Γραμματική - Α΄ τάξη

of 18 /18
ΚΑΘΑΗΛΥ ΡΖ ΓΟΑΚΚΑΡΗ ΘΖ ΡΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΚΝ 1. Ζ ΑΙΦΑΒΖΡΑ – ΡΝ ΑΙΦΑΒΖΡΝ Ρν ειιεληθό αιθάβεην έρεη 24 γξάκκαηα. Αα άιθα Λλ λη Ββ βήηα Μμ μη Γγ γάκα Νν όκηθξνλ Γδ δέιηα Ξπ πη Δε έςηινλ Οξ ξν Εδ δήηα Πζο ζίγκα Ζε ήηα Ρη ηαπ Θζ ζήηα π ύςηινλ Ηη γηώηα Φθ θη Θθ θάπα Σρ ρη Ιι ιάκδα Τς ςη Κκ κη Υσ σκέγα Κόβω γφρω γφρω και κολλώ στο τετράδιό μου.

Embed Size (px)

Transcript of Γραμματική - Α΄ τάξη

1. 24 .

.

2. - : , . . 7.

: , , ,, , ,

, . .

17.

: , , , , , , , , , , , , , , , ,

.

3.

.

4. ...

, ...

.

5. -

, 1. :

.

6. -

.......

.

.

, 10 . . , .

7. , , ( ) , , ( ) .

.

8.

. .

. , ,

, .

. ; ;

. ! __ ; __ __ __ ; __ __ __ ;

.

9. ( ) . : :

:

.

10. (

)

, !

() , , , .

.. , , , .

: , .

.. , , , , , , .

11. : (.. ), (.. ) (.. ) . . .

.

12.

. .

, ( )

, ( ) , ( )

.

13. : .

:

-, , , , .

-, , , .

.

14. :

- - - - - -

15.

-

16. -

-, , ...: , ,

-, , , , ...:

, , ,

-, , ...: , ,

-, , , , ..

.

17. - . . ; - . . . ........................... ......................... . .......................... .

-

.

18. . . ..

3 2 .

.