Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή...

41
Υδάτινες διαδρομές Υδάτινες διαδρομές από το χτες στο σήμερα από το χτες στο σήμερα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Μουσείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Μουσείο Ύδρευσης και την Ιστορία της Θεσσαλονίκης Ύδρευσης και την Ιστορία της Θεσσαλονίκης Δρ. Κανταρτζή Ευαγγελία Δρ. Κανταρτζή Ευαγγελία Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Θεσσαλονίκης Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Θεσσαλονίκης Παρουσίαση Βιβλίου της Μαρίας Ρεπούση Παρουσίαση Βιβλίου της Μαρίας Ρεπούση (κ.ά) (κ.ά) Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Οι μεγαλύτεροι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται για το Οι μεγαλύτεροι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται για το νερό νερό

description

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμα στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

Transcript of Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή...

Page 1: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Υδάτινες διαδρομέςΥδάτινες διαδρομέςαπό το χτες στο σήμερααπό το χτες στο σήμερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Μουσείο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Μουσείο Ύδρευσης και την Ιστορία της ΘεσσαλονίκηςΎδρευσης και την Ιστορία της Θεσσαλονίκης

Δρ. Κανταρτζή ΕυαγγελίαΔρ. Κανταρτζή ΕυαγγελίαΣχολική Σύμβουλος Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΣχολική Σύμβουλος Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Βιβλίου της Μαρίας Ρεπούση (κ.ά)Παρουσίαση Βιβλίου της Μαρίας Ρεπούση (κ.ά)Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Οι μεγαλύτεροι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται για το Οι μεγαλύτεροι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται για το νερόνερό

Page 2: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Τα τελευταία χρόνια πνέει ένας διαφορετικός άνεμος στα σχολεία μας. Εκπαιδευτικά προγράμματα όπως ευρωπαϊκά προγράμματα, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικά, πρόγραμμα Μελίνα, Ευέλικτη Ζώνη πραγματοποιούνται στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Page 3: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Υδάτινες διαδρομέςΥδάτινες διαδρομέςαπό το χτες στο σήμερααπό το χτες στο σήμερα

Τη φετινή χρονιά στα σχολεία της Α/θμιας Τη φετινή χρονιά στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης γενικεύθηκε ένας θεσμός, ο Εκπαίδευσης γενικεύθηκε ένας θεσμός, ο οποίος ήταν προαιρετικός μέχρι πέρυσι, ο οποίος ήταν προαιρετικός μέχρι πέρυσι, ο θεσμός της Ευέλικτης Ζώνης.θεσμός της Ευέλικτης Ζώνης.

Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης δίνει Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης δίνει νέα πνοή στο σχολείο καθώς οι καινοτομίες νέα πνοή στο σχολείο καθώς οι καινοτομίες που εισάγει, βασίζονται στη διαφορετική που εισάγει, βασίζονται στη διαφορετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, στις επιλογές των θεμάτων, στα μέσα, στα στις επιλογές των θεμάτων, στα μέσα, στα υλικά αλλά το σπουδαιότερο στην αλλαγή υλικά αλλά το σπουδαιότερο στην αλλαγή ρόλων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και ρόλων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών. των μαθητών/τριών.

Page 4: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Υδάτινες διαδρομέςΥδάτινες διαδρομέςαπό το χτες στο σήμερααπό το χτες στο σήμερα

Εξάλλου η φιλοσοφία της ζώνης αυτής Εξάλλου η φιλοσοφία της ζώνης αυτής είναι άρρηκτα δεμένη και συνυφασμένη με είναι άρρηκτα δεμένη και συνυφασμένη με τα νέα προγράμματα σπουδών, τα τα νέα προγράμματα σπουδών, τα λεγόμενα Διαθεματικά αλλά και με τα νέα λεγόμενα Διαθεματικά αλλά και με τα νέα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία περιμένουμε σχολικά εγχειρίδια, τα οποία περιμένουμε από το επόμενο σχολικό έτος. από το επόμενο σχολικό έτος. Τα νέα σχολικά εγχειρίδια προβλέπουν Τα νέα σχολικά εγχειρίδια προβλέπουν την εκπόνηση σχεδίων εργασίας, μέθοδο την εκπόνηση σχεδίων εργασίας, μέθοδο διδακτική που συνδέεται με την ευέλικτη διδακτική που συνδέεται με την ευέλικτη ζώνη.ζώνη.

Page 5: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Υδάτινες διαδρομέςΥδάτινες διαδρομέςαπό το χτες στο σήμερααπό το χτες στο σήμερα

• Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα , είναι Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα , είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στην νέα ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στην νέα πρόταση που εισάγεται με τα πρόταση που εισάγεται με τα Διαθεματικά Διαθεματικά Αναλυτικά Προγράμματα,Αναλυτικά Προγράμματα, δηλαδή την δηλαδή την προσέγγιση της γνώσης με διαθεματικό προσέγγιση της γνώσης με διαθεματικό τρόπο.τρόπο.

Page 6: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

• ΔιαθεματικότηταΔιαθεματικότητα είναι ο τρόπος είναι ο τρόπος οργάνωσης του ΑΠ που καταργεί τα οργάνωσης του ΑΠ που καταργεί τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα την οποία τη γνώση ως ενιαία ολότητα την οποία προσεγγίζει μέσα από τη συλλογική προσεγγίζει μέσα από τη συλλογική διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων που παρουσιάζουν προβλημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον με το κριτήριο των ενδιαφέρον με το κριτήριο των μαθητών.μαθητών.

Page 7: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

• Διεπιστημονικότητα Διεπιστημονικότητα είναι ο τρόπος είναι ο τρόπος οργάνωσης του ΑΠ που διατηρεί τα οργάνωσης του ΑΠ που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο επιλογής και διάταξης της σχολικής επιλογής και διάταξης της σχολικής γνώσης αλλά επιχειρεί με πολλούς γνώσης αλλά επιχειρεί με πολλούς τρόπους να συσχετίσει μεταξύ τους τρόπους να συσχετίσει μεταξύ τους το περιεχόμενο των διακριτών το περιεχόμενο των διακριτών μαθημάτωνμαθημάτων

Page 8: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Τα βασικά χαρακτηριστικά Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος.του προγράμματος.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Γ, Δ, Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξεων) και Ε, ΣΤ τάξεων) και ΓυμνασίουΓυμνασίου..

Το θέμα του είναι η Το θέμα του είναι η Ιστορία της ύδρευσης Ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης,της Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα όμως είναι ταυτόχρονα όμως είναι ένα πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας, που ένα πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας, που διερευνά την ιστορία της πόλης από τα διερευνά την ιστορία της πόλης από τα μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.

Βασίζεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις Βασίζεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις της μουσειακής εκπαίδευσης και της της μουσειακής εκπαίδευσης και της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Page 9: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Υδάτινες διαδρομέςΥδάτινες διαδρομέςαπό το χτες στο σήμερααπό το χτες στο σήμερα

To To πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της στα πλαίσια της Ευέλικτης ΖώνηςΕυέλικτης Ζώνης. .

Στα πλαίσια άλλων μαθημάτων ως Στα πλαίσια άλλων μαθημάτων ως διαθεματική διαθεματική δραστηριότητα.δραστηριότητα.

Αξιοποίηση των Αξιοποίηση των διδακτικών επισκέψεωνδιδακτικών επισκέψεων

Page 10: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Υδάτινες διαδρομέςΥδάτινες διαδρομέςαπό το χτες στο σήμερααπό το χτες στο σήμερα

Page 11: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Υδάτινες διαδρομέςΥδάτινες διαδρομέςαπό το χτες στο σήμερααπό το χτες στο σήμερα

Θεματολογία του είναι η ιστορία της Θεματολογία του είναι η ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης.ύδρευσης της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος:Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος:

• Καλλιέργεια θετικών στάσεων και Καλλιέργεια θετικών στάσεων και αντιλήψεων προς το περιβάλλοναντιλήψεων προς το περιβάλλον

• Οικολογική αντίληψηΟικολογική αντίληψη

Page 12: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε τρεις Το πρόγραμμα οργανώνεται σε τρεις φάσεις:φάσεις:

• Η πρώτη φάση έχει χώρο το σχολείο. Οι Η πρώτη φάση έχει χώρο το σχολείο. Οι μαθητές κατατοπίζονται και προσπαθούν μαθητές κατατοπίζονται και προσπαθούν να κατανοήσουν τις εξελίξεις ανάμεσα να κατανοήσουν τις εξελίξεις ανάμεσα στην ύδρευση και την ιστορία της πόλης. στην ύδρευση και την ιστορία της πόλης. Τόπος: ΘεσσαλονίκηΤόπος: Θεσσαλονίκη..

• Χρόνος: το δεύτερο μισό του 19ου αιώναΧρόνος: το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα

Page 13: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Οι μαθητές σε αυτή τη φάση Οι μαθητές σε αυτή τη φάση προετοιμάζονται για την επίσκεψη στο προετοιμάζονται για την επίσκεψη στο μουσείο.μουσείο.

Το υλικό που χρησιμοποιείται :Το υλικό που χρησιμοποιείται :είναι ιστορικές πηγές (γραπτές, οπτικές, είναι ιστορικές πηγές (γραπτές, οπτικές,

προφορικές)προφορικές)

Πληροφοριακό/εκπαιδευτικό υλικόΠληροφοριακό/εκπαιδευτικό υλικό

Page 14: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Οι στόχοι της φάσης αυτής Οι στόχοι της φάσης αυτής είναι:είναι:

Να συνειδητοποιήσουνΝα συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις αλλαγές που οι μαθητές τις αλλαγές που έχουν γίνει στην υδροδότησης της πόλης και στις έχουν γίνει στην υδροδότησης της πόλης και στις ανθρώπινες συνήθειες αναφορικά με το νερόανθρώπινες συνήθειες αναφορικά με το νερό

Να αισθανθούνΝα αισθανθούν τις δυσκολίες που είχαν οι άνθρωποι τις δυσκολίες που είχαν οι άνθρωποι σε παλαιότερες εποχές για να έχουν το αγαθό αυτόσε παλαιότερες εποχές για να έχουν το αγαθό αυτό

Να συνδέσουνΝα συνδέσουν την ιστορία της ύδρευσης μιας πόλης την ιστορία της ύδρευσης μιας πόλης με το φυσικό αλλά ταυτόχρονα και ιστορικό της με το φυσικό αλλά ταυτόχρονα και ιστορικό της περιβάλλονπεριβάλλον

Να εννοιολογήσουνΝα εννοιολογήσουν την «άντληση» μια από τις την «άντληση» μια από τις βασικές έννοιες για την κατανόηση της ιστορίας της βασικές έννοιες για την κατανόηση της ιστορίας της ύδρευσηςύδρευσης

Page 15: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Η φάση περιλαμβάνει πέντε Η φάση περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες:θεματικές ενότητες:

Οι φωτογραφίες λένεΟι φωτογραφίες λένε

Η διήγηση της γιαγιάςΗ διήγηση της γιαγιάς

Το νερό στην πόλη της ΘεσσαλονίκηςΤο νερό στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Το ποτάμι του χρόνουΤο ποτάμι του χρόνου

Η έννοια της άντλησηςΗ έννοια της άντλησης

Page 16: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Οι ενότητες αναπτύσσονται σε Οι ενότητες αναπτύσσονται σε 1-3 διδακτικά δίωρα1-3 διδακτικά δίωρα ή και σε περισσότερα για όσους/ες επιθυμούν να ή και σε περισσότερα για όσους/ες επιθυμούν να εργαστούν περισσότεροεργαστούν περισσότερο

• Χρήση πηγώνΧρήση πηγών

• Συμμετοχική και ενεργητική Συμμετοχική και ενεργητική προσέγγιση της γνώσηςπροσέγγιση της γνώσης

• Τα ΔΕΠΠΣ στις προτεινόμενες Τα ΔΕΠΠΣ στις προτεινόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις προτείνουν την διερευνητική και προτείνουν την διερευνητική και ανακαλυπτική προσέγγιση που ανακαλυπτική προσέγγιση που απαιτούν δραστηριοποίηση των απαιτούν δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών και τις επισκέψεις μαθητών/τριών και τις επισκέψεις στο περιβάλλον (βιωματική στο περιβάλλον (βιωματική προσέγγιση)προσέγγιση)

Page 17: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία
Page 18: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία
Page 19: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Η εξερεύνηση γίνεται σε Η εξερεύνηση γίνεται σε τρία επίπεδατρία επίπεδα

Αρχιτεκτονική και Αρχιτεκτονική και θέση του Μουσείουθέση του Μουσείου

Εσωτερικό του Εσωτερικό του Μουσείου Ύδρευσης Μουσείου Ύδρευσης (μηχανές)(μηχανές)

Υπαίθρια εκθέματα του Υπαίθρια εκθέματα του ΜουσείουΜουσείου

Β΄ΦΑΣΗ (Εξερεύνηση του Μουσείου Ύδρευσης

Page 20: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Στόχοι της Β΄ φάσηςΣτόχοι της Β΄ φάσηςΝα Να αντιληφθούναντιληφθούν οι μαθητές/τριες την παλαιότητα- οι μαθητές/τριες την παλαιότητα-αυθεντικότητα του κτιρίου και των εγκαταστάσεών τουαυθεντικότητα του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του

Να συνειδητοποιήσουνΝα συνειδητοποιήσουν το πέρασμα από την ατμοκίνηση το πέρασμα από την ατμοκίνηση στην πετρελαιοκίνηση και στη συνέχεια στην στην πετρελαιοκίνηση και στη συνέχεια στην ηλεκτροκίνηση, συσχετίζοντάς το με την αύξηση των ηλεκτροκίνηση, συσχετίζοντάς το με την αύξηση των αναγκών της πόλης σε νερό και την τεχνολογική αναγκών της πόλης σε νερό και την τεχνολογική εξέλιξηεξέλιξη

Να κατανοήσουνΝα κατανοήσουν βιωματικά την έννοια της βιωματικά την έννοια της «άντλησης» μέσα από το χειρισμό τριών διαφορετικών «άντλησης» μέσα από το χειρισμό τριών διαφορετικών τρόπων άντλησης του νερού: της τουλούμπας, της τρόπων άντλησης του νερού: της τουλούμπας, της περιστροφικής αντλίας και του Κοχλία του Αρχιμήδηπεριστροφικής αντλίας και του Κοχλία του Αρχιμήδη

Page 21: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Οι θεματικές ενότητες είναιΟι θεματικές ενότητες είναι::Θέση Μουσείου Ύδρευσης-Αρχικές Θέση Μουσείου Ύδρευσης-Αρχικές Εγκαταστάσεις (Αρχιτεκτονική)Εγκαταστάσεις (Αρχιτεκτονική)

Page 22: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Άντληση-Μετατροπή Άντληση-Μετατροπή Ενέργειας-ΜηχανέςΕνέργειας-Μηχανές

Page 23: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Μεταφορά και Αποθήκευση πόσιμου νερού-Μεταφορά και Αποθήκευση πόσιμου νερού-Διαχείριση πόσιμου νερού (Τα κατάλοιπα Διαχείριση πόσιμου νερού (Τα κατάλοιπα του χρόνου)του χρόνου)

Page 24: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Γ΄Φάση (επιστροφή στο Γ΄Φάση (επιστροφή στο σχολείο)σχολείο)

• Στόχοι Στόχοι μεταγνωστικοίμεταγνωστικοί (αξιοποίηση (αξιοποίηση των γνώσεων που απόκτησαν οι των γνώσεων που απόκτησαν οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων φάσεων)προηγούμενων φάσεων)

• Διαθεματικές Διαθεματικές προεκτάσειςπροεκτάσεις

Page 25: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Πρώτος άξονας μελέτης είναι Πρώτος άξονας μελέτης είναι

«Το νερό στην ιστορία και την παράδοση»«Το νερό στην ιστορία και την παράδοση»

Page 26: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Το νερό μέσα από τους μύθους και τις παραδόσειςΤο νερό μέσα από τους μύθους και τις παραδόσεις

Αισθητική Αγωγή

Λογοτεχνία

Γλώσσα

Page 27: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Μ. Περιβάλλοντος

ΤεχνολογίαΘρησκευτικά

Page 28: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Παραδοσιακά επαγγέλματαΠαραδοσιακά επαγγέλματαΓλώσσα

Κ. και Π. ΑγωγήΘεατρική Αγωγή

Page 29: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Νερό και έργα ανθρώπων

Γεωγραφία Τοπική ΙστορίαΓλώσσα

Μουσική

Page 30: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Το νερό πηγή έμπνευσης

Τεχνολογία

ΕικαστικάΓλώσσα Λογοτεχνία

Page 31: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Δεύτερος θεματικός άξοναςΔεύτερος θεματικός άξονας «Το νερό σήμερα»«Το νερό σήμερα»

Στόχος του άξονα αυτού είναι Στόχος του άξονα αυτού είναι η η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησηςκαλλιέργεια οικολογικής συνείδησης

Να συνειδητοποιήσουνΝα συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες οι μαθητές/τριες την απόλυτη ανάγκη της προστασίας της την απόλυτη ανάγκη της προστασίας της φύσης και του νερού, που αποτελεί στοιχείο φύσης και του νερού, που αποτελεί στοιχείο της, να υιοθετήσουν στάσεις ζωής και να της, να υιοθετήσουν στάσεις ζωής και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην προστασία της ποιότητας συμβάλουν στην προστασία της ποιότητας του νερού και τη σωστή διαχείρισή του.του νερού και τη σωστή διαχείρισή του.

Page 32: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Το νερό στη φύσηΤο νερό στη φύσηΜαθηματικά

Γλώσσα

Page 33: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Νερό, φυσικός πόρος σε ανεπάρκειαΝερό, φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια

Θρησκευτικά

΄Διαχείριση πληροφορίας

Κ. και Π. Αγωγή

Γεωγραφία

Γλώσσα

Page 34: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Ο κύκλος του νερούΟ κύκλος του νερούΕικαστικά

Φυσική

Μ. Περιβάλλοντος

Page 35: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Ανθρώπινες παρεμβάσεις στον κύκλο του Ανθρώπινες παρεμβάσεις στον κύκλο του νερούνερού

Φυσική

ΜαθηματικάΠεριβαλλοντική Αγωγή

Γεωγραφία

Γλώσσα

Κ. Κι Π. Αγωγή

Μ. Περιβάλλοντος

Page 36: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Γη, μικρός και ευάλωτος Γη, μικρός και ευάλωτος πλανήτηςπλανήτης

Λογοτεχνία

Περιβαλλοντική Αγωγή

Page 37: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Επεξεργασία πόσιμου νερούΕπεξεργασία πόσιμου νερού

΄Νέες Τεχνολογίες

Γλώσσα

Φυσική

Κ. Κι Π. Αγωγή

Page 38: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Εξοικονόμηση νερούΕξοικονόμηση νερού

Μαθηματικά

Γλώσσα

Page 39: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία

Δίκτυο αποχέτευσηςΔίκτυο αποχέτευσης

΄Χρήση πληροφορίας

Γλώσσα

Page 40: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία
Page 41: Παρουσίαση Βιβλίου "υδάτινες διαδρομές¨ από Κανταρτζή Ευαγγελία