Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

of 8 /8
Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagoetto είναι ένα θεµατικό πάρκο, µοναδικό στον ελλαδικό χώρο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεµατικά Πάρκα της Ευρώπης. Είναι ένας χώρος γνωριµίας µε την ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, διακόσια µέτρα κάτω από τη γη, όπου εκτίθενται παλιά και σύγχρονα µηχανήµατα που χρησιµoπoιούνταν κυρίως σε υπόγειες εξορύξεις. Ενα συναρπαστικό ταξίδι που µεταφέρει τον επισκέπτη τριάντα χρόνια πριν, τότε που η στοά αντηχούσε τα παραγγέλµατα των µεταλλωρύχων και τον θόρυβο των µηχανηµάτων εξόρυξης. Σελίδα 4 -5 τα Σάλωνα Σελίδα 4 Σελίδα 6 Σελίδα 2 Με την µατιά ενός απόδηµου Σαλωνίτη… ¦Àîôïôå ïé éäéáÝôåòå÷ ðáôòÝäå÷ ðòïëáìïàî ôïî áòøÛçïîï îÞóôï. ¦ïìà ðåòéóóÞôåòï Þôáî ðòÞëåéôáé çéá ôèî ðÞìè ôè÷ Ííæéóóá÷. ¸ îïóôáìçÝá, ïé ðáéäéëÛ÷ íîÜíå÷, ïé íùòöäéÛ÷, ïé Üøïé ôè÷ çåéôïîéÀ÷, ôï ôòÛêéíï óôá ëáìîôåòÝíéá, ôï ðáéøîÝäé óôé÷ áìÀîå÷. ¶Ýîáé åéëÞîå÷ øáòáçíÛîå÷ óôèî ãùøÜ íå øòñíáôá ëáé óùîáéóõÜíáôá áîåêÝôèìá ëáé éóÞâéá. ¸ ðÞìè ôöî ªáìñîöî, áùôÜ è éäéáÝôåòè íÀîá, Ûøåé ôèî éäéÞôèôá îá óå Ûìëåé Þðïù ëé áî âòåõåÝ÷, Þðïù ëáé îá æôÀóåé÷. ºé åçñ ðïù ôáêÝäåãá óôá ðÛòáôá ôè÷ çè÷, ôï Ûúèóá áùôÞ ôï óùîáÝóõèíá áëÞíè ðéï äùîáôÀ. ºáé îá‹íáé ðÀìé íáúÝ óá÷. ×òõá îá ðòïóæÛòö Þ,ôé íðïòñ íå ôé÷ äéëÛ÷ íïù äùîÀíåé÷. Ùìïù÷ ôïù÷ ªáìöîÝôå÷, Þðïù ëé áî âòÝóëïîôáé, ëáé Þóïù÷ ðáòáíÛîïùî óôèî ðÞìè ëáé Þóïù÷ úïùî áììïà, ôïù÷ îïéñõö ðÀîôá ëïîôÀ íïù. ¦Àîôá îá íéìÀíå ëáé îá ìÛíå çéá ôá ðáìéÀ ëáé ôá îÛá, íÛóá áðÞ ôïî ªàììïçï ôöî áðáîôáøïà ªáìöîéôñî ëáé íÛóá áðÞ ôèî åæèíåòÝäá ôïù ªùììÞçïù íá÷. Îøïùíå ëïéîÞ çîñòéóíá ëáé øáòáëôèòéóôéëÞ ôèî áçÀðè çéá ôè çöîéÀ áùôÜ ôè÷ çè÷ ðïù íá÷ çÛîîèóå ëáé íá÷ ðÞôéóå íå ôèî íïîáäéëÞôèôÀ ôè÷. ¶ëæòÀúïîôá÷ ôèî åðéõùíÝá ëáé ôèî áçÀðè Þìïù ôïù ¢.ª. õÛìö áùôÜ ôè óùîïíéìÝá îá ôèî ëÀîïùíå óùøîÞôåòè ëáé áíåóÞôåòè. ºáõèíåòéîÜ. ºáé ðåòéíÛîïùíå áùôÜ ôèî åðéõùíÝá, áùôÜ ôèî ðòïóðÀõåéá îá ôèî áçëáìéÀóïùî Þìïé ïé ªáìöîÝôå÷. °éóõáîÞíáóôå Þôé ðòÛðåé îá çÝîïùíå Ûîá÷ ðùòÜîá÷ ëïéîïà ðòïïòéóíïà óôïù÷ äàóëïìïù÷ ëáéòïà÷ ðïù úïàíå. ÆïùìÀøéóôïî åíåÝ÷ ðïù Ûìëïùíå ëïéîÜ ôèî ëáôáçöçÜ áðÞ ôá áçáðèíÛîá "ªÀìöîá". »å õåòíïà÷ øáéòåôéóíïà÷ ºñóôá÷ ºáòáäÜíá÷ Ο οµφαλός της Ρούµελης και το ξεκίνηµα της επανάστασης του 1821 K 1660 Η Ευρώπη ψηφίζει Χάρµαινα ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Μέγας χορηγός των πρώτων αθλητικών αγώνων στην Αµφισσα του 1914 Οδός Αγίου Νικολάου εκεί που το παρελθόν ενώνεται µε το σήµερα… Ηµερίδες ενηµέρωσης των κτηνοτρόφων του Νοµού Φωκίδας Χρηµατικά έπαθλα στους πρωτεύσαντες Το Σάββατο 22/10/2011 στις 18.30 µ.µ. στο πνευµατικό κέντρο της Άµφισσας θα γίνει απονοµή βραβείων στους αριστεύσαντες µαθητές Μια φορά κι ένα καιρό, ντελάλιζε ο τελάλης… Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto Σελίδα 2 Σελίδα 4 Σελίδα 7 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας «ΕDEN 2011, Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας» βράβευσε τον Δήµο Δελφών, µοναδικό από όλη την Ελλάδα για την παραδειγµατική ανάπλαση και προώθηση των φυσικών χώρων που βρίσκονταν σε παρακµή, δηλαδή για τον παραδοσιακό οικισµό της Χάρµαινας. Η απονοµή των βραβείων έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκαν «Εξέχοντες ευρωπαϊκοί προορισµοί» µε θέµα: «Τουρισµός και ανάπλαση φυσικών χώρων» στις 27 και 28 Σεπτεµβρίου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Τουρισµού. Ικανοποιηµένος ο δήµαρχος Νίκος Φουσέκης, υπογραµµίζει πως «η νίκη αυτή αυξάνει περισσότερο τις ευθύνες που έχουµε για την προώθηση του οικισµού της Χάρµαινας ως σηµαντικού θεµατικού πάρκου στην ελληνική και ευρωπαϊκή τουριστική αγορά». Ο Φωκικός µας στην Β΄ Εθνική! Μπράβο στον Πρόεδρο, τους παίχτες και την τεχνική ηγεσία: Η αρχή των µεταγραφών µετά την επίσηµη ανακοίνωση ότι θα αγωνίζεται στην Football League έγινε µε τον ποδοσφαιριστή Άλκη Δηµήτρη, της Α’ Εθνικής κατηγορίας. Τριµηνιαία ενηµερωτική και πολιτιστική έκδοση του συλλόγου των απανταχού Αµφισσέων email: [email protected] Τεύχος 74ο Ετος 14ο ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 1 10/7/11 10:48:42 AM

Embed Size (px)

description

Εφημερίδα "Τα Σαλωνα" - 3ο τριμηνο 2011

Transcript of Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

Page 1: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagoetto είναι ένα θεµατικό πάρκο, µοναδικό στον ελλαδικό χώρο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά

Θεµατικά Πάρκα της Ευρώπης. Είναι ένας χώρος γνωριµίας µε την ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, διακόσια µέτρα κάτω από τη γη, όπου

εκτίθενται παλιά και σύγχρονα µηχανήµατα που χρησιµoπoιούνταν κυρίως σε υπόγειες εξορύξεις. Ενα συναρπαστικό ταξίδι που µεταφέρει

τον επισκέπτη τριάντα χρόνια πριν, τότε που η στοά αντηχούσε τα παραγγέλµατα των µεταλλωρύχων και τον θόρυβο

των µηχανηµάτων εξόρυξης.

Σελίδα 4 -5

ταταΣάλωνα

Σελίδα 4Σελίδα 6 Σελίδα 2

Με την µατιά ενός απόδηµου Σαλωνίτη…

¦Àîôïôå ïé éäéáÝôåòå÷ ðáôòÝäå÷ ðòïëáìïàî ôïî áòøÛçïîï îÞóôï. ¦ïìà ðåòéóóÞôåòï Þôáî ðòÞëåéôáé çéá ôèî ðÞìè ôè÷ Ííæéóóá÷.

¸ îïóôáìçÝá, ïé ðáéäéëÛ÷ íîÜíå÷, ïé íùòöäéÛ÷, ïé Üøïé ôè÷ çåéôïîéÀ÷, ôï ôòÛêéíï óôá ëáìîôåòÝíéá, ôï ðáéøîÝäé óôé÷ áìÀîå÷. ¶Ýîáé åéëÞîå÷ øáòáçíÛîå÷ óôèî ãùøÜ íå øòñíáôá ëáé óùîáéóõÜíáôá áîåêÝôèìá ëáé éóÞâéá.

¸ ðÞìè ôöî ªáìñîöî, áùôÜ è éäéáÝôåòè íÀîá, Ûøåé ôèî éäéÞôèôá îá óå Ûìëåé Þðïù ëé áî âòåõåÝ÷, Þðïù ëáé îá æôÀóåé÷. ºé åçñ ðïù ôáêÝäåãá óôá ðÛòáôá ôè÷ çè÷, ôï Ûúèóá áùôÞ ôï óùîáÝóõèíá áëÞíè ðéï äùîáôÀ.

ºáé îá‹íáé ðÀìé íáúÝ óá÷. ×òõá îá ðòïóæÛòö Þ,ôé íðïòñ íå ôé÷ äéëÛ÷ íïù äùîÀíåé÷.

Ùìïù÷ ôïù÷ ªáìöîÝôå÷, Þðïù ëé áî âòÝóëïîôáé, ëáé Þóïù÷ ðáòáíÛîïùî óôèî ðÞìè ëáé Þóïù÷ úïùî áììïà, ôïù÷ îïéñõö ðÀîôá ëïîôÀ íïù. ¦Àîôá îá íéìÀíå ëáé îá ìÛíå çéá ôá ðáìéÀ ëáé ôá îÛá, íÛóá áðÞ ôïî ªàììïçï ôöî áðáîôáøïà ªáìöîéôñî ëáé íÛóá áðÞ ôèî åæèíåòÝäá ôïù ªùììÞçïù íá÷.

Îøïùíå ëïéîÞ çîñòéóíá ëáé øáòáëôèòéóôéëÞ ôèî áçÀðè çéá ôè çöîéÀ áùôÜ ôè÷ çè÷ ðïù íá÷ çÛîîèóå ëáé íá÷ ðÞôéóå íå ôèî íïîáäéëÞôèôÀ ôè÷.

¶ëæòÀúïîôá÷ ôèî åðéõùíÝá ëáé ôèî áçÀðè Þìïù ôïù ¢.ª. õÛìö áùôÜ ôè óùîïíéìÝá îá ôèî ëÀîïùíå óùøîÞôåòè ëáé áíåóÞôåòè. ºáõèíåòéîÜ. ºáé ðåòéíÛîïùíå áùôÜ ôèî åðéõùíÝá, áùôÜ ôèî ðòïóðÀõåéá îá ôèî áçëáìéÀóïùî Þìïé ïé ªáìöîÝôå÷.

°éóõáîÞíáóôå Þôé ðòÛðåé îá çÝîïùíå Ûîá÷ ðùòÜîá÷ ëïéîïà ðòïïòéóíïà óôïù÷ äàóëïìïù÷ ëáéòïà÷ ðïù úïàíå. ÆïùìÀøéóôïî åíåÝ÷ ðïù Ûìëïùíå ëïéîÜ ôèî ëáôáçöçÜ áðÞ ôá áçáðèíÛîá "ªÀìöîá".

»å õåòíïà÷ øáéòåôéóíïà÷ºñóôá÷ ºáòáäÜíá÷

Ο οµφαλός της Ρούµελης και το ξεκίνηµα της επανάστασης του 1821

K 1

660

Η Ευρώπη ψηφίζει Χάρµαινα

ΠΕΤΡΟΣΜΑΡΚΙΔΗΣ

Μέγας χορηγός των πρώτων αθλητικών

αγώνων στην Αµφισσα του 1914

Οδός Αγίου Νικολάου εκεί που το παρελθόν ενώνεται

µε το σήµερα…

Ηµερίδες ενηµέρωσης των κτηνοτρόφων

του Νοµού Φωκίδας

Χρηµατικά έπαθλα στους πρωτεύσαντες

Το Σάββατο 22/10/2011 στις 18.30 µ.µ.

στο πνευµατικό κέντρο της Άµφισσας θα γίνει

απονοµή βραβείων στους αριστεύσαντες µαθητές

Μια φορά κι ένα καιρό, ντελάλιζε

ο τελάλης…

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

Vagonetto

Σελίδα 2 Σελίδα 4 Σελίδα 7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας «ΕDEN 2011, Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας» βράβευσε τον Δήµο Δελφών, µοναδικό από όλη την Ελλάδα για την παραδειγµατική ανάπλαση και προώθηση των φυσικών χώρων που βρίσκονταν σε παρακµή, δηλαδή για τον παραδοσιακό οικισµό της Χάρµαινας. Η απονοµή των βραβείων έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκαν «Εξέχοντες ευρωπαϊκοί προορισµοί» µε θέµα: «Τουρισµός και ανάπλαση φυσικών χώρων» στις 27 και 28 Σεπτεµβρίου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Τουρισµού. Ικανοποιηµένος ο δήµαρχος Νίκος Φουσέκης, υπογραµµίζει πως «η νίκη αυτή αυξάνει περισσότερο τις ευθύνες που έχουµε για την προώθηση του οικισµού της Χάρµαινας ως σηµαντικού θεµατικού πάρκου στην ελληνική και ευρωπαϊκή τουριστική αγορά».

Ο Φωκικός µας στην Β΄ Εθνική! Μπράβο στον Πρόεδρο, τους παίχτες και την τεχνική ηγεσία: Η αρχή των µεταγραφών µετά την επίσηµη ανακοίνωση ότι θα αγωνίζεται στην Football League έγινε µε τον ποδοσφαιριστή Άλκη Δηµήτρη, της Α’ Εθνικής κατηγορίας.

Τριµηνιαία ενηµερωτική και πολιτιστική έκδοση του συλλόγου των απανταχού Αµφισσέων email: [email protected] Τεύχος 74ο Ετος 14ο ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 1 10/7/11 10:48:42 AM

Page 2: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

ταταΣάλωνατα ΕΙΔΗΣΕΙΣ / Σεπτέµβριος 20112

Χρηµατικά έπαθλα στους πρωτεύσαντεςΑγαπητέ κύριε Καλιµτζή,Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαµε την πρόθεσή σας να προσφέρετε χρηµατικό έπαθλο στους πρωτεύσαντες µαθητές της 3ης Λυκείου Αµφίσσης στη µνήµη της γιαγιάς σας Αργυρώς Κάζου. Ο σύλλογός µας θα οργανώσει την τελετή απονοµής που θα λάβει χώρα στην Άµφισσα στις 22 Οκτωβρίου 2011. Θα είναι τιµή για µας να παραβρεθείτε και να παραδώσετε τα χρηµατικά έπαθλα στους πρωτεύσαντες µαθητές. Με εκτίµηση το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου,Καραδήµας Κωνσταντίνος ΠρόεδροςΚάζος Δηµήτριος ΑντιπρόεδροςΣτράγκας Γεώργιος ΓραµµατέαςΜπάκας Κωνσταντίνος ΤαµίαςΤρίγκας Γεώργιος ΜέλοςΣουφατζόγλου-Κοντόπούλου ΝίτσαΜέλοςΚαλατζάκος ΑνδρέαςΜέλοςΞυγκάκης Κωνσταντίνος Μέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑγαπητοί Συµπατριώτες,Παρακαλούµε όπως µη ξεχνάµε την συνδροµή προς τον σύλλογό µας. Είναι ο µόνος οικονοµικός πόρος για τον σύλλογο και την εφηµερίδα. Οι συνδροµές να ασποστέλλονται µέσω : Ταχυδροµείου στην διεύθυνση «Αριστογείτονος 11-13, Τ.Κ. 10552 – Αθήνα» προς χρέωση Σύλλογος των Απανταχού Αµφισσέων «ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ».Στόν λογαριασµό 25620127 της Τραπέζης ΚύπρουΕπιπλέον στην ΄Αµφισσα :κον Καραµπέτσο Ηλία – ΕΛΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣΤηλέφωνο γραφείου : 22650 /28259 Οικίας : 22650 – 29519, Κινητό : 6978332771κον Καραδήµα Ευθύµιο :Τηλέφωνο : 22650/28612

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τον κ. Γεώργιο Κουτσοκλένη

για το πλούσιο υλικό που διέθεσε στην εφηµερίδα µας

¶ðéóèíáÝîïîôá÷ ðö÷ ïé èíåòÝäå÷ áùôÛ÷ åÝîáé éäéáÝôåòá óèíáîôéëÛ÷

ðòïëåéíÛîïù ïé ëôèîïôòÞæïé ôïù Áïíïà îá åîèíåòñîïîôáé åçëáÝòö÷ ëáé äéáòëñ÷ çéá ôá ðòïâìÜíáôá ðïù ôïù÷ áðáóøïìïàî, ôé÷ îÛå÷ åêåìÝ-êåé÷ ëáé ôá äåäïíÛîá ðïù ìáíâÀîïùî øñòá óôïî ëìÀäï, íå óôÞøï ôè äéáóæÀìéóè ôïù åéóïäÜíáôï÷ ôïù÷, è µïù-ìåùôÜ÷ úÜôèóå ôè âïÜõåéá ëáé ôè óùîäòïíÜ ôïù ËðïùòçåÝïù ñóôå ïé ëôèîïôòÞæïé îá åîèíåòöõïàî áðÞ áòíÞäéá óôåìÛøè ôïù ËðïùòçåÝïù, ôïù ¶¤¡°, ôïù ªùîäÛóíïù ¶ììèîéëÜ÷ ºôèîïôòïæÝá÷, ôïù ¶¤Ã¡°º ëáé ôïù ¶£¹°¡¶ ëáé ôè÷ áòíÞäéá÷ ¢/îóè÷ °çòïôéëÜ÷ °îÀðôùêè÷ ôè÷ ¦åòéæåòåéáëÜ÷ ¶îÞôèôá÷ ¼ö-ëÝäá÷ çéá ôá úèôÜíáôá ðïù õÛôïùî. Æá ëùòéÞôåòá úèôÜíá-ôá ðïù õÛôïùî ïé ëôèîïôòÞæïé ôïù îïíïà ëáé úèôÜõèëå è óùîäòïíÜ ôïù ËðïùòçåÝïù áæïòïàî:

ΛΥΚΟΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣÃé åðéõÛóåé÷ ìàëöî ëáé Àçòéöî óëàìöî åÝîáé æáéîÞíåîï ðïùïé ëôèîïôòÞæïé áîôéíåôöðÝúïùî óå ëáõèíåòéîÜ âÀóè ëáé ôïù÷ äèíéïùòçåÝ óèíáîôéëÛ÷

áðñìåéå÷. ªùúÜôèóè çéá ôè äéáäéëáóÝá ëáé ôï àãï÷ ôöî áðïúèíéñóåöî áðÞ ôïî ¶¤¡°.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΛΓΑ ¶ðáîåêÛôáóè ôïù íÛôòïù ôè÷ äöòåÀî øïòÜçèóè÷ ðòï-ìèðôéëñî æáòíÀëöî¼ùìÛ÷ úñöî - âåìôÝöóè úñöî çéá çÀìá ëáé ëòÛá÷- åîèíÛòöóè ëôèîïôòÞæöî áðÞ ëÛîôòá çåîåôéëÜ÷ Ü ëáõèçèôÛ÷ çåîåôéëÜ÷ çéá ôé÷ íåõÞäïù÷ ðïù øòèóéíïðïéïàîôáé–ÆéíÜ áóæÀìåéá÷ çÀìáëôï÷

ëáé ëòÛáôï÷–Îìåçøï÷ óôï àãï÷ ôöî úö-öôòïæñî–¤Üãè íÛôòöî çéá ôé÷ ðáòÀîïíå÷ åéóáçöçÛ÷ úñöî ëáé ôïî ÇøáòáëôèòéóíÞÈ ôïù÷ ö÷ åììèîéëÀ–¦òïçòÀííáôá çéá åðåîäà-óåé÷ óå óôÀâìïù÷ ëáé íèøá-îÜíáôá –µéïìïçéëÜ ëôèîïôòïæÝá - åîèíÛòöóè ëôèîïôòÞæöî çéá ôá óøåôéëÀ ðòïçòÀííáôá ëáé ôï óøåäéáóíÞ ôïù ËðïùòçåÝïù –¦áòïøÜ âïÜõåéá÷ óôïù÷ ëôèîïôòÞæïù÷ Þóïî áæïòÀ ôé÷ ïæåéìÛ÷ ôïù÷ ðòï÷ ôèî °çòïôéëÜ ÆòÀðåúá

–ºáôáðïìÛíèóè ôè÷ øòÞîéá÷ çòáæåéïëòáôÝá÷ ëáé ôöî ðá-õïçåîåéñî ôïù ëìÀäïù¦ïóïôéëÜ ëáé ðïéïôéëÜ åîÝó-øùóè ëáé áîáâÀõíéóè÷ ôè÷ ðáòáçöçÜ÷

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ°ðìïðïÝèóè äéáäéëáóéñî çéá ôèî Ûëäïóè Àäåéá÷ ìåéôïùòçÝá÷ ðïéíîéïóôáóÝöî ¦òïçòÀííáôá âåìôÝöóè÷ âïóëïôÞðöî ëáé äéáîïÝêåé÷ áçòïôéëñî äòÞíöî.ÆÛìï÷ óå óùîÛøåéá ôè÷ áðÞ 6 ¹ïùìÝïù 2011 èíåòÝäá÷ ðïù ðòáçíáôïðïéÜõèëå óôèî Ííæéóóá ëáé ëáôÀ ôèî ïðïÝá áòíÞäéá óôåìÛøè ôïù ËðïùòçåÝïù ëáé ôïù ¶¤¡° åîèíÛòöóáî ôïù÷ ëôèîï-ôòÞæïù÷ ôïù Áïíïà çéá ôá óèíáîôéëÀ õÛíáôá ðïù áæïòïàî ôïî ëìÀäï ôïù÷, úèôÜõèëå óå óùîåòçáóÝá íå ôïî óàììïçï ºôèîïôòÞæöî ¢åóæÝîá÷, è äéïòçÀîöóè íéá÷ îÛá÷ èíåòÝäá÷ óôè ¢åóæÝîá ôï ôåìåùôáÝï äåëáÜíåòï ôïù ªåðôåíâòÝïù. ¡éá ôè çîöóôïðïÝèóè ôè÷ áëòéâïà÷ èíåòïíèîÝá÷ ëáé ôïù ôÞðïù äéïòçÀîöóè÷ ôè÷ èíåòÝäá÷ áùôÜ÷ õá åîèíåòñ-óïùíå åë îÛïù íå óøåôéëÞ äåìôÝï ôàðïù.

Ηµερίδες ενηµέρωσης των κτηνοτρόφων του Νοµού ΦωκίδαςΤην συστηµατική διοργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ηµερίδων ενηµέρωσης των κτηνοτρόφων του Νοµού Φωκίδας, ζήτησε µε σχετική επιστολή της προς την Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η Βουλευτής του Νοµού Αφροδίτη Παπαθανάση.

«Τα Σάλλωνα»Τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου

απανταχού ΑμφισσέωνΙδιοκτησία:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΦΙΣΣΕΩΝ

Αριστογείτονος 11-13Τηλ: 2103216540 Τ.Κ.: 105 52

Κωδικός 1660ΕΚΔΟΤΗΣ:

Κων/νος ΚαραδήμαςΤηλ: 2106659769

Υπεύθυνος τυπογραφείου:Μαίρη Κωνσταντινίδου

Μενελάου 2 – ΗλιούποληΤηλ: 2109711877

Σχεδιασμός: Στέλιος Τσιμογιάννης

1. Φαλίδας Γεώργιος 30 ΕΥΡΩ2. Κόλια-Πισπιρίγκου 15 ΕΥΡΩ3. Αντώνιος Ανδρίτσος 20 ΕΥΡΩ4. Ιωάννης Γκαβογιάννης 20 ΕΥΡΩ5. Καπράλου Βασιλική 50 ΕΥΡΩ6. Αναγνωστόπουλος Αργ. 75 ΕΥΡΩ7. Γεράντες Γ. 30 ΕΥΡΩ8. Σ + Β 1000 ΕΥΡΩ

Το Σάββατο 22/10/2011

στις 18.30 µ.µ.στο πνευµατικό

κέντρο της Άµφισσας θα γίνει απονοµή

βραβείων στους αριστεύσαντες

µαθητές.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεκίνησε η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Άµφισσα στα πλαίσια της νέας σχολικής χρονιάς. Και φέτος οι εγγραφές αποδεικνύουν την επιτυχία του θεσµού και το ενδιαφέρον των συµπολιτών µας για µάθηση και πρόοδο. Πρόκειται για τις 3 τάξεις του Γυµνασίου και τις υπό εξέλιξη τάξεις του Λυκείου. Το πρόγραµµα διαρκεί 18 µήνες και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται απογευµατινές ώρες.Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν θεσµό και βασικό πυλώνα της διά βίου µάθησης στην Ελλάδα. Παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιµο µε απολυτήριο Γυµνασίου.Τα Σ.Δ.Ε. συνθέτουν ένα ευέλικτο, καινοτοµικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διαµορφώνεται µε βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων και δίνει έµφαση στην ενεργή συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία .Παρέχουν δεύτερη ευκαιρία στη µάθηση και τη ζωή. Οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν γνώσεις, εµπειρίες, αναπτύσσουν δεξιότητες, διαµορφώνουν αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές. Με το θεσµό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να ενταχθούν οµαλά στις κοινωνικές, οικονοµικές και επαγγελµατικές δοµές.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 2 10/7/11 10:48:50 AM

Page 3: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

Σεπτέµβριος 2011 / 3ταταΣάλωνατα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

H Άµφισσα έδρα του νεοσυσταθέντος Δήµου Δελφών, στα όρια της παλαιάς επαρχίας Παρνασσίδας βρίσκεται στο βόρειο άκρο του αρχαίου Κρισαίου Πεδίου.

Η ιστορία της είναι µεγάλη και χάνεται στα βάθη των αιώνων. Παλιότερα η πόλη ήταν πρώτη στην παραγωγή

κτηνοτροφικών προϊόντων, όµως τώρα το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων της ασχολείται µε την υποχρεωτική µονοκαλλιέργεια καλλιέργεια του "Ελαιώνα της Άµφισσας" στα πλαί-σια του Δελφικού Τοπίου, όπου παράγονται οι περίφηµες "ελιές Αµ-φίσσης".Παλιότερα, οι κάτοικοι ασχολούνταν µε επαγγέλµατα όπως η βυρσοδεψεία η κωδωνοποιία και η σχοινοποιία, για τα οποία η Άµφισσα ήταν γνωστή, ενώ σήµερα ελάχιστοι έχουν αποµείνει που ασχολούνται µε αυτά.

Η πόλη οφείλει το όνοµά της κατά µία εκδοχή στην Άµφισσα, που

σύµφωνα µε την µυθολογία ήταν κόρη του Μάκαρος (γιου του Αιόλου) και ερωµένη του θεού Απόλλωνα και κατά µία άλλη, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στο ρήµα αµφιέννυµι, που σηµαίνει περιβάλλω, επειδή η πόλη περιβάλλεται από τα βουνά Γκιώνα και Παρνασσός.

Κατά το 13ο αιώνα, η πόλη γίνεται γνωστή µε την ονοµασία

Σάλωνα ή Σάλονα, για την οποία υπάρχουν πολλές εκδοχές: κατά µία πρόκειται για παραφθορά της λέξης Σαλονίκη (από το Θεσσαλονίκη) και δόθηκε στην Άµφισσα από τον Φράγκο βασιλιά της Θεσσαλονίκης, Βονιφάτιο Μοµφερρατικό, ο οποίος την κατέλαβε, κατ΄ άλλη, προέρχεται από τη λέξη σάλος που σηµαίνει τράνταγµα, εξαιτίας των πολλών σεισµών που συνέβαιναν στην περι-οχή. Μια άλλη εκδοχή είναι εκείνη κατά την οποία υποστηρίζεται η παραφθορά του γεωργικού όρου εσάλωνα, δηλαδή µέσα αλώνια, όπως το ίδιο παρατηρείται στα Σεπόλια

(έσω πόλις), Καταπολιανή (κάτω πόλις) κ.λπ. Μόλις το 1833 η πόλη ξαναπήρε το όνοµα Άµφισσα.[3]

Επίσης το όνοµα Σάλλωνα πιθα-νά να προέρχεται απο τις συγκερα-

σµένες λέξεις ως άλωνα = σαν αλώνι = Σάλωνα ή Σάλλωνα (µε δύο λάµδα- πιο βαρής ήχος) σε ελεύθερη µετάφραση του αρχαίου Αµφί - έσω. {κατ' επέκταση η λέξη Salon είναι πιθανόν να προέρχεται απο τον ίδιο σχηµατισµό λέξεων δείχνοντας µε µεγάλη δόση υπερβολής ότι το σπίτι είχε ένα τέραστιο δωµάτιο ώς άλωνα- το καθιστικό- έρχόµενη πίσω σαν αντιδάνειο Σαλόνι.-Η πόλη έχει πολλά κληροδοτήµατα από ευεργέτες που άφησαν την

περιουσία τους για διάφορους κοι-νωφελείς σκοπούς (Μαρκίδης, Γιαγτζής, Σταλλός, Μαχαιράς κλπ). Στην πόλη λειτουργούσαν µέχρι πρόσφατα Αρχαιολογικό Μουσείο, Λαογραφικό Μουσείο, Δηµοτική Βιβλιοθήκη, Δηµοτικό Ωδείο, Ει-καστικό εργαστήρι, Παιδική Βιβλι-οθήκη, Πολιτιστικοί Σύλλογοι κα-θώς και Δηµοτική Φιλαρµονική και Χορωδία µε µεγάλη παράδοση. Επίσης, υπάρχει Ενιαίο Λύκειο, δύο Γυµνάσια, Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας, Εσπερινό Γυµνάσιο και Λύκειο, Δηµοτικά σχολεία, Νηπια-γωγεία, Βρεφονηπιακοί σταθµοί, Νοσηλευτική Σχολή, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και τµήµα - παράρτηµα του ΤΕΙ Λα-µίας µε αντικείµενο «εµπόριο και διαφήµιση».

Η Άµφισσα είναι έδρα όλων των Δηµόσιων Υπηρεσιών, διαθέτει

σύγχρονο Κρατικό Νοσοκοµείο, Πνευµατικό Κέντρο, Πρωτοδικείο, Πρεβαντόριο Κρατουµένων ενώ στε-γάζει και το ΚΤΕΛ Φωκίδας.Η πάνω πλατεία της πόλης ήταν το πνευµατικό και καλλιτεχνικό κέντρο της Φωκίδας, ενώ η κάτω πλατεία ή πλατεία Ησαΐα, από τον οµώνυµο επίσκοπο και εθνικό ήρωα, είναι το ουσιαστικό κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το Πνευµατικό Κέντρο, ενώ συγκεντρώνει επίσης πλήθος καταστηµάτων. Ακόµα η Άµφισσα διαθέτει ένα ξενοδοχείο και πολλές παραδοσιακές ταβέρνες.

Άµφισσα, η πόλη των Σαλώνων

Τα σκαλιά αυτά είναι φορτωµένα µε ιστορία και παραδόσεις και ενώνουν µερικά από

τα παλαιότερα και ωραιότερα σπίτια της πόλης. Εκεί αναπτύχθηκε και αξιο-ποιήθηκε ο θρύλος του Στοιχειού της Χάρµαινας, ένα ανθρωπόµορφο τέρας, πανύψηλο, µε µακρουλά χέ-ρια. Είχε άγριο και φριχτό παρουσιαστικό και όταν το έζωνε η µοναξιά έβγαινε από το ησυχαστήριο του και περιφερόταν από σοκάκι σε σοκάκι, βγάζοντας άγριες στριγκλιές και βογκητά. Μαζί µε τα ουρλιαχτά ακούγονταν και περίεργοι θόρυβοι και σύρσιµο από αλυσίδες, πράγµα που

δικαιολογεί την εξέλιξη του θρύλου αφού αξιοποιήθηκε επί τουρκοκρατίας για να φοβούνται και να µη κυκλο-φορούν οι κατακτητές και να οργανώνονται οι οπλαρχηγοί. Άλλωστε σε απόσταση ανα-πνοής από τα σκαλιά του Αη- Νικόλα βρίσκεται και το αρχοντικό του Δυοβουνιώτη που είναι σήµερα ιδιόκτητο µα και αντικείµενο επισκε-ψιµότητας. Ο περικαλλής Ναός συγκατα-λέγεται στα αξιοθέατα της πόλης και θεµελιώθηκε στις 3 Δεκεµβρίου του 1990 επί Δηµαρχίας Ιωάννη Γάτου µετά την συµφωνία των δηµοτικών και διοικητικών αρχών να συνενώσουν τις ενορίες Κοι-

Δρόµοι και

παραδόσεις

της Άµφισσας…Η οδός Αγίου Νικολάου στην πόλη της Άµφισσας ξεκινά από την πλατεία Κεχαγιά και καταλήγει στην είσοδο του οµώνυµου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αµφίσσης. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για δρόµο αλλά για τα γνωστά σκαλιά του Αη-Νικόλα. Είναι 100 συνολικά και οδηγούν στον Ναό που βρίσκεται σε αµφιθεατρικά υψοµετρικό σηµείο της πόλης, στους πρόποδες του όρους Έλατος, στην άκρη του απέραντου ελαιώνα

µήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Νικολάου σε µία ενορία και µάλιστα µε µια ονοµασία που συµπεριέλαβε και τα δύο ονόµατα: « Η ΚΟΙΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ». Με την συνεργασία Δήµου και ενοριτών καλύφθηκε το υψηλό κόστος της ανέγερσης του Ναού αφού

προηγήθηκε ο απαραίτητος εκβραχισµός. Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν στις 7 Μαίου του 1906 από τον τότε Επίσκοπο Φωκίδας, παρουσία των αρχών και πλήθους πιστών. Οι πρώτοι Ιερείς που υπηρέτησαν στον Ναό ήταν οι αείµνηστοι Πατέρες Γεώργιος Βακάλης και Ευθύµιος Ματθίας. Από το 1906 έως το 1930 έγινε η αγιογράφηση του Ιερού Ναού, δαπάνη των πιστών και ενοριτών, από τον Ανδρέα Στεφόπουλο ή Στέφο (1872-1931) εκ Δεσφίνης. Ο Στέφος ήταν αυτοδίδακτος και µελέτησε την βυζαντινή αγιογραφία στην Μονή του Οσίου Λουκά και στον Άθωνα. Ο τρούλος κατασκευάστηκε το 1929 µε 1930, το κωδωνο-στάσιο το 1949 µε 1950, το γραφείο το 1969 µε 1972, ο πρόναος το 1964 και ακολούθησε η προµήθεια των επίπλων και των ιερών σκευών.

(Βιβλιογραφία: « ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ» ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. ΖΟΥΜΑ ΑΜΦΙΣΣΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ Ε.Τ ΑΜΦΙΣΣΑ 2000)

Οδός Αγίου Νικολάουεκεί που το παρελθόν ενώνεται µε το σήµερα…

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 3 10/7/11 10:49:07 AM

Page 4: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

/ Σεπτέµβριος 20114 ταταΣάλωνατα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στόχος του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας είναι, όχι µόνο να παρουσιάσει τους χώρους λειτουργίας ενός µεταλλείου, αλλά

να ενηµερώσει, να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει τις καινούργιες γενιές πάνω στην ιστορία εκµετάλλευσης του βωξίτη και των ανθρώπων που εργάστηκαν σε αυτό, τιµώντας και προβάλλοντας τη µεταλλευτική ιστορία της Φωκίδας. H ιδέα για τη δηµιουργία του γεννήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους που δούλεψαν στα µεταλλεία και θέλησαν να διαφυλάξουν και να εκθέσουν τις µνήµες του τόπου - άρρηκτα πλέον συνδεδεµένες µε τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1998 από την S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.(πρώην Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλευµάτων και Βαρυ-τίνης) στο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας, στο 51ο χλµ. της εθνικής οδού Λαµίας-‘Αµφισσας στη Φωκίδα και λειτουργεί από το Σεπτέµβριο του 2003.

Η περιήγηση στο Vagonetto δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει

βήµα-βήµα τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Η γνωριµία µε την ιστορία του βωξίτη ξεκινά από το παλιό µεταλλείο, τη Στοά 850, συνεχίζεται µε την περιήγηση στον Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας και τη διαδραστική επίσκεψη στην Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας και ολοκληρώνεται µε µια βόλτα στην Υπαίθρια Έκθεση Μηχανηµάτων. Στο Vagonettο, θα ακολουθήσετε τα χνάρια των µεταλλωρύχων µέσα στις υπόγειες στοές µε τα κοιτάσµατα του βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήµατα ψη-φιακής τεχνολογίας, θα γνωρίσετε την ιστορία των µεταλλωρύχων και της µεθόδους εξόρυξης µέσα σε ένα παλιό µεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας. Η ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, που αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουµινίου, διαδραµατίζεται σε έξι διαφορετικές γλώσσες µε τη βοήθεια συσκευών ατοµικής ξενάγησης υψηλής τεχνολογίας.

Τo Vagonetto αποτελεί σήµερα ένα ιδιαίτερο, εναλλακτικό αξιοθέατο το

οποίο έχει δεχθεί πάνω από 60.000 επισκέψεις από το Σεπτέµβριο του 2003. Επιπλέον, κάθε χρόνο το επισκέπτονται πολλά σχολεία, καθώς αποτελεί εγκε-κριµένη εκπαιδευτική εκδροµή του Υπουργείου Παιδείας. Το "φουτουριστικό" περιβάλλον στον οµφαλό της γης εντυπωσιάζει µικρούς και µεγάλους: Η διαδραστική έκθεση αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-ση ως "καλή πρακτική" στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στην καινούργια διαδραστική Πτέρυγα Νέας

Τεχνολογίας θα: ανακατέψετε µε το χέρι την κοσµική ύλη. Θα τρέξετε µαζί µε τους κόκκους της αλουµίνας µέσα σε ένα βιοµηχανικό σωλήνα. Θα κάνετε εικονική τσουλήθρα στα µόρια του µεταλλεύµατος.Ταξιδέψετε στη µύτη ενός γιγαντιαίου γεωτρύπανου που αναζητά βωξίτη.

Τι θα δείτε στο Vagonetto; Την υπόγεια Στοά «850», όπου αναβιώνει η καθη-

µερινότητα των µεταλλωρύχων και η εξέ-λιξη των εξορυκτικών διαδικασιών. Το τρενάκι (Vagonetto) που χρησιµοποιούσαν οι εργάτες µέσα στα ορυχεία, σας µετα-φέρει στo παλιό ορυχείο, για να κάνετε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, στο κέντρο της γης. Την Υπαίθρια Έκθεση Μηχανηµάτων τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί διαχρονικά στα µεταλλεία βωξίτη. Την Έκθεση Μεταλλευτικής Ιστορίας µε τη Γεωλογική Αίθουσα, το Χηµείο, τον Τοπογράφο και την Αίθουσα Αποκα-τάστασης Περιβάλλοντος. Την καινούργια διαδραστική Πτέρυγα Νέας Τεχνολογίας. Η περιήγηση είναι µια πολυδιάστατη βιωµατική εµπειρία στα πλαίσια του «παίζω και µαθαίνω» και απευθύνεται σε όλο τον κόσµο. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα θεµατικό Πάρκο αξιοποιείται και η εκπαιδευτική διάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ετσι, στην κόκκινη αίθουσα, παρακολουθείτε ως ταινία το ταξίδι του βωξίτη µέχρι το έσχατο σηµείο της µεταµόρφωσής του σε αλουµίνιο, και, µε τη βοήθεια µίας µεγάλης οθόνης αφής, ανακαλύπτετε τον µαγικό κόσµο της ηλεκτρόλυσης. Στην πράσινη αίθουσα, ψάχνετε για βωξίτη και ακολουθείτε τα βήµατα του γεωλόγου µέχρι να βρείτε τις πραγµατικές ιδανικές συνθήκες για µία επιτυχηµένη γεώτρηση. Και στην µπλε αίθουσα παρακολουθείτε τη µικρή Μαρία, κόρη και εγγονή µεταλλωρύχου να αφηγείται σαν παραµύθι την ιστορία των ορυχείων της Γκιώνας.

Συµπερασµατικά το Vagonetto δεν είναι µόνο ένα θεµατικό πάρκο που πα-

ρουσιάζει στους επισκέπτες πώς γινόταν πριν από δεκαετίες η υπόγεια εξόρυξη του βωξίτη οδηγώντας τους µε βαγονάκι στην εξοφληθείσα εδώ και χρόνια Υπόγεια Στοά «850». Ούτε περιορίζεται µόνο σε µια ψυχαγωγική παράσταση τύπου «Ηχος και Φως» στα έγκατα της Γης (διακόσια µέτρα κάτω από τη γη) ή έστω επίδειξη

µιας παρακαταθήκης από εκθέµατα, που αφορούν στο βωξίτη και στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας που το δηµιούργησε.

Το Vagonetto έχει µια ιδιαίτερη ση-µειολογία, η οποία µάλιστα ενισχύεται

από τα προβλήµατα του µεταλλευτικού κλάδου τα τελευταία χρόνια τα οποία ειναι κυρίως επικοινωνιακού και οχι τεχνι-κοοικονοµικού χαρακτήρα. Το µοναδικό στην Ελλάδα µεταλλευτικό πάρκο κατα-φέρνει να "αναδείξει" έναν κλάδο που τις τελευταίες δεκαετίες η εικόνα του έχει τραυµατιστεί σηµαντικά από το γεγονός ό,τι έχει συνδυαστεί µε την επικινδυνότητα της εργασίας και κυρίως την διάσταση των αρνητικών περιβαλλοντικών επι-πτώσεων.Ο επισκέπτης του θεµατικού πάρκου προβληµατίζεται και συµπεραίνει αβί-αστα ότι µια «τρύπα» (είσοδος µεταλ-λείου, είσοδος στοάς προσπέλασης) στον Παρνασσό δεν συνιστά µόνο µια παροδική οπτική αλλοίωση του τοπίου και της µορφολογίας του εδάφους. Αλλά ότι αξίζει τον κόπο να ανοίξει κανείς µια τέτοια "τρύπα" µέσα στο δάσος, µε την προϋπόθεση ότι αυτή αποβαίνει τελικά ωφέλιµη για το κοινωνικό σύνολο και επιπλέον αφήνει το πλέον "ανώδυνο" περιβαλλοντικό αποτύπωµα (Κώδικας Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης). Και αυτή είναι η κυριότερη σηµειολογική του συνεισφορά.

Επιπλέον, προσφέρει στον επισκέπτη (και ειδικά στον νεαρό επισκέπτη/

µαθητή) βιωµατική εκπαίδευση, δίνοντάς του την ευκαιρία να σκεφτεί/διδαχθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα της υπόγειας εξορυκτικής δραστηριότητας, της ασφα-λούς χρήσης των εκρηκτικών υλών υπο-γείως, της υπόγειας δυνατότητας γενικότερα. Τον προβληµατίζει να συσχε-τίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υπόγεια δραστηριότητα µε τις αντί-στοιχες της επιφανειακής δραστηριότητας είτε εξορυκτικής είτε γενικότερης. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχει ανα-πτυχθεί ιδιαίτερη προβληµατική σχετικά µε την δυνατότητα ασφαλούς υπογει-οποίησης πολλών λειτουργικών εγκατα-στάσεων και δραστηριοτήτων (δεξαµενών καυσίµων και φυσικού αερίου, υπόγειων ταµιευτήρων νερού, συγκοινωνιακών δι-κτύων, χώρων στάθµευσης, εγκατα-

στάσεων επεξεργασίας λυµάτων, χώρων αποθήκευσης γενικότερα κλπ.).

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνο-λογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλ-

λευτικής του ΕΜΠ έχει πρόσφατα ανα-κοινώσει αρκετές προτάσεις για "υπό-γειες" λύσεις σε µια σειρά ειδικά προ-βλήµατα, που η εφαρµογή τους θα µας επιτρέψει να περιορίσουµε την περι-βαλλοντική τους διάσταση αλλά και να απελευθερώσουµε περισσότερο αδόµητο χώρο στην επιφάνεια, πράγµα εξαιρετικά επιθυµητό κυρίως στις µεγαλουπόλεις. Υπάρχουν αρκετές ανάλογες εφαρµογές στο εξωτερικό, για παράδειγµα, η Subtropolis (φωτο) στο Κάνσας των ΗΠΑ (κάτω από αυτό για να ακριβολογούµε) όπου στεγάζεται επιχειρηµατικό κέντρο και έχει δοµηθεί µέσα σε «εξοφληµένο» υπόγειο λατοµείο ασβεστολίθου.

Με την υπόγεια δραστηριότητα συν-δέεται και µια από τις δυνατότητες

(έστω προσωρινής) επίλυσης του προ-βλήµατος της υπερθέρµανσης του πλα-νήτη και "τιθάσευσης" του κακού δαίµονα που ακούει στο όνοµα διοξείδιο του άνθρακα. Με τις τεχνολογίες δέσµευσης και γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (τεχνολογίες CCS-Carbon Capture and Storage) που διαρκώς κερδίζουν έδαφος µπορεί να επιτευχθεί δραστική µείωση των εκποµπών του συγκεκριµένου αερίου θερµοκηπίου . Η διαδικασία περιλαµβάνει τον αρχικό διαχωρισµό του CO2 από τα καυσαέρια, και στη συνέχεια µεταφορά, συµπίεση και ασφαλή αποθήκευση του αερίου (εξαιρετικά µεγάλες ποσότητες της τάξης εκατοµµυρίων τόνων ετησίως) σε κατάλ-ληλους υπόγειους γεωλογικούς ταµι-ευτήρες. Τέτοιοι µπορεί να είναι οι εξοφληθέντες ταµιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι βαθείς αλµυροί υδροφορείς, τα εξοφληθέντα παλαιά ορυχεία άνθρακα, ορυκτού αλατιού και τα εξοφληθέντα µεταλλεία. Για παράδειγµα, έχει εκτιµηθεί, ότι οι ποσότητες διο-ξειδίου του άνθρακα που εκπέµπει ο σταθµός ηλεκτροπαραγωγής (φυσικού αερίου) στην Κοµοτηνή θα µπορούσαν να αποθηκευτούν για 25-30 χρόνια στο εξοφληθέν πετρελαιοφόρο κοίτασµα του Πρίνου. Αρκεί πέρα από τα τεχνικά και οικονοµικά προβλήµατα των τεχνολογιών CCS, των οποίων η λύση είναι θέµα χρόνου, να αφήσουµε κατά µέρος και την πανταχού παρούσα οικολογική µας καχυποψία.

Η µεταλλευτική δραστηριότητα και γενικότερα η υπόγεια δραστηριότητα

δεν είναι a priori επικίνδυνη ούτε a priori περιβαλλοντικά ασύµφορη. Αρκεί στην ανάλυση «κόστους-ωφέλους» να µπουν όλα τα δεδοµένα σε όλες τους τις διαστάσεις: τεχνικά, οικονοµικά, κοινω-νικά, περιβαλλοντικά. Αρκεί οι "δείκτες αειφορικότητας" να επιτρέπουν την ως άνω δραστηριότητα σε βάθος ικανού χρόνου. Διότι, άλλο είναι να κοµπάζουµε για το περιβάλλον, διαρκώς οικολογούντες και διόλου πράττοντες, και άλλο να το κάνουµε πράξη µέσα από µια παραγωγική διαδικασία µε όρους κοινωνικής ευθύνης. Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος δεν µπορούν να περιµένουν. Το ίδιο όµως και η ανάπτυξη. Την λύση θα δώσει η βιώσιµη ανάπτυξη, η ποιοτική κυρίως ανάπτυξη, η ανάπτυξη µε στόχο τη µετάβαση προς τη βιώσιµη κοινωνία…

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagoetto είναι ένα θεµατικό πάρκο, µοναδικό στον ελλαδικό χώρο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεµατικά Πάρκα της Ευρώπης, βρίσκεται στο διάσελο Γκιώνας και Παρνασσού, στο 51ο χλµ. της εθνικής οδού Λαµίας-Άµφισσας, µέσα στο χώρο των εγκαταστάσεων της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Είναι ένας χώρος γνωριµίας µε την ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, διακόσια µέτρα κάτω από τη γη, όπου εκτίθενται παλιά και σύγχρονα µηχανήµατα που χρησιµoπoιούνταν κυρίως σε υπόγειες εξορύξεις.... ένα ταξίδι στο κέντρο της γης…ένα συναρπαστικό ταξίδι που µεταφέρει τον επισκέπτη τριάντα χρόνια πριν, τότε που η στοά αντηχούσε τα παραγγέλµατα των µεταλλωρύχων και τον θόρυβο των µηχανηµάτων εξόρυξης.

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

Vagonetto

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 4 10/7/11 10:49:18 AM

Page 5: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

Σεπτέµβριος 2011 / 5ταταΣάλωνατα ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το βραβείο παρεδόθη στο Δήµαρχο Δελφών, κ. Νικόλαο Φουσέκη από τη Γενική Γραµµατέα Τουρισµού, κ. Κωνσταντίνα Μπέη, παρουσία πλήθους συµπολιτών µας και λοιπών προσκεκληµένων. Στη συνέχεια, η κ. Μπέη µαζί µε όλο το επιτελείο της, καθώς και οι αποστολές από τις τέσσερις περιοχές

της χώρας που βραβεύτηκαν ως επιλαχόντες στον ίδιο διαγωνισµό, επισκέφθηκαν την παραδοσιακή συνοικία της Χάρµαινας στην Άµφισσα, προκειµένου να ξεναγηθούν στο χώρο, για την ανάπλαση του οποίου και απονεµήθηκε στο Δήµο µας η ανωτέρω τιµητική διάκριση. Είµαστε υποχρεωµένοι να επισηµάνουµε ότι κατά τους τελευταίους τρεις µήνες, διάστηµα µέσα στο οποίο υποβλήθηκε η πρότασή µας, εν συνεχεία αξιολογήθηκε και κρίθηκε ως η καλύτερη και τέλος βραβεύτηκε επισήµως, έλαβαν χώρα µια σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων που σε πολύ µεγάλο βαθµό βασίστηκαν στην εθελοντική συµµετοχή και συνεισφορά συνδηµοτών µας. Επιθυµούµε λοιπόν να ευχαριστήσουµε ειλικρι-νώς και να συγχαρούµε για την προσφορά τους: Η µεγάλη ακµή των ταµπάκικων της Χάρµαινας διατη-ρήθηκε µέχρι και το µεσοπόλεµο αλλά µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο σταδιακά η συνοικία των βυρσοδεψών παρήκµασε εξαιτίας της δυναµικής εισόδου των πλα-στικών υλικών που αντικατέστησαν το δέρµα στις περισ-σότερες από τις εφαρµογές του.

Σήµερα έχουν αποµείνει µόνο 3-4 εργαστήρια ταµπά-κηδων που αγωνίζονται να συντηρήσουν την προαιώνια

τέχνη τους µέσα στις καταιγιστικές εξελίξεις της σύγ-χρονης ζωής.Στην Χάρµαινα, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 64/Δ/1989 έχουν χαρακτηριστεί 42 κτίρια διατηρητέα, 4 εκ των οποίων είναι δηµοτικά ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν σε ιδιώτες και κυρίως σε παλιούς βυρσοδέψες και κουδουνάδες, κάποια µάλιστα από αυτά έχουν ήδη αναπαλαιωθεί και αναδειχθεί.Ο χώρος είναι υποβλητικός και κάθε γωνιά του αποπνέει µυστικά, φορτωµένα µε θρύλους. Ο οικισµός εξακολουθεί να ασκεί µια µοναδική γοητεία τόσο στους ντόπιους, όσο και στους επισκέπτες της. Τα µοναχικά και ατµοσφαιρικά σοκάκια της, τα ερειπωµένα παλιά εργαστήρια, η πηγή και τα παλιά πλατάνια, το γραφικό Τουλασίδι, το κεντρικό κτήριο, παλιός κοινόχρηστος χώρος των ταµπάκηδων, συνθέτουν µια µοναδική στον ελληνικό χώρο γειτονιά, µεγάλης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά και τουριστικής. Μάλιστα οι θρύλοι για τα “στοιχειά” έχουν µεγάλη διάδοση στην περιοχή. Λέγεται πως τα “στοιχειά” απο-τελούν ψυχές σκοτωµένων ανθρώπων ή ζώων που τριγυρίζουν στα σοκάκια. Το σπουδαιότερο συνδεδεµένο µε την παράδοση είναι το στοιχειό της “Χάρµαινας” που αγαπούσε και προστάτευε τους Ταµπάκηδες, τους βυρσοδέψες, στην βρύση της Χάρµαινας νύχτα – µέρα… Αυτό συνδέεται µε την κατεργασία των δερµάτων που γινόταν µε το άφθονο νερό της πηγής της συνοικίας Χάρµαινας. Υπήρχε διαδεδοµένη η πεποίθηση ότι το νερό αυτό είχε την εξαιρετική ιδιότητα να προσδίδει στα δέρµατα της Χάρµαινας τον χαρακτηριστικό ανεξίτηλο και στιλπνό κίτρινο χρωµατισµό τους.

Η βρύση αυτή είναι το κεντρικό στοιχείο της τραχιάς τέχνης των ταµπάκηδων. Η κατεργασίας του δέρ-

µατος υπήρχε σαν τέχνη πολύ πριν το 1600 όπως ανα-φέρει ο Άγγλος περιηγητής Dodwell ο οποίος κατέγραψε καταρχήν το µέγεθος των ελαιόδεντρων και του καρπού της ελιάς καθώς και τα κατασκευαζόµενα χρωµατιστά δέρµατα που ήταν περιζήτητα σε όλη την Ελλάδα και εξάγονταν και προς όλες τις γνωστές τότε χώρες του εξωτερικού. Για την κατεργασία µε το νερό χρησιµοποιούταν γίδινο ή κατσικίσιο δέρµα και η διαδικασία ήταν απολύτως χειρονακτική και εξαιρετικά χρονοβόρα. Το είδος της κατεργασίας αυτής λέγεται «φυτική» και η δέψη του δέρµατος γίνονταν µε το βελανίδι και το ρούδι. Τα δέρµατα αυτά προορίζονταν για παντόφλες, για την εσωτερική επένδυση των παπουτσιών, φυσερά,

βιβλιοδεσία, τσάντες, πορτοφόλια, χαρτοφύλακες και περγαµηνές.

Πρέπει να πούµε ότι αυτό το είδος της φυτικής κατεργασίας, δίνει µια µοναδική ιδιαιτερότητα στα

δέρµατα:έχει µεγάλη αντοχή στη χρυσή γραφή. Αφού λοι-πόν διαπιστώθηκε ότι αυτής της φυτικής επεξεργασίας τα δέρµατα ήταν µοναδικά και είχαν την δυνατότητα να διατηρούν ανεξίτηλα στο χρόνο τα χρυσά γράµµατα, άρχισαν να τα χρησιµοποιούν στη βιβλιοδεσία και στις περγαµηνές. Κυρίως σήµερα τα δέρµατα αυτά διατίθενται για την κατασκευή των παπύρων του Βατικανού… Πολλές φορές η περιοχή έχει ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα και έχουν γίνει αναπλαστικές παρεµβάσεις, έχουν δηµιουργηθεί κέντρα εικαστικών εκδηλώσεων, στεγάζονται µουσεία και πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών. Ωστόσο, είναι φανερά τα σηµάδια του χρόνου και η έλλειψη προγραµµατισµού σε δράσεις και κυρίως σε παρεµβάσεις που κρίνονται πλέον απαραίτητες. Είναι πολλοί οι ιδιώτες που δεν διαθέτουν την οικονοµική δυνατότητα συντήρησης και διατήρησης αυτού του ιστορικού τοπίου. Η Χάρµαινα είναι φανερό ότι αργοπεθαίνει µαζί µε την ιστορία της, παρόλο που υπήρξαν πρόσφατα νέοι καλλιτέχνες που επένδυσαν στην περιοχή και προσπάθησαν να την αναβιώσουν ως πολιτιστικό κέντρο. Η µοναδικότητά της

είναι διαπιστωµένη και επίσηµα µετά την βράβευσή της:Φέτος ο νεοσύστατος Δήµος Δελφών βρα-βεύτηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ως ο καλύτερος αειφόρος τουριστικός ελληνικός προορισµός για το 2011 (στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προ-γράµµατος E.D.E.N.), σε µια πανηγυρική τελετή που διεξήχθη στον χώρο του Ευ-ρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Το βραβείο παρεδόθη στο Δήµαρχο Δελφών Νικόλαο Φουσέκη από τη

Γενική Γραµµατέα Τουρισµού Κωνσταντίνα Μπέη, παρουσία πλήθους κόσµου. Η Γενική Γραµµατέας µαζί µε όλο το επιτελείο της, καθώς και οι αποστολές από τις τέσσερις περιοχές της χώρας που βραβεύτηκαν ως επιλαχόντες στον ίδιο διαγωνισµό, επισκέφ-θηκαν την παραδοσιακή συνοικία της Χάρµαινας στην Άµφισσα, προκειµένου να ξεναγηθούν στο χώρο, για την ανάπλαση του οποίου και απονεµήθηκε στο Δήµο η τιµητική διάκριση. Ακολούθησε η βράβευση του Δήµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 27η Σεπτεµβρίου 2011 µε στόχο η προσπάθεια να έχει συνέχεια και σταθερό στόχο την ανάδειξη τόσο της Χάρµαινας, όσο και ευρύτερα του Δήµου ως ενός σηµαντικού ελληνικού τουριστικού προορισµού, µε κύ-ρια εφόδια τον ιστορικό πλούτο, το πολιτι-στικό επίπεδο και τη φυσική οµορφιά της περιοχής.

Εµείς κατ’ αρχήν στεκόµαστε στο πλευρό του Δήµου Δελφών και συγχαίρουµε τόσο για την προσπάθεια

όσο και για τους στόχους.Ωστόσο δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την κατάστα-ση που επικρατεί στον ιστορικό αυτό χώρο. Την ορα-τή εγκατάλειψη, τους ερειπωµένους τοίχους, τις ανεκ-µετάλλευτες δυνατότητες που σέρνονται σαν τα φαντάσµατα στους ιστούς της αράχνης. Καλές οι βραβεύσεις αλλά επί της ουσίας ποιος είναι ο προγραµµατισµός εκείνος που θα καθιερώσει την µοναδική µας Χάρµαινα ως κέντρο επισκεψιµότητας και θα δώσει χείρα βοηθείας στους ιδιώτες να διατηρήσουν τους πολιτιστικούς θησαυρούς που κουβαλούν την ιστορία της πόλης; Προγράµµατα υπήρξαν, σχεδιασµοί ανακοινώθηκαν, αναπλάσεις έγιναν αλλά στην Χάρµαινα οι τοίχοι ακολουθούν την φορά των φθινοπωρινών φύλλων.

Δεν θα µπορούσε να γίνει µία συνάντηση µε φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού για την ανεύρεση τρόπου υπο-

στήριξης τόσο του Δήµου, όσο και των ιδιωτών ιδιοκτητών αλλά και του ευρύτερου τοπίου του παραδοσιακού οικι-σµού; Ηµερίδες µε την συµµετοχή κεντρικών φορέων δεν είναι δύσκολο να διοργανώσει κανείς και υποσχόµαστε κι εµείς από την πλευρά µας ως Σαλωνίτες θα βοηθήσουµε κατά τις δυνάµεις µας…

Η Χάρµαινα του χθες και του σήµερα… Η Χάρµαινα, η φηµισµένη, παραδοσιακή συνοικία των Ταµπάκιδων ιστορείται από πολλούς αιώνες. Η παρουσία και η λειτουργία της χάνεται στο βάθος της ιστορίας όπως καταγράφεται στα παλιά σοκάκια της Άµφισσας όπου ήταν συγκεντρωµένα όλα τα εργαστήρια που ασχολούνταν µε την κατεργασία του δέρµατος (Ταµπάκικα ή Ταµπακαριά). Τα παλιά Ταµπάκικα βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 µέτρων νότια από το ιστορικό Κάστρο της Άµφισσας, ενώ στα δυτικά και στην ίδια απόσταση βρίσκεται ο σηµαντικός Βυζαντινός Ναός του Σωτήρος (του 11ου αι. µ.Χ.).

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 5 10/7/11 10:49:28 AM

Page 6: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

/ Σεπτέµβριος 20116

Μας είπαν…

Ο συµπατριώτης µας Νίκος Δρόλαπας ο οποίος είναι και Πρόεδρος των Επαγγελµατιών της πόλης αλλά και Πρόεδρος του Συνδέσµου Εργοληπτών Δηµοσιών Έργων ζει και δραστηριοποιείται στην Άµφισσα ως τουριστικός επιχειρηµατίας. Ο κ. Δρόλαπας για πολλά χρόνια ζει στον παλµό της πόλης και ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και την προκοπή της. Με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος των Επαγγελµατιών της Άµφισσας επισηµαίνει την ανάγκη ύπαρξης αναπτυξιακού σχεδιασµού που θα βγάλει την περιοχή από την υποβάθµιση και την κρίση. «Οι εργαζόµενοι επαγγελµατίες, τονίζει, δίνουν καθηµερινά αγώνα επιβίωσης. Αν και η Άµφισσα έχει όλα τα εχέγγυα για να αποκτήσει ένα βηµατισµό ανάπτυξης και προόδου, τόσο οι οικονοµικές συγκυρίες όσο και οι δυσµενείς συνθήκες στην διαχείριση των προβληµάτων καθώς και οι χρόνιες επιλογές οδήγησαν την περιοχή σε πλήρη στασιµότητα. Απαιτείται η επιλογή δύο –τριών ισχυρών στόχων τους οποίους να ακολουθήσουµε πιστά και όχι να µιλούµε περί πολλών και αορίστων και τελικά να µη γίνεται τίποτα». Ο Πρόεδρος των Επαγγελµατιών Άµφισσας δηλώνει πρόθυµος και πάντοτε έτοιµος να συστρατευτεί µε όσους νοιάζονται πραγµατικά τον τόπο, µήπως και αλλάξει κάτι και προτείνει συγκεκριµένα έργα:

α. Ο δρόµος προς χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού µέσω Αργοστίλιας

β. Ο Περιφερειακός δρόµος προς το θρυλικό Κάστρο

γ. Επέκταση του σχεδίου πόλεως µε περιορισµό του Δελφικού τοπίου

δ. Ειδικό πρόγραµµα επιχορήγησης για υποχρεωτική τοποθέτηση κεραµοσκεπών σε όλα τα κτήρια της πόλης.

ταταΣάλωνατα ΠΡΟΣΩΠΑ

Ετσι ξεχώριζε ιστορικά τους συµπολίτες µας ο Θεοχάρης Μελισσάρης, σε εκείνους που θυµούνται, αγαπούν

και επιστρέφουν, προσφέροντας συνήθως σηµαντικά πράγµατα στο κοινό όφελος, από αυτούς που λησµονούν και χάνονται. Λάτρεις

και νοσταλγοί, µε πάθος προβολής κι ανάδειξης της κοινής µας, της φηµισµένης αµφισσαϊκής κληρονοµιάς, είναι και οι άνθρωποι που ανέλαβαν προσφάτως τις τύχες του Συλλόγου απανταχού Αµφισσέων, το άτυπο Υπουργείο Εξωτερικών της πόλης µας, µε επικεφαλής τον έµπειρο και καταξιωµένο καπετάν Κώστα Καραδήµα και θέλουν, µακριά από ταπεινά κίνητρα κι υστεροβουλίες, να κάµουν κάτι από τα τόσα που έχει ανάγκη ο τόπος µας για την καλλιτέρευση της ζωής, το συλλογικό ανέβασµα και προκοπή.

Οµως οι γραµµές ετούτες θα αφιερωθούν σε έναν από τους σηµαντικώτερους

Αµφισσείς της νεώτερης Ιστορίας, τον Μεγάλο Ευεργέτη Πέτρο Λ. Μαρκίδη. Το πορτραίτο µιάς ευγενικής κι αρχοντικής µορφής στο Δηµαρχείο, το Μαρκίδειο 1ο Δηµοτικό Σχολείο, µε το επιβλητικό πέτρινο διδακτήριο των πρώτων µαθητικών µας αναµνήσεων, ένας κεντρικός δρόµος που φέρει το όνοµά του, οι υποτροφίες που, και την ευγενή άµιλλα προήγαγαν και κρίσιµη βοήθεια παρείχαν (σε παλαιότερους τουλάχιστον καιρούς) στις αναπόφευκτες οικογενειακές δαπάνες, τον καιρό των σπουδών στη φοιτητική µας πρωτεύουσα, αποτελούσαν τα ούτως ή άλλως ελλιπή, γνωστά στοιχεία γι’ αυτόν, επιπλέον της από 4 Οκτ. 1908 Διαθήκης του και της αναφοράς του κ. Ι. Ζουµά στον τάφο αυτού και της οικογενείας του στο Κοιµητήρι των Αγ. Πάντων.

Ο πρώτος ‘‘ιστορικός’’ της πόλης µας όµως, που κι αυτού δεν έχει αποτιµηθεί

ακόµη η προσφορά του στον πνευµατικό βίο της Άµφισσας, τυπογράφος, εκδότης-δηµοσιογράφος της εφηµ. ‘‘Άµφισσα’’, ο αείµνηστος Θεοχ. Μελισσάρης, χαρα-κτήριζε ζώντα τον Μαρκίδη «γόνο της µεγάλης και πολυµελούς και αρχαίας ευπατρίδου οικογενείας των Μαρκιδαίων, της πρωτοστατησάσης εις την πόλιν µας και κατά τον ιερόν αγώνα και κατά τον µετέπειτα…» και διασώζει άλλη µια γενναιόδωρη, τιµητική και πολυσήµαντη προσφορά, χορηγία του µεγαλέµπορου του Πειραιά ευεργέτη µας στη γενέτειρά του (βλ. σχετ. ‘‘Άµφισσα’’ εβδοµαδιαία πολιτική

εφηµερίς, φ. 442/9-5-1914, φ. 446/4-6-1914 και φ. 447/11-6-1914).

Σε χρόνους που η Ελλάδα ζούσε τη θετική επίλυση του εθνικού προβλήµατος µε την

ένδοξη πραγµατοποίηση των εθνικών µας πόθων, την απελευθέρωση κι ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος των ζωτικών ελληνικών περιοχών της Ηπείρου και της Μακεδονίας ύστερα από τους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-13, που η εθνική έξαρση ήταν ανεβασµένη στα ύψη από τους ηρωισµούς των παππούδων µας, ιδιαίτερης εκτίµησης έχαιρε τότε και το αθλητικό ιδεώδες, των σχετικά πρόσφατα καθιερωµένων Ολυ-µπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής. Η 5η Ολυµπιάδα είχε µόλις πριν δυο χρόνια διεξαχθεί στη Στοκχόλµη (1912). Ενισχύοντας την πρωτοβουλία φιλοπρόοδων συµπολιτών µας εκείνης της εποχής να διοργανωθούν αθλητικοί αγώνες στην Άµφισσα, ο Π. Μαρκίδης «απέστειλεν εις τον σχολάρχην κ. Παπαζήσιµον δρχ. 300 δια την αγοράν επάθλων δια να τελεσθούν και ενταύθα αγώνες ».

Ο Μαρκίδης υπήρξε αυτοδηµιούργητος. Ζούσε στον Πειραιά (οδός Λεωχάρους, αρ.

16), στις επαγγελµατικές-εµπορικές δραστη-ριότητές του συνεταιριζόταν µε τα αδέλφια του Ευστάθιο και Ιωάννη. Είχε βοηθήσει στην προικοδότηση των δύο νεώτερων αδελφών του. Γύρω στα 1900 (και το αργότερο το 1905) έλυσε τη συνεργασία µε τα πιο πάνω αδέλφια του και πιθανόν αποσύρθηκε από την επαγγελµατική δράση. Όταν συνέτασσε τη Διαθήκη του, είχε χάσει τον αδελφό του Χαράλαµπο. Τον Ιούνιο του 1909 φεύγει από τη ζωή στον Πειραιά και ο Ιωάννης. Ο αδελφός του Ευστάθιος φαίνεται ήδη το 1909 να ζη στην Άµφισσα και προσπαθεί να πωλήσει ένα οικόπεδό του στην Ιτέα. Εδώ ζούσε και η αδελφή τους Αγγελική παντρεµένη µε τον πολύπλευρων δραστηριοτήτων γιατρό Αλ. Στουρνάρα (για τον οποίο διαλαµβάνει σχετ. στο επικείµενης έκδοσης βιβλίο του, ο φίλος κ. Ι. Κολιαβάς). Ο Μαρκίδης έδωσε τη γενναία χορηγία του για τους Αθλητικούς Αγώνες, ο ίδιος όµως δεν ήλθε στην αγαπηµένη του πατρίδα.

Για τους Αγώνες συστάθηκε 5µελής ‘‘Ελλανόδικος Επιτροπή’’ από τους

βουλευτές της περιφερείας Κ. Λιδωρίκη και Ι. Ξηρό, τον φρεσκοεκλεγµένο πρόεδρο της Κοινότητας Νικ. Δεστερλή, τον δ/ντή της τράπεζας Κ. Μπουκλάκο και τον σχολάρχη Γ. Παπαζήσιµο, καταρτίστηκε Πρόγραµµα των Αγώνων, από 8 Μαΐου δηµοσιευµένο µε επτά (7) αθλήµατα: δρόµο 6 Km, άλµα τριπλούν, σφαιροβολία, πενταπλή κυκλική

κίνηση πέριξ της πλατείας Ησαΐου, άρση βαρών, σκοποβολή και διελκυστίνδα. Αξιοσηµείωτα και τα ορισθέντα έπαθλα της χορηγίας του Π. Μαρκίδη : όπλα ( δίκαννον, Γκράς, περίστροφον), ρολόγια (αργυρούν και νικέλλινον), ένα χρυσό δακτυλίδι κι ένας αµνός οβελίας. Τα έπαθλα προωρίζονταν για τον πρώτο κάθε αγωνίσµατος, ενώ για τον δεύτερο προβλεπόταν χρυσούν µετάλλιον.

Τόπος τέλεσης των Αγώνων ορίστηκε η πλατεία Ησαΐου, όπου τα ‘‘φυτρωµένα

πυκνά χορτάρια’’ της, φυσικός χλοοτάπη-τας, που ‘‘επατήθησαν κατά την τέλεσιν των αγώνων’’ θεωρούνταν ‘‘πολύ σπά-νιον φαινόµενον διά τα χρονικά του κόσµου’’. Το γήπεδο της πόλης, το ‘‘Εθ-νικόν Γυµναστήριον’’ θα αργήσει να κατα-σκευασθεί ( µε δωρεά των Ι. Γιδόγιαννου και Ν. Κορδώνη το 19 ), είχε δε σε αυτό τη συµβολή του κι ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός, µε µια γενναία ενίσχυση 25.000 δρχ. στον Γυµναστικό Σύλλογο ‘‘Πύθια’’ της πόλης ( βλ. Χρ. Α. Σεργουνιώτης, Χρονικόν Αµφίσσης 1828-1940…, Άµφισσα 2007, σσ. 129, 148). Οι Αγώνες ορίστηκαν για την Κυριακή 1η Ιουνίου 1914, οπότε και τη συγκεκριµένη ώρα έναρξης (4.00΄ µµ) ένα απρόσµενο πλήθος είχε συρρεύσει από την πόλη, τα γύρω χωριά, αλλά και τη Δωρίδα, παρά τη ζέστη του ηλιόλουστου καλοκαιρινού απογεύµατος, να παρακολουθήσει το πρωτό-γνωρο θέαµα. Η πρόνοια τοποθέτησης καθι-σµάτων για τους θεατές αποδείχτηκε πολύ ανακουφιστική.

Το πάθος των αθλητών, ο εξαιρετικός συναγωνισµός, η αγωνία του κοινού, δύ-

σκολα αποτυπούµενα µπορούν να εικασθούν από τα αποτελέσµατα και τους νικητές:α) άλµα τριπλούν : 1ος ο Γ. Μαντζίνος µε 9,86 µ. βραβεύτηκε µε χρυσό δακτυλίδι, 2ος ο Ευθ. Αθανασίου µε επίδοση 9, 60 µ. πήρε χρυσό µετάλλιο.β) σφαιροβολία : 1ος ο Γ. Ι. Φαρόπουλος µε βολή 11,31 µ. κέρδισε το περίστροφο, 2ος ο Ηλ. Βαρκούτας µε βολή 10,87 µ. πήρε χρυσό µετάλλιο.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ

Υπάρχουν µερικά τέκνα της Αµφίσσης, τα οποία άπαξ εκπατριζόµενα, γίνονται αρνησιπάτριδες και λησµονούν ότι ήσαν Αµφισσείς, εις διδοµένην δε περίστασιν δεν παύουν να εκδηλούν παντοιοτρόπως µίσος και περιφρόνησιν προς την ιδιαιτέραν των πατρίδα. Υπάρχουν όµως και άλλα πολλά, τα οποία, παρ’ όλον τον µακρόν εκπατρισµόν των, δεν παύουν να ενθυµούνται την ιδιαιτέραν των πατρίδα και να συνδράµουν αυτήν ηθικώς, υλικώς και ευεργετικώς και να το θεωρούν προσέτι ως τιµήν των διότι είναι Αµφισσείς… ».

Μέγας χορηγός των πρώτων αθλητικών αγώνων στην Αµφισσα του 1914

Του Δηµήτρη Παλούκη

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 6 10/7/11 10:49:42 AM

Page 7: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

Σεπτέµβριος 2011 / 7ταταΣάλωνατα ΠΡΟΣΩΠΑ

Τον παλιό καιρό που δεν υπήρχαν τα σηµερινά µέσα επικοινωνίας

µιας κοινωνίας, τη λύση την έδινε ο τελάλης ή ντελάλης, όπως έλεγαν τούρκικα το δηµόσιο κήρυκα. Ο τελάλης έπρεπε να έχει καθαρή, δυνατή, κρυστάλλινη φωνή για ν΄ ακούγεται µακριά και καθαρά, όταν «ντελάλιζε». Αν είχε την τύχη να έχει σπίτι στην κορυφή του χωριού τότε γλύτωνε το γύρισµα από

γειτονιά σε γειτονιά. Ο τελάλης τελάλιζε ο,τιδήποτε ήθελε ο

πρόεδρος της Κοινότητας ή κάποιος άλλος ενδιαφερόµενος

ξένος ή ντόπιος. Αν το χωριό ήταν µεγάλο τότε πήγαινε σε επιλεγµένα

µέρη, πρόσφορα, όπως υψώµατα, λόφο, σταυροδρόµια, πλατείες κ.λπ. και...

Προσοχή! Προσοχή! Ακούστε ούλ’ πέρα για πέρα! Η γριά (τάδε) έχασε την τριχιά της κι όποιος τη βρει να της τη

δώσει, ή στο µαγαζί (τάδε) φέρανε φρέσκια ψάρια, ή το πολυτελέστατον και ταχύπλοον ατµόπλοιο (τάδε) αναχωρεί

καθ’ εκάστην, την 9η εσπερινήν εξ’ Ιτέας, δια Λουτράκιον, Πειραιά κ.λπ., κ.λπ., ή αύριο έχει προσωπική εργασία.

Θα πάµε να καθαρίσουµε το δρόµο προς (τάδε) γιατί αρχίζει ο θέρος... να µην τα µαταλέµε και πολλές φορές...

Παλιότερα ο τελάλης πληρωνόταν απ΄ το χωριό όπως ο δραγάτης ή ο παπάς, δηλαδή µε γέννηµα. Σε µερικά χωριά η πληρωµή του ήταν η απαλλαγή του απ’ την προσωπική εργασία που επέβαλε ο πρόεδρος της Κοινότητας. Για τις ιδιωτικές ανακοινώσεις πλήρωνε ο κάθε ενδιαφερόµενος.Τώρα τα µεγάφωνα των Κοινοτήτων, των αυτοκινήτων, οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, τα φέϊγ – βολάν και τα άλλα πρόσφορα µέσα ενηµερώσεως έκοψαν το ψωµάκι του συµπαθέστατοι εκείνου τύπου, του τόσο γραφικού, του τελάλη.Ο τελάλης συνήθως έκανε και τον «θεληµατά», τον άνθρωπο δηλαδή που έκανε διάφορα θελήµατα, αγγαρείες – εκδουλεύσεις – µε πληρωµή.Αυτός ο τελάλης, ο δηµόσιος κήρυκας όπως είπαµε, παρευρίσκετο στις διάφορες δηµοπρασίες του Δηµοσίου ή της Κοινότητας και ο κόσµος έκανε χάζι µε το: Έχετε κύριοι µία! Έχετε κύριοι δύο! Έχετε κύριοι τρεις!... κατακυρώνεται υπέρ του... και η αµοιβή του ήταν ανάλογη µε το ύψος της δηµοπρασίας και λεγότανε τα «κηκυρίκια».Τελάληδες θυµούνται οι παλιότεροι:Στην Άµφισσα, τους: Αναστάσιο Μπιλάλη, Δρόσο Σκουτεράκο (πολύ καλοί και οι δύο), Σνδρ. Κουτσοχίωνη, Δηµ. Μπισκένη ή Κισκίση, Ιωάν. Μασαλάκια και Αλ. Καραησαϊα, τελευταία µόνο στις δηµοπρασίες.Στην Ιτέα τον:Γεώργιο ΒαλσαµάκηΣτην Δεσφίνα τον:Μπάρµπα – Χρήστο Μαλάκη.Στον Ελαιώνα:Εδώ τον δηµόσιο κήρυκα στις διάφορες δηµοπρασίες έκανε ο εκάστοτε κλητήρας της Κοινότητας.Στη Σεγδίτσα, τους:Παµαγιώτη Μανώλη, Ευθύµιο Μαντζίνο, Ιωάν. Μποµούκη και τον Ηλία Λένη µε το: «Ακούτε ούλοι, πέρα για πέρα».Στο Χρισσό τον:Παναγ. ΛαϊνηΣτην Κολοβάτα:Παναγιώτη Ηλ. ΠετράκηΣτην Αγία Ευθυµία, τον:Ευθύµιο Τσαβλή ή ΣαλούροΣτους Δελφούς τον:Παναγιώτη Ματθαίο

γ) αναρρίχησις επί κάλω : 1ος ο Θ. Πα-παδόπουλος, κέρδισε ρολόγι, 2ος ο Ν. Ξεπλάτης, χρυσό µετάλ. Είναι αγώνισµα αναρρίχησης σε σχοινί ύψους 14 µ. και νικητής ανακηρυσσόταν όποιος αθλητής έφθανε µέχρι την κορυφή. Σε περίπτωση ισοβαθµίας η νίκη κρινόταν από την χρόνο ανάβασης, ο πιο γρήγορος κέρδιζε. Στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων διεξήχθη τέσσερις φορές. Καταργήθηκε οριστικά µετά τους αγώνες του 1932 (Λος Άντζελες). δ) άρση βαρών : 1ος ο Ευθ. Κεφαλάς, κέρδισε ρολόγι, 2ος ο Δ. Α. Ξεπλάτης, χρυσό µετάλλιο και 3ος ο Ανάργ. Κολοβατιανός που τιµήθηκε µε έπαινο.ε) Διελκυστίνδα : « Από το πολύ τράβηγµα εκόπη το σχοινίον, η δε επιτροπή έδωκε και εις τας δύο οµάδας το αρνίον». Η Διελκυστίνδα είναι ένα ελληνικότατο άθληµα δύναµης που χρονολογείται από το 500 π.Χ. από τα «ξεχασµένα» σήµερα αθλήµατα Η κάθε οµάδα αποτελείται από οκτώ άτοµα, το συνολικό σωµατικό βάρος των οποίων πρέπει να είναι το ίδιο µε αυτό της αντιπάλου οµάδας. Το σχοινί που χρησιµοποιείται είναι από κάνναβη και το µήκος του κυµαίνεται από 33,5 έως 36 µ., Οι αθλητές-κλειδιά της κάθε οµάδας είναι ο αρχηγός, ο πρώτος στη σειρά και ο τελευταίος που τυλίγει (µια φορά) την άκρη του σχοινιού γύρω από τη µέση του, γι’ αυτό και αποκαλείται anchor (άγκυρα). Νικήτρια αναδεικνύεται η οµάδα εκείνη που θα τραβήξει κατά τέσσερα µέτρα προς το µέρος της το κέντρο του σχοινιού, το οποίο πριν την έναρξη του αγώνα βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σηµείο εκκίνησης. Στην Ολυµπιακή θητεία του (1900-08, 1920 και στη «µεσοολυµπιάδα» του 1906 στην Αθήνα) υπολογιζόταν ως ένα από τα αγωνίσµατα του Στίβου, αλλά αργότερα «αυτονοµήθηκε» και πλέον είναι ένα ανεξάρτητο άθληµα.στ) Περιφερική οδός πλατείας : 1ος ο Ν. Ξεπλάτης, κέρδισε ρολόγι, 2ος ο Σαλταφέρας, χρυσό µετάλλιο καιζ) δρόµος 4 km : 1ος ο εκ Σεγδίτσης Παπαευθυµίου, δίκαννον οπισθογεµές, 2ος ο Ηλ. Ξηρός, που κέρδισε περίστροφο. Μόλις πήρε το δίκαννό του ο νικητής, ‘‘προσεκάλεσε την επιτροπήν να την κεράση λίγο κρασάκι ’’, πρόσκληση που κρίνεται ως ‘‘το νόστιµον εις τους αγώνας’’.

Επίσηµος καλεσµένος µε εκτός συνα-γωνισµού επίδειξη ικανοτήτων στην άρση

βαρών ο «συµπολίτης µας κ. Αθ. Κακκανάς» νικητής «επανειληµµένως εις διαφόρους παγκοσµίους και πανελληνίους αγώνας» ποτέ ως τότε όµως µπρος στο κοινό της γενέτειράς του, εµφανίστηκε µε τα εννέα (9) κερδισµένα αθλητικά του παράσηµα στο στήθος, ‘‘έδειξε την ανδρείαν του και τας αθλητικάς του δυνάµεις σηκώσας διάφορα βάρη και παίξας εις τας στιβαράς του χεί-ρας ως µήλα έτερα σεβαστά βάρη’’. Το ένδοξο εκείνο τέκνο της Άµφισσας, για το οποίο δεν απέδωσε η έρευνα, άλλα στοιχεία επιβεβαίωσης και συγκεκριµενοποίησης των διακρίσεών του, που είχε πολεµήσει και τραυµατισθεί στους προ διετίας βαλκανικούς πολέµους, αγωνιζόταν στο στίβο της ζωής για την επιβίωση, την επαύριο κιόλας των Αγώνων, µε τη µακριά και λερωµένη µπλούζα του, οδηγώντας ‘‘το κάρρον του εις Ιτέαν διά να κερδίση 4 δραχµάς αγώγιον’’…

Για την επιτυχία των αθλητικών εκείνων αγώνων ο τότε υπουργός Παιδείας Ι. Τσι-

ριµώκος έσπευσε να συγχαρεί την Επιτροπή, εκείνη δε µε τηλεγράφηµά της στο Π. Μαρκίδη του διεβίβασε τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες της γενέτειρας, «ήτις υπερήφανος διά το φιλόπατρι τέκνον της ευελπίζεται ότι θα κατατάξη αυτό εις την σειράν των ευεργετών της Αµφίσσης». Με απάντησή του ο ευεργέτης ευχαρίστησε εγκάρδια κι αυτός την Επιτροπή. Οι

Αγώνες οδήγησαν στην επανασύσταση του Γυµναστικού Συλλόγου της Άµφισσας.

Η παράκληση-ευχή του Θ. Μελισσάρη προς τον Π. Μαρκίδη, ‘‘να µην παύση να

ενθυµήται την ιδιαιτέραν του πατρίδα’’ δεν χρειαζόταν, αφού από εξαετίας ο ευεργέτης (4 Οκτ. 1908) είχε συντάξει την ιδιόγραφη διαθήκη του, όπου συνιστούσε Ίδρυµα αφήνοντας τη µεγάλη και σεβαστή περιουσία του στο ‘‘Ελληνικόν κράτος και τον Δήµον της ιδιαιτέρας µου προσφιλούς πατρίδος Αµφίσσης’’ ώστε τα έσοδά της να διατίθενται «κατ’ έτος προς εκπαίδευσιν νέων Αµφισσέων φρονίµων, χρηστοήθων και επιδεκτικών σπουδής (…) εκ του Δηµοτικού Σχολείου Αµφίσσης εξερχοµένων ως και εκ νέων τοιούτων εκ των πέριξ της Αµφίσσης χωρίων των υπαγοµένων εις τον Δήµον Αµφίσσης…» µε «διαγωνισµούς προς απόκτησιν της υποτροφίας» οι οποίοι «θέλουσι φέρει άπαντες το ονοµατεπώνυµον ‘‘Μαρκίδειοι Διαγωνισµοί’’». Ο Π. Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή στον Πειραιά τη 12 Μαΐου 1918 και, κατά την επιθυµία του, ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του, την Άµφισσα, όπου από τη δεκαετία του ’20 υπάρχουν υπότροφοι του Μαρκιδείου, ανερχόµενοι σε χιλιάδες ως σήµερα.

Στο κρίσιµο ζήτηµα της σχολικής στέγης και για τις ανάγκες των µαθητών του Α΄

Δηµοτικού Σχολείου, µε το υπ’ αρ. 5532/21-9-1929 συµβόλαιο του συµ/φου Άµφισσας Ιωάν. Η. Τσαµτσή (µεταγεγρ. σε τ. ΠΣΤ΄ και αρ. 49) ο τότε Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου Άµφισσας Ιωάν. Γ. Γιδόγιαννος, κατ’ εντολή του Υπουργ. Παιδείας, δώρισε ένα κοινοτικό γήπεδο επιφανείας 3 στρεµµάτων πλάι στα αµπέλια των αδελφών Ι. Πρασά και Ν. Ζωγράφου, στην Διαχειρ. Επιτροπή του Μαρκιδείου, µε σκοπό το Ίδρυµα να «αναλάβη την υποχρέωσιν της εκ των εσόδων του (…) οικοδοµής επ’ αυτού διδακτηρίου εξαταξίου δηµοτικού Σχολείου Αρρένων και της εσαεί παροχής προς λειτουργίαν εν αυτώ, δωρεάν, τοιούτου σχολείου, εξανθρωπιστικού διά την µαθητιώσαν νεολαίαν της κοινότητος Αµφίσσης…».

Από διηγήσεις επιφανών τοπικών στελεχών του κυβερνώντος τότε

κόµµατος των Φιλελευθέρων, που άκουσε και διασώζει ο κ. Η. Ρεκαΐτης, φωτίζεται καλλίτερα η εκτός σκοπού του δωρητού ανέγερση του διδακτηρίου, όπως και τα των ντόπιων µηχανικών, των σχεδιασάντων κι επιβλεψάντων την οικοδοµή. Το επιβλητικό πέτρινο διδακτήριο ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην εκπαίδευση την 26 Φεβρουαρίου 1933. Πριν από εξ χρόνια, από τον διευθυντή και τους εκπ/κούς του Σχολείου ξεκίνησε µια προσπάθεια διοργάνωσης µιάς ηµερίδας τιµής στη µνήµη του µεγάλου ευεργέτη. Βοήθεια στη συγκέντρωση στοιχείων συγκινητικά µας παρέσχε κι ο αείµνηστος συµπατριώτης (από το Τριβίδι Δωρίδας) Ευάγ. Τσακανίκας. Η κίνηση δεν προχώρησε…

Στις προθέσεις του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Αµφισσέων

περιλαµβάνεται και η προβολή και τιµή των ευεργετών και δωρητών της πόλης µας, εκτός των άλλων, προφανών λόγων, και σαν ένα αξιόπιστο αντίβαρο στους άγονους καιρούς του ατοµικισµού και της αποξένωσης που ζούµε. Ο Πέτρος Μαρκίδης των υποτροφιών ( που πάνω από όλα χρειάζεται η διασφάλιση του κύρους τους, µε την αξιοπιστία και το αδιάβλητο των διαγωνισµών), του Α΄ Δηµ. Σχολείου και της ενίσχυσης του αθλητικού πνεύµατος, δεν µπορεί παρά να λάβει την εξέχουσα κι αρµόζουσα, στην µεγάλη κι αιώνια προσφορά του στην πόλη µας, θέση του, ‘‘διά θύµησιν’’ που γράφει στη Διαθήκη του. Αλλιώς, κατά την εύστοχην οµηρική κρίση, θα φαίνεται η ψυχή και τ’ άπρεπά µας έργα / αφού Μήτε στον ευεργέτη µας στερνά χρωστάµε χάρη ( Οδύσσ. δ 704-705).

Μια ορά κι ένα καιρό, ντελάλιζε ο τελάλης…

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 7 10/7/11 10:49:46 AM

Page 8: Εφημερίδα "Τα Σάλωνα"

/ Σεπτέµβριος 20118 ταταΣάλωνατα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το 39 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πρόκριση της Ενωσης ΣΚακιστών Αµφισσας στον Α΄ γύρο κυπέλουΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΥ

Μετά την πρόκριση της ένωσης σκακιστών Άµφισσας (Ε.ΣΚ.Α.) στον α’ γύρο του κυπέλου Ελλάδος µεταξύ των οµάδων Ανατ. Στερεάς-Εύβοιας, η µικρή µας πόλη συνεχίζοντας τις λαµπρές εµφανίσεις λαµβάνει µέρος στο διασυλλογικό πρωτάθληµα Ελλάδος που θα διεξαχθεί τη φετεινή χρονιά στην Ερέτρια Ευβοίας από 3-8 Ιουλίου σε 7 γύρους µε το Ελεβετικό σύστηµα. Στη φετινή περίοδο 2011-2012 η Άµφισσα συµµετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά, ενώ παραµένει στην α’ εθνική κατηγορία συνεχώς επί τετραετία. Η δεύτερη οµάδα του σκακιστικού οµίλου Άµφισσας (Σ.Ο.Α.) είναι νεοφώτιστη στη µεγάλη κατηγορία. Να σηµειώσουµε – για όσους δεν γνωρίζουν – ότι οι µικρότεροι σε πληθυσµό Άµφισσα µετέχει µε δύο οµάδες (όπως και ελάχιστες µεγαλουπόλεις ή αρκετές µε παράδοση στο σκάκι) ενώ άλλες ή δεν διατηρούν σκάκι ή δεν κατάφεραν να προκριθούν.Οι 20 οµάδες από το περσινό πρωτάθληµα είναι οι εξής: Π.Σ. Περιστερίου, Α.Ο. Κυδών Χανίων, ΕΟΑ ο «φυσιολάτρης» Νίκαιας, Σ.Ο. Ηρακλείου, Πανιώνιος Γ.Σ., ΑΕΚ, Ο.Σ. Τριανδρίας, Λ.Π. Φλώρινας, ΣΑΣ κορωπίου, ΕΕΣ Κορυδαλού, Ένωση σκακιστών Άµφισσας, ΦΟΝ Ηρακλείου Αττικής επικοινωνία, Σ.Ο. Πατρών, Σ.Ο. Καλλιθέας, Σ.Α. Γαζίου, Σ.Ο. Ιακαρίας «Ιωάννης Τσελέπης», Ν.Ο. Καλαµάτας « ο Ποσειδών».Τα 14 σωµατεία που προκρίθηκαν από τους οµίλους είναι: Σ.Ο. Αιγάλεω, Α.Σ. Παπάγου, Α.Ο. «Ζηνων» Γλυφάδας, Σ.Α. Θεσσαλονίκης «ο Γαλαξίας», Σ.Ο. Πολίχνης, Σ.Ο. Καβάλας, ΟΑΑ Ηρακλείου, Σ.Ο. Πτολεµαϊδας «ο Πτολεµαίος», Σ.Ο. Καλαµάτας, ένωση σκακιστών Αιγιαλείας, σκακιστικός όµιλος Άµφισσας, ΑΣΟ Σαντορίνης, σύλλογος Ιωαννιτών σκακιστών, Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.Αυτή η χρονιά – και παρά την κρίση της χώρας – ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος. Προσωπικώς θα επιθυµούσα να παραµείνει στην α΄εθνική κατηγορία η Ε.ΣΚ.Α. και να επιτύχει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσµα ο νεοφώτιστος Σ.Ο.Α. Την ίδια επιθυµία και ευχή εκφράζουν τα Δ.Σ. των συλλόγων και οι φίλοι του σκακιού της Άµφισσας. Ως έφορος του τµήµατος συγχαίρω τον προπονητή των οµάδων και άριστον δάσκαλο σκακιού, τον προταθλητή Ελλάδος Γιάννη Παπαϊωάννου και τους βοηθούς του Βαγγέλη Κακκανά και Ήλια Ευθυµιάδη. Τέλος σηµειώνω την ανεκτίµητη προσφορά του προέδρου Κώστα Παπακωνσταντίνου και της συζήγου του Ιωάννας Λαζογεώργου και του γραµµατέα Ευθυµίου Μαγκλαρά.(Τα ονόµατα των 34 συλλόγων της α΄εθνικής έλαβα από τη σκακιστική στήλη της σαββατιάτικης εφηµ. Ελευθεροτυπία που γράφει κι επιµελείται ο Τ. Πανταβός. Εκφράζω τις ευχαριστίες µου).

Ο Σύλλογος εθελοντών αιµοδοτών Άµφισσας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»ολοκλήρωσε µε εντυπωσιακό τρόπο τις εκδηλώσεις κατά το τριήµερο υποδοχής της ΦΛΟΓΑΣ της ΑΓΑΠΗΣ των εθελοντών αιµοδοτών της ΠΟΣΕΑ στα πλαίσια της 9ης Λαµπαδηδροµίας στον Δήµο Δελφών που πραγµατοποιήθηκε στην Άµφισσα, στο Γαλαξίδι και στην Επτάλοφο.Στιγµές ανεπανάληπτες πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του τριηµέρου Λαµπαδηδροµίας. Ευχαριστούµε όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους ,εκπροσώπους εκκλησίας ,τοπικής αυτοδιοίκησης ,φορέων, Συλλόγων ,µαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά

και συµµετείχαν µαζί µας στην Άµφισσα ,στο Γαλαξίδι και στον Επτάλοφο. Στην Άµφισσα την φλόγα άναψε µαζί µας στην Πλ. Ησαΐα και η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Γαζή Π. και η εκπρόσωπος της Υπηρ. Αιµοδοσίας ΓΝΑ Μ. Μαστρογιάννη. Παράλληλα έγιναν αρκετές εγγραφές δοτών µυελού των οστών από την όµορφη οµάδα του ΚΕΔΜΟΠ (Πανεπιστήµιο Πάτρας). Ιδιαίτερα ευχαριστούµε

:

- το ΔΣ, τους γονείς και όλα τα παιδιά από τα τµήµατα του Πολιτισ. Συλ. Προσήλιου, για το όµορφο χορευτικό διήµερο που µας παρουσίασαν.- την Βούλα Μαλαγράκη από το Κέντρο Πρόληψης ουσιών Ν. Φωκίδας.- όλους στην Δ.Ε Άµφισσας του Δήµου Δελφών- τον Αντιδήµαρχο Γαλαξιδιού κον Βασ. Καραγιάννη και όλους όσους βοήθησαν στο

Γαλαξίδι.- τον πρόεδρο Δ/Κ Επταλόφου κον Λιάπη Αλεξ. τον Σύλλογο Γυναικών Επταλόφου µε την δραστήρια πρόεδρο του κα Θεοδώρα καθώς και τον Γιάννη Ν. Πάλλα για την φιλοξενία .- όλα τα ΜΜΕ της περιοχής µας για την προβολή του έργου µας αλλά και όσους πάντα είναι αρωγοί στις εκδηλώσεις του Σ.Ε.Α. Άµφισσας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.Ενώ την Τετάρτη 21-09-11 ώρα 13.00 θα γίνει µαζί µε την Υπηρεσία Αιµοδοσίας εκδήλωση Υποδοχή της Φλόγας στο Γεν. Νοσοκοµείο Άµφισσας. Η φλόγα θα µεταφερθεί την Παρασκευή 23/09/11 και σε Αγία Ευθυµία –Βουνιχώρα όπου θα γίνει υποδοχή απ τους

εθελοντές αιµοδότες

Το ΔΣ

Στα πλαίσια της προετοιµασίας για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2011-21012 ο Φωκικός αγωνίστηκε στον Αλίαρτο µε την τοπική ποµάδα της οποίας και επεβλήθη µε σκορ 3-1, η οµάδα της Άµφισσας ήταν καλή προσπαθώντας να παίξει ένα απλό ποδόσφαιρο προηγήθηκε µε ένα γκολ του Σερπάνου στο ηµίχρονο.

Στο Δεύτερο µε πολλές αλ-λαγές ο Φωκικός έφτασε στο

2-0 µε σκόρερ τον Χαλούµη. Ο Αλίαρτος µείωσε σε 1-2 και ο Φωκικός µε κεφαλιά του Μπουλούλη έκλεισε το σκορ σε 1-3. Συνεχίζοντας ο Φωκικός την προετοι-µασία για την ως άνω περίοδο είχε φιλικό αγώνα µε τα Άσπρα Σπίτια στο Εθνικό Στάδιο της Άµφισσας, στο οποίο επιβλήθηκε µε 2-1. Δόθηκε ευκαιρία στο προπονητή του Μιχάλη Κασάπη µε τον οποίο θα συνεργαστεί και φέτος να δοκιµάσει κάποιους µικρούς παίκτες αλλά ακόµη να δει και σε τι κατάσταση βρίσκονται όλοι οι παίκτες που έχει στην διάθεσή του. Το παιχνίδι τελείωσε µε 2-1 υπέρ του Φωκικού. Ήταν ένα παιχνίδι προετοιµασίας και δεν µπορεί κανείς να βγάλει συµπεράσµατα. Η Διοίκηση του Φωκικού έστειλε το δικό της µήνυµα σύµφωνα µε το οποίο οι οµάδα θα ενισχυθεί, όχι µόνο για την κατηγορία που αγωνίζεται

αλλά και για την παραπάνω κατηγορία ( Β΄ Εθνική) κάτι που φαντάζει σχεδόν βέβαιο . Το ΔΣ και κυρίως ο Πρόεδρος Μ. Παπαδηµητρίου, είναι συνέχεια κοντά στην οµάδα έχουν αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται η οµάδα από πλευράς διοίκησης και όλοι οι φίλαθλοι του Φωκικού ελπίζουν και πιστεύουν ότι η αγαπηµένη τους οµάδα για τη φετινή χρονιά θα κάνει την υπέρβαση. Εκτός του Φωκικού, στο τοπικό Πρωτάθληµα της ΕΠΣ Φωκίδας αγωνίζονται ο Αµφισσαϊκός στην Α΄ κατηγορία τοπικού πρωταθλήµατος και η Ακαδηµία, οι Ελπίδες και τα Σάλωνα στην Β΄ κατηγορία τοπικού πρωταθλήµατος. Τα παραπάνω σω-µατεία έχουν και αυτά ξεκινήσει την προετοιµασία για την συµµετοχή τους στο τοπικό πρωτάθληµα που θα αρχίσει τον Οκτώβριο.

ΜΠΑΣΚΕΤΟ '''Μάκαρος Άµφισσας΄΄ οργανώνει και βελτιώνει το τµήµα µπάσκετ µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα ενισχύοντας τα τµήµατά του υποδοµής για τις παιδικές ηλικίες. Έχοντας στο δυναµικό του αξιόλογους γυµναστές και προπονητές έχει ρίξει το βάρος της δουλειάς του στις µικρές ηλικίες εκεί που υπάρχει το µέλλον του αθλητισµού και συγκεκριµένα του µπάσκετ. Με δύο αξιόλογους ανθρώπους για την κοινωνία της Άµφισσας τον Παναγιώτη Ταγκαλή και τον Σάκη Καρβέλη, αρκετές ηµέρες και ώρες της εβδοµάδας βρίσκεται στο πλευρό τον µικρών αθλητών και αθλητριών στο Αθλητικό Κέντρο ``Χ. Καµπεράκης΄΄ καταβάλλοντας µεγάλη προσπάθεια µε γυµναστές και προπονητές για το καλύτερο δυνατό.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:

Νίκη µε 3-1 του Φωκικού σε φιλικό

Το ταξίδι της φλόγας της αγάπης από την Άµφισσα

ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 8 10/7/11 10:49:56 AM