«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

of 20 /20
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ HR 8 ο OTS FORUM 2013 ΓΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Embed Size (px)

Transcript of «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

Page 1: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ HR

8ο OTS FORUM 2013

ΓΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Page 2: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Βελτιώσεις/Προσθήκες Εκτυπώσεων Εφαρμογής

Εργαλείο Κρίσης Προϊσταμένων

Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου xml για το ΥΕΚΑ

Διαχείριση Παρουσιών - Απουσιών

Βελτιώσεις Εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού

Page 3: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Βελτιώσεις/Προσθήκες Εκτυπώσεων Εφαρμογής

• Απόδειξη πληρωμής μισθωτών • Απόδοση Κρατήσεων • Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) - Α3 (Ορ.) • Ενσωμάτωση των Βεβαιώσεων Εργοδότη ΤΣΜΕΔΕ & ΤΣΑΥ στο σύστημα ενσωματωμένων εκτυπώσεων της εφαρμογής Προσθήκη στατιστικών εκτυπώσεων αριθμού εργαζομένων : • ανά Διεύθυνση/ Κατηγορία Εκπαίδευσης • ανά Διεύθυνση/Τμήμα/Κατηγορία Εκπαίδευσης • ανά Διεύθυνση/Τμήμα/Κλάδο

Προσθήκη Εκτυπώσεων Αδειών ανά Ημέρα/Μήνα Προσθήκη εκτυπώσεων ελέγχου αποστολής στοιχείων Μισθοδοσίας/Προσωπικού στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπ.Εσ.

Page 4: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Απόδειξη πληρωμής μισθωτών

•Ανάλυση Αυξομειώσεων •Ανάλυση Κρατήσεων Ν.4024/2011 •Δυνατότητα εμφάνισης απόδειξης πληρωμής πολλών περιόδων είτε αθροιστικά είτε ανά μισθολογική περίοδο

Page 5: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Απόδοση Κρατήσεων

•Εμφάνιση παλιών αποδοχών προ ΕΜΒ •Εμφάνιση Ημερών Ασφάλισης/Εργασίας •Δυνατότητα Ανάκτησης Απόδοσης κρατήσεων με χρήση id υποβολής ΕΑΠ

Page 6: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) - Α3 (Ορ.)

•Δυνατότητα παραμετροποίησης θέσης εκτυπώσιμων στοιχείων μέσα από την εκτύπωση

Page 7: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) - Α3 (Ορ.)

•Δυνατότητα παραμετροποίησης κωδικών/ΚΑΕ εκτυπώσιμων στοιχείων μέσα από την εκτύπωση

Page 8: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Προσθήκη στατιστικών εκτυπώσεων αριθμού εργαζομένων :

• ανά Διεύθυνση/ Κατηγορία Εκπαίδευσης •ανά Διεύθυνση/Τμήμα/Κατηγορία Εκπαίδευσης •ανά Διευθύνση/Τμήμα/Κλάδο

Page 9: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Προσθήκη εκτυπώσεων λιστών αδειών ανά ημέρα/μήνα

Page 10: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Εκτύπωση ελέγχου αποστολής στοιχείων Μισθοδοσίας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπ.Εσ.

Page 11: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013 Εκτύπωση ελέγχου αποστολής στοιχείων Προσωπικού στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπ.Εσ.

Page 12: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Βελτιώσεις Εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού

• Δυνατότητα Καταχώρησης αδειών μέσα από την καρτέλα διαχείρισης προσωπικού του εργαζομένου •Αλλαγή τρόπου υπολογισμού του συνολικού χρόνου υπηρεσίας για τις περιπτώσεις που έχει καταχωρηθεί αφαιρετική προϋπηρεσία •Αυτόματη καταχώρηση αφαιρετικής προϋπηρεσίας σε περίπτωση καταχώρησης άδειας άνευ αποδοχών •Προσθήκη δυνατότητας αυτόματου υπολογισμού των ημερομηνιών αλλαγής ΜΚ και Βαθμού μετά από καταχώρηση άδειας άνευ αποδοχών

Στην Επόμενη αναβάθμιση:

•Δυνατότητα καταχώρησης ωριαίων αδειών με ακρίβεια λεπτών για περιπτώσεις όπως οι Γονικές άδειες •Πλασματικά/Βαρέα •Παρουσιολόγιο

Page 13: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Εργαλείο Κρίσης Προϊσταμένων

•Εμφάνιση υποψηφίων ανάλογα με το είδος κρίσης (Προϊσταμένων Τμημάτων, Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών) •Επισήμανση εργαζομένων με ποινές •Δυνατότητα εισαγωγής μορίων για ειδικές δραστηριότητες (Συγγραφικό Έργο , εισηγήσεις κτλ.) •Δυνατότητα εισαγωγής μορίων για επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και πειθαρχικές ποινές.

Page 14: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου xml για το ΥΕΚΑ

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων από 1.3.2013 α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης, β) Ε4. Πίνακας προσωπικού, γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), ε) Ε7. Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, στ) Ε8. Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας η) Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Page 15: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου xml για το ΥΕΚΑ

Αλλαγές Προδιαγραφών Αρχείου Προσθήκη νέων πεδίων : •Ειδική Περίπτωση (διαθέσιμες τιμές (1) Πρακτική άσκηση σπουδαστών, (2) Ιδ. δικαίου - στενό δημόσιο, (3) Ιδ. δικαίου - ευρύτερο δημόσιο) •Χαρακτηρισμός (διαθέσιμες τιμές (0) Εργάτης ,(1) Υπάλληλος) •Ώρες Εβδομαδιαίως •Ημερομ. Τροποποίησης Αποδοχών/Ωραρίου •Ωρομίσθιο

Στην επόμενη αναβάθμιση : •Δυνατότητα δημιουργίας ενιαίου αρχείου με εργαζόμενους από διαφορετικές χρήσεις εργασίας •Δυνατότητα επιλογής με φίλτρα ανά χρήση, διεύθυνση, τμήμα, φύλλο υπολογισμού •Έλεγχοι ορθότητας στοιχείων (ΑΦΜ κτλ)

Page 16: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874, 21/10/2013 με θέμα : «Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.» επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου ωραρίου σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου.

Εργαλείο Διαχείρισης Παρουσιών/Απουσιών Προσωπικού. Περιλαμβάνει την δυνατότητα επικύρωσης παρουσιών/απουσιών, αυτόματη διαχείριση τους και μετατροπή τους σε άδειες ή άλλης μορφής απουσίας. Αναφορές Παρουσιών/Απουσιών Προσωπικού. Περιλαμβάνουν δυνατότητες ημερήσιων εκτυπώσεων παρουσιών/απουσιών με δυνατότητες ομαδοποίησης, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της υπηρεσίας σας ή τις κατηγορίες της εργασιακή σχέσης.

Διαχείριση Παρουσιών - Απουσιών

Page 17: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Διαχείριση Παρουσιών - Απουσιών

Εισαγωγή Στοιχείων από Ρολόι

Page 18: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Διαχείριση Εισόδου - Εξόδου

Διαχείριση Παρουσιών - Απουσιών

Page 19: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Έλεγχος Απόντων

Διαχείριση Παρουσιών - Απουσιών

Page 20: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»

8ο OTS FORUM 2013

Διαχείριση Καρτών

Διαχείριση Παρουσιών - Απουσιών