ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες...

of 34 /34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 (άρθρο 1 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) Αντικείμενο Με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ έως ΣΤ΄ του παρό- ντος νόμου ρυθμίζονται οι γενικές αρχές και οι προϋπο- θέσεις αφαίρεσης οργάνων από ζώντες και θανόντες αν- θρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώ- μα. Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/53/ΕΕ (αρχικά 2010/45/ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010 (επί- σημη εφημερίδα αριθμ. L. 207 της 06.08.2010 σ. 0014- 0029) σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων αυτών και θεσπίζονται μέτρα υλοποίησής της. Ενισχύεται το πλαίσιο ποινικών διατάξεων για την καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων . Άρθρο 2 (άρθρο 2 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ έως ΣΤ΄ του παρόντος εφαρμόζονται στη δωρεά, τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την αφαίρεση, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μετα- μόσχευση ανθρώπινων οργάνων (εφεξής «οργάνων») που προορίζονται για μεταμόσχευση. Το παρόν δεν εφαρμόζεται: 1. στις αυτομεταμοσχεύσεις, 2. στη δωρεά, στην προμήθεια, στον έλεγχο, στην κω- δικοποίηση, στην επεξεργασία, στη συντήρηση, στην α- ποθήκευση και στη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ- τάρων που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο, καθώς και επεξεργασμένων προϊόντων που προέρχονται από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα, που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο, που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 26/2008 (Α΄51 ), το οποίο ενσωμάτω- σε την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί- ου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν Οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006). Επί- σης δεν εφαρμόζεται σε ιστούς και κύτταρα που χρησι- μοποιούνται ως αυτόλογα μοσχεύματα κατά τη διάρκεια μιας και της αυτής χειρουργικής διαδικασίας, 3. στη δωρεά αίματος και συστατικών αίματος, που διέπεται από το π.δ. 138/2005 (Α΄195), 4. στην αφαίρεση και χρήση αναπαραγωγικών κυττά- ρων , με σκοπό την εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοη- θούμενης αναπαραγωγής, που διέπονται από το ν . 3305/ 2005 (Α΄17). Άρθρο 3 (άρθρο 3 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) “άδεια”: η έγκριση, κατόπιν ελέγχου των προϋποθέ- σεων , η χορήγηση άδειας και η καταχώριση σε μητρώο από την αρμόδια αρχή, β) “αρμόδια αρχή”: η αρχή, ο φορέας, ο οργανισμός και/ή το ίδρυμα που φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, γ) “αποβολή”: η τελική κατάληξη ενός οργάνου, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεταμόσχευση, δ) “δότης”: κάθε άνθρωπος που προβαίνει στη δωρεά ενός ή περισσότερων οργάνων, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής του είτε μετά το θάνατό του, ε) “δωρεά”: η δωρεά ανθρώπινων οργάνων για μεταμό- σχευση, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡNE΄, 16 Ιουνίου 2011, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις
 • Author

  -
 • Category

  Documents

 • view

  6.744
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες...

. . .

NE, 16 2011, , :

, 1 ( 1 2010/53/) . 2010/53/ ( 2010/45/) , 7 2010 ( . L. 207 06.08.2010 . 00140029) . . 2 ( 2 2010/53/) , , , , , ( ) . : 1. , 2. , , , , , , ,

, , .. 26/2008 (51 ), 2004/23/ 31.3.2004 (EEL102/7.4.2004) 2006/17/ (EEL 38/9.2.2006) 2006/86/ (EEL 294/25.10.2006). , 3. , .. 138/2005 (195), 4. , , . 3305/ 2005 (17). 3 ( 3 2010/53/) : ) : , , , ) : , , / , ) : , , ) : , , ) : ,

2) : , , , , ) : , , - , , - , ) : , , . , , ) : , , , , ) : , ) : , ) : , , ) : , ) : , , , , , ) : , , , , , , ) : , , , ) : , ) : .... .... , , , ) : : ) , ) , ) , ) ) . - 4 1. . 2. , , , . 5 ( 13 2010/53/) 1. . , , , . 2. 6, . 3. . 6 ( 13 2010/53/) - 1. , , -

3 . 2. , , , . , . 3. , 2 : ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , . 4. 2 : ) , ) . 5. . 6. , , , 2 4, . 1 . . 7 1. . . , , , . . , , , , , , . 6 . . , , , , , . , , . , . . 2. , . . , , , 9 . . , , , . . , , , , , . , . . 3. , , . 4. . , , , , , . -

4 . 8 1. : ) , ) , . 3719/2008, , ) , , ) , ) . , , , , , ) , , , , , , ) , , , . 2. . 3. , , 7. 4. : ) , ) . . . 5. , . . 9 1. . , . , . : ) , ) , , . , . . . 2. , , , 3. 1.6.2013 . . 3. . , . , . . , . . 4. 3 . 2472/1997. . . 5. , , , ... ( 9 21/20.3.1985). , (...). , . 6. , . . , , , , , , -

5. , , , , . , , , . , . 7. . . 10 . . . 11 . , . 12 ( 4 2010/53/) 1. O , .... , , , , . 2. : ) , ) , ) 16 , ) , , 13, 14 17, ) 17, ) , 20, , , ) , , 1 21, ) , 2 21. , , . 3. . . 13 ( 5 2010/53/) 1. , .... .... , . 2. , . . 3. . 4. , ..., , , , , , , . , , . . 5. . , 4 , ,

6 12 . (.....). 6. , . 7. 1 6 : . , , 24 , , , , , . . , , . . , .... .... , , , . 8. - , . 9. . 14 ( 6 2010/53/) , 13, : 1. , , . .. 38/2010 ( 78) 2005/36/ 7 2005. 2. 4 13, , , , , , , . 3. , , . 15 ( 9 2010/53/) 1. , .... .... , . 2. , ..., . . . 3. , ..., , , , , . , , . 4. . , , , , 12 . (.....). 5. , , . 6. , . 7. , , : ) , ) . 8. - ,

7 . 9. 24, 365 . 4. , . 5. , , . 6. - , , , - 29 2010/53/. 17 ( 8 2010/53/) , , , 1. ( ....), . 1579/1985 (217 ), : ) , ) , , , ) , , , , , ) , , . 2. .... , . , , . 3. 6 31 . 2072/1992 (125). 4. , , , , .... ( ....), 15 . 3370/2005 (176). 5. , , : ) , . ) -

16 ( 7 2010/53/) 1. , . , . , , . 2. 1, , , - , , , . 3. 12, . , , , . 7 , , . , . , , , . , / , . / . . .

8 : ) , , ) , , ) , , , ) , . ) . 6. 1 . 18 ( 12 2010/53/) 1. , , , . , , 3 12. 2. , , . , , , 2 27, , , , , .... ..... 3. , , , / , . 4. , , , . 5. , , , , , , . 19 1. , , . , . . . 2. , . , . , , . . 3. , , , , , . 4. , . 5. . , . , , , , , , , , , . , , , , . 6. ,

9 , .... 7. , . 20 ( 10 2010/53/) 1. , , , . / . / , , , 10 . 2. , , , , : ) ) , , . . 3. , , 1, , , , . . 2472/1997 (50 ). 4. 2 3 . . 5. - , , 29 2010/53/. 21 ( 11 2010/53/) 1. : ) , , , , , , ) , , ) . 3 20 , . 2. , 12. 3. - , , , 29 2010/45/. 4. , , , 1 11 .. 26/2008 2004/23 31 2004 ( 61). 22 ( 15 2010/53/) 1. , . 2. , . , . 3. , , , , . 4. , , -

10 , , : ) , , ) . . 5. . 2472/1997 ( 50). 23 ( 17 2010/53/) 1. : ) , ) . 2. / , , . 3305/2005 ( 17). 24 ( 17 2010/53/) 1. (...), ...., . 2. , . , , . . 3. , : - 12, . - , , , , , , , . - , , , , , . - , , , , , , , . - , , , . - / , 20. - , , . - , , , 32. - , 30. - . 25 1. , : . , , . , . , . , . , , . , . (...), , . -

11 , . , . , , , . - . , , . . 2. , , . 3. . 4. . 26 : ) . ) , , . ) , , . 27 1. , , . 28. 2. . 3812/2009 ( 234). , , , . .. , . 3. , . 2190/1994. . . , 21 . 2190/1994 ( 28). 4. : . 1, . 2 25 . 1943/1991 ( 50), . 2 .. 50/2001 ( 39). 5. . 3205/2003 ( 297) . 3833/2010 ( 40). 6. , , . . 7. 24 365 . 28 1. , , , , , , , , . . 2. . , , , , -

12 , . - 29 ( 20 2010/53/) 1. , , , . 2. : ) ) . 30 ( 21 2010/53/) , : ) ) - . 31 ( 18 2010/53/) 1. : ) , , , , ) ) . 2. - , . 32 ( 19 2010/53/) , , 19 2010/53/, . 33 ( 22 2010/53/) 27 2013 , , . - 34 ( 16 2010/53/) , 1. . 2472/1997. . 2472/1997 95/46/, . 2. , : ) , 10 . 2472/1997. , 21 23 . 2472/1997, ) , , , 7 . 2472/1997. 7 . 2472/1997, , 21 23 . 2472/1997, ) -

13, 5 . 2472/1997. 3. / , , 10 . 4. , 13 . 3418/2005 ( 287 ) 371 . 35 ( 23 2010/53/) 1. 4, 8 9 (15.000) . 2. . , , , . 3. . 4. , , , (15.000) . 5. . , (15.000) . 6. , , 19 , (15.000) . 7. , , 19, (15.000) . 8. , 19, (15.000) . 9. , , (6.000) . , (15.000) . 10. 13 15 (15.000) . 11. 1 10, . 36 1. 35 , . . 2. 35 , . 37 35 36 . 38 - 1. 35 36 , . 2. , 35 36, , 1, . . , ,

14 , . 39 35 36 . . . , . , . 40 , , 1 323 . 41 ( 23 2010/53/) , 27 2012, . , , , , , 42 .. 26/2008 1. , , , , , , , .. 26/2008 ( 51), 2004/23/ 31.3.2004 (EEL102/7.4.2004) 2006/17/ (EEL 38/9.2.2006) 2006/86/ (EEL 294/25.10.2006). 3 .. 26/2008. 2. , , , , ( ), , ( ), , . 3. , , . 43 1. . , , , . 2619/1998, ( 1997). 2. , , , . 3. . 3305/2005 ( 17). 44 1. . 5 6 . 2. . 3305/2005. 3. , , . . . 45 .

15 . . 46 1. . , . 2. 1 , 8 . 3305/2005, . 47 1. 7 .. 26/2008. 2. . 3305/2005 ( 17). 3. . 48 1. . 2. . , , , . , , 1464 . 3. , 13 .. 26/2008, , . , . . 4. , , . , . - , , - , , . 5. , , , , . , .... . 6. , , , , , , / , / / , , . . , .... . , / . , , , . , . 49 1. , , 6 3 .. 26/2008, 8 9. . , 3 9 . 6 7 -

16 9 . 2. 1 2 8. , (-) , , , , , , , . , , . , , . 4 8. . 3. 1 . 3305/2005 (17). 50 , , , , 1. . 2. . 1 8 . 3. , - , , . , , . , , 1464 . 4. 3 . , (), () , () (). : ) , ) , ) , , , ) , , . 51 1. . . 3305/2005. .... .... 5 .. 26/2008. 2. , . . 3. , . 4. , ..., , , , , , , . . , , . 5. .. 26/2008 . 4 , , . (.....). 6. , . 7. 1 6: . , -

17 , 24 , , , , , . . , , . . .... .... , , , . 9. . 10. - , . 52 1. , , , , 3 15 .. 26/2008. 2. : . (...), , , , , . . (...), , , , , , . . (..), , , , , . 3. .. 26/2008. 4. , , 2 10 .. 26/2008 . 5. , , , , , / / . 53 1. : ) .... .... , , , , , , , , , ) , ) , ) ) ..... 1 6 .. 26/2008 , . , 2 6 .. 26/2008, 2. 2. , ..., 17 .. 26/2008 , 18 , 30 , , , 31 , . 3. 7 .. 26/2008. , . , . 4. , . 5. . . 54 1. ..... , 1 6 .. 26/2008, -

18 , . , 2 6 .. 26/2008, 2 4. 2. , ..., 17 .. 26/2008, , 18, , 30 , , , 31 , . 3. , ..... , , . , , (100.000) . . . , , 4 . . , , . . 4. , , . 5. (500) . , , . . 6. 7 .. 26/2008. , . , . 7. , . 8. . . 55 1. : ) .... .... , , , , , , , , , ) , ) ) . , 1 6 .. 26/2008, , . , 2 6 .. 26/2008, 2. 2. , ..., 17 .. 26/2008, , 18 , 30 , , , 31 ,

19 . 3. 7 .. 26/2008. , . , . 4. , . 5. . . 56 , , , . (1.000.000) , . . 57 1. 3 12 .. 26/2008, . . 3305/2005 ...., . 2. .... .... , . 3. , ..., . . . 4. , ..., , , , , , . , , . 5. . , , . (.....). 6. , , . 7. , . 8. . 9. - , . 58 , . 59 1. , 43, , (15.000) . 49. 2. . , , , . 3. .

204. , , , (15.000) . 5. . , (15.000) . 6. , (15.000) . 7. , , (6.000) . , (15.000) . 8. 51 , , 52 55 57 (15.000) . 9. 1 8 , . 60 1. 59 , . . 2. 59 , . 61 59 36 . 62 - 1. 59 60 , . 2. , 59 60, , 1, . , . , , , . 63 59 60 , . . . , . , . 64 1. : ) 1 20 . 2737/1999. ) 3 , 20 . 3172/2003 ( 197). 2. . 2737/1999 , , .

21 65 1. , 7 . 2737/1999, . 2. , , , 8 . 2737/1999, . 3. , 11 . 2737/1999, . 4. , , 2 3 12 . 2737/1999, . 5. , , 12 . 2737/1999, . 6. , 4 6 . 2737/1999, . 7. 4 13, . 8. 3 15, . 3727/1999. . 9. , , , , , , , , , . . 3205/2003. , . 10. , , . 11. , 13, 15, 51 57, , , . 12. , 53, 54 55, , , . , , . 13. 1.7.2013, . , . 66 , .... 1. 9 3 . 3074/2002 ( 296), 1 18 . 3260/2004 ( 151), , (.....), . 2920/2001 ( 131). 2. 1 9 . 3833/2010 ( 40) : (....), , . 3. 1 . 1108/1980 ( 304), 26 . 1959/1991 ( 123) : , , (....), . 4. ... -

22 . , (. . 15/2010-... 2821) . 5. 5 9 . 2889/2001 ( 37), 1 . 3868/2010 ( 129), : ..., .. : ) , ) , , , , , , . .... 6. , : ) 25% , (21) , ) 50% , (21) , ) 75% , (42) . , . 13 . 3 .. 4111/1960 ( 163), 12 .. 993/1966 ( 271), 2 . 2 . 1821/1988 ( 271), 74 . 1 5 . 2071/1992 ( 149), , . 7. 1 15 . 3918/2011 ( 31) 2 11, . 8. 13 . 3868/2010 ( 129) 3 : 3. , , , . , , , , . . 9. 13 v. 2716/1999 8 : 8. , 9 , , , . , , , , . . 10. 2 1 . 3106/2003 ( 30) 2 : 2.. , 21 . 2716/1999 ( 96) 1 2 . 3106/2003 ( 30), , .. 572/1970 ( 125), ..... , , , . , , 2 1 . 3106/2003 , , ,

23 . 13 . 3868/ 2010 ( 129) . 11. , . , (399) (400) : ) , . ) (2) (399) (4) (400) . , . ) , , , ... ... . ) , , , , , . , . 13,14 15 . 2690/1999 . . . . , , , , , , , ... 12. , .., , : ) , . ) , . ) . ) - , . ) - , . 13,14 15 . 2690/1999 . . 13. , . . (, - , - , ) , . . 14. . 1 69 . 3918/2011 : (2) , , (1) , . , , . 4 62 . 3918/2011, , , .... 15. . 11 7 . 1579/ 1985 : .... , , , , ..... , , , ..... 16. . , , -

24 , . , . . 17. 1 .5 . 3833/2010 ( 40), 90 . 5 . 3842/2010 ( 58), . 3845/2010 ( 65) , . 18. ... , , . 19. 2 2 1 .. 84/2001 ( 70), , , . . . , , . 20. 1 58 . 3966/2011 (118) (5.000) ... , . 3868/2010. 21. 2 3 . 3919/2011 ( 32) 15.9.2011 . 22. . 3 21 . 3871/2010 ( 141) ... , , , , . 3527/2007 , ... . 23. 1.6.2011 ..... - 1 32 . 3918/2011 -, . 24. 9 1 . 3918/2011 ( 31) : ) (...) , , ... 25. . 6 5 . 3918/2011 : (...) , . 26. 6 10 . 3580/2007 : (...) , , . 27. 11 45 . 3205/2003 ( 297), 4 . 3868/2010 ( 129) 3 62 . 3918/2011 ( 31) : 11. . i. (7) . ii. (7) , (5) (2) . (11) , (7) (4) . iii. (7) , (4) (3) (7) , (5) (2) . i. (6) , (3) (3) (6) , (4) (2) . -

25 6 . 3754/2009. . (7) . i. ... : , , . .. 28. , , , 24 . 3846/2010. ... , , . 3867/2010 . 3918/2011. 29. . 6 6 . 3204/2003 : 6. , , . 30. 4 . 3754/2009 ( 43) 1 : 1) ... . ... ...., . .... 50% . , 30% . (7) , . 50% + 1 . . (1) , , . , ... . . 31 , . . (5) , (15) . (15) , (15) .... . , , , . 31 . 31. 2 75 . 2071/1992 ( 123), : ..., , , , , , , , . 32. ..., , . 1 19 . 3730/2008 ( 262), 2 3 . 3868/2010 ( 129), : ..., ... ..., . ... , ... . 33. 6 44 . 3205/2003 ( 297) : - , , (235) . 34. . 3 16 . 3259/ 1998 : , , , , , , ..., ...., K . .

2635. . 4 1 .. 412/1998 : 4. , , , , , ... ...., , K . 36. 2 .. 412/1998 . 37. 3.8.2010 2.3.2011 , , , : ) , 2.8.2010 ) , 2.8.2010 . , , , . 38. 3 67 . 3918/2011 ( 31) : , , . , 2.8.2010 2.8.2010, , . 39. , . 8 25 . 3868/2010 ( 129), 3.8.2010 2.3.2011, . 3918/ 2011 (A 31), , , , , , , , 67 . 3918/ 2011. 40. 2 2 . 3868/2010 2 21 . 3580/2007 (134) : , , (15) , , . 41. .... N .... . .... . .. 225/2000. 42. 2 2 . 3868/2010 : , , , , (15) , . , , . 67 : - , 1 16 2 -

27 : ( ) ( ) () HIV/AIDS, C B B- , , , 2 16, : . , , . . / . . , . . , . . . . . . , , . 68 1. . 2 12 . 3816/2010 ( 6) : , , , (), 2. , , . 2. . 2 12 . 3816/2010 . 3. . 1 12 . 3816/2010 : . , . . , , . , . (). , , , , , , . 35 . 3918/2011 ( 31). 4. . 1 12 . 3816/2010 , , . 69 1. 1 2 17 .. 96/ 1973 ( 172), :

281. , , , . . . 2. . 2. . 5 17 .. 96/1973 ( 172), . 1 14 . 3840/2010, : ) , (30%). (90%) , , . . ) - (..), . / - , . . - , - . -, -. . 3. . 5 17 .. 96/1973 ( 172), . 4 15 . 3557/2007 ( 100) : , , : ) (300) , , (), ) (150) , , . . . 4. . 2 13 . 3408/2005 ( 272), . 2 14 . 3840/2010, : 2. : ) , , , , ) . , . , , . . , , (....). 5. . 3 14 . 3840/2010 ( 53) : 3. .

29 70 1. . 3 36 . 3918/2011 ( 31) : , . 3852/2010 ( 87), 100.000 . 2. . 4 36 . 3918/2011 ( 31) : 4. , 1 , (150) (100) (2) . . 71 1. . 1 38 . 3918/2011 ( 31) : 5,12%. 2. . 2 38 . 3918/2011 ( 31) : 7,24%. 3. . 3 39 . 3918/2011 ( 31) : (1) , (2) , (1) , (2) (2) . . 4. . 3 17 .. 96/1973 ( 172), . 5 39 . 3918/2011 ( 31), . 5. 39 . 3918/2011 ( 31) 6 : 6.. 7 8. 6. . 3 63 . 3918/2011 ( 31) : 3. , .. , , , (barcodes) , . 7. . 13 3 . 1316/1983 ( 3), . 1 63 . 3918/2011 ( 31), : . , , , , . 72 ..... 1. 11 . 2768/1999 ( 273) 6, 7, 8 9 : 6. 1 19 . 3918/2011 ( 31) . 1 , , , 9 . 6 . 3232/2004 ( 48), . 7. , , , , - . 8. , .. . 9. 25 . 4 . 3918/2011 ..... . - - . ... . 4 25, ..... . 2. . 1 17 . 3918/2011, , : . 3. 4 17 . 4. . 2 19 . 3918/ 2011, : () 7,65% -

30 7,15% 0,50% . 5. 19 . 3918/2011, 19 : 19 1. ..... : . -, , . , . - .. 1846/1951 ( 179), ..... , , .. -, ...... : ) - , : ) 1,20%, 0,40% 0,80% , ) 1% 38 . 1 .. 1846/1951, , , ) 0,40%, 1.1.1993, ) - , ) , , , . . , , . . , ..... , , .. , ...... : ) , , : ) 0,50% 4 ( 31.12.1992), ) 0,50% 1.1.1993, ) 0,40% 1.1.1993 ) , , , . . , , . . , , ..... , , .. , ...... : ) : ) 0,20 % ) , , , . 2. 2 19 . 3. , , .. . 4. , , , , , , , . 6. . 1 23 . 3918/2011 : . : 1. 2. 3. ........ : . . . ..... .

31. . . : . . . . . : ) ) ) . 7. . 1 23 . 3918/2011 : . , , ....., . 5 17 . 3918/2011. ....., ..... . : ) ) ) . , ..... . 8. . 1 25 . 3918/ 2011 . 2 , . 2 . 9. . 2 25 . 3918/2011 . 1 . 10. . 2 25 . 3918/2011 : . : ) . ) ..... ... . ) . ) , . . : ) . ) , . 11. . 2 25 . 3918/2011 - , : . . : ) , , , , , . ) , ..... . ) , . ) , , , .., . 12. . 2 25 . 3918/ 2011 3 : 3. ) , , , , . ) , , , , , , , . ) ..... , , . 13. 3, 4, 5 6 25

32. 3918/2011 4, 5, 6 7 . 14. . 4 25 . 3918/2011, 5, : , : . 1. - ) ) - ) - 2. ) ) ) . 15. . 4 25 . 3918/2011, 5, . 16. 25 . 3918/2011 8 : 8. , 20 . 2503/1997, , .. , . 17. . 6 25 . 3918/2011, 7, : 7. ....., . 5 17 . 3918/2011, ....., , , , , , .. ..... . 18. 25 . 3918/2011 9 : 9. .. ....., . 19. . 1 26 . 3918/2011 : , , ...... ...... 20. . 6 26 . 3918/2011 6 5. 21. 26 . 3918/2011 9 : 9. , , -, , ....., . 22. . 1 28 . 3918/ 2011 : : ) -, - (-) . 4 32 . 3918/2011 . ) (), - , 4 . 3655/2008 ( 58) (.....). ) -, , , , , , , (.....), , , , , , . 23. 28 . 3918/2011 7, 8 9 : 7. -, , ..... , , . 8. ....., , .. , , , . 9. ..... , , , : ) , , , . ) . ) - . ) . ) . 24. . 2 32 . 3918/ 2011 :

33 - - , -, . -. 25. . 4 32 . 3918/2011 : 4. -, , , 1 2 . 31.12.2011 . . . 26. , , 49 , . - (.....) . , ....., . 2 20 . 3918/2011 ( 31), , . 1 134 . 3655/2008 ( 58). , . 27. . 6 33 . 3918/2011 : 6. ..... , , , . 28. 33 . 3918/2011 11 : 11. 1.6.2011 31.12.2011 - 1 32 , , , -. . , .

34 73 , .

,

2011

O

.

.