Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΜΟΥ

of 140 /140

Embed Size (px)

description

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΜΟΥ (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥΚΑΙ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ) ΣΠΕΤΣΑΙ 2008

Transcript of Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΜΟΥ

AP X I MANLlPI TOY XPYI:OI:TOMOYI:nyPOY H AIlOTEIXIl:Il:Mor "rt;ivpan"rofle-8a(evoufle-8a)>> ( Ay. T'pYJyopiouNuO"O"YJc;,P.G.44,7r:25) IEPAMONHIlANArIA1: roprOEIlHKOOY'KAIMfPOOPQN 1:TIET1:AI2008 OuxV Ou6SV'tYJe;SUcrSbS lae; OU6SVtJ.axap'torr.acrxs v Urr.Sp'tau'tYJe;'to cruv6 Xpxa lcruva'J'txa lcruyxaxorr.a'&sIvxa i rr.av'twvOU6SVwe;aAYJ,sWe;,ou!J-sIC:ov,aAA' OU6'tcrov!Ao rr.ov!J- YJ6S le;!J- YJ60rr.0JcrOQVu!J-de; rr.Sp l!J-svoe;crxYJtJ.acrStJ.'JOV xa i{}sIov, 6Scra'ta'HXOVxa irr.A YjpSe; arr.WAS lae;.M YJ6S ie;u!J-de;rr.AaVYJcrs !J- YJ'tS'tw') !J- -h'ts'twvrr.sq;uxwe;xal'twv YJ!J- IvYVYJcr l(0v.M YJrr.s l,sscr{}s!J- Y)6S 'tole;q;'ole;aV0!J-0Je;xaxicr't(0e;Kal'tlq;YJ!J-l xal 't l'toIe;rr.pscrbU'tSpOtJ. YJ6'rr. s txs'ts 'ta!J-Y] xai xai q;povsIv60Alwe; sucrsbsiae;rr.dcrav'tYJv sl varr.-rlpvYJtJ.s'JOA tpscrswe;q;avs icrYJe;6S'tYJvYYJvxal 'toue;xal X 'toue; rr.apurr.oxAS,I_,I,rr.'tO'J'tse;au'toue;pY)'top xa baAAO'J'tSe; vaIe;cr0C...Ole; ourr.pocrYJxovrr.s xCivxa irr.os Isv, aAA'ou6' xa),sIv'tou'toue;rr.oOAWe;,'toue;AU!J-swvae;xal q;,sopsle;'tYJe;'XP!J-ourr.o l!J- 'JY)e;xal!J- YJ'toue;opoue;'tYJe; (Ay.MEi1.ETiovfai1.T]aLc:.JTOv) 3 ' "- , ytat t t ...........................................................................................................5 ',- ' 5 ta t ta t t ................................................................................."" ''"- - ' .51 t t .................................................................. \ ........................................................................................................................................................................................65 - t .............................................................................................................................77 t .........................................:...........................................................................................................,..................................103 t ...................................................................119 - ,, , eHropyosnfJxooc;,IlpoG"'ta't tC;TfJC;tv 2TCS'tG"atC;OfJ-WVUfJ-OU eIsptiC;MovY)c;. "t'Y)vyi)v, xed'tlBSAWdjoY)ooxc:I'tc: dpf)vYJv7tapc:yc:vo!-L YJv SV'tn Yn;ouXl,ASywu!-L Tv,aAA'j a!J.6v.yapa7to'toOvOv7tsv'tc: SVotxcpsvl'tpc:lc;s7tl oucrlxalouoS7tl\,\I 7ta'tYJP uwc;!-L f)'tYJPS7ttBuya'tplxatBuya'tYJpS7tt !J. 7tc:vBc:paS7ttT"Vau'tY)c; xatS7tt'ty)v7tc:vBc:pavau'ty)c;. (lloVK.Lf3' 49,51-53) MY)baAc:lvdpf)vYJvS7tt'ty)vYy)vouxbaAc:lv dpf)vYJv,aAAa yapavBpw7tovxa'ta'toO7ta'tpoc;au'toOxat Buya'tspaxa'ta 'ty)c;!1- YJ'tpoc;au'ty)c;xal xa'ta 'ty)c;7tc:vBc:pac;au'ty)c;.... (MaTe.L'34-36) ...aAA'QUK'ta 7tpOba'ta. (Iwciv.L'8) "H7tpw'to'tU7to>. ClEpovXPVOOOT0tL0V,P.G.6t 622) ArlOCIrNATIOC0ee04>OPOC 6Aiywv XWv.AU'rotelvatiVeo{,Aa!J.poor;x 'rat(- oayxwvouv vaO'UpO(J.eVOt,baO'tA{O'xOt, O'xopre{ot,dv!J.pwreo(J.t(J.otre{!J.y)xot. (Ay. 'Iyvc(,rLOUE>C:Q(poQou,TCQOC;'Ec:u[ouc; 'E7tlUrroi\ij,Bihlrneyer p.82,M.5644.) napa-raa&a-re-I",-rayp.eva,xava n, VY)O''reur;,xav reap !J.eVeUr;,xav (J.elareot n, repoY)'reur;, a'O& a'.swivrepoba'rou

!J.opav

El'(J.e!J.a (J.a!J.Y)'rat . xatIIi'rpou; VWlJ.e!J.a dAAa VO!J.Ot. "a reo'rwv xav O'Y)xav Auq;a& virepoba'rwv xa'repyaIIauAou Tt

(J.IIpoO'iXe're

atpe'rt-tlrlOCtl9ANACIOC0MerAC xpaTofJf1.cv n:apaooa-tvxai otoafIxaA{av xai n:{a-Tt v'BxxA6f1.tvsowxcv,ot ot an:oa-ToAot xaiot'Bv rauTY)yap'BxxA y)a-{aTc-Bcf1.cA{wTat,xai0 --rau--r"l);ixnin--rwv ou--r'avou--r' av i--rtAiyot--roXpta"--rtavo;". (M. A8avaalOV, nQoCJTIOC AtpTtxoe; ia-Tt v 6 notp. AUXOe;ia-Tiv ifJuy[v aUToDxat a:rro7ry)oa'Y p. 1j0' anaTIj{) ij vatnpoa-A {)[vxav npta-aivtvOOXr- ifJuyxotvwviavaUToDxatnpoe;aUTov 6p.tAiavwe;tovoifJWe;.... (M. W'rLOU). otlrlOCh1t1PKOC0eVreNIKOC Ilb\KO yap OTt00'0'1TOUTOU xatTWYTotOUTWY,Tej)xat7!aO'txat IIaTpaO'txat TOUTWY rt;aA xatIIaTpaO't'ExxA.... (Ay. MaQKOu ElryEVlKOU,P.G.l60, 536 CD ) otlrlOCeeOZltlPOC0CTOVlllTHC Ot {J.iv'TiAcovncpt niO"'Tt vivauaY'Y)O"av,ot 6i clxat'Tolr; )loytO"{J.0lr; ou o{J.wr;riJ XOt vwvifl, 'T'y)r;atpiO"cwr; O"uvoAAuv'Tat. ('Oa.8EObwQou I>wubh:ou, P.G.99,1164 A) AU'Tr;niO"'Ttr;'TWVa{J.ap'TwAwvau'T'Y) O{J.oAoyia'TWVcU'TcAwv.IIapa'TaU'Tr;VOUX O'Tt0'Ttr;6c0'Ttr;6c'TWVvDv'TWVnaAataAA' oU6iclIIi'TpOr;xatIIaDAor;OUO'ay au"rWYf)xY)"rWYoupaywy SlVYxa! au"rOYXOt YlVYOYnpot7y;xat7-8e, p.Yj t7"rOtxoDY"ra"rtJuytat YOU(77) at(,Oa.8EObwQou I::wubi:wu, P.G.99,1120 A) H AriA OIKOVll1eNIKHCVNOllOC oJvif;povclvotoaXaTaixxAnad-BcTclvxat XatVOTop.{aVTtVa intvoclv, dnObaAAc()-Ba{ Ttix TWVdvaTt-Bcp.ivwvrr; ExxA ...int VOclv xat dvaTpicfattvTtTWViv-Bi()p.wvnapaOO()cWV (-ExxA ... p.iv xAxa-Batpcl()-BatnpO()Ta()()op.cv,oi XOtdif;Op((c()-Bat. ('OQOU Z' OLK. Luv6bou, Mansi, 13, 380) 'EAAi]vwv ITOAl'tWV,Ka'ta KaLaEA.36. ()Xct v, TO , , 27 1. 2. Liddell-Scott, 352. 3. 2,694. 4. 32, 130. 28 - 1997) *** biOt 5. .. 6. 12. 29 eo 23.6.1445), 1443 - 1450) 7. [J-OU, [J-OU, i[J-ijv [J-1)Oe i) i) [J-OU' [J- 'tijv ettJijV1)V eo 7. PG160,536C 'rTJ . 8. PG 160, 536 C - 537 30 Yj icrYjIJ. Yj Yjcr / [J-i (1334-1347), (1343), ," ,-.,- , 10. ..., VYj 9. PG 160, 536 C-D. 10. 541 4], 595 13, 31 11. tyyuYJat ,- "-" t, 12. 11. atTou, PG 150, 863 C-864 12. PG 102, 833 A-C / \ 13. (861, 14. 358. eH Yjcr 16 18. eH 15. PG99,1064C, 16. PG 99,1045D, 17. PG 99,1177C, 18. atrrou,PG99, 19. PG 32,952, 3. 33 t ",__ _1t_ (428-431). 20. ... PG 77, 81B-C, 34 Yj Yj bacra wpi1o iq.. (