ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄...

32
“ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013” Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Δεκέμβριος 2013

Transcript of ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄...

Page 1: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

“ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013”

Προϋποθέσεις Ένταξης

Δυνητικών Δικαιούχων

Δεκέμβριος 2013

Page 2: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Η υποβολή έως την 28.02.2014 στον ΕΦΕΠΑΕ:

Αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα

ή Αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου

τουλάχιστον με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

2. Η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ

Page 3: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Κανονισμό De Minimis η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος (11/01/2013).

Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα

Page 4: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (1)

Κατηγορία Δαπανών 1: «Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΟικοδομική άδεια με τα συνημμένα σχέδια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις)

Τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα

Επιμετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών ανάλογα με τη φύση της δαπάνης

Ανάλυση κόστους σε περιπτώσεις τιμολόγησης εργασιών ειδικών εγκαταστάσεων για τον εξοπλισμό

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρμόδιο Μηχανικό ανάλογα με το είδος της δαπάνης

Page 5: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

Κατηγορία Δαπανών 1: «Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας & πιστοποιητικό ιδιοκτησίας & μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση μη ιδιόκτητου χώρου, μισθωτήριο συμβόλαιο ή σύσταση επικαρπίας ή παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημέρα έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Τα ανωτέρω συμβόλαια μίσθωσης πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (2)

Page 6: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (3)

Κατηγορία Δαπανών 2: «Μηχανήματα - Εξοπλισμός»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο σειριακό αριθμό του μηχανήματος (εκτός κι αν ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο τιμολόγιο).

Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συμμόρφωσης για τα παραγωγικά μηχανήματα. Επιπλέον των ανωτέρω και μόνο στις περιπτώσεις που το μηχάνημα είναι ιδιοκατασκευή από τον προμηθευτή, απαιτείται τεχνικός φάκελος και πλήρης ανάλυση κόστους.

Page 7: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (4)

Κατηγορία Δαπανών 3: «Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης)»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΑντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας με τις απαιτούμενες σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκμαίρεται η επαγγελματική χρήση του μεταφορικού

μέσου. Αποδεικτικό μη παρακράτησης κυριότητας του μεταφορικού μέσου

Σημείωση: Η αγορά αυτοκινούμενου μεταφορικού μέσου, εφόσον είναι αποκλειστικά επαγγελματικής χρήσης, αποκλειόμενης

ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και εφόσον βεβαίως δεν προορίζεται για εκμίσθωση.

Page 8: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (5)

Κατηγορία Δαπανών 4: «Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΤα παραδοτέα που αναφέρονται στην κατηγορία δαπανών «1» για τις περιπτώσεις κτιριακών εργασιών

Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην κατηγορία δαπανών «2» για τις περιπτώσεις προμήθειας εξοπλισμού

Όλες οι απαραίτητες μελέτες και άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, ότι η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού ΑΠΕ δεν ξεπερνάει τις καταναλώσεις της επιχείρησης και ότι δεν πωλείται ηλεκτρική ενέργεια στη ΔΕΗ.

Page 9: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (6)

Κατηγορία Δαπανών 5: «Δικαιώματα τεχνογνωσίας»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΈκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στην επιχείρηση

Άδεια χρήσης (εφόσον απαιτείται)

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις

Σημείωση: Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του

επιχειρηματικού σχεδίου.

Page 10: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (7)

Κατηγορία Δαπανών 6: «Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΑντίγραφο μελετών και εγχειριδίων (για συστήματα διασφάλισης ποιότητας)

Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις για τη μελέτη και τη σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, εφόσον αυτή αιτείται ως δαπάνη

Page 11: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (8)

Κατηγορία Δαπανών 7: «Λογισμικά και Υπηρεσίες»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΆδειες χρήσης λογισμικού (και για λογισμικά όπως τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης

Ανάλυση κόστους (για την προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και εκπαίδευσης) και επιπλέον, φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραμετροποίηση δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών

Page 12: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (9)

Κατηγορία Δαπανών 8: «Προβολή – Προώθηση»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Εφόσον επιδοτείται η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ

Κατάλογος εκθετών, σχετικό φωτογραφικό υλικό συμμετοχής στην έκθεση, βεβαίωση συμμετοχής από τον διοργανωτή της έκθεσης στην οποία αναφέρεται ότι ο δικαιούχος συμμετέχει για πρώτη φορά

Παραστατικά μεταφοράς και ασφάλισης (εφόσον αυτή αιτείται) εκθεσιακού υλικού (π.χ. δελτία αποστολής εκθεμάτων, παραστατικά μεταφορικής εταιρίας, κλπ) στην έκθεση που συμμετείχε η επιχείρηση

Page 13: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (10)

Κατηγορία Δαπανών 8: «Προβολή – Προώθηση»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Εφόσον επιδοτούνται ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δείγματα των διαφημιστικών εντύπων και του λοιπού πληροφοριακού υλικού

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις για το σχεδιασμό των διαφημιστικών εντύπων και του λοιπού πληροφοριακού υλικού, εφόσον αιτείται η εν λόγω δαπάνη

Εφόσον επιδοτούνται ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Εκτυπώσεις των διαφημιστικών καταχωρήσεων

Page 14: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (11)

Κατηγορία Δαπανών 8: «Προβολή – Προώθηση»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Εφόσον επιδοτείται Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ)

Βεβαίωση του προμηθευτή ότι πρόκειται για κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και όχι αναβάθμιση προϋπάρχουσας ιστοσελίδας

Ανάλυση κόστους των εκτελεσθέντων εργασιών

Εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας

Page 15: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (12)

Κατηγορία Δαπανών 9: «Αμοιβές Συμβούλων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Αντίγραφο μελετών και ερευνών κάθε μορφής

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις

Page 16: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (13)

Κατηγορία Δαπανών 10: «Λειτουργικές Δαπάνες»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΜισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον επιδοτείται η δαπάνη του ενοικίου

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις με τους κατά περίπτωση συνεργάτες για τις δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης και της παροχής υπηρεσιών

Αντίγραφα των λογαριασμών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κινητής ή/& σταθερής τηλεφωνίας, κλπ

Αποδεικτικά εξόφλησης

Σημείωση: Οι λειτουργικές δαπάνες δε δύναται να υπερβαίνουν το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

του επιχειρηματικού σχεδίου

Page 17: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (1)

Για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του

έργου, πέραν των παραστατικών αγοράς και διακίνησης/μεταφοράς

των δαπανών (π.χ. τιμολόγια, τιμολόγια-δελτία αποστολής, τιμολόγια

παροχής υπηρεσιών, CMR, Packing List, κλπ.), απαιτούνται:

τα παραστατικά εξόφλησης των ανωτέρω δαπανών

η καταχώρηση/ απεικόνιση των παραστατικών δαπανών και

δαπανών εξόφλησης (εφόσον προβλέπεται) στα λογιστικά βιβλία

της επιχείρησης

η καταχώρηση στα πάγια της επιχείρησης του συνόλου των

δαπανών, για τις οποίες ο Οδηγός του Προγράμματος ορίζει την

απαίτηση αυτή

Page 18: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (2) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Απαιτούμενα παραστατικά ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης

Α. Έκδοση επιταγής επιχείρησης από τον εταιρικό λογαριασμό του δικαιούχου της ενίσχυσης προς τον προμηθευτή:

έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης, ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία πληρωμής-ποσό)

αντίγραφο του σώματος της επιταγής και απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή που να αναφέρει τα στοιχεία

του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών.

Page 19: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (3) Β. Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή από τον δικαιούχο της ενίσχυσης:

αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό στο οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής και ο καταθέτης – δικαιούχος της ενίσχυσης

απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών

Γ. Μεταφορά ποσού από τον εταιρικό λογαριασμό του δικαιούχου της ενίσχυσης σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή:

αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων, όπου να φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών

απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή, που να αναφέρει τα στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών

Page 20: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (4)

Δ. Έκδοσης Τραπεζικής Επιταγής από το δικαιούχο της ενίσχυσης προς τον προμηθευτή:

έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή,

αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή που να αναφέρει τα

στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών σε περίπτωση έκδοσης επιταγής με χρέωση του εταιρικού

λογαριασμού του δικαιούχου, το έντυπο κίνησης του αντίστοιχου εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού (extrait).

Page 21: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (5)

Ε. Μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση):

έντυπο κίνησης του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (extrait)

το αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής, όπου να φαίνονται τα στοιχεία λογαριασμού του προμηθευτή

απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή, που να αναφέρει τα στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών

Page 22: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (6)

ΣΤ. Χρήση πιστωτικών – χρεωστικών καρτών:

αντίγραφο μηνιαίου λογαριασμού της χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν

έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή, που να αναφέρει τα

στοιχεία του/των εξοφλούμενου/ων παραστατικών

Σημείωση: Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι νομικό πρόσωπο.

Page 23: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (7)

Λογιστικές Εγγραφές – Βιβλία Β΄ Κατηγορίας / Απλογραφικά (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ: Αντίγραφα των σελίδων του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων για τους μήνες που έχουν πραγματοποιηθεί οι λογιστικές καταχωρήσεις των παραστατικών δαπανών που αφορούν στην επένδυση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ:

Αντίγραφα των αθεώρητων εκτυπώσεων του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων των αντίστοιχων μηνών – ξεχωριστή εκτύπωση για κάθε μήνα, ώστε να φαίνονται και τα σύνολα του κάθε μήνα - όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών που αφορούν την επένδυση.

Αντίγραφα των αθεώρητων μηνιαίων (συνολικών) κατάστασης του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, για κάθε μήνα όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών που αφορούν την επένδυση.

Page 24: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (8)

Λογιστικές Εγγραφές – Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας / Διπλογραφικά (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης)

Εκτυπώσεις του Γενικού Ημερολογίου (λογιστικά άρθρα) για όλα τα τιμολόγια του έργου καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές τους (για πληρωμές με επιταγές επιχείρησης απαιτείται και η εγγραφή της πληρωμής αυτής).

Εκτυπώσεις των αναλυτικών καθολικών των λογαριασμών που έχουν καταχωρηθεί (καρτέλες) για όλους λογαριασμούς που εμφανίζονται στα ως άνω λογιστικά άρθρα (π.χ. για τους λογαριασμούς προμηθευτή (50ΧΧ), ταμείου (38ΧΧ), Εξόδων (62ΧΧ), κ.λ.π.).

Αντίγραφο του αθεώρητου Βιβλίου (Μητρώου) Παγίων όπου είναι καταχωρημένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης.

Page 25: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

5. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (1)

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: η εξόφληση με μετρητά τιμολογίων αξίας μεγαλύτερης των 3.000€

(με ΦΠΑ)

ο κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή του

ανωτέρω περιορισμού εξόφλησης τιμολογίων

η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων

η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και

παραστατικών των μετόχων της επιχείρησης

Page 26: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

5. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (2) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

2. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές της επιχείρησης με τις εταιρείες-προμηθευτές αυτής πρέπει να γίνονται μέσω εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών

3. Στα παραστατικά εξόφλησης (καταθετήρια, αποδείξεις κλπ) πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία συναλλαγής (π.χ. Όνομα επιχείρησης ως καταθέτης, αριθμός τιμολογίου, λήπτης κατάθεσης κλπ)

4. Σε περίπτωση εξόφλησης του προμηθευτή με κατάθεση σε τραπεζικό του λογαριασμό χωρίς να φαίνεται στο καταθετήριο ως καταθέτης ο δικαιούχος της ενίσχυσης αλλά κάποιος τρίτος τότε απαιτείται Υ.Δ. του νομίμου εκπροσώπου, όπου θα δηλώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό της επιχείρησης

5. Απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης για το σύνολο των τιμολογίων

Page 27: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

5. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (3)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό πρέπει να προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα, ήτοι (α) εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού και (β) SWIFT, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος, καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

Page 28: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

5. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (4) ΦΠΑ & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

1. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, πλην των περιπτώσεων επιχειρήσεων οι οποίες βάσει ΔΟΥ δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ

2. Στις περιπτώσεις παραστατικών που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (π.χ. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με παρακράτηση 20% επί της καθαρής αξίας ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εργολάβου με παρακράτηση 3% επί της καθαρής αξίας), η παρακράτηση αποδίδεται από τον πελάτη στην εφορία. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και η εξόφληση του αναλογούντος φόρου

Page 29: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

• Στις διοικητικές επαληθεύσεις το σύνολο των αποδεικτικών

στοιχείων/παραστατικών προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφα

Μαζί με τα παραστατικά, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με το γνήσιο

της υπογραφής για το ακριβές αντίγραφο των παραστατικών εκ του

πρωτοτύπου

Επίσης, υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της προόδου

υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, όπως φωτογραφικό υλικό που

να αποδεικνύει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Page 30: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

Αίτημα Αλλαγής Υπευθύνου Έργου Αίτημα Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου Αίτημα Αλλαγής Έδρας ή/και Αλλαγής Τόπου Εγκατάστασης

Αίτημα Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης/ Νομικής Μορφής/ Επωνυμίας

Αίτημα Αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος (Ενσωμάτωση δανείου)

Αίτημα Τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

7. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Page 31: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει (από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης):

τους δεκαπέντε (15) μήνες για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και

τους δώδεκα (12) μήνες για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες»

Page 32: ΕΛΑΝΕΤ: Προϋποθέσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΛΑΝΕΤ, τηλ. επικοινωνίας 210-3620242 # 9, www.elanet.gr

ΕΦΕΠΑΕ, τηλ. επικοινωνίας 210-6985210, www.efepae.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / ΕΥΔ ΕΠΑΕ, www.ypoian.gr, www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr