Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; |...

of 24 /24
<ένα ταξίδι στη γνώση βασισμένο στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση μέσα από το πρίσμα της τέχνης<. Zερβοσδάκε Ελένε, Εκπαιδεσηικός Παπαδάκε Ανδρονίκε, Κλινική Ψστολόγος Τερεδάκε Χρύζα, Οικονομολόγος-Εκπαιδεσηικός (Msc) Τζίγκοσ Άννα, Εκπαιδεύηρια Ενελίκων, (Msc) «Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Τα μιλήσαμε < τα συμφωνήσαμε;» Βιωματικό Εργαστήριο

Embed Size (px)

Transcript of Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; |...

Page 1: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

<ένα ταξίδι στη γνώση βασισμένο στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση

μέσα από το πρίσμα της τέχνης<.

Zερβοσδάκε Ελένε, Εκπαιδεσηικός Παπαδάκε Ανδρονίκε, Κλινική Ψστολόγος

Τερεδάκε Χρύζα, Οικονομολόγος-Εκπαιδεσηικός (Msc) Τζίγκοσ Άννα, Εκπαιδεύηρια Ενελίκων, (Msc)

«Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Τα μιλήσαμε < τα

συμφωνήσαμε;» Βιωματικό Εργαστήριο

Page 2: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Μια μικρή συνεισφορά στην συνεχή εκπαίδευση και αυτομόρφωση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Προτάσεις, ιδέες, λύσεις για αξιοποίηση στην εναρκτήρια

συνάντηση

Η σημασία και η σύναψη του «εκπαιδευτικού συμβολαίου»

Page 3: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Γιατί «διά» της τέχνης στην εκπαίδευση;

Η Τέχνη στην Εκπαίδευση προάγει την κριτική & τη δημιουργική

σκέψη

Η Τέχνη βοηθά την έκφραση και την επικοινωνία

Τα άτομα κατανοούν ένα γνωστικό αντικείμενο με τον ίδιο τρόπο που κατανοούν ένα έργο τέχνης

Page 4: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Στόχοι του εργαστηρίου

Η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων

Η καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων-εν δυνάμει ικανοτήτων

Η υιοθέτηση θετικών στάσεων και η δυνατότητα μετασχηματισμού παγιωμένων αντιλήψεων σχετικά με την εκπαιδευτική πρακτική

Page 5: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Σ Ο Υ Ο Ι

• ε επίπεδο γνώζεων • Να κάζνπλ ηξόπνπο αιιεινγλσξηκίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, • Να κπνξνύλ λα ζπληάζζνπλ ην «εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην» κε ηνπο εθπαηδεπόκελνύο ηνπο,

κε ηξόπν ώζηε απηό λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο ηνπο, • Να κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ ηελ «ελαξθηήξηα ζπλάληεζε» δίλνληαο ηζνκεξώο βάξνο ζηελ

επηθνηλσλία αιιά θαη ζηελ ζύλαςε-ηήξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπκβνιαίνπ

• ε επίπεδο δεξιοηήηων-ικανοηήηων • Να εγθαζηζηνύλ θιίκα αιιειεπίδξαζεο, ζπλεξγαηηθόηεηαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο • Να δίλνπλ βαξύηεηα ζηε δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ δηαηύπσζε ησλ

πξνζδνθηώλ από πιεπξάο εθπαηδεπόκελσλ, θαζώο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο,

• Να εθαξκόδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Εθπαίδεπζεο Ελειίθσλ κέζα από ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη εξγαιεία εθπαίδεπζεο εκπινπηηζκέλα κε ρξώκα ήρν θίλεζε θαη ξόιν

• ε επίπεδο ζηάζεων • Να ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηεο πξώηεο επαθήο θαη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη

ζηελ πνξεία θαη ζηελ πνηόηεηα ηνπ επξύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, • Να εμεηάδνπλ θξηηηθά, λα ακθηζβεηνύλ θαη λα αιιάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπο.

Page 6: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

“Εκπαιδευτική και Πολιτισμική Παρέμβαση”

Συμβολή ζηην ανάπηυξη και εξειδίκευζη εκπαιδευηών και ζηελεχών ηου ηόπου

ΒIΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εναρκτήρια Σσνάντηση το Α ίσφς καιτο Ω … (β Μέρος)

«Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε;

Σύναψη εκπαιδευτικού συμβολαίου»

Ενημέρφση:

www.cretaadulteduc.gr

Κρατήσεις θέσεων έως 23/06/09

Παπαδάκη Ανδρονίκη:6973210474

Ζερβουδάκη Ελένη: [email protected]

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«Αίθουσα Οικονομικού Επιμελητηρίου

Δ. Κρήτης»

(Μυλωνογιάννη & Κριάρη Χανιά)

18.30-20.30μμ

Εμυύτφση:

Παπαδάκη Νίκη: Κλινική

Ψυχολόγος

Τσίγκου Άννα : Οικονομολόγος

Ζερβουδάκη Ελένη: Εκπαιδευτικός

Τερεζάκη Χρύσα: Εκπαιδευτικός-

Οικονομολόγος

Εκπαιδεύτριες Ενηλίκων - Μέλη

ΚΕΣΔ του ΕΔΕΕΚ

Page 7: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Δραστηριότητες του εργαστηρίου

0. «Δείξε μου την κάρτα σου να σου πω ποιος

είσαι<Ας γνωριστούμε »

1. «Τι μας περιμένει<»

2. «Τεχνηέντως < Τέχνη Εντός»

3. «Υπάρχει λόγος τα δύσκολα να γίνουν απλά; Το puzzle των προσδοκιών μας»

4. «Τα μιλήσαμε τα συμφωνήσαμε;»

Page 8: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

1. «Εναρκτήρια συνάντηση <Τι μας περιμένει»

Δομημένο Παιχνίδι ρόλων

Σκοπός της δραστηριότητας

Η παρουσίαση μιας δυσλειτουργικής εναρκτήριας συνάντησης – παραδείγματος προς αποφυγή

(Απόσπασμα «Το aircindition <», ΕΚΕ 50-EAΠ, 1999, )

Page 9: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Δραστηριότητα 1

Page 10: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

2. «Τεχνηέντως < Τέχνη Εντός»

Παρατήρηση έργων τέχνης

Σκοπός της δραστηριότητας

Μια δραστηριότητα-γέφυρα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους του εργαστηρίου, η οποία στοχεύει στο να

γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι «δια της τέχνης» τις αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

ενηλίκων

Page 11: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Δραστηριότητα 2

Page 12: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

«Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Τα μιλήσαμε < τα συμφωνήσαμε;»

Page 13: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

3. «Υπάρχει λόγος τα δύσκολα να γίνουν

απλά; Το puzzle των προσδοκιών μας»

Εργασία σε ομάδες με ημιδομημένο σενάριο

Σκοπός της δραστηριότητας

Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής τους ομάδας

Να τα λαμβάνουν υπόψη τους κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος

Page 14: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

«Υπάρχει λόγος τα δύσκολα να γίνουν απλά; Το puzzle των προσδοκιών μας»

Η κάθε ομάδα παίρνει από ένα έργο χωρισμένο σε τέσσερα μέρη

Η μία ομάδα γράφει τις ευκολίες (θετικά) και η άλλη τις δυσκολίες (αρνητικά) που αναμένεται να συναντήσει στην εκάστοτε υποθετική ομάδα

Τις ανακοινώνουν στην ολομέλεια, αφού γίνει σύνθεση του έργου κάθε ομάδας

Σύνθεση σε 2 ομάδες των 8 ατόμων

Αξιοποιούν τα θετικά και αντιμετωπίζουν τα αρνητικά βρίσκοντας τρόπους να άρουν τις δυσκολίες (Διάλογος)

Καταγραφή Αποτελεσμάτων συζήτησης στον Πίνακα

Page 15: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ «Πξόθεηηαη λα εθπαηδεύζεηε κηα νκάδα άλεξγσλ γπλαηθώλ, ειηθίαο 30-45 εηώλ, νη νπνίεο ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα κε ζθνπό ηελ αλεύξεζε εξγαζίαο. Οξίζηε ηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαη ην πξνθίι ησλ γπλαηθώλ απηώλ. Καηαγξάςηε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε νκάδα ζαο. Καηαγξάςηε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε νκάδα ζαο.» ηη ζςνέσεια οι ηέζζεπιρ ομάδερ ηων ηεζζάπων γίνονηαι δύο ομάδερ ηων οκηώ και απανηούν ζηα επωηήμαηα: •«Με πνηνλ ηξόπν ζθέθηεζηε λα αληηκεησπίζεηε ηα παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηεο νκάδαο ζαο;»

•Μήπσο ηα κεηνλεθηήκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ πιενλεθηήκαηα; Πώο θαη γηαηί;

Page 16: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Δραστηριότητα 3

Page 17: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Σκοπός της δραστηριότητας

Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα δομικά

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συμβολαίου

Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα σύναψής του,

κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Να συντάσσουν «εκπαιδευτικό συμβόλαιο» με τους

εκπαιδευόμενους, το οποίο να ανταποκρίνεται στους

στόχους και τις προσδοκίες της ομάδας

4. «Τα μιλήσαμε<Τα συμφωνήσαμε;»

Page 18: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

To εκπαιδευτικό ή μαθηςιακό ςυμβόλαιο

περιλαμβάνει

τη διάγνωςη των αναγκών των εκπαιδευομένων

τον οριςμό των ςτόχων του προγράμματοσ

τον εντοπιςμό των μεθόδων μάθηςησ

τον προςδιοριςμό των κανόνων λειτουργίασ τησ ομάδασ

την αξιολόγηςη τησ ατομικήσ και ομαδικήσ εξέλιξησ

Page 19: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

MEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 2 Αλαινγηζηείηε όηη είζαζηε εθπαηδεπηήο ζε

έλα Πξόγξακκα Εθκάζεζεο ηεο Ειιεληθήο

Γιώζζαο ωο δεύηεξεο ζε εξγαδόκελνπο

κεηαλάζηεο.

MEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 3 Αλαινγηζηείηε όηη είζαζηε εθπαηδεπηήο ζην ηξίην ηκήκα ελόο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο

ηεο Ννκαξρηαθήο Επηηξνπήο Λαϊθήο Επηκόξθωζεο. Καηά ηελ πξώηε ζαο ζπλάληεζε κε ηνπο

εθπαηδεπόκελνύο ζαο, δεηάλε λα κάζνπλ από εζάο εάλ ζα δνπιεύεηε όπωο νη εθπαηδεπηέο ηωλ δύν

πξνεγνύκελωλ ελνηήηωλ, αθήλνληαο παξάιιεια λα ελλνεζεί όηη δελ είραλ ηελ ππνζηήξημε πνπ πεξίκελαλ

θαη εθθξάδνληαο ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεηαη λα θάλεηε εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην ζην κέζνλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλ λαη

πνηα είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζεωξείηε απαξαίηεην λα πεξηέρνληαη ζε απηό;

MEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 1

Αλαινγηζηείηε όηη είζαζηε ζπληνληζηήο ζε έλα

Πξόγξακκα Σπκβνπιεπηηθήο Εθπαηδεπηηθώλ

Α/ζκηαο – Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ην νπνίν

ηίζεηαη γηα πξώηε θνξά ζε εθαξκνγή ζε

ζρνιείν ηεο πόιεο ζαο.

P

Πνην λνκίδεηε όηη είλαη ην εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην πνπ πξέπεη λα ζπλαθζεί ζηελ αίζνπζα

κεηαμύ ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ θαη εζάο ζε επίπεδν νινκέιεηαο ηεο ηάμεο

Page 20: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Δραστηριότητα 4

Page 21: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

«Αξιολόγηση του Εργαστηρίου»

Αναστοχασμός για το τι έγινε <.

«Μου άρεσε η εναλλαγή των εκπαιδευτριών, είναι κάτι που πιθανά πρέπει να σκεφτούμε και στις δικές μας δουλειές<» «Δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος <μου άρεσε τόσο<.» «Τα πρακτικά ζητήματα στην εκπαίδευση είναι απαραίτητα αν και όχι πάντοτε ελκυστικά<Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό: πρώτα θα αυτό-εκπαιδευτώ και στη συνέχεια θα νιώσω έτοιμος/η να εκπαιδεύσω<»

«Αυτό ήταν μια αρχή. Έχουμε ανάγκη για περαιτέρω γνώση και εμβάθυνση»

Page 22: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

«Αξιολόγηση του Εργαστηρίου»

<τι δεν έγινε < και πρέπει να γίνει

«Ξεφύγαμε από το χρόνο και στο πρώτο και στο δεύτερο εργαστήριο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί ερχόμαστε από πολύ μακριά.»

«Το εργαστήρι αυτό (β! μέρος) είναι το πρώτο στο οποίο συμμετείχα και το βλέπω σαν αρχή! Ακόμη δεν είμαι σε θέση να εφαρμόσω όσα βίωσα, θέλω επιπλέον εκπαίδευση<»

«<θέλω επιπλέον εκπαίδευση»

Page 23: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

«Η συνεχής εκπαίδευση και αυτομόρφωση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν αποτελεί μόνο προαπαιτούμενο της επάρκειάς τους, αλλά χαρακτηριστικό του ήθους που προσιδιάζει στο ρόλο τους» Ο διάλογος και η αλληλεπιδραστική σχέση Εκπαιδευτή – Εκπαιδευόμενου είναι εγγενή χαρακτηριστικά της ιδεολογίας της τέχνης

Page 24: Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε... το συμφωνήσαμε; | Ελένη Ζερβουδάκη

Η «απελευθερωτική παιδαγωγική»

που προτείνουν διάφοροι στοχαστές με

κλασικό τον P. Freire επιχειρεί να βρει

μία ακόμη εφαρμογή της στο Πρόγραμμα

«ΕΣΙΑ σε ΔΡΑΗ» του Επιστημονικού

Δικτύου Eκπαίδευσης Eνηλίκων Kρήτης

(ΕΔΕΕ.Κ)

Για μια άλλη νοοτροπία στο χώρο της

ενήλικης εκπαίδευσης σταθερά μέσα από

την τέχνη …

Σας ευχαριστούμε!