ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

55
Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ή κέζα ελεκέξσζεο είλαη ην ζύλνιν ηνπ εληύπνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ηαπηόρξνλε κεηάδνζε εηδήζεσλ -ηδεώλ-πιεξνθνξηώλ, ζε απεξηόξηζην αξηζκό αλζξώπσλ. Μ.Μ.Δ http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=56849&autostart=0 http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=61568&autostart=0 Να δω τα βίντεο!

Transcript of ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Page 1: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ή κέζα ελεκέξσζεο είλαη ην ζύλνιν ηνπ εληύπνπ θαη ειεθηξνληθνύ

ηύπνπ, κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ηαπηόρξνλε κεηάδνζε εηδήζεσλ-ηδεώλ-πιεξνθνξηώλ,

ζε απεξηόξηζην αξηζκό αλζξώπσλ.

Μ.Μ.Δ

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=56849&autostart=0

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=61568&autostart=0

Να δω τα βίντεο!

Page 2: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Δίδε ησλ Μ.Μ.Δ.

• Ο τύπος: Ηκεξήζηνο, Πεξηνδηθφο

• Ο ειεθηξνληθφο Σχπνο: Ραδηφθσλν, Σειεφξαζε, Γηαδίθηπν

Page 3: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ρέζε πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξσζεο.

Οη φξνη «πιεξνθφξεζε» θαη «ελεκέξσζε» ζπρλά

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, αιιά ελψ ζεκαζηνινγηθά

ζπγγελεχνπλ, δελ ηαπηίδνληαη.

Η πιεξνθόξεζε ζεκαίλεη σο επί ην πιείζηνλ θαηαγξαθή θαη

ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ

απνκλεκφλεπζε θαη δελ πξνυπνζέηεη ηφζν ελεξγεηηθή ζηάζε

ηνπ δέθηε απέλαληη ζηα δηάθνξα κελχκαηα.

Η ελεκέξσζε (ελ + εκέξα) ζεκαίλεη φηη ν δέθηεο βξίζθεηαη

νπζηαζηηθά κέζα ζηα γεγνλφηα θαη ηηο θαζεκεξηλέο εμειίμεηο,

αμηνπνηεί θαη αθνκνηψλεη γφληκα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ

δέρεηαη, εκβαζχλνληαο ζ‟ απηφ θαη θαηαλνψληαο ην.

Page 4: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Πξνϋπνζέζεηο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ΜΜΔ

Ο πνκπόο• Να δηαζέηεη θαη γεληθόηεξε παηδεία θαη εηδηθή γλώζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν γηα ην

νπνίν ελεκεξώλεη.

• Να ελεκεξώλεη έγθαηξα θαη έγθπξα, γηαηί νη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο.

• Να δηαθξίλεη ηελ είδεζε από ην ζρόιην.

• Να ηεθκεξηώλεη ηηο απόςεηο ηνπ κε ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα.

• Να ζέβεηαη ηε λνεκνζύλε, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ δέθηε.

• Να κελ νδεγείηαη ζηελ ζθαλδαινζεξία θαη λα ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ αηόκσλ.

• Να είλαη απαιιαγκέλνο από θαλαηηζκό, ζθνπηκόηεηεο θαη εκπάζεηεο-πξνθαηαιήςεηο.

• Να ηεξεί ηνλ θώδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο.

• Να είλαη άλζξσπνο κε ήζνο, πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη ζπλαίζζεζε πσο επηηειεί

ιεηηνύξγεκα.

• Να αληηιακβάλεηαη ην ξόιν ηνπ σο πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ πνπ δξα δηαθσηηζηηθά γηα ην

θνηλσληθό ζύλνιν.

• Να έρεη αγάπε γηα ην επάγγεικα, λα ππεξεηεί ηελ ειεύζεξε έθθξαζε, ηε δεκνθξαηία θαη ην

δηάινγν.

• Να κελ νδεγείηαη ζηελ απεξαληνινγία θαη ηελ αλνύζηα θιπαξία.

• Να δίλεη έκθαζε θαη πξνηεξαηόηεηα ζηα ζνβαξά δεηήκαηα.

Page 5: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ο δέθηεο

• Να θξίλεη θαη λ’ αμηνινγεί ηα κελύκαηα, λα βξίζθεηαη δειαδή ζε δηαξθή επαγξύπλεζε.

• Να ελεκεξώλεηαη από πνιιέο πεγέο, ώζηε λα έρεη δηαζηαπξσκέλε πιεξνθόξεζε.

• Να δηαζέηεη ν θαζέλαο θνηλσληθνπνιηηηθή ζπλείδεζε, ώζηε λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά δηακνξθώλνληαο άπνςε, γηα λα κε κεηαηξέπεηαη ζε ηπθιό απνδέθηε κελπκάησλ.

Σν θξάηνο/Η πνιηηεία

• Τγηήο δεκνθξαηία

• Διεύζεξε δηαθίλεζε ηδεώλ

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=61571&autostart=0

Εγϊ κα το δω το

βίντεοοο!

Page 6: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Θεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ΜΜΔ(Δθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ππεχζπλα θαη είλαη νπδέηεξα¹, αληηθεηκεληθά² θαη πινπξαιηζηηθά³,

πξνζθέξνπλ ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο)

ηνλ πνιηηηθό ηνκέα

• Δλεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα πνιηηηθά γεγνλφηα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαηπαγθφζκην επίπεδν.

• Δλεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ειεπζεξία,απνθαιχπηνπλ ηελ αδηθία, ηελ ππνθξηζία, ην δφιν,ηελ απάηε, ηηο θαηαρξήζεηο.

• Καηαγγέιινπλ θάζε πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο ηεο δεκνθξαηίαο.

• Πξνσζνχλ ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν, ηελ πνιπθσλία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ.

• Γηακνξθψλνπλ δεκνθξαηηθέο πεπνηζήζεηο, πνιηηηθφ ήζνο θαη επλννχλ ηελθαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο.

• Δλεξγνπνηνχλ ην θνηλφ κε ζπκκεηνρή ζε θηλεηνπνηήζεηο δηεθδίθεζεο ήδηακαξηπξίαο ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ.

• Διέγρνπλ ηελ εμνπζία θαη αμηνινγνχλ ηα πξφζσπα ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήοθαη πλεπκαηηθήο δσήο.

• Γηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε, ηελ παηδαγσγνχλ θαη ηελ αθππλίδνπλ.

¹λα κελ έρνπλ θακία εμάξηεζε από νηθνλνκηθά ή πνιηηηθά θέληξα ειέγρνπ

²λα ιέλε κόλν ηελ αιήζεηα ρσξίο λα παίξλνπλ ην κέξνο θαλελόο

³λα πξνβάιινπλ όιεο ηηο απόςεηο

Page 7: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ηνλ θνηλσληθό ηνκέα

• Κνηλσληθνπνηνχλ κε ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο

πξνβνιήο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.

• Με ηελ πνιπθσλία ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε αληηθεηκεληθήο γλψκεο

ζηα θνηλσληθά ζέκαηα.

• Αλαπηχζζνπλ θνηλσληθή ζπλείδεζε, εζηθή επαηζζεζία θαη επηηπγράλνπλ

ηελ θνηλσληθή ζπζπείξσζε θαη θηλεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ

ελδηαθέξνληνο.

• Με ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ ζπκβάιινπλ ζηε

γλσξηκία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ιαψλ.

• Πξνβάιινπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαψλ θαη ζηελ

εδξαίσζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ παγθφζκηα

επαηζζεηνπνίεζε ζε δηεζλή πξνβιήκαηα.

ηνλ εζληθό ηνκέα

• Γηαδίδνπλ ηελ παξάδνζε ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο

ζπλείδεζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο.

Page 8: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ηνλ πλεπκαηηθό ηνκέα

• Δλεκεξψλνπλ γηα πιήζνο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν (πγεία, νηθνλνκία, αζθάιεηα, εθπαίδεπζε, αζιεηηζκφο, ηέρλε…) ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν απμάλνληαο ηηο γλψζεηο.

• Δθιατθεχνπλ, απινπνηνχλ ηελ ελεκέξσζε, θαηαπνιεκνχλ ηηο πξνιήςεηο, ηηο δεηζηδαηκνλίεο θαη θάζε είδνπο εζληθηζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο.

• Καιιηεξγνχλ θαη νμχλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, δηεπξχλνπλ ην πλεχκα, κνξθψλνπλ κέζα απφ ηα κελχκαηα θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξνπλ.

• Πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ελεκεξψλνληαο ζε ζέκαηα επηζηεκνληθά, θαιιηηερληθά, εθπαηδεπηηθά.

• Καιιηεξγνχλ ηε γιψζζα, αθνχ ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο είλαη πνιπθσληθφο.

Page 9: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ηνλ εζηθό ηνκέα

• Καιιηεξγνχλ αμίεο, αξρέο, θνηλσληθέο αξεηέο, ηδαληθά θαη

αλζξσπηζηηθά ηδεψδε.

• Πξνβάιινπλ παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο

ζπνπδαίσλ πξνζσπηθνηήησλ γηα κίκεζε ή γηα απνθπγή.

ηνλ πνιηηηζηηθό-ςπραγσγηθό ηνκέα

• πληεινχλ ζηελ πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε αηφκσλ θαη ιαψλ,

κέζα απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη αληαιιαγή εζψλ,

εζίκσλ παξαδφζεσλ, αμηψλ.

• ηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ ηέρλε πξνβάιινληαο ζεαηξηθά

έξγα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, εθδειψζεηο ηνπ πλεχκαηνο

θαη ηεο ηέρλεο.

• Φπραγσγνχλ.

• Καζηζηνχλ επξχηεξα γλσζηέο πνιηηηζηηθέο θαη ιατθέο

εθδειψζεηο.

Page 10: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αίηηα κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ

• Ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ΜΜΕ που ςυχνά γίνεται ακζμιτοσ. (Ειδθςεοκθρία – ςτόχοσ θ πρωτιά ςτθν προβολι τθσ είδθςθσ.)

• Προςωπικζσ φιλοδοξίεσ των δθμοςιογράφων, φανατιςμόσ κ.λπ.• Κρίςθ αξιϊν, θκικι χαλάρωςθ, οπότε βρίςκονται αρκετοί οι οποίοι δε

ςζβονται το κοινωνικό ςφνολο,• Φπουλοι μθχανιςμοί π.χ. ωραιοποίθςθ, πλφςθ εγκεφάλου, εικόνα, ιχοσ,

κίνθςθ, κινδυνολογία, μεγάλα γράμματα κ.λπ. που χρθςιμοποιοφν τα ΜΜΕ και παραςφρουν τουσ δζκτεσ.

• Εξυπθρζτθςθ πολιτικϊν ςκοπιμοτιτων (ιδεολογικι εξάρτθςθ των ΜΜΕ). Τα ΜΜΕ γίνονται τα ίδια ιδεολογία αντί να είναι κανάλια ιδεολογιϊν. Παραπλθροφοροφν, προπαγανδίηουν κ.λπ.

• Προϊκθςθ οικονομικϊν ςυμφερόντων: Τα ΜΜΕ ζχουν μετατραπεί ςε κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ και κυςιάηουν ςτο όνομα του κζρδουσ τθν ποιότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ.

• Ελλειψθ ανκρωπιςτικισ παιδείασ.

Αφοφ μποροφν να προςφζρου ν τόςα...γιατί

δεν λειτουργοφν ςωςτά τα ΜΜΕ;;;;

Page 11: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Στο ςθμείο αυτό κυμθκείτε τθν κφρια αιτία όλων των προβλθμάτων του ςφγχρονου ανκρϊπου...είναι θ

ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΠΟΛΙΣΙΜΟ

ΤΛΙΚΟ

Υλικά αγακά

•Υπζρμετρθ ανάπτυξθ

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ

Γνϊςεισ/παιδεία

•ςταςιμότθτα

ΗΘΙΚΟ

Αξίεσ/ιδανικά

•ςταςιμότθτα

Page 12: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ησλ ΜΜΔ

ηνλ πνιηηηθό ηνκέα

• Γηαπιέθνληαη κε πνιηηηθά πξφζσπα θαη θφκκαηα, εηεξνθαζνξίδνληαη θαη εμππεξεηνχλ

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο (πξνσζψληαο ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά πξφζσπα θαη απφςεηο).

• Καιιηεξγνχλ θιίκα κεζζηαληζκνχ θαη θαλαηηζκνχ.

• Γηαζηξεβιψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γίλνληαη φξγαλα πξνπαγάλδαο θαη εμππεξέηεζεο

ζπκθεξφλησλ.

• Δλεκεξψλνπλ κνλφπιεπξα

• Αιινηψλνπλ ηα πνιηηηθά θξηηήξηα, απνπξνζαλαηνιίδνπλ, ρεηξαγσγνχλ.

ηνλ εζληθό ηνκέα

• Ακβιχλνπλ ηελ εζληθή ζπλείδεζε κε ηελ απνζηξνθή πξνο ηελ παξάδνζε, ηελ πξνβνιή

μέλσλ πξνηχπσλ, ηε δεκηνπξγία μελνκαλίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κηκεηηζκνχ.

ηνλ θνηλσληθό ηνκέα

• Δμαξηψληαη θαη πξνζαλαηνιίδνληαη απφ ηε δηαθήκηζε, κέζσ ηεο νπνίαο πξνβάιινπλ ηα

θαηαλαισηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο, πξνάγνληαο ηνλ πιηθφ επδαηκνληζκφ θαη ππνηηκψληαο ηηο

εζηθνπλεπκαηηθέο αμίεο.

• Πεξηνξίδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ππνλνκεχνπλ ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία

• Δμεπηειίδνπλ θαη ππνηηκνχλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.

• Πξνβάιινπλ ηε βία, ηελ επηζεηηθφηεηα, ην έγθιεκα, ηελ αλεζηθφηεηαο

• Κηλδπλνινγνχλ θαη θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο, πνιηηηθήο

θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο.

• Τπνλνκεχνπλ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο, γηαηί δηνγθψλνπλ θήκεο θαη δηαδίδνπλ ανξηζηνινγίεο.

Page 13: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

τον πνευματικό τομζα• Υπεραπλουςτεφουν, τροφοδοτοφν τθν φπνωςθ και τθ μαηοποίθςθ και ζτςι

αδρανοποιοφν τθν κριτικι ικανότθτα του ατόμου, αναςτζλλουν κάκε δθμιουργικι του κίνθςθ.

• Με τον καταιγιςμό των πραγμάτων που προβάλλουν οδθγοφν τουσ δζκτεσ ςε πνευματικι ςφγχυςθ ι ςε πλιρθ πακθτικότθτα, αφοφ ο δζκτθσ μακαίνει ςτθν ζτοιμθ τροφι από τα ΜΜΕ (ιδιαίτερα απ` τθν τθλεόραςθ).

• Με ζντεχνουσ μθχανιςμοφσ πλφςθσ εγκεφάλου, ωραιοποίθςθσ κ.λπ. τον οδθγοφν ςτθ μαηοποίθςθ και τθ χειραγϊγθςθ, ϊςτε αυτοί να εξυπθρετοφν τισ ςκοπιμότθτεσ των ολίγων που ελζγχουν τα ΜΜΕ και τελικά να χάνουν τθν πνευματικι τουσ ελευκερία.

• Προβάλλουν προγράμματα χαμθλισ ποιότθτασ υποβακμίηοντασ τθν καλαιςκθςία του κοινοφ.

• Συντελοφν ςτθ ςυντιρθςθ επιλεγμζνων ςτερεοτφπων και αναπαράγουν προκαταλιψεισ, ςτάςεισ, τρόπουσ ηωισ και δράςθσ.

τον θκικό / ψυχολογικό τομζα• Σα ΜΜΔ πξνβάιινπλ σο χςηζηε αμία ην ρξήκα θαη ηνλ θαηαλαισηηζκφ.

απνκαθξχλνληαο ηνπο δέθηεο απ‟ ηηο πςειέο εζηθέο αμίεο. Σαπηφρξνλα, νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο ζην άγρνο γηαηί νη πιεξνθνξίεο είλαη ακέηξεηεο θαη εθείλνη αγσληνχλ λα ηηο αθνκνηψζνπλ.

• Αμβλφνουν τθν θκικι προβάλλοντασ χαμθλισ ποιότθτασ πρότυπα (γριγορου και εφκολου πλουτιςμοφ με οποιοδιποτε κόςτοσ).

• Υπερπροβάλλουν και θρωποιοφν τθ βίαιθ ςυμπεριφορά. τον πολιτιςτικό-ψυχαγωγικό τομζα• Προςφζρουν ςτο κοινό χαμθλισ ποιότθτασ κεάματα και αλνχζηα δηαζθέδαζε, καθξηά

απ‟ ηε γλήζηα ςπραγσγία πνπ κφλν ηα ζπκθέξνληα θάπνησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ εμππεξεηνχλ θαη ππνβαζκίδνπλ ην πλεχκα θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ λέσλ.

Page 14: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Page 15: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Η επίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηνλ

πξνζσπηθό ιόγν (κκε+γιώζζα)

Η δχλακε ηεο ηειενπηηθήο εηθφλαο πεξηνξίδεη ηε γισζζηθή έθθξαζε. ηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηειεφξαζεο ν ιφγνο ππνκλεκαηίδεη ηελ εηθφλα θαη αλαπαξάγεηαη ειιεηπηηθά, ζρεδφλ θσδηθνπνηεκέλα.

Η πξνρεηξφηεηα θαη ε άγλνηα ηεο γιψζζαο απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο ηειεφξαζεο. Οη παξνπζηαζηέο ησλ εθπνκπψλ, νη ζελαξηνγξάθνη, νη δεκνζηνγξάθνη θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, δελ επηκεινχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην ιφγν πνπ εθθέξνπλ. Η γιψζζα ηνπο είλαη γεκάηε απφ ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο (θιηζέ), γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε, αρξείαζηνπο μεληζκνχο ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην.

Η ηειενπηηθή δηαθήκηζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη δειεαζηηθά ηα πξντφληα γηα ηνπο θαηαλαισηέο, θαηαθεχγεη γηα εληππσζηαζκφ ζε κηα γιψζζα γεκάηε ζνινηθηζκνχο(ζπληαθηηθά ιάζε) θαη ιεθηηθά επξήκαηα ακθίβνιεο πνηφηεηαο. Η δηαθήκηζε αδηαθνξεί γηα ηηο γισζζηθέο αθξφηεηεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κάιηζηα, ηηο επηδηψθεη.

πρλή αλαπαξαγσγή ηνπ «μχιηλνπ» θαη ιατθίζηηθνπ ιφγνπ ησλ πνιηηηθψλ ζηηο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο.

Ο ειάρηζηνο ηειενπηηθφο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα αμηφινγεο εθπνκπέο ιφγνπ. παλίδνπλ νη παξνπζίεο αλζξψπσλ κε γισζζηθή θαιιηέξγεηα (δηαλννχκελνη, ινγνηέρλεο θ.ιπ.).

ηξέθνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζην θαηαλαισηηθφ πλεχκα θαη ηνλ πιηθφ επδαηκνληζκφ, νπφηε ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ αμίεο φπσο ηε γιψζζα.

Απνμελψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο – πεξηνξίδνπλ ην δηάινγν ζηελ ηειεφξαζε.

Καηαηγίδνπλ κε κελχκαηα θαη κεηαηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο ζε ζχκαηα πξνπαγάλδαο, ηνπο καδνπνηνχλ, ηνπο εηεξνθαηεπζχλνπλ θαη ζπξξηθλψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο, γεγνλφο πνπ έρεη επηπηψζεηο θαη ζηε γιψζζα γηαηί είλαη άξξεθηε ε ζρέζε ζθέςεο θαη γιψζζαο.

Page 16: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

θ τθλεόραςθ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ γλωςςικι καλλιζργεια!

Προχποκζςεισ… Με τθν γλωςςικι κατάρτιςθ των δθμοςιογράφων και των

παρουςιαςτϊν. Οι ςχολζσ των επαγγελμάτων τθσ τθλεόραςθσ κα πρζπει να δίνουν ιδιαίτερο βάροσ ςτθ γλωςςικι εκπαίδευςθ.

Με τθ γλωςςικι επιμζλεια του τθλεοπτικοφ λόγου –ενθμερωτικοφ και ψυχαγωγικοφ - από φιλολόγουσ ϊςτε να περιοριςτοφν όςο το δυνατό ςτο ελάχιςτο τα λάκθ ςε γραμματικό, ςυντακτικό και λεξιλογικό / ςθμαςιολογικό επίπεδο.

Με τον εμπλουτιςμό του προγράμματοσ με εκπομπζσ για τον πολιτιςμό γενικότερα. Πρζπει να ακοφγεται και ο λόγοσ των διανοοφμενων και των λογοτεχνϊν, των επιςτθμόνων και των καλλιτεχνϊν, οι οποίοι, κατά κανόνα, μεριμνοφν για τθ γλϊςςα.

Με ειδικζσ εκπομπζσ για τθ γλϊςςα, αξιοποιϊντασ τθ δφναμθ του μζςου, ϊςτε να ςτραφεί το ενδιαφζρον του κοινοφ προσ τθ γλωςςικι καλλιζργεια.

Βαςικότερθ προχπόκεςθ είναι να ςταματοφςε θ τθλεόραςθ να προβάλλει «αρνθτικά» γλωςςικά πρότυπα, είτε μζςω των διαφθμίςεων, είτε μζςω των διαφόρων τθλεοπτικϊν προςϊπων που, αν και γραφικά, χαρίηουν μεγάλθ τθλεκζαςθ.

Page 17: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ΜΜΔ – ζρέζεηο ιαώλ

Κίνδυνοσ για τθν πολιτιςτικι ταυτότθτα μιασ αναπτυςςόμενθσ χϊρασ από τθν πολιτιςτικι κυριαρχία των αναπτυγμζνων χωρϊν.

Οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ επιδιϊκουν, ςτα πλαίςια τθσ επζκταςισ τουσ, εκτόσ από τθν οικονομικι διείςδυςθ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, και τθν πολιτιςτικι τουσ αφομοίωςθ.

Στα ΜΜΕ τα ιςχυρά κράτθ προβάλλουν ζναν τρόπο ηωισ που εξυπθρετεί τα δικά τουσ, οικονομικά και ιδεολογικά ςυμφζροντα.

Οι λαοί των αναπτυςςόμενων χωρϊν ςυνθκίηουν να μιμοφνται τον τρόπο ηωισ του ιςχυροφ προκειμζνου να νιϊςουν ότι ανικουν ςτθν πρόοδο και τον εκςυγχρονιςμό.

Ζτςι αδιαφοροφν για τθ δικι τουσ παράδοςθ, γλϊςςα και ιςτορία, τα ςτοιχεία, δθλαδι, που αποτελοφν τθν πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα, και υιοκετοφν ςυνικειεσ και αρχζσ ξζνεσ προσ το πολιτιςμό τουσ.

Οι ςυνζπειεσ είναι ορατζσ ςε κάκε πλευρά τθσ κοινωνικισ ηωισ: ςτθν ομιλία, ςτθ διαςκζδαςθ, ςτισ ςχζςεισ, ςτο ντφςιμο κ.λπ. Όπου θ αλλοίωςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ ενόσ λαοφ οδθγεί ςε μια οικουμενικι ομοιομορφία.

Page 18: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Πϊσ τα ΜΜΕ κα ςυμβάλουν ςτθν αλλθλοκατανόθςθ και ςτον αλλθλοςεβαςμό των ατόμων, των ομάδων και των λαϊν

Πρζπει θ λειτουργία τουσ να χαρακτθρίηεται από πολυφωνία και δθμοκρατικότθτα ϊςτε να διατυπϊνονται ιςότιμα ςε ελεφκερο και δθμιουργικό διάλογο, όλεσ οι απόψεισ.

Οι ενθμερωτικζσ και ψυχαγωγικζσ εκπομπζσ κα πρζπει να πλθροφοροφν για τα κοινωνικά, πολιτιςμικά ι ιδεολογικά ςτοιχεία κάκε ομάδασ ι λαοφ, ϊςτε να προωκείται θ γνωριμία και θ αλλθλοκατανόθςθ μεταξφ τουσ.

Με τθ γνωριμία και τθν αλλθλοκατανόθςθ γίνεται δυνατι θ αποδοχι τθσ ιδιαιτερότθτασ του Άλλου (ατόμου, ομάδασ ι λαοφ), και επιτυγχάνεται θ ανεκτικότθτα θ οποία είναι δομικό ςτοιχείο τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.

Κατά ςυνζπεια πρζπει να αποφευχκεί θ μονομζρεια από τα ΜΜΕ, θ προςκόλλθςθ ςε μια ιδεολογία, διότι καλλιεργεί τισ προκαταλιψεισ, το φανατιςμό και τθ μιςαλλοδοξία.

Η προβολι από τα ΜΜΕ των ιδιαίτερων ςτοιχείων τθσ κουλτοφρασ κάκε κοινωνικισ ομάδασ ι λαοφ ενιςχφει τθν πολιτιςμικι αλλθλεπίδραςθ μζςω τθσ ςφγκριςθσ των ιδεϊν, των πεποικιςεων και των αξιϊν τουσ.

Page 19: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ΜΜΔ – ρνιείν - ΝένηΟ θαηλνύξηνο ξόινο πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν δάζθαινο ζηελ

επνρή καο, θαηά ηελ νπνία νη λένη δέρνληαη έλαλ θαηαηγηζκό

πιεξνθνξηώλ από ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο.

Πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ήζειε ην δάζθαιν – απζεληία λα κεηαδίδεη ζηνπο καζεηέο επηθαλεηαθέο γλψζεηο. Ο δάζθαινο πξέπεη λα θαζνδεγεί πιένλ ην καζεηή λα «αλαθαιχπηεη» ηε γλψζε κέζσ ησλ δηθψλ ελεξγεηψλ (δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία).

Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (θξηηηθή ηθαλφηεηα, έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πιεξνθνξίαο).

Να ελζαξξχλεη ηελ απηελέξγεηά ηνπο, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα πηνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ.

Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ ΜΜΔ ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ.

Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θαηαδείμεη ηελ αλνηρηή δνκή ηεο γλψζεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πινπξαιηζκφ ησλ ΜΜΔ, απνθεχγνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ.

Page 20: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ποια είναι τα κατάλλθλα εφόδια με τα οποία είναι ανάγκθ να εξοπλιςτεί θ νζα γενιά για τθν καλφτερθ χριςθ των μζςων αυτϊν;

Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να μπορεί να χειρίηεται και να αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ των ςφγχρονων μζςων μαηικισ επικοινωνίασ (υπολογιςτζσ, διαδίκτυο, κινθτά τθλζφωνα, κ.ά.)

Κριτικι ικανότθτα ϊςτε να μπορεί να αξιολογεί τον τεράςτιο όγκο των πλθροφοριϊν που δζχεται, ωσ προσ τθν αξιοπιςτία και τθ χρθςιμότθτά τουσ.

Δθμοκρατικζσ αντιλιψεισ και πλουραλιςτικι κουλτοφρα ϊςτε να μπορεί να ςυνειδθτοποιιςει τθν διαφορετικότθτα των ανκρϊπων και των ιδεϊν τουσ. Να αποδεχτεί το γεγονόσ ότι υπάρχουν πολλζσ οπτικζσ γωνίεσ για κάκε ηιτθμα.

Τψθλό βακμό αυτενζργειασ και δθμιουργικότθτασ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κζτει τουσ ςτόχουσ τθσ αυτοβελτίωςισ του και να βρίςκει τα μζςα για τθν επίτευξι τουσ.

Γλωςςομάκεια. Αν περιοριςτοφμε ςτα όρια τθσ μθτρικισ γλϊςςασ αδρανοποιοφμε τθ δυνατότθτα τθσ οικουμενικότθτασ που χαρακτθρίηει τα ςφγχρονα ΜΜΕ.

Αιςκθτικι καλλιζργεια διότι ζνα μεγάλο μζροσ των πλθροφοριϊν που διακινοφνται ςτα ΜΜΕ (διαφιμιςθ, ιςτότοποι, εκπομπζσ, κ.λπ.) είναι κακισ ποιότθτασ και χαμθλισ αιςκθτικισ ςε βακμό που, τελικά, υπονομεφει τθν παιδευτικι λειτουργία των Μζςων.

Page 21: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

MME & Iδησηηθόο βίνοΠερί ιδιωτικότθτασΗ ιδιωτικότθτα είναι κεμελιϊδεσ ανκρϊπινο δικαίωμα. Το Σφνταγμα

(άρκρο 9) αναγορεφει τθν κατοικία του κακενόσ ςε άςυλο και ορίηει τθν ιδιωτικι και οικογενειακι ηωι του ατόμου απαραβίαςτθ. Τα όρια ανάμεςα ςτο δθμόςιο και το ιδιωτικό μετατοπίηονται – ι μάλλον καταργοφνται- ωσ αποτζλεςμα νζων αντιλιψεων που και πάλι αφετθριάηονται ςτισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ (π.χ. διαδίκτυο, ψθφιακι εικόνα) και τθν επικετικι παρεμβατικότθτα των (θλεκτρονικϊν κυρίωσ) ΜΜΕ. (Νίκοσ Φραγκάκθσ Δικθγόροσ)

Εκφάνςεισ παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ από τα ΜΜΕ ςυνεντεφξεισ «επωνφμων» εςτιαςμζνεσ ςτθν ιδιωτικι τουσ ηωι μεςθμεριανζσ «κουτςομπολίςτικεσ» τθλεοπτικζσ εκπομπζσ reality show κίτρινοσ τφποσ κουτςομπολίςτικα περιοδικά «τθλεδικεία» («τθλεδικαςτιρια»: εκπομπζσ με αποκαλφψεισ «ςκανδάλων» και κρίςεισ επ’ αυτϊν) ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, myspace κ.λπ.)

Page 22: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Page 23: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αίηηα παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο από ηα ΜΜΔ

Η ιδιωτικι ηωι «επωνφμων», καλλιτεχνϊν, τθλεπαρουςιαςτϊν, μοντζλων, ακλθτϊν, πολιτικϊν κ.λπ., αποτελεί πρόςφορο ζδαφοσ για τθν εξυπθρζτθςθ των κερδοςκοπικϊν ςτοχεφςεων των ΜΜΕ, διότι θ προβολι τθσ προκαλεί το ενδιαφζρον του κοινοφ, που ελκφεται από τθν «ανκρϊπινθ» πλευρά των προςϊπων αυτϊν ι από κουτςομπολιά γφρω από ιδιωτικζσ τουσ ςτιγμζσ. Τα ΜΜΕ με τον τρόπο αυτό αυξάνουν τθν απιχθςι τουσ ςτο κοινό, κάτι που τουσ αποφζρει κζρδθ από διαφθμίςεισ.

Όλα αυτά, βζβαια, ζχουν να κάνουν με τθ νοοτροπία που κυριαρχεί ςτο χϊρο των ΜΜΕ, νοοτροπία που δίνει ζμφαςθ μόνο ςτο κζρδοσ, αδιαφορϊντασ για τθν ποιότθτα και το ικοσ που εκπζμπεται.

Δεν υπάρχει ο κατάλλθλοσ ζλεγχοσ από πλευράσ πολιτειακϊν οργάνων για τθν παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ από τα ΜΜΕ. Σχετικζσ ενζργειζσ τουσ μζνουν ατιμϊρθτεσ από τισ αρχζσ, που είτε αδιαφοροφν είτε φοβοφνται μιπωσ κατθγορθκοφν για «φίμωςθ» των ΜΜΕ.

Πολλζσ φορζσ άνκρωποι (καλλιτζχνεσ, πολιτικοί κ.λπ) που ςτθρίηονται ςτθ δθμόςια εικόνα τουσ και κζλουν προβολι, τροφοδοτοφν οι ίδιοι τα ΜΜΕ με κζματα ςχετικά με τθν ιδιωτικι τουσ ηωι, για να καταφζρουν να βρεκοφν ςτθν «πρϊτθ γραμμι» τθσ επικαιρότθτασ και να «ςυηθτιοφνται», κάτι που για τουσ ίδιουσ μπορεί να εξαργυρωκεί ποικιλοτρόπωσ.

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ τα ΜΜΕ «αυτο-τροφοδοτοφνται» αποκαλφπτοντασ ιδιωτικζσ ςτιγμζσ των δικϊν τουσ ανκρϊπων- ςτελεχϊν (τθλεπαρουςιαςτϊν, δθμοςιογράφων κ.λπ.).

Και το κοινό απ’ τθ μεριά του φζρει μερίδιο ευκφνθσ για τθ διόγκωςθ του προβλιματοσ, μια και «επιβραβεφει» τα ΜΜΕ παρακολουκϊντασ άκριτα ό,τι προβάλλεται ςχετικά με τισ ιδιωτικζσ ςτιγμζσ διαφόρων προςϊπων. Αν τα ΜΜΕ δεν ζβριςκαν απιχθςθ, δεν κα ςυνζχιηαν να προςβάλλουν τθν ιδιωτικι ηωι των ανκρϊπων.

Τα τελευταία χρόνια με το διαδίκτυο, και κυρίωσ με τθν «κοινωνικι δικτφωςθ» (facebook, myspace κ.λπ.), θ ιδιωτικότθτα των ανκρϊπων εκτίκεται ιδιαιτζρωσ εφκολα ςε παραβίαςθ από τον οποιονδιποτε και διάφορα κουτςομπολιά μποροφν να πάρουν διαςτάςεισ δθμόςιου εξευτελιςμοφ ςτον κυβερνοχϊρο.

Page 24: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Δθμοςιογραφία, ιδιωτικότθτα και δεοντολογία

αν υπάρχει άδεια ι ςυναίνεςθ και ςυμμετοχι του προςϊπου για το οποίο παρουςιάηουν ςτοιχεία ιδιωτικισ φφςεωσ, δεν υπάρχει πρόβλθμα δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ και νομιμότθτασ, υπάρχει όμωσ πρόβλθμα ουςίασ ςτθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ

αν οι δθμοςιογράφοι δρουν εν κρυπτϊ και μετζρχονται οχλθρζσ, αδιάκριτεσ, ίςωσ και παράνομεσ, μεκόδουσ παρακολοφκθςθσ τθσ ιδιωτικισ ηωισ ανκρϊπων, τότε είναι υπόλογοι όχι μόνο για παραβίαςθ του δθμοςιογραφικοφ δεοντολογικοφ κϊδικα, αλλά και απζναντι ςτθ δικαιοςφνθ, για παραβίαςθ βαςικϊν δικαιωμάτων ςυνανκρϊπων τουσ

Αντίλογοσ: θ παρακολοφκθςθ τθσ ιδιωτικισ ηωισ ανκρϊπων ζχει οδθγιςει ςε αποκαλφψεισ εγκλθμάτων ι ςκανδάλων που δεν περιορίηονται ςτθ ςφαίρα του ιδιωτικοφ. Αυτό, βζβαια, δεν ςθμαίνει πωσ οι δθμοςιογράφοι κα υποκαταςτιςουν τισ διωκτικζσ, ποινικζσ, δικαςτικζσ αρχζσ και πωσ οι οκόνεσ των τθλεοράςεων ι οι ςελίδεσ των εφθμερίδων και του διαδικτφου κα μετατραποφν ςε «λαϊκά δικαςτιρια». Αν ο δθμοςιογράφοσ ζχει μια πλθροφορία που μπορεί να οδθγιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ του όποιου εγκλιματοσ, δεν πρζπει να τθν εκμεταλλεφεται για να κερδίςει απιχθςθ ςτο κοινό. Πρζπει να τθ διαςταυρϊνει, να τθν ελζγχει και να τροφοδοτεί μ’ αυτιν τισ όποιεσ αρμόδιεσ αρχζσ, που οφείλουν να αναλάβουν τα περαιτζρω. Τθ «δόξα» για τθν αποκάλυψθ κα τθ λάβει οφτωσ ι άλλωσ.

Page 25: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Page 26: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Trash TV Δθπνκπέο πνπ πξνθαινχλ θαπγάδεο αλάκεζα ζηνπο θαιεζκέλνπο ή ηνπο

εμεπηειίδνπλ απνθαιχπηνληαο δηάθνξα «κπζηηθά» ηνπο.

Σειεπαηρλίδηα δηαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα κε θξηηηθέο επηηξνπέο.

Reality show, ζθιεξά θαη αληαγσληζηηθά κε έπαζιν πνπ πεξηκέλεη αλ «εμνληψζεηο»

ηνπο άιινπο ελψπηνλ ηνπ ραηξέθαθνπ θνηλνχ.

Πξσηλέο ή κεζεκεξηαλέο εθπνκπέο κε θνπηζνκπνιηά, ζρνιηαζκφ ηεο ηδησηηθήο

δσήο «επσλχκσλ», κφδα, καγεηξηθή θ.ιπ.

Δθπνκπέο πξνβνιήο ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ.

Γειηία εηδήζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζε θνπηζνκπνιηά γηα «επσλχκνπο» θαη άιια

αλνχζηα κελ πξνθιεηηθά δε ζέκαηα.

«Σειεδηθεία» (εθπνκπέο πνπ θαηαδηθάδνπλ πνιηηηθά πξφζσπα δίρσο λα ηνπο

αλαγλσξίδεηε νχηε θαλ απηφ ην "ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο", κπνξεί λα είλαη ην

εηζαγγειηθφ χθνο ησλ δεκνζηνγξάθσλ-ηειεπαξνπζηαζηψλ, κπνξεί λα είλαη ηα

κνλνκεξή ζπκπεξάζκαηα θαη ξεπνξηάδ αλαιφγσο ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ

επηρεηξείηαη λα εμππεξεηεζνχλ, κπνξεί λα είλαη ην ζηήζηκν ζηα ηειε-παξάζπξα ησλ

πνιηηηθψλ θαη ε ''αλάθξηζή'' ηνπο δίρσο λα ηνπο δίδεηαη ην δηθαίσκα ζηελ

απάληεζε, κπνξεί λα είλαη νη δήζελ απνθαιππηηθέο εθπνκπέο πνπ παξνπζηάδνπλ

αλαπφδεηθηα ζηνηρεία ζπηιψλνληαο φκσο ή θαηεγνξψληαο, "ηειεδηθείν" κπνξεί λα

είλαη ε παξαπνιηηηθή πνπ επηζθηάδεη ηελ πνιηηηθή).

Page 27: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αίηηα πςειήο ηειεζέαζεο ηεο Trash TV Σν κνξθσηηθφ-πλεπκαηηθφ επίπεδν ηνπ θνηλνχ είλαη ρακειφ θαη δελ νξζψλνληαη αληηζηάζεηο απέλαληη ζηελ

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ.

Η θξηηηθή ησλ αλζξψπσλ είλαη απελεξγνπνηεκέλε θαη ιφγσ αλεπαξθνχο νπζηαζηηθήο κφξθσζεο θαη ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ εκπεηξηψλ θαη ιφγσ πίεζεο ρξφλνπ θαη άγρνπο, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ παζεηηθή παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο «γηα ραιάξσζε».

Η δηέγεξζε παζψλ θαη ελζηίθησλ ηνπ θνηλνχ. Όηαλ θάπνηνο απεπζχλεηαη ζε ζεκεία πνπ δελ ζπλεηδεηνπνηείο θαη πνπ δελ ειέγρεηο, θαηαθέξλεη λα παξαθάκςεη ηηο φπνηεο ινγηθέο, θξηηηθέο αληηζηάζεηο ζνπ απέλαληη ζ‟ απηφ πνπ ζνπ πξνβάιιεη.

Πνιιέο θνξέο ν ζχγρξνλνο απνκνλσκέλνο άλζξσπνο βξίζθεη ζηηο εθπνκπέο απηέο αλαθνξέο θνηλσληθφηεηαο πνπ απεγλσζκέλα ςάρλεη (αίζζεζε παξέαο, ζπληξνθηθφηεηαο).

Ο ηειεζεαηήο απελνρνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ απηψλ θαη δηφηη πξνβάιινληαη σο «εθπνκπέο θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ.

Οη ηειενπηηθνί ζηαζκνί, έρνληαο δηαγλψζεη ηελ απήρεζε πνπ έρνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ εθπνκπέο, θξνληίδνπλ λα ηηο πξνβάιινπλ κε ηνλ πην ιακπεξφ θαη πξνθιεηηθφ ηξφπν: ππεξπαξαγσγέο, επηζηξάηεπζε δηαζήκσλ σο παξνπζηαζηψλ ή σο θαιεζκέλσλ, επηινγή σξψλ πςειήο ηειεζέαζεο, εθπιήμεηο, δψξα θ.ά.

Δπηπηώζεηο ηεο Trash TV Σν κνξθσηηθφ-πλεπκαηηθφ επίπεδν ηνπ θνηλνχ ππνβαζκίδεηαη.

Η θξίζε ηνπ αθπξψλεηαη. Πξνζβάιιεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε λνεκνζχλε ηνπ.

Γηεγείξνληαη ηα πάζε θαη ηα ηαπεηλά ηνπ έλζηηθηα.

Βαζηθέο αμίεο (παηδεία, ζεβαζκφο, αλζξσπηά θ.ά.) πξνζβάιινληαη βάλαπζα.

Παξαβηάδνληαη βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ην απαξαβίαζην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θ.ά.).

Κπξηαξρεί ε αλνχζηα ππνθνπιηνχξα θαη ζπλαθφινπζα ππνβαζκίδεηαη ην αηζζεηηθφ καο επίπεδν.

Απνπξνζαλαηνιίδεηαη ε θνηλή γλψκε απφ ηα βαζηθά, θιέγνληα δεηήκαηα.

Πξνβάιινληαη ν αληαγσληζκφο, ε ζθιεξφηεηα, ε σκφηεηα θαη ε έληαζε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ε επίδεημε, ε θελφηεηα, ε καηαηνδνμία.

Page 28: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αληηκεηώπηζε – ηάζε απέλαληη ζηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο ρακειήο πνηόηεηα

Υξεηάδεηαη θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Η θξίζε, βέβαηα, εμαξηάηαη απφ ηε κφξθσζε, ηελ θαιιηέξγεηα, ηηο πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο, ηελ παηδεία ελ γέλεη ηνπ αλζξψπνπ.

Οη γνλείο δελ πξέπεη λα αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο έθζεηα ζηα ηειενπηηθά «ζθνππίδηα».

Οη δάζθαινη πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο «ππνςηαζκέλνπο» απέλαληη φρη ηφζν ζ‟ απηά πνπ θαίλνληαη ζηελ νζφλε αιιά πεξηζζφηεξν ζ‟ απηά πνπ θξχβνληαη πίζσ ηεο.

Αιιά θαη νη δηαλννχκελνη, νη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πξέπεη λα θαηαθξίλνπλ ηελ ηειενπηηθή ππνθνπιηνχξα, λα δείμνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ππεξβνιηθή έθζεζε ζ‟ απηήλ, αιιά θαη λα απνηειέζνπλ ηνπο πλεπκαηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο ηαγνχο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζηνπο δξφκνπο ηεο πνηφηεηαο.

Όζν πην θαιιηεξγεκέλνη είλαη νη δεκνζηνγξάθνη θαη νη παξνπζηαζηέο εθπνκπψλ, φζν απαιιάζζνληαη απφ ηελ εκπνξεπκαηηθή λννηξνπία πνπ ηζνπεδψλεη ηα πάληα, φζν ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη αζθνχλ ζνβαξφ ιεηηνχξγεκα, ηφζν ζα βειηηψλνπλ πνηνηηθά ηηο επηινγέο ηνπο φζνλ αθνξά ζ‟ απηφ πνπ πξνβάιινπλ ζην θνηλφ.

Υξεηάδεηαη παξέκβαζε απφ πνιηηεηαθά φξγαλα, ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θαη ίζσο θαη ηηο δησθηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, φηαλ ε ηειεφξαζε παξαβηάδεη δηθαηψκαηα πνιηηψλ γηα λα εμππεξεηήζεη ηα θεξδνζθνπηθά ζπκθέξνληά ηεο.

Page 29: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

“ΡΙΑΛΙΣΙ ΟΟΤ” (REALITY SHOW)

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=61582&autostart=0

Παρακολουκιςτε το βίντεο και γράψτε ζνα άρκρο 400 λζξεων για τισ ςυνζπειεσ των ριάλιτι ςόου κακϊσ και ποια εφόδια πρζπει να ζχει ο ςυγχρονοσ νζοσ για να αντιςτακεί ζηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο ρακειήο πνηόηεηα.

Page 30: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

«Κηηξηληζκόο» ηνπ ΣύπνπΚίηξηλνο ηχπνο απνθαιείηαη ν ζθαλδαινζεξηθφο, ν αζχδνηνο Σχπνο πνπ δελ επηδηψθεη

ηελ νξζή πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, αιιά πξνζπαζεί λα:

• εθκεηαιιεπηεί πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο

• πξνθαιέζεη θαλαηηζκφ θαη λα νμχλεη ηα πνιηηηθά πάζε

• ζπηιψζεη πξνζσπηθφηεηεο παίξλνληαο αθνξκή απφ ζπκβάληα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο

δσήο κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε θαη ηθαλνπνίεζε λνζεξήο πεξηέξγεηαο

Page 31: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ο Σύπνο σο 4ε εμνπζίαΟι τρεισ κφριεσ εξουςίεσ και ο ςκοπόσ που εξυπθρετοφν• Το Σφνταγμα διακρίνει τρία κεςμοκετθμζνα είδθ εξουςιϊν, τθ νομοκετικι, τθν εκτελεςτικι και τθ δικαςτικι

κοπόσ τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν Η ανεξάρτθτθ και μθ επθρεαηόμενθ λειτουργία των διαφορετικϊν

κεςμικϊν πλαιςίων Η ταυτόχρονθ δυνατότθτα ελζγχου κάκε ενόσ από τα άλλα Η αποφυγι των αυκαιρεςιϊν

Ο Τφποσ με τθν ιδιαίτερθ ιςχφ που διακζτει, αποκαλείται ςυχνά ‘4θ εξουςία’. Ο άτυποσ αυτόσ τίτλοσ εξθγείται αφοφ: Αςκεί ζλεγχο ςτισ άλλεσ τρείσ μορφζσ εξουςίασ Διαςφαλίηει τθν ουςία τθσ Dθμοκρατίασ, κεωρείται δθμιουργόσ τθσ ζννοιασ τθσ κοινισ γνϊμθσ και

τθσ λαϊκισ χειραφζτθςθσ και κυριαρχίασ Η ιςτορία του είναι ςυνυφαςμζνθ με τουσ αγϊνεσ για τθν κατάκτθςθ των ατομικϊν και κοινωνικϊν

ελευκεριϊν, αποτελεί βαςικό κοινωνικό όργανο για τθν αναηιτθςθ και φωτιςμό τθσ αλικειασ των πραγμάτων. Dεν είναι τυχαίο ότι φιμϊνεται και λογοκρίνεται ςτα ολοκλθρωτικά και δικτατορικά κακεςτϊτα, επειδι αςκεί μεγάλθ επιρροι ςτισ πλατιζσ μάηεσ

Διακζτει κυριαρχικι επιβολι ςτθν κοινι γνϊμθ που μπορεί να επιβάλλει ιδεολογίεσ, ενθμερϊνοντασ επιλεκτικά και αποςπαςματικά, προβάλλοντασ θχθροφσ τίτλουσ, εντυπωςιακζσ εικόνεσ, παραπλθροφορϊντασ, προπαγανδίηοντασ

Καταςκευάηει θγζτεσ, προςκζτει ι αφαιρεί από το κφροσ και τθ δφναμθ επθρεαςμοφ των κομμάτων και των πολιτικϊν προςωπικοτιτων.

Page 32: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ο Σύπνο ζηεξίμεη ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα:

• Μζςα από τον Τφπο εκφράηονται τα προγράμματα των πολιτικϊν κόμματων και οι κάκε είδουσ ιδεολογίεσ, προβάλλονται οι διεκδικιςεισ (οικονομικζσ, κοινωνικζσ κ.α.) των διαφόρων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, ελζγχονται και κρίνονται οι ενζργειεσ των αρχόντων. Δε μπορεί λοιπόν παρά να ςυμφωνθκεί κανείσ ότι θ πολιτικι αυτι λειτουργία τον ζχει ανακθρφξει ωσ τθ βάςθ και τθν πεμπτουςία τθσ δθμοκρατίασ, λαμβάνοντασ κανείσ υπόψθ ότι:

• Στζλνονται αδιάκοπα, μζςα από τισ ςελίδεσ, κυρίωσ των εντφπων μζςων ενθμζρωςθσ, μθνφματα και από τον πολίτθ προσ τθν πολιτεία και τα όργανα τθσ και από τθν πολιτεία προσ τον πολίτθ.

• Με βάςθ τθν ακριβι, πλιρθ και ζγκυρθ πολιτικι ενθμζρωςθ, ο πολίτθσ μπορεί πιο ςωςτά να επιλζξει τα όργανα που κα διαμορφϊςουν τθ μοίρα του και θ πολιτεία να χαράξει τθν πολιτικι που ανταποκρίνεται ςτισ λαϊκζσ ανάγκεσ.

• Ο λαόσ από κατευκυνόμενθ μάηα, αναδεικνφεται ςε δυναμικό ςφνολο από ενιμερουσ πολίτεσ που ςυμμετζχει ςτα κοινά κι επθρεάηει αποφαςιςτικά τισ πολιτικζσ εξελίξεισ.

• Ευνοείται ο διάλογοσ ανάμεςα ςτον άρχοντα και τον αρχόμενο.

Page 33: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ο Σύπνο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε θαηάιπζε ηνπ

δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο όηαλ:

• Δεν ζχει βακιά ςυναίςκθςθ του χρζουσ του και παρεκκλίνει από τθν αλικεια.

• Κατευκφνεται από μια ςυγκεκριμζνθ πολιτικι παράταξθ ι από οικονομικά κζντρα ελζγχου, είναι δθλαδι πολιτικά ι οικονομικά εξαρτθμζνοσ.

• Λειτουργεί κάτω από κακεςτϊσ ανάγκθσ, απειλισ, βίασ και πολιτικισ ςκοπιμότθτασ.

• Αποπροςανατολίηει το λαό με προπαγάνδα και δθμαγωγία, φανατίηει, προκαλϊντασ κοινωνικζσ αναταραχζσ και δυναμιτίηοντασ το ιπιο πολιτικό κλίμα.

• Είναι απολιτικόσ, με περιεχόμενο δθλαδι που δε κίγει τισ αδικίεσ και τα ςφάλματα των αρχϊν και δεν αποκαλφπτει τισ αυκαιρεςίεσ τουσ.

Page 34: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Προχποκζςεισ ορκισ λειτουργίασ του Σφπου• Ανεξαρτθςία του Τφπου από ςτενά οικονομικά και κομματικά ςυμφζροντα• Επαγγελματικι ευςυνειδθςία και θκικι ακεραιότθτα των δθμοςιογράφων,

πίςτθ ςτο δθμόςιο ςυμφζρον και ςεβαςμό ςτον άνκρωπο, εφαρμογι του κϊδικα δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ

• Η επικράτθςθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ που εξαςφαλίηει ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν, διάλογο και πολυφωνία

• Η πνευματικι εγριγορςθ και θ κριτικι ςτάςθ του μζςου πολίτθ που απαιτεί ςφαιρικι και ποιοτικι ενθμζρωςθ

Ορκι ςτάςθ του ατόμου απζναντι ςτον Σφπο• Το άτομο με τθ ςτάςθ του κα πρζπει να μάκει να αναπτφςςει αντιςτάςεισ

απζναντι ςτθν προπαγάνδα τθν παραπλθροφόρθςθ και τον κιτρινιςμό του Τφπου. Αυτό κα επιτευχκεί:

Με τθν κατάλλθλθ Παιδεία θ οποία κα καλλιεργιςει κριτικι ικανότθτα, ικανότθτα ορκισ ςκζψθσ και επιλογισ

Με το να βρίςκεται το άτομο ςε διαρκι εγριγορςθ ϊςτε να επεξεργάηεται λογικά τα μθνφματα, να διαςταυρϊνει, να ςυγκρίνει, να επεξεργάηεται λογικά

Με το να διακρίνει το άτομο θ επιλεκτικότθτα και θ αγάπθ για τθν ποιότθτα που αποτελεί ζνα φυςικό φίλτρο για τισ πλθροφορίεσ που προςβάλουν τθν αιςκθτικι και τθν προςωπικότθτά του.

Page 35: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

• Οξηζκόο

Δίλαη ε λνζεπκέλε, κε αιεζηλή πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε, ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή απζφξκεηε ελέξγεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε, αιιά γηα κηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε κεηάδνζε κελχκαηνο, κε ζθνπφ ηελ παξαπνίεζε ηεο αιήζεηαο θαη ηελ παξαπιάλεζε ηεο θνηλήο γλψκεο.

• Μορφζσ• απόκρυψθ γεγονότων• μεγαλοποίθςθ γεγονότων• καταςκευι γεγονότων• παρεμβολι ςχολίων• δραματοποίθςθ μιασ είδθςθσ με:• ανάλογο οπτικοακουςτικό υλικό,• μουςικι υπόκρουςθ,• φφοσ,• τόνο φωνισ

Page 36: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αίτια παραπλθροφόρθςθσ

(ευκφνεσ των Πομπϊν):

• Εξυπθρζτθςθ κομματικϊν ςυμφερόντων – φιλοδοξίεσ πολιτικϊν και ζλλειψθ ανάλογου ικουσ από μζρουσ τουσ – ςτυγνόσ επαγγελματιςμόσ χωρίσ ςυναίςκθςθ του λειτουργιματοσ που επιτελοφν.

• Πολιτικόσ φανατιςμόσ – κομματικόσ ρατςιςμόσ – κοινωνικζσ προκαταλιψεισ.

• Σε ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα, αλλά και ςε κατ` όνομα δθμοκρατίεσ, θ ίδια θ εξουςία επιδιϊκει ν` αποςτρζψει το ενδιαφζρον του κοινοφ απ` τα βαςικά πολιτικοκοινωνικά κζματα ςε άλλεσ κατευκφνςεισ, ϊςτε να μθν αφυπνίηεται ο λαόσ. Ζτςι, πραγματοποιείται απόκρυψθ ςτοιχείων και παραπλθροφόρθςθ.

• Εμπορευματοποίθςθ των ΜΜΕ – αναγωγι τουσ ςε κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ με προτεραιότθτα το υλικό κζρδοσ και όχι τθν ποιότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ.

• Κρίςθ αξιϊν – εποχι θκικισ ρευςτότθτασ – ζλλειψθ θκικϊν αναςτολϊν.• Ζλλειψθ παιδείασ, εςωτερικό κενό, αναςφάλειεσ, ςυμπλζγματα,

εγωκεντρικζσ τάςεισ, επικράτθςθ ατομικιςτικοφ πνεφματοσ-κρίςθ ςχζςεων-αςτικοποιθμζνεσ κοινωνίεσ – ζλλειψθ ςεβαςμοφ ςτο ςυνάνκρωπο.

Page 37: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Δπζύλεο ησλ δεθηώλ (γηαηί παξαζπξόκαζηε)

• ε έιιεηςε νινθιεξσκέλεο παηδείαο (δίρσο γλψζεηο, θξηηηθή ηθαλφηεηα, πξνβιεκαηηζκφ, ακθηβνιία, βνχιεζε) θάλεη ηα άηνκα λα πηνζεηνχλ θαη λα δέρνληαη αβαζάληζηα φ,ηη ηνπο παξέρεηαη σο πιεξνθφξεζε

• ε αδηαθνξία θαη ε παζεηηθνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ: ν άλζξσπνο δε λνηάδεηαη λα ςάμεη γηα λα „βξεη κηα αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε αιιά δέρεηαη άθξηηα φ,ηη πιεξνθφξεζε ηνπ παξέρεηαη

• ν ελδνηηζκφο ηνπ αηφκνπ ζηελ εληππσζηαθή θαη εχπεπηε πιεξνθφξεζε πνπ δελ απαηηεί πλεπκαηηθή θφπσζε, βαζχ πξνβιεκαηηζκφ θαη αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο (ην θνηλφ αξέζθεηαη ζηνλ ηχπν εθείλν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθαινχλ ηνλ εληνλφηεξν δπλαηφ εληππσζηαζκφ ηνπ, πιεξνθνξίεο δηαζθεδαζηηθέο θαη αλάιαθξεο)

• νη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ δελ ηνπ αθήλνπλ ηνλ απαξαίηεην ειεχζεξν ρξφλν θαη δηάζεζε γηα ελαζρφιεζε κε ηα θνηλά, πφζν κάιινλ ηνλ αλαγθαίν ρξφλν γηα λα δηαρσξίζεη ηελ πξαγκαηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηελ κε πξαγκαηηθή

• oη πνιιαπιέο θαη αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα ηεο δηάδνζήο ηνπο, δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ζην ζχγρξνλν δέθηε λα ηηο απνθσδηθνπνηήζεη ζσζηά

• ε ηαχηηζε ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα ελεκέξσζεο (ηειενπηηθνχ ή ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ή εθεκεξίδαο) κε ηελ πξνζσπηθή καο ηδενινγία => πξνζδίδεη ζην κέζν ελεκέξσζεο κεζζηαληθφ ραξαθηήξα => δερφκαζηε σο αιεζηλή θάζε ηνπ πιεξνθνξία ή ζρφιην

• ε ηδηνηέιεηα: ελίνηε καο ζπκθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ηεο “πξαγκαηηθφηεηαο” πνπ πξνβάιιεηαη

Page 38: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Δπηπηώζεηο παξαπιεξνθόξεζεο.ην άηνκν

• ιαλζαζκέλεο επηινγέο: φζνη πηζηεχνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θάλνπλ ιαλζαζκέλεο επηινγέο (πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο), αθνχ

πέθηνπλ ζε παγίδεο πνπ έρνπλ ζηήζεη επηδέμηα φζνη δηαζηξέθνπλ ηηο εηδήζεηο

• απψιεηα πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο ειεπζεξίαο: ε αλζξψπηλε ζθέςε εηεξνθαζνξίδεηαη, ε απηνβνπιία πεξηνξίδεηαη

• πεξηνξίδεηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ακθηβάιινπκε γφληκα ή λα ακθηζβεηνχκε

• πξνθαιείηαη άγρνο θαη αλαζθάιεηα απφ ηε δηαζπνξά ςεπδψλ εηδήζεσλ

ηελ πνιηηηθή δσή

• πιήηηεηαη ε δεκνθξαηία, εθφζνλ ν πνιίηεο ρεηξαγσγείηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε αδξαλή ππήθνν, ζθέθηεηαη θαη ελεξγεί, φπσο

άιινη ηνπ ππνδεηθλχνπλ

• ε θαηεπζπλφκελε ελεκέξσζε δελ ειέγρεη ηα πνιηηηθά πξφζσπα κε γλψκνλα ηελ αμηφηεηά ηνπο θαη δελ απνηηκά ηηο ελέξγεηέο

ηνπο κε θξηηήξην ην θνηλφ θαιφ

• νη πνιίηεο νπζηαζηηθά δελ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζηνπο εγέηεο άξα θαη λα

• ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο φπνηεο αηαζζαιίεο ηνπο

• φηαλ ε παξαπιεξνθφξεζε πξνέξρεηαη απφ θνξείο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηφηε νη παξαπιεξνθνξεκέλνη πνιίηεο δελ είλαη ζε

ζέζε λα εθηηκήζνπλ ην επηηπρεκέλν έξγν ησλ θπβεξλψλησλ θαη ηνπο παξεκπνδίδνπλ σο πξνο ηελ νινθιήξσζή ηνπ

• κεηαηξέπεηαη ν ιαφο ζε κηα απξφζσπε κάδα, πνπ άγεηαη θαη θέξεηαη θαηά ηα ζπκθέξνληα φζσλ θηλνχλ ηα λήκαηα θαη ηηο

πεγέο ηεο «πιεξνθφξεζεο», πξνθαιψληαο θαλαηηζκφ, δνγκαηηζκφ, ξαηζηζκφ, εζληθηζκφ, νδεγψληαο αθφκε θαη ζε πφιεκν

• ε Dεκνθξαηία, απφ πνιίηεπκα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλεκπφδηζηεο έθθξαζεο γλψκεο, γίλεηαη, νπζηαζηηθά, ην πνιίηεπκα

ησλ ηζρπξψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ ειέγρνπλ ηηο πεγέο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηηο κεηαβάιινπλ ζε κέζα πξνπαγαλδηζηηθήο

επηβνιήο

ηελ θνηλσλία

• φηαλ ε αιήζεηα απνζησπάηαη, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα δελ επηιχνληαη απνπξνζαλαηνιίδεηαη ε θνηλή γλψκε απφ ηα

ζεκαληηθά ζέκαηα θαη ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε επνπζηψδε

ηε δεκνζηνγξαθηθή αμηνπηζηία

• ππνλνκεχεηαη ζαλάζηκα - καθξνπξφζεζκα - ην δεκνζηνγξαθηθφ ιεηηνχξγεκα, αθνχ ζηελ θνηλή γλψκε εδξαηψλεηαη ε

πεπνίζεζε φηη νη δεκνζηνγξάθνη είλαη ζπκβηβαζκέλνη, θνβηζκέλνη, αδηάθνξνη γηα ηελ αιήζεηα

• γηα ηνλ ιαφ ηα ΜΜΔ δελ είλαη ν αξσγφο, ηα κέζα πνπ ζηεξίδνπλ ηε δεκνθξαηία θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθπξε ελεκέξσζε·

αληίζεηα, είλαη θη απηά κέξνο ηνπ «παηρληδηνχ», ηνπ αλειενχο αληαγσληζκνχ, κε κνλαδηθφ ζχκα ηνλ ιαφ

Page 39: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ΜΜΔ:

• θνπφο ηνπο πξέπεη λα είλαη ε απξφζθνπηε ελεκέξσζε, ν ζεβαζκφο ζηνλ πνιίηε, ε αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε, ρσξίο ηάζεηο ππεξδηφγθσζεο θαη εληππσζηαζκνχ. Όηαλ νη ιεηηνπξγνί ησλ ΜΜΔ πξνβνχλ ζε απηναλάιπζε, ηφηε ζα πινπνηεζεί ν ζηφρνο ηνπο θαη έηζη δε ζα απνηεινχλ πηα ηελ ίδηα ηδενινγία, αιιά ζα είλαη αηξαπνί ηδενινγίαο, βήκα πξαγκαηηθήο ειεπζεξνηππίαο, άξα δε ζα παξαπιεξνθνξνχλ. Υξεηάδεηαη επίζεο δηάθξηζε είδεζεο - ζρνιίνπ, απαιιαγή απφ πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκφ, ήζνο θη ππεπζπλφηεηα απ‟ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηήξεζε απφ κέξνπο ηνπο ηνπ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο.

Οηθνγέλεηα:

• Μεηάγγηζε αξρψλ θαη αμηψλ ηέηνησλ, ψζηε νη λένη λα δηακνξθψζνπλ έλαλ πγηή ραξαθηήξα, πνπ ζα απνηξέπεη ζην κέιινλ θάζε θαηλφκελν παξαπιεξνθφξεζεο.

• Έιεγρνο απφ ηνπο γνλείο ησλ κελπκάησλ πνπ δέρεηαη ην παηδί θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπο.

• Γεληθφηεξα, αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ κέζα απφ ηε γφληκε επηθνηλσλία.

ρνιείν:

• Σν ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρξεηάδεηαη αλαδηάξζξσζε κε πξνζαλαηνιηζκφ αλζξσπνθεληξηθφ. Σε ζηείξα απνζηήζηζε θαη ζπζζψξεπζε γλψζεσλ πξέπεη λα δηαδερζεί ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ψζηε απφ κηθξή ειηθία ν λένο λα εζίδεηαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ηεο παξαπιεξνθφξεζεο. Η ζρνιηθή θνηλφηεηα νθείιεη λα θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ θαηηζρχεη ζηηο κέξεο καο, κε αθεηεξία ην γφληκν δηάινγν δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ.

Πνιίηεπκα – Κξάηνο:

• Μφλν ζ‟ έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα κπνξεί λα ππάξμνπλ επζπλείδεηνη πνιίηεο-επαγγεικαηίεο. πνπ ζα δηαπλένληαη απφ πςειέο αξρέο θαη ζα βηψλνπλ ην δεκνθξαηηθφ ηξφπν δσήο.

• Η πνιηηεία αθνινπζψληαο ηνλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη απνηειψληαο ππεξθνκκαηηθφ φξγαλν ειέγρνπ, είλαη ζε ζέζε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα θξνχζκαηα παξαπιεξνθφξεζεο απφ ηα ΜΜΔ.

• Δπίζεο, αλαγθαία είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ιανχ, ψζηε θάζε πνιίηεο λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη πλεπκαηηθά αγαζά κε ηα νπνία ζα αληηζηαζεί ζε θάζε κεραληζκφ παξαπιεξνθφξεζεο.

• Οη πνιηηηθνί, ηέινο, νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο αληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ θαη φρη σο θεξέθσλα θνκκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πξέπεη λα αζθνχλ ην ιεηηνχξγεκα ηνπο κε γλψκνλα ην θνηλφ θαιφ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε αιήζεηα θαη ιηγφηεξν ςεχδνο.

Πλεπκαηηθή εγεζία:

• Οθείινπλ λα ζηειηηεχνπλ θαηλφκελα παξαπιεξνθφξεζεο θαη λα κελ απνζηαζηνπνηνχληαη. Κπξίσο δελ πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα, είηε πξφθεηηαη γηα επηζηήκνλεο (δηαθεκηζηέο, ηζηνξηθνί, θνηλσληνιφγνη) είηε γηα θαιιηηέρλεο.

• ηφρνο ηνπο είλαη λα παξνπζηάδνπλ ην «βαζηιηά γπκλφ», ρσξίο ηάζεηο σξαηνπνίεζεο.

Page 40: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Οξηζκφο.

• Γεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ

πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα

ζπκπεξηθέξεηαη έλαο δεκνζηνγξάθνο θαζψο θαη νη κέζνδνη

πνπ επηηξέπνληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ

θαζήθνληνο.

Page 41: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Βαζηθέο αξρέο ηνπ εζηθνύ θώδηθα ησλ

δεκνζηνγξάθσλ. Κνηλσληθή επζύλε:

• επαηζζεζία θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή γηα ηελ αλάδεημε θαη επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ

• ζεβαζκφο ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηηο αμίεο θαη πξνψζεζε ζπιινγηθψλ πξνηχπσλ

• ππεχζπλε άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ

• ππεξάζπηζε ηεο Αιήζεηαο, ηεο Γηθαηνζχλεο, ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο Διεπζεξίαο

• αληηθεηκεληθφο έιεγρνο θαη ηεθκεξησκέλε θξηηηθή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία

• απνθάιπςε ηεο αδηθίαο, ηεο παξαλνκίαο θαη θάζε κνξθήο θνηλσληθήο ζήςεο αιιά θαη απνθπγή δηφγθσζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ

• πξνβνιή κε παξξεζία ηεο γλψκεο, έλαληη νπνηνπδήπνηε πξνζσπηθνχ θφζηνπο

• απφξξηςε κεζφδσλ πνπ δηράδνπλ θαη θαλαηίδνπλ ην ιαφ

• ζηειίηεπζε ηεο παξαπιεξνθφξεζεο

• απνθάιπςε θαηλνκέλσλ δεκαγσγίαο θαη θάζε κνξθήο ιατθηζκνχ.

Δπαγγεικαηηθή αθεξαηόηεηα:

• άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε

• γεληθφηεξε κφξθσζε

• εγθπξφηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε (δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ)

• απνθπγή παξαπιεξνθφξεζεο

• θαιιηέξγεηα ζην θνηλφ ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο

• ηθαλφηεηα πεηζνχο θαη άξηζηε γλψζε ηφζν ηεο κεηξηθήο φζν θαη άιισλ γισζζψλ

• ζπλαίζζεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο ξφινπ, ιφγσ ηεο δχλακεο ησλ ΜΜΔ ζηελ θνηλσλία

• αληδηνηέιεηα, πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, έιιεηςε βεληεηηζκνχ, θαξηεξηζκνχ θαη ηπρνδησθηηζκνχ

• αδσξνιεςία. εζηθφηεηα, εληηκφηεηα, εηιηθξίλεηα, πλεχκα δηθαηνζχλεο, επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη ερεκχζεηα

• απφζηαζε απφ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα.

Page 42: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

εβαζκόο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξώπνπ:

• δηαθξηηηθφηεηα

• απνθαιχςεηο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θη φρη ηελ πξνζσπηθή δσή

• απνθπγή απνπξνζαλαηνιηζκνχ, ζθαλδαινζεξίαο, ιαζπνινγίαο, ζπίισζεο ηεο πξνζσπηθήο δσήο. δπζθήκηζεο, ξππαξνγξαθίαο (θίηξηλνο Σχπνο ), πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αθξνακαηηθφηεηα / ζεακαηηθφηεηα

• ζεβαζκφο ηνπ απφξξεηνπ ηεο ηδησηηθήο δσήο επψλπκσλ θαη αλψλπκσλ (ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ)

• ζπκπφληα θαη αξσγή ζηνλ πφλν, ζηε δπζηπρία θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζηηγκέο ησλ αλζξψπσλ θη φρη θνηλνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπο γηα ηθαλνπνίεζε ηεο αδεθάθνπ πεξηέξγεηαο ηνπ θνηλνχ.

εβαζκόο ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ:

• έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ

• δηαηήξεζε άγξππλεο ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο

• γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην ιαφ θαη ζπζηξάηεπζε ζηελ επίιπζε ηνπο

• πξφηαμε ηνπ δεκφζηνπ έλαληη ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο

• απνθπγή δεκηνπξγίαο θαη εμππεξέηεζεο δηαπιεθνκέλσλ ζπκθεξφλησλ

• θαηαγγειία θαηλνκέλσλ εζηθήο δηαθζνξάο δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ

• απνθάιπςε θαηαζπαηάιεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη ζπκβάζεσλ πνπ βιάπηνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ.

• δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνλ θνηλνχ ζηα ΜΜΔ.

• δεκνθξαηηθή θαη ειεχζεξε ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ

• αλεμαξηεζία απφ θάζε είδνπο θέληξα εμνπζίαο θαη εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ

• νξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ

• ζπλερήο επηθνηλσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ κε ην θνηλφ θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπ (ακθίδξνκε επηθνηλσλία Σχπνπ-θνηλνχ).

Page 43: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ση πξέπεη λα γίλεη;Για τθν εφαρμογι του κϊδικα δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ πρζπει: Οι δθμοςιογράφοι:• να αντιλθφκοφν ότι τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι του Κ.Δ.Δ. ζχουν οι ίδιοι, όταν:• να πιςτεφουν ςϋ αυτό που κάνουν• να ςζβονται τθ δουλειά τουσ• να εμπεδϊςουν ότι θ ποιότθτα και θ εγκυρότθτα τθσ ενθμζρωςθσ είναι κακικον αλλά και ςυμφζρον τουσ. Σο ΕΡ(Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ):• να ςυντάξει και να δθμοςιοποιιςει τουσ βαςικοφσ άξονεσ του κϊδικα δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ• να εντείνει τθν εποπτεία τθσ ραδιοτθλεοπτικισ αγοράσ ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ.• Οι επιχειριςεισ ενθμζρωςθσ να:• αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ απζναντι ςτθν κοινι γνϊμθ• μθν αντιμετωπίηουν τουσ δθμοςιογράφουσ ωσ αναλϊςιμο είδοσ μερικϊν χριςεων• μθν εκμεταλλεφονται τθν ανεργία των νζων που κζλουν να αςχολθκοφνε το δθμοςιογραφικό επάγγελμα. Η πολιτεία να:• μεριμνιςει για τθ διαςφάλιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων των δθμοςιογράφων, ζτςι ϊςτε απρόςκοπτα να αςκοφν το

ζργο τουσ• επιβάλει αυςτθρζσ κυρϊςεισ, όταν παραβιάηονται βαςικζσ αρχζσ τθσ ελευκερίασ των πολιτϊν και τα ατομικά τουσ

δικαιϊματα• πάρει μζτρα για τθν καταπολζμθςθ των διαπλεκόμενων ςυμφερόντων(αλλθλεξαρτϊμενα ςυμφζροντα μεταξφ

πολιτικϊν και επιχειρθματιϊν του χϊρου των ΜΜΕ)• επιδιϊξει τθ πολυφωνία και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ, μζςα από τα ΜΜΕ• διαςφαλίςει τα δικαιϊματα των πολιτϊν και τθ ςυνοχι μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ• δθμιουργιςει κανόνεσ που κα επιτρζπουν και κα ενκαρρφνουν τισ επιχειρθματικζσ δράςεισ με τα νζα μζςα• απελευκερϊςει και αναδιαρκρϊςει τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου τθσ αγοράσ. Οι πολίτεσ:• να αποκτιςουν πολιτικι ςυνείδθςθ• κριτικι ςκζψθ• ενδιαφζρον για ουςιαςτικι ενθμζρωςθ.

Page 44: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Υακειήο πνηόηεηαο

ηειενπηηθέο εηδήζεηο

Σν πεξηερόκελό ηνπο

Κνπηζνκπνιηφ, ηδησηηθέο ζηηγκέο «επσλχκσλ»

θάλδαια

Αλνχζηα ζέκαηα (π.ρ. θαιιηζηεία ζθχισλ…)

πάληα, ηπραία, θσκηθά πεξηζηαηηθά

Θέκαηα ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ

Οηθνγελεηαθέο ηξαγσδίεο

Βία, ηξνκνθξαηία

Θέκαηα πνπ ζπέξλνπλ παληθφ

Έκκεζε δηαθήκηζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, εθδειψζεσλ

Έληνλεο «ζηεκέλεο» ζπδεηήζεηο ζε ηειενπηηθά παξάζπξα

Page 45: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ο τρόποσ παρουςίαςθσ των κεμάτων

Υπερβολζσ

«Πλφςθ εγκεφάλου» δια τθσ επανάλθψθσ

Διόγκωςθ κεμάτων

Παρουςίαςθ «αδιαςταφρωτων», «ανεξακρίβωτων» πλθροφοριϊν ςτον αγϊνα για τθν πρωτιά ςτθν παρουςίαςθ τθσ είδθςθσ

Πθχυαίοι τίτλοι

Υποβλθτικι μουςικι

Θεατρικότθτα (κινιςεισ, τόνοσ φωνισ, φφοσ κ.λπ.)

Αναπαραςτάςεισ

Χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για ςκθνοκεςία που εντυπωςιάηει τον τθλεκεατι

Ζκτακτεσ παρεμβολζσ ειδιςεων που τισ παρουςιάηουν εμφατικά

Επιπτϊςεισ από τθν φπαρξθ τζτοιων δελτίων ειδιςεων• Αποχαφνωςθ• Αποπροςανατολιςμόσ• Παραπλθροφόρθςθ• Dιάχυςθ τθσ κενότθτασ• Προςβολι τθσ νοθμοςφνθσ και τθσ κρίςθσ του κοινοφ• Υποβάκμιςθ του πολιτιςμοφ• Εξευτελιςμόσ του δθμοςιογραφικοφ λειτουργιματοσ

Page 46: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Δεοντολογία Πρζπει να δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ ςε κζματα πολιτιςμοφ,

τζχνθσ, επιςτιμθσ, τεχνολογίασ, υγείασ κ.ά. Οι πλθροφορίεσ πρζπει να ελζγχονται και να διαςταυρϊνονται. Η επιλογι των κεμάτων και τα ςχόλια πρζπει να κινοφνται ςε

πλαίςιο ευπρζπειασ, ικουσ και να μθν υποτάςςονται ςτθν εξυπθρζτθςθ των όποιων οικονομικϊν ι πολιτικϊν ςυμφερόντων.

Το κοινό πρζπει να ενθμερϊνεται και να αφυπνίηεται για πικανά προβλιματα, όχι όμωσ να τρομοκρατείται και να εξωκείται ςε πράξεισ πανικοφ.

Οι διάλογοι πρζπει να είναι αυκεντικοί και ελεφκεροι. Η ςκθνοκεςία ενόσ δελτίου ειδιςεων δεν χρειάηεται να γίνεται

υπερπαραγωγι. Μζτρο και λιτότθτα μποροφν επίςθσ να προκαλζςουν το ενδιαφζρον (αν ςυνοδεφονται από ενδιαφζροντα κζματα και ςχόλια).

Page 47: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ΓΔΛΣΙΟ ΔΙΓΗΔΩΝΑρνθτικά χαρακτθριςτικά των δελτίων ειδιςεων.

• Αδικαιολόγθτα μεγάλθ θ διάρκεια τουσ με πολλά μάλιςτα ανοφςια κζματα(απομάκρυνςθ του κόςμου από τα ςοβαρά ηθτιματα).

• Διακόπτονται από πολλζσ διαφθμίςεισ. Τελικά, το δελτίο ειδιςεων μετατρζπεται ςε μία εκπομπι, όπωσ πολλζσ άλλεσ, ςτισ οποίεσ ςθμαςία ζχει το κζρδοσ (ιδιαίτερα ςε ιδιωτικά κανάλια και ςτακμοφσ). Ζχουμε πλζον τθν εμπορευματοποίθ­ςθ του δελτίου ειδιςεων.

• Στο όνομα του κζρδουσ επιλζγονται κζματα που «πουλάνε», όπωσ αυτά που ςχετίηονται με τθν ιδιω­τικι ηωι καλλιτεχνϊν ι πολιτικϊν (ςκανδαλοκθρία) ι εκείνα που προβάλλουν δυςάρεςτεσ ςτιγμζσ ι τον πόνο προςϊπων – οικογενειϊν και αποβλζ­πουν ςτθ ςυγκίνθςθ του δζκτθ, τθ διζγερςθ του ςυναιςκιματοσ κ.λπ. (εμπορευματοποίθςθ ανκρϊπινου πόνου). Θυμίηουν, επομζνωσ, τα ςφγχρονα δελτία ειδιςεων τα γνωςτά τθλεριάλιτι που κάκε άλλο παρά τιμοφν το δεχτι, τθν αιςκθτικι και τθν παιδεία του.

• Τα δελτία ειδιςεων, ιδιαίτερα από τθν τθλεόραςθ, χάνουν ςιμερα τθ ςοβα­ρότθτα τουσ, μετατρζπονται ςε άλλου τφπου εκπομπζσ, δε κυμίηουν το λακωνικό, ουςιαςτικό 15άλεπτο ι 20άλεπτο που αποςκοπεί ςτθν πλθροφόρθςθ του πολίτθ όςον αφορά ςτα βαςικά ηθτιματα τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ επικαιρότθτασ.

• Το αςταμάτθτο κυνιγι τθσ είδθςθσ (ειδθςεοκθρία), με ςτόχο τθν αποκλειςτικότθτα ι τθν πρωτιά, οδθγεί ςε υπερπλθροφόρθςθ των πολιτϊν, και το κυριότερο, ςτον καταιγιςμό των πολιτϊν με μθνφματα ανοφςια, δευτερεφουςασ ςθμαςίασ.

• Οι ειδιςεισ δεν ελζγχονται επαρκϊσ ι παραμζνουν ανεξακρίβωτεσ, με αποτζλεςμα ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ο πολίτθσ να παραπλθροφορείται.

• Δραματοποίθςθ των γεγονότων βίασ ςε επίπεδο ειδθςεογραφίασ και θ παρουςίαςθ του εγκλιματοσ με ωμό τρόπο για λόγουσ εντυπωςιαςμοφ και τθλεκζαςθσ.

• Στα κρατικά κανάλια (αλλά ωσ ζνα βακμό και ςτα ιδιωτικά) δίνεται το ειδθςεογραφικό δελτίο με ςτίγμα υπζρ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ, ενϊ το δελτίο ειδιςεων πρζπει να είναι αντικειμενικό και ακομμάτιςτο.

• Γενικότερα, παρατθρείται ςυχνά το φαινόμενο τθσ διαπλοκισ τθσ είδθςθσ με το ςχόλιο.• Το φαινόμενο των «παρακφρων», τζλοσ, που είναι δθμιοφργθμα του ςθμερινοφ δελτίου ειδιςεων, προςβάλλει τθν ίδια

τθ διαδικαςία του υγιοφσ διαλόγου. Οι φιλοξενοφμενοι μιλοφν όλοι μαηί, χωρίσ ν’ ακοφει ο ζνασ τον άλλον ενϊ πραγματοποιοφνται ςυγκροφςεισ και διαξιφιςμοί που μπορεί να καταλιγουν και ςε φβρεισ δίνοντασ ιδιαίτερα αρνθτικό παράδειγμα ςτουσ δζκτεσ.

Page 48: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Πϊσ πρζπει να είναι το δελτίο ειδιςεων;

• Να είναι ςοβαρό με ςαφινεια, ακρίβεια, ςυντομία, λακωνικότθτα.• Να παρουςιάηει εμφανϊσ διαχωριςμζνθ τθν είδθςθ από το ςχόλιο.• Παρουςιαςτζσ με παιδεία, γνϊςθ τθσ γλϊςςασ, απαλλαγμζνοι από προκαταλιψεισ και φανατιςμό, να τθ­ροφν

τον κϊδικα επαγγελματικισ δεοντολογίασ δίχωσ να εξυπθρετοφν οικο­νομικά ι πολιτικά ςυμφζροντα.• Αποφυγι ςκανδαλοκθρίασ.• Διαχωριςμόσ κριτικισ απ` το κουτςομπολιό.• Να υπθρετοφν το διάλογο και τθν πολυφωνία.• Να προβαίνουν ςε ζγκυρθ αλλά και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ, γιατί οι εξελίξεισ είναι ραγδαίεσ.• Να φωτίηεται θ είδθςθ ολόπλευρα και όχι μόνον οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ.• Να προβάλλονται και οι δθμιουργικοί άνκρωποι, οι διακεκριμζνοι πνευματικά και οικονομικά (όχι μόνο οι

δεφτεροι), οι άνκρωποι με ικοσ, οι πνευματι­κοί θγζτεσ τθσ κοινωνίασ και όχι οι χαμθλοφ επιπζδου θκοποιοί –τραγουδιςτζσ ι κάποιοι κοινοί εγκλθματίεσ του ποινικοφ δικαίου.

• Να γίνεται εφςτοχθ ιεράρχθςθ των ειδιςεων ανάλογα με τα «αςτζρια τθσ είδθςθσ» και να μθν υπερτονίηονται αςιμαντα ηθτιματα που απομακρφνουν το κοινό από τα «καυτά» κζματα τθσ επικαιρότθτασ και τουσ ουςιαςτικοφσ προβλθματιςμοφσ που κα ζπρεπε να ζχει.

• Να είναι ςτυλοβάτθσ τθσ ελεφκερθσ – αντικειμε­νικισ ενθμζρωςθσ, να ςυμβάλλει ςτθν εδραίωςθ τθσ υγιοφσ πλουραλιςτικισ δθμοκρατίασ και να ςυντελεί ςτθν πλθροφόρθςθ και τθν αφφπνιςθ του κοινοφ, ϊςτε οι πολίτεσ ν` αναπτφςςουν τθν κριτικι και τον προβλθματιςμό τουσ πάνω ςτα ςοβαρά κζματα τθσ επικαιρότθτασ, να διαμορφϊνουν άποψθ και να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςτο κοινωνικοπολιτικό γίγνεςκαι.

• Η υπενκφμιςθ ςτουσ πολίτεσ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεϊν τουσ, με ςτόχο τθ ςυνετι διεκδίκθςθ των πρϊτων και τθ ςυνεπι υλοποίθςθ των δεφτερων, είναι επίςθσ χρζοσ των ςυντακτϊν του δελτίου ειδιςεων, εφόςον θ κατάλλθλθ ενθμζρωςθ του πολίτθ ςυνδζεται και μ` αυτό.

• Ακόμθ, ο ζλεγχοσ των πολιτικϊν θγετϊν και θ ςτθλίτευςθ των οποιωνδιποτε αταςκαλιϊν και παραβιάςεων κακϊσ και θ άμεςθ λιψθ μζτρων απ` τουσ αρμόδιουσ για τθν καταπολζμθςθ ςοβαρϊν προβλθμάτων μπορεί να είναι τα άμεςα κετικά αποτελζςματα ενόσ ςοβαροφ και αξιόλογου δελτίου, ςτο πλαίςιο του οποίου ο δθμοςιογράφοσ κζτει εφςτοχα ερωτιματα, «πιζηει» τουσ πολιτικοφσ όλων των παρατάξεων και διεκδικεί εξ ονόματοσ των πολιτϊν και για το καλό όλων.

• Ωσ προσ τθν ιεράρχθςθ των ειδιςεων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα γνωςτά «αςτζρια τθσ είδθςθσ»: εκρθκτικότθτα, επικαιρότθτα, εγγφτθτα, εκκρεμότθτα, ςυγκίνθςθ, ςυνζπειεσ, ςπουδαιότθτα, ςπανιότθτα.

Page 49: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Με πνηα θξηηήξηα ηεξαξρνύληαη νη εηδήζεηο ζηα Μ.Μ.Δ.

• Πξψην θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ εηδήζεσλ είλαη δπζηπρψο ε κεγαιχηεξε δπλαηή ηειεζέαζε.

• ηφρνο γίλεηαη ε εμππεξέηεζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ (εκπνξεπκαην­πνίεζε ησλ ΜΜΔ) αιιά θαη

πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. ηελ επνρή ηεο θξίζεο ησλ αμηψλ θαη ηεο εζηθήο ραιάξσζεο, φπσο ζπλεζίδνπκε

λα ραξαθηεξίδνπκε ηελ επνρή καο, δελ πξνάγεηαη ν ζεβαζκφο ζηνπο δέθηεο απ` ηνπο αλζξψπνπο ησλ

ΜΜΔ.

• Η πξνζσπηθή δσή ή ε επαγγεικαηηθή δξάζε εκπνξηθψλ θαζαξά θαιιηηερλψλ, ηα ζρφιηα θαη ηα

θνπηζνκπνιηά γη‟ απηνχο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα κφδαο είλαη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηα δειηία ησλ

εηδήζεσλ. Άιισζηε δνχκε ζηελ επνρή ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο ππεξθαηαλάισζεο. ηα δειηία ησλ εηδήζεσλ

αθηεξψλεηαη ζρεδφλ ίζνο ρξφλνο πιένλ θαη ζηηο δηαθεκίζεηο (εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δειηίνπ

εηδήζεσλ).

• πρλά πξνβάιινληαη απ‟ ηα δειηία εηδήζεσλ γεγνλφηα βίαο κε σκφ ηξφπν.

Γλσζηνπνηνχληαη δαθξχβξερηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίεο πνπ ζπγθηλνχλ ηνπο δέθηεο πξνθαιψληαο ηνλ νίθην ηνπο.

Πνηνπο θίλδπλνπο εγθπκνλεί γηα ηνπο πνιίηεο

• Αιινίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δειηίνπ εηδήζεσλ.

• Παξαπιεξνθφξεζε θαη απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θφζκνπ απ` ηα βαζηθά ζέκαηα.

• Παξέρεηαη κηα θαθήο πνηφηεηαο θνπιηνχξα ζην θνηλφ, ε νπνία ππνβαζκίδεη ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν.

• Μπνξεί λα πέζνπλ ζχκαηα πξνπαγάλδαο, λα καδνπνηεζνχλ θαη λα ράζνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ειεπζεξία.

• Απεηιείηαη ε ίδηα ε δεκνθξαηία, γηαηί ην δειηίν εηδήζεσλ πνπ ππεξεηεί ζεσξεηηθά ηελ ειεπζεξία γλψκεο

θαη έθθξαζεο ηνπ πνιίηε, κεηαηξέπεηαη ζε κία εθπνκπή θνπηζνκπνιίζηηθε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κε

αξθεηέο δηαθεκίζεηο θ.ιπ., αληί λα είλαη κηα επζχλνπηε αλαθνίλσζε ησλ γεγνλφησλ ηεο εκέξαο εζληθψλ

θαη παγθφζκησλ ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα θξηηηθή ή αλάιπζε απφ θεξέγγπνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ

πιεπξψλ.

• Πξνσζείηαη σο αμία δσήο ην ρξήκα θαη ζεσξνχληαη, σο επηηπρεκέλνη νη άλζξσπνη πνπ είλαη πινχζηνη θαη

δηάζεκνη, ελψ ηειηθά ηα επηεινχο ζεκαζίαο ζέκαηα πξνεγνχληαη ησλ ζεκαληηθψλ.

• Αθφκε, εάλ θάπνηα γεγνλφηα – εηδήζεηο θ.ιπ. είλαη άθξσο ζεκαληηθά, ππεξπξνβάιινληαη, ζε ζεκείν ψζηε

λα θνπξάδνπλ ηνπο δέθηεο, νη νπνίνη «εζίδνληαη» ζην ίδην ην γεγνλφο, κε απνηέιεζκα είηε λα ην κπζνπνηνχλ

είηε λα ην απαμηψλνπλ, ζεσξψληαο ην κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θ.ιπ. (π.ρ. ηξνκνθξαηία ζηελ Διιάδα).

Page 50: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

ΓΙΑΦΗΜΙΗ & ΠΑΙΓΙ

Σα μικρά παιδιά, ςιμερα, κυριολεκτικά, «μεγαλϊνουν με τθν τθλεόραςθ». Η “θλεκτρονικι μπζιμπυ ςίτερ” του 21ου αιϊνα παρουςιάηει, ςτα παιδιά, μια πλθκϊρα προϊόντων, για να καταναλϊςουν.

Η διαφιμιςθ και οι τεχνικζσ τθσ, ςκοπό ζχουν τθν προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Όμωσ, πολλζσ φορζσ, οι τεχνικζσ, που χρθςιμοποιοφνται, είναι εκτόσ «κεμιτϊν» ορίων.

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=61575&autostart=0

Page 51: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Πξαγκαηηθή επίζεζε, κε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, γίλεηαη, ζηα παηδηά, θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ δηαθνπψλ. Σα δσεξά ρξψκαηα θαη ηα επηπρηζκέλα πξφζσπα, πνπ εκθαλίδνληαη, ζηηο δηαθεκίζεηο, πξνζειθχνπλ ηα παηδηά, αθφκα θη αλ ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα είλαη πνιχ αθξηβά, αλζπγηεηλά θαη δελ ηαηξηάδνπλ, ζηελ ειηθία ηνπο. Η επίζεζε, ζηα παηδηά, γίλεηαη, γηαηί ηα παηδηά είλαη «Καηαλαισηέο 3 ζε 1»:

• Γηαζέηνπλ ραξηδηιίθη, άξα θαηαλαιψλνπλ.

• Δπεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηηο αγνξέο.

• Δίλαη νη κειινληηθνί Καηαλαισηέο.

Μέρξη πξφζθαηα, νη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο, πνπ απεπζχλνληαλ, ζε παηδηά, αθνξνχζαλ, φπσο είλαη θπζηθφ, παηρλίδηα. ήκεξα, παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ηεο παηδηθήο δηαθήκηζεο, ζε ηξφθηκα. Καη κάιηζηα ηξφθηκα, κε πςειά πνζνζηά δάραξεο, άιαηνο θαη ιηπαξψλ. Γειαδή, «ζθνππηδνηξφθηκα», φπσο παηαηάθηα, γαξηδάθηα, αλαςπθηηθά θ.ιπ., ηα νπνία επζχλνληαη, ζεκαληηθά, θαη γηα ηελ ηξνκαθηηθή έθξεμε ηεο παρπζαξθίαο, ζηα Διιελφπνπια.

Page 52: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

• Γηαηί ε δηαθήκηζε είλαη επηβιαβήο γηα ηα παηδηά:

• Τπνδεηθλχεη ιαλζαζκέλεο αμίεο: δίλεη έκθαζε, ζε ηξφπνπο δσήο, πνπ

βαζίδνληαη, ζηε ζηηγκηαία επραξίζηεζε θαη δηαβξψλεη ηελ αιεζηλή αμία ηεο

πξνζπάζεηαο, ηεο πεηζαξρίαο, ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο.

• Δλζαξξχλεη ηνλ παξάινγν ηξφπν ζθέςεο: φηαλ βιέπνπκε, θαζεκεξηλά, ην

παξάινγν, απνξξίπηνπκε ηελ νξζνινγηθή, θξηηηθή ζθέςε.

• Πξνηξέπεη ζηελ επηπνιαηφηεηα: ελζαξξχλεη ηηο εγσηζηηθέο ηάζεηο,

ελδπλακψλνληαο ηελ επηζπκία, γηα απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ πξαγκάησλ.

• Παξνπζηάδεη κηα εζθαικέλε εηθφλα ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ: Η

εθκεηάιιεπζε ηφζν ηνπ γπλαηθείνπ φζν θαη ηνπ αληξηθνχ ζψκαηνο, ζηηο

δηαθεκίζεηο, ζπκβάιιεη, ζηελ απμαλφκελε απνηπρία ησλ πξνζσπηθψλ

ζρέζεσλ. Γείρλνληαο π.ρ. φηη ε αγάπε εμαξηάηαη απφ θάπνην πξντφλ

(απνζκεηηθφ, ζαπνχλη, νδνληφθξεκα θηι) νδεγεί, ζηελ επηθίλδπλε

απινπνίεζε ησλ ζχλζεησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.

Page 53: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε, σο γνλείο:

• Να εμεγήζνπκε, ζηα παηδηά, ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθεκηζηηθέο κεζφδνπο: Να δείμνπκε ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο, θιείλνληαο, ηειείσο, ηνλ ήρν, ζηελ ηειεφξαζε. Να δείμνπκε πσο ν εηδηθφο θσηηζκφο θαη ηα θνληηλά πιάλα ππεξβάιινπλ ην κέγεζνο, θαη ηελ εκθάληζε ηνπ πξντφληνο. Γη' απηφ, κεξηθά παηρλίδηα δελ είλαη ηφζν ιακπεξά ή ηφζν κεγάια φζν ηα βιέπνπκε, ζηε δηαθήκηζε.

• Να εμεγήζνπκε, ηελ ςπρνινγία ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηη επηδηψθεη ν δηαθεκηζηήο, κε ην κήλπκά ηνπ: Γηαηί έλαο φκνξθνο λένο, πνπ νδεγεί ζπνξ απηνθίλεην θνξά ηδελ παληειφλη ζπγθεθξηκέλεο αθξηβήο κάξθαο; Γηαηί έλα φκνξθν θνξίηζη, πνπ θνξά κπηθίλη, δηαθεκίδεη έλα παλάθξηβν απηνθίλεην;

• Να εμεγήζνπκε πσο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο καο ηε θπζηθή έιμε, ηε δηαζθέδαζε, ηε θηιία, θαη φηη νη δηαθεκηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηζπκίεο απηέο, γηα λα πξνσζήζνπλ αγαζά. Να δηεπθξηλίζνπκε φηη απηέο νη επηζπκίεο είλαη θπζηνινγηθέο, αιιά ε εληχπσζε, πνπ πξνζπαζνχλ λα καο δεκηνπξγήζνπλ νη δηαθεκηζηέο, φηη αγνξάδνληαο θάπνην πξντφλ ηθαλνπνηνχκε απηέο ηηο επηζπκίεο, είλαη, εληειψο, ιαλζαζκέλε.

• Να δείμνπκε ζηα παηδηά ηελ αιεζηλή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ: Σα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φ,ηη βιέπνπλ: Μηα κάξθα πξντφληνο είλαη ε "θαιχηεξε", ε "γιπθχηεξε", ε "ηαρχηεξε"... Θα πξέπεη λα δψζνπκε λα θαηαιάβνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ιέμεσλ, ρσξίο ππεξβνιέο.

• Να κελ παξαζπξφκαζηε, απφ ηελ επηκνλή ησλ παηδηψλ λα ηνπο αγνξάζνπκε απηφ ή εθείλν ην πξντφλ, ην νπνίν, θαηά ηε γλψκε καο, δε ζα σθειήζεη, πξαγκαηηθά, ηηο αλάγθεο ηνπο.

Page 54: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Το ηιτθμα «παιδιά και διαφιμιςθ» πρζπει να αντιμετωπιςτεί, ωσ ζνα ηιτθμα θκικισ. Τα παιδιά δεν αποτελοφν ζνα ϊριμο τμιμα τθσ αγοράσ. Είναι οι πιο άπειροι, από όλουσ τουσ Καταναλωτζσ, διακζτουν ελάχιςτα, ηθτοφν περιςςότερα. Είναι οι πιο κατάλλθλοι, για να επθρεαςκοφν. Άρα, τα παιδιά κα πρζπει να αναγνωριςκοφν, ωσ ειδικι κατθγορία ανκρϊπων με δικαιϊματα, και όχι ωσ μικροί ενιλικοι.

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, θ Ελλθνικι Νομοκεςία απαγορεφει τθ μετάδοςθ διαφθμίςεων, που απευκφνονται, ςε παιδιά, από 7:00 μζχρι 22:00, ϊςτε να προςτατευκοφν τα παιδιά. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζχει ηθτιςει θ απαγόρευςθ αυτι να ιςχφςει και για τθ διαφιμιςθ ςκουπιδοτροφίμων. Δυςτυχϊσ, όμωσ, οφτε και θ υπάρχουςα νομοκεςία δεν εφαρμόηεται.

Η Πολιτεία πρζπει να αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ, διαςφαλίηοντασ τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των παιδιϊν.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. καλεί τουσ Καταναλωτζσ να καταγγζλλουν, περιπτϊςεισ παραβίαςθσ τθσ παραπάνω νομοκεςίασ.

Για καταγγελίεσ ι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ασ απευκυνκοφμε ςτο ΚΕ.Π.ΚΑ., τθλ. 2310-233333, ϊρεσ 09:00 – 14:30, για τα μζλθ και 12:30 – 14:30, για τα μθ μζλθ.Θεςςαλονίκθ 26/04/2007Αρ. Πρωτ.: 637 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΚΕ.Π.ΚΑ. - Κζντρο Προςταςίασ ΚαταναλωτϊνΤςιμιςκι 54, 54623, ΘεςςαλονίκθΤθλ.: 2310233333 – 2310269449 – Fax: 2310242211Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Καταναλωτϊν: [email protected] - http://www.kepka.org

Page 55: ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας