Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές...

6
Γ. Κωτσάνης, Γ. Γεωργίου Ημέρες Καινοτομίας 7/11/12

description

Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα, Γ. Κωτσάνης, Γ. Γεωργίου Ημέρες Καινοτομίας 7/11/12

Transcript of Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές...

Page 1: Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα

Γ. Κωτσάνης, Γ. Γεωργίου Ημέρες Καινοτομίας 7/11/12

Page 2: Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα
Page 3: Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα
Page 4: Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα
Page 5: Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα

pinterest.com/kainotomia

“Kid Blogger Network Activities & Crafts”

“Books Printables for Beginning Readers”

“Fill up the bucket”

“Best Year Ever Top 100 video series”

linked in group: great free resource

Και μια μικρι ζκπλθξθ… ►

pinterest.com/kainotomia/doukas-profile

Page 6: Οργανώνοντας και διαμοιράζοντας διαδικτυακές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα

Η πλθροφορία, μπορεί να οργανωκεί με πολλοφσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ, ακόμθ και ςτο… ςφννεφο! Το Pinterest, τοποκετϊντασ ςτο κζντρο αυτισ τθσ οργάνωςθσ τθν ΕΙΚΟΝΑ, ίςωσ να απαντά ζμμεςα, ςε αυτό που αν μασ ρωτοφςαν: «αν ικελα να διατθριςω μία από τισ 5 αιςκιςεισ μου, ποια κα ιταν», οι περιςςότεροι, αν όχι όλοι μασ, κα απαντοφςαμε, χωρίσ πολφ ςκζψθ, τθν… ΟΡΑΣΗ!

Στθ ςθμερινι εποχι θ τεχνολογία μασ δίνει τθ δυνατότθτα μζςω των social media«ν’ ανοίξουμε μια πόρτα» ςε μια πλθκϊρα

πλθροφοριϊν. Ταυτόχρονα μασ δίνεται θ δυνατότθτα να «ςυναναςτραφοφμε»

θλεκτρονικά ςυναδζλφουσ από όλο τον κόςμο και ν’ ανταλλάξουμε ιδζεσ και

μεκόδουσ ι να παρουςιάςουμε τθ δουλειά μασ. Αυτό μπορεί να γίνει με τον τρόπο

που εξυπθρετεί καλφτερα τον κακζνα από εμάσ, ςφμφωνα και με τθν προςζγγιςθ τθσ

πολλαπλισ νοθμοςφνθσ (οπτικόσ, ακουςτικόσ, κιναιςκθτικόσ τφποσ). Το Pinterest μασ δίνει τθ δυνατότθτα να

ζχουμε εφκολθ πρόςβαςθ ςε μεγάλο όγκο πλθροφοριϊν και να τθν οργανϊνουμε με

τον τρόπο που μασ ταιριάηει. Το γεγονόσ αυτό ζχει καταςτιςει το εργαλείο αυτό

δθμοφιλζσ. Γι’ αυτό λοιπόν happy pinning αγαπθτοί ςυνάδελφοι!