Αφίσα Έχω, Έχεις, Έχει Δικαιώματα

of 1 /1
Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/ αυτή έχει δικαιώματα Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα: δικαίωμα να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια και να απολαμβάνουν την προστασία της προσωπικής τους ζωής δικαίωμα σε μια ταυτότητα: ένα όνομα και μια εθνικότητα δικαίωμα στο νερό, σε μια ισορροπημένη διατροφή και την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα δικαίωμα στη στέγαση και σε ένα υγιές περιβάλλον δικαίωμα στην εκπαίδευση, τη διασκέδαση και τον πολιτισμό δικαίωμα, αυτοί που παρουσιάζουν κάποια αναπηρία, να λαμβάνουν βοήθεια ούτως ώστε να είναι σε θέση να ζουν μαζί με άλλους αναπτύσσοντας τη μέγιστη δυνατή αυτονομία δικαίωμα έκφρασης, η άποψή τους να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη δικαίωμα να συναναστρέφονται με άλλα άτομα, να αποκτούν και να μοιράζονται πληροφορίες, να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα και να εξασκούν τη θρησκεία τους δικαίωμα προστασίας από κάθε διάκριση, πόλεμο και όλες τις μορφές βίας και εκμετάλλευσης δικαίωμα σε μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη δικαίωμα στην προστασία των συμφερόντων τους σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν www.coe.int/children www.childcom.org.cy GRC – © Council of Europe – Illustration : Eric Puybaret

Embed Size (px)

Transcript of Αφίσα Έχω, Έχεις, Έχει Δικαιώματα

Page 1: Αφίσα Έχω, Έχεις, Έχει Δικαιώματα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/ αυτή έχει δικαιώματα

Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα: δικαίωμα να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια και να απολαμβάνουν την προστασία της προσωπικής τους ζωής δικαίωμα σε μια ταυτότητα: ένα όνομα και μια εθνικότητα δικαίωμα στο νερό, σε μια ισορροπημένη διατροφή και την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα δικαίωμα στη στέγαση και σε ένα υγιές περιβάλλον δικαίωμα στην εκπαίδευση, τη διασκέδαση και τον πολιτισμό δικαίωμα, αυτοί που παρουσιάζουν κάποια αναπηρία, να λαμβάνουν βοήθεια ούτως ώστε να είναι σε θέση

να ζουν μαζί με άλλους αναπτύσσοντας τη μέγιστη δυνατή αυτονομία δικαίωμα έκφρασης, η άποψή τους να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη δικαίωμα να συναναστρέφονται με άλλα άτομα, να αποκτούν και να μοιράζονται πληροφορίες, να μιλούν

τη μητρική τους γλώσσα και να εξασκούν τη θρησκεία τους δικαίωμα προστασίας από κάθε διάκριση, πόλεμο και όλες τις μορφές βίας και εκμετάλλευσης δικαίωμα σε μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη δικαίωμα στην προστασία των συμφερόντων τους σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν

www.coe.int/children

www.childcom.org.cy

GRC

– ©

Cou

ncil

of E

urop

e –

Illus

trat

ion

: Eric

Puy

bare

t