ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

of 74 /74
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί- κησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµ- µα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης και θεµέλιο της λαϊκής ετυµηγορίας της 4ης Οκτωβρίου 2009 είναι η ανάληψη ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών για ένα κράτος που σέβεται, στηρίζει και προστατεύει τον πολίτη, για ένα κράτος που υπηρετεί το δηµόσιο συµφέ- ρον. Ήδη, µε µια σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών, ό- πως για τις προσλήψεις και τις επιλογές προϊσταµένων, ενισχύεται η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία συνδυάζεται µε σηµαντικά µέτρα για την κατοχύρωση της διαφάνει- ας, όπως µε την υποχρέωση ανάρτησης όλων των διοι- κητικών πράξεων στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η ανασυ- γκρότηση του κράτους που θα ανακτήσει την εµπιστοσύ- νη των πολιτών και θα πείθει ότι µπορεί να διαχειριστεί έντιµα και αποτελεσµατικά τα χρήµατα του ελληνικού λαού και να διευκολύνει την παραγωγή και τη δίκαιη δια- νοµή του πλούτου. Το συνταγµατικό πλαίσιο Το παρόν σχέδιο νόµου εξειδικεύει και υλοποιεί βασι- κές συνταγµατικές επιταγές για τη συγκρότηση της το- πικής αυτοδιοίκησης σε δύο λειτουργικές βαθµίδες, µε µονάδες που διαθέτουν το κατάλληλο µέγεθος και καθί- στανται ικανές να διαχειριστούν τις τοπικές υποθέσεις, αλλά και να αναλάβουν την τοπική διεκπεραίωση αρµο- διοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. Η πραγµατική ικανότητα άσκησης τοπικών πολιτικών από τα δηµοκρατικά εκλεγµένα αιρετά όργανα της αυτο- διοίκησης προσδίδει ουσιαστικό περιεχόµενο στην πολι- τική εντολή και την εκλογική νοµιµοποίηση της τοπικής πολιτικής ηγεσίας. Τοπική αυτοδιοίκηση που δεν διαθέ- τει το απαραίτητο µέγεθος, ή στερείται τους αναγκαί- ους, για την εκπλήρωση της αποστολής της, πόρους, τεί- νει να εκφυλιστεί σε φορέα µε συµβολικό ή/και διεκδικη- τικό χαρακτήρα. Μια τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς επιχει- ρησιακή ικανότητα, τείνει να ασχολείται µε την εσωτερι- κή της αναπαραγωγή και τη µεσίτευση τοπικών συµφε- ρόντων σε άλλα επίπεδα άσκησης της εξουσίας και όχι µε την επίλυση των τοπικών προβληµάτων από δηµοκρα- τικά νοµιµοποιηµένα και πολιτικά υπεύθυνα και υπόλογα, έναντι των τοπικών κοινωνιών, όργανα. Η αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης σε λειτουργική κλίµακα αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την διοικητική και οικονοµική της αυτοτέλεια, η οποία κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα. Ο προτεινόµενος νόµος µεριµνά για τη µεταφορά ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων αντί- στοιχων προς το ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων που µετα- φέρονται στην αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος αλλά και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδε- ται στην προώθηση της διαφάνειας, αλλά και στην ενί- σχυση της πολιτικής λογοδοσίας και την αναβάθµιση της πολιτικής εκπροσώπησης των κατοίκων όλων των οικι- σµών της χώρας, µέσω ενός ισχυρού συστήµατος δηµο- τικής αποκέντρωσης και συµµετοχής. Με τη δηµιουργία µιας νέας, επιχειρησιακά ικανής και δηµοκρατικά υπεύθυνης αυτοδιοίκησης δύο βαθµίδων, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάταξη της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης σε µεγαλύτερη κλί- µακα, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο οργανωτικός της ε- ξορθολογισµός, αλλά και η αποσυµφόρησή της από αρ- µοδιότητες που µπορούν να ασκηθούν αποτελεσµατικό- τερα σε τοπικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό διοικητικό σύστηµα προσαρµόζεται καλύτερα στις ευρω- παϊκές προδιαγραφές µιας σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οι αποκεντρωµένες διοικήσεις αυτής της κλίµακας, µπορούν να ασκήσουν καλύτερα και απο- τελεσµατικότερα την γενική αρµοδιότητα που τους απο- νέµει το Σύνταγµα, συµβάλλοντας στην αποσυµφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών που θα µπορέσουν να επικε- ντρωθούν στον επιτελικό τους ρόλο. Η άσκηση κρατικής εποπτείας που προβλέπεται τόσο από το Σύνταγµά µας όσο και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλει επίσης να αντιστοιχεί στα νέα µεγέθη και τις κατά πολύ ευρύτερες ευθύνες που θα αναλάβει η αυτοδιοίκηση. Ένας νέος, άρτια στε- λεχωµένος και θεσµικά θωρακισµένος µηχανισµός, µπο- ρεί να λειτουργήσει ως ο αµερόληπτος φρουρός της νο- µιµότητας και των δικαιωµάτων του πολίτη, σεβόµενος παράλληλα την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια κοινή αντίληψη για συστηµατική και ολοκληρωµέ- νη αναδιοργάνωση Στη µακρά και επίπονη πορεία για την ανασυγκρότηση του κράτους, της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τίθε- νται µε το παρόν σχέδιο νόµου τα θεµέλια για µια συ- στηµατική και ολοκληρωµένη αναδιάρθρωση της διοικη- τικής οργάνωσης της χώρας µας που περιλαµβάνει όχι µόνο τον πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης, που συγκροτούν οι ∆ήµοι, αλλά και το δεύτερο βαθµό που συγκροτούν οι Περιφέρειες, καθώς και την κρατική αποκέντρωση που συγκροτούν οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Οι νέοι δήµοι, µε τους κατάλληλους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους, θα µπορούσαν πλέον να αναλά- βουν ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων που θα έπρεπε, σε ένα σύγχρονο κράτος, να ασκούνται κοντά στον πολίτη και µε επίγνωση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Αυτοί οι νέοι δήµοι θα µπορούσαν να ανταποκριθούν στη νέα µε- γάλη πρόκληση για την αυτοδιοίκηση της χώρας µας, δη- λαδή, την ανάληψη σηµαντικού και ενεργού ρόλου ως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έ- χουν προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις µε στόχο την ενί- σχυση των επιπέδων τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα κράτη µε ισχυρές κοινωνικές δοµές όπως η Γερµανία, η Σουηδία, η Ολλανδία και η ∆ανία έχουν ενδυναµώσει ση- µαντικά το ρόλο των ΟΤΑ ιδιαίτερα ως προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι νέοι δήµοι µπορούν να προσφέρουν στους πολίτες της χώρας τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης του 21ου αι- ώνα, στελεχωµένοι κατάλληλα και ικανοί να εφαρµό- σουν µεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναλυτι- κής λογιστικής και διοίκησης µε στόχους, µε ένα νέο σύ- στηµα ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης αλλά και µε νέους θεσµούς ελέγχου και εποπτείας της δράσης τους. Κοινή παραδοχή αποτελεί επίσης και η ανάγκη για αναδιάταξη του δεύτερου βαθµού σε ένα υψηλότερο επίπεδο, µε λι- γότερες και αποτελεσµατικότερες µονάδες, οι οποίες θα µπορούν να αναλάβουν σηµαντικές αναπτυξιακές λει-

Embed Size (px)

Transcript of ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

- . 4 2009 , , . , , , , , . .

, , , , . , . , , . , . , , , .

, , . . , , , , / . , , , . , . , . , , .

, , , , , . , , , , . , , . . , , . 21 , , , . , , -

2, . , , , . , , . , , , , . , . . , , , . , , . . - , . , , , . , . , , , , . , , . . , , , , , , . , .... , . .

, , , , . : , . , . . . , (.. ) (.. ) . , ,

3 . - , , , , . ( ) , . , : : , , , , , , . , , , . , , , , , , , , , , . . , . , , , , . , .

. , , , . , , , , . , 10 2010. , , , , , , , , , , . , , 300 . . , . , , , . , , , , . , (),

4 . , , . , . , : . , , . , , . , , , , , , . , , , . , , , . . , , . , : , , , , , , , , . . . , , , , , , , . , , . , , . , . , , . , . , , , .

, , . , , , . 13 , , . . , -

5 , . 13 . , . . , . , , . , , . , . , , , , , . , . . . . , . . , . . , . , , . , , . , , . , , .

1 2009 . , ( ) , . , , , , . , . , , , . , ( , , , , ), , , . , , , , , . . , . , , , , . , , , , . , -

6, , , , , - . , , , , . () . , , , , , , , . -, , , . . . , . . , . . , , . - , . . . , , , , , , , . , , , , ,

, , , , 17 2009. 95.000 , 70% , , . . . , , . , , , . , . , : . , , , -

7 , . , . , , , , . , , . , . , . , , : , . , ( 102 20 ) (45 ). . 101 .2 : , . , , , , , (, 2007). : ) ( , , , ). ) ( , , ). ) ( , , , ). ) ( , , ). ) ( , , ). ) , ) , : ) / , , . ) , . ) . , , , , . , , . . , , , , . : . . , , . , , . . , : , , , , . : , -

8, , . , , , , . . , , , , , . , , , , . , , . , . . , 54 , 3 19 , 76 , 13 . . . , . . , , . , , , . , , . . , . , , ( ). , , , , . , , , , . . , ( 101, . 1) ( 101, . 3). , : . . , , , ( , ), . , . . 13 7 . , , , , , , . . -

9 . : , , .. , , , , , , , , . . , . , , , , , . , . - 2000 . , , , . - , . . - .

, . . , , , , , , ., . , , , . , . , , , 10.000 . , , . ( , , , ) 2/3 , . : - 25 50 . - 1/3 , , .

- , , , . , . - . , , . - 2.000 .

10- , , . : - . - , . - . - , 79 . , . . - , , , . - . , . - , , . .

, , . , , , , . , ( ), , , , , . , , , , . - , , (30) . - , . - , (2/3) .

, . , . . , , . , , . : - - - , , . : 2000 2000 . . : - -

11 . - . - . - . - . - - . - . - . - . ( 5 15 .): - . - . - , . - , , . : - . - . - . - , . - . - . - . - , . - . - . - . - , , , . - . - . 3 . 300 . . . , : : - . - . - . - . . : - , . - . , , , . - . . (1) . (5) . . 1 31 . 102 . 2 , , . , , , . -

12 , : , , , . , : 50% +1 , , , . .... , . 3434/ 2006 42% , , . ... . , 1982 (3/5) (2/5) . 1994 . , , , . . , ( ) , . , , (3) (1). , , . , , , . , , , . , . , , , , . , , . . , , . . (3/5) (2/5) . , , . , , . , , ...: ) , 1 29 , , . ) , . , , , , ,

13 . ) / . , , , ( ) . ) . . 50 . ... , , . , , , , , , , 65, . 1 .... , , , ..., 65, . 2 .... , , : . ) , ( 100.000). (1) .

. . , . , , (3/5) . , , (1) . . . , . (300) , 3 (301) (2.000) . 5, 11 15 . (300) , , . (301) , . , , , 3/5 . , .

, . ( 21 ) , . , 18 , . 50%+1 . 3/5 . . : ) . 4 . (3) . -

14 . : . , , , , , , , . , . , , . , , . , , , , , . , , . , , . , , , , . . : - . - , . , . - , , . . , , . , 102 . 1 , , , , , . : , . .

: , , , ( ), , , , . , . , , , , . -

15 . . . . , ,

. , : - . - . - : - , -, , , - , , - , ..., - ( , ), - , , - . . , . , , , (....) 2007-2013. . . , , (...). , , , , . . , , , , , , , , , , .... , , (), , . , , .

: , . . , , , , . , . : ) (2) , , , , , (1) . 300.000 , (2) . ) ( ). . . , , , , 300.000 . , ,

16 , . , , , , ..., , , , , . , , , , . , : ) , ) (), ) , ) , , ... : , , , , . , , . , .... , , , , . , , , . : , , , , , . . , , , , . , , . . , , , . :

, . , : - . - , , , , , . - , . - , , , . - . , . , , , , , , , .

17 . , . , ' . , . , , . , . , , , . . . . 4 101 . . , .. , , . , , , . , , . 4 , , . . , , . , . , . . , .

: 1) : , , , , , , 2) : , , , , 3) : 4) : , ... . , , , , -

18, , . (......) , , . . , : , , . . 5.000 , , , , , 1.000.000 . , , , -, , . : 1975/1986/2001, , , 102 .4 , . . , , , , 152 68 . , , , . , . , , , . . . , , , , . .

: - . - . - . ... .. . ... , . : . . . ... : , , , , , , , , , ,

19 . , , , ) , ) ) . . , . . . , , 3 .

: , , , . . ... ... 1 . (....). .... (....) , , . , . 40 . , . , . , , , 15 . 2 . . , , . .

, , . . , , , : . . . . . , , , . , , , . , . , , , , , , , . . : : , , .

20 : . : , , 100.000 , 1.000.000 . : , , , . ) - .

. , , , ...., (. 3812/2009). . (....), , , , , . , . , 1.1.2011, . , , .. (..) . , . , , , . , , , . .. ... . , .

, , , , , . , ..

. ( ) - . , . , . , , , , , . , , , , , ... , . , ( , ) , , (

21 , , , . (...). .., . ... : ) ... , ) , ) , ) , , ) , , ) .... , . 1 2011. , ( , , , ) , . , . , , , . . , ... , , ....., . , , , , , . : ) 4% (...) ) 2,40% (.....) , , , , , / , . , , . , , .

: , . . : . . . . , . , (...) : ) 20% (.....). ) 12% (...). ) 50% . (...)

/ :

22) / 20% , ) / , . . . , , . (...) (...) . ..., . 30 , ... . , . , . , , , . , , , , , . (20) . (...). , . . , . , 2011, , , , . 30.9.2011. 28.2.2011 , , , , .

, , , , . , , , . , , . . , , , . , . 3/5 / . , , , . : 20% , . , , , . , . .

, . 9 .

23 . , . , , . . , . 30 ... . , , . , , , , , . , . (...). , , . . - , . . . , 2011, , . ... , , ... , . 28.2.2011 , . . - ...

, 1 2011, , . , , , , , , , . 1.1.2011 . , . , , , , , 1 2011, . , , , . (....) : ) ...., ) .... , ) . .... , , . , , 31.2.2010, . .... , 31.10.2010.

24II. - 1 1. , . , . , : . . 2. : , , , , , , . , , . , , . 3. . , , . . , , . 4. , . , , . 5. , . , . (101 .2) : , . . , , / / . : ( , , , ). ( , ). ( , , , ). ( , , ). ( , , ). ( ) , , : ) / , , ( ). ) . ) . 6. , . : 1. 10.000 , , , . 2. 20% . 3. ,

25 25.000 . 4. , . . . 5. 6. . . 7. . . . . 8., , , . 2 2 , , . : - . . - , , 2.000 . . , . , . , , , 100.000 . , , , . (1.000) , . , , , . 3 . , , , . . 13 , , . , , , . , , 13 . , . 13 , , . , . . , , , . , , . , , . -

26 . 4 4 , . 5 5 . 6 . . 6 , , , 2 . 48/ 1975. , , , . , . . , . , . . , , . . 7 7 , , , , . , . , . , 3 , . 8 8, , , , , . , , , . , . . 9 , (1) . , , (5) . .

27 1 31 . . 3 1 . 4 23, . 5 6 ..., , , 1 , 3 ..., , , , . . 5 6 2010. , . 10 10 , , 1 , . , 2 - , 25, . 1 ..., , , . , , 14 . 3838/ 2010 ( 49 ). 3 4 25, . 1, , 2 ..., , 1 , , . 5, , , ( 16 ...), . , , . , , , 2010, 2010. , 1 , , , . , , . 11 11 , , 26 ..., , . 1 , , , , 1 , . , , 26, . 1, , ..., . 2 3 26, . 2 3 ..., , , , , , . 12 12 , , 27 ..., . 13 13 , , 28 .... , -

28 21 18 . . 14 14 , . , , , , : , , , , , . , , . ( 56 ) . , , , , , , , . 29, . 1 ..., . , , , , , , , . , , , , , , , , . , , , , , , . , , . , ..., , . , , - - , , . 12, 2010, 2011- 2015, 29 .... 15 15 , , 30 ..., . , . , 4 , 1 , 1, . 16 16 , 10.000 . , 92 , , .

29 10.000 , , , . , , , , . 17 17 , , 32 ..., . , 9 , , , . 18 18 , , . , , 50%, , , . , . , , , 1/3 , 1/3 1/3 . 19 19, , . 2. : ) 1/2 . ) 1/3 3/5 . ) 1/3 . . , , 2 35 ..., , , (20) . 20 24 20, 21, 22, 23 24 , , , , , , 37, 38, 39, 40 42, , ..., . 2010 , , . , , , . , , , . 25 25 . . (100.000) . . , , , . 26 26 , , -

30 . , , , , , , , . , , , , , , . 27 27, , . , , . . 28 28, . 29 29 . 30 30 . . . , , , , . 31 31 50 .... , 50%+1 , , , . 32 33 32 33 , , 51 59, , ..., , , . , 3/5 , 60%, . 60% , , 3/5 . , . , , . 3/5 , . 3/5 , . . , , . 34 34 , : . - . , -

31 . , , , , . , . , . , . , , , , , , . , , , . . 35 35 , 60 ... 36 45 46 36, , 3/5 , , 2/5 , . , . 37 37 . 38 41 38, 39, 40 41 , , 45 46, , 63 64 ..., . 47 48 47, , , 44, . , , 65 ... , , . , , , ..., 65, . 2 .... 48, , , , 54, 55, 56 57, , ..., . 42 43 42 43 , , 58 61 , ..., . 44 44 , . , 62 ..., ... , , , , , , 1 , , . , , , .

32 . , , 44 , , 66, . 3 ..., . , , . 49 49, , 67 ..., . 50 50, , 68 ..., , 4 . 44 , , . 51 56 51, 52, 53, 54, 55, 56, , , , , , , 69, 70, 71, 72, 73 74 ..., . 57 57, 2010, , , . : 58-78 , . . , . : 58 , , . , . , , , , , . , . 59 , , . . , , . , , , , , , . , . . , . , , . . 60 60 . , . 61 61 , -

33 ... . 62 63 . . , , . 64 64 , . , , , , . , . 65 65 ... , , , . 66 66 , , . , . 67 67 , . , , , . 71 . , . 72 72 , . 73 73 , , , . , , . , , 68 68 , ..., . 69 69 . , , . 70 70 , ..., , . 71

34 , . , . 74 74 . . , . 75 75 , . 76 76 , , 10.000 , , 2/3 . . , , . , , . , . 77 77 20.000 . , , , . 78 , . , , , . 79-91 , . . : 79 79 . 80 80 . , , , , , , . , , , , , , , . , , 2/3 . , , . , , . 78

35 , . 81 81 . 82 82 . 83 84 83 84 , , . , , - - . 85 89 85 . , , , , : ) , ) , ) , ) , ) , ) . 86 86 , , , . 89 , . , 2/3 , , , . 90 90 . 91 91 . 92 93 . 87 . , , , . , , . 88 88 . , 1/3 . . , , , , . 87

36 , . : 92 92 , , , , . , 2 3, , , , , . 50% , 40% . , 20%. , , , , . 93 93, , , , . , , , . , . 94 , , , , , , (, , ..) , , , , , , , , , , , , , , . . , , , , . , , , , , , , 75 , . , , . , , , , , . , , , , 1.1.2013 , . : , , , , , , , , , , . , , , , , , , , -

37 , , , , , ...., , , , , , , , . , . , . , , , , , (, , ..) . M , ...., , (...). , , , , . , , , , . , , . , , , , , , , , , , , . , , ... . , , . (....) , , , , , , , (...). , , , , , . , , 1.1.2013 . 75 , , , , , . ( , , , ), , , , . . , , , , , , , . , ,

38 , . , , , , , . , , 1.1.2013. . 94, 1 ( 27 29), 2 ( 30 40), 3 ( 26 34) 5 ( 8 69). 95 , , ( 1.1.2011 1.1.2013), , , . , , , , 257 258. , : , , , , , , , , , . , 31.10.2010. , . , ./, , . ..., . , , ) , , ) . , , , 31.12.2012, . , . , , . , , 94 , , 1 ( 27 29), 2 (29 39), 3 (26 34) 5 (8 81) , 1.1.2013 . ./, , , , , 31.12.2012, . ./ , , , 2, 3, 5, 6 7 257, . , , 1.1.2011 31.12.2012, . 96 , , ( ) , , , , , , , , , , . 97 , , , , , 31.12.2012, : . . . . , .

39. . . . . . , , . , . 98 , ... , , , , , . , ... . 99 - 112 ... ... . : 99 103 99 , . , , . , , , . 100 100 , , 103 , . , , , 75 . 3463/2006. , . 300.000 . ( ). , , , , . , . , .., , , , , . 101 ... ( 219 220 ) . , . 741 267 . , , , . 102 M 102 , , , , , .

40 , , . , , . , , , . , , . , , , , .., . , , (2) , , , . . , , , . 8 10 , . , . 11 , . , . , . 104 104 , , , . , , , , . , . , , (....), , , 30 . 3536/2007 . 206, .... , . 105 106 , , . , , , , , , , . , . 107 107 , . : , () . 1069/80,

41 , 266 ...,() . , , 265 .... 267 ... 111 . 108 108 , . , , , , , , . , . 109 109 , . , (2) . , , , , . 2 , , . 3 , 1 , . 4 111 , , , , (2) . , , . , , , . , , , . .. 410/95, (2) , , , . , , ,. , . 5 . , , . (). 110 110 , , , , , . . 111

42 , . , . 1069/1980. 112 112 ( ), .. , , , . , . , , , . , 266 .... 113 113 , , . , . . : 114 114 , , . 3 9 , . , (1) . , , , (5) . . 1 31 . . 117 117, , . , , , , : , . , , , , . , , , , , , . 21 ... ( 115 115 , , . 3202/ 2003 ( 284 ) . 116

43 , 30/ 1996), . , , , , , , , , . , , , , . , , . , ..., , . , , - , , . 11, 2010, 2011- 2014, 21 ( 30/ 1996), , . 118 118 , , 15 . 119 119 , , 21 . 3 .... , , , , . 120 120 , , . 121 121 , , . 122 128 122, 123, 124, 125, 126, 127 128 , , , , , , , , . 129 129 , , , . , , , , .

130 134 130, 131, 132, 133 134 , , , , , , , .

44 135 135 . 136 136 . . . , , , , . 137 137 . 3434/2006. , 50%+1 , , , . 138 139 138 139 33 36, , ..., , , . , 3/5 , 60%, . 60% , 3/5 . , . , , . 3/5 , . 140 , , , . . - . , . , , , , . , . , . , , , , , , . , , . 141 145 141, 142, 143, 144 145 , , , , , , . 146 146 , , . , 39 ..., 3/5 , . 140

45 , , , , , , 1 , , . , , , . 147 148 147 148 , , 45 46 , . 149 150 149 , , , . , , , , , . , , , . 150, . , , , , . 151 160 151 , , , . 152 152 , , 50 , . 160, . , , . , . . 153 158 153, 154, 155, 156, 157 158, , , , , , 51, 52, 53, 54, 55, 56 , , . 159 -179 , . : 159 159 . . , , , . 4 , , , , , , 5, .

46 , , , . , . 161 161 . , , , . 162 162, , , , 2 161, , , , . 163 163 . 164 164 , , , . , , , , . . 165 165 , . . , , . . 166 166 , , . 167 170 167 . , , , . 168 . , , , . . 169 . , , . . 170 . , . 171 172 171 172, .

47 . 173 174 173 174 . . , . , , , . 175 177 175, 176 177 , . . , , , , . , , . 178 178 , , . , , . , , , , , , . , , , , , . , , . 179 179 . , . , , . , , , , , , , . , 2/3 , . , , . 180 184 180- 184 , , , . 181 , , , , . , , , . 75% . , 20%.

48 182, , , , , , , . , , . , , , . 184, , . 185 185 . , , . 186 , , , . , , , , , , , , , , , , . , . , , , . , , , , , , , , . , : , , , . . , , , , . , , , , - . , 102 . 1 , , ... , , , , , , , , , . , : , . , , , , , , , , . , , . , , , , . , . : .

49 . . . . . - - . . , , , , . , , , , , , , , . , , . , , . , , , , 2007-2013, . 3614/2007, , , , . , , , , , . , . , , . , , , , , . , , . , , . . , , , , , , . , , . , , , . ( ), . , , , . , , , , , , , . , , (....), . , , 01.01.2012, , . , , . , . , , , , , , , , -

50, . , , , (, , ), , , , , , . , , , , , , ./ 78/2006. , , , . 3325/2005, , , , , , , , , , , 1 4 ./ 78/2006, , . , , , , .. 3789/1957, , , , . , , , , , . , ... , . , , .... , , ..., . , CB, , , , , CB, . K , , , , . , , . . , , , , , , , , ...., , . , , , . , ....., , x , ...., .. ..., , , . , , , , , , . , , , .

51 , , , , , : i. (...), . ii. , , , , . , . iii. , , . iv. , ./ 470/1983 (... 179, ). v. , , , . vi. , 13 . 3172/2003 ( 197 ). - , , , , , . , , ... . , , , , (. 3013/2002). . , , , . , . . , 31.12.2012 1 ( . 29-39), 2 (30-40), 3 (26-34), 5 (8-69) 94, , . 187 . , ./, , . 186. , . . ./ . . , , . 188 . , , , . . , , , . 189 , , , , , . , . 190 193 . 2218/1994, , . , , , , , , , . , , .

52 , , , , . , , , , , , K A , , , . 190 193, , , , , EX LEGE, . 190 ( ), 191 ( ), 192 ( ) 193 ( ) . , , , , , , , , . , , , . 194 194 . , , , , . , , , . 1 . , , , . , , , . . 8 . 2190/94, 6 . 2527/97, , . 195 195 . 196 196 , . , , . . 4 . 2190/94, 6 . 2527/97, , . 197 197 , . , , , , , . , (...),

53 . 198 199 198 , , , . , 199, . , , , , . , . , , , , , . . , () , . , , , , , , . 200 200 . 3 . , . 201 201 , , , . , , , , 28 . 2738/1999. 4 , , . 5 , . 202 , . , . 741 196 . , , , . 203 203 , , , , . , , , . .

54 ( 101 . 4 106 . 1.), . , , 158 Amsterdam , . . , , , , , , , . . , , . : 204 , - - , . , , , , , ... . . 205 3.000 , . 1.7.2011 , , , . 206 ( 01.01.2011 , 01.01.2013) . , , , , , , . , . 4 101 . , , 43 . 2 , . , , , , , , . , , 99 . , , -

55 , , , (....) , . .... , , , . 207 , . , , , . . 208 , , , . , . 209 , , . 4 101 , , , , . , , . , , , , . , , , , / , . , , . , , , , . 210 210 , , : 1) , 2) , 3) 4) . , , , , . , . - , , , . , , ... . , .. , . , , .

56 211 211 , , , , , , (....) . ...... , , , . 212 213 212 213 , . , , , , ( ). 4 , , . , , , , ( ). , , . , . , , 1975/1986/2001, , , , 102 .4 , , , , , . , , , 152 68 . ..., ..., . , ... , ..., , ... ..., . , , , , , , . , . 214 214 , 102 . 4 , , . 215 215 , , , ... -

57 . . ... , , , , , . 216 216 , , , . , , , , . , . , , . , , , , . 217 217 . 2190/1994. , , ... . , , , , . , . . , , ... .... . ... .... . 218 218 , , , . 219 221 219 221 , . , , , , . ..., , . , , , . ... . , . 220 .... , ..., .

58 222 222 ..., , , , .. . 223 223, , , . , . 224 225 224 , , , 225 , , ... , ... , , . . , 149 ... 67 .... 226 226 , , , , ... . , ... ... ( . 149 ... 68 ...). 227 228 227 .... , , , . 228 , , , , . . . 3 227, , , , , , , . , 5.000.000 .... 229 ..., 229 . 229 , , .

59 , , . , ... . 230 232 230 231 . 232, ( 141) ( 71) : ) , ) , , , , ) . . 233 , , ( . 142-143 ...) ( . 72 ...). , 233 , . , , , , . . 234 234, , , 102 . 4 , , ... , ... , . , . , , , , . 235 235 , , , 409-413 417-427 . 236 236, , , , (. 146 . 1 . ...). (. 72 . 9 ...). ,

60 ..., ... , ... ... ... 237 237 , , , . , , , . , (. 147 ... 72 . 10 ...). 238 238 ..., 152 68 . , ... . . ... , , . , , .... , ... 239 239 ..., , , ... 217. ... . , ... , , . , . , , , . , ... . , ... 1.1.2011,

61... , ... .... ... . 240 ..., 240 3 .... 20 ...., , 217 . 3 ... .... ... . 241 i. , , , (. /, / ) , , . ii. , . . , , , , , , . , , 2/3 , . 242 . , , , , , ... . , , : i. Y . ii. , , , . iii. . iv. , . v. . vi. , . vii. , . viii. . . 243 , , . ... , , , , , . , , . 5 13 67 . 1416/1984. 244 , (...), . , -

62 18 . 2190/1994, . 3812/2009, ... 33/2006. , , , , , ( ) . 252 , . . , , , , . . : i. . ii. . iii. . 253 , , , , , . 3801/ 2009 ./ 410/1988. 254 258 , , , , , , , , , , , , , , , , . . , , , , , , , , , ... , . , , , , , -

245 247 , , , , , . 3839/2010. , , . 248 251 . , . 3839/2010, , , . , (....), , , . , , , , , , , , , , . 4082/2009 , , , . .

63 , , , . , , , , . , , o, , , , , , , 2/3 . , , , , , ' ' , , , , . , , , , , , , , . , , , . 3528/2007 ( ), , , , .. 410/88 ( , ... ....). , , , , , . , , 4 . 17 . 3513/2006 , , .... ... , , , , , , , . , , , , , . 254, . , , , . , , . 255 , . , , . 256 ( ) . , (2010), , . 1.7.2011, . , , , ( ), . , , , ( ), , , , ( ). , , , , , , , . 257

64 , , , , . , , , , . , 258 , , . , , (, , ...), , . , 1.1.2010. , , , . .... , , . 4 205, (3.000) . (..) . , . , , . , , , , . .. ... . , . , , , . (...). . ... : ) ... , ) , ) , ) , , ) , , ) .... , . 259-279 , . , , ... . : 259 260 102, 5 : , . 259 260 . .1828/1989 , , . (...) 20, -

65 . , , . 259 ... . , . ... , (.....) , (...) (..). . 2 3 259 , , , ... ..... ..., . , , . 4 , ... . , (2/3) ..... ... .., (1/3) ..... . , , . , , . ..., , , , , , , , , , , . 260 , , (..). (...) (.....) . , , , , , , / , . , , , . , , . , , . , , . , .., , , , , , , 6 9 , .1850/1989, : , ' . ... , , , . , , . 261 1 .

66 , , . 2 261 20% (..), ..., ) .1 259, , . , . . , , . , 4 , . , , . 262 . . , , , , . , , 3 . . , , 4, , . , 3/5, / , , , . , , , . 2 , , . , . , 3 , , . 4 , . , , , ... , . , , . 3, , . , . , , . 5 , , 263, . , , . , , . , , . ,

67 . , 8, .. , , , , , 50% 263 , . . , , , . 264 265 264 265 , , . , . , . , 8 9 , , 1850/1989 : , , , . : ) , ) / ) / , ... . , , . , 150% ... : ) , ) ) (1) . 266 . 3463/2006 , . 1 266 , . , . , , . , , . , , , . , , , , . , , , , . 30 ... , , . , , , , . .

68 , . , , (...). , .. 315/1999 , . , , , (1) , , . , , . 267 267 , , , , ... . , , , . , , , , . , , , , , . , , , , . 268 268 266 , , . , , , , . 30 , , . , , . , , . , , , , . 9 , ... : ) , ) , ) , , . , 16 . 269 269 , , ... . , , , .

69 270 270 5 102 , . . , .... . 271 271 , (. 3463/2006). , , . , , . 272 272 , , , , , , , . 273 1 , , . 2 , , . 274 274 , , , , , , , , . 275 279 275 279 . , 275, , , . , , , .... (). 276 ... , , . , , , . 277 , , , . , , . 278 , ..., (1.000.000) , , , . , (100.000) (500.000) , , (1.000.000) , . , 279, , , . 280 , , , 2503/1997, ,

70 ( 101). ( ) , , , , , , , . , , , , . , , , , , , , . , , . , , , , ..... , , , , , ./, . , : i. ( , , , ). ii. , . iii. , , , . iv. , v. , , . , , . . .... 281 ...., , , , , . , , 6 281 , . , , . 281 .... , , . , ...., , , , , ..... , . 282 , , , , ,

71 . 283 , . , , , , . 284 1. 63, .1 .3801/4.9.2009 , 15% , 1 2009 , , ... . , , , - ( 2008). , . , , 2009, 77 . . 63, .1 .3801/2009, . 2. 16 ./ 242/1996, . , 21 ./, . , . 31.12.2010 , . , , , 1.1.2011 . , , . 3. 249 ./ 410/1995 ( ), , , , . , , , , , .. , , . , , , . , , , ( 232 .. 323/1989 219 .. 76/1985), .3463/2006. 249 .. 410/1995, ... ( . . ), , , : ) , , , , , ) , , ) , -

72 . , - , , , . , 11 . 1491/1984 ( 173 ) , ... (5) , . 4. , . , , , . , . ( 33 . 1 81 . 3 .. 63/2005, 1 . 7 . 3074/2002) . , , , , , ( ), . , , , ( 56 . 11 .. 63/2005) . , (.. 55 . 3, 13, 14 17, 56 . 11 87 . 1 .. 63/2005, 30 . 5 79 . 4 1737/10.4.1997) ( ) , . , , , , , . , , , . ( 68 . 1 , . 3528/2007), .. 63/2005 , ( , , : , ). , ( ), . , , , 4 . 3051/2002 , 2 . 5. 2 . 4 . 3094/2003, , . , , , . 2477/1997 , 3 . 1 . 3094/2003 ( ). . , 2 . 4 . 3094/2003 . 6. , 30 ( 5 . 1 . 247719/97) 40 ( 5 . 2 . 2477/1997). , . , , , , ( 8 . 4 . 2623/1998, 5 . 1 . 3094/2003, 18 . 5 . 3293/2004, 22 . 1-3 . 3448/2006, 13 . 7 . 3488/2006) ,

73 133, 25. , , . ( 10-11 . 3833/2010) , , : , , , , . , 15 , , 5 . 7. , , ( ) , . 8. , , . , , , . , , ( 5 . 8 . 3051/2002, 7 . 2 . 3094/2003, 14 . 2 . 3345/2005) . 9. 3 . 3839/2010 , 161 . 3528/ 2007, . 3839/2010, . 10. .... .3839/2010, , .... , . .3839/2010 ( 51//29.3.2010) . 11. . 12. , .3839/2010 .... ...., . , 86 .3528/2007 , . .3 839/2010 . 13. , . . 3528/2007, . , . 14. . 10 11 159 ., . 3839/2010. 15. ,

74 () . 16. (10) 4 2 . 3548/2007 ( 68 ), 2 . 3640/2008 ( 22 ). , , - . , - . 3548/2007, , . , , . 4 2 . 3548/2007. , , . 285-286 , , . , 14 2010 . , . , . , . .

. , . , . . , . .

. .