παρουσίαση δάσος

of 76 /76
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2008-09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΣ» <<το κλίμα αλλάζει Το δάσος βοήθεια φωνάζει !!!>> ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΚΟΚΟΒΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

Embed Size (px)

Transcript of παρουσίαση δάσος

Page 1: παρουσίαση δάσος

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2008-09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ∆ΑΣΟΣ»

<<το κλίµα αλλάζειΤο δάσος βοήθεια φωνάζει!!!>>

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΚΟΚΟΒΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗΜΑΚΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

Page 2: παρουσίαση δάσος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α

1. ΒΕΝΕΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ2. ΒΙΣΤΑΡΑΙ ΕΣΘΗΡ3. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ4. ΓΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ5. ∆ΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6. ΕΥΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ7. ΚΑΛΥΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ8. ΚΟΤΡΕΛΙ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ9. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ10. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ11. ΛΑΓ∆ΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ12. ΜΠΑΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ13. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ14. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ15. ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ16. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ17. ΧΕΙΛΑΚΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

Page 3: παρουσίαση δάσος

1η ΦΑΣΗΚριτήρια επιλογής του θέµατος

• Το κλίµα της γης αλλάζει και µεγάλο µερίδιο ευθύνης γιατην αλλαγή αυτή, ανήκει στον άνθρωπο, που επεµβαίνειαλόγιστα στους παράγοντες εκείνους που διαµορφώνουντο κλίµα (σύσταση της ατµόσφαιρας, τοπογραφία κ.λ.π.).

• Είναι επιτακτική η ανάγκη να αναλάβουµε δράση, στοβαθµό που ο καθένας µπορεί, για την αλλαγή τηςκοινωνικής συµπεριφοράς, όσο αφορά το περιβάλλον(φυσικό και ανθρωπογενές.

• Τα δάση είναι εκείνα που δέχονται κάθε χρόνο σεµεγάλο βαθµό τον κύριο όγκο των καταστροφικώναλλαγών που προκαλεί ο άνθρωπος στην φύση.

Page 4: παρουσίαση δάσος

Στόχοι του προγράµµατος• Να κατανοήσουν τα νήπια τι είναι κλίµα, τι είναι καιρός, κλιµατική αλλαγή

και ποια τα ακραία καιρικά φαινόµενα .

• Να µάθουν για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στο φυσικό καιανθρωπογενές περιβάλλον.

• Να κατανοήσουν την κλιµατική αλλαγή που παρατηρείται σήµερα απόφυσικά και ανθρωπογενή αίτια.

• Να υιοθετήσουν µια περισσότερο φιλική συµπεριφορά προς το φυσικό καιανθρωπογενές περιβάλλον , στην καθηµερινότητα.

• Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, προχωρώντας στην κριτικήτους επεξεργασία , τη σύνθεση και την παρουσίαση των συµπερασµάτων.

• Να ερευνήσουν για τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο θέµα.

• Να αναλάβουν δράση µε παραγωγή και δηµοσιοποίηση σχετικών κειµένων ήµηνυµάτων.

• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των πολιτών στηνπροσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Page 5: παρουσίαση δάσος

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(PROJECT)

• ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Page 6: παρουσίαση δάσος

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ-ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

Κλίµα καιπεριβάλλον

Κλίµα καιΆνθρωπος

Καιρός- κλίµαΑκραία καιρικά

φαινόµενα

Κλίµα καιδάσος

<< Το κλίµα αλλάζειΤο δάσος βοήθεια

Φωνάζει!!! >>

Page 7: παρουσίαση δάσος

2η ΦΑΣΗ

∆ραστηριότητες

Page 8: παρουσίαση δάσος

Τα παιδιά χωρισµένα σε 4 οµάδες επιλέγουν από ένα υπόθεµα. Στη συνέχεια και αφούσυγκεντρώσουν το υλικό (βιβλία από τη βιβλιοθήκη µας, διάφορες πληροφορίες που

έφεραν από το σπίτι κλπ.) το τακτοποιούν ,στον χώρο που της αναλογεί.

Page 9: παρουσίαση δάσος

Η κάθε οµάδα παρουσιάζει το υλικό τηςστις υπόλοιπες οµάδες.

Page 10: παρουσίαση δάσος

Άποψη της γωνιάς που δηµιουργήσαµε για νασυγκεντρώσουµε το υλικό και τις κατασκευές µας.

Page 11: παρουσίαση δάσος

Τα παιδιά δηµιούργησαν πίνακα αναφοράς µετ’ ακραία καιρικά φαινόµενα.

Page 12: παρουσίαση δάσος

Παρατήρηση και καταγραφή των καιρικώνφαινοµένων για το διάστηµα Ιανουαρίου – Μαΐου.

Page 13: παρουσίαση δάσος

Παρακολουθούµε στον προτζέκτορα φωτογραφίες καιβίντεο από ακραία καιρικά φαινόµενα και σχολιάζουµε.

Page 14: παρουσίαση δάσος

Χωρίζουµε τα δάση σε κατηγορίες ανάλογα µε το κλίµα καιτην βλάστηση που επικρατεί.

Page 15: παρουσίαση δάσος

Σε χαρτόνι κανσόν η αρµόδια οµάδακατασκεύασε το Αλφαβητάρι του ∆άσους.

Page 16: παρουσίαση δάσος

Μια άλλη οµάδαεικονογράφησε το θέµα« ο όµορφος κόσµος µας

κινδυνεύει» καιτις εναλλακτικές τηςπροτάσεις γι ‘αυτό.

Page 17: παρουσίαση δάσος

Σε χαρτί Α4 χωρισµένο στη µέση ζωγραφίσαµεαπό τη µια µεριά την «Όµορφη Γη» και από την άλλη

την « Άσχηµη Γη».

Page 18: παρουσίαση δάσος

Η οµάδα του κλίµατος αντιστοίχισε τίτλουςεφηµερίδων µε τις κατάλληλες εικόνες.

Page 19: παρουσίαση δάσος

∆ηµιουργήσαµε πίνακα αναφοράς µε τα ζώαπου κινδυνεύουν µε εξαφάνιση.

Page 20: παρουσίαση δάσος

Παρακολουθούµε DVD µε οικολογικό περιεχόµενοκαι παίζουµε διαδραστικά παιχνίδια στον Η.Υ.

Page 21: παρουσίαση δάσος

Παίζουµε το c.d. από το Κέντρο ΑνανεώσιµωνΠηγών Ενέργειας

Page 22: παρουσίαση δάσος

Για την παγκόσµια ηµέρα ∆ασοπονίας µια οµάδα παιδιώνκατασκεύασε µια αφίσα µε κατάλληλο µήνυµα και την

παρουσίασε στα υπόλοιπα παιδιά.

Page 23: παρουσίαση δάσος

Μια άλλη οµάδα έκανε ένα φυλλάδιοµε θέµα «10 τρόποι ενάντια στην αλλαγή του κλίµατος»

και το οποίο µοιράστηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο.

Page 24: παρουσίαση δάσος

Επισκεφθήκαµε το ∆ηµαρχείο και την ∆.Ε.Υ.Α.Κ.,αναρτήσαµε την αφίσα µας και εκθέσαµε τις απόψεις µαςστον ∆ήµαρχο ,για την δεντροφύτευση του ∆ήµου µας.

Page 25: παρουσίαση δάσος

Η οµάδα που ασχολείται µε το κλίµαέκανε το Γλωσσάρι του κλίµατος.

Page 26: παρουσίαση δάσος

Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράµµατος αλλά και στα διαλλείµαταανατροφοδότησης συµπληρώναµε διάφορα φύλλα αξιολόγησης.

Page 27: παρουσίαση δάσος

∆ηµιουργήσαµε και εικονογραφήσαµετα δικά µας παραµύθια.

Page 28: παρουσίαση δάσος
Page 29: παρουσίαση δάσος
Page 30: παρουσίαση δάσος
Page 31: παρουσίαση δάσος
Page 32: παρουσίαση δάσος
Page 33: παρουσίαση δάσος
Page 34: παρουσίαση δάσος
Page 35: παρουσίαση δάσος
Page 36: παρουσίαση δάσος

Μετά από εκτενή συζήτηση για το τι µας προσφέρει τοδάσος κατασκευάσαµε λεύκωµα µε τα ∆ώρα του ∆άσους.

Page 37: παρουσίαση δάσος
Page 38: παρουσίαση δάσος

Εικονογράφηση του παραµυθιού « Ο Χειµώνας».

Page 39: παρουσίαση δάσος

Επιτραπέζιο παιχνίδι για το περιβάλλον.

Page 40: παρουσίαση δάσος

Παίζουµε τα παιχνίδια : Λύκε, λύκε είσαι εδώ;Αλεπού , αλεπού τι ώρα είναι;

Page 41: παρουσίαση δάσος

Ζωγραφίζουµε σε χαρτί του µέτρου πως είναι ένα δάσος πριν τηνφωτιά, κατά την διάρκειά της, ένα µήνα µετά, και πως θα µπορούσε να

είναι 10 χρόνια µετά.

Page 42: παρουσίαση δάσος

Τα παιδιά κολλούν στο περίγραµµα ενός δέντρουάρθρα που έκοψαν από εφηµερίδες και είναι σχετικά µε το

δάσος .

Page 43: παρουσίαση δάσος

Από την επίσκεψή µας στο ∆ασαρχείοκαι την Πυροσβεστική.

Page 44: παρουσίαση δάσος

Στιγµιότυπα από την Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Α. Ολύµπου.

Page 45: παρουσίαση δάσος

∆ιαδροµές στα µονοπάτια του Ολύµπου.

Page 46: παρουσίαση δάσος

Ζωγραφίζουµε το δάσος του Ολύµπου….

Page 47: παρουσίαση δάσος

Πείραµα για την χρησιµότητα του δάσουςως προς την διάβρωση του εδάφους.

Page 48: παρουσίαση δάσος

Μετράµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα ,την ποσότητα τουνερού που βγαίνει από την γλάστρα που φυτεύτηκε και από

αυτήν που δε φυτεύτηκε.

Page 49: παρουσίαση δάσος

Μέσω ενός εκπαιδευτικού κιτ έχουµε την ευκαιρία ναπαρατηρήσουµε τις εφαρµογές της ηλιακής ενέργειας.

Page 50: παρουσίαση δάσος

∆ιάφορα παιχνίδια στο Πλατανόδασος. Τα παιδιά ζωγραφίζουν µε κηροµπογιές το ίχνος του δέντρου.

Page 51: παρουσίαση δάσος

Σκοποβολή µε κουκουνάρια.

Page 52: παρουσίαση δάσος

Σφαιροβολία µε κουκουνάρια.

Page 53: παρουσίαση δάσος

Βρες το δέντρο….

Page 54: παρουσίαση δάσος

Φτιάχνουµε σε πηλό το ιχνοαπολίθωµα ενός φύλλου.

Page 55: παρουσίαση δάσος

Ακρόαση του παραµυθιού« ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα».

Page 56: παρουσίαση δάσος

Κάνουµε περιήγηση στο ζωολογικό κήπο, που µας προβληµάτισε όλουςκαι για πολλούς λόγους…..

Page 57: παρουσίαση δάσος

Κάνουµε κατασκευές µε υλικά που φέραµε από την εκδροµή στοΠλατανόδασος.

Page 58: παρουσίαση δάσος

∆ηµιουργήσαµε πίνακααναφοράς µε λέξεις εχθρικέςκαι φιλικές ως προς το δάσοςκατόπιν συµπληρώνουν σχετικό

φύλλο εργασίας.

Page 59: παρουσίαση δάσος

Τα παιδιά ξεχωρίζουν ανάµεσα από διάφορα δέντρα τα δέντρα τουδάσους.

Page 60: παρουσίαση δάσος

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα σκηνικά της θεατρικής µαςπαράστασης.

Page 61: παρουσίαση δάσος
Page 62: παρουσίαση δάσος

Σκηνές από το θεατρικό που παρουσιάσαµε , µε τίτλο<<Ο κότσυφας απαιτεί , το δάσος να σωθεί>

Page 63: παρουσίαση δάσος
Page 64: παρουσίαση δάσος

Στιγµιότυπα από την παρουσίαση που κάναµε στην ΕΚΑΒΗ στιςεκδηλώσεις Παρουσιάσεων Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων

Page 65: παρουσίαση δάσος
Page 66: παρουσίαση δάσος

Φύλλα αξιολόγησης

Page 67: παρουσίαση δάσος

Ένωσε τις εικόνες που βρίσκονται στο αριστερό µέρος της σελίδας µε τη µορφή ενέργειας που νοµίζεις ότι χρειάζονται.

Ένωσε κάθε λέξη µε την εικόνα που ταιριάζει

ΤΟΥΝ∆ΡΑ

ΤΡΟΠΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ

ΚΩΝΟΦΟΡΟ ∆ΑΣΟΣ

ΣΑΒΑΝΑ

Page 68: παρουσίαση δάσος

ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΟΥ; ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΜΕ Χ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

Κύκλωσε τις πηγές ενέργειας που νοµίζεις ότι είναι ανανεώσιµες.

Page 69: παρουσίαση δάσος

Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες. Σε ποιες από αυτές νοµίζεις, ότι τα δάση φαίνονται έχουν υποστεί τις συνέπιες των κλιµατικών αλλαγών;

Προσπάθησε να πεις τις σύνθετες λέξεις µε συνθετικό τη λέξη ∆ΑΣΟΣ

Page 70: παρουσίαση δάσος

Κύκλωσε τις εικόνες που νοµίζεις ότι δείχνουν να χρησιµοποιούµε καθαρές µορφές ενέργειας.

Κύκλωσε εκείνες τις εικόνες που δείχνουν δραστηριότητες του ανθρώπου µε τις οποίες συµβάλλει στη δηµιουργία του φαινόµενου του θερµοκηπίου.

Page 71: παρουσίαση δάσος

Κύκλωσε εκείνες τις εικόνες στις οποίες φαίνεται η επίδραση των κλιµατικών αλλαγών στη ζωή των ανθρώπων.

Κύκλωσε εκείνες τις εικόνες στις οποίες φαίνεται η επίδραση των κλιµατικών αλλαγών στα ζώα

Page 72: παρουσίαση δάσος

ΚΥΚΛΩΣΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ

ΓΡΑΨΕ ΣΤΑ ΣΩΣΤΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΟ Η ΚΑΚΟ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ

Page 73: παρουσίαση δάσος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑφορµή για ν’ ασχοληθούµε µε το συγκεκριµένο θέµα ,ήταν οι

αλόγιστες καταστροφές στις οποίες υπόκεινται τα δάση εξαιτίας τηςανθρώπινης παρέµβασης αλλά και αµέλειας.

Τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί µε το θέµα της καταστροφής τουπεριβάλλοντος γενικότερα, λόγω της ενασχόλησής µας και τιςπροηγούµενες χρονιές.

Απλά τώρα είχαν την ευκαιρία να εστιάσουν την έρευνά τους στοκατά πόσο η καταστροφή των δασών επηρεάζει την αλλαγή του κλίµατοςκαι πως.

Στην αρχή δώσαµε ένα ερωτηµατολόγιο στους γονείς, που είχε σανθέµα τις µορφές ενέργειας που χρησιµοποιούν στο σπίτι τους, για ναδιαπιστώσουµε πόσο ο καθένας από εµάς συµβάλλει στην αλλαγή τουκλίµατος.

Στην πορεία του προγράµµατος τα παιδιά κατανόησαν τους όρουςκλίµα, κλιµατική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόµενα.

Γνώρισαν τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη φύση αλλά καιστην ζωή των ανθρώπων.

Εκτίµησαν την προσφορά του δάσους όσον αφορά την σταθερότητατου κλίµατος.

Page 74: παρουσίαση δάσος

Καθ’ όσο εµβαθύναµε στο θέµα, τα παιδιά παρουσίαζαν µια φιλικότερησυµπεριφορά προς το περιβάλλον τροποποιώντας τις καθηµερινές τους συνήθειες.

Ήρθαν σ’ επαφή µε τις διάφορες µορφές του έντυπου λόγου µε την επεξεργασίααφισών και άλλων εντύπων, σχετικών µε το θέµα µας και κατανόησαν την λειτουργίαπου επιτελούν.

Εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους µαθαίνοντας νέες λέξεις.Έµαθαν να απαριθµούν και να µετρούν απαγγέλλοντας την ακολουθία των φυσικών

αριθµών.Εξοικειώθηκαν µε την αναζήτηση πληροφόρησης από έντυπες και ηλεκτρονικές

πηγές.Ασκήθηκαν στο να παρουσιάζουν τις ιδέες και την δουλειά τους µε πολλούς

τρόπους, αξιοποιώντας την γραφή, την εικαστική έκφραση και τον Η.Υ.Παρήγαγαν τα ίδια αφίσες και φυλλάδια µε περιεχόµενο φιλικό προς το περιβάλλον

και τα διένειµαν στα σχολεία του χωριού µας.Κατά την διάρκεια της εξέλιξης του προγράµµατος τα παιδιά συµπλήρωσαν διάφορα

φύλλα αξιολόγησης κι έτσι είχαµε την ευκαιρία να διαπιστώσουµε αν και κατά πόσοκατανόησαν τις καινούργιες έννοιες που επεξεργαστήκαµε.

Στα διαλείµµατα ανατροφοδότησης το ενδιαφέρον τους διατηρούνταν στονπροσδοκώµενο βαθµό.

Οι γονείς ατοµικά αλλά και ο Σύλλογος Γονέων ενεπλάκησαν στο πρόγραµµα µεζήλο.

Κλείσαµε το πρόγραµµα παρουσιάζοντας ένα θεατρικό µε τίτλο« ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί» σε διασκευή από το οµότιτλο παραµύθι

του Β. Ηλιόπουλου.Στην εκδήλωση ήτανε καλεσµένοι όλη η τοπική κοινωνία και οι φορείς του ∆ήµου

Page 75: παρουσίαση δάσος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΕΝΤΥΠΗ

• Ο πλανήτης σε κίνδυνο τουD. Burnie εκδόσεις Σαββάλας• Η ζωή των ζώων ,µικρή εγκυκλοπαίδεια . Εκδόσεις ∆εληθανάσης.• Ο καιρός , τα πρώτα βήµατα στην γνώση. Εκδόσεις Σαβάλλας.• Όλοι µαζί µπορούµε να σώσουµε τον πλανήτη µας. Εκδόσεις Σαββάλας.• Θέλω να ξέρω γιατί φυσάει ο άνεµος . Εκδόσεις Σίρις.• Θέλω να ξέρω γιατί τα δέντρα έχουν φύλλα . Εκδόσεις Σίρις.• Ζώα της Ελλάδας SOS κινδυνεύουν του Ντ.Πιέρρου. Εκδόσεις Παπαδόπουλος.• Το φαινόµενο του θερµοκηπίου των L.David-G.Gordon. Εκδόσεις Άγκυρα.• Προστατεύω το περιβάλλον. Εκδόσεις Σαβάλλας.• Οι εποχές και το κλίµα της Αν. Χατζηµανώλη. Εκδόσεις Κίρκη.• Η µανία της φύσης . Εκδόσεις Σύγχρονοι ορίζοντες.• Στα µονοπάτια του Ολύµπου. Κ.Π.Ε. Αν. Ολύµπου.• Τα δάση µας τα κάλη µας . Κ.Π.Ε. Μελίτης.• Της τάξης και της πράξης των Β.Βασίλα , Ν.Κάντζου , Κ.Παπανικολοπούλου.• Τραγουδώ και γυµνάζοµαι της Μ.Κυνηγού-Φλάµπουρα.• Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί. ∆ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης.

ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.• Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο. Κλιµατικές αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόµενα. Κ.Π.Ε. Στυλίδας.

Page 76: παρουσίαση δάσος

Περιοδικά1. Άτλας των επιστηµών2. ΟΙΚΟ της Καθηµερινής3. National Geographic4. Γεωτρόπιο5. Παράθυρο τ.49

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗwww.minagric.gr/greek/agro-pol/DASIKA/Forests/Forest.htmwww.musesnet.gr/paralsc/DASOS.htmwww.civilprotection.gr/games/Forties7.htmwww.greppas.gr/dasos/dentra/dentra.htmlwww.treetures.com/www.oikade.gr/games/environment/05.htmlwww.focusonforests.org/www.foresteducation.org/index.phpwww.wwf.gr/index.php?option=content task=viewed=19www.ecokids.ca/pub/parents/resources.cfmwww.kpestilidas.grwww.dide.sch.pie.gr/kpepie