διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

42
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 η Π. Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ημερίδα ημερίδα ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

description

Παρουσίαση σε ημερίδα για το γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας

Transcript of διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Page 1: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7η Π. Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ημερίδαημερίδαΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟ

Page 2: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΑΠΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ•Στις τέσσερις τάξεις η Γεωγραφία εντάσσεται στη ΜτΠ

•Ε΄ τάξη Γεωγραφία Ελλάδας

•ΣΤ΄ τάξη Γεωγραφία Ηπείρων με έμφαση στη Γεωγραφία της Ευρώπης

Page 3: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Μέχρι τότε οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποκτήσουν νοητικούς χάρτες της επιφάνειας της Γης και να μάθουν να χρησιμοποιούν με σχετική ευχέρεια χάρτες

Page 4: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Επιμέρους σκοποί:Η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον

Μελέτη αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπων

Αναγνώριση της σημασίας της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος

Ευαισθητοποίηση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και η ανάπτυξη απαραίτητων στάσεων για κατανόηση αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με:

Τη χρήση λεκτικών, ποσοτικών και συμβολικών μορφών δεδομένων (κείμενα, εικόνες, χάρτες, γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα)

Εφαρμογή μεθόδων όπως η χαρτογράφηση, η ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και επεξεργασία πληροφοριών από διάφορες πηγές)

Page 5: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

AΠΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ AΠΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Page 6: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΑΠΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΑΠΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Για την Ε’ Δημοτικού προβλέπονται 47 ώρες και για την ΣΤ΄45

Page 7: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 8: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 9: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διδακτικό πακέτο

Βιβλίο Μαθητή

Βιβλίο Δασκάλου

Τετράδιο Εργασιών

Υποστηρικτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό: Η διδασκαλία της Γεωγραφίας υποστηρίζεται και από λογισμικό το οποίο συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο, χάρτες

Page 10: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 11: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

BΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

Κάθε ενότητα καλύπτει μια θεματική περιοχή

Page 12: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Οι ενότητες ξεκινούν με οπτικοποιημένη πληροφορία, με μουσικό κομμάτι ή ποίημα

ΣτόχοςΤο ενδιαφέρον των μαθητών

Page 13: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 14: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 15: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 16: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 17: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 18: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

• Γίνεται προσπάθεια• Οι στόχοι να είναι ευκρινείς• Να καλύπτουν το γνωστικό, συναισθηματικό,

ψυχοκινητικό τομέα

Page 19: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Από παλιά ο Ausubel (1968) υποστήριζε ότι η «Μάθηση με Νόημα», ως μαθησιακή θεωρία, έχει αποτελέσματα εφόσον ο μαθητής συνειδητά συνδέει τα καινούρια γνωστικά δεδομένα με όσα ήδη γνωρίζει.

Οι μαθητές προσανατολίζονται στους στόχους του μαθήματος.

Παρουσιάζονται στην αρχή του κειμένου για να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές και να συμμετάσχουν στο μάθημα.

Page 20: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Έγινε προσπάθεια η νέα πληροφορία να παρουσιάζεται με απλό τρόπο και με εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές όπως η δραματοποίηση οι μεταφορές και αναλογίες κλπ

Page 21: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ

Οι εικόνες και οι χάρτες έχουν επιλεγεί με στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές τη δεξιότητα της συσχέτισης διαδικασιών, γεγονότων.

Αποτελούν ευδιάκριτα εικονικά μοντέλα που συμπληρώνουν τις βιωματικές εμπειρίες των μαθητών και βοηθούν το δάσκαλο να προσφέρει συμβατικές αναπαραστάσεις για μη προσεγγίσιμα φαινόμενα και διαδικασίες.

Προτείνεται η χρήση πρόσθετου υλικού.

Page 22: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Προτεινόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Page 23: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

• Εποικοδομητική

• Ανακαλυπτική

• Ομαδοσυνεργατική

• Βιωματική

• Θεατρικό παιχνίδι

• συνδυασμος

Page 24: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 25: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Το γεωγραφικό γλωσσάριο που συνοδεύει κάθε κεφάλαιο, περιλαμβάνει έννοιες, οι οποίες αφενός διευκολύνουν τη διαδικασία αυτό-μάθησης, αφετέρου προσφέρουν συμπληρωματικά στοιχεία απαραίτητα για το γεωγραφικό εναλφαβητισμό των μαθητών

Page 26: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Η ομαδική δραστηριότητα, που ενδεικτικά προτείνεται έχει στόχο να συνδέσει το σχολείο με την κοινωνία

Μικρή χρονική διάρκεια

Μορφή σχεδίου εργασίας

Στο 10% του ετήσιου χρόνου

Page 27: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Αν θέλεις διάβασε κι αυτό

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου και αναπτύσσονται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

Page 28: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Διαγραμματικές παραστάσεις (για τους μαθητές)

Οργανώνουν και παρουσιάζουν τη νέα γνώση

Διευκολύνουν εκμάθηση εννοιών

Παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διαπιστώσουν τις σχέσεις και τις συνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες που δομούν ένα θέμα

Page 29: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Διαγραμματικές παραστάσεις (Για τους εκπαιδευτικούς)

Οργάνωση του περιεχομένου του μαθήματος

Μέσο παρουσίασης διδακτικού υλικού

Μέσο αξιολόγησης

Page 30: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου κλιμακούμενης δυσκολίας

Page 31: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Αναζήτηση πληροφοριών

Page 32: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Ερωτήσεις-εργασίες

Page 33: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία
Page 34: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Αναζήτηση στοιχείων από χάρτη

Αντιστοιχίσεις

Ταξινομήσεις

Συγκρίσεις

Λευκοί χάρτες και συμπλήρωση χαρτών

Page 35: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Page 36: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Κατανόηση πληροφοριών

Εφαρμογή πληροφοριών στην επίλυση ποικίλων θεμάτων

Φαντασία, δημιουργικότητα, πρωτοτυπία

Παρατηρητικότητα

Κριτική σκέψη

ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Page 37: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

• Επιπλέον αξιολογούνται• Η συμμετοχή των μαθητών στις συζητήσεις• Ο προβληματισμός κατά την απάντηση των

διαφόρων ερωτημάτων• Η άνεση στη χρήση χαρτών• Και η εν γένει στάση τους απέναντι στο μάθημα

Page 38: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Διδακτική μεθοδολογία

Καλή προετοιμασία του μαθήματος

Αποφυγή δασκαλοκεντρικού προτύπου-συνεργασία σε ομάδες

Ενεργητική μάθηση-διερεύνηση και ανακάλυψη-έρευνες πεδίου

Συνεχής και σχεδόν εξαντλητική αξιοποίηση των χαρτών

Αξιοποίηση τεχνολογίας

Επισκέψεις σε χώρους (αστεροσκοπείο, μετεωρολογική υπηρεσία)

Σύνδεση των επιμέρους τομέων του μαθήματος(Φυσική Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία αλλά και με άλλα μαθήματα

Page 39: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Το βιβλίο του δασκάλου αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος είναι γενικά θεωρητικό, ενώ το δεύτερο παραθέτει μεθοδολογικές οδηγίες ανά κεφάλαιο.

.

Page 40: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

Στην αρχή του σχολικού έτους προτείνεται να διατεθεί χρόνος για την οργάνωση της μαθητικής ομάδας.

Page 41: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Οργάνωση της τάξης

Ανάλογα με την ενότητα που οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ολομέλεια, ατομικά ή ομαδικά

Page 42: διδακτική γεωγραφίας από κανταρτζή ευαγγελία