Λύσεις Ασκήσεων...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  40.759
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Λύσεις Ασκήσεων...

1451451461461471471.11. , :st m s1204/ =30m/s. :2.t,:sttst s t s

l l 1980 2010200.3.. :S=E1+E2S=10.10m+20.20mS=500m..st m 50412 5 ,148148.4. . (): xtx t1 1(1) ():s xt s x t2 2

(2) (1) (2) :x + s - x =1 t + 2 t s = (1+ 2)t ts s t s

1 2100010 1540.1 x :x =1 tx = 10.40mx = 400m.. :1491495.. t, :S = t S = t . :S - S = ( -)t d = ( -)ttd s t s

50030 2050. :S =t = 30.50m S = 1.500m.6. x =10t x = t , - =10m/s. :: s=t=10.5ms=50m, .7. . 0 = 0 : = t = 2.15m/s =30m/s.. :s t ms m 12122 15 2252 2.8. . .: s E ms m 1210 20 100 .. ,,tm s m s 201022 2/ / .150150 s, :s s s t t m m s m 2 1 2212 2 21212122 2122 1 3 .9. . -.: s ms m

30 10220 400 .. : stm s m s 40030403/ / .10. = 8+2t = 0+ t, 0 = 8m/s = 2m/s2. :s s s t t t t s t t t t s m s m

4 2 0 4 420 2 220 4 2 42221212128 4 2122 16 428( ) ( ) ( ) ( )11.. = (t) . - t =6s - = 30m/s.. () 10s .:s ms m1 11210 50 250 .151151 () 10s - .:s2 =10.30m s2 = 300m. () () t =10s s = 300m - 250m s = 50m.. t . , - :t tt t t t s ( ), .10250 30 10 50 6 12 512. . : = + t 30 = +10 () AB t t 12200 10121002()()() . () : = 30 - 10 () () :200 = (30 - 10) 10 + 50 = 2m/s2. () : = (30 - 10.2)m/s = 10m/s.13. 0,7s 0 , s1 =0t1 = 20. 0,7m s1 = 14m. s = (50 - 14)m s = 36m. :sms mmax max.

0222202 1020 smax < s .14. ( ) . ls m =2m/s2,0 = 20m/s. : ( ) . l s t t t t02 21270 55 20122152152 t1 = -25s t2 = 5s .15. . -.:x1 = x2 10t =4t2 4t = 10 t =2,5s.. 1 =10m/s, 0 = 0 = 8m/s2. :16. . 11s S mS m

12 3 9 5 99 623 81 . :Stm s m s

81117 36 / , / .. 3s tm s m s12129 033

/ / , 3s - tm s m s2222331/ / .17. . : t t t t s 00025 10 2 2 5 ,153153 s t t s m s m

02 21210 2 512 2 2 5 18 75 , , , .. = 0 - t = 0 - :0102500 t ts t s. () :sms mmax max.

0222102 22518. . ts, (t - 4)s . :s t s t

121241222 .. s = s, :12124 16 2 5 16 812222 2 t t t t t . , ,-t=20s 418 ,s 4s.s s s ms m 1216 20 3202, .. : = 1 t = 1,6.20m/s = 32m/s = 2 (t - 4) = 2,5 (20 - 4)m/s =40m/s. -: stm s m s 3202016 / / .. =f(t)s =f(t):15415419. . : 0 5 t s 0 = 10m/s. : 5 15 s t s = 20m/s. :15 20 s t s - tm s124 / . tm s224 / .. 0 5 t s:t t tm s m sA

112 220 105 02 / / .. - .s m m m

10 2025 10 201220 512520 75 200 50 50 3751 6 :x = (75 + 200 + 50 - 50)m x = 25m. -.. : stm s m s 3752515 / / .1551551.21. :F = F1 + F2 = (80 + 60)N F = 140N . :F = F1 - F2 = (80 - 60)N F = 20N.2. F :F=(20+10)N -5N F= 25NF=20N-(10+5)N F= 5NF=(20+10+5)N F= 35N3. . F = F1 + F2.F=4F2+F2F2=2N F1 = 4F2 F1 = 8N.- .. -- F = F1 - F2. F = 3F2 - F2 F2 = 5N F1 = 3F2 F1 = 15N .4. . Hooke :F = x. x = 20cm F = 80N :80N=K.20cmKNcm KNcm 80204 .156156, B = Kx - :. :. :cmN cm 2054 / , .5.,=0, F = m , F = 0. F3 - F2, :F1 - F2 - F3 = 0 F3 = F1 - F2 = (22 - 7)N F3 = 15N.6., F, F B . : F-B=0F=BF=200N.7.F F = 20N , - . , .(cm) 5 8 10 15 20() 20 32 40 60 80 1571578. t

: m s m s522 52 2/ , / . :F = m = 10.2,5N F = 25N.9. = 4t = t - - =4m/s2. :F=m=1. 4F=4N.10. :tm s m s

14 10222 2/ / . :F = m =10.2 F = 20N.11. . :Fmm s m s Fmm s m s1112122222224141535

/ // / .. 18m t S1 S2 :S2 - S1 = (18-10)m S2 - S1 = 8m. :1212812 512 4 82 5 2 8 16 42212 2 22 2 2 t t t t t t t t s , .12. . Fmm s m s11 21220201/ /t1, 0 S1.- :s t s t1 1 121 121212 () t t0 1 1 0 1 () 158158 Fmm s m s22 2225200 25/ , /- tt20212() st20221222 2 ()s s s tts t t t s 1 2 121221212112 2122 40 4 . F2 s t s s m1 12 2112124 8 .. :t t t tts t s

1 2 112440 2520,.13. . :s t stm s m s122 48163222 2/ / .. F=mF=F1+F2-F3:F1 + F2 - F3 = m 6 + 2 - F3 =1.3 F3 = 5N.14. F = F1 - F2 = 40N - 20N F = 20N. F = m m kg 2003 ,. :F m Fmm s m s

4020030 62 2,/ , / .,,. 15915915.:h g t th thg

122822 2 t = 2s.16. t, :h gt thg 1222 t = 6s. t :t= t - t t= (6 - 1)s = 5s. h g t m h m 121210 5 1252 2. h :h = h - h= (180 - 125)m h = 55m.17. . :F m Fmm s m s

2 104000542 2./ / . :S s s 0202022 2 0 = 20m/s.. :ts t s

02054.. : 16016018.. t.: h g t thg 1222t = 3s. - , t= t - t t= (3 - 1)s t= 2s. :h t g t h g tt m s m s

0202020121245 5 2212 5 / , / .. : 1611611.31..:F2 = F12 + F22 = 2F12 FF122

F F N F F N1 2 1 250 5 22. F1 F2 :F F F1222F N.41- F3 F.F F N.3413. F F1, F2 :F F F1222F=10N. - :Fm m s m s 101102 2/ / - F -F2$6 :FF T T 126834 .1621624. . :h g t ght 12222 g m s g m s

2 7 231622 2,/ , / ..) , 3s.) :x = t x = 12.3m x =36m.5.. x y :x = t () y g t 122()x= 0() y = gt (). () :y g t gyt g m s g m s

122 2 500101022 22 2/ / .. x (0), x. ,, x = 0 t = 150.10m x = 1.500m.6. . 1 = 2 = , . - :B1 - T =m1 (1) T -B2 =m2 (2).. (1) (2) :1 - + - 2 = m1 +m2 1 - 2 = (m1 +m2) m g mgm m ms ms

1 21 22 230 1045 .. , . . (1): = B1 - m1 = (3.10 - 3.5) = 15. 1631637. . F . x y, :F = m x = m (1).. (1):m g = m = g g

2.8. . mg . g, F .. - :F - Mg - mg = (M + m) F = [(1.920 + 80) .2 + 1.920.10 + 80.10]N F =24. 000N.. :N - mg = m N = m + mg N = (80.2 + 80.10)N = 960.9.. :s t t122.t :s s s m s m s

12 2 2102 105222 222 2/ / .. :F=mF=5.5NF=25N. F>F :F = F - T T = F - F = (30 - 25)N T = 5N.. : = F = mg Tmg 55 10 = 0,1. 16416410. . F , .-:s s m s m smaxmax,/ . / .

2 2 22 22 2302 0 22 250. :F = m = 60.2. 250 F =135. 000N.11. . = 0, F = 0 F - T = 0 T = F = 120. = F 120250 = 0,48.. ==0,48.160 =76,8. F :F= F = 76,8.12. . - ..-:1 -=m1 (1) - = m2 (2). - (1) (2) 1 - = (m1 + m2) =F =m2g:m1g - m2g = (m1+ m2) m s

8 10 0 25 12 1012 82,/=2,5m/s2.13.. O.. : = F F = y = mg, : = .mg T N361 1032 = 2,5. 165165. :F = m Bx - T = m mg - = m m s 1 10 122 512,/ = 2,5m/s2. :s t m 12122 5 12, s = 1,25m.14. . = 35m/s. : R

2, Rm20 82, R = 0,4m. m s

350 422,/ = 3. 062,5m/s2.15.=R,

2 : R m s 2 2 31424 3 6006380 103 ,.. / = 463m/s. : R 2 234636380 10 . = 0,034m/s2.16. : R fm s 222 314 8 513 8 1023 , ,,/ = 368.103m/s. :Rm s 23232368 1013 8 102 ,/ = 19,6.106m/s2.17. :f Hz 78060 f = 13Hz. 166166 : = R = 2fR fm s 222 314 130 662 ,,/ = 26,9m/s Rm s 2 2226 9033,,/ = 2. 193m/s2.18. , , 25% .:F(max) = 0,25B F(max) = 0,25mg.FmR mgmR(max)max max,2 20 25 gRmax,0 25 max = 13m/s.19. : = 12h = 12.3. 600s = 43. 200s = 1h = 1.3. 600 = 3. 600s. 3 t. tt 2 (1) tt 2(2). 3 (1) (2) 2 23 tt 21 1 13213 600143 20013t t

. . t = 10,9min.20.t , : tds t s 24000 005 , . - t .4 :tradsrad s ,,/40 005 0 02 = 50 rad/s. 16716721. . : R hR h ..2 m s 2 3144 3 6006 400 10 6 400 103 3,.. . / = 5. 581m/s.. :rad s2 2 3144 3 600 ,./ = 4,36.10-4rad/s.22.. :F + Fy = B F = m g - F60 F F

10 10 4032100 20 3 F = 65,36.. 5s = t, . Fx = m FxmFmm s 6040 12102/ = 2m/s2. = t = 2.5m/s = 10m/s.. :S S S t t S t t m 5 4 52425242 2 2121212122 5 4 S = 9m. 16816823. . F T _. F = T F = F F = = 0,2.1.000 F = 200N.. :F mF gB m s m s

..500 20010100032 2./ / .. . : s t ts 1222t = 4s. : = t = 3.4m/s = 12m/s.24. . y :F - 30 = 0 F mg F . 30 1 10325 3. :30 = m mg m

30 = g 30 = 5m/s2.. 0=0,: S t ht

12 30122 2th

230t = 2s. = t = 5.2m/s = 10m/s.. = g 45 Sh 45 . - thg 2452 169169 t g hg gh 4524522. - h , - = 10m/s.25.. :F - T = m1 (1) T= m2 (2)(1)(2):F m m B BgB BggF N F N.

1 21 2 1 28200 500887 5 ,. F (2) :T mBgg B 22 28 8 = 62,5. 1701701.41. :F G m mRG mrN F N.p p pp

222112721523546 67 10167 104 104 65 10,,, 2. . :g GmRm s g m s 21120522 1 26 67 107 105 5 10154 10 ,,/ , / . . :F = m g = 100.1,54.10-1N F = 15,4N.3. B F GMmR hmR h

22 :GMR h GM gR gRR gR

. , :.020204 44. :gGMR gGMR0202( ) ( ) , :ggMRM R g gM RMRg gM RM R g g 00220 0220 0220 016811681( )( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) 1711715. = r :G MR R RG MR RG MRg R Rg2224232 32422 3 2 3020

.6. F1 = F2, :GxGxx x x x m9 1154 19 4 225 30 62 22 2

.7. :g g GMxG MxMMxxMM

12222124424 1036 10181 .8. . Fg = F :G MmrmrGMr r rG Mr222 21 , m .. r= 4r :rG Mr rG Mr . 14 41818,9.h, : B GMmR B GMmRh 3202 . :BBRR B Bh h022091919 , Bh =10N. 17217210. h :F GMmR F GMmRhh

32492 2() F GMmR GMRFm02 20

() , FFmm FN F .h h h

0491014 2009888 911. . :K m mGMR m GMRm g RR KmgR

1212 512 512 5 1022020. ,, .. , .12. . g R GMR hg R g RR h h R 0 0 023 32

.. GR h

- . R hR h ..2, R h

2, -. 17317313. . g gh

140 :GMR hGMR R h R h R

2 222144 ..K m mGMR m GMRm g RR K mg R

1212 212 212 21422020. 1741742.11. :P = m , km h m s m s