Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη

of 40/40
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2720 18 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 25426 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αριστοτέλη. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 37.α/1987, 22/1990, 50/2001, 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρ− χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2010 «Οργανισμός της Απο− κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010). 5. Την υπ’ αριθμ. 180/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. 6. Την υπ’ αριθμ. 13/2011 γνωμοδότηση του Υπηρεσια− κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Χαλκιδικής. 7. Την υπ’ αριθμ. 14114/27−07−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης σχετικά με την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 180/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρι− στοτέλη ως προς το άρθρο 1 του ψηφισμένου με την απόφαση αυτή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 8. Την από 30−11−2011 προσφυγή του Δήμου Αριστοτέλη προς τη 2η Ειδική Επιτροπή Αρθρ. 152 Ν.3463/06 κατά της υπ’ αριθμ. 14114/27−07−2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης. 9. Την υπ’ αριθμ. 78/10−11−2011 βεβαίωση της 2ης Ειδικής Επιτροπής του αρθρ. 152 Ν.3463/06, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή με αρ. κατάθεσης 68/10−10−2011 του Δήμου Αριστοτέλη κατά της υπ’ αριθμ. 14114/27.7.2011 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.−Θ. εξετάστηκε και έγινε ομό− φωνα δεκτή με την υπ’ αριθμ. 24 απόφαση, κατά την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής στις 07−11−2011, αποφα− σίζουμε: Εγκρίνουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες με έδρα την Ιερισσό: 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 5. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 6. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης α) Γραφείο Αλιείας β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού 7. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου β) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου γ) Γραφείο Αλλοδαπών δ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Β) Τμήμα ΚΕΠ 8. Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας β) Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρα− σίνου Υπηρεσίες με έδρα την Αρναία: 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Α) Τμήμα Πολεοδομίας α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών γ) Γραφείο Ελέγχου κατασκευών Β) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών α) Γραφείο Τεχνικών Έργων β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συ− γκοινωνιών γ) Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης 2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προ− μηθειών β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου 40495
 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  653
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη

Signature Not VerifiedDigitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.24 09:41:27 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

40495

. 272018 2011

. 25426 . : 1. .. 37./1987, 22/1990, 50/2001, 347/2003, 44/2005, 116/2006 146/2007. 2. 10 . 3584/2007 ( 143) . 3. .3852/2010 ( 87) . 4. ..142/2010 ( 235//27122010). 5. . 180/2011 . 6. . 13/2011 . . 7. . 14114/27072011 . 180/2011 1 . 8. 30112011 2 . 152 .3463/06 . 14114/27072011 . 9. . 78/10112011 2 . 152 .3463/06, . 68/10102011 . 14114/27.7.2011 ...... . 24 , 7 07112011, : , :

1 1 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. ) ) ) 7. ) ) ) ) ) ) 8. ) ) : 1. , ) ) ) ) ) ) ) ) 2. ) , ) ,

40496

( )) : , , : ) ) ) , ) : : ) : ) ) ) ) ) : ) , ) , ) 2 . . : 1. . 2. 3. 4. : 1. . 2. 3. 4. 5. 6. : 1. 2. 3. : KAI 1. .

3. , . ) ) ) , ) 4. : 1. , ) , ) () 2. ( ) : : 1. . 2. 3. 4. 5. 6. : , : ) , ) () : : ) ) ) ) : : ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

( ) 2 2.1: : 3 : 1) , . 2) . 3) , . 4) . 4 1) . 2) (, , .., . 3) , , . 4) ( ) . . 5) . 6) . 5 / / . : 1) ( , , ..) .

40497

2) , , . 3) . 4) , , . 5) , . 6) . 7) . 6 . : 1) , . (), . 2) , . 3) , , . 4) . 5) . 6) , . . 7) , . 8)

40498

( ), . (2) , , , . (3) , , , , . (4) . (5) , , , . (6) . (7) . (8) , , 103 . 2696/1999, , , , , , . , , (..) . , , , . (9) , . , , (..) . , , . (10) , .

. 9) , , : () , () , () . 10) . 11) . 12) . 7 (). : 1) . 2) . 3) , . 4) . 5) . 8 1 3731/2008, . 1: (1) , , 1 . 9,12,13,14,17,18,20 23 , 50 .

( )(11) , . (12) . (13) , , , , , , , , , . (14) , . (15) , . (16) . (17) , . (18) , . (19) ... (20) , , , , . (21) . (22) , ( , , ) EOT. (23) , . (24) . (25) , .

40499

(26) . (27) , , . (28) . : ( ) 1) , ( , , , ..). 2) . 3) / . 4) / , , , . 5) , . 6) . 7) . 8) , . ( ) 9) (, , ..) . 10) . 11) . 12) . : 9 , , ,

40500

( ) . 8) ( ) , . 9) ( , , , , ..). 10) 5 , , , . 11) , , . 12) , , . . 13) , , , , . 14) , , . 15) . () , , () , , . 16) , .

, , . . , , , ... ( ) , 19 . 3882/ 2010 ( 166). : () , ( ) 1) , , , , , , . 2) (.. , , , ..). 3) (, , ) . 4) , , . ( ) 5) , , , , . 6) , , . 7)

( ) . ( ) 17) (, ..). . 18) . 19) , , . 20) . 21) . . 22) , . 23) , . 24) . 25) , . 26) , . ( ) 27) . 28) . 29) .

40501

/ , , , , . 30) ( , , ..) . 31) . 32) , ( ). 33) , . 34) , . () () ( ) 1) , () . 2) , . 3) . 4) , . 5) , . ( ) 6) , . 7) . 8) .

40502

( ) , , . : () ( ) 1) , . 2) , , . 3) , . 4) , . 5) , , , , . 6) (....), (...) (...) . 7) , , , , , . 8) . 9) , , . 10) . . : () . () , . () ,

9) . 10) . 11) . 12) . 13) , . 14) . ( ) 15) , . 16) . 17) . 18) . 19) . 20) . ( ) 21) ... ( ) , 19 . 3882/2010 ( 166). : 10 , , , , , , .

( ) . () , , ( ) ( , , , ...). () . ( ) 11) , . 12) , , . 13) , , . . 14) . 15) , , , , , . 16) ( , , , ). 17) (, ..). 18) ( , , , , , ). 19) , , . 20) , . 21) , . 22) , .

40503

23) , . . 24) , . () 1) . 2) , . 3) , , . , . 4) , , , . 5) . 6) , , . 7) , . : () , . () . () . () . () , . () , , . () .

40504

( ) . : () . () . () . () . () . () . () . () . 9) , , , . () ( ) 1) , . : () ( ). () . () . () , . () . () . () . () . () . () , , ( ). () , .

() , , . () . () . () . () , , . () , . () () . () . () . () , . () . () . () . () . () , , . () . () . () . () . () . () . 8) ,

( )() . () , , . 2) , . 3) . ( ) 4) (.. ). 5) , . ( ) 6) , . : () ( ). () , () (. 80 ). () , . () , ( , , , , . () . () . () , . () . () . () , , ,

40505

. () . () . () . () . () , , , , . . () . () ( ), . () . 7) , .. , , . 8) , , , . 9) o ( , , ..). () ( ) 1) , , . 2) , , . 3) . . ( ) 4)

40506

( ), ) . 2) , , , , , . 3) , . 4) , . 5) , . 6) , 24 . 2075/1992 ( 129 ), , . 7) ( , , ..). ( ) 1) / . 2) / . 3) 4) , . : () . () . () . () .. () . () , . () , 115 .... () .1 155 ....

( , , , , ..). 5) , . . 6) (.. , , ..). 7) / . : 11 , , , , , . , . , . , , , . , , . , , . : () ( ) 1) , , (, , , ,

( )5) , , , , , , , ( ). 6) , , , ( ) 1) . 2) . 3) , . 4) , . 5) , . () , . : () 1) , , : () ( , , , ..) () (, , , ) () , ( , , , , , , ..) () 2) , , . 3) ( ). .

40507

4) , , .. ( ). 5) . , . 6) . 7) . . 8) . 9) . 10) , . 11) ( , , , ..) ( ). . 12) , . 13) ( , , ..). () ( ) 1) : () , , , , . () , . () ( , , , ..). () . () , . () , / .

40508

( )() , () , , . ( ) 5) , , , . 6) , . 7) , , . 8) . : () , . () . () , , , . () , , . () (), . () . () . ( ) 1) (, ..) . : () , , . () , .

. ( ) 2) . : () , , , . , . () ( , , ), , . () , , , . () . () . () , , . 3) . : () , , . () , () , . () , () , , .. () . () . () , , . () . 4) , . : () ,

( )() , . () , , . () 1) , , (, , , , ..). 2) , , . 3) . () () 1) , , , , . 2) . 3) , . 4) . : () , , , , , , , , () (), . () , (). 5) , . : () . () .

40509

() . () (....) , 5 . 2545/1997 ( 254, ), . () , (.. ). () . , , 100 . , . 6) , , ( ). 7) . ( ) 8) . 9) , . 10) . 11) . 12) , , / . ( ) 13) . 14) , . 15) . 16)

40510

( )8) . 9) . 10) . ( ) 11) . 12) . 13) . 14) . 15) . 16) . 17) , , .. ( ) 18) (, , ) , . 19) , . 20) . 21) . 22) .

. 17) . ( ) 18) , , . : () , , . () , , . () , , () , . () ( ) 1) . 2) , , . 3) (, , ..). 4) , . 5) ( , , , ..). 6) , . 7) .

( )23) . 24) , . 25) (, , ..) . 26) , . 27) . . ( ) 1) , . 2) ( , , , ..). 3) ( , , , ..). 4) . 5) . 6) . 7) . : , 12 , , , , .

40511

, , , . . , , . , : () . ( // 1) , , , , ( , , , , , ..). 2) , , , , , . 3) , , , , , , . 4) , ( , , , , . 5) , , . 6) , . 7) , (..

40512

( )( ) 1) . : () , , . () . () , , , , , , (), , , , , . () . () . () . () , . () . 2) . 3) , ( , , ..). ( ) , . : () () () () () () ()

) 8) , , : 1. 2. 3. .. 4. 5. ( ) 1. . 2. ( ) . 3. , 4. , , . 5. , ( , , , ). 6. , . 7. , . ( ) . : () , () , . () , . () (AIDS, ..) . () (, , , , ...) () ()

( )1) , . : () . () , () , , , () . () .... , .... . ( , ). () . 2) , . : () . () : ) , ) , ) () . () . () , . 3) . : () . () , , . () .... . () ,

40513

( ) 1) . : () , , , ( 243 ). () , , . () , , . () , , , ( ). () , . 2) , , . : () () () 3) , . : () , , , ( 3879/2010, 8). , , , .

40514

( )() , , . ( , ) 5) , , , . , : () , , , , , , , .. () ( , ). () , , . () , . () , . () . 6) . : () . () . () (, , , ). 7) , , . , : () , ( , ). () . () , . 8) . 9) .

() . () ( ....) , . () . () (...) , , . () , 23 . 3879/2010. 4) . : () , . () , , ( ). () . () , (, , ) . () , . () , , . () . () . () . () , , .

( )10) . 11) , , . () . . , , , . , , , . A. : 1. , : . . . . 2. , : . . . . . : . . 1. : . 2. To : , , 8 (), . . . 1. : , , 8 ). 2. : , 8 . . . 1. , , .

40515

2. . 3. . 4. , , , . 5. . 6. , , , , . 7. . 8. () () , , , . 9. . ( , , ). 10. , , , , . 11. , . 12. . 13. , . 14. , , , . . 15. B () , ,

40516

( ) , , . (, ). 8. ( , ..). 9. , . 10. . , , , . 11. , , : . . . (, ). . , . . . . . . . . , . . . . : 1. . 2. . 3. , . 4. , , , , . 5. .

. , . 16. , , , () , . , , . 17. : ) . ) . ) . , () . 18. . 19. , . 20. , , , . 21. , . . () . . . 1. , . 2. . 3. . 4. , , . 5. . 6. . 7.

( )6. , , (). , , . . 7. . 8. , , , . . : 1. , , , , . 2. . 3. . 4. . 5. , , . 17 . 6. , . 7. , , , . 8. . 9. . 10. . 11. . 12. , . . . : 1. . 2. , . 3. .

40517

4. , , . 5. , . 6. ; ( , , , ). 7. , , , , , . 8. , , . . 29 . 1. . 2. . 3. , . . . 1. , . 2. , , ( ) , , . 3. , , . 4. , (), . 5. , . 6. ,

40518

( ) , . 4. 5. . 6. . 7. , . : 13 , , / . , , , . , , . . : () () . : 1) , , , ( , , ,

, . 7. , , . 8. . 9. , . . . 1. . 1. . 2. , . 3. , . 4. . 5. . 6. . 7. , . 8. , / . 9. , . . . . 1. , , , . 2. . 3. , o ,

( ), , , , ..). 2) , , , , ( , , , , , ..). 3) , , , 2. 4) . 5) . 6) . () ( ) 1) , . 2) , , . 3) , , , . 4) . 5) . 6) , . 7) . 8) . ( ) 9) , (, , ) 2

40519

20.000

(.. ), . 10) . 11) . 12) / . 13) . () 1) , . : () . () , . () . () . () ( ) 1) , , . 2) , , / . 3) . 4) , , . 5) . 6) .

40520

( )() , , , , . () , , , , . () . . ( ) 19) , . 20) . 21) . 22) . 23) . 24) ( , , ..). 25) . ) () , , ( ) 1) . 2) , . 3) , , . 4) .

7) (.. , ..). 8) . 9) ,, . . 10) , (.. , ..). ( ) 11) (.. , , , , , , ..). 12) . 13) , (, , , , , , ..) . 14) , ( , ..). 15) , . 16) ( , , ..). 17) . 18) , . . :

( )5) , . 6) . . 7) . ( ) 8) ( ). . 9) . 10) . 11) , , , . 12) (.. ) . 13) . 14) / . 15) . 16) . 17) . . 18) . 19) .

40521

20) ( ) . 21) ( ) , . 22) . . 23) (, , , ..) . 24) , . 25) . 26) , . 27) . ( / /) 28) ( . 3316/2005) , , , ( , , , , , , , , , , , ..). 29) . 30) , , . , ( , )

40522

( ) (.. , ..). 13) , , . 14) . 15) . 16) . 17) . . 18) . 19) . 20) . ( , , , ..). 21) . 22) . 23) . 24) . 25) . 26) / . . ... ... ( ) , . . . :

, , , . 31) / , . 32) ( , , ). () , , 1) , , , . 2) , , , .. 3) . 4) . . 5) . 6) . 7) , . 8) , , , .. 9) , . 10) ( ) 11) . 12)

( )1) . 2) , , , , . 3) . 4) , , . 5) ( , , , ..). 6) . 7) ekep . 8) ... . . ... . 9) . 2.2: , / : 14 : A. 1) ( , , ..). 2) .

40523

3) , ( , ..). 4) , . 5) . 6) . 7) , . 8) . 9) . 10) . 11) . . . B. 1) , . 2) . . 3) . , . . . 1) , .

40524

( )4) . 5) . 6) , , .. 7) . . ( ) 1. , (, , ) (.. ), . 2. . 3. . 4. / . 5. . . 1. ( , , ..). 2. . 3. , ( , ..). 4. , . 5. . 6. .

2) (.. ) . 3) . 15 . . 1) . 2) , , , , . 3) . 4) , , . 5) ( , , , ..). 6) . 7) ekep . 8) ... . . ... . 9) . . 1) . 2) . 3) .

( )7. , . 8. . 9. , , , . 10. . 11. . 12. . 13. . . . 16 . . 1. . 2. , , , , . 3. . 4. , , . 5. ( , , , ..). 6. . 7. ekep . 8. ...

40525

. . ... . 9. . . 1) . 2) . 3) . 4) . 5) . 6) , , .. 7) . . 1. , . 2. (.. ) . 3. . . ( ) 1. , (, , ) (.. ), . 2. . 3. . 4.

40526

( ) , . 2. . . 3. , . . 17 . 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. . 6. . 7. . . . 3 18 1. , , , . . 2. , , , ,

/ . 5. . . 1. ( , , ..). 2. . 3. , ( , ..). 4. , . 5. . 6. . 7. , . 8. . 9. , , , . 10. . 11. . 12. . 13. . . . . 1.

( ) ( ) . . 3. , . , 3. 4. (.. ) ( ). 5. . , (.. / ). 6. , , . 7. () , () () . 8. ( ) . , . 20.000 .3

40527

, , : () . () . () (project managers) . () . 19 ( , , ) , , , , . : 1) , , . 2) . 3) . 4) , , . 5) , , . 6) , , , . 7) . 8) , . 9) E

40528

( )

, , . 10) . 11) . 12) . , . 13) . 14) . 15) . 16) , , , . , . 20 . . , 4, , , , . 4 21 : () (4) . () (2) . 22 1. : . (). . (). . (). . (). .. 37/1987, 22/90 .. 50/2001, . 2. : 4

8 2 3 2 2 2

.

( ) / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 44

40529

3. : 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1

40530

( )1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 32

( ) ..

4. : / 20 1 8 6 1 1 5 2 16 2 1 8 1 3 2 1 2 1 81

5. : 1 20

( ) 23 , . 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 3 41

40531

24 1. ():

2. () . . 1 1 16 ( ) / ( ) ( ) 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 10

40532

( )3 3 1 31

(3 ) (2 ) (1 )

25 (80) , , , .

5

26 1. , , , : ( ) 1

2 3 4

, /

5

6

7

8

9

( )10

40533

, . . . .

11

12

13

14

...

2. (.3731/08) : . (1) . (2) . (6) 6 27 1. . 2. , , , . 3. , . : 376.500,00 2011 . 2011 : 00.6031.01, 006032.01, 00.6053.04, 10.6011.01, 10.6011.02, 10.6012.01, 10.6021.01, 10.6022.01, 10.6041.01, 10.6051.01, 10.6051.02, 10.6051.03, 10.6051.04, 10.6052.01, 10.6054.01, 15.6011.01, 15.6051.01, 20.6011.01, 20.6012.01, 20.6021.01, 20.6022.01, 20.6041.01, 20.6042.01, 20.6051.04, 20.6052.01, 20.6054.01, 25.6011.01, 25.6012.01, 25.6041.01, 25.6042.01, 25.6051.04, 25.6054.1, 30.6011.01, 30.6012.01, 30.6021.01, 30.6022.01, 30.6041.01, 30.6051.05, 30.6052.01, 30.6054.01, 35.6041.01, 35.6054.01, 40.6011.01, 40.6021.01,40.6022.01, 40.6051.01, 40.6052.01, 50.6011.01, 50.6051.01, 70.6021.01, 70.6041.01, 70.6052.01, 70.6052.02 3.012.000,00 . . , 15 2011 .

40534

( )

: ... 1 16 1 0,20 . ... 0,15 . DVD/CD:

....

150 300 50 50 110 40 80 30 15 30

... ... ... ... .....

110 100 5 200 30 20 100

... cdrom 100 , 5 1 50 .

. . . .... 225 320 65 65 ... ... ... 160 160 65 10 ..... ... .... ... 2.250 225 70

.... ( ) , 70 , . (...). ( . . 9067/28.2.2005 2 ) , ( 34, .. 104 32 ). , , . , , , , ...., (50%) . .... (5% ), (... 3512) . .... .

... .: 210 5279000. ...: 8, .: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

(www.et.gr)H : http://www.et.gr email: [email protected]

08:00 13:30

*02027201811110040* 34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004