ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 510/2018 · 2018-07-17 · ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’...

of 87 /87
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠΑΡΙΘ. 510/2018 Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ- θρου 117 Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 13 Ιουνίου 2018 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις των άρθρων 61 και 64 του Ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο- μοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018), όπως ισχύει . 2. Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ∆ιαρθρωτικών Μεταρ- ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4514/2018 «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 14/30.01.2018). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θτου Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «∆ιατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περι - βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομι - κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως ισχύει . 6. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/ 27.05.2016), όπως ισχύει .

Embed Size (px)

Transcript of ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 510/2018 · 2018-07-17 · ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’...

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 510/2018

  Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-θρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), ως ισχύει.

  Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

  Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 13 Ιουνίου 2018 και

  Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις των άρθρων 61 και 64 του Ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-μοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018), όπως ισχύει.

  2. Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ∆ιαρθρωτικών Μεταρ-ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), όπως ισχύει.

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4514/2018 «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 14/30.01.2018).

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θ’ του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

  5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «∆ιατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περι-βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομι-κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως ισχύει.

  6. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/ 27.05.2016), όπως ισχύει.

 • 2

  7. Τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συ-νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρη-ματοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 94/2015).

  8. Τις διατάξεις του N. 4042/ 2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-ματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 24/13.02.2012), ως ισχύει.

  9. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλ-λες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει.

  10. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999), όπως ισχύει.

  11. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012) (ε-φεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύει.

  12. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/ 31.01.2012) (εφεξής ο «Κ∆Σ»), όπως ισχύει.

  13. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016) (εφεξής ο «ΚΣ∆ΠΠΗΕ»), όπως ισχύει.

  14. Την υπ’ αριθ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτι-κής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1473/25.05.2016).

  15. Την υπ’ αριθ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτι-κής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1593/06.06.2016).

  16. Την υπ’ αριθμ. 58/09.05.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολι-τικής «Έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1690/16.05.2017).

  17. Την υπ’ αριθμ. 68/04.07.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολι-τικής «Τροποποίηση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 2276/04.07.2017).

  18. Την υπ’ αριθμ. 77/15.01.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολι-τικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 58/18.01.2018).

  19. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-232381/15.02.2018 και Ι-236578/11.05.2018 εισηγήσεις της ΛΑ-ΓΗΕ Α.Ε. για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΚΣ∆ΠΠΗΕ).

  20. Την ∆ημόσια ∆ιαβούλευση της ΡΑΕ, η οποία έλαβε χώρα από τις 22.02.2018 έως και τις 09.03.20181.

                                                              1 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2018/2202.csp

 • 3

  21. Το γεγονός ότι στα πλαίσια της ανωτέρω ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης, δεν υπεβλήθηκαν σχό-λια σχετικά με τον ΚΣ∆ΠΠΗΕ.

  22. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-τικού Προϋπολογισμού.

  Σκέφτηκε ως εξής:

  Επειδή, προς το σκοπό της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως είχε αρχικά επιδιωχθεί κυρίως με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη το νομοθετικό πλαίσιο της Τρίτης Ενεργειακής ∆έσμης, εξεδόθη ο ν. 4425/2016 με τον οποίο, συνοπτικά, προβλέφθηκε η κατάργηση του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και του μοντέλου της Υποχρεωτικής Κοινο-πραξίας (Mandatory Pool) για την επίλυση και την εκκαθάριση του ΗΕΠ και η λειτουργία δια-κριτών αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήτοι των Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορ-ρόπησης, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον ανωτέρω νόμο.

  Επειδή, στη συνέχεια, με το ν. 4512/2018 τροποποιήθηκε ο ν. 4425/2016. Οι τροποποιήσεις αφορούν, ιδίως, στην οργάνωση και διαχείριση μίας ή/και περισσότερων Αγορών Ενέργειας (Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορές Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικές Αγορές) ή/και Ενερ-γειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, από Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο θα λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων ρυθ-μιστικών Αρχών, ήτοι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-ράς (ΕΚ).

  Επειδή, για το σκοπό αυτό και κατόπιν τροποποίησης των διατάξεων του ν. 4001/2011, με τον ίδιο ως άνω ν. 4512/2018, συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρη-ματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») και ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύ-στασης και λειτουργίας της. Για τη σύσταση της ΕΧΕ Α.Ε. και την κάλυψη τμήματος του μετο-χικού της κεφαλαίου, η ανώνυμη εταιρεία "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και με διακριτικό τίτλο "ΛΑΓΗΕ ΑΕ" (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») εισφέρει τη λειτουργία και διαχείριση του κλάδου της που περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011 δραστηριότητες, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου και της μεταβίβασης των ανωτέρω δραστηριοτή-των στην ΕΧΕ Α.Ε., η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάζεται σε «∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευ-σης Α.Ε.» (εφεξής «∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε.»).

  Επειδή, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ο εισφερόμενος κλάδος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την οργάνωση και διεξαγωγή δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέρ-γειας με φυσική παράδοση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4389/2016, ως ισχύει.

 • 4

  Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 «Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του παρόντος».

  Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011 «3. Ειδικότερα, κατά την εισφορά του κλάδου μεταφέρονται στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέρ-γειας Α.Ε.: (α) Τα πάγια της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο συμπεριλαμβα-νομένων των ιστορικών δεδομένων και στοιχείων (προσφορών έγχυσης, δηλώσεων φορτίου και αποτελεσμάτων) επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και (β) Τα ειδικά αποθεματικά ή μέρος αυτών του εισφερόμενου Κλάδου που απεικονίζονται στον τελευταίο ισολογισμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο της εισφοράς. 4. Με τη μεταβίβαση του κλάδου η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε» αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του κλάδου. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου και η μεταφορά των δραστηριοτήτων στη νέα ανώνυμη εταιρεία, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης.»

  Επειδή, περαιτέρω στο εδάφιο (γ) της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι «Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης ειδικής ή γενι-κής.». Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2001 «4. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η υ-παριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866/2015 (Β` 2678) υπουργική απόφαση με την οποία ορίστηκε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Ο∆ΑΗΕ, ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία ρυθμιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την εται-ρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθιστά με την απόσχιση την ΛΑ-ΓΗΕ Α.Ε.»

  Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανακατανομή μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη υγιούς α-νταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

  Επειδή, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, εκδόθηκε ο ν. 4389/2016 με το άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ∆ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «∆ΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρα-σιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερή-σιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης. Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 140 του νόμου αυτού «Η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο ο-ποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ.... Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4001/ 2011 (Α`179) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της τον Κώδικα

 • 5

  Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσι-εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως …».

  Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω εγκρίθηκε ο ΚΣ∆ΠΠΗΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. 329/2016 Απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3164/2016), ως ισχύει σήμερα κατόπιν τροποποιήσεων, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

  Επειδή, ως συνέπεια της ανωτέρω απόσχισης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 «3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου: α) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρη-ματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, β) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και γ) να καταρτίσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊ-όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΕ με απόφασή της εγκρίνει τους ανωτέρω Κώδικες πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.»

  Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 117Ε του ν. 4001/20111, ως ισχύει, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΚΣ∆ΠΠΗΕ) (σχετ. 19)

  Επειδή, στην ανωτέρω εισήγηση, περιγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις για την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του μηχανισμού ∆ημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε, αντί της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατόπιν των σχετικών τροποποιήσεων του Ν. 4512/2018 και των ειδικώς προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 117Ε του Ν. 4001/2011 και του άρθρου 140 του Ν. 4389/2016, ως ισχύουν. Ήτοι, ο ΚΣ∆ΠΠΗΕ καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, της Ελληνικό Χρηματι-στήριο Ενέργειας Α.Ε., των Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων και της επιχείρησης με την επωνυμία «∆ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (εφεξής «∆ΕΗ Α.Ε.»), καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή, ή αντίστοιχα τη διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Περιγράφει τους όρους και τις προϋπο-θέσεις για τη συμμετοχή των Επιλέξιμων Προμηθευτών στις ∆ημοπρασίες, στη ∆ευτερο-γενή Αγορά και στο Μηχανισμό Φυσικής Παράδοσης, τη διαδικασία και τους κανόνες της ∆ημοπρασίας και της ∆ευτερογενούς Αγοράς, την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων αυτής, τη λειτουργία της ∆ευτερογενούς Αγοράς και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων μεταξύ των κατόχων Προϊόντων, Επιλέξιμων Προ-μηθευτών και Εμπόρων. Ρυθμίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επι-λέξιμων Προμηθευτών, Εμπόρων, κατόχων Προϊόντων και Πωλητών Προθεσμιακών Προϊ-όντων κατά την Εκκαθάριση και τον ∆ιακανονισμό Συναλλαγών. Τέλος, περιγράφει το πλαίσιο της συνεργασίας του εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται για την επί-τευξη προκαθορισμένων στόχων, καθώς και την αντιμετώπιση περιπτώσεων Έκτακτης Α-νάγκης στον ΗΕΠ και Πραγματικής Αδυναμίας Εξασφάλισης Παράδοσης.

 • 6

  Επειδή, περαιτέρω, δέον όπως συμπληρωθεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 της σχε-τικής εισήγησης του ΚΣ∆ΠΠΗΕ, προκειμένου οι Επιλέξιμοι Προμηθευτές που παραμένουν σε Κατάσταση Αναστολής και ουσιαστικά έχει ανασταλεί το οικονομικό αποτέλεσμα των Προϊό-ντων που έχουν στην κατοχή τους, να μην έχουν τη δυνατότητα υποβολής ∆ήλωσης Χρήσης, προτού προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βγουν από την Κατάσταση Αναστολής.

  Επειδή, ακόμα προκύπτει η αναγκαιότητα τροποποίησης των παρ. 2 και 7 και προσθήκης νέας παρ. 3, στο άρθρο 33 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ, προκειμένου για την απλοποίηση του τύπου υπο-λογισμού της Ποινής Μη Συμμόρφωσης, καθώς από τη στιγμή που η Κατάσταση Αναστολής ενεργοποιείται και η Ποινή Μη Συμμόρφωσης επιβάλλεται κατά τον δεύτερο διαδοχικό μήνα υποβολής μη νόμιμης ∆ήλωσης Χρήσης, η Ποινή επιβάλλεται στο μήνα από τον οποίο ενεργο-ποιείται και όχι αναδρομικά στο μήνα που προηγείται της ενεργοποίησης της Ποινής Μη Συμ-μόρφωσης.

  Επειδή , η ΡΑΕ έθεσε την σχετική εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση από τις 22.02.2018 έως και τις 09.03.2018 και προέβη στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έκρινε απα-ραίτητες.

  Αποφασίζει:

  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 117Ε και 32 του Ν. 4001/2011, ως ισχύει και 140 του ν. 4389/2016, ως ισχύει:

  Ι. Την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών ∆ημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-κτρικής Ενέργειας με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο της παρούσας κεί-μενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

  ΙΙΙ. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία με την επωνυμία "ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και με διακριτικό τίτλο "ΛΑΓΗΕ ΑΕ" για τις σχετικές τους ενέργειες.

  ΙΙΙ. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δη-μοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

  Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/2011.

  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

  Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

  ∆ρ. Νικόλαος Μπουλαξής

 • 1

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

   

   

   

  Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Έκδοση 1.6 13 Ιουνίου 2018

 • 2

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ

  ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  1.0

  23.9.2016

  ΡΑΕ/329/23.9.2016 (ΦΕΚ Β’ 3164/30.9.2016)

  Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δη-μοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  1.1

  15.12.2016

  ΡΑΕ/515/2.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 3944/9.12.2016)

  Υπολογισμός Πιστώσεων και Χρεώ-σεων της Συμπληρωματικής Εκκαθάρι-σης ΗΕΠ.

  1.2

  12.1.2017

  ΡΑΕ/618/22.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4250/29.12.2016)

  Δήλωση Βιομηχανικού Καταναλωτή. Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

  1.3 9.5.2017 ΡΑΕ/184/23.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 1069/29.3.2017)

  Τροποποίηση του Άρθρου 41 αναφο-ρικά με τον Υπολογισμό των Χρεοπι-στώσεων της Συμπληρωματικής Εκκα-θάρισης ΗΕΠ.

  1.4 17.10.2017 ΡΑΕ/850/9.10.2017 (ΦΕΚ Β’ 3659/17.10.2017)

  Μηχανισμός παρακολούθησης και ε-λέγχου χρήσης στον ΗΕΠ των ποσοτή-των που κατανεμήθηκαν στις Δημοπρα-σίες. Τροποποίηση της Προθεσμίας Μεταβίβασης και της προθεσμίας κατα-βολής της Προπληρωμής.

  1.5 30.01.2018 ΡΑΕ/81/25.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 193/26.01.2018)

  Τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 7, 9, 15, 17, 37 και 52

  Η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «Χρηματιστήριο Ενέργειας») στο πλαί-σιο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του βάσει του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) καταρ-τίζει τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ (εφεξής «Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθε-σμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας»).

  Οι σχέσεις των αντισυμβαλλομένων και τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων διέπονται από τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

 • 3

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............. 1 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ .............................................................................................................................. 2 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ................................................................................................................... 3 

  ΤΜΗΜΑ Ι ............................................................................................................................................. 8 

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ......... 8 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ............................................................................................................................................... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .............................................................................................................................. 8 

  ΆΡΘΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1 ........................................................................................................................... 8 

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ .................................................................................................................. 8 

  ΆΡΘΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 2 ........................................................................................................................... 9 

  ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ............................................................................................................................ 9 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................................................... 9 ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ........................................................................................................ 9 

  ΆΡΘΡΟ 1 .............................................................................................................................................. 9 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ........................................................................................................................ 9 

  ΆΡΘΡΟ 2 ............................................................................................................................................. 11 

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .............................................. 11 

  ΆΡΘΡΟ 3 ............................................................................................................................................. 13 

  ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ........................ 13 

  ΆΡΘΡΟ 4 ............................................................................................................................................. 14 

  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .............................................. 14 

  ΆΡΘΡΟ 5 ............................................................................................................................................. 14 

  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ....................................................................... 14 

  ΆΡΘΡΟ 6 ............................................................................................................................................. 16 

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ......................................................................................... 16 

  ΆΡΘΡΟ 7 ............................................................................................................................................. 18 

  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ....................................................................... 18 

  ΆΡΘΡΟ 8 ............................................................................................................................................. 20 

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ..................................................... 20 

  ΤΜΗΜΑ ΙΙ ........................................................................................................................................... 22 

 • 4

  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............................................... 22 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................................................................. 22 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................................................... 22 

  ΆΡΘΡΟ 9 ............................................................................................................................................. 22 

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................ 22 

  ΆΡΘΡΟ 10 ........................................................................................................................................... 23 

  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ....................................................................................................................... 23 

  ΆΡΘΡΟ 11 ........................................................................................................................................... 24 

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.............................................................................. 24 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ............................................................................................................................................. 26 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................................................ 26 

  ΆΡΘΡΟ 12 ........................................................................................................................................... 26 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ................................................................................. 26 

  ΆΡΘΡΟ 13 ........................................................................................................................................... 26 

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ................ 26 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ............................................................................................................................................. 27 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ .......................................................................................................................... 27 

  ΆΡΘΡΟ 14 ........................................................................................................................................... 27 

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ .................................................................... 27 

  ΆΡΘΡΟ 15 ........................................................................................................................................... 28 

  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................ 28 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ............................................................................................................................................. 29 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ................ 29 

  ΆΡΘΡΟ 16 ........................................................................................................................................... 29 

  ΌΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................... 29 

  ΆΡΘΡΟ 17 ........................................................................................................................................... 30 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ...................................................................... 30 

  ΆΡΘΡΟ 18 ........................................................................................................................................... 32 

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ................................................................................... 32 

  ΆΡΘΡΟ 19 ........................................................................................................................................... 34 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ............................................................................... 34 

  ΆΡΘΡΟ 20 ........................................................................................................................................... 36 

  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ................................................................................................................... 36 

  ΆΡΘΡΟ 21 ........................................................................................................................................... 37 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ .................................................................................................. 37 

  ΆΡΘΡΟ 22 ........................................................................................................................................... 38 

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΈΝΣΤΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 38 

  ΆΡΘΡΟ 23 ........................................................................................................................................... 38 

  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ .................................................................................................... 38 

 • 5

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ............................................................................................................................................. 39 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ................... 39 

  ΆΡΘΡΟ 24 ........................................................................................................................................... 39 

  ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ............. 39 

  ΆΡΘΡΟ 25 ........................................................................................................................................... 40 

  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ .................................................................................................. 40 

  ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ .......................................................................................................................................... 41 

  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ................................................................................................................................. 41 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ............................................................................................................................................. 41 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ............................................................................................................................ 41 

  ΆΡΘΡΟ 26 ........................................................................................................................................... 41 

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ................................................................... 41 

  ΆΡΘΡΟ 27 ........................................................................................................................................... 41 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ............................................................................................... 41 

  ΆΡΘΡΟ 28 ........................................................................................................................................... 42 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ................................................................................................. 42 

  ΆΡΘΡΟ 29 ........................................................................................................................................... 43 

  ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ........................................................................................................................................................... 43 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ............................................................................................................................................. 43 ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ..................................... 43 

  ΆΡΘΡΟ 30 ........................................................................................................................................... 43 

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .............................................................................................................................. 43 

  ΆΡΘΡΟ 31 ........................................................................................................................................... 43 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ........................................................................................ 43 

  ΆΡΘΡΟ 32 ........................................................................................................................................... 44 

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ .......................................................................................... 44 

  ΆΡΘΡΟ 33 ........................................................................................................................................... 45 

  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ....................................... 45 

  ΤΜΗΜΑ IV .......................................................................................................................................... 47 

  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ............................................. 47 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ........................................................................................................................................... 47 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ............................................................ 47 

  ΆΡΘΡΟ 34 ........................................................................................................................................... 47 

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .............................................................................................................................. 47 

  ΆΡΘΡΟ 35 ........................................................................................................................................... 48 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ........................................................................ 48 

  ΆΡΘΡΟ 36 ........................................................................................................................................... 49 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ .................. 49 

  ΆΡΘΡΟ 37 ........................................................................................................................................... 49 

 • 6

  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ............. 49 

  ΆΡΘΡΟ 38 ........................................................................................................................................... 51 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ........................................................................................................................................................... 51 

  ΆΡΘΡΟ 39 ........................................................................................................................................... 52 

  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ................................................................................................................................. 52 

  ΆΡΘΡΟ 40 ........................................................................................................................................... 53 

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ .......................................................................... 53 

  ΆΡΘΡΟ 41 ........................................................................................................................................... 54 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ................... 54 

  ΆΡΘΡΟ 42 ........................................................................................................................................... 59 

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ................................................................................ 59 

  ΆΡΘΡΟ 43 ........................................................................................................................................... 60 

  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ ...................................................................... 60 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ........................................................................................................................................... 60 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ .............................................................................................................................. 60 

  ΆΡΘΡΟ 44 ........................................................................................................................................... 60 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΈΛΕΓΧΟ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ .............................. 60 

  ΆΡΘΡΟ 45 ........................................................................................................................................... 61 

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ..................................................................... 61 

  ΤΜΗΜΑ V ........................................................................................................................................... 63 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................. 63 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ........................................................................................................................................... 63 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ................................................................................................................................................ 63 

  ΆΡΘΡΟ 46 ........................................................................................................................................... 63 

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ....................................................................... 63 

  ΆΡΘΡΟ 47 ........................................................................................................................................... 64 

  ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.............................................................. 64 

  ΆΡΘΡΟ 48 ........................................................................................................................................... 65 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗ Α.Ε. ........................................................................................................................................................... 65 

  ΆΡΘΡΟ 49 ........................................................................................................................................... 66 

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ..................................... 66 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ........................................................................................................................................... 66 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ................................................................. 66 

  ΆΡΘΡΟ 50 ........................................................................................................................................... 66 

  ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ....................................................................................................................... 66 

  ΆΡΘΡΟ 51 ........................................................................................................................................... 67 

 • 7

  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............. 67 

  ΤΜΗΜΑ VI .......................................................................................................................................... 68 

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ......................................................................................................................................... 68 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ........................................................................................................................................... 68 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ........................................................................................................................... 68 

  ΆΡΘΡΟ 52 ........................................................................................................................................... 68 

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ .............................. 68 

  ΆΡΘΡΟ 53 ........................................................................................................................................... 70 

  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ .................................................................................................................... 70 

  ΆΡΘΡΟ 54 ........................................................................................................................................... 70 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ......................................................................... 70 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ........................................................................................................................................... 72 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ........................................................................................................................... 72 

  ΆΡΘΡΟ 55 ........................................................................................................................................... 72 

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ................................................................................................................... 72 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ..................................................................................................................................... 73 

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ........................................................................................................................... 73 

  ΆΡΘΡΟ 56 ........................................................................................................................................... 73 

  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ............................................................................................................................ 73 

  ΆΡΘΡΟ 57 ........................................................................................................................................... 73 

  ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ......................................................................................................... 73 

  ΆΡΘΡΟ 58 ........................................................................................................................................... 74 

  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ............................................................................................................................................ 74 

  ΠAΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................................................ 75 

 • 8

  ΤΜΗΜΑ Ι ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο Εισαγωγικό 1

  Αντικείμενο και Σκοπός

  1. Ο παρών Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-κής Ενέργειας (εφεξής «Κώδικας» ή «ΚΣΔΠΠΗΕ») συμπεριλαμβανομένου του Πα-ραρτήματος αυτού, καθώς και των Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προθεσμιακών Προϊ-όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε Δημοπρασίας (εφεξής «Όροι Δημοπρασίας») κα-θορίζουν τους όρους και τις προδιαγραφές για την οργάνωση και διεξαγωγή των Δη-μοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Δη-μοπρασίες» ή «Πρωτογενής Αγορά»), το Μηχανισμό Καταμερισμού των Κατανεμη-θεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακού Προϊόντος (ή «Μηχανισμός Καταμερισμού»), τη λειτουργία της Δευτερογενούς Αγοράς, τη Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμια-κών Μηνιαίων Υποπροϊόντων (ή «Δήλωση Χρήσης»), τo Μηχανισμό Φυσικής Πα-ράδοσης και τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ.

  2. Ειδικότερα, ο παρών Κώδικας καθορίζει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και τις υπο-χρεώσεις των Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, του Χρηματιστηρίου Ενέρ-γειας, των Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων και της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), καθώς και τους ό-ρους και τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή, ή αντίστοιχα τη διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρα-σιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, στη Δευτερογενή Αγορά και στο Μηχανισμό Φυσικής Παράδοσης, τη διαδικασία και τους κανόνες της Δημοπρασίας και της Δευτερογενούς Αγοράς, την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων αυτής, τη λειτουργία της Δευτερογενούς Αγοράς και τις προϋποθέ-σεις μεταβίβασης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων μεταξύ των κατόχων Προϊόντων, Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων. Ρυθμίζει τις οικονομι-κές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιλέξιμων Προμηθευτών, Εμπόρων, κατό-χων Προϊόντων και Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων κατά την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό Συναλλαγών. Τέλος, περιγράφει το πλαίσιο της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, τους ελεγκτικούς μη-χανισμούς που εφαρμόζονται για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων, καθώς και την αντιμετώπιση περιπτώσεων Έκτακτης Ανάγκης στον ΗΕΠ και Πραγματικής Α-δυναμίας Εξασφάλισης Παράδοσης.

 • 9

  3. Τα ως άνω καθοριζόμενα με τον παρόντα Κώδικα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 140 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), συνιστούν το «Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΣΣΔΠΠΗΕ).

  Άρθρο Εισαγωγικό 2

  Όροι και Ερμηνεία

  1. Οι Όροι που αποδίδονται με κεφαλαία γράμματα έχουν την ερμηνεία που ορίζεται στο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), στο Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), στο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), στο Ν. 4011/2011 (ΦΕΚ Α΄179), στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα Συναλ-λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ») και στο Εγχειρίδιο αυτού καθώς και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-γειας (εφεξής «ΚΔΣΜΗΕ»). Στην περίπτωση χρήσης ιδίων Όρων αυτοί εξειδικεύο-νται επιπρόσθετα με αναφορά στον αντίστοιχο Κώδικα.

  2. Στον παρόντα Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτού, καθώς και των Όρων Δημοπρασίας, εκτός αν ορίζεται ρητά αλλιώς:

  Α) Οι χρόνοι αναφέρονται σε ώρα Ελλάδος.

  Β) Οι Όροι που ορίζονται στον ενικό ισχύουν και για τον πληθυντικό.

  Γ) Η έννοια των Όρων δεν αλλάζει σύμφωνα με το γένος και την πτώση.

  Δ) Ο Πίνακας Περιεχομένων, οι επικεφαλίδες και τα παραδείγματα περιλαμβάνο-νται μόνο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν αλλοιώνουν την ερμηνεία του παρόντος Κώδικα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Άρθρο 1

  Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Συναλλαγών Δημοπρασιών Προ-θεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

  1. Η συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Η-λεκτρικής Ενέργειας εξασφαλίζεται με την εγγραφή των συμμετεχόντων στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊό-ντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ»).

  2. Το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ περιλαμβάνει :

  Α) το Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,

 • 10

  Β) το Μητρώο Αγοραστών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπό-ρων»).

  3. Στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας συμμετέχει κατόπιν εγγραφής της η ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), ως Παραγωγός κάτοχος Λιγνιτικών και Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ.

  4. Στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων συμμετέχουν κατόπιν εγγραφής τους, οι Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας και οι Κάτοχοι Άδειας Εμπορίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.

  5. Δια της εγγραφής τους στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-κής Ενέργειας ή στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων, δηλαδή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ, οι ανωτέρω Πωλητές και Αγοραστές συνά-πτουν με το Χρηματιστήριο Ενέργειας «Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής το «Συ-μπληρωματικό Συμβόλαιο»), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώ-δικα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

  6. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο έχει ως αντικείμενο τη συμμετοχή στο Σύστημα Συ-ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το Συ-μπληρωματικό Συμβόλαιο θεωρείται συμφωνηθέν από τα μέρη και δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον τύπο.

  7. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο παρέχει στους Επιλέξιμους Προμηθευτές το δικαί-ωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες, στη Δευτερογενή Αγορά και στη Συμπληρωμα-τική Εκκαθάριση ΗΕΠ και στους Επιλέξιμους Εμπόρους το δικαίωμα συμμετοχής στη Δευτερογενή Αγορά και στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ, τηρώντας τις δια-τάξεις του παρόντος Κώδικα και επάγεται την υποχρέωση αυτών να παρέχουν τις α-παιτούμενες εγγυήσεις και να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, καταβάλ-λοντας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας τις σχετικές πληρωμές, σύμφωνα με τις διατά-ξεις του παρόντος Κώδικα.

  8. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο παρέχει στη ΔΕΗ Α.Ε. το δικαίωμα να λαμβάνει από το Χρηματιστήριο Ενέργειας τα ποσά που της αναλογούν και έχουν καταβληθεί σε αυτόν και αντιστοιχούν σε πληρωμές από την πώληση Προθεσμιακών Προϊόντων Η-λεκτρικής Ενέργειας μέσω των Δημοπρασιών και επάγεται για αυτή τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να πω-λεί τα Προθεσμιακά Προϊόντα, όπως ορίζονται στους «Όρους Δημοπρασίας», να ε-ξασφαλίζει την φυσική παράδοση των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στα εν λόγω Προθεσμιακά Προϊόντα με τη συμμετοχή της στον ΗΕΠ και να αποδέχεται όλες τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με το ΣΣΔΠΠΗΕ.

  9. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο παρέχει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας τα δικαιώ-ματα και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώ-δικα.

  10. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας ασκεί τις αρμοδιότητές του με τη δέουσα επιμέλεια προ-βαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του

 • 11

  παρόντος Κώδικα. Ειδικά για την περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης στον ΗΕΠ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, τεκμαίρεται ότι το Χρηματιστή-ριο Ενέργειας δεν φέρει ευθύνη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στην οποία απο-δεικνύεται ότι ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν σε τρίτο κατά τη διαχεί-ριση της Έκτακτης Ανάγκης.

  11. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας και οι Διαχειριστές του Ελληνικού Συστήματος Μετα-φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-κής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και του Δικτύου Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) δεσμεύονται για την τήρηση εκ μέρους τους των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

  12. Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊό-ντων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

  Άρθρο 2

  Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συ-στήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊό-

  ντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

  1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ τηρείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

  2. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ η ΔΕΗ Α.Ε. και οι εγγε-γραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ε-νεργειακού Προγραμματισμού Εναλλακτικοί Προμηθευτές και οι Έμποροι («Συμμε-τέχοντες») υποβάλλουν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας «Αίτηση Εγγραφής στο Μη-τρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας».

  3. Η ΔΕΗ Α.Ε., οι Εναλλακτικοί Προμηθευτές και οι Έμποροι υποβάλλουν - για την εγγραφή τους στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέρ-γειας και στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων αντίστοιχα - στο Χρη-ματιστήριο Ενέργειας «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστή-ματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέρ-γειας», η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος. Η αίτηση προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας συνοδεύεται υποχρεωτικά από φάκελο δικαιολο-γητικών εγγράφων, ως ακολούθως:

  Α) Δήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Σύ-στημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-νέργειας.

  Β) Δήλωση του αιτούντος ότι κατά την αποδοχή του παρόντος Κώδικα δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα στοιχεία που έχει υποβάλει και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργεια-κού Προγραμματισμού.

 • 12

  4. Οι Εναλλακτικοί Προμηθευτές υποβάλλουν για την εγγραφή τους στο Μητρώο Επι-λέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων δήλωση σχετικά με το αν η εταιρεία τους είναι «Βιομηχανικός Καταναλωτής», κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν.4389. Τα στοιχεία της υποπερίπτωσης (α) της εν λόγω δήλωσης υποβάλλονται από τους υπόχρεους ανά τρίμηνο αρχής γενομένης την 01/03/2017.

  5. Οι Εναλλακτικοί Προμηθευτές υποβάλλουν για την εγγραφή τους αξιόπιστο επιχει-ρηματικό πλάνο δραστηριοποίησης και ανάπτυξής τους στην λιανική αγορά ηλεκτρι-κής ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

  Α) ετήσιο σχέδιο διείσδυσης στη λιανική αγορά με ειδική αναφορά σε τριμηνιαίους στόχους,

  Β) επιμέρους ανάλυση των στόχων σε κατηγορίες Παροχών του Πίνακα 1 του Άρ-θρου 7 του παρόντος Κώδικα,

  Γ) ειδική ανάλυση της χρήσης των ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-κτρικής Ενέργειας, στις οποίες στοχεύουν μέσω της συμμετοχή τους στο ΣΣΔΠΠΗΕ (δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων, δευτερογενής α-γορά)

  Δ) συσχέτιση ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας με την προβλεπόμενη διείσδυση για τις κατηγορίες Παροχών του Πίνακα 1 του Άρ-θρου 7 του παρόντος Κώδικα,

  Ε) στοιχειοθετημένη ανάλυση μεταφοράς του οικονομικού οφέλους στον τελικό καταναλωτή της λιανικής αγοράς από τη συμμετοχή τους στο ΣΣΔΠΠΗΕ.

  6. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να απορρίψει το επιχειρηματικό πλάνο δραστη-ριοποίησης και ανάπτυξης των Εναλλακτικών Προμηθευτών στη λιανική αγορά ηλε-κτρικής ενέργειας εφόσον δεν πληροί το ελάχιστο περιεχόμενο, όπως αυτό προσδιο-ρίζεται στα εδαφ. Α’ έως Ε’ της παρ. 5 του παρόντος Άρθρου, υποβάλλοντας ειδική τεκμηρίωση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναφέροντας τους λόγους απόρρι-ψής του. Η απόρριψη του επιχειρηματικού πλάνου συνεπάγεται και την απόρριψη εγ-γραφής του Εναλλακτικού Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ με την ιδιότητα του Επιλέξιμου Προμηθευτή.

  7. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα την παροχή πρό-σθετων στοιχείων και διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων, που κατά την κρίση του απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης.

  8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, εφόσον κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία, εγγράφει τον αιτούντα στο αντίστοιχο Μητρώο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την εγγραφή χορηγείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας έγγραφη βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στην ΡΑΕ μαζί με το επιχειρηματικό πλάνο της παραγράφου 5.

  9. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ υποχρεούνται να ενημε-ρώνουν άμεσα το Χρηματιστήριο Ενέργειας σχετικά:

  Α) με κάθε μεταβολή των υποβληθέντων για την εγγραφή τους στοιχείων στο Μη-τρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ, καθώς και για οποιοδήποτε γεγονός αποτελεί αιτία αυτοδίκαιης λύσης του Συμπληρωματικού Συμβολαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα.

 • 13

  Β) με οποιαδήποτε μεταβολή στην εκπροσώπησή τους και στις επιμέρους διαδικα-σίες επικοινωνίας με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 58 του ΚΣΗΕ.

  Γ) με οποιαδήποτε μεταβολή αναφορικά με το αποδεκτό επιχειρηματικό πλάνο που έχουν υποβάλει για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ και τη συμμετοχή του στο ΣΣΔΠΠΗΕ ως Επιλέξιμοι Προμηθευτές

  10. Υποδείγματα της αίτησης και των δηλώσεων που υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για τη εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΔΠΠΗΕ παρατίθενται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κώδικα και αναρ-τώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

  Άρθρο 3

  Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχό-ντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμια-

  κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

  1. Στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εγγράφεται η ΔΕΗ Α.Ε. δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα.

  2. Στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπ�