Οργανώνω και αναγνωρίζω δομές πληροφοριών και...

of 22/22
1 Ο ςτόχοσ αυτοφ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι να αναδείξει κάτι κεμελιακό: πϊσ ορίηουμε, αναπαριςτάμε και, εν τζλει, οργανϊνουμε τα δεδομζνα και τισ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ αποτελοφν πλζον ζνα από τα ςθμαντικότερα «αγακά» τθσ εποχισ μασ; Ένασ αςφλλθπτοσ όγκοσ από τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, δομθμζνοσ ι μθ, χριςιμοσ ι μθ, αξιοποιιςιμοσ ι μθ, υπάρχει αναρτθμζνοσ, ςε ποικίλεσ μορφζσ, ςε εκατομμφρια δικτυακοφσ τόπουσ, τουσ οποίουσ και κατθγοριοποιοφμε, ϊςτε να μποροφμε εφκολα να αναγνωρίηουμε. Οριςμοί Οι ικανότθτεσ ενόσ ατόμου, ωσ ςυνδυαςμόσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων, αποτελοφν βαςικό κεμζλιο για τθ μάκθςθ (όπωσ ορίηεται ςτο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ 2007 * ). Οι επικρατζςτερεσ απόψεισ για τισ γνϊςεισ είναι ότι τισ οικοδομοφμε παρά τισ μεταδίδουμε. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ κατάκτθςθ γνϊςεων που αντιςτοιχοφν ςε καταςτάςεισ και γεγονότα. Πϊσ ςχετίηονται όμωσ οι πλθροφορίεσ με τισ γνϊςεισ και πϊσ, με τθ ςειρά τουσ, τα δεδομζνα με τισ πλθροφορίεσ; * http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm (ζηηο 31/08/2014) λίςτεσ πίνακεσ ςφνολα δζντρα πυραμίδεσ χάρτεσ Σρήκα 02.1 02 Οργανώνω και αναγνωρίζω δομές πληροφοριών και διαδικτύοσ
 • date post

  18-Nov-2014
 • Category

  Technology

 • view

  840
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Ν. Παρίσης - Γ. Κωτσάνης Ψηφιακές Ερευνητικές Εργασίες, Κεφ. 2 (συντάκτης: Γ. Κωτσάνης) 1η έκδοση 2011 - 2η έκδοση 2014 Πώς ορίζουμε, αναπαριστάμε και, εν τέλει, οργανώνουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα «αγαθά» της εποχής μας; Ένας ασύλληπτος όγκος από τις πληροφορίες αυτές, δομημένος ή μη, χρήσιμος ή μη, αξιοποιήσιμος ή μη, υπάρχει αναρτημένος, σε ποικίλες μορφές, σε εκατομμύρια δικτυακούς τόπους, τους οποίους και κατηγοριοποιούμε, ώστε να μπορούμε εύκολα να αναγνωρίζουμε...

Transcript of Οργανώνω και αναγνωρίζω δομές πληροφοριών και...

 • 1. 02 1 : , , , , ; , , , , , , , , . , , , ( 2007*). . . , , ;*http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm ( 31/08/2014) 02.1

2. 2 . () ( , -, ), , : : . - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014... . . . : , , , ... : , . ( data datum) : , ,, , , , , ( ) . , . , : : , (, , , .) ... , , , , ,, . , , ,, , . , , , , , . , (.. , , , ). , . 30 C ( . .) 1896 1928 1920 ! ? 3. 3, , ...! , , ! ( ; ; .), , (.. /, ). , , , . (!) 2 5 , , :, , , , ( multimedia multus . medium,. ): , * , , , ( ), ( ), , , , (.. , , ). , , (interactive multimedia). (feedback) .* Cesar, Vuorimaa & Vieerimen (2006) : & (2010). 4. 4 , , : (links), , , , . , , (webpages) (site) (website): , ( ), (world wideweb), (internet). . . URL (Uniform Resource Locator), . (www.edutv.gr, 05/06/2011).. - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 URL 5. 5 . , , . , , . , , , , . , , : : , , , , -, --, - . . : , , . . , , . : , , , . 6. 6 ! : , , . , , ; , , , ( , ): : , , , ( ). , . , , : ( ); (/ .. / / / ); ( ); ( ); ( . - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014); (.. , pixels , ); ( ); ( ); 7. 7 (.. ); , , ;, ( ), ( , , ), . : - , ,, ., , , , , , ., : , , , , , , , , , (animations) . ("-/+" "-/+" ) , . . : , 8. 8 - , - , (capture) , , . ( ): , , , , .. - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 , , "0" "1" (bit, / !). (--) "0" "1" 1 byte ( 1 byte = 8 bits, ). , . , ( 10 MBs, mail, ).1 Byte = 8 bits1 = 1024 bytes (kilo)1 = 1024 (mega)1 GB = 1024 MB (giga)1 TB = 1024 GB (tera)1 : 1 Byte (1 )1 7 : 7 1000 : 7 K ()1 : 100-10( ) (text), , , : , (strings) . (sound), , : : /, ( midi, . musical instrument digital interface), (. , , ). (image), , , : 9. 9 , ( ), , -pixels , , *, (.. 1024*600 pixels = 0,6Mpixels netbook, 2592*1944 pixels= 5 Mpixels, 2 MB, netbook).To (video) , , , (frames) (.. 25 frames per sec - fps). () (midi) , (/) , (/)(vector) (pixel) (bit) (*) , , . , (.. 100 MB), . , (.. , ), , . . , , (, .., ). , , 1440*900 pixels, , ! - ( html), ( pdf), ( 10. 10jpg), ( mp3) ( mpg/flv). M , , ., , , : , (.. , ), , , (.. / ). 3 : (processors): (.. ,, , ) (.. , , ), - (players-readers): ( ), (converters): (.. wav 30 mp3 3 ). , , , , , : (.. ), (.. , ), , , (.. ), (.. , fade in/out /), . ( : http://sxoleio.eu)*:* RNA (Revelation Natural Art), ( www.e-yliko.gr).. - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 02.2 11. 11 : , , , , . - : , , , , , , , . , , ( ) , : , . , , . ; ; , : , , , , , , , , , , , , , , , , , . ; . : , ( ) , , , 2 , , 2 , 12. 12 , , , , , , Google . , ( ) . , . 4 : , , " " ( ). ( , ). , People are strangeLet it beAngieComfortably numbLovesongSmells like teen spirit " , . , "( ). ( Wikipedia) ,, YouTube link, ! , People areStrangeDoors 67strangeDaysLet it be Let it be Beatles 70AngieGoats headsoupRollingStones73ComfortablynumbThe wall Pink Floyd 79LovesongDisinter-gationThe Cure 89Smells liketeen spiritNevermind Nirvana 91 " " ( ). ( ). , , (.. 70-80-90) ! " " ( ) , - . ( ) , - , . Wikipedia !BeatlesDoors70RadioheadLedZeppelin?80 90rockPinkFloydNirvanapopBeatlesBee Geesgoth The CurehardLed ZeppelinDeep Purple. - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 13. 13 . ( ) , , , , : , - . : , , , (.. , , ), , , , ."Playlist" . 7 4 - -3 - (: digitalschool.minedu.gov.gr, 31/08/2014) (: el.science.wikia.com/wiki, 31/08/2014)1. 2. 3. 4. 14. 14 - , , , ( : , ). , ( ) , , ( ): , ( ), - "/" (checklist), 3 ( ). , , 2x2 (4 quadrants), 2 ( 2 , /), 2 ( , ). : (pelecanus crispus) :,, 1,20 ., 3,2 ., 6-10. - , . , . . ( ), 31 , ., . , . ./:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (: , www.e-yliko.gr/ 05/06/2011). - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 15. 15 , . . 2 , - ( Venn, . 03 ): . ( OR), , . ( AND) ( NOT), , ..., ( , !), . site/blog/wiki : 3 Itten , ; (: thinkzone.wlonk.com/, 31/08/2014) (: thingsoftheday.com 2011) 16. 16 , , . , . , , . . ( ) (), ( , ) ( ) , - ( n, 1) -( n+1), . , , ( ) ( , , .), (. ) , , !S:, NP: VP: , A: N: V: Pascal ! (: Dolceta, 2011) 5 ( Whittaker 1969). - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 17. 17 , , , ( ) . 3 : ( ), google ( ). ( ), (concept maps), , , , . , ,, , . : ( ) ,, ., () . google ( GIS, Geographical InformationSystem). .. : (. , ), , , . ( ). (flow charts) , . , , . : (), (), / ().: http://blogs.sch.gr/papantonis: http://www.khanacademy.org 18. 18 : , , ( ). , , : ( , ), ( ). Wordle Wordle (http://www.wordle.net) (word clouds). , , . ( " " ( )* !) Bubbl.us Bubbl.us (https://bubbl.us/, wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/Bubbl.us) . , , , :* , . , (http://salnk.eduportal.gr/?p=693, 31/08/2014). - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 19. 19 ( , 2.0), ( , - -label). Smart Arts SmartArts, MicrosoftOffice ( 2007 ), . , : 8 "" (layouts) , 5 , "" (style), (, ,, 2/3 , ), ( ). CmapTools, VUE, Draw Anywhere, Edraw ( , ) - : (concept map), (mind map), (organization chart), (flow chart), (network diagram), (family tree) . ( ): CMapTools (cmap.ihmc.us): . Visual Understanding Environment (vue.tufts.edu): . Draw Anywhere (www.drawanywhere.com): online . Edraw Product Lines (www.edrawsoft.com): , . Office imeline (www.officetimeline.com ): Office. 20. 20 : ( ;), , . , , , ( ) ;, , , - : , , , , , , , . , , , (sites) ( websites), (blogs) wikis. . ( , 2-4, , ".", .. ".edu" "www.xxx.edu), (.. , ) ( ). .com , .gr .edu .uk .eu .us .gov .fr .mil .de .net .nl .org .it ".com", , , , . , . - . , , . 2, 1 2011 - 2 2014 21. 21, ".edu", ".org", ".gov". "~", .SiteBlog Wiki, wikis , (links), , ( , ). , , , ( , , ). ., , , , (Sites), (Blogs) Wikis, , , : 22. 22 : S B W1 , , , -2 , 3 , . - . , , . 2, 1 2011 - 2 20144 : S B W5 , (.. ) 6 ( posts) , , 7 ( comments) 8 , ( )9 ( )* 10 * : - S B W11 , , , - ( MBs) 12 , * * , , ( , : www.wordpress.com www.blogger.com) wiki (.. www.wikispaces.com www.pbworks.com). wikis (Wikipedia, Flicker, Slideshare, Pinterest, YouTube, Edutube) , (social media), . (webquests:(www.zunal.com, www.webquest.org), , ... (Dodge 1995). , (psifiakesergasies.wordpress.com). , , "" ,