Μ. Κωνσταντίνος

of 11 /11

Embed Size (px)

Transcript of Μ. Κωνσταντίνος

Page 1: Μ. Κωνσταντίνος
Page 2: Μ. Κωνσταντίνος
Page 3: Μ. Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε στη Ναϊσό στις 27 Φεβρουαρίου του 272 μ. Χ.Γεννήθηκε στη Ναϊσό στις 27 Φεβρουαρίου του 272 μ. Χ.

Γονείς του Κωνσταντίνου ήταν ο Ρωμαίος Γονείς του Κωνσταντίνου ήταν ο Ρωμαίος

Καίσαρας Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός και η Ελένη, Καίσαρας Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός και η Ελένη,

κόρη ξενοδόχου. Ο Κωνστάντιος ήταν ταπεινής κόρη ξενοδόχου. Ο Κωνστάντιος ήταν ταπεινής

καταγωγής, παρά τους ισχυρισμούς του γιου του καταγωγής, παρά τους ισχυρισμούς του γιου του

ότι καταγόταν από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο Β΄ ότι καταγόταν από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο Β΄

και η Ελένη κόρη κάποιου πανδοχέα από το και η Ελένη κόρη κάποιου πανδοχέα από το

Δρέπανο της Βιθυνίας. Δρέπανο της Βιθυνίας.

Page 4: Μ. Κωνσταντίνος
Page 5: Μ. Κωνσταντίνος

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Ένα πολυσυζητημένο και μελετημένο θέμα για τη Ένα πολυσυζητημένο και μελετημένο θέμα για τη

ζωή και την πολιτική του Κωνσταντίνου είναι η ζωή και την πολιτική του Κωνσταντίνου είναι η

σχέση του με το Χριστιανισμό. Έχει ήδη αναφερθεί σχέση του με το Χριστιανισμό. Έχει ήδη αναφερθεί

ότι ο Κωνσταντίνος αξιοποίησε χωρίς διακρίσεις ότι ο Κωνσταντίνος αξιοποίησε χωρίς διακρίσεις

τους χριστιανούς στο στρατό του, εφάρμοσε στην τους χριστιανούς στο στρατό του, εφάρμοσε στην

επικράτειά του την αρχή της ανεξιθρησκίας και επικράτειά του την αρχή της ανεξιθρησκίας και

προστάτεψε έμπρακτα τις χριστιανικές κοινότητες προστάτεψε έμπρακτα τις χριστιανικές κοινότητες

με διάφορους τρόπους. με διάφορους τρόπους.

Page 6: Μ. Κωνσταντίνος
Page 7: Μ. Κωνσταντίνος

Το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ., ο Το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ., ο ΜΜέγας Κωνσταντίνος έγας Κωνσταντίνος

συνάντησε στα Μεδιόλανα της Ιταλίας τον Αύγουστο συνάντησε στα Μεδιόλανα της Ιταλίας τον Αύγουστο

Λικίνιο. Κατά τη συνάντηση αυτή ελήφθησαν αποφάσεις Λικίνιο. Κατά τη συνάντηση αυτή ελήφθησαν αποφάσεις

για την κοινή πολιτική στα θρησκευτικά θέματα. Κάτι για την κοινή πολιτική στα θρησκευτικά θέματα. Κάτι

τέτοιο ήταν απαραίτητο για να επέλθει η εσωτερική τέτοιο ήταν απαραίτητο για να επέλθει η εσωτερική

ειρήνευση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ύστερα από αιώνων ειρήνευση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ύστερα από αιώνων

διωγμούς για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.διωγμούς για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Μεδιολάνων, Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Μεδιολάνων,

κατοχυρώθηκε η ανεξιθρησκία και η θρησκευτική κατοχυρώθηκε η ανεξιθρησκία και η θρησκευτική

ελευθερία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τον Χριστιανισμό, ελευθερία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τον Χριστιανισμό,

ο οποίος ο οποίος έγινεέγινε θρησκεία επιτρεπτή και νόμιμη για τους θρησκεία επιτρεπτή και νόμιμη για τους

Ρωμαίους πολίτες!Ρωμαίους πολίτες!

Page 8: Μ. Κωνσταντίνος

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ«

Αυτή ήταν η ώρα που από πολύ καιρό περίμενα και διψούσα

και ευχόμουν για να πετύχω την εν Θεώ σωτηρία μου. Είναι

καιρός να απολαύσουμε και εμείς τη σφραγίδα, που προκαλεί

την αθανασία. Είναι καιρός να λάβω μέρος στο σωτήριο

σφράγισμα, δηλ. το βάπτισμα, κάτι το οποίο σκεπτόμουν

κάποτε να γίνει στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, στον οποίον

όπως παραδίδεται βαπτίσθηκε και ο Σωτήρας μας,

προτυπώνοντας το μυστηρίο του βαπτίσματος. Ο Θεός όμως

που γνωρίζει το συμφέρον μας, μας αξιώνει να γίνει αυτό

εδώ.»

Page 9: Μ. Κωνσταντίνος

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Ο

ι Ιεράρχες τέλεσαν το ιερό μυστήριο

σύμφωνα με τους θείους κανόνες και αφού

έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες μετέδωσαν

σ’ αυτόν τα Άχραντα Μυστήρια. Με αυτό τον

τρόπο πρώτος από όλους τους αυτοκράτορες

ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε Χριστιανός.

Page 10: Μ. Κωνσταντίνος

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Τ

ο πρωί της Πεντηκοστής βαφτίστηκε

και το μεσημέρι ανέβηκε η ψυχή του

στο Θεό.

Page 11: Μ. Κωνσταντίνος

Ο

Μ. Κωνσταντίνος και η

μητέρα του Ελένη,

ονομάζονται

Ισαπόστολοι, γιατί το

έργο τους είναι ισάξιο

με κείνο των

Αποστόλων.