Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ...

of 209 /209
1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Του Ανθρώπου Τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης Η Δραματική Τέχνη ως μέσο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Μία Εμπειρική Έρευνα σε Νηπιαγωγείο. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λέκτορας ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΕΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Μ. 0205087 ΒΟΛΟΣ 2010
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  3.104
 • download

  18

Embed Size (px)

description

πτυχιακή εργασία. μία εμπειρική έρευνα σε νηπιαγωγείο με θέμα : Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Transcript of Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ...

Page 1: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

1

ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο ΘΘεεσσσσααλλίίααςς

ΣΣχχοολλήή ΕΕππιισσττηημμώώνν ΤΤοουυ ΑΑννθθρρώώπποουυ

ΤΤμμήήμμαα ΠΠρροοσσχχοολλιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς

ΗΗ ΔΔρρααμμααττιικκήή ΤΤέέχχννηη ωωςς μμέέσσοο ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς..

ΜΜίίαα ΕΕμμππεειιρριικκήή ΈΈρρεευυνναα σσεε ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοο..

ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛΕΕΠΠΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΕΕΣΣ::

ΜΜΑΑΓΓΟΟΣΣ ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ

ΛΛέέκκττοορρααςς

ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ ΑΑΛΛΚΚΗΗΣΣΤΤΙΙΣΣ

ΑΑννααππλληηρρώώττρριιαα ΚΚααθθηηγγήήττρριιαα

ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ::

ΛΛΕΕΤΤΣΣΙΙΟΟΥΥ ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ

ΑΑ..ΜΜ.. 00220055008877

ΒΒΟΟΛΛΟΟΣΣ 22001100

Page 2: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

2

ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο ΘΘεεσσσσααλλίίααςς

ΣΣχχοολλήή ΕΕππιισσττηημμώώνν ΤΤοουυ ΑΑννθθρρώώπποουυ

ΤΤμμήήμμαα ΠΠρροοσσχχοολλιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς

ΗΗ ΔΔρρααμμααττιικκήή ΤΤέέχχννηη ωωςς μμέέσσοο ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς..

ΜΜίίαα ΕΕμμππεειιρριικκήή ΈΈρρεευυνναα σσεε ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοο..

ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛΕΕΠΠΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΕΕΣΣ::

ΜΜΑΑΓΓΟΟΣΣ ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ

ΛΛέέκκττοορρααςς

ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ ΑΑΛΛΚΚΗΗΣΣΤΤΙΙΣΣ

ΑΑννααππλληηρρώώττρριιαα ΚΚααθθηηγγήήττρριιαα

ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ::

ΛΛΕΕΤΤΣΣΙΙΟΟΥΥ ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑ

ΑΑ..ΜΜ.. 00220055008877

ΒΒΟΟΛΛΟΟΣΣ 22001100

Page 3: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

3

ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς

ΗΗ οολλοοκκλλήήρρωωσσηη ττηηςς εερρεευυννηηττιικκήήςς ααυυττήήςς εερργγαασσίίααςς θθαα ήήτταανν ααδδύύννααττηη χχωωρρίίςς ττηηνν

κκααθθοοδδήήγγηησσηη,, ββοοήήθθεειιαα κκααιι σσυυμμππααρράάσστταασσηη οορριισσμμέέννωωνν ααννθθρρώώππωωνν ττοουυςς οοπποοίίοουυςς

κκααιι ααιισσθθάάννοομμααιι ττηηνν υυπποοχχρρέέωωσσηη νναα εευυχχααρριισσττήήσσωω θθεερρμμάά..

ΘΘαα ήήθθεελλαα νναα εευυχχααρριισσττήήσσωω ιιδδιιααίίττεερραα ττοουυςς εεππιιββλλέέπποοννττεεςς κκααθθηηγγηηττέέςς,, ττοονν κκ..

ΜΜάάγγοο ΚΚωωννσσττααννττίίννοο κκααιι ττηηνν κκαα.. ΚΚοοννττοογγιιάάννννηη ΆΆλλκκηησσττιιςς ππρρώώτταα γγιιαα ττηηνν

εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη πποουυ δδέέχχττηηκκαα ήήδδηη ααππόό τταα μμααθθήήμμααττάά ττοουυςς γγιιαα τταα δδύύοο θθέέμμαατταα

πποουυ σσυυγγχχώώννεευυσσαα σσττηηνν ππααρροούύσσαα εερργγαασσίίαα κκααιι δδεεύύττεερροονν γγιιαα ττοονν ππρροοσσωωππιικκόό ττοουυςς

χχρρόόννοο πποουυ ααφφιιέέρρωωσσαανν γγιιαα ττηηνν κκααθθοοδδήήγγηησσηη κκααιι ττηηνν εεννθθάάρρρρυυννσσηη ώώσσττεε νναα

εεμμββααθθύύννωω σσεε δδύύοο θθέέμμαατταα τταα οοπποοίίαα θθεεωωρρώώ ααρρκκεεττάά εεννδδιιααφφέέρροονντταα κκααιι

σσηημμααννττιικκάά γγιιαα ττηη κκοοιιννωωννίίαα κκααιι γγιιαα τταα οοπποοίίαα γγννώώρριιζζαα εελλάάχχιισστταα ππρράάγγμμαατταα..

ΤΤέέλλοοςς οοφφεείίλλωω νναα εευυχχααρριισσττήήσσωω ττηηνν οοιικκοογγέέννεειιαα μμοουυ γγιιαα ττηη σσττήήρριιξξηη σσεε όόλλαα τταα

εεππίίππεεδδαα,, ττοο δδάάσσκκααλλοο ττηηςς θθεεααττρριικκήήςς οομμάάδδααςς,, ΛΛεεωωννίίδδαα ΝΝιικκόόπποουυλλοο γγιιαα ττηηνν

ππννεευυμμααττιικκήή κκααθθοοδδήήγγηησσηη,, κκααιι γγιιαα τταα ββιιββλλίίαα πποουυ μμοουυ δδάάννεειισσεε κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι

ττοο φφίίλλοο μμοουυ ττοο ΓΓιιάάννννηη γγιιαα ττηη φφιιλλιικκήή κκααιι ππννεευυμμααττιικκήή σσττήήρριιξξηη..

Page 4: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

4

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ

ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ 1100

ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ

ΑΑ ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ 11..

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

11.. ΟΟ πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόόςς χχααρραακκττήήρρααςς σσττηηνν εελλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα κκααιι

ηη σσηημμαασσίίαα ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς.. 1133

11..11.. ΜΜοοννττέέλλαα εεκκππααίίδδεευυσσηηςς σσττιιςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκέέςς κκοοιιννωωννίίεεςς.. 1166

ΑΑ.. ΤΤοο ααφφοομμοοιιωωττιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο.. 1166

ΒΒ.. ΤΤοο πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο.. 1188

ΓΓ.. ΤΤοο ααννττιιρρααττσσιισσττιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο.. 2211

ΔΔ.. ΤΤοο δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο.. 2222

11..11..22 ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη ήή δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ππααιιδδααγγωωγγιικκήή;; 2233

11..11..33.. ΣΣττοοιιχχεείίαα ααππόό ττηη δδιιεεθθννήή εεμμππεειιρρίίαα σσεε ζζηηττήήμμαατταα

δδιιααχχεείίρριισσηηςς ττηηςς εεττεερρόόττηηττααςς σσττοο σσχχοολλεείίοο.. 2266

ΑΑ.. ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.. 2266

ΒΒ.. ΚΚααννααδδάάςς 2277

ΓΓ.. ΑΑυυσσττρρααλλίίαα 2288

11..11..44.. ΣΣττοοιιχχεείίαα ααππόό ττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή εεμμππεειιρρίίαα σσεε ζζηηττήήμμαατταα

δδιιααχχεείίρριισσηηςς ττηηςς εεττεερρόόττηηττααςς σσττοο σσχχοολλεείίοο.. 2299

AA.. ΠΠεερρίίππττωωσσηη ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς 3300..

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ 22..

ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΏΏΠΠΙΙΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ ΣΣΤΤΟΟ

ΝΝΗΗΠΠΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΕΕΙΙΟΟ..

Page 5: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

5

11..22.. ΣΣηημμαασσίίαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκώώνν ααννααλλυυττιικκώώνν ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν κκααιι ηη

δδυυννααμμιικκήή ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν.. 3344

11..22..11.. ΒΒαασσιικκέέςς έέννννοοιιεεςς πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε ττηηνν ααννάάππττυυξξηη εεννόόςς

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκοούύ ααννααλλυυττιικκοούύ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς.. 3388

11..22..11.. ΑΑ.. ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3388

AA..ii.. ΦΦυυλλεεττιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς 4400

AA.. iiii.. ΓΓλλωωσσσσιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς 4422

AA..iiiiii.. ΞΞεεννοοφφοοββίίαα 4444

11..22..11.. ΒΒ.. ΕΕΝΝΣΣΥΥΝΝΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΣΣΗΗ 4466

11..22..11.. ΓΓ.. ΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ ΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ 4499

΄́ΒΒ ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ 33

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ

22.. ΗΗ ζζωωήή ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς…… 5522

22..11.. ΓΓεεννννήήθθηηκκεε μμααζζίί μμεε ττοονν άάννθθρρωωπποο…… 5522

22..22.. ΩΩρρίίμμαασσεε μμέέσσαα ααππόό ττιιςς δδιιάάφφοορρεεςς εεκκφφάάννσσεειιςς ττοουυ θθεεάάττρροουυ…… 5544

22..22..11.. ΤΤοο ψψυυχχόόδδρρααμμαα κκααιι ττοο κκοοιιννωωννιιόόδδρρααμμαα 5544

22..22..22.. ΤΤοο θθέέααττρροο ττοουυ κκααττααππιιεεσσμμέέννοουυ ττοουυ BBooaall 5555

22..22..33.. ΤΤοο FFoorruumm TThheeaattrree ττοουυ BBooaall 5566

22..22..44.. ΤΤοο θθέέααττρροο εειικκόόννααςς ττοουυ BBooaall 5577

22..22..55.. ΤΤοο ΑΑόόρρααττοο θθέέααττρροο ττοουυ BBooaall 5588

22..22..66.. ΤΤοο ΝΝοομμοοθθεεττιικκόό θθέέααττρροο ττοουυ BBooaall 5588

22..22..77.. ΤΤοο ΘΘέέααττρροο ττηηςς ΕΕφφηημμεερρίίδδααςς ττοουυ BBooaall 5599

22..22..88.. ΤΤαα ππααιιχχννίίδδιιαα κκααιι οοιι αασσκκήήσσεειιςς FFoorruumm ττοουυ BBooaall 5599

22..22..99.. ΤΤοο οουυρράάννιιοο ττόόξξοο ττηηςς ΕΕππιιθθυυμμίίααςς ττοουυ BBooaall κκααιι ττοο χχττύύππηημμαα ττοο κκεεφφάάλλιι 6600

22..22..1100.. ΤΤοο ΡΡιιζζοοσσππαασσττιικκόό ΘΘέέααττρροο ττοουυ BBooaall 6600

22..22..1111.. ΤΤοο ΘΘέέααττρροο γγιιαα ττηηνν ΑΑννάάππττυυξξηη 6611

Page 6: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

6

22..22..1122.. ΤΤοο PPllaayy bbaacckk TThheeaattrree 6611

22..33.. ΣΣττηηρριιζζόόμμεεννηη κκααιι ααππόό ττηηνν οοιικκοογγέέννεειιαα ττηηςς -- ττηη δδρρααμμααττοοπποοιιηημμέέννηη

κκοοιιννωωννίίαα…… 6622

22..44.. ΜΜέέχχρριι πποουυ ‘‘σσττάάθθηηκκεε σστταα ππόόδδιιαα ττηηςς’’ κκααιι εειισσέέββααλλεε σσττοο χχώώρροο ττηηςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς…… 6644

22..55 ΤΤοο ττααξξίίδδιι ττηηςς ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννοο σσττηηνν κκοοιιννωωννίίαα κκααιι ττοο σσχχοολλεείίοο

υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι ττηη δδύύννααμμήή ττηηςς…… 6655

22..55..11.. ΑΑππόό φφιιλλοοσσοοφφιικκήή σσκκοοππιιάά φφααίίννεεττααιι ηη δδιιαακκύύμμααννσσηη ττηηςς ααλλήήθθεειιααςς,, γγιιαα

ττηη σσυυννύύππααρρξξηη δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν πποολλιιττιισσμμώώνν σσττηη σσχχοολλιικκήή ττάάξξηη…… 6666

22..55..11..11 κκααθθώώςς κκααιι οο.. ττρρόόπποοςς εεππιιρρρροοήήςς ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς,, γγιιαα

ττηηνν ααννάάδδυυσσηη ττηηςς ααννθθρρώώππιιννηηςς ααλλήήθθεειιααςς…… 6699

22..55..22.. ΑΑππόό εεππιισσττηημμοοννιικκήή σσκκοοππιιάά έέχχεειι ππααρρααττηηρρηηθθεείί όόττιι ττοο δδρράάμμαα εείίννααιι

κκααττάάλλλληηλλοο κκυυρρίίωωςς γγιιαα ππααιιδδιιάά.. 7711

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ 44

ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΣΣ ΣΣΤΤΗΗ

ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΗΗ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ

33.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα 7733

33..11.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΤΤααυυττόόττηητταα.. 7755

ΒΒ ii ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΦΦυυλλεεττιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς.. 7766

BB iiii.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΓΓλλωωσσσσιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς.. 7777

BB iiiiii.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΞΞεεννοοφφοοββίίαα.. 7799

33..22.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΕΕννσσυυννααίίσσθθηησσηη.. 8800

33..33.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΚΚρριιττιικκήή ΣΣκκέέψψηη.. 8822

33..44..ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκάά σσττοοιιχχεείίαα εερρεευυννώώνν πποουυ σσττηηρρίίζζοουυνν ττοο

Page 7: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

7

εερρεευυννηηττιικκόό μμέέρροοςς ττηηςς εερργγαασσίίααςς.. 8844

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ

44.. ΟΟ σσκκοοππόόςς ττηηςς εερρεευυννηηττιικκήήςς εερργγαασσίίααςς,, οοιι υυπποοθθέέσσεειιςς κκααιι

ττοο εερρεευυννηηττιικκόό εερργγααλλεείίοο.. 9911

44..11.. ΕΕρρεευυννηηττιικκάά εερρωωττήήμμαατταα 9933

44..22.. ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς 9933

44..33..ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα 9955

44..44..ΣΣττάάδδιιαα--ΔΔοομμήή.. 9955

44..55..ΠΠααρροουυσσιιαασσηη ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς 9966

ii.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 11ηηςς

iiii.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 22

ηημμέέρρααςς 9966

ηηςς

iiiiii.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 33

ηημμέέρρααςς 9988 ηηςς

iivv.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 44

ηημμέέρρααςς 110033 ηηςς

44..66..ΕΕυυρρήήμμαατταα ττηηςς ΈΈρρεευυννεεςς 110077

ηημμέέρρααςς 110077

44..77.. ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα 111177

55.. ΠΠααρρααρρττήήμμαατταα 112233

ΠΠααρράάρρττηημμαα 11 ππααρρααμμύύθθιι 112233

ΠΠααρράάρρττηημμαα 22 ππλληηρροοφφοορρίίεεςς γγιιαα ττοο ππρροοφφίίλλ ττωωνν ππααιιδδιιώώνν 112266

ΠΠααρράάρρττηημμαα 33 ααννααλλυυττιικκήή ππααρροουυσσίίαασσηη ττηηςς δδοομμήήςς ((αα΄́&& ββ΄́ ττμμήήμμαα)) 113311

ΠΠααρράάρρττηημμαα 44 ΣΣυυννεεννττεεύύξξεειιςς ββαασσιισσμμέέννεεςς σσττηη

44ηη

ΠΠααρράάρρττηημμαα 55 ΣΣυυννεεννττεεύύξξεειιςς ββαασσιισσμμέέννεεςς σσττηη

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα ((αα΄́ ττμμήήμμαα)) 115533

22ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα 22ηηςς && 44ηηςς

ηημμέέρρααςς ((αα’’ && ββ΄́ ττμμήήμμαα)) 115599

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ 119988

Page 8: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

8

Page 9: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

9

««ΑΑυυττόό εείίννααιι ττοο ννέέοο μμεεγγάάλλοο ππρρόόββλληημμαα ττηηςς ααννθθρρωωππόόττηηττααςς:: έέχχοουυμμεε

κκλληηρροοννοομμήήσσεειι έένναα μμεεγγάάλλοο σσππίίττιι,, έένναα φφαανντταασσττιικκόό ‘‘κκοοσσμμόόσσππιιττοο’’ σσττοο οοπποοίίοο

ππρρέέππεειι νναα ζζήήσσοουυμμεε όόλλοοιι μμααζζίί-- μμααύύρροοιι κκααιι άάσσππρροοιι,, ΑΑννααττοολλιικκοοίί κκααιι ΔΔυυττιικκοοίί,, μμηη

ΙΙοουυδδααίίοοιι κκααιι ΕΕββρρααίίοοιι,, ΚΚααθθοολλιικκοοίί κκααιι ΠΠρροοττεεσσττάάννττεεςς,, ΜΜοουυσσοουυλλμμάάννοοιι κκααιι

ΙΙννδδοουυιισσττέέςς-- μμιιαα οοιικκοογγέέννεειιαα άάππρρεεππαα χχωωρριισσμμέέννηη σσεε ιιδδέέεεςς,, κκοουυλλττοούύρρεεςς κκααιι

σσυυμμφφέέρροονντταα,, πποουυ εεππεειιδδήή δδεενν μμπποορροούύμμεε νναα ζζήήσσοουυμμεε χχώώρριιαα ξξααννάά,, ππρρέέππεειι νναα

μμάάθθοουυμμεε μμεε πποοιιόόνν ττρρόόπποο νναα ζζοούύμμεε μμααζζίί εενν εειιρρήήννηη»»..

MMaarrttiinn LLuutthheerr KKiinngg,, AA WWoorrlldd HHoouussee,, 11996677

Page 10: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

10

ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ

ΓΓιιαα ττηηνν εεππιιλλοογγήή ττοουυ σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ θθέέμμααττοοςς σσυυννέέββααλλαανν δδύύοο

ππρροοββλληημμααττιισσμμοοίί.. ΟΟ ππρρώώττοοςς άάρρχχιισσεε νναα δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι σστταα ππλλααίίσσιιαα ττηηςς

ππρραακκττιικκήήςς μμοουυ άάσσκκηησσηηςς όόπποουυ οοιι δδιιαακκρρίίσσεειιςς μμεεττααξξύύ ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ήήτταανν ααππόόλλυυτταα

εευυδδιιάάκκρριιττεεςς κκααιι εεκκφφρράάζζοονντταανν κκααιι μμεε λλεεκκττιικκόό ττρρόόπποο κκυυρρίίωωςς ααππόό τταα ππααιιδδιιάά..

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά αακκόόμμηη γγυυρρίίζζοουυνν σστταα ααυυττιιάά μμοουυ οοιι ππρρώώττεεςς ππρροοττάάσσεειιςς πποουυ μμεε

‘‘ττααρραακκοούύννηησσαανν’’ ««μμηη ττοονν ββοοηηθθάάςς,, δδεενν μμιιλλάάεειι εελλλληηννιικκάά»» ««μμηη ββάάζζεειιςς ττοο ΡΡωωμμααίίοο

σσττηηνν οομμάάδδαα,, θθαα σσοουυ ττηηνν χχααλλάάσσεειι»».. ΔΔιιααππίίσσττωωσσαα ππωωςς οο ΡΡωωμμααίίοο όόχχιι μμόόννοο δδεενν

χχάάλλαασσεε ττηηνν οομμάάδδαα,, ααλλλλάά τταα μμηηννύύμμαατταα πποουυ ππεερρννοούύσσεε μμεε ττοο δδιικκόό ττοουυ μμηη λλεεκκττιικκόό

ττρρόόπποο εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,, ττοονν κκααθθιισσττοούύσσαανν εεππιικκεεφφααλλήή ττηηςς οομμάάδδααςς.. ΕΕάάνν κκάάπποοιιοοςς

δδεενν ααννττιιλλααμμββααννόότταανν ααυυττέέςς ττιιςς κκιιννήήσσεειιςς ττοουυςς ωωςς εεππιικκοοιιννωωννίίαα,, μμόόννοο ζζωωηηρρόό θθαα

μμπποορροούύσσεε νναα ττοονν χχααρραακκττηηρρίίσσεειι.. ΆΆρρχχιισσαανν εεπποομμέέννωωςς νναα μμοουυ γγεεννννοούύννττααιι

εερρωωττήήμμαατταα όόππωωςς ππώώςς μμπποορρώώ νναα ββοοηηθθήήσσωω τταα ππααιιδδιιάά νναα ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι μμεε ττοο

σσωωσσττόό ττρρόόπποο τταα μμηηννύύμμαατταα πποουυ δδέέχχοοννττααιι,, ττιι εείίδδοουυςς ρρααττσσιισσττιικκέέςς ααννττιιλλήήψψεειιςς

έέχχοουυνν τταα ππααιιδδιιάά κκααθθώώςς κκααιι ππωωςς ττιιςς ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυμμεε;;

ΟΟ δδεεύύττεερροοςς ππρροοββλληημμααττιισσμμόόςς άάρρχχιισσεε νναα δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι μμέέσσωω ττοουυ

μμααθθήήμμααττοοςς ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς κκααιι ττηηςς θθεεααττρριικκήήςς οομμάάδδααςς σσττηηνν οοπποοίίαα

ππααίίρρννωω μμέέρροοςς.. ΠΠααρρααττήήρρηησσαα ππωωςς ττόόσσοο σστταα ππλλααίίσσιιαα ττοουυ μμααθθήήμμααττοοςς ααυυττοούύ όόσσοο

κκααιι ττηηςς θθεεααττρριικκήήςς οομμάάδδααςς,, ααννααδδεειικκννύύοονντταανν ττρρόόπποοιι εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,, κκααιι

άάννθθρρωωπποοιι πποουυ εείίχχαανν ττυυππιικκέέςς σσχχέέσσεειιςς ήή αακκόόμμαα κκααιι εεξξέέφφρρααζζαανν ααρρννηηττιισσμμόό νναα

ππλληησσιιάάσσοουυνν ααννθθρρώώπποουυςς,, κκααττάάφφεερρνναανν νναα εεππιικκοοιιννωωννοούύνν μμεε μμίίαα ήήρρεεμμηη δδιιάάθθεεσσηη,,

κκααιι πποολλύύ γγρρήήγγοορραα νναα δδέέννοοννττααιι μμεε έένναα ιιδδιιααίίττεερροο ττρρόόπποο.. ΤΤαα ππρροοσσωωππιικκάά ααυυττάά

ββιιώώμμαατταα κκααιι ηη σσυυννεειιρρμμιικκήή σσκκέέψψηη όόττιι ««ααιισσθθάάννεεττααιι κκααννεείίςς πποολλύύ ωωρρααίίαα όότταανν εείίννααιι

μμέέρροοςς μμιιααςς ττέέττοοιιααςς οομμάάδδααςς,, κκααιι ααυυττόό ττοο έέχχοουυνν ααννάάγγκκηη κκααιι τταα ππααιιδδιιάά

ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς»» σσυυννέέθθεεσσεε ττοο θθέέμμαα ττηηςς ππααρροούύσσηηςς εερρεευυννηηττιικκήήςς εερργγαασσίίααςς..

ΜΜεε ττηη λλήήξξηη ττοουυ ΒΒ΄́ ππααγγκκοοσσμμίίοουυ πποολλέέμμοουυ ‘‘ηη υυδδρρόόγγεειιοοςς σσφφααίίρραα γγυυρρίίζζεειι’’

κκααιι ««ααλλλλάάζζοουυνν οοιι εεσσωωττεερριικκέέςς ιισσοορρρροοππίίεεςς κκααιι ττοο κκοοιιννωωννιικκόό ιισσοοζζύύγγιιοο»»

Page 11: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

11

((ΚΚοουυρρττοοββιικκ 22000011)) ττοουυ ππλλααννήήττηη κκααθθώώςς ττόόττεε ππααρρααττηηρρεείίττααιι έέννττοονναα μμίίαα

μμεετταανναασσττεευυττιικκήή κκίίννηησσηη.. ΤΤοο φφααιιννόόμμεεννοο ααυυττόό κκλλιιμμαακκώώθθηηκκεε σσττιιςς δδεεκκααεεττίίεεςς ττιιςς

οοιικκοοννοομμιικκήήςς ααννάάππττυυξξηηςς κκααιι κκοορρυυφφώώθθηηκκεε μμεε ττηηνν ππααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηη.. ΘΘαα

μμπποορροούύσσεε κκααννεείίςς νναα ππααρρααλλλληηλλίίσσεειι ττοο φφααιιννόόμμεεννοο ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττααςς μμεε μμίίαα χχηημμιικκήή ααννττίίδδρραασσηη ηη οοπποοίίαα εεξξιισσοορρρροοππεείί τταα οοξξέέαα μμεε ττιιςς

ββάάσσεειιςς.. ΠΠιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα γγιιαα νναα ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί ηη ππιιοο ππάάννωω χχηημμιικκήή

ααννττίίδδρραασσηη εείίννααιι ααππααρρααίίττηηττοο νναα ααλλλληηλλεεππιιδδρράάσσοουυνν τταα οοξξέέαα μμεε ττιιςς ββάάσσεειιςς.. ΜΜεε ττοο

άάννοοιιγγμμαα ττωωνν σσυυννόόρρωωνν,, τταα δδοομμιικκάά σσττοοιιχχεείίαα σσττοο ππααζζλλ ττηηςς υυφφηηλλίίοουυ πποουυ

ππααρρααδδοοσσιιαακκάά χχρρωωμμααττίίζζοουυνν ττιιςς ηηππεείίρροουυςς,, ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν ππρροοσσππααθθώώννττααςς νναα

ββρροουυνν ξξααννάά ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα.. ΌΌμμωωςς ηη χχηημμιικκήή ααννττίίδδρραασσηη δδεενν ήήτταανν εελλεεγγχχόόμμεεννηη

κκααιι γγιιαα ττοο λλόόγγοο ααυυττόό ιισσοορρρροοππίίαα δδεενν κκααττάάφφεερρεε νναα εεππιιττεευυχχθθεείί σσεε ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό

ββααθθμμόό.. ΠΠρροοττοούύ τταα δδοομμιικκάά σσττοοιιχχεείίαα ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν ξξααννάά σσττηηνν υυφφήήλλιιοο,, έέγγιιννεε

μμίίαα κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη ηη οοπποοίίαα ππεερριιλλααμμββάάννεειι ττιιςς εεξξήήςς οομμάάδδεεςς:: κκοοιιννωωννιικκήή ττάάξξηη,,

φφύύλλοο,, σσεεξξοουυααλλιικκόόςς ππρροοσσααννααττοολλιισσμμόόςς,, θθρρηησσκκεείίαα,, ιικκααννόόττηητταα && ααννιικκααννόόττηητταα,,

γγλλώώσσσσαα,, φφυυλλεεττιικκέέςς οομμάάδδεεςς,, εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα.. ΑΑππόό ττιιςς οομμάάδδεεςς ααυυττέέςς έέγγιιννεε

ααππόόσσττααξξηη σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν,, ιιδδεεώώνν ααξξιιώώνν κκααιι εεμμππεειιρριιώώνν..

ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα,, οοιι οομμάάδδεεςς ααυυττέέςς χχρρωωμμάάττιισσαανν ξξααννάά ττηηνν υυφφήήλλιιοο μμεε έένναα

ττρρόόπποο πποουυ έέδδεειιχχννεε όόττιι εείίννααιι πποολλιιττιισσμμιικκάά δδιιααφφοορρεεττιικκήή σσυυγγκκρριιννόόμμεεννηη μμεε ττοο ππώώςς

ήήτταανν ππρριινν ττηη λλήήξξηη ττοουυ ΒΒ΄́ ππααγγκκοοσσμμίίοουυ πποολλέέμμοουυ.. ΜΜεε ττοονν όόρροο πποολλιιττιισσμμιικκήή

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα,, εεννννοοοούύμμεε ττοο σσύύννοολλοο ττωωνν ππααρρααδδόόσσεεωωνν,, κκααννόόννωωνν εεμμππεειιρριιώώνν,,

ιιδδεεώώνν κκααιι ααξξιιώώνν πποουυ δδιιααφφέέρροουυνν ααππόό έέθθννοοςς σσεε έέθθννοοςς,, μμεεττααξξύύ εεθθννοοττιικκώώνν

οομμάάδδωωνν κκααιι ααννθθρρώώππωωνν πποουυ μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΗΗ πποολλιιττιισσμμιικκήή

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα εείίννααιι ππλλέέοονν μμίίαα σσύύγγχχρροοννηη ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα.. ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττηηνν

ΝΝττιιάάνναα ΡΡιιμμπποολλήή ((22000055)),, ααννααφφέέρρεεττααιι όόττιι ηη ύύππααρρξξηη ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττααςς κκααττααννοοεείίττααιι σσαανν σσυυσσττααττιικκόό ττηηςς κκοοιιννωωννιικκήήςς ιισσοορρρροοππίίααςς..

ΓΓιιαα νναα δδιιααττηηρρηηθθεείί όόμμωωςς ααυυττήή ηη ιισσοορρρροοππίίαα θθαα ππρρέέππεειι νναα εεννααπποοθθεεττηηθθοούύνν

σσωωσσττάά τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα,, οοιι ιιδδέέεεςς,, οοιι ααξξίίεεςς κκααιι οοιι εεμμππεειιρρίίεεςς όόλλωωνν ττωωνν

Page 12: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

12

ααννθθρρώώππωωνν εεφφόόσσοονν έέχχοουυνν ααπποοσσττααχχθθεείί.. ΑΑυυττόό θθαα γγίίννεειι μμέέσσωω ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς

κκααιι υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι κκααιι μμέέσσωω μμιιααςς κκιιννέέζζιικκηηςς ππααρροοιιμμίίααςς σσττηηνν οοπποοίίαα ααννααφφέέρρεεττααιι::

««ΌΌτταανν σσχχεεδδιιάάζζεειιςς γγιιαα έένναα χχρρόόννοο φφύύττεεψψεε σσππόόρροουυςς,,

όότταανν σσχχεεδδιιάάζζεειιςς γγιιαα μμιιαα δδεεκκααεεττίίαα φφύύττεεψψεε δδέέννττρραα..

ΌΌτταανν σσχχεεδδιιάάζζεειιςς γγιιαα μμιιαα ζζωωήή,,

εεκκππααίίδδεευυσσεε κκααιι μμόόρρφφωωσσεε ττοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς»»

Page 13: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

13

««ΗΗ εεκκππααίίδδεευυσσηη εείίννααιι έέννααςς ττρρόόπποοςς νναα οορρίίσσοουυνν οοιι άάννθθρρωωπποοιι ττηηνν ααννθθρρωωππιιάά ττοουυςς,,

νναα εεξξαασσκκήήσσοουυνν ττηηνν ααννθθρρωωππιιάά ττοουυςς ,, νναα δδιιααττηηρρήήσσοουυνν ττηηνν ααννθθρρωωππιιάά ττοουυςς κκααιι

νναα ααλλλλάάξξοουυνν ττηηνν ααννθθρρωωππόόττηητταα.. ΕΕίίννααιι οο ττρρόόπποοςς γγιιαα νναα σσυυννδδεεθθεείίςς μμεε ττοο

ππααρρεελλθθόόνν κκααιι νναα εεκκττοοξξεευυθθεείίςς σσττοο μμέέλλλλοονν¨̈

((DD.. BBooyydd))

11.. ΟΟ ΠΠΟΟΛΛΥΥΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΣΣ ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΑΑΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΗΗ ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

ΗΗ εεκκππααίίδδεευυσσηη ήήτταανν κκααιι ππααρρααμμέέννεειι μμίίαα μμεεγγάάλληη πποολλιιττιικκήή κκααιι πποολλιιττιισσμμιικκήή

δδύύννααμμηη ααφφοούύ δδιιααππλλάάθθεειι ττοο μμέέλλλλοονν ττοουυ κκόόσσμμοουυ,, εεννόόςς κκόόσσμμοουυ πποουυ ααλλλλάάζζεειι

ρρααγγδδααίίαα κκααιι σσυυννεεππώώςς ααππααιιττεείί πποολλίίττεεςς πποουυ μμπποορροούύνν νναα ααννττααπποοκκρριιθθοούύνν σσττιιςς

δδιιααρρκκώώςς μμεεττααββααλλλλόόμμεεννεεςς ααππααιιττήήσσεειιςς ττοουυ.. ΓΓιιαα νναα δδοούύμμεε όόμμωωςς ππρρώώτταα ππωωςς θθαα

χχεειιρριισσττοούύμμεε ττοο κκοομμμμάάττιι ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, θθαα ππρρέέππεειι νναα

γγννωωρρίίσσοουυμμεε ττοονν πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόό χχααρραακκττήήρραα ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς κκοοιιννωωννίίααςς.. ΗΗ

κκααττάάρρρρεευυσσηη ττωωνν κκοομμοουυννιισσττιικκώώνν κκααθθεεσσττώώττωωνν,, ηη εεππιιδδεείίννωωσσηη ττηηςς δδιιεεθθννοούύςς

οοιικκοοννοομμιικκήήςς κκααττάάσστταασσηηςς κκααιι οο θθρρηησσκκεευυττιικκόόςς οολλοοκκλληηρρωωττιισσμμόόςς εεππέέφφεερραανν

δδρρααμμααττιικκήή ααύύξξηησσηη σστταα ρρεεύύμμαατταα ααλλλλοοδδααππώώνν ααππόό ττηηνν ααννααττοολλιικκήή κκααιι κκεεννττρριικκήή

ΕΕυυρρώώππηη ααλλλλάά κκααιι ααππόό ττοονν ΤΤρρίίττοο κκόόσσμμοο.. ΗΗ ΕΕλλλλάάδδαα ααρρχχίίζζεειι νναα δδέέχχεεττααιι ττοο

ππρρώώττοο κκύύμμαα μμεετταανναασσττώώνν ττοο 11999900-- 9911 κκααιι ήήτταανν κκυυρρίίωωςς ΑΑλλββααννοοίί.. ΤΤοο δδεεύύττεερροο

κκύύμμαα μμεετταανναασσττώώνν ααρρχχίίζζεειι νναα κκάάννεειι εεμμφφααννήή ττηηνν ππααρροουυσσίίαα ττοουυ ττοο 11999955 κκααιι ττόόττεε

ππααρρααττηηρροούύμμεε σσττοονν εελλλληηννιικκόό χχώώρροο,, μμεεττααννάάσσττεεςς ααππόό ββααλλκκααννιικκέέςς κκυυρρίίωωςς χχώώρρεεςς,,

ααππόό ττηηνν ττέέωωςς ΕΕΣΣΣΣΔΔ,, ααππόό ΙΙννδδίίαα κκααιι ΠΠαακκιισσττάάνν.. ΤΤοο φφααιιννόόμμεεννοο ττηηςς

μμεεττααννάάσσττεευυσσηηςς ήήτταανν ππρρωωττόόγγννωωρροο ττόόσσοο γγιιαα ττηηνν εελλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα όόσσοο κκααιι γγιιαα

ττοο εελλλληηννιικκόό κκρράάττοοςς κκααθθώώςς ηη ΕΕλλλλάάδδαα,, ππααρρααδδοοσσιιαακκάά ήήτταανν χχώώρραα ααπποοσσττοολλήήςς

μμεετταανναασσττώώνν.. ΑΑυυττόό δδιικκααιιοολλοογγεείί κκάάππωωςς ττηη μμεεγγάάλληη αανναασσττάάττωωσσηη πποουυ

ππρροοκκλλήήθθηηκκεε σσττιιςς ααρρχχέέςς ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ ’’9900 μμεε ττηηνν εείίσσοοδδοο μμεετταανναασσττώώνν σσττηη

χχώώρραα μμααςς χχωωρρίίςς ππρρόόγγρρααμμμμαα λλόόγγοο ααπποουυσσίίααςς ννοομμοοθθεεττιικκοούύ ππλλααιισσίίοουυ..

Page 14: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

14

ΑΑππόό σσττοοιιχχεείίαα πποουυ έέχχοουυμμεε ααπποοκκοομμίίσσεειι ααππόό ττηηνν ΕΕθθννιικκήή ΣΣττααττιισσττιικκήή

ΥΥππηηρρεεσσίίαα,, ΤΤοο ΙΙννσσττιιττοούύττοο ΜΜεετταανναασσττεευυττιικκήήςς ΠΠοολλιιττιικκήήςς,, ττοο ΕΕΛΛΙΙΑΑΜΜΕΕΠΠ κκααιι ττοο

MMeeddiitteerrrraanneeaann MMiiggrraattiioonn OObbsseerrvvaattoorryy ΤΤοο 22000011,, σσττηη χχώώρραα μμααςς ήήτταανν

εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννοοιι 776622..000000 ααλλλλοοδδααπποοίί χχωωρρίίςς εελλλληηννιικκήή υυππηηκκοοόόττηητταα,, πποοσσοοσσττόό

ππεερρίίπποουυ 77%% ττοουυ σσυυννοολλιικκοούύ ππλληηθθυυσσμμοούύ.. ΣΣττηηνν ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα όόμμωωςς έέγγκκυυρροοιι

υυπποολλοογγιισσμμοοίί έέδδεειιχχνναανν όόττιι σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα δδιιέέμμεενναανν ττηη χχρροοννιιάά εεκκεείίννηη ττοουυλλάάχχιισσττοονν

994400..000000 πποολλίίττεεςς ττρρίίττωωνν χχωωρρώώνν,, ννόόμμιιμμοοιι κκααιι ππααρράάννοομμοοιι.. ΠΠεερρίίπποουυ ττοο 5566%%

ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν ππρροοέέρρχχεεττααιι ααππόό ΑΑλλββααννίίαα,, εεννώώ πποολλυυάάρριιθθμμεεςς οομμάάδδεεςς

μμεετταανναασσττώώνν ααπποοττεελλοούύνν κκααιι οοιι ΒΒοούύλλγγααρροοιι ((55%%)) οοιι ΡΡοουυμμάάννοοιι ((33%%)) οοιι ΓΓεερρμμααννοοίί

((33%%)) κκααιι άάλλλλοοιι.. ΑΑκκόόμμηη κκααττάά ττοο έέττοοςς 22000033--22000044 μμέέσσαα ααππόό μμίίαα ηηλλιικκιιαακκήή

κκααττάάττααξξηη ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, μμπποορροούύμμεε νναα ππααρρααθθέέσσοουυμμεε τταα

πποοσσοοσσττάά ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν μμααθθηηττώώνν σστταα εελλλληηννιικκάά σσχχοολλεείίαα.. ΣΣττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο ττοο

66,,99%% ττωωνν ππααιιδδιιώώνν δδεενν έέχχοουυνν εελλλληηννιικκήή κκααττααγγωωγγήή ,, σσττοο δδηημμοοττιικκόό ττοο 88,,66%%,, σσττοο

γγυυμμννάάσσιιοο ττοο 66,,99%% κκααιι σσττοο λλύύκκεειιοο //ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ ττοο 33,,22%%.. AAππόό σσττοοιιχχεείίαα ττοουυ ΥΥΠΠΕΕΠΠΘΘ

κκααιι ττοουυ ΙΙΠΠΟΟΔΔΕΕ γγννωωρρίίζζοουυμμεε όόττιι κκααττάά ττοο σσχχοολλιικκόό έέττοοςς 22000077--22000088 σσττοο

ννηηππιιααγγωωγγεείίοο υυππήήρρχχαανν 88..111111 ααλλλλοοδδααπποοίί μμααθθηηττέέςς κκααιι 775599 ππααλλιιννννοοσσττοούύννττεεςς ΤΤαα

ννέέαα δδεεδδοομμέένναα πποουυ σσυυννεεππιιφφέέρρεειι ηη κκλλιιμμάάκκωωσσηη ττοουυ μμεετταανναασσττεευυττιικκοούύ κκύύμμααττοοςς

ππρροοςς ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, έέχχοουυνν φφέέρρεειι ττοο θθέέμμαα ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς σσττοο

ππρροοσσκκήήννιιοο γγεεννιικκόόττεερραα ααλλλλάά κκααιι εειιδδιικκόόττεερραα σσττοουυςς ττοομμήήςς ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..

OO TTaayylloorr ((TTaayylloorr 11999944 ΣΣττοο Wagner,U., & Philipps, D.,2000)),, ααννααφφέέρρεειι

όόττιι τταα ππρροοββλλήήμμαατταα ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς εεκκδδηηλλώώννοοννττααιι ππεερριισσσσόόττεερροο σσττηηνν

εεκκππααίίδδεευυσσηη γγιιααττίί εεκκεείί δδιιααππααιιδδααγγωωγγοούύννττααιι οοιι ννέέεεςς γγεεννιιέέςς κκααιι δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι

κκααττάά έένναα μμέέρροοςς ττοο σσύύσσττηημμαα ααξξιιώώνν ττηηςς χχώώρρααςς.. ΠΠρράάγγμμααττιι,, ««ττοο σσχχοολλεείίοο εείίννααιι οο

σσηημμααννττιικκόόττεερροοςς θθεεσσμμόόςς γγιιαα ττηηνν κκοοιιννωωννιικκοοπποοίίηησσηη κκααιι ττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή

εεννσσωωμμάάττωωσσηη ττωωνν μμεελλώώνν ττηηςς κκοοιιννωωννίίααςς.. ΜΜεεττααδδίίδδεειι εεππιιλλοογγήή γγννώώσσεεωωνν,,

οορριισσμμέέννηη ππααιιδδεείίαα,, οορριισσμμέέννηη μμοορρφφήή εεθθννιικκήήςς γγλλώώσσσσααςς,, μμεεττααδδίίδδεειι ααρρχχέέςς κκααιι

ααξξίίεεςς πποουυ εείίννααιι κκυυρρίίααρρχχεεςς σσττηη σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη κκοοιιννωωννίίαα,, ααρρχχέέςς κκααιι ααξξίίεεςς

Page 15: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

15

κκοοιιννωωννιικκέέςς κκααιι πποολλιιττιικκέέςς,, ααλλλλάά κκααιι ηηθθιικκέέςς κκααιι ααιισσθθηηττιικκέέςς,, φφιιλλοοσσοοφφιικκέέςς»»

((ΦΦρρααγγκκοουυδδάάκκηη,, 11998855:: 1166--1177)) ΈΈττσσιι,, σστταα ππλλααίίσσιιαα ττηηςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς

ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς ηη εελλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα ββρρίίσσκκεεττααιι μμππρροοσσττάά σσττηηνν ππρρόόκκλληησσηη νναα

υυιιοοθθεεττήήσσεειι ννέέεεςς ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς πποουυ νναα ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι σσττιιςς ααννάάγγκκεεςς κκααιι ττιιςς

ααππααννττήήσσεειιςς ττωωνν ΕΕλλλλήήννωωνν μμεετταανναασσττώώνν πποουυ εεππααννααππααττρρίίζζοοννττααιι κκααιι άάλλλλωωνν

μμεειιοοννοοττιικκώώνν οομμάάδδωωνν πποουυ ζζοουυνν σσττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα ((ΜΜάάρρκκοουυ,, 11999955 ββ:: 115522))

ΌΌππωωςς εεππιισσηημμααίίννεειι οο ΔΔααμμααννάάκκηηςς ((11999977 ββ:: 8899--9900)) γγιιαα νναα εεππιιττεευυχχθθεείί ηη οομμααλλήή

σσυυμμββίίωωσσηη ααττόόμμωωνν πποουυ δδιιααφφέέρροουυνν πποολλιιττιισσμμιικκάά κκααιι γγλλωωσσσσιικκάά σστταα ππλλααίίσσιιαα μμιιαα

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς,, ααππααιιττεείίττααιι ηη γγεεννιικκόόττεερρηη κκοοιιννωωννιικκήή

εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη κκααιι μμίίαα πποολλιιττιικκήή ππααρρααδδοοχχήή ττηηςς υυππάάρρχχοουυσσααςς κκααττάάσστταασσηηςς

ώώσσττεε νναα ααπποοφφεεύύγγεεττααιι ηη ααννττιιμμεεττώώππιισσηη ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν ωωςς έένναα ππααρροοδδιικκόό

φφααιιννόόμμεεννοο κκααιι νναα λλααμμββάάννοοννττααιι τταα ααππααιιττοούύμμεενναα μμέέττρραα γγιιαα ττηηνν οομμααλλήή έέννττααξξήή

ττοουυςς σσττηηνν εελλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα..

Page 16: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

16

11..11.. ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΣΣΤΤΙΙΣΣ ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΈΈΣΣ

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΕΕΣΣ

ΤΤαα μμεετταανναασσττεευυττιικκάά ρρεεύύμμαατταα πποουυ σσηημμεειιώώθθηηκκαανν κκυυρρίίωωςς μμεεττάά ττοονν ββ΄́

ππααγγκκόόσσμμιιοο ππόόλλεεμμοο σσυυννοοδδεεύύττηηκκαανν ααππόό πποολλυυσσύύννθθεεττεεςς κκααιι πποολλυυεεππίίππεεδδεεςς

εεππιιππττώώσσεειιςς ττόόσσοο γγιιαα τταα άάττοομμαα πποουυ μμεετταακκιιννοούύνντταανν όόσσοο κκααιι γγιιαα ττιιςς χχώώρρεεςς

υυπποοδδοοχχήήςς.. ΓΓιιαα ττηηνν ααννττιιμμεεττώώππιισσηη ττωωνν εεππιιππττώώσσεεωωνν ααυυττώώνν ήήτταανν ααννααγγκκααίίαα ηη

σσυυννεειισσφφοορράά ττωωνν κκλλάάδδωωνν ττηηςς ννοομμιικκήήςς,, ττηηςς οοιικκοοννοομμίίααςς,, ττηηςς κκοοιιννωωννιιοολλοογγίίααςς,, ττηηςς

ππααιιδδααγγωωγγιικκήήςς κκααιι ττηηςς ψψυυχχοολλοογγίίααςς.. ΉΉδδηη ααππόό ττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ 11996600,, ηη

σσυυννεειισσφφοορράά ττωωνν κκλλάάδδωωνν ααυυττώώνν,, σσυυννέέββααλλεε,, ττόόσσοο σσεε εεππίίππεεδδοο εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, όόσσοο

κκααιι σσεε εεππίίππεεδδοο κκοοιιννωωννιικκήήςς πποολλιιττιικκήήςς,, σσττηηνν ύύππααρρξξηη ππρροοσσεεγγγγίίσσεεωωνν οοιι οοπποοίίεεςς

δδεενν μμπποορροούύνν νναα κκωωδδιικκοοπποοιιηηθθοούύνν μμεε έένναανν εεννιιααίίοο όόρροο.. ΠΠααρρόόλλαα ααυυττάά,, μμίίαα

σσύύννοοψψηη ττωωνν ππρροοσσεεγγγγίίσσεεωωνν,, μμααςς ππααρρέέχχεειι ππέέννττεε μμοοννττέέλλαα εεκκππααίίδδεευυσσηηςς :: ττοο

ααφφοομμοοιιωωττιικκόό,, ττοο μμοοννττέέλλοο εεννσσωωμμάάττωωσσηηςς,, ττοο πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόό,, ττοο

ααννττιιρρααττσσιισσττιικκόό κκααιι ττοο δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο..

ΑΑ.. ΤΤοο ααφφοομμοοιιωωττιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο

ΤΤοο ααφφοομμοοιιωωττιικκόό μμοοννττέέλλοο,, ααπποοττέέλλεεσσεε ττοο κκυυρρίίααρρχχοο σσττοοιιχχεείίοο ττηηςς

εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς πποολλιιττιικκήήςς σσττιιςς κκλλαασσιικκέέςς χχώώρρεεςς μμεεττααννάάσσττεευυσσηηςς ττοουυλλάάχχιισσττοονν

μμέέχχρριι ττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ 11996600 κκααιι εεξξαακκοολλοουυθθεείί νναα εεππηηρρεεάάζζεειι κκααιι σσήήμμεερραα ττηηνν

εεκκππααιιδδεευυττιικκήή πποολλιιττιικκήή σσεε ααρρκκεεττέέςς εευυρρωωππααϊϊκκέέςς χχώώρρεεςς.. ΣΣττηηρρίίζζεεττααιι σσττηηνν

άάπποοψψηη όόττιι τταα ππρροοββλλήήμμαατταα πποουυ ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν δδιιααφφόόρρωωνν

εεθθννιικκώώνν κκααιι μμεετταανναασσττεευυττιικκώώνν οομμάάδδωωνν εείίννααιι ππρροοσσωωρριιννάά κκααιι σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε ττηηνν

αα)) εελλλλιιππήή γγννώώσσηη ττηηςς εεππίίσσηημμηηςς γγλλώώσσσσααςς κκααιι ττοονν πποολλιιττιισσμμόό ττηηςς χχώώρρααςς

υυπποοδδοοχχήήςς,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς ββ)) κκααιι μμεε ττοονν ««πποολλιιττιισσμμιικκόό κκλλοοννιισσμμόό»»,, ((ccuullttuurree

sshhoocckk)) ΟΟ όόρροοςς ααυυττόόςς χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκεε γγιιαα ππρρώώττηη φφοορράά ααππόό ττοονν ((OObbeerrgg

11996600 στο ΙΜΕΠΟ ,Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης)) γγιιαα νναα ππεερριιγγρράάψψεειι ττοο άάγγχχοοςς κκααιι

Page 17: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

17

τταα έέννττοονναα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα πποουυ ββιιώώννοουυνν οοιι άάννθθρρωωπποοιι όότταανν κκααλλοούύννττααιι νναα

λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν σσεε εεννττεελλώώςς δδιιααφφοορρεεττιικκόό κκοοιιννωωννιικκόό,, πποολλιιττιισσμμιικκόό ππεερριιββάάλλλλοονν

ααππόό ααυυττόό σσττοο οοπποοίίοο κκοοιιννωωννιικκοοπποοιιήήθθηηκκαανν..

ΓΓιιαα νναα κκααττααννοοήήσσοουυμμεε ττοονν ττρρόόπποο μμεε ττοονν οοπποοίίοο ττοο ααφφοομμοοιιωωττιικκόό μμοοννττέέλλοο

εεππιιλλύύεειι τταα ‘‘ππρροοσσωωρριιννάά’’ ααυυττάά ππρροοββλλήήμμαατταα,, θθαα ήήτταανν χχρρήήσσιιμμηη ηη δδιιεευυκκρρίίννιισσηη ττοουυ

όόρροουυ ααφφοομμοοίίωωσσηη.. ΓΓεεννιικκάά ωωςς ααφφοομμοοίίωωσσηη οορρίίζζεεττααιι μμίίαα δδιιααδδιικκαασσίίαα κκααττάά ττηηνν

οοπποοίίαα ηη εεθθννιικκήή κκααττααγγωωγγήή κκααιι οοιι πποολλιιττιισσμμιικκέέςς δδιιααφφοορρέέςς,, ααξξιιοολλοογγοούύννττααιι ωωςς

εεμμππόόδδιιοο σσττηηνν ππρροοσσππάάθθεειιαα ππλλήήρροουυςς κκοοιιννωωννιικκήήςς έέννττααξξηηςς ττωωνν ααττόόμμωωνν πποουυ ττιιςς

φφέέρροουυνν σσττηη χχώώρραα υυπποοδδοοχχήήςς.. ΓΓιιαα ττοο λλόόγγοο ααυυττόό δδεενν λλααμμββάάννοοννττααιι κκααθθόόλλοουυ

υυππόόψψηη κκααττάά ττηηνν ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη κκααιι ττηη σσυυμμμμεεττοοχχήή σσττηη κκααθθηημμεερριιννήή ζζωωήή μμιιααςς

εευυρρύύττεερρηηςς κκοοιιννωωννίίααςς.. ΗΗ ααφφοομμοοίίωωσσηη οορρίίζζεεττααιι εεππίίσσηηςς ωωςς ττοο ττεελλεευυττααίίοο σσττάάδδιιοο

ττηηςς όόλληηςς δδιιααδδιικκαασσίίααςς ττοουυ εεππιιπποολλιιττιισσμμοούύ..((AAccccuullttuurraattiioonn)) ΄́ννττόόππιιωωνν’’ κκααιι

‘‘ξξέέννωωνν’’.. ΟΟ όόρροοςς εεππιιπποολλιιττιισσμμόόςς ααννααφφέέρρεεττααιι σσττιιςς ααλλλλααγγέέςς πποουυ ββιιώώννεειι ττοο άάττοομμοο

ωωςς ααπποοττέέλλεεσσμμαα ττηηςς εεμμππεειιρρίίααςς ττηηςς εεππααφφήήςς μμεε άάλλλλεεςς πποολλιιττιισσμμιικκέέςς

οομμάάδδεεςς..((GGrraavveess,, 11996677)).. ΣΣυυχχννάά γγίίννεεττααιι ξξεεχχωωρριισσττήή ααννααφφοορράά σσττιιςς μμεεττααββοολλέέςς

πποουυ εεππιιφφέέρρεειι οο εεππιιπποολλιιττιισσμμόόςς σσεε ααττοομμιικκόό κκααιι οομμααδδιικκόό εεππίίππεεδδοο..((BBeerrrryy 11999900))..

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοονν ΠΠααππάά ((11999988::229944)) ττοο ααπποοττέέλλεεσσμμαα ααυυττόό δδεενν εείίννααιι ττίίπποοτταα άάλλλλοο

ππααρράά ηη δδηημμιιοουυρργγίίαα οομμοοιιοογγεεννώώνν κκααιι μμοοννοοπποολλιιττιισσμμιικκώώνν οομμάάδδωωνν ,, οοιι οοπποοίίεεςς λλόόγγωω

ττηηςς κκοοιιννήήςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς ττοουυςς ττααυυττόόττηηττααςς κκααιι ττοουυ κκοοιιννοούύ ττοουυςς ααξξιιαακκοούύ κκώώδδιικκαα,,

ααπποοφφεεύύγγοουυνν ττιιςς κκοοιιννωωννιικκέέςς σσυυγγκκρροούύσσεειιςς κκααιι σσυυγγκκρροοττοούύνν έένναα σσυυμμππααγγήή

κκοοιιννωωννιικκόό ιισσττόό πποουυ εεξξιιδδααννιικκεεύύεειι ττηηνν ππρροοσσήήλλωωσσηη σσττιιςς ννέέεεςς ααξξίίεεςς κκααιι

εεξξωωρρααΐΐζζεειι ττηη ννέέαα πποολλιιττιισσμμιικκήή ττααυυττόόττηητταα..

ΣΣττόόχχοοςς λλοοιιππόόνν ττοουυ μμοοννττέέλλοουυ ττηηςς ααφφοομμοοίίωωσσηηςς εείίννααιι ηη σσυυγγχχώώννεευυσσηη ττωωνν

‘‘ξξέέννωωνν’’ πποολλιιττιισσμμώώνν σσττοονν ’’μμεε ττοονν πποολλιιττιισσμμόό ττηηςς χχώώρρααςς υυπποοδδοοχχήήςς,, μμέέσσαα ααππόό

δδιιααδδιικκαασσίίεεςς ((εεππαανναα))κκοοιιννωωννιικκοοπποοίίηησσηηςς ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν γγιιαα ττηηνν ππααθθηηττιικκήή

ααπποοδδοοχχήή ττωωνν ααρρχχώώνν κκααιι ττωωνν ααξξιιώώνν ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς χχώώρρααςς.. ΣΣυυννοοππττιικκάά,, ηη

σσυυγγχχώώννεευυσσηη ττωωνν πποολλιιττιισσμμώώνν εεππιιδδιιώώκκεεττααιι μμεε

Page 18: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

18

ΤΤηηνν ααπποορρρρόόφφηησσηη ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν ααππόό ττοο γγηηγγεεννήή πποολλιιττιισσμμόό

ΤΤηη σσυυμμμμεεττοοχχήή ττοουυςς σσττηη ππρρόόοοδδοο κκααιι ττηηνν ααννάάππττυυξξηη ττηηςς χχώώρρααςς υυπποοδδοοχχήήςς

ΤΤηηνν εεκκμμάάθθηησσηη ττηηςς εεππίίσσηημμηηςς γγλλώώσσσσααςς ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς χχώώρρααςς

ΚΚααιι ττηηνν εεγγκκααττάάλλεειιψψηη ττηηςς μμηηττρριικκήήςς γγλλώώσσσσααςς ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν..

««ΗΗ κκρριιττιικκήή πποουυ αασσκκήήθθηηκκεε σσττοο ααφφοομμοοιιωωττιικκόό μμοοννττέέλλοο εείίννααιι όόττιι ααυυττόό δδεενν

κκααττόόρρθθωωσσεε νναα δδιιαασσφφααλλίίσσεειι ίίσσεεςς εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς εευυκκααιιρρίίεεςς σσττοουυςς μμεεττααννάάσσττεεςς

μμααθθηηττέέςς,, όόττιι σσυυννέέββααλλεε κκααιι σσυυμμββάάλλλλεειι σσττηη ννοομμιιμμοοπποοίίηησσηη ττοουυ θθεεσσμμιικκοούύ

σσττιιγγμμααττιισσμμοούύ ττοουυςς,, κκααθθώώςς κκααιι σσττηη σσυυσσκκόόττιισσηη ττωωνν εευυθθυυννώώνν ττοουυ εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ

σσυυσσττήήμμααττοοςς γγιιαα τταα μμεεγγάάλλαα πποοσσοοσσττάά σσχχοολλιικκήήςς ααπποοττυυχχίίααςς πποουυ ααυυττοοίί

ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν..»» ΟΟ σσττιιγγμμααττιισσμμόόςς πποουυ εεππιιφφέέρρεειι ττοο ααφφοομμοοιιωωττιικκόό μμοοννττέέλλοο σσττηηνν

εεκκππααίίδδεευυσσηη,, οοδδηηγγεείί σσττηηνν ππεερριιθθωωρριιοοπποοίίηησσηη ττωωνν ΄́ξξέέννωωνν’’ πποολλιιττιισσμμώώνν ααππόό ττηηνν

κκυυρρίίααρρχχηη οομμάάδδαα,, αασσκκεείί ααρρννηηττιικκήή εεππιιρρρροοήή σσττηηνν ααυυττοοεειικκόόνναα ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν

ππααιιδδιιώώνν κκααθθώώςς ννιιώώθθοουυνν υυπποοδδεεέέσσττεερραα πποολλιιττιισσμμιικκάά κκααιι γγλλωωσσσσιικκάά,, σσυυγγκκρριιττιικκάά

μμεε ττιιςς γγηηγγεεννεείίςς κκααιι πποολλιιττιισσμμιικκάά οομμοοιιοογγεεννεείίςς οομμάάδδεεςς ((ΓΓκκόόββααρρηηςς,, 22000011::5511--5511))

ΒΒ.. ΤΤοο πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο..

ΣΣτταα ττέέλληη ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ 11996600 ααρρχχίίζζεειι νναα κκεερρδδίίζζεειι έέδδααφφοοςς ττοο

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο εεκκππααίίδδεευυσσηηςς.. ΕΕίίχχεε ααρρχχίίσσεειι νναα γγίίννεεττααιι ααννττιιλληηππττόό όόττιι

τταα δδύύοο ππρροοηηγγοούύμμεενναα μμοοννττέέλλαα,, ττηηςς ααφφοομμοοίίωωσσηηςς κκααιι ττηηςς εεννσσωωμμάάττωωσσηηςς,, δδεενν

κκααττόόρρθθωωσσαανν νναα δδώώσσοουυνν οουυσσιιαασσττιικκήή λλύύσσηη κκααθθώώςς ππααρρααττήήρρηησσαανν όόττιι οο εεθθννιικκόόςς

κκααιι φφυυλλεεττιικκόόςς δδιιααχχωωρριισσμμόόςς,, ααννααππααρρααγγόότταανν ααππόό γγεεννιιάά σσεε γγεεννιιάά.. ΓΓιιαα ττοο λλόόγγοο

ααυυττόό έέγγιιννεε μμίίαα μμεεττααττόόππιισσηη ααππόό τταα εεθθννοοκκεεννττρριικκάά μμοοννττέέλλαα ππρροοςς ττοονν πποολλιιττιισσττιικκόό

ππλλοουυρρααρριισσμμόό ηη οοπποοίίαα εείίννααιι γγννωωσσττήή σσττηηνν ππααιιδδααγγωωγγιικκήή εεππιισσττήήμμηη μμεε ττοονν όόρροο

πποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη.. ΤΤοο εευυρρωωππααϊϊκκόό εεφφεεττεείίοο ττωωνν ααννθθρρώώππιιννωωνν

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,, έέχχεειι ααννααγγννωωρρίίσσεειι όόττιι οο ππλλοουυρρααρριισσμμόόςς χχττίίζζεεττααιι ππάάννωω σσεε ««γγννήήσσιιαα

ααννααγγννώώρριισσηη ττωωνν ααππόόψψεεωωνν όόττιι ηη πποοιικκιιλλίίαα ττωωνν κκοουυλλττοούύρρωωνν εεννέέχχεειι μμίίαα δδυυννααμμιικκήή,,

Page 19: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

19

όόττιι υυππάάρρχχοουυνν οομμοοιιόόττηηττεεςς ααννάάμμεεσσαα σσττιιςς κκοουυλλττοούύρρεεςς,, ττιιςς θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς ααππόόψψεειιςς

τταα κκααλλλλιιττεεχχννιικκάά θθέέμμαατταα κκααιι ττιιςς κκοοιιννωωννιικκόό--οοιικκοοννοομμιικκέέςς ιιδδέέεεςς.. ΑΑκκόόμμηη,, γγιιαα νναα

εεππιιττεευυχχθθεείί ηη κκοοιιννωωννιικκήή σσυυννοοχχήή,, εείίννααιι ααππααρρααίίττηηττοο τταα άάττοομμαα κκααιι οοιι οομμάάδδεεςς μμεε

ττηηνν πποοιικκιιλλίίαα ττωωνν ττααυυττοοττήήττωωνν,, νναα λλεειιττοουυρργγοούύνν ααρρμμοοννιικκάά μμέέσσαα σσεε μμίίαα εευυρρύύττεερρηη

κκοοιιννωωννίίαα.. ΓΓιιαα νναα μμπποορρέέσσοουυμμεε εεπποομμέέννωωςς νναα έέχχοουυμμεε μμίίαα οομμααλλήή μμεεττάάββαασσηη ααππόό

τταα εεθθννοοκκεεννττρριικκάά μμοοννττέέλλαα σσττοονν πποολλιιττιισσττιικκόό ππλλοουυρρααρριισσμμόό οο οοπποοίίοοςς θθαα

σσττηηρρίίζζεεττααιι σσεε υυγγιιεείίςς κκααιι σσττέέρρεεεεςς ββάάσσεειιςς,, ααππααρρααίίττηηττηη εείίννααιι ηη πποολλιιττιισσμμιικκήή

εεκκππααίίδδεευυσσηη..

««ΟΟ όόρροοςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη δδεενν ππεερριιγγρράάφφεειι έένναα σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο

μμοοννττέέλλοο εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ααλλλλάά μμίίαα εευυρρεείίαα πποοιικκιιλλίίαα σσχχοολλιικκώώνν ππρραακκττιικκώώνν

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν κκααιι υυλλιικκώώνν πποουυ σσχχεεδδιιάάζζοοννττααιι γγιιαα νναα ββοοηηθθήήσσοουυνν τταα ππααιιδδιιάά ααππόό

δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς οομμάάδδεεςς νναα ββιιώώσσοουυνν ττηηνν εεκκππααιιδδεευυττιικκήή ιισσόόττηητταα»» ((BBaannkkss,, ΣΣττοο

Modgil,S., G. Verman, K. Mallick, C. Mogil eds 1997)).. ΤΤαα πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκάά

ααυυττάά ππρροογγρράάμμμμαατταα,, θθαα ππρρέέππεειι νναα δδιιαακκααττέέχχοοννττααιι ααππόό ττηη φφιιλλοοσσοοφφίίαα ττηηςς

ααννααγγννώώρριισσηηςς ττηηςς σσυυννύύππααρρξξηηςς δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν πποολλιιττιισσμμώώνν,, εεννθθααρρρρύύννοοννττααςς

σσχχεεδδόόνν ττηη σσυυννύύππααρρξξηη ττωωνν δδιιααφφοορρώώνν κκααιι ττοοννίίζζοοννττααςς ττηηνν εεννόόττηητταα μμέέσσαα ααππόό ττηη

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα.. ΣΣεε ααυυττόό ττοο ππλλααίίσσιιοο,, τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν δδιιδδάάσσκκοοννττααιι

νναα εείίννααιι υυππεερρήήφφαανναα γγιιαα ττηηνν κκααττααγγωωγγήή ττοουυςς κκααιι νναα σσέέββοοννττααιι ττοουυςς πποολλιιττιισσμμοούύςς

ττωωνν άάλλλλωωνν οομμάάδδωωνν..

««ΈΈννααςς ααππόό ττοουυςς σσηημμααννττιικκόόττεερροουυςς υυπποοσσττηηρριικκττέέςς ττοουυ πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκοούύ

μμοοννττέέλλοουυ οο JJaammeess BBaannkkss ααννααφφέέρρεειι όόττιι ««ηη πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη εείίννααιι

ττοουυλλάάχχιισσττοονν ττρρίίαα ππρράάγγμμαατταα,, μμίίαα ιιδδέέαα ήή σσκκέέψψηη,, έέννααςς εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς

δδιιααδδρραασσττιικκόόςς αανναασσχχηημμααττιισσμμόόςς κκααιι μμίίαα δδιιααδδιικκαασσίίαα»».. ΩΩςς ιιδδέέαα ηη

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή ππρροοσσέέγγγγιισσηη δδηηλλώώννεειι όόττιι ττοο σσχχοολλεείίοο ππρρέέππεειι νναα εεξξαασσφφααλλίίζζεειι σσεε

όόλλοουυςς ττοουυςς μμααθθηηττέέςς ίίσσεεςς εευυκκααιιρρίίεεςς μμάάθθηησσηηςς ααννεεξξάάρρττηητταα ααππόό ττηηνν εεθθννιικκήή,,

φφυυλλεεττιικκήή πποολλιιττιισσμμιικκήή κκααιι κκοοιιννωωννιικκήή ττοουυςς κκααττααγγωωγγήή..((BBaannkkss && BBaannkkss 11999955))..

««ΩΩςς κκίίννηημμαα εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς μμεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς υυπποοσσττηηρρίίζζεειι όόττιι οοιι εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί

Page 20: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

20

θθεεσσμμοοίί ππρρέέππεειι νναα μμεετταασσχχηημμααττιισσττοούύνν όόχχιι μμόόννοο ααννααφφοορριικκάά μμεε τταα ππρροογγρράάμμμμααττάά

ττοουυςς ααλλλλάά οο μμεετταασσχχηημμααττιισσμμόόςς νναα ααφφοορράά κκααιι σσηημμααννττιικκοούύςς ππααρράάγγοοννττεεςς ττοουυ

σσχχοολλιικκοούύ ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,, όόππωωςς εείίννααιι οοιι πποολλιιττιισσμμιικκέέςς ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς ττωωνν

μμααθθηηττώώνν δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς γγλλωωσσσσιικκήήςς ππρροοέέλλεευυσσηηςς,, οοιι σσχχέέσσεειιςς εεξξοουυσσίίααςς κκααθθώώςς

κκααιι οοιι ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς κκααιι οοιι σσττάάσσεειιςς μμααθθηηττώώνν κκααιι εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν..»» ΩΩςς

δδιιααδδιικκαασσίίαα σσηημμααίίννεειι όόττιι ηη ιισσόόττηητταα εευυκκααιιρριιώώνν σσεε όόλλοουυςς ττοουυςς μμααθθηηττέέςς ααππααιιττεείί

σσυυννεεχχεείίςς μμεεττααρρρρυυθθμμιισσττιικκέέςς ππααρρεεμμββάάσσεειιςς κκααιι ααλλλλααγγέέςς..

ΟΟιι KKnnaapppp κκααιι WWoooollvveerrttoonn ((22000044)) κκααθθώώςς κκααιι οοιι OOaakkeess,, JJoosseepphh κκααιι οο MMuuiirr

((OOaakkeess,, JJoosseepphh && MMuuiirr 22000044 ΣΣττοο BBaannkkss,,JJ..AA..,, && BBaannkkss,,CC..AA..MM..11999955))

ππεερριιγγρράάφφοουυνν ττηη δδύύννααμμηη ττηηςς εεππιικκρρααττοούύσσααςς κκοοιιννωωννιικκήήςς ττάάξξηηςς νναα εεππηηρρεεάάζζοουυνν

ααρρννηηττιικκάά ττιιςς εευυκκααιιρρίίεεςς ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν μμααθθηηττώώνν γγιιαα ααππόόκκττηησσηη γγννώώσσηηςς.. ΜΜεε

ττηηνν οουυσσιιαασσττιικκήή ααλλλλααγγήή πποουυ έέχχεειι ττηη δδύύννααμμηη νναα ππρροοσσφφέέρρεειι ττοο πποολλυυπποολλιιττιισσττιικκόό

μμοοννττέέλλοο εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ,, οοιι εευυκκααιιρρίίεεςς γγιιαα μμάάθθηησσηη όόλλωωνν ττωωνν μμααθθηηττώώνν,, θθαα

εεξξιισσώώννοοννττααιι..(( BBaannkkss,,22000099))

ΤΤοο πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο θθεεωωρρήήθθηηκκεε όόττιι ααπποοττέέλλεεσσεε μμίίαα ττοομμήή σσττηηνν

εεκκππααίίδδεευυσσηη σσεε σσχχέέσσηη μμεε τταα ππρροοηηγγοούύμμεενναα μμοοννττέέλλαα κκααθθώώςς ααππέέββλλεεππεε όόχχιι μμόόννοο

σσεε ππααιιδδααγγωωγγιικκέέςς ππααρρεεμμββάάσσεειιςς ααλλλλάά κκααιι σσττηηνν ααλλλλααγγήή ττωωνν σσττάάσσεεωωνν

σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν κκααιι ππρραακκττιικκώώνν ααππόό ττηηνν ππλλεευυρράά ττωωνν ααττόόμμωωνν ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς

κκοοιιννωωννίίααςς ααππέέννααννττιι σσττιιςς δδιιάάφφοορρεεςς μμεετταανναασσττεευυττιικκέέςς οομμάάδδεεςς.. ((ΚΚάάττσσιικκααςς &&

ΠΠοολλίίττοουυ,, 11999999::4411)).. ΌΌμμωωςς ττοο θθεεωωρρηηττιικκόό υυππόόββααθθρροο ττοουυ πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκοούύ

μμοοννττέέλλοουυ,, έέχχεειι ππααρροουυσσιιάάσσεειι σσηημμααννττιικκέέςς ααπποοκκλλίίσσεειιςς κκααττάά ττηηνν ππρραακκττιικκήή ττοουυ

εεφφααρρμμοογγήή σσττηηνν ππααιιδδααγγωωγγιικκήή δδιιααδδιικκαασσίίαα.. ΟΟιι ααπποοκκλλίίσσεειιςς υυφφίίσσττααννττααιι κκααθθώώςς ««ηη

ααννττιιρρααττσσιισσττιικκήή δδρράάσσηη ττωωνν ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς

ππεερριιοορρίίσσττηηκκεε κκυυρρίίωωςς σσττηη δδιιάάχχυυσσηη ππλληηρροοφφοορριιώώνν γγιιαα ττοουυςς δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς

πποολλιιττιισσμμοούύςς,, ππρροοσσδδοοκκώώννττααςς μμεε ααυυττόό ττοονν ττρρόόπποο ττηηνν ααπποοδδυυννάάμμωωσσηη ττωωνν

εεθθννοοττιικκώώνν ππρροοκκααττααλλήήψψεεωωνν..»» ΑΑκκόόμμηη κκααιι αανν ηη πποολλιιττιικκήή θθέέσσηη γγιιαα ττηηνν σσττήήρριιξξηη

ττοουυ πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκοούύ ααυυττοούύ μμοοννττέέλλοουυ,, φφααννεείί άάκκρρωωςς θθεεττιικκήή μμεε οουυσσιιαασσττιικκέέςς

Page 21: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

21

ααλλλλααγγέέςς,, σσύύμμφφωωνναα μμεε ττοονν CCoohheenn ((11999922)) εείίννααιι δδύύσσκκοολλοο,, μμόόννοο μμεε ττηη δδιιάάχχυυσσηη

ππλληηρροοφφοορριιώώνν γγιιαα ττοονν ‘‘άάλλλλοο’’,, νναα ααλλλλάάξξοουυνν τταα ιισσχχυυρράά σσυυννααιισσθθήήμμαατταα ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν τταα οοπποοίίαα ββαασσίίζζοοννττααιι σσεε σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς μμύύθθοουυςς ππεερρίί φφυυλλεεττιικκήήςς κκααιι

εεθθννοοττιικκήήςς ππρροοέέλλεευυσσηηςς.. ««ΟΟ LLeeiipprreecchhtt ααννααφφέέρρεειι όόττιι ηη μμέέθθοοδδοοςς ττηηςς

ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς δδεενν μμπποορρεείί νναα ααπποορρρριιφφθθεείί κκααθθοολλιικκάά.. ΕΕίίννααιι δδιιααφφοορρεεττιικκόό νναα

ππλληηρροοφφοορρεείίςς ττοουυςς μμααθθηηττέέςς γγεεννιικκάά κκααιι ααόόρριισστταα γγιιαα ττοουυςς πποολλιιττιισσμμοούύςς ττωωνν

‘‘άάλλλλωωνν’’ δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς έέττσσιι ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς εεννδδυυννάάμμωωσσηηςς σσττεερρεεοοττύύππωωνν κκααιι

ππρροοκκααττααλλήήψψεεωωνν κκααιι εείίννααιι δδιιααφφοορρεεττιικκόό νναα εεσσττιιάάζζεειι ηη ππλληηρροοφφόόρρηησσηη σσεε

κκοοιιννωωννιικκοούύςς κκααιι υυπποοκκεειιμμεεννιικκοούύςς μμηηχχααννιισσμμοούύςς κκααιι λλεειιττοουυρργγίίεεςς ρρααττσσιισσττιικκώώνν κκααιι

εεθθννιικκιισσττιικκώώνν ααννααππααρραασσττάάσσεεωωνν κκααιι ππρραακκττιικκώώνν λλόόγγοουυ..»» ((LLeeiipprreecchhtt 22000066 ΣΣττοο

ΓΓκκόόββααρρηηςς υυππόό έέκκδδοοσσηη))

ΓΓ.. ΤΤοο ααννττιιρρααττσσιισσττιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο..

ΤΤοο ααννττιιρρααττσσιισσττιικκόό μμοοννττέέλλοο,, ωωςς ααννττίίδδρραασσηη σσττοο πποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο,,

ααννααππττύύχχθθηηκκεε σσττοο δδεεύύττεερροο μμιισσόό ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ 11998800 κκυυρρίίωωςς σσττηηνν ΑΑγγγγλλίίαα

κκααιι ττηηνν ΑΑμμεερριικκήή.. ΜΜέέσσαα ααππόό κκοοιιννωωννιιοολλοογγιικκέέςς ααννααλλύύσσεειιςς,, ττωωνν κκοοιιννωωννιικκώώνν

δδοομμώώνν εεννττοοππίίζζοουυνν ττοο θθεεσσμμιικκόό ρρααττσσιισσμμόό κκααιι υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν όόττιι ααυυττόόςς έέχχεειι

δδιιααπποοττίίσσεειι ττιιςς δδοομμέέςς κκααιι ττοουυςς θθεεσσμμοούύςς ττωωνν σσύύγγχχρροοννωωνν κκοοιιννωωννιιώώνν.. ΗΗ

ααννααθθεεώώρρηησσηη ττωωνν δδοομμώώνν κκααιι ττωωνν θθεεσσμμώώνν ττοουυ κκρράάττοουυςς θθαα κκααττααφφέέρρεειι νναα

εεμμπποοδδίίσσεειι ττηη ‘‘θθυυμμααττοοπποοίίηησσηη’’ ττωωνν μμεειιοοννοοττιικκώώνν οομμάάδδωωνν κκααιι νναα ππρροοωωθθήήσσεειι ίίσσεεςς

εευυκκααιιρρίίεεςς σσττηηνν κκοοιιννωωννίίαα κκααιι ττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη.. ((ΜΜάάρρκκοουυ ,, 11999966::2200--2211))

ΟΟιι ββαασσιικκοοίί σσττόόχχοοιι ττοουυ ααννττιιρρααττσσιισσττιικκοούύ μμοοννττέέλλοουυ εείίννααιι ττρρεειιςς::

αα.. ΗΗ ππααρροοχχήή ίίσσωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν εευυκκααιιρριιώώνν σσεε όόλλοουυςς ττοουυςς μμααθθηηττέέςς,,

ααννεεξξααρρττήήττωωςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς ππρροοέέλλεευυσσηηςς..

ββ.. ΗΗ ππααρροοχχήή ααππόό ττοο κκρράάττοοςς ίίσσωωνν κκοοιιννωωννιικκώώνν εευυκκααιιρριιώώνν κκααιι δδιικκααιιοοσσύύννηηςς σσεε

όόλλοουυςς..

Page 22: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

22

γγ.. ΗΗ δδηημμιιοουυρργγίίαα σσυυννθθηηκκώώνν εεξξάάλλεειιψψηηςς ρρααττσσιισσττιικκώώνν σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν πποουυ

εεκκδδηηλλώώννοοννττααιι σσυυχχννάά εειιςς ββάάρροοςς ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν..

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοονν ΓΓκκόόββααρρηη ((22000011::6688)) οοιι κκρριιττιικκοοίί ττοουυ ααννττιιρρααττσσιισσττιικκοούύ

μμοοννττέέλλοουυ ,, ττοο οοπποοίίοο ββρρέέθθηηκκεε σσττοο εεππίίκκεεννττρροο ττηηςς κκρριιττιικκήήςς ααππόό τταα μμέέσσαα ττηηςς

δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ 11998800,, εεππιισσηημμααίίννοουυνν κκυυρρίίωωςς ττοο μμοοννόόππλλεευυρροο οορριισσμμόό ττοουυ

ρρααττσσιισσττιικκοούύ φφααιιννοομμέέννοουυ,, κκααθθώώςς κκααιι ττοονν ααννεεππιιττυυχχήή δδιιααχχωωρριισσμμόό μμεεττααξξύύ

‘‘μμααύύρρωωνν’’ ((θθύύμμαατταα)) κκααιι ττωωνν λλεευυκκώώνν ((θθύύττεεςς))..

ΣΣεε δδήήλλωωσσηη ττηηςς ηη μμηηττέέρραα ΤΤεερρέέζζαα ααννέέφφεερρεε όόττιι δδεενν θθαα έέππααιιρρννεε πποοττέέ μμέέρροοςς σσεε

ααννττιιπποολλεεμμιικκόό σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο ααλλλλάά πποολλύύ εευυχχααρρίίσσττωωςς θθαα έέππααιιρρννεε μμέέρροοςς σσεε

σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο υυππέέρρ ττηηςς εειιρρήήννηηςς.. ΠΠρροοφφααννώώςς ««οοιι σσκκέέψψεειιςς έέχχοουυνν υυλλιικκήή

υυππόόσστταασσηη-- κκάάθθεε μμίίαα ααππόό ααυυττέέςς ααπποοττεελλεείί κκααιι μμίίαα ξξεεχχωωρριισσττήή κκιιννηηττήήρριιαα

δδύύννααμμηη»»..((ΠΠρρέέννττιιςς ΜΜάάλλφφοορρννττ)) εεπποομμέέννωωςς έένναα ααννττιιρρααττσσιισσττιικκόό μμοοννττέέλλοο δδεενν θθαα

εείίχχεε ττηη δδύύννααμμηη νναα ααπποοββάάλλεειι ττοο ρρααττσσιισσμμόό ααππόό μμίίαα κκοοιιννωωννίίαα..

ΔΔ.. ΤΤοο δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό μμοοννττέέλλοο..

ΤΤοο ‘‘δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο’’ εεμμφφααννίίζζεεττααιι όότταανν ηη πποολλιιττιισσμμιικκήή

πποοιικκιιλλοομμοορρφφίίαα ααρρχχίίζζεειι νναα ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι ωωςς δδεεδδοομμέέννοο κκααιι ααξξίίαα ((AAuueerrnnhheeiimmeerr,,

11999966 ::11)) ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοονν HHeellmmuutt EEssssiinnggeerr,, ττοο δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς δδιιέέππεεττααιι ααππόό ττέέσσσσεερριιςς ββαασσιικκέέςς ααρρχχέέςς((HHeellmmuutt σσττοο ΜΜάάρρκκοουυ,,

11999966ββ::2266--2277))

11.. ΤΤηηνν εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη,, δδηηλλααδδήή ττηηνν κκααττααννόόηησσηη ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν

ππρροοββλληημμάάττωωνν πποουυ ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν τταα ππααιιδδιιάά δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς γγλλωωσσσσιικκήήςς

κκααιι πποολλιιττιισσμμιικκήήςς ππρροοέέλλεευυσσηηςς..

22.. ΤΤηηνν ααλλλληηλλεεγγγγύύηη,, ηη οοπποοίίαα υυππεερρββααίίννεειι τταα όόρριιαα ττωωνν οομμάάδδωωνν ττωωνν φφυυλλώώνν

κκααιι κκρρααττώώνν κκααιι ππααρρααμμεερρίίζζεειι ττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή ααννιισσόόττηητταα κκααιι ααδδιικκίίαα..

Page 23: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

23

33.. ΤΤοο σσεεββαασσμμόό σσττηηνν πποολλιιττιισσμμιικκήή εεττεερρόόττηητταα πποουυ ααπποοττεελλεείί μμίίαα

ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα σσττιιςς σσύύγγχχρροοννεεςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκέέςς κκοοιιννωωννίίεεςς..

44.. ΤΤηηνν εεξξάάλλεειιψψηη σσττεερρεεόόττυυππωωνν,, ππρροοκκααττααλλήήψψεεωωνν κκααιι εεθθννοοκκεεννττρριικκώώνν

σσττάάσσεεωωνν κκααιι σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν,, ώώσσττεε νναα εεππιιττεευυχχθθεείί ήή ααρρμμοοννιικκήή σσυυμμββίίωωσσηη

μμεεττααξξύύ δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν λλααώώνν κκααιι πποολλιιττιισσμμώώνν σστταα ππλλααίίσσιιαα ττωωνν

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκώώνν κκοοιιννωωννιιώώνν ττωωνν χχωωρρώώνν υυπποοδδοοχχήήςς..

ΤΤοο δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο εεκκππααίίδδεευυσσηηςς πποουυ ααπποοττεελλεείί ττηηνν ππιιοο ππρρόόσσφφααττηη

εεξξέέλλιιξξηη ττωωνν ππααιιδδααγγωωγγιικκώώνν ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν σσττοο θθέέμμαα ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς

εεττεερρόόττηηττααςς σσττιιςς σσύύγγχχρροοννεεςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκέέςς κκοοιιννωωννίίεεςς κκααθθιιεερρώώννεεττααιι οολλοοέένναα

κκααιι ππεερριισσσσόόττεερροο ωωςς ηη ππιιοο εεππιιθθυυμμηηττήή κκααττεεύύθθυυννσσηη σσττηη δδιιααχχεείίρριισσηη ττηηςς

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς σσεε σσχχέέσσηη μμεε τταα ππρροοηηγγοούύμμεενναα

εεκκππααιιδδεευυττιικκάά μμοοννττέέλλαα..

11..11..22.. ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη ήή δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ππααιιδδααγγωωγγιικκήή;;

ΠΠααρρααττηηρρώώννττααςς ττόόσσοο ττηη δδιιεεθθννήή όόσσοο κκααιι ττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή εεμμππεειιρρίίαα γγιιαα ττηη

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή δδιιάάσστταασσηη,, σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη,, δδιιααππιισσττώώννοουυμμεε ττηη δδυυσσκκοολλίίαα ττηηςς

ααπποοσσααφφήήννιισσηηςς ττοουυ όόρροουυ ««δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..

ΣΣττοο λλεεξξιικκόό ττηηςς ΝΝέέααςς ΕΕλλλληηννιικκήήςς γγλλώώσσσσααςς ΓΓ.. ΜΜππααμμππιιννιιώώττηη ππλληηρροοφφοορροούύμμαασσττεε

όόττιι δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόςς,, --ήή,, --όό,, ::εείίννααιι ααυυττόόςς πποουυ σσχχεεττίίζζεεττααιι μμεε δδιιάάφφοορροουυςς

πποολλιιττιισσμμοούύςς ήή πποουυ σσυυννδδυυάάζζεειι πποολλιιττιισσμμοούύςς κκααιι πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόόςς εείίννααιι ααυυττόόςς

πποουυ χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι ααππόό ττηη σσυυννύύππααρρξξηη δδιιααφφόόρρωωνν κκααιι δδιιαακκεεκκρριιμμέέννωωνν μμεεττααξξύύ

ττοουυςς πποολλιιττιισσμμώώνν..

ΗΗ δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα,, σσύύμμφφωωνναα μμεε ττοο ΓΓκκόόββααρρηη ((22000044)) οορρίίζζεεττααιι ωωςς δδιιααδδιικκαασσίίαα

αανναασσττοοχχαασσττιικκήήςς ααννττίίλληηψψηηςς κκααιι εεμμππεειιρρίίααςς ττοουυ πποολλιιττιισσμμιικκοούύ ππλλοουυρρααρριισσμμοούύ,,

ααννααγγννώώρριισσηη ττηηςς εεττεερρόόττηηττααςς κκααιι σσυυννεερργγαασσίίαα μμεεττααξξύύ ααττόόμμωωνν δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν

πποολλιιττιισσμμώώνν..

Page 24: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

24

ΟΟ LLeeiicceesstteerr MMaall ττοοννίίζζεειι όόττιι χχρρεειιάάζζεεττααιι νναα ααννααττρρέέξξοουυμμεε σσττηη λλοογγιικκήή γγιιαα νναα

οορριιοοθθεεττήήσσοουυμμεε ττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη.. ««ΑΑνν υυππάάρρχχοουυνν μμέέττρραα λλοογγιικκήήςς

τταα οοπποοίίαα εεξξααρρττώώννττααιι ααππόό ττοο πποολλιιττιισσμμιικκόό ππλλααίίσσιιοο,, τταα ππααιιδδιιάά θθαα μμπποορροούύσσαανν

μμόόννοο νναα κκααττααλλάάββοουυνν ααυυττέέςς ττιιςς δδιιάάφφοορρεεςς μμοορρφφέέςς ττηηςς λλοογγιικκήήςς μμέέσσαα ααππόό ττηη

μμύύηησσηη σσεε δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς πποολλιιττιισσμμοούύςς..»»

ΗΗ δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη δδεενν εείίννααιι μμιιαα εεππιισσττήήμμηη ήή μμιιαα

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα πποουυ εεμμφφααννίίζζεεττααιι σσττιιςς ττάάξξεειιςς,, κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα εεννόόςς

κκααθθιιεερρωωμμέέννοουυ χχρροοννιικκοούύ ππλλααιισσίίοουυ.. ΗΗ δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη εείίννααιι μμιιαα

δδιιάάσστταασσηη,, ηη οοπποοίίαα ππρρέέππεειι νναα δδιιααχχέέεεττααιι σσ’’ οολλόόκκλληηρροο ττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα σσπποουυδδώώνν,,

μμιιαα ‘‘υυπποοττιιθθέέμμεεννηη ττααυυττόόττηητταα’’ πποουυ νναα ππρροοσσααννααττοολλίίζζεειι οο,,ττιιδδήήπποοττεε σσυυμμββααίίννεειι

μμέέσσαα σστταα σσχχοολλεείίαα.. ΠΠρροοττεείίννεειι δδιιααδδιικκαασσίίεεςς γγιιαα νναα εεννθθααρρρρύύννεειι ττηηνν αανναακκάάλλυυψψηη

ααμμοοιιββααίίωωνν σσχχέέσσεεωωνν,, γγιιαα νναα υυππεερρννιικκήήσσεειι τταα εεμμππόόδδιιαα.. ΣΣυυννδδέέεεττααιι σσττεεννάά μμεε

άάλλλλεεςς εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς φφιιλλοοσσοοφφίίεεςς,, όόππωωςς ηη εεκκππααίίδδεευυσσηη γγιιαα τταα ααννθθρρώώππιινναα

δδιικκααιιώώμμαατταα,, ηη ααννττιιρρααττσσιισσττιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,, ηη εεκκππααίίδδεευυσσηη εεννάάννττιιαα σσττιιςς

ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς,, ηη εεκκππααίίδδεευυσσηη γγιιαα ττηη δδηημμοοκκρρααττιικκήή ιιδδιιόόττηητταα ττοουυ πποολλίίττηη..

ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη σσηημμααίίννεειι:: ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη,, ααννττααλλλλααγγήή,, εεππιικκοοιιννωωννίίαα,,

σσυυννεερργγαασσίίαα,, υυππεερρννίίκκηησσηη ττωωνν πποολλιιττιισσμμιικκώώνν εεμμπποοδδίίωωνν,, ααλλλληηλλεεγγγγύύηη,,

εεμμππιισσττοοσσύύννηη,, ααμμοοιιββααίίοοςς σσεεββαασσμμόόςς ((CCaammiilllleerrii,, 11998855))

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοονν ‘‘ΟΟδδηηγγόό δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς’’ οο όόρροοςς

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη θθαα μμπποορροούύσσεε νναα θθεεωωρρηηθθεείί ωωςς μμέέσσωω δδρράάσσηηςς ωωςς

εερργγααλλεείίοο πποουυ ααπποοββλλέέππεειι σσττηηνν ααννάάππττυυξξηη δδεεξξιιοοττήήττωωνν κκααιι σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν οοιι

οοπποοίίεεςς εείίννααιι ααππααρρααίίττηηττεεςς ππρροοκκεειιμμέέννοουυ νναα εεππιιττεευυχχθθεείί ηη ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή

δδιιάάδδρραασσηη μμέέσσαα σσεε μμίίαα πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή κκοοιιννωωννίίαα.. ΣΣττηηνν έέννννοοιιαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή

εεμμππεερριιέέχχοοννττααιι ττρρεειιςς σσυυννδδεεόόμμεεννεεςς μμεεττααξξύύ ττοουυςς έέννννοοιιεεςς.. ΗΗ έέννννοοιιαα ττηηςς

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς,, ηη έέννννοοιιαα ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς κκααιι ααυυττήή ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς κκααττααννόόηησσηηςς.. ΕΕππίίσσηηςς,, σσττηηνν

έέννννοοιιαα εεκκππααίίδδεευυσσηη,, εεμμππεερριιέέχχεεττααιι κκααιι ηη έέννννοοιιαα ααγγωωγγήή κκααιι ηη σσύύννδδεεσσηη ααυυττώώνν

Page 25: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

25

ττωωνν όόρρωωνν μμααςς ππααρρααππέέμμππεειι σσττοονν όόρροο ππααιιδδααγγωωγγιικκήή.. ΕΕπποομμέέννωωςς εεκκττόόςς ααππόό

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,, ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη,, κκααττααννόόηησσηη,, μμπποορροούύμμεε νναα μμιιλλάάμμεε

κκααιι γγιιαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ααγγωωγγήή κκααιι δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ππααιιδδααγγωωγγιικκήή..

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοο ΓΓκκόόββααρρηη ((22000044::1144--1155)) ηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη δδεενν

ππααρρααππέέμμππεειι σσεε έένναα σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο μμοοννττέέλλοο εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, ααλλλλάά σσεε έένναα εευυρρύύ

φφάάσσμμαα θθεεωωρρηηττιικκώώνν ααννααλλύύσσεεωωνν σσχχεεττιικκάά μμεε ττιιςς εεππίίκκααιιρρεεςς ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς κκααιι ττωωνν ααρρχχώώνν πποουυ ππρρέέππεειι νναα δδιιέέπποουυνν ττηη δδιιδδαασσκκααλλίίαα.. ΑΑυυττόόςς οο

οορριισσμμόόςς μμααςς ππααρρααππέέμμππεειι σσεε μμίίαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ππααιιδδααγγωωγγιικκήή κκααιι ααυυττόόςς εείίννααιι

κκααττάά ττοο ΔΔααμμααννάάκκηη ((22000000)) οο δδόόκκιιμμοοςς όόρροοςς πποουυ ππρρέέππεειι νναα ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι ττηη

««δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη»» ηη οοπποοίίαα ωωςς όόρροοςς ππρροοκκααλλεείί εεννννοοιιοολλοογγιικκήή

σσύύγγχχυυσσηη.. ΤΤοοννίίζζεειι όόττιι ττοο θθεεμμααττιικκόό ππεερριιεεχχόόμμεεννοο ττηηςς ««ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς

ΠΠααιιδδααγγωωγγιικκήήςς»» εείίννααιι ηη ΑΑγγωωγγήή κκααιι ηη ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη σσεε κκαατταασσττάάσσεειιςς σσυυννάάννττηησσηηςς

κκααιι ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς ττωωνν δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν πποολλιιττιισσμμώώνν..

ΗΗ δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ααγγωωγγήή ββαασσίίζζεεττααιι σσττηηνν ππααιιδδοοκκεεννττρριικκήή ππααιιδδααγγωωγγιικκήή

ααννττίίλληηψψηη ττηηςς δδιιααππααιιδδααγγώώγγηησσηηςς κκααιι ττηηςς ππααρροοχχήήςς κκιιννήήττρρωωνν γγιιαα ααυυττεεννέέρργγεειιαα

ττωωνν μμααθθηηττώώνν μμεε εεππίίκκεεννττρροο ττοουυςς ίίδδιιοουυςς κκααιι σσυυμμββάάλλεειι σσττηηνν εειιρρηηννιικκήή

δδιιααππααιιδδααγγώώγγηησσηη μμεε ττηηνν εεππίίλλυυσσηη ττωωνν δδιιααφφοορρώώνν κκααιι σσυυγγκκρροούύσσεεωωνν.. ΕΕππιιδδέέχχεεττααιι

κκοοιιννωωννιικκέέςς εεμμππεειιρρίίεεςς ααππόό ττηηνν ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα ττηηςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς

κκοοιιννωωννίίααςς,, ππρροοσσααννααττοολλίίζζεεττααιι σσττηηνν ππααιιδδααγγωωγγιικκήή ππρράάξξηη μμεε ννεεωωττεερριισσττιικκέέςς

μμεεθθόόδδοουυςς κκααιι ααννααφφέέρρεεττααιι σσττηη σσυυννύύππααρρξξηη κκααιι ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη μμεετταανναασσττώώνν κκααιι

ννττόόππιιωωνν μμααθθηηττώώνν ((ΠΠααννττααζζήήςς 11999999))..

ΠΠααρρααθθέέττοοννττααςς ττοονν οορριισσμμόό ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ααγγωωγγήήςς,, μμπποορροούύμμεε εεύύλλοογγαα νναα

ππααρρααττηηρρήήσσοουυμμεε μμίίαα λλοογγιικκήή,, πποουυ θθέέλλεειι νναα δδεειι οο LLeeiicceesstteerr MMaall,, ηη οοπποοίίαα

εεμμππεερριιέέχχεειι ττηηςς έέννννοοιιεεςς ««δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη»»,, ««δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή

εεππιικκοοιιννωωννίίαα»» κκααιι ««δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή κκααττααννόόηησσηη»» πποουυ εεννυυππάάρρχχοουυνν σσττοονν ‘‘ΟΟδδηηγγόό

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς’’ κκααθθώώςς ααυυττέέςς μμπποορροούύνν νναα χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν ωωςς

««κκοοιιννωωννιικκέέςς εεμμππεειιρρίίεεςς»»..

Page 26: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

26

ΓΓιιαα νναα μμηη ββααδδίίσσοουυμμεε σστταα λλάάθθηη ττωωνν χχωωρρώώνν πποουυ κκλλίίθθηηκκαανν νναα ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν

ττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,, δδεεκκααεεττίίεεςς ππρριινν ααππόό εεμμάάςς,, κκααλλόό εείίννααιι νναα έέχχοουυμμεε

μμίίαα γγεεννιικκήή εειικκόόνναα γγιιαα ττοο ππώώςς ααννττιιμμεεττωωππίίσσθθηηκκεε ττοο φφααιιννόόμμεεννοο ααυυττόό ττόόσσοο σσεε

δδιιεεθθννέέςς όόσσοο κκααιι σσεε εευυρρωωππααϊϊκκόό εεππίίππεεδδοο..

11..11..33.. ΣΣττοοιιχχεείίαα ααππόό ττηη δδιιεεθθννήή εεμμππεειιρρίίαα σσεε ζζηηττήήμμαατταα δδιιααχχεείίρριισσηηςς ττηηςς

εεττεερρόόττηηττααςς σσττοο σσχχοολλεείίοο..

ΑΑ.. ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..

ΟΟ όόρροοςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη ξξεεκκίίννηησσεε ιισσττοορριικκάά,, ααππόό ττιιςς ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..

σσττιιςς ααρρχχέέςς ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ ’’6600.. ΗΗ εεμμφφάάννιισσηη ττοουυ όόρροουυ ήήτταανν ααννααγγκκαασσττιικκήή γγιιαα

ττηηνν ααννττιιμμεεττώώππιισσηη ττοουυ υυψψηηλλοούύ πποοσσοοσσττοούύ σσχχοολλιικκήήςς ααπποοττυυχχίίααςς κκααιι δδιιααρρρροοήήςς

πποουυ ππααρροουυσσίίααζζαανν ττοο μμεεγγάάλλοο πποοσσοοσσττόό ααλλλλόόφφωωννωωνν ππααιιδδιιώώνν..((ΑΑννδδρροούύσσοουυ ,,22000000

σσττοο ΒΒααφφέέαα 11999966)).. ΠΠιιοο ππρριινν,, δδεενν εείίχχεε ααννααγγννωωρριισσττεείί ττοο ππρρόόββλληημμαα κκααιι ηη

σσυυννύύππααρρξξηη ττωωνν πποολλιιττιισσμμώώνν ααννττιιμμεεττωωππιιζζόότταανν μμεε ττηηνν ιιδδεεοολλοογγίίαα ττοουυ

‘‘χχωωννεευυττηηρρίίοουυ’’ κκααττάά ττηηνν οοπποοίίαα τταα δδιικκααιιώώμμαατταα κκααιι τταα ππρροοββλλήήμμαατταα ττωωνν εεθθννιικκώώνν

μμεετταανναασσττεευυττιικκώώνν κκααιι μμεειιοοννοοττιικκώώνν οομμάάδδωωνν πποουυ δδιιααββιιώώννοουυνν σσττηηνν ααμμεερριικκααννιικκήή

κκοοιιννωωννίίαα,, ααγγννοοοούύννττααιι ππρροοκκλληηττιικκάά ((ΜΜάάρρκκοουυ,, 11999955

ΑΑννττιιδδρρώώννττααςς σσεε μμίίαα ττέέττοοιιαα ιιδδεεοολλοογγίίαα,, σσττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ 11996600,, οοιι δδιιάάφφοορρεεςς

εεθθννιικκέέςς μμεειιοοννοοττιικκέέςς οομμάάδδεεςς άάσσκκηησσαανν έέννττοοννεεςς δδιιααμμααρρττυυρρίίεεςς κκααιι ππιιέέσσεειιςς γγιιαα

κκααττάάρργγηησσηη ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν κκααιι κκοοιιννωωννιικκώώνν ααννιισσοοττήήττωωνν κκααιι σσεεββαασσμμόό ττοουυ

δδιικκααιιώώμμααττοοςς δδιιααττήήρρηησσηηςς ττηηςς γγλλώώσσσσααςς,, ττοουυ πποολλιιττιισσμμοούύ κκααιι ττηηςς εεθθννιικκήήςς

ττααυυττόόττηηττααςς.. ΗΗ ααννττίίδδρραασσηη ααυυττήή ππήήρρεε χχααρραακκττήήρραα κκιιννήήμμααττοοςς υυππέέρρ ττωωνν

πποολλιιττιικκώώνν δδιικκααιιωωμμάάττωωνν ττωωνν μμεειιοοννοοττήήττώώνν ττοο οοπποοίίοο σσυυμμππίίππττεειι μμεε ττηηνν άάπποοψψηη

υυππέέρρ ττηηςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ((ΜΜάάρρκκοουυ,, 11999966

αα ::117755--117766))

αα ::5555)) ΟΟιι δδρράάσσεειιςς

οοδδήήγγηησσαανν σσττηηνν δδηημμιιοουυρργγίίαα ααννττιισσττααθθμμεευυττιικκώώνν ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν ττοο οοπποοίίοο όόμμωωςς

ααπποοσσκκοοπποούύσσαανν σσττηη δδιιαασσφφάάλλιισσηη ττηηςς ιισσόόττηηττααςς ττωωνν εευυκκααιιρριιώώνν μμέέσσαα ααππόό ττοονν

Page 27: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

27

ππααρρααμμεερριισσμμόό ττοουυ εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν ‘‘εελλλλεείίμμμμααττοοςς’’ ττωωνν ‘‘μμεειιοοννοοττιικκώώνν’’ ππααιιδδιιώώνν,,

ααννεεξξάάρρττηητταα ααππόό ττηηνν εεθθννιικκήή οομμάάδδαα σσττηηνν οοπποοίίαα άάννηηκκαανν.. ΣΣττηηνν οουυσσίίαα,, σσύύμμφφωωνναα

μμεε ΚΚαανναακκίίδδοουυ && ΠΠααππααγγιιάάννννηη ((11999977::8855--8866)) έέγγιιννεε έένναα εεγγχχεείίρρηημμαα γγιιαα ααλλλλααγγήή

χχωωρρίίςς όόμμωωςς νναα ααννααγγννωωρριισσττεείί ττοο δδιικκααίίωωμμαα σσττοο δδιιααφφοορρεεττιικκόό πποολλιιττιισσμμόό.. ΣΣττηη

σσυυννέέχχεειιαα,, άάρρχχιισσαανν νναα ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι κκααιι άάλλλλεεςς ππττυυχχέέςς ττοουυ χχεειιρριισσμμοούύ ττηηςς

γγλλώώσσσσααςς,, ττηηςς εεθθννιικκόόττηηττααςς ττοουυ πποολλιιττιισσμμόό ττωωνν μμεειιοοννοοττιικκώώνν μμααθθηηττώώνν σστταα

σσχχοολλεείίαα κκααιι κκρρίίθθηηκκεε ααννααγγκκααίίαα ηη εεγγκκααττάάλλεειιψψηη ττηηςς ααννττίίλληηψψηηςς ττοουυ ΄́εελλλλεείίμμμμααττοοςς’’

πποουυ υυπποοκκρρύύππττοονντταανν σσττιιςς μμέέχχρριι ττόόττεε κκιιννήήσσεειιςς κκααιι ηη υυιιοοθθέέττηησσηη ττηηςς ααννττίίλληηψψηηςς

ττηηςς ‘‘δδιιααφφοορράάςς’’ κκααττάά ττηηνν οοπποοίίαα οοιι ‘‘άάλλλλοοιι’’ δδεενν εείίννααιι κκααττώώττεερροοιι ααλλλλάά ααππλλάά

δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί..

ΜΜεεττάά ααππόό 1100 χχρρόόννιιαα,, ηη ααννττίίλληηψψηη ττηηςς ‘‘δδιιααφφοορράάςς’’ ααπποοδδεείίχχττηηκκεε όόττιι δδεενν

ααπποοσσκκοοπποούύσσεε οούύττεε σσττηηνν εεξξοοιικκεείίωωσσηη μμεε ττοονν ‘‘άάλλλλοο’’,, ττοο δδιιααφφοορρεεττιικκόό ,, οούύττεε σσττηηνν

ααννττααλλλλααγγήή ττωωνν δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν πποολλιιττιισσμμιικκώώνν σσττοοιιχχεείίωωνν ,, ηη οοπποοίίαα θθαα

σσυυννττεελλοούύσσεε σσττηηνν οομμααλλήή έέννττααξξηη ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν ππααιιδδιιώώνν σσττοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό

σσύύσσττηημμαα.. ΠΠααρρααττηηρρεείίττααιι δδηηλλααδδήή μμιιαα ππρροοσσππάάθθεειιαα κκααλλώώνν ππρροοθθέέσσεεωωνν κκααιι μμιιαα

θθεεττιικκήή ααννττίίλληηψψηη ττηηςς δδιιααφφοορράάςς,, χχωωρρίίςς ωωσσττόόσσοο νναα ττοοννίίζζεεττααιι αακκόόμμηη ηη ααννάάγγκκηη

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς πποουυ υυππόόσσχχεεττααιι θθεεωωρρηηττιικκάά οο όόρροοςς ‘‘δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη’’ ..

ΣΣττοο ττέέλλοοςς ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ 11997700,, ααννττιιλλήήφφθθηηκκαανν όόττιι ηη εελλλλιιππήήςς γγννώώσσηη ππάάννωω

σσττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη εεννίίσσχχυυσσεε ττηη σσττεερρεεόόττυυππηη εειικκόόνναα ττοουυ

‘‘δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ’’ κκααθθώώςς σσττηηνν ττεελλεευυττααίίαα ππρροοσσππάάθθεειιαα ππρροοσσδδιιδδόότταανν μμιιαα εεξξωωττιικκήή

δδιιάάσστταασσηη σσττοουυςς ‘‘άάλλλλοουυςς’’ ΚΚααιι ττεελλεευυττααίίαα ααυυττήή ππρροοσσππάάθθεειιαα εεγγκκααττααλλεείίφφθθηηκκεε κκααιι

ττηη θθέέσσηη ττηηςς ππήήρρεε μμίίαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ππρροοσσέέγγγγιισσηη,, όόππωωςς μμπποορροούύμμεε νναα ττηηνν

οορρίίσσοουυμμεε σσττιιςς μμέέρρεεςς μμααςς..

ΒΒ.. ΚΚΑΑΝΝΑΑΔΔΑΑΣΣ

ΚΚααττάά ττηη δδεεκκααεεττίίαα ’’ 6600 ηη πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη σσττοονν ΚΚααννααδδάά,,

κκιιννεείίττααιι σσεε ααννττιισσττοοιιχχίίαα μμεε ααυυττήή σσττιιςς ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.. ΣΣττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ 11997700,, ηη

Page 28: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

28

εεππίίσσηημμηη κκυυββεερρννηηττιικκήή πποολλιιττιικκήή,, εείίχχεε δδρροομμοολλοογγήήσσεειι ττοο ννοομμοοθθεεττιικκόό ππλλααίίσσιιοο υυππέέρρ

ττηηςς ααπποοδδοοχχήήςς ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς πποολλυυμμοορρφφίίααςς κκααιι ττηηςς εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς ττοουυ

ρρααττσσιισσμμοούύ κκααιι ττοουυ εεθθννοοκκεεννττρριισσμμοούύ.. ΩΩσσττόόσσοο όόμμωωςς ηη εεθθννοοκκεεννττρριικκήή

εεκκππααίίδδεευυσσηη ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν κκααιι ηη ααδδυυννααμμίίαα σσχχεεδδιιαασσμμοούύ ττοουυ κκααττάάλλλληηλλοουυ

ααννααλλυυττιικκοούύ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,, έέκκααννεε ααιισσθθηηττήή ττηηνν ααννττίίφφαασσηη ττηηςς κκααννααδδιικκήήςς

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ννοοοοττρροοππίίααςς ,, μμέέσσαα ααππόό ττηηνν ααδδυυννααμμίίαα εεφφααρρμμοογγήήςς ττωωνν

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκώώνν ιιδδεεώώνν σσττοο κκααννααδδιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό σσύύσσττηημμαα.. ΗΗ ααδδυυννααμμίίαα

ααυυττήή,, οοδδήήγγηησσεε σσττηηνν υυπποοττίίμμηησσηη ττωωνν ‘‘άάλλλλωωνν’’ ηη οοπποοίίαα όόμμωωςς έέγγιιννεε έέγγκκααιιρραα

ααννττιιλληηππττήή ααππόό ττοονν ττόόττεε ππρρωωθθυυπποουυρργγόό ττοουυ ΚΚααννααδδάά ,, ΤΤρρυυννττώώ κκααιι μμεε ττηη σσττάάσσηη

ττοουυ εεππιισσήήμμααννεε ττηη σσπποουυδδααιιόόττηητταα ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς ηη οοπποοίίαα

σσυυννέέββααλλεε σσττηηνν εεννθθάάρρρρυυννσσηη ττωωνν δδιιααφφόόρρωωνν εεθθννιικκώώνν κκααιι πποολλιιττιισσμμιικκώώνν οομμάάδδωωνν

νναα δδιιααττηηρρήήσσοουυνν κκααιι νναα ππρροοββάάλλλλοουυνν ττηηνν εεθθννιικκήή κκααιι λλααοογγρρααφφιικκήή ττοουυςς

κκλληηρροοννοομμιιάά,, ώώσσττεε οο ΚΚααννααδδάάςς νναα ααπποοττεελλέέσσεειι έένναα ‘‘μμωωσσααϊϊκκόό’’ δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν

πποολλιιττιισσμμώώνν ((ΚΚαανναακκίίδδοουυ && ΠΠααππααγγιιάάννννηη 11999977::8888--9911..))

ΓΓ.. ΑΑΥΥΣΣΤΤΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΚΚααιι σσττηη ΑΑυυσσττρρααλλίίαα,, ππααρρααττηηρρώώννττααςς ττηηνν πποορρεείίαα ττηηςς πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, ααννααγγννωωρρίίζζοουυμμεε ααννττίίσσττοοιιχχεεςς σσεε κκάάθθεε χχρροοννιικκήή ππεερρίίοοδδοο,, κκιιννήήσσεειιςς

όόππωωςς ααυυττέέςς ττηηςς ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.. κκααιι ττοονν ΚΚααννααδδάά.. ΣΣττηηνν ΑΑυυσσττρρααλλίίαα σσττιιςς ααρρχχέέςς ττηηςς

δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ 11997700,, άάρρχχιισσαανν νναα ααννααππττύύσσσσοοννττααιι ππρροογγρράάμμμμαατταα δδίίγγλλωωσσσσηηςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν ΑΑννααφφέέρρεεττααιι,, όόττιι ηη δδιιδδαασσκκααλλίίαα

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς σστταα ππεερριισσσσόόττεερραα σσχχοολλεείίαα ττηηςς ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς

ππεερριιοορρίίζζεεττααιι σσεε οορριισσμμέένναα μμααθθήήμμαατταα κκααιι δδεενν ααπποοσσκκοοππεείί σσττηηνν ααννααδδιιάάρρθθωωσσηη ττοουυ

σσχχοολλιικκοούύ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς ώώσσττεε νναα ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι σσττιιςς ααννάάγγκκεεςς όόλλωωνν ττωωνν

μμααθθηηττώώνν

ΗΗ σσττάάσσηη ττηηςς ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς ααππέέννααννττιι σσττηηνν πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,,

χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι ααππόό ττοονν BBuulllliivvaanntt ((ΣΣττοο Modgil,S., G. Verman, K. Mallick, C.

Page 29: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

29

Mogil (eds), 1997))ααππόό μμίίαα φφοολλκκλλοορριικκήή ρροομμααννττιικκήή κκααιι ααππλλοοϊϊκκήή ππρροοσσέέγγγγιισσηη ττηηςς

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ηη οοπποοίίαα κκααττάά ττηη γγννώώμμηη ττοουυ,, μμπποορρεείί εεύύκκοολλαα νναα

οοδδηηγγήήσσεειι σσττηη δδιιααττήήρρηησσηη μμιιααςς ‘‘ααπποολλιιθθωωμμέέννηηςς κκοουυλλττοούύρρααςς’’ σσττηη σσκκέέψψηη ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν κκααιι ττωωνν εεννηηλλίίκκωωνν ττωωνν δδιιααφφόόρρωωνν εεθθννοοπποολλιιττιισσμμιικκώώνν οομμάάδδωωνν.. ΓΓιι’’ ααυυττόό

ππρροοττεείίννεειι έένναα πποολλυυεεθθννιικκόό ααννααλλυυττιικκόό ππρρόόγγρρααμμμμαα εεππιιββίίωωσσηηςς μμέέσσαα ααππόό ττοο οοπποοίίοο

θθαα ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι οοιι πποολλιιττιισσμμιικκέέςς,, εεθθννιικκέέςς,, φφυυλλεεττιικκέέςς κκααιι ττααξξιικκέέςς δδιιααφφοορρέέςς..

ΚΚυυρρίίωωςς όόμμωωςς ππρροοττεείίννεειι μμιιαα ππεερριισσσσόόττεερροο κκρριιττιικκήή ππρροοσσέέγγγγιισσηη εεσσττιιάάζζοοννττααςς σσττοο

σσχχεεδδιιαασσμμόό ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν μμεε δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό

ππρροοσσααννααττοολλιισσμμόό..

11..11..44.. ΣΣττοοιιχχεείίαα ααππόό ττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή εεμμππεειιρρίίαα σσεε ζζηηττήήμμαατταα δδιιααχχεείίρριισσηηςς ττηηςς

εεττεερρόόττηηττααςς σσττοο σσχχοολλεείίοο..

ΣΣττηηνν ΕΕυυρρώώππηη,, ηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή δδιιάάσστταασσηη σσττηηνν εεκκππααιιδδεευυττιικκήή δδιιααδδιικκαασσίίαα

εεμμφφααννίίζζεεττααιι σστταα μμέέσσαα ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς 11997700.. ΤΤαα ππρρώώτταα θθεεσσμμιικκάά μμέέττρραα

ππάάρρθθηηκκαανν γγιιαα νναα ααννττιιμμεεττωωππιισσθθεείί ηη εεκκππααίίδδεευυσσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττοουυ

μμεετταανναασσττεευυττιικκοούύ εερργγααττιικκοούύ δδυυννααμμιικκοούύ.. ΟΟιι δδιιάάφφοορρεεςς φφάάσσεειιςς ττηηςς εεξξέέλλιιξξηηςς ττηηςς

πποολλιιττιικκήήςς γγύύρρωω ααππόό ττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη σσττιιςς ααννααππττυυγγμμέέννεεςς χχώώρρεεςς

υυπποοδδοοχχήήςς μμεετταανναασσττώώνν ττόόττεε -- λλίίγγοο--πποολλύύ αακκοολλοούύθθηησσαανν ττηηνν ίίδδιιαα δδιιααδδρροομμήή.. ΕΕννώώ

σσττηηνν ααρρχχήή ππρροοσσππάάθθηησσαανν νναα ααφφοομμοοιιώώσσοουυνν τταα ααλλλλοοεεθθννήή ππααιιδδιιάά ααππόό ττηηνν

κκυυρρίίααρρχχηη κκοουυλλττοούύρραα.. ΤΤοο 11997755 πποουυ ααπποοττεελλεείί μμιιαα χχρροοννοολλοογγίίαα κκλλεειιδδίί

δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκεε μμεε ττηηνν υυπποουυρργγιικκήή σσύύννοοδδοο ττηηςς ΣΣττοοκκχχόόλλμμηηςς σσυυννοοψψίίσσττηηκκαανν τταα

μμέέττρραα πποουυ ήήδδηη εείίχχαανν ααρρχχίίσσεειι νναα λλααμμββάάννοουυνν οοιι χχώώρρεεςς υυπποοδδοοχχήήςς,, κκάάθθεε μμιιαα μμεε

ττοονν δδιικκόό ττηηςς ττρρόόπποο.. ΤΤόόσσοο τταα εευυρρωωππααϊϊκκάά κκρράάττηη όόσσοο κκααιι ηη ΑΑμμεερριικκήή ππρροοέέββηησσαανν

σσττηηνν ααννααζζήήττηησσηη ππιιοο ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκώώνν λλύύσσεεωωνν οοιι οοπποοίίεεςς σσυυννέέττεειινναανν ππρροοςς μμίίαα

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή ππρροοσσέέγγγγιισσηη..

ΗΗ ππρροοσσππάάθθεειιαα νναα μμεειιώώσσοουυνν ττηη σσχχοολλιικκήή ααπποοττυυχχίίαα ττωωνν ααλλλλοοεεθθννώώνν

ππααιιδδιιώώνν ώώσσττεε νναα εεννττααχχθθοούύνν οομμααλλάά σσττοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό σσύύσσττηημμαα χχεειιρρίίσσττηηκκεε μμεε

Page 30: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

30

ττηηνν εειισσααγγωωγγήή ττηηςς γγλλωωσσσσιικκήήςς κκααιι πποολλιιττιισσμμιικκήήςς πποολλλλααππλλόόττηηττααςς σσττοο ααννααλλυυττιικκόό

ππρρόόγγρρααμμμμαα.. ΌΌμμωωςς οο λλάάθθοοςς σσττόόχχοοςς μμιιααςς σσχχεεττιικκάά ‘‘σσωωσσττήήςς’’ σσκκέέψψηηςς,, δδεενν άάλλλλααξξεε

ττηηνν κκααττάάσστταασσηη.. ΗΗ υυπποοχχρρεεωωττιικκήή δδιιδδαασσκκααλλίίαα ττηηςς μμηηττρριικκήήςς ττοουυςς γγλλώώσσσσααςς μμόόννοο

γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν οοπποοίίωωνν οοιι γγοοννεείίςς ααφφήήννοουυνν ααννοοιιχχττόό ττοο εεννδδεεχχόόμμεεννοο ττηηςς

ππααλλιιννννόόσσττηησσηηςς εείίχχεε ωωςς ααπποοττέέλλεεσσμμαα ηη σσχχοολλιικκήή ααπποοττυυχχίίαα νναα σσυυννεεχχιισσττεείί..

ΕΕλλάάχχιισσττοο μμέέρροοςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττοουυ μμεετταανναασσττεευυττιικκοούύ ππλληηθθυυσσμμοούύ σσττιιςς

ααννααππττυυγγμμέέννεεςς εευυρρωωππααϊϊκκέέςς χχώώρρεεςς,, ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσαανν τταα ππρροογγρράάμμμμαατταα

σσχχεεττιικκάά μμεε ττηηνν εεκκμμάάθθηησσηη ττηηςς μμηηττρριικκήήςς ττοουυςς γγλλώώσσσσααςς.. ΕΕππίίσσηηςς,, ηη σσχχοολλιικκήή

ααπποοττυυχχίίαα εείίχχεε ττιιςς ρρίίζζεεςς ττηηςς κκααιι σσττηη φφοολλκκλλοορριικκήή δδιιάάθθεεσσηη πποουυ εεππιικκρρααττοούύσσεε..

ΕΕπποομμέέννωωςς σσττηη ννέέαα ππρροοσσππάάθθεειιαα ήήτταανν ααππααρρααίίττηηττοο ττοο ααίίττηημμαα ττηηςς ααπποοδδοοχχήήςς ,,

δδιιααττήήρρηησσηηςς κκααιι κκααλλλλιιέέρργγεειιααςς ττοουυ μμοορρφφωωττιικκοούύ κκεεφφααλλααίίοουυ ττωωνν ξξέέννωωνν μμααθθηηττώώνν..

ΤΤοο ααίίττηημμαα ααυυττόό ππρροοσσέέδδωωσσεε μμίίαα δδιιάάσστταασσηη σσττηη εεκκππααίίδδεευυσσηη πποουυ οοννοομμάάσσττηηκκεε

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή δδιιάάσστταασσηη κκααιι πποουυ εείίχχεε ωωςς σσττόόχχοο ττηη δδιιααππρρααγγμμάάττεευυσσηη ττωωνν

πποολλιιττιισσμμώώνν μμεεττααξξύύ ττοουυςς,, ττηηνν ααννττααλλλλααγγήή ττοο δδιιάάλλοογγοο κκααιι ττηη δδηημμιιοουυρργγίίαα εεννόόςς

ππλλααιισσίίοουυ σσυυζζήήττηησσηηςς.. ΤΤοο ζζηηττοούύμμεεννοο δδηηλλααδδήή ήήτταανν νναα ααννττιιμμεεττωωππιισσττεείί ηη δδιιααφφοορράά

σσττηηνν εεκκππααιιδδεευυττιικκήή ππρραακκττιικκήή ωωςς έέννααυυσσμμαα γγιιαα ττηη μμεεττάάββαασσηη ααππόό μμίίαα εειιδδιικκήή

ααγγωωγγήή κκααιι εεκκππααίίδδεευυσσηη γγιιαα ξξέέννοουυςς σσεε μμίίαα ααγγωωγγήή κκααιι εεκκππααίίδδεευυσσηη γγιιαα όόλλοουυςς..

((ΔΔααμμααννάάκκηηςς,, 11999977 αα::3344--3355))..

AA.. ΠΠεερρίίππττωωσσηη ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς..

««ΟΟ ττοομμέέααςς ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς εείίννααιι ππιιθθααννόότταατταα έέννααςς ααππόό ττοουυςς ππιιοο

εευυααίίσσθθηηττοουυςς κκααιι πποολλιιττιικκάά φφοορρττιισσμμέέννοουυςς ττοομμεείίςς ττηηςς δδηημμόόσσιιααςς πποολλιιττιικκήήςς πποουυ

ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι σσττιιςς ππρροοκκλλήήσσεειιςς μμιιααςς κκοοιιννωωννίίααςς πποολλιιττιισσμμιικκάά κκααιι εεθθννιικκάά

πποοιικκιιλλόόμμοορρφφηηςς,, όόππωωςς ηη ΕΕλλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα σσήήμμεερραα.. ΤΤοο εελλλληηννιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό

σσύύσσττηημμαα έέχχεειι υυπποοσσττεείί σσηημμααννττιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς ττιιςς ττεελλεευυττααίίεεςς δδύύοο δδεεκκααεεττίίεεςς μμεε

σσττόόχχοο ττοονν εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό ττοουυ ππλλααιισσίίοουυ ττοουυ κκααιι ττηηνν εεννααρρμμόόννιισσηη ττοουυ μμεε ττιιςς

Page 31: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

31

εεξξεελλίίξξεειιςς σσττοο δδιιεεθθννέέςς ππεερριιββάάλλλλοονν.. ΜΜπποορροούύμμεε νναα ξξεεχχωωρρίίσσοουυμμεε δδύύοο ττύύπποουυςς

ααλλλλααγγώώνν σσττοο σσύύσσττηημμαα..»» ((ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλίίδδοουυ κκααιι.. ΓΓρρώώππαα 22000077))

ΚΚααττ’’ ααρρχχήήνν,, ηη μμεεττααρρρρύύθθμμιισσηη ττωωνν δδοομμώώνν κκααιι ττωωνν μμεεθθόόδδωωνν ττοουυ εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ

σσυυσσττήήμμααττοοςς πποουυ ααφφοορροούύνν ττοο ΓΓεεννιικκόό ΛΛύύκκεειιοο κκααιι ττηηνν κκααθθιιέέρρωωσσηη ττωωνν

οολλοοήήμμεερρωωνν ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίωωνν κκααιι ΔΔηημμοοττιικκώώνν ΣΣχχοολλεείίωωνν,, ττωωνν σσχχοολλεείίωωνν ‘‘δδεεύύττεερρηηςς

εευυκκααιιρρίίααςς’’,, ττηηνν ααξξιιοολλόόγγηησσηη ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν,, ττοονν εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό ττοουυ

ΠΠααιιδδααγγωωγγιικκοούύ ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ κκααιι ττηηνν δδηημμιιοουυρργγίίαα ττοουυ ΑΑννοοιιχχττοούύ ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ,,

κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ττηη δδεευυττεερροοββάάθθμμιιαα ΤΤεεχχννιικκήή--ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη μμεε

ττηη θθεεσσμμοοθθέέττηησσηη ττωωνν ΤΤΕΕΕΕ..

««ΚΚααττάά δδεεύύττεερροονν,, ααππόό ττοο 11999966 ααννααππττύύχχθθηηκκεε μμίίαα δδιιάάσστταασσηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ππρροοςς δδύύοο κκααττεευυθθύύννσσεειιςς.. ΗΗ ππρρώώττηη ααφφοορράά σσττηηνν ααννττααππόόκκρριισσηη ττοουυ

σσυυσσττήήμμααττοοςς σσττιιςς εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς,, πποολλιιττιισσττιικκέέςς κκααιι γγλλωωσσσσιικκέέςς ααννάάγγκκεεςς ττηηςς

ΕΕλλλληηννιικκήήςς ΜΜοουυσσοουυλλμμααννιικκήήςς μμεειιοοννόόττηηττααςς πποουυ σσυυγγκκεεννττρρώώννεεττααιι κκυυρρίίωωςς σστταα

ββόόρρεειιοο--ααννααττοολλιικκάά ττηηςς χχώώρρααςς,, κκααιι ττωωνν ππλληηθθυυσσμμώώνν ΡΡοομμάά//ΑΑθθίίγγγγααννωωνν ααννάά ττηηνν

ΕΕλλλλάάδδαα.. ΗΗ δδεεύύττεερρηη ααφφοορράά σσττηηνν ααννττααππόόκκρριισσηη σσττιιςς εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς,,

πποολλιιττιισσττιικκέέςς κκααιι γγλλωωσσσσιικκέέςς ααννάάγγκκεεςς ττωωνν ννεεοοααφφιιχχθθέέννττωωνν ππααλλιιννννοοσσττοούύννττωωνν

κκααιι ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττοουυςς ααλλλλάά κκααιι ττωωνν ξξέέννωωνν υυππηηκκόόωωνν πποουυ εεγγκκαατταασσττάάθθηηκκαανν

σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ττιιςς ααρρχχέέςς ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ 11999900 κκααιι μμεεττάά..

ΑΑυυττέέςς οοιι ααννάάγγκκεεςς ααννττιιμμεεττωωππίίσσττηηκκαανν κκυυρρίίωωςς μμεε ττηη δδηημμιιοουυρργγίίαα ττάάξξεεωωνν

υυπποοδδοοχχήήςς.. ΟΟιι ττάάξξεειιςς υυπποοδδοοχχήήςς δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν γγιιαα ππρρώώττηη φφοορράά σστταα

ΓΓυυμμννάάσσιιαα κκααιι σστταα ΛΛύύκκεειιαα,, ττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ 11998800.. ΌΌμμωωςς,, οο ννόόμμοοςς 22441166//9966

θθεεμμεελλίίωωσσεε ττηηνν δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα κκααθθιιεερρώώννοοννττααςς τταα

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά σσχχοολλεείίαα ((ωωςς εειιδδιικκήή κκααττηηγγοορρίίαα σσχχοολλεείίωωνν)) κκααιι ττιιςς ττάάξξεειιςς

υυπποοδδοοχχήήςς σστταα γγεεννιικκάά σσχχοολλεείίαα γγιιαα ττοουυςς μμααθθηηττέέςς πποουυ γγννωωρρίίζζοουυνν ττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή

γγλλώώσσσσαα εελλάάχχιισστταα ήή κκααιι κκααθθόόλλοουυ.. ΠΠρριινν ααππόό ττοο ννόόμμοο 22441166//11999966,, κκααττάά ττιιςς

δδεεκκααεεττίίεεςς ττοουυ 11997700 κκααιι ττοουυ 11998800,, ηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη εεξξεελλίίχχθθηηκκεε

κκυυρρίίωωςς μμεε ττηηνν ππρρόόθθεεσσηη νναα εεννσσωωμμααττωωθθοούύνν τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν ππααλλιιννννοοσσττοούύννττωωνν

Page 32: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

32

κκυυρρίίωωςς ααππόό ττηη ΓΓεερρμμααννίίαα,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς ααππόό ττιιςς ΗΗΠΠΑΑ,, ττοονν ΚΚααννααδδάά,, ττηηνν

ΑΑυυσσττρρααλλίίαα κκααιι ττηη ΝΝόόττιιοο ΑΑφφρριικκήή.. ΚΚααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ 11998800

ααυυττοούύ ττοουυ εείίδδοουυςς ηη ππααλλιιννννόόσσττηησσηη ααττόόννηησσεε κκααιι ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε ααππόό ττηηνν

ππααλλιιννννόόσσττηησσηη οομμοογγεεννώώνν κκααιι μμεετταανναασσττώώνν ααππόό ττηη ΝΝοοττιιοοααννααττοολλιικκήή ΕΕυυρρώώππηη κκααιι

ττιιςς χχώώρρεεςς ττηηςς ππρρώώηηνν ΣΣοοββιιεεττιικκήήςς ΈΈννωωσσηηςς.. ΟΟ ννόόμμοοςς 11889944//11999900 ααννααθθεεώώρρηησσεε

ττηη ννοομμοοθθεεσσίίαα 11440044//11998833 σσχχεεττιικκάά μμεε ττιιςς ττάάξξεειιςς υυπποοδδοοχχήήςς,, εεννσσωωμμάάττωωσσεε ττιιςς

ττάάξξεειιςς ααυυττέέςς σσττοο δδηημμόόσσιιοο σσχχοολλιικκόό σσύύσσττηημμαα κκααιι εεππιικκεεννττρρώώθθηηκκεε σσεε μμααθθήήμμαατταα

εελλλληηννιικκήήςς γγλλώώσσσσααςς,, πποολλιιττιισσμμοούύ κκααιι ιισσττοορρίίααςς γγιιαα μμααθθηηττέέςς ττοονν οοπποοίίωωνν ττηη

μμηηττρριικκήή γγλλώώσσσσαα δδεενν εείίννααιι τταα εελλλληηννιικκάά.. ΗΗ ααφφοομμοοιιωωττιικκήή ππρροοσσέέγγγγιισσηη ααυυττώώνν ττωωνν

ππρρώώττωωνν φφάάσσεεωωνν ααννάάππττυυξξηηςς ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη

εεξξαακκοολλοουυθθεείί νναα χχααρραακκττηηρρίίζζεειι ττηηνν εελλλληηννιικκήή εεκκππααιιδδεευυττιικκήή πποολλιιττιικκήή σσήήμμεερραα,,

ππααρρόόλλοο πποουυ ηη σσυυννττρριιππττιικκήή ππλλεειιοοψψηηφφίίαα ττοουυ μμεετταανναασσττεευυττιικκοούύ ππλληηθθυυσσμμοούύ σσττηηνν

ΕΕλλλλάάδδαα δδεενν υυππάάγγεεττααιι σσττηηνν κκααττηηγγοορρίίαα ττοουυ ππααλλιιννννοοσσττοούύννττοοςς οομμοογγεεννοούύςς..»»

((ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλίίδδοουυ κκααιι.. ΓΓρρώώππαα 22000077))

ΟΟιι ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλίίδδοουυ κκααιι.. ΓΓρρώώππαα ((22000077)) σσεε έέρρεευυννάά ττοουυςς ηη οοπποοίίαα

σσττηηρρίίχχθθηηκκεε ττόόσσοο σσττηηνν ααννάάλλυυσσηη ννόόμμωωνν,, εεγγκκύύκκλλιιοουυ,, σσττααττιισσττιικκώώνν σσττοοιιχχεείίωωνν κκααιι

σσχχεεττιικκήήςς ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς ααλλλλάά κκααιι 1144 πποοιιοοττιικκέέςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς μμεε εεκκππρροοσσώώπποουυςς

κκρρααττιικκώώνν κκααιι μμηη κκρρααττιικκώώνν φφοορρέέωωνν σσεε εεθθννιικκόό,, ππεερριιφφεερρεειιαακκόό κκααιι ττοοππιικκόό

εεππίίππεεδδοο,, κκααθθώώςς κκααιι δδύύοο οομμααδδιικκέέςς σσυυννααννττήήσσεειιςς μμεε κκααθθηηγγηηττέέςς κκααιι μμααθθηηττέέςς ττηηςς

δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς σσεε δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά σσχχοολλεείίαα ττηηςς ππεερριιοοχχήήςς ττωωνν

ΑΑθθηηννώώνν ,,σσυυγγκκεεννττρρώώσσαανν τταα εεξξήήςς σσττοοιιχχεείίαα::

ΗΗ δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη ααππααιιττεείί ττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη ττωωνν

δδιιααφφοορρώώνν πποουυ υυππάάρρχχοουυνν σσττοο μμεετταανναασσττεευυττιικκόό σσχχοολλιικκόό ππλληηθθυυσσμμόό.. ΟΟιι

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκέέςς ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ττεείίννοουυνν νναα ααγγννοοοούύνν τταα

δδιιααφφοορρεεττιικκάά γγλλωωσσσσιικκάά υυππόόββααθθρραα ττοουυ ππλληηθθυυσσμμοούύ ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν

μμααθθηηττώώνν κκααιι κκααττάά σσυυννέέππεειιαα ττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλωωσσσσιικκέέςς ααννάάγγκκεεςς σσττοονν

ττρρόόπποο εεκκμμάάθθηησσηηςς ττωωνν εελλλληηννιικκώώνν..

Page 33: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

33

ΗΗ δδιιδδαασσκκααλλίίαα ττηηςς μμηηττρριικκήήςς γγλλώώσσσσααςς κκααιι ττοουυ πποολλιιττιισσμμοούύ ττηηςς

χχώώρρααςς κκααττααγγωωγγήήςς ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν μμααθθηηττώώνν δδεενν θθεεωωρρεείίττααιι

ππρροοττεερρααιιόόττηητταα εεφφ’’ όόσσοονν ηη γγννώώσσηη ττωωνν εελλλληηννιικκώώνν κκρρίίννεεττααιι ωωςς ττοο

σσηημμααννττιικκόόττεερροο μμέέσσοο γγιιαα ττηηνν εεννσσωωμμάάττωωσσήή ττοουυςς κκααιι ττηηνν ααπποοφφυυγγήή ττοουυ

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ ττοουυςς..

ΗΗ ααττοομμιικκήή ππρρωωττοοββοουυλλίίαα ππααρρααμμέέννεειι οο ππιιοο σσηημμααννττιικκόόςς

ππααρράάγγοοννττααςς κκααιι ηη κκιιννηηττήήρριιοοςς δδύύννααμμηη ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα.. ΗΗ

ααττοομμιικκήή ππρρωωττοοββοουυλλίίαα,, ηη δδιιάάθθεεσσηη νναα ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν έένναα ββήήμμαα ππιιοο ππέέρραα,,

υυπποογγρρααμμμμίίζζεεττααιι ααππόό όόλλοουυςς ττοουυςς εεμμππλλεεκκόόμμεεννοουυςς φφοορρεείίςς ((ααππόό ττοουυςς

κκααθθηηγγηηττέέςς,, ττοουυςς σσυυλλλλόόγγοουυςς μμεετταανναασσττώώνν κκααιι ττοουυςς μμααθθηηττέέςς)) ωωςς οο

κκυυρριιόόττεερροοςς ππααρράάγγοοννττααςς πποουυ κκάάννεειι ττηη δδιιααφφοορράά σσττοονν ττρρόόπποο κκααιι ττηηνν έέκκτταασσηη

μμεε ττηηνν οοπποοίίαα μμίίαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή δδιιάάσστταασσηη εεννσσωωμμααττώώννεεττααιι σσττηηνν

εεκκππααίίδδεευυσσηη..

ΌΌσσοονν ααφφοορράά σσττοουυςς κκααθθηηγγηηττέέςς κκααιι γγεεννιικκάά ττοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς πποουυ

εεμμππλλέέκκοοννττααιι σσττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,, εείίννααιι ααππααρρααίίττηηττοο νναα

υυπποογγρρααμμμμίίσσοουυμμεε όόττιι ττοο δδεείίγγμμαα κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττηηςς έέρρεευυννάάςς,, φφάάννηηκκεε όόττιι

όόλλοοιι εερργγάάζζοοννττααιι μμεε ζζήήλλοο γγιιαα νναα κκάάννοουυνν τταα σσχχοολλεείίαα έένναα χχώώρροο σσττοονν οοπποοίίοο

τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν δδεενν θθαα ννιιώώθθοουυνν σσαανν μμεειιοοννόόττηητταα,, οούύττεε

ααπποοκκλλεειισσμμέένναα..

Page 34: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

34

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ 22

ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΏΏΠΠΙΙΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ ΣΣΤΤΟΟ

ΝΝΗΗΠΠΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΕΕΙΙΟΟ..

11..22.. ΣΣηημμαασσίίαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκώώνν ααννααλλυυττιικκώώνν ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν κκααιι ηη δδυυννααμμιικκήή

ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν

ΌΌππωωςς ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκεε ττοο πποοσσοοσσττόό ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν ππααιιδδιιώώνν σστταα

εελλλληηννιικκάά ννηηππιιααγγωωγγεείίαα εείίννααιι ααρρκκεεττάά μμεεγγάάλλοο.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς,,

έέρρχχοοννττααιι σσεε εεππααφφήή μμεε ττοο φφααιιννόόμμεεννοο ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς κκααιι γγοοννεείίςς κκααιι

εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί κκααλλοούύννττααιι νναα ααππααννττήήσσοουυνν σσττιιςς ααπποορρίίεεςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν κκααιι νναα

ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν ττιιςς ααννττιιδδρράάσσεειιςς ττοουυςς.. ΗΗ ααλλήήθθεειιαα όόμμωωςς εείίννααιι όόττιι πποολλλλοοίί

εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί σσττοο κκάάλλεεσσμμαα ααυυττόό ααιισσθθάάννοοννττααιι δδιισστταακκττιικκοοίί κκααιι ααππρροοεεττοοίίμμαασσττοοιι..

ΑΑκκόόμμαα εείίννααιι γγεεγγοοννόόςς όόττιι κκααννέένναα σσχχοολλιικκόό ππρρόόγγρρααμμμμαα κκααιι δδιιδδαακκττιικκόό υυλλιικκόό,, όόσσοο

κκααλλοοσσχχεεδδιιαασσμμέέννοο κκααιι αανν εείίννααιι,, δδεενν ππρρόόκκεειιττααιι νναα έέχχεειι σσηημμααννττιικκάά ααπποοττεελλέέσσμμαατταα

εεάάνν οοιι εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί δδεενν ααπποοββάάλλοουυνν ττοουυςς δδιισσττααγγμμοούύςς ττοουυςς κκααιι δδεενν

ααπποοκκττήήσσοουυνν ππααιιδδααγγωωγγιικκέέςς γγννώώσσεειιςς γγύύρρωω ααππόό ττοο θθέέμμαα ττηηςς

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς.. ΠΠιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,, υυππάάρρχχεειι ππλληηθθώώρραα ααννααλλυυττιικκώώνν

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,, ««ΓΓεεννιικκάά ττοο ααννααλλυυττιικκόό ππρρόόγγρρααμμμμαα ννοοεείίττααιι οο ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς

ττοουυ ααννττιικκεειιμμέέννοουυ εεκκμμάάθθηησσηηςς,, οο ττρρόόπποοςς ααππόόκκττηησσήήςς ττηηςς κκααιι οο ττρρόόπποοςς

ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς ττηηςς ααπποοκκττηημμέέννηηςς μμάάθθηησσηηςς ((MMeellooggrraannoo,, 11999977 ΣΣττοο ΒΒρρεεττττόόςς,, ΓΓ.. &&

ΚΚααψψάάλληηςς,, ΑΑ..,, 11999977)) ΑΑννααφφέέρρεεττααιι σσττοο ττιι κκααιι σσττοο γγιιααττίί ττηηςς εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς

ππρράάξξηηςς..

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοονν οορριισσμμόό πποουυ δδίίννοουυνν οοιι ΒΒρρεεττττόόςς κκααιι ΚΚααψψάάλληη,, έένναα

ααννααλλυυττιικκόό ππρρόόγγρρααμμμμαα,, εείίττεε ππααρρααδδοοσσιιαακκόό εείίττεε ννέέοουυ ττύύπποουυ,, εείίννααιι ττοο ααπποοττέέλλεεσσμμαα

κκααιι ττοο ππρροοϊϊόόνν δδιιααδδιικκαασσιιώώνν σσχχεεδδιιαασσμμοούύ κκααιι σσύύννττααξξηηςς εεννόόςς ααννααλλυυττιικκοούύ ππλλααιισσίίοουυ

μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμηηςς οορργγάάννωωσσηηςς δδιιδδαασσκκααλλίίααςς πποουυ γγίίννεεττααιι σσεε δδιιάάφφοορραα εεππίίππεεδδαα κκααιι

μμεε δδιιααφφοορρεεττιικκόό κκααττάά ππεερρίίππττωωσσηη ββααθθμμόό εεγγκκυυρρόόττηηττααςς κκααιι ννοομμιιμμόόττηηττααςς..

ΣΣυυννίίσσττααττααιι σσττηη ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα ((WWeessttpphhaalleenn,,11998822)) κκααιι οο όόρροοςς ““ccuurrrriiccuulluumm”” σσεε

Page 35: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

35

ααννττιιδδιιαασσττοολλήή μμεε τταα ππααρρααδδοοσσιιαακκάά ααννααλλυυττιικκάά ππρροογγρράάμμμμαατταα,, ττοο οοπποοίίοο ««οορρίίζζεεττααιι

ααππόό ττέέσσσσεερραα δδοομμιικκάά σσττοοιιχχεείίαα:: ττοουυςς σσττόόχχοουυςς,, ττοο κκααττάάλλλληηλλοο ππεερριιεεχχόόμμεεννοο,, ττιιςς

μμεεθθοοδδοολλοογγιικκέέςς ππρροοττάάσσεειιςς κκααιι ττοονν έέλλεεγγχχοο εεππίίττεευυξξηηςς ττωωνν σσττόόχχωωνν»» ((ΒΒρρεεττττόόςς

κκααιι ΚΚααψψάάλληη ,, 11999977::2255,,2277))»»

ΟΟ ΠΠααππααχχρρήήσσττοοςς,, ππρροοττεείίννεειι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς οοιι οοπποοίίεεςς μμπποορροούύνν νναα

εεμμππλλοουυττίίσσοουυνν,, εεννιισσχχύύσσοουυνν κκααιι σσυυμμππλληηρρώώσσοουυνν ττοο υυππααρρκκττόό ΑΑννααλλυυττιικκόό

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα,, ααλλλλάά ππααρράάλλλληηλλαα κκααιι νναα ααπποοσσχχοολλεειιοοπποοιιήήσσοουυνν ττιιςς σσυυννήήθθεειιςς

σσχχοολλιικκέέςς δδρράάσσεειιςς,, εείίννααιι μμεεττααξξύύ ττωωνν άάλλλλωωνν::.. ΑΑυυττάά πποουυ ππρροοττεείίννεειι,, έέχχοουυνν ωωςς

εεξξήήςς::

•• ΕΕρρεευυννηηττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,, θθεεααττρριικκάά ππααιιχχννίίδδιιαα ήή ππααρραασσττάάσσεειιςς,, δδιιααλλεεγγμμέένναα

μμεε ππρροοσσοοχχήή ββιιββλλίίαα κκααιι ιισσττοορρίίεεςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκοούύ ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ μμεε έέμμφφαασσηη σσττιιςς

ιισσττοορρίίεεςς ττωωνν γγυυννααιικκώώνν,, όόπποουυ τταα ππααιιδδιιάά ββοοηηθθοούύννττααιι σσττηηνν εεξξεερρεεύύννηησσηη ττωωνν

ιιδδεεώώνν ττηηςς ααννοοχχήήςς,, ττηηςς δδιικκααιιοοσσύύννηηςς,, ττηηςς εειιρρηηννιικκήήςς σσυυμμββίίωωσσηηςς κκααιι ττηηςς

ααμμοοιιββααίίααςς κκααττααννόόηησσηηςς..

•• ΦΦιιλλιικκέέςς,, οομμααδδιικκέέςς σσυυζζηηττήήσσεειιςς σσεε κκααθθηημμεερριιννάά ήή εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα ζζηηττήήμμαατταα κκααιι

ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς,, όόπποουυ ππααρρέέχχεεττααιι ηη δδυυννααττόόττηητταα άάννττλληησσηηςς ββιιωωμμάάττωωνν πποουυ

σσυυννδδέέοοννττααιι μμεε ττοο σσππίίττιι ήή ττηηνν κκοοιιννόόττηητταα..

•• ΜΜααγγννηηττοοφφωωννηημμέέννηη μμοουυσσιικκήή κκααιι μμοουυσσιικκάά όόρργγαανναα πποοιικκίίλλωωνν πποολλιιττιισσμμώώνν,, ωωςς

εευυκκααιιρρίίαα ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς δδιιααφφόόρρωωνν μμοουυσσιικκώώνν αακκοουυσσμμάάττωωνν..

•• ΕΕιιδδιικκάά γγεεγγοοννόότταα κκααιι γγιιοορρττέέςς,, ώώσσττεε νναα δδιιεερρεευυννώώννττααιι οοιι οομμοοιιόόττηηττεεςς κκααιι οοιι

δδιιααφφοορρέέςς ττωωνν δδιιάάφφοορρωωνν εεθθννοοπποολλιιττιισσμμιικκώώνν οομμάάδδωωνν..

•• ΕΕππιισσκκέέψψεειιςς,, ββίίννττεεοο,, μμααγγννηηττοοσσκκοοππηημμέέννεεςς ττηηλλεεοοππττιικκέέςς εεκκπποομμππέέςς κκααιι άάλλλλαα

μμέέσσαα γγιιαα ττηη δδυυννααττόόττηητταα ααννάάππττυυξξηηςς σστταα ππααιιδδιιάά ττηηςς ααννττίίλληηψψηηςς εεννόόςς εευυρρύύττεερροουυ

κκόόσσμμοουυ..

•• ΔΔιιάάφφοορρεεςς κκααλλλλιιττεεχχννιικκέέςς κκααιι χχεειιρροοττεεχχννιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς πποουυ

εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν ττηη γγννωωρριιμμίίαα μμεε ττιιςς ααιισσθθηηττιικκέέςς εεκκφφάάννσσεειιςς ττωωνν πποολλιιττιισσμμώώνν ααλλλλάά

κκααιι ττηηςς ίίδδιιααςς ττηηςς ττέέχχννηηςς εευυρρύύττεερραα ((ππ..χχ.. vviiddeeoo--aarrtt,, κκιιννηημμααττοογγρράάφφοοςς,,

φφωωττοογγρρααφφίίαα,, δδηημμιιοουυρργγίίαα εεννττύύππωωνν,, χχοορρόόςς,, ππααρρααδδοοσσιιαακκήή ζζωωγγρρααφφιικκήή κκ..άά..))..

Page 36: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

36

•• ΕΕππιισσκκέέππττρριιεεςς//εεςς--οομμιιλλήήττρριιεεςς//έέςς ααππόό πποοιικκίίλλεεςς κκοοιιννόόττηηττεεςς γγιιαα νναα γγννωωρρίίσσοουυνν

οοιι μμααθθήήττρριιεεςς κκααιι οοιι μμααθθηηττέέςς τταα πποολλιιττιισσμμιικκάά δδηημμιιοουυρργγήήμμαατταα κκάάθθεε

εεθθννοοπποολλιιττιισσμμιικκήήςς οομμάάδδααςς.. ((ΠΠααππααχχρρήήσσττοοςς 22000033::113366--113377))

ΕΕφφόόσσοονν μμιιλλήήσσααμμεε γγιιαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή ππααιιδδααγγωωγγιικκήή θθαα ήήτταανν μμεεγγάάλληη

ππααρράάββλλεεψψηη εεάάνν δδεενν ααννααφφεερρόόμμαασστταανν κκααιι σσεε έένναα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό ααννααλλυυττιικκόό

ππρρόόγγρρααμμμμαα.. ΤΤοο AAnnttii--BBiiaass CCuurrrriiccuulluumm,,((DDeerrmmaann--SSppaarrkkss && tthhee AABBCC TTaasskk

FFoorrccee,, 11998899 σσττοο ΓΓκκόόββααρρηηςς,, ΧΧ..,, ΝΝιιώώττηη,, ΝΝ..,, ΣΣττααμμάάττηηςς,, ΠΠ..,, 22000033)) εείίννααιι έένναα

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό ααννααλλυυττιικκόό ππρρόόγγρρααμμμμαα ττοο οοπποοίίοο φφιιλλοοδδοοξξεείί νναα εεππιιττύύχχεειι ττηηνν

ππρρόόλληηψψηη κκααιι ττηηνν ααννττιιμμεεττώώππιισσηη φφααιιννοομμέέννωωνν ππρροοκκααττάάλληηψψηηςς πποουυ εεμμφφααννίίζζοοννττααιι

κκααττάά ττηη σσχχοολλιικκήή ηηλλιικκίίαα.. ΟΟ σσττόόχχοοςς ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς ααυυττοούύ,, εείίννααιι δδιιππλλόόςς..

ΑΑππόό ττηη μμίίαα σσττοοχχεεύύεειι σσττηηνν ππλλήήρρηη ααννάάππττυυξξηη ττωωνν δδυυννααττοοττήήττωωνν ττοουυ κκάάθθεε

ππααιιδδιιοούύ νναα ααννττιιλληηφφθθεείί κκααιι νναα ααπποοδδεεχχθθεείί ττηη δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα υυπποολλοογγίίζζοοννττααςς

κκάάθθεε φφοορράά ττοο ααννααππττυυξξιιαακκόό σσττάάδδιιοο ττοουυ ππααιιδδιιοούύ,, ααππόό ττηηνν άάλλλληη εεππιιχχεειιρρεείί νναα

σσυυμμββάάλλεειι σσττηη δδηημμιιοουυρργγίίαα κκλλίίμμααττοοςς ιισσόόττηηττααςς κκααιι δδιικκααιιοοσσύύννηηςς μμέέσσαα σσττηηνν ττάάξξηη

κκααιι νναα κκααλλλλιιεερργγήήσσεειι ττηηνν ααννάάππττυυξξηη ττηηςς ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς κκάάθθεε ππααιιδδιιοούύ..

((DDeerrmmaann--SSppaarrkkss 11999922)) ΓΓιιαα νναα κκαατταασσττεείί ααυυττόό εεφφιικκττόό έέχχοουυνν ττεεθθεείί ωωςς εειιδδιικκοοίί

σσττόόχχοοιι ττοουυ AAnnttii--BBiiaass CCuurrrriiccuulluumm νναα ββεελλττιιωωθθεείί σσεε κκάάθθεε ππααιιδδίί ((αα)) ηη

οοιικκοοδδόόμμηησσηη ααυυττοογγννωωσσίίααςς,, ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηηςς,, νναα εεννιισσχχυυθθεείί μμεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα ηη

ττααυυττόόττηηττάά ττοουυ.. ((ββ)) σσαανν δδεεύύττεερροοςς εειιδδιικκόόςς σσττόόχχοοςς ττοουυ AAnnttii-- BBiiaass CCuurrrriiccuulluumm

έέχχεειι ττεεθθεείί ηη εεννσσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη μμεε ααννθθρρώώπποουυςς ππρροοεερρχχόόμμεεννοουυςς

ααππόό δδιιααφφοορρεεττιικκάά πποολλιιττιισσμμιικκάά ππεερριιββάάλλλλοονντταα.. ((γγ)) ΟΟ ττρρίίττοοςς εειιδδιικκόόςς σσττόόχχοοςς ττοουυ

AAnnttii-- BBiiaass CCuurrrriiccuulluumm πποουυ εείίννααιι ηη κκρριιττιικκήή σσκκέέψψηη ααννααφφοορριικκάά μμεε ττηηνν

ππρροοκκααττάάλληηψψηη κκααιι ττηηνν ιικκααννόόττηητταα νναα ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι ααππόό ττηη θθέέσσηη ττωωνν άάλλλλωωνν,,

ττηηνν έέννννοοιιαα ττηηςς ππρροοκκααττάάλληηψψηηςς..

ΟΟιι εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί,, γγιιαα νναα μμπποορρέέσσοουυνν νναα ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν τταα ππρροοββλλήήμμαατταα

πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε ττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο κκααιι νναα μμπποορρέέσσοουυνν

νναα χχεειιρριισσττοούύνν μμεε ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό ττρρόόπποο έένναα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό ααννααλλυυττιικκόό

Page 37: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

37

ππρρόόγγρρααμμμμαα,, θθαα ππρρέέππεειι ααρρχχιικκάά νναα ααννααγγννωωρρίίσσοουυνν κκααιι νναα σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσοουυνν ττηη

σσηημμαασσίίαα οορριισσμμέέννωωνν εεννννοοιιώώνν οούύττωωςς ώώσσττεε νναα εευυααιισσθθηηττοοπποοιιηηθθοούύνν.. ΗΗ

ααννααγγννώώρριισσηη ττηηςς σσηημμαασσίίααςς ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς,, ττηηςς κκρριιττιικκήήςς σσκκέέψψηηςς,, ττηηςς

ττααυυττόόττηηττααςς κκααιι ττωωνν εεμμππλλεεκκόόμμεεννωωνν σσεε ααυυττήήνν εεννννοοιιώώνν όόππωωςς φφυυλλεεττιικκάά

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,, εεππιικκοοιιννωωννίίαα,, ξξέέννοοιι κκααιι δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί θθαα μμπποορροούύσσααμμεε νναα πποούύμμεε

όόττιι οοδδηηγγοούύνν σσττηηνν εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη.. ΗΗ ααννττιιμμεεττώώππιισσηη όόμμωωςς εείίννααιι άάλλλλοο ππρράάγγμμαα..

ΤΤοο ααννααλλυυττιικκόό ππρρόόγγρρααμμμμαα ππιιθθααννόόνν νναα ααννααφφέέρρεεττααιι γγεεννιικκάά σσττοονν πποολλιιττιισσμμόό ττωωνν

άάλλλλωωνν,, οοιι εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί όόμμωωςς θθαα ππρρέέππεειι νναα ααννττιιλληηφφθθοούύνν κκααιι νναα ααπποοφφύύγγοουυνν

ααυυττέέςς ττιιςς γγεεννιικκεεύύσσεειιςς.. κκααθθώώςς μμεε ααυυττόό ττοονν ττρρόόπποο κκαατταασσκκεευυάάζζοουυνν ππλλαασσμμααττιικκέέςς

πποολλιιττιισσμμιικκέέςς δδιιααφφοορρέέςς κκααιι ααγγεεφφύύρρωωττεεςς ααπποοσσττάάσσεειιςς μμεεττααξξύύ ννττόόππιιωωνν κκααιι

ααλλλλοοδδααππώώνν.. ΣΣεε ααρρκκεεττάά ννηηππιιααγγωωγγεείίαα γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα,, οοιι ααγγεεφφύύρρωωττεεςς

ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσεεςς ααπποοσσττάάσσεειιςς,, ππρροοκκύύππττοουυνν ααππόό φφαανντταασσττιικκάά ττααξξίίδδιιαα σσεε

μμαακκρριιννέέςς κκααιι εεξξωωττιικκέέςς χχώώρρεεςς,, ααφφήήννοοννττααςς ααννέέγγγγιιχχττεεςς εεκκεείίννεεςς ττιιςς δδιιααφφοορρέέςς

πποουυ έέχχοουυνν γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά σσηημμαασσίίαα κκααιι ννόόηημμαα..((ΓΓκκόόββααρρηηςς 22000022))

Page 38: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

38

11..22..11.. ΒΒαασσιικκέέςς έέννννοοιιεεςς πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε ττηηνν ααννάάππττυυξξηη εεννόόςς

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκοούύ ααννααλλυυττιικκοούύ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..

11..22..11.. ΑΑ.. ΤΤααυυττόόττηητταα

««ΗΗ εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα εείίννααιι μμίίαα ααφφηηρρηημμέέννηη έέννννοοιιαα ηη οοπποοίίαα σσυυννοοψψίίζζεειι ττηη

σσυυλλλλοογγιικκήή έέκκφφρραασσηη μμιιααςς υυπποοκκεειιμμεεννιικκήήςς ααττοομμιικκήήςς ααίίσσθθηησσηηςς ττοουυ νναα ααννήήκκεειιςς σσεε

μμιιαα κκοοιιννωωννιικκόό-- πποολλιιττιισσμμιικκήή οομμάάδδαα..»»

SStt..,,WWoooollff

((««ΟΟ ΕΕθθννιικκιισσμμόόςς σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη»»,, 11999955::5599))

««ΕΕίίννααιι ααυυττοοννόόηηττοο όόττιι δδίίχχωωςς ττααυυττόόττηητταα δδεενν μμπποορρεείί αανν οορργγααννωωθθεείί οούύττεε

κκαανν σσττοοιιχχεειιωωδδώώςς οο ψψυυχχιισσμμόόςς ααλλλλάά οούύττεε κκαανν νναα υυππάάρρξξεειι μμιιαα κκάάπποοιιαα μμοορρφφήή

κκοοιιννωωννιικκόόττηηττααςς.. ΆΆρραα ττοο θθέέμμαα δδεενν εείίννααιι νναα έέχχοουυμμεε ήή νναα μμηηνν έέχχοουυμμεε ττααυυττόόττηητταα,,

ααλλλλάά ττοο ππόόσσεεςς κκααιι ττιι εείίδδοουυςς ττααυυττόόττηηττεεςς έέχχοουυμμεε κκααιι ππωωςς ααυυττέέςς σσυυγγκκρροοττοούύννττααιι..

ΣΣττηη δδιιααδδιικκαασσίίαα σσυυγγκκρρόόττηησσηηςς ττααυυττοοττήήττωωνν σσυυμμμμεεττέέχχεειι οολλόόκκλληηρροοςς οο ψψυυχχιισσμμόόςς

ττωωνν υυπποοκκεειιμμέέννωωνν:: ττοο σσυυννεειιδδηηττόό κκααιι ππρροοσσυυννεειιδδηηττόό,, ττοο αασσυυννεείίδδηηττοο,, ττοο

φφαανντταασσττιικκόό,, ττοο σσυυμμββοολλιικκόό ααλλλλάά κκααιι ττοο ««ππρρααγγμμααττιικκόό»».. ((ΝΝ.. ΔΔεεμμεερρττζζήήςς 11999944))

ΑΑκκόόμμηη,, ηη ττααυυττόόττηητταα ττοουυ ααττόόμμοουυ δδεενν εείίννααιι μμόόννοο πποολλυυδδιιάάσσττααττηη ααλλλλάά κκααιι

δδυυννααμμιικκήή κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς εεμμππεερριιέέχχεειι ττηηνν έέννννοοιιαα ττοουυ ««ΆΆλλλλοουυ»» κκααιι ττηηςς

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττααςς.. ΌΌτταανν ττοο άάττοομμοο υυφφίίσσττααττααιι ττιιςς σσυυννέέππεειιεεςς ττηηςς

μμεεττααννάάσσττεευυσσηηςς,, ττόόττεε ηη δδιιααδδιικκαασσίίαα ττηηςς ππρροοσσααρρμμοογγήήςς ττοουυ σσττηη χχώώρραα υυπποοδδοοχχήήςς

σσχχεεττίίζζεεττααιι ααννααππόόφφεευυκκτταα μμεε ττηηνν ααννααδδόόμμηησσηη ττηηςς εεθθννιικκήήςς ττοουυ ττααυυττόόττηηττααςς.. ΣΣεε

δδιιεεππιισσττηημμοοννιικκόό εεππίίππεεδδοο,, ηη εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα δδιιααφφοορροοπποοιιεείίττααιι ααππόό ττηηνν

ΕΕθθννοοττιικκήή ττααυυττόόττηητταα ((πποουυ εεννέέχχεειι πποολλιιττιικκήή σσηημμαασσίίαα))

ΤΤηη θθεεσσμμιικκήή εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα ((εεππιιββάάλλλλεεττααιι ννοομμοοθθεεττιικκάά ααππόό ττοο εεππίίσσηημμοο

κκρράάττοοςς )) ,, ((ΓΓκκόόττοοββοοςς 11999977))

Page 39: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

39

ΤΤηηνν εειικκοοννιικκήή εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα ((θθεεωωρρεείίττααιι ππρροοϊϊόόνν μμυυθθοοπποοίίηησσηηςς κκααιι

εεξξιιδδααννίίκκεευυσσηηςς ττοουυ ιισσττοορριικκοούύ ππααρρεελλθθόόννττοοςς μμιιααςς εεθθννοοπποολλιιττιισσμμιικκήήςς

οομμάάδδααςς)),, ((ΔΔααμμααννάάκκηηςς 22000011))

ΤΤηη φφυυλλεεττιικκήή ττααυυττόόττηητταα ((ααννααφφέέρρεεττααιι μμόόννοο σστταα εεξξωωττεερριικκάά-- φφυυσσιικκάά

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά ττωωνν μμεελλώώνν μμιιααςς εεθθννιικκήήςς οομμάάδδααςς κκααιι όόχχιι σστταα σσυυννεεκκττιικκάά

ττηηςς σσττοοιιχχεείίαα,, όόππωωςς εείίννααιι ηη γγλλώώσσσσαα,, ηη κκααττααγγωωγγήή,, ηη θθρρηησσκκεείίαα,, οο

πποολλιιττιισσμμόόςς κκααιι ηη δδιιααττρροοφφήή)),, ((FFrraabbllee,, 11999977))

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττηηνν PPeeuukkeerrtt ((22000000)) ηη ττααυυττόόττηητταα μμπποορρεείί νναα οορριισσθθεείί ωωςς ηη

δδιιααδδιικκαασσίίαα κκααιι ττοο ααπποοττέέλλεεσσμμαα ττηηςς ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς μμεεττααξξύύ ττρριιώώνν ββαασσιικκώώνν

δδεεξξιιοοττήήττωωνν.. 11)) ΗΗ ππρρώώττηη δδεεξξιιόόττηητταα σσυυννδδέέεεττααιι μμεε ττοο ααίίσσθθηημμαα ττηηςς ύύππααρρξξηηςς

μμιιααςς ββαασσιικκήήςς δδοομμήήςς ττοουυ εεααυυττοούύ.. ΤΤοο υυπποοκκεείίμμεεννοο γγννωωρρίίζζεειι,, τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς

ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττααςς ττοουυ.. ΣΣττηηνν ππρροοσσχχοολλιικκήή ηηλλιικκίίαα,, οοιι ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς πποουυ

ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι τταα ππααιιδδιιάά,, ααννααφφέέρροοννττααιι κκυυρρίίωωςς σσεε φφυυλλεεττιικκάά χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά..

22)) ΗΗ δδεεύύττεερρηη δδεεξξιιόόττηητταα ααφφοορράά ττηη δδιιααδδιικκαασσίίαα δδιιεερρεεύύννηησσηηςς ααυυττήήςς ττηηςς ββαασσιικκήήςς

δδοομμήήςς ττοουυ εεααυυττοούύ.. ΗΗ δδιιεερρεεύύννηησσηη εεππέέρρχχεεττααιι μμέέσσαα ααππόό ττηηνν ααννττιιππααρράάθθεεσσηη μμεε ττοο

ννέέοο,, ττοο άάγγννωωσσττοο κκααιι ττηηνν εεππιιττυυχχήή δδιιααχχεείίρριισσηη ττωωνν ααββεεββααιιοοττήήττωωνν.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά

ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς,, έέρρχχοοννττααιι σσεε ααννττιιππααρράάθθεεσσηη μμεε ττοουυςς σσυυννοομμήήλλιικκοουυςς

««ξξέέννοουυςς»» κκααιι εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη εεππιιττυυχχήή δδιιααχχεείίρριισσηη ττωωνν ααββεεββααιιοοττήήττωωνν ττοουυςς μμεε ττηη

σσωωσσττήή εεππιικκοοιιννωωννίίαα.. 33)) ΗΗ ττρρίίττηη δδεεξξιιόόττηητταα σσυυννδδέέεεττααιι μμεε ττηηνν ααννάάγγκκηη εεππίίττεευυξξηηςς

ιισσοορρρροοππίίααςς μμεεττααξξύύ ττηηςς ββαασσιικκήήςς δδοομμήήςς κκααιι ττηηςς δδιιεερρεεύύννηησσηηςς ααυυττήήςς..

ΟΟιι ππιιοο ππάάννωω ππλληηρροοφφοορρίίεεςς μμααςς δδεείίχχννοουυνν ττηη σσπποουυδδααιιόόττηητταα ττηηςς σσηημμαασσίίααςς

ττηηςς ττααυυττόόττηηττααςς,, ππωωςς σσχχεεττίίζζεεττααιι μμεε ττοο φφααιιννόόμμεεννοο ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς κκααιι

πποοιιεεςς ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς--ππααρράάγγοοννττεεςς θθαα ππρρέέππεειι νναα λλάάββοουυμμεε υυππόόψψηη γγιιαα ττηηνν

οοιικκοοδδόόμμηησσηη ττηηςς εεθθννιικκήήςς ττααυυττόόττηηττααςς σσεε ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς.. ΑΑκκόόμμηη οο

κκάάθθεε εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς σσττηη ππρροοσσππάάθθεειιαα εεννίίσσχχυυσσηηςς ήή δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς ττηηςς εεθθννιικκήήςς

ττααυυττόόττηηττααςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν θθαα ππρρέέππεειι νναα σσεεββαασσττεείί ττηη σσύύννδδεεσσηη ττοουυ κκάάθθεε ππααιιδδιιοούύ

μμεε ττοο ήήδδηη δδιιααμμοορρφφωωμμέέννοο ααππόό ττοουυςς εεννήήλλιικκεεςς κκοοιιννωωννιικκόό ππεερριιββάάλλλλοονν κκααιι ττοο

Page 40: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

40

ππλλααίίσσιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν κκοοιιννωωννιικκώώνν σσχχέέσσεεωωνν ΜΜίίαα εεκκττεεννέέσσττεερρηη ααννάάλλυυσσηη ττωωνν

ιιδδιιααιιττεερροοττήήττωωνν ααυυττώώνν μμααςς ππααρρέέχχεειι χχρρήήσσιιμμαα σσττοοιιχχεείίαα πποουυ θθαα φφααννοούύνν

υυπποοσσττηηρριικκττιικκάά σσττηηνν ππρροοσσππάάθθεειιαα σσττήήρριιξξηηςς ττηηςς εεθθννιικκήήςς ττααυυττόόττηηττααςς εεννόόςς

ππααιιδδιιοούύ ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς..

ΑΑ ii.. ΦΦυυλλεεττιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς

ΓΓιιαα νναα εείίμμαασσττεε σσεε θθέέσσηη νναα ααπποοδδυυννααμμώώσσοουυμμεε τταα ααρρννηηττιικκάά σσττεερρεεόόττυυππαα

κκααιι ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς πποουυ ααππααξξιιώώννοουυνν ττοουυςς δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς μμααθθηηττέέςς κκααιι

λλεειιττοουυρργγοούύνν ααρρννηηττιικκάά ήή εεππιιββρρααδδυυννττιικκάά σσττηηνν οοιικκοοδδόόμμηησσηη ττηηςς ττααυυττόόττηηττααςς θθαα

ππρρέέππεειι νναα γγννωωρρίίζζοουυμμεε ττιι κκααιι ππωωςς σσκκέέφφττοοννττααιι τταα ππααιιδδιιάά.. ΈΈρρεευυννεεςς έέχχοουυνν

δδεείίξξεειι (( SSeeeeffeelldd,, 11998899)) όόττιι ααππόό πποολλύύ ννωωρρίίςς,, τταα ππααιιδδιιάά όόχχιι μμόόννοο εείίννααιι σσεε θθέέσσηη

νναα ααννααγγννωωρρίίζζοουυνν οομμοοιιόόττηηττεεςς κκααιι δδιιααφφοορρέέςς ααννάάμμεεσσαα σσεε ααννθθρρώώπποουυςς πποουυ

σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά όόππωωςς ττοο χχρρώώμμαα,, ττηη φφυυλλήή,, ττηη γγλλώώσσσσαα,, ττοο φφύύλλοο,,

ααλλλλάά έέχχοουυνν υυιιοοθθεεττήήσσεειι κκααιι εεκκεείίνναα τταα χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά πποουυ ττοουυςς υυπποοδδεειικκννύύεειι ηη

κκοοιιννωωννίίαα ττοουυςς ((SSppeennsseerr,, 11998822 KKaattzz,, 11998833 RRaammsseeyy 11998877)).. ΚΚααττάά ττοονν

DDeerrmmaann--SSppaarrkkss ((11999922)) τταα ππααιιδδιιάά ααππόό πποολλύύ ννωωρρίίςς κκααττααλλααββααίίννοουυνν όόττιι οοιι

δδιιααφφοορρέέςς φφυυλλήήςς,, γγλλώώσσσσααςς,, φφύύλλοουυ,, σσυυννδδέέοοννττααιι μμεε ττηη δδύύννααμμηη κκααιι τταα ππρροοννόόμμιιαα..

ΜΜεε ττοονν όόρροο φφυυλλήή ααννααφφεερρόόμμαασσττεε σσεε μμίίαα οομμάάδδαα ααττόόμμωωνν πποουυ μμοοιιρράάζζοοννττααιι

ββιιοολλοογγιικκάά χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά.. ΈΈρρεευυννεεςς έέχχοουυνν δδεείίξξεειι όόττιι τταα φφααννεερράά ββιιοολλοογγιικκάά

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,, όόππωωςς ττοο χχρρώώμμαα ττοουυ δδέέρρμμααττοοςς,, τταα χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά ττοουυ

ππρροοσσώώπποουυ,, ηη υυφφήή ττωωνν μμααλλλλιιώώνν,, ττοο σσχχήήμμαα ττοουυ ππρροοσσώώπποουυ,, ααππαασσχχοολλοούύνν τταα

ππααιιδδιιάά ήήδδηη ααππόό ττηη ββρρεεφφιικκήή ηηλλιικκίίαα.. ΗΗ ππιιοο εεννττυυππωωσσιιαακκήή ππλλεευυρράά γγιιαα ττηη φφυυλλήή

σσττιιςς ααννττιιλλήήψψεειιςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττοουυςς άάλλλλοουυςς κκααιι οο ττύύπποοςς κκααιι ηη πποοσσόόττηητταα ττωωνν

ππλληηρροοφφοορριιώώνν πποουυ μμααθθααίίννοουυνν γγιιαα ττιιςς φφυυλλεεττιικκέέςς δδιιααφφοορρέέςς,, πποοιικκίίλλοουυνν ααννάάλλοογγαα

μμεε ττοο κκοοιιννωωννιικκόό ππεερριιββάάλλλλοονν,, ττηη δδιικκήή ττοουυ κκααττάάσστταασσηη ωωςς μμεειιοοννόόττηητταα ήή όόχχιι κκααιι

Page 41: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

41

ττηηνν έέκκτταασσηη κκααιι ττοουυςς ττύύπποουυςς εεππααφφώώνν πποουυ έέχχοουυνν μμεε άάλλλλεεςς οομμάάδδεεςς.. HH KKiimmppeerrllyy

((11999944)),, σσεε έέρρεευυννάά ττηηςς δδιιααππίίσσττωωσσεε σσααφφεείίςς ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς σσττηη σσυυμμππεερριιφφοορράά

ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς ααππέέννααννττιι σσττηη φφυυλλήή κκααιι ττηηνν εεθθννιικκόόττηητταα.. ΤΤαα

ππααιιδδιιάά 33 ήή 44 εεττώώνν χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν κκοοιιννωωννιικκέέςς σσυυμμββααττιικκέέςς εεττιικκέέττεεςς όόππωωςς

««μμααύύρροοςς»»,, ««λλεευυκκόόςς»»,, κκααιι ττιιςς ππρροοσσδδίίδδοουυνν μμεε ττηη μμεερροολληηππττιικκήή έέννννοοιιαα

ππεερριισσσσόόττεερροο σσεε ααννθθρρώώππιιννεεςς μμοορρφφέέςς,, λλιιγγόόττεερροο σσεε ζζώώαα κκααιι αακκόόμμηη λλιιγγόόττεερροο σσεε

άάψψυυχχαα ααννττιικκεείίμμεενναα.. ΑΑκκόόμμηη έέχχοουυνν ττηηνν ττάάσσηη νναα υυππεερρββάάλλοουυνν σσττιιςς δδιιοομμααδδιικκέέςς

δδιιααφφοορρέέςς κκααιι νναα εελλααχχιισσττοοπποοιιοούύνν ττιιςς εεννδδοοοομμααδδιικκέέςς ,,..((KKaattzz 11997766,, RRaammsseeyy

&&MMeeyyeerrss 11999900,, KKaattzz && KKooffkkiinn 11999977,, VVaann AAuussddaallee &&FFeeaaggiinn 22000011,, KKaattzz 22000033,,

RRaammsseeyy && WWiilllliiaammss 22000033,, DDuucckkiitttt,, PPookkrrooyy && WWaallll 11999999)) γγεεγγοοννόόςς πποουυ ίίσσωωςς

σσυυμμββάάλλεειι σσττηηνν ααυυξξηημμέέννηη ππρροοκκααττάάλληηψψηη..

ΤΤοο γγννωωσσττιικκόό όόμμωωςς εεππίίππεεδδοο ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ααυυττήήςς ττηηςς ηηλλιικκίίααςς,, κκααθθιισσττάά

δδύύσσκκοολλοο γγιι’’ ααυυττάά νναα δδιιαακκρρίίννοουυνν ααννάάμμεεσσαα σσττηηνν αακκρριιββήή ααππεειικκόόννιισσηη κκααιι τταα

σσττεερρεεόόττυυππαα γγιιαα ττηη φφυυλλήή κκααιι ττηηνν εεππιικκρρααττοούύσσαα κκοοιιννωωννιικκήή ττάάξξηη.. ((VVaann AAuussddaallee

&& FFeeaaggiinn 22000011,, KKaattzz 22000033)).. ΑΑξξιιοοσσηημμεείίωωττοο εείίννααιι ββέέββααιιαα όόττιι οοιι ααννττιιλλήήψψεειιςς κκααιι

οοιι γγννώώσσεειιςς πποουυ έέχχοουυνν τταα ππααιιδδιιάά γγιιαα ττιιςς ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσεεςς δδιιααφφοορρέέςς δδιιααφφέέρροουυνν

ααννάάλλοογγαα μμεε ττοο κκοοιιννωωννιικκόό ττοουυςς ππεερρίίγγυυρροο κκααιι ττιιςς εεππααφφέέςς ττοουυςς πποουυ έέχχοουυνν μμεε τταα

ααννττίίσσττοοιιχχαα άάττοομμαα.. ((PPhhiinnnneeyy && RRootthheerrmmaann 11998877)) ΣΣττηηνν ηηλλιικκίίαα ττοουυ

ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ,, τταα ππααιιδδιιάά χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν τταα σσττεερρεεόόττυυππαα ττόόσσοο γγιιαα γγεεννιικκεεύύσσεειιςς,,

όόσσοο κκααιι γγιιαα ααυυττόόππααρροουυσσίίαασσηη.. ΑΑυυττόό θθαα μμπποορροούύσσεε νναα ήήτταανν έένναα εεππιιχχεείίρρηημμαα

υυπποοσσττήήρριιξξηηςς ττηηςς άάπποοψψηηςς όόττιι ηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη ααφφοορράά κκααιι τταα ππααιιδδιιάά

ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς οομμάάδδααςς..

Page 42: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

42

ΑΑ iiii.. ΓΓλλωωσσσσιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς

ΗΗ δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη δδέέχχεεττααιι ττηη σσπποουυδδααιιόόττηητταα ττηηςς γγλλώώσσσσααςς κκααιι

υυπποοσσττηηρρίίζζεειι ττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη ττηηςς γγλλώώσσσσααςς ττοουυ ««άάλλλλοουυ»» σσττοο χχώώρροο ττηηςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς.. ΚΚάάθθεε μμεεττααννάάσσττηηςς χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί εεννααλλλλαακκττιικκάά δδύύοο γγλλώώσσσσεεςς..

((ΣΣκκοούύρρττοουυ σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088)) ΗΗ UUnneessccoo ααππόό ττοο 11995522,, κκααττοοχχύύρρωωσσεε ττοο

δδιικκααίίωωμμαα ττοουυ ππααιιδδιιοούύ σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη μμέέσσωω ττηηςς μμηηττρριικκήήςς γγλλώώσσσσααςς.. ΗΗ

ππααρρααββίίαασσηη ααυυττοούύ ττοουυ δδιικκααιιώώμμααττοοςς ααπποοττεελλεείί ρρααττσσιισσττιικκήή ππρράάξξηη .. ««ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε

ττοουυςς ψψυυχχααννααλλυυττέέςς,, ττοο ππααιιδδίί δδοομμεείί ττηη σσκκέέψψηη ττοουυ,, αακκόόμμαα κκααιι ττοο αασσυυννεείίδδηηττοο ττοουυ,,

σσττηη γγλλώώσσσσαα σσττηηνν οοπποοίίαα άάκκοουυσσεε ττοουυςς ππρρώώττοουυςς ήήχχοουυςς πποουυ σσυυννδδύύαασσεε μμεε τταα

ππρρώώτταα ττοουυ ββιιώώμμαατταα κκααιι ττοονν ππόόθθοο ττηη μμηηττέέρρααςς ττοουυ.. ΣΣεε ααυυττήήνν έέχχεειι

εεσσωωττεερριικκεεύύσσεειι όόλλεεςς ττιιςς εεμμππεειιρρίίεεςς κκααιι ττηη γγννώώσσηη ττοουυ,, πποουυ θθαα ααπποοττεελλέέσσοουυνν ττηη

ββάάσσηη γγιιαα ττηηνν ππεερρααιιττέέρρωω εεξξέέλλιιξξήή ττοουυ..»» ΑΑκκόόμμηη,, ηη μμηηττρριικκήή γγλλώώσσσσαα,, εείίννααιι ττοο

μμέέσσοο ττααύύττιισσηηςς ττοουυ ππααιιδδιιοούύ μμεε τταα μμέέλληη ττηηςς κκοοιιννόόττηηττααςς ααππόό ττηηνν οοπποοίίαα

κκααττάάγγεεττααιι.. ((ΚΚαανναακκίίδδοουυ,, ΕΕ.. && ΠΠααππααγγιιάάννννηη,, ΒΒ.. 11999944)).. ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοονν ΓΓκκόόττοοββοο

((11999900)),, ηη γγλλώώσσσσαα εείίννααιι ηη ββάάσσηη,, ττοο σσηημμααννττιικκόό σσύύμμββοολλοο μμεε ττοο οοπποοίίοο οο

άάννθθρρωωπποοςς ααπποοκκττάά σσυυννεείίδδηησσηη,, ααννττιιλλααμμββάάννεεττααιι ττοονν εεααυυττόό ττοουυ ααννττιικκεείίμμεεννοο

ξξεεχχωωρριισσττόό ααππόό όόλλαα τταα άάλλλλαα γγύύρρωω ττοουυ κκααιι ππααρράάλλλληηλλαα ττοονν ββλλέέππεειι ααππόό ττηη

σσκκοοππιιάά ττωωνν άάλλλλωωνν.. ΓΓιι’’ ααυυττόό ττοο λλόόγγοο άάλλλλωωσσττεε ηη εεππιικκοοιιννωωννίίαα,, όόχχιι όόμμωωςς μμόόννοο

μμέέσσωω ττηηςς γγλλώώσσσσααςς θθεεωωρρεείίττααιι δδηημμιιοουυρργγόόςς ττηηςς ττααυυττόόττηηττααςς.. ΑΑκκόόμμηη,, ηη γγλλώώσσσσαα,,

μμεεττααββιιββάάζζεειι σσττάάσσεειιςς ααννττιιλλήήψψεειιςς κκααιι σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς,, κκααιι μμεε ααυυττόό ττοονν ττρρόόπποο

σσυυννδδέέεεττααιι μμεε ττηηνν εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα..

ΤΤαα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς,, εείίννααιι σσεε θθέέσσηη νναα δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνν κκααιι νναα

ξξεεχχωωρρίίζζοουυνν ττηη μμηη οοιικκεείίαα γγλλώώσσσσαα,, όόππωωςς κκααιι τταα φφυυλλεεττιικκάά χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά.. ΤΤαα

ππααιιδδιιάά,, όόππωωςς ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκεε,, έέχχοουυνν ττηηνν ττάάσσηη νναα υυππεερρββάάλλοουυνν σσττιιςς δδιιοομμααδδιικκέέςς

δδιιααφφοορρέέςς κκααιι νναα ττιιςς ααξξιιοολλοογγοούύνν.. ΟΟιι ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς ααυυττέέςς οοδδηηγγοούύνν σσυυννήήθθωωςς σσεε

ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς κκααιι σσττεερρεεόόττυυππαα..((ΓΓκκοοββααρρηηςς,,ΧΧ.. && ΝΝιιώώττηη,,ΝΝ.. && ΣΣττααμμάάττηηςς,,ΠΠ..

22000033))..

Page 43: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

43

ΗΗ εεππιικκοοιιννωωννίίαα,, εελλααχχιισσττοοπποοιιεείί ττιιςς δδιιααφφοορρέέςς πποουυ ππρροοββάάλλεειι ηη γγλλώώσσσσαα,, κκααθθώώςς

εεππιιττρρέέππεειι ττηηνν ααννττααλλλλααγγήή ππλληηρροοφφοορριιώώνν κκααιι μμεεττααββίίββαασσηηςς ννοοηημμάάττωωνν ααππόό έένναα

άάττοομμοο σσττοο άάλλλλοο,, μμέέσσωω σσυυμμββόόλλωωνν,, ήήχχωωνν,, ααρριιθθμμώώνν,, γγρρααμμμμάάττωωνν,, χχεειιρροοννοομμιιώώνν..

((DDaannccee,, ααννααφφοορράά σσττοο ΠΠαασσααρρδδήή,,22000011)).. ΚΚααττ’’ εεππέέκκτταασσηη,, μμεειιώώννοοννττααιι οοιι

ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς κκααιι σσττεερρεεόόττυυππαα.. ΠΠααιιδδιιάά ααππόό

δδιιααφφοορρεεττιικκάά πποολλιιττιισσμμιικκάά ππεερριιββάάλλλλοονντταα,, έέχχοουυνν μμάάθθεειι νναα εεππιικκοοιιννωωννοούύνν μμεε

δδιιααφφοορρεεττιικκόό ττρρόόπποο..((ΚΚααττήή,, ΔΔ.. 22000000::225588--226622)).. ΟΟιι KKaattzz,, HHiieellddeebbrraanndd κκααιι

WWeerrnneerr,, ππρροοττεείίννοουυνν ττιιςς κκιιννηηττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ωωςς μμέέσσοο εεππίίλλυυσσηηςς

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν ππρροοββλληημμάάττωωνν.. ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,, οοιι κκιιννηηττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

εείίννααιι ττοο φφυυσσιικκόό ππεερριιββάάλλλλοονν ((HHiieellddeebbrraanndd 11999911)) ήή ααλλλλιιώώςς κκααττάά ττηηνν KKaattzz

((11999900)),, εείίννααιι ηη ββάάσσηη γγιιαα ττηηνν εεκκμμάάθθηησσηη ττηηςς μμηηττρριικκήήςς γγλλώώσσσσααςς,, εεφφόόσσοονν

ππρροοσσφφέέρροουυνν εεμμππεειιρρίίεεςς πποουυ ββοοηηθθοούύνν σσττηηνν ααννάάππττυυξξηη ττωωνν ννοοηηττιικκώώνν

ππααρραασσττάάσσεεωωνν,, ττωωνν εεννννοοιιώώνν κκααιι ττηηνν κκααλλύύττεερρηη κκααττααννόόηησσηη ττοουυςς.. ΟΟ WWeerrnneerr

((11999944)),, εεππιισσηημμααίίννεειι όόττιι οοιι κκιιννηηττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,, εεππιιδδρροούύνν θθεεττιικκάά σσττηηνν

ααννάάππττυυξξηη ττωωνν δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν γγννωωσσττιικκώώνν ααννττιικκεειιμμέέννωωνν ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..

Page 44: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

44

ΑΑ iiiiii.. ΞΞεεννοοφφοοββίίαα

««ΗΗ υυδδρρόόγγεειιοοςς σσυυρρρριικκννώώννεεττααιι κκααιι γγιιαα ααυυττοούύςς πποουυ ττηηνν κκααττέέχχοουυνν.. ΓΓιι ααυυττοούύςς

πποουυ χχάάννοουυνν ττοο ττόόπποο ήή τταα υυππάάρρχχοοννττάά ττοουυςς,, ττοο μμεεττααννάάσσττηη ήή ττοονν ππρρόόσσφφυυγγαα,,

κκααμμίίαα ααππόόσστταασσηη δδεενν κκρρύύββεειι ττόόσσοο μμεεγγάάλλοο φφόόββοο κκααιι δδέέοοςς όόσσοο λλίίγγαα μμέέττρραα κκααττάά

μμήήκκοοςς ττωωνν σσυυννόόρρωωνν ήή ττωωνν οορρίίωωνν»»

((HH..KK..BBhhaabbhhaa))

ΗΗ έέμμφφαασσηη σσττηηνν ππρρώώηηνν,, ππρροογγοοννιικκήή ππααρρττίίδδαα ττωωνν μμεετταανναασσττώώνν κκααιι ηη

εεππιιμμοοννήή σσττοο όόττιι ττοο ΕΕκκεείί εείίννααιι κκααλλύύττεερραα ααππόό ττοο ΕΕδδώώ,, δδεενν ααφφήήννεειι ττοουυςς πποολλίίττεεςς

νναα εείίννααιι ππιισσττοοίί σσττηη ννέέαα ττοουυςς ππααττρρίίδδαα.. ΕΕξξάάλλλλοουυ πποοιιόόςς μμπποορρεείί νναα ππεειι μμεε

ββεεββααιιόόττηητταα όόττιι όόλλοοιι ααυυττοοίί πποουυ μμεε ττηη θθέέλληησσήή ττοουυςς ααννααζζηηττοούύνν μμίίαα ννέέαα ππααττρρίίδδαα,,

θθέέλλοουυνν οοππωωσσδδήήπποοττεε νναα μμεεττααφφέέρροουυνν σσεε ααυυττήήνν ττιιςς κκοουυλλττοούύρρεεςς ττηηςς χχώώρρααςς

κκααττααγγωωγγήήςς ττοουυςς;; ΟΟιι άάννθθρρωωπποοιι πποουυ μμεετταανναασσττεεύύοουυνν ζζηηττοούύνν νναα κκάάννοουυνν μμίίαα

κκααιιννοούύρριιαα ααρρχχήή κκααιι όόχχιι ααππααρρααίίττηητταα νναα ζζοουυνν όόππωωςς σσττηηνν ππααττρρίίδδαα ττοουυςς.. ΌΌππωωςς

ττοο έέθθεεσσεε οο πποολλιιττιικκόόςς εεππιισσττήήμμοοννααςς σσττοο ππααννεεππιισσττήήμμιιοο WWiinnnniippeegg RRiiaass KKhhaann ::

««οοιι άάννθθρρωωπποοιι,, ααννεεξξααρρττήήττωωςς κκααττααγγωωγγήήςς,, δδεενν μμεετταανναασσττεεύύοουυνν γγιιαα νναα

δδιιααττηηρρήήσσοουυνν ττηηνν κκοουυλλττοούύρραα κκααιι νναα σσυυννττηηρρήήσσοουυνν ττηηνν εεθθννιικκήή δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττάά

ττοουυςς..»»ΚΚααττάά ττηηνν υυπποοσσττήήρριιξξηη μμιιαα ττέέττοοιιααςς θθέέσσηηςς,, εεμμππλλέέκκεεττααιι κκααιι ηη θθέέσσηη ττηηςς

φφιιλλοοξξεεννίίααςς.. ΚΚάάπποοττεε ηη μμεεττααννάάσσττεευυσσηη εείίχχεε χχααρραακκττήήρραα φφιιλλοοξξεεννίίααςς κκααιι

ααννττιιμμεεττωωππιιζζόότταανν ωωςς ττέέττοοιιαα.. ΣΣττιιςς μμέέρρεεςς μμααςς όόμμωωςς,, εεάάνν υυπποολλοογγίίσσοουυμμεε κκααιι ττιιςς

ππιιοο ππάάννωω ααππόόψψεειιςς,, οοιι μμεεττααννάάσσττεεςς,, δδεενν ααννααζζηηττοούύνν μμίίαα ααππλλήή φφιιλλοοξξεεννίίαα..

ΗΗ λλέέξξηη ξξέέννοοςς σσχχεεττίίζζεεττααιι μμεε ττηη φφιιλλοοξξεεννίίαα κκααιι φφέέρρεειι ααρρννηηττιικκήή σσηημμαασσίίαα σσεε

ααννττίίθθεεσσηη μμεε ααυυττήή ττηηςς φφιιλλοοξξεεννίίααςς.. ΟΟππόόττεε ηη λλέέξξηη ξξέέννοοςς δδεενν ππρρέέππεειι νναα

ααννττιισσττοοιιχχίίζζεεττααιι μμεε ττοουυςς μμεεττααννάάσσττεεςς κκααθθώώςς ααυυττοοίί δδεενν ββρρίίσσκκοοννττααιι σσττηη χχώώρραα

μμααςς ωωςς φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοοιι.. ΗΗ ΗΗλλέέκκττρραα ΠΠεεττρράάκκοουυ σσττοο κκεεφφ.. ««ΗΗ κκαατταασσκκεευυήή ττηηςς

μμεεττααννάάσσττεευυσσηηςς σσττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα»»,,((σσεελλ 3355--3377)),, ««υυπποοσσττηηρρίίζζεειι όόττιι σσττηηνν

ΕΕλλλλάάδδαα κκυυρριιααρρχχεείί μμίίαα ααμμφφίίθθυυμμηη σσττάάσσηη ααππέέννααννττιι σσττοουυςς ‘‘ξξέέννοουυςς’’ κκααιι μμίίαα

κκααχχυυπποοψψίίαα όόππωωςς εεππίίσσηηςς κκααιι μμίίαα μμεεττάάθθεεσσηη ττωωνν εευυθθυυννώώνν ππρροοςς τταα έέξξωω γγιιαα όόττιι

Page 45: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

45

σσυυμμββααίίννεειι σσττοο εεσσωωττεερριικκόό..»» ΣΣττοο σσηημμεείίοο όόμμωωςς ααυυττόό εεύύλλοογγαα γγεεννννάάττααιι ττοο

εερρώώττηημμαα πποοιιοοςς εείίννααιι οο ‘‘ξξέέννοοςς’’,, οο ‘‘άάλλλλοοςς’’,, μμπποορρεείί νναα γγίίννεειι οο κκααθθέέννααςς μμααςς όότταανν

ττααξξιιδδεεύύεειι κκααιι νναα ππρροοκκααλλέέσσεειι ξξεεννοοφφοοββίίαα σσττηηνν κκυυρρίίααρρχχηη οομμάάδδαα;; ΟΟιι ξξέέννοοιι

οοννοομμάάζζοοννττααιι ξξέέννοοιι εεππεειιδδήή έένναα κκυυρρίίααρρχχοο κκρράάττοοςς ττοουυςς οοννοομμάάζζεειι έέττσσιι σσύύμμφφωωνναα

μμεε ττηη δδιικκήή ττοουυ λλοογγιικκήή κκααιι ννοομμοοθθεεσσίίαα κκααιι δδεενν εείίννααιι ααππααρρααίίττηηττοο νναα έέχχοουυνν έέρρθθεειι

ααππόό μμαακκρριιάά οούύττεε νναα εείίννααιι ττρροομμεερροοίί..

ΤΤαα ππααιιδδιιάά,, μμπποορρεείί νναα δδεεχχττοούύνν ττοουυςς ‘‘ξξέέννοουυςς’’ ππιιοο εεύύκκοολλαα ααππόό όόττιι οοιι

εεννήήλλιικκεεςς.. ΠΠιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,, τταα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίαα,, εεμμφφααννίίζζοουυνν

αασσθθεεννέέσσττεερρηη ππρροοκκααττάάλληηψψηη ππρροοςς ττοονν ‘‘ξξέέννοο’’ ααλλλλάά ααυυττόό δδεενν ααννααιιρρεείί όόττιι τταα μμέέλληη

εεκκττόόςς οομμάάδδααςς γγίίννοοννττααιι ααπποοδδέέκκττεεςς ααυυσσττηηρρόόττεερρηηςς κκρριιττιικκήήςς.. ΟΟιι φφοοββίίεεςς πποουυ

εεκκδδηηλλώώννοουυνν τταα ππααιιδδιιάά σσχχεεττιικκάά μμεε ττοουυςς ξξέέννοουυςς,, δδεενν οοφφεείίλλοοννττααιι όόππωωςς σσυυννήήθθωωςς

υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι,, σσττηηνν ««ααννθθρρώώππιιννηη φφύύσσηη»» ((ππ..χχ..««έέμμφφυυττηη ξξεεννοοφφοοββίίαα»»)),, ααλλλλάά σσεε

σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα μμηηννύύμμαατταα πποουυ εεμμππεερριιέέχχοοννττααιι σσττηη γγλλώώσσσσαα ((εεππιικκοοιιννωωννίίαα)),, σσττιιςς

σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς κκααιι σσττιιςς σσττάάσσεειιςς ττωωνν υυπποοκκεειιμμέέννωωνν πποουυ ααννήήκκοουυνν σσττοο κκοοιιννωωννιικκόό

ππεερριιββάάλλλλοονν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα,, οο φφόόββοοςς δδιιααμμεεσσοολλααββεείίττααιι μμέέσσαα ααππόό

ττηηνν εειικκόόνναα ττοουυ ««ξξέέννοουυ»» κκααιι τταα ιιδδιιααίίττεερραα γγννωωρρίίσσμμαατταα πποουυ ππρροοσσδδίίδδοοννττααιι σσεε

ααυυττόόνν.. ΟΟιι φφόόββοοιι ττωωνν ππααιιδδιιώώνν σσχχεεττιικκάά μμεε ττοουυςς ‘‘ξξέέννοουυςς’’ μμπποορρεείί νναα

ααννττιιμμεεττωωππιισσττοούύνν εεάάνν κκααττααφφέέρροουυμμεε νναα μμυυήήσσοουυμμεε τταα ππααιιδδιιάά σσεε δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς

ττρρόόπποουυςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς ττοουυςς οοπποοίίοουυςς νναα ααννττιιλληηφφθθοούύνν ωωςς ίίσσοουυςς κκααιι νναα λληηφφθθεείί

σσοοββααρράά υυππόόψψηη ηη λλάάθθοοςς ππρροοββοολλήή εειικκόόννααςς γγιιαα ττοουυςς ‘‘ξξέέννοουυςς’’..

ΗΗ λλάάθθοοςς ππρροοββοολλήή ππααρρααττηηρρεείίττααιι σσττηηνν ‘‘ααφφεελλήή’’ ππρροοσσππάάθθεειιαα ττωωνν

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν νναα κκάάννοουυνν έένναα ‘‘ννττόόππιιοο’’ ππααιιδδίί νναα φφεερρθθεείί μμεε μμηη ρρααττσσιισσττιικκόό ττρρόόπποο

ααππέέννααννττιι σσεε έένναα ‘‘ξξέέννοο’’,, κκααθθώώςς ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν ττηη θθέέσσηη ττοουυ ‘‘ξξέέννοουυ’’

ππρροοσσδδίίδδοοννττααςς σσεε ααυυττήή εεξξωωττιικκάά,, υυππεερρββοολλιικκάά ωωρρααίίαα σσττοοιιχχεείίαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά

ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς εεύύκκοολλαα εεννττυυππωωσσιιάάζζοοννττααιι ααππόό ττοο ‘‘ωωρρααίίοο ήή ττοο υυππεερρββοολλιικκάά

ωωρρααίίοο’’ κκααιι δδεείίχχννοουυνν μμίίαα σσυυγγκκρρααττηημμέέννηη θθέέλληησσηη γγιιαα νναα ττοονν γγννωωρρίίσσοουυνν .. ΌΌμμωωςς

σσεε κκααμμίίαα ππεερρίίππττωωσσηη δδεε χχρρεειιάάζζεεττααιι νναα χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυμμεε ιισσττοορρίίεεςς πποουυ

Page 46: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

46

ππρροοββάάλλοουυνν ττοονν ‘‘ξξέέννοο’’ ωωςς εεξξωωττιικκάά ωωρρααίίοο.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά θθαα ππρρέέππεειι νναα

κκααττααννοοήήσσοουυνν όόττιι οο εεννττυυππωωσσιιαασσμμόόςς μμπποορρεείί νναα εεππέέλλθθεειι εεφφόόσσοονν γγννωωρρίίσσοουυμμεε έένναα

άάννθθρρωωπποο,, κκααιι όόχχιι νναα γγίίννεειι ααιιττίίαα γγιιαα νναα ττοονν ππρροοσσεελλκκύύσσοουυμμεε κκααιι νναα ττοουυ

φφεερρθθοούύμμεε ααννθθρρώώππιινναα.. ΕΕξξάάλλλλοουυ ττοο ααπποοττέέλλεεσσμμαα μμιιαα ττέέττοοιιααςς ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς ττοουυ

‘‘ξξέέννοουυ’’,, εείίννααιι νναα ππααρρααττηηρροούύμμεε σστταα ππααιιδδιιάά ττοο ππρροοφφααννέέςς ττοο ααίίσσθθηημμαα ττηηςς

ααπποογγοοήήττεευυσσηηςς κκααιι κκααττ’’ εεππέέκκτταασσηη ττηηςς δδυυσσππιισσττίίααςς ττόόσσοο ππρροοςς ττοονν εεκκππααιιδδεευυττιικκόό

όόσσοο κκααιι ππρροοςς ττοονν ‘‘ξξέέννοο’’.. ΕΕπποομμέέννωωςς ααννττίί νναα μμεειιωωθθοούύνν τταα ππρροοββλλήήμμαατταα,,

ααυυξξάάννοοννττααιι.. ΜΜηηννύύμμαατταα εεννττυυππωωσσιιαασσμμοούύ λλεειιττοουυρργγοούύνν ααρρννηηττιικκάά κκααιι οο ‘‘ξξέέννοοςς’’

εεκκλλααμμββάάννεεττααιι ααππόό τταα ππααιιδδιιάά δδιιααφφοορρεεττιικκόόςς ααλλλλάά όόχχιι ίίσσοοςς.. ΜΜόόννοο εεάάνν ττοο κκάάθθεε

ππααιιδδίί δδεεχχττεείί ππωωςς κκααιι εεμμεείίςς εείίμμαασσττεε ««ξξέέννοοιι»» γγιιαα κκάάπποοιιοουυςς,, ττόόττεε θθαα μμπποορρέέσσεειι

νναα κκααττααννοοήήσσεειι όόττιι δδεενν υυππάάρρχχοουυνν ««ξξέέννοοιι»» ππααρράά μμόόννοο άάλλλλοοιι σσαανν εεμμεείίςς κκααιι όόττιι

όόλλοοιι εείίμμαασσττεε δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί άάλλλλαα ίίσσοοιι..

11..22..11.. ΒΒ.. ΕΕννσσυυννααίίσσθθηησσηη

««ΑΑκκόόμμαα κκααιι έένναα ττααξξίίδδιι χχιιλλιιάάδδωωνν μμιιλλίίωωνν ξξεεκκιιννάά μμεε έένναα ααππλλόό ββήήμμαα»»..

((ΚΚοομμφφοούύκκιιοοςς)).. ΘΘαα μμπποορροούύσσεε νναα εείίννααιι ααυυττόό ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς.. ΕΕννσσυυννααίίσσθθηησσηη

εείίννααιι ηη ιικκααννόόττηητταα νναα μμπποορρεείί κκααννεείίςς νναα μμππεειι σσττηη θθέέσσηη ττοουυ άάλλλλοουυ.. ΣΣυυμμββοολλιικκάά

γγίίννεεττααιι νναα ππααρροομμοοιιαασσττεείί μμεε έένναα ‘‘σσέέιικκεερρ’’ πποουυ ααννααμμεειιγγννύύεειι σσυυννααιισσθθήήμμαατταα,, ιιδδέέεεςς,,

ααξξίίεεςς κκααιι εεμμππεειιρρίίεεςς δδύύοο ήή ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν ααννθθρρώώππωωνν.. ΣΣττηηνν ααρρχχήή

ααννααφφεερρθθήήκκααμμεε σσττηηνν ααππόόσσττααξξηη πποουυ έέγγιιννεε κκααιι πποουυ χχωωρρίίςς ττηη σσωωσσττήή ττοοπποοθθέέττηησσηη

ττωωνν σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν,, ιιδδεεώώνν ααξξιιώώνν κκααιι εεμμππεειιρριιώώνν κκααθθίίσσττααττααιι δδύύσσκκοολληη ηη

ιισσοορρρροοππίίαα ττοουυ κκάάθθεε ααννθθρρώώπποουυ,, ττηηςς κκάάθθεε χχώώρρααςς,, ττοουυ ππλλααννήήττηη.. ΤΤοο νναα

ααφφααιιρρεεθθοούύνν όόμμωωςς όόλλαα τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα,, οοιι ιιδδέέεεςς,, οοιι ααξξίίεεςς κκααιι οοιι εεμμππεειιρρίίεεςς,,

ααππόό όόλλοουυςς ττοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς,, γγιιαα νναα εεππααννααττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν θθαα δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι ττοο

ππρρόόββλληημμαα ττωωνν ««κκεεννώώνν»» ααννθθρρώώππωωνν.. ΤΤοο κκλλεειιδδίί γγιιαα μμίίαα σσωωσσττήή ττοοπποοθθέέττηησσηη

χχωωρρίίςς ππρρόόββλληημμαα εείίννααιι ηη εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη.. ΠΠώώςς όόμμωωςς χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι ααυυττόό ττοο

κκλλεειιδδίί;;

Page 47: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

47

ΑΑυυττόό γγίίννεεττεε μμεε ττηηνν ιικκααννόόττηητταα ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν νναα θθέέττοουυνν σσεε λλεειιττοουυρργγίίαα

ττιιςς ααιισσθθήήσσεειιςς ττοουυςς όόχχιι μμόόννοο μμεε σσυυμμββααττιικκόό ττρρόόπποο κκααττάά ττηηνν ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσήή

ττοουυςς .. ΔΔηηλλααδδήή νναα αακκοούύνν όόχχιι μμόόννοο μμεε τταα ααυυττιιάά ααλλλλάά κκααιι μμεε ττηηνν κκααρρδδιιάά,, νναα

ππααρρααττηηρροούύνν όόχχιι μμόόννοο μμεε τταα μμάάττιιαα ααλλλλάά κκααιι μμεε ττηηνν ψψυυχχήή,, νναα ααγγγγίίζζοουυνν όόχχιι μμόόννοο

μμεε τταα χχέέρριιαα ααλλλλάά κκααιι μμεε ττοο ββλλέέμμμμαα κκααιι ααυυττόό νναα γγίίννεεττααιι ααννττιιλληηππττόό όόχχιι μμόόννοο ααππόό

ααυυττόόνν πποουυ αακκοούύεειι,, ππααρρααττηηρρεείί,, ααγγγγίίζζεειι ααλλλλάά κκααιι ααππόό ττοονν οομμιιλληηττήή,, ττοονν

ππααρρααττηηρροούύμμεεννοο,, ααυυττόόνν πποουυ ααγγγγίίζζεεττααιι.. ΤΤοο ααπποοττέέλλεεσσμμαα ττηηςς ααννάάμμιιξξηηςς εείίννααιι έένναα

φφαανντταασσττιικκόό δδυυννααμμωωττιικκόό κκοοκκττέέιιλλ εεφφόόσσοονν έέχχεειι ττηηνν ιιδδιιόόττηητταα νναα εεμμππλλοουυττίίζζεειι τταα

σσυυννααιισσθθήήμμαατταα όόσσωωνν ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν μμεε ααυυττόόνν ττοονν ττρρόόπποο,, νναα ααννααδδιιααμμοορρφφώώννεειι ήή

σσττεερρεεώώννεειι ττιιςς υυππάάρρχχοουυσσεεςς ιιδδέέεεςς ,,νναα ααννααθθεεωωρρεείί ααξξίίεεςς κκααιι νναα ττιιςς έέλλκκεειι ππιιοο

κκοοννττάά σσττοονν ππόόλλοο ττηηςς ηηθθιικκήήςς,, νναα ααννττααλλλλάάσσσσοοννττααιι εεμμππεειιρρίίεεςς μμέέσσωω ττηηςς

δδιιααδδιικκαασσίίααςς ττηηςς μμηη σσυυμμββααττιικκήήςς αακκρρόόαασσηηςς κκααιι ππααρρααττήήρρηησσηηςς..

ΗΗ εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη υυππάάρρχχεειι σσεε κκάάθθεε άάττοομμοο μμόόννοο πποουυ σσεε κκάάπποοιιοούύςς εείίννααιι

ππεερριισσσσόόττεερροο ήή λλιιγγόόττεερροο ααννααππττυυγγμμέέννηη.. ΗΗ εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη ττωωνν

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν πποουυ οοφφεείίλλεεττααιι σσττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη ττηηςς σσηημμαασσίίαα ττηηςς

εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς θθαα οοδδηηγγήήσσεειι κκααιι σσττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη ττωωνν ααννααγγκκώώνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν

σσχχεεττιικκάά μμεε τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα πποουυ ττοουυςς ππρροοκκααλλεείί ηη σσυυνναανναασσττρροοφφήή ττοουυ μμεε

ππααιιδδιιάά μμεεττααννάάσσττεεςς.. ΟΟιι ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς μμιικκρρώώνν ππααιιδδιιώώνν πποουυ ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν

μμεεττααξξύύ ττοουυςς δδεείίχχννοουυνν όόττιι ππααιιδδιιάά ηηλλιικκίίαα 22 ½½ χχρροοννώώνν έέχχοουυνν εεππίίγγννωωσσηη ττωωνν

σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν ττωωνν άάλλλλωωνν κκααιι ππρροοσσππααθθοούύνν νναα τταα κκααττααλλάάββοουυνν..

((BBrrookkee,,11997711::226633)) ΕΕρρεευυννηηττιικκάά δδεεδδοομμέένναα υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν όόττιι τταα ππααιιδδιιάά σσττηηνν

ηηλλιικκίίαα ττωωνν 44 κκααιι 55 χχρροοννώώνν,, ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι ττηη σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή κκααττάάσστταασσηη

ττοουυ ήήρρωωαα μμιιααςς ιισσττοορρίίααςς,, εειιδδιικκάά όότταανν ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι σσεε χχααρράά ήή

λλύύππηη κκααιι λλιιγγόόττεερροο σσεε φφόόββοο κκααιι θθυυμμόό ((OOmmddaacchhll 11999955::223344)).. ΤΤαα ππααιιδδιιάά

ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς ααννααππττύύσσσσοουυνν μμίίαα ««ππρρώώιιμμηη»» ηηθθιικκήή ηη οοπποοίίαα εεκκφφρράάζζεεττααιι

κκυυρρίίωωςς μμέέσσαα ααππόό ττηηνν ιικκααννόόττηητταα ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς.. ΠΠιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,, ηη

ιικκααννόόττηητταα νναα ττααυυττίίζζεεττααιι σσυυννααιισσθθηημμααττιικκάά μμεε ττοουυςς άάλλλλοουυςς,, σσχχεεττίίζζεεττααιι μμεε ττηηνν

εευυκκοολλίίαα υυιιοοθθέέττηησσηηςς ααππόό ττοο ππααιιδδίί ηηθθιικκώώνν ααξξιιώώνν κκααιι σσυυμμππεερριιφφοορράάςς..((DDaammoonn,,

Page 48: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

48

11998888::1199)) ΣΣττηηνν ηηλλιικκίίαα ααυυττήή ττοο ππααιιδδίί ααρρχχίίζζεειι νναα υυπποοδδύύεεττααιι ρρόόλλοουυςς κκααιι μμεε ααυυττόό

ττοονν ττρρόόπποο ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι ππιιοο πποολλύύ σσττιιςς εεκκδδηηλλώώσσεειιςς ττωωνν σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν ττωωνν

άάλλλλωωνν.. ΤΤόόττεε εεμμφφααννίίζζεεττααιι ηη ππρρώώττηη γγννήήσσιιαα εεκκδδήήλλωωσσηη εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς.. ΗΗ

εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη ααπποοττεελλεείί ααλλττρροουυιισσττιικκόό κκίίννηηττρροο κκααιι σσυυμμββάάλλεειι σσττηηνν ααννάάππττυυξξηη

φφιιλλοοκκοοιιννωωννιικκήήςς σσυυμμππεερριιφφοορράάςς ((TTaayylloorr eett aall..11999944:: 442211))

ΗΗ εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη κκααιι ηη ιικκααννόόττηητταα ααννάάλληηψψηηςς ρρόόλλωωνν,, σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεεττααξξύύ

ττοουυςς ππεερριισσσσόόττεερροο σσττηη μμιικκρρήή ηηλλιικκίίαα.. ΕΕπποομμέέννωωςς ηη ππρροοσσχχοολλιικκήή ηηλλιικκίίαα,, όόπποουυ τταα

ππααιιδδιιάά εείίννααιι εευυααίίσσθθηητταα σσττοο νναα ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι κκααιι νναα μμεεττααφφέέρροουυνν

σσυυννααιισσθθήήμμαατταα,, θθαα μμπποορροούύσσεε νναα θθεεωωρρηηθθεείί ππιιοο κκααττάάλλλληηλληη γγιιαα ττηηνν ααλλλλααγγήή

σσττάάσσεεωωνν πποουυ οοδδηηγγοούύνν σσττοονν ααπποοκκλλεειισσμμόό ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν ππααιιδδιιώώνν.. ΑΑυυττόό

μμπποορρεείί νναα υυπποοσσττηηρριιχχθθεείί κκααιι ααππόό ττηη θθεεωωρρίίαα ττηηςς μμάάθθηησσηηςς όόπποουυ ααννααφφέέρρεεττααιι όόττιι

ηη ααλλλλααγγήή ττωωνν σσττάάσσεεωωνν ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι ααππόό ττηη μμεεττααφφοορράά

σσυυννααιισσθθήήμμααττοοςς ..TTaayylloorr eett aall..11999944::118833)) ΑΑκκόόμμηη εερρεευυννηηττιικκάά δδεεδδοομμέένναα

δδεείίχχννοουυνν όόττιι ηη ιικκααννόόττηητταα γγιιαα ααννάάλληηψψηη ρρόόλλωωνν κκααιι ηη δδυυννααττόόττηητταα κκααττααννόόηησσηηςς

ττωωνν σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν ττωωνν άάλλλλωωνν,, ααυυξξάάννεεττααιι μμεε ττηηνν ααννάάππττυυξξηη κκααιι εειιδδιικκάά σσττηηνν

ηηλλιικκίίαα ττωωνν 66 εεττώώνν,, ππααρρααττηηρρεείίττααιι σσηημμααννττιικκόό άάλλμμαα.. ..((DDaammoonn,, 11998888::1199))

ΩΩςς εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς,, θθαα ππρρέέππεειι νναα δδώώσσοουυμμεε ιιδδιιααίίττεερρηη

ββααρρύύττηητταα σσττοο θθέέμμαα ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη εεφφόόσσοονν ηη ππρροοσσχχοολλιικκήή ηηλλιικκίίαα θθεεωωρρεείίττααιι

ηη ππιιοο σσηημμααννττιικκήή γγιιαα ττηηνν κκααλλλλιιέέρργγεειιαα κκααιι ττηηνν ααννάάππττυυξξήή ττηηςς.. ΜΜπποορροούύμμεε μμέέσσωω

ττηηςς υυππόόδδηησσηηςς ρρόόλλωωνν,, νναα κκααττααλλάάββοουυμμεε ττίί σσυυννααιισσθθάάννοοννττααιι τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς

κκυυρρίίααρρχχηη οομμάάδδααςς γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν μμεειιοοννοοττιικκώώνν οομμάάδδωωνν κκααιι ττοο ααννττίίσσττρροοφφοο

κκααιι νναα ππρροοκκααλλέέσσοουυμμεε εεκκεείίνναα τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα πποουυ θθαα εεππιιφφέέρροουυνν μμεείίωωσσηη ττωωνν

ρρααττσσιισσττιικκώώνν ααννττιιλλήήψψεεωωνν..

Page 49: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

49

11..22..11.. ΓΓ.. ΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ ΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ

ΗΗ εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη έέχχεειι ππεεττύύχχεειι ττηη σσωωσσττήή σσύύννδδεεσσηη σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν,, ιιδδεεώώνν,,

ααξξιιώώνν,, εεμμππεειιρριιώώνν μμόόννοο όότταανν εεππιιββεεββααιιώώννεεττααιι ααππόό έένναα κκρριιττιικκόό σσττοοχχαασσμμόό.. ΟΟ

σσττοοχχαασσμμόόςς εείίννααιι ««μμίίαα σσττρροοφφήή ππρροοςς τταα ππίίσσωω»»,, σσεε όόσσαα έέχχοουυμμεε κκααττααφφέέρρεειι νναα εενν--

σσυυννααιισσθθααννθθεείί.. ΈΈννααςς ααππλλόόςς σσττοοχχαασσμμόόςς όόμμωωςς,, δδεενν μμπποορρεείί νναα μμααςς

ααππεεμμππλλοοκκάάρρεειι ααππόό λλααννθθαασσμμέέννεεςς ααννττιιλλήήψψεειιςς κκααιι εεννδδοοιιαασσμμοούύςς πποουυ έέχχοουυμμεε γγιιαα

ττοουυςς ‘‘άάλλλλοουυςς’’,, ττοουυςς ‘‘ξξέέννοουυςς’’ κκααθθώώςς οοιι λλοογγιικκέέςς,, ηηθθιικκέέςς,, ψψυυχχοολλοογγιικκέέςς,,

ιιδδεεοολλοογγιικκέέςς,, κκοοιιννωωννιικκέέςς πποολλιιττιισσττιικκέέςς,, οοιικκοοννοομμιικκέέςς,,

ππννεευυμμααττιικκέέςς ,,εεππιισσττηημμοοννιικκέέςς ααππόόψψεειιςς πποουυ εείίχχααμμεε μμπποορροούύνν νναα σσυυννυυππάάρρχχοουυνν μμεε

όόσσεεςς ααπποοκκττήήσσααμμεε κκααιι κκάάπποοιιεεςς ααππόό ααυυττέέςς νναα μμέέννοουυνν σσεε ααδδρράάννεειιαα.. ΗΗ

σσυυννύύππααρρξξηη ββοοηηθθάά σσττοο νναα μμηηνν έέχχοουυμμεε κκεεννοούύςς ααννθθρρώώπποουυςς όόμμωωςς δδεενν μμπποορρεείί νναα

χχααρραακκττηηρριισσττεείί λλεειιττοουυρργγιικκήή.. ΗΗ λλεειιττοουυρργγιικκόόττηητταα θθαα εεξξαασσφφααλλιισσττεείί μμέέσσωω ττοουυ

κκρριιττιικκοούύ σσττοοχχαασσμμοούύ.. ΟΟ κκρριιττιικκόόςς σσττοοχχαασσμμόόςς μμπποορρεείί νναα εείίννααιι αασσυυννεείίδδηηττοοςς,,

όόππωωςς όότταανν ααυυθθόόρρμμηητταα εεππιιλλέέγγοουυμμεε μμεεττααξξύύ ττοουυ κκααλλοούύ κκααιι ττοουυ κκαακκοούύ,,

σσττηηρριιζζόόμμεεννοοιι σσττιιςς εεσσωωττεερριικκεευυμμέέννεεςς μμααςς ααξξίίεεςς ήή αασσυυννεείίδδηηττοοςς ,, όόππωωςς όότταανν

ααννααττρρέέχχοουυμμεε σσυυννεειιδδηηττάά σσεε μμίίαα δδιιααδδιικκαασσίίαα εεππιιλλοογγήήςς γγιιαα νναα εεξξεεττάάσσοουυμμεε κκααιι νναα

εεκκττιιμμήήσσοουυμμεε ττοουυςς λλόόγγοουυςς γγιιαα ττοουυςς οοπποοίίοουυςς θθαα κκάάννοουυμμεε μμίίαα εεππιιλλοογγήή.. ΗΗ

δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη δδίίννεειι ττηηνν εευυκκααιιρρίίαα σστταα ππααιιδδιιάά νναα κκααττααννοοήήσσοουυνν ττηηνν ααξξίίαα ττηηςς

κκρριιττιικκήήςς ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς έέττσσιι ώώσσττεε νναα κκαατταασσττεείί δδυυννααττήή ηη ααππεεμμππλλοοκκήή ττοουυςς ααππόό

πποολλιιττιισσμμιικκάά ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννοουυςς ρρόόλλοουυςς,, νναα υυππάάρρξξεειι εεππααννααππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς ττωωνν

ρρόόλλωωνν κκααιι νναα δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν ννέέοοιι..

Page 50: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

50

Page 51: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

51

ΑΑννττοοννέένν ΑΑρρττώώ

((ααππόό ττοο OOeeuuvveerrss CCoommpplleetteess,,tt..IIVV,,EEdd,, GGaalllliimmaadd,, PPaarriiss,, 11996644,,pp..8822--8888))

((μμεεττάάφφρραασσηη ααππόό ττηηνν ΑΑννττιιγγόόννηη ΜΜώώρροουυ,, φφιιλλόόλλοογγοο--ΘΘεεααττρροολλόόγγοουυ,, ΦΦεεββ..22000033))

Page 52: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

52

22..ΗΗ ζζωωήή ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς

22..11.. ΓΓεεννννήήθθηηκκεε μμααζζίί μμεε ττοονν άάννθθρρωωπποο……

ΘΘέέααττρροο θθέέααττρροο θθέέααττρροο,, μμίίαα λλέέξξηη σσεε όόλλεεςς ττιιςς χχώώρρεεςς,, γγννωωσσττήή σσεε όόλλοουυςς

ττοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς,, ααννεεξξααρρττήήττωωςς χχώώρρααςς,, γγλλώώσσσσαα,, κκοοιιννωωννιικκοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς

ππρροοέέλλεευυσσηηςς,, ππααρροουυσσιιαασσττιικκοούύ,, εεμμππεειιρριιώώνν,,// ββιιωωμμάάττωωνν ηηλλιικκίίααςς.. ΠΠόόττεε όόμμωωςς

γγεεννννήήθθηηκκεε ττοο θθέέααττρροο,, σσεε πποοιιάά χχώώρραα θθαα ππρρέέππεειι νναα ααννααζζηηττήήσσοουυμμεε ττηηνν

κκααττααγγωωγγήή ττοουυ;; ΘΘαα μμπποορροούύσσεε νναα ππεειι κκααννεείίςς ππωωςς γγεεννννήήθθηηκκεε μμααζζίί μμεε ττοονν

άάννθθρρωωπποο ,, κκάάττοοιικκοοιι μμέέσσαα ττοουυ ΄́ππααίίζζεειι’’ μμααζζίί ττοουυ ,, εείίννααιι οο ππιιόό ααμμεείίλλιικκττοοςς

ββιιοογγρράάφφοοςς ττοουυ γγιιααττίί ττοονν σσππρρώώχχννεειι σσττοο ππρροοααιιώώννιιοο εερρώώττηημμαα πποοιιόόςς εείίννααιι κκααιι ττίί

ψψάάχχννεειι..»» ((ΤΤηηςς ΑΑγγγγεελλιικκήήςς ΖΖααχχααρράάττοουυ--ΤΤζζιιρρίίτταα)).. ΜΜίίαα ττέέττοοιιαα εεξξήήγγηησσηη όόμμωωςς θθαα

μμπποορροούύσσεε νναα ππρροοκκααλλέέσσεειι ααπποορρίίαα ήή αακκόόμμαα κκααιι νναα σσαασσττίίσσεειι πποολλλλοούύςς ααννθθρρώώπποουυςς

πποουυ ππααρρααδδοοσσιιαακκάά έέχχοουυνν σσυυννδδέέσσεειι ττηη λλέέξξηη ««θθέέααττρροο»» μμεε ρρόόλλοουυςς κκααιι

ππρροοκκααθθοορριισσμμέένναα κκεείίμμεενναα πποουυ τταα ππααιιδδιιάά ήή οοιι εεννήήλλιικκεεςς ηηθθοοπποοιιοοίί μμααθθααίίννοουυνν ααππ’’

έέξξωω,, μμεε έένναα δδάάσσκκααλλοο--σσκκηηννοοθθέέττηη πποουυ υυπποοδδεειικκννύύεειι ττιιςς κκιιννήήσσεειιςς κκααιι ττοονν ττρρόόπποο

πποουυ θθαα εεκκφφέέρροουυνν τταα λλόόγγιιαα ττοουυςς.. ΠΠααρρααττηηρρώώννττααςς όόχχιι σσφφααιιρριικκάά ααλλλλάά ααππόό ττηηνν

εεππιιφφάάννεειιαα ττηηςς σσφφααίίρρααςς κκααιι ππρροοςς ττοο κκέέννττρροο ττηηςς,, μμπποορροούύμμεε νναα ααννττιιλληηφφθθοούύμμεε

όόττιι θθέέααττρροο δδεενν εείίννααιι μμόόννοο ηη ππααρράάσστταασσηη.. ΛΛίίγγοο ππρριινν ττοο κκέέννττρροο ττηηςς σσφφααίίρρααςς,,

υυππάάρρχχεειι ««ττοο δδρρααμμααττιικκόό κκεείίμμεεννοο ττοο οοπποοίίοο εείίννααιι ττοο ππρρόόππλλαασσμμαα ττηηςς ππααρράάσστταασσηηςς

ωωςς θθεεααττρριικκοούύ κκααλλλλιιττεεχχννήήμμααττοοςς»»..((ΓΓρρααμμμμααττάάςς,,ΘΘ..,,ΤΤζζααμμααρριιάάςς,,ΠΠ..,,ΔΔεερρμμιιττζζάάκκηηςς,,ΧΧ..

11999988::2266))

ΑΑππόό ττηη σσττιιγγμμήή πποουυ ττοο κκεείίμμεεννοο ααυυττόό χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι ‘‘δδρρααμμααττιικκόό’’,, δδηηλλααδδήή

γγιιαα νναα φφττάάσσεειι σσττοονν ππρροοοορριισσμμόό ττοουυ ππρρέέππεειι νναα ππεερράάσσεειι ααππόό ττιιςς ππρραακκττιικκέέςς

ττέέχχννεεςς ττοουυ θθεεάάττρροουυ,, νναα ααπποοκκττήήσσεειι ««φφωωννήή»» κκααιι ππλλαασσμμααττιικκήή υυππόόσστταασσηη,, μμέέσσαα

ααππόό ττηηνν κκιιννηημμααττιικκήή,, ττηη σσκκηηννοογγρρααφφίίαα,, ττηηνν εεννδδυυμμααττοολλοογγίίαα,, ττηη μμοουυσσιικκήή κκααιι ττηη

φφωωττιισσττιικκήή ττέέχχννηη»»,, ((ΓΓρρααμμμμααττάάςς,,ΘΘ..,,ΤΤζζααμμααρριιάάςς,,ΠΠ..,,ΔΔεερρμμιιττζζάάκκηηςς,,ΧΧ.. 11999988::2266))

μμπποορροούύμμεε νναα ααννααγγννωωρρίίσσοουυμμεε κκααιι μμίίαα άάλλλληη δδιιάάσστταασσηη ττοουυ θθεεάάττρροουυ.. ΗΗ δδιιάάσστταασσηη

ααυυττήή άάρρχχιισσεε νναα ααννααδδύύεεττααιι σσττηηνν ΙΙττααλλίίαα,, σστταα χχρρόόννιιαα ττηηςς ΑΑννααγγέέννννηησσηηςς μμεε ττοο

Page 53: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

53

ααυυττοοσσχχέέδδιιοο θθέέααττρροο.. ΟΟιι ιιττααλλοοίί θθεεααττρρίίννοοιι,, δδεενν ααπποοσσττήήθθιιζζαανν έένναα έέρργγοο γγιιαα νναα ττοο

ππααίίξξοουυνν ααυυττοολλεεξξεείί.. ΕΕίίχχαανν ωωςς ββάάσσηη ττοο ππρροοσσχχέέδδιιοο μμιιααςς ίίννττρριιγγκκααςς,, μμιιααςς ππλλοοκκήήςς,,

κκααιι ππάάννωω σσεε ααυυττόό εεππιιννοοοούύσσαανν ττηηνν ττεελλεευυττααίίαα σσττιιγγμμήή πποοιιαα ττρροοππήή θθαα ττηηςς

δδώώσσοουυνν.. ΑΑυυττήή ηη δδιιάάσστταασσηη ττοουυ θθεεάάττρροουυ ψψυυχχααγγωωγγοούύσσεε ττοονν κκόόσσμμοο σσεε ππααννηηγγύύρριιαα,,

γγάάμμοουυςς,, σσττοο κκααρρννααββάάλλιι,, μμεε ααυυττοοσσχχέέδδιιεεςς σσκκηηννέέςς.. ((ΓΓρρααμμμμααττάάςς,,ΘΘ..,,

ΤΤζζααμμααρριιάάςς,,ΠΠ..,, ΔΔεερρμμιιττζζάάκκηηςς,,ΧΧ.. 11999988::4455))

ΠΠιιοο ππάάννωω ππααρρααττηηρρήήσσααμμεε ττηη δδρρααμμααττιικκήή έέκκφφρραασσηη πποουυ υυπποοκκρρύύππττεεττααιι σσττοο

θθέέααττρροο.. ΤΤηη δδρρααμμααττιικκήή έέκκφφρραασσηη όόμμωωςς μμπποορροούύμμεε νναα ττηη σσυυννααννττήήσσοουυμμεε κκααιι σσττιιςς

θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς ιιεερροοττεελλεεσσττίίεεςς.. ΠΠοούύ ττεελλεειιώώννεειι όόμμωωςς ηη θθρρηησσκκεευυττιικκήή έέκκφφρραασσηη

κκααιι πποούύ ααρρχχίίζζεειι ηη δδρρααμμααττιικκήή;; ΣΣττοο μμοουυσσεείίοο ττοουυ ΒΒεερροολλίίννοουυ ββρρίίσσκκεεττααιι μμιιαα

ΑΑιιγγυυππττιιαακκήή σσττήήλληη πποουυ ααννήήκκεειι σσττοο 11885500 ππ..ΧΧ..,, ττόόττεε πποουυ ΦΦααρρααώώ ττηηςς ΑΑιιγγύύππττοουυ

ήήτταανν οο ΣΣέέσσωωσσττρριιςς ΓΓ’’ κκιι οοννοομμάάζζεεττααιι ΣΣττήήλληη ττοουυ ΙΙχχεερρννοοφφρρέέττ.. ΠΠάάννωω ττηηςς εείίννααιι

χχααρρααγγμμέέννεεςς οοχχττώώ γγρρααμμμμέέςς σσεε ιιεερροογγλλυυφφιικκάά πποουυ μμααςς ππεερριιγγρράάφφοουυνν μμιιαα

θθρρηησσκκεευυττιικκήή ιιεερροοττεελλεεσσττίίαα--γγιιοορρττήή,, χχωωρριισσμμέέννηη σσεε οοχχττώώ εεππεειισσόόδδιιαα,, μμεε θθέέμμαα τταα

ΠΠάάθθηη ττοουυ ΌΌσσιιρρηη.. ΑΑυυττέέςς ττιιςς γγρρααμμμμέέςς θθαα μμπποορροούύσσααμμεε νναα ττιιςς χχααρραακκττηηρρίίσσοουυμμεε

σσαανν ττηηνν ππιιοο ππααλλιιάά υυππόόθθεεσσηη θθεεααττρριικκοούύ δδρράάμμααττοοςς.. ΤΤαα ΠΠάάθθηη ττοουυ ΌΌσσιιρρηη,,

φφέέρρννοουυνν σσττηη σσκκέέψψηη μμααςς τταα ππάάθθηη ττοουυ ΔΔιιοοννύύσσοουυ κκιι αακκόόμμαα θθαα ττοολλμμοούύσσααμμεε νναα

πποούύμμεε τταα ππάάθθηη ττοουυ ΧΧρριισσττοούύ.. ΣΣ'' όόλλαα όόμμωωςς ααυυττάά δδεενν υυππάάρρχχοουυνν όόρριιαα ααννάάμμεεσσαα

σσττηη θθρρηησσκκεευυττιικκήή ττεελλεεττήή κκααιι σσττηη θθεεααττρριικκήή ττέέχχννηη((ΒΒαασσίίλληηςς ΡΡίίττσσοοςς τταα θθεεααττρριικκάά

σσππέέρρμμαατταα ττηηςς ΑΑιιγγύύππττοουυ)).. ΌΌλλαα ααυυττάά τταα ππααρρααδδεείίγγμμαατταα δδεείίχχννοουυνν όόττιι ττοο δδρράάμμαα

υυππάάρρχχεειι σσττοο DDNNAA ττοουυ ααννθθρρώώπποουυ.. ««ΑΑυυττόό μμααςς κκααθθοορρίίζζεειι,, ααυυττόό μμααςς εεμμππννέέεειι,,

ααυυττόό μμααςς ππααρρέέχχεειι τταα κκλληηρροοννοομμιικκάά χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,, ττιιςς αασσκκήήσσεειιςς ττιιςς ττεεχχννιικκέέςς

ττιιςς σσυυμμββάάσσεειιςς..»» ((ΆΆλλκκηησσττηηςς 22000088::1166))

Page 54: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

54

22..22.. ……ΩΩρρίίμμαασσεε μμέέσσαα ααππόό ττιιςς δδιιάάφφοορρεεςς εεκκφφάάννσσεειιςς ττοουυ θθεεάάττρροούύ……

ΗΗ αανναακκάάλλυυψψηη όόττιι ηη ααννάάγγκκηη νναα ψψυυχχααγγωωγγηηθθοούύνν κκααλλύύππττεεττααιι μμεε μμίίαα άάλλλληη

δδιιάάσστταασσηη ττοουυ θθεεάάττρροουυ,, ππιιοο οοιικκεείίαα,, ίίσσωωςς ήήτταανν ηη ααρρχχήή γγιιαα νναα ξξεεφφύύγγοουυμμεε ααππόό

ττοο ‘‘ππααρρααδδοοσσιιαακκόό’’ θθέέααττρροο,, μμεε ττηηνν ττυυπποοπποοίίηησσηη σσττοο κκεείίμμεεννοο,, ττιιςς κκιιννήήσσεειιςς κκααιι ττηη

σσκκηηννήή,, κκααιι νναα ααννααδδυυθθοούύνν άάλλλλεεςς εεκκφφάάννσσεειιςς ττοουυ θθεεάάττρροουυ πποουυ ηη σσηημμααννττιικκόόττηηττάά

ττοουυςς,, οοφφεείίλλεεττααιι σσττοο όόττιι μμπποορροούύνν νναα σσττααθθοούύνν δδίίππλλαα σσττηηνν ααννάάγγκκηη ττοουυ κκάάθθεε

ααννθθρρώώπποουυ κκααιι νναα ττοονν ββοοηηθθήήσσοουυνν νναα ββγγεειι ααππόό ααυυττήή.. ΚΚάάπποοιιεεςς ααππόό ττιιςς

εεκκφφάάννσσεειιςς ααυυττέέςς,, εείίννααιι::

22..22..11..ΤΤοο ψψυυχχόόδδρρααμμαα κκααιι ττοο κκοοιιννωωννιιόόδδρρααμμαα

ΤΤοο ψψυυχχόόδδρρααμμαα εείίννααιι μμίίαα μμέέθθοοδδοοςς οομμααδδιικκήήςς ψψυυχχοοθθεερρααππεείίααςς πποουυ

εεππιιννοοήήθθηηκκεε ααππόό ττοοnn JJ.. MMoorreennoo ήήδδηη ααππόό ττοο 11991122.. ««ΤΤοο ψψυυχχόόδδρρααμμαα εείίννααιι μμίίαα

μμέέθθοοδδοοςς ηη οοπποοίίαα χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί εεννεερργγηηττιικκέέςς ττεεχχννιικκέέςς πποουυ δδίίννοουυνν σσττοουυςς

σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα εεξξεερρεευυννήήσσοουυνν ππρροοσσωωππιικκάά γγεεγγοοννόότταα ττοουυ

ππααρρεελλθθόόννττοοςς κκααιι ττοουυ ππααρρόόννττοοςς κκααιι νναα ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν σσεε ααυυττάά ττοουυ μμέέλλλλοοννττοοςς..

ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ οοιι σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς νναα εεππεεξξεερργγαασσττοούύνν τταα θθέέμμαατταα κκααιι τταα

ππρροοββλλήήμμαατταα πποουυ οοιι ίίδδιιοοιι θθέέττοουυνν,, ππεερρννοούύνν σσττηη δδρράάσσηη κκααιι ααννααλλααμμββάάννοουυνν ρρόόλλοουυςς

μμέέσσαα ααππόό ττοουυςς οοπποοίίοουυςς εεξξεεττάάζζοουυνν ννέέεεςς λλύύσσεειιςς,, μμεε ττηηνν κκααθθοοδδήήγγηησσηη ττοουυ

εεμμψψυυχχωωττήή πποουυ αακκοολλοουυθθεείί σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη ττεεχχννιικκήή.. ΟΟιι σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς ωωςς

««σσηημμααννττιικκοοίί άάλλλλοοιι»»¨̈υυπποοδδύύοοννττααιι ρρόόλλοουυςς κκααιι σσυυμμμμεερρίίζζοοννττααιι ττοο ππρρόόββλληημμαα ττοουυ

ήήρρωωαα,, σσττοο οοπποοίίοο ααννττιιδδρροούύνν μμεε ττοο δδιικκόό ττοουυςς ττρρόόπποο,, μμεε ααπποοττέέλλεεσσμμαα ττόόσσοο οο

ήήρρωωααςς όόσσοο κκααιι ηη οομμάάδδαα νναα μμπποορροούύνν νναα ααπποοκκοομμίίσσοουυνν γγννώώσσεειιςς ααππόό ααυυττήή ττηη

σσυυμμμμεεττοοχχήή»»((BBllaatteerrnn,, 22000033 ΣΣττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::4411--4422))

««ΤΤοο ψψυυχχόόδδρρααμμαα μμπποορρεείί νναα οορριισσττεείί ωωςς μμέέθθοοδδοοςς ααννααζζήήττηησσηηςς ττηηςς

ααλλήήθθεειιααςς μμέέσσωω ττηηςς έέκκδδρραασσηηςς»» ((MMaalluuff,, 11999955 ΣΣττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::4411--4422))ΟΟιι

ππααρρααλλλλααγγέέςς ττοουυ ψψυυχχοοδδρράάμμααττοοςς δδεενν εεφφααρρμμόόζζεεττααιι μμόόννοο σσττοο χχώώρροο ττηηςς

ψψυυχχοοθθεερρααππεείίααςς,, ααλλλλάά κκααιι σσεε μμιικκρρέέςς οομμάάδδεεςς ππααιιδδιιώώνν χχωωρρίίςς ππρροοββλλήήμμαατταα μμέέσσαα

σσεε σσχχοολλιικκέέςς ττάάξξεειιςς.. ΤΤαα όόρριιαα μμεεττααξξύύ ττωωνν θθεεααττώώνν κκααιι ηηθθοοπποοιιώώνν δδεενν εείίννααιι

Page 55: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

55

κκααθθοορριισσμμέένναα κκααιι ααμμεεττάάββλληητταα κκααθθώώςς οοιι ππρρώώττοοιι μμπποορροούύνν νναα σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν μμεε

εεννεερργγόό ττρρόόπποο όόπποοττεε θθέέλλοουυνν.. ΜΜεε ααυυττόόνν ττοονν ττρρόόπποο μμπποορροούύνν νναα ααμμββλλυυννθθοούύνν

ααννττιιππααρρααθθέέσσεειιςς κκααιι νναα δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν ββααθθύύττεερρεεςς δδιιααφφοορρέέςς.. ΗΗ MMaarriiaa AAlliicciiaa

RRoommaannaa εείίννααιι ηη δδηημμιιοουυρργγόόςς ττοουυ ππααιιδδααγγωωγγιικκοούύ ψψυυχχοοδδρράάμμααττοοςς ααππόό ττοο 11996622 ΤΤοο

ππααιιδδααγγωωγγιικκόό ψψυυχχόόδδρρααμμαα μμέέσσωω ττωωνν δδρρααμμααττοοπποοιιήήσσεεωωνν ααπποοττεελλεείί έένναανν ττρρόόπποο

ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς ττηηςς γγννώώσσηηςς,, ηη οοπποοίίαα ααππόό ππρροοσσωωππιικκήή γγίίννεεττααιι κκοοιιννωωννιικκήή κκααιι

εεξξεελλίίσσσσεεττααιι μμεε ττηη γγννώώσσηη ττωωνν άάλλλλωωνν.. ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::4433))

22..22..22.. ΤΤοο θθέέααττρροο ττοουυ κκααττααππιιεεσσμμέέννοουυ ττοουυ BBooaall

ΜΜίίαα άάλλλληη σσηημμααννττιικκήή εεππιιρρρροοήή ππρροοήήλλθθεε,, ττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ ’’8800,, ααππόό ττηη

φφιιλλοοσσοοφφίίαα ττοουυ εεππαανναασσττααττιικκοούύ θθεεάάττρροουυ ττοουυ AAuugguussttoo BBooaall κκααιι ττιιςς μμοορρφφέέςς

θθεεάάττρροουυ πποουυ εειισσήήγγααγγεε:: ΤΤοο ΘΘέέααττρροο ττοουυ ΚΚααττααππιιεεσσμμέέννοουυ γγεεννννήήθθηηκκεε ττηη δδεεκκααεεττίίαα

ττοουυ 11996600 σσττηη ΒΒρρααζζιιλλίίαα μμεε εεμμππννεευυσσττήή ττοο ββρρααζζιιλλιιάάννοο σσκκηηννοοθθέέττηη AAuugguussttoo BBooaall

ωωςς ααννττίίδδρραασσηη σστταα κκααττααππιιεεσσττιικκάά κκααιι δδιικκττααττοορριικκάά κκααθθεεσσττώώτταα.. ΗΗ μμέέθθοοδδοοςς ααυυττήή

δδιιααδδόόθθηηκκεε γγρρήήγγοορραα σσττηη ΒΒρρααζζιιλλίίαα κκααιι σσεε όόλληη ττηη ΛΛααττιιννιικκήή ΑΑμμεερριικκήή.. ΣΣτταα ττέέλληη

ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ ΄́7700 έέφφτταασσεε κκααιι σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη όότταανν οο AAuugguussttoo BBooaall

ααννααγγκκάάσσττηηκκεε νναα έέρρθθεειι ωωςς πποολλιιττιικκόόςς ππρρόόσσφφυυγγααςς.. ΤΤοο ΘΘέέααττρροο ττωωνν

ΚΚααττααππιιεεσσμμέέννωωνν ττοοπποοθθεεττεείί ττοο θθεεααττήή σσττοο εεππίίκκεεννττρροο ττοουυ εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς ττηηςς

θθεεααττρριικκήήςς ππρράάξξηηςς.. ΌΌππωωςς κκααιι σσττηηνν ΑΑγγωωγγήή ττοουυ ΚΚααττααππιιεεσσμμέέννοουυ ττοουυ PPaauulloo

FFrreeiirree,, ττοουυ ββρρααζζιιλλιιάάννοουυ ππααιιδδααγγωωγγοούύ ααππόό τταα δδιιδδάάγγμμαατταα ττοουυ οοπποοίίοουυ

εεππηηρρεεάάσσττηηκκεε οο BBooaall,, έέττσσιι κκααιι σσττοο θθέέααττρροο δδεενν έέχχεειι θθέέσσηη οο ππααθθηηττιικκόόςς θθεεααττήήςς..

ΟΟ BBooaall κκααθθιισσττάά ττοο θθεεααττήή ππρρωωττααγγωωννιισσττήή,, οούύττωωςς ώώσσττεε νναα γγίίννεειι

ππρρωωττααγγωωννιισσττήήςς κκααιι σσττηηνν ππρρααγγμμααττιικκήή ττοουυ ζζωωήή.. ΒΒαασσίίζζεεττααιι σσττοο ααξξίίωωμμαα όόττιι

θθέέααττρροο μμπποορρεείί νναα κκάάννοουυνν όόλλοοιι κκααιι όόττιι ττοο θθέέααττρροο,, όόππωωςς ηη γγλλώώσσσσαα,, εείίννααιι

ππρροοσσιιττόό σσεε όόλλοουυςς ααρρκκεείί νναα δδιιδδααχχττοούύνν ττηη μμέέθθοοδδοο..

Page 56: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

56

ΤΤοο θθέέααττρροο ττοουυ κκααττααππιιεεσσμμέέννοουυ ααπποοττεελλεείίττεε ααππόό ττιιςς εεξξήήςς ππααρραασσττααττιικκέέςς μμοορρφφέέςς::

22..22..33.. ΤΤοο FFoorruumm TThheeaattrree ττοουυ BBooaall

ΤΤοο FFoorruumm TThheeaattrree εείίννααιι έένναα εείίδδοοςς θθεεάάττρροουυ πποουυ μμπποορρεείί νναα

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί όόχχιι μμόόννοο σσεε θθέέααττρραα ααλλλλάά κκααιι σσεε άάλλλλαα μμέέρρηη,, όόππωωςς εείίννααιι οοιι

ππλλααττεείίεεςς,, πποολλιιττιικκέέςς σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς,, σσυυννεελλεεύύσσεειιςς εερργγααττώώνν,, κκοοιιννωωννιικκάά κκέέννττρραα,,

σσχχοολλεείίαα,, πποολλιιττιισσττιικκοοίί σσύύλλλλοογγοοιι κκ..άά.. ΜΜπποορρεείί νναα ππααρροουυσσιιαασσττεείί εείίττεε ααππόό

εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς ηηθθοοπποοιιοούύςς εείίττεε ααππόό ττοονν οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε άάλλλλοονν,, οο οοπποοίίοοςς δδεενν

έέχχεειι ττηηνν ααππααρρααίίττηηττηη εεκκππααίίδδεευυσσηη.. ΑΑππλλάά ηη οομμάάδδαα,, πποουυ ττοο εεφφααρρμμόόζζεειι,, αασσκκεείίττααιι

μμέέσσαα ααππόό μμιιαα σσεειιρράά αασσκκήήσσεεωωνν κκααιι ππααιιχχννιιδδιιώώνν σσττηη θθεεααττρριικκήή έέκκφφρραασσηη,, ηη οοπποοίίαα

εείίννααιι έένναα εείίδδοοςς γγλλώώσσσσααςς πποουυ μμπποορρεείί νναα μμααθθεευυττεείί ααππ’’ όόλλοουυςς ααννεεξξααιιρρέέττωωςς..

ΆΆλλλλωωσσττεε ττοο FFoorruumm TThheeaattrree ββαασσίίζζεεττααιι σσεε ααλληηθθιιννέέςς ιισσττοορρίίεεςς.. ΠΠρρόόκκεειιττααιι γγιιαα

ιισσττοορρίίεεςς πποουυ δδιιηηγγοούύννττααιι οοιι σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς κκααιι πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσεε μμιιαα έέννττοοννηη

σσττιιγγμμήή κκααττααππίίεεσσηηςς κκααιι ααδδιικκίίααςς πποουυ ββίίωωσσαανν κκααιι σσττηηνν οοπποοίίαα δδεενν ππέέττυυχχαανν νναα

ααννττιιδδρράάσσοουυνν,, αανν κκααιι ττοο εεππιιθθυυμμοούύσσαανν.. ΟΟ σσττόόχχοοςς λλοοιιππόόνν εείίννααιι ηη δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη

ααυυττώώνν ττωωνν εεμμππεειιρριιώώνν,, πποουυ δδιιηηγγοούύννττααιι οοιι σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς,, μμεε εεππίίκκεεννττρροο μμιιαα

μμοορρφφήή κκααττααππίίεεσσηηςς.. ΗΗ DDaayy ((DDaayy 22000022 σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088)) χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσεε ττοο

FFoorruumm TThheeaattrree σσττηηνν ΑΑγγγγλλίίαα μμεε θθέέμμαα ««ττοο ππααιιδδίί ππρρόόσσφφυυγγααςς»» ΤΤαα εευυρρήήμμαατταα ττηηςς

έέρρεευυννααςς έέδδεειιξξαανν όόττιι ττοο θθεεααττρριικκόό εερργγαασσττήήρριι σσχχεεττιιζζόότταανν άάμμεεσσαα μμεε ττοουυςς

μμααθθηηττέέςς,, ααππόό ττοουυςς οοπποοίίοουυςς οοιι ππεερριισσσσόόττεερροοιι ήήτταανν ππρρόόσσφφυυγγεεςς,, όόππωωςς εεξξάάλλλλοουυ

κκααιι οοιι ηηθθοοπποοιιοοίί.. ΠΠααρράάλλλληηλλαα έέφφεερρεε σσττοο φφωωςς πποολλλλάά δδιιλλήήμμμμαατταα πποουυ οοιι μμααθθηηττέέςς

ααννττιιμμεεττώώππιιζζαανν κκααθθηημμεερριιννάά σσττηη ζζωωήή ττοουυςς.. ΤΤηηνν εερργγαασσίίαα ττηηςς DDaayy ττηη δδιιαακκααττεείίχχεε

έένναα ππννεεύύμμαα ηηθθιικκήήςς κκααιι σσεεββαασσμμοούύ ππρροοςς ττοονν άάλλλλοο κκααιι οοιι μμααθθηηττέέςς ααππέέκκττηησσαανν μμίίαα

εεμμππεειιρρίίαα όόπποουυ ττοο κκάάθθεε μμέέλλοοςς ααπποολλάάμμββααννεε ττοο σσεεββαασσμμόό ττωωνν υυππόόλλοοιιππωωνν.. ΗΗ

οομμάάδδαα ττωωνν ηηθθοοπποοιιώώνν σσεεββάάσσττηηκκεε ααπποολλύύττωωςς τταα δδιικκααιιώώμμαατταα ττωωνν μμααθθηηττώώνν

((CChhaarrllttoonn&& DDaavviidd,, 11999977 σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088 )),, οοιι οοπποοίίοοιι εείίχχαανν ττηηνν εευυκκααιιρρίίαα νναα

ππάάρροουυνν ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς,, ααλλλλάά κκααιι νναα ααννττιιδδρράάσσοουυνν όόπποουυ ήήθθεελλαανν νναα

δδιιααμμοορρφφώώσσοουυνν οοιι ίίδδιιοοιι ττηηνν κκααττεεύύθθυυννσσηη ττοουυ δδρρώώμμεεννοουυ ((GGllyynnnn,, 11998855 σσττοο

ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::5555--5588))

Page 57: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

57

22..22..44.. ΤΤοο θθέέααττρροο εειικκόόννααςς ττοουυ BBooaall

««ΤΤοο ΘΘέέααττρροο ττηηςς ΕΕιικκόόννααςς ((IImmaaggee TThheeaattrree)) χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί ττοο ααννθθρρώώππιιννοο

σσώώμμαα ωωςς έένναανν εεκκφφρραασσττιικκόό ττόόπποο γγιιαα ττηηνν ααννααππααρράάσστταασσηη σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν,, ιιδδεεώώνν

κκααιι σσχχέέσσεεωωνν.. ΣΣμμιιλλεεύύοοννττααςς ττοονν άάλλλλοο ήή ττοουυςς άάλλλλοουυςς ήή χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς ττοο

δδιικκόό μμααςς σσώώμμαα,, ππλλάάθθοουυμμεε ττοονν εεααυυττόό μμααςς κκααιι ττοονν άάλλλλοο,, κκααιι δδηημμιιοουυρργγοούύμμεε

σσυυννθθέέσσεειιςς-- γγλλυυππττάά οολλόόκκλληηρρηηςς ττηηςς οομμάάδδααςς πποουυ ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοουυνν ττηηνν

εεννττύύππωωσσηη πποουυ έέχχεειι οο ««γγλλύύππττηηςς»» γγιιαα μμιιαα κκααττάάσστταασσηη ήή κκααττααππίίεεσσηη»» ((PPaatteerrssoonn,,

22000066 σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::5599)).. ««ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττηη φφιιλλοοσσοοφφίίαα ττοουυ BBooaall οο οοπποοίίοοςς

δδηημμιιοούύρργγηησσεε ααυυττήή ττηη μμοορρφφήή θθεεάάττρροουυ,, οο άάννθθρρωωπποοςς μμπποορρεείί νναα εεκκφφρραασσττεείί

ππρρωωττααρρχχιικκάά κκααιι άάμμεεσσαα μμεε ττοο σσώώμμαα ττοουυ κκααιι έέττσσιι τταα μμππλλοοκκααρρίίσσμμαατταα κκααιι τταα

φφίίλλττρραα ττηηςς σσκκέέψψηηςς μμπποορροούύνν νναα ξξεεππεερραασσττοούύνν μμεε ττηηνν έέκκφφρραασσηη ττοουυ ααυυττήή.. ΓΓιι΄́

ααυυττόό κκααιι σσττοο ΘΘέέααττρροο ττηηςς ΕΕιικκόόννααςς οο BBooaall ζζηηττάά ααππόό ττοουυςς σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς νναα

σσχχηημμααττίίσσοουυνν μμιιαα σσωωμμααττιικκήή εειικκόόνναα γγρρήήγγοορραα κκααιι άάμμεεσσαα ππρριινν ππρροολλάάββοουυνν νναα

ππρροολλάάββοουυνν νναα ττηηνν εεππεεξξεερργγαασσττοούύνν μμεε ττηη σσκκέέψψηη ττοουυςς..

ΈΈνναα ππααρράάδδεειιγγμμαα θθεεάάττρροουυ ττηηςς ΕΕιικκόόννααςς ττοουυ BBooaall,, ααππόό ττοο ββιιββλλίίοο ττοουυ BBooaall

((11999922)),, έέδδεειιξξεε όόττιι ηη ααππόόσστταασσηη ααννάάμμεεσσαα σστταα λλόόγγιιαα,, ττηηνν κκααλλήή ππρρόόθθεεσσηη κκααιι σσττηηνν

ππρράάξξηη,, μμπποορρεείί νναα μμηηνν εείίννααιι μμεεγγάάλληη ααλλλλάά υυππάάρρχχεειι έένναα οουυσσιιαασσττιικκόό εεμμππόόδδιιοο.. ΤΤοο

θθέέααττρροο ττηηςς εειικκόόννααςς ττοουυ BBooaall κκααττάάφφεερρεε όόχχιι μμόόννοο νναα ττοο ααννααδδεείίξξεειι ααλλλλάά κκααιι νναα

ττοο ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι.. ΣΣττηη ΣΣοουυηηδδίίαα μμιιαα μμεεττααννάάσσττρριιαα πποουυ σσυυμμμμεεττεείίχχεε σσττοο

εερργγαασσττήήρριι ττοουυ έέφφττιιααξξεε έένναα γγλλυυππττόό μμεε θθέέμμαα ττοουυςς ««μμεεττααννάάσσττεεςς»».. ΣΣεε ααυυττήήνν

έέννααςς άάννδδρρααςς ζζηηττοούύσσεε ββοοήήθθεειιαα,, μμιιαα μμααύύρρηη γγυυννααίίκκαα ξξααππλλωωμμέέννηη σσττοο ππάάττωωμμαα

ββρριισσκκόότταανν σσεε σσττάάσσηη ααππόόγγννωωσσηηςς,, έέννααςς άάννττρρααςς πποουυ εερργγααζζόότταανν σσκκλληηρράά.. ΟΟ BBooaall

ζζήήττηησσεε ααππόό εεππττάά άάλλλλοουυςς θθεεααττέέςς νναα δδεείίξξοουυνν μμεε ττοο σσώώμμαα ττοουυςς ππωωςς ββλλέέπποουυνν

ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς σσεε σσχχέέσσηη μμεε ααυυττοούύςς ττοουυςς μμεεττααννάάσσττεεςς κκααιι νναα φφττιιάάξξοουυνν έένναα

γγλλυυππττόό.. ΟΟιι σσττάάσσεειιςς ττοουυςς έέδδεειιχχνναανν ααλλλληηλλεεγγγγύύηη,, οο έέννααςς μμεε ααννοοιιχχττάά τταα χχέέρριιαα,, οο

άάλλλλοοςς σσεε σσττάάσσηη ααγγκκααλλιιάάςς,, οο ττρρίίττοοςς μμεε ππρροοττεεττααμμέέννοο ττοο χχέέρριι κκ..αα.. ΚΚααττόόππιινν

ζζήήττηησσεε ααππόό τταα μμέέλληη ττηηςς κκάάθθεε οομμάάδδααςς νναα ππρροοσσππααθθήήσσοουυνν νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν

μμεεττααξξύύ ττοουυςς,, ππρρώώτταα ωωςς αακκίίννηηττεεςς εειικκόόννεεςς κκααιι μμεεττάά σσεε ααρργγήή κκίίννηησσηη.. ΤΤοο

Page 58: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

58

ππεερρίίεερργγοο ήήτταανν όόττιι,, εεννώώ ζζηηττήήθθηηκκεε ααππόό ττιιςς δδύύοο οομμάάδδεεςς νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν,,

κκααννεείίςς δδεενν αακκοούύμμππηησσεε ττοονν άάλλλλοο κκααιι κκααννεείίςς οουυσσιιαασσττιικκάά δδεενν ββοοήήθθηησσεε ττοονν άάλλλλοο..

ΈΈττσσιι εεκκφφρράάσσττηηκκεε ηη εεππιιθθυυμμίίαα νναα ββοοηηθθήήσσοουυνν,, ααλλλλάά δδεενν έέγγιιννεε κκααμμιιάά ππρράάξξηη πποουυ

νναα ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι ββοοήήθθεειιαα.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα όόλλαα τταα μμέέλληη μμίίλληησσαανν γγιιαα τταα

σσυυννααιισσθθήήμμααττάά ττοουυςς κκααιι ττιιςς ππρροοθθέέσσεειιςς ττοουυςς κκααιι ααυυττόό σσεε σσυυννδδυυαασσμμόό μμεε

εερρωωττήήσσεειιςς-- ααππααννττήήσσεειιςς,, ττοουυςς έέδδωωσσεε ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα ππααρρααττηηρρήήσσοουυνν κκααιι νναα

κκρρίίννοουυνν οοιι ίίδδιιοοιι ττηη σσυυμμππεερριιφφοορράά ττοουυςς.. ((ΆΆλλκκηησσττηηςς 22888800::5599--6611))

22..22..55.. ΤΤοο ΑΑόόρρααττοο θθέέααττρροο ττοουυ BBooaall

ΤΤοο ΑΑόόρρααττοο θθέέααττρροο έέχχεειι ωωςς σσττόόχχοο ττηηνν ππααρροουυσσίίαασσηη κκααιι ττηη

σσυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν ππρροοββλληημμάάττωωνν πποουυ δδιιέέπποουυνν μμιιαα κκοοιιννωωννίίαα

μμέέσσωω ττηηςς ππααρροουυσσίίαασσηηςς θθεεααττρριικκώώνν σσκκηηννώώνν πποουυ οοιι θθεεααττέέςς σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν

αακκοούύσσιιαα.. ΤΤαα θθέέμμαατταα πποουυ εεππιιλλέέγγοοννττααιι ααππόό ττηηνν οομμάάδδαα ττωωνν ηηθθοοπποοιιώώνν εείίννααιι

φφλλέέγγοονντταα ζζηηττήήμμαατταα πποουυ ααφφοορροούύνν έένναα σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο ττόόπποο,, μμίίαα γγεειιττοοννιιάά ,, έένναα

χχωωρριιόό ααλλλλάά κκααιι μμιιαα κκοοιιννωωννιικκήή οομμάάδδαα.. ΌΌλλεεςς οοιι δδρράάσσεειιςς ττωωνν ηηθθοοπποοιιώώνν πποουυ

λλααμμββάάννοουυνν μμέέρροοςς σσττοο ααόόρρααττοο θθέέααττρροο,, έέχχοουυνν σσττόόχχοο νναα ππρροοκκααλλέέσσοουυνν μμεε

δδηημμιιοουυρργγιικκόό ττρρόόπποο ττηηνν ππρροοσσοοχχήή ττωωνν ««θθεεααττώώνν»».. ΤΤηη θθεεααττρριικκήή σσκκηηννήή μμπποορρεείί

νναα ααπποοττεελλέέσσεειι οο χχώώρροοςς εεννόόςς λλεεωωφφοορρεείίοουυ,, μμίίαα κκααφφεεττέέρριιαα,, οο δδρρόόμμοοςς.. κκ..αα.. ΟΟιι

θθεεααττέέςς δδεενν ππρρέέππεειι νναα κκααττααλλάάββοουυνν όόττιι ππρρόόκκεειιττααιι γγιιαα θθεεααττρριικκήή ππρράάξξηη οούύττεε

μμεεττάά ττηη λλήήξξηη ττηηςς δδρράάσσηηςς.. ΚΚιι ααυυττόό γγιιααττίί σσττόόχχοοςς δδεενν εείίννααιι νναα εεκκττεεθθοούύνν κκάάπποοιιοοιι

άάννθθρρωωπποοιι σστταα μμάάττιιαα ττωωνν υυπποολλοοίίππωωνν εεππεειιδδήή ‘‘εείίννααιι ααννττιιδδρραασσττιικκοοίί’’,, νναα

ααιισσθθααννθθοούύνν όόττιι ττοουυςς κκοορροοϊϊδδέέψψααννεε..

22..22..66.. ΤΤοο ΝΝοομμοοθθεεττιικκόό θθέέααττρροο ττοουυ BBooaall

TToo ννοομμοοθθεεττιικκόό θθέέααττρροο,, ττοουυ BBooaall χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί ττηηνν ττεεχχννιικκήή ττοουυ FFoorroouumm

tthheeaattrree κκααιι ππααιιχχννίίδδιιαα FFoorruumm.. ΣΣττοο ττέέλλοοςς ττηηςς ππααρράάσστταασσηηςς FFoorruumm ττοο κκοοιιννόό

κκααλλεείίττααιι νναα κκάάννεειι ππρροοττάάσσεειιςς γγιιαα κκααννοοννιισσμμοούύςς ήή ννόόμμοουυςς ααννααφφοορριικκάά μμεε τταα

θθέέμμαατταα πποουυ ππρροοέέκκυυψψαανν.. ΤΤαα ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα ααυυττήήςς ττηηςς ττεεχχννιικκήήςς εείίννααιι όόττιι οοιι

Page 59: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

59

πποολλίίττεεςς κκααθθίίσσττααννττααιι εεννεερργγοοίί,, ααιισσθθάάννοοννττααιι όόττιι σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν σσττηη δδιιοοίίκκηησσηη ττηηςς

χχώώρρααςς ήή αακκόόμμαα κκααιι ττηηςς ππόόλληηςς ττοουυςς,, όόττιι ττοο κκρράάττοοςς ττοουυςς υυπποολλοογγίίζζεειι κκααιι όόττιι οοιι

ππρροοττάάσσεειιςς ττοουυςς γγίίννοοννττααιι πποολλιιττιικκήή ττοουυ κκρράάττοουυςς.. ΤΤοο ννοομμοοθθεεττιικκόό θθέέααττρροο,,

ππααρρέέχχεειι ττηηνν εευυκκααιιρρίίαα γγιιαα δδιιάάλλοογγοο,, οο οοπποοίίοοςς οοδδηηγγεείί σσττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή ααλλλλααγγήή..

((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088 ::6633))

22..22..77.. ΤΤοο ΘΘέέααττρροο ττηηςς ΕΕφφηημμεερρίίδδααςς ττοουυ BBooaall

ΜΜεε ττηη χχρρήήσσηη εεννόόςς άάρρθθρροουυ ααππόό ττηηνν εεφφηημμεερρίίδδαα,, δδίίννεεττααιι σστταα μμέέλληη ττηηςς

οομμάάδδααςς ηη δδυυννααττόόττηητταα νναα ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν σσεε μμίίαα θθεεααττρριικκήή δδηημμιιοουυρργγίίαα.. ΣΣττηηνν

ΑΑυυσσττρρίίαα,, ηη ΔΔιιεεθθννήήςς ΑΑμμννηησσττίίαα ίίδδρρυυσσεε ττοο SSppiieelleeggeell--aaii ττοο οοπποοίίοο δδίίννεειι σσττοουυςς

θθεεααττέέςς ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα εεππεεξξεερργγαασσττοούύνν μμεε ττοο ΘΘέέααττρροο ττηηςς ΕΕφφηημμεερρίίδδααςς

θθέέμμαατταα σσχχεεττιικκάά μμεε ττηη κκαακκοοπποοίίηησσηη ττηηςς γγυυννααίίκκααςς..

22..22..88.. ΤΤαα ππααιιχχννίίδδιιαα κκααιι οοιι αασσκκήήσσεειιςς FFoorruumm ττοουυ BBooaall

««ΟΟ BBooaall έέχχεειι δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι μμίίαα σσεειιρράά ααππόό αασσκκήήσσεειιςς κκααιι θθεεααττρριικκάά

ππααιιχχννίίδδιιαα πποουυ χχρρεειιάάσσττηηκκαανν δδύύοο χχρρόόννιιαα γγιιαα νναα κκααττααγγρρααφφοούύνν ((BBooaall,, 11999922 ))

ΕΕκκττόόςς ααππόό ττιιςς δδιικκέέςς ττοουυ δδηημμιιοουυρργγίίεεςς κκααιι σσυυννθθέέσσεειιςς,, οο BBooaall ,, χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί κκααιι

ππααιιχχννίίδδιιαα άάλλλλωωνν δδηημμιιοουυρργγώώνν,, τταα οοπποοίίαα ττρροοπποοπποοιιεείί ααννάάλλοογγαα μμεε ττοονν

εεππιιδδιιωωκκόόμμεεννοο σσττόόχχοο»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::6666)) ΟΟιι αασσκκήήσσεειιςς εείίννααιι

ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννεε σσττοο νναα ααιισσθθααννθθοούύνν οοιι σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς ττοο σσώώμμαα ττοουυςς,, νναα

ααπποοκκττήήσσοουυνν εεττοοιιμμόόττηητταα μμεε ααυυττόό ,, νναα κκααττααννοοήήσσοουυνν ττιιςς κκιιννήήσσεειιςς,, ττοουυςς

μμηηχχααννιισσμμοούύςς,,.. κκααιι ττιιςς σσχχέέσσεειιςς πποουυ ααννααππττύύσσσσεειι ττοο εεμμππλλεεκκόόμμεεννοο άάττοομμοο μμεε ττοονν

ππεερριιββάάλλλλοονντταα χχώώρροο κκααιι ττοουυςς άάλλλλοουυςς.. ΗΗ εερργγαασσίίαα ααυυττήή εείίννααιι σσαανν έέννααςς

μμοοννόόλλοογγοοςς ΤΤαα ππααιιχχννίίδδιιαα ααφφοορροούύνν ττηηνν εεκκφφρραασσττιικκόόττηητταα ττοουυ σσώώμμααττοοςς κκααιι

ππααίίρρννοουυνν ττηη μμοορρφφήή δδιιααλλόόγγοουυ.. ΤΤόόσσοο τταα ππααιιχχννίίδδιιαα όόσσοο κκααιι οοιι αασσκκήήσσεειιςς

ττααξξιιννοομμοούύννττααιι σσεε ππέέννττεε κκααττηηγγοορρίίεεςς ((BBooaall 11999922 σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::6666--6688))

ΑΑιισσθθααννόόμμαασσττεε ααυυττόό πποουυ αακκοουυμμππάάμμεε

ααιισσθθααννόόμμαασσττεε ααυυττόό πποουυ αακκοούύμμεε

Page 60: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

60

δδυυννααμμοοπποοιιοούύμμεε ττιιςς ααιισσθθήήσσεειιςς

κκοοιιττάάζζοουυμμεε όό,,ττιι ββλλέέπποουυμμεε

οοιι ααιισσθθήήσσεειιςς μμααςς θθυυμμοούύννττααιι

ΤΤαα σσυυμμππεερράάσσμμαατταα μμιιααςς έέρρεευυννααςς,, μμεεττάά ααππόό ττρρεειιςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς μμεε μμέέλληη οομμάάδδωωνν

πποουυ εείίχχαανν ππάάρρεειι μμέέρροοςς σστταα ππααιιχχννίίδδιιαα FFoorruumm,, υυπποοδδεειικκννύύοουυνν όόττιι τταα ππααιιχχννίίδδιιαα

FFoorruumm,, εεννέέχχοουυνν έένναα δδηημμοοκκρρααττιικκόό δδυυννααμμιικκόό πποουυ μμπποορρεείί νναα ββεελλττιιώώσσεειι ττιιςς

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς ιικκααννόόττηηττεεςς ττωωνν μμεελλώώνν κκααιι νναα κκααλλλλιιεερργγήήσσεειι ααξξίίεεςς πποουυ

υυππάάρρχχοουυνν σσεε μμίίαα δδηημμοοκκρρααττιικκήή κκοοιιννωωννίίαα.. ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::6666..))

22..22..99.. ΤΤοο οουυρράάννιιοο ττόόξξοο ττηηςς ΕΕππιιθθυυμμίίααςς ττοουυ BBooaall κκααιι ττοο χχττύύππηημμαα ττοο κκεεφφάάλλιι

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοο BBooaall ,, ττοο ΟΟυυρράάννιιοο ΤΤόόξξοο ττηηςς ΕΕππιιθθυυμμίίααςς,, εείίννααιι έένναα σσύύννοολλοο

θθεεααττρριικκώώνν ττεεχχννιικκώώνν κκααιι αασσκκήήσσεεωωνν πποουυ εεππιιββάάλλλλοουυνν ττηη δδύύννααμμηη ττοουυ

««ααιισσθθηηττιικκοούύ χχώώρροουυ»» σσττοο άάττοομμοο,, ββοοηηθθώώννττααςς ττοο νναα εεξξεεττάάσσεειι ττηηνν ααττοομμιικκόόττηητταα

ττοουυ κκααιι ττιιςς κκααττααππιιέέσσεειιςς πποουυ έέχχεειι εεννσσττεερρννιισσττεείί κκααιι ττιιςς οοπποοίίεεςς μμπποορρεείί νναα

ττοοπποοθθεεττήήσσεειι μμέέσσαα σσεε σσυυμμφφρρααζζόόμμεενναα εευυρρύύττεερροουυ πποολλιιττιισσμμοούύ.. ΣΣττοο ΟΟυυρράάννιιοο

ΤΤόόξξοο ττηηςς ΕΕππιιθθυυμμίίααςς,, εεσσωωκκλλεείίεεττααιι κκααιι ηη ιιδδέέαα όόττιι ττοο νναα έέρρθθεειι κκάάπποοιιοο άάττοομμοο

ααννττιιμμέέττωωπποο μμεε ττοο ππρρόόββλληημμαα ττοουυ κκααιι νναα ττοο ααννααγγννωωρρίίσσεειι ωωςς ττέέττοοιιοο,, ααπποοττεελλεείί ττοο

ππρρώώττοο ββήήμμαα γγιιαα νναα οοδδηηγγηηθθεείί σσττηη λλύύσσηη.. ΤΤοο νναα ββλλέέππεειιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς σσκκιιέέςς νναα

δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι ααππόό φφωωςς εείίννααιι ππεερριισσσσόόττεερροο δδυυννααμμιικκόό ααππόό ττοο νναα ββρρεειι ττηηνν ίίδδιιαα

ττηη λλύύσσηη κκααιι αανν σσττααμμααττήήσσεειιςς.. ΟΟιι ψψυυχχοοθθεερρααππεευυττιικκοοίί ττρρόόπποοιι πποουυ ππρροοσσέέγγγγιισσεε οο

BBooaall ααννααδδεείίξξααννεε ααυυττήή ττηη θθεερρααππεευυττιικκήή δδύύννααμμηη ττοουυ θθεεάάττρροουυ,, ((ΆΆλλκκηησσττιιςς

22000088 ::6699))

22..22..1100.. ΤΤοο ΡΡιιζζοοσσππαασσττιικκόό ΘΘέέααττρροο ττοουυ BBooaall

ΤΤοο ρριιζζοοσσππαασσττιικκόό θθέέααττρροο εείίννααιι έένναα θθέέααττρροο ττοουυ 2200οουυ ααιιώώνναα κκααιι έέχχεειι

σσττόόχχοο νναα εεππιιφφέέρρεειι ααλλλλααγγέέςς σσττιιςς υυφφιισσττάάμμεεννεεςς ααππόόψψεειιςς,, σσυυννθθήήκκεεςς κκααιι θθεεσσμμοούύ..

ΈΈχχοουυνν δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί ππααγγκκοοσσμμίίωωςς πποολλλλέέςς οομμάάδδεεςς,, εεννώώ κκάάπποοιιεεςς έέχχοουυνν

««ππρροοχχωωρρήήσσεειι κκααιι σσεε αακκρρααίίεεςς,, εευυρρηημμααττιικκέέςς κκααιι ππρροοκκλληηττιικκέέςς θθεεααττρριικκέέςς

Page 61: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

61

εεκκφφρράάσσεειιςς σσυυννήήθθωωνν μμεε ττηη σσυυμμμμεεττοοχχήή ττωωνν θθεεααττώώνν,, ππρροοκκεειιμμέέννοουυ νναα

ααφφυυππννίίσσοουυνν σσυυννεειιδδήήσσεειιςς ήή νναα ππρροοκκααλλέέσσοουυνν ττοουυςς θθεεααττέέςς σσττηη δδρράάσσηη κκααιι σσττηηνν

κκοοιιννωωννιικκήή σσυυμμμμεεττοοχχήή..»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088 ::7700))

22..22..1111.. ΤΤοο ΘΘέέααττρροο γγιιαα ττηηνν ΑΑννάάππττυυξξηη

««ΤΤοο ΘΘέέααττρροο γγιιαα ττηηνν ΑΑννάάππττυυξξηη εείίννααιι έένναα ααννααππττυυξξιιαακκόό εερργγααλλεείίοο γγιιαα

ααλλλλααγγήή,, έένναα σσυυμμμμεεττοοχχιικκόό θθέέααττρροο πποουυ εεννθθααρρρρύύννεειι ττοονν ααυυττοοσσχχεεδδιιαασσμμόό κκααιι ττηηνν

ααννάάλληηψψηη ρρόόλλωωνν ααππόό ττοουυςς θθεεααττέέςς κκααιι μμπποορρεείί νναα σσυυννδδυυάάζζεεττααιι μμεε έένναα σσεεννάάρριιοο

γγρρααμμμμέέννοο γγιιαα ττοο σσκκοοππόό πποουυ εεππιιδδιιώώκκεειι.. ΜΜπποορρεείί νναα εεμμππεερριιέέχχεειι έένναα κκωωμμιικκόό ήή

ττρρααγγιικκόό δδρρώώμμεεννοο μμεε εεκκφφωωννοούύμμεεννοο λλόόγγοο,, μμοουυσσιικκήή,, ττρρααγγοούύδδιι ήή χχοορρόό,, μμιιμμιικκήή κκααιι

σσυυμμμμεεττοοχχιικκόό--σσχχεεδδιιαασσττιικκόό θθέέααττρροο ήή σσυυννδδυυαασσμμόό ττοουυςς.. ΤΤοο θθέέααττρροο γγιιαα ττηηνν

ΑΑννάάππττυυξξηη χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί κκυυρρίίωωςς ττοο ππααιιχχννίίδδιι ρρόόλλωωνν.. ΠΠοολλλλέέςς φφοορρέέςς γγίίννεεττααιι

χχρρήήσσηη κκοούύκκλλωωνν κκααιι ααννδδρρεείίκκεελλώώνν»».. ΤΤοο ΘΘέέααττρροο γγιιαα ττηηνν ΑΑννάάππττυυξξηη έέχχεειι

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί ααππόό πποολλλλοούύςς οορργγααννιισσμμοούύςς ((ππ..χχ.. UUnneessccoo,, SSaavvee tthhee CChhiillddrreenn))

γγιιαα εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς ππρροοππααγγααννδδιισσττιικκοούύςς,, υυπποοσσττηηρριικκττιικκοούύςς αακκόόμμαα κκααιι

θθεερρααππεευυττιικκοούύςς σσκκοοπποούύςς.. ΗΗ έέμμφφαασσηη πποουυ δδίίννεεττααιι σσττηηνν οομμααδδιικκήή εεξξεερρεεύύννηησσηη

εεννόόςς θθέέμμααττοοςς ππρροοκκααλλεείί ττηηνν ααυυθθόόρρμμηηττηη έέκκφφρραασσηη,, πποουυ δδιιεευυκκοολλύύννεειι ττηηνν ττααύύττιισσηη

μμεε έένναα ζζήήττηημμαα όόππωωςς οοιι ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς,, τταα σσττεερρεεόόττυυππαα,, οοιι ττααυυττόόττηηττεεςς,, οοιι

φφόόββοοιι,, τταα ττααμμπποούύ κκ..αα.. ((ΆΆλλκκηησσττηηςς 22000088::7711)).. ««ΝΝαα σσηημμεειιωωθθεείί όόττιι ττοο ΘΘέέααττρροο

γγιιαα ττηηνν ΑΑννάάππττυυξξηη ππααρρέέχχεειι όόχχιι μμόόννοο ττηηνν ππλληηρροοφφόόρρηησσηη,, ααλλλλάά κκααιι ττοονν ττρρόόπποο μμεε

ττοονν οοπποοίίοο μμπποορρεείί νναα εεμμππιισσττεευυττεείί ααυυττήή ηη ππλληηρροοφφόόρρηησσηη κκααιι νναα ααφφοομμοοιιωωθθεείί ααππόό

ττηηνν εεκκάάσσττοοττεε κκοουυλλττοούύρραα,, ώώσσττεε νναα γγίίννεειι εεύύχχρρηησσττηη γγννώώσσηη κκααιι κκρριιττιικκήή θθεεώώρρηησσηη,,

ββάάσσηη γγιιαα μμεελλλλοοννττιικκέέςς δδρράάσσεειιςς..»» ((ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοοςς,, 22000033 σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς

22000088::7722))

22..22..1122.. ΤΤοο PPllaayy bbaacckk TThheeaattrree

TToo PPllaayy bbaacckk TThheeaattrree,, δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκεε ααππόό ττοο 11997755 ααππόό ττοονν

JJoonnaatthhaann FFooxx κκααιι ττοο JJoo SSaallaass ΑΑνν κκααιι φφααιιννοομμεεννιικκάά μμοοιιάάζζεειι μμεε ττοο ψψυυχχόόδδρρααμμαα

Page 62: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

62

ττοουυ MMoorreennoo κκααιι ττοο ΘΘέέααττρροο ττοουυ ΚΚααττααππιιεεσσμμέέννοουυ ττοουυ BBooaall,, δδιιααφφέέρρεειι.. ΤΤοο PPllaayy

bbaacckk tthheeaattrree,, εείίννααιι μμίίαα μμοορρφφήή ααυυττοοσσχχέέδδιιοουυ θθεεάάττρροουυ κκααιι μμπποορρεείί νναα

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι σσεε έένναα κκοοιιννόό θθέέααττρροο,, σσττοονν ττόόπποο εερργγαασσίίααςς σσεε έένναα εερργγαασσττήήρριι,,

σσεε έένναα σσχχοολλεείίοο,, σσεε έένναα ννοοσσοοκκοομμεείίοο.. ««ΤΤαα μμέέλληη μμιιαα οομμάάδδααςς ααφφηηγγοούύννττααιι ιισσττοορρίίεεςς

ααππόό ττηη ζζωωήή ττοουυςς κκααιι ττιιςς ββλλέέπποουυνν νναα ααννααππααρρίίσσττααννττααιι ααππόό ττηη σσύύγγχχρροοννηη

κκοοιιννωωννίίαα,, δδιιααττααρράάσσσσοοννττααςς ήή αακκυυρρώώννοοννττααςς ήή κκααττααρργγώώννττααςς ππρροοσσωωρριιννάά ττιιςς

εεππιικκρρααττοούύσσεεςς δδοομμέέςς,, έέττσσιι ώώσσττεε νναα μμπποορρέέσσοουυνν νναα ααννααδδυυθθοούύνν ννέέεεςς σσχχέέσσεειιςς

μμέέσσαα σσττηηνν οομμάάδδαα ((FFooxx,, CCoowweell,, && MMoonnttggoommeerryy,, 11999944 σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088 ::7755))

ΤΤοο PPllaayy bbaacckk tthheeaattrree ααπποοσσκκοοππεείί σσττηηνν ππρροοσσωωππιικκήή κκααιι κκοοιιννωωννιικκήή

μμεεττααμμόόρρφφωωσσηη ττωωνν σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν μμέέσσαα ααππόό ττοο μμοοίίρραασσμμαα μμιιααςς θθεεααττρριικκήήςς

εεμμππεειιρρίίααςς σσεε έένναα χχώώρροο ττεελλεεττοουυρργγίίααςς ((FFooxx,, 22000000aa..,, 22000000bb σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς

22000088:: 7755 ))»»

22..33.. ……..ΣΣττηηρριιζζόόμμεεννηη κκααιι ααππόό ττηηνν οοιικκοογγέέννεειιαα ττηηςς --ττηη δδρρααμμααττοοπποοιιηημμέέννηη

κκοοιιννωωννίίαα……

««ΕΕννττοούύττοοιιςς εεξξααιιττίίααςς ττηηςς ππααρρααττεεττααμμέέννηηςς έέκκθθεεσσηηςς μμααςς σσεε θθεεααττρροοπποοιιηημμέέννεεςς

ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς ττηηςς ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς,, μμπποορρεείί νναα ππρροοσσππααθθοούύμμεε νναα

κκααττααλλάάββοουυμμεε ττιιςς ππρράάξξεειιςς μμααςς μμέέσσαα ααππόό μμίίαα σσυυννεείίδδηησσηη πποουυ εείίννααιι κκιι ααυυττήή ηη ίίδδιιαα

δδρρααμμααττοοπποοιιηημμέέννηη.. ΕΕίίμμαασσττεε γγννώώσσττεεςς μμιιααςς πποολλύύππλλοοκκηηςς ππηηγγήήςς ννοοηημμάάττωωνν τταα

οοπποοίίαα εελλέέγγχχοουυμμεε μμόόννοο μμεερριικκώώςς.. ΤΤαα ννοοήήμμαατταα ααυυττάά εείίννααιι όόμμωωςς εεννσσωωμμααττωωμμέένναα

σσττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα ττηηνν οοπποοίίαα γγννωωρρίίζζοουυμμεε κκααιι κκααττααλλααββααίίννοουυμμεε κκααιι

ηη οοπποοίίαα αασσκκεείί ππιιέέσσεειιςς ώώσσττεε νναα κκααθθοορρίίσσεειι πποοιιοοίί ννοομμίίζζοουυμμεε όόττιι εείίμμαασσττεε κκααιι ππώώςς

ννοομμίίζζοουυμμεε όόττιι ππρρέέππεειι νναα εεννεερργγοούύμμεε..»» ((HHoorrnnbbrrooookk 11998899::111111--111122))

OO RRaayymmoonndd WWiilllliiaammss σσεε μμίίαα οομμιιλλίίαα πποουυ έέδδωωσσεε σσττοο ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο ττοουυ

CCaammbbrriiddggee εείίχχεε ππεειι χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά όόττιι σσττηηνν εεπποοχχήή ττοουυ οοιι άάννθθρρωωπποοιι έέββλλεεππαανν

Page 63: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

63

μμέέσσαα σσεε μμίίαα εεββδδοομμάάδδαα ππεερριισσσσόόττεερρεεςς θθεεααττρριικκέέςς ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς ααππόό όόσσεεςς όόλλοοιι

οοιι άάννθθρρωωπποοιι σσττοο ππααρρεελλθθόόνν έέββλλεεππαανν σσεε όόλληη ττοουυςς ττηη ζζωωήή ((WWiilllliiaammss 11997755::55))

ΚΚααιι δδεενν εεννννοοοούύσσεε ββέέββααιιαα όόττιι ππήήγγααιινναανν μμεε μμεεγγααλλύύττεερρηη σσυυχχννόόττηητταα σσττοο θθέέααττρροο..

ΟΟ ΑΑμμεερριικκααννόόςς ψψυυχχοολλόόγγοοςς κκααιι φφιιλλόόσσοοφφοοςς GGeeoorrggee HHeerrbbeerrtt MMeeaadd θθεεωωρρεείί όόττιι

σσττοο μμυυααλλόό μμααςς φφττιιάάχχννοοννττααιι τταα σσεεννάάρριιαα κκοοιιννωωννιικκήήςς δδρράάσσηηςς.. ΤΤοο σσεεννάάρριιοο εεννόόςς

έέρργγοουυ όόμμωωςς χχρρεειιάάζζεεττααιι νναα εερρμμηηννεευυττεείί.. ΚΚάάπποοιιαα ααππόό ααυυττάά τταα σσεεννάάρριιαα,,

ππααίίζζοοννττααιι σσττοο θθέέααττρροο ττοουυ μμυυααλλοούύ μμααςς,, κκααιι άάλλλλαα ββρρίίσσκκοουυνν ττηη δδύύννααμμηη νναα

εεξξωωττεερριικκεευυττοούύνν σσττηη ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα ττηηςς κκααθθηημμεερριιννήήςς ζζωωήήςς ((LLyymmaann aanndd

SSccootttt::110033--110044)).. ΣΣεε ααυυττήή ττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη γγιιννόόμμαασσττεε ααννάάλλοογγαα ππόόττεε θθεεααττέέςς κκααιι

ππόόττεε ηηθθοοπποοιιοοίί..

ΟΟιι σσκκηηννιικκέέςς ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς,, πποουυ δδεε λλααμμββάάννοουυνν χχώώρραα ππάάννωω σσττηη σσκκηηννήή

ααλλλλάά σστταα ΜΜΜΜΕΕ,, σσττοονν κκιινν//γγρράάφφοο,, ττηηνν ττηηλλεεόόρραασσηη,, ττοο ρρααδδιιόόφφωωννοο,, κκττλλ..

ααπποοττεελλοούύνν ττοονν κκααθθρρέέφφττηη μμιιααςς οολλόόκκλληηρρηηςς κκοουυλλττοούύρρααςς ,, ηη οοπποοίίαα έέχχεειι

δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί ααππόό τταα σσεεννάάρριιαα ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν πποουυ κκααττάάφφεερραανν νναα

εεξξωωττεερριικκεευυττοούύνν.. ΗΗ ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη ττοουυςς γγιιαα ττηηνν εεφφααρρμμοογγήή ττωωνν σσεεννααρρίίωωνν πποουυ

φφττιιάάχχννοουυνν μμεε ττοο μμυυααλλόό ττοουυςς,, ττοουυςς κκααθθιισσττάά ηηθθοοπποοιιοούύςς εεννώώ ηη ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη

ααυυττώώνν ττοουυςς κκάάννεειι θθεεααττέέςς.. ΗΗ ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα πποουυ ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι μμέέσσωω ττηηςς

θθέέαασσηηςς μμεε πποολλύύ γγρρήήγγοορροο ρρυυθθμμόό,, εεππηηρρεεάάζζεειι ττηηνν ααννττίίλληηψψηη πποουυ έέχχεειι οο κκάάθθεε

άάννθθρρωωπποοςς γγιιαα ττοονν εεααυυττόό ττοουυ κκααιι ττοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς γγύύρρωω ττοουυ.. ΈΈττσσιι έέχχοουυμμεε

φφττάάσσεειι σσττοο σσηημμεείίοο νναα μμιιλλάάμμεε γγιιαα ««δδρρααμμααττοοπποοιιηημμέέννηη σσυυννεείίδδηησσηη»» ττοουυ σσύύγγχχρροοννοουυ

ααννθθρρώώπποουυ.. ΜΜεε δδεεδδοομμέέννοο ττοο δδρρααμμααττιικκόό σσττοοιιχχεείίοο πποουυ κκυυλλάά σσττιιςς φφλλέέββεεςς όόλλωωνν

ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν,, κκααιι ττηηςς ««δδρρααμμααττοοπποοιιηημμέέννηηςς σσυυννεείίδδηησσηηςς»»,, θθαα μμπποορροούύσσααμμεε νναα

πποούύμμεε όόττιι ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη ααπποοττεελλεείί έένναα εείίδδοοςς γγρρααμμμμααττιισσμμοούύ γγιιαα ττηηνν

κκααττάάσστταασσηη πποουυ ππεερριιγγρράάφφθθηηκκεε.. ΚΚααιι όόππωωςς όόλλαα τταα εείίδδηη γγρρααμμμμααττιισσμμοούύ έέχχοουυνν ττηη

θθέέσσηη ττοουυςς σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη,, έέττσσιι κκααιι ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη έέχχεειι ττηη δδύύννααμμηη νναα

σσυυννεειισσφφέέρρεειι ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά σσττοο χχώώρροο ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..

Page 64: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

64

22..44.. ……ΜΜέέχχρριι πποουυ ‘‘σσττάάθθηηκκεε σστταα ππόόδδιιαα ττηηςς’’ κκααιι εειισσέέββααλλεε σσττοο χχώώρροο ττηηςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς……

««ΜΜαακκάάρριι νν’’ ααφφήήσσοουυμμεε τταα ττυυπποοπποοιιηημμέένναα θθέέααττρραα..

ΧΧρρεειιααζζόόμμαασσττεε μμίίαα γγυυμμννήή κκααιι άάδδεειιαα ααίίθθοουυσσαα,,

χχωωρρίίςς σσκκηηννήή.. ΜΜόόννοο σσ’’ έένναα ττέέττοοιιοο θθέέααττρροο

μμπποορρεείί νναα υυππάάρρξξεειι ζζωωννττααννήή ττέέχχννηη..»»

ΑΑΔΔΟΟΛΛΦΦΟΟ ΑΑΠΠΠΠΙΙΑΑ

((ΆΆλλκκηησσττιιςς 11998844::9988))

ΧΧωωρρίίςς νναα θθεεωωρρεείίττααιι όόττιι υυπποοττιιμμάάμμεε ττοο ππααρρααδδοοσσιιαακκόό θθέέααττρροο,, μμπποορροούύμμεε νναα

πποούύμμεε όόττιι ««ααννααππττύύσσσσεεττααιι μμίίαα ννέέαα δδυυννααμμιικκήή πποουυ οοδδηηγγεείί πποολλύύ ππιιοο ππέέρραα,, πποουυ σσεε

κκάάννεειι νναα γγννωωρρίίσσεειιςς ττοονν εεααυυττόό σσοουυ ττοονν άάλλλλοο,, ττοονν κκόόσσμμοο,, κκααιι σσεε κκάάννεειι νναα

ααλλλλάάξξεειιςς ττοονν εεααυυττόό σσοουυ,, ττοονν άάλλλλοο,, ττοονν κκόόσσμμοο.. ΕΕίίννααιι ααυυττόό πποουυ ααπποοκκααλλοούύμμεε

ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη»»((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::1166)) ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη

σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη εείίννααιι μμίίαα δδυυννααμμιικκήή κκααιι έένναα μμέέσσοο πποουυ έέχχεειι δδιιααμμοορρφφωωθθεείί ααππόό

ττιιςς ααλλλληηλλεεππιιδδρραασσττιικκέέςς μμοορρφφέέςς θθεεάάττρροουυ οοιι οοπποοίίεεςς σσυυννιισσττοούύνν ττηη μμήήττρραα ττωωνν

εεκκφφάάννσσεεωωνν πποουυ έέχχοουυνν υυπποοσσττεείί ώώσσμμωωσσηη σσττηηνν ππααιιδδααγγωωγγιικκήή εεππιισσττήήμμηη..

((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::3399))

ΟΟ όόρροοςς εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα ααπποοττεελλεείί μμεεττάάφφρραασσηη σστταα ΕΕλλλληηννιικκάά ττοουυ όόρροουυ

««DDrraammaa iinn EEdduuccaattiioonn»» πποουυ ααννααππττύύχχθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑγγγγλλίίαα μμεε ττηη σσηημμεερριιννήή ττοουυ

μμοορρφφήή ττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ 11998800.. ΑΑννάάλλοογγεεςς κκιιννήήσσεειιςς έέχχοουυνν ωωσσττόόσσοο εεκκδδηηλλωωθθεείί

κκααιι σσεε άάλλλλεεςς χχώώρρεεςς όόππωωςς ΓΓααλλλλίίαα,, ΤΤσσεεχχίίαα ΑΑυυσσττρρααλλίίαα,, ΚΚααννααδδάάςς,, ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.. κκλλππ..

((ΘΘάάλλεειιαα ΚΚααλλλλιιααννττάά && ΚΚααρρααββόόλλττσσοουυ ΑΑθθηηννάά)).. ΣΣττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, δδεενν έέχχεειι λλάάββεειι μμιιαα

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη μμοορρφφήή κκααθθώώςς μμέέχχρριι σσήήμμεερραα κκααττααγγρράάφφηηκκαανν λλίίγγεεςς μμεεμμοοννωωμμέέννεεςς

ααππόόππεειιρρεεςς ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::7799)) ««ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττηη ΣΣέέξξττοουυ ττοο ΘΘέέααττρροο σσττηηνν

εεκκππααίίδδεευυσσηη δδεενν μμπποορρεείί νναα εειισσααχχθθεείί άάκκρριιτταα σσττοονν εελλλληηννιικκόό χχώώρροο.. ΕΕίίννααιι

ααππααρρααίίττηηττοο νναα γγίίννοουυνν ππρροοσσααρρμμοογγέέςς κκααιι αανν μμεελλεεττηηθθεείί ττοο δδοομμιικκόό σσχχήήμμαα μμέέσσαα

σσττοο οοπποοίίοο θθαα εεννττααχχθθεείί γγιιαα νναα μμπποορρέέσσεειι νναα εεππιιββιιώώσσεειι..»»((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::7799))

Page 65: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

65

ΓΓιιαα νναα μμπποορρέέσσοουυνν νναα γγίίννοουυνν τταα ππρρώώτταα ββήήμμαατταα ππρροοςς ττηη σσωωσσττήή

κκααττεεύύθθυυννσσηη ττοο εελλλληηννιικκόό σσχχοολλεείίοο,, θθαα ήήτταανν κκααλλόό νναα γγίίννεειι μμίίαα δδιιεευυκκρρίίννηησσηη

ααννάάμμεεσσαα σσττοο ππααρρααδδοοσσιιαακκόό θθέέααττρροο σσττοο σσχχοολλεείίοο μμεε ααυυττόό πποουυ ααπποοκκααλλοούύμμεε

σσήήμμεερραα θθέέααττρροο σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη μμεε ττηηνν ττρροοππήή πποουυ έέχχεειι ππάάρρεειι ήή ααλλλλιιώώςς μμεε ττοο

εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα.. ΤΤοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα εείίννααιι μμιιαα ααυυσσττηηρράά δδοομμηημμέέννηη

ππααιιδδααγγωωγγιικκήή δδιιααδδιικκαασσίίαα.. ΑΑνν κκααιι χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι ηη θθεεααττρριικκήή φφόόρρμμαα,, δδεενν

μμααθθααίίννεειι κκααννεείίςς γγιιαα ττοο θθέέααττρροο ααλλλλάά μμααθθααίίννεειι μμέέσσωω ττοουυ θθεεάάττρροουυ.. ΟΟ CChhaarrlleess

CCoommbbss ((11998888)) εεξξηηγγεείί «« εεννώώ ττοο δδρράάμμαα σσττηηνν ττάάξξηη εεννσσωωμμααττώώννεειι πποολλλλέέςς ααππόό

ττιιςς ιιδδέέεεςς κκααιι ττηηςς ττέέχχννηηςς ττοουυ θθεεάάττρροουυ,, εεκκττιιμμάάττααιι κκυυρρίίωωςς ωωςς μμέέσσωωνν μμάάθθηησσηηςς

ππααρράά σσαανν μμοορρφφήή ττηηςς ττέέχχννηηςς..»» ΟΟιι μμεελλεεττηηττέέςς υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν όόττιι ηη

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη ττωωνν δδρρααμμααττιικκώώνν ττεεχχννιικκώώνν ,, δδεενν εείίννααιι ττοο ίίδδιιοο ππρράάγγμμαα μμεε ττηη

δδιιδδαασσκκααλλίίαα ττηηςς θθεεααττρριικκήήςς ααγγωωγγήήςς.. ΤΤοο θθέέααττρροο εείίννααιι μμίίαα μμοορρφφήή ττέέχχννηηςς πποουυ

εεσσττιιάάζζεειι σσεε έένναα ππρροοϊϊόόνν.. ΜΜίίαα ππααρρααγγωωγγήή έέρργγοουυ γγιιαα έένναα αακκρροοααττήήρριιοο.. ΤΤοο δδρράάμμαα

μμέέσσαα σσττηηνν ττάάξξηη σσυυχχννάά ααπποοκκααλλοούύμμεεννοο ωωςς δδηημμιιοουυρργγιικκέέςς δδρρααμμααττιικκέέςς αασσκκήήσσεειιςς

γγιιαα νναα δδιιααχχωωρριισσττεείί ααππόό ττοο θθέέααττρροο-- εείίννααιι άάττυυπποο κκααιι σσχχεεδδιιάάζζεειι σσττηη δδιιααδδιικκαασσίίαα

δδρρααμμααττιικκέέςς εεννεερργγοοπποοίίηησσηηςς ππρροοςς χχάάρριινν ττοουυ μμααθθηηττεευυόόμμεεννοουυ όόχχιι ττοουυ κκοοιιννοούύ..

((θθέέααττρροο σστταα θθρρααννίίαα

22..55.. ……ΤΤοο ττααξξίίδδιι ττηηςς,, ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννοο σσττηηνν κκοοιιννωωννίίαα κκααιι ττοο σσχχοολλεείίοο

υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι ττηη δδύύννααμμήή ττηηςς……

ΜΜίίαα ιιδδέέαα γγιιαα ττηη δδύύννααμμηη ττοουυ δδρράάμμααττοοςς μμπποορροούύμμεε νναα έέχχοουυμμεε δδιιααββάάζζοοννττααςς

ττηηνν πποολλύύ ππεερριιγγρρααφφιικκήή κκααιι σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκήή ππεερριιγγρρααφφήή ττηηςς ΆΆλλκκηησσττιιςς ((22000088))

όόπποουυ ααννααφφέέρρεειι ««ΣΣεε πποολλλλάά μμέέρρηη ττοουυ κκόόσσμμοουυ οοιι άάννθθρρωωπποοιι εεππεεξξεερργγάάζζοοννττααιι μμεε

ττοο δδρράάμμαα εεππίίκκααιιρραα θθέέμμαατταα σσυυγγκκρροούύσσεεωωνν,, πποολλέέμμοουυ κκααιι εειιρρήήννηηςς.. ΗΗ δδύύννααμμηη ττοουυ

δδρράάμμααττοοςς κκααιι οοιι λλεειιττοουυρργγίίεεςς ττοουυ σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύννττααιι όότταανν δδίίππλλαα ααππόό εεκκεείί

όόπποουυ ππέέφφττοουυνν οοιι ββόόμμββεεςς,, σσττοονν άάμμααχχοο ππλληηθθυυσσμμόό,, σσεε έένναα μμιισσοογγκκρρεεμμιισσμμέέννοο

χχώώρροο υυππόό ττοο φφωωςς ττωωνν κκεερριιώώνν μμίίαα οομμάάδδαα ααυυττοοσσχχεεδδιιάάζζεειι.. ΑΑυυττοοσσχχεεδδιιάάζζεειι τταα

ββιιώώμμααττάά ττηηςς,, τταα ππρροοββλλήήμμααττάά ττηηςς,, ττιιςς εελλλλεείίψψεειιςς ττηηςς,, ττιιςς εεππιιθθυυμμίίεεςς ττηηςς..»»

Page 66: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

66

((ΆΆλλκκηησσττιιςς,, 22000088::3366)) ΕΕάάνν ααννααλλοογγιισσττοούύμμεε ττηη δδύύννααμμηη ααυυττήή σσττοο ππλλααίίσσιιοο ττοουυ

σσχχοολλεείίοουυ ίίσσωωςς ττρροομμάάξξοουυμμεε.. ΠΠρροοττοούύ εεππιιχχεειιρρηηθθεείί νναα γγίίννεειι μμίίαα ππρροοσσέέγγγγιισσηη ττηηςς

δδύύννααμμηηςς ττοουυ δδρράάμμααττοοςς ττοο σσχχοολλεείίοο θθαα ήήτταανν κκααλλόό νναα ααννααφφεερρθθεείί όόττιι ττοο δδρράάμμαα

εείίννααιι μμίίαα εευυχχάάρριισσττηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα κκααττάάλλλληηλληη γγιιαα μμααθθηηττέέςς όόλλωωνν ττωωνν

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν ββααθθμμίίδδωωνν κκααιι δδυυννααττοοττήήττωωνν,, ιικκααννήή νναα ππρροοσσφφέέρρεειι κκοοιιννωωννιικκόό--

σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,, ααφφοούύ σσυυννδδέέεειι ττααυυττόόχχρροονναα ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα,, ττηη

γγννώώσσηη κκααιι ττηηνν κκοοιιννωωννιικκόόττηητταα κκααιι σσττηηρρίίζζεεττααιι σσττηη ββιιωωμμααττιικκήή μμάάθθηησσηη..((LLyynncchh--

BBrroowwnn&& TToommlliissoonn,, 11999999))

ΤΤηη δδύύννααμμηη ττοουυ δδρράάμμααττοοςς σσττοο σσχχοολλιικκόό ππεερριιββάάλλλλόόνν μμπποορροούύμμεε νναα ττηηνν

ππααρρααττηηρρήήσσοουυμμεε ττόόσσοο ααππόό ττηη φφιιλλοοσσοοφφιικκήή σσκκοοππιιάά όόσσοο κκααιι μμέέσσαα σσεε έένναα

εεππιισσττηημμοοννιικκόό ππλλααίίσσιιοο.. ΣΣττοο ππλλααίίσσιιοο ττηηςς φφιιλλοοσσοοφφίίααςς έέχχοουυμμεε ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα

σσχχηημμααττίίσσοουυμμεε ννοοεερρέέςς εειικκόόννεεςς γγιιαα ττοο ππώώςς κκυυμμααίίννεεττααιι ηη ααλλήήθθεειιαα πποουυ ααφφοορράά ττηηνν

σσυυννύύππααρρξξηη κκααιι ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη ααννθθρρώώππωωνν ααππόό δδιιααφφοορρεεττιικκάά πποολλιιττιισσμμιικκάά

ππεερριιββάάλλλλοονντταα κκααιι ααννττιιλληηφφθθοούύμμεε μμεε πποοιιόό ττρρόόπποο εεππιιδδρράά ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη

οούύττωωςς ώώσσττεε νναα ααννααδδυυθθεείί ηη ααλλήήθθεειιαα πποουυ εεππιιφφέέρρεειι ιισσοορρρροοππίίεεςς κκααιι ααρρμμοοννιικκήή

σσυυννύύππααρρξξηη.. ΜΜέέσσαα ααππόό ττοο ππρρίίσσμμαα ττοουυ εεππιισσττηημμοοννιικκοούύ ππλλααιισσίίοουυ,, άάννθθρρωωπποοιι πποουυ

έέχχοουυνν αασσχχοολληηθθεείί σσυυσσττηημμααττιικκάά μμεε ττηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ττοο θθέέααττρροο,, μμααςς

ππααρρέέχχοουυνν χχρρήήσσιιμμεεςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς γγιιαα ττηηνν εεππίίδδρραασσηη ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σστταα

ππααιιδδιιάά,, ππρροοεερρχχόόμμεεννεεςς ττόόσσοο ααππόό έέρρεευυννεεςς όόσσοο κκααιι ααππόό ααππλλέέςς ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς ττοουυ..

22..55..11.. ……ΑΑππόό φφιιλλοοσσοοφφιικκήή σσκκοοππιιάά φφααίίννεεττααιι ηη δδιιαακκύύμμααννσσηη ττηηςς ααλλήήθθεειιααςς,,

γγιιαα ττηη σσυυννύύππααρρξξηη δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν πποολλιιττιισσμμώώνν σσττηη σσχχοολλιικκήή ττάάξξηη……

ΚΚααθθέέννααςς μμααςς εείίννααιι μμόόννοο έένναα μμέέρροοςς ττοουυ σσυυννοολλιικκοούύ ααννθθρρώώπποουυ[[……]] ΚΚάάθθεε

πποολλιιττιισσμμόόςς εεκκφφρράάζζεειι μμίίαα δδιιααφφοορρεεττιικκήή σσεελλίίδδαα ττοουυ εεσσωωττεερριικκοούύ άάττλλαανντταα,, ααλλλλάά

οολλόόκκλληηρρηη ηη ααννθθρρώώππιιννηη ααλλήήθθεειιαα εείίννααιι σσφφααιιρριικκήή κκααιι ττοο θθέέααττρροο εείίννααιι οο ττόόπποοςς

όόπποουυ τταα κκοομμμμάάττιιαα ττοουυ ππααζζλλ μμπποορροούύνν ππάάλλιι νναα σσυυννααρρμμοολλοογγηηθθοούύνν..

Page 67: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

67

PP.. BBrrooookk

((ΣΣττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::3300))

ΈΈχχοοννττααςς ωωςς ββάάσσηη ττηη σσφφααιιρριικκήή ααννθθρρώώππιιννηη ααλλήήθθεειιαα ττοουυ PP.. BBrrooookk κκααιι

ττοο σσύύμμββοολλοο ττηηςς κκιιννέέζζιικκηηςς φφιιλλοοσσοοφφίίααςς ΓΓιινν κκααιι ΓΓιιααννγγκκ ττοο οοπποοίίοο σσεε

ττρριισσδδιιάάσσττααττηη μμοορρφφήή εείίννααιι μμίίαα σσφφααίίρραα,, θθαα μμπποορροούύμμεε νναα ππεερριιγγρράάψψοουυμμεε ππώώςς

κκυυμμααίίννεεττααιι ηη ααννθθρρώώππιιννηη ααλλήήθθεειιαα κκααττάά ττηη σσυυννύύππααρρξξηη κκααιι ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη

δδιιααφφόόρρωωνν πποολλιιττιισσμμώώνν κκααιι μμεε πποοιιόό ττρρόόπποο μμπποορρεείί ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη νναα

εεππιιφφέέρρεειι ιισσοορρρροοππίίεεςς σσττοο εεσσωωττεερριικκόό ααυυττήήςς ττηηςς σσφφααίίρρααςς ήή ααλλλλιιώώςς κκααττάά ττοονν PP..

BBrrooookk νναα σσυυννααρρμμοολλοογγηηθθοούύνν ππάάλλιι τταα κκοομμμμάάττιιαα ττοουυ ππααζζλλ..

ΠΠρρααγγμμααττιικκέέςς κκααιι φφαανντταασσττιικκέέςς σσκκέέψψεειιςς ωωςς ααιιττίίαα δδιιαακκύύμμααννσσηηςς ττηηςς

ααννθθρρώώππιιννηηςς ααλλήήθθεειιααςς::ΤΤοο ΓΓιινν κκααιι ΓΓιιααννγγκκ ααπποοττεελλεείίττααιι ααππόό δδύύοο κκοομμμμάάττιιαα..

ΤΤοο κκάάθθεε δδιιααιιρρεεμμέέννοο κκοομμμμάάττιι,, εεμμππεερριιέέχχεειι ττοο σσππόόρροο ττοουυ άάλλλλοουυ κκοομμμμααττιιοούύ..

ΑΑνν δδααννεειισσττοούύμμεε ττοο σσύύμμββοολλοο ααυυττόό ααππόό ττηηνν κκιιννέέζζιικκηη φφιιλλοοσσοοφφίίαα,, κκααιι ττοο

ττοοπποοθθεεττήήσσοουυμμεε σσττοο ππλλααίίσσιιοο πποουυ εεππιιχχεειιρροούύμμεε νναα εεξξηηγγήήσσοουυμμεε ττηηνν

ααννααγγκκααιιόόττηητταα ττοουυ δδρράάμμααττοοςς σστταα σσχχοολλεείίαα //σσττηηνν κκοοιιννωωννίίαα,, θθαα μμπποορροούύσσεε νναα

φφααννεείί ωωςς χχρρήήσσιιμμοο εεππεεξξηηγγηηττιικκόό εερργγααλλεείίοο.. ΤΤοο σσχχοολλεείίοο εείίννααιι μμιιαα οολλόόττηητταα,, μμίίαα

σσφφααίίρραα,, σσττηηνν οοπποοίίαα σσυυννυυππάάρρχχοουυνν οο χχώώρροοςς ττηηςς ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς κκααιι οο

χχώώρροοςς ττηηςς φφαανντταασσίίααςς ΟΟ ππρρααγγμμααττιικκόόςς χχώώρροοςς,, εεμμππεερριιέέχχεειι σσττοοιιχχεείίαα

φφαανντταασσττιικκάά κκααιι ττοο ααννττίίσσττρροοφφοο.. ΤΤαα σσττοοιιχχεείίαα ,, οοιι σσκκέέψψεειιςς ααυυττέέςς πποουυ

υυπποοκκρρύύππττοοννττααιι σσττοουυςς δδύύοο χχώώρροουυςς,, ααπποοττεελλοούύνν ττοο σσππόόρροο γγιιαα ττοο ααννττίίθθεεττόό

ττοουυςς.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά πποουυ κκιιννοούύννττααιι σσττοονν ππρρααγγμμααττιικκόό χχώώρροο έέχχοουυνν ααννάάγγκκηη ααππόό

μμιικκρρέέςς φφαανντταασσττιικκέέςς ααπποοδδρράάσσεειιςς.. ΤΤιιςς ααπποοδδρράάσσεειιςς ααυυττέέςς ττιιςς έέχχοουυνν

μμεεγγααλλύύττεερρηη ααννάάγγκκηη τταα ππααιιδδιιάά μμιικκρρόόττεερρηηςς ηηλλιικκίίααςς.. ΚΚάάννοουυνν εεπποομμέέννωωςς

φφαανντταασσττιικκέέςς σσκκέέψψεειιςς.. ΚΚάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά,, λλόόγγοουυ κκααιι ττοουυ ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς όόπποουυ

ααννααππττύύσσσσοοννττααιι,, έέχχοουυνν εεππίίγγννωωσσηη ττοουυ χχώώρροουυ όόπποουυ ββρρίίσσκκοοννττααιι κκααιι ττωωνν

φφαανντταασσττιικκώώνν σσκκέέψψεεώώνν ττοουυςς.. ΣΣεε κκάάπποοιιαα άάλλλλαα όόμμωωςς,, οοιι σσκκέέψψεειιςς ααυυττέέςς,,

μμεεττααττρρέέπποοννττααιι σσεε ψψεευυδδααιισσθθήήσσεειιςς,, οοιι οοπποοίίεεςς μμπποορρεείί νναα μμηηνν εείίννααιι ττίίπποοττεε άάλλλλοο

ππααρράά λλααννθθαασσμμέέννεεςς ααννττιιλλήήψψεειιςς ττωωνν εεννήήλλιικκωωνν πποουυ έέχχοουυνν εεσσωωττεερριικκεευυθθεείί σστταα

Page 68: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

68

ππααιιδδιιάά.... ΓΓιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα εείίννααιι ψψεευυδδααίίσσθθηησσηη νναα λλέέννεε όόττιι τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν

ααλλλλοοδδααππώώνν πποουυ ππηηγγααίίννοουυνν σσεε εελλλληηννιικκάά σσχχοολλεείίαα,, ππρρέέππεειι νναα ααπποομμοοννωωθθοούύνν

γγιιααττίί θθαα μμααςς ‘‘ββλλάάψψοουυνν’’.. ΕΕπποομμέέννωωςς,, εεάάνν ττοο σσχχήήμμαα πποουυ δδεείίχχννεειι ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα

μμιιαα κκοοιιννωωννίίααςς ήή εεννόόςς σσχχοολλεείίοουυ ,, εείίννααιι κκάάππωωςς έέττσσιι

ΣΣττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ υυππάάρρχχοουυνν ψψεευυδδααιισσθθήήσσεειιςς ,, ηη κκοοιιννωωννίίαα ήή ττοο σσχχοολλεείίοο

χχάάννεειι ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα,, ττοο σσχχήήμμαα ααλλλλάάζζεειι μμοορρφφήή κκααιι φφααίίννεεττααιι κκάάππωωςς έέττσσιι..

δδηηλλααδδήή κκάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά ααπποομμοοννώώννοουυνν όόσσεεςς ππρρααγγμμααττιικκέέςς σσκκέέψψεειιςς δδεενν

ααννττέέχχοουυνν κκααιι οο ππρρααγγμμααττιικκόόςς χχώώρροοςς σσττοονν οοπποοίίοο κκιιννοούύννττααιι,, σσυυρρρριικκννώώννεεττααιι..

ΑΑυυττόόμμαατταα,, τταα ππρρααγγμμααττιικκάά γγεεγγοοννόότταα,, σσκκέέψψεειιςς σσττοονν άάλλλλοο χχώώρροο,, ππλληηθθααίίννοουυνν

κκααιι δδεενν γγννωωρρίίζζοουυνν ππώώςς νναα ττιιςς χχεειιρριισσττοούύνν..

Πραγματικός

χώρος

Φανταστικές σκέψεις

Πραγματικές σκέψεις

Φανταστικός χώρος

Πραγματι

κός χώρος

Φανταστικές σκέψεις

Πραγματικές σκέψεις

Φανταστικός χώρος

Page 69: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

69

22..55..11..11 ……κκααθθώώςς κκααιι οο.. ττρρόόπποοςς εεππιιρρρροοήήςς ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς,, γγιιαα

ττηηνν ααννάάδδυυσσηη ττηηςς ααννθθρρώώππιιννηηςς ααλλήήθθεειιααςς……

ΤΤοο δδρράάμμαα θθαα μμπποορροούύσσεε νναα χχααρραακκττηηρριισσττεείί ωωςς ηη σσυυννάάρρττηησσηη πποουυ έέχχεειι

ττηη δδύύννααμμηη νναα εεππιιφφέέρρεειι ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα σσττοο εεσσωωττεερριικκόό ααυυττήήςς ττηηςς σσφφααίίρρααςς γγιιαα

ττηηνν ααρρμμοοννιικκήή σσυυννύύππααρρξξηη κκααιι χχωωρρίίςς ππρροοββλλήήμμαατταα ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη

δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν πποολλιιττιισσμμώώνν,, ττόόσσοο μμεε μμίίαα σσχχοολλιικκήή ττάάξξηη όόσσοο κκααιι σσττηηνν εευυρρύύττεερρηη

κκοοιιννωωννίίαα.. ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοουυςς JJoohhnn OO’’TTooooll && BBrraadd HHaasseemmaann ««κκάάθθεε δδρράάμμαα

εείίννααιι έένναα φφαανντταασσττιικκόό μμοοννττέέλλοο ππρρααγγμμααττιικκήήςς ααννθθρρώώππιιννηηςς σσυυμμππεερριιφφοορράάςς»».. ΟΟ

άάννθθρρωωπποοςς δδρραα μμέέσσαα σσεε έένναα φφαανντταασσττιικκόό ππλλααίίσσιιοο,, ττοο οοπποοίίοο ττοουυ δδίίννεειι ττηη

δδυυννααττόόττηητταα,, νναα εελλέέγγχχεειι κκαατταασσττάάσσεειιςς,, νναα ααλλλλάάζζεειι κκααιι νναα δδοοκκιιμμάάζζεειι ρρόόλλοουυςς,,

κκααιι σσχχέέσσεειιςς μμεε ττοουυςς σσυυννααννθθρρώώπποουυςς ττοουυ.. ΗΗ ααννθθρρώώππιιννηη ααυυττήή δδρράάσσηη,,

οοδδηηγγοούύμμεεννηη ααππόό ττηηνν έένντταασσηη πποουυ ππρροοκκααλλεείί ττοο φφαανντταασσττιικκόό ππλλααίίσσιιοο,, ττηηνν

εεππιιθθυυμμίίαα ττοουυ ααννθθρρώώπποουυ νναα εεξξεερρεευυννήήσσεειι αακκίίννδδυυνναα,, κκααιι κκααττεευυθθυυννόόμμεεννοοςς ααππόό

έένναα κκέέννττρροο εεσσττίίαασσηηςς ((σσππόόρροοςς μμέέσσαα σσττοο φφαανντταασσττιικκόό χχώώρροο)) γγίίννεεττααιι φφααννεερρήή

σσττοο::

χώρο χρόνο

γλώσσα κίνηση

ατμόσφαιρα σύμβολα

Μέσα από

Που δημιουργούν

Τα οποία μαζί συμβάλουν στην ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Page 70: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

70

ΗΗ ααννθθρρώώππιιννηη δδρράάσσηη σσττοο δδρράάμμαα,, κκιιννεείίττααιι σσεε φφαανντταασσττιικκόό χχώώρροο..

ΧΧωωρροοχχρροοννιικκάά σσυυννττεελλεείίττααιι ηη σσυυννάάννττηησσηη ττοουυ ΕΕγγώώ μμεε ττοο ΕΕσσύύ κκααιι ττοο ΑΑυυττόό..

««ΚΚααττάά ττηηνν ττέέλλεεσσηη ττοουυ ΔΔρράάμμααττοοςς,, οορριισσμμέένναα σσττοοιιχχεείίαα ααννααππττύύσσσσοοννττααιι άάλλλλαα

ττρροοπποοπποοιιοούύννττααιι,, ννέέαα υυππεειισσέέρρχχοοννττααιι ααππόό ττοονν ππρρααγγμμααττιικκόό χχώώρροο,, κκααιι ττοο

εεμμππλλοουυττίίζζοουυνν,, άάλλλλαα δδιιαασσττέέλλλλοοννττααιι άάλλλλαα εεννοοπποοιιοούύννττααιι,, ώώσσπποουυ ππρροοοοδδεευυττιικκάά

νναα εεππέέλλθθεειι ηη οολλοοκκλλήήρρωωσσηη»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 11999988::2211)).. ΌΌλλαα τταα ννέέαα σσττοοιιχχεείίαα,,

ππρροοττοούύ εεξξααχχθθοούύνν σσττοονν ππρρααγγμμααττιικκόό χχώώρροο,, ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν μμιιαα

αανναακκυυκκλλωωμμέέννηη πποορρεείίαα μμεε ααρρχχήή κκααιι ττέέλλοοςς ττοο κκέέννττρροο εεσσττίίαασσηηςς,, ττοο κκέέννττρροο

ππρρααγγμμααττιικκώώνν κκααιι φφαανντταασσττιικκώώνν σσκκέέψψεεωωνν κκααιι κκαατταασσττάάσσεεωωνν.. «« ΚΚάάθθεε μμέέλλοοςς,,

κκάάθθεε ππρρόόσσωωπποο,, μμεε ττηη σσωωμμααττιικκήή ττοουυ κκααιι ψψυυχχοοππννεευυμμααττιικκήή ττοουυ δδιιααμμόόρρφφωωσσηη

κκααιι υυπποοδδοομμήή σσυυμμμμεεττέέχχεειι σσεε μμιιαα κκοοιιννήή έέκκφφρραασσηη.. ΕΕδδώώ κκααλλεείίττααιι κκάάθθεε

ππρρόόσσωωπποο ππααρραακκιιννοούύμμεεννοο ααππόό δδιιάάφφοορραα εερρεεθθίίσσμμαατταα λλεεκκττιικκάά ,,μμοουυσσιικκάά,,

ηηχχηηττιικκάά,, οοππττιικκάά κκλλππ,, νναα εεκκφφρράάσσεειι όό,,ττιι ααφφοορράά σσττοο εείίννααιι ττοουυ μμεε ττοονν

ππρροοσσωωππιικκόό ττοουυ ττρρόόπποο,, άάλλλλαα σσεε μμίίαα μμοορρφφήή πποουυ ππρροοσσφφέέρρεεττααιι ππρροοςς έέννωωσσηη κκααιι

ππρροοςς σσυυννττααύύττιισσηη μμεε ττιιςς άάλλλλεεςς εεκκφφρραασσττιικκέέςς μμοορρφφέέςς ττηηςς οομμάάδδααςς»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς

11999988::2222)).. ΤΤοο σσύύννοολλοο ττωωνν σσττοοιιχχεείίωωνν πποουυ λλααμμββάάννοουυνν μμέέρροοςς σσττοο δδρράάμμαα,,

ααφφοούύ ππεερράάσσοουυνν ααππόό αανναακκυυκκλλώώμμεεννεεςς πποορρεείίεεςς κκααιι δδιιααττααχχθθοούύνν σσεε μμίίαα λλοογγιικκήή

σσεειιρράά σσττοο χχωωρροοχχρρόόννοο,, φφεεύύγγοουυνν ααππόό ττοο φφαανντταασσττιικκόό χχώώρροο κκααιι

κκααττεευυθθύύννοοννττααιι ππρροοςς ττηηνν έέξξοοδδοο..

ΗΗ έέξξοοδδοοςς ααυυττήή σσηημμααττοοδδοοττεείί ττοο ττέέλλοοςς ττοουυ δδρράάμμααττοοςς.. ΗΗ λλοογγιικκήή ααυυττήή

δδιιάάττααξξηη ττοουυ σσυυννόόλλοουυ ττωωνν πποολλύύδδιιαασσυυννδδέέσσεεωωνν σσττοο εεσσωωττεερριικκόό ττοουυ κκάάθθεε

ααννθθρρώώπποουυ,, εεφφοοδδιιάάζζεειι ττοονν κκάάθθεε άάννθθρρωωπποο μμεε ττηηνν ππρρόόθθεεσσηη ττηηςς εεττοοιιμμόόττηηττααςς

νναα δδοοκκιιμμάάσσεειι ττιιςς ννέέεεςς σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς σσττοονν ππρρααγγμμααττιικκόό χχώώρροο κκααιι νναα

δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι κκάάττιι ννέέοο.. ΑΑυυττόό υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι κκααιι ααππόό ττοονν ΑΑννττοοννέένν ΑΑρρττώώ

((ΣΣττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 11999988)) ττοο μμεεγγάάλλοο εεππαανναασσττάάττηη ττοουυ θθεεάάττρροουυ οο οοπποοίίοο έέγγρρααψψεε

««ΠΠρρέέππεειι νναα ππιισσττέέψψοουυμμεε σσεε μμίίαα ααίίσσθθηησσηη ζζωωήήςς ααννααννεεοούύμμεεννηη ααππ’’ ττοο θθέέααττρροο,,

μμιιαα ααίίσσθθηησσηη ζζωωήήςς μμέέσσαα σσττηηνν οοπποοίίαα οο άάννθθρρωωπποοςς γγίίννεεττααιι άάφφοοββαα κκυυρρίίααρρχχοοςς

ππάάννωω σσεε κκάάθθεε ππρράάγγμμαα ααδδηημμιιοούύρργγηηττοο αακκόόμμαα κκααιι ππρροοκκααλλεείί ττηη γγέέννννηησσηη ττοουυ..

Page 71: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

71

ΚΚααιι κκάάθθεε ττιι ααγγέέννννηηττοο έέχχεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα γγεεννννηηθθεείί,, φφττάάννεειι εεμμεείίςς νναα

ππεερριιοορριισσττοούύμμεε σσττοο νναα ππααρρααμμεείίννοουυμμεε ααππλλάά όόρργγαανναα κκααττααγγρρααφφήήςς ……ΦΦττάάννεειι

εεμμεείίςς νναα μμεεττααττρρααπποούύμμεε σσεε κκααττάάδδιικκοουυςς κκααιιγγόόμμεεννοουυςς ππάάννωω σσεε ππυυρράά πποουυ

κκάάννοουυνν σσήήμμαατταα μμέέσσαα ααππ’’ ττιιςς φφλλόόγγεεςς..»».. ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 11999988::2233--2244))

22..55..22.. ΑΑππόό εεππιισσττηημμοοννιικκήή σσκκοοππιιάά έέχχεειι ππααρρααττηηρρηηθθεείί όόττιι ττοο δδρράάμμαα εείίννααιι

κκααττάάλλλληηλλοο κκυυρρίίωωςς γγιιαα ππααιιδδιιάά..

««ΤΤοο ααλληηθθιιννόό θθέέααττρροο ππρροοσσθθέέττεειι ζζωωήή σσττηη ζζωωήή,, σσοουυ δδίίννεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα

ζζήήσσεειιςς εεκκααττόό φφοορρέέςς ππεερριισσσσόόττεερροο μμέέσσαα σσεε μμεερριικκέέςς ώώρρεεςς [[……]] ΗΗ θθεεααττρριικκήή

εεκκππααίίδδεευυσσηη μμααςς ββοοηηθθάά νναα ββρροούύμμεε πποοιιοοιι εείίμμαασσττεε,, νναα αανναακκααλλύύψψοουυμμεε ττοονν εεααυυττόό

μμααςς κκααιι ττοο ππιιοο σσηημμααννττιικκόό νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυμμεε σσχχέέσσεειιςς μμεε άάλλλλοουυςς [[……]] ααυυττόόςς

εείίννααιι οο λλόόγγοοςς πποουυ ππααρράά ττοο όόττιι σσυυμμββααίίννεειι,, εεμμεείίςς ππάάνντταα θθαα δδρροούύμμεε,, ππάάνντταα θθαα

ππααρριισσττάάννοουυμμεε,, κκααιι ππάάνντταα θθαα ππααρραακκοολλοουυθθοούύμμεε,, γγιιααττίί ααυυττόό εείίμμαασσττεε::

ααννθθρρώώππιιννοοιι»»

((AAbbdduunnnnuurr ,, ααππόό οομμιιλλίίαα ττοουυ σσττηηνν ΑΑθθήήνναα,, κκααλλεεσσμμέέννοοςς ττοουυ ΠΠααννεελλλλήήννιιοουυ

ΔΔιικκττύύοουυ γγιιαα ττοο ΘΘέέααττρροο σσττηηνν ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη,, 1111--1122//1111//0066 .. ΣΣττοο

ΆΆλλκκηησσττιιςς,,22000088::3377))

ΤΤοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα,, ααππααιιττεείί μμίίαα ααττμμόόσσφφααιιρραα ««δδιιάάθθεεσσηηςς γγιιαα

ππααιιχχννίίδδιι»».. ΠΠρρέέππεειι νναα εείίμμαασσττεε ππρροοεεττοοιιμμαασσμμέέννοοιι νναα ππααίίξξοουυμμεε μμεε ιιδδέέεεςς ,, μμεε τταα

σσώώμμααττάά μμααςς,, μμεε ττηη φφωωννήή,, μμεε ττοονν εεααυυττόό μμααςς κκααιι μμεε ττοουυςς άάλλλλοουυςς.. ΤΤαα μμιικκρράά

ππααιιδδιιάά ττοο κκάάννοουυνν ααυυττόό μμεε φφυυσσιικκόόττηητταα,, μμααθθααίίννοουυνν ααππόό ττιιςς εεμμππεειιρρίίεεςς ττοουυςς

ααλλλληηλλεεππιιδδρρώώννττααςς σσττηη σσυυννααρρππαασσττιικκήή εεμμππεειιρρίίαα ττηηςς ζζωωήήςς.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά

««κκαατταασσκκεευυάάζζοουυνν»» ττοονν κκόόσσμμοο ττοουυ ππααιιχχννιιδδιιοούύ ττοουυςς μμεε ττρρόόπποουυςς όόχχιι

δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς ααππόό εεκκεείίννοουυςς ττηηςς θθεεααττρριικκήήςς μμοορρφφήήςς.. ΜΜπποορροούύμμεε νναα

θθεεωωρρήήσσοουυμμεε όόττιι ττοο ππααιιχχννίίδδιι ττωωνν ππααιιδδιιώώνν κκααιι ττοο θθέέααττρροο ααπποοττεελλοούύνν τταα δδύύοο

άάκκρραα μμιιααςς σσυυννεεχχόόμμεεννηηςς γγρρααμμμμήήςς..

Page 72: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

72

ΠΠααιιδδιικκόό ππααιιχχννίίδδιι««--------------------------εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα------------------------»»θθέέααττρροο

ΤΤοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα κκααττααλλααμμββάάννεειι ττοο ππεεδδίίοο ααννάάμμεεσσάά ττοουυςς.. ((SSoommeerrss,, JJ..

ΣΣυυννδδιιάάσσκκεεψψηη γγιιαα ττοο θθέέααττρροο22000000))..

ΑΑνν κκααιι ττοο μμεεγγααλλύύττεερροο μμέέρροοςς ττηηςς έέρρεευυννααςς γγιιαα ττοο δδρράάμμαα σσττηηνν ττάάξξηη έέχχεειι

γγίίννεειι γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά ττοουυ ΔΔηημμοοττιικκοούύ σσχχοολλεείίοουυ κκααιι ββρρέέθθηηκκεε όόττιι ββεελλττιιώώννεειι ττηηνν

ααννάάγγννωωσσηη,, ττοο γγρράάψψιιμμοο,, ττηηνν ααυυττοογγννωωσσίίαα κκααιι ττηη σσττάάσσηη ττωωνν μμααθθηηττώώνν ααππέέννααννττιι

σσττοουυςς άάλλλλοουυςς,, οο JJaammeess HHooeettkkeerr ((11996699)) ππααρρααττήήρρηησσεε όόττιι οοιι δδρρααμμααττιικκέέςς

αασσκκήήσσεειιςς,, ααυυξξάάννοουυνν ττηη δδηημμιιοουυρργγιικκόόττηητταα,, εευυααιισσθθηησσίίαα,, ππρρωωττοοττυυππίίαα,, άάννεεσσηη,,

εευυεελλιιξξίίαα,, σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή σσττααθθεερρόόττηητταα,, σσυυννεερργγαασσίίαα κκααιι εεξξέέτταασσηη ττωωνν ηηθθιικκώώνν

ττοοπποοθθεεττήήσσεεωωνν εεννώώ ααννααππττύύσσσσοουυνν ττιιςς εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς δδεεξξιιόόττηηττεεςς κκααιι ττηηνν

εεκκττίίμμηησσηη γγιιαα ττηη λλοογγοοττεεχχννίίαα.. ΟΟ HHooeettkkeerr ππεερριιγγρράάφφεειι ττοο δδρράάμμαα σσττηηνν ττάάξξηη ωωςς

μμέέθθοοδδοο κκααλλύύττεερρηηςς ππρροοσσααρρμμοογγήήςς μμααθθηηττώώνν κκιιννααιισσθθηηττιικκώώνν κκααιι οοππττιικκοούύ ττύύπποουυ,,

ααννάάππττυυξξηη,, κκρριιττιικκήήςς σσκκέέψψηηςς κκααιι ππααρρααγγωωγγήήςς ααιισσθθηηττιικκώώνν εεμμππεειιρριιώώνν μμέέσσωω ττηηςς

λλοογγοοττεεχχννίίααςς.. ((PPeelleeggrriinnii && GGaallddaa,, 11998822,, GGoouurrggeerryy,, 11998844 WWaaggnneerr,, 11998877))»»..

««ΣΣττιιςς δδρρααμμααττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,, οοιι μμααθθηηττέέςς χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν κκααιι εεξξεεττάάζζοουυνν

ττιιςς γγννώώσσεειιςς ττοουυςς ππρροοκκεειιμμέέννοουυ νναα ππρροοκκλληηθθεείί μμίίαα ννέέαα γγννώώσσηη.. ΟΟ ΜΜππάάλλττοονν

((11998855)) εεππιισσηημμααίίννεειι όόττιι ττοο δδρράάμμαα μμπποορρεείί νναα ββοοηηθθήήσσεειι ττοουυςς μμααθθηηττέέςς νναα

εεππααννααππρροοσσδδιιοορρίίσσοουυνν σσττηηνν ττάάξξηη ττηη γγννώώσσηη ττοουυςς μμέέσσαα ααππόό ττιιςς ννέέεεςς ππρροοοοππττιικκέέςς..

ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα εείίννααιι ττρρόόπποοςς εεξξεερρεεύύννηησσηηςς ττωωνν γγεεγγοοννόόττωωνν κκααιι

ττωωνν σσχχέέσσεεώώνν ττοουυςς μμεε ττηηνν κκοοιιννωωννίίαα,, έέννααςς δδρρόόμμοοςς δδηημμιιοουυρργγίίααςς ττοουυ

ππρροοσσωωππιικκοούύ μμααςς ννοοήήμμααττοοςς κκααιι σσυυννεείίδδηησσηηςς ττωωνν ππααννααννθθρρώώππιιννωωνν,, ττωωνν

ααφφηηρρηημμέέννωωνν,, ττωωνν κκοοιιννωωννιικκώώνν κκααιι ηηθθιικκώώνν εεννννοοιιώώνν μμέέσσωω μμιιααςς σσττεερρεεήήςς

δδρρααμμααττιικκήήςς εεμμππεειιρρίίααςς»» ((NNoorrmmaann,, 11998811,, όόππωωςς ααννααφφέέρρεεττααιι σσττοονν BBoollttoonn,, 11998855))

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττηη DDoorrootthhyy HHeeaatthhccoottee ((11998833)),, μμίίαα σσηημμααννττιικκήή ααξξίίαα ττηηςς

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς ττοουυ δδρράάμμααττοοςς σσττηηνν ττάάξξηη εείίννααιι όόττιι ««σσεε ααυυττόό ττοο ππρροοσσττααττεευυμμέέννοο

κκέέλλυυφφοοςς ηη πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα ττηηςς ζζωωήήςς ααφφααιιρρεείίττααιι ππρροοσσωωρριιννάά έέττσσιι ώώσσττεε τταα

ππααιιδδιιάά όόχχιι μμόόννοο μμπποορροούύνν νναα μμάάθθοουυνν κκααιι νναα εεξξεερρεευυννήήσσοουυνν,, ααλλλλάά κκααιι νναα χχααρροούύνν

Page 73: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

73

εεππίίσσηηςς»» ΗΗ HHeeaatthhccoottee υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι εεππίίσσηηςς όόττιι ττοο δδρράάμμαα εεννθθααρρρρύύννεειι ττοο

ζζωωννττάάννεεμμαα πποολλλλώώνν δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν κκοοιιννωωννιικκώώνν ρρόόλλωωνν κκααιι εεννεερργγοοπποοιιεείί πποολλλλάά

εεππίίππεεδδαα,, μμοορρφφέέςς κκααιι χχρρήήσσεειιςς ττηηςς γγλλώώσσσσααςς.. ΗΗ γγλλώώσσσσαα εείίννααιι εερργγααλλεείίοο

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς κκααιι ηη HHeeaatthhccoottee ττηηνν ττοοπποοθθεεττεείί σσττοο κκέέννττρροο ττοουυ εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ

σσυυσσττήήμμααττοοςς σσηημμεειιώώννοοννττααςς ττηη σσπποουυδδααιιόόττηητταα ττηηςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς..

ΌΌλλεεςς ααυυττέέςς οοιι δδυυννααττόόττηηττεεςς κκααιι τταα οοφφέέλληη πποουυ ππρροοσσφφέέρρεειι σστταα ππααιιδδιιάά ττοο δδρράάμμαα,,

μμέέσσαα ααππόό έένναα εευυχχάάρριισσττοο κκλλίίμμαα κκααιι δδιιάάθθεεσσηη γγιιαα ππααιιχχννίίδδιι πποουυ ττοο έέχχοουυνν ααννάάγγκκηη,,

μμεεγγααλλώώννεειι ττοο εεννδδιιααφφέέρροονν γγιιαα ττοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα.. ΠΠααρρααθθέέττοοννττααιι σσεε ααυυττόό

ννέέεεςς ππρροοκκλλήήσσεειιςς όόππωωςς ααυυττήή ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς σσττοο σσχχοολλεείίοο.. ΠΠώώςς

μμπποορρεείί νναα χχεειιρριισσττεείί άάρρααγγεε ττοο δδρράάμμαα τταα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά θθέέμμαατταα πποουυ ααννααδδύύοοννττααιι

σσεε όόλλεεςς ττιιςς ββααθθμμίίδδεεςς ττηηςς σσχχοολλιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, αακκόόμμηη κκααιι σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο;;

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ 44

ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΣΣ ΣΣΤΤΗΗ

ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΗΗ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ

33.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα

HH δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη εείίννααιι μμιιαα κκααιιννοοττόόμμοοςς,, ββιιωωμμααττιικκήή μμέέθθοοδδοοςς μμάάθθηησσηηςς ηη

οοπποοίίαα έέχχεειι ττοονν ππρρωωττααγγωωννιισσττιικκόό ρρόόλλοο σσττοονν ττοομμέέαα ττηηςς ααννθθρρώώππιιννηηςς κκααττααννόόηησσηηςς

γγιιααττίί δδίίννεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα σσύύζζεευυξξηηςς δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν μμοορρφφώώνν ααννααππααρράάσστταασσηηςς ττηηςς

ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς γγιι’’ ααυυττόό μμπποορροούύμμεε νναα ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυμμεε εεκκττόόςς ττωωνν άάλλλλωωνν κκααιι

τταα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά θθέέμμαατταα πποουυ ππρροοκκύύππττοουυνν λλόόγγοουυ ττοουυ πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκοούύ

χχααρραακκττήήρραα ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς κκοοιιννωωννίίααςς.. ΜΜπποορρεείί νναα δδρράάσσεειι ωωςς μμεεττααμμοορρφφωωττιικκόόςς

ππααρράάγγοοννττααςς πποουυ θθαα εεννθθααρρρρύύννεειι ττηηνν εεξξάάλλεειιψψηη ττοουυ εεθθννιικκιισσττιικκοούύ ττρρόόπποουυ σσκκέέψψηηςς

δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααςς θθεεττιικκέέςς ααννττιιλλήήψψεειιςς γγιιαα ττιιςς δδιιααφφοορρέέςς μμεεττααξξύύ ττωωνν πποολλιιττιισσμμώώνν

κκααιι δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς έένναα κκλλίίμμαα ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς κκααιι σσεεββαασσμμοούύ ππρροοςς ττοουυςς άάλλλλοουυςς

Page 74: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

74

πποολλιιττιισσμμοούύςς.. ΑΑππόό ττηηνν ππλληηθθώώρραα ττωωνν θθεεμμάάττωωνν πποουυ ααφφοορροούύνν ττηη

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα ,,ααυυττάά πποουυ ππρρέέππεειι νναα δδώώσσοουυμμεε ιιδδιιααίίττεερρηη ββάάσσηη εειιδδιικκάά σσττοο

χχώώρροο ττηηςς ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς κκααιι πποουυ σσεε γγεεννιικκέέςς γγρρααμμμμέέςς ααπποοττεελλοούύνν θθέέμμαατταα

‘‘κκλλεειιδδιιάά’’ γγιιαα ττηηνν ααννττιιμμεεττώώππιισσηη ττωωνν ρρααττσσιισσττιικκώώνν φφααιιννοομμέέννωωνν πποουυ έέχχοουυνν ττιιςς

ρρίίζζεεςς ττοουυςς σσττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή κκοοιιννωωννίίαα,, εείίννααιι ηη ττααυυττόόττηητταα σσττηηνν οοπποοίίαα

υυπποοκκρρύύππττοοννττααιι οο φφυυλλεεττιικκόόςς,, οο γγλλωωσσσσιικκόόςς ρρααττσσιισσμμόόςς κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ηη

ξξεεννοοφφοοββίίαα,, ηη εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη κκααιι ηη κκρριιττιικκήή σσκκέέψψηη.. ΓΓιιαα ττοο λλόόγγοο ααυυττόό ,, σσττηηνν

ππρροοσσππάάθθεειιάά μμααςς νναα ααννααδδεείίξξοουυμμεε σσττηηνν ππααρροούύσσαα εερργγαασσίίαα ττηη σσυυννεειισσφφοορράά ττηηςς

δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σσττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη εειιδδιικκάά σσττηηνν ππρροοσσχχοολλιικκήή

ηηλλιικκίίαα,, θθαα εεππιικκεεννττρρωωθθοούύμμεε κκυυρρίίωωςς σσττηη σσχχέέσσηη πποουυ έέχχεειι ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη μμεε

ττηηνν ττααυυττόόττηητταα,, ττοο φφυυλλεεττιικκόό κκααιι γγλλωωσσσσιικκόό ρρααττσσιισσμμόό ττηηνν ξξεεννοοφφοοββίίαα,, ττηηνν

εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη κκααιι ττηηνν κκρριιττιικκήή σσκκέέψψηη..

ΜΜιιαα ππρρώώττηη εεννιισσχχυυττιικκήή θθέέσσηη γγιιαα ττοο ‘‘ππάάννττρρεεμμαα’’ ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς μμεε

ττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα,, μμπποορροούύμμεε νναα ββρροούύμμεε σσττιιςς θθέέσσεειιςς ττοουυ AAddbbuunnnnuurr οο

οοπποοίίοοςς ««εεππιισσηημμααίίννεειι ττοο ρρόόλλοο ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σσττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμεε ττοουυςς

άάλλλλοουυςς κκααιι ιιδδιιααίίττεερραα σσττοο χχττίίσσιιμμοο ττωωνν σσχχέέσσεεωωνν,, σσττοο μμοοίίρραασσμμαα ττωωνν

σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν κκααιι ττωωνν εεμμππεειιρριιώώνν,, ττηηνν ααννααζζήήττηησσηη ττηηςς ττααυυττόόττηηττααςς κκααιι ττηηςς

οουυσσίίααςς ττηηςς ζζωωήήςς»».. ((ΆΆλλκκηησσττιιςς,, 22000088::3377))

ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττοουυςς PP..SSiixxmmiitthh && ΒΒ ΤΤσσααλλίίκκηη ((22000033)) ««ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ΤΤέέχχννηη σσττηηνν

εεκκππααίίδδεευυσσηη μμπποορρεείί νναα ββοοηηθθήήσσεειι τταα ππααιιδδιιάά νναα ααμμφφιισσββηηττήήσσοουυνν ππρρώώτταα ππρρώώτταα ττηη

λλααννθθαασσμμέέννηη ππααρροουυσσίίαασσηη ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν ααλλλλάά κκααιι νναα σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσοουυνν ττηη

σσττάάσσηη μμααςς κκααιι ττοο ππόόσσοο ααυυττήή κκααθθοορρίίζζεειι ττηηνν ττααυυττόόττηητταα ττωωνν άάλλλλωωνν.. ΜΜεε τταα

δδρρώώμμεενναα τταα ααλλλλοοδδααππάά ππααιιδδιιάά εείίννααιι δδυυννααττόόνν νναα ααπποοκκττήήσσοουυνν ττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη

ττοουυ άάλλλλοουυ,, κκααθθώώςς οοιι δδρρααμμααττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδεενν εείίννααιι ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς κκααιι

δδεενν ααξξιιοολλοογγεείίττααιι ηη ααππόόδδοοσσηη ττοουυ κκααθθεεννόόςς,, όόππωωςς σστταα μμααθθήήμμαατταα.. ΣΣτταα δδρρώώμμεενναα

όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι όόττιι ηη σσυυμμμμεεττοοχχιικκόόττηητταα κκααιι ηη σσυυννεερργγααττιικκόόττηητταα

εείίννααιι ττοο σσηημμααννττιικκόό κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ηη ίίδδιιαα ηη δδιιααδδιικκαασσίίαα.. ΕΕπποομμέέννωωςς ααππόό

Page 75: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

75

μμόόνναα ττοουυςς ααπποοδδέέχχοοννττααιι ττοονν άάλλλλοο,, εεννώώ σσυυγγχχρρόόννωωςς ππρροοωωθθοούύνν ττηη

σσυυννεερργγααττιικκόόττηητταα ααφφοούύ γγννωωρρίίζζοουυνν όόττιι μμόόννοο έέττσσιι θθαα εεππιιττύύχχοουυνν.. ΣΣττηη

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,, ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη ττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη,, εεκκττόόςς ττωωνν

άάλλλλωωνν,, οοδδηηγγεείί σσττηη δδιιεερρεεύύννηησσηη ττηηςς σσηημμααίίααςς πποουυ έέχχεειι γγιιαα ττοονν κκααθθέένναα μμααςς ηη

κκααττααγγωωγγήή κκααιι ττοο ππααρρεελλθθόόνν μμααςς..»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς,, 22000088::9911))

33..11.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΤΤααυυττόόττηητταα..

ΗΗ εενναασσχχόόλληησσηη μμεε μμοορρφφέέςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς μμπποορροούύνν νναα ββοοηηθθήήσσοουυνν

ττοονν σσυυμμμμεεττέέχχοονντταα σσττηη δδιιααμμόόρρφφωωσσηη ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς ττοουυ ττααυυττόόττηηττααςς κκααιι σσττηηνν

ααππόόκκττηησσηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ιικκααννόόττηηττααςς.. ΣΣττιιςς κκααθθηημμεερριιννέέςς ττοουυςς σσχχέέσσεειιςς,, τταα

ππααιιδδιιάά ππρράάττττοουυνν μμιιαα δδυυσσδδιιάάκκρριιττηη δδιιάάκκρριισσηη μμεεττααξξύύ ττωωνν ««ηημμεεττέέρρωωνν»» κκααιι ττωωνν

««άάλλλλωωνν»»,, σσττηηρριιγγμμέέννηη,, σσυυχχννάά,, σσεε εεύύκκοολλεεςς δδιιπποολλιικκέέςς ττααξξιιννοομμήήσσεειιςς,, όόππωωςς

φφίίλλοοςς//εεχχθθρρόόςς,, άάσσππρροοςς//μμααύύρροοςς,, κκααλλόόςς//κκαακκόόςς.. ΤΤαα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα πποουυ

ππρροοκκααλλοούύνν οοιι δδιιαακκρρίίσσεειιςς ααυυττέέςς,, φφααίίννεεττααιι νναα σσττηηρρίίζζοουυνν κκααιι νναα ττοοννώώννοουυνν ττιιςς

ννοοηηττιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς,, εεννώώ ηη λλοογγιικκήή εεππιιχχεειιρρηημμααττοολλοογγίίαα ααιιττιιοολλοογγεείί ήή αακκόόμμαα

κκααθθααγγιιάάζζεειι,, μμεερριικκέέςς φφοορρέέςς,, ττιιςς σσυυννααιισσθθηημμααττιικκέέςς ααννττιιδδρράάσσεειιςς.. ΠΠρροοσσωωππιικκάά

εεννδδιιααφφέέρροονντταα,, πποοιικκίίλλαα κκααιι ααννττιικκρροουυόόμμεενναα εεννίίοοττεε,, εεππηηρρεεάάζζοουυνν ττηηνν οομμααδδιικκήή

ζζωωήή κκααιι εείίννααιι δδυυννααττόόνν νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν κκοοιιννωωννιικκέέςς εεννττάάσσεειιςς.. ΣΣυυγγχχρρόόννωωςς ηη

κκοοιιννήή εεμμππεειιρριικκήή ππρροοσσδδοοκκίίαα ττηηςς κκοοιιννωωννίίααςς δδηημμιιοουυρργγεείί μμίίαα ααίίσσθθηησσηη σσυυλλλλοογγιικκήήςς

κκααιι ααττοομμιικκήήςς ττααυυττόόττηηττααςς κκααιι μμίίαα αασσφφάάλλεειιαα έέννττααξξηηςς σσεε κκοοιιννωωννιικκέέςς οομμάάδδεεςς,, πποουυ

μμοοιιρράάζζοοννττααιι ττιιςς ίίδδιιεεςς κκοοιιννέέςς εεμμππεειιρριικκέέςς γγλλωωσσσσοολλοογγιικκέέςς κκααιι ιισσττοορριικκέέςς ππηηγγέέςς««

ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη μμέέσσωω ττωωνν ρρόόλλωωνν δδίίννεειι σσττοονν κκααθθέένναα ττηη

δδυυννααττόόττηητταα νναα εεξξεεττάάσσεειι σσεε ββάάθθοοςς ττηη δδιικκήή ττοουυ ττααυυττόόττηητταα κκααιι ττηηνν ττααυυττόόττηητταα

ττωωνν άάλλλλωωνν νναα εεππααννααππρροοσσδδιιοορριισσττεείί οο ίίδδιιοοςς,, νναα δδιιεερρεευυννήήσσεειι ττοουυςς δδιιάάφφοορροουυςς

ρρόόλλοουυςς,, ττόόσσοο ττοουυςς δδιικκοούύςς ττοουυ όόσσοο κκααιι ττωωνν άάλλλλωωνν,, σσττηηνν κκοοιιννωωννίίαα κκααιι όόλλαα ααυυττάά

νναα τταα κκάάννεειι μμεε κκρριιττιικκήή θθεεώώρρηησσηη κκααιι θθεεττιικκήή σσττάάσσηη..»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::110044))

Page 76: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

76

ΑΑυυττόό ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι μμεε ττοονν εεξξήήςς ττρρόόπποο,,.. ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη:: ΤΤαα

ππααιιδδιιάά,, ‘‘ππρροοββάάρροοννττααςς’’ ττιιςς ζζωωέέςς ττοουυςς σσεε έένναα ππλλααίίσσιιοο πποουυ εεμμππννέέεειι ααφφάάλλεειιαα,, κκααιι

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααςς χχωωρρίίςς φφόόββοο τταα δδυυσσλλεειιττοουυρργγιικκάά σσηημμεείίαα ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς

ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς,, εεππέέρρχχοοννττααιι σσεε γγννωωσσττιικκήή σσύύγγκκρροουυσσηη κκααιι ααρρχχίίζζεειι σσττααδδιιαακκάά

νναα ααννααδδύύεεττααιι ηη ααννάάππττυυξξηη ττηηςς εεκκττίίμμηησσηηςς κκααιι ττηηςς ααπποοδδοοχχήήςς ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς

εεττεερρόόττηηττααςς σσττηηνν ττάάξξηη.. ««ΑΑκκόόμμηη δδοομμοούύννττααιι θθεεττιικκέέςς πποολλιιττιισσμμιικκέέςς ττααυυττόόττηηττεεςς

μμέέσσαα ααππόό ττηηνν ππρροοσσέέγγγγιισσηη ττοουυ άάλλλλοουυ κκααιι ττοουυ πποολλιιττιισσμμοούύ ττοουυ,, εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι οο

γγννωωσσττιικκόόςς εεμμππλλοουυττιισσμμόόςς κκααιι ηη δδιιεερρεεύύννηησσηη πποουυ ααυυττόόςς εεππιιφφέέρρεειι.. ΜΜεε ττηηνν

ααννττααλλλλααγγήή εεμμππεειιρριιώώνν κκααιι ττηη δδηημμιιοουυρργγίίαα κκοοιιννώώνν ββιιωωμμάάττωωνν κκαατταακκττάάττααιι κκααιι οο

σσυυννααιισσθθηημμααττιικκόόςς ππλλοούύττοοςς..»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::110044)) ΤΤαα ννέέαα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα

ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέένναα σσττηηνν ααπποοδδοοχχήή ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεττεερρόόττηηττααςς,, ααπποοττεελλοούύνν τταα

θθεεμμέέλλιιαα γγιιαα ττηη δδηημμιιοουυρργγίίαα μμιιααςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς ττααυυττόόττηηττααςς,, κκοοιιννήήςς γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά

μμιιααςς σσχχοολλιικκήήςς ττάάξξηηςς κκααιι κκααττ’’ εεππέέκκτταασσηη ττηηςς κκοοιιννωωννίίααςς μμιιααςς χχώώρρααςς..

ΒΒ ii.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΦΦυυλλεεττιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς..

ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη σσυυμμββάάλλλλεειι σσττοο νναα δδιιααμμοορρφφώώσσοουυμμεε ττηηνν ααννττίίλληηψψηη όόττιι

μμπποορρεείί νναα εείίμμαασσττεε δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί ααλλλλάά ππααρρόόλληη ττηη δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα ιισσχχύύεειι οο

ννόόμμοοςς ττηηςς ιισσόόττηηττααςς ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς,,

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν κκοοιιννωωννιικκέέςς σσυυμμββααττιικκέέςς εεττιικκέέττεεςς όόππωωςς ««μμααύύρροοςς»» -- ««λλεευυκκόόςς»»

κκααιι έέχχοουυνν ττηηνν ττάάσσηη νναα υυππεερρββάάλλλλοουυνν σσττιιςς δδιιοομμααδδιικκέέςς δδιιααφφοορρέέςς κκααιι νναα

εελλααχχιισσττοοπποοιιοούύνν ττιιςς εεννδδοοοομμααδδιικκέέςς.. ΗΗ ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη έέχχεειι ττηη δδύύννααμμηη νναα

ααλλλλάάξξεειι ττηη φφιιλλοοσσοοφφίίαα μμίίααςς οομμάάδδααςς,, νναα ααννααδδιιααμμοορρφφώώσσεειι ττιιςς υυππάάρρχχοουυσσεεςς οομμάάδδεεςς

κκααιι νναα ππρροοββάάλλλλεειι χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά πποουυ εεννώώννοουυνν μμίίαα οομμάάδδαα.. ΤΤαα χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά

πποουυ εεννώώννοουυνν μμίίαα οομμάάδδαα,, μμπποορρεείί νναα εείίννααιι δδιιααφφοορρεεττιικκάά ααππόό τταα φφυυλλεεττιικκάά..

ΕΕπποομμέέννωωςς μμέέσσωω ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς τταα ππααιιδδιιάά μμπποορροούύνν νναα εελλέέγγξξοουυνν εεάάνν

έέχχοουυνν ππεερριισσσσόόττεερραα κκοοιιννάά σσττοοιιχχεείίαα μμεε ππααιιδδιιάά ππ..χχ.. ττοουυ ίίδδιιοουυ χχρρώώμμααττοοςς ααππ΄́ όό,,ττιι

μμεε άάλλλλαα ππααιιδδιιάά ααννεεξξααρρττήήττοουυ χχρρώώμμααττοοςς..

Page 77: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

77

ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη,, δδίίννεειι ττηηνν εευυκκααιιρρίίαα σσττοο νναα ιικκααννοοπποοιιήήσσεειι ττηηνν ττάάσσηη

ττωωνν ππααιιδδιιώώνν νναα υυππεερρββάάλλλλοουυνν σσττιιςς δδιιοομμααδδιικκέέςς δδιιααφφοορρέέςς κκααιι μμέέσσαα ααππόό ααυυττήή ττηηνν

υυππεερρββοολλήή νναα οοδδηηγγηηθθοούύνν σσεε ααννττιιφφάάσσεειιςς οούύττωωςς ώώσσττεε νναα γγίίννεειι ττοο ππρρώώττοο ββήήμμαα

γγιιαα νναα εεππέέλλθθεειι ννοοηηττιικκήή ααλλλλααγγήή,, ήή αακκόόμμαα κκααιι νναα αακκοουυσσττοούύνν ααππόό τταα ίίδδιιαα τταα

ππααιιδδιιάά ααλλήήθθεειιεεςς πποουυ νναα οοδδηηγγήήσσοουυνν σσεε ππρροοββλληημμααττιισσμμόό.. ΚΚααιι σσεε ααυυττήή ττηηνν

ππεερρίίππττωωσσηη γγίίννεεττααιι έένναα ππρρώώττοο ββήήμμαα γγιιαα νναα υυπποοσσττηηρριιχχθθεείί όόττιι μμπποορρεείί νναα εείίμμαασσττεε

δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί ααλλλλάά ΄́ππααύύεειι νναα εείίμμαασσττεε ίίσσοοιι.. ΈΈνναα ππααρράάδδεειιγγμμαα δδρρααμμααττιικκήήςς

ττέέχχννηηςς θθαα σσυυμμββάάλλλλεειι σσττηη ππλληηρρέέσσττεερρηη κκααττααννόόηησσηη ττοουυ ττρρόόπποουυ μμεε ττοονν οοπποοίίοο

μμπποορρεείί νναα γγίίννεειι ττοο ππρρώώττοο ββήήμμαα.. ΥΥππάάρρχχοουυνν δδύύοο οομμάάδδεεςς ππααιιδδιιώώνν μμεε

δδιιααφφοορρεεττιικκόό χχρρώώμμαα.. ΠΠααρροοττρρύύννοουυμμεε τταα ππααιιδδιιάά,, ααννάά δδύύοο,, νναα υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν τταα

μμέέλληη ττηηςς οομμάάδδααςς ττοουυςς.. ΣΣεε έένναα ττέέττοοιιοο κκοομμμμάάττιι μμιιααςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς μμπποορρεείί νναα

αακκοουυσσττοούύνν ααλλήήθθεειιεεςς όόππωωςς ««δδεε ππεειιρράάζζεειι πποουυ εείίννααιι μμααύύρροοςς,, εεγγώώ ττοονν έέχχωω φφίίλλοο

γγιιααττίί……»»,, αακκόόμμαα μμπποορρεείί τταα ππααιιδδιιάά νναα οοδδηηγγηηθθοούύνν σσεε ααννττίίφφαασσηη πποουυ νναα δδεείίχχννεειι γγιιαα

ππααρράάδδεειιγγμμαα όόττιι έένναα σσττεερρεεόόττυυπποο ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς οομμάάδδααςς,, γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα γγιιαα

ττοουυςς ΑΑλλββααννοούύςς,, δδεενν ααφφοορράά ττοο ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα πποουυ εείίννααιι σσττοο δδιικκόό

ττοουυςς ννηηππιιααγγωωγγεείίοο.. ΝΝαα δδιιεευυκκρριιννιισσττεείί αακκόόμμηη όόττιι ττόόσσοο οοιι ααλλήήθθεειιεεςς πποουυ θθαα

αακκοουυσσττοούύνν ααππόό τταα ππααιιδδιιάά μμέέσσωω μμιιαα ββιιωωμμααττιικκήήςς δδρράάσσηηςς όόσσοο κκααιι οοιι ααννττιιφφάάσσεειιςς

σσττιιςς οοπποοίίεεςς θθαα οοδδηηγγηηθθοούύνν,, δδεε θθαα ααπποοββάάλλλλοουυνν πποολλύύ εεύύκκοολλαα ττοο φφυυλλεεττιικκόό

ρρααττσσιισσμμόό ααππόό τταα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίαα.. ΓΓιιαα νναα γγίίννεειι ααυυττόό χχρρεειιάάζζεεττααιι

σσυυσσττηημμααττιικκήή δδοουυλλεειιάά μμεε ααφφεεττηηρρίίαα ττιιςς ααλλήήθθεειιεεςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν κκααιι ττιιςς ααννττιιφφάάσσεειιςς

σσττιιςς οοπποοίίεεςς οοδδηηγγηηθθήήκκααννεε..

ΒΒ iiii.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΓΓλλωωσσσσιικκέέςς δδιιαακκρρίίσσεειιςς..

ΣΣττηη μμεειιοοννοοττιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη όόπποουυ οο δδίίγγλλωωσσσσοοςς χχααρραακκττήήρρααςς ττηηςς κκααιι οο

κκαατταακκεερρμμααττιισσμμόόςς ττωωνν γγννωωσσττιικκώώνν ααννττιικκεειιμμέέννωωνν σσεε δδυυοο δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς

γγλλωωσσσσιικκοούύςς κκααιι πποολλιιττιισσμμιικκοούύςς κκώώδδιικκεεςς κκααθθιισσττάά δδύύσσκκοολληη ττηηνν ππλλήήρρηη έέννττααξξηη

ττωωνν μμααθθηηττώώνν σσττιιςς εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς δδοομμέέςς.. ΤΤοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα ωωςς

Page 78: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

78

μμεεθθοοδδοολλοογγιικκόό εερργγααλλεείίοο ααλλλλάά κκααιι ωωςς ααυυττόόννοομμηη μμοορρφφήή ττέέχχννηηςς μμπποορρεείί νναα

δδιιααδδρρααμμααττίίσσεειι σσηημμααννττιικκόό ρρόόλλοο σσττηηνν ψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήή υυπποοσσττήήρριιξξηη ττωωνν μμααθθηηττώώνν

κκααιι σσττηη γγλλωωσσσσιικκήή ττοουυςς εεννίίσσχχυυσσηη.. ΣΣυυννοοππττιικκάά,, ττοο εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα

μμεεττααφφέέρρεειι ττοουυςς σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς σσττοο χχώώρροο ττοουυ φφαανντταασσττιικκοούύ κκααιι ττοουυςς δδίίννεειι ττηηνν

εευυκκααιιρρίίαα νναα εεππιιχχεειιρρήήσσοουυνν νναα ααννααππττύύξξοουυνν γγλλωωσσσσιικκέέςς δδοομμέέςς κκααττάάλλλληηλλεεςς γγιιαα

ννέέεεςς κκαατταασσττάάσσεειιςς.. ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείί ττεεχχννιικκέέςς οοιι οοπποοίίεεςς εεππιιττρρέέπποουυνν σστταα άάττοομμαα νναα

δδρράάσσοουυνν,, νναα ξξεεκκιιννήήσσοουυνν ααππόό ττιιςς δδιικκέέςς ττοουυςς ααννάάγγκκεεςς,, νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν

κκαατταασσττάάσσεειιςς κκααττααννόόηησσηηςς ττοουυ εεααυυττοούύ ττοουυςς ττωωνν άάλλλλωωνν κκααιι ττηηςς ζζωωήήςς

ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη ωωςς γγννωωσσττιικκόό ααννττιικκεείίμμεεννοο ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,, μμααςς ππααρρέέχχεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα ααννααππττύύξξοουυμμεε ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα

σσεε ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα κκααιι ππιιθθααννόόνν δδεενν έέχχοουυνν μμάάθθεειι άάλλλλοο

ττρρόόπποο εεππιικκοοιιννωωννίίααςς εεκκττόόςς ααππόό ττηη χχρρήήσσηη ττωωνν λλέέξξεεωωνν.. ΚΚάάθθεε ππααιιδδίί

οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε ππρροοέέλλεευυσσηηςς,, κκοοιιννωωννιικκήήςς ήή πποολλιιττιισσμμιικκήήςς έέχχεειι ττηηνν ααξξίίαα ττοουυ σσττοο

δδιιάάλλοογγοο κκααιι σσττηη δδιιάάδδρραασσηη πποουυ σσυυννττεελλεείίττααιι.. ΌΌμμωωςς σσεε ππεερριιππττώώσσεειιςς όόπποουυ τταα

ππααιιδδιιάά χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν λλέέξξεειιςς πποουυ ααννήήκκοουυνν σσεε δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς,, οο

δδιιάάλλοογγοοςς κκααθθίίσσττααττααιι ππρροοββλληημμααττιικκόόςς.. ΑΑυυττόό όόμμωωςς δδεε ππρρέέππεειι νναα σσττααθθεείί

εεμμππόόδδιιοο πποουυ θθαα έέλλκκεειι ττοο δδιιάάλλοογγοο κκοοννττάά σσττοο μμηηδδεεννιικκόό εεππίίππεεδδοο.. ΟΟιι κκιιννηηττιικκέέςς

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς οοιι οοπποοίίεεςς ααπποοττεελλοούύνν ττηη ββάάσσηη γγιιαα ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμπποορροούύνν

νναα χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν ααππόό τταα ππααιιδδιιάά ωωςς ππρροοσσιιττέέςς εεννδδιιααφφέέρροονν κκααιι ππααιιγγννιιώώδδεεςς..

ΕΕπποομμέέννωωςς ααρρχχιικκάά σσττηηρρίίζζοουυμμεε ττοο δδιιάάλλοογγοο μμεε έένναα ττρρόόπποο ππρροοσσιιττόό αακκόόμμηη

κκααιι σστταα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς κκααθθώώςς ττοο ππααιιχχννίίδδιι πποουυ εεμμππεερριιέέχχεειι

κκιιννηηττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,, εειιδδιικκάά δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννεεςς,,

κκααθθιισσττοούύνν τταα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά θθέέμμαατταα εεννδδιιααφφέέρροονντταα κκααιι μμέέσσαα σσεε έένναα αασσφφααλλέέςς

κκλλίίμμαα ααννααδδύύοοννττααιι ααυυθθόόρρμμηητταα κκααιι ααββίίαασστταα οοιι λλέέξξεειιςς πποουυ θθαα εεννιισσχχύύσσοουυνν ττοο

δδιιάάλλοογγοο.. ΕΕφφόόσσοονν τταα ππααιιδδιιάά θθαα έέχχοουυνν ήήδδηη εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι μμεε μμηη λλεεκκττιικκόό ττρρόόπποο,,

οοιι λλέέξξεειιςς,, όόχχιι μμόόννοο δδεε θθαα ααννττηηχχοούύνν ππεερρίίεερργγεεςς σστταα ααυυττιιάά ττωωνν ππααιιδδιιώώνν,, ααλλλλάά θθαα

ττοουυςς εεμμφφυυσσηηθθεείί ηη ππεερριιέέρργγεειιαα νναα εεμμββααθθύύννοουυνν σσεε ααυυττέέςς.. ΗΗ εεμμββάάθθυυννσσηη ααυυττήή θθαα

Page 79: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

79

ααπποοττεελλεείί ττοο ‘‘κκεερραασσάάκκιι ττηηςς ττοούύρρττααςς’’ κκααιι όόχχιι τταα κκύύρριιαα σσυυσσττααττιικκάά ττηηςς.. ΚΚααθθώώςς τταα

ππααιιδδιιάά ααππόό δδιιααφφοορρεεττιικκάά πποολλιιττιισσμμιικκάά κκααιι γγλλωωσσσσιικκάά ππεερριιββάάλλλλοονντταα,,

εεππιικκοοιιννωωννοούύνν μμεε έένναα κκοοιιννόό ττρρόόπποο,, εεννιισσχχύύεεττααιι κκααιι ηη εεκκμμάάθθηησσηη ττηηςς γγλλώώσσσσααςς..

««ΟΟιι εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς δδεεξξιιόόττηηττεεςς μμπποορροούύνν νναα εεππιιττύύχχοουυνν ττηηνν υυγγιιήή

ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη μμέέσσαα σσττηηνν ττάάξξηη,, ηη οοπποοίίαα μμεε ττηη σσεειιρράά ττηηςς μμπποορρεείί νναα εεππιιφφέέρρεειι

ααλλλλααγγήή σσττάάσσηηςς.. ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη έέχχοοννττααςς ωωςς σσύύμμμμααχχοο ττιιςς

κκιιννηηττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς κκααιι ττοο ππααιιχχννίίδδιι ππρροοωωθθεείί ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα,, κκααθθώώςς

ααπποοττεελλεείί μμίίαα ββιιωωμμααττιικκήή δδρράάσσηη πποουυ σσττηηρρίίζζεεττααιι σσττηη σσυυννεερργγαασσίίαα ττηηςς οομμάάδδααςς,, ηη

οοπποοίίαα κκααλλεείίττααιι σσυυννεεχχώώςς νναα εεππιιλλύύεειι ππρροοββλλήήμμαατταα κκααιι νναα ππρροοττεείίννεειι λλύύσσεειιςς,, κκάάττιι

πποουυ μμπποορρεείί νναα εεππιιττεευυχχθθεείί μμόόννοο μμέέσσαα ααππόό ττηη σσυυννδδιιααλλλλααγγήή κκααιι ττηη σσυυννεερργγαασσίίαα »»

««ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη μμεε ττηη δδυυννααττόόττηητταα ττηηςς

δδηημμιιοουυρργγίίααςς ρρόόλλωωνν ,, κκααιι ααννααππααρραασσττάάσσεεωωνν,, μμεε εελλεεύύθθεερρηη κκίίννηησσηηςς κκααιι σσττοο χχώώρροο

κκααιι σσττοο χχρρόόννοο,, σσυυννδδέέοοννττααςς ττοο φφαανντταασσττιικκόό μμεε ττοο ππρρααγγμμααττιικκόό κκααιι ττοο σσυυμμββοολλιικκόό

μμέέσσωω ττηηςς γγλλώώσσσσααςς ππααρράάγγεειι ννόόηημμαα.. ΤΤοο ννόόηημμαα ααυυττόό έέχχεειι νναα κκάάννεειι μμεε ττοο χχττίίσσιιμμοο

ττηηςς γγλλώώσσσσααςς σσεε σσχχέέσσηη μμεε ττοονν εεααυυττόό,, ττιιςς εεμμππεειιρρίίεεςς,, ττοουυςς άάλλλλοουυςς κκααιι ττοονν κκόόσσμμοο..

ΕΕπποομμέέννωωςς,, μμέέσσωω ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη ννοοηημμααττοοδδοοττεείίττααιι ηη

ζζωωήή,, οοιι εεμμππεειιρρίίεεςς μμααςς,, ηη σσχχέέσσηη μμεε ττοονν κκόόσσμμοο,, κκααιι ηη γγλλώώσσσσαα δδέέννεεττααιι μμεε

δδιιααφφοορρεεττιικκόό ττρρόόπποο μμεε ττοο σσώώμμαα,, τταα σσυυμμββάάνντταα κκααιι τταα γγεεγγοοννόότταα εεμμππλλοουυττίίζζεεττααιι

κκααιι εεξξεελλίίσσσσεεττααιι μμέέσσαα ααππόό ττηη δδιιααδδιικκαασσίίαα ααυυττήή,, μμεε ααπποοττέέλλεεσσμμαα νναα εεμμππλλοουυττίίζζεεττααιι

κκααιι νναα εεξξεελλίίσσσσεεττααιι οο κκόόσσμμοοςς μμααςς.. ΠΠααρράάλλλληηλλαα,, εεππιιττρρέέππεειι νναα ααννααδδυυθθεείί σσεε μμίίαα

πποολλιιττιισσμμιικκήή οομμάάδδαα ηη μμηηττρριικκήή γγλλώώσσσσαα ττωωνν μμεελλώώνν ττηηςς μμέέσσαα ααππόό ττηηνν ααπποοδδοοχχήή

ττηηςς γγλλώώσσσσααςς νναα γγίίννεειι ααπποοδδεεκκττήή κκααιι ηη ττααυυττόόττηητταα ττωωνν μμεελλώώνν »» .. ((ΆΆλλκκηησσττιιςς

22000088::112211))

ΒΒ iiiiii.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΞΞεεννοοφφοοββίίαα

ΌΌππωωςς ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκεε τταα ππααιιδδιιάά έέχχοουυνν μμιικκρρόόττεερρηη ππρροοκκααττάάλληηψψηη σσεε

σσχχέέσσηη μμεε ττοουυςς εεννήήλλιικκεεςς κκααιι οοιι φφοοββίίεεςς πποουυ οοδδηηγγοούύνν σσττοονν ππααρρααγγκκωωννιισσμμόό ττωωνν

Page 80: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

80

‘‘ξξέέννωωνν ’’ σσχχεεττίίζζοοννττααιι ππεερριισσσσόόττεερροο μμεε ττηη γγλλώώσσσσαα.. ΌΌππόόττεε ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααςς ττοο

γγλλωωσσσσιικκόό ρρααττσσιισσμμόό,, ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυμμεε ττααυυττόόχχρροονναα έένναα μμεεγγάάλλοο κκοομμμμάάττιι ττηηςς

ξξεεννοοφφοοββίίαα σσττηη ππρροοσσχχοολλιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη.. ΣΣεε ππεερριιππττώώσσεειιςς όόμμωωςς πποουυ ηη

ξξεεννοοφφοοββίίαα δδεενν οοφφεείίλλεεττααιι σσττηη γγλλωωσσσσιικκήή δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα,, ηη ΣΣέέξξττοουυ,, ((22000055))

ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι ττηηνν ξξεεννοοφφοοββίίαα δδίίννοοννττααςς έέμμφφαασσηη σσττηη φφιιλλοοξξεεννίίαα κκααιι ττηηνν

πποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη μμεε σσττόόχχοο ττηηνν ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν νναα

κκααττααννοοήήσσοουυνν ττηηνν πποολλιιττιισσμμιικκήή πποοιικκιιλλίίαα ττηηςς σσύύγγχχρροοννηηςς κκοοιιννωωννίίααςς,, τταα ήήθθηη,, τταα

έέθθιιμμαα,, ττιιςς ααξξίίεεςς,, ττιιςς ππααρρααδδόόσσεειιςς κκααιι ττηηνν ττέέχχννηη ττωωνν άάλλλλωωνν λλααώώνν.. ΑΑυυττόό

ααννααφφέέρρεειι όόττιι μμπποορρεείί νναα ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί σστταα ππλλααίίσσιιαα θθέέααττρροο--ππααιιδδααγγωωγγιικκώώνν

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν..

ΗΗ εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη αακκόόμμηη,, ηη οοπποοίίαα εεππιιττεελλεείίττααιι μμέέσσωω ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς

ττέέχχννηηςς,, εεππιιττρρέέππεειι νναα ααννττιιλληηφφθθοούύμμεε ττηη σσττάάσσηη κκααιι ττηη σσυυμμππεερριιφφοορράά ττοουυ ‘‘άάλλλλοουυ’’,,

ττοουυ ‘‘ξξέέννοουυ’’((ΓΓκκόόββααρρηηςς,, 22000011 σσττοο ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088::22)).. ΑΑννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααςς

κκρριιττιικκάά τταα όόσσαα ααννττιιλλααμμββααννόόμμαασσττεε ααππόό ττηη σσυυμμππεερριιφφοορράά ττωωνν ‘‘ξξέέννωωνν’’ κκααιι μμέέσσωω

ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς,, μμπποορροούύμμεε νναα ττηηνν κκααττααννοοήήσσοουυμμεε,, νναα ττηηνν εερρμμηηννεεύύσσοουυμμεε..

ΜΜεεττάά ααππόό ααυυττήή ττηη δδιιααδδιικκαασσίίαα,, ηη σσυυμμππεερριιφφοορράά ττωωνν ‘‘ξξέέννωωνν’’,, μμααςς εείίννααιι ππλλέέοονν

οοιικκεείίαα κκααιι σσττααμμααττοούύμμεε νναα ττηηνν φφοοββόόμμαασσττεε..

ΒΒ.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΕΕννσσυυννααίίσσθθηησσηη

ΣΣττοο ΆΆ μμέέρροοςς ττηηςς εερργγαασσίίααςς ααννααφφεερρθθήήκκααμμεε σσττοο ππόόσσοο σσηημμααννττιικκήή εείίννααιι ηη

εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη ώώσσττεε οοιι εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς,, νναα ττηη λλάάββοουυνν

σσοοββααρράά υυππόόψψηη κκααιι νναα ττηηνν εεννττάάξξοουυνν σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμάά ττοουυςς.. ΗΗ κκααλλλλιιέέρργγεειιαα ττηηςς

εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς ββοοηηθθάά εεκκττόόςς ααππόό τταα ππααιιδδιιάά,, κκααιι ττοουυςς εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς νναα

χχεειιρριισσττοούύνν δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά θθέέμμαατταα.. ΓΓννωωρρίίζζοουυμμεε όόττιι τταα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς

ηηλλιικκίίααςς εευυααιισσθθηηττοοπποοιιοούύννττααιι ππιιοο εεύύκκοολλαα όότταανν τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα ττοουυ ήήρρωωαα

έέχχοουυνν νναα κκάάννοουυνν μμεε χχααρράά κκααιι λλύύππηη ππααρράά μμεε φφόόββοο κκααιι θθυυμμόό.. ΌΌτταανν έένναα

ννηηππιιααγγωωγγεείίοο γγίίννεεττααιι δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό ,, ηη ννηηππιιααγγωωγγόόςς θθαα ππρρέέππεειι νναα εελλέέγγξξεειι ττηηνν

Page 81: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

81

ππιιθθααννόόττηητταα μμήήππωωςς τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς οομμάάδδααςς,, ααιισσθθάάννοοννττααιι φφόόββοο γγιιαα τταα

ππααιιδδιιάά πποουυ έέρρχχοοννττααιι ααππόό ξξέέννηη χχώώρραα κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα ττοουυ

θθυυμμοούύ πποουυ ππιιθθααννόόνν νναα ππρροοέέρρχχεεττααιι ααππόό ττοονν ααπποοκκλλεειισσμμόό ττωωνν ‘‘ξξέέννωωνν’’ ππααιιδδιιώώνν

ααππόό ττηηνν κκυυρρίίααρρχχηη οομμάάδδαα.. ΤΤαα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα ααυυττάά κκααθθιισσττοούύνν ττηηνν εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη

δδυυσσλλεειιττοουυρργγιικκήή..

ΗΗ κκααλλλλιιέέρργγεειιαα ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς ,,ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννηη σσεε δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά

θθέέμμαατταα πποουυ ααφφοορροούύνν ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς μμπποορρεείί νναα ππρροοσσεεγγγγιισσττεείί μμεε

ττοονν εεξξήήςς ττρρόόπποο:: ΤΤαα ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς,, μμπποορροούύνν νναα εεμμββααθθύύννοουυνν μμεε

εεμμππεειιρριικκόό--ββιιωωμμααττιικκόό ττρρόόπποο γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα μμέέσσωω δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη,, ττηη

σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή κκααττάάσστταασσηη ττοουυ ήήρρωωαα((--μμεεττααννάάσσττηη)) μμιιααςς ιισσττοορρίίααςς.. ΗΗ εεππιιρρρροοήή

ττηηςς ιισσττοορρίίααςς,, θθαα εείίννααιι μμεεγγααλλύύττεερρηη εεάάνν ααννααδδύύεειι ηηθθιικκέέςς ααξξίίεεςς ττοουυ ήήρρωωαα κκααιι

ππρροοββάάλλεειι σσυυννααιισσθθήήμμαατταα χχααρράάςς ήή λλύύππηηςς.. ΣΣττηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη,, εεννυυππάάρρχχεειι ττοο

ππααιιχχννίίδδιι,, ττοο ππααιιχχννίίδδιι σσττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή ττοουυ δδιιάάσστταασσηη εείίννααιι έένναα εερργγααλλεείίοο γγιιαα ττηηνν

ηηθθιικκήή ααννάάππττυυξξηη ττοουυ ππααιιδδιιοούύ.. ΣΣττοο ππλλααίίσσιιοο ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς,, ττοο ππααιιχχννίίδδιι,,

ββοοηηθθάά ττοο ππααιιδδίί νναα ααννττιιλληηφφθθεείί ττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή δδιιάάσστταασσηη κκααιι κκααττ’’ εεππέέκκτταασσηη,, νναα

ααννααππττύύξξεειι ττοο ηηθθιικκόό κκοομμμμάάττιι.. ΌΌππωωςς ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκεε,, ηη ηηθθιικκήή σσυυμμββάάλλεειι μμεε

θθεεττιικκόό ττρρόόπποο σσττηηνν εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη.. AAκκόόμμηη,, εεππεειιδδήή σσττοο ππρροοσσυυμμββααττιικκόό σσττάάδδιιοο

ττηηςς ηηθθιικκήήςς τταα ππααιιδδιιάά θθεεμμεελλιιώώννοουυνν ττηηνν ααπποοφφυυγγήή ππρρόόκκλληησσηηςς ζζηημμιιάάςς ππρροοςς ττοουυςς

άάλλλλοουυςς,, ααυυττόό ττοο δδιιάάσσττηημμαα,, εείίννααιι κκααττάάλλλληηλλοο γγιιαα νναα εεννθθααρρρρύύννοουυμμεε τταα ππααιιδδιιάά

ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς νναα σσέέββοοννττααιι ττηη δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα πποουυ μμπποορρεείί νναα

ππρροοέέρρχχεεττααιι μμεε οοπποοιιοοδδήήπποοττεε ττρρόόπποο ααππόό μμίίαα ξξέέννηη χχώώρραα..

ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη ««μμααςς ππααρρέέχχεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα γγννωωρρίίσσοουυμμεε ττηηνν

ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα πποουυ ββρρίίσσκκεεττααιι γγύύρρωω μμααςς κκααιι μμέέσσαα μμααςς.. ΚΚααιι ααυυττόό μμπποορρεείί νναα

γγίίννεειι μμέέσσαα ααππόό δδυυννααμμιικκόό κκααθθρρέέφφττηη πποουυ μμααςς ππρροοσσφφέέρροουυνν οοιι άάλλλλοοιι μμεε ττοο ββλλέέμμμμαα

ττοουυςς.. »»((ΖΖώώννιιοουυ,, ΧΧ.. 22000033)).. ΟΟιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς,, ααφφήήννοουυνν

ττοο ππεερριιθθώώρριιοο,, σστταα εεμμππλλεεκκόόμμεενναα ‘‘άάττοομμαα,, νναα κκιιννήήσσοουυνν μμίίαα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή

κκααττάάσστταασσηη μμεε ττοο ρρυυθθμμόό πποουυ εεκκεείίνναα θθέέλλοουυνν,, νναα ττηηνν κκααττεευυθθύύννοουυνν ππρροοςς ττηηνν

Page 82: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

82

κκααττεεύύθθυυννσσηη πποουυ έέχχοουυνν ααννάάγγκκηη,, πποουυ ννοομμίίζζοουυνν όόττιι θθαα ττοουυςς δδώώσσεειι ααππααννττήήσσεειιςς

σσττοουυςς όόπποοιιοουυςς ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς,, νναα εεμμββααθθύύννοουυνν όόσσοο χχρρεειιάάζζεεττααιι ώώσσττεε νναα

σσυυννααιισσθθααννθθοούύνν ααυυθθόόρρμμηητταα κκααιι ααββίίαασστταα άάλλλλοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς.. ««ΣΣττηη δδρρααμμααττιικκήή

ττέέχχννηη κκάάθθεε σσυυμμμμεεττέέχχωωνν εευυααιισσθθηηττοοπποοιιεείίττααιι σσττηηνν εεννεερργγηηττιικκήή αακκρρόόαασσηη,, ααρρχχίίζζεειι

νναα ππεεττυυχχααίίννεειι ττηηνν κκααττααννόόηησσηη ττοουυ άάλλλλοουυ ττηηςς θθέέσσηηςς ττοουυ,, ττωωνν σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν

ττοουυ κκααιι ττοουυ κκόόσσμμοουυ,, κκααιι μμέέσσαα ααππόό ρρόόλλοουυςς πποουυ μμπποορρεείί νναα δδοοκκιιμμάάσσεειι ααννααππττύύσσσσεειι

ττηη δδεεξξιιόόττηητταα ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς »» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς 22000088 σσ.. 110044))

ΚΚααττάά ττηηνν HHiillllmmaann ((11999999 ααννααφφέέρρεεττααιι σσττοο ΠΠεερρδδιικκάάρρηη 22000055)) ττοο δδρράάμμαα μμεεττααξξύύ

άάλλλλωωνν μμπποορρεείί νναα ππρροοσσφφέέρρεειι σστταα ππααιιδδιιάά ττηηνν εεμμππεειιρρίίαα πποουυ ττηηνν χχααρραακκττηηρρίίζζεειι ηη

έέξξοοδδοοςς ααππόό ττηηνν εεγγωωκκεεννττρριικκήή σσυυμμππεερριιφφοορράά.. ΒΒγγααίίννοοννττααςς ααππόό ττηηνν εεγγωωκκεεννττρριικκήή

σσυυμμππεερριιφφοορράά,, τταα ππααιιδδιιάά μμπποορροούύνν νναα εευυααιισσθθηηττοοπποοιιηηθθοούύνν ππιιοο εεύύκκοολλαα σσεε

κκαατταασσττάάσσεειιςς πποουυ ββιιώώννοουυνν τταα ππααιιδδιιάά ττωωνν ααλλλλοοδδααππώώνν.. ΗΗ εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη,,

λλεειιττοουυρργγεείί μμεε θθεεττιικκόό ττρρόόπποο ππρροοςς ττηηνν εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη..

ΓΓ.. ΔΔρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ΚΚρριιττιικκήή σσκκέέψψηη

ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη,, εείίννααιι μμιιαα σσυυλλλλοογγιικκήή κκααιι ααττοομμιικκήή εεκκππααιιδδεευυττιικκήή

εεμμππεειιρρίίαα εεμμππεερριιέέχχεειι τταα θθεεμμεελλιιώώδδηη σσυυσσττααττιικκάά ττοουυ ππααιιχχννιιδδιιοούύ,, ττηηνν ύύππααρρξξηη μμιιαα

φφαανντταασσττιικκήήςς κκααττάάσστταασσηηςς κκααιι κκααννόόννωωνν πποουυ ααπποορρρρέέοουυνν ααππ’’ ααυυττήήνν,, κκααιι ααπποοττεελλεείί

μμιιαα δδιιααδδιικκαασσίίαα εεξξέέτταασσηηςς δδιιεερρεεύύννηησσηηςς ααννθθρρώώππιιννηηςς σσυυμμππεερριιφφοορράάςς,,

χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς τταα δδοομμιικκάά σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς θθεεααττρριικκήήςς φφόόρρμμααςς.. ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττιιςς

ΓΓιιααννννοοπποούύλλοουυ κκααιι ΚΚααρρααββόόλλττσσοουυ,, ττηη σσττιιγγμμήή πποουυ οοιι δδυυοο κκόόσσμμοοιι,, οο ππρρααγγμμααττιικκόόςς

κκααιι οο φφαανντταασσττιικκόόςς,, σσυυννυυππάάρρχχοουυνν σσττοο μμυυααλλόό γγεεννννιιέέττααιι ηη σσυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη κκααιι ηη

κκρριιττιικκήή σσκκέέψψηη.. ((ΓΓιιααννννοοπποούύλλοουυ 22000066,, ΓΓιιααννννοοπποούύλλοουυ && ΚΚααρρααββόόλλττσσοουυ 22000066))..

Page 83: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

83

ΤΤεελλιικκόό σσυυμμππέέρραασσμμαα::

««ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε KKaarrppppiinneenn ((22000022 bb)) όόττιι ττοο δδρράάμμαα σσυυννιισσττάά μμιιαα πποολλύύττιιμμηη κκααιι

σσηημμααννττιικκήή δδιιααδδιικκαασσίίαα ττόόσσοο σσττοο σσχχοολλεείίοο όόσσοο κκααιι σσττηη ζζωωήή,, εειιδδιικκόόττεερραα γγιιαα ττηηνν

ααννάάππττυυξξηη ττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηηττααςς.. ΓΓιιααττίί οοιι δδηημμιιοουυρργγιικκέέςς εεκκφφρράάσσεειιςς::

-- οοδδηηγγοούύνν σσττηηνν ααννάάλλυυσσηη κκααιι κκααττααννόόηησσηη ττοουυ εεααυυττοούύ κκααιι ττοουυ άάλλλλοουυ..

-- ΣΣυυννττεελλοούύνν σσττηηνν ααννάάππττυυξξηη σσηημμααννττιικκώώνν κκααιι οουυσσιιαασσττιικκώώνν σσχχέέσσεεωωνν,,

κκααθθώώςς κκααιι σσττηηνν ααππόόλλααυυσσηη ττηηςς σσυυμμμμεεττοοχχήήςς κκααιι ττοουυ μμοοιιρράάσσμμααττοοςς μμιιααςς

κκοοιιννήήςς δδηημμιιοουυρργγίίααςς..

-- ΕΕννιισσχχύύοουυνν ττιιςς γγννώώσσεειιςς κκααιι τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα,, τταα σσυυννδδέέοουυνν κκααιι τταα

σσυυννααννααππττύύσσσσοουυνν..

-- ΕΕννδδυυννααμμώώννοουυνν ττηη δδηημμιιοουυρργγιικκήή φφαανντταασσίίαα,, ττηηνν ααφφααιιρρεεττιικκήή ιικκααννόόττηητταα,, ττηη

δδυυννααττόόττηητταα μμεεττααφφοορράάςς κκααιι σσυυμμββοολλοοπποοίίηησσηηςς..

-- ΠΠααρρέέχχοουυνν έένναα ττόόπποο ππρροοσσωωππιικκήήςς κκααιι οομμααδδιικκήήςς έέκκφφρραασσηηςς κκααιι

δδιιααλλοογγιικκήήςς σσυυζζήήττηησσηηςς..

-- ΕΕππεεξξεερργγάάζζοοννττααιι ττιιςς ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς κκααιι τταα σσττεερρεεόόττυυππαα κκααιι οοδδηηγγοούύνν σσεε

ννέέεεςς ααππόόψψεειιςς κκααιι ππααλλιιέέςς ααλλήήθθεειιεεςς..

-- ΕΕππιιττρρέέπποουυνν ττηη ββααθθύύττεερρηη γγννώώσσηη ττωωνν ππρρααγγμμααττιικκώώνν σσυυννεεππεειιώώνν ττηηςς

ββίίααιιηηςς σσυυμμππεερριιφφοορράάςς κκααιι εευυααιισσθθηηττοοπποοιιοούύνν,, οοδδηηγγώώννττααςς έέττσσιι σσττηηνν

ππρρόόλληηψψηη.. ΑΑπποοκκααλλύύππττοουυνν όόλληη ττηη γγκκάάμμαα ττηηςς ααννθθρρώώππιιννηηςς ζζωωήήςς,, ττηηνν

οοπποοίίαα θθέέττοουυνν σσεε κκρρίίσσηη κκααιι μμεετταασσχχηημμααττιισσμμόό..

-- ΕΕιισσάάγγοουυνν ττηηνν έέννννοοιιαα ττηηςς υυππεευυθθυυννόόττηηττααςς ττωωνν ππρράάξξεεωωνν μμααςς,, πποουυ οοδδηηγγεείί

σσττηη δδιιααμμόόρρφφωωσσηη ττηηςς ηηθθιικκήήςς..

-- ΕΕννδδυυννααμμώώννοουυνν ττηη σσυυννεειιδδηηττήή ππρροοσσππάάθθεειιαα,, ττηη δδρράάσσηη κκααθθεεννόόςς γγιιαα

ππρροοσσωωππιικκόό κκααιι κκοοιιννωωννιικκόό μμεετταασσχχηημμααττιισσμμόό..

-- ΑΑπποοδδεειικκννύύοουυνν όόττιι ηη ζζωωήή εείίννααιι σσυυννεερργγαασσίίαα,, ααλλλληηλλοοκκααττααννόόηησσηη,,

ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη πποουυ ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι ττοο σσεεββαασσμμόό,, ττηηνν ααπποοδδοοχχήή κκααιι ττηηνν

ιισσοοττιιμμίίαα..»» ((ΆΆλλκκηησσττιιςς,, 22000088::3377--3388))

Page 84: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

84

33..44..ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκάά σσττοοιιχχεείίαα εερρεευυννώώνν πποουυ σσττηηρρίίζζοουυνν ττοο εερρεευυννηηττιικκόό μμέέρροοςς ττηηςς

εερργγαασσίίααςς..

ΣΣττοο ττρρίίττοο μμέέρροοςς ττηηςς εερργγαασσίίααςς θθαα ππααρροουυσσιιάάσσοουυμμεε έένναα ππρρόόγγρρααμμμμαα

ΠΠρροοττοούύ όόμμωωςς ππεερράάσσοουυμμεε σσττηηνν ππααρροουυσσίίαασσηη ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,, θθαα

ππααρρααθθέέσσοουυμμεε κκάάπποοιιαα σσττοοιιχχεείίαα,, ααππόό εερρεευυννηηττιικκάά άάρρθθρραα,, εειιδδιικκάά γγιιαα ττηηνν

ππρροοσσχχοολλιικκήή ηηλλιικκίίαα,, τταα οοπποοίίαα μμααζζίί μμεε ττοο θθεεωωρρηηττιικκόό ππλλααίίσσιιοο ττηηςς ππααρροούύσσααςς

εερργγαασσίίααςς,, κκααθθίίσσττααννττααιι ααρρκκεεττάά υυπποοσσττηηρριικκττιικκάά γγιιαα ττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα.. ΗΗ ααλλήήθθεειιαα

εείίννααιι όόττιι σσττηηνν εελλλληηννιικκήή ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα κκααιι ααρρθθρροογγρρααφφίίαα,, εεννττοοππίίζζοουυμμεε πποοιικκιιλλίίαα

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκώώνν θθεεμμάάττωωνν,, εεξξίίσσοουυ πποολλλλάά εείίννααιι κκααιι ααυυττάά πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσττηη

γγλλώώσσσσαα.. ΌΌμμωωςς ηη ππρροοσσχχοολλιικκήή ηηλλιικκίίαα,, σσεε ααυυττόό ττοονν ττοομμέέαα θθαα μμπποορροούύσσααμμεε νναα

πποούύμμεε όόττιι εείίννααιι ππααρρααμμεελληημμέέννηη.. ΑΑυυττήή ηη ππααρρααττήήρρηησσηη δδιικκααιιοολλοογγεείίττααιι αανν

εεξξεεττάάσσοουυμμεε ττοονν όόγγκκοο ττωωνν άάρρθθρρωωνν ττωωνν σσυυννεεδδρρίίωωνν μμέέσσαα σσεε όόλλαα ααυυττάά τταα χχρρόόννιιαα..

ΜΜέέσσαα σσεε εεκκααττοοννττάάδδεεςς άάρρθθρραα εεννττοοππίίζζοοννττααιι μμόόννοο2244 πποουυ ααφφοορροούύνν σσττηηνν

ππρροοσσχχοολλιικκήή ααγγωωγγήή κκααιι εεκκππααίίδδεευυσσηη.. ΤΤαα 2222 ααππόό τταα 2244 άάρρθθρραα υυππάάρρχχοουυνν σστταα

ππρραακκττιικκάά ττωωνν δδιιεεθθννώώνν δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκώώνν σσυυννεεδδρρίίωωνν ττοουυ ΚΚΕΕ..ΔΔ..ΕΕΚΚ ..((ΚΚέέννττρροο

ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς)) πποουυ ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν ααππόό ττοο 11999988 μμέέχχρριι

κκααιι ττοο 22000088.. ΕΕξξεεττάάζζοοννττααςς ττηη θθεεμμααττοολλοογγίίαα ττωωνν άάρρθθρρωωνν ππααρρααττηηρροούύμμεε όόττιι τταα

θθέέμμαατταα εείίννααιι ππεερριιοορριισσμμέένναα κκααιι ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέένναα κκυυρρίίωωςς σσττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή

ααγγωωγγήή,, ττηη γγλλωωσσσσιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη κκααιι ππιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη ττωωνν

δδίίγγλλωωσσσσωωνν κκααιι γγεεννιικκάά ττηη δδιιγγλλωωσσσσίίαα..

ΣΣττοο άάρρθθρροο ττηηςς ΠΠααννααγγιιωωττίίδδοουυ ΜΜεερρσσίίνναα ((11999999)),, μμεεττάά ττηηνν πποολλύύππλλεευυρρηη

μμεελλέέττηη δδεεκκααττρριιώώνν μμααθθηηττώώνν ννηηππιιαακκήήςς ηηλλιικκίίααςς,, ααννααφφέέρρεεττααιι ηη δδιιααππίίσσττωωσσηη όόττιι οοιι

μμααθθηηττέέςς δδιιααφφέέρροουυνν μμεεττααξξύύ ττοουυςς ααννάάλλοογγαα μμεε ττηη σσχχέέσσηη πποουυ έέχχοουυνν ωωςς ππρροοςς ττοο

ααννττιικκεείίμμεεννοο ττηηςς μμάάθθηησσηηςς κκααιι ππιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα μμεε ττοο μμάάθθηημμαα ««γγλλώώσσσσαα»»..ΣΣττοο

άάρρθθρροο ααυυττόό σσύύμμφφωωνναα μμεε ττοο BB.. BBlloooomm εεππιισσηημμααίίννεεττααιι ηη ααννααγγκκααιιόόττηητταα μμιιααςς

ππααιιδδααγγωωγγιικκήήςς πποουυ γγιιαα νναα εείίννααιι ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή ((εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη κκααιι

κκααττάάκκττηησσηη μμιιαα γγλλωωσσσσιικκήήςς ππλληηρροοφφοορρίίααςς,,)) θθαα ππρρέέππεειι νναα λληηφφθθεείί υυππόόψψηη οο

ρρυυθθμμόόςς κκααιι οο ααππααιιττοούύμμεεννοοςς χχρρόόννοοςς πποουυ χχρρεειιάάζζεεττααιι ττοο κκάάθθεε ππααιιδδίί.. ΟΟιι

Page 85: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

85

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς πποουυ σσυυννθθέέττοουυνν ττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα,, εεππιιχχεειιρροούύνν νναα

εευυααιισσθθηηττοοπποοιιήήσσοουυνν ττοο κκάάθθεε ππααιιδδίί σσχχεεττιικκάά μμεε ττηηνν ιισσόόττηητταα ττωωνν

δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν γγλλωωσσσσώώνν,, σσεεββόόμμεεννοοιι ττοο ρρυυθθμμόό κκααιι ττοο χχρρόόννοο πποουυ χχρρεειιάάζζεεττααιι..

ΕΕξξάάλλλλοουυ όόππωωςς ττοοννίίζζεεττααιι κκααιι σσττοο άάρρθθρροο ττωωνν ΚΚααρρααμμήήττσσοουυ ΚΚ..,, ΝΝίίκκαα ΣΣ.. ,,

ΚΚωωννσσττααννττιιννέέαα ΠΠ..,, ΣΣιιδδέέρρηη ΕΕ.. κκααιι ΜΜααρρίίννοουυ ΦΦ.. ((22000033)) ,, ττοο ζζηηττοούύμμεεννοο ββέέββααιιαα σσ’’

ααυυττήήνν εειιδδιικκάά ττηηνν ηηλλιικκίίαα δδεενν εείίννααιι νναα δδιιδδάάξξοουυμμεε σστταα ππααιιδδιιάά ττοουυςς δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς

πποολλιιττιισσμμοούύςς ααλλλλάά νναα τταα εευυααιισσθθηηττοοπποοιιήήσσοουυμμεε σσττηηνν ιιδδέέαα όόττιι μμπποορροούύνν νναα

υυππάάρρχχοουυνν πποολλλλάά εείίδδηη ζζωωήήςς,, πποολλλλέέςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι πποολλλλέέςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς

ααππόόψψεειιςς..

ΣΣττοο άάρρθθρροο ττωωνν ΠΠααννττααζζήήςς ΣΣ.. κκααιι ΣΣαακκεελλλλααρροοπποούύλλοουυ ΕΕ.. ((22000000))

ααννααφφέέρρεεττααιι όόττιι ««έένναα ππααιιδδίί πποουυ μμααθθααίίννεειι ττηη μμηηττρριικκήή ττοουυ γγλλώώσσσσαα σστταα ππρρώώτταα

σσττάάδδιιαα ττηηςς ζζωωήήςς ττοουυ έέχχεειι μμιιαα σσττααθθεερρήή ααννάάππττυυξξηη ττηηςς ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάάςς ττοουυ..

ΔΔηηλλααδδήή,, ααννααππττύύσσσσοοννττααιι ττααυυττόόχχρροονναα κκααιι ιισσόόρρρροοππαα όόλλοοιι οοιι ττοομμεείίςς ααννάάππττυυξξηηςς

ττηηςς ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ττοουυ ππααιιδδιιοούύ ((σσυυννααιισσθθηημμααττιικκόόςς,, γγννωωσσττιικκόόςς,, κκοοιιννωωννιικκόόςς

κκλλππ..)),, ((KKlleeiinn 11998844))..»» ΑΑυυττόό δδεείίχχννεειι ττηηνν ααννααγγκκααιιόόττηητταα ττηηςς εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς

ττοουυ κκάάθθεε ππααιιδδιιοούύ σσχχεεττιικκάά μμεε ττηη ιισσόόττηητταα ττωωνν δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν γγλλωωσσσσώώνν.. ΣΣττοο

ππρρόόγγρρααμμμμαα πποουυ ππρροοττεείίννοουυμμεε,, εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη ααννάάππττυυξξηη μμιιααςς θθεεττιικκήήςς

σσττάάσσηηςς ααππέέννααννττιι σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΣΣττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ ααυυττόό

εεππιιττεευυχχθθεείί,, θθαα ααπποοττεελλέέσσεειι έένναα σσηημμααννττιικκόό ββήήμμαα πποουυ θθαα ββοοηηθθήήσσεειι τταα

δδίίγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά νναα ααππααλλλλααγγοούύνν ααππόό φφόόββοουυςς ααπποοκκλλεειισσμμοούύ ααππόό ττηηνν

κκυυρρίίααρρχχηη οομμάάδδαα κκααιι κκααττ΄́ εεππέέκκτταασσηη νναα εεππέέλλθθεειι ιισσόόρρρροοππηη ααννάάππττυυξξήή ττοουυςς

σσεε όόλλοουυςς ττοουυςς ττοομμεείίςς ττηηςς ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάάςς ττοουυςς..

ΗΗ σσηημμααννττιικκόόττηητταα ττηηςς δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς θθεεττιικκήήςς σσττάάσσηηςς σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο γγιιαα ττηη

μμηηττρριικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι ττηη δδιιγγλλωωσσσσίίαα εείίννααιι μμίίαα ααππόό ττιιςς γγεεννιικκέέςς ααρρχχέέςς ττηηςς ψψυυχχοο--

ππααιιδδααγγωωγγιικκήήςς κκααιι γγλλωωσσσσιικκήήςς ααννάάππττυυξξηηςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν πποουυ φφοοιιττοούύνν σσττοο

εελλλληηννιικκόό ννηηππιιααγγωωγγεείίοο κκααιι μμεεγγααλλώώννοουυνν σσεε έένναα δδίίγγλλωωσσσσοο ππεερριιββάάλλλλοονν

((ΠΠααννττααζζήήςς ΣΣ.. && ΣΣαακκεελλλλααρροοπποούύλλοουυ ΕΕ.. 22000000))

Page 86: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

86

ΣΣττοο άάρρθθρροο ττοουυ ΓΓκκόόββααρρηη ΧΧ.. ((22000000)),, ««ηη πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή κκοοιιννωωννίίαα

φφέέρρννεειι,, ττοονν ξξέέννοο εεννττόόςς σσυυννόόρρωωνν κκααιι ηη ααννάάγγκκηη γγιιαα μμιιαα θθεεττιικκήή ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη

μμεεττααξξύύ ττωωνν πποολλιιττιισσμμιικκώώνν οομμάάδδωωνν κκααθθιισσττάά ττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή δδιιεεύύρρυυννσσηη ττωωνν

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν δδεεξξιιοοττήήττωωνν ααππααρρααίίττηηττηη..»» ΣΣττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη

ααννάάππττυυξξηη εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν δδεεξξιιοοττήήττωωνν ττόόσσοο μμέέσσαα ααππόό ττιιςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς όόσσοο κκααιι μμέέσσαα ααππόό ττηη γγεεννιικκόόττεερρηη σσύύννθθεεσσηη ττοουυ

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς.. ΗΗ ααννάάππττυυξξηη ττωωνν εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν δδεεξξιιοοττήήττωωνν όόλλωωνν ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν,, σσυυμμββάάλλλλεειι μμεε θθεεττιικκόό ττρρόόπποο σσττηηνν ααννάάππττυυξξηη ττηηςς ααυυττοοεειικκόόννααςς κκααιι

σσττοονν ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό ττηηςς ττααυυττόόττηηττάάςς ττοουυςς,, μμεε όό,,ττιι ααυυττόό σσυυννεεππάάγγεεττααιι..

ΣΣττοο άάρρθθρροο ττοουυ ΑΑθθαανναασσίίοουυ ΛΛεεωωννίίδδαα ((22000022)) σσττοο θθεεωωρρηηττιικκόό μμέέρροοςς

ααννααφφέέρρεεττααιι όόττιι ττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο εείίννααιι οο χχώώρροοςς,, όόπποουυ μμππααίίννοουυνν οοιι ββάάσσεειιςς γγιιαα ττηη

γγλλωωσσσσιικκήή,, ννοοηηττιικκήή,, κκοοιιννωωννιικκήή,, σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή,, ηηθθιικκήή κκααιι ααιισσθθηηττιικκήή ααννάάππττυυξξηη

κκααιι εεξξέέλλιιξξηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΣΣεε εερρεευυννηηττιικκόό εεππίίππεεδδοο,, δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε όόττιι

υυππάάρρχχοουυνν δδιιααφφοορρέέςς ααννάάμμεεσσαα σσττοουυςς εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς ττηηςς ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς

ωωςς ππρροοςς ττηηνν ααννττίίλληηψψηη ττηηςς δδιιγγλλωωσσσσίίααςς ((ααρρννηηττιικκήή ήή θθεεττιικκήή)) κκααιι σσυυννδδέέοοννττααιι μμεε

ττηη γγεεννιικκόόττεερρηη ττοοπποοθθέέττηησσήή ττοουυ εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ σσεε ζζηηττήήμμαατταα μμεεττααννάάσσττεευυσσηηςς κκααιι

εεττεερρόόττηηττααςς,, κκααιι εειιδδιικκόόττεερραα μμεε ααυυττόό πποουυ θθαα οοννοομμάάζζααμμεε ΕΕθθννοοττιικκήή σσκκέέψψηη σσττοο

δδηημμόόσσιιοο δδιιάάλλοογγοο γγιιαα ττηηνν ττααυυττόόττηητταα κκααιι ττηηνν εεττεερρόόττηητταα σσττηηνν εεκκππααίίδδεευυσσηη κκααιι

ττηηνν κκοοιιννωωννίίαα.. ΑΑκκόόμμηη τταα εερρεευυννηηττιικκάά σσυυμμππεερράάσσμμαατταα εεννίίσσχχυυσσαανν κκααιι ττοο

θθεεωωρρηηττιικκόό μμέέρροοςς.. ΟΟιι θθέέσσεειιςς ααυυττέέςς σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα κκααθθίίσσττααννττααιι σσηημμααννττιικκέέςς

κκααθθώώςς ππρριινν ττηηνν εεφφααρρμμοογγήή ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς σσττοο χχώώρροο ττηηςς ππρροοσσχχοολλιικκήήςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ,, γγίίννεεττααιι εεππιιτταακκττιικκήή ηη δδιικκήή μμααςς εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη σσεε

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά θθέέμμαατταα.. ΗΗ εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη όόμμωωςς δδεενν εεππααρρκκεείί γγιιαα νναα

ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν οοιι εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά

θθέέμμαατταα κκααθθώώςς όόππωωςς σσυυμμππεερρααίίννεεττααιι κκααιι σσττοο άάρρθθρροο ττωωνν ΓΓκκόόββααρρηηςς ΧΧ.. κκααιι

ΝΝιιώώττηη ΝΝ.. ((22000033))»» ηη κκααλλήή δδιιάάθθεεσσηη εεφφααρρμμοογγήήςς ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ιιδδέέααςς

μμπποορρεείί νναα οοδδηηγγήήσσεειι σσεε ααδδιιέέξξοοδδαα.. ΣΣττοο άάρρθθρροο ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι δδύύοο

ππααρρααδδεείίγγμμαατταα ννηηππιιααγγωωγγώώνν πποουυ ππααρρόόλληη ττηηνν κκααλλήή ττοουυςς δδιιάάθθεεσσηη πποουυ εείίχχαανν,,

Page 87: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

87

έέφφεερραανν ααννττίίθθεετταα ααπποοττεελλέέσσμμαατταα.. ΑΑκκόόμμηη,, τταα ππααρρααδδεείίγγμμαατταα ααυυττάά εεππέέφφεερραανν μμίίαα

σσεειιρράά εερρωωττηημμάάττωωνν μμεε τταα οοπποοίίαα θθέέλλααννεε νναα υυπποογγρρααμμμμίίσσοουυννεε ττηηνν

ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα ττηηςς δδύύσσκκοολληηςς ππααιιδδααγγωωγγιικκήήςς δδιιααχχεείίρριισσηηςς ττηηςς

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττααςς,, ττηηνν ααννάάγγκκηη μμιιααςς ππααιιδδααγγωωγγιικκήήςς ππρραακκττιικκήήςς πποουυ νναα ιισσοορρρροοππεείί

μμεεττααξξύύ δδιιααφφοορρώώνν κκααιι οομμοοιιοοττήήττωωνν πποουυ χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν τταα ππααιιδδιιάά κκααιι μμεε

γγννώώμμοονναα ττηη σσττήήρριιξξηη ττηηςς ααττοομμιικκόόττηηττάάςς ττοουυςς,, κκααθθώώςς κκααιι ττηηνν ππρροοώώθθηησσηη μμιιααςς

κκοοιιννήήςς ττααυυττόόττηηττααςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν μμέέσσαα ααππόό ττηηνν αανναακκάάλλυυψψηη κκααιι ααννάάδδεειιξξηη ττωωνν

κκοοιιννώώνν κκοοιιννωωννιικκώώνν κκααιι πποολλιιττιισσμμιικκώώνν σσττοοιιχχεείίωωνν.. ΜΜέέσσαα ααππόό ττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα

θθεεωωρροούύμμεε όόττιι ππρροοββάάλλλλεεττααιι ηη εεξξιισσοορρρρόόππηησσηη μμεεττααξξύύ δδιιααφφοορρώώνν κκααιι

οομμοοιιοοττήήττωωνν κκααιι ααυυττόό φφααίίννεεττααιι μμέέσσαα ααππόό τταα εεξξήήςς σσηημμεείίαα..

--τταα ππααιιδδιιάά δδεενν μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα ααλλλλάά έέχχοουυνν ττηηνν ίίδδιιεεςς ααννάάγγκκεεςς

((μμέέννοουυνν μμέέσσαα σσττοο ίίδδιιοο ππίίνναακκαα))

--δδιιααφφοορρεεττιικκήή ηη λλέέξξηη ««ππααίίζζωω»» σσεε κκάάθθεε γγλλώώσσσσαα ααλλλλάά κκοοιιννήή ηη ααννάάγγκκηη ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ππααιιχχννίίδδιι..

--δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς ααλλλλάά κκοοιιννήή ηη ααννάάγγκκηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα νναα φφττιιάάξξοουυνν

ττηη γγέέφφυυρραα..

--μμεε ττιιςς δδρρααμμααττιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ππρροοωωθθεείίττααιι ηη κκοοιιννήή ττααυυττόόττηητταα ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά ηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο ππρρέέππεειι

νναα έέχχεειι ωωςς σσττόόχχοο ττηηνν ααννίίχχννεευυσσηη κκααιι ααπποοδδυυννάάμμωωσσηη κκάάθθεε εείίδδοουυςς

ππρροοκκααττααλλήήψψεεωωνν κκααιι σσττεερρεεόόττυυππωωνν.. ΈΈχχοοννττααςς ωωςς ααφφοορρμμήή τταα ππααρρααππάάννωω

μμπποορροούύμμεε νναα δδιιααττυυππώώσσοουυμμεε ττηη θθέέσσηη όόττιι σσττοο σσηημμεερριιννόό πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκόό

ννηηππιιααγγωωγγεείίοο ββαασσιικκήή ααφφεεττηηρρίίαα ττηηςς ααγγωωγγήήςς ππρρέέππεειι νναα εείίννααιι τταα υυπποοκκεείίμμεενναα,, ττοο

ππλλέέγγμμαα ττωωνν ββιιωωμμέέννωωνν κκοοιιννωωννιικκώώνν σσχχέέσσεεώώνν ττοουυςς κκααιι οοιι ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς ααυυττώώνν

κκααιι όόχχιι ααφφηηρρηημμέένναα ηη πποολλιιττιισσμμιικκήή ππρροοέέλλεευυσσήή ττοουυςς.. ΗΗ ααγγωωγγήή κκααλλεείίττααιι νναα

ααννααππττύύξξεειι κκοοιιννωωννιικκέέςς δδεεξξιιόόττηηττεεςς ααννααγγκκααίίεεςς γγιιαα ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα σσεε μμιιαα

πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήή κκοοιιννωωννίίαα πποουυ δδεενν ααππααρρττίίζζεεττααιι ααππόό ααφφηηρρηημμέέννοουυςς πποολλιιττιισσμμοούύςς,,

Page 88: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

88

ααλλλλάά ααππόό άάττοομμαα ήή οομμάάδδεεςς γγιιαα τταα οοπποοίίαα σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς κκααιι μμόόννοο δδιιααφφοορρέέςς

έέχχοουυνν σσηημμαασσίίαα..

ΤΤοο ππρρόόγγρρααμμμμαα όόμμωωςς πποουυ θθαα ππααρροουυσσιιάάσσοουυμμεε,, εείίννααιι δδιισσδδιιάάσσττααττοο κκααιι

εεκκττόόςς ααππόό δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή δδιιάάσστταασσηη,, εειιδδιικκάά ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννηη σσττηηνν

ππρροοσσχχοολλιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη,, υυφφίίσσττααττααιι κκααιι ηη δδιιάάσστταασσηη ττωωνν θθέέααττρροο--ππααιιδδααγγωωγγιικκώώνν

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν.. ΤΤαα σσττοοιιχχεείίαα τταα οοπποοίίαα ππρρέέππεειι νναα γγννωωρρίίζζοουυμμεε γγιιαα

ΘΘεεααττρροοππααιιδδααγγωωγγιικκάά ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα σσεε εερρεευυννηηττιικκόό εεππίίππεεδδοο έέχχοουυνν

ωωςς εεξξήήςς:: ΗΗ έέρρεευυνναα σστταα ΘΘεεααττρροοππααιιδδααγγωωγγιικκάά ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα ααννααφφέέρρεεττααιι κκααιι σσττοο

ππρροοππααρραασσκκεευυαασσττιικκόό σσττάάδδιιοο ττοουυςς,, κκααττάά ττηηνν εεππιιλλοογγήή ττοουυ θθέέμμααττοοςς κκααιι κκααττάά ττηηνν

ττεελλιικκήή ααξξιιοολλόόγγηησσήή ττοουυςς ααππόό ττιιςς ίίδδιιεεςς ττιιςς οομμάάδδεεςς ήή ττοουυςς φφοορρεείίςς πποουυ τταα

υυλλοοπποοιιοούύνν,, ααννάάλλοογγαα μμεε ττοουυςς σσττόόχχοουυςς ττωωνν ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν κκααιι ττιιςς υυπποοθθέέσσεειιςς

ττωωνν εερρεευυννηηττώώνν.. ΗΗ ααξξίίαα ττηηςς έέρρεευυννααςς ααννααδδεείίχχθθηηκκεε ππρρόόσσφφαατταα κκααιι σσττηη ΒΒρρεεττααννίίαα,,

κκααθθώώςς ααυυττάά τταα ππρροογγρράάμμμμαατταα ππέέρραασσαανν πποολλλλέέςς φφάάσσεειιςς ααμμφφιισσββήήττηησσηηςς ΣΣττηηνν

ΕΕλλλλάάδδαα έέχχοουυνν γγίίννεειι,, ββέέββααιιαα,, έέρρεευυννεεςς γγιιαα ττηη σσχχέέσσηη θθεεάάττρροουυ κκααιι εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααςς ττοο θθέέααττρροο ωωςς εεκκππααιιδδεευυττιικκόό δδρράάμμαα,, δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη,,

θθεεααττρριικκόό ππααιιχχννίίδδιι,, ππααίίξξιιμμοο ρρόόλλωωνν κκ..άά.. ΤΤοο ππρρόόγγρρααμμμμαα ττηηςς σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς

έέρρεευυννααςς,, ππλλααιισσιιώώννεεττααιι ααππόό σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς..

Page 89: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

89

Page 90: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

90

Page 91: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

91

44.. ΟΟ σσκκοοππόόςς ττηηςς εερρεευυννηηττιικκήήςς εερργγαασσίίααςς,, οοιι υυπποοθθέέσσεειιςς κκααιι ττοο

εερρεευυννηηττιικκόό εερργγααλλεείίοο..

ΟΟ ΓΓεεννιικκόόςς σσκκοοππόόςς ττηηςς ππααρροούύσσααςς εερρεευυννηηττιικκήήςς εερργγαασσίίααςς εείίννααιι νναα

δδιιεερρεευυννηηθθεείί ηη σσυυμμββοολλήή ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σσττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή

εεκκππααίίδδεευυσσηη ΑΑππόό όόλλεεςς ττιιςς εεκκφφάάννσσεειιςς ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,

εεππιικκεεννττρρωωννόόμμαασσττεε σσεε ααυυττήή πποουυ ααφφοορράά ττηη γγλλώώσσσσαα..

ΗΗ εεππιιλλοογγήή ααυυττήή έέγγιιννεε μμεεττάά ττηηνν εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη πποουυ ππρροοκκάάλλεεσσεε έένναα

σσττοοχχαασσττιικκόό ηημμεερροολλόόγγιιοο ττοουυ ΑΑλλββααννοούύ ΓΓκκααζζμμεεννττ ΚΚααππλλάάννιι.. ΟΟ ΓΓκκααζζμμεεννττ

ππέέρραασσεε τταα σσύύννοορραα ττοο 11999911,, έέκκααννεε όόλλαα τταα εείίδδηη δδοουυλλεειιώώνν πποουυ κκάάννεειι οο κκάάθθεε

μμεεττααννάάσσττηηςς γγιιαα νναα εεππιιββιιώώσσεειι κκααιι ττααυυττόόχχρροονναα φφοοίίττηησσεε σσττηη ΦΦιιλλοοσσοοφφιικκήή

ΣΣχχοολλήή ττοουυ ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ ΑΑθθηηννώώνν κκααιι οολλοοκκλλήήρρωωσσεε ττηη δδιιδδαακκττοορριικκήή ττοουυ

δδιιααττρριιββήή σσττοο ΠΠάάννττεειιοο ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο.. ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα εεκκεείίννοο πποουυ ππρροοκκάάλλεεσσεε

ττηηνν εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη σσττοο θθέέμμαα ττηηςς γγλλώώσσσσααςς,, εείίννααιι όόσσαα χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά

γγρράάφφεειι κκεεφφάάλλααιιοο ««οο μμεεττααννάάσσττηηςς κκααιι ττοο ββαασσίίλλεειιοο ττωωνν ππρρέέππεειι»» κκααιι σσττοο

κκεεφφάάλλααιιοο ««έέννααςς ήήρρωωααςς σσχχεεδδόόνν γγεελλοοίίοοςς..»» ΣΣττοο ππρρώώττοο ααννααφφέέρρεειι ««ΠΠρρέέππεειι νναα

μμάάθθεειιςς νναα μμιιλλάάςς ππιιοο σσιιγγάά,, νναα μμηη φφωωννάάζζεειιςς γγιιααττίί ττρροομμάάζζεειιςς ττοουυςς σσυυννοομμιιλληηττέέςς

σσοουυ:: εεδδώώ δδεενν εείίσσααιι σσττοο χχωωρριιόό σσοουυ.. »» κκααιι σσττοο δδεεύύττεερροο κκεεφφάάλλααιιοο ππααρρααθθέέττεειι

ττιιςς εεξξήήςς σσκκέέψψεειιςς ««……ΝΝαα ήήξξεερρεε ττοουυλλάάχχιισσττοονν ττηη γγλλώώσσσσαα,, σσκκέέφφττεεττααιι,, κκααιι θθαα

έέδδεειιχχννεε σσεε όόλλοουυςς ααυυττοούύςς πποουυ δδεενν ααξξιιώώννοουυνν νναα ττοουυ ρρίίξξοουυνν έένναα ββλλέέμμμμαα ττοο

ππόόσσοο ααξξίίζζεειι.. ΓΓιιααττίί ααυυττοοίί ππρρέέππεειι νναα μμάάθθοουυνν ππωωςς εεκκεείίννοοςς ααξξίίζζεειι πποολλύύ.. ΔΔεενν

ττηηνν ξξέέρρεειι όόμμωωςς ττηη γγλλώώσσσσαα κκααιι έέχχεειι ττρροομμοοκκρρααττηηθθεείί πποολλύύ,, γγιιααττίί οοιι ννττόόππιιοοιι ττηη

μμιιλλάάννεε ττόόσσοο γγρρήήγγοορραα,, πποουυ εείίννααιι σσαα νναα αακκοούύεειι ρρααππττοομμηηχχααννήή……ΌΌχχιι

ααπποοκκλλεείίεεττααιι νναα ττηη μμάάθθεειι.... ΑΑλλλλάά αανν δδεε ττηη μμάάθθεειι δδεε θθαα μμπποορρεείί νναα εεππιιββιιώώσσεειι..

ΤΤόόττεε ααςς μμάάθθεειι ττοουυλλάάχχιισσττοονν τταα ααππααρρααίίττηητταα.. ΤΤιιςς ππρρώώττεεςς δδέέκκαα λλέέξξεειιςς.. ΤΤιιςς

ππρρώώττεεςς δδέέκκαα ππρροοττάάσσεειιςς.. ΚΚααιι ττιιςς μμααθθααίίννεειι χχωωρρίίςς νναα κκααττααλλάάββεειι πποολλύύ κκααλλάά

ππωωςς.. ΤΤόόττεε αανναακκααλλύύππττέέιι όόττιι ααυυττήή ηη γγλλώώσσσσαα δδεενν εείίννααιι ττόόσσοο δδύύσσκκοολλήή..

ΈΈππεειιτταα αανναακκααλλύύππττεειι ππωωςς έέχχεειι ααρρχχίίσσεειι νναα ττοουυ ααρρέέσσεειι γγιιααττίί ττώώρραα πποουυ ττηη

μμιιλλάά δδεενν εείίννααιι ππιιαα ββοουυββήή ππααρροουυσσίίαα.. ΟΟ εεννθθοουυσσιιαασσμμόόςς ττοουυ όόμμωωςς ξξεεθθωωρριιάάζζεειι

Page 92: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

92

γγρρήήγγοορραα.. ΑΑυυττόόςς δδεε μμιιλλάά ττηη γγλλώώσσσσαα,, ττηη σσππάάεειι ,, ττηηνν κκαατταακκρρεεοουυρργγεείί……ΉΉτταανν

ββοουυββόόςς,, έέγγιιννεε σσππαασσττιικκόόςς..»»

ΗΗ εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη πποουυ ππρροοκκλλήήθθηηκκεε ααππόό ττοο σσττοοχχαασσττιικκόό ηημμεερροολλόόγγιιοο,,

εείίχχεε ττηη δδύύννααμμηη νναα οορρίίσσεειι κκάάπποοιιεεςς κκααττεευυθθύύννσσεειιςς σσττοο γγεεννιικκόό σσκκοοππόό ττηηςς

ππααρροούύσσααςς εερρεευυννηηττιικκήήςς εερργγαασσίίααςς.. ΗΗ κκααττεεύύθθυυννσσηη ττηηςς γγλλώώσσσσααςς πποουυ

εεππιιλλέέχχττηηκκεε δδιιααμμοορρφφώώννεειι ττοο σσκκοοππόό ττηηςς εερργγαασσίίααςς ωωςς εεξξήήςς:: ηη σσυυμμββοολλήή ττηηςς

δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σσττηη γγλλώώσσσσαα ωωςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό θθέέμμαα.. ΜΜεε ββάάσσηη ττηη

ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα,, υυπποοθθέέττοουυμμεε όόττιι ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη έέχχεειι ττηη δδύύννααμμηη νναα

σσυυννεειισσφφέέρρεειι μμεε έένναα θθεεττιικκόό ττρρόόπποο σσττηη δδιιααχχεείίρριισσηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκώώνν θθεεμμάάττωωνν..

ΗΗ κκααττεεύύθθυυννσσηη πποουυ εεππιιλλέέχχττηηκκεε ππιιοο ππάάννωω,, δδιιααμμοορρφφώώννεειι ττηη γγεεννιικκήή υυππόόθθεεσσηη

ωωςς εεξξήήςς:: ηη δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη θθαα έέχχεειι μμίίαα θθεεττιικκήή εεππίίδδρραασσηη ττηηςς

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς ττηηςς γγλλώώσσσσααςς..

ΓΓιιαα ττοονν έέλλεεγγχχοο ττηηςς υυππόόθθεεσσηηςς ααυυττήήςς,, ππρροοττεείίννοουυμμεε έένναα ππρρόόγγρρααμμμμαα,, ττοο

οοπποοίίοο μμεε ττμμηημμααττιικκόό κκααιι σσυυσσττηημμααττιικκόό ττρρόόπποο ππρροοσσεεγγγγίίζζεειι ττοο θθέέμμαα ττηηςς

γγλλώώσσσσααςς ααππόό ττηηνν ππλλεευυρράά ττηηςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς.. ΤΤοο ππρρόόγγρρααμμμμαα

πποουυ ππρροοττεείίννοουυμμεε,, ααπποοττεελλεείί σσττηηνν ππααρροούύσσαα εερργγαασσίίαα ττοο εερρεευυννηηττιικκόό εερργγααλλεείίοο

κκααιι ππεερριιλλααμμββάάννεειι κκάάπποοιιεεςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς εειιδδιικκάά ππρροοσσααρρμμοοσσμμέέννεεςς γγιιαα

ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς.... ΤΤόόσσοο οοιι σσκκοοπποοίί όόσσοο κκααιι οοιι σσττόόχχοοιι ττηηςς

εεππιιλλοογγήήςς ττωωνν δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,, ππααρρααθθέέττοοννττααιι ππρριινν ττηηνν

κκάάθθεε δδρραασσττηηρριιόόττηητταα.. ΚΚααλλόό θθαα ήήτταανν εεππίίσσηηςς νναα δδιιεευυκκρριιννιισσττεείί όόττιι γγιιαα ττηη

σσύύννθθεεσσηη ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,, εείίννααιι ααππααρρααίίττηηττεεςς ττόόσσοο οοιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς όόσσοο κκααιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς άάλλλλοουυ ττύύπποουυ.. ΟΟ εελλάάχχιισσττοοςς

χχρρόόννοοςς γγιιαα ττηηνν εεφφααρρμμοογγήή ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς ααυυττοούύ σσεε έένναα ννηηππιιααγγωωγγεείίοο,,

εείίννααιι ττέέσσσσεερριιςς ηημμέέρρεεςς.. ΠΠιιοο κκάάττωω ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι ααρρκκεεττάά ααννααλλυυττιικκάά οο

ττρρόόπποοςς πποουυ θθαα μμπποορροούύσσεε νναα κκααννεείίςς νναα εεφφααρρμμόόσσεειι έένναα ττέέττοοιιοο ππρρόόγγρρααμμμμαα

σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο..

Page 93: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

93

44..11.. ΕΕρρεευυννηηττιικκάά εερρωωττήήμμαατταα

ΤΤοο κκεεννττρριικκόό εερρώώττηημμαα ττηηςς έέρρεευυννάάςς μμααςς ππρροοσσααννααττοολλίίζζεεττααιι σσττηηνν

εεππίίδδρραασσηη πποουυ μμπποορρεείί νναα έέχχοουυνν οοιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σσττοο

γγλλωωσσσσιικκόό ρρααττσσιισσμμόό.. ΠΠιιοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ττοο κκεεννττρριικκόό εερρώώττηημμαα δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι

ωωςς εεξξήήςς:: ΗΗ δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη έέχχεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα μμεειιώώσσεειι ττοο γγλλωωσσσσιικκέέςς

δδιιαακκρρίίσσεειιςς σσεε ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς;; ΗΗ ππρροοσσέέγγγγιισσηη όόμμωωςς ττοουυ κκεεννττρριικκοούύ εερρωωττήήμμααττοοςς,, γγίίννεεττααιι ππιιοο εεύύκκοολλήή

δδιιεερρεευυννώώννττααςς τταα υυπποοεερρωωττήήμμαατταα πποουυ ππααρρααττίίθθεεννττααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα..

ii)) ΔΔηημμιιοουυρργγεείί ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς γγιιαα νναα ααππεελλεευυθθεερρωωθθοούύνν τταα ππααιιδδιιάά ααππόό ππιιθθααννοούύςς

γγλλωωσσσσιικκοούύςς εεννδδοοιιαασσμμοούύςς;;

iiii)) ΠΠρροοσσφφέέρρεειι εευυκκααιιρρίίεεςς γγιιαα χχρρήήσσηη άάλλλλωωνν ττρρόόππωωνν εεππιικκοοιιννωωννίίααςς;;

iiiiii)) ΔΔηημμιιοουυρργγεείί εευυννοοϊϊκκέέςς κκαατταασσττάάσσεειιςς μμέέσσαα ααππόό ττιιςς οοπποοίίεεςς τταα ππααιιδδιιάά μμπποορροούύνν

νναα ππεειιρρααμμααττιισσττοούύνν γγιιαα νναα εελλέέγγξξοουυνν άάφφοοββαα ττιιςς ααππααγγοορρεεύύσσεειιςς πποουυ ττοουυςς έέχχοουυνν

εεμμφφυυσσήήσσεειι οοιι εεννήήλλιικκεεςς,, ώώσσττεε νναα χχεειιρριισσττοούύνν μμεε κκρριιττιικκόό ττρρόόπποο θθέέμμαατταα

γγλλωωσσσσιικκοούύ ρρααττσσιισσμμοούύ..

44..22.. ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς ττηηςς έέρρεευυννάάςς μμααςς εείίννααιι 3355 ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς..

ΤΤαα ππααιιδδιιάά ααυυττάά φφοοιιττοούύνν σσττοο 11οο

ΑΑππόό τταα 1188 ππααιιδδιιάά ττοουυ αα΄́ ττμμήήμμααττοοςς τταα 22 εείίννααιι ππααιιδδιιάά πποουυ κκααττάάγγοοννττααιι

ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα κκααιι ήήρρθθαανν σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα σσχχεεδδόόνν ααφφοούύ γγεεννννήήθθηηκκαανν.. ΤΤαα 1166

ννηηππιιααγγωωγγεείίοο ΚΚααλλααμμππάάκκααςς κκααιι εείίννααιι χχωωρριισσμμέένναα

σσεε δδύύοο ττμμήήμμαατταα.. ΣΣττοο αα΄́ ττμμήήμμαα φφοοιιττοούύνν 1188 ππααιιδδιιάά εεννώώ σσττοο ββ’’ ττμμήήμμαα,, φφοοιιττοούύνν

1177 ππααιιδδιιάά.. ΧΧρρήήσσιιμμεεςς αακκόόμμηη,, ππλληηρροοφφοορρίίεεςς αακκόόμμηη,, ααπποοκκοομμίίσσααμμεε ααππόό ττιιςς

ννηηππιιααγγωωγγοούύςς ττωωνν δδύύοο ττμμηημμάάττωωνν κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ααππόό ττηηνν ααννααππλληηρρώώττρριιαα

ννηηππιιααγγωωγγόό ήή οοπποοίίαα ππααρρααββρριισσκκόότταανν σσττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα ττιιςς ττρριιςς ττεελλεευυττααίίεεςς ηημμέέρρεεςς,,

όόπποουυ ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε ηη ππααρρααττήήρρηησσηη κκααιι ττηηνν ππρρώώττηη ηημμέέρραα όόπποουυ

υυλλοοπποοιιήήθθηηκκαανν οοιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς..

Page 94: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

94

ααππόό ττοο 1188 ππααιιδδιιάά ααυυττοούύ ττοουυ ττμμήήμμααττοοςς,, εείίννααιι ππααιιδδιιάά πποουυ κκααττάάγγοοννττααιι ααππόό ττηηνν

ΕΕλλλλάάδδαα.. ΑΑππόό τταα 1177 ππααιιδδιιάά ττοουυ ββ΄́ ττμμήήμμααττοοςς,, 66 ππααιιδδιιάά κκααττάάγγοοννττααιι ααππόό ττηηνν

ΑΑλλββααννίίαα κκααιι 1111 ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, εεκκ ττωωνν οοπποοίίωωνν 11 ππααιιδδίί μμεεγγάάλλωωσσεε σσττηη

ΓΓεερρμμααννίίαα κκααιι ήήρρθθεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα σσττηηνν ααρρχχήή ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ έέττοουυςς.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά

πποουυ κκααττάάγγοοννττααιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,, γγννωωρρίίζζοουυμμεε εεππίίσσηημμαα όόττιι σσττηηνν ππλλεειιοοψψηηφφίίαα

ττοουυςς εείίννααιι δδίίγγλλωωσσσσαα κκααιι δδιιααττηηρροούύνν εεππααφφέέςς μμεε ττηη χχώώρραα κκααττααγγωωγγήήςς ττοουυςς..

((ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς πποουυ σσυυννθθέέττοουυνν ττοο ππρροοφφίίλλ ττωωνν σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν

ττηηςς έέρρεευυννααςς σσττοο ΠΠααρράάρρττηημμαα 22))

ΠΠρρόόσσββαασσηη σσττοο δδεείίγγμμαα:: ΓΓιιαα νναα έέχχοουυμμεε ππρρόόσσββαασσηη σσττοο δδεείίγγμμαα,, έέππρρεεππεε ««νναα

δδιιαασσφφααλλίίσσοουυμμεε όόττιι όόχχιι μμόόννοο θθαα μμααςς εεππιιττρρααππεείί ηη ππρρόόσσββαασσηη ααλλλλάά κκααιι όόττιι ηη

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη ππρρόόσσββαασσηη θθαα εείίννααιι ππρράάξξηη εεφφιικκττήή..»» ((CCoohheenn LL..,, MMaanniioonn LL..,,

MMoorrrriissoonn KK.. 22000077)) ΣΣττηηνν ααρρχχήή ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε μμίίαα σσυυζζήήττηησσηη μμεε ττιιςς

ννηηππιιααγγωωγγοούύςς ττοουυ ττμμήήμμααττοοςς,, σσττηηνν οοπποοίίαα,, εεννηημμεερρωωθθήήκκααννεε γγιιαα ττηηνν έέρρεευυνναα κκααιι

σσυυμμφφωωννήήσσααννεε γγιιαα ττηηνν υυλλοοπποοίίηησσηη ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα..

ΚΚααττόόππιινν,, εεννηημμεερρωωθθήήκκααμμεε όόττιι τταα ππεερριισσσσόόττεερραα ππααιιδδιιάά έέχχοουυνν ήήδδηη λλήήψψεειι λλόόγγωω

ττωωνν ιιώώσσεεωωνν πποουυ κκυυκκλλοοφφοορροούύνν οοππόόττεε,, οοιι ααπποουυσσίίεεςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττηη

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη χχρροοννιικκήή ππεερρίίοοδδοο κκυυμμααίίννοοννττααιι 11--33 ααννάά ηημμέέρραα ττοο δδιιάάσσττηημμαα ππρριινν

ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη ττηηςς έέρρεευυννααςς..

ΗΗ δδιιεεξξααγγωωγγήή ττηηςς έέρρεευυννααςς σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε μμεε

κκεεννόό 22 εεββδδοομμάάδδωωνν κκααθθώώςς σσεε ααυυττόό ττοο δδιιάάσσττηημμαα,, λλόόγγωω ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννωωνν

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν,, ηη ππααρρέέμμββαασσηη δδεενν θθαα ήήτταανν ππρράάξξηη εεφφιικκττήή.. ΓΓννωωρρίίζζοοννττααςς όόττιι,,

««ΚΚάάπποοιιοοςς πποουυ εείίννααιι εεξξααιιρρεεττιικκάά ααππαασσχχοολληημμέέννοοςς,, δδεενν εείίννααιι οο ππιιοο κκααττάάλλλληηλλοοςς

ππλληηρροοφφοορριιοοδδόόττηηςς ττηηςς έέρρεευυννααςς»»((KKeenn PPlluummmmeerr 22000022 ::115588 )) κκααιι σσεεββόόμμεεννοοιι ττιιςς

ααννάάγγκκεεςς ττωωνν σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν,, δδεενν υυππεερρββήήκκααμμεε ττωωνν ααρριιθθμμόό ττωωνν

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν πποουυ λλααμμββάάννοουυνν χχώώρραα κκααθθηημμεερριιννάά σσεε έένναα ννηηππιιααγγωωγγεείίοο..

ΑΑκκόόμμηη,, κκααλλόό θθαα ήήτταανν νναα σσηημμεειιωωθθεείί όόττιι κκάάπποοιιεεςς ηημμέέρρεεςς,, υυλλοοπποοιιήήθθηηκκεε μμόόννοο

μμίίαα δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,, κκααιι ηη δδεεύύττεερρηη ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα

υυλλοοπποοιιήήθθηηκκεε ττηηνν εεππόόμμεεννηη ηημμέέρραα..

Page 95: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

95

ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα

ΟΟ ττρρόόπποοςς γγιιαα νναα εελλεεγγχχθθεείί ηη εεππίίδδρραασσηη ττωωνν δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν δδρρααμμααττιικκήήςς

ττέέχχννηηςς σσεε θθέέμμαατταα γγλλωωσσσσιικκοούύ ρρααττσσιισσμμοούύ,, ββαασσίίζζεεττααιι κκυυρρίίωωςς σσεε σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς..

ΑΑρρχχιικκάά χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθήήκκααννεε κκάάπποοιιεεςς άάττυυππεεςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς μμεε ττηη μμοορρφφήή

σσυυζζήήττηησσηηςς,, ββαασσιιζζόόμμεεννεεςς σσεε ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν σσεε

ώώρρεεςς πποουυ δδεε λλάάμμββααννεε χχώώρραα κκααμμίίαα ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα..

((ττέέττοοιιοουυ εείίδδοουυςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ππααρρααττίίθθεεννττααιι σσττοο ΠΠααρράάρρττηημμαα 22))

ΕΕκκττόόςς όόμμωωςς ααππόό ττιιςς άάττυυππεεςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν κκααιι μμηη

δδοομμηημμέέννεεςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς πποουυ ββαασσίίσσττηηκκαανν σσεε ζζωωγγρρααφφιιέέςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ππρριινν κκααιι

μμεεττάά ττηηνν υυλλοοπποοίίηησσηη δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς.. ((ττέέττοοιιοουυ εείίδδοουυςς

σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ππααρρααττίίθθεεννττααιι σστταα ΠΠααρρααρρττήήμμαατταα 44 && 55)) ΟΟιι εερρωωττήήσσεειιςς πποουυ

ααππεευυθθύύννθθηηκκαανν σστταα ππααιιδδιιάά ήήτταανν ααννοοιιχχττοούύ ττύύπποουυ κκααιι έέδδωωσσαανν ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,

σσυυμμππεερριιφφοορριικκέέςς,, ααιισσθθηηττηηρριιαακκέέςς,, ππλληηρροοφφοορρίίεεςς πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς εεμμππεειιρρίίεεςς κκααιι σσυυννααιισσθθήήμμαατταα..

ΟΟιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ααυυττέέςς ααπποοττέέλλεεσσαανν μμεεθθοοδδοολλοογγιικκόό εερργγααλλεείίοο γγιιαα νναα

εελλεεγγχχθθοούύνν οοιι υυπποοθθέέσσεειιςς ττηηςς έέρρεευυννααςς.. κκααιι ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν μμεε ττέέττοοιιοο

ττρρόόπποο ώώσσττεε νναα κκεερρδδιιθθεείί ηη εεμμππιισσττοοσσύύννηη κκααιι νναα μμιιλλήήσσοουυνν εελλεευυθθέέρραα γγιιαα έένναα

θθέέμμαα πποουυ άάττυυππαα δδεενν εεππιιττρρέέππεεττααιι νναα σσυυζζηηττηηθθεείί..

ΣΣττάάδδιιαα--ΔΔοομμήή

ΣΣττηη σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη εεννόόττηητταα,, ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι μμίίαα ππεερριιγγρρααφφήή ττωωνν

σσττααδδίίωωνν ττηηςς δδιιεεξξααγγόόμμεεννηηςς έέρρεευυννααςς.. ΑΑππόό ττηηνν ππεερριιγγρρααφφήή ααυυττήή κκααθθίίσσττααττααιι

εευυδδιιάάκκρριιττηη κκααιι ηη δδοομμήή ττηηςς έέρρεευυννααςς..

ΤΤηηνν 11ηη ηημμέέρραα,, κκααιι σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα ττοουυ 11οουυ ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ,,

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθήήκκααννεε οοιι δδύύοο ππρρώώττεεςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς.. ΈΈγγιιννεε μμίίαα εειισσααγγωωγγήή

σσττοο θθέέμμαα μμεε ττηηνν ππααρροουυσσίίαασσηη ττωωνν εειικκόόννωωνν,, σσττηη σσυυννέέχχεειιαα αακκοολλοούύθθηησσεε ηη

ααννάάγγννωωσσηη ττοουυ ππααρρααμμυυθθιιοούύ,, σσυυζζήήττηησσηη κκααιι ηη δδεεύύττεερρηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα ττωωνν

Page 96: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

96

εειικκαασσττιικκώώνν.. ΜΜεεττάά ττοο ππέέρρααςς ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς σσυυλλλλέέχχττηηκκαανν οοιι

ππρροοσσωωππιικκέέςς ααππόόψψεειιςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν μμέέσσωω σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν..

ΤΤηη 22ηη

ΤΤηηνν 33

ηημμέέρραα,, σσττοο αα΄́ ττμμήήμμαα ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε μμόόννοο ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα

δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς.. ΣΣττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα,, ττηη δδεεύύττεερρηη ηημμέέρραα,, ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθήήκκααννεε ηη

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς,, ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα ττωωνν εειικκαασσττιικκώώνν κκααθθώώςς

εεππίίσσηηςς κκααιι οοιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς μμεε ααφφοορρμμήή ττιιςς ζζωωγγρρααφφιιέέςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ηη ηημμέέρραα κκααιι σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα,, υυλλοοπποοιιήήθθηηκκαανν ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα

δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς,, ηη ζζωωγγρρααφφιικκήή ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ππάάννωω σσεε σσεεννττόόννιι κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς

κκααιι σσυυζζήήττηησσηη ββαασσιισσμμέέννηη σσττοο σσύύννοολλοο ττωωνν δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν ττηηςς 33ηηςς

ΤΤηηνν 44

ηημμέέρρααςς.. ηη ηημμέέρραα,, αανναακκάάλλεεσσαανν ττηη μμννήήμμηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν όόλλεεςς ττιιςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

ττωωνν ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν ηημμεερρώώνν κκααιι εεππααννααλλήήφφθθηηκκεε ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα εειικκαασσττιικκώώνν

ττηηςς 22ηηςς

((ΤΤαα σσττάάδδιιαα ττηηςς έέρρεευυννααςς,, ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι ααννααλλυυττιικκάά σσττοο ΠΠααρράάρρττηημμαα 33))

ηημμέέρρααςς όόππωωςς εεππίίσσηηςς κκααιι οοιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς..

44..11.. ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

ii.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 11ηηςς

ηημμέέρρααςς

ΣΣκκοοπποοίί ττωωνν δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν ττηηςς 11ηη

ΜΜεε ττηηνν 11

ηημμέέρρααςς :: ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα εειισσάάγγοοννττααιι τταα ππααιιδδιιάά σσττοο θθέέμμαα κκααιι εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη

σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι ττηηνν

εεππιικκοοιιννωωννίίαα ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα.. ΜΜεε ττηη 22ηη

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη σσυυλλλλοογγήή ττωωνν ππρροοσσωωππιικκώώνν ααππόόψψεεωωνν ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττοο ττίί σσττάάσσηη θθαα κκρρααττοούύσσαανν εεκκεείίνναα ααππέέννααννττιι σστταα ππααιιδδιιάά πποουυ

μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα;; ΟΟιι ααππόόψψεειιςς ααυυττέέςς θθαα ααπποοττεελλέέσσοουυνν μμέέττρροο

σσύύγγκκρριισσηηςς..

ΥΥπποοθθέέσσεειιςς:: ΥΥπποοθθέέττοουυμμεε όόττιι μμεε ττιιςς εειικκόόννεεςς κκααιι ττηηνν ααφφήήγγηησσηη ττοουυ

ππααρρααμμυυθθιιοούύ,, δδίίννεεττααιι σστταα ππααιιδδιιάά έένναα ππρρώώττοο εερρέέθθιισσμμαα ττοο οοπποοίίοο ααπποοττεελλεείί

Page 97: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

97

ααφφοορρμμήή γγιιαα νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ττιιςς σσκκέέψψεειιςς,, ττοουυςς ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς ττοουυςς,, ττιιςς

ααννηησσυυχχίίεεςς ττοουυςς σσχχεεττιικκάά μμεε ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε

ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα.. ΜΜεε ττηη εεφφααρρμμοογγήή ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς

υυπποοθθέέττοουυμμεε ππωωςς θθαα σσυυλλλλέέξξοουυμμεε ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,, ππιιοο ππρροοσσωωππιικκέέςς κκααιι πποουυ θθαα

μμααςς δδώώσσοουυνν μμίίαα εεκκττεεννέέσσττεερρηη εειικκόόνναα γγιιαα ττιιςς σσκκέέψψεειιςς,, ττοουυςς ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς

κκααιι ττιιςς ααννηησσυυχχίίεεςς ττοουυςς σσχχεεττιικκάά μμεε ττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΟΟιι

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ααυυττέέςς υυπποοθθέέττοουυμμεε όόττιι εείίννααιι ααννττιιππρροοσσωωππεευυττιικκέέςς κκααιι ιικκααννέέςς νναα

ααπποοττεελλέέσσοουυνν μμέέττρροο σσύύγγκκρριισσηηςς..

11ηη

ΘΘέέμμαα:: ΓΓλλώώσσσσαα κκααιι δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΕΕννόόττηητταα:: ΠΠααιιδδίί κκααιι γγλλώώσσσσαα

ΓΓννωωσσττιικκόό ααννττιικκεείίμμεεννοο:: ΠΠρροοφφοορριικκήή ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα

ΣΣττόόχχοοςς:: ΗΗ σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς

κκααιι ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα..

ΥΥλλιικκάά:: ππααρρααμμύύθθιι,, εειικκόόννεεςς..

ΜΜέέθθοοδδοοςς:: ΣΣυυζζήήττηησσηη,, ππααρρααττήήρρηησσηη,, ααφφήήγγηησσηη

ΠΠοορρεείίαα::.. ΠΠααρροουυσσιιάάζζωω σστταα ππααιιδδιιάά ττιιςς εειικκόόννεεςς μμεε τταα ππααιιδδιιάά κκααιι τταα

ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα κκααιι ααφφοούύ γγίίννεειι ααυυττόό,, ττοουυςς δδιιααββάάζζωω ττοο ππααρρααμμύύθθιι.. ΣΣττηη

σσυυννέέχχεειιαα γγίίννεεττααιι μμίίαα σσυυζζήήττηησσηη μμεε τταα ππααιιδδιιάά σσχχεεττιικκάά μμεε ττοο ππααρρααμμύύθθιι,, κκααιι

κκααττόόππιινν τταα ππααιιδδιιάά ππααρροοττρρύύννοοννττααιι νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς ττοουυςς σσχχεεττιικκάά

μμεε ττηη γγλλώώσσσσαα.. ΟΟιι ααππόόψψεειιςς πποουυ κκααλλοούύννττααιι νναα εεκκφφέέρροουυνν τταα ππααιιδδιιάά γγίίννεεττααιι μμεε

ααφφοορρμμήή ττοονν ππρροοββλληημμααττιισσμμόό πποουυ ττίίθθεεττααιι σσττοο ππααρρααμμύύθθιι.. ΔΔηηλλααδδήή εεάάνν

μμπποορροούύνν τταα ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλάάννεε δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα,, νναα γγίίννοουυνν φφίίλλοοιι.. ((ΣΣττοο

ΠΠααρράάρρττηημμαα 11 υυππάάρρχχεειι ττοο ππααρρααμμύύθθιι..))

Page 98: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

98

22ηη

ΘΘέέμμαα:: ΓΓλλώώσσσσαα κκααιι δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΕΕννόόττηητταα::ΠΠααιιδδίί κκααιι εειικκαασσττιικκάά

ΓΓννωωσσττιικκόό ααννττιικκεείίμμεεννοο:: ΠΠρροοφφοορριικκήή εεππιικκοοιιννωωννίίαα

ΣΣττόόχχοοςς:: HH σσυυλλλλοογγήή ττωωνν ππρροοσσωωππιικκώώνν ααππόόψψεεωωνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττοο ττιι

σσττάάσσηη θθαα κκρρααττοούύσσαανν εεκκεείίνναα ααππέέννααννττιι σστταα ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή

γγλλώώσσσσαα;; ΟΟιι ααππόόψψεειιςς ααυυττέέςς θθαα ααπποοττεελλέέσσοουυνν μμέέττρροο σσύύγγκκρριισσηηςς

ΥΥλλιικκάά::μμααρρκκααδδόόρροουυςς,, κκόόλλλλεεςς ααννααφφοορράάςς,, μμααγγννηηττόόφφωωννοο

ΜΜέέθθοοδδοοςς:: ΣΣυυζζήήττηησσηη,, ππααρρααττήήρρηησσηη,, ααφφήήγγηησσηη

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν τταα ππααιιδδιιάά μμέέσσαα σσττοονν

ππίίνναακκαα κκααιι νναα ππρροοσσθθέέσσοουυνν κκααιι ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππααίίρρννωω

σσυυννέέννττεευυξξηη ααππόό κκάάθθεε ππααιιδδίί μμεε ββάάσσηη ττηη ζζωωγγρρααφφιιάά.. ΗΗ σσυυννέέννττεευυξξηη

εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΠΠιιθθααννέέςς εερρωωττήήσσεειιςς

σσυυννέέννττεευυξξηηςς:: ΕΕσσύύ θθαα έέκκααννεεςς ππααρρέέαα μμεε τταα ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε μμιιλλοούύσσαανν ττηηνν ίίδδιιαα

γγλλώώσσσσαα.. ΑΑνν όόχχιι,, γγιιααττίί;; ΣΣεε ππααιιδδιιάά ααππόό πποοιιόό άάλλλλοο ττόόπποο δδεε θθαα ήήθθεελλεεςς νναα

κκάάννεειιςς ππααρρέέαα;; ΑΑνν ννααιι,, ππώώςς,, ττίί θθαα έέλλεεγγεεςς σστταα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά;; ΘΘαα μμιιλλοούύσσεεςς σσεε

όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά μμεε ττηηνν ίίδδιιαα φφιιλλιικκήή δδιιάάθθεεσσηη;; ΘΘαα ήήσσοουυνν ααππέέννααννττιι σσεε κκάάπποοιιοο

ππααιιδδίί ππεερριισσσσόόττεερροο εεππιιφφυυλλαακκττιικκόόςς;; κκ..αα..

iiii.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 22ηηςς

ηημμέέρρααςς

ΣΣκκοοπποοίί ττωωνν δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν ττηηςς 22ηη

ΜΜεε ττηηνν 33

ηημμέέρρααςς:: ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,, εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν σσεε

σσχχέέσσηη μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν γγλλωωσσσσώώνν έέχχοοννττααςς ωωςς κκεεννττρριικκήή ττηη λλέέξξηη

««ππααίίζζωω»»,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ααννααγγννώώρριισσηη κκααιι ηη εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς σσεε μμηη

λλεεκκττιικκοούύςς ττρρόόπποουυςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς.. ΜΜεε ττηηνν ππααρρόόττρρυυννσσηη ττωωνν ππααιιδδιιάά

εεννθθααρρρρύύννοοννττααιι νναα εεκκφφρραασσττοούύνν εελλεεύύθθεερραα μμέέσσαα σσεε έένναα αασσφφααλλέέςς κκλλίίμμαα,, κκααιι

Page 99: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

99

εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη άάννττλληησσηη κκάάπποοιιωωνν ααππόόψψεεωωνν σσχχεεττιικκάά μμεε ττοο δδίίλληημμμμαα ττοο οοπποοίίοο

ττίίθθεεττεε ααππόό ττοο ππααρρααμμύύθθιι ««ΤΤαα ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα

κκααιι ττοο μμεερρμμήήγγκκιι μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς»».. ΜΜεε ττηηνν 44ηη

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα εεππιιχχεειιρροούύμμεε νναα

εελλέέγγξξοουυμμεε ττηηνν εεγγκκυυρρόόττηητταα ττωωνν ααππόόψψεεωωνν κκααιι ππααίίρρννοουυμμεε μμίίαα ππρρώώττηη ιιδδέέαα γγιιαα

ττοο ππόόσσοο έέχχοουυνν εευυααιισσθθηηττοοπποοιιηηθθεείί

ΥΥπποοθθέέσσεειιςς:: ΥΥπποοθθέέττοουυμμεε όόττιι ττηη δδεεύύττεερρηη ηημμέέρραα εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη

εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν έέχχοοννττααςς ωωςς κκέέννττρροο ττηη λλέέξξηη ‘‘ππααίίζζωω’’ σσεε

δδιιάάφφοορρεεςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΤΤοο ππααιιχχννίίδδιι εείίννααιι πποολλύύ σσηημμααννττιικκόό ιιδδιιααίίττεερραα γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά

ππρροοσσχχοολλιικκήή ηηλλιικκίίααςς,, κκααιι ηη λλέέξξηη ‘‘ππααίίζζωω’’ μμπποορρεείί νναα ααπποοττεελλέέσσεειι ττηηνν ααφφεεττηηρρίίαα

εεννόόςς ππααιιχχννιιδδιιοούύ..((θθέέλλωω νναα ππααίίξξωω.. ΝΝαα ππααίίξξωω κκααιι εεγγώώ μμααζζίί σσααςς;; ΜΜααμμάά,, ππααίίζζωω

μμεε ττηηνν ΜΜααρρίίαα..)).. ΈΈττσσιι τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ααυυττήή ττηη λλέέξξηη ππιιθθααννόότταατταα νναα

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν ααππόό ααλλλλόόγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά.. ΑΑκκόόμμηη υυπποοθθέέττοουυμμεε όόττιι οοιι μμηη

λλεεκκττιικκοοίί ττρρόόπποοιι εεππιικκοοιιννωωννίίααςς θθαα φφααννοούύνν εεξξίίσσοουυ εεννδδιιααφφέέρροοννττεεςς κκααιι θθαα

ττεεθθοούύνν υυππόό δδοοκκιιμμαασσίίαα ααππόό τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς γγλλώώσσσσααςς..

Page 100: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

100

ΚΚάάρρττεεςς πποουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμήήγγκκιι σσττοο ππααρρααμμύύθθιι.. ΣΣττρρόόγγγγυυλλαα κκααρρττεελλάάκκιιαα

πποουυ ααππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά δδεείίχχννεειι ττηηνν υυδδρρόόγγεειιοο,, γγύύρρωω ααππόό ττηηνν οοπποοίίαα εείίννααιι

ττοοπποοθθεεττηημμέένναα ππααιιδδιιάά ααππόό όόλλοο ττοονν κκόόσσμμοο κκααιι ααππόό ττηηνν άάλλλληη ππλλεευυρράά εείίννααιι

γγρρααμμμμέέννηη σσττοο κκέέννττρροο ααππόό κκάάθθεε κκααρρττεελλάάκκιι ηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σστταα εελλλληηννιικκάά,, τταα

γγεερρμμααννιικκάά,, σστταα ααφφρριικκάάννιικκαα,, σστταα ρρώώσσιικκαα,, σστταα ιιττααλλιικκάά,, σστταα γγααλλλλιικκάά,, σστταα

σσοουυηηδδιικκάά,, σστταα ααλλββααννιικκάά κκααιι σστταα κκιιννέέζζιικκαα.. ΑΑκκόόμμηη ππεερριιμμεεττρριικκάά ττοουυ

κκύύκκλλοουυ ααννααγγρράάφφεεττααιι σστταα ΕΕλλλληηννιικκάά σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα εείίννααιι ηη λλέέξξηη ‘‘ππααίίζζωω’’

σσεε κκάάθθεε κκααρρττεελλάάκκιι..

33ηη

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττοο ππααρρααμμύύθθιι ((ΠΠααρράάρρττηημμαα 11)) ««ΤΤαα ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα

γγλλώώσσσσαα κκααιι ττοο μμεερρμμήήγγκκιι μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς»» εεππαακκοολλοουυθθεείί σσυυζζήήττηησσηη.. ΤΤοο μμεερρμμήήγγκκιι

σσττοο ππααρρααμμύύθθιι ββρρίίσσκκεεττααιι σσεε δδίίλληημμμμαα ««εείίννααιι ππιιοο σσηημμααννττιικκέέςς οοιι λλέέξξεειιςς ήή ττοο

χχααμμόόγγεελλοο κκααιι ηη κκααλλήή δδιιάάθθεεσσηη νναα κκααττααλλάάββοουυμμεε κκάάπποοιιοονν πποουυ μμιιλλάάεειι

Page 101: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

101

δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα ααππόό εεμμάάςς;;»» TTaa ππααιιδδιιάά σσττοο ππααρρααμμύύθθιι,, υυππέέδδεειιξξαανν έένναα

ττρρόόπποο νναα εεππιικκοοιιννωωννίίααςς ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα.. ΓΓιιαα νναα

κκαατταασσττεείί όόμμωωςς ιισσόόρρρροοπποο ττοο δδίίλληημμμμαα κκααιι γγιιαα εευυααιισσθθηηττοοπποοιιήήσσοουυνν τταα ππααιιδδιιάά κκααιι

σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς λλέέξξεειιςς ππααρροουυσσιιάάζζωω σστταα ππααιιδδιιάά τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα πποουυ μμάάζζεευυεε

ττοο μμεερρμμήήγγκκιι.. ΠΠααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά νναα ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν ττρρόόπποουυςς μμεε ττοουυςς

οοπποοίίοουυςς θθαα μμπποορροούύσσαανν νναα ππααίίξξοουυνν μμεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα κκααιι ττιιςς λλέέξξεειιςς πποουυ

ααννααγγρράάφφοοννττααιι ππάάννωω.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα εεππααννεερρχχόόμμαασσττεε σσττοο δδίίλληημμμμαα ττοουυ

μμεερρμμηηγγκκιιοούύ κκααιι ααυυττόό κκααθθίίσσττααττααιι ααφφοορρμμήή γγιιαα δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη..

ΚΚΑΑΘΘΑΑΥΥΤΤΟΟ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ ΑΑ))ΑΑφφόόρρμμηησσηη:: ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττοο ππααρρααμμύύθθιι πποουυ ττεελλιικκάά ττοο μμεερρμμήήγγκκιι ααπποοκκοοιιμμιιέέττααιι,,

ππααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά νναα ‘‘κκοοιιμμηηθθοούύνν’’ ππάάννωω σσεε έένναα μμεεγγάάλλοο φφύύλλοο κκααιι νναα δδοούύμμεε

ττοο όόννεειιρροο πποουυ εείίδδεε ττοο μμεερρμμήήγγκκιι κκααιι ττοο οοπποοίίαα σσττέέκκεεττααιι ααφφοορρμμήή κκααιι ααρρχχίίζζοουυνν νναα

ππααίίρρννοουυνν εεννεερργγάά μμέέρροοςς..

ΒΒ))ΧΧωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς:: ΌΌννεειιρροο:: υυππάάρρχχεειι μμίίαα ζζυυγγααρριιάά σσττηηνν οοπποοίίαα τταα ππααιιδδιιάά

θθαα ππρρέέππεειι νναα κκααθθίίσσοουυνν έέττσσιι ώώσσττεε νναα ιισσοορρρροοππήήσσεειι ααλλλλιιώώςς θθαα γγεείίρρεειι,, κκααιι ττόόττεε

όόλλοοιι θθαα ππέέσσοουυνν ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά κκααιι δδεε θθαα λλυυθθεείί ττοο δδίίλληημμμμαα.. ΌΌπποοιιοο ππααιιδδίί

αακκοούύεειι ττοο όόννοομμάά ττοουυ,, ττοοπποοθθεεττεείίττααιι σσττηη ζζυυγγααρριιάά.. ΜΜέέχχρριι πποουυ νναα ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν

όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά σσττηη ζζυυγγααρριιάά έένναα--έένναα ηη ζζυυγγααρριιάά γγέέρρννεειι λλίίγγοο ααλλλλάά κκααννεείίςς δδεενν

ππέέφφττεειι..

ΓΓ))ΣΣττάάδδιιοο ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς:: ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά έένναα--έένναα νναα

σσηηκκώώννεεττααιι κκααιι νναα κκάάννεειι μμίίαα κκίίννηησσηη.. ΓΓιιαα νναα ιισσοορρρροοππήήσσοουυνν θθαα ππρρέέππεειι κκααιι οοιι δδύύοο

οομμάάδδεεςς νναα σσυυννττοοννίίσσοουυνν ττιιςς κκιιννήήσσεειιςς ττοουυςς.. ΟΟιι δδύύοο οομμάάδδεεςς ππααιιδδιιώώνν ααρρχχίίζζοουυνν γγιι

ααυυττόό ττοο λλόόγγοο ππααννττοομμίίμμαα.. ΌΌ,,ττιι γγίίννεεττααιι ααππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά θθαα ππρρέέππεειι νναα

γγίίννεεττααιι κκααιι ααππόό ττηηνν άάλλλληη γγιιαα νναα ιισσοορρρροοππήήσσεειι ηη ζζυυγγααρριιάά

ΔΔ))ΣΣττάάδδιιοο ΣΣύύννθθεεσσηηςς::ΣΣττοο σσττάάδδιιοο ααυυττόό ππααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά κκααιι ττωωνν δδύύοο

οομμάάδδωωνν νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν μμεε ττηηνν οομμάάδδαα ττοουυςς έένναα κκύύκκλλοο,, ήήχχηησσαα--ήήσσυυχχαα κκααιι

Page 102: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

102

ααρργγάά-- ααρργγάά κκααθθώώςς οο ππααρρααμμιικκρρόόςς ήήχχοοςς ήή ηη ππααρρααμμιικκρρήή γγρρήήγγοορρηη κκίίννηησσηη,, θθαα ττοουυςς

ρρίίξξεειι ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά.. ΑΑκκόόμμηη ππααρροοττρρύύννοοννττααιι νναα σσκκεεφφττοούύνν κκααιι νναα εεκκφφρράάσσοουυνν

ττιιςς ιιδδέέεεςς ττοουυςς ψψιιθθυυρριισσττάά,, γγιιαα ττοο ππώώςς θθαα υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν ττιιςς σσκκέέψψεειιςς ττοουυ

μμυυρρμμηηγγκκιιοούύ ήή ττιιςς σσκκέέψψεειιςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΠΠρροοττοούύ ππεερράάσσοουυμμεε σσττοο εεππόόμμεεννοο

σσττάάδδιιοο,, τταα ππααιιδδιιάά ππάάλλιι μμεε ηησσυυχχίίαα κκααιι ααρργγέέςς κκιιννήήσσεειιςς,, ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι ππάάννωω σσττηη

ζζυυγγααρριιάά σσεε ηημμιικκύύκκλλιιοο ααννάά οομμάάδδαα..

ΕΕ))ΣΣττάάδδιιοο ΈΈκκφφρραασσηηςς:: ΚΚααττόόππιινν,, ααφφοούύ κκααττααφφέέρροουυνν νναα ιισσοορρρροοππήήσσοουυνν,,

ππααρροοττρρύύννοοννττααιι νναα σσηηκκώώννεεττααιι έένναα ππααιιδδίί ααππόό κκάάθθεε οομμάάδδαα γγιιαα νναα υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν

εείίττεε ττηηνν άάπποοψψηη ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ,, εείίττεε ττηηνν άάπποοψψηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΠΠααρρααττηηρρεείίττααιι

έένναα εείίδδοοςς λλοογγοομμααχχίίααςς όόπποουυ οοιι ααππόόψψεειιςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν θθαα ππρρέέππεειι νναα εείίννααιι εεξξίίσσοουυ

δδυυννααμμιικκέέςς κκααιι ααππόό ττιιςς δδυυοο οομμάάδδεεςς γγιιαα νναα ιισσοορρρροοππήήσσεειι ηη ζζυυγγααρριιάά....

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη:: ΣΣττοο ττέέλλοοςς ηη ζζυυγγααρριιάά ααννάάλλοογγαα μμεε ττοο πποοιιέέςς ααππόόψψεειιςς πποουυ θθαα

αακκοουυσσττοούύνν ππιιοο κκυυρρίίααρρχχεεςς,, θθαα γγεείίρρεειι εείίττεε ααππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά εείίττεε ααππόό ττηηνν άάλλλληη,,

ττοο δδίίλληημμμμαα θθαα λλυυθθεείί κκααιι τταα ππααιιδδιιάά εεππααννέέρρχχοοννττααιι σσττηη ααρρχχήή ττηηςς

δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς,, δδηηλλααδδήή ππέέφφττοουυνν ππάάννωω σσεε έένναα ττεερράάσσττιιοο φφύύλλοο κκααιι θθαα

‘‘κκοοιιμμοούύννττααιι’’.. ΌΌτταανν ‘‘ξξυυππννήήσσοουυνν’’ θθαα κκααττααλλάάββοουυνν όόττιι όόλλοο ααυυττόό ήήτταανν έένναα όόννεειιρροο

κκααιι θθαα εεππαακκοολλοουυθθήήσσεειι σσυυζζήήττηησσηη.. ΣΣττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ οοιι ααππόόψψεειιςς ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν εείίννααιι εεξξίίσσοουυ ιισσχχυυρρέέςς κκααιι ααππόό ττιιςς δδύύοο οομμάάδδεεςς,, ππέέφφττεειι κκααττααλλάάθθοοςς ααππόό

ττοο δδιικκόό μμοουυ χχέέρριι έένναα μμιικκρροοααννττιικκεείίμμεεννοο κκααιι χχααλλάάεειι ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα..

44ηη

ΘΘέέμμαα:: ΓΓλλώώσσσσαα κκααιι δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα

ΕΕννόόττηητταα::ππααιιδδίί κκααιι εειικκαασσττιικκάά

ΓΓννωωσσττιικκόό ααννττιικκεείίμμεεννοο::ππρροοφφοορριικκήή εεππιικκοοιιννωωννίίαα

ΣΣττόόχχοοςς::ΗΗ σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν γγύύρρωω ααππόό ττηη λλέέξξηη ««ππααίίζζωω»»,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς

κκααιι οο ββααθθμμόόςς εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς μμεεττάά ττηη δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη..

ΥΥλλιικκάά::μμααρρκκααδδόόρροουυςς,, κκόόλλλλεεςς ααννααφφοορράάςς,, μμααγγννηηττόόφφωωννοο..

ΜΜέέθθοοδδοοςς::σσυυζζήήττηησσηη,, ππααρρααττήήρρηησσηη,, ααφφήήγγηησσηη..

Page 103: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

103

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν,, ττηη ζζυυγγααρριιάά,, ττιιςς λλέέξξεειιςς σστταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ,, ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς κκααιι τταα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά σσεε όόπποοιιαα

θθέέσσηη θθέέλλοουυνν.. ΚΚααττόόππιινν εεππαακκοολλοουυθθεείί σσυυννέέννττεευυξξηη μμεε ββάάσσηη ττηη ζζωωγγρρααφφιιάά.. ΗΗ

σσυυννέέννττεευυξξηη εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι ττόόσσοο σσττηη μμίίαα ππλλεευυρράά ττοουυ δδιιλλήήμμμμααττοοςς ττοουυ

μμεερρμμηηγγκκιιοούύ όόσσοο κκααιι σσττηηνν άάλλλληη,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι σσττοο ττιι θθαα έέλλεεγγεε εεάάνν

ββρριισσκκόότταανν σσττοο άάλλλλοο μμέέρροοςς ττηηςς ζζυυγγααρριιάάςς;; κκ..αα..

iiiiii.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 33ηηςς

ηημμέέρρααςς

ΣΣκκοοπποοίί ττωωνν δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν ττηηςς 33ηη

ΣΣκκοοππόόςς εείίννααιι νναα ααπποοκκττήήσσοουυνν μμίίαα ππρρώώττηη ιιδδέέαα όόττιι οοιι λλέέξξεειιςς εείίννααιι

δδηημμιιοούύρργγηημμαα ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν.. ΑΑκκόόμμηη κκααιι αανν δδεενν μμπποορροούύμμεε νναα

ααννααγγννωωρρίίσσοουυμμεε μμίίαα γγλλώώσσσσαα,, μμπποορροούύμμεε νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυμμεε μμεε ττοουυςς

ααννθθρρώώπποουυςς μμεε μμηη λλεεκκττιικκοούύςς ττρρόόπποουυςς ααρρκκεείί νναα υυππάάρρχχεειι δδιιάάθθεεσσηη κκααιι

ααννααγγννώώρριισσηη ττωωνν σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν.. ΗΗ ααννααγγννώώρριισσηη ττωωνν σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν ττωωνν

άάλλλλωωνν εείίννααιι ττοο ππρρώώττοο ββήήμμαα γγιιαα νναα οοδδηηγγηηθθοούύνν σσττηηνν εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη.. ΣΣκκοοππόόςς

εεπποομμέέννωωςς εείίννααιι κκααιι νναα ππρροοκκααλλέέσσοουυμμεε ττηηνν εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη..

ηημμέέρρααςς::

ΥΥπποοθθέέσσεειιςς:: ΥΥπποοθθέέττοουυμμεε όόττιι τταα ππααιιδδιιάά ππααρριισσττάάννοοννττααςς σσττοονν κκααθθρρέέφφττηη ττοο

σσυυννααίίσσθθηημμαα,, λλέέγγοοννττααςς σσττηη φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα ττοο όόννοομμάά ττοουυςς,, θθαα

ααννααγγννωωρρίίσσοουυνν όόττιι ίίδδιιαα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα υυππάάρρχχοουυνν σσεε ααννθθρρώώπποουυςς πποουυ μμιιλλοούύνν

δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΑΑυυττόό ππιιθθααννόόνν νναα ππρροοκκααλλέέσσεειι ττηηνν εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη

ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ααππέέννααννττιι σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΑΑκκόόμμηη,, ππρροοσσδδοοκκοούύμμεε

όόττιι θθαα κκααττααννοοήήσσοουυνν όόττιι οοιι λλέέξξεειιςς εείίννααιι σσηημμααννττιικκέέςς ααλλλλάά δδεενν εείίννααιι οο μμόόννοοςς

ττρρόόπποοςς γγιιαα νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυμμεε μμεε ααννθθρρώώπποουυςς πποουυ χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν

δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα..

Page 104: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

104

55ηη

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

11.. ΠΠααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά νναα σσκκεεφφττοούύνν μμίίαα φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι ππώώςς θθαα

μμιιλλοούύσσαανν σσεε ααυυττήή ττηη γγλλώώσσσσαα..((ΘΘαα εείίννααιι γγλλώώσσσσαα μμυυσσττιικκόόςς κκώώδδιικκααςς κκααιι

θθαα ττοο μμάάθθοουυνν κκααιι σσττοουυςς φφίίλλοουυςς ττοουυςς γγιιαα νναα μμηηνν ττοουυςς κκααττααλλααββααίίννοουυνν

όότταανν λλέέννεε μμυυσσττιικκάά..))

22.. ΚΚααττόόππιινν ππααρροουυσσιιάάζζωω σστταα ππααιιδδιιάά έένναα κκααππέέλλοο,, κκααιι ααφφοούύ εεννηημμεερρώώσσωω ττιι

ππεερριιέέχχεειι μμέέσσαα ττοο κκααππέέλλοο,, τταα ππααιιδδιιάά ττρρααββάάννεε σσττηηνν ττύύχχηη έένναα χχααρρττίί ααππόό

κκααππέέλλοο,, λλέέννεε σσττηη φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα,, ττοο όόννοομμάά ττοουυςς κκααιι κκααττόόππιινν ττοο

σσυυννααίίσσθθηημμαα πποουυ ααννααγγρράάφφεεττααιι σσττοο χχααρρττάάκκιι πποουυ ττρράάββηηξξαανν.. ΣΣττηη

σσυυννέέχχεειιαα,, ππααρριισσττάάννοουυνν σσεε έένναα κκααθθρρέέφφττηη ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα πποουυ

ααννααγγρράάφφεεττααιι.. ΤΤαα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά κκααλλοούύννττααιι νναα ββρροούύννεε ππιιοο σσυυννααίίσσθθηημμαα

ππααρριισσττάάννεειι..

33.. ΤΤέέλλοοςς,, δδοοκκιιμμάάζζοουυνν όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά ααππόό μμίίαα ππααννττοομμίίμμαα..

ΧΧααρρττάάκκιιαα μμεε σσυυννααιισσθθήήμμαατταα πποουυ ττρρααββάάννεε γγιιαα ττηηνν ππααννττοομμίίμμαα

ΑΑππόό ««ΤΤοο ψψάάρριι πποουυ ππρροοσσππααθθεείί»» ττηηςς ΑΑγγγγεελλιικκήή ΓΓ.. ΘΘάάννοουυ

Page 105: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

105

ΚΚΑΑΘΘΑΑΥΥΤΤΟΟ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

ΑΑ))ΑΑφφόόρρμμηησσηη::ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττηηνν ττεελλεευυττααίίαα ππααννττοομμίίμμαα,, ππααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά

νναα ππααίίξξοουυμμεε μμίίαα οομμααδδιικκήή ππααννττοομμίίμμαα.. ΜΜεε μμοουυσσιικκήή υυππόόκκρροουυσσηη,, ΄́όόλλαα τταα

ππααιιδδιιάά κκιιννοούύννττααιι ααυυττοοσσχχέέδδιιαα σσττοο χχώώρροο κκααιι όότταανν ηη μμοουυσσιικκήή σσττααμμααττήήσσεειι,, τταα

ππααιιδδιιάά ααννααππααρριισσττοούύνν όόττιι εείίννααιι μμέέσσαα σσεε μμίίαα μμιικκρρήή ββάάρρκκαα ηη οοπποοίίαα εείίννααιι

έέττοοιιμμηη νναα ααννααπποοδδοογγυυρρίίσσεειι ααππόό τταα οορρμμηηττιικκάά ννεερράά.... ΤΤαα ππααιιδδιιάά ππρροοσσππααθθοούύνν

νναα κκρρααττήήσσοουυνν ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα ττηηςς ββάάρρκκααςς..

ΒΒ))ΧΧωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς:: ΟΟ χχωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς,, ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι μμεε ττηη

σσυυννέέχχεειιαα ττηηςς ααφφήήγγηησσηηςς ττηηςς ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς ππααννττοομμίίμμααςς.. ΜΜεε ττηηνν ααφφήήγγηησσηη

δδηημμιιοουυρργγώώ σστταα ππααιιδδιιάά ννοοεερρέέςς εειικκόόννεεςς γγιιαα τταα οορρμμηηττιικκάά ννεερράά ττοουυ πποοττααμμοούύ

πποουυ ττεελλιικκάά ααννααπποοδδοογγυυρρίίζζοουυνν ττηη ββάάρρκκαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά κκοολλυυμμπποούύνν γγιιαα νναα ββγγοουυνν

ααππόό ττοο πποοττάάμμιι κκααιι νναα φφττάάσσοουυνν μμέέχχρριι ττιιςς δδύύοο όόχχθθεεςς ττοουυ πποοττααμμοούύ..

ΑΑννααφφέέρρωω ττοο όόννοομμαα κκάάθθεε ππααιιδδιιοούύ κκααιι ττοουυ λλέέωω ππρροοςς ππιιαα όόχχθθηη θθαα

κκοολλυυμμππήήσσεειι.. ΜΜεε ααυυττόό ττοονν ττρρόόπποο δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι δδύύοο οομμάάδδεεςς..

ΓΓ))ΣΣττάάδδιιοο ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς:: ΑΑφφοούύ έέγγιιννεε οο δδιιααχχωωρριισσμμόόςς ττωωνν οομμάάδδωωνν τταα

ππααιιδδιιάά χχρρεειιάάζζοοννττααιι χχρρόόννοο γγιιαα νναα σσκκεεφφττοούύνν κκααιι νναα ππρροοεεττοοιιμμαασσττοούύνν γγιιαα ττοο

εεππόόμμεεννοο σσττάάδδιιοο.. ΜΜεε ττηηνν ααφφήήγγηησσηη τταα ππααιιδδιιάά μμπποορροούύνν νναα ξξααππλλώώσσοουυνν νναα

ξξεεκκοουυρραασσττοούύνν κκααθθώώςς ααιισσθθάάννοοννττααιι πποολλύύ κκοουυρραασσμμέένναα ααππόό ττοο κκοολλύύμμππιι κκααιι σσεε

ααυυττόό ττοο σσηημμεείίοο ττοουυςς δδίίννεεττααιι οο χχρρόόννοοςς νναα σσκκεεφφττοούύνν ααττοομμιικκάά..

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη σσεεννααρρίίοουυ:: ΗΗ μμίίαα οομμάάδδαα μμιιλλάάεειι εελλλληηννιικκάά εεννώώ τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς

άάλλλληηςς οομμάάδδααςς μμιιλλάάννεε άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς ..ΣΣττόόχχοοςς ττοουυςς εείίννααιι νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν

μμίίαα γγέέφφυυρραα γγιιαα νναα εεννώώσσοουυνν ττιιςς δδύύοο όόχχθθεεςς.. ΑΑυυττόό θθαα γγίίννεειι εεάάνν οοιι δδύύοο

οομμάάδδεεςς κκααττααφφέέρροουυνν νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν μμεε ππααννττοομμίίμμαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά κκααιι ττωωνν

δδύύοο οομμάάδδωωνν σσκκέέφφττοοννττααιι ττοο κκάάθθεε έένναα ξξεεχχωωρριισσττάά ττιι θθαα ήήθθεελλεε νναα ππεειι σστταα

ππααιιδδιιάά ττηηςς άάλλλληηςς οομμάάδδααςς

ΔΔ))ΣΣττάάδδιιοο ΣΣύύννθθεεσσηηςς:: ΤΤαα ππααιιδδιιάά σσυυζζηηττοούύνν ααννάά οομμάάδδαα ττίί ππααννττοομμίίμμαα θθαα

κκάάννοουυνν κκααιι δδοοκκιιμμάάζζοουυνν σσττοο χχώώρροο ττοουυςς ττιιςς ππρρώώττεεςς εεππιιννοοήήσσεειιςς.. ΌΌτταανν τταα

ππααιιδδιιάά ττηηςς κκάάθθεε οομμάάδδααςς σσυυγγκκεεννττρρωωθθοούύνν σσεε ααυυττόό πποουυ έέχχοουυνν νναα κκάάννοουυνν,,

Page 106: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

106

ττοοπποοθθεεττήήσσοουυνν σσεε μμίίαα ρροοήή ττηηνν ιισσττοορρίίαα ττηηςς ππααννττοομμίίμμααςς ττοουυςς,, οορργγααννωωθθοούύνν

κκααιι σσυυγγκκρροοττηηθθοούύνν σσαανν οομμάάδδαα,, ττόόττεε ππεερρννάάμμεε σσττοο εεππόόμμεεννοο σσττάάδδιιοο..

ΕΕ))ΣΣττάάδδιιοο ΈΈκκφφρραασσηηςς:: ΣΣεε ααυυττόό ττοο σσττάάδδιιοο ηη κκάάθθεε μμίίαα ααππόό ττιιςς οομμάάδδεεςς

ππααρριισσττάάννεειι μμεε σσεειιρράά ττηηνν ππααννττοομμίίμμαα πποουυ έέχχεειι εεττοοιιμμάάσσεειι κκααιι ηη άάλλλληη οομμάάδδαα

ππρροοσσππααθθεείί νναα ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιήήσσεειι ττηηνν ππααννττοομμίίμμαα.. ΌΌτταανν ττεελλεειιώώσσεειι ηη

ααπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη ττηηςς κκάάθθεε ππααννττοομμίίμμααςς,, ππεερρννάάμμεε σσττοο ττέέλλοοςς ττηηςς

δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ

ΗΗ δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη ττεελλεειιώώννεειι μμεε ττηη γγέέφφυυρραα πποουυ ττοουυςς εεννώώννεειι.. ΈΈνναα σσεεννττόόννιι

ππααρριισσττάάννεειι ττηη γγέέφφυυρραα κκααιι ααππλλώώννεεττααιι ππάάννωω ααππόό ττοο υυπποοττιιθθέέμμεεννοο πποοττάάμμιι..

ΜΜεε μμοουυσσιικκήή υυππόόκκρροουυσσηη τταα ππααιιδδιιάά σσυυννααννττιιοούύννττααιι ππάάννωω σσττηη γγέέφφυυρραα κκααιι

ααφφοούύ σσυυζζηηττήήσσοουυμμεε γγιιαα ααυυττήή ττηηνν εεμμππεειιρρίίαα ττοουυ ττααξξιιδδιιοούύ ττοουυςς,,

ππααρροοττρρύύννοοννττααιι νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν ττηη γγέέφφυυρραα--σσεεννττόόννιι..

66ηη

ΘΘέέμμαα:: ΓΓλλώώσσσσαα κκααιι δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόόττηητταα

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα

ΕΕννόόττηητταα::ππααιιδδίί κκααιι εειικκαασσττιικκάά

ΓΓννωωσσττιικκόό ααννττιικκεείίμμεεννοο::ππρροοφφοορριικκήή εεππιικκοοιιννωωννίίαα

ΣΣττόόχχοοςς::ΗΗ σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν γγύύρρωω ααππόό ττοο θθέέμμαα ττηηςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς

ΥΥλλιικκάά::μμααρρκκααδδόόρροουυςς,, κκόόλλλλεεςς ααννααφφοορράάςς,, μμααγγννηηττόόφφωωννοο..

ΜΜέέθθοοδδοοςς::σσυυζζήήττηησσηη,, ππααρρααττήήρρηησσηη,, ααφφήήγγηησσηη..

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν,, ττηη γγέέφφυυρραα σσεεννττόόννιι.. ΗΗ

σσυυννέέννττεευυξξηη εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι σσττοο εεάάνν οοιι λλέέξξεειιςς εείίννααιι χχρρήήσσιιμμεεςς γγιιαα νναα μμιιλλάάμμεε

μμεε ααννθθρρώώπποουυςς πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεμμάάςς,, μμεε πποουυςς άάλλλλοουυςς

ττρρόόπποουυςς μμπποορροούύμμεε νναα πποούύμμεε κκάάττιι σσεε κκάάπποοιιοονν;; ΜΜεε πποοιιοο ττρρόόπποο θθαα ππλληησσίίααζζαανν

έένναα ππααιιδδάάκκιι ααππόό άάλλλληη χχώώρραα πποουυ θθαα εερρχχόότταανν σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο ττοουυςς κκααιι δδεε

θθαα μμιιλλοούύσσαανν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

Page 107: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

107

iivv.. ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 44ηηςς

ηημμέέρρααςς

ΤΤηηνν 44ηη ηημμέέρραα,, αανναακκααλλώώ ττηη μμννήήμμηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν σσχχεεττιικκάά μμεε όόλλεεςς ττιιςς

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς πποουυ ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν κκααιι κκααττόόππιινν εεππααννααλλααμμββάάννωω ττηη 22ηη

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα.. ΤΤέέλλοοςς,, σσυυγγκκρρίίννωω ττιιςς δδύύοο σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς κκααιι..

44..66 ΕΕυυρρήήμμαατταα ττηηςς ΈΈρρεευυννααςς

ΕΕυυρρήήμμαατταα σσχχεεττιικκάά μμεε εεμμππεειιρρίίεεςς κκααιι ‘‘θθέέλλωω’’ ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ααππέέννααννττιι

σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε

ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα.. ((ΑΑρρχχιικκόό σσττάάδδιιοο))

ΑΑππόό ττιιςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ττηηςς 22ηηςς ηημμέέρρααςς,, ββαασσιισσμμέέννεεςς σσττηη 22ηη

--66 σστταα 3311 ππααρρααδδέέχχοοννττααιι όόττιι γγννωωρρίίζζοουυνν ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν εεκκττόόςς ααππόό εελλλληηννιικκάά,,

κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα.. ΕΕκκ ττωωνν οοπποοίίωωνν 44 ππααιιδδιιάά,, ((5500%%)) εείίννααιι ααλλλλοοδδααππάά

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα

εειικκαασσττιικκώώνν,, ((ΠΠααρράάρρττηημμαα 55)) γγννωωρρίίζζοουυμμεε τταα εεξξήήςς::

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό ααππόόσσππαασσμμαα δδιιααλλόόγγοουυ::

ΓΓιιάάννννηηςς

11-- ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι κκάάπποοιιοο ππααιιδδάάκκιι πποουυ δδεε μμιιλλάάεειι εελλλληηννιικκάά ήή πποουυ μμιιλλάάεειι εεκκττόόςς ααππόό τταα

εελλλληηννιικκάά κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα;;

--ΝΝααιι..

33--ΘΘαα έέκκααννεεςς ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ θθαα μμιιλλοούύσσαανν μμίίαα γγλλώώσσσσαα,, πποουυ εεσσύύ δδεενν θθαα ττηηνν

κκααττααλλάάββααιιννεεςς;;

--ΘΘαα κκααττααλλάάββααιινναα.. ΘΘαα κκάάννααννεε κκιιννήήσσεειιςς κκααιι θθαα κκοοιιττοούύσσαα κκααιι ττοο σσττόόμμαα ττοουυςς..

55--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

77-- ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς νναα μμιιλλάάςς άάλλλληη γγλλώώσσσσαα;;

--ΔΔεε χχρρεειιάάζζεεττααιι..

88--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς εελλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι ααππόό ττηηνν ααρρχχήή ααλλλλάά μμεεττάά μμααθθααίίννεειιςς..

Page 108: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

108

--ΌΌσσαα ππααιιδδιιάά μμιιλλοούύνν σσππαασσττάά εελλλληηννιικκάά,, ήή χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν κκααιι ττιιςς δδύύοο γγλλώώσσσσεεςς,,

δδεενν ππααίίζζοουυνν μμεε τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς οομμάάδδααςς.. ((ΓΓννωωρρίίζζοουυμμεε κκάάττιι ττέέττοοιιοο μμέέσσαα ααππόό

άάττυυππεεςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς μμεε ττιιςς ννηηππιιααγγωωγγοούύςς κκααιι τταα ππααιιδδιιάά ααλλλλάά μμέέσσαα ααππόό ττηηνν ππααρρααττήήρρηησσηη))

--ΤΤαα ππααιιδδιιάά ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς οομμάάδδααςς ππααρρααδδέέχχοοννττααιι όόττιι δδεε θθαα ππααίίζζααννεε μμεε ππααιιδδιιάά

πποουυ μμιιλλοούύνν άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό τταα εελλλληηννιικκάά..

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό ααπποοσσππάάσσμμαατταα δδιιααλλόόγγοουυ::

ΜΜααννόόλληη

……11-- ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι κκάάπποοιιοο ππααιιδδάάκκιι πποουυ δδεε μμιιλλάάεειι εελλλληηννιικκάά ήή πποουυ μμιιλλάάεειι εεκκττόόςς ααππόό τταα

εελλλληηννιικκάά κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι

22--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα γγννωωρρίίσσεειιςς;;

--ΌΌχχιι..

33--ΘΘαα έέκκααννεεςς ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ θθαα μμιιλλοούύσσαανν μμίίαα γγλλώώσσσσαα,, πποουυ εεσσύύ δδεενν θθαα ττηηνν

κκααττααλλάάββααιιννεεςς;;

--ΌΌχχιι..

44-- ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς νναα μμιιλλάάςς σσττηη δδιικκήή ττοουυ γγλλώώσσσσαα γγιιαα νναα ττοονν κκααττααλλααββααίίννεειιςς;;

--ΌΌχχιι..

55 ΑΑνν μμάάθθααιιννεε εεκκεείίννοο ττηη δδιικκήή σσοουυ ήή θθαα ββρρίίσσκκααττεε άάλλλλοο ττρρόόπποο γγιιαα νναα κκααττααλλααββααίίννεειιςς ττιι σσοουυ λλέέεειι

θθαα έέκκααννεεςς ππααρρέέαα μμααζζίί ττοουυ;;

--ΝΝααιι..

66--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

77-- ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς νναα μμιιλλάάςς άάλλλληη γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι..

88--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς εελλλληηννιικκάά;;

ΝΝααιι..

--ΣΣττηηνν ααρρχχήή 33 ααππόό τταα 88 ααννααφφέέρροουυνν όόττιι γγννωωρρίίζζοουυνν ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν εεκκττόόςς

ααππόό εελλλληηννιικκάά κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα ,, ((πποοσσοοσσττόό 3377,,55 %%))

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό ααππόόσσππαασσμμαα δδιιααλλόόγγοουυ::

ΚΚρρεεόόλλαα

……--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

Page 109: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

109

--ΝΝααιι..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΝΝααιι..

--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς εελλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΚΚααττόόππιινν 66 ααππόό τταα 88 δδεενν ππααρρααδδέέχχοοννττααιι όόττιι μμιιλλοούύνν τταα ίίδδιιαα εεκκττόόςς ααππόό τταα

εελλλληηννιικκάά κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα,, ττηη μμηηττρριικκήή ττοουυςς.. ((7755%%))

--7755%% ααρρννοούύννττααιι όόττιι ηη μμηηττρριικκήή ττοουυςς γγλλώώσσσσαα δδεενν εείίννααιι τταα εελλλληηννιικκάά..

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά ααπποοσσππάάσσμμαατταα δδιιααλλόόγγωωνν ααππόό δδύύοο ππααιιδδιιάά πποουυ κκααττάάγγοοννττααιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα..

ΣΣιιλλββέέσσττεερρ

……--ΜΜιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι,, ααλλλλάά ττηη μμάάθθααννεε.. ΜΜπποορρεείί νναα μμηη θθέέλλααννεε νναα ττηη μμάάθθοουυννεε ααλλλλάά νναα μμόόννοο νναα ππααίίξξοουυννεε..

--ΠΠοοιιαα γγλλώώσσσσαα μμάάθθααννεε;;

--ΕΕλλλληηννιικκάά..

--ΕΕσσύύ πποοιιαα γγλλώώσσσσαα θθαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθοουυννεε;;

-- ΔΔεε ξξέέρρωω..

--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

--ΝΝααιι..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς εελλλληηννιικκάά;;

--ΜΜπποορρεείί νναα εείίννααιι λλίίγγοο δδύύσσκκοολλοο

ΈΈλλεενναα

……--ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα ααυυττάά μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι.. ΠΠααιιχχννίίττιι μμεε όόλλαα..

--ΠΠααίίζζοουυνν όόλλαα μμααζζίί έένναα ππααιιχχννίίδδιι;;

--ΝΝααιι..

--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

--ΌΌχχιι..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα γγννωωρρίίσσεειιςς;;

--ΝΝααιι..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό ΕΕλλλληηννιικκάά;;

Page 110: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

110

--ΌΌχχιι..

--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς εελλλληηννιικκάά;;

--ΔΔεε ξξέέρρωω..

ΕΕυυρρήήμμαατταα σσχχεεττιικκάά μμεε ττηηνν εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν σσεε σσχχέέσσηη

μμεε λλέέξξεειιςς δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν γγλλωωσσσσώώνν κκααιι ττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη μμηη λλεεκκττιικκώώνν ττρρόόππωωνν

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς..

ΣΣττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα,, όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά δδεείίξξααννεε εεννδδιιααφφέέρροονν γγιιαα όόλλεεςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς πποουυ

γγρρααφφόότταανν ηη λλέέξξηη ««ππααίίζζωω»» ππάάννωω σστταα κκααρρττεελλάάκκιιαα.. ΑΑκκόόμμηη,, ττοο έένναα ππααιιχχννίίδδιι πποουυ

δδεενν εείίχχεε σσυυμμββοολλιικκήή σσηημμαασσίίαα,, κκααιι σσττοο οοπποοίίοο ««ππρροοττεείίννααννεε νναα μμππεερρδδέέψψοουυνν τταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα,, νναα ββρροούύννεε τταα ίίδδιιαα κκααιι νναα μμααννττέέψψοουυννεε σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα εείίννααιι

γγρρααμμμμέέννηη ηη κκάάθθεε λλέέξξηη..»»,, δδεείίχχννεειι όόττιι υυππάάρρχχεειι μμίίαα εεσσωωττεερριικκήή δδιιάάθθεεσσηη γγιιαα

γγννώώσσηη πποουυ σσχχεεττίίζζεεττεε μμεε άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΑΑςς μμηη ξξεεχχννάάμμεε ττοο σσηημμααννττιικκόόττεερροο

λλοοιιππόόνν,, όόττιι τταα ππααιιδδιιάά έέχχοουυνν ττηηνν ααννάάγγκκηη κκααιι ττοο δδιικκααίίωωμμαα νναα μμάάθθοουυνν κκααιι νναα

κκααλλύύψψοουυνν ττηηνν ππεερριιέέρργγεειιάά ττοουυςς,, εεάάνν υυπποοθθέέσσοουυμμεε όόττιι ττοο εεννδδιιααφφέέρροονν ττοουυςς γγιιαα

όόλλεεςς κκααιι ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι ηη ππρρόότταασσηη ττοουυ ππααιιχχννιιδδιιοούύ,, οοφφεείίλλεεττααιι μμόόννοο σσττηηνν

ππεερριιέέρργγεειιαα..

ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε ττηηνν ααρρχχιικκήή εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ππρριινν

ααππόό ττιιςς δδρρααμμααττοοπποοιιήήσσεειιςς,, μμέέσσαα ααππόό τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα::

ΑΑππόό ττοο αα’’ ττμμήήμμαα έέχχοουυμμεε ττιιςς εεξξήήςς έέννδδεειιξξηηςς::

--ΥΥππήήρρχχεε μμίίαα ππρροοττίίμμηησσηη ππρρώώτταα γγιιαα ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς πποουυ εείίχχαανν αακκοουυσσττεείί ττηηνν

ππρροοηηγγοούύμμεεννηη ηημμέέρραα κκααιι μμεεττάά γγιιαα ττιιςς άάλλλλεεςς..

--τταα ππααιιδδιιάά πποουυ ττηηνν ππρροοηηγγοούύμμεεννηη ηημμέέρραα εείίχχαανν ζζωωγγρρααφφίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν

ΑΑμμεερριικκήή ήή εείίχχαανν δδηηλλώώσσεειι όόττιι θθέέλλοουυνν νναα μμάάθθοουυνν ‘‘ααμμεερριικκάάννιικκαα’’ εείίππαανν κκααιι ττώώρραα

όόττιι θθέέλλοουυνν νναα μμααζζέέψψοουυνν μμόόννοο τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα πποουυ γγρράάφφοουυνν ττηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σστταα

‘‘ααμμεερριικκάάννιικκαα’’..

--ΈΈνναα ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,, ήήθθεελλεε νναα μμααζζέέψψεειι τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη

ππααίίζζωω σστταα εελλλληηννιικκάά

Page 111: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

111

-- 55 ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, θθέέλλααννεε νναα μμααζζέέψψοουυνν τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη

ππααίίζζωω σστταα ααλλββαακκιικκάά

--ηη ππρροοττίίμμηησσηη γγιιαα τταα υυππόόλλοοιιππαα κκααρρττεελλάάκκιιαα γγιιννόότταανν μμεε ττοονν εεξξήήςς ττρρόόπποο.. ΤΤαα

ππααιιδδιιάά κκρρααττοούύσσαανν σστταα χχέέρριιαα ττοουυςς κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη ‘‘ππααίίζζωω’’ γγρρααμμμμέέννηη

σσεε δδύύοο ττρριιςς ήή κκααιι ττέέσσσσεερριιςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΜΜεε ρρωωττοούύσσαανν ‘‘ααυυττόό σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα

εείίννααιι--ααυυττόό σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα εείίννααιι’’ κκααιι δδιιααλλέέγγααννεε ααννάάμμεεσσαα σσεε ααυυττέέςς..

ΚΚααιι σσεε ααυυττόό ττοο ττμμήήμμαα γγεεννιικκόόττεερραα υυππήήρρχχεε μμεεγγάάλλοοςς εεννθθοουυσσιιαασσμμόόςς νναα μμάάθθοουυνν

ππωωςς εείίννααιι ηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σσεε άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε όόττιι ««ττοο

ααππααγγοορρεευυμμέέννοο»» κκααθθώώςς κκααιι ττοο ««εευυφφάάνντταασσττοο»» δδηημμιιοουυρργγοούύνν ξξεεχχωωρριισσττέέςς

κκααττηηγγοορρίίεεςς πποουυ τταα ππααιιδδιιάά ττιιςς φφττιιάάχχννοουυνν σσυυννεειιδδηηττάά.. ΔΔηηλλααδδήή,, ηη δδιιααλλοογγήή σστταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα,, δδεενν έέγγιιννεε σσεε όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά μμεε ττοονν ττρρόόπποο,, εεππιιλλέέγγωω ααππόό ααυυττάά πποουυ

έέχχωω.. ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε όόττιι σσυυννεειιδδηηττάά εεππιιλλέέγγοουυνν τταα ααλλββααννιικκάά,, μμίίαα γγλλώώσσσσαα άάττυυππαα

ααππααγγοορρεευυμμέέννηη ααππόό ττοο σσχχοολλεείίοο κκααιι εεθθννιικκιισσττιικκάά κκααττώώττεερρηη σσύύμμφφωωνναα μμεε

έέρρεευυννεεςς.. ΑΑκκόόμμηη εεππίίσσηηςς σσυυννεειιδδηηττάά τταα ππααιιδδιιάά εεππιιλλέέγγοουυνν κκααιι τταα ‘‘ααμμεερριικκάάννιικκαα’’

όόππωωςς ααπποοκκααλλοούύνν γγεεννιικκόόττεερραα ττηηνν ααγγγγλλιικκήή γγλλώώσσσσαα,, μμίίαα γγλλώώσσσσαα,, εεππιιττρρεεππττήή

ααππόό ττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο,, τταα ΜΜΜΜΕΕ,, κκααιι εεθθννιικκιισσττιικκάά ααννώώττεερρηη σσύύμμφφωωνναα μμεε έέρρεευυννεεςς..

ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε μμεεττάά ττηη δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη,, εεάάνν δδίίννοουυνν ττόόσσηη μμεεγγάάλληη σσηημμαασσίίαα σσττιιςς

λλέέξξεειιςς ήή ηη ππρροοσσοοχχήή ττοουυςς σσττρρέέφφεεττααιι σσεε μμηη λλεεκκττιικκοούύςς ττρρόόπποουυςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς

((ααννττλλοούύμμεε ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ααππόό τταα σσττάάδδιιαα έέκκφφρραασσηηςς κκααιι ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς ττηηςς 11ηηςς

ΣΣττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα,, σσττοο σσττάάδδιιοο έέκκφφρραασσηηςς,, ααρρκκεεττάά ππααιιδδιιάά ήήτταανν σσυυγγκκρρααττηημμέένναα,, σσττοο

νναα εεκκφφέέρροουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς ττοουυςς γγιιαα νναα υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν εείίττεε ττηη σσηημμααννττιικκόόττηητταα ττωωνν

λλέέξξεεωωνν ωωςς μμοοννααδδιικκήή εεππιικκοοιιννωωννίίαα,, εείίττεε ττηη σσηημμααννττιικκόόττηητταα ττηηςς κκααλλήήςς δδιιάάθθεεσσηηςς

κκααιι ττηηςς εεννσσυυννααίίσσθθηησσηηςς γγιιαα εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμεεττααξξύύ ππααιιδδιιώώνν πποουυ οομμιιλλοούύνν

δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΑΑκκοούύσσττηηκκεε χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά οο ππααρραακκάάττωω δδιιάάλλοογγοοςς::

δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς))

--ππρρέέππεειι νναα μμάάθθοουυνν νναα μμιιλλοούύνν εελλλληηννιικκάά

--δδεε ππρρέέππεειι.. ΌΌλλαα τταα ππααιιδδάάκκιιαα θθέέλλοουυνν νναα ππααίίζζοουυνν..

--ΠΠρρέέππεειι όόμμωωςς νναα μμιιλλάάννεε

Page 112: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

112

--ΞΞέέρροουυνν νναα ππααίίζζοουυνν..

--ΔΔεε μμπποορροούύνν όόλλαα τταα ππααιιχχννίίδδιιαα..

--ΜΜπποορροούύνν,, εεσσύύ δδεε θθέέλλεειιςς νναα κκααττααλλάάββεειιςς..

ΤΤηηνν ίίδδιιαα σσυυγγκκρρααττηημμέέννηη δδιιάάθθεεσσηη ππααρρααττηηρροούύμμεε κκααιι σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο σσττάάδδιιοο έέκκφφρραασσηηςς ττοουυ αα΄́

ττμμήήμμααττοοςς.. ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόόςς δδιιάάλλοογγοοςς εείίννααιι οο εεξξήήςς::

--δδεε μμπποορροούύμμεε νναα μμιιλλάάμμεε αανν δδεε ξξέέρροουυμμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς

--μμπποορροούύμμεε

--ππωωςς;;

--ΆΆμμαα ππάάωω σσττοο φφοούύρρννοο,, δδεείίχχννωω ττοο κκοουυλλοούύρριι κκααιι μμοουυ ττοο δδίίννεειι..

ΑΑππόό άάττυυππεεςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς μμεε ττηη μμοορρφφήή σσυυζζήήττηησσηηςς,, ββαασσιιζζόόμμεεννεεςς σσεε

ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν σσεε ώώρρεεςς πποουυ δδεε λλάάμμββααννεε χχώώρραα

κκααμμίίαα ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,, μμπποορροούύμμεε νναα σσττηηρρίίξξοουυμμεε ττηηνν άάπποοψψηη

όόττιι ηη σσυυγγκκρρααττηημμέέννηη δδιιάάθθεεσσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν δδεενν οοφφεείίλλεεττααιι σσεε άάγγννοοιιαα ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττοο θθέέμμαα πποουυ κκααλλέέσσττηηκκαανν νναα υυππεερραασσππιισσττοούύνν.. ««ΤΤαα ππααιιδδιιάά ζζοουυνν

γγεεννιικκάά σσεε έένναα κκόόσσμμοο όόπποουυ οοιι εεννήήλλιικκέέςς ππεερριιμμέέννοουυνν ααππόό ααυυττάά νναα δδώώσσοουυνν

ααππααννττήήσσεειιςς σσεε πποολλλλάά εερρωωττήήμμαατταα.. ΩΩσσττόόσσοο,, εεάάνν ππααρρααττηηρρήήσσοουυμμεε τταα ππααιιδδιιάά ττηηνν

ώώρραα πποουυ ππααίίζζοουυνν,, θθαα δδοούύμμεε όόττιι σσππάάννιιαα θθέέττοουυνν εερρωωττήήμμαατταα ττοο έένναα σσττοο

άάλλλλοο……ΑΑννττιιδδρρώώννττααςς σσττηηνν ππίίεεσσηη ττωωνν εερρωωττήήσσεεωωνν,, πποολλλλάά ππααιιδδιιάά ααπποοκκττοούύνν μμίίαα

ιιδδιιααίίττεερρηη ιικκααννόόττηητταα νναα δδίίννοουυνν ααππααννττήήσσεειι πποουυ θθαα ιικκααννοοπποοιιήήσσοουυνν ττοονν εεκκάάσσττοοττεε

εερρωωττώώνντταα »» ((GGeellddaarrdd,, KK.. && GGeellddaarrdd,, DD.. 22000044 σσ.. 112255))

ΑΑ))ΟΟιι εελλάάχχιισσττοοιι δδιιάάλλοογγοοιι πποουυ μμπποορρέέσσααμμεε νναα εεκκμμααιιεεύύσσοουυμμεε ααππόό ττοο σσττάάδδιιοο

έέκκφφρραασσηηςς,, δδεε γγίίννοοννττααιι μμεε ττηη μμοορρφφήή εερρωωττωωααππννττήήσσεεωωνν ααλλλλάά μμεε ττηη μμοορρφφήή

δδηηλλώώσσεεωωνν..

ΒΒ))ΤΤοο σσττάάδδιιοο έέκκφφρραασσηηςς υυλλοοπποοιιεείίττααιι σσττηη γγωωννιιάά σσυυζζήήττηησσηηςς όόπποουυ τταα ππααιιδδιιάά

έέχχοουυνν μμάάθθεειι κκααττάά κκύύρριιοο λλόόγγοο νναα ααππααννττάάννεε σσεε εερρωωττήήσσεειιςς ττηηςς ννηηππιιααγγωωγγοούύ..

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά υυπποοθθέέττοουυμμεε όόττιι

--ΟΟ ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόόςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ααννααδδύύεειι εεσσωωττεερριικκέέςς ααλλήήθθεειιεεςς.. ΤΤοο

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο σσττάάδδιιοο έέκκφφρραασσηηςς ααππααιιττεείί ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόό πποουυ ααππόό ττηη φφύύσσηη ττοουυςς

έέχχοουυνν όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά.. ΟΟ ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόόςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν σσττηη γγωωννιιάά ττηηςς σσυυζζήήττηησσηηςς,,

Page 113: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

113

ππιιθθααννόότταατταα εείίννααιι ππεερριιοορριισσμμέέννοοςς,, κκααθθώώςς ααυυττόό πποουυ έέχχοουυνν μμάάθθεειι νναα κκάάννοουυνν τταα

ππααιιδδιιάά εείίννααιι νναα ααππααννττοούύνν σσεε εερρωωττήήσσεειιςς ττηηςς ννηηππιιααγγωωγγοούύ.. ΓΓιιαα θθέέμμαατταα

δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς εεθθννιικκόόττηηττααςς κκααιι γγλλώώσσσσααςς,, οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε ααυυθθόόρρμμηηττεεςς

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν,, λλεεκκττιικκάά έέχχοουυνν ααππααγγοορρεευυθθεείί,, χχωωρρίίςς νναα έέχχοουυνν

εεξξηηγγηηθθεείί,, κκααιι σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα.. ((ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς σσττοο ΠΠααρράάρρττηημμαα

22)) ΤΤοονν ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόό πποουυ ππααρροοττρρύύννοοννττααιι νναα έέχχοουυνν σσεε ααυυττόό ττοο σσττάάδδιιοο,,

ππρροοττιιμμοούύνν νναα μμηηνν ττοονν εεκκφφρράάσσοουυνν κκααθθώώςς ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι όόττιι θθαα δδώώσσοουυνν

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς μμηη ααρρεεσσττέέςς μμεε τταα μμέέχχρριι σσττιιγγμμήήςς δδεεδδοομμέένναα..

ΠΠααρρόόλλαα ααυυττάά ααππόό ττιιςς ααυυθθόόρρμμηηττεεςς,, μμηη κκααττεευυθθυυννόόμμεεννεεςς ααππααννττήήσσεειιςς ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν,, σσύύμμφφωωνναα μμεε ττιιςς ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς ττηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς κκααιι σστταα δδύύοο

ττμμήήμμαατταα,, ααννααδδύύεεττααιι ηη εεσσωωττεερριικκήή ααλλήήθθεειιαα,, όόττιι σσττηηνν ππλλεειιοοψψηηφφίίαα ττοουυςς

ααννααγγννωωρρίίζζοουυνν όόττιι υυππάάρρχχοουυνν μμηη λλεεκκττιικκοοίί ττρρόόπποοιι εεππιικκοοιιννωωννίίααςς ((ααννααφφέέρροουυνν

ππααρρααδδεείίγγμμαατταα σσττοουυςς δδιιααλλόόγγοουυςς ττοουυςς))..

ΌΌσσοονν ααφφοορράά ττοο όόττιι εείίννααιι σσηημμααννττιικκήή ηη δδιιάάθθεεσσηη μμααςς,, γγιιαα νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυμμεε μμεε

άάττοομμαα πποουυ οομμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα ααππόό εεμμάάςς,, ααππόό έένναα κκοομμμμάάττιι ττωωνν

σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν ((ΠΠααρράάρρττηημμαα 55)) κκααττααλλααββααίίννοουυμμεε όόττιι σστταα ππααιιδδιιάά υυππάάρρχχεειι

δδιιάάθθεεσσηη γγιιαα εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμεε ααλλλλόόγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά,, ηη οοπποοίίαα εεκκδδηηλλώώννεεττααιι μμέέσσαα

ααππόό ττοο ππααιιχχννίίδδιι.. ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά,, 1111 σστταα 2299 σσττιιςς ππρρώώττεεςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς κκααιι

1177 σστταα 2288 μμεεττάά ττοο ππέέρρααςς ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,, ααννααφφέέρροουυνν όόττιι δδεενν θθαα εείίχχαανν

ππρρόόββλληημμαα νναα ππααίίξξοουυνν μμεε ααλλλλόόγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά κκυυννηηγγηηττόό //κκρρυυφφττόό κκααθθώώςς ααυυττάά

τταα ππααιιχχννίίδδιιαα τταα ξξέέρροουυνν όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά.. ΣΣττηηνν ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα κκααιι σσεε ααυυττάά τταα

ππααιιχχννίίδδιιαα χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννεε λλέέξξεειιςς,, όόππωωςς οοννόόμμαατταα,, ααρριιθθμμοούύ,, κκ..αα.. ΑΑυυττάά τταα

ππααιιχχννίίδδιιαα ππααίίζζοοννττααιι σσττηηνν ααυυλλήή,, σσεε έένναα χχώώρροο μμεεγγααλλύύττεερροο ααππόό ααυυττόόνν ττηηςς ττάάξξηηςς,,

κκααιι οοιι εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί δδεενν κκάάννοουυνν ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς γγιιαα ττιιςς λλέέξξεειιςς ττηηςς μμηη

κκυυρρίίααρρχχηηςς γγλλώώσσσσααςς πποουυ χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν τταα ααλλλλόόγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά.. ΌΌππόόττεε οοιι

ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε ττηη δδιιάάθθεεσσηη--θθέέλληησσηη νναα χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυνν μμηη λλεεκκττιικκοούύςς ττρρόόπποουυςς

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς γγιιαα νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ οομμιιλλοούύνν μμίίαα δδιιααφφοορρεεττιικκήή

γγλλώώσσσσαα;;

Page 114: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

114

άάττυυπποοιι κκααννόόννεεςς,, σστταα σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ππααιιχχννίίδδιιαα,, σσττοο χχώώρροο ττηηςς ααυυλλήήςς,, ππααύύοουυνν νναα

ιισσχχύύοουυνν..

ΕΕυυρρήήμμαατταα σσχχεεττιικκάά μμεε ττηηνν ααλλλλααγγήή πποουυ ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε σσττηη

σσυυμμππεερριιφφοορράά ττωωνν ππααιιδδιιώώνν,, γγιιαα θθέέμμαατταα δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς γγλλώώσσσσααςς,, μμεεττάά ττηηνν

ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη κκααιι ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς..

ΤΤαα ππααιιδδιιάά ττοουυ αα΄́ ττμμήήμμααττοοςς ,, σσττηηνν ππλλεειιοοψψηηφφίίαα ττοουυςς δδυυσσκκοολλεεύύττηηκκαανν νναα

εεκκφφέέρροουυνν έέσσττωω μμίίαα λλέέξξηη σσεε μμίίαα φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά,, 1122

ππααιιδδάάκκιιαα δδεενν ααλλλλάάζζααννεε ττοο όόννοομμάά ττοουυςς σσττηη φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι ααννέέφφεερραανν

όόττιι δδεε γγννωωρρίίζζααννεε ππωωςς νναα πποούύννεε γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα ττηη λλέέξξηη χχααρροούύμμεεννοοςς σσεε

φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ττοουυ ββ΄́ ττμμήήμμααττοοςς,, εεξξέέφφρραασσαανν πποολλύύ ππιιοο εεύύκκοολλαα

τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα σσεε μμίίαα φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα..

ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε ττηη σσττάάσσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ααππέέννααννττιι σσττηη σσύύννδδεεσσηη σσυυννααίίσσθθηημμαα--

γγλλώώσσσσαα..

ΣΣυυννοοππττιικκάά,, κκααιι σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα::

--ΔΔεενν ππααρρααττηηρρεείίττααιι κκααννέένναα ννεεύύμμαα γγιιαα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα πποουυ μμπποορρεείί νναα ννιιώώσσοουυνν

οορριισσμμέένναα ππααιιδδιιάά εεννώώ κκάάπποοιιαα άάλλλλαα δδεενν μμπποορροούύνν.. ΌΌλλαα τταα ππααιιδδιιάά

ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι όόττιι μμπποορρεείί νναα εείίννααιι εεξξίίσσοουυ χχααρροούύμμεενναα ήή λλυυππηημμέένναα.. ..

--ΑΑννααππααρριισσττάάννοουυνν εεύύκκοολλαα κκααιι μμεε εευυχχααρρίίσσττηησσηη τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα..

ΕΕννθθοουυσσιιάάζζοοννττααιι κκααιι ππεειιρρααμμααττίίζζοοννττααιι μμεε ττοο ππώώςς φφααίίννεεττααιι έένναα χχααρροούύμμεεννοο//

λλυυππηημμέέννοο//…… ππααιιδδάάκκιι κκααιι ααρρέέσσκκοοννττααιι νναα ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιοούύνν ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα

χχωωρρίίςς νναα σσττέέκκοοννττααιι σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα αακκοούύσσττηηκκεε..

--ΈΈδδεειιχχνναανν νναα ννοοιιώώθθοουυνν,, νναα ααπποολλααμμββάάννοουυνν ττηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα χχωωρρίίςς νναα θθέέλλοουυνν

νναα ππεερράάσσοουυμμεε σσττοο εεππόόμμεεννοο σσττάάδδιιοο.. ΚΚααιι σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα εεππιιμμέέννααννεε μμεε λλεεκκττιικκόό

ττρρόόπποο νναα εεππααννααλλάάββοουυμμεε ττοο κκοομμμμάάττιι πποουυ τταα ππααιιδδιιάά έένναα--έένναα ππεειιρρααμμααττιιζζόότταανν

σσττοο κκααθθρρέέφφττηη κκααιι τταα υυππόόλλοοιιππαα,, ααννααγγννώώρριιζζαανν ττηηνν έέκκφφρραασσηη ττοουυ ππρροοσσώώπποουυ..

ΤΤαα ππιιοο ππάάννωω εευυρρήήμμαατταα γγιιαα τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα μμπποορροούύμμεε νναα τταα σσυυννδδέέσσοουυμμεε εείίττεε

μμεε ττηηνν εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη εείίττεε μμεε ααππλλήή ππεερριιέέρργγεειιαα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα

ααπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη ττηηςς έέκκφφρραασσηηςς.. ΌΌππωωςς κκααιι νναα έέχχεειι τταα ππααιιδδιιάά δδεείίχχννοουυνν νναα

Page 115: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

115

ααρρχχίίζζοουυνν νναα αανναακκααλλύύππττοουυνν έένναα ττρρόόπποο μμεε ττοονν οοπποοίίοο μμπποορροούύνν νναα δδεείίξξοουυνν τταα

σσυυννααιισσθθήήμμαατταα ττοουυςς κκααιι ααςς μμηη γγννωωρρίίζζοουυνν ππωωςς θθαα τταα οοννοομμάάσσοουυννεε κκααιι ααππόό ττηηνν

άάλλλληη ππλλεευυρράά τταα ππααιιδδιιάά δδεείίχχννααννεε άάφφοοββαα ττοο εεννδδιιααφφέέρροονν ττοουυςς νναα ππεειιρρααμμααττιισσττοούύνν

κκααιι νναα ααννααγγννωωρρίίσσοουυνν τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα όόλλωωνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν,, ααννεεξξααρρττήήττωωςς

εεθθννιικκόόττηηττααςς κκααιι μμηηττρριικκήήςς γγλλώώσσσσααςς..

ΣΣττηηνν ααρρχχήή ππααρρααττηηρρήήσσααμμεε έένναανν εεννδδοοιιαασσμμόό ττωωνν ππααιιδδιιώώνν νναα μμιιλλάάμμεε γγιιαα θθέέμμαατταα

δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττααςς.. ΕΕυυρρήήμμαατταα όόμμωωςς μμεεττάά ττηηνν υυλλοοπποοίίηησσηη κκααιι ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς

δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς μμααςς δδεείίχχννοουυνν όόττιι όόχχιι μμόόννοο ννιιώώσσααννεε όόττιι ββρρεεθθήήκκααννεε σσεε έένναα

αασσφφααλλέέςς κκλλίίμμαα μμέέσσαα σσττοο οοπποοίίοο μμπποορροούύσσααννεε νναα σσυυζζηηττήήσσοουυνν γγιιαα ττηηνν

εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμεεττααξξύύ ααλλλλόόγγλλωωσσσσωωνν,, ααλλλλάά ππρροοσσππααθθοούύσσααννεε νναα ββρροούύννεε ττρρόόπποο γγιιαα

νναα δδηημμιιοουυρργγοούύνν ττοο αασσφφααλλέέςς ππεερριιββάάλλλλοονν όόπποοττεε ττοο χχρρεειιάάζζοοννττααιι.. ΗΗ λλύύσσηη γγιιαα ττοο

αασσφφααλλέέςς ππεερριιββάάλλλλοονν,, κκααιι σστταα δδύύοο ττμμήήμμαατταα εεππιικκεεννττρρώώθθηηκκεε σσττηη γγέέφφυυρραα--

σσεεννττόόννιι.. ΟΟιι ππιιοο κκάάττωω δδιιάάλλοογγοοιι ττοο ααπποοδδεειικκννύύοουυνν..

ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε όόττιι ααιισσθθάάννοοννττααιι ππιιοο εελλεεύύθθεερραα νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς

πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε ττηη δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν πποουυ σσυυννυυππάάρρχχοουυνν

σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο κκααιι άάττυυππαα,, ααππααγγοορρεεύύεεττααιι νναα μμιιλλήήσσοουυνν γγιι’’ ααυυττοούύςς..

ΔΔιιάάλλοογγοοςς σσττοο αα΄́ττμμήήμμαα γγιιαα ττοο εεάάνν ττεελλιικκάά οοιι λλέέξξεειιςς εείίννααιι εεμμππόόδδιιοο γγιιαα νναα ππααίίξξοουυμμεε μμεε κκάάπποοιιοο

ππααιιδδάάκκιι πποουυ δδεε μμιιλλάάεειι ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεμμάάςς;;

ΠΠ11::--ΜΜπποορροούύμμεε νναα κκάάννοουυμμεε κκιιννήήσσεειιςς κκααιι νναα κκααττααλλάάββεειι..

ΠΠ22::--ΑΑνν κκααττααλλάάββεειι,, μμεεττάά πποουυ θθαα ββρροούύμμεε σσεεννττόόννιι γγιιαα νναα κκααθθίίσσοουυμμεε;;

ΠΠ11::--ΤΤοο σσεεννττόόννιι θθαα εείίννααιι εεκκεείί πποουυ θθαα ππααίίζζοουυμμεε..

ΠΠ33::--ΤΤιι δδηηλλααδδήή ττοο χχααλλίί θθαα ττοο κκάάννοουυμμεε σσεεννττόόννιι;;

ΔΔιιάάλλοογγοοςς σσττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα γγιιαα ααπποορρίίεεςς πποουυ ααφφοορροούύνν ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμεεττααξξύύ ππααιιδδιιώώνν πποουυ δδεενν

έέχχοουυνν ττηηνν ίίδδιιαα μμηηττρριικκήή γγλλώώσσσσαα,, ααννααππττύύχχθθηηκκεε σσεε αασσφφααλλέέςς γγιιαα τταα ππααιιδδιιάά κκλλίίμμαα,, κκααιι σσττοο ββ΄́

ττμμήήμμαα..

--ΑΑρρχχιικκάά έέγγιιννεε ααννααφφοορράά σσεε ππααιιχχννίίδδιιαα κκίίννηησσηηςς,, ππ..χχ.. κκρρυυφφττόό,, κκυυννηηγγηηττόό κκ..αα.. κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα ηη

σσυυζζήήττηησσηη οοδδηηγγήήθθηηκκεε γγιιαα ττοο ππααιιχχννίίδδιι σσττοο μμππαακκάάλλιικκοο.. ΚΚάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά εεξξέέφφρραασσαανν ττοονν

ππρροοββλληημμααττιισσμμόό όόττιι εεάάνν έένναα ππααιιδδίί δδεε ζζηηττήήσσεειι ττοο ααλλάάττιι σστταα εελλλληηννιικκάά,, ττοο άάλλλλοο ππααιιδδίί δδεε θθαα

κκααττααλλάάββεειι νναα ττοουυ δδώώσσεειι ααλλάάττιι εεάάνν ττοο ππεειι ααλλλλιιώώςς.. ΜΜεεττάά ααππόό σσυυζζήήττηησσηη,, τταα ππααιιδδιιάά ππρρόόττεειινναανν

λλύύσσεειιςς γγιιαα ττοο ττιι μμπποορροούύνν νναα κκάάννοουυνν κκααιι τταα δδύύοο ππααιιδδιιάά ώώσσττεε νναα μμπποορρέέσσοουυνν νναα ππααίίξξοουυνν μμααζζίί..

Page 116: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

116

ΤΤαα ππααιιδδιιάά πποουυ εεξξέέφφρραασσαανν ττοονν ππρροοββλληημμααττιισσμμόό,, άάρρχχιισσαανν νναα μμηηνν έέχχοουυνν ττόόσσεεςς εεππιιφφυυλλάάξξεειιςς σσττοο

θθέέμμαα ττηηςς δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς γγλλώώσσσσααςς μμεεττάά ττιιςς λλύύσσεειιςς πποουυ ππρροοττάάθθηηκκαανν..

--ΌΌτταανν σσυυζζηηττήήσσααμμεε γγιιαα όόλλαα ααυυττάά πποουυ ζζωωγγρρααφφίίσσααννεε,, κκάάπποοιιαα ππααιιδδάάκκιιαα εείίππαανν όόττιι ζζωωγγρράάφφιισσαανν ττοο

μμέέρροοςς πποουυ θθαα ήήθθεελλαανν νναα υυππάάρρχχεειι μμίίαα γγέέφφυυρραα--σσεεννττόόννιι..

««σσττηηνν ππααιιδδιικκήή χχααρράά ππααίίζζωω μμεε ππααιιδδάάκκιι πποουυ μμιιλλάάννεε άάλλλληη γγλλώώσσσσαα ααλλλλάά δδεενν έέχχοουυμμεε σσεεννττόόννιι κκααιι

ττοο έέββααλλαα..»»

--ΚΚυυρρίίαα νναα ππάάρροουυμμεε ττοο σσεεννττόόννιι σσττηηνν ααυυλλήή;;

--ΜΜόόννοο σσττηηνν ααυυλλήή θθαα μμπποορροούύσσααττεε νναα ττοο ββάάλλεεττεε;;

ΑΑκκοούύσσττηηκκαανν όόλλαα ααυυττάά πποουυ ζζωωγγρράάφφιισσαανν..

ΤΤέέλλοοςς σσυυμμφφωωννήήσσααμμεε νναα μμηηνν ππααίίρρννοουυμμεε ττοο σσεεννττόόννιι σσεε όόλλαα ααυυττάά τταα μμέέρρηη γγιιααττίί εείίννααιι δδύύσσκκοολλοο,,

ααλλλλάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυμμεε σσττοο σσεεννττόόννιι,, ττοο μμέέρροοςς πποουυ κκααττααφφέέρρννοουυμμεε νναα μμιιλλάάμμεε μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε

ξξέέρροουυνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε ττηη δδιικκήή μμααςς..

ΕΕυυρρήήμμαατταα σσχχεεττιικκάά μμεε εεμμππεειιρρίίεεςς κκααιι θθέέλλωω ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ααππέέννααννττιι

σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε

ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα.. ((ΤΤεελλιικκόό σσττάάδδιιοο))

ΑΑππόό ττιιςς σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ττηηςς 44ηηςς ηημμέέρρααςς,, ββαασσιισσμμέέννεεςς σσττηη 22ηη

--2244 σστταα 3333 ππααρρααδδέέχχοοννττααιι όόττιι γγννωωρρίίζζοουυνν ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν εεκκττόόςς ααππόό

εελλλληηννιικκάά,, κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα.. ΕΕκκ ττωωνν οοπποοίίωωνν 88 ππααιιδδιιάά ((110000%%)) εείίννααιι ααλλλλοοδδααππάά..

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα

εειικκαασσττιικκώώνν,, ((ππααρράάρρττηημμαα 55)) γγννωωρρίίζζοουυμμεε τταα εεξξήήςς::

ΟΟ δδιισσττααγγμμόόςς,, κκυυρρίίωωςς σστταα ααλλλλόόγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι κκααιι μμεε άάρρννηησσηη ττηηςς

μμηηττρριικκήήςς ττοουυςς γγλλώώσσσσααςς..

7755%% ααρρννοούύννττααιι όόττιι ηη μμηηττρριικκήή ττοουυςς γγλλώώσσσσαα δδεενν εείίννααιι τταα εελλλληηννιικκάά..

ΗΗ σσιιγγοουυρριιάά όόττιι οοιι άάττυυπποοιι κκααννόόννεεςς ππααύύοουυνν νναα ιισσχχύύοουυνν κκααιι ηη εελλεευυθθεερρίίαα χχρρήήσσηηςς

όόλλωωνν ττωωνν μμοορρφφώώνν εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,, μμεεττααττρρέέπποουυνν ττοο πποοσσοοσσττόό ααυυττόό σσεε 8877,,55%%

--μμεεττάά 77 ααππόό τταα 88 ααννααφφέέρροουυνν όόττιι γγννωωρρίίζζοουυνν ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν εεκκττόόςς ααππόό

εελλλληηννιικκάά κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα ,, ((πποοσσοοσσττόό8877,,55%%))

--ΜΜεεττάά 11 ααππόό τταα 88 δδεενν ππααρρααδδέέχχοοννττααιι όόττιι μμιιλλοούύνν τταα ίίδδιιαα εεκκττόόςς ααππόό τταα εελλλληηννιικκάά

κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα,, ττηη μμηηττρριικκήή ττοουυςς.. ((1122,,55%% %%))

--88 ΠΠααιιδδιιάά,, ((110000%%)) ..ααννααφφέέρροουυνν όόττιι ηη εεκκμμάάθθηησσηη ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς γγλλώώσσσσααςς δδεενν

εείίννααιι εεύύκκοολληη..

Page 117: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

117

--88 ΠΠααιιδδιιάά ((110000%%)) ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν μμίίαα δδυυσσααρρέέσσκκεειιαα σσττοο όόττιι δδεενν ττοουυςς

εεππιιττρράάππηηκκεε νναα χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυνν ππααρράάλλλληηλλαα ττιιςς δδύύοο γγλλώώσσσσεεςς,, ήή νναα

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν κκααιι άάλλλλοουυςς ττρρόόπποουυςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,, εεκκττόόςς ααππόό ττιιςς εελλλληηννιικκέέςς

λλέέξξεειιςς..

44..77.. ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα

ΣΣττοο υυπποοκκεεφφάάλλααιιοο ααυυττόό θθαα ππααρροουυσσιιάάσσοουυμμεε σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκάά ττηη σσυυμμββοολλήή

ττηηςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς σσττηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη.. ΣΣυυννδδυυάάζζοοννττααςς ττηη

θθεεωωρρίίαα σσττοο σσύύννοολλόό ττηηςς,, τταα εευυρρήήμμαατταα ττηηςς έέρρεευυννααςς κκααιι λλααμμββάάννοοννττααςς υυππόόψψιινν ττηηνν

κκααττεεύύθθυυννσσηη πποουυ μμααςς δδίίννοουυνν τταα εερρεευυννηηττιικκάά εερρωωττήήμμαατταα,, σσυυμμππεερρααίίννοουυμμεε όόττιι ηη

δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααλλλλιιεερργγεείί ττιιςς ββαασσιικκέέςς ααρρχχέέςς ττοουυ HHeellmmuutt EEssssiinnggeerr ((HHeellmmuutt

σσττοο ΜΜάάρρκκοουυ,, 11999966ββ::2266--2277)) πποουυ δδιιέέπποουυνν ττοο δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκόό μμοοννττέέλλοο

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, δδίίννεειι ααππααννττήήσσεειιςς σστταα εερρεευυννηηττιικκάά εερρωωττήήμμαατταα κκααιι σσττηηρρίίζζεειι

εευυρρήήμμαατταα άάρρθθρρωωνν πποουυ έέχχοουυμμεε ήήδδηη ααννααφφέέρρεειι γγιιαα νναα σσττηηρρίίξξοουυμμεε ττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα

πποουυ υυλλοοπποοιιήήθθηηκκεε..

ΑΑρρχχίίζζοοννττααςς ααππόό κκάάπποοιιαα εευυρρήήμμαατταα ττωωνν άάρρθθρρωωνν πποουυ ππααρρααθθέέσσααμμεε σσττοο

θθεεωωρρηηττιικκόό ππλλααίίσσιιοο γγιιαα νναα σσττηηρρίίξξοουυμμεε ττοο ππρρόόγγρρααμμμμάά μμααςς,, κκααιι σσυυννδδέέοοννττάάςς τταα μμεε

τταα εευυρρήήμμαατταα ττηηςς σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς έέρρεευυννααςς,, σσυυμμππεερρααίίννοουυμμεε όόττιι,, ααννάάμμεεσσαα σσττοουυςς

««πποολλλλοούύςς εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς»» πποουυ ααιισσθθάάννοοννττααιι νναα δδιισστταακκττιικκοοίί ήή ααππρροοεεττοοίίμμαασσττοοιι

σσττοο κκάάλλεεσσμμαα δδιιααχχεείίρριισσηηςς μμιιααςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ττάάξξηηςς,, μμπποορροούύμμεε νναα

ππρροοσσθθέέσσοουυμμεε κκααιι ττιιςς ννηηππιιααγγωωγγοούύςς ττωωνν δδύύοο ττμμηημμάάττωωνν.. ΤΤοο σσυυμμππέέρραασσμμαα ααυυττόό

ττοο σσττηηρρίίζζοουυμμεε σσττοο όόττιι τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς οομμάάδδααςς ττοουυ αα΄́ ττμμήήμμααττοοςς,, δδεενν

γγννωωρρίίζζααννεε ττηηνν ύύππααρρξξηη ααλλλλοοδδααππώώνν ππααιιδδιιώώνν ααννάάμμεεσσάά ττοουυςς.. ΣΣττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα,, ηη

σσττάάσσηη ττηηςς εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ,, εεννιισσχχύύεειι ααυυττόό πποουυ ααννααφφέέρρεεττααιι σσττοο άάρρθθρροο ττωωνν

ΓΓκκόόββααρρηηςς ΧΧ.. κκααιι ΝΝιιώώττηη ΝΝ.. ((22000033)),, όόττιι ηη κκααλλήή δδιιάάθθεεσσηη εεφφααρρμμοογγήήςς ττηηςς

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ιιδδέέααςς μμπποορρεείί νναα οοδδηηγγήήσσεειι σσεε ααδδιιέέξξοοδδαα κκααιι ααπποοττεελλεείί έένναα αακκόόμμηη

ππααρράάδδεειιγγμμαα πποουυ κκααθθίίσσττααττααιι υυπποοσσττηηρριικκττιικκόό ααυυττοούύ ττοουυ άάρρθθρροουυ..

Page 118: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

118

ΣΣττοο κκεεφφάάλλααιιοο ««δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι ττααυυττόόττηητταα»»,, ααννααφφέέρρααμμεε όόττιι ηη

εενναασσχχόόλληησσηη μμεε μμοορρφφέέςς δδρρααμμααττιικκήήςς ττέέχχννηηςς μμπποορροούύνν νναα ββοοηηθθήήσσοουυνν ττοονν

σσυυμμμμεεττέέχχοονντταα σσττηη δδιιααμμόόρρφφωωσσηη ττηηςς πποολλιιττιισσμμιικκήήςς ττοουυ ττααυυττόόττηηττααςς κκααιι σσττηηνν

ααππόόκκττηησσηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς ιικκααννόόττηηττααςς.. ΑΑππόό τταα εευυρρήήμμαατταα,, γγννωωρρίίζζοουυμμεε όόττιι

υυππάάρρχχοουυνν ππααιιδδιιάά πποουυ ααρρχχιικκάά δδεενν ππααρρααδδέέχχοοννττααιι ττηη μμηηττρριικκήή ττοουυςς γγλλώώσσσσαα κκααιι

ααρρννοούύννττααιι νναα μμοοιιρραασσττοούύνν ππλληηρροοφφοορρίίεεςς σσχχεεττιικκάά μμεε εεμμππεειιρρίίεεςς κκααιι εεππιιθθυυμμίίεεςς

πποουυ ααφφοορροούύνν ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ααλλλλόόγγλλωωσσσσωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΑΑυυττάά εείίννααιι δδύύοο σσττοοιιχχεείίαα

πποουυ σσυυννθθέέττοουυνν ττηηνν εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα ττοουυ ααττόόμμοουυ.. ΕΕάάνν ππεερράάσσοουυμμεε σσττηη

σσύύγγκκρριισσηη ττηηςς ααρρχχιικκήήςς κκααιι ττεελλιικκήήςς εεννόόττηηττααςς ττωωνν εευυρρηημμάάττωωνν όόππωωςς

ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι ππιιοο ππάάννωω,, δδιιααππιισσττώώννοουυμμεε όόττιι τταα σσττοοιιχχεείίαα πποουυ σσυυννθθέέττοουυνν ττηηνν

εεθθννιικκήή ττααυυττόόττηητταα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ααλλλλάάζζοουυνν.. ΗΗ ππααρρααδδοοχχήή ττωωνν σσωωσσττώώνν

σσττοοιιχχεείίωωνν πποουυ σσυυννθθέέττοουυνν ττηηνν εεθθννιικκήή ττοουυςς ττααυυττόόττηητταα,, ααππόό τταα ίίδδιιαα τταα ππααιιδδιιάά,,

ααπποοττεελλεείί ττοο ππρρώώττοο ββήήμμαα πποουυ δδεείίχχννεειι ττηη δδιιάάθθεεσσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν νναα σσεεββαασσττοούύνν

ττηηνν πποολλιιττιισσμμιικκήή ττοουυςς εεττεερρόόττηητταα.. ΑΑςς θθυυμμηηθθοούύμμεε αακκόόμμηη όόττιι οο σσεεββαασσμμόόςς ττηηςς

πποολλιιττιισσμμιικκήήςς εεττεερρόόττηηττααςς,, ααπποοττεελλεείί μμίίαα ααππόό ττιιςς ττέέσσσσεερριιςς ββαασσιικκέέςς ααρρχχέέςς ττοουυ

δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκοούύ μμοοννττέέλλοουυ εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..

ΓΓιιαα νναα δδοούύμμεε νναα εεκκττυυλλίίσσσσοοννττααιι ηη εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη,, ηη ααλλλληηλλεεγγγγύύηη κκααιι ττεελλιικκάά

ηη εεξξάάλλεειιψψηη σσττεερρεεοοττύύππωωνν,, ππρροοκκααττααλλήήψψεεωωνν κκααιι σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν((33 ββαασσιικκέέςς

ααρρχχέέςς ττοουυ δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκοούύ μμοοννττέέλλοουυ)) πποουυ ααφφοορροούύνν ττηη γγλλώώσσσσαα,, ααννααγγκκααίίοο εείίννααιι

νναα γγίίννεειι έένναα ββήήμμαα πποουυ σσυυννάάδδεειι μμεε ττηηνν εεκκδδήήλλωωσσηη ττηηςς εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν σσεε σσχχέέσσηη μμεε λλέέξξεειιςς δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν γγλλωωσσσσώώνν κκααιι ττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη μμηη

λλεεκκττιικκώώνν ττρρόόππωωνν εεππιικκοοιιννωωννίίααςς.. ΑΑππόό τταα εευυρρήήμμαατταα,, ηη εεκκδδήήλλωωσσηη ττηηςς

εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς εείίννααιι εευυδδιιάάκκρριιττηη κκααιι άάμμεεσσηη.. ΑΑυυττόό δδεείίχχννεειι όόττιι οοιι

σσττεερρεεοοττυυππιικκέέςς σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς γγιιαα ττηη γγλλώώσσσσαα ττωωνν ααλλλλόόγγλλωωσσσσωωνν ππααιιδδιιώώνν,,

φφααίίννεεττααιι όόττιι δδεενν εείίννααιι ββααθθιιάά ρριιζζωωμμέέννεεςς σσεε ππααιιδδιιάά ππρροοσσχχοολλιικκήήςς ηηλλιικκίίααςς..

ΠΠιιθθααννόόνν,, ηη ααπποοσστταασσιιοοπποοίίηησσηη ήή ααπποομμάάκκρρυυννσσηη ττωωνν μμοοννόόγγλλωωσσσσωωνν ππααιιδδιιώώνν ττηηςς

κκυυρρίίααρρχχηηςς οομμάάδδααςς ααππόό ττηηνν οομμάάδδαα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν πποουυ εείίννααιι δδίίγγλλωωσσσσαα,, κκααθθιισσττάά

εευυδδιιάάκκρριιττοο έένναα γγλλωωσσσσιικκόό ρρααττσσιισσμμόό,, οο οοπποοίίοοςς ββαασσίίζζεεττααιι σσεε μμίίαα φφιιλλοοσσοοφφίίαα ττωωνν

Page 119: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

119

εεννήήλλιικκωωνν.. ΕΕπποομμέέννωωςς,, εείίννααιι άάμμεεσσηη ηη ααννάάγγκκηη γγιιαα ττηηνν ααννττιιμμεεττώώππιισσηη ττοουυ

θθέέμμααττοοςς μμεε ττρρόόπποο ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό σσττηη σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη ηηλλιικκίίαα.. ΣΣεε ππεερρίίππττωωσσηη

πποουυ ττοο θθέέμμαα ααννττιιμμεεττωωππιισσττεείί εεππιιφφααννεειιαακκάά,, οοιι σσττεερρεεοοττυυππιικκέέςς σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς

πποουυ ααφφοορροούύνν ττηη γγλλώώσσσσαα θθαα ααρρχχίίσσοουυνν νναα εεδδρρααιιώώννοοννττααιι κκααιι τταα ππααιιδδιιάά θθαα

δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν μμίίαα φφιιλλοοσσοοφφίίαα ααννάάλλοογγηη ττωωνν εεννηηλλίίκκωωνν..

ΣΣττοο κκεεφφάάλλααιιοο ««δδρρααμμααττιικκήή ττέέχχννηη κκααιι γγλλωωσσσσιικκόόςς ρρααττσσιισσμμόόςς»» ααννααφφέέρρααμμεε

όόττιι οοιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς,, ααννααππττύύσσσσοουυνν ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα,,

κκααθθιισσττοούύνν τταα δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκάά θθέέμμαατταα εεννδδιιααφφέέρροονντταα κκααιι ααυυξξάάννοουυνν ττηηνν

ππεερριιέέρργγεειιαα πποουυ ττοουυςς ωωθθεείί νναα εεμμββααθθύύννοουυνν σσεε ααυυττάά.. ΣΣυυννδδέέοοννττααςς ττοο θθεεωωρρηηττιικκόό

ααυυττόό κκοομμμμάάττιι,, μμεε τταα εευυρρήήμμαατταα ττηηςς εερρεευυννάάςς,, ππρροοκκύύππττοουυνν ππλληηρροοφφοορρίίεεςς πποουυ

ααππααννττοούύνν σστταα δδύύοο ππρρώώτταα εερρεευυννηηττιικκάά εερρωωττήήμμαατταα..

ΑΑππόό τταα εευυρρήήμμαατταα,, γγννωωρρίίζζοουυμμεε όόττιι ααρρχχιικκάά,, ττόόσσοο τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς κκυυρρίίααρρχχηηςς

οομμάάδδααςς όόσσοο κκααιι τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς μμηη κκυυρρίίααρρχχηηςς,, ππεερριιοορρίίζζοονντταανν σσττοο νναα μμιιλλοούύνν γγιιαα

ττηη γγλλωωσσσσιικκήή δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα,, λλέέγγοοννττααςς μμόόννοο όόσσαα ππιισσττεεύύααννεε όόττιι θθαα ήήτταανν

ααρρεεσσττάά σσττοουυςς εεννήήλλιικκεεςς.. ΑΑυυττόό εείίχχεε ωωςς ααπποοττέέλλεεσσμμαα νναα μμηηνν εεκκφφρράάζζεεττααιι οο δδιικκόόςς

ττοουυςς ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόόςς,, τταα ΄́θθέέλλωω΄́ττοουυςς κκααιι οοιι ααπποορρίίεεςς ττοουυςς.. ΜΜεεττάά ττηηνν

υυλλοοπποοίίηησσηη κκααιι ττηηςς 22ηηςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,, ααννααππττύύχχθθηηκκεε έέννααςς ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόόςς πποουυ

ααφφοορροούύσσεε ττηη γγλλωωσσσσιικκήή δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά εεάάνν κκααιι ββρριισσκκόότταανν σσττηη

γγωωννιιάά ττηηςς σσυυζζήήττηησσηηςς σσεε ώώρραα ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηηςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,, εεκκφφρράάσσααννεε

ααπποορρίίεεςς πποουυ ττοο ππεερριιεεχχόόμμεεννόό ττοουυςς μμααςς γγννωωσσττοοπποοιιεείί όόττιι γγιιαα οορριισσμμέένναα ππααιιδδιιάά

δδεενν ππααίίζζοουυνν μμεε ααλλλλόόγγλλωωσσσσαα,, γγιιααττίί δδεενν ξξέέρροουυνν ππώώςς νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν.. ΤΤοο

αασσφφααλλέέςς κκλλίίμμαα πποουυ εείίχχεε δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί σσυυννέέββααλλλλεε σσττοο νναα εεκκδδηηλλωωθθεείί οο

ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόόςς κκάάπποοιιωωνν ππααιιδδιιώώνν κκααιι νναα ααππααννττήήσσοουυνν άάμμεεσσαα,, ππρροοττεείίννοοννττααςς

λλύύσσεειιςς γγιιαα ααυυττέέςς ττιιςς ααπποορρίίεεςς.. ΕΕπποομμέέννωωςς,, εεάάνν δδεενν ππεερριιοορρίίσσοουυμμεε τταα ππααιιδδιιάά σσττηη

εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμόόννοο μμεε ττηη χχρρήήσσηη ττωωνν λλέέξξεεωωνν,, θθαα ββρροούύννεε ττρρόόπποο νναα

εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν κκααιι οοιι δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς δδεε θθαα σσττααθθοούύνν ββαασσιικκόό εεμμππόόδδιιοο

σσττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ττοουυςς..

Page 120: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

120

ΟΟιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς ππρροοσσφφέέρρααννεε εευυκκααιιρρίίεεςς πποουυ

ααννααδδεείίκκννυυαανν άάλλλλοουυςς ττρρόόπποουυςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,, ΑΑππόό τταα εευυρρήήμμαατταα,, ααννααδδύύθθηηκκεε όόττιι

οοιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς δδιιααπποολλιισσμμιικκάά ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννεεςς εείίννααιι γγιιαα

τταα ππααιιδδιιάά ααρρκκεεττάά εεννδδιιααφφέέρροουυσσεεςς.. ππρροοσσιιττέέςς κκααιι ππααιιγγννιιώώδδεεςς.. ΑΑννααλλύύοοννττααςς,, ττηη

δδιιάάθθεεσσήή ττοουυςς νναα ππααίίζζοουυνν ππααιιχχννίίδδιιαα κκίίννηησσηηςς,, μμααζζίί μμεε τταα ααλλλλόόγγλλώώσσσσαα ππααιιδδιιάά,,

κκααττααλλααββααίίννοουυμμεε όόττιι χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν ττaa ππααιιχχννίίδδιιαα κκίίννηησσηηςς ωωςς αασσππίίδδαα γγιιαα νναα

κκααλλύύψψοουυνν ττηη δδιιάάθθεεσσήή ττοουυςς νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν μμεε ααυυττάά τταα ππααιιδδιιάά.. ΟΟιι

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς,, φφααίίννοοννττααιι νναα ααπποοττεελλοούύνν ππρροοέέκκτταασσηη ααυυττήήςς

ττηηςς αασσππίίδδααςς,, ππίίσσωω ααππόό ττηηνν οοπποοίίαα τταα ππααιιδδιιάά,, ααρρέέσσκκοοννττααιι δδοοκκιιμμάάζζοουυνν μμηη

λλεεκκττιικκοούύςς ττρρόόπποουυςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς..

ΓΓιιαα νναα σσττηηρρίίξξοουυμμεε ττηηνν ααππάάννττηησσηη ττοουυ ττρρίίττοουυ εερρωωττήήμμααττοοςς,, ααρρκκεείί νναα

σσκκεεφφττοούύμμεε όόττιι ααρρχχιικκάά,, άάττυυπποοιι κκααννόόννεεςς κκααθθιισσττοούύνν τταα ππααιιδδιιάά σσυυγγκκρρααττηημμέένναα νναα

δδιιααχχεειιρριισσττοούύνν ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα μμεε σσυυννοομμηηλλίίκκοουυςς ττοουυςς πποουυ δδεενν έέχχοουυνν μμηηττρριικκήή

γγλλώώσσσσαα ττηηνν εελλλληηννιικκήή.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα,, ααππόό ττιιςς έέμμφφυυττεεςς ααπποορρίίεεςς πποουυ

εεκκδδηηλλώώννοοννττααιι κκααιι ττηη δδιιάάθθεεσσηη νναα ββρροούύννεε λλύύσσηη γγιι’’ ααυυττέέςς,, κκααττααλλααββααίίννοουυμμεε όόττιι τταα

ππααιιδδιιάά δδεενν σσττέέκκοοννττααιι ααδδιιάάφφοορραα κκααιι ππααθθηηττιικκάά ααππέέννααννττιι σσττηη δδιιααφφοορρεεττιικκήή

γγλλώώσσσσαα ττωωνν σσυυννοομμηηλλίίκκωωνν ττοουυςς.. ΤΤέέλλοοςς ηη δδιιάάθθεεσσήή ττοουυςς,, νναα υυππάάρρχχεειι ππάάνντταα

όόπποοττεε ττηη χχρρεειιάάζζοοννττααιι μμίίαα γγέέφφυυρραα-- σσεεννττόόννιι,, μμααςς οοδδηηγγεείί σσττοο σσυυμμππέέρραασσμμαα όόττιι

έέχχοουυνν ααννάάγγκκηη έένναα αασσφφααλλέέςς κκλλίίμμαα μμέέσσαα σσττοο οοπποοίίοο θθαα χχεειιρρίίζζοοννττααιι ττοο θθέέμμαα ττηηςς

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς μμεε τταα ααλλλλόόγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά,, μμεε ττοο ρρυυθθμμόό,, ττοονν ττρρόόπποο κκααιι ττηηνν

κκααττεεύύθθυυννσσηη πποουυ εεκκεείίνναα εεππιιθθυυμμοούύνν.. ΣΣυυννοοππττιικκάά ααυυττάά τταα ττρρίίαα σσηημμεείίαα,, δδεείίχχννοουυνν

ττηηνν έέμμφφυυττηη εεππιιθθυυμμίίαα νναα χχεειιρριισσττοούύνν μμεε κκρριιττιικκόό ττρρόόπποο θθέέμμαατταα γγλλωωσσσσιικκοούύ

ρρααττσσιισσμμοούύ κκααιι νναα μμηηνν ααρρκκεεσσττοούύνν μμόόννοο σσεε όόσσαα αακκοούύννεε ααππόό ττοουυςς εεννηηλλίίκκοουυςς.. ΟΟιι

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς,, σσύύμμφφωωνναα μμεε τταα εευυρρήήμμαατταα,, ππρροοσσέέφφεερραανν ττηηνν

εευυκκααιιρρίίαα σστταα ππααιιδδιιάά νναα θθέέσσοουυνν σσεε δδοοκκιιμμαασσίίαα κκααιι νναα εελλέέγγξξοουυνν ττιιςς ππρρααγγμμααττιικκέέςς

ααπποορρίίεεςς ττοουυςς,, νναα υυππεερρββάάλλοουυνν ππρροοσσθθέέττοοννττααςς σσεε ααυυττέέςς φφαανντταασσττιικκάά σσττοοιιχχεείίαα,,

μμέέσσαα σσεε έένναα υυππααρρκκττοούύςς-- ππρρααγγμμααττιικκοούύςς χχώώρροουυςς,, χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς ττηη γγέέφφυυρραα

σσεεννττόόννιι ((φφαανντταασσττιικκόόςς χχώώρροοςς)) γγιιαα νναα ννιιώώθθοουυνν αασσφφάάλλεειιαα.. ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττιιςς

Page 121: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

121

ΓΓιιααννννοοπποούύλλοουυ κκααιι ΚΚααρρααββόόλλττσσοουυ,, ττηη σσττιιγγμμήή πποουυ οοιι δδυυοο κκόόσσμμοοιι,, οο ππρρααγγμμααττιικκόόςς

κκααιι οο φφαανντταασσττιικκόόςς,, σσυυννυυππάάρρχχοουυνν σσττοο μμυυααλλόό γγεεννννιιέέττααιι ηη σσυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηη κκααιι ηη

κκρριιττιικκήή σσκκέέψψηη.. ΣΣττοο σσηημμεείίοο ααυυττόό νναα υυππεεννθθυυμμίίσσοουυμμεε όόττιι ηη δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή

εεκκππααίίδδεευυσσηη σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο ππρρέέππεειι νναα έέχχεειι ωωςς σσττόόχχοο ττηηνν ααννίίχχννεευυσσηη κκααιι

ααπποοδδυυννάάμμωωσσηη κκάάθθεε εείίδδοουυςς ππρροοκκααττααλλήήψψεεωωνν κκααιι σσττεερρεεόόττυυππωωνν σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν..

ΗΗ ααννααγγννώώρριισσηη ττηηςς δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηηττααςς κκααιι ηη ππααρρααδδοοχχήή ττηηςς ιισσόόττηηττααςς,, ααπποοττεελλεείί

ττηη ββάάσσηη ττηη δδηημμιιοουυρργγίίαα μμιιααςς δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήήςς,, ααννθθρρώώππιιννηηςς κκααιι κκρριιττιικκήήςς

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..

Page 122: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

122

Ζωγραφιές των παιδιών.

Page 123: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

123

ΠΠααρράάρρττηημμαα 11

ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΥΥΘΘΙΙ

ΤΤαα ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα

κκααιι ττοο μμεερρμμήήγγκκιι μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς..

ΚΚάάπποουυ μμέέσσαα σσττοονν ππλλααννήήττηη,, κκάάπποουυ μμέέσσαα σσεε ααυυττήή ττηη χχώώρραα,, ίίσσωωςς κκααιι σσττηη

δδιικκήή μμααςς χχώώρραα,, υυππάάρρχχεειι έένναα ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΑΑφφρριικκήή πποουυ ττοουυ ααρρέέσσεειι πποολλύύ ττοο

μμααύύρροο ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο,, έένναα ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν κκίίνναα πποουυ ττοουυ ααρρέέσσεειι νναα φφρροοννττίίζζεειι

ττοο κκίίττρριιννοο ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο,, έένναα ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα πποουυ ααγγααππάά ττοο άάσσππρροο

ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο πποουυ έέχχεειι σσττοονν κκήήπποο ττοουυ,, κκααιι έένναα ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα πποουυ

υυπποοσσχχέέθθηηκκεε σσττοονν εεααυυττόό ττοουυ νναα μμηηνν ααφφήήσσεειι πποοττέέ νναα μμααρρααθθεείί ττοο κκόόκκκκιιννοο

ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ααγγααπποούύσσαανν πποολλύύ τταα ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα.. ΌΌμμωωςς μμιιαα μμέέρραα,,

έέννααςς ζζωωγγρράάφφοοςς πποουυ ττααξξίίδδεευυεε πποολλύύ,, ττοουυ ααρρέέσσααννεε,, κκααιι σσκκέέφφττηηκκεε νναα τταα ππάάρρεειι

γγιιαα νναα μμπποορρέέσσεειι μμεε ττηηνν ηησσυυχχίίαα ττοουυ νναα τταα ζζωωγγρρααφφίίσσεειι σσττοο σσππίίττιι ττοουυ.. ΟΟ

ζζωωγγρράάφφοοςς έέφφττιιααξξεε έένναα πποολλύύ ωωρρααίίοο ππίίνναακκαα ζζωωγγρρααφφίίζζοοννττααςς τταα ττέέσσσσεερραα

ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά σσττεεννααχχωωρρεεθθήήκκααννεε πποολλύύ πποουυ έέμμεειινναανν χχωωρρίίςς

ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα.. ΤΤόόττεε ππήήρραανν ττηηνν ααππόόφφαασσηη νναα ππάάννεε νναα ββρροούύννεε ττοο ζζωωγγρράάφφοο ΚΚααιι

γγιιαα νναα ττοουυςς δδώώσσεειι ππίίσσωω τταα ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα πποουυ ττόόσσοο ααγγααπποούύσσαανν.. ΌΌτταανν

σσυυννάάννττηησσαανν ττοο ζζωωγγρράάφφοο,, ττοουυ εείίππαανν ΤΤοο κκάάθθεε ππααιιδδίί σσττηη δδιικκήή ττοουυ γγλλώώσσσσαα,,

««θθέέλλοουυμμεε ππίίσσωω τταα ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα»».. ΟΟ ζζωωγγρράάφφοοςς ττοουυςς εείίππεε εεγγώώ δδεε μμπποορρώώ νναα

τταα ββγγάάλλωω ααππόό ττοονν ππίίνναακκαα γγιιαα νναα σσααςς τταα δδώώσσωω,, μμπποορρεείίττεε νναα μμππεείίττεε όόμμωωςς

εεσσεείίςς σσττοονν ππίίνναακκαα γγιιαα νναα τταα ππάάρρεεττεε.. ΈΈττσσιι κκααιι έέγγιιννεε.. ΌΌμμωωςς όότταανν τταα ππααιιδδιιάά

μμππήήκκααννεε σσττοονν ππίίνναακκαα,, θθέέλληησσαανν νναα εεξξεερρεευυννήήσσοουυνν ττιιςς οομμοορρφφιιέέςς ττοουυ κκααιι γγιι ααυυττόό

ααπποοφφάάσσιισσαανν αανν ρρίίξξοουυνν μμιιαα μμααττιιάά σσττοο ββάάθθοοςς ττοουυ ππίίνναακκαα.. ΌΌλλαα τταα ππααιιδδιιάά

εεννθθοουυσσιιάάσσττηηκκαανν μμεε τταα πποολλλλάά ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλαα πποουυ εείίχχεε ββάάλλεειι οο ζζωωγγρράάφφοοςς σσττοο

ππίίνναακκαα,, όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά σσκκέέφφττηηκκαανν ««ττοο κκάάθθεε ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο ααππόό μμόόννοο ττοουυ ήήτταανν

Page 124: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

124

όόμμοορρφφοο,, ααλλλλάά όόλλαα μμααζζίί φφααίίννοονντταανν αακκόόμμαα ΠΠιιοο όόμμοορρφφαα..»» ΤΤαα ππααιιδδιιάά μμεείίννααννεε

έέκκππλληηκκτταα μμεε ττηηνν ττόόσσηη οομμοορρφφιιάά κκααιι ααπποοφφάάσσιισσαανν νναα μμηηνν ππάάρροουυνν τταα

ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα κκααιι νναα γγυυρρίίσσοουυνν σσττιιςς ππααττρρίίδδεεςς ττοουυςς ααλλλλάά νναα μμεείίννοουυνν κκααιι εεκκεείίνναα

μμέέσσαα σσττοονν ππίίνναακκαα.. ΆΆρρααγγεε νναα γγίίννααννεε φφίίλλοοιι μμεεττααξξύύ ττοουυςς,, ήή δδεενν γγίίννααννεε εεππεειιδδήή

δδεε μμιιλλοούύσσαανν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα,, αανν έέγγιινναανν φφίίλλοοιι,, ππώώςς μμιιλλοούύσσαανν;; ΤΤιι άάρρααγγεε νναα

λλέέγγαανν;;

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΥΥΘΘΙΙΟΟΥΥ:: ΟΟιι μμέέρρεεςς μμέέσσαα σσττοονν ππίίνναακκαα ππεερρννοούύσσαανν κκααιι τταα

ππααιιδδιιάά θθααύύμμααζζαανν τταα ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα πποουυ μμέέρραα μμεε ττηη μμέέρραα φφααίίννοονντταανν ππιιοο

λλααμμππεερράά κκααιι ππιιοο όόμμοορρφφαα.. ΤΤιιςς ππρρώώττεεςς ααυυττέέςς ηημμέέρρεεςς τταα ππααιιδδιιάά δδεε μμιιλλοούύσσαανν

πποολλύύ μμεεττααξξύύ ττοουυςς.. ΆΆλλλλωωσσττεε ππώώςς νναα μμιιλλήήσσοουυνν;; ΔΔεε γγννωωρρίίζζααννεε ττιιςς ίίδδιιεεςς λλέέξξεειιςς..

ΜΜέέσσαα ττοονν ππίίνναακκαα,, υυππήήρρχχεε κκααιι έένναα μμεερρμμηηγγκκάάκκιι.. ΤΤοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι ααυυττόό ήήτταανν σσαανν

ααυυττάά πποουυ γγννωωρρίίζζοουυμμεε ααλλλλάά εείίχχεε έένναα όόννεειιρροο δδιιααφφοορρεεττιικκόό ααππόό όόλλαα τταα άάλλλλαα

μμεερρμμήήγγκκιιαα.. ΉΉθθεελλεε νναα γγννωωρρίίσσεειι ττοονν κκόόσσμμοο.. ΌΌμμωωςς γγιιαα νναα ττοο κκάάννεειι ααυυττόό,,

ππίίσσττεευυεε όόττιι θθαα ππρρέέππεειι νναα μμάάθθεειι όόλλεεςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς ττοουυ κκόόσσμμοουυ.. ΓΓιι’’ ααυυττόό

κκοουυββααλλοούύσσεε σσττηη μμυυρρμμηηγγκκοοφφωωλλιιάά εεκκττόόςς ααππόό ττηηνν ττρροοφφήή ττοουυ κκααιι κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε

λλέέξξεειιςς ααππόό δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΕΕίίχχεε γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα ττηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σσεε

πποολλλλέέςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΤΤηη λλέέξξηη κκααλληημμέέρραα σσεε πποολλλλέέςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι πποολλλλέέςς άάλλλλεεςς

λλέέξξεειιςς.. ΌΌτταανν θθαα μμάάθθααιιννεε όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς θθαα γγύύρριιζζεε όόλλοο ττοονν κκόόσσμμοο κκααιι

εεκκππλλήήρρωωννεε ττοο όόννεειιρροο ττοουυ.. ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα εείίδδαανν τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα πποουυ μμεεττέέφφεερρεε ττοο

μμυυρρμμήήγγκκιι κκααιι ααππόόρρηησσαανν..

ΤΤοο κκάάθθεε ππααιιδδίί ρρώώττηησσεε σσττηη γγλλώώσσσσαα ττοουυ ττοο μμυυρρμμήήγγκκιι ττίί εείίννααιι όόλλεεςς ααυυττέέςς

οοιι λλέέξξεειιςς κκααιι ττοο μμεερρμμήήγγκκιι ττοουυςς μμίίλληησσεε γγιιαα ττοο όόννεειιρρόό ττοουυ.. ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα

κκοοιιττοούύσσαανν ττοο μμεερρμμήήγγκκιι μμεε μμεεγγάάλληη έέκκππλληηξξηη.. ΆΆρρααγγεε σσκκέέφφττοονντταανν,, ππρρέέππεειι νναα

ξξέέρρεειιςς νναα μμιιλλάάςς όόλλεεςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς γγιιαα νναα ττααξξιιδδέέψψεειιςς σσεε χχώώρρεεςς πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε

ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεσσέένναα.. ΤΤοο κκάάθθεε ππααιιδδάάκκιι πποουυ εείίχχεε ααπποοφφαασσίίσσεειι νναα μμεείίννεειι

σσττοονν ππίίνναακκαα,, δδεε μμιιλλοούύσσεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε τταα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά,, δδεε

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσαανν ττιιςς ίίδδιιεεςς λλέέξξεειιςς κκααιι όόμμωωςς....!! ΚΚααιι όόμμωωςς κκααττάάφφεερραανν νναα γγίίννοουυνν

φφίίλλοοιι κκααιι νναα ζζοούύννεε μμέέσσαα σσεε ααυυττόό ττοονν ππίίνναακκαα χχωωρρίίςς ππρροοββλλήήμμαατταα.. ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα

Page 125: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

125

ααπποοφφάάσσιισσαανν νναα πποούύννεε σσττοο μμεερρμμήήγγκκιι όόλλαα όόσσαα σσκκεεφφττόότταανν.. ΥΥππάάρρχχεειι μμίίαα γγλλώώσσσσαα

πποουυ δδεε σσττηηρρίίζζεεττααιι σσεε λλέέξξεειιςς αακκοούύγγεεττααιι ηη φφωωννήή ααππόό ττοο ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν

ΑΑφφρριικκήή.. ΤΤοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι σσάάσσττιισσεε.. ΜΜαα ππώώςς εείίννααιι δδυυννααττόόνν;; ρρώώττηησσεε.. ΝΝάά λλέέεειι ττοο

ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΚΚίίνναα,, θθέέλλωω νναα ππωω σστταα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά όόττιι ττοο ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο μμοουυ

μμυυρρίίζζεειι ωωρρααίίαα,, ττοουυςς χχααμμοογγεελλάάωω,, μμυυρρίίζζωω ττοο ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο μμεε εευυχχααρρίίσσττηησσηη κκααιι

σσττηη σσυυννέέχχεειιαα ττοο ππλληησσιιάάζζωω σσττηη μμύύττηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν πποουυ δδεε μμιιλλοούύννεε ττηηνν ίίδδιιαα

γγλλώώσσσσαα.. ΒΒέέββααιιαα λλέέεειι ττοο ΠΠααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,, εεγγώώ ττρρόόμμααξξαα όότταανν μμοουυ

έέββααλλεε έένναα ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο ααππόόττοομμαα μμππρροοσσττάά σσττηη μμύύττηη μμοουυ,, ααλλλλάά ααυυττόό δδεε θθαα

σσυυννέέββααιιννεε εεάάνν εείίχχαα ππρροοσσέέξξεειι όόττιι ττοο ππααιιδδάάκκιι ααππόό ττηηνν ΑΑφφρριικκήή μμοουυ εείίχχεε

χχααμμοογγεελλάάσσεειι κκααιι έέδδεειιχχννεε εευυχχααρριισσττηημμέέννοο όότταανν ππλληησσίίααζζεε ττοο ττρριιααννττάάφφυυλλλλοο σσττηη

δδιικκήή ττοουυ μμύύττηη.. ΑΑππλλάά ππρρέέππεειι νναα εείίμμαασσττεε ππααρρααττηηρρηηττιικκοοίί λλέέεειι ττοο εελλλληηννάάκκιι κκααιι

νναα ππρροοσσππααθθοούύμμεε νναα κκααττααλλααββααίίννοουυμμεε ττίί θθέέλλεειι νναα μμααςς ππεειι κκάάπποοιιοοςς πποουυ μμιιλλάάεειι

μμίίαα γγλλώώσσσσαα δδιιααφφοορρεεττιικκήή ααππόό ττηη δδιικκήή μμααςς.. ΤΤοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι ννύύσσττααζζεε πποολλύύ κκααιι

ήήθθεελλεε νναα κκοοιιμμηηθθεείί.. ΉΉτταανν όόμμωωςς πποολλύύ ππρροοββλληημμααττιισσμμέέννοο μμεε όόλλαα όόσσαα εείίχχεε

αακκοούύσσεειι.. ΚΚααθθώώςς ππήήγγααιιννεε ππρροοςς ττηη φφωωλλιιάά ττοουυ μμεε έένναα ττσσοουυββάάλλιι λλέέξξεειιςς,,

ααννααρρωωττιιόότταανν μμεε ττοονν εεααυυττόό ττοουυ εεάάνν ππρρααγγμμααττιικκάά χχρρεειιάάζζεεττααιι νναα μμάάθθεειι όόλλεεςς

ααυυττέέςς ττιιςς λλέέξξεειι ππρριινν ττααξξιιδδέέψψεειι σσεε μμίίαα χχώώρραα πποουυ μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα

ααππόό ααυυττέέςς πποουυ ξξέέρρεειι κκααιι μμιιλλάά.. ΤΤοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, έέφφτταασσεε σσττηη μμεερρμμηηγγκκοοφφωωλλιιάά,,

έέββααλλεε ττιιςς ππιιζζάάμμεεςς ττοουυ κκααιι ππρριινν ξξααππλλώώσσεειι σσττοο κκρρεεββάάττιι ππρροοσσεευυχχήήθθηηκκεε νναα δδεειι

έένναα όόννεειιρροο πποουυ θθαα ττοουυ έέδδεειιχχννεε αανν όόλλαα ααυυττάά πποουυ ττοουυ εείίππαανν τταα ππααιιδδιιάά,, ήήτταανν

ααλλήήθθεειιαα.. ;; ΑΑππόό ττηηνν μμίίαα σσκκεεφφττόότταανν όόττιι κκααιι οοιι λλέέξξεειιςς πποουυ κκοουυββααλλοούύσσεε ππάάννωω

σστταα κκααρρττεελλάάκκιιαα,, εείίννααιι σσηημμααννττιικκέέςς γγιιααττίί αανν δδεενν ττιιςς ήήξξεερρεε,, δδεε θθαα κκααττααλλάάββααιιννεε

ττόόσσοο γγρρήήγγοορραα ττιι ττοουυ λλέέγγαανν τταα ππααιιδδιιάά.. ΑΑππόό ττηηνν άάλλλληη όόμμωωςς τταα ππααιιδδιιάά εείίχχαανν

κκααττααφφέέρρεειι νναα γγίίννοουυνν φφίίλλοοιι κκααιι ααςς μμιιλλοούύσσαανν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΆΆρρααγγεε νναα

ήήτταανν ππιιοο σσηημμααννττιικκέέςς οοιι λλέέξξεειιςς ήή ττοο χχααμμόόγγεελλοο κκααιι ηη κκααλλήή δδιιάάθθεεσσηη νναα

κκααττααλλάάββοουυμμεε κκάάπποοιιοονν πποουυ μμιιλλάάεειι δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα;;

Page 126: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

126

ΠΠααρράάρρττηημμαα 22

ΣΣττοο ππααρράάρρττηημμαα 22 υυππάάρρχχοουυνν ππλληηρροοφφοορρίίεεςς οοιι οοπποοίίεεςς σσυυννθθέέττοουυνν ττοο ππρροοφφίίλλ

ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΟΟιι ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ααυυττέέςς σσχχεεττίίζζοοννττααιι μμεε::

--ττηηνν κκααττααγγωωγγήή ττωωνν ππααιιδδιιώώνν

--ττηη σσχχέέσσηη πποουυ έέχχοουυνν μμεε ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα

--ττιιςς ππιιθθααννέέςς ρρααττσσιισσττιικκέέςς εεννδδεείίξξεειιςς πποουυ ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν

--ττιιςς ππααρροουυσσίίεεςς ττοουυςς κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα πποουυ υυλλοοπποοιιηηθθήήκκααννεε οοιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..

ΟΟιι ππλληηρροοφφοορρίίεεςς κκααθθίίσσττααννττααιι γγννωωσσττέέςς σσεε εεμμάάςς ττόόσσοο μμέέσσαα ααππόό ππααρρααττήήρρηησσηη

ττηηςς σσυυμμππεερριιφφοορράάςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν,, όόσσοο κκααιι μμέέσσαα ααππόό σσυυζζηηττήήσσεειιςς πποουυ

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσααμμεε μμεε ττιιςς ννηηππιιααγγωωγγοούύςς ττωωνν δδύύοο ττμμηημμάάττωωνν ααλλλλάά κκααιι ττηηνν

ααννααππλληηρρώώττρριιαα ννηηππιιααγγωωγγόό σσττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα..

11οο

ββ’’ ττμμήήμμαα

ννηηππιιααγγωωγγεείίοο

ΙΙσσττοορριικκόό ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττοουυ ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ σσχχεεττιικκάά μμεε ττηη γγλλώώσσσσαα:: ΣΣιιλλββέέσσττεερρ ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ((σστταα ΤΤίίρραανναα)) ααππόό ΑΑλλββααννοούύςς γγοοννεείίςς..

ΜΜιιλλάάεειι κκααιι κκααττααλλααββααίίννεειι κκααλλάά ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΠΠααίίζζεειι μμεε ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα..

ΑΑννδδρρέέααςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ααππόό ΑΑλλββααννοούύςς γγοοννεείίςς.. ΜΜιιλλάάεειι σσππαασσττάά κκααιι πποολλλλέέςς φφοορρέέςς μμππεερρδδεεμμέένναα ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΜΜιιλλάάεειι μμόόννοο μμεε ττηηνν ΈΈλλεενναα κκααιι ττηηνν ΚΚρρεεόόλλαα γγιιααττίί εείίννααιι τταα μμόόνναα ππααιιδδιιάά σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο τταα οοπποοίίαα φφααννεερράά,, θθέέλλοουυνν νναα χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν κκααιι ττιιςς δδύύοο γγλλώώσσσσεεςς.. ΚΚάάπποοιιαα ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ττοονν κκοορροοϊϊδδεεύύοουυνν..

ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ααππόό ΑΑλλββααννοούύςς γγοοννεείίςς.. ΜΜιιλλάάεειι ττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΟΟ φφίίλλοοςς ττοουυ εείίννααιι ΈΈλλλληηννααςς,, οο ΜΜααννόόλληηςς,, ααλλλλάά δδεε ξξέέρρεειι όόττιι οο ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς μμιιλλάάεειι κκααιι ΑΑλλββααννιικκάά.. ΔΔεε θθέέλλεειι νναα ττοο μμάάθθεειι.. ΚΚααττααλλααββααίίννεειι ττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΌΌτταανν δδεενν κκααττααλλααββααίίννεειι,, σσττρρέέφφεειι ααλλλλοούύ ττηηνν ππρροοσσοοχχήή ττωωνν γγύύρρωω ττοουυ λλέέγγοοννττααςς κκάάττιι άάλλλλοο..

ΕΕλλεεννίίτταα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ααππόό ΑΑλλββααννοούύςς γγοοννεείίςς.. ΜΜιιλλάάεειι

Page 127: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

127

σσππαασσττάά ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΜΜιιλλάάεειι μμόόννοο μμεε ττηηνν ΚΚρρεεόόλλαα κκααιι ττοονν ΑΑννδδρρέέαα.. ΌΌτταανν δδεενν εείίννααιι κκοοννττάά ττηηςς ααυυττάά τταα δδύύοο ππααιιδδιιάά,, ηη ΕΕλλεεννίίτταα μμόόννοο ζζωωγγρρααφφίίζζεειι.. ΔΔεενν κκααττααλλααββααίίννεειι σσχχεεδδόόνν κκααθθόόλλοουυ ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα..

ΈΈλλεενναα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ααππόό ΑΑλλββααννοούύςς γγοοννεείίςς.. ΔΔεε μμιιλλάάεειι σσχχεεδδόόνν κκααθθόόλλοουυ εελλλληηννιικκάά.. ΚΚάάννεειι ππααρρέέαα μμόόννοο μμεε ττηηνν ΚΚρρεεόόλλαα κκααιι μμιιλλοούύνν κκρρυυφφάά ΑΑλλββααννιικκάά.. ΔΔεενν κκααττααλλααββααίίννεειι κκααλλάά ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα..

ΚΚρρεεόόλλαα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ΗΗ μμηηττέέρραα ττηηςς ΚΚρρεεόόλλαα εείίννααιι ΕΕλλλληηννίίδδαα εεννώώ οο ππααττέέρρααςς ττηηςς ΑΑλλββααννόόςς.. ΜΜιιλλάάεειι σσππαασσττάά ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ((ππρροοννήήππιιοο)).. ΚΚάάννεειι ππααρρέέαα μμεε ττηηνν ΈΈλλεενναα,, ττηηνν ΕΕλλεεννίίτταα κκααιι ττοονν ΑΑννδδρρέέαα.. ΚΚααττααλλααββααίίννεειι κκααλλάά ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα..

ΣΣππύύρροοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηη ΓΓεερρμμααννίίαα ααππόό γγοοννεείίςς ΈΈλλλληηννεεςς.. ΣΣττηη ΓΓεερρμμααννίίαα μμιιλλοούύσσεε γγεερρμμααννιικκάά,, εεννώώ ττώώρραα μμιιλλάάεειι όόχχιι κκααιι ττόόσσοο κκααλλάά εελλλληηννιικκάά..

ΔΔηημμήήττρρηηςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΚΚάάννεειι ππααρρέέαα μμεε ΠΠααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,, κκααιι κκάάθθεε φφοορράά ππααρρααττηηρρεείίττεε λλοογγοομμααχχίίαα κκυυρρίίωωςς μμεε ττοονν ΣΣιιλλββέέσσττεερρ γγιιαα εεθθννιικκάά ζζηηττήήμμαατταα.. ((ππ..χχ.. σσηημμααίίαα))

ΜΜααννόόλληηςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΟΟ φφίίλλοοςς ττοουυ εείίννααιι ΑΑλλββααννόόςς ααλλλλάά δδεε ξξέέρρεειι όόττιι μμιιλλάάεειι ααλλββααννιικκάά.. ΑΑνν ήήξξεερρεε κκάάττιι ττέέττοοιιοο,, δδεε θθαα ττοουυ μμιιλλοούύσσεε..

ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααίίζζεειι κκυυρρίίωωςς μμεε ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα..

ΝΝττίίννοοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ((ππρροοννήήππιιοο)) ΠΠααίίζζεειι κκυυρρίίωωςς μμεε ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα..

ΒΒααγγγγέέλληηςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΜΜααρρίίαα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααίίζζεειι μμόόννοο μμεε

ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα.. ΕΕιιρρήήννηη ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααίίζζεειι μμόόννοο μμεε

ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα.. ΛΛίίνναα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααίίζζεειι μμόόννοο μμεε

ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα.. ΤΤζζέέννηη ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααίίζζεειι μμόόννοο μμεε

ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα.. ΔΔήήμμηηττρραα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααίίζζεειι μμόόννοο μμεε

ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα..

Page 128: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

128

αα’’ ττμμήήμμαα

ΙΙσσττοορριικκόό ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττοουυ ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ σσχχεεττιικκάά μμεε ττηη γγλλώώσσσσαα:: ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΑΑππόόσσττοολλοοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΓΓεεώώρργγιιοοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΧΧρρήήσσττοοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΒΒαασσίίλληηςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΓΓιιάάννννηηςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΓΓιιώώρργγοοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααύύλλοοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΧΧααρράάλλααμμπποοςς ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΕΕυυααγγγγεελλίίαα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΑΑρρσσεεννίίαα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΣΣοοφφίίαα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΠΠααρραασσκκεευυήή ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΧΧρρύύσσαα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΧΧρριισσττίίνναα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ΈΈλλλληηννεεςς γγοοννεείίςς.. ΙΙωωάάνννναα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ααππόό ΑΑλλββααννοούύςς γγοοννεείίςς.. ΔΔεενν κκάάννεειι

ππααρρέέαα μμεε τταα ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο.. ΜΜιιλλάάεειι πποολλύύ λλίίγγοο κκααιι σσππαασσττάά ττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι κκααθθόόλλοουυ ααλλββααννιικκάά μμέέσσαα σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο.. ((ππρροοννήήππιιοο))

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα ΓΓεεννννήήθθηηκκεε σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ααππόό ΑΑλλββααννοούύςς γγοοννεείίςς.. ΔΔεενν κκάάννεειι ππααρρέέαα μμεε τταα ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο.. ΜΜιιλλάάεειι πποολλύύ λλίίγγοο ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι κκααθθόόλλοουυ ααλλββααννιικκάά μμέέσσαα σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο..

ΧΧρρήήσσιιμμεεςς αακκόόμμηη,, ππλληηρροοφφοορρίίεεςς αακκόόμμηη,, ααπποοκκοομμίίσσααμμεε ααππόό ττιιςς ννηηππιιααγγωωγγοούύςς ττωωνν

δδύύοο ττμμηημμάάττωωνν κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ααππόό ττηηνν ααννααππλληηρρώώττρριιαα ννηηππιιααγγωωγγόό ήή οοπποοίίαα

ππααρρααββρριισσκκόότταανν σσττοο ββ΄́ ττμμήήμμαα ττιιςς ττρριιςς ττεελλεευυττααίίεεςς ηημμέέρρεεςς,, όόπποουυ

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε ηη ππααρρααττήήρρηησσηη κκααιι ττηηνν ππρρώώττηη ηημμέέρραα όόπποουυ υυλλοοπποοιιήήθθηηκκαανν

οοιι δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς..

ΑΑππόό ττηηνν ππααρρααττήήρρηησσηη εεννττοοππίίσσααμμεε κκάάπποοιιεεςς ρρααττσσιισσττιικκέέςς εεννδδεείίξξεειιςς πποουυ έέχχοουυνν

ωωςς εεξξήήςς:: ΣΣττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο υυππάάρρχχεειι έένναα ππααζζλλ--ττοουυββλλάάκκιιαα,, τταα οοπποοίίαα σσυυννθθέέττοουυνν

Page 129: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

129

ττηηνν εελλλληηννιικκήή σσηημμααίίαα.. ΕΕίίννααιι έένναα ααππόό τταα ππααιιχχννίίδδιιαα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν μμεε ττοο οοπποοίίοο

αασσχχοολλοούύννττααιι ττρριιςς κκααιι ττέέσσσσεερριιςς φφοορρέέςς μμέέσσαα σσττοο ωωρράάρριιοο ττοουυ οολλοοήήμμεερροουυ

ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ.. ΗΗ οομμάάδδαα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν πποουυ δδεείίχχννεειι εεννδδιιααφφέέρροονν γγιιαα τταα

ττοουυββλλάάκκιιαα πποουυ σσυυννθθέέττοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή σσηημμααίίαα,, εείίννααιι σσχχεεδδόόνν σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη..

ΈΈνναα ππααιιδδάάκκιι πποουυ κκααττάάγγεεττααιι ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα κκααιι δδύύοο ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ κκααττάάγγοοννττααιι

ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα ππααίίρρννοουυνν εεννεερργγάά μμέέρροοςς σσττηη δδιιααφφωωννίίαα σσχχεεττιικκάά μμεε ττηη σσηημμααίίαα

κκααιι κκάάπποοιιεεςς φφοορρέέςς,, κκααθθίίσσττααννττααιι ωωςς ππααρρααττηηρρηηττέέςς κκααιι μμόόννοο,, κκααιι άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιιαα,,

ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα κκααιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα.. ΕΕννττυυππωωσσιιαακκόό--σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκόό θθαα

μμπποορροούύσσεε κκααννεείίςς νναα χχααρραακκττηηρρίίσσεειι ττοο γγεεγγοοννόόςς,, όόττιι ππααιιδδάάκκιιαα 44 εεττώώνν ααππόό ττηηνν

ΑΑλλββααννίίαα ππρροοσσππααθθοούύσσαανν κκααιι ήήθθεελλαανν έέσσττωω μμεε τταα κκοομμμμάάττιιαα πποουυ σσυυννθθέέττοουυνν ττηηνν

εελλλληηννιικκήή σσηημμααίίαα,, νναα σσυυννθθέέσσοουυνν κκααιι ττηηνν ααλλββααννιικκήή σσηημμααίίαα.. ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκοοίί

δδιιάάλλοογγοοιι:: ΣΣιιλλββέέσσττεερρ:: ΠΠρρώώτταα θθαα κκάάννοουυμμεε ττηηνν ΑΑλλββααννιικκήή..

ΔΔηημμήήττρρηηςς:: ΌΌχχιι!! ΠΠρρώώτταα ττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή.. ……

ΣΣιιλλββέέσσττεερρ:: ΝΝααιι,, όόμμωωςς μμεεττάά κκάάννωω κκααιι ττηηνν ΑΑλλββααννιικκήή!!

ΔΔηημμήήττρρηηςς::ΌΌχχιι,, δδεε θθαα ττηηνν κκάάννεειιςς!!......

ΕΕγγώώ:: ΣΣιιλλββέέσσττεερρ,, ττιι ππααίίζζεειιςς;;

ΣΣιιλλββέέσσττεερρ:: ΔΔεε ππααίίζζωω,, φφττιιάάχχννωω ττηηνν σσηημμααίίαα.. ΘΘέέλλώώ νναα φφττιιάάξξωω ττηηνν ααλλββααννιικκήή

ααλλλλάά μμεε ααυυττάά ((τταα ττοουυββλλάάκκιιαα)) εείίννααιι δδύύσσκκοολλοο……..ΗΗ ααδδεερρφφήή μμοουυ ττηη μμιισσεείί ττηηνν

ΕΕλλλληηννιικκήή σσηημμααίίαα..

ΕΕγγώώ:: ΕΕσσύύ ττηη μμιισσεείίςς;;

ΣΣιιλλββέέσσττεερρ:: ΌΌχχιι,, δδεε ττηη μμιισσώώ,, ααλλλλάά θθέέλλωω νναα φφττιιάάξξωω κκααιι ττηηνν ααλλββααννιικκήή.. ΣΣττοο

σσππίίττιι μμοουυ,, έέχχωω ππααζζλλ μμεε ττηηνν ΑΑλλββααννιικκήή σσηημμααίίαα.. ΘΘαα μμάάθθωω κκααιι νναα ττηη

ζζωωγγρρααφφίίζζωω..

ΑΑννττρρέέααςς:: ΚΚυυρρίίαα ππήήγγαα σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα..

ΝΝηηππιιααγγωωγγόόςς:: ΚΚααιι ττιι κκααλλόό μμααςς έέφφεερρεεςς

ΔΔηημμήήττρρηηςς:: ΜΜππεελλάάδδεεςς.. ΜΜππεελλάάδδεεςς μμααςς έέφφεερρεε κκυυρρίίαα..

Page 130: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

130

ΤΤέέλλοοςς,, όόσσοονν ααφφοορράά ττηη γγλλώώσσσσαα πποουυ χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν ττόόσσοο τταα μμοοννόόγγλλωωσσσσαα όόσσοο

κκααιι τταα δδίίγγλλώώσσσσαα ππααιιδδιιάά,, ππλληηρροοφφοορροούύμμαασσττεε τταα εεξξήήςς:: ΣΣύύμμφφωωνναα μμεε ττηηνν

ααννααππλληηρρώώττρριιαα ννηηππιιααγγωωγγόό ««τταα κκοορρίίττσσιιαα ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα δδεε ξξέέρροουυνν κκααλλάά ττηηνν

εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΔΔεενν κκάάννοουυνν ππααρρέέαα μμεε τταα ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,,

ππααίίζζοουυνν μμεεττααξξύύ ττοουυςς κκααιι ααρρκκεεττάά σσυυχχννάά,, όότταανν ννοομμίίζζοουυνν όόττιι δδεε ττοουυ αακκοούύεειι

κκααννέέννααςς,, μμιιλλοούύνν ααλλββααννιικκάά.. ΠΠρροοσσππααθθοούύνν νναα ττοο κκρρύύψψοουυνν.. ΤΤοουυςς έέχχωω ρρωωττήήσσεειι

νναα μμοουυ πποούύννεε κκάάπποοιιαα λλέέξξηη σστταα ααλλββααννιικκάά ήή σστταα γγεερρμμααννιικκάά ααλλλλάά δδεε μμοουυ λλέέννεε

ττίίπποοτταα,, ήή λλέέννεε όόττιι δδεενν ξξέέρροουυνν..»» ΕΕννώώ ααππόό ττηη ννηηππιιααγγωωγγόό ττοουυ ββ΄́ ττμμήήμμααττοοςς

ππλληηρροοφφοορροούύμμαασσττεε όόττιι ««τταα ααγγόόρριιαα ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,, ππααίίζζοουυνν μμεε τταα ααγγόόρριιαα ααππόό

ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα κκααιι ααςς δδιιααφφωωννοούύνν ππόόττεε--ππόόττεε.. ΤΤαα ααγγόόρριιαα όόμμωωςς ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα

μμιιλλοούύνν κκααλλάά τταα εελλλληηννιικκάά.. ΟΟ ΑΑννττρρέέααςς πποουυ δδεενν τταα μμιιλλάά κκααλλάά,, ππρροοττιιμμάά νναα

ππααίίζζεειι μμεε τταα κκοορρίίττσσιιαα ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα.. ΔΔεενν ττοουυςς εεππιιττρρέέππωω νναα μμιιλλάάννεε

ααλλββααννιικκάά..»» ΑΑκκόόμμηη,, ηη ννηηππιιααγγωωγγόόςς ττοουυ αα΄́ ττμμήήμμααττοοςς δδήήλλωωσσεε όόττιι ««τταα ππααιιδδάάκκιιαα

ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, δδεε γγννωωρρίίζζοουυνν όόττιι κκάάπποοιιαα ααππόό τταα ππααιιδδάάκκιιαα σσττοο ννηηππιιααγγωωγγεείίοο

ττοουυςς κκααττάάγγοοννττααιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα.. ΠΠιισσττεεύύοουυνν ααππλλώώςς ήή όόττιι εείίννααιι

σσυυννεεσσττααλλμμέένναα ήή όόττιι δδεε μμιιλλάάννεε κκααλλάά..»»

Page 131: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

131

ΠΠααρράάρρττηημμαα 33

ΣΣττοο ππααρράάρρττηημμαα 33 ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι ααννααλλυυττιικκάά τταα ΣΣττάάδδιιαα--ΔΔοομμήή..

ββ΄́ ττμμήήμμαα 11οουυ

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 11

ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ ΚΚααλλααμμππάάκκααςς ηηςς

11

ηημμέέρρααςς ηη

ΣΣττόόχχοοςς:: ΗΗ σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι

ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα..

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΠΠοορρεείίαα::.. ΠΠααρροουυσσίίαασσαα σστταα ππααιιδδιιάά ττιιςς εειικκόόννεεςς μμεε τταα ππααιιδδιιάά κκααιι τταα

ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα κκααιι ααφφοούύ έέγγιιννεε ααυυττόό,, ττοουυςς δδιιάάββαασσαα ττοο ππααρρααμμύύθθιι.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε μμίίαα σσυυζζήήττηησσηη μμεε τταα ππααιιδδιιάά σσχχεεττιικκάά μμεε ττοο ππααρρααμμύύθθιι,, κκααιι

κκααττόόππιινν τταα ππααιιδδιιάά ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς ττοουυςς σσχχεεττιικκάά

μμεε ττηη γγλλώώσσσσαα.. ΟΟιι ααππόόψψεειιςς πποουυ κκααλλέέσσττηηκκαανν νναα εεκκφφέέρροουυνν τταα ππααιιδδιιάά έέγγιιννεε μμεε

ααφφοορρμμήή ττοονν ππρροοββλληημμααττιισσμμόό πποουυ ττέέθθηηκκεε σσττοο ππααρρααμμύύθθιι.. ΔΔηηλλααδδήή εεάάνν μμπποορροούύνν

τταα ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλάάννεε δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα,, νναα γγίίννοουυνν φφίίλλοοιι..

ΑΑππόόψψεειιςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν::

--ΤΤιι γγλλώώσσσσαα λλέέττεε νναα μμιιλλοούύνν ααυυττάά τταα ππααιιδδιιάά πποουυ ββλλέέππεεττεε;;

ΛΛααμμββάάννοοννττααςς υυππόόψψηη όόττιι:: 77 ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα μμιιλλοούύνν μμόόννοο μμιιαα γγλλώώσσσσαα,,

66 ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα εείίννααιι δδίίγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά κκααιι 11 εελλλληηννάάκκιι δδίίγγλλωωσσσσοο

έέχχοουυμμεε ττιιςς εεξξήήςς ααππααννττήήσσεειιςς::

44 ααππόό τταα 77 ππααιιδδιιάά ααππάάννττηησσαανν όόττιι τταα ππααιιδδιιάά σσττοο ππααρρααμμύύθθιι μμιιλλοούύνν εελλλληηννιικκάά

((ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς,, ΝΝττίίννοοςς ΔΔήήμμηηττρραα))

33 ααππόό τταα 77 ααππάάννττηησσαανν όόττιι τταα αασσππρράάκκιιαα μμιιλλοούύνν εελλλληηννιικκάά κκααιι τταα άάλλλλαα δδύύοο άάλλλληη

γγλλώώσσσσαα.. ((ΛΛίίνναα,, ΤΤζζέέννηη,, ΔΔηημμήήττρρηηςς))

11 ααππόό τταα 66 δδίίγγλλωωσσσσαα ππααιιδδιιάά ρρώώττηησσεε ααππόό πποούύ εείίννααιι τταα λλεευυκκάά ππααιιδδάάκκιιαα κκααιι

όότταανν γγννώώρριιζζεε ππλλέέοονν όόττιι ττοο έένναα εείίννααιι ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα κκααιι ττοο άάλλλλοο ααππόό ττηηνν

Page 132: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

132

ΕΕλλλλάάδδαα,, ααππάάννττηησσεε όόττιι ττοο ααλλββααννάάκκιι μμιιλλάάεειι ααλλββααννιικκάά ττοο κκιιννεεζζάάκκιι κκιιννέέζζιικκαα ττοο

εελλλληηννάάκκιι εελλλληηννιικκάά κκααιι ττοο ααφφρριικκααννάάκκιι ααφφρριικκάάννιικκαα.. ((ΣΣιιλλββέέσσττεερρ))

22 ααππόό τταα 55 εείίππεε όόττιι ττοο ααλλββααννάάκκιι μμπποορρεείί νναα μμιιλλάάεειι κκααιι ααλλββααννιικκάά κκααιι εελλλληηννιικκάά,,

ττοο κκιιννεεζζάάκκιι κκιιννέέζζιικκαα,, ττοο ααφφρριικκααννάάκκιι ααφφρριικκάάννιικκαα κκααιι ττοο εελλλληηννάάκκιι εελλλληηννιικκάά..

((ΚΚρρεεόόλλαα))

33 ααππόό τταα 55 ααννττιισσττοοίίχχηησσαανν σσεε κκάάθθεε ππααιιδδάάκκιι μμίίαα γγλλώώσσσσαα.. ΤΤηη γγλλώώσσσσαα ττηηςς

χχώώρρααςς ττοουυ,, δδηηλλααδδήή όόττιι ττοο ααλλββααννάάκκιι μμιιλλάάεειι ααλλββααννιικκάά ττοο κκιιννεεζζάάκκιι κκιιννέέζζιικκαα ττοο

εελλλληηννάάκκιι εελλλληηννιικκάά κκααιι ττοο ααφφρριικκααννάάκκιι ααφφρριικκάάννιικκαα.. ((ΕΕλλεεννίίτταα && ΈΈλλεενναα))

11 ααππόό ττοο 11 ππααιιδδίί εεππίίσσηηςς ααννττιισσττοοίίχχηησσεε σσεε κκάάθθεε ππααιιδδίί ττηη γγλλώώσσσσαα ττηηςς χχώώρρααςς

ααππόό ττηηνν οοπποοίίαα γγννώώρριιζζεε όόττιι κκααττάάγγεεττααιι.. ((ΣΣππύύρροοςς))

--ΆΆρρααγγεε τταα ππααιιδδιιάά,, ττοο κκιιννεεζζάάκκιι,, ττοο ααφφρριικκααννάάκκιι,, ττοο ααλλββααννάάκκιι κκααιι ττοο

εελλλληηννάάκκιι,, νναα γγίίννααννεε φφίίλλοοιι;;

33 ααππόό τταα 77 ααππάάννττηησσαανν όόττιι δδεε γγίίννααννεε φφίίλλοοιι γγιιααττίί δδεε μμιιλλοούύσσαανν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα..

44 ααππόό τταα 77 εείίππαανν όόττιι γγίίννααννεε φφίίλλοοιι γγιιααττίί θθέέλλααννεε νναα ππααίίξξοουυνν..

55 ααππόό τταα 66 εείίππαανν όόττιι γγίίννααννεε φφίίλλοοιι γγιιααττίί θθέέλλοουυνν νναα ππααίίξξοουυνν

11 ααππόό ττοο 11 εείίππεε όόττιι μμπποορρεείί νναα έέγγιινναανν φφίίλλοοιι..

--ΌΌσσοοιι λλέέττεε όόττιι γγίίννααννεε φφίίλλοοιι,, ππωωςς ννοομμίίζζεεττεε εεππιικκοοιιννωωννοούύσσαανν;; ΕΕίίχχαανν ββρρεειι

κκάάπποοιιοο ττρρόόπποο νναα μμιιλλάάννεε;;

44 ααππόό τταα 77 εείίππαανν όόττιι μμάάθθααννεε εελλλληηννιικκάά

55 ααππόό τταα 66 εείίχχαανν ττηηνν ίίδδιιαα άάπποοψψηη

11 ααππόό 11 σσυυμμφφώώννηησσεε εεππίίσσηηςς όόττιι μμάάθθααννεε εελλλληηννιικκάά..

--ΤΤιι σσααςς κκάάννεειι νναα ππιισσττεεύύεεττααιι όόττιι μμάάθθααννεε εελλλληηννιικκάά κκααιι δδεε μμάάθθααννεε κκάάπποοιιαα

άάλλλληη γγλλώώσσσσαα;;

22 ααππόό τταα 77 εείίππαα όόττιι εείίννααιι ππιιοο εεύύκκοολλαα..

55 ααππόό τταα 77 δδεενν ήήθθεελλαανν νναα ααππααννττήήσσοουυνν

11 ααππόό τταα 66 εείίππεε:: γγιιααττίί μμεεττάά θθαα ππάάννεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα..

Page 133: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

133

55 ααππόό τταα 66 δδεενν ήήθθεελλαανν νναα ααππααννττήήσσοουυνν

11 ααππόό ττοο 11 δδεενν ήήθθεελλεε νναα ααππααννττήήσσεειι..

22ηη

ΣΣττόόχχοοςς:: ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε ηη σσυυλλλλοογγήή ττωωνν ππρροοσσωωππιικκώώνν ααππόόψψεεωωνν ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττοο ττιι σσττάάσσηη θθαα κκρρααττοούύσσαανν εεκκεείίνναα ααππέέννααννττιι σστταα ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν

δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα;; ΟΟιι ααππόόψψεειιςς ααυυττέέςς θθαα ααπποοττεελλέέσσοουυνν μμέέττρροο σσύύγγκκρριισσηηςς

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν τταα ππααιιδδιιάά μμέέσσαα σσττοονν ππίίνναακκαα

κκααιι νναα ππρροοσσθθέέσσοουυνν κκααιι ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππήήρραα σσυυννέέννττεευυξξηη ααππόό

κκάάθθεε ππααιιδδίί μμεε ββάάσσηη ττηη ζζωωγγρρααφφιιάά.. ΟΟιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι σσττοο

ππααρράάρρττηημμαα 33..

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 22ηηςς

33

ηημμέέρρααςς ηη

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττοο ππααρρααμμύύθθιι εεππαακκοολλοουυθθεείί σσυυζζήήττηησσηη.. ΣΣττηη σσυυζζήήττηησσηη ααννααφφέέρρθθηηκκεε

όόττιι

ΜΜεεττάά ττηη σσυυζζήήττηησσηη υυππεεννθθύύμμιισσαα όόττιι ττοο μμεερρμμήήγγκκιι σσττοο ππααρρααμμύύθθιι ββρρίίσσκκεεττααιι σσεε

δδίίλληημμμμαα ττοο οοπποοίίοο ττοο ππααρροουυσσίίαασσαα ξξααννάά ««εείίννααιι ππιιοο σσηημμααννττιικκέέςς οοιι λλέέξξεειιςς ήή ττοο

χχααμμόόγγεελλοο κκααιι ηη κκααλλήή δδιιάάθθεεσσηη νναα κκααττααλλάάββοουυμμεε κκάάπποοιιοονν μμοουυ μμιιλλάάεειι

δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα ααππόό εεμμάάςς;;»» TTaa ππααιιδδιιάά σσττοο ππααρρααμμύύθθιι,, υυππέέδδεειιξξαανν έένναα

ττρρόόπποο νναα εεππιικκοοιιννωωννίίααςς ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα.. ΓΓιιαα νναα

κκαατταασσττεείί όόμμωωςς ιισσόόρρρροοπποο ττοο δδίίλληημμμμαα κκααιι γγιιαα εευυααιισσθθηηττοοπποοιιήήσσοουυνν τταα ππααιιδδιιάά κκααιι

σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς λλέέξξεειιςς ππααρροουυσσίίαασσαα σστταα ππααιιδδιιάά τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα πποουυ μμάάζζεευυεε

ττοο μμεερρμμήήγγκκιι.. ΣΣυυζζηηττήήσσααμμεε μμεε τταα ππααιιδδιιάά γγιιαα ττοο ττιι μμπποορρεείί νναα εείίννααιι ααυυττάά τταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα,, ττιι άάρρααγγεε νναα γγρράάφφοουυνν,, σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα νναα ττοο γγρράάφφοουυνν κκ..αα.. ΜΜεεττάά

ττηη σσυυζζήήττηησσηη τταα ππααιιδδιιάά ρρωωττήήθθηηκκαανν εεάάνν έέχχοουυνν ππεερριιέέρργγεειιαα νναα δδοούύννεε ττιι λλέέξξηη

ππααίίζζωω κκααιι σσεε άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΌΌλλαα τταα ππααιιδδιιάά δδεείίξξααννεε εεννδδιιααφφέέρροονν γγιιαα όόλλεεςς ττιιςς

Page 134: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

134

γγλλώώσσσσεεςς.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν ττρρόόπποουυςς μμεε

ττοουυςς οοπποοίίοουυςς θθαα μμπποορροούύσσαανν νναα ππααίίξξοουυνν μμεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα κκααιι ττιιςς λλέέξξεειιςς πποουυ

ααννααγγρράάφφοοννττααιι ππάάννωω.. ΠΠρροοττεείίννααννεε δδύύοο ππααιιχχννίίδδιιαα.. ΣΣττοο έένναα ππααιιχχννίίδδιι τταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα εείίχχαανν σσυυμμββοολλιικκήή χχρρήήσσηη εεννώώ μμεε ττοο δδεεύύττεερροο ππααιιχχννίίδδιι δδίίννααννεε

σσηημμαασσίίαα σσττιιςς λλέέξξεειιςς.. ΔΔηηλλααδδήή ππρροοττεείίννααννεε νναα μμππεερρδδέέψψοουυνν τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα,, νναα

ββρροούύννεε τταα ίίδδιιαα κκααιι νναα μμααννττέέψψοουυννεε σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα εείίννααιι γγρρααμμμμέέννηη ηη κκάάθθεε

λλέέξξηη.. ΚΚααττόόππιινν εεππααννήήλλθθααμμεε σσττοο δδίίλληημμμμαα ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ κκααιι ααυυττόό κκααθθίίσσττααττααιι

ααφφοορρμμήή γγιιαα δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη ..

ΚΚΑΑΘΘΑΑΥΥΤΤΟΟ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

ΑΑ))ΑΑφφόόρρμμηησσηη:: ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττοο ππααρρααμμύύθθιι πποουυ ττεελλιικκάά ττοο μμεερρμμήήγγκκιι ααπποοκκοοιιμμιιέέττααιι,,

ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ‘‘κκοοιιμμηηθθοούύνν’’ ππάάννωω σσεε έένναα μμεεγγάάλλοο φφύύλλοο ώώσσττεε νναα δδοούύμμεε

ττοο όόννεειιρροο πποουυ εείίδδεε ττοο μμεερρμμήήγγκκιι.. ΤΤοο όόννεειιρροο ααυυττόό σσττάάθθηηκκεε ααφφοορρμμήή κκααιι γγιιαα

ααρρχχίίσσοουυνν νναα ππααίίρρννοουυνν εεννεερργγάά μμέέρροοςς κκααιι νναα δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν ττοο όόννεειιρροο..

ΒΒ))ΧΧωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς:: ΌΌννεειιρροο:: ΜΜέέσσαα σσεε ααυυττόό ττοο κκλλίίμμάά,, ππεερριιέέγγρρααψψαα ττηηνν

ααρρχχήή ττοουυ οοννεείίρροουυ.. ΤΤοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι ββλλέέππεειι μμίίαα ζζυυγγααρριιάά.. ΑΑππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά ττηηςς

ζζυυγγααρριιάάςς εείίννααιι έένναα μμεερρμμηηγγκκάάκκιι κκααιι ααππόό ττηηνν άάλλλληη ππλλεευυρράά εείίννααιι ττοο ααλλββααννάάκκιι,, ττοο

κκιιννεεζζάάκκιι,, ττοο εελλλληηννάάκκιι κκααιι ττοο ααφφιικκααννάάκκιι.. ΌΌτταανν ηη ζζυυγγααρριιάά γγεείίρρεειι ππρροοςς ττηηνν

ππλλεευυρράά ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι θθαα κκααττααλλάάββεειι όόττιι έέχχοουυνν δδίίκκιιοο τταα ππααιιδδιιάά,,

αανν ηη ζζυυγγααρριιάά γγεείίρρεειι ππρροοςς ττοο μμέέρροοςς ττοο δδιικκόό ττοουυ θθαα εεξξαακκοολλοουυθθήήσσεειι νναα ππιισσττεεύύεειι

όόττιι χχρρεειιάάζζεεττααιι νναα μμάάθθεείί όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς γγιιαα νναα γγυυρρίίσσεειι ττοονν κκόόσσμμοο κκααιι νναα κκάάννεειι

ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα ααππόό εεκκεείίννοο.. ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα

ππααιιδδιιάά νναα σσηηκκωωθθοούύννεε σσιιγγάά-- σσιιγγάά γγιιαα νναα δδοούύμμεε ππρροοςς τταα πποούύ θθαα γγεείίρρεειι ηη ζζυυγγααρριιάά..

ΣΣττηηνν ααρρχχήή ττοουυςς ππααρρόόττρρυυνναα νναα ππεερρππααττήήσσοουυνν εελλεεύύθθεερραα σσττοο χχώώρροο κκααιι σσττηη

σσυυννέέχχεειιαα νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν έένναα κκύύκκλλοο κκααθθώώςς ππεερρππααττάάννεε.. ΚΚααθθώώςς τταα ππααιιδδιιάά

ππεερρππααττοούύσσααννεε,, ααννέέφφεερραα όόττιι οοιι δδύύοο ππάάγγκκοοιι δδεεξξιιάά κκααιι ααρριισσττεερράά θθαα εείίννααιι ηη

ζζυυγγααρριιάά μμααςς.. ΌΌπποοιιοο ππααιιδδίί αακκοούύεειι ττοο όόννοομμαα ττοουυ θθαα κκάάθθεεττααιι σσττοονν έένναα ππάάγγκκοο,, ήή

σσττοονν άάλλλλοο.. ΌΌσσαα ππααιιδδιιάά εείίννααιι ααππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά ττηηςς ζζυυγγααρριιάάςς,, θθαα εείίννααιι κκααιι

Page 135: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

135

ααππόό ττηηνν άάλλλληη.. ΔΔεε ππρρέέππεειι νναα γγεείίρρεειι ηη ζζυυγγααρριιάά γγιιααττίί αανν γγεείίρρεειι θθαα ξξυυππννήήσσεειι ττοο

μμεερρμμηηγγκκάάκκιι χχωωρρίίςς νναα δδεειι ττοο όόννεειιρρόό ττοουυ μμέέχχρριι ττοο ττέέλλοοςς.. ΓΓιι’’ ααυυττόό κκααθθόόμμαασσττεε

σσιιγγάά ––σσιιγγάά..

ΓΓ))ΣΣττάάδδιιοο ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς::.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα υυππεεννθθύύμμιισσαα όόττιι εείίμμαασσττεε ππάάννωω σσεε μμίίαα

ζζυυγγααρριιάά κκααιι οο ππααρρααμμιικκρρόόςς θθόόρρυυββοοςς,, ηη ππααρρααμμιικκρρήή κκίίννηησσηη πποουυ θθαα γγίίννεειι μμόόννοο

ααππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά κκααιι όόχχιι κκααιι ααππόό ττιιςς δδύύοο,, θθαα γγεείίρρεειι ττηη ζζυυγγααρριιάά κκααιι κκάάπποοιιοοιι

θθαα ππέέσσοουυνν ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά.. ΑΑννέέφφεερραα αακκόόμμηη,, όόττιι όόπποοιιαα ππααιιδδάάκκιιαα θθαα αακκοούύννεε ττοο

όόννοομμάά ττοουυςς,, θθαα σσηηκκώώννοοννττααιι.. ΌΌπποοιιοοςς αακκοούύεειι ππρρώώττοοςς ττοο όόννοομμάά ττοουυ,, θθαα κκάάννεειι

μμίίαα κκίίννηησσηη,, κκααιι ττοο ζζεευυγγάάρριι ττοουυ,, ττοο άάλλλλοο ππααιιδδάάκκιι πποουυ αακκοούύεειι ττοο όόννοομμάά ττοουυ ,, θθαα

κκάάννεειι αακκρριιββώώςς ττοο ίίδδιιοο.. ..

ΔΔ))ΣΣττάάδδιιοο ΣΣύύννθθεεσσηηςς::.. ΣΣττοο σσττάάδδιιοο ααυυττόό ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα

δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν ααννάά οομμάάδδεεςς έένναα κκύύκκλλοο,, ήήχχηησσαα ήήσσυυχχαα κκααιι ααρργγάά-- ααρργγάά κκααθθώώςς οο

ππααρρααμμιικκρρόόςς ήήχχοοςς ήή ηη ππααρρααμμιικκρρήή γγρρήήγγοορρηη κκίίννηησσηη,, θθαα ττοουυςς ρρίίξξεειι ααππόό ττηη

ζζυυγγααρριιάά.. .. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν όόρρθθιιαα σσεε κκύύκκλλοο.. ΑΑφφοούύ δδηημμιιοουυρργγήήσσααννεε

κκύύκκλλοο,, ττοουυςς ππααρρόόττρρυυνναα νναα σσκκεεφφττοούύννεε κκααιι νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς ττοουυςς

ψψιιθθυυρριισσττάά.. ««ΗΗ μμίίαα οομμάάδδαα θθαα σσκκεεφφττεείί ττρρόόπποουυςς πποουυ νναα υυπποοσσττηηρρίίζζεειι όόττιι ττοο

μμεερρμμηηγγκκάάκκιι έέχχεειι δδίίκκιιοο κκααιι ηη άάλλλληη,, οομμάάδδαα θθαα σσκκεεφφττεείί κκααιι θθαα ππρροοσσππααθθήήσσεειι νναα

ββρρεειι ττρρόόπποουυςς πποουυ νναα δδεείίχχννοουυνν όόττιι τταα ππααιιδδιιάά έέχχοουυνν δδίίκκιιοο.. ΥΥππεεννθθυυμμίίζζωω όόττιι

μμεερρμμηηγγκκάάκκιι ππίίσσττεευυεε όόττιι ππρρέέππεειι νναα μμάάθθεειι όόλλεεςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς γγιιαα νναα ττααξξιιδδέέψψεειι σσεε

άάλλλλεεςς χχώώρρεεςς κκααιι νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι εεκκεείί μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα

γγλλώώσσσσαα μμεε εεκκεείίννοο.. ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα,, ππίίσσττεευυαανν όόττιι δδεε χχρρεειιααζζόόμμαασσττεε νναα ξξέέρροουυμμεε

όόλλεεςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς γγιιαα νναα κκάάννοουυμμεε ππααρρέέαα κκααιι νναα μμιιλλήήσσοουυμμεε μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε

μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεμμάάςς.. ΑΑκκόόμμηη όόσσαα λλέέμμεε σσττηηνν οομμάάδδαα,, τταα λλέέμμεε

ψψιιθθυυρριισσττάά ππρρώώττοονν γγιιαα νναα μμηηνν ππέέσσοουυμμεε ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά κκααιι δδεεύύττεερροονν γγιιαα νναα μμηηνν

αακκοούύσσεειι ηη άάλλλληη οομμάάδδαα ττιι λλέέμμεε..»».. ππααιιδδιιάά μμεεττάά ττιιςς σσυυζζηηττήήσσεειιςς ττοουυςς σσττιιςς οομμάάδδεεςς,,

ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα κκααθθίίσσοουυνν ππάάννωω σσττοουυςς ππάάγγκκοουυςς-- ζζυυγγααρριιάά.. ΣΣεε ααυυττόό ττοο

σσηημμεείίοο ππεερρννάάμμεε σσττοο εεππόόμμεεννοο σσττάάδδιιοο..

Page 136: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

136

ΕΕ))ΣΣττάάδδιιοο ΈΈκκφφρραασσηηςς:: ΚΚααττόόππιινν ααφφοούύ κκααττάάφφεερραανν νναα ιισσοορρρροοππήήσσοουυνν,,

ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα σσηηκκώώννεεττααιι έένναα ππααιιδδίί ααππόό κκάάθθεε οομμάάδδαα γγιιαα νναα υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν

εείίττεε ττηηνν άάπποοψψηη ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ,, εείίττεε ττηηνν άάπποοψψηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΈΈθθεεσσαα ππάάλλιι ττοο

δδίίλληημμμμαα κκααιι ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ππάάρροουυνν θθέέσσηη..

ΕΕάάνν κκααιι δδεενν ήήτταανν εεύύκκοολλοο γγιιαα όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά νναα σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν σσττοο σσττάάδδιιοο ττηηςς

έέκκφφρραασσηηςς,, αακκοούύσσττηηκκεε χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά οο ππααρραακκάάττωω δδιιάάλλοογγοοςς::

--ππρρέέππεειι νναα μμάάθθοουυνν νναα μμιιλλοούύνν εελλλληηννιικκάά

--δδεε ππρρέέππεειι.. ΌΌλλαα τταα ππααιιδδάάκκιιαα θθέέλλοουυνν νναα ππααίίζζοουυνν..

--ΠΠρρέέππεειι όόμμωωςς νναα μμιιλλάάννεε

--ΞΞέέρροουυνν νναα ππααίίζζοουυνν..

--ΔΔεε μμπποορροούύνν όόλλαα τταα ππααιιχχννίίδδιιαα..

--ΜΜπποορροούύνν,, εεσσύύ δδεε θθέέλλεειιςς νναα κκααττααλλάάββεειιςς..

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη :: ΑΑππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά ππέέσσααννεε κκάάττωω τταα ππααιιδδιιάά πποουυ υυπποοσσττηηρρίίζζααννεε ττοο

μμεερρμμήήγγκκιι ..κκααθθώώςς οοιι ααππόόψψεειιςς πποουυ αακκοούύσσττηηκκαανν ααππόό ττηηνν άάλλλληη οομμάάδδαα ήήτταανν

ππεερριισσσσόόττεερροο δδυυννααττέέςς.. ΤΤοο δδίίλληημμμμαα λλύύθθηηκκεε κκααιι τταα ππααιιδδιιάά εεππααννήήλλθθαανν σσττηηνν ααρρχχήή

ττηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς.. ΔΔηηλλααδδήή ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ππέέσσοουυνν ππάάλλιι ππάάννωω σσεε

σσττοο ττεερράάσσττιιοο φφύύλλοο πποουυ ήήτταανν κκααιι ππρριινν κκααιι θθαα,, ‘‘κκοοιιμμηηθθοούύνν’’.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά

ααννααππααρριισσττοούύνν ττοο ππώώςς κκοοιιμμοούύννττααιι κκααιι σσιιγγάά --σσιιγγάά ααρρχχίίζζοουυνν νναα ξξυυππννάάννεε..

««ΣΣηηκκωωννόόμμαασσττεε ααρργγάά--ααρργγάά,, ααννοοίίγγοουυμμεε τταα μμααττάάκκιιαα,, ττεεννττώώννοουυμμεε τταα χχεερράάκκιιαα γγιιαα

νναα ξξεεππιιαασσττοούύμμεε……κκααιι κκααθθόόμμαασσττεε σσττοουυςς ππάάγγκκοουυςς.. ΌΌλλοο ααυυττόό ήήτταανν ττοο όόννεειιρροο πποουυ

εείίδδεε ττοο μμεερρμμήήγγκκιι.. ΣΣττοο σσηημμεείίοο ααυυττόό εεππαακκοολλοούύθθηησσεε σσυυζζήήττηησσηη.. ΣΣττηηνν εερρώώττηησσηη

ττιι ττοουυςς άάρρεεσσεε ππεερριισσσσόόττεερροο,, αακκοουυσσττήήκκααννεε οούύττεε λλίίγγοο,, οούύττεε πποολλύύ,, όόλλαα όόσσαα

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν.. ΔΔόόθθηηκκεε όόμμωωςς ππεερριισσσσόόττεερρηη έέμμφφαασσηη σσττοο σσττάάδδιιοο ττηηςς

έέκκφφρραασσηηςς.. ΠΠααιιδδάάκκιιαα σσττηηνν ππλλεειιοοψψηηφφίίαα ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,, ααννέέφφεερραανν όόττιι ττοουυςς

άάρρεεσσεε όόσσαα εειιππώώθθηηκκαανν σσττοο σσττάάδδιιοο ττηηςς έέκκφφρραασσηηςς κκααιι υυπποοσσττηηρρίίζζααννεε--

ααννττιικκρροούύααννεε όόττιι εεππιικκοοιιννωωννοούύμμεε μμόόννοο μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς..

Page 137: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

137

44ηη

ΣΣττόόχχοοςς::ΗΗ σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν γγύύρρωω ααππόό ττηη λλέέξξηη ««ππααίίζζωω»»,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι

οο ββααθθμμόόςς εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς μμεεττάά ττηη δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη..

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν,, ττηη ζζυυγγααρριιάά,, ττιιςς λλέέξξεειιςς σστταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ,, ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς κκααιι τταα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά σσεε όόπποοιιαα

θθέέσσηη θθέέλλοουυνν.. ΚΚααττόόππιινν εεππαακκοολλοούύθθηησσεε σσυυννέέννττεευυξξηη μμεε ββάάσσηη ττηη ζζωωγγρρααφφιιάά.. ΟΟιι

σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ππααρρααττίίθθεεννττααιι σσττοο ππααρράάρρττηημμαα 33

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 33ηηςς

55

ηημμέέρρααςς ηη

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

11.. ΠΠααρρόόττρρυυννααaa τταα ππααιιδδιιάά νναα σσκκεεφφττοούύνν μμίίαα φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι ππωωςς θθαα

μμιιλλοούύσσαανν σσεε ααυυττήή ττηη γγλλώώσσσσαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά μμιιλλοούύσσααννεε ττηη γγλλώώσσσσαα ττωωνν φφρροούύττωωνν..

ΚΚάάπποοιιοο δδιιάάλλεεξξεε νναα μμιιλλήήσσεειι όόππωωςς ττοο κκεερράάσσιι,, κκάάπποοιιοο άάλλλλοο όόππωωςς ττοο μμήήλλόό κκ..οο..κκ..

22.. ΚΚααττόόππιινν ππααρροουυσσίίαασσαα σστταα ππααιιδδιιάά έένναα κκααππέέλλοο,, κκααιι ααφφοούύ εεννηημμέέρρωωσσαα ττιι

ππεερριιέέχχεειι μμέέσσαα ττοο κκααππέέλλοο,, τταα ππααιιδδιιάά ττρρααββάάννεε σσττηηνν ττύύχχηη έένναα χχααρρττίί ααππόό κκααππέέλλοο,,

ΌΌτταανν ττοουυςς ζζήήττηησσαα νναα πποούύμμεε σσττηη φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα ττοο όόννοομμάά ττοουυςς,, λλέέγγααννεε ττοο

λλέέγγααννεε κκυυρρίίωωςς όόππωωςς κκααννοοννιικκάά αακκοούύγγεεττααιι.. ΔΔεενν ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε όόμμωωςς ττοο ίίδδίίοο

κκααιι γγιιαα ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα πποουυ ααννααγγρρααφφόότταανν σσττοο χχααρρττάάκκιι πποουυ ττρράάββηηξξαανν.. ΣΣττηη

σσυυννέέχχεειιαα,, ππααρρίίσστταανναανν σσεε έένναα κκααθθρρέέφφττηη ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα.. ΚΚοοίίττααζζαανν ττοονν

κκααθθρρέέφφττηη μμεε μμεεγγάάλληη έέκκππλληηξξηη κκααιι δδοοκκίίμμααζζαανν μμεε ααφφοοσσίίωωσσηη ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα.. ΤΤαα

άάλλλλαα ππααιιδδιιάά κκοοιιττοούύσσαανν έέκκππλληηκκτταα κκααιι όότταανν ρρωωττοούύσσαα ««ππωωςς φφααίίννεεττααιι ττοο

ππρρόόσσωωππόό ττοουυ;;»» λλέέγγααννεε ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα εεννώώ σσεε κκάάπποοιιεεςς ππεερριιππττώώσσεειι

αακκοούύγγοονντταανν κκααιι ααννττιιρρρρήήσσεειιςς όόππωωςς ««κκυυρρίίαα δδεε φφααίίννεεττεε πποολλύύ λλυυππηημμέέννοοςς»»..

33.. ΤΤέέλλοοςς,, δδοοκκίίμμαασσαανν όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά ααππόό μμίίαα ππααννττοομμίίμμαα.. ΜΜεεττάά ττοο ττέέλλοοςς ττοουυ

ττρρίίττοουυ ββήήμμααττοοςς ττηηςς εειισσααγγωωγγήήςς σσττηη δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη έέθθεεσσαα ττηηνν εερρώώττηησσηη::

Page 138: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

138

ΌΌπποοιιοο ππααιιδδάάκκιι σσηηκκωωννόότταανν ππάάννωω χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσεε ττιιςς λλέέξξεειιςς γγιιαα νναα μμααςς

μμιιλλήήσσεειι;;

ΣΣχχεεδδόόνν οομμόόφφωωνναα εείίππαανν όόχχιι εεννώώ οοιι ααππόόψψεειιςς πποουυ αακκοούύσσττηηκκαανν έέκκλλεειινναανν όόττιι

μμιιλλοούύσσεε μμεε κκιιννήήσσεειιςς,, εεννώώ κκάάπποοιιεεςς άάλλλλεεςς λλιιγγόόττεερροο δδηημμοοφφιιλλήήςς κκααιι πποουυ

εεππέέφφεερραανν ααννττιιρρρρήήσσεειιςς λλέέγγααννεε όόττιι μμιιλλοούύσσεε μμεε τταα χχέέρριιαα,, ήή μμεε τταα ππόόδδιιαα..

ΚΚΑΑΘΘΑΑΥΥΤΤΟΟ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

ΑΑ))ΑΑφφόόρρμμηησσηη::ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττηηνν ττεελλεευυττααίίαα ππααννττοομμίίμμαα κκααιι μμεε μμοουυσσιικκήή υυππόόκκρριισσηη,,

ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ΄́ κκιιννηηθθοούύνν ααυυττοοσσχχέέδδιιαα σσττοο χχώώρροο.. κκααιι όότταανν ηη μμοουυσσιικκήή

σσττααμμάάττηησσεε,, αακκοούύγγοοννττααςς ττηηνν ααφφήήγγηησσηη,, τταα ππααιιδδιιάά ααννααππααρριισσττάάννεε όόττιι εείίννααιι μμέέσσαα

σσεε μμίίαα μμιικκρρήή ββάάρρκκαα ηη οοπποοίίαα εείίννααιι έέττοοιιμμηη νναα ααννααπποοδδοογγυυρρίίσσεειι ααππόό τταα οορρμμηηττιικκάά

ννεερράά.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ππρροοσσππάάθθηησσαανν νναα κκρρααττήήσσοουυνν ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα ττηηςς ββάάρρκκααςς..

ΒΒ))ΧΧωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς:: ΟΟ χχωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς,, ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε μμεε ττηη

σσυυννέέχχεειιαα ττηηςς ααφφήήγγηησσηηςς ττηηςς ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς ππααννττοομμίίμμααςς.. ΜΜεε ττηηνν ααφφήήγγηησσηη

δδηημμιιοούύρργγηησσαα σστταα ππααιιδδιιάά ννοοεερρέέςς εειικκόόννεεςς γγιιαα τταα οορρμμηηττιικκάά ννεερράά ττοουυ πποοττααμμοούύ

πποουυ ττεελλιικκάά ααννααπποοδδοογγύύρριισσαανν ττηη ββάάρρκκαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά κκοολλύύμμππηησσαανν γγιιαα νναα ββγγοουυνν

ααππόό ττοο πποοττάάμμιι κκααιι νναα φφττάάσσοουυνν μμέέχχρριι ττιιςς δδύύοο όόχχθθεεςς ττοουυ πποοττααμμοούύ..

ΑΑννααφφέέρροοννττααςς ττοο όόννοομμαα κκάάθθεε ππααιιδδιιοούύ κκααιι ττοουυ έέλλεεγγαα ππρροοςς ππιιαα όόχχθθηη θθαα

κκοολλυυμμππήήσσεειι ττοο κκάάθθεε ππααιιδδίί.. ΜΜεε ααυυττόό ττοονν ττρρόόπποο δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν δδύύοο οομμάάδδεεςς..

ΓΓ))ΣΣττάάδδιιοο ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς:: ΑΑφφοούύ έέγγιιννεε οο δδιιααχχωωρριισσμμόόςς ττωωνν οομμάάδδωωνν τταα ππααιιδδιιάά

δδόόθθηηκκεε οο χχρρόόννοοςς πποουυ χχρρεειιααζζόότταανν γγιιαα νναα σσκκεεφφττοούύνν κκααιι νναα ππρροοεεττοοιιμμαασσττοούύνν

γγιιαα ττοο εεππόόμμεεννοο σσττάάδδιιοο.. ΜΜεε ττηηνν ααφφήήγγηησσηη όόττιι τταα ππααιιδδιιάά μμπποορροούύνν νναα ξξααππλλώώσσοουυνν

νναα ξξεεκκοουυρραασσττοούύνν κκααθθώώςς ααιισσθθάάννοοννττααιι πποολλύύ κκοουυρραασσμμέένναα ααππόό ττοο κκοολλύύμμππιι τταα

ππααιιδδιιάά ξξααππλλώώσσααννεε κκάάννοοννττααςς ππωωςς ξξεεκκοουυρράάζζοοννττααιι κκααιι αακκοούύγγααννεε ππααρράάλλλληηλλαα ττοο

ππιιοο κκάάττωω σσεεννάάρριιοο..

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη σσεεννααρρίίοουυ:: ΗΗ μμίίαα οομμάάδδαα μμιιλλάάεειι εελλλληηννιικκάά εεννώώ τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς άάλλλληηςς

οομμάάδδααςς μμιιλλάάννεε άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς ..ΣΣττόόχχοοςς ττοουυςς εείίννααιι νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν μμίίαα

γγέέφφυυρραα γγιιαα νναα εεννώώσσοουυνν ττιιςς δδύύοο όόχχθθεεςς.. ΑΑυυττόό θθαα γγίίννεειι εεάάνν οοιι δδύύοο οομμάάδδεεςς

Page 139: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

139

κκααττααφφέέρροουυνν νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν μμεε ππααννττοομμίίμμαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά κκααιι ττωωνν δδύύοο

οομμάάδδωωνν σσκκέέφφττοοννττααιι ττοο κκάάθθεε έένναα ξξεεχχωωρριισσττάά ττιι θθαα ήήθθεελλεε νναα ππεειι σστταα ππααιιδδιιάά ττηηςς

άάλλλληηςς οομμάάδδααςς

ΔΔ))ΣΣττάάδδιιοο ΣΣύύννθθεεσσηηςς:: ΜΜεεττάά ττηηνν ααφφήήγγηησσηη ττοουυ σσεεννααρρίίοουυ,, ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά

νναα σσηηκκωωθθοούύννεε κκααιι ααννάά οομμάάδδαα νναα κκάάννοουυνν έένναα κκύύκκλλοο.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά σσυυζζήήττηησσαανν ααννάά

οομμάάδδαα ττιι ππααννττοομμίίμμαα θθαα κκάάννοουυνν κκααιι δδοοκκιιμμάάζζοουυνν σσττοο χχώώρροο ττοουυςς ττιιςς ππρρώώττεεςς

εεππιιννοοήήσσεειιςς....

ΕΕ))ΣΣττάάδδιιοο ΈΈκκφφρραασσηηςς:: ΣΣεε ααυυττόό ττοο σσττάάδδιιοο ηη κκάάθθεε μμίίαα ααππόό ττιιςς οομμάάδδεεςς

ππααρρίίσσττααννεε μμεε σσεειιρράά ττηηνν ππααννττοομμίίμμαα πποουυ έέχχεειι εεττοοιιμμάάσσεειι κκααιι ηη άάλλλληη οομμάάδδαα ττηηνν

ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιήήσσεειι.. ΌΌτταανν ττεελλεείίωωσσεε ηη ααπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη ττηηςς κκάάθθεε ππααννττοομμίίμμααςς,,

ππεερράάσσααμμεε σσττοο ττέέλλοοςς ττηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς..

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ

ΗΗ δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη ττεελλεείίωωσσεε μμεε ττηη γγέέφφυυρραα πποουυ ττοουυςς εεννώώννεειι.. ΤΤοο σσεεννττόόννιι

ππααρριισσττάάννεειι ττηη γγέέφφυυρραα κκααιι ααππλλώώθθηηκκεε ππάάννωω ααππόό ττοο υυπποοττιιθθέέμμεεννοο πποοττάάμμιι.. ΌΌτταανν

ααππλλώώθθηηκκεε ττοο σσεεννττόόννιι,, τταα ππααιιδδιιάά μμααζζεευυττήήκκααννεε κκααιι κκααθθίίσσααννεε ππάάννωω σσεε ααυυττόό κκααιι

έέττσσιι εεππαακκοολλοούύθθηησσεε σσυυζζήήττηησσηη γγιιαα ττηηνν εεμμππεειιρρίίαα ττοουυ ττααξξιιδδιιοούύ..

ΕΕννδδεειικκττιικκέέςς εερρωωττήήσσεειιςς κκααιι ααππααννττήήσσεειιςς::

ΤΤιι εείίννααιι ααυυττόό πποουυ σσααςς άάρρεεσσεε ππεερριισσσσόόττεερροο;;

--ααννααφφέέρρθθηηκκαανν σσεε όόλλαα όόσσαα γγίίννααννεε..

ΤΤεελλιικκάά,, μμιιλλάάμμεε μμόόννοο μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς;;

--μμεε κκιιννήήσσεειιςς,, μμεε τταα χχέέρριιαα μμααςς,, μμεε ττοο ππρρόόσσωωππόό μμααςς,, μμεε ττοο σσττόόμμαα μμααςς..

ΑΑνν έένναα ππααιιδδάάκκιι δδεενν ξξέέρρεειι ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεμμάάςς,, μμπποορροούύννεε νναα κκάάννοουυμμεε

ππρράάγγμμαατταα μμααζζίί ττοουυ,, νναα ππααίίξξοουυμμεε,, ήή οοττιιδδήήπποοττεε άάλλλλοο;;

--ΑΑρρχχιικκάά ααννααφφέέρρθθηηκκεε όόττιι μμπποορροούύννεε νναα ππααίίζζοουυννεε ππααιιχχννίίδδιιαα κκίίννηησσηηςς,, ππ..χχ..

κκρρυυφφττόό,, κκυυννηηγγηηττόό κκ..αα.. κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα ηη σσυυζζήήττηησσηη οοδδηηγγήήθθηηκκεε γγιιαα ττοο

ππααιιχχννίίδδιι σσττοο μμππαακκάάλλιικκοο.. ΚΚάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά εεξξέέφφρραασσαανν ττοονν ππρροοββλληημμααττιισσμμόό όόττιι δδεε

θθαα κκααττααλλάάββεειι νναα ττοουυ δδώώσσεειι ααλλάάττιι εεάάνν ττοο ππεειι ααλλλλιιώώςς.. ΣΣυυζζηηττήήσσααμμεε ττοο θθέέμμαα

πποουυ ππρροοέέκκυυψψεε κκααιι τταα ππααιιδδιιάά ππρρόόττεειινναανν λλύύσσεειιςς γγιιαα ττοο ττιι μμπποορροούύνν νναα κκάάννοουυνν κκααιι

Page 140: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

140

τταα δδύύοο ππααιιδδιιάά ώώσσττεε νναα μμπποορρέέσσοουυνν νναα ππααίίξξοουυνν μμααζζίί.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά πποουυ εεξξέέφφρραασσαανν

ττοονν ππρροοββλληημμααττιισσμμόό,, άάρρχχιισσαανν νναα μμηηνν έέχχοουυνν ττόόσσεεςς εεππιιφφυυλλάάξξεειιςς σσττοο θθέέμμαα ττηηςς

δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς γγλλώώσσσσααςς μμεεττάά ττιιςς λλύύσσεειιςς πποουυ ππρροοττάάθθηηκκαανν.. ΑΑφφοούύ σσυυζζηηττήήθθηηκκεε

ττοο θθέέμμαα κκααιι λλυυθθήήκκααννεε οοιι ππρροοββλληημμααττιισσμμοοίί ττωωνν ππααιιδδιιώώνν,, δδιιεευυκκρρίίννιισσαα όόττιι ττοο

σσεεννττόόννιι,, ήήτταανν μμίίαα γγέέφφυυρραα πποουυ μμααςς έέννωωσσεε.. ΤΤηη γγέέφφυυρραα μμπποορροούύμμεε νναα ττηη

φφττιιάάξξοουυμμεε κκααιι ααππόό άάλλλλαα υυλλιικκάά.. ΑΑνν κκααττααφφέέρροουυμμεε νναα ππααίίξξοουυμμεε μμεε έένναα ππααιιδδάάκκιι

δδεε μμιιλλάάεειι ττηη γγλλώώσσσσαα πποουυ μμιιλλάάμμεε εεμμεείίςς,, ηη γγέέφφυυρραα πποουυ μμπποορρεείί νναα μμααςς εεννώώσσεειι,,

μμπποορρεείί αανν εείίννααιι ηη μμοοκκέέτταα ππάάννωω σσττηη οοπποοίίαα ππααίίζζοουυμμεε,, ηη ααυυλλήή πποουυ ββγγααίίννοουυμμεε

δδιιάάλλεειιμμμμαα,, γγεεννιικκόόττεερραα οο χχώώρροοςς πποουυ ββρριισσκκόόμμαασσττεε μμεε τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε

μμίίαα άάλλλληη γγλλώώσσσσαα πποουυ εεμμεείίςς δδεε ττηη γγννωωρρίίζζοουυμμεε..

ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν ττηη γγέέφφυυρραα--σσεεννττόόννιι..

ΖΖωωγγρρααφφίίσσααννεε ττοο σσεεννττόόννιι μμεε πποολλύύ ααφφοοσσίίωωσσηη.. ΖΖωωγγρρααφφίίσσααννεε ττοο σσχχοολλεείίοο ττοουυςς,,

ππααιιδδιικκήή χχααρράά,, σσππίίττιιαα,, θθάάλλαασσσσεεςς,, ββοουυννάά,, δδρρόόμμοουυςς,, ήήλλιιοο ββρροοχχήή,, οουυρράάννιιοο ττόόξξοο..

ΌΌτταανν σσυυζζηηττήήσσααμμεε γγιιαα όόλλαα ααυυττάά πποουυ ζζωωγγρρααφφίίσσααννεε,, κκάάπποοιιαα ππααιιδδάάκκιιαα εείίππαανν όόττιι

ζζωωγγρράάφφιισσαανν ττοο μμέέρροοςς πποουυ θθαα ήήθθεελλαανν νναα υυππάάρρχχεειι μμίίαα γγέέφφυυρραα--σσεεννττόόννιι..

««σσττηηνν ππααιιδδιικκήή χχααρράά ππααίίζζωω μμεε ππααιιδδάάκκιι πποουυ μμιιλλάάννεε άάλλλληη γγλλώώσσσσαα ααλλλλάά δδεενν

έέχχοουυμμεε σσεεννττόόννιι κκααιι ττοο έέββααλλαα..»»

--ΚΚυυρρίίαα νναα ππάάρροουυμμεε ττοο σσεεννττόόννιι σσττηηνν ααυυλλήή;;

--ΜΜόόννοο σσττηηνν ααυυλλήή θθαα μμπποορροούύσσααττεε νναα ττοο ββάάλλεεττεε;;

ΑΑκκοούύσσττηηκκαανν όόλλαα ααυυττάά πποουυ ζζωωγγρράάφφιισσαανν..

ΤΤέέλλοοςς σσυυμμφφωωννήήσσααμμεε νναα μμηηνν ππααίίρρννοουυμμεε ττοο σσεεννττόόννιι σσεε όόλλαα ααυυττάά τταα μμέέρρηη γγιιααττίί

εείίννααιι δδύύσσκκοολλοο,, ααλλλλάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυμμεε σσττοο σσεεννττόόννιι,, ττοο μμέέρροοςς πποουυ

κκααττααφφέέρρννοουυμμεε νναα μμιιλλάάμμεε μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε ξξέέρροουυνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε ττηη δδιικκήή

μμααςς..

44ηη

ΤΤηηνν 44

ΗΗμμέέρραα ηη ηημμέέρραα,, αανναακκάάλλεεσσαα σσττηη μμννήήμμηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν μμεε όόλλεεςς ττιιςς

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς πποουυ ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν κκααιι κκααττόόππιινν εεππααννέέλλααββαα ττηη 22ηη

Page 141: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

141

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα.. ΟΟιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ττηηςς 44ηηςς ηημμέέρρααςς ππααρρααττίίθθεεννττααιι σσττοο

ππααρράάρρττηημμαα 44

αα ΄́ττμμήήμμαα 11οουυ

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 11

ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ ΚΚααλλααμμππάάκκααςς.. ηηςς

ηημμέέρρααςς

11ηη

ΣΣττόόχχοοςς:: ΗΗ σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς γγλλώώσσσσεεςς κκααιι

ττηηνν εεππιικκοοιιννωωννίίαα ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα..

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΠΠοορρεείίαα::.. ΠΠααρροουυσσίίαασσαα σστταα ππααιιδδιιάά ττιιςς εειικκόόννεεςς μμεε τταα ππααιιδδιιάά κκααιι τταα

ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα κκααιι ααφφοούύ έέγγιιννεε ααυυττόό,, ττοουυςς δδιιάάββαασσαα ττοο ππααρρααμμύύθθιι.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε μμίίαα σσυυζζήήττηησσηη μμεε τταα ππααιιδδιιάά σσχχεεττιικκάά μμεε ττοο ππααρρααμμύύθθιι,, κκααιι

κκααττόόππιινν τταα ππααιιδδιιάά ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς ττοουυςς σσχχεεττιικκάά

μμεε ττηη γγλλώώσσσσαα.. ΟΟιι ααππόόψψεειιςς πποουυ κκααλλέέσσττηηκκαανν νναα εεκκφφέέρροουυνν τταα ππααιιδδιιάά έέγγίίννεε μμεε

ααφφοορρμμήή ττοονν ππρροοββλληημμααττιισσμμόό πποουυ ττέέθθηηκκεε σσττοο ππααρρααμμύύθθιι.. ΔΔηηλλααδδήή εεάάνν μμπποορροούύνν

τταα ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλάάννεε δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα,, νναα γγίίννοουυνν φφίίλλοοιι..

ΑΑππόόψψεειιςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν::

--ΤΤιι γγλλώώσσσσαα λλέέττεε νναα μμιιλλοούύνν ααυυττάά τταα ππααιιδδιιάά πποουυ ββλλέέππεεττεε;;

ΚΚάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά εείίππαανν κκααιι τταα υυππόόλλοοιιππαα σσυυμμφφώώννηησσαανν όόττιι ττοο ααλλββααννάάκκιι μμιιλλάάεειι

ααλλββααννιικκάά ττοο κκιιννεεζζάάκκιι κκιιννέέζζιικκαα ττοο εελλλληηννάάκκιι εελλλληηννιικκάά κκααιι ττοο ααφφρριικκααννάάκκιι

ααφφρριικκάάννιικκαα

--ΆΆρρααγγεε τταα ππααιιδδιιάά,, ττοο κκιιννεεζζάάκκιι,, ττοο ααφφρριικκααννάάκκιι,, ττοο ααλλββααννάάκκιι κκααιι ττοο

εελλλληηννάάκκιι,, νναα γγίίννααννεε φφίίλλοοιι;;

ΗΗ οομμόόφφωωννηη ααππάάννττηησσηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ήήθθεελλεε τταα ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττοο ππααρρααμμύύθθιι νναα

γγίίννααννεε φφίίλλοοιι..

--ΌΌσσοοιι λλέέττεε όόττιι γγίίννααννεε φφίίλλοοιι,, ππωωςς ννοομμίίζζεεττεε εεππιικκοοιιννωωννοούύσσαανν;; ΕΕίίχχαανν ββρρεειι

κκάάπποοιιοο ττρρόόπποο νναα μμιιλλάάννεε;;

Page 142: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

142

-- 1100 ααππόό τταα ππααιιδδάάκκιιαα ααππάάννττηησσαανν όόττιι μμιιλλοούύσσαανν εελλλληηννιικκάά

--66 ααππόό τταα ππααιιδδάάκκιιαα μμααζζίί κκααιι ττοο ααλλββααννάάκκιι,, ππρροοββλληημμααττίίσσττηηκκαανν κκααιι έέδδωωσσαανν ττηηνν

ααππάάννττηησσηη ‘‘δδεε ξξέέρρωω’’..

--ΤΤιι σσααςς κκάάννεειι νναα ππιισσττεεύύεεττααιι όόττιι μμάάθθααννεε εελλλληηννιικκάά κκααιι δδεε μμάάθθααννεε κκάάπποοιιαα

άάλλλληη γγλλώώσσσσαα;;

ΚΚααιι σσεε ααυυττήή ττηηνν ααππάάννττηησσηη υυππήήρρχχεε σσχχεεδδόόνν οομμοοφφωωννίίαα,, όόσσαα ππααιιδδάάκκιιαα θθέέλληησσαανν

νναα ααππααννττήήσσοουυνν,, εείίππαανν όόττιι εείίννααιι ππιιοο εεύύκκοολλαα τταα εελλλληηννιικκάά..

22ηη

ΣΣττόόχχοοςς:: ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε ηη σσυυλλλλοογγήή ττωωνν ππρροοσσωωππιικκώώνν ααππόόψψεεωωνν ττωωνν

ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττοο ττιι σσττάάσσηη θθαα κκρρααττοούύσσαανν εεκκεείίνναα ααππέέννααννττιι σστταα ππααιιδδιιάά πποουυ

μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα;; ΟΟιι ααππόόψψεειιςς ααυυττέέςς θθαα ααπποοττεελλέέσσοουυνν μμέέττρροο

σσύύγγκκρριισσηηςς

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν τταα ππααιιδδιιάά μμέέσσαα σσττοονν ππίίνναακκαα

κκααιι νναα ππρροοσσθθέέσσοουυνν κκααιι ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππήήρραα σσυυννέέννττεευυξξηη ααππόό

κκάάθθεε ππααιιδδίί μμεε ββάάσσηη ττηη ζζωωγγρρααφφιιάά ΟΟιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ππααρρααττίίθθεεννττααιι σσττοο

ππααρράάρρττηημμαα 44..

22ηη

ΤΤηη 22

ηημμέέρραα ηη

33

ηημμέέρραα έέγγιιννεε μμόόννοο ηη μμίίαα δδρραασσττηηρριιόόττηητταα κκααιι όόχχιι κκααιι οοιι δδύύοο γγιιααττίί ηη

ννηηππιιααγγωωγγόόςς εείίχχεε κκάάννεειι ήήδδηη δδύύοο δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς μμέέσσαα σσττηηνν ηημμέέρραα κκααιι οο

χχρρόόννοοςς ππεερριιοορρίίσσττηηκκεε.. ηη

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::

ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττοο ππααρρααμμύύθθιι εεππαακκοολλοουυθθεείί σσυυζζήήττηησσηη.. ΣΣττηη σσυυζζήήττηησσηη ααννααφφέέρρθθηηκκεε

όόττιι

--σσεε 99 ππααιιδδιιάά άάρρεεσσεε ττοο όόννεειιρροο πποουυ θθαα δδεειι ττοο μμεερρμμήήγγκκιι

-- σσεε 22 ππααιιδδιιάά ααππόό ττηηνν οομμάάδδαα ααρρέέσσααννεε ααυυττάά πποουυ εείίππαανν τταα ππααιιδδιιάά σσττοο ππααρρααμμύύθθιι

Page 143: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

143

-- 55 θθέέλλααννεε νναα δδοούύννεε ττιιςς κκάάρρττεεςς πποουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμήήγγκκιι

--22 δδεενν εεκκφφρράάσσααννεε άάπποοψψηη

ΜΜεεττάά ττηη σσυυζζήήττηησσηη υυππεεννθθύύμμιισσαα όόττιι ττοο μμεερρμμήήγγκκιι σσττοο ππααρρααμμύύθθιι ββρρίίσσκκεεττααιι σσεε

δδίίλληημμμμαα ττοο οοπποοίίοο ττοο ππααρροουυσσίίαασσαα ξξααννάά ««εείίννααιι ππιιοο σσηημμααννττιικκέέςς οοιι λλέέξξεειιςς ήή ττοο

χχααμμόόγγεελλοο κκααιι ηη κκααλλήή δδιιάάθθεεσσηη νναα κκααττααλλάάββοουυμμεε κκάάπποοιιοονν μμοουυ μμιιλλάάεειι

δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα ααππόό εεμμάάςς;;»» TTaa ππααιιδδιιάά σσττοο ππααρρααμμύύθθιι,, υυππέέδδεειιξξαανν έένναα

ττρρόόπποο νναα εεππιικκοοιιννωωννίίααςς ααννθθρρώώππωωνν πποουυ δδεε μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα.. ΓΓιιαα νναα

κκαατταασσττεείί όόμμωωςς ιισσόόρρρροοπποο ττοο δδίίλληημμμμαα κκααιι γγιιαα εευυααιισσθθηηττοοπποοιιήήσσοουυνν τταα ππααιιδδιιάά κκααιι

σσττιιςς δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς λλέέξξεειιςς ππααρροουυσσίίαασσαα σστταα ππααιιδδιιάά τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα πποουυ μμάάζζεευυεε

ττοο μμεερρμμήήγγκκιι.. ΈΈρριιξξαα τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα σσττηη μμοοκκέέτταα κκααιι τταα ππααιιδδιιάά σσηηκκωωθθήήκκααννεε

ααππόό ττοουυςς ππάάγγκκοουυςς κκααθθίίσσααννεε σσττηη μμοοκκέέτταα κκααιι γγυυρρίίσσααννεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα ααππόό ττηηνν

ππλλεευυρράά πποουυ εείίννααιι γγρρααμμμμέέννηη ηη λλέέξξηη ‘‘ππααίίζζωω’’ .. ΗΗ ννηηππιιααγγωωγγόόςς έέββααλλεε ππάάλλιι τταα

ππααιιδδιιάά νναα κκααθθίίσσοουυνν σσττοουυςς ππάάγγκκοουυςς κκααιι γγιι ααυυττόό ττοο λλόόγγοο μμοοίίρραασσαα τταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα σστταα ππααιιδδιιάά.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ρρωωττοούύσσαανν σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα εείίννααιι γγρρααμμμμέέννηη

ηη κκάάθθεε λλέέξξηη.. ΕΕππεειιδδήή όόμμωωςς μμεε ρρωωττοούύσσαανν όόλλοοιι μμααζζίί,, ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα

χχωωρρίίσσοουυνν ππρρώώτταα μμεεττααξξύύ ττοουυςς τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα κκααιι ααφφοούύ κκάάπποοιιοοςς μμααζζέέψψεειι όόλλαα

τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σστταα κκιιννέέζζιικκαα ,, κκάάπποοιιοοςς άάλλλλοοςς ααυυττάά πποουυ

γγρράάφφοουυνν ‘‘ππααίίζζωω’’ σστταα εελλλληηννιικκάά κκοοκκ τταα ττοουυςς τταα ππωω..

--ΥΥππήήρρχχεε μμίίαα ππρροοττίίμμηησσηη ππρρώώτταα γγιιαα ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς πποουυ εείίχχαανν αακκοουυσσττεείί ττηηνν

ππρροοηηγγοούύμμεεννηη ηημμέέρραα κκααιι μμεεττάά γγιιαα ττιιςς άάλλλλεεςς..

--τταα ππααιιδδιιάά πποουυ ττηηνν ππρροοηηγγοούύμμεεννηη ηημμέέρραα εείίχχαανν ζζωωγγρρααφφίίσσεειι ααμμεερριικκααννάάκκιιαα ήή

εείίχχαανν δδηηλλώώσσεειι όόττιι θθέέλλοουυνν νναα μμάάθθοουυνν ‘‘ααμμεερριικκάάννιικκαα’’ εείίππαανν κκααιι ττώώρραα όόττιι

θθέέλλοουυνν νναα μμααζζέέψψοουυνν μμόόννοο τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα πποουυ γγρράάφφοουυνν ττηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σστταα

‘‘ααμμεερριικκάάννιικκαα’’..

--ττοο ααλλββααννάάκκιι ήήθθεελλεε νναα μμααζζέέψψεειι τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σστταα εελλλληηννιικκάά

-- έένναα ππααιιδδάάκκιι ήήθθεελλεε νναα μμααζζέέψψεειι τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σστταα

ααλλββαακκιικκάά

Page 144: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

144

-- 44 ππααιιδδάάκκιιαα θθέέλλααννεε νναα μμααζζέέψψοουυνν τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη ππααίίζζωω σστταα

ααλλββαακκιικκάά

--ηη ππρροοττίίμμηησσηη γγιιαα τταα υυππόόλλοοιιππαα κκααρρττεελλάάκκιιαα γγιιννόότταανν μμεε ττοονν εεξξήήςς ττρρόόπποο.. ΤΤαα

ππααιιδδιιάά κκρρααττοούύσσαανν σστταα χχέέρριιαα ττοουυςς κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττηη λλέέξξηη ‘‘ππααίίζζωω’’ γγρρααμμμμέέννηη

σσεε δδύύοο ττρριιςς ήή κκααιι ττέέσσσσεερριιςς γγλλώώσσσσεεςς.. ΜΜεε ρρωωττοούύσσαανν ααυυττόό σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα

εείίννααιι--ααυυττόό σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα εείίννααιι κκααιι δδιιααλλέέγγααννεε ααννάάμμεεσσαα σσεε ααυυττέέςς..

--ΓΓεεννιικκόόττεερραα υυππήήρρχχεε μμεεγγάάλλοοςς εεννθθοουυσσιιαασσμμόόςς νναα μμάάθθοουυνν ππωωςς εείίννααιι ηη λλέέξξηη

ππααίίζζωω σσεε άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς..

ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν ττρρόόπποουυςς μμεε ττοουυςς

οοπποοίίοουυςς θθαα μμπποορροούύσσαανν νναα ππααίίξξοουυνν μμεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα κκααιι ττιιςς λλέέξξεειιςς πποουυ

ααννααγγρράάφφοοννττααιι ππάάννωω.. ΤΤοο ππααιιχχννίίδδιι πποουυ εείίππαανν έέχχεειι ωωςς εεξξήήςς:: νναα ρρίίξξοουυννεε τταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα σσττηη μμοοκκέέτταα,, νναα τταα γγυυρρίίσσοουυννεε γγιιαα νναα ββλλέέπποουυννεε ττιιςς λλέέξξεειιςς κκααιι ««νναα

ββρροούύννεε ττιιςς ίίδδιιεεςς»»,, νναα ττιιςς κκααττηηγγοορριιοοπποοιιήήσσοουυνν..

ΚΚααττόόππιινν εεππααννήήλλθθααμμεε σσττοο δδίίλληημμμμαα ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ κκααιι ααυυττόό κκααθθίίσσττααττααιι

ααφφοορρμμήή γγιιαα δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη

ΚΚΑΑΘΘΑΑΥΥΤΤΟΟ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

ΑΑ))ΑΑφφόόρρμμηησσηη:: ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττοο ππααρρααμμύύθθιι πποουυ ττεελλιικκάά ττοο μμεερρμμήήγγκκιι ααπποοκκοοιιμμιιέέττααιι,,

ππααρροοττρρύύννωω τταα ππααιιδδιιάά νναα ‘‘κκοοιιμμηηθθοούύνν’’ ππάάννωω σσεε έένναα μμεεγγάάλλοο φφύύλλοο ώώσσττεε νναα δδοούύμμεε

ττοο όόννεειιρροο πποουυ εείίδδεε ττοο μμεερρμμήήγγκκιι.. ΤΤοο όόννεειιρροο ααυυττόό σσττέέκκεεττααιι ααφφοορρμμήή κκααιι γγιιαα

ααρρχχίίσσοουυνν νναα ππααίίρρννοουυνν εεννεερργγάά μμέέρροοςς κκααιι νναα δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν ττοο όόννεειιρροο..

κκααττάά ττηηνν ππααρρόόττρρυυννσσηη μμοουυ νναα κκοοιιμμηηθθοούύνν τταα ππααιιδδιιάά ππάάννωω σσεε έένναα φφύύλλοο,, φφύύγγααννεε

ααππόό ττηη γγωωννιιάά ττηηςς σσυυζζήήττηησσηηςς κκααιι ππήήγγαανν δδίίππλλαα σσττηη γγωωννιιάά ττηηςς μμεεττααμμφφίίεεσσηηςς κκααιι

ππήήρραανν μμααξξιιλλααρράάκκιιαα κκααιι υυφφάάσσμμαατταα γγιιαα νναα κκοοιιμμηηθθοούύνν.. ΚΚάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά ππρροολλάάββααννεε

νναα ββάάλλοουυνν τταα υυφφάάσσμμαατταα κκααιι τταα μμααξξιιλλααρράάκκιιαα κκάάττωω ααππόό ττοο κκεεφφάάλλιι ττοουυςς εεννώώ

κκάάπποοιιαα άάλλλλαα τταα σσττααμμάάττηησσεε ηη ννηηππιιααγγωωγγόόςς κκααθθώώςς ττρρόόμμααξξεε μμεε ττηηνν αανναασσττάάττωωσσηη..

ΕΕπποομμέέννωωςς κκάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά ββάάλλααννεε ττοο χχέέρριι ττοουυςς κκάάττωω ααππόό ττοο κκεεφφάάλλιι γγιιαα νναα

κκάάννοουυνν όόττιι εείίννααιι ππάάννωω σσεε έένναα φφύύλλοο.. ΆΆφφηησσαα ττοο χχρροοννιικκόό ππεερριιθθώώρριιοο σστταα ππααιιδδιιάά

Page 145: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

145

νναα ππρροοεεττοοιιμμαασσττοούύνν γγιιαα νναα ππααρριισσττάάννοουυνν ππωωςς κκοοιιμμοούύννττααιι.. ΜΜέέχχρριι ααυυττόό ττοο

σσηημμεείίοο αακκοουυγγόότταανν κκάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύσσαανν.. ΜΜόόλλιιςς ώώμμοοςς αακκοούύννεε όόττιι ττοο

μμεερρμμηηγγκκάάκκιι κκάάννεειι ηησσυυχχίίαα όότταανν κκοοιιμμάάττααιι,, εεππιικκρράάττηησσεε ααππόόλλυυττηη ηησσυυχχίίαα..

ΒΒ))ΧΧωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς:: ΌΌννεειιρροο:: ΜΜέέσσαα σσεε ααυυττόό ττοο κκλλίίμμάά,, ππεερριιέέγγρρααψψαα ττηηνν

ααρρχχήή ττοουυ οοννεείίρροουυ.. ΤΤοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι ββλλέέππεειι μμίίαα ζζυυγγααρριιάά.. ΑΑππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά ττηηςς

ζζυυγγααρριιάάςς εείίννααιι έένναα μμεερρμμηηγγκκάάκκιι κκααιι ααππόό ττηηνν άάλλλληη ππλλεευυρράά εείίννααιι ττοο ααλλββααννάάκκιι,, ττοο

κκιιννεεζζάάκκιι,, ττοο εελλλληηννάάκκιι κκααιι ττοο ααφφιικκααννάάκκιι.. ΌΌτταανν ηη ζζυυγγααρριιάά γγεείίρρεειι ππρροοςς ττηηνν

ππλλεευυρράά ττωωνν ππααιιδδιιώώνν ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι θθαα κκααττααλλάάββεειι όόττιι έέχχοουυνν δδίίκκιιοο τταα ππααιιδδιιάά,,

αανν ηη ζζυυγγααρριιάά γγεείίρρεειι ππρροοςς ττοο μμέέρροοςς ττοο δδιικκόό ττοουυ θθαα εεξξαακκοολλοουυθθήήσσεειι νναα ππιισσττεεύύεειι

όόττιι χχρρεειιάάζζεεττααιι νναα μμάάθθεείί όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς γγιιαα νναα γγυυρρίίσσεειι ττοονν κκόόσσμμοο κκααιι νναα κκάάννεειι

ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα ααππόό εεκκεείίννοο.. ΠΠααρροοττρρύύννωω τταα

ππααιιδδιιάά νναα σσηηκκωωθθοούύννεε σσιιγγάά-- σσιιγγάά γγιιαα νναα δδοούύμμεε ππρροοςς τταα πποούύ θθαα γγεείίρρεειι ηη ζζυυγγααρριιάά..

ΣΣττηηνν ααρρχχήή ττοουυςς ππααρροοττρρύύννωω νναα ππεερρππααττήήσσοουυνν εελλεεύύθθεερραα σσττοο χχώώρροο κκααιι σσττηη

σσυυννέέχχεειιαα νναα δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν έένναα κκύύκκλλοο κκααθθώώςς ππεερρππααττάάννεε.. ΚΚααθθώώςς τταα ππααιιδδιιάά

ππεερρππααττάάννεε,, ααννααφφέέρρωω όόττιι οοιι δδύύοο ππάάγγκκοοιι δδεεξξιιάά κκααιι ααρριισσττεερράά θθαα εείίννααιι ηη ζζυυγγααρριιάά

μμααςς.. ΌΌπποοιιοο ππααιιδδίί αακκοούύεειι ττοο όόννοομμαα ττοουυ θθαα κκάάθθεεττααιι σσττοονν έένναα ππάάγγκκοο,, ήή σσττοονν

άάλλλλοο.. ΘΘαα ππρροοσσέέχχααννεε,, όόσσαα ππααιιδδιιάά θθαα ήήτταανν ααππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά νναα εείίννααιι κκααιι ααππόό

ττηηνν άάλλλληη γγιιαα νναα μμηηνν γγεείίρρεειι ηη ζζυυγγααρριιάά.. ΔΔεε ππρρέέππεειι νναα γγεείίρρεειι ηη ζζυυγγααρριιάά γγιιααττίί αανν

γγεείίρρεειι θθαα ξξυυππννήήσσεειι ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι χχωωρρίίςς νναα δδεειι ττοο όόννεειιρρόό ττοουυ μμέέχχρριι ττοο ττέέλλοοςς..

ΓΓιι’’ ααυυττόό κκααθθόόμμαασσττεε σσιιγγάά --σσιιγγάά

ΓΓ))ΣΣττάάδδιιοο ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς::.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα υυππεεννθθυυμμίίζζωω όόττιι εείίμμαασσττεε ππάάννωω σσεε μμίίαα

ζζυυγγααρριιάά κκααιι οο ππααρρααμμιικκρρόόςς θθόόρρυυββοοςς,, ηη ππααρρααμμιικκρρήή κκίίννηησσηη πποουυ θθαα γγίίννεειι μμόόννοο

ααππόό ττηη μμίίαα ππλλεευυρράά κκααιι όόχχιι κκααιι ααππόό ττιιςς δδύύοο,, θθαα γγεείίρρεειι ττηη ζζυυγγααρριιάά κκααιι κκάάπποοιιοοιι

θθαα ππέέσσοουυνν ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά.. ΑΑννααφφέέρρωω αακκόόμμηη,, όόττιι όόπποοιιαα ππααιιδδάάκκιιαα θθαα αακκοούύννεε ττοο

όόννοομμάά ττοουυςς,, θθαα σσηηκκώώννοοννττααιι.. ΌΌπποοιιοοςς αακκοούύεειι ππρρώώττοοςς ττοο όόννοομμάά ττοουυ,, θθαα κκάάννεειι

μμίίαα κκίίννηησσηη,, κκααιι ττοο ζζεευυγγάάρριι ττοουυ,, ττοο άάλλλλοο ππααιιδδάάκκιι πποουυ άάκκοουυσσεε ττοο όόννοομμάά ττοουυ ,, θθαα

κκάάννεειι αακκρριιββώώςς ττοο ίίδδιιοο.. ΔΔύύοο ππααιιδδάάκκιιαα,, ‘‘ππέέσσααννεε ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά’’ κκααθθώώςς

Page 146: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

146

μμιιμμοούύνντταανν εεκκττόόςς ααππόό ττοο ζζεευυγγάάρριι ττοουυςς κκααιι άάλλλλαα ππααιιδδιιάά.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά κκάάννααννεε ττιιςς

μμιιμμήήσσεειιςς μμεε ααππίίσσττεευυττηη ααφφοοσσίίωωσσηη κκααιι σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη..

ΔΔ))ΣΣττάάδδιιοο ΣΣύύννθθεεσσηηςς::.. ΣΣττοο σσττάάδδιιοο ααυυττόό ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα

δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν ααννάά οομμάάδδεεςς έένναα κκύύκκλλοο,, ήήχχηησσαα ήήσσυυχχαα κκααιι ααρργγάά-- ααρργγάά κκααθθώώςς οο

ππααρρααμμιικκρρόόςς ήήχχοοςς ήή ηη ππααρρααμμιικκρρήή γγρρήήγγοορρηη κκίίννηησσηη,, θθαα ττοουυςς ρρίίξξεειι ααππόό ττηη

ζζυυγγααρριιάά.. .. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν όόρρθθιιαα σσεε κκύύκκλλοο μμεε μμίίαα μμιικκρρήή δδυυσσκκοολλίίαα..

ΑΑυυττόό θθεεωωρρώώ όόττιι οοφφεείίλλεεττααιι σσττοο χχώώρροο οο οοπποοίίοοςς ήήτταανν σσχχεεττιικκάά μμιικκρρόόςς.. ΑΑφφοούύ

δδηημμιιοουυρργγήήσσααννεε κκύύκκλλοο,, ττοουυςς ππααρρόόττρρυυνναα νναα σσκκεεφφττοούύννεε κκααιι νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ττιιςς

ααππόόψψεειιςς ττοουυςς ψψιιθθυυρριισσττάά.. ««ΗΗ μμίίαα οομμάάδδαα θθαα σσκκεεφφττεείί ττρρόόπποουυςς πποουυ νναα

υυπποοσσττηηρρίίζζεειι όόττιι ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι έέχχεειι δδίίκκιιοο κκααιι ηη άάλλλληη,, οομμάάδδαα θθαα σσκκεεφφττεείί κκααιι θθαα

ππρροοσσππααθθήήσσεειι νναα ββρρεειι ττρρόόπποουυςς πποουυ νναα δδεείίχχννοουυνν όόττιι τταα ππααιιδδιιάά έέχχοουυνν δδίίκκιιοο..

ΥΥππεεννθθυυμμίίζζωω όόττιι μμεερρμμηηγγκκάάκκιι ππίίσσττεευυεε όόττιι ππρρέέππεειι νναα μμάάθθεειι όόλλεεςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς

γγιιαα νναα ττααξξιιδδέέψψεειι σσεε άάλλλλεεςς χχώώρρεεςς κκααιι νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι εεκκεείί μμεε ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε

μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεκκεείίννοο.. ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα,, ππίίσσττεευυαανν όόττιι δδεε χχρρεειιααζζόόμμαασσττεε

νναα ξξέέρροουυμμεε όόλλεεςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς γγιιαα νναα κκάάννοουυμμεε ππααρρέέαα κκααιι νναα μμιιλλήήσσοουυμμεε μμεε

ππααιιδδιιάά πποουυ δδεε μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεμμάάςς.. ΑΑκκόόμμηη όόσσαα λλέέμμεε σσττηηνν οομμάάδδαα,,

τταα λλέέμμεε ψψιιθθυυρριισσττάά ππρρώώττοονν γγιιαα νναα μμηηνν ππέέσσοουυμμεε ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά κκααιι δδεεύύττεερροονν

γγιιαα νναα μμηηνν αακκοούύσσεειι ηη άάλλλληη οομμάάδδαα ττιι λλέέμμεε..»».. ΤΤεελλιικκάά οοιι δδύύοο οομμάάδδεεςς γγίίννααννεε έέξξιι..

ΤΤαα ππααιιδδιιάά εεννώώ άάρρχχιισσαανν νναα σσυυζζηηττάάννεε,, κκααιι όόππωωςς κκααττάάλλααββαα αακκοούύσσττηηκκαανν δδύύοο--

ττρριιςς ααππόόψψεειιςς σσεε κκάάθθεε οομμάάδδαα,, χχωωρρίίσσττηηκκαανν γγιιαα νναα υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς

ααυυττέέςς σσεε ξξεεχχωωρριισσττέέςς οομμάάδδεεςς.. ΘΘεεωωρρώώ όόττιι εεάάνν τταα ππααιιδδιιάά εείίχχαανν ττοο χχώώρροο νναα

σσχχηημμααττίίσσοουυνν δδύύοο κκύύκκλλοουυςς κκααθθιισσττάά σσττηη μμοοκκέέτταα,, θθαα εείίχχααμμεε ττηη σσύύννθθεεσσηη δδύύοο

οομμάάδδωωνν κκααιι όόχχιι έέξξιι.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά μμεεττάά ττιιςς σσυυζζηηττήήσσεειιςς ττοουυςς σσττιιςς οομμάάδδεεςς,,

ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα κκααθθίίσσοουυνν ππάάννωω σσττοουυςς ππάάγγκκοουυςς-- ζζυυγγααρριιάά.. ΣΣεε ααυυττόό ττοο

σσηημμεείίοο ππεερρννάάμμεε σσττοο εεππόόμμεεννοο σσττάάδδιιοο..

ΕΕ))ΣΣττάάδδιιοο ΈΈκκφφρραασσηηςς:: ΚΚααττόόππιινν ααφφοούύ κκααττααφφέέρραανν νναα ιισσοορρρροοππήήσσοουυνν,,

ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα σσηηκκώώννεεττααιι έένναα ππααιιδδίί ααππόό κκάάθθεε οομμάάδδαα γγιιαα νναα υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν

Page 147: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

147

εείίττεε ττηηνν άάπποοψψηη ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ,, εείίττεε ττηηνν άάπποοψψηη ττωωνν ππααιιδδιιώώνν.. ΈΈθθεεσσαα ππάάλλιι ττοο

δδίίλληημμμμαα κκααιι ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ππάάρροουυνν θθέέσσηη..

ΤΤαα ππααιιδδιιάά εεννώώ σσττοο ππρροοηηγγοούύμμεεννοο σσττάάδδιιοο σσυυζζηηττοούύσσαανν σσττιιςς οομμάάδδεεςς ττοουυςς,, ήήτταανν

σσυυγγκκρρααττηημμέένναα σσττοο νναα εεκκφφρράάσσοουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς ττοουυςς..

--δδεε μμπποορροούύμμεε νναα μμιιλλάάμμεε αανν δδεε ξξέέρροουυμμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς

--μμπποορροούύμμεε

--ππωωςς;;

--ΆΆμμαα ππάάωω σσττοο φφοούύρρννοο,, δδεείίχχννωω ττοο κκοουυλλοούύρριι κκααιι μμοουυ ττοο δδίίννεειι..

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη :: ΑΑππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά ππέέσσααννεε κκάάττωω τταα ππααιιδδιιάά πποουυ υυπποοσσττηηρρίίζζααννεε ττοο

μμεερρμμήήγγκκιι ..κκααθθώώςς οοιι ααππόόψψεειιςς πποουυ αακκοούύσσττηηκκαανν ααππόό ττηηνν άάλλλληη οομμάάδδαα ήήτταανν ττοο

δδίίλληημμμμαα θθαα λλύύθθηηκκεε κκααιι τταα ππααιιδδιιάά εεππααννήήλλθθαανν νν ααρρχχήή ττηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς..

ΔΔηηλλααδδήή ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ππέέσσοουυνν ππάάλλιι ππάάννωω σσεε σσττοο ττεερράάσσττιιοο φφύύλλοο πποουυ

ήήτταανν κκααιι ππρριινν κκααιι θθαα,, ‘‘κκοοιιμμηηθθοούύνν’’.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ααννααππααρριισσττοούύνν ττοο ππώώςς κκοοιιμμοούύννττααιι

κκααιι σσιιγγάά --σσιιγγάά ααρρχχίίζζοουυνν νναα ξξυυππννάάννεε.. ««ΣΣηηκκωωννόόμμαασσττεε ααρργγάά--ααρργγάά,, ααννοοίίγγοουυμμεε τταα

μμααττάάκκιιαα,, ττεεννττώώννοουυμμεε τταα χχεερράάκκιιαα γγιιαα νναα ξξεεππιιαασσττοούύμμεε……κκααιι κκααθθόόμμαασσττεε σσττοουυςς

ππάάγγκκοουυςς.. ΌΌλλοο ααυυττόό ήήτταανν ττοο όόννεειιρροο πποουυ εείίδδεε ττοο μμεερρμμήήγγκκιι.. ΣΣττοο σσηημμεείίοο ααυυττόό

εεππαακκοολλοουυθθεείί σσυυζζήήττηησσηη..

44ηη

ΣΣττόόχχοοςς::ΈΈγγιιννεε ηη σσυυλλλλοογγήή ααππόόψψεεωωνν γγύύρρωω ααππόό ττηη λλέέξξηη ««ππααίίζζωω»»,, κκααθθώώςς

εεππίίσσηηςς κκααιι οο ββααθθμμόόςς εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς μμεεττάά ττηη δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη..

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν,, ττηη ζζυυγγααρριιάά,, ττιιςς λλέέξξεειιςς σστταα

κκααρρττεελλάάκκιιαα ττοουυ μμεερρμμηηγγκκιιοούύ,, ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς κκααιι τταα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά σσεε όόπποοιιαα

θθέέσσηη θθέέλλοουυνν.. ΚΚααττόόππιινν εεππαακκοολλοούύθθηησσεε σσυυννέέννττεευυξξηη.. ΟΟιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς

ππααρρααττίίθθεεννττααιι σσττοο ππααρράάρρττηημμαα 33..

Page 148: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

148

55ηη

ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

11.. ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα σσκκεεφφττοούύνν μμίίαα φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι ππωωςς θθαα

μμιιλλοούύσσαανν σσεε ααυυττήή ττηη γγλλώώσσσσαα..

ΣΣττηηνν ααρρχχήή ααννααφφέέρρθθηηκκεε όόττιι δδεε ξξέέρροουυνν νναα μμιιλλάάνν άάλλλληη γγλλώώσσσσαα.. ΌΌτταανν εεππιισσήήμμαανναα

όόττιι δδεε θθέέλλωω νναα ββρροούύννεε κκααιι νναα μμιιλλήήσσοουυνν σσεε μμίίαα γγλλώώσσσσαα πποουυ υυππάάρρχχεειι,, ααλλλλάά σσεε

μμίίαα γγλλώώσσσσαα ττηηςς φφαανντταασσίίααςς μμααςς,, ττόόττεε κκάάπποοιιαα ππααιιδδάάκκιιαα άάρρχχιισσαανν νναα ττοο

σσκκέέφφττοοννττααιι.. ΑΑννέέφφεερραα γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα νναα σσκκεεφφττοούύμμεε ππώώςς θθαα μμιιλλοούύσσεε μμίίαα

μμππααννάάνναα εεάάνν εείίχχεε σσττόόμμαα.. ΉΉ ππωωςς θθαα μμιιλλοούύσσεε ττοο ααγγααππηημμέέννοο ττοουυςς ππααιιχχννίίδδιι εεάάνν

εείίχχεε σσττόόμμαα κκααιι μμπποορροούύσσεε νναα μμιιλλήήσσεειι;;

--66 ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα κκααιι 11 ααλλββααννάάκκιι,, μμιιλλήήσσααννεε μμππααννααννέέζζιικκαα

--1100 ααννααφφέέρρααννεε όόττιι θθέέλλοουυνν νναα μμιιλλήήσσοουυνν σσττηη γγλλώώσσσσαα ααππόό ττοο ααγγααππηημμέέννοο ττοουυςς

ππααιιχχννίίδδιι ααλλλλάά δδεενν ήήξξεερραανν ππώώςς νναα μμιιλλήήσσοουυνν.. ΚΚάάπποοιιαα ααππόό τταα 77 ππρροοηηγγοούύμμεενναα

ππααιιδδάάκκιιαα ππρροοθθυυμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν νναα ττοουυςς ββοοηηθθήήσσοουυνν..

22.. ΚΚααττόόππιινν ππααρροουυσσίίαασσαα σστταα ππααιιδδιιάά έένναα κκααππέέλλοο,, κκααιι ααφφοούύ εεννηημμέέρρωωσσαα ττιι

ππεερριιέέχχεειι μμέέσσαα ττοο κκααππέέλλοο,, τταα ππααιιδδιιάά ττρρααββοούύσσααννεε σσττηηνν ττύύχχηη έένναα χχααρρττίί ααππόό

κκααππέέλλοο,, ΤΤοουυςς ζζηηττήήθθηηκκεε νναα πποούύννεε σσεε φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα ττοο όόννοομμάά ττοουυςς κκααιι

κκααττόόππιινν ααφφοούύ ααννααγγννωωρρίίσσοουυνν ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα πποουυ ααννααγγρράάφφοονντταανν κκααιι

ααννααππααρριισσττάάννοονντταανν σσττοο χχααρρττάάκκιι,, νναα ττοο πποούύννεε κκααιι ααυυττόό σσεε φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα

ττηηςς ααρρεεσσκκεείίααςς ττοουυςς.. 1122 ππααιιδδάάκκιιαα δδεενν ααλλλλάάζζααννεε ττοο όόννοομμάά ττοουυςς σσττηη φφαανντταασσττιικκήή

γγλλώώσσσσαα κκααιι ααννέέφφεερραανν όόττιι δδεε γγννωωρρίίζζααννεε ππωωςς νναα πποούύννεε γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα ττηη λλέέξξηη

χχααρροούύμμεεννοοςς σσττηη φφαανντταασσττιικκήή γγλλώώσσσσαα.. ΓΓιιαα τταα σσυυννααιισσθθήήμμαατταα πποουυ ααννααγγρρααφφόότταανν

σσττοο χχααρρττάάκκιι,, ζζηηττήήθθηηκκεε ηη ββοοήήθθεειιαα ααππόό τταα υυππόόλλοοιιππαα ππααιιδδιιάά,, κκααιι σσεε κκάάθθεε

σσυυννααίίσσθθηημμαα,, αακκοούύγγοοννττααιι 22--33 φφαανντταασσττιικκέέςς λλέέξξεειιςς.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ττοο κκάάθθεε ππααιιδδίί

ππααρριισσττάάννεειι σσττοονν κκααθθρρέέφφττηη ττοο σσυυννααίίσσθθηημμαα.. ΑΑφφοούύ ππεειιρρααμμααττιισσττεείί μμεε ττιιςς

εεκκφφρράάσσεειι ττοουυ ππρροοσσώώπποουυ κκααιι κκααττααλλήήξξεειι όόττιι μμεε μμίίαα έέκκφφρραασσηη ππααρριισσττάάννεειι έένναα

σσυυννααίίσσθθηημμαα,, ττοο δδεείίχχννεειι σστταα ππααιιδδιιάά μμεεττάά ααππόό ππααρρόόττρρυυννσσηη.. ΗΗ ππααρρόόττρρυυννσσηη

Page 149: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

149

γγίίννεεττεε μμεε ττοονν εεξξήήςς ττρρόόπποο:: ΓΓιιαα νναα δδοούύννεε κκααιι τταα άάλλλλαα ππααιιδδιιάά ππωωςς φφααίίννεεσσααιι όότταανν

ππ..χχ.. ννιιώώθθεειιςς θθυυμμωωμμέέννοοςς.. ΌΌτταανν θθαα δδεείίττεε όόττιι οο ππ..χχ.. ΓΓιιάάννννηηςς φφααίίννεεττεε έέττσσιι,, θθαα

ααννααρρωωττηηθθεείίττεε αανν όόννττωωςς εείίννααιι θθυυμμωωμμέέννοοςς;;

33.. ΤΤέέλλοοςς,, όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά δδοοκκίίμμαασσαανν ααππόό μμίίαα ππααννττοομμίίμμαα.. ΣΣηηκκώώννοονντταανν έένναα--

έένναα ππααιιδδάάκκιι.. ΚΚάάπποοιιαα ππααιιδδιιάά ββρρήήκκααννεε ααππόό μμόόνναα ττοουυςς κκάάττιι νναα ππααρριισσττάάννοουυνν εεννώώ

κκάάπποοιιαα άάλλλλαα ττοουυςς ψψιιθθύύρριιζζαα σσττοο ααφφττίί ττιι μμπποορροούύσσαανν νναα ππααρριισσττάάννοουυνν.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά

λλέέγγααννεε εελλεεύύθθεερραα όόττιι ννοομμίίζζααννεε όόττιι ττοο σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο ππααιιδδίί κκάάθθεε φφοορράά

ππααρριισσττάάννεειι.. TToo κκοορριιττσσάάκκιι,, ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,, σσεε ααυυττόό ττοο σσηημμεείίοο ππααρρίίσσττααννεε όόττιι

ππίίννεειι ννεερρόό.. ΤΤαα ππααιιδδάάκκιι λλέέγγααννεε,, ππίίννεειι χχυυμμόό,, ππίίννεειι ννεερρόό,, ππίίννεειι πποορρττοοκκααλλάάδδαα κκ..αα..

ΌΌτταανν ρρώώττηησσαα ττοο κκοορριιττσσάάκκιι αανν ππίίννεειι ννεερρόό,, εεκκεείίννοο μμοουυ ααππάάννττηησσεε σστταα ααλλββααννιικκάά

««ππίίννωω ννεερρόό»» ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα λλέέωω σστταα ππααιιδδιιάά,, ‘‘ττεελλιικκάά ττοο ββρρήήκκααττεε,, ππίίννεειι ννεερρόό..

ΈΈνναα ππααιιδδάάκκιι λλέέεειι:: όόχχιι δδεε ττοο ββρρήήκκααμμεε,, δδεε εείίππεε ααυυττόό……..

ΚΚΑΑΘΘΑΑΥΥΤΤΟΟ ΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ

ΑΑ))ΑΑφφόόρρμμηησσηη::ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττηηνν ττεελλεευυττααίίαα ππααννττοομμίίμμαα,, ππααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα

ππααίίξξοουυμμεε μμίίαα οομμααδδιικκήή ππααννττοομμίίμμαα.. ΜΜεε μμοουυσσιικκήή υυππόόκκρροουυσσηη,, όόλλαα τταα ππααιιδδιιάά

κκιιννήήθθηηκκαανν ααυυττοοσσχχέέδδιιαα σσττοο χχώώρροο κκααιι όότταανν ηη μμοουυσσιικκήή σσττααμμάάττηησσεε,, τταα ππααιιδδιιάά

ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα ααννααππααρριισσττήήσσοουυνν όόττιι εείίννααιι μμέέσσαα σσεε μμίίαα μμιικκρρήή ββάάρρκκαα ηη οοπποοίίαα

εείίννααιι έέττοοιιμμηη νναα ααννααπποοδδοογγυυρρίίσσεειι ααππόό τταα οορρμμηηττιικκάά ννεερράά.... ΤΤαα ππααιιδδιιάά

ππρροοσσππάάθθηησσαανν νναα κκρρααττήήσσοουυνν ττηηνν ιισσοορρρροοππίίαα ττηηςς ββάάρρκκααςς..

ΒΒ))ΧΧωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς:: ΟΟ χχωωρριισσμμόόςς σσεε ρρόόλλοουυςς,, ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε μμεε ττηη

σσυυννέέχχεειιαα ττηηςς ααφφήήγγηησσηηςς ττηηςς ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς ππααννττοομμίίμμααςς.. ΜΜεε ττηηνν ααφφήήγγηησσηη

δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν σστταα ππααιιδδιιάά ννοοεερρέέςς εειικκόόννεεςς γγιιαα τταα οορρμμηηττιικκάά ννεερράά ττοουυ πποοττααμμοούύ

πποουυ ττεελλιικκάά ααννααπποοδδοογγυυρρίίζζοουυνν ττηη ββάάρρκκαα.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά κκοολλύύμμππηησσαανν γγιιαα νναα ββγγοουυνν

ααππόό ττοο πποοττάάμμιι κκααιι νναα φφττάάσσοουυνν μμέέχχρριι ττιιςς δδύύοο όόχχθθεεςς ττοουυ πποοττααμμοούύ.. ΛΛέέγγοοννττααςς

ττοο όόννοομμαα κκάάθθεε ππααιιδδιιοούύ κκααιι ττηηνν όόχχθθηη,, τταα ππααιιδδιιάά ππήήγγααιινναανν εείίττεε ππρροοςς ττηη μμίίαα εείίττεε

ππρροοςς ττηηνν άάλλλληη όόχχθθηη.. ΜΜεε ααυυττόό ττοονν ττρρόόπποο δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν δδύύοο οομμάάδδεεςς..

Page 150: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

150

ΓΓ))ΣΣττάάδδιιοο ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς:: ΑΑφφοούύ έέγγιιννεε οο δδιιααχχωωρριισσμμόόςς ττωωνν οομμάάδδωωνν,, έέδδωωσσαα ττοο

χχρρόόννοο πποουυ χχρρεειιααζζόότταανν σστταα ππααιιδδιιάά γγιιαα νναα σσκκεεφφττοούύνν κκααιι νναα ππρροοεεττοοιιμμαασσττοούύνν γγιιαα

ττοο εεππόόμμεεννοο σσττάάδδιιοο.. ΜΜεε ττηηνν ααφφήήγγηησσηη τταα ππααιιδδιιάά μμππόόρρεεσσαανν νναα ξξααππλλώώσσοουυνν νναα

ξξεεκκοουυρραασσττοούύνν κκααθθώώςς ααιισσθθάάννοοννττααιι πποολλύύ κκοουυρραασσμμέένναα ααππόό ττοο κκοολλύύμμππιι κκααιι σσεε

ααυυττόό ττοο σσηημμεείίοο ττοουυςς δδόόθθηηκκεε οο χχρρόόννοοςς νναα σσκκεεφφττοούύνν ααττοομμιικκάά..

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη σσεεννααρρίίοουυ:: ΗΗ μμίίαα οομμάάδδαα μμιιλλάάεειι εελλλληηννιικκάά εεννώώ τταα ππααιιδδιιάά ττηηςς άάλλλληηςς

οομμάάδδααςς μμιιλλάάννεε άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς…… ΘΘέέλλεεττεε νναα ττοουυςς ππεείίττεε γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα όόττιι θθαα

φφττιιάάξξεεττεε ββάάρρκκαα κκααιι θθαα ππάάττεε νναα ττοουυςς ππάάρρεεττεε,, ααλλλλάά δδεε σσααςς κκααττααλλααββααίίννοουυνν,, ήή δδεε

μμπποορροούύννεε νναα σσααςς αακκοούύσσοουυνν εεππεειιδδήή οοιι δδύύοο όόχχθθεεςς εείίννααιι ααρρκκεεττάά ααπποομμαακκρρυυσσμμέέννεεςς..

ΓΓιι ’’ααυυττόό ππρρέέππεειι νναα ββρρεείίττεε έένναα ττρρόόπποο γγιιαα νναα ττοουυςς δδεείίξξεεττεε ττιι θθέέλλεεττεε νναα

ππεείίττεε.. ……ΜΜόόννοο όότταανν θθαα σσααςς κκααττααλλάάββοουυνν θθαα εεμμφφααννιισσττεείί μμίίαα γγέέφφυυρραα πποουυ θθαα

εεννώώσσεειι ττιιςς δδύύοο όόχχθθεεςς ......ΗΗ γγέέφφυυρραα σσεε εεμμάάςς θθαα εείίννααιι έένναα σσεεννττόόννιι πποουυ θθαα ττοο

χχρρωωμμααττίίσσεεττεε εεσσεείίςς..

ΔΔ))ΣΣττάάδδιιοο ΣΣύύννθθεεσσηηςς:: ΠΠααρρόόττρρυυνναα σσεε κκάάθθεε οομμάάδδαα νναα σσκκεεφφττεείί ττιι θθαα ήήθθεελλεε νναα

ππεειι σστταα ππααιιδδιιάά ττηηςς άάλλλληηςς οομμάάδδααςς κκααιι νναα σσκκεεφφττοούύννεε ππωωςς θθαα μμπποορροούύσσαανν νναα ττοο

πποούύμμεε ααυυττόό,, χχωωρρίίςς ττιιςς λλέέξξεειιςς.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά σσκκεεφφττήήκκααννεε ττηη θθαα λλέέγγααννεε,, ααλλλλάά δδεε

ττοο σσυυζζηηττοούύσσααννεε μμεεττααξξύύ ττοουυςς.. ΘΘέέλλααννεε νναα μμοουυ ττοο πποούύννεε εεμμππιισσττεευυττιικκάά γγιιαα νναα

ττοουυςς δδώώσσωω ττηηνν έέγγκκρριισσηη.. ΌΌτταανν ττοουυςς ααπποοθθάάρρρρυυνναα λλέέγγοοννττααςς όόττιι ««ννοομμίίζζωω όόττιι

εείίννααιι κκααλλύύττεερραα νναα ττοο σσυυζζηηττήήσσεειιςς μμεε ττηηνν οομμάάδδαα σσοουυ,, ττόόττεε μμόόννοο έένναα ππααιιδδίί ααππόό

κκάάθθεε οομμάάδδαα,, ππρρόόττεειιννεε σσττηηνν οομμάάδδαα ττοουυ μμίίαα ππααννττοομμίίμμαα.. ΔΔεενν ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε

κκααμμίίαα ααννττίίρρρρήήσσηη ααππόό κκααννέένναα ππααιιδδίί.. ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα δδύύοο ππααιιδδιιάά νναα ττοο

σσυυζζηηττήήσσοουυνν μμεε ττηηνν οομμάάδδαα ττοουυςς ααλλλλάά,, κκάάττιι ττέέττοοιιοο δδεενν ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε.. ΤΤαα ππιιοο

δδρραασσττήήρριιαα άάττοομμαα σσκκέέφφττηηκκαανν κκααιι ααπποοφφάάσσιισσαανν ττηη ππααννττοομμίίμμαα θθαα κκάάννοουυνν.. ΣΣεε

ααυυττόό ττοο σσηημμεείίοο,, υυππεεννθθύύμμιισσαα σσυυννοοππττιικκάά ττοο σσεεννάάρριιοο κκααιι ππεερράάσσααμμεε σσττοο εεππόόμμεεννοο

ττηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς..

ΕΕ))ΣΣττάάδδιιοο ΈΈκκφφρραασσηηςς:: ΣΣεε ααυυττόό ττοο σσττάάδδιιοο ηη κκάάθθεε μμίίαα ααππόό ττιιςς οομμάάδδεεςς

ππααρριισσττάάννεειι μμεε σσεειιρράά ττηηνν ππααννττοομμίίμμαα πποουυ έέχχεειι εεττοοιιμμάάσσεειι κκααιι ηη άάλλλληη οομμάάδδαα

ππρροοσσππααθθεείί νναα ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιήήσσεειι ττηηνν ππααννττοομμίίμμαα.. ΌΌτταανν ττεελλεείίωωσσεε ηη

Page 151: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

151

ααπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη ττηηςς κκάάθθεε ππααννττοομμίίμμααςς,, ττοο σσεεννττόόννιι ααππλλώώθθηηκκεε γγιιαα νναα

ππααρριισσττάάννεειι ττηη γγέέφφυυρραα.. ΌΌτταανν ττοο σσεεννττόόννιι ααππλλώώθθηηκκεε κκααιι κκάάλλυυππττεε ττηη μμοοκκέέτταα,, τταα

ππααιιδδιιάά ππήήρραανν ττηηνν ππρρωωττοοββοουυλλίίαα νναα κκααθθίίσσοουυνν ππάάννωω σσεε ααυυττόό..

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ

ΗΗ δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηη ττεελλεείίωωσσεε μμεε ττηη γγέέφφυυρραα πποουυ ττοουυςς εεννώώννεειι.. ΤΤοο σσεεννττόόννιι

ππααρριισσττάάννεειι ττηη γγέέφφυυρραα κκααιι ααππλλώώθθηηκκεε ππάάννωω ααππόό ττοο υυπποοττιιθθέέμμεεννοο πποοττάάμμιι.. ΗΗ

ααυυθθόόρρμμηηττηη ααυυττήή κκίίννηησσήή ττοουυςς,, ββοοήήθθηησσεε νναα σσυυζζηηττήήσσααμμεε γγιιαα ττηηνν εεμμππεειιρρίίαα ττοουυ

ττααξξιιδδιιοούύ ττοουυςς.. ΌΌππωωςς κκάάθθοονντταανν τταα ππααιιδδιιάά ππάάννωω σσττηη γγέέφφυυρραα--σσεεννττόόννιι ττοουυςς

ρρώώττηησσαα ττηη ήήτταανν ααυυττόό πποουυ ττοουυςς άάρρεεσσεε ππεερριισσσσόόττεερροο;; ΜΜεε ααφφοορρμμήή ττηηνν ππρρόότταασσηη

εεννόόςς ππααιιδδιιοούύ πποουυ εείίππεε όόττιι ττοουυ άάρρεεσσεε πποουυ μμιιλλήήσσααννεε χχωωρρίίςς λλέέξξεειιςς,, ρρώώττηησσαα εεάάνν

ττεελλιικκάά οοιι λλέέξξεειιςς εείίννααιι εεμμππόόδδιιοο γγιιαα νναα ππααίίξξοουυμμεε μμεε κκάάπποοιιοο ππααιιδδάάκκιι πποουυ δδεε

μμιιλλάάεειι ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα μμεε εεμμάάςς;;

ΠΠ11::--ΜΜπποορροούύμμεε νναα κκάάννοουυμμεε κκιιννήήσσεειιςς κκααιι νναα κκααττααλλάάββεειι..

ΠΠ22::--ΑΑνν κκααττααλλάάββεειι,, μμεεττάά πποουυ θθαα ββρροούύμμεε σσεεννττόόννιι γγιιαα νναα κκααθθίίσσοουυμμεε;;

ΠΠ11::--ΤΤοο σσεεννττόόννιι θθαα εείίννααιι εεκκεείί πποουυ θθαα ππααίίζζοουυμμεε..

ΠΠ33::--ΤΤιι δδηηλλααδδήή ττοο χχααλλίί θθαα ττοο κκάάννοουυμμεε σσεεννττόόννιι;;

ΔΔιιεευυκκρρίίννιισσαα όόττιι ττοο σσεεννττόόννιι,, ήήτταανν μμίίαα γγέέφφυυρραα πποουυ μμααςς έέννωωσσεε.. ΤΤηη γγέέφφυυρραα

μμπποορροούύμμεε νναα ττηη φφττιιάάξξοουυμμεε κκααιι ααππόό άάλλλλαα υυλλιικκάά.. ΑΑνν κκααττααφφέέρροουυμμεε νναα ππααίίξξοουυμμεε

μμεε έένναα ππααιιδδάάκκιι δδεε μμιιλλάάεειι ττηη γγλλώώσσσσαα πποουυ μμιιλλάάμμεε εεμμεείίςς,, ηη γγέέφφυυρραα πποουυ μμπποορρεείί νναα

μμααςς εεννώώσσεειι,, μμπποορρεείί αανν εείίννααιι ηη μμοοκκέέτταα ππάάννωω σσττηη οοπποοίίαα ππααίίζζοουυμμεε,, ηη ααυυλλήή πποουυ

ββγγααίίννοουυμμεε δδιιάάλλεειιμμμμαα,, γγεεννιικκόόττεερραα οο χχώώρροοςς πποουυ ββρριισσκκόόμμαασσττεε μμεε τταα ππααιιδδάάκκιιαα

πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα άάλλλληη γγλλώώσσσσαα πποουυ εεμμεείίςς δδεε ττηη γγννωωρρίίζζοουυμμεε..

ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππααρροοττρρύύννθθηηκκαανν νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν ττηη γγέέφφυυρραα--σσεεννττόόννιι..

ΖΖωωγγρρααφφίίσσααννεε ττοο σσεεννττόόννιι μμεε πποολλύύ έένντταασσηη χχωωρρίίςς νναα σσχχεεδδιιάάζζοουυνν κκάάττιι

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο.. ΕΕίίχχαανν κκααλλύύψψεειι σσχχεεδδόόνν όόλληη ττηη λλεευυκκήή εεππιιφφάάννιιαα κκααιι τταα ππααιιδδιιάά

σσυυννέέχχιιζζαανν μμεε ππλλήήρρηη ααφφοοσσίίωωσσηη νναα χχρρωωμμααττίίζζοουυνν αακκααννόόννιισστταα μμεε τταα λλααδδοοααππσσττέέλλ

Page 152: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

152

σσττοο σσεεννττόόννιι.. ΌΌλλοο ααυυττόό σσττααμμάάττηησσεε μμεε ττηηνν ππααρρέέμμββαασσηη ττηηςς ννηηππιιααγγωωγγοούύ ήή οοπποοίίαα

ήήθθεελλεε νναα ππααίίξξεειι σστταα ππααιιδδιιάά κκοουυκκλλοοθθέέααττρροο.. ΌΌτταανν τταα ππααιιδδιιάά

44ηη

ΤΤηηνν 44

ηημμέέρραα ηη ηημμέέρραα,, τταα ππααιιδδιιάά σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν σσττηη γγωωννιιάά ττηηςς σσυυζζήήττηησσηηςς κκααιι

αανναακκάάλλεεσσαα σσττηη μμννήήμμηη ττοουυςς όόλλεεςς ττιιςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς πποουυ

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν.. ΚΚααττόόππιινν εεππααννέέλλααββαα ττηη 22ηη

ΣΣττόόχχοοςς ττηηςς σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς ήήτταανν ηη σσυυλλλλοογγήή ττωωνν

ππρροοσσωωππιικκώώνν ααππόόψψεεωωνν ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα ττοο ττιι σσττάάσσηη θθαα κκρρααττοούύσσαανν εεκκεείίνναα

ααππέέννααννττιι σστταα ππααιιδδιιάά πποουυ μμιιλλοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκήή γγλλώώσσσσαα;; ΟΟιι ααππόόψψεειιςς ααυυττέέςς

όόννττωωςς ααπποοττέέλλεεσσαανν μμέέττρροο σσύύγγκκρριισσηηςς..

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα..

ΠΠοορρεείίαα::..ΠΠααρρόόττρρυυνναα τταα ππααιιδδιιάά νναα ζζωωγγρρααφφίίσσοουυνν:: τταα ππααιιδδιιάά μμέέσσαα σσττοονν ππίίνναακκαα

κκααιι νναα ππρροοσσθθέέσσοουυνν κκααιι ττοονν εεααυυττόό ττοουυςς.. ΤΤαα ππααιιδδιιάά ζζωωγγρράάφφιισσαανν ττοονν ππίίνναακκάά

ττοουυςς κκααιι σσχχεεδδόόνν όόλλαα ππρροοσσθθέέσσααννεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα ππάάννωω σστταα οοπποοίίαα

ααννααγγρράάφφοονντταανν λλέέξξεειιςς κκααιι ττηη ζζυυγγααρριιάά ααππόό ττοο όόννεειιρροο ττηηςς δδρρααμμααττοοπποοίίηησσηηςς ττηηςς

δδεεύύττεερρηηςς ηημμέέρρααςς.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα ππήήρραα σσυυννέέννττεευυξξηη ααππόό κκάάθθεε ππααιιδδίί μμεε ββάάσσηη

ττηη ζζωωγγρρααφφιιάά.. ΟΟιι σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς ζζωωγγρρααφφιιέέςς ττωωνν ππααιιδδιιώώνν,, ααππόό μμόόννεεςς ττοουυςς

ααπποοττεελλοούύνν ππυυρρήήνναα πποουυ γγεεννννάά εερρωωττήήσσεειιςς γγιιαα νναα υυλλοοπποοιιήήσσοουυμμεε ττοο σσττόόχχοο ττηηςς

δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς.. ΟΟιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς ππααρρααττίίθθεεννττααιι σσττοο ππααρράάσσττηημμαα 44..

Page 153: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

153

ΠΠααρράάρρττηημμαα 44 ΣΣττοο ππααρράάρρττηημμαα 44 υυππάάρρχχοουυνν οοιι σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς,, ααππόό ττηηνν 44ηη

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα ττοουυ αα΄́ ττμμήήμμααττοοςς

ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς.. --ΚΚωωννσσττααννττίίννεε θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΖΖωωγγρράάφφιισσαα ττοο κκιιννεεζζάάκκιι,, ττοο εελλλληηννάάκκιι,, ττοο ααλλββααννάάκκιι,, κκιι άάλλλλοο κκιιννεεζζάάκκιι κκααιι εεδδώώ εείίμμααιι εεγγώώ.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΘΘαα μμάάθθααιινναα ττιιςς λλέέξξεειιςς όόππωωςς ττοο μμεερργγιιγγκκάάκκιι πποουυ μμάάζζεευυεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα κκααιι θθαα ττοουυςς έέλλεεγγαα νναα ππααίίξξοουυμμεε.. --ΑΑνν χχάάννααμμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς ααππόό τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα ,, θθαα κκααττααλλάάββααιινναανν αανν ττοουυςς μμιιλλοούύσσεεςς εελλλληηννιικκάά κκααιι ττοουυςς έέλλεεγγεεςς όόττιι θθέέλλεειιςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΔΔεε θθαα κκααττααλλάάββααιινναανν.. --ΑΑφφοούύ δδεε θθαα κκααττααλλάάββααιινναανν,, θθαα έέππααιιζζεεςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΘΘαα έέππααιιζζαα,, ααλλλλάά ππωωςς θθαα έέππααιιζζαα;; --ΥΥππάάρρχχεειι κκάάπποοιιοοςς ττρρόόπποοςς νναα ττοουυςς δδεείίξξεειιςς όόττιι θθέέλλεειιςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΆΆμμαα ττοουυςς δδεείίξξωω έένναα ππααιιχχννίίδδιι,, ήή άάμμαα ππααίίζζοουυμμεε κκρρυυφφττόό ήή κκυυννηηγγηηττόό πποουυ ττοο ξξέέρροουυμμεε όόλλοοιι.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΕΕίίννααιι δδύύσσκκοολλοο.. ΑΑππόόσσττοολλοοςς --ΑΑππόόσσττοολλεε,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΕΕδδώώ εείίννααιι ηη ζζυυγγααρριιάά,, ττοονν εεααυυττόό μμοουυ κκααιι τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα.. --ΠΠοοιιαα κκααρρττεελλάάκκιιαα εείίννααιι ααυυττάά,, --ΤΤαα ααλλββααννιικκάά κκααρρττεελλάάκκιιαα κκααιι τταα εελλλληηννιικκάά.. --ΛΛεεςς ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι νναα ππρροοττιιμμοούύσσεε ππεερριισσσσόόττεερροο τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττιιςς ααλλββααννιικκέέςς κκααιι ττιιςς εελλλληηννιικκέέςς λλέέξξεειιςς;; --ΝΝααιι.. ΚΚααιι οο ΑΑννττρρέέααςς μμιιλλάάεειι ααλλββααννιικκάά..((ΠΠααιιδδάάκκιι ααππόό ττοο ααππέέννααννττιι ννηηππιιααγγωωγγεείίοο πποουυ σσυυννααννττιιοούύννττααιι σσττηηνν ααυυλλήή)) --ΠΠααίίζζεεττααιι μμααζζίί μμεε ττοονν ΑΑννττρρέέαα;; --ΜΜόόννοο όότταανν ββγγααίίννοουυμμεε δδιιάάλλυυμμαα.. --ΚΚααιι μμιιλλάάεειι ααλλββααννιικκάά;; --ΜΜεερριικκέέςς φφοορρέέςς.. ΚΚυυρρίίαα νναα ττοουυ δδώώσσοουυμμεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα γγιιαα νναα μμάάθθεειι εελλλληηννιικκάά;; --ΝΝαα ττοουυ τταα δδώώσσοουυμμεε,, ααλλλλάά ππιισσττεεύύεειιςς όόττιι χχρρεειιάάζζεεττααιι νναα μμάάθθεειι νναα μμιιλλάάεειι πποολλύύ κκααλλάά εελλλληηννιικκάά γγιιαα νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΣΣττοο δδιιάάλλεειιμμμμαα ππααίίζζοουυμμεε κκυυννηηγγηηττόό ααλλλλάά όότταανν δδεενν έέχχοουυμμεε δδιιάάλλεειιμμμμαα δδεε ππααίίζζεειι.. --ΝΝοομμίίζζωω όόττιι μμόόννοο πποουυ ξξέέρρεειι όόττιι εεσσύύ θθέέλλεειιςς νναα ππααίίζζεειιςς μμααζζίί ττοουυ,, ααυυττόό ττοονν κκάάννεειι νναα χχααίίρρεεττααιι κκααιι όόσσοο ππααίίζζεειιςς μμααζζίί ττοουυ κκααιι σσεε αακκοούύσσεειι νναα μμιιλλάάςς εελλλληηννιικκάά,, μμααθθααίίννεειι κκάάπποοιιεεςς λλέέξξεειιςς.. ΜΜεεττάά όότταανν δδεε μμπποορρεείί νναα κκααττααλλάάββεειι κκάάττιι πποουυ ττοουυ λλέέννεε τταα ππααιιδδάάκκιιαα σστταα εελλλληηννιικκάά,, μμπποορρεείίςς νναα ττοουυ ττιιςς εεξξηηγγεείίςς κκααιι νναα ττοονν ααφφήήννεειιςς νναα μμιιλλάάεειι όόππωωςς μμπποορρεείί.. --ΣΣττηηνν ααρρχχήή δδεε μμιιλλοούύσσεε πποολλύύ,, ττώώρραα όόμμωωςς μμιιλλάάεειι ππιιοο πποολλύύ.. --ΩΩρρααίίαα,, θθαα ββοοηηθθήήσσοουυμμεε κκααιι εεσσύύ κκααιι εεγγώώ ττοονν ΑΑννττρρέέαα νναα μμπποορρέέσσεειι νναα ππααίίξξεειι μμεε τταα άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιιαα.. ΕΕννττάάξξεειι;; --ΝΝααιι.. --ΝΝαα σσεε ρρωωττήήσσωω κκααιι κκάάττιι άάλλλλοο,, ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΌΌχχιι,, εείίννααιι πποολλύύ δδύύσσκκοολλοο..

Page 154: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

154

ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς --ΑΑλλέέξξααννδδρρεε θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΖΖωωγγρράάφφιισσαα ττοο ζζωωγγρράάφφοο πποουυ κκάάννεειι ζζωωγγρρααφφιιέέςς,, λλοουυλλοούύδδιιαα.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΆΆμμαα μμιιλλοούύσσαανν ξξέένναα,, θθαα ττοουυςς μμάάθθααιινναα εελλλληηννιικκάά,, άάμμαα μμιιλλοούύσσαανν εελλλληηννιικκάά,, εελλλληηννιικκάά.. --ΤΤοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, αανν ππήήγγααιιννεε σσττηηνν ΑΑφφρριικκήή,, θθαα μμάάθθααιιννεε ααφφρριικκάάννιικκαα;; --ΌΌχχιι,, θθαα μμάάθθααιιννεε εελλλληηννιικκάά.. --ΑΑνν έέχχααννεε ττιιςς λλέέξξεειιςς ααππόό τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα,, κκααιι δδεε μμπποορροούύσσεε νναα μμάάθθεειι οούύττεε ααφφρριικκάάννιικκάά οούύττεε εελλλληηννιικκάά,, ττιι θθαα έέκκααννεε;; --ΔΔεε ξξέέρρωω.. ΜΜπποορρεείί νναα έέππααιιζζεε μμόόννοο κκυυννηηγγηηττόό.. --ΕΕσσέένναα θθαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΕΕίίννααιι δδύύσσκκοολλοο.. ΌΌμμωωςς άάμμαα ξξεεχχννοούύσσαα,, θθαα ττιιςς κκοοιιττοούύσσαα ππάάλλιι κκααιι τταα ττιιςς μμάάθθααιινναα.. ΓΓιιώώρργγοοςς ΡΡ.. --ΓΓιιώώρργγοο θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΈΈνναα σσππίίττιι,, χχιιόόννιιαα,, εεγγώώ μμεε τταα ππααιιδδιιάά θθαα ππααίίξξοουυμμεε χχιιοοννοοππόόλλεεμμοο κκααιι κκρρυυφφττόό.. ΚΚυυρρίίαα θθαα ππααίίξξοουυμμεε ξξααννάά ααυυττόό μμεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΘΘαα ππααίίξξοουυμμεε.. ΤΤιι σσοουυ άάρρεεσσεε ππεερριισσσσόόττεερροο;; --ΜΜοουυ άάρρεεσσεε πποουυ ννιικκήήσσαανν τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεενν εείίχχαανν τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα όόππωωςς εείίχχεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι κκααιι πποουυ λλέέγγααννεε όόττιι δδεε τταα θθέέλλοουυνν.. --ΕΕσσύύ αανν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΆΆμμαα ήήθθεελλαα νναα ππααίίξξωω κκααιι ήήθθεελλαα κκααιι τταα ππααιιδδάάκκιιαα,, θθαα έέκκαανναα κκάάπποοιιεεςς κκιιννήήσσεειιςς γγιιαα νναα κκααττααλλάάββοουυνν.. --ΣΣεε ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ ήήξξεερρεεςς νναα μμιιλλάάςς ττιιςς γγλλώώσσσσεεςς πποουυ ήήξξεερραανν κκααιι τταα άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιιαα,, θθαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΜΜπποορρεείί νναα εείίννααιι,, ααλλλλάά εείίννααιι δδύύσσκκοολλοο νναα μμάάθθωω όόλλεεςς ττιιςς άάλλλλεεςς λλέέξξεειιςς.. ΠΠααύύλλοοςς --ΠΠααύύλλοο,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; -- ΈΈνναα μμααυυρράάκκιι,, εεγγώώ,, ττοο κκιιννεεζζάάκκιι κκααιι ττοο ααλλββααννάάκκιι.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΘΘαα μμάάθθααιινναα ααμμεερριικκάάννιικκαα.. --ΤΤαα ππααιιδδάάκκιι όόμμωωςς ααυυττάά δδεε ξξέέρροουυνν νναα μμιιλλάάνν ααυυττήή ττηη γγλλώώσσσσαα;; --ΠΠρρέέππεειι νναα ξξέέρροουυνν.. ΚΚααιι εεγγώώ θθαα μμάάθθωω.. --ΑΑνν δδεενν υυππήήρρχχεε ττρρόόπποοςς νναα μμααθθααίίννααττεε ααυυττήή ττηη γγλλώώσσσσαα,, θθαα μμπποορροούύσσααττεε νναα ππααίίξξεεττεε;; --ΌΌχχιι.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΌΌχχιι,, όόμμωωςς ααμμεερριικκάάννιικκαα,, ππρρέέππεειι.. ΧΧρρήήσσττοοςς.. --ΧΧρρήήσσττοο,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΤΤηη ζζυυγγααρριιάά,, τταα ααννθθρρωωππάάκκιιαα πποουυ κκάάθθοοννττααιι,, κκααιι ττηηνν κκυυρρίίαα..

Page 155: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

155

--ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΑΑνν ήήθθεελλαα νναα ππααίίξξωω κκααιι θθέέλλααννεε κκααιι τταα άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιιαα,, θθαα ππααίίζζααμμεε κκααιι ααςς μμηη μμιιλλοούύσσαανν εελλλληηννιικκάά.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΌΌχχιι.. --ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ ήήτταανν ααππόό ττηηνν άάλλλληη ππλλεευυρράά ττηηςς ζζυυγγααρριιάάςς κκααιι υυπποοσσττηηρρίίζζααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, μμπποορρεείί νναα ππιισσττεεύύααννεε όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλαα νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς νναα μμιιλλάάεειι πποολλλλέέςς γγλλώώσσσσεεςς;; --ΜΜπποορρεείί νναα λλέέγγααννεε όόττιι εείίννααιι δδύύσσκκοολλοο κκααιι νναα δδεείίχχννααννεε τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα.. ΑΑρρσσεεννίίαα --ΑΑρρσσεεννίίαα,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΤΤαα εελλλληηννιικκάά κκααρρττεελλάάκκιιαα.. --ΤΤιι θθαα ΄́μμπποορροούύσσεεςς νναα κκάάννεειιςς μμεε ααυυττάά τταα εελλλληηννιικκάά κκααρρττεελλάάκκιιαα;; --ΘΘαα τταα έέδδεειιχχνναα σστταα ααννθθρρωωππάάκκιιαα πποουυ δδεε θθαα κκααττααλλάάββααιινναανν.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΘΘαα έέδδεειιχχνναα τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα.. --ΑΑνν χχάάννααμμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς ααππόό τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα,, θθαα κκααττααλλάάββααιινναανν αανν ττοουυςς μμιιλλοούύσσεεςς εελλλληηννιικκάά κκααιι ττοουυςς έέλλεεγγεεςς όόττιι θθέέλλεειιςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΌΌχχιι.. ΘΘαα ττοουυςς έέκκαανναα μμίίαα ζζωωγγρρααφφιιάά.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΌΌχχιι.. ΓΓιιάάννννηηςς --ΓΓιιάάννννηη,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΖΖυυγγααρριιάά.. --ΑΑππόό ττηηνν ππίίσσωω ππλλεευυρράά ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΖΖωωγγρράάφφιισσαα πποουυ ππεερρππααττοούύσσααμμεε μμεεττάά ττηη ζζυυγγααρριιάά.. ((εεννννοοοούύσσεε ππρριινν)).. --ΣΣοουυ άάρρεεσσεε ααυυττόό ππεερριισσσσόόττεερροο ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά;; --ΜΜοουυ άάρρεεσσεε πποουυ ππέέσσααμμεε ααππόό ττηη ζζυυγγααρριιάά.. --ΑΑλλήήθθεειιαα,, ττηη κκααττααλλάάββααμμεε όότταανν έέγγεειιρρεε ηη ζζυυγγααρριιάά κκααιι ππέέσσααμμεε;; --ΌΌττιι δδεε χχρρεειιααζζόόμμαασσττεε όόλλαα τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς γγιιαα νναα ππααίίξξοουυμμεε.. --ΕΕσσύύ ττιι ππιισσττεεύύεειιςς,, αανν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΆΆμμαα θθέέλλααμμεε νναα ππααίίξξααμμαα,, θθαα ππάάιιξξααμμεε χχωωρρίίςς ττιιςς λλέέξξεειιςς.. --ΈΈνναα ππααιιδδάάκκιι πποουυ ήήτταανν ααππόό ττηηνν άάλλλληη ππλλεευυρράά ττηηςς ζζυυγγααρριιάάςς,, ττιι λλεεςς νναα έέλλεεγγεε γγιι’’ ααυυττόό;; -- ΜΜπποορρεείί νναα μμάάθθααιιννεε ττιιςς λλέέξξεειιςς.. --ΑΑνν μμάάθθααιιννεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, μμπποορρεείί νναα ήήτταανν ππιιοο εεύύκκοολλοο νναα ππααίίξξεειι μμεε τταα άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιιαα;; --ΆΆμμαα ήήξξεερρεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, θθαα έέππααιιζζεε πποολλλλάά ππααιιχχννίίδδιιαα,, άάμμαα όόμμωωςς δδεενν ττιιςς μμάάθθααιιννεε,, μμπποορρεείί θθαα έέππααιιζζεε κκυυννηηγγηηττόό.. --ΑΑνν χχάάννααμμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς ααππόό τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα,, θθαα κκααττααλλάάββααιινναανν αανν ττοουυςς μμιιλλοούύσσεεςς εελλλληηννιικκάά κκααιι ττοουυςς έέλλεεγγεεςς όόττιι θθέέλλεειιςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΕΕίίννααιι λλίίγγοο δδύύσσκκοολλοο..

Page 156: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

156

ΠΠααρραασσκκεευυήή --ΠΠααρραασσκκεευυήή,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΖΖωωγγρράάφφιισσαα έένναα ααλλββααννάάκκιι,, έένναα κκιιννεεζζάάκκιι,, έένναα ααφφρριικκααννάάκκιι κκααιι έένναα εελλλληηννάάκκιι.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΔΔεε θθέέλλωω νναα ππααίίξξωω μμααζζίί ττοουυςς.. --ΑΑνν μμιιλλοούύσσαανν εελλλληηννιικκάά θθαα έέππααιιζζεεςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΝΝααιι όόμμωωςς δδεε μμιιλλάάννεε.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΕΕίίννααιι δδύύσσκκοολλοο.. ΣΣοοφφίίαα.. --ΣΣοοφφίίαα θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΈΈκκαανναα μμίίαα ζζυυγγααρριιάά,, εεδδώώ εείίμμααιι εεγγώώ,, ττοο κκιιννεεζζάάκκιι,, εεδδώώ εείίννααιι ττοο εελλλληηννάάκκιι,, ττοο ααλλββααννάάκκιι,, ττοο μμααυυρράάκκιι.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΣΣττηη ζζυυγγααρριιάά δδεε ννίίκκηησσαανν οοιι λλέέξξεειιςς.. --ΕΕσσύύ ήήθθεελλεεςς νναα ννιικκήήσσοουυνν οοιι λλέέξξεειιςς;; --ΆΆμμαα δδεε ξξέέρροουυνν εελλλληηννιικκάά ππωωςς θθαα μμεε κκααττααλλάάββοουυνν;; --ΌΌτταανν ππααίίζζεεττααιι ττοο ππααιιχχννίίδδιι ‘‘ββαασσιιλλιιάά--ββαασσιιλλιιάά’’ κκααιι δδεε μμιιλλάάττεε,, ππωωςς ββρρίίσσκκεειι ήή άάλλλληη οομμάάδδαα ττιι δδοουυλλεειιάά κκάάννεεττεε;; --ΚΚάάννοουυμμεε κκιιννήήσσεειιςς;; --ΆΆρραα εεάάνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλάάββααιινναανν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ττοουυςς ππεειιςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, ττιι θθαα μμπποορροούύσσεεςς νναα κκάάννεειιςς;; --ΝΝαα ττοουυςς έέδδεειιχχνναα έένναα ππααιιχχννίίδδιι.. --ΕΕίίδδεεςς πποουυ ττεελλιικκάά ββρρήήκκεεςς έένναα ττρρόόπποο.. ΈΈχχωω όόμμωωςς μμίίαα αακκόόμμηη ααπποορρίίαα,, θθαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΘΘαα εείίννααιι δδύύσσκκοολλοο.. ΕΕυυααγγγγεελλίίαα --ΕΕυυααγγγγεελλίίαα,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΈΈνναα μμααυυρράάκκιι,, έένναα ααλλββααννάάκκιι,, έένναα εελλλληηννάάκκιι,, έένναα κκιιννεεζζάάκκιι,, μμίίαα ζζυυγγααρριιάά.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΧΧρρεειιααζζόόμμαασσττεε ττιιςς λλέέξξεειιςς.. --ΑΑνν χχάάννααμμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς ααππόό τταα κκααρρττεελλάάκκιιαα,, θθαα κκααττααλλάάββααιινναανν αανν ττοουυςς μμιιλλοούύσσεεςς εελλλληηννιικκάά κκααιι ττοουυςς έέλλεεγγεεςς όόττιι θθέέλλεειιςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς;; --ΌΌχχιι.. --ΘΘαα μμπποορροούύσσεεςς μμεε κκάάπποοιιοο ττρρόόπποο νναα ττοουυςς δδεείίξξεειιςς όόττιι θθέέλλεειιςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς --ΘΘαα έέππααιιζζαα κκυυννηηγγηηττόό.. --ΆΆλλλλοο ππααιιχχννίίδδιι θθαα μμπποορροούύσσεεςς νναα ππααίίξξεειιςς;; --ΜΜόόννοο κκρρυυφφττόό,, όόχχιι άάλλλλοο.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΌΌχχιι..

Page 157: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

157

ΓΓιιώώρργγοοςς --ΓΓιιώώρργγοο,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΖΖωωγγρράάφφιισσαα μμίίαα ζζυυγγααρριιάά κκααιι ττοο μμααυυρράάκκιι.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ττοο μμααυυρράάκκιι,, ήή άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΑΑνν ππααίίζζοουυμμεε κκυυννηηγγηηττόό,, θθαα ττοο ξξέέρροουυνν,, ααλλλλάά αανν κκοουυρραασσττώώ,, δδεε θθαα κκααττααλλάάββοουυνν όόττιι λλααχχάάννιιαασσαα.. --ΠΠώώςς κκάάννεειιςς όότταανν λλααχχααννιιάάζζεειιςς;; --((ΠΠααρριισσττάάννεειι ππωωςς κκάάννεειι όότταανν λλααχχααννιιάάζζεειι)).. --ΈΈνναα ππααιιδδάάκκιι πποουυ δδεε μμιιλλάάεειι κκααιι δδεε κκααττααλλααββααίίννεειι ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, ππωωςς ννοομμίίζζεειιςς όόττιι κκάάννεειι όότταανν λλααχχααννιιάάζζεειι;; --((ΠΠααρριισσττάάννεειι ππάάλλιι ττοο ίίδδιιοο)).. --ΔΔηηλλααδδήή όότταανν κκάάννεειι έέττσσιι δδεείίχχννεειι όόττιι λλααχχάάννιιαασσεε;; --ΝΝααιι.. --ΕΕπποομμέέννωωςς,, μμήήππωωςς θθαα σσεε κκααττααλλάάββααιιννεε αανν ππρρόόσσεεχχεε όόττιι σσττααμμααττοούύσσεεςς νναα ττρρέέχχεειιςς,, κκααιι έέκκααννεεςς όόττιι λλααχχάάννιιαασσεεςς;; --ΝΝααιι.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΌΌχχιι.. ΧΧρρύύσσαα --ΧΧρρύύσσαα,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΈΈνναα ααφφρριικκααννάάκκιι,, έένναα κκιιννεεζζάάκκιι,, κκααιι εεγγώώ.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΔΔεε ξξέέρρωω.. --ΘΘαα σσοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς μμοουυ μμάάζζεευυεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι;; --ΌΌχχιι.. --ΑΑνν δδεενν ήήξξεερρεεςς νναα μμιιλλάάςς κκιιννέέζζιικκαα γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα κκααιι σσυυννααννττοούύσσεεςς έένναα κκιιννεεζζάάκκιι πποουυ δδεε ήήξξεερρεε εελλλληηννιικκάά,, θθαα μμπποορροούύσσεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυ;; --ΝΝααιι.. --ΤΤιι θθαα ττοουυ έέλλεεγγεεςς;; --ΔΔεε θθαα ττοουυ έέλλεεγγαα.. ΘΘαα ττοουυ έέδδεειιχχνναα ττοο ππααιιχχννίίδδιι κκααιι θθαα κκοοιιττοούύσσαα αανν εείίννααιι χχααρροούύμμεεννοο --ΠΠωωςς θθαα κκααττααλλάάββααιιννεεςς όόττιι θθαα εείίννααιι χχααρροούύμμεεννοο κκααιι θθέέλλεειι νναα ππααίίξξεειι.. --ΘΘαα χχααμμοογγεελλοούύσσεε.. --ΔΔηηλλααδδήή θθαα ττοο κκοοιιττοούύσσεεςς σσττοο ππρρόόσσωωπποο γγιιαα νναα δδεειιςς αανν χχααμμοογγεελλάάεειι;; --ΝΝααιι.. --ΑΑνν δδεε χχααμμοογγεελλοούύσσεε;; --ΔΔεε θθαα ππααίίζζααμμεε.. ΣΣττέέλλιιοοςς --ΣΣττέέλλιιοο,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΔΔεε ξξέέρρωω.. --ΕΕγγώώ ββλλέέππωω πποολλλλάά χχρρώώμμαατταα σσεε ααυυττήή ττηη ζζωωγγρρααφφιιάά,, πποοιιαα χχρρώώμμαατταα εείίννααιι ααυυττάά;; --ΤΤοο κκααφφέέ,, ττοο γγκκρριι κκααιι ττοο μμππλλεε.. --ΕΕδδώώ σσττηη μμέέσσηη ττηη δδεείίχχννεειι;; --ΈΈνναα ππααιιδδάάκκιι;; --ΠΠοοιιοο ππααιιδδάάκκιι εείίννααιι ααυυττόό;; --ΕΕγγώώ..

Page 158: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

158

--ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ΣΣττέέλλιιοο,, ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλααββααίίννοουυνν ττηηνν εελλλληηννιικκήή γγλλώώσσσσαα,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΔΔεε θθαα μμάάθθααιινναα όόλλεεςς ττιιςς λλέέξξεειιςς.. ΘΘαα έέππααιιζζαα.. --ΘΘαα κκααττααλλάάββααιιννεεςς εεάάνν θθέέλλααννεε νναα ππααίίξξοουυννεε;; --ΝΝααιι.. --ΠΠωωςς θθαα ττοο κκααττααλλάάββααιιννεεςς ααυυττόό;; --ΘΘαα κκοοιιττάάξξωω αανν εείίννααιι χχααρροούύμμεενναα.. --ΠΠιισσττεεύύεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς νναα μμιιλλάά πποολλλλέέςς γγλλώώσσσσεεςς;; --ΕΕίίννααιι δδύύσσκκοολλοο.. ΙΙωωάάνννναα.. --ΙΙωωάάνννναα,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;; --ΕΕγγώώ έέκκαανναα έένναα ππααιιδδίί κκααιι έένναα κκρραασσίί.. --ΤΤοο ππααιιδδίί ααυυττόό σσεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα μμιιλλάάεειι;; --ΣΣττοο εελλλληηννιικκάά.. --ΜΜιιλλάάεειι μμόόννοο μμίίαα γγλλώώσσσσαα ήή μμιιλλάάεειι κκααιι άάλλλληη;; --ΜΜιιλλάάεειι κκααιι άάλλλληη;; --ΠΠοοιιαα γγλλώώσσσσαα μμιιλλάάεειι;; --ΔΔεε λλέέωω.. --ΑΑνν σσυυννααννττοούύσσεεςς ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ δδεε κκααττααλλάάββααιινναανν ττιι γγλλώώσσσσαα πποουυ μμιιλλάάςς εεσσύύ,, κκααιι ήήθθεελλεεςς νναα ππααίίξξεειιςς μμααζζίί ττοουυςς,, θθαα έέκκααννεεςς όόττιι έέκκααννεε ττοο μμεερρμμηηγγκκάάκκιι,, μμεε ττιιςς λλέέξξεειιςς,, ήή θθαα ήήτταανν ααρρκκεεττόό μμόόννοο νναα θθέέλλεεττεε νναα ππααίίξξεεττεε μμααζζίί;; --ΠΠρρέέππεειι νναα μμάάθθωω εελλλληηννιικκάά ααλλλλάά,, μμπποορρώώ νναα ππααίίξξωω κκααιι χχωωρρίίςς νναα μμάάθθωω.. --ΑΑνν έένναα ππααιιδδάάκκιι δδεε κκααττααλλααββααίίννεειι ττιι γγλλώώσσσσαα πποουυ μμιιλλάάμμεε,, ππωωςς μμπποορροούύμμεε νναα ππααίίξξοουυμμεε μμααζζίί ττοουυ;; --ΝΝαα ττοουυ δδεείίχχννωω.. --ΙΙωωάάνννναα εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς νναα μμιιλλάάεειι κκααιι ααλλββααννιικκάά κκααιι εελλλληηννιικκάά κκααιι άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς;; --ΑΑλλββααννιικκάά εείίννααιι εεύύκκοολλοο,, άάλλλλεεςς γγλλώώσσσσεεςς όόχχιι.. --ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό τταα εελλλληηννιικκάά;; --ΌΌχχιι..

Page 159: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

159

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ 55

ΣΣυυννεεννττεεύύξξεειιςς 11ηηςς κκααιι 44ηηςς ηημμέέρρααςς ττωωνν δδύύοο ττμμηημμάάττωωνν ττοουυ 11οουυ

ννηηππιιααγγωωγγεείίοουυ..

ΣΣυυννεεννττεεύύξξεειιςς 11ηηςς

ΑΑππόό 22

ηημμέέρρααςς ηη

ΣΣυυννεεννττεεύύξξεειιςς 44

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα

ηηςς

ΑΑππόό 22

ηημμέέρρααςς ηη δδρραασσττηηρριιόόττηητταα

22οο 22ττμμήήμμαα οο ττμμήήμμαα

11..ΣΣιιλλββέέσσττεερρ

--ΣΣιιλλββέέσσττεερρ,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι

ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;;

--ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλαα πποουυ ήήτταανν σσττοο ππααρρααμμύύθθιι..

--ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα δδεενν ήήθθεελλεεςς νναα τταα

ζζωωγγρρααφφίίσσεειιςς;;

--ΕΕίίννααιι ππίίσσωω ααππόό τταα λλοουυλλοούύδδιιαα κκααιι δδεε

φφααίίννοοννττααιι..

--ΠΠααίίζζοουυνν;;

--ΠΠααίίζζοουυνν κκρρυυφφττόό..

--ΜΜιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι,, ααλλλλάά ττηη μμάάθθααννεε.. ΜΜπποορρεείί νναα μμηη

θθέέλλααννεε νναα ττηη μμάάθθοουυννεε ααλλλλάά νναα μμόόννοο νναα

ππααίίξξοουυννεε..

--ΠΠοοιιαα γγλλώώσσσσαα μμάάθθααννεε;;

--ΕΕλλλληηννιικκάά..

--ΕΕσσύύ πποοιιαα γγλλώώσσσσαα θθαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθοουυννεε;;

-- ΔΔεε ξξέέρρωω..

--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα

γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

--ΝΝααιι..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό

ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς

ΣΣιιλλββέέσσττεερρ

--ΣΣιιλλββέέσσττεερρ,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι

ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;;

--ΖΖωωγγρράάφφιισσαα εεμμέένναα,, έένναα κκιιννεεζζάάκκιι,, έένναα

ααφφρριικκααννάάκκιι κκααιι έένναα εελλλληηννάάκκιι,,

--ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ ζζωωγγρράάφφιισσεεςς μμιιλλοούύνν ττηηνν

ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι.. ΤΤοο κκιιννεεζζάάκκιι μμιιλλάάεειι κκιιννέέζζιικκαα,, ττοο

ααφφρριικκααννάάκκιι ααφφρριικκάάννιικκαα,, ττοο εελλλληηννάάκκιιαα

εελλλληηννιικκάά κκααιι εεγγώώ μμιιλλάάωω ααλλββααννιικκάά κκααιι

εελλλληηννιικκάά..

--ΤΤιι κκάάννοουυνν εεκκεείί όόλλαα μμααζζίί;;

--ΠΠααίίζζοουυνν..

--ΠΠωωςς κκααττααφφέέρρννοουυνν νναα ππααίίζζοουυνν,, ααφφοούύ δδεε

μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΜΜεε κκιιννήήσσεειιςς μμέέχχρριι νναα μμάάθθοουυνν μμίίαα γγλλώώσσσσαα..

--ΠΠοοιιαα γγλλώώσσσσαα θθαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθοουυνν;;

--ΑΑλλββααννιικκάά..

--ΌΌτταανν άάρρχχιισσεεςς νναα κκάάννεειιςς ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδάάκκιιαα

πποουυ δδεε μμιιλλοούύσσαανν ααλλββααννιικκάά,, ττοουυςς μμιιλλοούύσσεεςς

σστταα εελλλληηννιικκάά,, ααλλββααννιικκάά ήή έέκκααννεεςς κκάάπποοιιεεςς

κκιιννήήσσεειιςς γγιιαα νναα ττοουυςς δδεείίξξεειιςς ττιι ήήθθεελλεεςς νναα

ππεειιςς;;

--ΈΈππρρεεππεε νναα μμάάθθωω εελλλληηννιικκάά.. ΜΜεε κκιιννήήσσεειιςς δδεε

μμεε ππααίίζζααννεε,, οοιι κκιιννήήσσεειιςς εείίννααιι ππιιοο εεύύκκοολλεεςς..

Page 160: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

160

εελλλληηννιικκάά;;

--ΜΜπποορρεείί νναα εείίννααιι λλίίγγοο δδύύσσκκοολλοο..

ΈΈππρρεεππεε νναα μμιιλλάάωω..

--ΣΣοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΣΣεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα ππρροοττιιμμάάςς νναα μμιιλλάάςς;;

--ΑΑλλββααννιικκάά..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς σσττοουυςς φφίίλλοουυςς σσοουυ

ΑΑλλββααννιικκάά;;

--ΑΑνν μμπποορροούύσσαα θθαα μμάάθθααιινναα σστταα ππααιιδδάάκκιιαα

ααλλββααννιικκάά..

22 ΑΑννδδρρέέααςς ((άάττυυππηη σσυυννέέννττεευυξξηη μμεε ττηη μμοορρφφήή σσυυζζήήττηησσηηςς)) ……....--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα

γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

--ΝΝααιι..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό

ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΠΠοολλύύ μμιιλλάάωω ΑΑλλββααννιικκάά..

--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς

εελλλληηννιικκάά;;

--ΕΕίίννααιι δδύύσσκκοολλοο..

22 ΑΑννδδρρέέααςς ((άάττυυππηη σσυυννέέννττεευυξξηη μμεε ττηη μμοορρφφήή

σσυυζζήήττηησσηηςς))

……..--ΣΣοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΣΣεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα ππρροοττιιμμάάςς νναα μμιιλλάάςς;;

--ΑΑλλββααννιικκάά..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς σσττοουυςς φφίίλλοουυςς σσοουυ

ΑΑλλββααννιικκάά;;

--ΝΝαα μμιιλλάάννεε όόλλοοιι..

33 ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς

--ΑΑλλέέξξααννδδρρεε,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι έέχχεειιςς

ζζωωγγρρααφφίίσσεειι;;

--ΕΕγγώώ..

--ΤΤαα άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιιαα δδεενν ήήθθεελλεεςς νναα τταα

ζζωωγγρρααφφίίσσεειι;;

--ΌΌχχιι..

--ΛΛεεςς νναα εείίννααιι κκάάπποουυ όόλλαα μμααζζίί ήή όόχχιι;;

--ΠΠααίίζζοουυνν ττοο κκααθθέένναα μμόόννοο ττοουυ γγιιααττίί δδεε

μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα..

--ΓΓιιαα νναα ππααίίξξοουυνν μμααζζίί δδύύοο ππααιιδδάάκκιιαα θθαα

ππρρέέππεειι νναα μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς

--ΑΑλλέέξξααννδδρρεε,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι

ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;;

--ΕΕίίννααιι δδύύοο ππααιιδδάάκκιιαα ααππόό ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα,,

ππιιάάννοοννττααιι χχέέρριι--χχέέρριι.. ΚΚοοίίτταα κκυυρρίίαα,, ππιιάάννοοννττααιι

χχέέρριι --χχέέρριι δδυυννααττάά..

--ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ ζζωωγγρράάφφιισσεεςς μμιιλλοούύνν ττηηνν

ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΝΝααιι,, εείίννααιι σσττηηνν ΑΑλλββααννίίαα κκααιι μμιιλλοούύνν

ααλλββααννιικκάά..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό

εελλλληηννιικκάά;;

Page 161: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

161

--ΝΝααιι,, ααλλλλιιώώςς δδεε μμααςς κκααττααλλααββααίίννοουυνν..

--ΠΠοοίίαα γγλλώώσσσσαα θθαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθοουυνν γγιιαα νναα

ππααίίξξοουυνν;;

--ΑΑλλββααννιικκάά..

--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα

γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

--ΌΌχχιι..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα γγννωωρρίίσσεειιςς;;

--ΝΝααιι..

--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα

γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

--ΌΌχχιι..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα γγννωωρρίίσσεειιςς;;

--ΝΝααιι..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό

ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς

εελλλληηννιικκάά;;

--ΔΔεε ξξέέρρωω

--ΝΝααιι,, μμιιλλάάωω ααλλββααννιικκάά.. ΚΚυυρρίίαα εεγγώώ εείίμμααιι ααππόό

ττηηνν ΑΑλλββααννίίαα..

--ΌΌτταανν άάρρχχιισσεεςς νναα κκάάννεειιςς ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδάάκκιιαα

πποουυ δδεε μμιιλλοούύσσαανν ααλλββααννιικκάά,, κκααττααλλάάββααιιννεεςς ττιι

λλέέγγααννεε;;

--μμεερριικκέέςς φφοορρέέςς ννααιι,, όόμμωωςς μμεερριικκέέςς φφοορρέέςς δδεε

κκααττααλλάάββααιινναα..

--ΚΚααιι όότταανν δδεε κκααττααλλάάββααιιννεεςς,, ττιι ττοουυςς έέλλεεγγεεςς;;

--ΤΤίίπποοτταα..

--ΠΠιισσττεεύύεειιςς όόττιι θθαα μμπποορροούύσσαανν νναα σσοουυ πποούύννεε

μμεε κκάάπποοιιοο άάλλλλοο ττρρόόπποο,, εεκκττόόςς ααππόό ττιιςς λλέέξξεειιςς

όόσσαα δδεενν κκααττααλλάάββααιιννεεςς;;

--ΝΝααιι!! ΘΘαα μμπποορροούύσσαανν νναα κκάάννοουυνν κκιιννήήσσεειιςς..

ΝΝαα μμοουυ δδεείίξξοουυνν..

--ΣΣοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΣΣεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα ππρροοττιιμμάάςς νναα μμιιλλάάςς;;

--ΣΣτταα ααλλββααννιικκάά..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς σσττοουυςς φφίίλλοουυςς σσοουυ

ΑΑλλββααννιικκάά;;

--ΑΑνν γγιιννόότταανν θθαα ττοουυςς μμάάθθααιινναα..

44 ΕΕλλεεννίίτταα

--ΕΕλλεεννίίτταα,, θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;;

--ΕΕίίννααιι έένναα μμααυυρράάκκιι,, εεγγώώ,, κκααιι ππααίίζζοουυμμεε

μμππάάλλαα..

--ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ ζζωωγγρράάφφιισσεεςς μμιιλλοούύνν ττηηνν

ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι..

--ΠΠωωςς κκααττααφφέέρρννοουυνν νναα ππααίίζζοουυνν,, ααφφοούύ δδεε

μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

-- ΜΜεε κκιιννήήσσεειιςς κκααιι ττηη μμππάάλλαα.. ΘΘέέλλεειι νναα

ππααίίξξεειι μμααζζίί μμοουυ..

Page 162: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

162

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό

εελλλληηννιικκάά;;

-- ΝΝααιι..

-- ΠΠοοιιαα άάλλλληη γγλλώώσσσσαα;; ΘΘέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς;;

--ΝΝααιι,, ΑΑλλββααννιικκάά..

--ΌΌτταανν άάρρχχιισσεεςς νναα κκάάννεειιςς ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδάάκκιιαα

πποουυ δδεε μμιιλλοούύσσαανν ααλλββααννιικκάά,, ττοουυςς μμιιλλοούύσσεεςς

σστταα εελλλληηννιικκάά,, ααλλββααννιικκάά ήή έέκκααννεεςς κκάάπποοιιεεςς

κκιιννήήσσεειιςς γγιιαα νναα ττοουυςς δδεείίξξεειιςς ττιι ήήθθεελλεεςς νναα

ππεειιςς;;

-- ΣΣττοο σσππίίττιι μμιιλλοούύσσαα ααλλββααννιικκάά ααλλλλάά ηη μμααμμάά

μμοουυ έέλλεεγγεε νναα μμιιλλάάωω εελλλληηννιικκάά κκααιι όότταανν δδεε

μμπποορρώώ,, έέκκαανναα κκιιννήήσσεειιςς.. ΕΕδδώώ όόμμωωςς δδεε

γγίίννεεττααιι..

--ΣΣοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΣΣεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα ππρροοττιιμμάάςς νναα μμιιλλάάςς;;

--ΣΣτταα ααλλββααννιικκάά..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς σσττοουυςς φφίίλλοουυςς σσοουυ

ΑΑλλββααννιικκάά;;

--ΝΝααιι..

55 ΈΈλλεενναα

--ΈΈλλεενναα θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι έέχχεειιςς

ζζωωγγρρααφφίίσσεειι;;

--ΈΈννααςς ππίίνναακκααςς..

-- ΚΚααιι ττιι έέχχεειι ββάάλλεειι μμέέσσαα σσεε ααυυττόό ττοονν ππίίνναακκαα;;

--ΤΤίίπποοτταα..

--ΤΤίίπποοτταα;; ΕΕγγώώ ββλλέέππωω όόττιι έέχχεειιςς ββάάλλεειι ττόόσσαα

πποολλλλάά χχρρώώμμαατταα μμέέσσαα σσεε ααυυττόό ττοονν ππίίνναακκαα..

--ΠΠααιιδδάάκκιιαα..

--ΈΈχχεειιςς ββάάλλεειι κκααιι ππααιιδδάάκκιιαα;;

--ΝΝααιι..

ΈΈλλεενναα

--ΈΈλλεενναα θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρρααφφίίζζεειιςς;;

-- εεγγώώ,, ((δδεείίχχννεειι)) ππααίίζζωω κκρρυυφφττόό..

--ΜΜόόννηη σσοουυ ππααίίζζεειιςς κκρρυυφφττόό;;

--ΌΌχχιι..

--ΠΠοοιιαα άάλλλλαα ππααιιδδάάκκιι εείίννααιι;;

--ΤΤοο κκιιννεεζζάάκκιι,, ττοο ααφφρριικκααννάάκκιι..

--ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα ααυυττάά μμιιλλοούύνν ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΝΝααιι..

--ΠΠοοιιαα γγλλώώσσσσαα μμιιλλάάννεε;;

--ΕΕλλλληηννιικκάά..

Page 163: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

163

--ΚΚααιι ττιι κκάάννοουυνν ααυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα;;

--ΠΠααιιχχννίίττιι..

--ΠΠααίίζζοουυνν κκάάπποοιιοο ππααιιχχννίίδδιι;;

--ΠΠααίίζζεειιςς κκααιι εεσσύύ μμααζζίί ττοουυςς;;

--ΝΝααιι..

--ΤΤαα ππααιιδδάάκκιιαα ααυυττάά μμιιλλάάννεε ττηηνν ίίδδιιαα γγλλώώσσσσαα;;

--ΌΌχχιι..

--ΠΠααιιχχννίίττιι μμεε όόλλαα..

--ΠΠααίίζζοουυνν όόλλαα μμααζζίί έένναα ππααιιχχννίίδδιι;;

--ΝΝααιι..

--ΈΈχχεειιςς γγννωωρρίίσσεειι ππααιιδδάάκκιιαα πποουυ μμιιλλάάννεε μμίίαα

γγλλώώσσσσαα πποουυ εεσσύύ δδεενν ττηηνν ήήξξεερρεεςς;;..

--ΌΌχχιι..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα γγννωωρρίίσσεειιςς;;

--ΝΝααιι..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό

ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΝΝοομμίίζζεειιςς όόττιι εείίννααιι εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειι κκααννεείίςς

εελλλληηννιικκάά;;

--ΔΔεε ξξέέρρωω..

--ΜΜιιλλάάςς κκααιι άάλλλληη γγλλώώσσσσαα εεκκττόόςς ααππόό

εελλλληηννιικκάά;;

--ΝΝααιι..

--ΠΠοοιιαα γγλλώώσσσσαα μμιιλλάάςς;;

--ΑΑλλββααννιικκάά..

--ΌΌτταανν άάρρχχιισσεεςς νναα κκάάννεειιςς ππααρρέέαα μμεε ππααιιδδάάκκιιαα

πποουυ δδεε μμιιλλοούύσσαανν ααλλββααννιικκάά,, ττοουυςς μμιιλλοούύσσεεςς

σστταα εελλλληηννιικκάά,, ααλλββααννιικκάά ήή έέκκααννεεςς κκάάπποοιιεεςς

κκιιννήήσσεειιςς γγιιαα νναα ττοουυςς δδεείίξξεειιςς ττιι ήήθθεελλεεςς νναα

ππεειιςς;;

--ΔΔεε μμιιλλάάωω..

--ΣΣοουυ ήήτταανν εεύύκκοολλοο νναα μμάάθθεειιςς ΕΕλλλληηννιικκάά;;

--ΌΌχχιι..

--ΣΣεε πποοιιαα γγλλώώσσσσαα ππρροοττιιμμάάςς νναα μμιιλλάάςς;;

--ΆΆλλββααννιικκάά..

--ΘΘαα ήήθθεελλεεςς νναα μμάάθθεειιςς σσττοουυςς φφίίλλοουυςς σσοουυ

ΑΑλλββααννιικκάά;;

--ΝΝααιι..

66 ΚΚρρεεόόλλαα

--ΚΚρρεεόόλλαα θθέέλλεειιςς νναα μμοουυ ππεειιςς ττιι ζζωωγγρράάφφιισσεεςς;;

--ΔΔύύοο ππααιιδδάάκκιιαα,, δδύύοο λλοουυλλοουυδδάάκκιιαα,,

--ΑΑυυττάά τταα ππααιιδδάάκκιιαα πποοιιαα εείίννααιι;;

--ΤΤοο κκιιννε