Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

33
Χρύσα Σοφιανοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δέσποινα Καμήλαλη Μαθηματικός – MSc Πληροφορικής Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

description

Ποιότητα και Δια Βίου Μάθηση : Ανάπτυξη της Αυτόνομης Μάθησης μέσω της Αυτοκατεύθυνσης. Παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», 11 έως 13 Μαΐου 2012 στην Αθήνα.

Transcript of Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Page 1: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Χρύσα Σοφιανοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Πληροφορικής και ΤηλεματικήςΧαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δέσποινα ΚαμήλαληΜαθηματικός – MSc Πληροφορικής

Υπ. ΔιδάκτωρΤμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Page 2: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην πέμπτη αρχή ποιότητας του Εθνικού Πλαισίου π3 και προτείνει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Self Directed Learning – SDL) σαν μία καινοτόμο εκπαιδευτική μέθοδο που μπορεί να προάγει τη δημιουργικότητα και την αυτόνομη μάθηση. Παρουσιάζει το μοντέλο του καθηγητή R. Garrison, για την εφαρμογή του σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων.

2

Page 3: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Στόχος της Εργασίας

Το Εθνικό Πλαίσιο π3

Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση – Self Directed Learning (SDL)

Εφαρμογή του SDL – Το μοντέλο του Garrison

Αυτοδιαχείριση

Αυτοπαρακολούθηση

Κίνητρα

SDL, δημιουργικότητα & καινοτομία

Πρόταση

3

Page 4: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Να παρουσιάσει:

Την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Self Directed Learning – SDL) και την εξέλιξη των ιδεών της

Tο μοντέλο SDL του R. Garrison

Tα πλεονεκτήματα της χρήσης του SDL για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας

4

Page 5: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Να προτείνει:Τη χρήση του SDL στη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) με εφαρμογή του μοντέλου Garrison.

Την εξειδίκευση των δεικτών ποιότητας στη ΔΒΜ με έναν νέο δείκτη, που ποσοτικοποιεί τον στόχο της ανάπτυξης της αυτόνομης μάθησης.

5

Page 6: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Το Εθνικό Πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στη ΔΒΜ ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2011.

Περιλαμβάνει οχτώ βασικές αρχές ποιότητας.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών ποιότητας, περιλαμβάνει 15 δείκτες και καλεί τους φορείς ΔΒΜ να εξειδικεύσουν περισσότερο τους δείκτες αυτούς.

6

Page 7: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

5η αρχή ποιότητας: «Η Δια Βίου Μάθηση προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία»

Δείκτης: Βαθμός χρήσης καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που προάγουν τη δημιουργικότητα και την αυτόνομη μάθηση.

Υπολογισμός δείκτη: Βάση του αριθμού των καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων, με ετήσια έρευνα ικανοποίησης των εκπαιδευομένων.

(ΥΠΔΒΜΘ, 2011)

7

Page 8: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

«… είναι μια διαδικασία, στην οποία τα άτομα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, με ή χωρίς βοήθεια από άλλους:

• να διαγνώσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, • να διαμορφώσουν τους μαθησιακούς τους στόχους, • να προσδιορίσουν πηγές μάθησης, • να επιλέξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές μάθησης • και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα

…» (Knowles 1975: 24).

8

Page 9: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

1971: Η έρευνα του Tough αποκαλύπτει το παγόβουνο της μάθησης των ενηλίκων (Tough, 1971). Η έρευνα αυτή δημιούργησε τη μεγαλύτερη ώθηση στην έρευνα της εκπαίδευσης ενηλίκων, γι αυτό και το SDL θεωρείται πυλώνας του πεδίου (Merriam, 2001).

1986: Ο Brookfield υποστηρίζει πως η πλήρης μορφή του SDL εμφανίζεται, όταν η εξωτερική εκπαιδευτική διαδικασία και ο εσωτερικός στοχασμός συνενώνονται. (Brookfield 1986, στο Merriam & Caffarella, 1999).

9

Page 10: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

1994: To SDL δεν είναι μάθηση χωρίς δάσκαλο, αλλά μάθηση με δάσκαλο σε έναν νέο ρόλο:

Αυτού που συνομιλεί με τους εκπαιδευόμενους.

Που προτείνει ασφαλείς πηγές για τη μάθηση.

Αξιολογεί τα αποτελέσματά της.

Προωθεί τον κριτικό στοχασμό.

(Hiemstra, 1994)

10

Page 11: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Είναι ένα μοντέλο SDL, που ενώνει: την εξωτερική καθοδήγηση (έλεγχο συνάφειας)

την εσωτερική παρακολούθηση (γνωστική υπευθυνότητα)

και τα κίνητρα (εισόδου και εργασιών)

μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.(Garrison, 1997)

11

Page 12: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Οι τρεις διαστάσεις που συνθέτουν το μοντέλο είναι:

Η αυτοδιαχείριση

Η αυτοπαρακολούθηση

Τα κίνητρα

(Garrison, 1997)

12

Page 13: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Σχήμα 1: “Το μοντέλο του Garrison”Πηγή: Garrison, R. (1997).

“Self-directed learning: Toward a comprehensive model”. Adult Education Quarterly

13

Page 14: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο:Ορίζει τους κανόνες και τα εκπαιδευτικά πρότυπα.

Βοηθά τον εκπαιδευόμενο να θέσει μαθησιακούς στόχους και να διαχειριστεί το εκπαιδευτικό υλικό.

Προτείνει εκπαιδευτικές διαδρομές, πόρους και τρόπους μελέτης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει

14

Page 15: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Ο εκπαιδευόμενος, με δική του ευθύνη:Επιλέγει και μελετά το εκπαιδευτικό υλικό

Επιλέγει και ολοκληρώνει τις εργασίες για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

15

Page 16: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Ο βαθμός της αυτοδιαχείρισης εξαρτάται: από τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευόμενου

από τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους

από την ανεξαρτησία, που αφορά:

το ίδιο το αντικείμενο μάθησης,

τους κανόνες του εκπαιδευτικού πλαισίου,

την ακεραιότητα και τις επιλογές του εκπαιδευόμενου

16

Page 17: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Η συνεργασία στη διαχείριση των εργασιών αντανακλά την κοινωνική διάσταση της αυτοδιαχείρισης.

Έχει σχέση με τον συνεργατικό εποικοδομητισμό και δείχνει πως ο εκπαιδευόμενος δεν προχωρά απομονωμένος στην κατασκευή προσωπικού νοήματος.

17

Page 18: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Αυτοπαρακολούθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία προσωπικού νοήματος.

Για να έχει κάποιος την ευθύνη της εκπαίδευσής του, χρειάζεται να έχει την προθυμία και την ικανότητα να αυτοπαρακολουθεί τη μαθησιακή διαδικασία.

18

Page 19: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Η αυτοπαρακολούθηση της διαδικασίας μάθησης γίνεται για να είναι βέβαιο πως νέες και παλιότερες γνωστικές δομές έχουν συνενωθεί με νόημα και οι μαθησιακοί στόχοι έχουν επιτευχθεί.

Η αυτοπαρακολούθηση βοηθά σε μια μεταγνωστική προοπτική στη μάθηση και στη γενική δυνατότητα να μαθαίνεις.

19

Page 20: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Ο εκπαιδευόμενος:Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία προσωπικού νοήματος μέσα από κριτικό στοχασμό και συνεργατική επιβεβαίωση.

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο:Παρέχει αποδοτική και αποτελεσματική ανατροφοδότηση με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας (νόημα και εγκυρότητα) των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αξιολογεί την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και διαμορφώνει ανάλογα στρατηγικές για περαιτέρω μαθησιακές δραστηριότητες.

20

Page 21: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Διακρίνουμε τα κίνητρα σε: κίνητρα για την εισαγωγή (δέσμευση σε έναν στόχο και διάθεση για δράση)

κίνητρα για την παραμονή (επιμονή στις μαθησιακές δραστηριότητες και στους στόχους).

21

Page 22: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:να συμμετέχουν στην επιλογή των στόχων.

να αντιλαμβάνονται πως οι μαθησιακοί στόχοι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και θα είναι εφικτοί.

Αυτό εξαρτάται από :τις προσωπικές αξίες, τις προτιμήσεις,

την αυτοπεποίθησή, τις ικανότητες,

την επάρκεια που πιστεύουν ότι έχουν για την επίτευξη των στόχων.

22

Page 23: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Συνδέονται με τη θέληση.Η θέληση συνδέεται με την επιθυμία για προσπάθεια και επιμέλεια, που επηρεάζει την επιμονή και την απόδοση στις εργασίες. Η θέληση είναι ο παράγοντας κλειδί για την επιτυχία στη μάθηση. Λειτουργεί μεταγνωστικά στην επιμονή για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Αναπαριστά έναν απευθείας σύνδεσμο με την αυτοπαρακολούθηση του SDL.

23

Page 24: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Στοιχεία ερευνών, συνδέουν τα χαρακτηριστικά της αυτοκατεύθυνσης στη μάθηση με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιθυμία για κοινωνική αλλαγή.

Μελέτη βιογραφιών ανθρώπων που υπήρξαν δημιουργικοί και καινοτόμοι, ανίχνευσε πως ήταν ισχυρά αυτοκατευθυνόμενοι στη μάθηση, όπως οι George Washington Carver, Marie Curie, Benjamin Franklin, Bill Gates και άλλοι.

(Guglielmino, et al., 2009)

24

Page 25: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Διαπιστώθηκε θετική σχέση ανάμεσα στην υψηλή ετοιμότητα για αυτοκατεύθυνση και:

•Την υψηλή απόδοση στην εργασία

•Τα υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας ή ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

•Τις υψηλές ηγετικές θέσεις και την επιχειρηματικότητα

•Την ανεξαρτησία και το ενδιαφέρον για μάθηση 

•Τη συναισθηματική νοημοσύνη

•Τη στρατηγική και την διαπολιτισμική σκέψη

(Guglielmino, et al., 2009)

25

Page 26: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Ετοιμότητα για Αυτοκατεύθυνση

Χαρακτηριστικά :Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, επιμονή, ανάληψη ευθυνών. Προβλήματα = προκλήσεις (όχι εμπόδια). Αυτοπειθαρχία, αυτοπεποίθηση, περιέργεια, ισχυρή επιθυμία για μάθηση ή αλλαγή.

Δεξιότητες:Μελέτης, οργάνωσης χρόνου, προγραμματισμού ολοκλήρωσης των εργασιών

Η ετοιμότητα για αυτοκατεύθυνση μπορεί να μετρηθεί και να ενδυναμωθεί με πρακτική εξάσκηση.

(Guglielmino 1978:73 στο Guglielmino, et al., 2009).

26

Page 27: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Η εφαρμογή του SDL σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, από φορείς της ΔΒΜ, θα μπορούσε να βοηθήσει τους ενήλικες:

Να αναπτύξουν  τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να γίνουν αυτοκατευθυνόμενοι στη μάθηση.

Να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να γίνουν δια βίου εκπαιδευόμενοι.

Να αναπτύξουν χαρακτηριστικά που προάγουν την δημιουργικότητα, την απόδοση, την καινοτομία.

27

Page 28: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Το μοντέλο του Garrison, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη σχεδίαση από τους εκπαιδευτικούς φορείς, δράσεων εκπαίδευσης που προάγουν την αυτόνομη μάθηση.

Θεωρείται σημαντικό, να δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν ένα αυτοκατευθυνόμενο μοντέλο, για να επιτύχουν ένα μαθησιακό αποτέλεσμα.

Παραδείγματα εφαρμογής τέτοιων μεθόδων υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες όπως τα LOT Houses στην Αυστρία. (LLP – EACEA – Pilgrimage Project, 2010)

28

Page 29: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Δείκτης Ανάπτυξης Αυτόνομης Μάθησης:

• Π1 = Πλήθος Εκπαιδευομένων που επιλέγουν εκπαίδευση με SDL και έχουν ήδη επιλέξει SDL τουλάχιστον μία ακόμη φορά στο παρελθόν.

• Π2 = Πλήθος Εκπαιδευομένων που επιλέγουν εκπαίδευση με SDL.

Δείκτης Ανάπτυξης Αυτόνομης Μάθησης = Π1/Π2

29

Page 30: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

 «Αν η έρευνα και η λογική υποδεικνύουν πως οι κοινωνίες μας, πραγματικά, προχωρούν μπροστά με τις προσπάθειες αφοσιωμένων αυτοκατευθυνόμενων εκπαιδευόμενων, πώς μπορούμε να μη δίνουμε προσοχή στο να αναπτύξουμε τις δεξιότητες που είναι θεμελιώδεις στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση;»

(Guglielmino et al., 2009)

30

Page 31: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Brookfield, Stephen (1986). Understanding and facilitating adult learning. San Fransisco: Jossey-Bass

Garrison, D. Randy (1997). “Self-directed learning: Toward a comprehensive model”. In: Adult Education Quarterly, 48(1), 18-33. Ανακτήθηκε 10/9/2011 από: http://www.udveksling.com/MenSpr2010/theory.php.pdf

Guglielmino, Lucy M. (1978). Development of the self-directed learning readiness scale. (Doctoral dissertation, University of Georgia, 1977). Dissertation Abstracts International, 38, 6467A.

Guglielmino, Lucy M. et al. (2009). “Self-Directed Learners Change Our World: Self-Directed Learning as a Force for Innovation, Discovery, and Social Change”. In: International Journal of Self-Directed Learning, 6(1), 11-30. Ανακτήθηκε 27/9/2011 από: http://www.oltraining.com/SDLwebsite/IJSDL/IJSDL6.1-2009.pdf

31

Page 32: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Hiemstra, Roger (19942). “Self-directed learning”. In: T. Husen, Torsten & Postlethwaite, Neville (Eds.) The International Encyclopedia of Education. Oxford: Pergamon Press.

Knowles, Malcolm (1975). Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. New York: Association Press.

LLP – EACEA – Pilgrimage Project (2010). From knowledge transfer to autonomous learning. Situation analysis – Austria. EU: Lifelong Learning Programme – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. Ανακτήθηκε 10/11/2011 από: http://www.pilgrimage-project.eu/www/docs/autonomous_learning_austria.pdf

Merriam, Sarah (2001) Andragogy and Self-Directed Learning: Pillars of Adult Learning Theory. Ανακτήθηκε 12/9/2011 από: http://www.personal.psu.edu/khk122/woty/Androgogy/Merriam 2001.pdf

32

Page 33: Ποιότητα και δια βίου Μάθηση

Merriam, Sarah & Caffarella, Rosemary (19992). Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass.

Tough, Allen (19711). The adult’s learning projects: A fresh approach to theory and practice in adult learning. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. Ανακτήθηκε 17/9/2011 από : http://ieti.org/tough/books/alp.htm

ΥΠΔΒΜΘ (2011). π3 - Εθνικό Πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση. Αθήνα. Ανακτήθηκε 20/8/2011 από: http://www.gsae.edu.gr/images/stories/plaisio.pdf.

33