Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

of 19 /19
υγγραφό-Επιμϋλεια ΕΞΑΡΧΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και τον Προγραμματισμό Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ χ. Ετοσ 2013-14

Embed Size (px)

description

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και τον Προγραμματισμό Ευγενία Εξάρχου, 2013-14 1. Παιχνίδι: Μάντεψε τον αριθμό (προβλήματα) 2. Αλγόριθμος 3. Παιχνίδι: Μαύρη γάτα (πιο σύνθετοι αλγόριθμοι) 4. Από τον Αλγόριθμο στο Πρόγραμμα

Transcript of Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Page 1: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

υγγραφό-Επιμϋλεια

ΕΞΑΡΧΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ

Εισαγωγή στην έννοια του

Αλγορίθμου και τον Προγραμματισμό

Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ χ. Ετοσ 2013-14

Page 2: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Γιατύ να μϊθουμε προγραμματιςμό?

Πριν ξεκινήςουμε

Όλοι πρέπει να μάθουν να προγραμματίζουν

γιατί έτσι μαθαίνουν να σκέφτονται

Steve Jobs

Page 3: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Πρόγραμμα Επίλυση

Ζητούμενο

Αλγόριθμος

Λζξεισ - ςασ λζνε τίποτα;

Page 4: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

1η διδ. ώρα

Παιχνίδι: Μϊντεψε τον αριθμό (προβλήματα)

2η διδ. ώρα

Αλγόριθμοσ

3η διδ. ώρα

Παιχνίδι: Μαύρη γϊτα (πιο ςύνθετοι αλγόριθμοι)

4η διδ. ώρα

Από τον Αλγόριθμο ςτο Πρόγραμμα

Περιεχόμενα

Page 5: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Πρόβλημα: Μάντεψε τον αριθμό

Ασ δούμε ϋνα πρόβλημα

Μϊντεψε τον αριθμό

Πρόβλημα θεωρούμε κϊθε ζότημα που τύθεται προσ επύλυςη, κϊθε κατϊςταςη που μασ απαςχολεύ

και πρϋπει να λυθεύ.

Page 6: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Μϊντεψε τον αριθμό

Μπορεύσ να περιγρϊψεισ γραπτϊ τη λύση του προβλόματοσ «Μϊντεψε τον αριθμό»;

Πρόβλημα: Μάντεψε τον αριθμό - η λφςη του

Page 7: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Ένα πρόβλημα ϋχει:

Ζητούμενο

Σα ςτοιχεύα που μασ εύναι γνωςτϊ και μπορούν να βοηθόςουν ςτην

επύλυςη του προβλόματοσ

Αυτό που ψϊχνουμε

Η διαδικαςύα μϋςω τησ οπούασ βρύςκουμε το ζητούμενο

Μϊντεψε τον αριθμό

Έναρ απιθμόρ μεταξύ 0-100

Να βπεθεί ο απιθμόρ

- Ρώτησε: είναι μικπότεπορ τος 50

- Αν ναι πώτησε …..

Πρόβλημα: Δεδομζνα-Ζητοφμενο-Επίλυςη

Επύλυςη

Δεδομϋνα

Μην ξεχνϊσ και το βιβλύο

Page 10: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Επύλεξε ϋνα πρόβλημα και ςυμπλόρωςε τον παρακϊτω πύνακα

Πρόβλημα

Δεδομϋνα

Ζητούμενο

Επύλυςη

Από το Πρόβλημα ςτον Αλγόριθμο

Page 11: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Ίςωσ διαπιςτώςατε πόςο δύςκολη εύναι η διατύπωςη ςωςτών οδηγιών.

Αλγόριθμο ονομϊζουμε τη ςαφό και ακριβό περιγραφό

μιασ ςειρϊσ ξεχωριςτών οδηγιών-βημϊτων

με ςκοπό την επύλυςη ενόσ προβλόματοσ.

Αλγόριθμοσ

Page 12: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Ιδιότητες ενός αλγορίθμου

Οι εντολϋσ ενόσ αλγορύθμου πρϋπει:

να εύναι ακριβεύσ και ςαφεύσ

να εύναι εκφραςμϋνεσ με απλϊ λόγια

κϊποτε να τελειώνουν

Αλγόριθμοσ - Ιδιότητεσ

Page 13: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Για το πρόβλημα που εύχατε διαλϋξει πριν, διατυπώςτε τον αλγόριθμό του, προςϋχοντασ ώςτε να εφαρμόζονται οι ιδιότητεσ του.

Πρόβλημα

Αλγόριθμος

Αλγόριθμοσ - Ιδιότητεσ

Page 14: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Ανακεφαλαίωςη

Σι εύναι αλγόριθμοσ Ποιεσ οι ιδιότητεσ ενόσ αλγορύθμου

Παραδεύγματα διατύπωςησ αλγόριθμου ενόσ προβλόματοσ

Αλγόριθμοσ Ανακεφαλαίωςη

Μην ξεχνϊσ και το βιβλύο

Page 15: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Παγύδεψε τη γϊτα

Αλγόριθμοσ: Μαφρη Γάτα

Και κϊτι πιο δύςκολο

Page 16: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Έχετε να παρατηρήςετε κϊτι;

Ασ ςυνεχύςουμε με… αυτό

Από τον Αλγόριθμο ςτο Πρόγραμμα

Page 17: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Για να οδηγόςετε εςεύσ τώρα ϋνα ρομπότ

Από τον Αλγόριθμο ςτο Πρόγραμμα

Και ςε μια πιο δύςκολη παραλλαγό… ό και ϋνα ϊλλο περιβϊλλον, το blockly

Page 18: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Μπορεύτε να γρϊψετε τισ εντολϋσ που δύνετε; Για οδηγόςτε και αυτό…

Από τον Αλγόριθμο ςτο Πρόγραμμα

Page 19: Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και τον Προγραμματισμό

Ευχαριςτούμε πολύ