Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις -...

of 36 /36
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2008

Embed Size (px)

Transcript of Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις -...

Page 1: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

LIST OF PUBLICATIONS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI

2008

Page 2: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Λάσκαρις, Σ. Θ., Διπλωματική Ιστορία της Συγχρόνου Ευρώπης, 1914-1939 (History of Contemporary European Diplomacy, 1914-1939), Θεσσαλονίκη 1954, σ. ιβ' + 304. (1) € 18,00 - $ 27.00 Νάλτσας, Χρ. Α., Το Μακεδονικόν Ζήτηµα και η Σοβιετική Πολιτική (The Macedonian Question and Soviet Policy), Θεσσαλονίκη 1954, σ. ζ' + 544. (2) ** Zotiades, G. Β., The Macedonian Controversy, Thessaloniki 19612 , p. 132. (3) € 10,00 - $ 15.00 Μαραβελάκης, Μ. - Βακαλόπουλος, Α., Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης (The Refugee Settlements in the District of Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1955, σ. ιδ' + 530, πίν. 8. (4) ** Kyriakides, S. Ρ., The Northern Ethnological Boundaries of Hellenism, Thessaloniki 1955, p. 64. (5) € 8,00 - $ 12.00 Νοτάρης, Ι. Σ., Παύλος Μελάς. Βιογραφία (Pavlos Melas: Biography), Θεσσαλονίκη 1955, σ. 80, πίν. 4. (6) ** Xyngopoulos, Α., Thessalonique et la peinture macédonienne, Athènes 1955, p. XV + 79, pl. 21. (7) € 10,00 - $ 15.00 Dakin, D., British and American Philhellenes during the War of Greek Independence, 1821 - 1833, Thessaloniki 1955, p. Θ' + 248, pl. 8. (8) € 14,00 - $ 21.00 Naltsas, Ch., Der San Stefano Vertrag und das Criechentum, Thessaloniki 1956, p. ΙV + 80. (9) € 10,00 - $ 15.00 Ανδρεάδης, Κ. Γ., Η Μουσουλµανική Μειονότης της Δυτικής Θράκης (The Moslem Μinοrity in Western Thrace), Θεσσαλονίκη 1956, σ. 120, πίν. 37. (10) ** Constantopoulos, D. S., The Paris Peace Conference of 1946 and the Greek-Bulgarian Relations, Thessaloniki 1956, p. 48. (11) ** ** = εξαντλημένο / out of print Οι τιμές σε $ ισχύουν για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. / Prices in $ are valid only for countries outside European Union.

3

Page 3: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Andreades, Κ. G., The Moslem Minority in Western Thrace, Thessaloniki 1956, p. 95, pl. 14. (12) € 10,00 - $ 15.00 Σπανός, Ν., Αναµvήσεις εκ του Μακεδονικού Αγώνος. Πρόλογος Στ. Π. Κυριακί-δου. Εισαγωγή Χ. Γ. Σακελλαριάδου (Recollections of the Macedonian Struggle. Foreword by S. Ρ. Kyriakides. Ιntrοductiοn by C. G. Sakellariadis), Θεσσαλονίκη 1957, σ. 56, πίν. 3. (13) ** Αργυρόπoυλoς, Π. Α., Ο Μακεδονικός Aγών. Αποµνηµονεύµατα. Πρόλογος Θ. Λιβερίου (The Macedonian Struggle: Memoirs. Preface by Τ. Liverios), Θεσσαλονίκη 1957, σ. η' + 76, πίν. 2. (14) ** Πουλάκος, Δ., Η σύγχρονος Τουρκία. Κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα (Contemporary Turkey: Social and Financial Questions), Αθήναι 1957, σ. η' + 135. (15) € 12,00 - $ 18.00 Tsourkas, Cl., Les Hellènes dans l’intérieur de l’Égypte, Thessaloniki 1957, p. 24. (16) ** Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ., Τα εν Αιγύπτω Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (The Greek Schools in Egypt), Θεσσαλονίκη 1957, σ. VIII + 55. (17) ** Ξυγγόπουλος, Α., Τα Μνηµεία των Σερβίων (The Monuments of Servia), Αθήναι 1957, σ. η' + 135, πίν. 21. (18) ** Βασδραβέλλης, Ι. Κ., Τουρκικά έγγραφα περί του Μακεδονικού Αγώνος (Turkish Documents Relating to the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1958, σ. ιστ' + 95, πίν. 3. (19) ** Λαούρδαs, Β., Η Πηνελόπη Δέλτα και η Μακεδονία. Εισήγησις Στ. Π. Κυριακίδου (Penelope Delta and Macedonia. Introduction by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 45, πίν. 1. (20) ** Papadakis, Β. Ρ., Histoire diplomatique de la Question nord-épirote (1912-1957), Athènes 1958, p. 196. (21) € 14,00 - $ 21.00

4

Page 4: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Βακαλόπουλος, Α. Ε., Οι Δυτικομακεδόνες Απόδηµοι επί Τουρκοκρατίας (Διάλε-ξις) (Western Macedonians Living Abroad during the Turkish Occupation), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 48, χρτ. 1. (22) € 8,00 - $ 12.00 Θεοχαρίδης, Γ. Ι., Σύντοµος Ιστορία του Αγίου Όρους (Διάλεξις) (Α Brief History of Mount Athos), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 24. (23) ** Κανατσούλης, Δ., Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόvoυς (Western Macedonia in Ancient Times), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 20, χρτ. 1. (24) ** Νάλτσας, Χρ., Ο Μακεδονικός Αγών εις την Δυτικήν Μακεδονίαν (The Macedonian Struggle in Western Macedonia), Θεσσαλονίκη 1958, σ. 40. (25) € 7,00 - $ 10.50 Καραβαγγέλης Γερµανός, Μητροπολίτης Καστοριάς, Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Πρόλογος Β. Λαoύρδα. Εισαγωγή Κλ. Tσoύρκα (The Macedonian Struggle: Memoirs. Foreword by Β. Laourdas. Introduction by C. Tsourkas), Θεσσαλονίκη 1958, σ. ιστ' + 116, χρτ. 1, εικ. 8 [Από το Αρχείον Mακεδovικoύ Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα, αρ. 1 (From Penelope Delta’s Archive of the Macedonian Struggle, Νο 1)]. (26) ** Enepekides, Ρ. Κ., Griechische Handelsgesellschaften und Kaufleute in Wien aus dem Jahre 1766 (Ein Konskriptionsbuch). Aus den Beständen des Wiener Haus-, Hof, und Staatsarchivs, Thessalonike 1959, p. VIII + 48, pl. 2. (27) € 8,00 - $ 12.00 Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Α., Ο Μακεδονικός Αγών: Η «Οργάνωσις Θεσσαλο-νίκης» 1906-1908. Απομνημονεύματα. Πρόλογος Σ. Α. Σουλιώτη. Εισαγωγή Δ. Ξανάλατου (The Macedonian Struggle: The “Organizatiοn of Thessaloniki”, 1906- 1908. Memoirs. Foreword by S. Α. Souliotis. Introduction by D. Xanalatos), (φωτοανατύπωση της Β' εκδόσεως -1959-), Γ' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σ. ιδ' + 103, πίν. 7. (28) ** Δικώνυµος-Μακρής, Γ., Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου (The Macedonian Struggle: Memoirs. Foreword by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1959, σ. XVI + 152, πίν. 12 [Από το Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα, αρ. 2 (From Penelope Delta’s Archive of the Macedonian Struggle, Νο 2)]. (29) **

5

Page 5: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Bαβούσκος, Κ., Η συµβολή του Ελληνισμού της Πελαγονίας εις την ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος (Διάλεξις). Πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου (The Contribution of the Greeks of Pelagonia to Modern Greek History. Foreword by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 39. (30) € 7,00 - $ 10.50 Θεοχαρίδης, Γ. Ι., Τοπογραφία και πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ' αιώνα (Topography and Political History of Thessaloniki in the XΙVth Century), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 52, χρτ. 1. (31) ** Schirò, G., Ο Βαρλαάµ και η Φιλοσοφία εις την Θεσσαλoνίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα (Barlaam [the Calabrian] and Philosophy in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 20. (32) ** Χρήστου, Π., Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η Θεολογία εις την Θεσσαλοvίκην κατά τoν δέκατον τέταρτov αιώνα (Gregorios Palamas and Theology in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 20. (33) ** Τριανταφυλλόπουλος, Κ., Η Εξάβιβλος του Aρµενoπoύλoυ και η Νοµική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα (Armenopoulos’ Hexabiblos and the Legal Thought in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 38. (34) ** Πελεκανίδης, Στ., Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Πρέσπας (Byzantine and Post-Byzantine Monuments of Prespa), Θεσσαλονίκη 1960, σ. ιστ' + 150, πίν. LIII. (35) ** Kυριακίδης, Στ. Π., Περί την Ιστορίαν της Θράκης. Ο Ελληνισµός των Συγχρόνων Θρακών. Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή (On the History of Thrace: The Greek Οrigin of Modern Thracians: The Towns of Xanthi and Komotini), (φωτοανατύπωση της Α' εκδόσεως -1960-), Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 70, πίν. 7. (36) € 8,00 - $ 12.00 Λαούρδας, Β., Η Κλασσική Φιλολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα (Classical Philology in Thessaloniki in XIVth Century), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 24. (37) **

6

Page 6: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Καλαφάτης Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Δράμας, Εκθέσεις περί του Μακεδο-νικού Αγώνος, 1903-1907. Επιμέλεια Βασ. Λαούρδα. Πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου (Reports on the Macedonian Struggle, 1903-1907. Foreword by S. Ρ. Kyriakides), Θεσσαλονίκη 1960, σ. ιζ' + 95, πίν. 3. (38) ** Παπατζανετέας, Π., Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Επιμέλεια Λουίζας Συνδίκα-Λαούρδα. Εισαγωγή Α. Δ. Ζάννα (The Macedonian Struggle: Memoirs. Introduction by Α. D. Zannas), Θεσσαλονίκη 1960, σ. ιδ' + 63, πίν. 4 [Από το Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα, αρ. 3 (From Penelope Delta’s Archive of the Macedonian Struggle, No 3)]. (39) ** Zάνvας, Α. Δ., Ο Μακεδονικός Αγών. Αναμνήσεις (The Macedonian Struggle: Recollections), Θεσσαλονίκη 1960, σ. 96, πίν. 4. (40) ** Ευρυγένης, Δ. Ι., Ο Ίων Δραγούμης και ο Μακεδονικός Αγών (Ion Dragoumis and the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 23, πίν. 1 (β' έκδοση, Θεσσαλο-νίκη 1993, σ. 24). (41) € 3,00 - $ 4.50 Λαούρδας, Β., Το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης, 1903-1908 (The Greek General Consulate in Thessaloniki, 1903-1908), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 24, πίν. 2. (42) ** Σταυρόπουλος, Β., Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. Πρόλογος Β. Λαούρδα (The Macedonian Struggle: Memoirs. Foreword by Β. Laourdas), Θεσσαλονίκη 1961, σ. η' + 71, πίν. 3. (43) ** Μπόνης, Κ., Η Στρώµνιτσα (Strumica), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 27, πίν. 2. (44) ** Sophocles, S. Μ., Α History of Greece, Thessaloniki 1961, p. XVIIIΙ + 382. (45) ** Λαούρδας, Β., Η Μητρόπολις Νευροκοπίου (1900-1907). Εκθέσεις των Μητρο-πολιτών Νικοδήμου και Θεοδωρήτου [The Metropolis of Nevrokopi (1900-1907). Reports of the Metropolitans Nikodimos and Theodoritos], Θεσσαλονίκη 1961, σ. XXIV + 294, πίν. 15. (46) ** Κυριακίδης, Στ. Π., Σύντομος επισκόπησις της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνος (Α Brief Review of the History of the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 20. (47) € 5,00 - $ 7.50

7

Page 7: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Sophocles, S. Μ., The Religion of Modern Greece, Thessaloniki 1961, p. 74. (48) € 8,00 - $ 12.00 Λαούρδας, Β., Ο Μακεδονικός Αγών (The Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 18. (49) € 7,00 - $ 10.50 Quemeneur, Ρ., Ο Σατωμπριάν και η Ελλάς. Πρόλογος Κλ. Τσούρκα. Μετάφρασις Γ. Δαμόρη (Chateaubriand and Greece. Foreword by C. Tsourkas. Translation by G. Damoris), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 60, πίν. 1. (50) ** Μηλιώτης, Π. Δ., Η εν Νεϋγύ Σύµβασις της Ελληνοβουλγαρικής Μεταναστεύσεως της 14/27 Νοεμβρίου 1919 και η Εφαρµογή αυτής (The Treaty of Neuilly of 14/27 November 1919 Concerning the Exchange of Minorities between Greece and Bulgaria and its Application), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 38. (51) ** Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Α., Ημερολόγιον του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Πρόλογος Σ. Α. Σουλιώτη. Εισαγωγή Δ. Ξανάλατου (Diary of the First Balkan War. Foreword by S. Α. Souliotis. Introduction by D. Xanalatos), Θεσσαλονίκη 1962, σ. η' + 51, πίν. 3. (52) ** Πάσχος, Α. Η., Ιστορία της Λιγκοβάνης (Α History of Lingovani), Θεσσαλονίκη 1962, σ. στ' + 29, πίν. 8. (53) € 8,00 - $ 12.00 Ταχιάος, Α.-Α., Το Γεωργιανικόν Ζήτηµα (1868-1918). Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ρωσικής πολιτικής εν Αγίω Όρει [The Georgian Problem (1868-1918): Α Contribution to the History of Russian Policy on Mount Athos], Θεσσαλονίκη 1962, σ. 124, πίν. VI. (54) ** Jelavich, Β., Russia and Greece during the Regency of King Othon, 1832-1835. Russian Documents on the First Years of Greek Independence, Thessaloniki 1962, p. 155, pl. 6. (55) ** Μπάλλας, Ν., Ιστορία του Κρουσόβου. Πρόλογος Χρ. Νάλτσα (Α History of Krushevo. Preface by Ch. Naltsas), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 70, πίν. 1. (56) ** Vouras, Ρ., The Changing Economy of Northern Greece since World War II, Thessaloniki 1962, p. ΧVΙ + 227, pl. 83, fig. 76. (57) € 15,00 - $ 22.50

8

Page 8: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Χατζηκυριακού, Γ., Σκέψεις και Εντυπώσεις εκ Περιοδείας ανά την Μακεδονίαν, (1905-1906). Πρόλογος Β. Γ. Χατζηκυριακού. Εισαγωγή Β. Λαούρδα (Thoughts and Impressions from a Tour in Macedonia, 1905-1906. Foreword by Β. G. Hatzi-kyriakou. Introduction by Β. Laourdas), Θεσσαλονίκη 1962, σ. ιε' + 203, πίν. 16. (58) ** Laourdas, Β., La Lotta per la Macedonia dal 1903 al 1908, Thessaloniki 1962, p. 15. (59) ** Xydis, S., Greece and the Great Powers, 1944-1947. Prelude to the “Truman Doctrine”, Thessaloniki 1963, p. XXII + 758, pl. 8. (60) ** Negreponti-Delivanis, Μ., Le Développement de la Grèce du nord depuis 1912, Thessaloniki 1962, p. VII + 159. (61) ** Vavouskos, C., Der Beitrag des Griechentums von Pelagonien zur Geschichte des neueren Griechenlands, Thessaloniki 1963, p. 42, pl. 8, map 1. (62) € 8,00 - $ 12.00 Vacalopoulos, Α. Ε., Α History of Thessaloniki. Translation by Τ. F. Carney, Thessaloniki (1963) 1993, p. ΧΙ + 153, pl. 13 (reprint). (63) € 10,00 - $ 15.00 Νάλτσας, Χρ. Α., Ανατολική Ρωµυλία. Η κατάληψις αυτής υπό των Βουλγάρων και ο ναυτικός αποκλεισµός της Ελλάδος 1885-1886 (East Romylia. Its Conquest by the Bulgars and the Naνal Blockade of Greece 1885-1886), Θεσσαλονίκη 1963, σ. 278. (64) ** Baxevanis, J., The Port of Thessaloniki, Thessaloniki 1963, p. ΧΙΙ + 99, tables 23, maps 4, figures 14, pl. 2. (65) ** Μαζαράκης-Αινιάν, Κ. Ι., Ο Μακεδονικός Αγών (Αναμνήσεις) (The Macedonian Struggle: Recollections), Θεσσαλονίκη 1963, σ. ΧΙ + 127, πίν. 9. (66) ** Berki, F., Η εν Ουγγαρία Ορθόδοξος Εκκλησία (The Orthodox Church in Hungary), Θεσσαλονίκη 1964, σ. 61. (67) ** Stavrou, Τ., Russian Interests in Palestine, 1882-1914. Α Study of Religious and Educational Enterprise, Thessaloniki 1963, p. 249, pl. 2. (68) **

9

Page 9: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Μουτσόπουλος, Ν., Eκκλησίες του Νομού Φλωρίνης (Churches of the Prefecture of Florina), Θεσσαλονίκη 1964, σ. XXIV + 90, πίν. 143, χρτ. 1. (69) ** Kofos, Ε., Nationalism and Communism in Macedonia, Thessaloniki 1964, p. ΧΧΙ + 251, maps 8. (70) € 14,00 - $ 21.00 Κανατσούλης, Δ., Ιστορία της Μακεδονίας μέχρι του Μεγάλου Kωvσταvτίνου (History of Macedonia up to Constantine the Great), Θεσσαλονίκη 1964, σ. 188, χρτ. 1. (71) € 14,00 - $ 21.00 Λέτσας, Α., Ο Αιμιλιανός Γρεβενών και το Nεoτουρκικόν Κομιτάτον (Aimilianos, Bishop of Grevena, and the Young Turks’ Committee), Θεσσαλονίκη 1964, σ. 54, πίν. 2. (72) ** Ταχιάος, A.-Α., Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του [Paisy Velichkovski (1722-1794) and his Ascetic and Literary School], Θεσσαλονίκη 1964, σ. 150, πίν. 3 (reprint). (73) € 12,00 - $ 18.00 Dascalakis, Α., The Hellenism of the Ancient Macedonians, Thessaloniki 1965, p. VIII + 294, map 1. (74) € 12,00 - $ 18.00 Füves, Ö., Οι Έλληνες της Ουγγαρίας (The Greeks of Hungary), Θεσσαλονίκη 1965, σ. 38, χρτ. 1. (75) ** Jurić, S., Τα Ελληνικά Λυρικά Ποιήματα του Δημήτρη Δημητρίου. Επιμέλεια Κλ. Τσούρκα (The Greek Lyric Poems of Demetrios Demetriou. Edited by C. Tsour-kas), Θεσσαλονίκη 1965, σ. 70, χρτ. 1. (76) ** Ξυγγόπουλος, Α., Έρευναι εις τα Βυζαντινά Μνημεία των Σερρών (Research into the Byzantine Monuments of Serres), Θεσσαλονίκη 1965, σ. ι' + 88, πίν. 11. (77) ** George Jarvis. His Journal and Related Documents. Edited by G. Georgiades Arnakis – E. Demetracopoulou, Thessaloniki 1965, p. ΧΧΧΙΙ + 281, pl. 8. (78) € 14,00 - $ 21.00 Gioranescu, Α., Correspondance de Daniel Démétrius Philippidès et de J.-D. Barbié du Bocage (1794-1819). Préface de C. Tsourkas, Thessaloniki 1965, p. VΙIΙ + 160. (79) € 12,00 - $ 18.00

10

Page 10: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Metcalf, D. Μ., Coinage in the Balkans: 820-1355, Thessaloniki 1965, p. ΧΙΧ + 286, pl. 16. (80) ** Witt, R. Ε., Greece the Beloved, Thessaloniki 1965, p. Χ + 228, pl. 7. (81) ** Θεοχαρίδης, Γ. Ι., Σύντομη Ιστορία της Μακεδονίας έως την Τουρκοκρατία (Α Short History of Macedonia up to the Turkish Occupation), Θεσσαλονίκη 1965, σ. 109, χρτ. 1. (82) ** Παπαδόπουλος, Στ. Ι., Η κίνηση του Δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γovζάγα για την Απελευθέρωση των Βαλκανικών λαών (1603-1625) [The Endeavour of the Duke of Nevers, Carlos Conzaga, for the Liberation of the Balkan Peoples (1603-1625)], Θεσσαλονίκη 1966, σ. 290, πίν. 10, χρτ. 3. (83) ** Φουντούλης, Ι. Μ., Το Λειτουργικόν Έργον Συμεών του Θεσσαλονίκης (Συµβολή εις την ιστορίαν και θεωρίαν της θείας λατρείας) (The Liturgical Work of Symeon, [Bishop] of Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 180, πίν. 3. (84) ** Νοτάρης, Ι. Σ., Αρχείον Στεφάνου Ν. Δραγούμη. Ανέκδοτα Έγγραφα για την Επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία (Stefanos Ν. Dragoumis’ Archiνe: Unpubli-shed Documents Concerning the 1878 Revolt in Macedonia), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 444, πίν. 1, χρτ. 1. (85) ** Dontas, D. Ν., The Last Phase of the War of Independence in Western Greece, (December 1827 to May 1829), Thessaloniki 1966, p. ΧΙ + 187, maps 2. (86) € 10,00 - $ 15.00 Dontas, D. Ν., Greece and the Great Powers, 1863-1875, Thessaloniki 1966, p. VI + 223. (87) € 15,00 - $ 22.50 Moutsopoulos, Ν., The Churches of the Prefecture of Florina, Thessaloniki 1966, p. 65, pl. 143. (88) € 10,00 - $ 15.00 Dakin, D., The Greek Struggle in Macedonia, 1897-1913, second edition, Thessaloniki 1993, p. ΧVΙ + 538, pl. 28. (89) € 30,00 - $ 45.00 Daskalakis, Α. Β., Alexander the Great and Hellenism, Thessaloniki 1966, p. VIII + 294. (90) **

11

Page 11: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Xασιώτης, Ι. Κ., Μακάριος, Θεόδωρος και Νικηφόρος, οι Mελισσηvoί (Μελισ-σουργοί) (16ος-17ος αι.) [Macarius, Theodore and Nicephorus Melissenoi (Melis-sourgoi) (16th-17th c.)], Θεσσαλονίκη 1966, σ. 257, πίν. 7. (91) € 14,00 - $ 21.00 Pantazopoulos, Ν. J., Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule, Thessaloniki 1967, p. 121. (92) € 10,00 - $ 15.00 Γεωργίου, Χρ. Γ., Ο Γέρμας και τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα (Germas and the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 78, πίν. 31. (93) ** Vasdravellis, J. C., The Greek Struggle for Independence: The Macedonians in the Revolution of 1821, Translated by Photeine Ρ. Bourboulis, Thessaloniki 1968, p. VI + 223. (94) € 14,00 - $ 21.00 Tsourkas, Cl., Les Débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. Lα vie et l’œuvre de Théophile Corydalée (1570-1646), Avec 28 planches hors texte. Deuxième édition revisée et complétée, Thessaloniki 1967, p. 441, pl. XXIV. (95) € 18,00 - $ 27.00 Λαούρδας, Β., Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Ιεραπόστολοι των Σλάβων (Cyril and Methodius, the Missionnaires of the Slavs), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 32. (96) € 3,00 - $ 4.50 Kyriakides, S. Ρ., Two Studies on Modern Greek Folklore, Translated by Robert Α. Georges and Aristotle Α. Katranides, Thessaloniki 1968, p. 132, pl. XIV. (97) € 10,00 - $ 15.00 Psomiades, Η. J., The Eastern Question: The Last Phase. Α Study in Greek-Turkish Diplomacy, Thessaloniki 1968, p. 145, maps 3. (98) € 10,00 - $ 15.00 Ο Κόσμος της Ορθοδοξίας. Σειρά διαλέξεων. (The Orthodox World. Lectures by Ρ. Christou, G. Conidaris, Ι. Cotsonis, Α.-Ε. Tachiaos, Α. Mihailov, Α. Mitsidis, J. Calogirou, Μ. Vaporis, C. Tsourkas, Α. Angelopoulos), Θεσσαλονίκη 1968, σ. 295. (99) € 14,00 - $ 21.00 Κοραντής, Α. Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), τ. Πρώτος, Η χωλαίνουσα ειρήνη (1919-1933) (Α History of European Diplomacy, 1919-1955, vol. I, 1919-1933), Θεσσαλονίκη 1968, σ. ιγ' + 460. (100) **

12

Page 12: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Λαμψίδης, Ι. Θ., Γραμματική της Βουλγαρικής Γλώσσης (Grammar of the Bulgarian Language), Θεσσαλονίκη 1968, σ. ΧΧΧΙΧ + [1] + 538. (101) € 12,00 - $ 18.00 Dimakis, J., La Guerre de l’Indépendance grecque vue par la presse française. (Période de 1821 à 1824). Contribution à l’étude de l’opinion publique et du mouvement Philhellénique en France, Thessaloniki 1968, p. 310, pl. VII. (102) € 14,00 - $ 21,00 Dimaras, C. Τ. – Koumarianou, C. – Droulia, L., Modern Greek Culture: Α Selected Bibliography (in English-French-German-Italian), Thessaloniki 1968, p. 137. (103) € 10,00 - $ 15.00 Κωφός, Ε., Η Επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878. Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα μετά συντόμου ιστορικής επισκοπήσεως (The 1878 Revolt in Macedonia. Unpublished Consular Documents with a Short Ηistorical Review), Θεσσαλονίκη 1969, σ. ιβ' + 372, πίν. 16, χρτ. 1. (104) ** Τσολάκης, Ε., Η Συνέχεια της Χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση (The Continuation of Ioannes Skylitze’s Chronicle), Θεσσαλονίκη 1968, σ. 245. (105) ** Papadopoulos, G., England and the Near East 1896-1898, Thessaloniki 1969, p. 300. (106) € 14,00 - $ 21.00 Μακαρόνας, Χ. Ι., Η Καμάρα. Το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη (The Kamara: The Triumphal Arch of Galerius Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1969, σ. 53, πίν. 48, σχ. 8. (107) € 5,00 - $ 7.50 Ξυγγόπουλος, Α., Τα Ψηφιδωτά του Ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (The Mosaics of the Church of Saint Demetrius in Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1969, σ. 33, πίν. 39. (108) € 5,00 - $ 7.50 Xyngopoulos, Α., Les Mosaïques de l’eglise de Saint Démètre à Thessalonique, Thessaloniki 1969, p. 33, pl. 39. (109) € 5,00 - $ 7.50 Abbott, G. F., Macedonian Folklore, Chicago 1969, p. 372. (110) € 20,00 - $ 30.00

13

Page 13: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Xyngopoulos, Α., The Mosaics of the Church of Saint Demetrius in Thessaloniki, Thessaloniki 1969, p. 31, pl. 38. (111) ** Vlachos, Th., Die Geschichte der byzantinischen Stadt Melenikon, Thessaloniki 1969, p. ΧΙI + 140. (112) € 10,00 - $ 15.00 Makaronas, C. J., The Arch of Galerius at Thessaloniki, Thessaloniki 1970, p. 54, pl. 48, fig. 8. (113) € 5,00 - $ 7.50 Crawley, C. W., John Capodistrias: Some Unpublished Documents, Thessaloniki 1970, p. 119. (114) ** Λουκάτος, Σπ., Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, 1823-1826 (Greek, Serbian and Montenegrin Relations during the Greek Revolution, 1823-1826), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 183, πίν. 7. (115) € 14,00 - $ 21.00 Τζώρτζεβιτς, Δ. Β., Ιστορία της Σερβίας, 1800-1918. Μετάφρασις Νικολάου Παπαρρόδου (Α History of Serbia, 1800-1918), Θεσσαλονίκη 1970, σ. ΧΙΙΙ + 477, πίν.13, χρτ. 2. (116) € 25,00 - $ 37.50 Ξυγγόπουλος, Α., Ο Εικονογραφικός Κύκλος της Ζωής του Αγίου Δημητρίου (The Iconographical Cycle of the Life of Saint Demetrius), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 73, πίν. XIV. (117) ** Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρ., Ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός (The Church of Saint Nicholas Orphanos), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 48, πίν. 40, σχ. 1. (118) € 5,00 - $ 7.50 Mavropoulou-Tsioumi, Ch., The Church of Saint Nicholas Orphanos, Thessaloniki 1986, p. 51, pl. 40, fig. 2. (118) € 5,00 - $ 7.50 Camariano, Ν., Alexandre Mavrocordato, le Grand Drogman. Son activité diplomatique, 1673-1709, Thessaloniki 1970, p. 107, pl. 8. (119) ** Xασιώτης, Ι. Κ., Οι Έλληνες στις παραμονές της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο από τις παραμονές ως το τέλος του Κυπριακού πολέμου (1568-1571) (The Greeks on the Eve of the Naval Battle of Lepanto), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 304. (120) € 20,00 - $ 30.00

14

Page 14: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Somogyi, Α., Kunstdenkmäler der Griechischen Diasporen in Ungarn, Thessaloniki 1970, p. 72, pl. 42. (121) € 7,00 - $ 10.50 Ancient Macedonia. Papers read at the First International Symposium held in Thessaloniki, 26-29 August 1968, Edited by Basil Laourdas, Ch. Makaronas, Thessaloniki 1970, p. 436, pl. 84. (122) € 25,00 - $ 37.50 Tsourkas, Cl., Germanos Locros, Archevêque de Nysse et son temps (1645-1700), Contribution à l’histoire Culturelle des Balkans au XVIIe siècle, Thessaloniki 1970, p. 120, pl. 5. (123) ** Fleming, D. C., John Capodistrias and the Conference of London (1828-1831), Thessaloniki 1970, p. ΧΙ + 398. (124) € 18,00 - $ 27.00 Κοραντής, Α. Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), τ. Δεύτερος, Προς την Άβυσσον (1934-1939) (Α History of European Diplomacy, 1919-1955, vol. II, 1934-1939), Θεσσαλονίκη 1971, σ. XV + 905. (125) € 25,00 - $ 37.50 Τζωρτζάτος Βαρνάβας, Μητροπολίτης Κίτρους, Οι Βασικοί Θεσμοί Διοικήσεως των Ορθοδόξων Πατριαρχείων. Μετά ιστορικών ανασκοπήσεων (The Basic Administrative Institutions of the Orthodox Patriarchates), Αθήναι 1972, σ. 433. (126) ** Raizis, Μ. Β. – Papas, Α., American Poets and the Greek Revolution 1821-1828: Α Study in Byronic Philhellenism, Thessaloniki 1971, p. 106. (127) € 10,00 - $ 15.00 Raizis, M. B. – Papas, A., Greek Revolution and the American Muse: A Collection of Philhellenic Poetry, 1821-1828, Thessaloniki 1972, p. XX + 177. (128) ** Theodoulou, C., Greece and the Entente, August 1, 1914 - September 25, 1916, Thessaloniki 1971, p. d + XXIII + 379, pl. 1. (129) ** Χρυσός, Ε. Κ., Το Βυζάντιον και οι Γότθοι. Συμβολή εις την εξωτερικήν πολιτικήν του Βυζαντίου κατά τον Δ' αιώνα (Byzantium and the Goths: Byzantine Foreign Po1icy during the IVth Century), Θεσσαλονίκη 1972, σ. 195, πίν. 7. (130) ** Vacalopoulos, Α. Ε., History of Macedonia 1354-1833. Translated by Ρ. Megann, Thessaloniki 1973, p. k’ + 758. (131) € 25,00 - $ 37.50

15

Page 15: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Spiridonakis, Β. G., Émpire Ottoman. Inventaire des mémoires et documents aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de France, Thessaloniki 1973, p. 536. (132) € 20,00 - $ 30.00 Νικονάνος, Ν., Οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης (The Church of the Holy Apostles in Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1986, σ. 69, πίν. 41, σχ. 4 (δεύτερη έκδοση / second edition). (133) € 5,00 - $ 7.50 Nikonanos, N., The Church of the Holy Apostles in Thessaloniki, Thessaloniki 1986, p. 72, pl. 41, fig. 4. (133) € 5,00 - $ 7.50 Μπακιρτζήs, Χ., Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου (The Basilica of Saint Demetrius), Θεσσαλονίκη 1986, σ. 91, πίν. 45, σχ. 7 (δεύτερη έκδοση / second edition). (134) € 5,00 - $ 7.50 Bakirtzis, Ch., The Basilica of Saint Demetrius, Thessaloniki 1988, p. 84, pl. 45, fig. 7. (134) € 5,00 - $ 7.50 Παζαράς, Θ., Η Poτόvτα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη (The Rotunda of Saint George in Thessaloniki), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 63, πίν. 47, σχ. 11 (δεύτερη έκδοση / second edition). (135) € 5,00 - $ 7.50 Pazaras, Τ., The Rotunda of Saint George in Thessaloniki, Thessaloniki 1985, p. 60, pl. 47, fig. 11. (135) € 5,00 - $ 7.50 Ξυγγόπουλος, Α., Αι Τοιχογραφίαι του Καθολικού της Μονής Προδρόμου παρά τας Σέρρας (The Frescoes in the Church of the Monastery of John the Baptist near Serres), Θεσσαλονίκη 1973, σ. 96, πίν. 79, σχ. 5. (136) ** Αγγελόπουλος, Α. Α., Αι Ξέναι Προπαγάνδαι εις την Επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδον 1870-1912 (Foreign Propaganda in the Polyani Region during the Period 1870-1912), (φωτοανατύπωση της Α' εκδόσεως 1913), Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 175. (137) € 12,00 - $ 18.00 Μουτσόπουλος, Ν., Οι Εκκλησίες του Νομού Πέλλης (The Churches of the Prefecture of Pella), Θεσσαλονίκη 1989 (φωτοανατύπωση της πρώτης εκδόσεως 1973 µε την προσθήκη αγγλικής μεταφράσεως), σ. ΧΙ + 106, πίν. 331 + 64 + χρτ. 1. (138) € 25,00 - $ 37.50

16

Page 16: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Mitsakis, Κ., Macedonia throughout the Centuries, Thessaloniki 1975, p. 60, maps 3. (139) € 5,00 - $ 7.50 Vavouskos, C., Greek Macedonia’s Struggle for Freedom, Thessaloniki 1973, p. 53. (140) € 7,00 - $ 10.50 Symeonidis, Ch., Der Vokalismus der griechischen Lehnwörter im Türkischen, Thessaloniki 1976, p. 143. (141) ** Camariano-Cioran, Α., Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki 1974, p. 830, pl. LΧΧΙΙΙ. (142) € 25,00 - $ 37.50 Leon, G., Greece and the Great Powers, 1914-1917, Thessaloniki 1974, p. XIV + 522. (143) ** Φωκάς, Σπ., Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως. Μετάφρασις εκ της Ρουμανικής Μαρίας Ι. Mαρκoπoύλoυ, φιλολόγου (The Greeks and Navigation on the Lower Danube), Θεσσαλονίκη 1975, σ. κ' + 478, πίν. 32. (144) € 20,00 - $ 30.00 L’Époque Phanariote. Symposium (Thessaloniki 21-25 Octobre 1970), Á la mémoire de Cléobule Tsourkas, Thessaloniki 1974, p. 481, pl. 29. (145) € 18,00 - $ 27.00 Δoντά, Δ., Η Ελλάς και αι Δυνάμεις κατά τον Κριμαϊκόv Πόλεµον (Greece and the Great Powers during the Crimean War), Θεσσαλονίκη 1973, σ. 165. (146) € 12,00 - $ 18.00 Bαρναλίδης, Σ. Λ., Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ζωσιμάς (1686-1746) και η εκκλησιαστική και πολιτική δράσις αυτού [Zosimas, Archbishop of Ochrid (1686-1746) and his Ecclesiastical and Political Activity], Θεσσαλονίκη 1974, σ. 190. (147) € 12,00 - $ 18.00 Kofos, Ε., Greece and the Eastern Crisis, 1875-1878. With a Foreword by W. Ν. Medlicott, Thessaloniki 1975, p. 283. (148) ** Bridge, F. R., Austro-Hungarian Documents Relating to the Macedonian Struggle, 1896-1912, Thessaloniki 1976, p. 527. (149) € 20,00 - $ 30.00 Megas, G. Α., Die Ballade von der Arta-Brücke. Eine vergleichende Untersuchung, Thessaloniki 1976, p. 204, pl. 6. (150) € 15,00 - $ 22.50

17

Page 17: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Γιοχάλας, Τ. Π., Ο Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης εις την Νεοελληνικήv Ιστοριογραφίαν και Λογοτεχνίαν (George Kastriotis-Skenderbey in Modern Greek Historiography and Literature), Θεσσαλονίκη 1975, σ. 170, πίν. ΧΧΧΙ. (151) ** Bitsios, D. S., Cyprus: The Vulnerable Republic, Thessaloniki 1975, p. 223, pl. 12. (152) ** Α' Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Θεσσαλονίκη, 18-20 Απριλίου 1974. Πρακτικά [First Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace). Thessaloniki 18-20 April 1974. Proceedings], Θεσσαλονίκη 1975, σ. 267, πίν. 77, σχ. 7. (153) ** Ζωρογιαvνίδης, Κ. Ν., Ημερολόγιον πορειών και πολεμικών επιχειρήσεων 1912-13 (Α Diary of Marches and War Operations, 1912-13), Θεσσαλονίκη 1975, Β' έκδοση 1992, σ. 180. (154) € 10,00 - $ 15.00 Ancient Macedonia ΙΙ. Papers read at the Second International Symposium held in Thessaloniki, 19-23 August 1973, Thessaloniki 1977, p. XVI + 544, pl. 74, drawings, maps 2. (155) € 30,00 - $ 45.00 Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830): Continuity and Change. With an Introduction by John Α. Petropoulos. Papers read at the Third Symposium of the Modern Greek Studies Association held at Harνard University (7-9 May, 1971), p. 237. (156) ** Πασαδαίος, Α., Ο Πατριαρχικός οίκος του Οικουμενικού Θρόνου (The Patriarchal Residence of the Ecumenical Throne [Αn Architectural Study]), Θεσσαλονίκη 1976, σ. 160, πίν. 18, σχ. 11. (157) € 18,00 - $ 27.00 Ancient Macedonian Studies. In Honor of Charles F. Edson, Thessaloniki 1981, p. 407, pl. 19. (158) € 25,00 - $ 37.50 Β' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη) 13-15 Απριλίου 1978. Πρακτικά [Second Linguistics Symposium on Northem Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace) 13-15 April 1978. Proceedings], Θεσσαλονίκη 1983, σ. 384. (159) € 15,00 - $ 22.50

18

Page 18: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Iliadou, D., Inventaire des Documents des Archives de la Chambre de Commerce de Marseille. Lemme Salonique (XVIIe-XVIIle siècles), Thessaloniki 1981, p. 220. (160) € 14,00 - $ 21.00 Τσιτουρίδου, Α., Η Παναγία των Χαλκέων (The Church of the Panagia Chalkeon), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 62, πίν. 34, σχ. 8 (Β' έκδοση / second edition). (161) € 5,00 - $ 7.50 Tsitouridou, Α., The Church of the Panagia Chalkeon, Thessaloniki 1985, p. 60, pl. 34, fig. 8. (161) € 5,00 - $ 7.50 Dimakis, J., La Presse française face à la chute de Missolonghi et à la bataille navale de Navarin. Recherches sur les sources du philhellénisme français, Thessaloniki 1976, p. 477. (162) € 25,00 - $ 37.50 Βακαλόπουλος, Κ. Α., Σχέσεις Ελλήνων και Ελβετών Φιλελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση του l821. Συμβολή στην ιστορία του ελβετικού Φιλελ-ληνισμού (Relations between Greeks and Swiss Philhellenes during the Greek War of Independence of 1821: Α Contribution to the History of Swiss Philhellenism), Θεσσαλονίκη 1975, σ. 260. (163) ** Cioranesco, G., La Mission de Stanislas Bellanger dans l’Empire Ottoman, Thessaloniki 1981, p. 295. (164) € 15,00 - $ 22.50 Marcantonatos, L. G., Á Athènes pendant la Guerre. Journal d’un témoin. (octobre 1940 - avril 1941), Thessaloniki 1976, p. 234. (165) € 14,00 - $ 21.00 Β' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Κομοτηνή, 19-22 Μαρτίου 1975. Πρακτικά [Second Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia. Thrace). Komotini, 19-22 March 1975. Proceedings], Θεσσαλονίκη 1976, σ. 527 + XXXVI, πίν. 266 + 19, χρτ. 1. (166) € 25,00 - $ 37.50 Kondis, Β., Greece and Albania, 1908-1914, Thessaloniki 1976, p. 151. (167) € 15,00 - $ 22.50 Γούναρης, Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης (The Walls of Thessaloniki), Θεσ-σαλονίκη 1982, σ. 51, πίν. 33, σχ. 2 (Β' έκδοση). (168) € 5,00 - $ 7.50 Gounaris, G., The Walls of Thessaloniki, Thessaloniki 1982, p. 37, pl. 33, fig. 2. (168) € 5,00 - $ 7.50

19

Page 19: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Μητσάκης, Κ., Το Φιλολογικό Έργο του Βασίλη Λαούρδα (1912-1971). Πρόλογος Δ. Δελιβάνη [The Literary Work of Basil Laourdas (1912-1971). Introduction by D. Deliνanis], Θεσσαλονίκη 1976, σ. 45. (169) € 7,00 - $ 10.50 Δελιβάνης, Δ. Ι., Επιστημονικόν Μνημόσυνον του καθηγητού Στεφάνου Γ. Ξύδη (1913-1975) [Α Μemorial to Professor Stephen G. Xydis (1913-1975)], Θεσ-σαλονίκη 1978, σ. 25. (170) € 3,00 - $ 4.50 Λαούρδας, Β., Μακεδονικά Ανάλεκτα (Macedonian Analects), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 118, πίν. 8. (171) € 12,00 - $ 18.00 Χιδίρογλου, Π., Τουρκική Ελληνογραφία. Τουρκικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα (Turkish Writings on the Greeks), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 201. (172) € 14,00 - $ 21.00 Παπουλίδης, Κ., Οι Ρώσοι Ονοματολάτραι του Αγίου Όρους (The Russian Worshippers of the Name of God on Mount Athos), Θεσσαλονίκη 1977, σ. 221, πίν. 9. (173) € 12,00 - $ 18.00 Πελεκανίδης, Στ., Μελέτες Παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας (Studies on Early Christian and Byzantine Archaeology), Θεσσαλονίκη 1977, σ. ΧΙΙ + 498, πίν. 166 . (174) € 25,00 - $ 37.50 Petsalis-Diomidis, Ν., Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki 1978, p. 399, pl. 16, maps 3. (175) € 25,00 - $ 37.50 Mazarakis-Ainian, Α., Mémoires, Thessaloniki 1979, p. 447. (176) € 14,00 - $ 21.00 Ducellier, Α., La Façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessaloniki 1981, p. ΧLΙ + 702, pl. 14. (177) € 25,00 - $ 37.50 Καβακόπουλος, Π., Τραγούδια της Βορειοδυτικής Θράκης (The Folksongs of Northwestern Thrace), Θεσσαλονίκη 1981, σ. 202. (178) € 15,00 - $ 22.50 Α' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). 28-30 Απριλίου 1976. Πρακτικά [First Linguistics Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace). 28-30 April 1976. Proceedings], Θεσ-σαλονίκη 1977, σ. 294. (179) € 15,00 - $ 22.50

20

Page 20: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Spiridonakis, Β. G., Essays on the Historical Geography of the Greek World in the Balkans during the Turkokratia, Thessaloniki 1977, p. 171. (180) € 14,00 - $ 21.00 Αγγελόπουλος, Α. Α., Βόρειος Μακεδονία. Ο Ελληνισμός της Στρωμνίτσης. Το-πογραφία-Ιστορία-Εκκλησία-Παιδεία-Εθνική και Κοινοτική Ζωή, Απομνημονεύματα Κ. Mπόνη (Northern Macedonia: The Hellenisme of Strumica), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 346, πίν. 9. (181) ** Petsas, Ρ., Pella: Alexander the Great’s Capital, Thessaloniki 1978, p. 164, fig. 113, pl. 2, map 1. (182) ** Πάσχος, Π. Β., Ο Ματθαίος Βλάσταρης και το υμνογραφικόν έργον του (Matthew Vlastaris and his Hymnology), Θεσσαλονίκη 1978, σ. 298, πίν. 8. (183) € 14,00 - $ 21.00 Κοραντής, Α. Ι., Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης (1919-1956), τ. III. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μέρος Πρώτον (1939-1943) (Α History of European Diplomacy, 1919-1956, νοl. III, 1939-1943), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 873. (184) € 25,00 - $ 37.50 Andriotis, Ν., The Language and the Greek Origin of the Ancient Macedonians, Thessaloniki 1978, p. 33. (185) € 4,00 - $ 6.00 Γ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Αλεξανδρούπολη, 14-18 Οκτωβρίου 1976. Πρακτικά [Third Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace). Alexandroupolis, 14-18 October 1976. Proceedings], Θεσσαλονίκη 1979, σ. 832, πίν. 120, σχ. 9. (186) € 25,00 - $ 37.50 Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους Απελευθερωτικούς Αγώνες 1804-1830. Α' Ελληνοσερβικό Συμπόσιο. Καβάλα (7-10 Νοεμβρίου 1976). Πρακτικά (Collaboration between Greeks and Serbs during their Struggle for Liberation, 1804-1830. First Greek-Serbian Symposium. Kavala, 7-10 November 1976, Proceedings), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 289, πίν. 29. (187) € 15,00 - $ 22.50 Πνευματικές και Πολιτιστικές Σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων από τα μέσα του ΙΕ' έως τα μέσα του ΙΘ' αιώνα. Α' Ελληνοβουλγαρικό Συμπόσιο (22-25 Σεπτεμβρίου 1978). Πρακτικά (Spiritual and Cultural Relations between Greeks and Bulgarians from the mid-XVth to the mid-XIXth Century, First Greek-Bulgarian Symposium, 22-25 September 1978. Proceedings), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 316, πίν. 37. (188) € 15,00 - $ 22.50

21

Page 21: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Η Καβάλα και η περιοχή της. Α' Τοπικό Συμπόσιο. Καβάλα, 18-20 Απριλίου 1977. Πρακτικά (Kavala and the surοuding Region. First Local Symposium. Kavala, 18-20 April 1977. Proceedings), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 529, πίν. 320, σχ. 23, χρτ. 26. (189) € 25,00 - $ 37.50 Alvarez, D. J., Bureaucracy and Cold War Diplomacy: The United States and Turkey, 1943-1946, Thessaloniki 1980, p. 148. (190) € 14,00 - $ 21.00 Βακαλόπουλος, Α. Ε., Εμμανουήλ Παπάς. «Αρχηγός και Υπερασπιστής της Μακεδόνας». Η ιστορία και το αρχείο της οικογενείας του (Emmanuel Papas: “Leader and Defender of Macedonia”. The History and the Archive of his Family), Θεσσαλονίκη 1981, σ. 268. (191) € 15,00 - $ 22.50 Camariano, Ν., Athanasios Christopoulos: sa vie, son œuvre littéraire et ses rapports avec la culture roumaine, Thessaloniki 1981, p. 306, pl. 33. (192) € 14,00 - $ 21.00 Ancient Macedonia. Papers read at the Third International Symposium held in Thessaloniki, September 21-25, 1977, Thessaloniki 1983, p. 305, abb. 5, fig. 35, pl. 41, taf. 100, maps 5. (193) € 15,00 - $ 22.50 Καραθανάσης, Α. Ε., Οι Έλληνες Λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714). Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής πνευματικής κίνησης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά την προφαναριωτική περίoδo [Greek Scholars in Walachia (1670-1714): Α Contribution to the Study of the Intellectual Movement of the Danube Principalities during the Period before the Phanariote Régime], Θεσσαλονίκη 1982, σ. 279. (194) € 15,00 - $ 22.50 Δ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβρίου 1979. Πρακτικά [Fourth Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace). Ioannina, 10-12 October 1979. Proceedings], Θεσσαλονίκη 1983, σ. 279, πίν. 13. (195) € 14,00 - $ 21.00 Βακαλόπουλος, Κ. Α., Ο βόρειος ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού αγώνα (1878-1894). Απομνημονεύματα Αναστασίου Πηχεώνα [Northern Hellenism during the Early Phase of the Macedonian Struggle (1878-1894): The Memoirs of Anastasios Piheon], Θεσσαλονίκη 1983, σ. 497, πίν. 3. (196) € 25,00 - $ 37.50

22

Page 22: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Γιοχάλας, Τ. Π., Στοιχεία Eλληvo-Αλβανικής Γραμματικής και Ελληνο-Αλβανικοί Διάλογοι. Ανέκδοτο έργο του Ιωάννη Βηλαρά. Φιλολογική έκδοση από τον αυτόγραφο Κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων (Elements of Greek-Albanian Grammar and Greek-Albanian Dialogues), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 317. (197) € 14,00 - $ 21.00 Les Relations gréco-russes pendant la domination turque et la Guerre d’indépendance grecque. Premier colloque. Thessalonique (23-25 Septembre 1981), Thessaloniki 1983, p. 169. (198) € 14,00 - $ 21.00 Ο Μακεδονικός Αγώνας. Απομνημονεύματα (The Macedonian Struggle: Memoirs), Π. Αργυροπούλου, Α. Ζάννα, Κ. Μαζαράκη-Αινιανός, Α. Σουλιώτη-Νικoλαΐδη, Ναούµ Σπανού, Β. Σταυρόπουλoυ, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 491, πίν. 16. (199) € 18,00 - $ 27.00 Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα Πηνελόπης Δέλτα. Απομνημονεύματα (The Macedonian Struggle: Memoirs), Γερμανού Kαραβαγγέλη, Γεωργίου Δικωνύµου-Μακρή, Παναγιώτη Παπατζανετέα, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 271. (200) € 10,00 - $ 15.00 Τούντα-Φεργάδη, Α., Ελληνo-Βουλγαρικές Μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ, 1924-1925 (Greek-Bulgarian Minorities: The Politis-Kalfof Protocol, 1924-1925), Θεσσαλονίκη 1986, σ. 239. (201) € 14,00 - $ 21.00 Greece and Great Britain during World War I. Papers read at the First International Symposium organized in Thessaloniki by the Institute for Balkan Studies and King’s College (December 15-17, 1983), Thessaloniki 1985, p. 257. (202) € 15,00 - $ 22.50 Curtright, L. Η., Muddle, Indecision and Setback. British Policy and the Ba1kan States, August 1914 to the Inception of the Dardanelles Campaign, Thessaloniki 1986, p. 214. (203) € 12,00 - $ 18.00 Ancient Macedonia. Papers read at the Fourth International Symposium held in Thessaloniki (September 21-25, 1983), Thessaloniki 1986, p. 680, pl. + fig. (204) € 20,00 - $ 30.00 Karathanassis, Α. Ε., L’Hellénisme en Transylvanie. L’activité culturelle, nationale et religieuse des compagnies commerciales helléniques de Sibiu et de Braşov aux XVIII-XIX siècles, Thessalonique 1989, p. 231. (205) € 15,00 - $ 22.50

23

Page 23: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Lazarou, Α., L’Aroumain et ses rapports avec le grec, Thessaloniki 1986, p. 304, maps 4. (206) € 18,00 - $ 27.00 Der Philhellenismus und die Modernisierung in Griechenland und Deutschland. Erstes Symposium. Organisiert in Thessaloniki und Volos (am. 7-10 März 1985) vom Institut für Balkan-Studien und der Südosteuropa-Gesellschaft München, Thessaloniki 1986, p. 224, abb. 9, tf. 8. (207) € 15,00 - $ 22.50 Βακαλόπουλος, Α. Ε., Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), ως κορυφαία φάση των Αγώνων των Ελλήνων για τη Μακεδονία [The Μacedonian Struggle (1904-1908) as the Culmination of the Greek Struggle for Macedonia], Θεσσαλονίκη 1985, σ. 37. (208) € 4,00 - $ 6.00 Παπουλίδης, Κ. Κ., Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως (1894-1914) (The Russian Archaeological Institute in Constantinople, 1894-1914), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 244. (209) € 12,00 - $ 18.00 Παπαδριανός, Ι. Α., Οι Έλληνες Πάροικοι του Σεμλίνoυ (18ος-19ος αι.). Διαμόρ-φωση της Παροικίας, Δημογραφικά Στοιχεία, Διοικητικό Σύστημα, Πνευματική και Πολιτιστική Δραστηριότητα (The Greek Settlers of Zemum in the 18th and 19th Centuries), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 264. (210) ** Πρακτικά Συμποσίου «Ο Μακεδονικός Αγώνας» (Proceedings of the Symposium on the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη-Φλώρινα-Καστοριά-Έδεσσα, 28.10-2.11.1984, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 534. (211) € 18,00 - $ 27.00 Μαυροπούλου-Tσιoύμη, Xρ., Μονή Βλατάδων (Vlatadon Monastery), Θεσσαλο-νίκη 1987, σ. 54, πίν. 33, σχ. 3. (212) € 5,00 - $ 7.50 Μavropoulou-Tsioumi, C., Vlatadon Monastery, Thessaloniki 1987, p. 52, pl. 33, fig. 3. (212) € 5,00 - $ 7.50 Ε' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Θεσσαλονίκη, 20-22 Νοεμβρίου 1987. Πρακτικά. [Fifth Folklore Symposium on Northern Greece. (Epirus, Macedonia, Thrace), Thessaloniki, 20-22 November 1987. Proceedings], Θεσσαλονίκη 1989, σ. 210 + εικ. (213) € 14,00 - $ 21.00

24

Page 24: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Τσιγαρίδας, Ε., Μονή Λατόμου (Όσιος Δαβίδ) (Latomou Monastery - The Church of Hosios Daνid), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 99, πίν. 32, σχ. 10. (214) € 5,00 - $ 7.50 Tsigaridas, Ε., Latomou Monastery (The Church of Hosios David), Thessaloniki 1988, p. 89, pl. 32, fig. 10. (214) € 5,00 - $ 7.50 Βιβλιογραφία της Θεσσαλονίκης (κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός βίος, τέχνη και πολιτισμός). Επιμέλεια Κ. Χατζόπουλος [Bibliography of Thessaloniki (Social, Economic and Political Life, Art, and Culture). Edited by Κ. Hatzopoulos], Θεσσαλονίκη 1987, σ. 289 (215) € 20,00 - $ 30.00 Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid-Eighteenth Century to 1914, “Society in Change”: XVIIth Conference held in Thessaloniki, June 6-9, 1985, Thessaloniki 1988, p. 410. (216) € 20,00 - $ 30.00 Η Ιστορική, Αρχαιολογική και Λαογραφική Έρευνα για τη Θράκη. Συμπόσιο. Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη, 5-9 Δεκεμβρίου 1985. Πρακτικά (The Historical, Archaeological, and Ethnological Research of Thrace. Papers read at the Symposium held in Xanthi, Komotini and Alexandroupolis, 5-9 December 1985. Proceedings), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 449. (217) € 20,00 - $ 30.00 Aιλιανός, Κ. Ι., Η Αυστρο-Ουγγαρία και η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου (1878-1881). Πρόλογος Εμμανουήλ Poύκoυνα [Austro-Hungary and the Annexation of Thessaly and Epirus (1878-1881)], Θεσσαλονίκη 1988, σ. 236. (218) € 14,00 - $ 21.00 Pappas, Ν. Ch., Greeks in Russian Military Service in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries, Thessaloniki 1991, p. 425. (219) € 20,00 - $ 30.00 Ζεγκίνης, Ε., Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του Μουσουλμανισμού στον Ελλαδικό χώρο (Bektasism in Western Thrace), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 313. (220) € 20,00 - $ 30.00 Καραθανάση, Α. Ε., Ο Ελληνισμός και η Μητρόπολη του Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (Hellenism and the Metropo1is of Nevrokopion during the Macedonian Struggle), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 203. (221) € 14,00 - $ 21.00

25

Page 25: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Παπουλίδης, Κ. Κ., Γρηγόριος Γ. Μαρασλής (1831-1907). Η Ζωή και το Έργο του. Συμβολή στη δραστηριότητα του ελληνισμού της Ρωσίας (Gregοriοs G. Maraslis, 1831-1907. His Life and Work), Θεσσαλονίκη 1989, σ. 143. (222) € 10,00 - $ 15.00 Lenger-Sidiropoulou, R. Μ., Die Haltung Österreichs zu den Ereignissen und der Politik in Griechenland in den Jahren 1843-1862, Thessaloniki 1989, p. 139. (223) € 14,00 - $ 21.00 Ιορδάνογλου, Α., Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως 1882-1988 (The Ioakimio National Girls’ School in Constantinople, 1882-1988), Θεσσαλονίκη 1989, σ. 301. (224) € 15,00 - $ 22.50 Relations et influences réciproques entre Grecs et Bulgares, XVIIIe-XXe s., Art et Littérature, Linguistique, Idées Politiques et Structures Sociales. Cinquième Colloque. Organisé par l’Institut des Études Balkaniques de Thessaloniki et l’Institut d’Études Balkaniques de l’Académie Bulgare des Sciences à Thessaloniki et Jannina, 27-31 Mars 1988, Thessaloniki 1991, p. 563. (225) € 20,00 - $ 30.00 Proceedings of the Fifth Greek-Serbian Symposium, 1. Serbia and Greece during the First World War. 2. The Ideas of the French Revolution, the Enlightnment and the Pre-Romantic Period in the Balkans, 1780-1830. Organized by the Institute for Balkan Studies and the Serbian Academy of Sciences and Arts in Thessaloniki and Volos, 9-12 October 1987, Thessaloniki 1991, p. 209. (226) € 14,00 - $ 21.00 Griechenland und die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen Nachkriegseuropas Drittes Symposium. Organisiert in Thessaloniki und Ouranoupolis, Halkidiki (am 23.-27. Juni 1989) von Institut für Balkan-Studien und der Südosteuropa-Gesellschaft München (Akten), Thessaloniki 1991, p. 173. (227) € 14,00 - $ 21.00 ΣΤ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου: Η Ιστορική, Αρχαιολογική και Λαογραφική Έρευνα για τη Θράκη. Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη, 7-10 Μαΐου 1989. Πρακτικά (Sixth Folklore Symposium on Northern Greece: Ηistorical, Archaeological and Ethnological Research about Thrace. Komotini-Alexandroupolis, 7-10 May 1989. Proceedings), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 451 + πίν. (228) € 20,00 - $ 30.00 Les Relations entre les peuples de l’URSS et les Grecs. Fin du XVIIIème-début du XXème s. IIIème Colloque (Thessalonique - Ouranoupolis, Halkidiki, 24-27 Mai 1989), Thessaloniki 1992, p. 235. (229) € 14,00 - $ 21.00

26

Page 26: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα. Συμπόσιο. 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας (The Peace Treaty of Bucharest and Greece. Symposium), Θεσσαλονίκη, 16-18 Νοεμβρίου 1988, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 207. (230) € 15,00 - $ 22.50 Macedonia Past and Present. Reprints from Balkan Studies, Thessaloniki 1992, p. 208. (231) € 15,00 - $ 22.50 Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ε., Αχειροποίητος. Ο Mεγάλoς Ναός της Θεοτόκου (Αcheirοpoietοs), Θεσσαλονίκη 1989, σ. 48, πίν. 24, σχ. 2. (232) € 5,00 - $ 7.50 Kourkoutidou-Nikolaïdou, Ε., Acheiropoietos, The Great Church of the Mother of God, Thessaloniki 1989, p. 42, pl. 24, fig 2. (232) € 5,00 - $ 7.50 Mourélos, Y., Fictions et réalités. La France, la Grèce et la stratégie des opérations périphériques dans le sud-est européen (1939-1940), Thessaloniki 1990, p. 117. (233) € 10,00 - $ 15.00 Δημητρακόπουλος, Η., Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος (The continental boundaries of Greece), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 188. (234) ** Γούναρης, Γ., Χριστός Βεροίας (The Church of Christ in Veria), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 59, πίν. 48, σχ. 4. (235) € 5,00 - $ 7.50 Gounaris, G., The Church of Christ in Veria, Thessaloniki 1991, p. 57, pl. 48, fig. 4. (235) € 5,00 - $ 7.50 MacFie, Α. L., The Straits Question 1908-36, Thessaloniki 1993, p. 246. (236) € 14,00 - $ 21.00 Vryonis, Sp. Jr., The Turkish State and History. Clio meets the Grey Wolf, Thessaloniki 1991, p. 131. (237) € 7,00 - $ 10.50 Τσώπρος, Κ. Θ., Αναμνήσεις (Μελένοικο - Θεσσαλονίκη), Επιμέλεια - Εισαγωγή - Σχόλια Αθ. Ε. Καραθανάση (Memoirs: Meleniko - Thessaloniki. Introduction, notes and edited by Α. Karathanassis), Θεσσαλονίκη 1992, σ. 125. (238) € 10,00 - $ 15.00

27

Page 27: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Spiridonakis, Β. G., Grecs, Occidentaux er Turcs de 1054 à 1453: Quatre siècles d’histoire de relations internationales, Thessaloniki 1990, p. 291. (239) € 14,00 - $ 21.00 Ancient Macedonia. Papers read at the Fifth International Symposium held in Thessaloniki (October 10-15, 1989). Thessaloniki 1993, vol. Ι, pp. 1-752, vol. II, pp. 753-1327, vol. ΙΙΙ, Manolis Andronikos, in Memoriam, pp. 1329-1772. (240) € 75,00 - $ 112.50 Mount Athos and the European Community, Thessaloniki 1993, p. 171. (241) € 12,00 - $ 18.00 Kamperidis, L., The Greek Monasteries of Sozopolis, XIV-XVII centuries, Thessaloniki 1993, p. 225. (242) € 14,00 - $ 21.00 Καβακόπουλος, Π., Καθιστικά της Σωζόπολης - Χορευτικά της Θράκης (Kathistika of Sozopolis - Dancing folksongs of Thrace), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 410. (243) € 18,00 - $ 27.00 Hammond, N. G. L., The Allied Military Mission and the Resistance in West Macedonia, Thessaloniki 1993, p. 214. (244) € 14,00 - $ 21.00 Η Ελλάδα και ο πόλεμος στα Βαλκάνια (1940-41) - Greece and the war in the Balkans (1940-41), Διεθνές Συνέδριο - International Conference, Θεσσαλονίκη, 29.10-1.11.1990, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 218. (245) € 14,00 - $ 21.00 Τσούρκα-Παπαστάθη, Δ.-Ειρ., Η Ελληνική Εμπορική Κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας, 1636-1848. Οργάνωση και Δίκαιο (The Greek Company of Sibiu in Transylvania, 1636-1848), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 446. (246) € 18,00 - $ 27.00 Alexieva, Α., Les œuvres en prose traduites du grec à l’epoque du reveil national bulgare, Thessaloniki 1993, p. 384. (247) € 18,00 - $ 27.00 Παπουλίδης, Κ., Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίου Kapustin (1817-1894). Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη Χριστιανική Ανατολή το 19ο αιώνα (The Greek world of Antonin Kapustin, 1817-1894), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 199. (248) € 14,00 - $ 21.00 Λαμψίδης, Ι. Θ., Βοήθημα Βουλγαρικής Γλώσσας. Κείμενα-Γραμματική-Διάλογοι-Ασκήσεις (Textbook of Bulgarian language), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 354. (249) € 14,00 - $ 21.00

28

Page 28: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Λαμψίδης, Ι. Θ., Λεξικό Βουλγαρο-Ελληνικό – Ελληνο-Βουλγαρικό (Bulgarian-Greek and Greek-Bulgarian Dictionary), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 92. (250) € 5,00 - $ 7.50 Resurgent Irredentism. Documents on Skopje “Macedonian” Nationalist Aspirations (1934-1992), Thessaloniki 1993, p. 65. (251) € 7,00 - $ 10.50 Βρυώvης, Σπ. Jr., Το Τουρκικό Κράτος και η Ιστορία. Η Κλειώ συναντά τον Γκρίζο Λύκο (The Turkish State and History. Clio meets the Grey Wolf), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 163. (252) € 10,00 - $ 15.00 Κοτζαγεώργη, Ξ. – Παναγιωτοπούλου, Α., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Θράκης. Βιβλιογραφικός Οδηγός (Modern and Contemporary History of Thrace. Bibliographic Guide), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 292. (253) € 14,00 - $ 21.00 Η επεκτατική πολιτική των Σκοπίων. Συλλογή εγγράφων (1934-1992) (Resurgent Irredentism. Documents on Skopje “Macedonian” Nationalist Aspirations, 1934-1992), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 72. (254) € 7,00 - $ 10.50 Ζεγκίνης, Ε., Οι Μουσουλμάνοι Αθίγγαvoι της Θράκης (Muslim Gypsies of Thrace), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 84, πίν. 12. (255) € 10,00 - $ 15.00 Die Balkanländer in Europa der Gegenwart, Fünftes Symposium organisiert in Thessaloniki (am 22.-23. Mai 1992) vom Institut für Balkan-Studien und der Südosteuropa-Gesellschaft München, Thessaloniki 1994, p. 170. (256) € 14,00 - $ 21.00 Σφέτας, Σ. – Κεντρωτής, K., Σκόπια. Σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης. Κριτική προσέγγιση της έκδοσης της ΜΑΝU “Macedonia and its relations with Greece”, Skopje 1993 (Skopje. Searching for Identity and International Recognition), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 67. (257) € 7,00 - $ 10.50 Kondis, Β. – Manda, Ε., The Greek Minority in Albania. Α Documentary Record (1921-1993), Thessaloniki 1994, p. 130. (258) € 14,00 - $ 21.00 The Jewish Communities of Southeastern Europe. From the fifteenth century to the end of World War II, Thessaloniki 1997, p. 680. (259) Α. € 30,00 - $ 45.00 Δ. € 40,00 - $ 60.00

29

Page 29: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Αιλιανός, Κ. Ι., Μία προοπτική συμμαχίας Ελλάδος - Αυστρο-Ουγγαρίας χωρίς επαύριο, 1883-1887 (Α Perspective of Alliance between Greece and Austria-Hungary without Future, 1883-1887), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 154. (260) € 14,00 - $ 21.00 Μαμώνη, Κ., Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση (The Associations in Thrace and Eastern Rumelia, 1861-1922), Θεσ-σαλονίκη 1995, σ. 223. (261) € 15,00 - $ 22.50 Μπελιά, Δ. Ε., Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική. Η περίπτωση της Θράκης, 1856-1912 (Education and Irredentistic Policy. The Case of Thrace, 1856-1912), Θεσσαλονίκη 1995, σ. 272. (262) € 15,00 - $ 22.50 Salakides, G., Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II. und Selim I., Thessaloniki 1995, p. 152. (263) € 14,00 - $ 21.00 Σφέτας, Σ. – Κεντρωτής, Κ., Οι Αλβανοί των Σκοπίων. Θέματα εθνοτικής συ-νύπαρξης (The Albanians of Skopje. Questions of Ethnic Co-existence), Θεσ-σαλονίκη 1995, σ. 152. (264) € 10,00 - $ 15.00 Popović, R., Le Christianisme sur le sol de l’Illyricum Oriental jusqu’à l’arrivée des Slaves, Thessaloniki 1996, p. 281. (265) € 20,00 - $ 30.00 Papacostea-Danielopolu, C., Convergences Culturelles Gréco-Roumaines (1774-1859), Thessaloniki 1998, p. 383. (266) € 15,00 - $ 22.50 Κολτούκη, Π. Γ., Ο κώδικας αλληλογραφίας της Μητροπόλεως Κασσανδρείας (1907-1925) (The Correspondance Registry of the Metropolis of Kassandreia, 1907-1925), Θεσσαλονίκη 1997, σ. 112. (267) € 7,00 - $ 10.50 Arš, G. – Svolopoulos, C. (ed.), Alexandre Ypsilanti. Correspondance inédite, 1816-1828, Thessaloniki 1999, p. 143. (268) € 14,00 - $ 21.00 Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944, Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση. Διεθνές Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 1994. Πρακτικά (Macedonia and Thrace, 1941-1944. Occupation-Resistance-Liberation, International Conference. Thessaloniki, 9-11 December 1994. Proceedings), Θεσσαλονίκη 1998, σ. 390. (269) € 20,00 - $ 30.00

30

Page 30: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Χατζηβασιλείου, Ε., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η ελληνοτουρκική προσέγγιση και το πρόβλημα της ασφάλειας στα Βαλκάνια, 1928-1931 (Eleftheriοs Venizelos, the Greek-Turkish Approach and the Question of Security in the Balkans, 1928-1931), Θεσσαλονίκη 1999, σ. 130. (270) € 10,00 - $ 15.00 Κοτζαγεώργη, Ξ. (επιμ.), Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού (The Greeks of Bulgaria. Α Historical Part of the Greek Diaspora), Θεσσαλονίκη 1999, σ. 468. (271) € 20,00 - $ 30.00 Ancient Macedonia. Papers read at the Sixth International Symposium held in Thessaloniki (October 15-19, 1996), Thessaloniki 1999, Ioulia Vokotopoulou in Μemοriam, vol. I, pp. 1-704, vol. II, pp. 705-1397. (272) € 64,00 - $ 96.00 Ξυγγόπουλος, Α., Θεσσαλονίκεια Μελετήματα (1925-1979) [Studies on Thessaloniki (1925-1979)], Θεσσαλονίκη 1999, σ. 581. (273) € 30,00 - $ 45.00 Ristović, M., “Α Long Journey Home”: Greek Refugee Children in Yugoslavia. 1948-1960, Thessaloniki 2000, p. 138. (274) € 14,00 - $ 21.00 Καρακωστάνογλου, Β. – Κεντρωτής, Κ. – Μαντά, Ε. – Σφέτας, Σ., Το Κόσοβο και οι αλβανικοί πληθυσμοί της Βαλκανικής (Kosova and Albanian Populations of the Balkans), Θεσσαλονίκη 2000, σ. 469. (275) € 20,00 - $ 30.00 Μαντά, Ε., Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου (1923-2000) [The Muslim Chams of Epirus (1923-2000)], Θεσσαλονίκη 2004, σ. 349. (276) € 25,00 - $ 37.50 The Salonika Theatre of Operations and the Outcome of the Great War. Proceedings of the International Conference organized by the Institute for Balkan Studies and the National Research Foundation Eleftherios Κ. Venizelos (April 16-18, 2002), Thessaloniki 2005, p. 446. (277) € 35,00 - $ 52.50 Papadakis, L., Teaching the Nation. Greek Nationalism and Education in Nineteenth Century Macedonia, Thessaloniki 2006, p. 230. (278) € 25,00 - $ 37.50 Χράντετσνι, Π., Η ελληνική διασπορά στην Τσεχοσλοβακία. Ίδρυση και αρχικά στάδια ανάπτυξης (1948-1954) [Greek Diaspora in Czechoslovakia (1948-1954)], Θεσσαλονίκη 2006, σ. 230. (279) € 30,00 – $ 45.00

31

Page 31: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Ancient Macedonia. Papers read at the Seventh International Symposium held in Thessaloniki (October 14-18, 2002), Thessaloniki 2007, p. 779. (280) € 45,00 - $ 67.50

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Manta, E., The Muslim Chams of Epirus (1923-2000)

ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ / REPRINTS

Kalléris, J. Ν., Les anciens Macédoniens. Étude linguistique et historique, vols I + II (Athènes 1976, Coll. de l’Institut Français d’Athènes), Athènes 1988, p. XXVI + 682, map 1. € 25,00 - $ 37.50 Δήμιτσας Μαργαρίτης Γ., Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις (Macedonia through its Inscriptions and Monuments) (Αθήνα 1896), τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1988, σ. µ' + 1046. € 30,00 - $ 45.00 Δήμιτσας Μαργαρίτης Γ., Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας (The Ancient Geography of Macedonia) (Αθήνα 1874), τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1988, σ. υιζ' + 912. € 30,00 - $ 45.00 Tafrali, O., Thessalonique au quatorzième siècle (Paris 1913), Thessaloniki 1993, p. G + XXVI + 312. € 18,00 - $ 27.00

32

Page 32: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Dakin, D., Ο Ελληνικός Αγώνας στη Μακεδονία (1897-1913) [The Greek Struggle in Macedonia (1897-1913)], ΙΜΧΑ & Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 696, εικ. 28. Ισμυρλιάδου, Αδ., Κοριτσά (Εκπαίδευση–Ευεργέτες–Οικονομία 1850-1908) [Korçë (Education–Benefactors–Economy 1850-1908)], ΙΜΧΑ & Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 176, εικ. 12. Tachiaos. A.-Ε. Ν., Greeks and Slavs, ΙΜΧΑ & Kyriakidis Bros, Thessaloniki 1997, p. 608. Αφινιάν, Β. Γ. – Κόντης, Β. – Παπουλίδης, Κ. – Σμιρνόβα, Ν. Ντ. – Τομίλινα, Ν. (εκδ.), Οι Σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης στο διάστημα 1953-1977 (Σύμφωνα με τα έγγραφα του Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ) (Relations between the Communist Party of Greece and the Communist Party of Soviet Union during 1953-1977), ΙΜΧΑ & Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 342. Djordjevic, D., Ιστορία της Σερβίας 1800-1918 (History of Serbia 1800-1918), IMXA & Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 477, φωτ. 13, χάρ. 2 (Ανατύπωση της έκδοσης ΙΜΧΑ 116). Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, Ξ. (επιμ.), Η Βουλγαρική Κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 1941-1944. Καθεστώς–Παράμετροι–Συνέπειες (Bulgarian Occupation of Eastern Macedonia and Thrace 1941-1944), ΙΜΧΑ & Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 347, σχ. 4, πίν. 7. Κόντης, Β. – Μουρέλος, Γ. κ.ά. (εκδ.), Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (Συλλογή εγγράφων) [Soviet Union and the Balkans during 1950s and 1960s (A Documentary Record)], ΙΜΧΑ & Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 445. Συνδίκα-Λαούρδα, Λ. – Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ευ., Ναοί του 19ου αιώνα στο Διδυμότειχο και στο Σουφλί (Churches of 19th century in Didymotiho and Soufli), ΙΜΧΑ & University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 205. Νίγδελης, Π. Μ., Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια. Συμβολή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της αρχαίας Θεσσαλονίκης (Inscriptions of Thessaloniki. Α Contribution to the Political and Social History of Ancient Thessaloniki), ΙΜΧΑ & University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 646, εικ. 102. Μουρέλος, Ι. – Μιχαηλίδης, Ι. Δ. (επιμ.), Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος: Μια αποτίμηση. Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις (Greek Civil War: An Assessment), ΙΜΧΑ & Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 222.

33

Page 33: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ*

Αγγελόπουλος Α. Α., 137, 181 Αιλιανός Κ. Ι., 218, 260 Ανδρεάδης Κ. Γ., 10 Αργυρόπουλος Π. Α., 14 Βαβούσκος Κ., 30 Βακαλόπουλος Α. Ε., 4, 22, 191, 208 Βακαλόπουλος Κ. Α., 163, 196 Βαρναλίδης Σ. Λ., 147 Βασδραβέλλης Ι. Κ., 19 Βρυώνης Σπ. Jr., 252 Γεωργίου Χ. Γ., 93 Γιοχάλας Τ. Π., 151, 197 Γούναρης Γ., 168, 235 Δελιβάνης Δ. Ι., 170 Δηµητρακόπουλος Η., 234 Δήµιτσας Μ., ανατυπώσεις Δικώνυµος-Μακρής Γ., 29 Δοντά Δ., 146 Ευρυγένης Δ. Ι., 41 Ζάννας Α. Δ., 40 Ζεγκίνης Ε., 220, 255 Ζωρογιαννίδης Κ. Ν., 154 Θεοχαρίδης Γ. Ι., 23, 31, 82 Ιoρδάνoγλoυ Α., 224 Καβακόπουλος Π., 178, 243 Καλαφάτης Χρυσόστομος, 38 Κανατσούλης Δ., 24, 71 Καραβαγγέλης Γερμανός, 26 Καραθανάσης Α. Ε., 194, 221 Καρακωστάνογλου Β., 275

Κεντρωτής Κ., 257, 264, 275 Κολτούκη Π. Γ., 267 Κοραντής Α. Ι., 100, 125, 184 Κοτζαγεώργη Ξ., 253, 271 Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε., 232 Κυριακίδης Στ. Π., 36, 47 Κωφός Ε., 104 Λαμψίδης Ι. Θ., 101, 249, 250 Λαoύρδας Β., 20, 37, 42, 46, 49, 96, 171 Λάσκαρις Σ. Θ., 1 Λέτσας Α., 72 Λoυκάτoς Σπ., 115 Mαζαράκης-Αινιάν Κ. Ι., 66 Mακαρόνας Χ. Ι., 107 Μαμώνη Κ., 261 Μαντά Ε., 275, 276 Mαραβελάκης Μ., 4 Μαρκαντωνάτος Λ. Γ., 17 Μαυροπούλου-Τσιούµη Xρ., 118, 212 Μηλιώτης Π. Δ., 51 Μητσάκης Κ., 169 Μουτσόπουλος Ν., 69, 138 Μπακιρτζής Χ., 134 Μπάλλας Ν., 56 Μπελιά Δ. Ε., 262 Mπόνης Κ., 44 Νάλτσας Χρ. Α., 2, 25, 64 Nικoνάνος Ν., 133 Νοτάρης Ι. Σ., 6, 85 Ξυγγόπουλος Α., 18, 77, 108, 117, 136, 273 Παζαράς Θ., 135 Παναγιωτοπούλου Α., 253 Παπαδόπουλος Στ. Ι., 83

* Ο αριθμός αναφέρεται στη σειρά έκδοσης.

Page 34: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Παπαδριανός Ι. Α., 210 Παπατζανετέας Π., 39 Παπουλίδης Κ. Κ., 173, 209, 222, 248 Πασαδαίος Α., 157 Πάσχος Α. Η., 53 Πάσχος Π. Β., 183 Πελεκανίδης Στ., 35, 174 Πουλάκος Δ., 15

Σουλιώτης-Νικολαΐδης Α., 28, 52 Σπανός Ν., 13 Σταυρόπουλος Β., 43 Σφέτας Σ., 257, 264, 275

Ταχιάος Α. Α., 54, 73 Τζωρτζάτος Βαρνάβας, 126 Τζώρτζεβιτς Δ. Β., 116 Toύvτα-Φεργάδη A., 201

Τριανταφυλλόπουλος Κ., 34 Τσιγαρίδας Ε., 214 Τσιτουρίδου Α., 161 Τσολάκης Ε., 105 Τσούρκα-Παπαστάθη Δ. Ε., 246 Τσώπρος Κ. Θ., 238

Φουντούλης Ι. Μ., 84 Φωκάς Σπ., 144

Χασιώτης Ι. Κ., 91, 120 Χατζηβασιλείου Ε., 270 Χατζηκυριακού Γ., 58 Χατζόπουλος Κ., 215 Χιδίρογλου Π., 172 Χράντετσνι Π., 279 Xρήστoυ Π., 33 Χρυσός Ε. Κ., 130

Abbott G. F., 110 Alexieva Α., 247 Alvarez D. J., 190 Andreades Κ. G., 12 Andriotis Ν., 185 Arnakis G. G., 78 Arš G., 268

Bakirtzis Ch., 134 Baxevanis J., 65 Berki F., 67 Bitsios D. S., 152 Βridge F. R., 149

Camariano Ν., 119, 192 Camariano-Cioran Α., 142 Cioranesco G., 164 Constantopoulos D. S., 11 Crawley C. W., 114 Curtright L. Η., 203

Dakin D., 8, 89 Dascalakis Α., 74 Daskalakis Α. B., 90 Demetracopoulou Ε., 78 Dimakis J., 102, 162 Dimaras C. Τ., 103

Dontas D. Ν., 86, 87 Droulia L., 103 Ducellier Α., 177

Enepekides Ρ. Κ., 27

Fleming D. C., 124 Füves Ö., 75

Gioranescu Α., 79 Gounaris G., 168, 235

Hammond N. G. L., 244

Iliadou D., 160

Jelavich Β., 55 Jurić S., 76

Κalléris J. Ν., ανατυπώσεις Kamperidis L., 242 Karathanassis Α. Ε., 205 Kofos Ε., 70, 148 Kondis Β., 167, 258 Koumarianou C., 103 Kourkoutidou-Nikolaïdou Ε., 232 Kyriakides S. Ρ., 5, 97

Page 35: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Laourdas Β., 59 Lazarou Α., 206 Lenger-Sidiropoulou R. Μ., 223 Leon G., 143 MacFie Α. L., 236 Makaronas C. J., 113 Manda Ε., 258 Marcantonatos L. G., 165 Maνropoulou-Tsioumi C., 118, 212 Mazarakis-Ainian Α., 176 Megas G. Α., 150 Metcalf D. Μ., 80 Mitsakis Κ., 139 Mourélos Y., 233 Moutsopoulos Ν., 88 Naltsas Ch., 9 Negreponti-Delivanis Μ., 61 Nikonanos Ν., 133 Pantazopoulos Ν. J., 92 Papacostea-Danielοpοlu C., 266 Papadakis Β. Ρ., 21 Papadakis L., 278 Papadopoulos G., 106 Papas Α., 127, 128 Pappas Ν. Ch., 219 Pazaras Τ., 135 Petsalis-Diomidis Ν., 175 Petsas Ρ., 182 Popović R., 265 Psomiades Η. J., 98

Quemeneur Ρ., 50 Raizis Μ. Β., 127, 128 Ristović M., 274 Salakides G., 263 Schirò G., 32 Somogyi Α., 121 Sophocles S. Μ., 45, 48 Spiridοnakis Β. G., 132, 180, 239 Stavrou Τ., 68 Svolopoulos C., 268 Symeonidis Ch., 141 Tafrali O., ανατυπώσεις Theodoulou C., 129 Tsigaridas Ε., 214 Tsitouridou A., 161 Tsourkas Cl., 16, 95, 123 Vacalopoulos Α. Ε., 63, 131 Vasdravellis J. C., 94 Vavouskos C., 62, 140 Vlachos Th., 112 Vouras Ρ., 57 Vryonis Sp. Jr., 237 Witt R. Ε., 81 Xydis S., 60 Xyngopoulos A., 7, 109, 111 Zotiades G. B., 3

Page 36: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Κατάλογος Δημοσιευμάτων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ*

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, 245, 269 Γλωσσολογία, 159, 179 Ελληνοβουλγαρικό Συμπόσιο, 188, 225 Ελληνοσερβικό Συμπόσιο, 187, 226 Ήπειρος, 153, 159, 166, 179, 186, 195, 213 Θεσσαλονίκη, 215 Θράκη, 153, 159, 166, 179, 186, 195, 213, 217, 228, 269

Καβάλα, 189 Λαογραφία, 153, 166, 186, 195, 213, 228 Μακεδονία, 153, 159, 166, 179, 186, 195, 213, 230, 269 Μακεδονικός Αγώνας, 199, 200, 211 Ορθοδοξία, 99 Πηνελόπη Δέλτα, 200 Σκόπια, 254 Συνθήκη Βουκουρεστίου, 230

Ancient Macedonia, 122, 155, 158, 193, 204, 240, 272, 280 Époque Phanariote, 145 Greece and Great Britain, 202 Greek War of Liberation, 156, 198 Griechenland und Deutschland, 207, 227, 256 Jewish Communities, 259

Macedonia, 231 Maritime Commerce, 216 Μοunt Athos, 241

Philhellenismus, 207 Relations gréco-russes, 198, 229 Skopje, 251 World War I, 202, 277

* Οι όροι αναφέρονται σε δημοσιεύματα χωρίς συγγραφέα ή επιμελητή.