηµερινότητας

Σχεδιασµού

Ανάγκη για

Προσαρµογή οργανωτικής δοµής

∆ηµιουργία υποδοµών και πρότυπων