Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής...

of 32 /32

Embed Size (px)

description

Μια παρουσίαση για την Ροή της γενετικής πληροφορίας στο 5ο κεφάλαιο της Βιολογίας Γ' Γυμνασίου.

Transcript of Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής...

Page 1: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

c�����c���

��c��c��

��c��c�

���� ������������ �������������

Page 2: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�������������

r ����� ���������������������������������� �!���! ����"#$%

Page 3: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�������������

r ������������&���'������������&��(�����'�������������&�����!�

r ������������&���'����������(�������&)� ������

r �������!���������&�������������� ���������"#$

r ���'�������������)� �������!�'���������������&'�����!�������������������������'������&'���������������%

Page 4: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�����������������������

r "#$*!��+���,�������-����+(

r ���������������������������������

r ����������!�������������&(�.�&����)��-�/�

r ��)������,�,����&�����/���������������&����� �������������&��� ����������%

Page 5: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

��������������

��������

r �����)��0�������������'���

�������������'��������

�������&�!��������+�)�%

r ��'������12������+�������

&��!�'3�������������

���'+����'�������

��)��0���

Page 6: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

m�������������������

r �������������&��&������+(���)��-�/��

���������+�)�4

* ��������������� ��������������

��������������������

r �����������������!��4

* ���������������������������������

������������������ �������������

!�"������������������

Page 7: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

A������ �������� ����������������

o c������������� ������������������������c�

Page 8: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

]����������������� ����������

r ������� ��������������� �

������������������

�����������

��������!���������

��� ��"����

�����������#

Page 9: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

����������� ����������� ����������

r _ $��������������

����������������

�����%����&��

! ��"������ �&����

'������!�%�(�����

�������������

�� �#

Page 10: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�������������������� ������

r � �&����)������������������������������� ������� ������������������������%����&��! ����

� �������������� * ��������$�����

+ ���������������������, �������� �������#

r -��! �����%�� ��.�����

����� ���������������

'���������������(�

/����� � �� $����� *

0��������, �� �������� +#

Page 11: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

´��������"#$

Page 12: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

*1�����������0����������.����

r �������������5&���'6��)��

,'&�)��&���������/�������

"#$���������������/!��������

������������������)��0��%

r �������������/!���������������

7��������8�����&������������

&���'.��������,'&����

����&����������������+(%�

r ��������!�������������

�����������,'&�)������

�)!�������(������

&��������������)��0��%

Page 13: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

���_��������2� �������3���� ���

r ��!��!���&�������

��)��-��&(�.�&����������!���&��

��������(�����%

r ���� ������������ ��

��������������������,'&������

������ ��,�������� �����

,������������������������� �%

��� ��� ��������

4��� ��� 4�� �����

/��� ���

Page 14: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

A������ �������� ����������������

o c������������� ������������������������c�

o ������������������������ ������������������c����� !c"�c"#�"�

Page 15: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

c������� �����"#$�9 ´��� ��&������

����,�,�&������������� �������������

r � �������� ��� "#$ ����� � !��!���&�� ���' ��� ����� �� "#$

����!����&�'3���� ����������� �� !��� ��&�� ��� ��

����,�,'&�� �� ������� ���������� ��� �(����� &� �(�����%

r � �������� ��� "#$ ����3�� ��� ��.���&���� &����� ���

&���������� �'�) ��� :2 !���������' ��3��� ��� ��

�������).��%

Page 16: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

O% ���!�����/�����)��3�����

1% ��(.�������������!���3�����/��������������������!���&���'.����/��

:% ´��������(�����!(������!���������"#$%

Page 17: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�����������

Page 18: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

L����������������

Ö ���������������������� ��������������������

�������������������������

Ö �����������������

Ö �����������]�������

Ö ������������� �������������������������

! ���� ��������"����

#! $������ �������"��%�������

&! '�����"���������(��������(��������

)*+

Page 19: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

A������ �������� ����������������

o c������������� ������������������������c�

o ������������������������ ������������������c����� !c"�c"#�"�

o $%������& �� ���' ���������' �� ()�%*��"��+%",��

Page 20: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�������.���.�(��;

Ö ����������� ������������!"�����������!�"����

�������#����

* $����,������

Ö ���� ������������� �����������!����

* '�������( ����

Page 21: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�������&�����(��;

Ö $�%������������������&������������%��� ���'�

������������������(

(��������������� ��������������%�������

�������&�������������)����

*���������������(

+,���

Page 22: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

$��-*+�����."����%������(������������/

Ö -��.���������������#�%���!�

�������������������� �����

������������������ ������/

01 2&���������&������,�"�

�������� ������ %��

31 2&��������� ����������

"�����1

41 $��������%�����

Page 23: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

������!�������������(����<#$ ������������&������)��-��&(�.�&�=

r c�����������5><#$6

r ��,�&)�����5?<#$6

r ����������� 5@<#$6

r���><#$��������������� ����� ������/!�����+)������������ ��%

r�� ?<#$������������ ���������,�&/�����

r���@<#$��������������&)&�'������+���&�����,�&)���������������&��� �������)��0���%

���5���&��� %����� ������������6�����$����

Page 24: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

�)� &�����������&��=

r �����!�����������<#$��������"#$4

O# ���5����&�����!�%������� ���������!�%�#

7# ���5����&����������������� ���$�����#

8# ���5������������������#

r ����������������������(����<#$�����������������&����

��)��-��&(�.�&�4

O# / �������� 5���'95��(

7# :�!������� 5���';5��(

8# 4��������� 5���'<5��(

Page 25: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

4m�/0:/=> r ���������� ������)��

�������&�������!����������

�����������)����<#$

r ���&���������������������

�����!�����/�����)��

����(��%

r ���, ����������������� �=

O% �������������"#$���������

���'�� ���������

����!���%

1% ������������!�������<#$�

5$ A B C6 3�����/�����

������/����������'�� ����

���������� �����&�!��%

:% ����������)�����<#$�

������.��/����������

�����������������

����������&��%

Page 26: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

r ���������� �!������������������������ DDD

O% �������������/��������"#$�������'�����������&�����'�������������/����><#$

1% �� ><#$�������.��/����� �!����������������&����������&���"#$

:% �����(�����!��������.�(������'���������������><#$���������!�������!���&����������������!�'&����

4m�/0:/=>

Page 27: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

m������������������

r ��������������, ����������������� �4

O# ����������������������.��������� ����������� ������

7# �������������������5���'�"?"+",(�%�� ��.�����������.����������������&�����.����������

8# -�����������������.��������5���������$��.����������������������������������������#

Page 28: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

��� ������� ��

Page 29: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

4�� �����

r ��!��!���&����������'���&�������������c��c������7�)!���(8��)�����������!�)��&�����/&&���)�������+�)�%

r �����'���&��&��,������&�������������&�� �&�����,�&/����%

r '�����"#$����������,�,����&�����/���������><#$���������&����� �����������,�&)��������������3�����������@<#$���������&��D

Page 30: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

4�� �����

r ���?<#$��������� �������

��,�&/����������

���&����'����&���><#$

r ���@<#$�������������������

,'&�)��&�����������������

�������������,��'�������

�����+(�&����'����'���%

r ���@<#$�7������'3��8�����

,'&����&�������+��������

&�������'3�����������><#$

Page 31: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

���!������������ ������

O% �����'���&��+����'��������������,�&)������&!�������&������� �

����><#$%

1% ����������@<#$��������,��'������������+(����&!�������&����

&������)����� ��������������><#$�&�����,�&)��%

:% �����,�&)�����/����������������+(�����������������./�����������

���'�� �������������������><#$%

E% ���������@<#$�������.��/����������(�7+�����/&���8����

�����+����������,��'��%

F% �����,�&/������������/������������'���&���������'&����&���

�������������&�!�������><#$�������7���&���8���)��0���

������.��/�����%

Page 32: Αντιγραφή, Μεταγραφή, Μετάφραση : Η ροή της Γενετικής πληροφορίας

��� ����� ��