Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

33
1502 / Δ.1 «Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα» © VPRC – Ιανουάριος Φεβρουάριος 2008 © VPRC Ιανουάριος Φεβρουάριος 2008 Η Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

description

Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα. Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας της VPRC που δημοσιεύτηκε στον ΑΝΑΠΟΔΟ ΤΥΠΟ (23/2/2008).

Transcript of Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

Page 1: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.1«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008©

VPRC

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

2008

ΗΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΤΗΝΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑ

Page 2: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.2«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΕικόναΕικόνα

––

ΙδέεςΙδέεςτηςτης

ΑριστεράςΑριστεράς

Page 3: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.3«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΣήμεραΣήμερα

στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα

ηη

αριστεράαριστερά

καικαι

ηη

δεξιάδεξιά

έχουνέχουν

μεταξύμεταξύ

τουςτους

πολύπολύ

διαφορετικέςδιαφορετικές

απόψειςαπόψεις,, αρκετάαρκετά

διαφορετικέςδιαφορετικές, , όχιόχι

καικαι

τόσοτόσο

διαφορετικέςδιαφορετικές, , ήή

καθόλουκαθόλου

διαφορετικέςδιαφορετικές;;

((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος))

ΗΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΗΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

/ / ΔΕΞΙΑΔΕΞΙΑ

21

3025

17

4 3

Πολύδιαφορετικές

Αρκετάδιαφορετικές

Όχι και τόσοδιαφορετικές

Καθόλουδιαφορετικές

Δεν υπάρχειαριστερά /δεξιά, δενσημαίνειτίποτα

ΔΓ/ΔΑ

Πολύ / Αρκετά διαφορετικές 51%

Όχι και τόσο / Καθόλου διαφορετικές

42%

Δεν υπάρχει αριστερά / δεξιά, δεν σημαίνει τίποτα

4% ΔΓ/ΔΑ3%

Page 4: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.4«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΣήμεραΣήμερα

στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα

ηη

αριστεράαριστερά

καικαι

ηη

δεξιάδεξιά

έχουνέχουν

μεταξύμεταξύ

τουςτους

πολύπολύ

διαφορετικέςδιαφορετικές

απόψειςαπόψεις,, αρκετάαρκετά

διαφορετικέςδιαφορετικές, , όχιόχι

καικαι

τόσοτόσο

διαφορετικέςδιαφορετικές, , ήή

καθόλουκαθόλου

διαφορετικέςδιαφορετικές;;

ΗΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΗΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

/ / ΔΕΞΙΑΔΕΞΙΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ

20072007 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΝΔΝΔ

20072007

Πολύ / Αρκετά διαφορετικές

49%

Όχι και τόσο / Καθόλου διαφορετικές

44%

Δεν υπάρχει αριστερά / δεξιά, δεν σημαίνει τίποτα

4% ΔΓ/ΔΑ3%

Πολύ / Αρκετά διαφορετικές

56%

Όχι και τόσο / Καθόλου διαφορετικές

39%

Δεν υπάρχει αριστερά / δεξιά, δεν σημαίνει τίποτα

3%ΔΓ/ΔΑ

2%

Page 5: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.5«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΣήμεραΣήμερα

στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα

ηη

αριστεράαριστερά

καικαι

ηη

δεξιάδεξιά

έχουνέχουν

μεταξύμεταξύ

τουςτους

πολύπολύ

διαφορετικέςδιαφορετικές

απόψειςαπόψεις,, αρκετάαρκετά

διαφορετικέςδιαφορετικές, , όχιόχι

καικαι

τόσοτόσο

διαφορετικέςδιαφορετικές, , ήή

καθόλουκαθόλου

διαφορετικέςδιαφορετικές;;

ΗΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΗΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

/ / ΔΕΞΙΑΔΕΞΙΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

20072007 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΚΚΕΚΚΕ

20072007

Πολύ / Αρκετά διαφορετικές

57%

Όχι και τόσο / Καθόλου διαφορετικές

36%

Δεν υπάρχει αριστερά / δεξιά, δεν σημαίνει τίποτα

3% ΔΓ/ΔΑ4%

ΔΓ/ΔΑ1%

Όχι και τόσο / Καθόλου διαφορετικές

38%

Πολύ / Αρκετά διαφορετικές

61%

Page 6: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.6«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΣήμεραΣήμερα

στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα

ποιοποιο

ήή

ποιαποια

κόμματακόμματα

πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

εκφράζουνεκφράζουν

καλύτερακαλύτερα

τιςτις

ιδέεςιδέες

τηςτης

αριστεράςαριστεράς; ; ((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΚΟΜΜΑΚΟΜΜΑ

ΠΟΥΠΟΥ

ΕΚΦΡΑΖΕΙΕΚΦΡΑΖΕΙ

ΤΙΣΤΙΣ

ΙΔΕΕΣΙΔΕΕΣ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

14

11

3

1

1

31

2711ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ / ΣΥΡΙΖΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΛΑΟΣ

ΝΔ

ΚΑΝΕΝΑ

ΔΓ/ΔΑ

Page 7: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.7«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΣήμεραΣήμερα

στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα

ποιοποιο

ήή

ποιαποια

κόμματακόμματα

πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

εκφράζουνεκφράζουν

καλύτερακαλύτερα

τιςτις

ιδέεςιδέες

τηςτης

αριστεράςαριστεράς; ;

ΚΟΜΜΑΚΟΜΜΑ

ΠΟΥΠΟΥ

ΕΚΦΡΑΖΕΙΕΚΦΡΑΖΕΙ

ΤΙΣΤΙΣ

ΙΔΕΕΣΙΔΕΕΣ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ

20072007

%% ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΝΔΝΔ

20072007

%%

12

9

1

1

1

38

19

19ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ / ΣΥΡΙΖΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΛΑΟΣ

ΝΔ

ΚΑΝΕΝΑ

ΔΓ/ΔΑ13

11

7

1

26

31

11ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ / ΣΥΡΙΖΑ

ΛΑΟΣ

ΝΔ

ΚΑΝΕΝΑ

ΔΓ/ΔΑ

Page 8: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.8«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΣήμεραΣήμερα

στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα

ποιοποιο

ήή

ποιαποια

κόμματακόμματα

πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

εκφράζουνεκφράζουν

καλύτερακαλύτερα

τιςτις

ιδέεςιδέες

τηςτης

αριστεράςαριστεράς; ;

ΚΟΜΜΑΚΟΜΜΑ

ΠΟΥΠΟΥ

ΕΚΦΡΑΖΕΙΕΚΦΡΑΖΕΙ

ΤΙΣΤΙΣ

ΙΔΕΕΣΙΔΕΕΣ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

20072007

%% ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΚΚΕΚΚΕ

20072007

%%

4

8

1

65

18

5ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ / ΣΥΡΙΖΑ

ΛΑΟΣ

ΚΑΝΕΝΑ

ΔΓ/ΔΑ 6

4

3

1

19

62

5ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ / ΣΥΡΙΖΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΛΑΟΣ

ΚΑΝΕΝΑ

ΔΓ/ΔΑ

Page 9: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.9«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

Δεν με ενδιαφέρει10%

Μάλλον κατά 26%

Μάλλον Υπέρ 57%

ΔΓ/ΔΑ7%

ΘαΘα

ήσαστανήσασταν

μάλλονμάλλον

υπέρυπέρ

ήή

κατάκατά

τηςτης

δημιουργίαςδημιουργίας

ενόςενός

ενιαίουενιαίου

πολιτικούπολιτικού

κόμματοςκόμματος

τηςτης

αριστεράςαριστεράς μεμε

ένωσηένωση

τουτου

ΚΚΕΚΚΕ

καικαι

τουτου

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ;;

((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος))

ΕΝΩΣΗΕΝΩΣΗ

ΚΚΕΚΚΕ

ΚΑΙΚΑΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

Page 10: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.10«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΘαΘα

ήσαστανήσασταν

μάλλονμάλλον

υπέρυπέρ

ήή

κατάκατά

τηςτης

δημιουργίαςδημιουργίας

ενόςενός

ενιαίουενιαίου

πολιτικούπολιτικού

κόμματοςκόμματος

τηςτης

αριστεράςαριστεράς μεμε

ένωσηένωση

τουτου

ΚΚΕΚΚΕ

καικαι

τουτου

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ;;

ΕΝΩΣΗΕΝΩΣΗ

ΚΚΕΚΚΕ

ΚΑΙΚΑΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ

20072007 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΝΔΝΔ

20072007

ΔΓ/ΔΑ7%Δεν με ενδιαφέρει

6%

Μάλλον κατά 26%

Μάλλον Υπέρ 61%

Μάλλον Υπέρ 48%

Μάλλον κατά 33%

Δεν με ενδιαφέρει14%

ΔΓ/ΔΑ5%

Page 11: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.11«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΘαΘα

ήσαστανήσασταν

μάλλονμάλλον

υπέρυπέρ

ήή

κατάκατά

τηςτης

δημιουργίαςδημιουργίας

ενόςενός

ενιαίουενιαίου

πολιτικούπολιτικού

κόμματοςκόμματος

τηςτης

αριστεράςαριστεράς μεμε

ένωσηένωση

τουτου

ΚΚΕΚΚΕ

καικαι

τουτου

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ;;

ΕΝΩΣΗΕΝΩΣΗ

ΚΚΕΚΚΕ

ΚΑΙΚΑΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

20072007 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΚΚΕΚΚΕ

20072007

Μάλλον Υπέρ 77%

Μάλλον κατά 15%

Δεν με ενδιαφέρει5%

ΔΓ/ΔΑ3%

Μάλλον Υπέρ 76%

Μάλλον κατά 20%

Δεν με ενδιαφέρει3%

ΔΓ/ΔΑ1%

Page 12: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.12«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΠοιαΠοια

απόαπό

τιςτις

τρειςτρεις

λέξειςλέξεις, , ηη

ΕλευθερίαΕλευθερία, , ηη

ΙσότηταΙσότητα

ήή

ηη

ΑλληλεγγύηΑλληλεγγύη πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

ταιριάζειταιριάζει

περισσότεροπερισσότερο

στιςστις

ιδέεςιδέες

τηςτης

αριστεράςαριστεράς;;

((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΑΞΙΑΑΞΙΑ

ΠΟΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΤΙΣΤΙΣ

ΙΔΕΕΣΙΔΕΕΣ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

7

9

6

31

34

13Ελευθερία

Ισότητα

Αλληλεγγύη

Και οι τρεις

Καμία από τις τρεις

ΔΓ/ΔΑ

Page 13: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.13«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΠοιαΠοια

απόαπό

τιςτις

τρειςτρεις

λέξειςλέξεις, , ηη

ΕλευθερίαΕλευθερία, , ηη

ΙσότηταΙσότητα

ήή

ηη

ΑλληλεγγύηΑλληλεγγύη πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

ταιριάζειταιριάζει

περισσότεροπερισσότερο

στιςστις

ιδέεςιδέες

τηςτης

αριστεράςαριστεράς;;

ΑΞΙΑΑΞΙΑ

ΠΟΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΤΙΣΤΙΣ

ΙΔΕΕΣΙΔΕΕΣ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ

20072007

%% ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΝΔΝΔ

20072007

%%

7

5

6

35

34

13Ελευθερία

Ισότητα

Αλληλεγγύη

Και οι τρεις

Καμία από τις τρεις

ΔΓ/ΔΑ 6

14

4

29

33

14Ελευθερία

Ισότητα

Αλληλεγγύη

Και οι τρεις

Καμία από τις τρεις

ΔΓ/ΔΑ

Page 14: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.14«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΠοιαΠοια

απόαπό

τιςτις

τρειςτρεις

λέξειςλέξεις, , ηη

ΕλευθερίαΕλευθερία, , ηη

ΙσότηταΙσότητα

ήή

ηη

ΑλληλεγγύηΑλληλεγγύη πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

ταιριάζειταιριάζει

περισσότεροπερισσότερο

στιςστις

ιδέεςιδέες

τηςτης

αριστεράςαριστεράς;;

ΑΞΙΑΑΞΙΑ

ΠΟΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

ΤΙΣΤΙΣ

ΙΔΕΕΣΙΔΕΕΣ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

20072007

%% ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΚΚΕΚΚΕ

20072007

%%

13

32

41

13Ελευθερία

Ισότητα

Αλληλεγγύη

Και οι τρεις 4

9

38

39

10Ελευθερία

Ισότητα

Αλληλεγγύη

Και οι τρεις

ΔΓ/ΔΑ

Page 15: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.15«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΕικόναΕικόνα

τηςτης

ΑριστεράςΑριστεράς

ΠολιτικώνΠολιτικών

ΠροσώπωνΠροσώπων

Page 16: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.16«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΓιαΓια

τοντον

ΑλέκοΑλέκο

ΑλαβάνοΑλαβάνο

τιτι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε;; ((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Θετική61%

Αρνητική 28%

ΔΓ/ΔΑ11%

35

26

7

20

11

Θετική Μάλλον θετική Μάλλοναρνητική

Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

Page 17: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.17«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΓιαΓια

τοντον

ΛιάναΛιάνα

ΚανέλληΚανέλλη

τιτι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε;; ((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Θετική71%

Αρνητική 24%

ΔΓ/ΔΑ5%

54

17

6

18

5

Θετική Μάλλον θετική Μάλλοναρνητική

Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

Page 18: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.18«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΓιαΓια

τοντον

ΦώτηςΦώτης

ΚουβέληςΚουβέλης

τιτι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε;; ((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Θετική52%

Αρνητική 24%

ΔΓ/ΔΑ24%

30

22

9

16

24

Θετική Μάλλονθετική

Μάλλοναρνητική

Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

Page 19: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.19«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΓιαΓια

τοντον

ΑλέκαΑλέκα

ΠαπαρήγαΠαπαρήγα

τιτι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε;; ((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Θετική45%

Αρνητική 49%

ΔΓ/ΔΑ6%

2521

16

33

6

Θετική Μάλλονθετική

Μάλλοναρνητική

Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

Page 20: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.20«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΓιαΓια

τοντον

ΑλέξηςΑλέξης

ΤσίπραςΤσίπρας

τιτι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε;; ((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Θετική54%

Αρνητική 20%

ΔΓ/ΔΑ26%

31

22

7

13

26

Θετική Μάλλονθετική

Μάλλοναρνητική

Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

Page 21: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.21«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

54 20 26

45 49 6

52 24 24

72 24 5

61 28 11Αλαβάνος Αλέκος

Κανέλλη Λιάνα

Κουβέλης Φώτης

Παπαρήγα Αλέκα

Τσίπρας Αλέξης

Θετική Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε

γιαγια

τατα

παρακάτωπαρακάτω

ονόματαονόματα

πολιτικώνπολιτικών

προσώπωνπροσώπων

τηςτης

χώραςχώρας;; ((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Page 22: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.22«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

77 7 16

49 48 3

73 13 13

68 29 3

95 4 1Αλαβάνος Αλέκος

Κανέλλη Λιάνα

Κουβέλης Φώτης

Παπαρήγα Αλέκα

Τσίπρας Αλέξης

Θετική Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε

γιαγια

τατα

παρακάτωπαρακάτω

ονόματαονόματα

πολιτικώνπολιτικών

προσώπωνπροσώπων

τηςτης

χώραςχώρας;; ((ΨηφοφόροιΨηφοφόροι

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

2007 2007 %)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Page 23: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.23«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

58 23 19

83 17 0

45 38 17

96 3 1

59 30 10Αλαβάνος Αλέκος

Κανέλλη Λιάνα

Κουβέλης Φώτης

Παπαρήγα Αλέκα

Τσίπρας Αλέξης

Θετική Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε

γιαγια

τατα

παρακάτωπαρακάτω

ονόματαονόματα

πολιτικώνπολιτικών

προσώπωνπροσώπων

τηςτης

χώραςχώρας;; ((ΨηφοφόροιΨηφοφόροι

ΚΚΕΚΚΕ

2007 2007 %)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Page 24: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.24«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

58 19 23

36 60 4

56 20 24

63 33 3

78 15 7Αλαβάνος Αλέκος

Κανέλλη Λιάνα

Κουβέλης Φώτης

Παπαρήγα Αλέκα

Τσίπρας Αλέξης

Θετική Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε

γιαγια

τατα

παρακάτωπαρακάτω

ονόματαονόματα

πολιτικώνπολιτικών

προσώπωνπροσώπων

τηςτης

χώραςχώρας;; ((ΨηφοφόροιΨηφοφόροι

ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ

2007 2007 %)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Page 25: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.25«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

51 25 24

46 50 4

54 28 18

75 21 4

45 45 10Αλαβάνος Αλέκος

Κανέλλη Λιάνα

Κουβέλης Φώτης

Παπαρήγα Αλέκα

Τσίπρας Αλέξης

Θετική Αρνητική ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι

γνώμηγνώμη

έχετεέχετε

γιαγια

τατα

παρακάτωπαρακάτω

ονόματαονόματα

πολιτικώνπολιτικών

προσώπωνπροσώπων

τηςτης

χώραςχώρας;; ((ΨηφοφόροιΨηφοφόροι

ΝΔΝΔ

2007 2007 %)%)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Page 26: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.26«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΚυβερνήσειςΚυβερνήσειςΣυνεργασίαςΣυνεργασίας

Page 27: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.27«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΑνΑν

υποτεθείυποτεθεί

ότιότι

στιςστις

επόμενεςεπόμενες

εκλογέςεκλογές

δενδεν

προέκυπτεπροέκυπτε

αυτοδύναμηαυτοδύναμη

κυβέρνησηκυβέρνηση

κάποιουκάποιου

κόμματοςκόμματος,, μεταξύμεταξύ

ποιώνποιών

κομμάτωνκομμάτων

πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

θαθα

πρέπειπρέπει

νανα

δημιουργηθείδημιουργηθεί

μιαμια

κυβέρνησηκυβέρνηση

συνεργασίαςσυνεργασίας;;

((ΣύνολοΣύνολο

δείγματοςδείγματος

%)%)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1513

712

522

1213ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ

Κυβέρνηση όλων των κομμάτων

Άλλη

ΔΓ/ΔΑ

Page 28: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.28«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΑνΑν

υποτεθείυποτεθεί

ότιότι

στιςστις

επόμενεςεπόμενες

εκλογέςεκλογές

δενδεν

προέκυπτεπροέκυπτε

αυτοδύναμηαυτοδύναμη

κυβέρνησηκυβέρνηση

κάποιουκάποιου

κόμματοςκόμματος,, μεταξύμεταξύ

ποιώνποιών

κομμάτωνκομμάτων

πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

θαθα

πρέπειπρέπει

νανα

δημιουργηθείδημιουργηθεί

μιαμια

κυβέρνησηκυβέρνηση

συνεργασίαςσυνεργασίας;;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ

20072007

%% ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΝΔΝΔ

20072007

%%

13

4

4

18

6

48

6

1ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ

Κυβέρνηση όλων τωνκομμάτων

Άλλη

ΔΓ/ΔΑ 12

20

7

2

2

7

20

29ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ

Κυβέρνηση όλων τωνκομμάτων

Άλλη

ΔΓ/ΔΑ

Page 29: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.29«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΑνΑν

υποτεθείυποτεθεί

ότιότι

στιςστις

επόμενεςεπόμενες

εκλογέςεκλογές

δενδεν

προέκυπτεπροέκυπτε

αυτοδύναμηαυτοδύναμη

κυβέρνησηκυβέρνηση

κάποιουκάποιου

κόμματοςκόμματος,, μεταξύμεταξύ

ποιώνποιών

κομμάτωνκομμάτων

πιστεύετεπιστεύετε

ότιότι

θαθα

πρέπειπρέπει

νανα

δημιουργηθείδημιουργηθεί

μιαμια

κυβέρνησηκυβέρνηση

συνεργασίαςσυνεργασίας;;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΣΥΝ

/ / ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ

20072007

%% ΨΗΦΟΦΟΡΟΙΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

ΚΚΕΚΚΕ

20072007

%%

8

12

8

32

1

31

53ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ

Κυβέρνηση όλων των κομμάτων

Άλλη

ΔΓ/ΔΑ 13

19

7

17

17

13

94ΝΔ-ΛΑΟΣ

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ

Κυβέρνηση όλων των κομμάτων

Άλλη

ΔΓ/ΔΑ

Page 30: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.30«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΠρόθεσηΠρόθεση

ΨήφουΨήφουΤάσειςΤάσεις

ΕκλογικούΕκλογικού

ΣώματοςΣώματος

Page 31: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.31«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΠΡΟΘΕΣΗΠΡΟΘΕΣΗ

ΨΗΦΟΥΨΗΦΟΥΑστάθμισταΑστάθμιστα

δεδομέναδεδομένα

––

ΦεβρουάριοςΦεβρουάριος

20082008

27.6

17.5

6.4

12.5

2.61.0 1.0

17.3

6.18.0

ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ Οικολόγοι Άλλο κόμμα Λ/Α/ Αποχή Αναποφ. ΔΓ/ΔΑ

14,1

Page 32: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.32«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

38.034.0

8.012.0

4.0 1.5 2.5

ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ Οικολόγοι ΛΟΙΠΑ

+/-1,2%+/-1,0%+/-0,7%+/-1,0%+/-0,7%+/-0,8% +/-1,0%

ΠΡΟΘΕΣΗΠΡΟΘΕΣΗ

ΨΗΦΟΥΨΗΦΟΥΠρόβλεψηΠρόβλεψη

ΕκλογικούΕκλογικού

ΑποτελέσματοςΑποτελέσματος

––

ΦεβρουάριοςΦεβρουάριος

20082008

Page 33: Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα

1502 / Δ.33«Η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»

© VPRC – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΚΟΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΧΗΣΥΝΟΧΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΩΝΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

20072007ΠοσοστόΠοσοστό

%%

ΨΗΦΟΣ

ΣΤΙΣ

16/9/2007ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Πρόθεση ψήφου

ΝΔ 72 4 1 4 12 0

ΠΑΣΟΚ 5 55 5 5 0 0

ΚΚΕ 1 2 65 2 6 0

ΣΥΡΙΖΑ 3 14 9 75 6 20

ΛΑΟΣ 3 1 1 0 53 10

Άλλο 1 1 2 1 0 60Αναποφ. 4 6 9 2 6 10Λ/Α/ Αποχή 8 15 7 10 17 0ΔΓ/ΔΑ 3 2 1 1 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100