ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

of 48/48
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εγγυήσεις − Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του Ασφαλι− στικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλι− ση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο. 2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος αυτός. 3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα− λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισμένου που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Το αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δη− μόσιο για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου. 4. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτο− διοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας θα ρυθμιστούν με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο των αρμόδιων Υπουργών. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του νόμου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής. Άρθρο 2 Βασική σύνταξη 1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ− νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος 2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρ− μόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου αυτού. 2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται: Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφά− λισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τα− κτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι− καίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποίων η σύ− νταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφά− λισης. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα− τος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η μείωση της βα− σικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συ− μπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη− σης. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄). Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, 2771
 • date post

  08-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  24
 • download

  2

Embed Size (px)

description

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not VerifiedDigitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.07.15 19:08:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

2771

. 11515 2010NOMO . 3863 , . : 1 1. . 2. : 1.1.2015, . 3. : , 1.1.2011 , 1.1.2015 . . 4. , ...., . . 2 1. 1.1.2015 . , 2010, (360,00) , 12 1 11 . 2. : . , , , (....), , , 1.1.2015 . . , 4 , , , 1.1.2011 . 1/35 (35) , 15 65 . , , . , 1/200 . 67% 79,99% 75% , 50% 66,99% 50% . . 612/1977 ( 164 ), 1 1 26 .. 169/2007 ( 210 ). ,

2772

( ) . 3. . 3 1.1.2011 1. , 1.1.2011 , , , 1.1.2015, , , (300) . , (15) 4.500 , 65 . , , , : / . / 0,80% 0,86% 0,92% 0,99% 1,06% 1,14% 1,22% 1,31% 1,40% 1,50%

, , . , . , , . , . , , . , 13 , . . , . , , . . 4.500 (15) , : ) 65 . ) , , , (5.040) (10.080) . . ) (15) , 15 65 . . (35) 1/35 (1) (35) . .

300 4.501 5.401 6.301 7.201 8.101 9.001 9.901 10.801 11.701

4.500 5.400 6.300 7.200 8.100 9.000 9.900 10.800 11.700 15.000

, 25 300 . . 2. , , ,

( ) , , , , . , , (25). () , . , , , , , . , , , 31 , , . , . 3. , (15) 80% , (15) , 2015, . 10 . 80% .

2773

4. 1 43 . 2084/1992 ( 165 ), . 4 1.1.2011 1. 31.12.2010 1.1.2015, : ) 31.12.2010, , . ) 1.1.2011 . 1 3 , 31.12.2010, 1.1.2011 . 2 2 , 31.12.1992 1.1.1993 . , , , . 2. 31.12.2014, 1.1.2013 2% , 25 7 . 3847/2010 ( 67 ). 3. 1.1.2011 , , ,

2774

( ) , , , , : ) , . ) . 3. , , , , . , , 1.000 (40) , 300 (12) , 300 . 4. , , . 2. 4 1 . 3232/2004 ( 48 ) : , 1/200 69 . 2084/1992 ( 165 ) . 3. , 2, 5, 12 13 1 . 3232/ 2004 ( 48 ), , , .

, 31 , , . 4. , , . 5. 1.1.2011 1 98 . 5 1. 1, 2, 3 4 2 .. 4202/ 1961 ( 175 ), 9 . 1405/1983 ( 180 ) 14 . 1902/1990 ( 138 ), : 1. , , , , : ) (5) 1.500 (20) 500 . ) (40) 1.000 (12) 300 . , 2 3, , , . , , , .., . 2. , , , ,

( )

2775

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1,776 1,811 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1,848 1,885 1,922 1,961 2,000 2,040 2,081 2,122 2,165 2,208 2,252 2,297 2,343 2,390 2,438

, , . 1, 2 3 1.1.2011 . 4. 1 1 . 3232/2004 ( 48 ), , 2% (35) . 5. 7 . 3518/2006 ( 272 ) 3 : 3. .... , .... . 1.1.2006. 6. 8 . 3518/2006 ( 272 ) 3 : 3. , (......)

, (1.020) 1.1.2006. .... . 7. 7, , . 3847/2010 ( 67 ), . 8. ) .. 4202/1961 ( 175 ), , , , , , . ) , , , , . . 6 1. 1.1.2011 (...),

2776

( ) . : ) . ) . ) , . 4. (....), . , ... . , , , . , , , , , , , . . , , 6 . 2556/1997 ( 270 ) 152 . 3655/2008 ( 58 ). 5. 7, 10 14 6 . 2556/1997 ( 270 ), 11, 13, 14 27 . 3232/2004 11 . 37 4 152 3518/2006 3655/2008 , , , 1 7 . 3833/ 2010 ( 40 ) 2 7 . 40021/26407/205/2006 ( 1829 ) . 6. . . 7. 1.4.2011

, , , , . 2. ... 6 . 2556/1997 ( 270 ), 152 . 3655/2008 ( 58 ). , ...., , , , . .... . . 2556/1997 ( 270 ). . , , , : ) , , . ) , . ) (...), . ) , ( ). ) (), . ) , . ) , , . 3. , , ,

( ) , , , (....), (....), (....), , , . 7 , , , , (). . , 16 . 3846/2010 ( 66 ) (....), 33 . 1813/1988. , , , , (....), . . . 8 1.1.1993 3 25 . 3 . 2084/1992 ( 165 ) :

2777

3. , , , . , , . , : ) 55 (7) , . ) 60 (5) , . 9 . 10 1. 1 10 . 825/1978 ( 189 ), , : 1. , 10.500 58 . 1.1.2011 300 12.000 . , 1.1.2012 (1) 60 . 2. 1 10 . 825/1978 ( 189 ), , : 1.1.2011 (9)

2778

( ) 10.500 (35) . 9. 10.500 (35) 58 60 , 31.12.2010. 10. 1.1.1993 , , 12.000 (40) 60 . , . 2 2 1 3 . 3029/2002 ( 160 ), 1 16 . 3232/2004 ( 48 ) 41 . 3518/2006 ( 272 ), 31.12.2010 11.100 (37) . 11. 1 28 .. 1846/ 1951 ( 179 ), 1 1 27 . 1902/1990 ( 138 ), : 1.. 4.500 65 . (60) 1.1.2011 65 . , 60 31.12.2010. 60 . 12. 1 28 .. 1846/ 1951 ( 179 ) 1 27 . 1902/1990 ( 138 ) 5 143 . 3655/2008 ( 58 ), 31.12.2010. 1.1.2011 10.400 , 400 12.000 . 1.1.2011 58 , 56 , (6)

60 , 58 . 10.500 , 7.500 . 3. 3 2 . 3029/2002 ( 160 ), : 1.1.2011 (40) . 1.1.2012 60 . 4. 1 14 . 3232/2004 ( 48 ), : 1.1.2011 (40) . 1.1.2012 60 . 5. 1 20 .. 258/2005 ( 316 ) : 2011 (36) , (40) . 6. (....) (60) (35) , 2011 (36) , (40) . 7. () (58) (35) , 2011 (36) , (40) , 1.1.2012 (1) 60 . 8. 1, 3, 4, 5, 6 7 *01001151507100048*

115

( )

2779

60 , . 10.000 1.1.2011 63 , (6) 65 . 10.000 . 13. 5 28 .. 1846/1951 ( 179 ) 27 1 3 . 1902/1990 ( 138 ) : 3. ) 60 4.500 , , , 1/200 , 1. . 1 28 .. 1846/1951 100 , , . , (55) 1.1.2011 60 . 55 , 31.12.2010. 1 . 55 . . 1 28 .. 1846/1951 100 , . 12 .

10.000 . 14. 2 1 27 . 1902/1990 ( 138 ), 9 47 . 2084/1992 ( 165 ), 10 6 19 . 2150/1993 ( 98 ), : 2. , , , 63 . 4 .1892/1990 ( 101 ), , 6.000 . 4.800 65 , 50%. , 60 1.1.2011 65 . , 60 31.12.2010. , 60 . 28 . 5 (. ) .. 1846/1951 ( 179 ), 3.000 600 . , , . 65 , , (6) . , . 15. ) 60

2780

( ) , , 50 1.1.2011, 53 1.1.2012 60 1.1.2013. ) 31.12.1992 , 1.1.2011 57 , 1.1.2012 60 1.1.2013 65 . 1.1.2011 52 , 1.1.2012 55 1.1.2013 60 . ) . 3 144 . 3655/2008 . 8 33 . 3232/2004, , , 1.1.2011 57 , 1.1.2012 60 1.1.2013 65 . 1.1.2011 52 , 1.1.2012 55 1.1.2013 60 . ) 1.1.2011 55 , 1.1.2012 58 1.1.2013 65 . 1.1.2011 50 , 1.1.2012 53 1.1.2013 60 . ) . 6 24 . 2084/1992 , 1.1.2013 65 . 1.1.2013 60 . , , , , , . . . ) 7 24 . 2084/1992, 7 144 . 3655/2008, .

, (1) 1.1.2011 65 , , . . 5 28 .. 1846/1951, . 60 , (1) 1.1.2011 60 . ) 1.1.2011 , ..7/1965 ( 2 ), .. 649/1968 ( 232 ) 19 . 2703/1999 ( 72 ), 55 50 , 60 55 . 19 . 2703/1999 , 1.1.2011 55 , 60 . 31.12.2015. 1.1.2016 1 23 . 2084/1992. , , , . 16. . 5 28 .. 1846/1951 ( 179 ), , , , 1.1.2011 60 . 4.500 3.600 . 17.) 2 3 . 144 . 3655/2008 , : 1.1.2011 52 , 1.1.2012 55 1.1.2013 65 .

( )) 6 144 . 3655/2008 : 1.1.2011 52 , 1.1.2012 55 1.1.2013 65 . 18. 40 . 2084/1992 ( 165 ) : 1. , : ) , ) , ) 300 , 300 , ) (2) , ) , , 17 , , , ) , , ) ..... , ) , ) 141 . 3655/2008 ( 58 ), ) (1) , ) .... (5) . 2. . 1358/1983 ( 60 ) . 1.1.2011 31.12.2014 , 30%. 1.1.2015 50%. 25 . , 6 . 1483/1984 ( 153 ), , 25 , . , .....

2781

, . , , , . , . , , , , , , (20%) (6%) 25 . , 15 % , . . . , . 141 . 3655/2008 ( 58 ), , 10 , 4.500 (15) . . . 31.12.2010, 40 . 2084/1992,

2782

( ) 50% 50% . ) , , , 1.1.2014. 2. 1.1.2011 , , . . , , 2060, 2,5 , 2009. 3. , , 10 , , 65 . 1.1.2021 , 2010 2020. 1.1.2024 . , , Eurostat . 12 1. , , : . (3) , : ) , . ) , , . ) , .

31.12.2013, , 2010. 3. , 3.600 (12) . , , , (7) . , : ) (4) 2011, ) (5) 2012, ) (6) 2013 ) (7) 1.1.2014 . 1.1.2011. 19. 2 155 . 3528/2007 .... ( 26 ) : , (6) (35) , , (3) 65 . (15) . 1 2010. 20. , .1256/1982 ( 65 ), , , , . (3) . 11 1. ) 1.1.2014 ,

( ). , (5) . 2. 31.12.1992 1.1.1993 . . , , , . 13 1. 62 . 2676/1999 ( 1 ), 4 . 3385/2005 ( 210 ), : 1.. , , , . . , , 50% 65 . 70% . . , , 67% , , , . . , , , , 6 5 . 825/1978 ( 189 ), . 2. 24 , , , , . ,

2783

, 2 6 . 1379/1983 ( 101 ), 14 8 . 2592/ 1998 ( 57 ), . 3. , . 4169/1961 ( 81 ), .. 4575/ 1966 ( 227 ), .. 1390/1973 ( 103 ), . 1745/1987 ( 234 ) . 2458/1997 ( 15 ), . 2. , , , 1897/1990 ( 120 ) 1977/1991 ( 185 ), 14 8 . 2592/1998 ( 57 ). 3. . 4. 1 , . 5. . 14 1. . 4 5 .. 169/2007 ( 210 ) : 4. , . . 5 31 .. 169/2007, : 5. , . . ..167/2007 ( 208 ) .. 168/2007 ( 209 ). . 1 5 31 .. 169/2007 ( 210 ), 1 2 .. 167/2007 ( 208 )

2784

( ) 15 1. , 2011, , . , . , . 2. (4) 1 , . 3. 1.1.1993 34 . 2084/1992 ( 165 ). 4. 60 69 . 3371/ 2005 ( 178 ) . 16 1. 63 . 2676/1999 ( 1 ) : 1. , : ) 55 , . ) 55 , , , 31 , (70%). 24 , , . , , . , ,

1 35 .. 168/2007 ( 209 ), . , . 2. . 5 5 .. 169/2007 ( 210 ) : 5. , 67% , , , , , 30 , , (1/3) , 30 40, (1/2) 40, 60 (3/4) 50 60, . . 6 31 .. 169/2007 ( 210 ) : 6. , 67% , , , , , 30 , , (1/3) , 30 40, (1/2) 40, 60 (3/4) 50 60, . . ..167/2007( 208 ) .. 168/2007 ( 209 ), . 3. , .... 65 . .

( ) . , . 2 2 . 3833/2010 ( 40 ). , . 2. , (....) (....), : ) 55 , . . ) 55 , (50%). (60) , 31 , . , ...., 1.1.1993 , . , , . 3. , , , , , . , 1,714% , 25 , , 300 . , 2 . 3232/2004 ( 48 ).

2785

4. , , , , , , , . 5. 1, 2 4 , , . , , 55 . , . (2) . 6. : ) , ) , ) 24 , ) . () 1408/71 574/72, , ) . 3185/2003 55 . 7. . 8. 1 2 , 5 . 2. 2 2 . 3833/2010 ( 40 ), . 2 2 . 3833/2010 ( 40 ), 63 . 2676/1999 ( 1 ), , 1.1.2013. 63 . 2676/1999 ( 1 ), , 31.12.2012

2786

( ) . 2. 40 . 1469/1984 ( 111 ) 1 4 . 1296/1982 ( 128 ) , . 1 2 . 3. 1.1.1993 (), (), . . . 19 1. 1.1.2011 2,5% . 5 17 . 3144/2003 ( 111 ). 2. 3 4 . 2458/1997 ( 15 ), 2 67 . 2676/1999 ( 1 ), : 3. 1 4 . 2458/1997 ( 15 ), , .. . 3. 8 7 . 3232/2004 ( 48 ), (. 4169/1961 81 ), 38 . 3522/2006 ( 276 ), 1 2009 (30) . 4. . 1 15 . 2458/1997 ( 15 ), . 4 7 . 3050/2002 ( 214 ), : 2. , (...)

. 1.1.2013 , . 3. . , 6 1 . 1256/1982 ( 65 ) . 14 8 . 2592/1998 ( 57 ), 1 7 58 .. 169/2007, . . , , , . , . 17 1. , 1 20 . 3790/2009 ( 143 ), (...). 1.7.2011, . , 31.12.2015, . , 32 .1902/1990 ( 138 ) . 2. , (3) . 18 1.1.1993 1. , 31.12.1992,

( ) , . 5. . 4 15 . 2458/1997 ( 15 ), . 4 7 . 3050/2002 ( 214 ), : 5. 2 , . 20 1. : ) , , , , , . : ( , ), , , , , , , , , (...), (, ), (, , ). ) 27 . 2639/1998 ( 205 ). 2. , . 3. , ( )

2787

, : , , .... ..., ... , , , . 1 , . , . ... . 4. , , , , , ..., , , . 5. 1 8 ... ( ) , 2, .1 . 3842/2010 ( 58 ) : . 2/3 1/3 . ... . 21 , , 1. 20% . ,

2788

( )3. 1 20 , 31 ..... . , 150 . 4. 300 , , . 5. 150 , . 150 , , 25. 12, , . 1 4 . 2458/ 1997 ( 15 ), . 6. 34 . 1140/1981 ( 68 ) 1 20 . 7. , , .. . 23 3 20 . , , , , . . .. , .

, . , ..... .... .. . 2. 1 20 , 31 ..... 30 360 . 3. 1 20 25 , , 150 , , 15, . 4. 1 20 .... . 5. 26 . 2639/1998 ( 205 ) (3) 4 . 6. 39 . 2084/1992 ( 165 ) . 22 1. 1 20 . 2. 10% , (). .. , . .. .

( ) 24 50 31 ..... .... , , . 25 35 1. H 1 145 . 3655/2008 ( 58 ), : 1. , , , 10.500 60 , 300 , 10.500 900 , 25 , 29 .. 1846/1951 ( 179 ), , 3,5%. 8 32 . 1902/1990 ( 138 ), 3,5%, . 2. 2 51 . 2084/1992 ( 165 ), : 2. 35 2,5% 300 35 37 3,5% 300 37 40. 80% . , . 3. , 2 3 . 3029/2002 ( 160 ), 2 145 . 3655/2008 ( 58 ), 1.1.2011 . 26

2789

1. , 6 1 .1256/1982 ( 65 ), , , , . 2. , , (15) . 8 . 14 . 3842/2010 ( 58 ). 3. , , , , . 27 1. 1.1.2013 (...) . , 31.7.2011, (...). , , , . , . , . 2. 1.1.2011 , , ,

2790

( )4. , , , , , . 30 1. : ) ) , , 2 . 1 . .. 266/1989 ( 127 ), 1 .. 363/1992 ( 184 ). 1.1.2011. 2. : ) , , , : ) , : ) , : ) , : . .. 266/1989 (

.... , . , , 1.1.1993. (), . 1.1.1993 39 . 2084/1992. 28 , 1.1.2011 . , , , . , , , . . , 30 . 29 1. , , . 2. 2 .1 . , , , , , (.. 266/1989 127 ), . 3. 30 2 1 (.. 266/1989 127 A), .

( )127 ), .. 363/1992 ( 184 ), : ) ) . 3. , : ) , , , : ) , : ) , : ) , : ) ) , : (....) : , , , , .. . 4. .

2791

: ) , , , . , . ) , . , . ) , . , . , , . ) , . , . , , . . , , . 5. , . : ) , , . , . ) , . , . , .

2792

( )) (1) . , (2) . . : ) ... ) ) ) ) , . . , (2) . . 3. (6) , . 4. , , , . 32 ... 1. (...), 7 23 . 3232/2004 ( 48 ) (....). : ) , , , ) , .... ...., ...., ....... ......., , , ) , ,

) , . , . ) , . , . , . ) . ) , , , . 6. 29 (.. 266/1989 127 ), , . 31 1. , (...) , . 2. . , , : ) , ) ) ) ) ) , , ) (1) , .... ) (1) ,

( )) ...., ...., ) (1) , .... ) (1) , , ..., ...... ..... ..., . , . 2. : ) . ) . ) , . ) , . ) . . 3. (3) . . . 4. , ... , (...). ..., .... . .. .... . 5. 7 23 . 3232/2004 ( 48 ) : ...., .... 6. . (....) ,

2793

..... : ) , , ) (1) , ) (1) ( ), . , . . (2) . , . ...., . . : ) , 39 . 1759/1988 ( 217 ) ...., ) (1408/1971 574/1972). . (10) () . . , , , .

2794

( ) 33 , , 3.000 15.000 . . 9 26 .. 1846/1951 , , , . . 7. , . ..... , , , ..... 8. . 9. 1 18 . 3260/2004 ( 151 ), 5 32 . 3846/2010 ( 66 ), . 10. 5 32 . 2676/1999 ( 19 ), 1 . 3607/2007 ( 245 ), : , . . 34 (....) 1. (....) , . 1.1.2011.

1. 9 .. 213/1992 ( 102 ), : ) , . ) . ) . 2. .... , .... , , , . 1 151 . 3655/2008 ( 58 ), . 3. , , , . , . 4. , , , , . . 5. . 6. ,

115

( )

2795

2. .... : . ..... . . . .... ..., . . ... . . (...) . . ... ... . . , , ..... . . .... (..213/1992, 102 ), . 3. .... .... ..., . .... 5 , . 3839/2010 ( 510 ), .... 300 , . .... . .... . 4. , . 35 1. , 31.10.2010, . ( .). , , ,

, , , . 2. , . , , . , , . 3. , .. . 36 1. , , ... . ......., . ... , ... ..... 2. 89 . 2084/1992 ( 165 ). 37 1.1.2011 20102013, (. 3845/2010).

2796

( ). . .. .. . . . , 2 . 4. , ... , , . 5. ...... . 6. M : ) ) .... . 7. 1.1.2015 ..... . 39 1. 1.1.2011 , . 2. , . . 3. : ( 24 . 2556/1997, ), 42 . 1140/1981 ( 68 ) , , , .

1.1.2015 , ...., ....... . . , . 38 1. 1.8.2010 () , () 149 . 3655/2008 ( 58 ). .... 2. , (...) : . 1.400,01 1.700,00 , 3% . 1.700,01 2.000,00 , 4% . 2.000,01 2.300,00 , 5% . 2.300,01 2.600,00 , 6% . 2.600,01 2.900,00 , 7% . 2.900,01 3.200,00 , 8% . 3.200,01 3.500,00 , 9% . 3.500,01 , 10% 3. . (1.400 ). . , () . . 42 . 1140/1981 ( 68 ), .

( ) 40 1. 1.1.2011 , .., . , 1.1.2011 ... 2. 1.7.2011 , , . . . , , . 41 1. 3 975 , 31 .1545/1985 ( 91 ) . 6 , 16 . 2972/2001 ( 291 ), , . 2. .3588/ 2007 ( 153 ). 3. 6 4 . 3808/2009 ( 237 ) . 3588/2007 ( 153 ). 4. 4 58 .. 356/1974 ( 90 ) . 3588/2007 ( 153 ) .. 356/1974 ( 90 ). 5.

2797

. 42 ......., , 1.1.2011 ... .... , . 10% 2011, 20% 2012 30% . ....... . 43 , 2 25 .. 1846/1951 ( 179 ) 23 . 2434/1996 ( 188 ) : , , 2 , 6 21 . 1902/1990 ( 138 ). , , , , ... ..... , , , , . 1.1.1993 .

2798

( ) 44 5. To 5 38 .. 213/1992 ( 102 ) , , : 5. , . 6. 23 . 3569/2007 ( 122 ) : 11 16 55 8 57 .. 63/2005 ( 98 ), . 3569/2007. 7. , , , , ....... . . 49 . 1 134 . 3655/2008. . 8. 7 11 . 3833/2010 ( 40 ) ... . 9. . , . . 132 . 3655/2008. 10. 26 . 2843/2000 ( 197 ). 45 1. 3 . 3586/2007 ( 151 ) :

1. : ) . ) , . ) . ) , . 2. () () , , 5% , , , . () () (), 68% 32% . 3. , .3845/2010 ( 45 ), , , , , . , . 4. 1.1.1993 ( ), , .. , , 1.1.1993 , , , 31.12.2010.

( ) 3 1. ... : . , (structured) , . ( REPOS). 2. . 2216/1994 ( 83 ) 11 15 . 2469/1997 ( 38 ) . 3. 1 . 2. 1 ... , , . ..., , .. , . 3. 4 149 . 3655/2008 ( 58 ) : 4. (....) . 2216/1994 ( 83 ) 11 15 . 2469/ 1997 ( 38 ) . 46 4 . 3586/2007 ( 151 ) : . 3 : 3. , ... , , , 5% 4 . . 5 .

2799

. 8 9 : 8. (.....) (....) 13 14 . 9. , ... , , 15 16 . , , , , . , , , . ( ) , . . 13 : 13. ... , 83 . 2362/1995 ( 247 ), 19 . 2947/2001 ( 228 ) .. 60/2007 ( 64 ), . . .... . 3 2 .. 2724/1953, 7 . 440/1945 . 47 5 . 3586/2007( 151 ) : 5 1. .. ... . ... , .

2800

( ) 49 1. 10 . 3586/2007 ( 151 ) : 10 1. ..., . 2. , ..., , : . . . , , , . , , , , , , , , . . , . . , . . . . . . , , , , , . . . 3. . ... , (..... .....), .. 60/2007 ( 64 ) . , 51 .. 60/2007 ( 64 ).

2. ... ..., .. 1611/1950 ( 304 ), 83 . 2362/1995 ( 247 ) 19 . 2947/2001 ( 228 ). 3. .. 83 . 2362/1995 ( 247 ). , , .... 4. ... , .1665/1986 ( 194 ), , . , , 8 . 2469/1997 ( 38 ). 5. ..... .. ........ . 1, 2, 3, 4, 5, 1 4 . 3586/2007 ( 151 ) ..... ..... ... 19 . 3586/2007 ( 151 ). 6. ..., , ... . 48 6 . 3586/2007 ( 151 ) : 3 : 3. ... .

( ) ... . (4) , , . 4. , , . 2 , , ..., , , . 5. 2 , .. 715/1979 ( 212 ), , .... 6. ..... ..... , , , .... . ..... ..... , , , , . , ..... ..... . 7. , .... .....

2801

8. , 2 , .. . 2. ..... ..... . 3. 7 8 . 3586/2007 ( 151 ) (1) . ... . 50 11 . 3586/2007 ( 151 ) : 11 ... : ) . ... , . ) . . : ) ) ) , ) ) . ) .... ... , , . 51 ..... 1. 13 . 3586/2007 ( 151 ) :

2802

( ) 13 ..... 2. , ... ..... .., ..... ... , (1) . , , , , , .... . 52 1. 19 . 3586/2007 ( 151 ) : 19 1. 4 . 2. ... ..... ....., , , 4 . ..... ..... , : ) , ) , ) , ) , ) . 3. : . ..., , 4 . . .... . , , ... , .... 4. : . , , , ... .... .

1. ... ..... (..... ..) (..... ...) . ........ , , . 3283/2004 ( 210 ). 2. ........, 6 .3283/2004 ( 210 ), , , . ... , , . , ......... 3. ... ........ : . , . . ........ , , ..., , , , . 4. ........ . ........ ..., (3.000.000) ... .... .. ... . 5 . 2 . 3283/2004 ( 210 ) , ........ (250.000.000) . ........, ..... .. . 3283/2004 ( 210 ).

( ) ... . . , , . . . . 5. 4 , .. , (..... .....), . ..., 17 . 3586/2007 ( 151 ), . ..... ..... ... , , 4 . 6. ..... ..... , (2) . , , , , , .... ... ..... ..... , , ... , . ... , . , .... , ....

2803

7. ... , 5% , . 8. ..... ..... ... .. ....... ... .... . .. ..... ..... . , , . 9. .. .... ..... ....., , .. ..... 2. ... ..... ..... . , , 1 4 .. . 3. . 2 21 . 3586/2007 ( 151/) : 2. : . , . . ... . ..., . , , ....... 53

2804

( )) , ) ......., ......., ) .... , ...., ) (1) , ...., ) (1) , , (...), (......) (....), . , , . , ..... (1,5) . 2. 1 54 . , , , : , , , 8 . 5 , .. 1846/1951 , . , . 3. , , . 56 1. 54 56

, . . 54 1. : ) .......: ....... , , (300.000) . ) : , , (80.000) ... (200.000) . ) : . . 2. , , 56 , , , 2 4 . 2556/ 1997 ( 270 ). 3. : ) , ) , , , ) . 55 1. , :

( ) 54, . 2. , , , . 3. . : ) (50) (50.000) ) (100) (50.001) (100.000) ) (150) (100.001) (150.000) ) (200) (150.001) (200.000) ) (250) (200.001) (250.000) ) (300) (250.001) (300.000) ) (400) (300.001) ) (20) .... 4. : ) , . , , , , . ) . ) , , , . 57

2805

1. (36) , . , , , . 2. (200) (400) ... .... (100) (200) . .... . 3. (4) ... (6) , . 36 . , (8) . . . 19 . 3833/2010 ( 40 ) . ... (18) ... (6) . 4. , . (4) , . 48 . , (8) . . . 19 . 3833/2010 ( 40 ) . .

2806

( ) , 30%, . 11. (1) , 1/5 , . 12. , . 30% . 13. . 58 1. , (1) . 2. , , , 2%. (3) , 2%, 50% . 3. , ...., ... , , , , , , (3.000) , , ,

5. . , , , . 6. , . 7. , , (1) . . . , (3) , . 8.) 40% . ) 20% . . 15 , 80% 60% . , 19 . 3833/2010 ( 40 ) . 9. , . 10. : . , , , (60) , 2% . . , , ,

( ) . 4. , . 5. 2 4 , . 6. , , , . 7. ....... 8 5 .. 1846/1951 ( 179 ). 59 : ) , , ) . 60 1. , 87 . 2362/1995 ( 247 ), ....... ..... 8 2 . 2556/1997 ( 270 ), 137 . 3655/2008 ( 58 ) . 2. 2 31 . 2972/2001 ( 291 ), ....... . 61 1. , , 1 . 2.

2807

, (20) , . 3. , , (40). . 62 1. ... , . 2. , , . 63 1. (), 1.8.2008, . 3655/2008 ( 58 ) 17 4 . 3513/2006 ( 265 ), . 3655/2008 ( 58 ). , . , () . 2. ( ), 1.8.2008,

2808

( ) (), (), . 3528/2007 ( 26 ) .... (), 11 .. 4277/1962 ( 191 ). 6. . 1.1.2007 , , . 3528/2007 ( 26 ) .... (), 11 .. 4277/1962 ( 191 ). . , . 3163/1955 ( 71 ). 7. , , , , . , . . . (36) . , , . , .

. 3655/2008 ( 58 ) 17 4 . 3513/2006 ( 265 ), . , . 1.8.2008 , , . 3. () (), 1.8.2008, . 3655/2008 17 4 . 3513/2006, 11 .. 4277/ 1962 ( 191 ). , . , . . 4. 12 . 3 . 3232/2004 ( 48 ) , (6) . 5. 1.10.2008 , (), ( ), (), (),

( ) . 8. 2 17 4 . 3513/2006 , . 64 1. 1.1.2011 () , . 6 ( 174 , 21545/1927), 2 . . , 1 2 . 3655/2008 ( 58 ), , , , , . , 1.8.2008 31.12.2010 . 1.1.2011 28.2.2011. 31.12.2010 / / , . , , , , , , .

2809

, , 1 . , , : ) , , , ) , , . , . 1.8.2008 31.12.2010 . // , . . , . 2. , , : ) , , , ) (1) (1) , , , ) (1) , , , , ) (2) , , , ,

2810

( )) , , . ) . ) , , . ) . ) , , . ) . ) , , , , , . ) . ) , . ) , , , . ) , , , . , , , , . ) , , , , . ) , .

) , , , . , , , , . . , . , . , , , . , . . , , , . . , . . . , . 3. :

115

( )

2811

4. . 65 .... 1. ) 1 58 . 3371/2005, , , , (). 3 1 , , . ) , , . , , , , . ) , . , , , . ) 18 , , . ) , . , , . , , , , 19 . 2434/1996 ( 188 ), 3 22 . 3232/2004 ( 48 ). ,

. ) , .. , . 2. ) (....) E (), 1 . ) , , , , . . ) , , , . ) , , . ) .... , , , . ) , , , . ) , .. , . ) .... , , . ) , . 1 4 84 . 3655/2008 ( 58 ), .

2812

( ) 66 67 , 10 . 3845/ 2010 ( 65 ) : . 68 1. , (...), (...), , , , () , , : ) . ) . ) . ) . ) . ) , . () , , . , , . , . 2. , 1 , . , .

1. (...) 4 . 3660/2008 ( 78/) , , , 2%, 0,75% 1,25% ( ). , , , . 2. , 4 . 3660/2008 ( 78 ), , . , . . 2% . , 15%, (60) . 1/3 (40) , . 3. , , 4 . 3660/2008. 4. , .. , , .

( )3. , . , . 4. , , . , , , , . 5. (50) , , . 1, 2, 3 4 . 6. () , , . , . 1, : ) ) , , (3) . 7. . 69 1. (....) (...) . , , 8 . 3845/2010 ( 65 ).

2813

60% , 3 , . 2. (...) (....) . 40% , 3 , 6 , . , . (), , , . .. ... , , , . 3. , (5) , , 60% ... 40% .... .. . 4. , , , , , , 1 2 , .... ... . 5. (1) , (12) (....), , 2 , . , .

2814

( ) ) , , . 3. , (10) 1 2 , , , . 4. 10 1 . 2819/2000 ( 84 ) . 72 8 19 . 3614/2007 ( 267 ) : () , , . , 17 . 3205/2003 ( 297 ), 40 . 849/1978 ( 232 ). , , (1/8) . 73 1. , . 2. (), 17 . 1876/ 1990 ( 27 ), , . 3. , (3) ,

70 1. , ( ) (), .. 450/2008 ( 2553 ), (), . 2639/1998 ( 205 ), , , . 2. , , () () , . 3. , , . 71 2004 .. 1. 2004 .. , , (15) , (), (), . , , , . . , , , , . 2. : ) ,

( ) , , : ) , , , ) , , , ) , , , , ) , , ) , ) , ) , , , , , , . 4. 3 , 31.12.2010, 14, 15, 16 17 . 1876/1990 ( 27 ) . 74 1. , 2 .1387/1983 ( 110 ), , : ) (6) (20) (150) . ) (5%) (30) , (150) . 2. , (2) , , : ) (2) (2) , (1) . ) (2) (5) , (2) . ) (5) (10) , (3) . ) (10) (15) , (4) .

2815

) (15) (20), (5) . ) (20) , (6) . 2112/1920 ( 67 ) 3198/1955 ( 98 ). , , 2112/1920 3198/1955 , . 3. (2) , (2) . , (2) , . . 4. 55 64 , , , , , : ) (50%) 55 60 (3) . ) (80%) 60 64 (3) . 5. 4 , : . , 50% 20% . . 55 64 , 51 . 1892/1990 ( 101 ) 1 . 3812/2009 ( 234 ).

2816

( ) 16 , , , (6) (30) . 22 .. 6 .. . , , . 10. 1, 3 5 1 . 3385/ 2005 ( 210 ) : 1. (40) , (5) (). (41, 42, 43, 44, 45 ) (20%) , , . (6) (8) ( 41 48 ). 3. (120) (40%). (120) (60%). 5. (80%). 11. 4 8 .. 515/1970 ( 95 ), 1 .. 264/1973 ( 324 ), : 4. , , , .... , : ) , , ) , ..... (60%).

. , , .. , , , , 4 5 . 6. 55 64 , 18 . 3833/2010 ( 40 ) 4 5 . 7. 4 , 55 64 , (10%) . . 8. 25 (84%) , , , , , , , , . , .. , , , . 9. 15 18 , , (1) , . (70%) (.....) (1%) . 16 (8) (40) .

( ) 75 1. 1 3 .. 1846/1951 . 2. 2 10 . 825/1978 2, 3 4 143 . 3655/2008 1.1.2011. 3. 4955 61 . 2676/ 1999 ( 1 ) 19 . 3833/2010 . 4. 8 6 . 3586/2007 ( 151 ) 9 8. 5 . 12, 18 20 . 3586/ 2007 ( 151 ) .

2817

6. 3, 4, 5 7 144 . 3655/2008 . 7. 10 11 1 1 2 . 3232/2004 ( 48 ) . 8. . 76 , .

., 15 2010

. ,

.

. ,

. ,

.

.

.

. ,

.

.

.

., 15 2010

.

2818

( )

... . 227 63 327 1 23104 23956 210 4135228 2610 638109 26510 87215 25310 22858 13 2 . 1 2410 597449 26610 89122 2810 300781 22510 46654

... 1 16 1 , 0,20 . ... 0,15 . DVD/CD ....

... ... ... ... .. ... ...

150 300 50 50 110

40 80 30

15 30

110 100 5 200

30

20 100

... cdrom 100 , 5 1 50 . cdrom/dvd, ..... ... 5 . ...: : 210 4071010 fax: 210 4071010 internet: http://www.et.gr

... .... ... ... 225 320 65 65 160 160 65 190 225 80 80 33 ... .. ... ... ... .... ... + + + ... 10 2.250 225 70 645 95 450

.... ( ) , 70 , . ... : ) , , , ..., ... ..., , 2007, 40 ) ..... & ..., 60 . * (...). ( . . 9067/28.2.2005 2 ) , ( 34, .. 104 32 ). * , , . * , , , , ....., (50%) ( + ). * ..... [5% ( + )], (... 3512) . * .... . ... .: 210 5279000. ...: 8 .: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. .... ..., (www.et.gr).

08:00 13:00*01001151507100048*

34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 : http://www.et.gr e-mail: [email protected]