Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη...

28
Ζωή καλώς όρισες ! α π λ ά β ή μ α τ α γ ια ε π ιτ υ χ ή μ η τ ρ ι κ ό θ η λα σ μό

Transcript of Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη...

Page 1: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Ζωήκαλώς

όρισες !απλά βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό

Page 2: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό
Page 3: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Ζωήκαλώς

όρισες !

Page 4: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

2

Page 5: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Περιεχόμενα

3

Ιδανικό ξεκίνημα 5

Μητρικός Θηλασμός 6

Πλεονεκτήματα μητρικού θηλασμού 7

Τι λένε οι ∆ιεθνείς Οργανισμοί για το μητρικό θηλασμό 7

Νοσοκομείο φιλικό προς τα βρέφη 8

Ανατομία μαστού - παραγωγή γάλακτος 9

Το πρωτόγαλα 10

Οδηγίες για επιτυχή μητρικό θηλασμό 11

Περιβάλλον 11

Προετοιμασία για το θηλασμό 11

Πόσο συχνά πρέπει να θηλάζετε 11

Πώς να ξεκινήσετε το θηλασμό 12

Θέση θηλασμού – στάση μωρού 14

Μετά το θηλασμό 16

Πώς θα καταλάβετε ότι το μωρό σας χορταίνει 17

Συχνά προβλήματα – Αντιμετώπιση 18

Επίπεδες - εισέχουσες θηλές 18

Ερεθισμένες θηλές 18

Μαστίτιδα 19

Μασάζ του στήθους 20

∆ιατροφή κατά τη διάρκεια του θηλασμού 22

Θηλασμός και επιστροφή στην εργασία 23

Βιβλιογραφία 24

Page 6: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

4

Page 7: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Ιδανικό ξεκίνημα

5

Ο μητρικός θηλασμός είναι αποκλειστικό προνόμιο της γυναίκας, ανεκτίμητη προσφορά της μητέρας προς το νεογέννητο, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα του βρέφους.

Ο ι νόμοι της φύσης ορίζουν πως η μητρική αγκαλιά και ο θηλασμός είναι θεμελιώδη και αυτονόητα βήματα, αμέ-σως μετά τη γέννηση του μωρού. Ας προσπαθήσουμε να

το σεβαστούμε.

Ο πρώτος δυνατός δεσμός ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος ξεκινάει αμέσως μετά τον τοκετό. Σ΄αυτή την πρώτη ώρα, είναι πολύ σημαντική η σωματική επαφή της μητέρας με το μωρό της - η πρώ-τη τρυφερή αγκαλιά, η επαφή δέρμα με δέρμα (skin to skin) - και θεωρείται ο πιο κατάλληλος χρόνος για την έναρξη του θηλασμού.Ο θηλασμός δεν αποτελεί μόνο ένστικτο για το μωρό, χρειάζεται εκ-μάθηση τόσο από τη μητέρα όσο και από το νεογέννητο. Οι πρώ-τες μέρες μετά τον τοκετό, οι μέρες παραμονής στο μαιευτήριο, εί-ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό της.

Το νεογέννητο αναζητά συχνά, σχεδόν όλο το 24ωρο, την αγκαλιά της μητέρας του, την επαφή μαζί της και φυσικά την τροφή του, που δεν μπορεί να είναι άλλη από το μητρικό γάλα. Η διαδικασία αυτή είναι από-λυτα φυσιολογική και συμβαίνει μέχρι η μη-τέρα να αναγνωρίσει τις ανάγκες του μω-ρού της και να λειτουργήσουν πλέον σαν ομάδα.Το ΙΑΣΩ, υποστηρίζοντας αυτές τις ανά-γκες της μητέρας και του βρέφους, διευκο-λύνει την πρακτική Rooming in, πρακτι-κή που εφαρμόζεται στα περισσότερα μαι-ευτήρια της Ευρώπης. Το μωρό παραμένει καθ΄όλο το 24ωρο στο ίδιο δωμάτιο με την μητέρα, εφόσον η ίδια το επιθυμεί και δεν χωρίζεται καθόλου από αυτή. Έτσι λοιπόν, η μητέρα μαθαίνει να καλύπτει τις ανάγκες του μωρού της με την βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση εξειδικευμένου νοσηλευτι-κού προσωπικού.

Page 8: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Μητρικός Θηλασμός

6

Page 9: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

7

τ ο μωρό τρέφεται με το πλέον καταλληλότερο γάλα, «το γάλα της δικής του μητέρας». Η ωκυτοκίνη, η «ορμόνη της αγάπης» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η οποία

παράγεται κατά τη διάρκεια του θηλασμού, συνεισφέρει στη δημιουργία ενός μοναδικού δεσμού ανάμεσα σε εσάς και το μωρό σας, ενώ η προλακτίνη, προκαλεί αίσθημα ηρεμίας και χαλάρωσης.

Πλεονεκτήματα για τα μωρά:1. Λαμβάνουν αντισώματα και αντιφλεγμονώδεις παράγο- ντες, με αποτέλεσμα να προστατεύονται από λοιμώξεις και ιώσεις2. Προστατεύονται από αλλεργίες3. Υποφέρουν λιγότερο από κωλικούς4. Έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης5. Προστατεύονται από τον κίνδυνο εμφάνισης νεανικού δια- βήτη, παιδικού καρκίνου, παχυσαρκίας6. Είναι πιο ήρεμα

Πλεονεκτήματα για την μητέρα:1. Ταχεία παλινδρόμηση της μήτρας2. Προστασία από τον καρκίνο του μαστού3. Μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου ενδομητρίου4. Προστασία από την οστεοπόρωση5. Ευκολότερη απώλεια βάρους, αφού το αποθηκευμένο λίπος καίγεται για την παραγωγή γάλακτος6. Ευκολία στη σίτιση7. Οικονομία-οικολογικός τρόπος σίτισης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Τι λένε οι ∆ιεθνείς Οργανισμοί (Παγκόσμια Οργάνωση Υγειάς και η UNICEF) για το μητρικό θηλασμό

«Ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός είναι η ιδανική και πλήρης διατροφή για τους 6 πρώτους μήνες της ζωής. Πρέ-πει να συνεχίζεται και μετά την προσθή-κη των στερεών τροφών, μέχρι την ηλι-κία των 12 μηνών και μπορεί να συνε-χισθεί για όσο διάστημα το επιθυμούν η μητέρα και το παιδί». Η οδηγία της Πα-γκόσμιας Οργάνωσης Υγείας τονίζει ότι ο μητρικός θηλασμός μπορεί να συνεχί-ζεται και μετά το δεύτερο χρόνο ζωής.

Page 10: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

8

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

1

2

5

7

93

4

6

8

10

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η UNICEF, ανα-γνωρίζοντας την αξία του μητρικού θηλασμού κα-θιέρωσαν την πρωτοβουλία: «Νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη», oρίζοντας δέκα βήματα για επιτυ-χή μητρικό θηλασμό.Στο ΙΑΣΩ υιοθετώντας αυτή την πρωτοβουλία προωθούμε και υποστηρίζουμε το μητρικό θηλα-σμό, κάνοντας προσπάθεια να εφαρμόσουμε τα δέκα βήματα.

Ακολουθούμε γραπτή πολιτική για το θηλασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες της UNICEF και της Πα-γκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Εκπαιδεύουμε συστηματικά όλο το νοσηλευτικό προσωπικό διοργανώνοντας ανά τακτά χρονικά δι-αστήματα τριήμερο σεμινάριο, με σκοπό την από-κτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Πραγματοποιούμε καθημερινές συναντήσεις με τις έγκυες, τις λεχωϊδες και τους συνοδούς τους με θέμα το μητρικό θηλασμό, ώστε να τους πληροφο-ρήσουμε και να τους εκπαιδεύσουμε έγκαιρα και έγκυρα για τα οφέλη και το χειρισμό του θηλασμού.

Φροντίζουμε για την έγκαιρη έναρξη του θηλα σμού, εδραιώνοντας έτσι τη γαλακτοφορία και ενι-σχύοντας το συναισθηματικό δέσιμο μητέρας και βρέφους.

Εκπαιδεύουμε και παρέχουμε συμβουλές στις μη-τέρες που πρέπει να αποχωριστούν το μωρό τους για ιατρικούς λόγους, με σκοπό τη διατήρηση του μητρικού γάλακτος.

∆εν δίνουμε στα νεογέννητα καμιά άλλη τροφή ή υγρό παρά μόνο μητρικό γάλα, εκτός κι αν αυτό επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους ή το επιθυμεί η μητέρα.

∆ιευκολύνουμε την πρακτική «rooming in», δηλα-δή να παρεχεται η δυνατότητα στη μητέρα να πα-ραμένει μαζί με το μωρό της όλο το 24ωρο, όταν η ίδια το επιθυμεί.

Ενθαρρύνουμε τις μητέρες να θηλάζουν όταν και όποτε το μωρό το αποζητά, πετυχαίνοντας έτσι ελεύθερο και απεριόριστο θηλασμό.

∆εν δίνουμε πιπίλες ή μπιμπερόν στο μωρό όταν αυτό θηλάζει.

Υποστηρίζουμε το θηλασμό με ανοιχτή γραμμή επι-κοινωνίας διαθέσιμη όλο το 24ωρο, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι μητέρες μετά την εξοδό τους από την Κλινική (τηλ.: 210 618 4000).

Page 11: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

9

Μητρικός Θηλασμός

ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Παραγωγή μητρικού γάλακτοςΣύμφωνα με έρευνες το 97% των μητέρων είναι ικανές να γαλακτοφορήσουν με επιτυχία. Όταν δοθεί το ερέθισμα στον εγκέφαλο με τις θηλαστικές κινήσεις που κάνει το μωρό, απελευθερώνονται από την υπόφυση δυο ορμόνες, η ωκυτοκίνη και η προλακτίνη. Οι ορμόνες αυτές μεταφέρονται με το αίμα στο μαστό. Η προλακτινη βοηθά την παραγωγή του γάλακτος στις κυψελίδες του μαστού. Με την ωκυτοκίνη προωθείται το γάλα στους γαλακτοφόρους πόρους και τη θηλή. Η σύσταση του μητρικού γάλακτος ποικίλλει από θηλασμό σε θηλασμό, από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα.

Ανατομία μαστούΟ γυναικείος μαστός αποτελείται κυρίως από αδένες, λίπος, συνδετικό ιστό και καλύπτεται με δέρμα που περιλαμβάνει, τη θηλή και τη θηλαιά άλω, δηλαδή τη σκούρα περιοχή γύρω από τη θηλή και το δέρμα.Ο μαστικός αδένας αποτελείται από τις κυψελίδες, τους λοβούς, οι οποίοι αποτελούνται από πολλά λοβία και τους γαλακτοφόρους πόρους. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το σώμα προετοιμάζεται για την παραγωγή γάλακτος. Το μέγεθος των μαστών σιγά-σιγά αυξάνεται. Η θηλή γίνεται μεγαλύτερη και η θηλαία άλως γίνεται σκουρότερη και μεγαλύτερη. Η παραγωγή μητρικού γάλακτος ξεκινάει, είτε έχετε σκοπό να θηλάσετε είτε όχι, μετά την έξοδο του πλακούντα και με τη συνέργεια ορμονών.

Page 12: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

10

Μητρικός Θηλασμός

Να θυμάστε ότι όσο περισσότερο θηλάζει το μωρό σας, τόσο περισσότερο γάλα θα παραχθεί.Το γάλα παράγεται την ώρα του θηλασμού. Το μέγεθος του μαστού, δεν σχετίζεται με την ικανότητα παραγωγής γάλακτος.

Το πρωτόγαλαΤο πύαρ, το πρωτόγαλα, παράγεται τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό και είναι το πρώτο γάλα που παίρνει το μωρό. Η αξία του είναι μοναδική. Η φύση προνοεί ώστε παρόλο που είναι λίγο σε ποσότητα, να είναι επαρκές, αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για τις πρώτες μέρες της ζωή του. Την τρίτη ημέρα μετά τον τοκετό παράγεται το μεταβατικό γάλα και την έβδομη έως την δέκατη περίπου ημέρα, παράγεται το ώριμο γάλα. Στην αρχή του θηλασμού το γάλα είναι λεπτόρρευστο, ενώ το γάλα που παράγεται στο τέλος του θηλασμού είναι πλουσιότερο σε λίπος και συνεπώς σε θερμίδες.

Page 13: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Οδηγίες για επιτυχή μητρικό θηλασμό

11

ΠεριβάλλονΤο υποστηρικτικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία του θηλασμού.Γι’ αυτό καθίστε κάπου αναπαυτικά, φροντίστε η ατμόσφαιρα στο χώρο που θα θηλάσετε να είναι ήρεμη, ευχάριστη και έχετε στραμένη τη προσοχή σας στο μωρό σας. Άγχος και κούραση είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την ικανοποιητική παραγωγή γάλακτος.Φροντίστε να μην φοράτε πολλά ρούχα, ούτε εσείς ούτε το μωρό σας. Όταν το μωρό ακουμπά επάνω σας, σας μυρίζει, ακούει τους κτύπους της καρδιάς σας, νοιώθει οτι του προσφέρετε αγάπη, στοργή, ασφάλεια και έτσι ο θηλασμός γίνεται πιο αποτελεσματικός.

Προετοιμασία για το ΘηλασμόΦροντίστε για την καθημερινή υγιεινή του σώματος σας και σαπουνίζετε τα χέρια σας πριν από κάθε θηλασμό. Πλένετε το στήθος με σκέτο χλιαρό νερό, αποφεύγοντας τη συχνή χρήση σαπουνιού και αντισηπτικών τα οποία αφαιρούν τη φυσική λιπαρότητα, ξηραίνουν το στήθος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ραγάδες.

Όταν το μωρό ακουμπά επάνω σας, σας μυρίζει, ακούει τους κτύπους της καρδιάς σας, νοιώθει ότι του προσφέρετε αγάπη, στοργή, ασφάλεια και έτσι ο θηλασμός γίνεται πιο αποτελεσματικός.

Πόσο συχνά πρέπει να θηλάζετεΑφήστε το μωρό σας να θηλάζει όποτε και όσο θέλει. Κατά μέσο όρο ένα νεογέννητο θηλάζει 8-12 φορές το 24ωρο.Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μωρό σας κατά διαστήματα θα σταματάει να κάνει θηλαστικές κινήσεις. Αφήστε το να ξεκουραστεί, μην ανησυχείτε. Σε λίγο θα ξεκινήσει να θηλάζει πάλι.

Page 14: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

12

Χρησιμοποιήστε τη θηλή για να γαργαλίσετε το κάτω χείλος του μωρού, έτσι ώστε να το κάνετε να ανοίξει καλά το στόμα του.

1

Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το μωρό θηλάζει τη θηλαία άλω και όχι τη θηλή σας. Οδηγείστε το μωρό προς το στήθος και όχι το στήθος προς το μωρό.

3

Μόλις το μωρό ανοίξει καλά το στόμα του, προσφέρετέ του το μαστό σας.

2

Βάλτε το μωρό σας να θηλάσει πριν αποδιοργανωθεί κλαίγοντας. Τα πρώτα σημάδια πείνας θα σας καθοδηγήσουν (το μωρό «τρώει» τα χεράκια του, ανοιγοκλείνει τα ματάκια του, μουρμουρίζει χαρακτηριστικά).

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

Page 15: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

13

Οδηγίες για επιτυχή μητρικό θηλασμό

Το μωρό μπορεί να μην τα καταφέρνει πάντα να θηλάζει σωστά. Σ’ αυτήν την περίπτωση απομακρύνετέ το απαλά από το στήθος σας, γλιστρώντας ένα δάκτυλο σας ανάμεσα στο στήθος και τη γωνία του στόματος του και προσπαθήστε ξανά.

4

Το μωρό μαθαίνει, με τη δική σας όμως καθοδήγηση.

Το μωρό σας θηλάζει αποτελεσματικά όταν: • ∆εν πονάτε κατά τη διάρκεια του θηλασμού.• Κάθεται ήσυχο στο στήθος σας.• Κάνει ρυθμικές θηλαστικές κινήσεις.• Το κάτω χείλος του είναι γυρισμένο προς τα έξω.• Το πηγούνι του ακουμπάει στο στήθος σας.• Ένα τμήμα της θηλαίας άλω προβάλλει από το άνω χείλος του μωρού.

Page 16: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

14

Η σωστή θέση για το μωρό είναι:Ξαπλωμένο στο πλάι με το στομάχι του να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το δικό σας. Γυρισμένο προς το στήθος σας και το στόμα του να είναι στο ίδιο ύψος με τη θηλή. Η άκρη της μύτη του και το πηγούνι του να ακουμπούν το στήθος σας κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Με το ένα χέρι κρατάτε το στήθος από κάτω, ενώ με το άλλο χέρι κρατάτε το μωρό σας. Στηρίξετε τους αγκώνες σας και φροντίστε οι ωμοί σας να είναι χαλαροί.

ΘΕΣΗ ΘΗΛΑΣΜΟΥ - ΣΤΑΣΗ ΜΩΡΟΥ

Page 17: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Οδηγίες για επιτυχή μητρικό θηλασμό

15

Θηλάστε το μωρό σας σε μία από τις προτεινόμενες στάσεις θηλασμού που θα σας κάνει να νιώθετε άνετα.

Θηλασμός στο πλάι Θηλάστε ξαπλωμένη σε πλαγιαστή θέση στο κρεβάτι, με το μωρό σας γυρισμένο και αυτό στο πλάι. Η θέση αυτή προτείνεται όταν θέλετε να χαλαρώσετε.

Κράτημα κάτω από τη μασχαλη Κρατήστε το μωρό κάτω από τη μασχάλη, στηρίξετε το σώμα του με τον πήχη του χεριού σας στο ύψος της μασχάλης και το κεφάλι του με το χέρι σας σε τέτοια θέση ώστε να τοποθετηθεί το μωρό στο ύψος του μαστού. Θηλάστε έτσι κρατώντας το μωρό σας, πότε κάτω από την δεξιά μασχάλη και πότε κάτω από την αριστερή μασχάλη.

Θηλασμός σε καθιστή θέση Κλασικό κράτημα. Τοποθετείστε το μωρό στην αγκαλιά σας στηρίζοντας το κεφάλι του στον αγκώνα σας και το κορμάκι του στον βραχίονα σας. Με το άλλο χέρι κρατήστε το μαστό σας τοποθετώντας τα τέσσερα δάχτυλα στο κάτω μέρος του μαστού και τον αντιχείρα στο πάνω μέρος, πάνω από τη θηλαία άλω. Στηρίξετε το μωρό σας με το αριστερό χέρι, κρατήστε το μαστό σας με το δεξί χέρι και αντίστροφα.

Page 18: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

16

Οδηγίες για επιτυχή μητρικό θηλασμό

∆ίδυμα Είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποκλειστικά μητρικό θηλασμός. Μπορείτε μάλιστα αν σας βολεύει να τα θηλάζετε συγχρόνως. Ένας τρόπος είναι πάνω σε δύο μαξιλάρια να τα κρατάτε με τα πόδια τους προς τη μασχάλη σας και με τα χέρια σας να υποστηρίζετε τα κεφαλάκια τους. Εάν δεν τα καταφέρετε θηλάστε πρώτα το ένα και μετά το άλλο, διαθέτοντας ένα μαστό για το κάθε μωρό.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

Page 19: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

17

Ρέψιμο Μετά το τέλος του θηλασμού κρατήστε το μωρό σας σε όρθια θέση για λίγα λεπτά για να το βοηθήσετε να ρευτεί, ώστε να διαφύγει ο τυχόν αέρας που έχει καταπιεί.

Φροντίδα θηλών Μετά το θηλασμό δεν χρειάζεται να πλένετε το στήθος σας, ρίξτε μερικές σταγόνες μητρικού γάλακτος στις θηλές, αφήστε για λίγα λεπτά το μαστό χωρίς στηθόδεσμο να στεγνώσει και να αναπνεύσει.

Πώς Θα καταλάβετε οτι το μωρό σας χορταίνειΤο μωρό θηλάζει περίπου 8-12 φορές το 24ωρο. Μετά το θηλασμό θα νοιώθετε το στήθος σας να είναι μαλακό. Επίσης θα του αλλάζετε περίπου 6-8 πάνες την ημέρα. Το μωρό όταν θηλάζει αποτελεσματικά θα ανακτήσει το βάρος της γέννησης του, 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Το βάρος του πρεπει να αυξάνεται σταθερά, ελέγχοντας το μια φορά την εβδομάδα. Εάν το μητρικό γάλα φαίνεται να μην ικανοποιεί τις ανάγκες του μωρού, μην βιαστείτε να δώσετε ξένο γάλα. συνεχίστε την προσπάθεια θηλάζοντας το μωρό πιο συχνά. Το πρόβλημα είναι συνήθως παροδικό, διότι τα συχνά και ακατάπαυστα γεύματα τακτοποιούνται περίπου τις έξι πρώτες εβδομάδες που είναι χρόνος προσαρμογής, τόσο για το μωρό σας, όσο και για εσάς. Σύντομα το μωρό σας θα κανονίσει μόνο του τα γεύματα του.

Το μωρό θηλάζει περίπου 8-12 φορές το 24ωρο.

Page 20: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

18

Συχνά προβλήματα – Αντιμετώπιση

Επίπεδες-εισέχουσες θηλές Στις περισσότερες περιπτώσεις ο θηλα-σμός είναι δυνατός με την σωστή τοπο-θέτηση του μωρού στο στήθος. Όπως προαναφέρθηκε, το μωρό δεν θηλάζει από τη θηλή, αλλά από τη θηλαία άλω.

Ερεθισμένες θηλές Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που θη-λάζουν έχουν ερεθισμένες θηλές. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί το μωρό είναι πολύ ώρα στο μαστό, αλλά επειδή το μωρό δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο στή-θος, ώστε να θηλάζει την θηλαία άλω και όχι την θηλή.

Αντιμετώπιση ερεθισμένων θηλών. • Περιορίστε το θηλασμό από την θηλή που έχει ερεθιστεί. • Κάνετε μασάζ στο στήθος σας την ώρα που θηλάζετε διευκολύνοντας έτσι τη ροή του γάλακτος. • Το μητρικό γάλα έχει απολυμαντικές και θεραπευτικές ιδιότητες γι’ αυτό στο τέλος του θηλασμού βγάλτε λίγο γάλα με το χέρι σας και αλείψτε το γύρω-γύρω από τη θηλή σας. • Αφήστε το στήθος σας για λίγα λεπτά χωρίς στηθόδεσμο ελεύθερο να στεγνώσει.

Πρόληψη ερεθισμού των θηλών. • Φροντίστε να έχετε σωστή στάση κατά τη διάρκεια του θηλασμού ώστε το μωρό να μπορεί να πιάνει σωστά τη θηλαία άλω.• Απομακρύνετε το μωρό από το στήθος σας όταν πονάτε ή όταν το μωρό δεν θηλάζει σωστά.• Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, οινόπνευμα ή άλλα αντισηπτικά.• ∆ιατηρείτε στις θηλές σας στεγνές, επιτρέποντας στο δέρμα να αναπνέει.

Page 21: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

19

Υπερφόρτωση Μαστού Εμφανίζεται όταν το μωρό σας δεν πίνει αρκετό γάλα και αισθάνεστε το στήθος σας σκληρό και ζεστό. Μπορείτε να εμποδίσετε την υπερφόρτωση θηλά-ζoντας το μωρό σας πιο συχνά.

Μαστίτιδα Προκαλείται όταν δεν εφαρμόζονται οι κανόνες υγιεινής, όταν δεν αδειάζει ο μαστός και όταν δημιουργούνται ραγά-δες.

Συμπτώματα: Υψηλός πυρετός (39-40οC), μαστός επώδυνος, θερμός και κόκκινος, κακουχία, ταχυσφυγμία, κρυά-δες, πονοκέφαλος, πόνος στις αρθρώ-σεις.

Τι πρέπει να κάνετε:• Συνεχίζετε να θηλάζετε. Η λοίμωξη έχει προσβάλει τα μαλακά μόρια του μαστού σας και όχι το γάλα.• Κάντε ένα ζεστό μπάνιο πριν θηλάσετε.• Φροντίστε να βγάζετε γάλα όταν αισθάνεστε το στήθος σας πιο βαρύ.• Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία σας.• Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν δεν υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που θηλάζουν έχουν ερεθισμένες θηλές. Αυτό συμβαίνει επειδή το μωρό δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο στήθος.

Page 22: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

20

Συχνά προβλήματα – Αντιμετώπιση

ΜΑΣΑΖ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ

Το μασάζ στη περίπτωση υπερφόρτωσης σας βοηθά ώστε να αποσυμφωρηθεί ο μαστός και να αρχίσει το γάλα να ρέει. Πρέπει να γίνεται με ήπιες απαλές κινήσεις και να μην καταπονείται ο μαστικός αδένας. Επίσης, τα χέρια σας πρέπει να είναι πολύ καλά πλυμμένα πριν από το μασάζ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ

Με το ένα χέρι κρατείστε το μαστό. Με τις άκρες των δακτύλων του άλλου χεριού τοποθετημένες στο μαστό ξεκινήστε να κάνετε ήπιες κυκλικές κινήσεις από τη βάση του μαστού προς τη θηλή, μετακινώντας τις άκρες των δακτύλων 2-3 εκατοστά κάθε φορά, μέχρι να κάνετε μασάζ σε όλο το μαστό.

Τοποθετείστε τα χέρια σας οριζόντια ανάμεσα στο μαστό και κινείστε τα πίσω και μπροστά όπως φαίνεται στην εικόνα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία τοποθετώντας τώρα τα χέρια σας κατακόρυφα.

Page 23: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

21

Βοηθήστε να κατέβει και να ρέει το γάλα χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, χαϊδεύοντας απαλά το μαστό από τη βάση της θηλαίας άλω μέχρι την θηλή.

Το επόμενο βήμα είναι να βγάλετε το γάλα. Με το χέρι σας πιάστε το στήθος. Τοποθετείστε το δείκτη και τον αντιχείρα πίσω από την άλω (όπως φαίνεται στην εικόνα) και πιέστε ελαφρά προς την κατεύθυνση του θώρακα. Έπειτα πιέστε ελαφριά τη θηλαία άλω κοντά στη θηλή με τον αντίχειρα και τον δείκτη για να αρχίσει να ρέει το γάλα. Μετά το μασάζ μπορείτε να βγάλετε το γάλα χρησιμοποιώντας και θήλαστρο.

Το μασάζ πρέπει να γίνεται με ήπιες απαλές κινήσεις και να μην καταπονείται ο μαστικός αδένας. Επίσης, τα χέρια σας πρέπει να είναι πολύ καλά πλυμμένα.

Page 24: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

22

∆ιατροφή κατά τη διάρκεια του θηλασμού

Καλύψτε τις ημερήσιες ανάγκες σας σελευκώματα, λίπη, υδατάνθρακες και βιταμίνες ακολουθώντας υγιεινό τρόπο διατροφής. Αποφύγετε τις τροφές που έχουν πολλές θερμίδες, χωρίς άλλη ιδιαίτερη διατροφική αξία.

Προσοχή• Να αποφεύγετε δύσπεπτα φαγητά, με έντονη γεύση και οσμή γιατί μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές τόσο σε εσάς όσο και στο μωρό σας.• Να αποφεύγετε την καφεΐνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα στο μωρό.• Όσον αφορά στο αλκοόλ, επιτρέπεται να πίνετε μετά το θηλασμό ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα.• ∆εν επιτρέπεται το κάπνισμα.• Εάν χρειαστεί να πάρετε φάρμακα, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας.• Μην ξεχνάτε ότι κατά τη διάρκεια του θηλασμού τα μωρά αποκτούν διατροφικές συνήθειες.

Άλλες ∆ραστηριότητες Μπορείτε να κάνετε ήπια γυμναστική όσο θηλάζετε. Φροντίστε να κοιμάστε, όταν κοιμάται το μωρό σας .Η ξεκούραση και η καλή ψυχική υγεία είναι πολύ σημαντική για την εδραίωση και διατήρηση του θηλασμού. Μη διστάζετε να ζητάτε τη βοήθεια και υπο-στήριξη του συντρόφου σας και των προσφι-λών σας προσώπων, την έχετε ανάγκη.

Page 25: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

Θηλασμός και επιστροφή στην εργασία

23

∆ημιουργείστε τη δικής σας τράπεζα γάλακτος Μπορείτε να αρχίσετε σταδιακά την συλλογή μητρικού γάλα-κτος λίγο καιρό πριν επανέλθετε στην εργασία σας. Το άτομο που θα φροντίσει το μωρό σας κατά την απουσία σας θα μπο-ρεί να το ταΐζει με το δικό σας γάλα.Η διαδικασία είναι απλή. Όλα τα απαραίτητα: μπιμπερόν θη-λάστρου, πλαστικά μπιμπερόν και πώματα, που είναι αναγκαία για τη συλλογή του μητρικού γάλακτος πρέπει να είναι απο-στειρωμένα. Πριν γίνει αυτό πρέπει να τα πλύνετε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων και να τα ξεπλύνετε καλά με μπόλικο νερό.

Η αποστείρωση μπορεί να γίνεται με ηλεκτρικό αποστειρωτή ατμού ή με την κλασσική μέθοδο του βρασμού.Η άλμεξη του γάλακτος μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας θήλαστρο ή με το χέρι. Μετά την άλμεξή του, τοποθετήστε το σε αποστειρωμένα πλαστικά δοχεία, ειδικά για τη φύ-λαξη του γάλακτος και διατηρήστε το στο ψυγείο για ένα 24ωρο ή στην κατάψυξη για τρεις μήνες. Βγάζετε το γάλα από το ψυγείο, το αφήνε-τε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 15 περίπου λεπτά και το ζεσταί-νετε σε θερμοκρασία 37οC σε μπεν μαρι ή θερμαντήρα πριν το δώσετε το μωρό σας.Το γάλα αποψύχεται πριν δοθεί στο μωρό με φυσικό τρόπο, όχι στο φούρνο μικροκυμάτων και ζεσταί-νετε σε μπέν μάρι ή σε θερμαντήρα στους 37οC.

Όλα τα απαραίτητα: μπιμπερόν θηλάστρου, πλαστικά μπιμπερόν και πώματα, που είναι αναγκαία για τη συλλογή του μητρικού γάλακτος πρέπει να είναι αποστειρωμένα.

Page 26: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

24

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Breastfeeding 2001, Part I, The Evidence for Breastfeeding Pediatr Clin North Am 2001; Volume 48(1).

• Breastfeeding 2001, Part II, Τhe Management of Breastfeeding Pediatr Clin North Am 2001; Volume 48(2).

• World Health Organization, United Children’s Fund: Global strategy for breastfeeding, WHO, Geneva 2003.• World Health Organization, United Children’s Fund, US Agency for

International Development Authority: Innocenti Declaration οn the Protection, Promotion and Support

of Breastfeeding. New York, UNICEF, Nutrition Section, 1990.• World Health Organization, International Code of Marketing of

Breast-Milk Substitutes: Geneva, WHO, 1981.• World Health Organization, Family and Reproductive Health, Division of Child

Health and Development: Evidence for the Ten Steps to Successful Breastfeeding.

Publication # WHO/CHD/ 98.9. Geneva, WHO, 1998.• Θ. Ζάχου, Μητρικός Θηλασμός στην Ελλάδα. Τι έχει γίνει-μελλοντικές πρωτοβουλίες, Παιδιατρική 2001• Mαρία –Αδαμαντία Μαλλιαρού, Οδηγίες για την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

• UNICEF www.unicef.org/nutrition/index_breastfeeding.html και επίσης www.unicef.org/ffl /04/• World Alliance for Breastfeeding Action www.waba.org.my Η επίσημη ιστοσελίδα της WABA με πληροφόρηση για τις εκστρατείες προώ-θησης του μητρικού θηλασμού.

• International Baby Food Action Network www.ibfan.org• La Leche League International www.llli.org Σταθερός σύμμαχος στις προσπάθειες για τη σωστή διατροφή των βρεφών δι- εθνώς.• International Lactation Consultant Association www.iblce.org Παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών του μητρικού θηλασμού.• Academy of Breastfeeding Medicine www.bfmed.org Παγκόσμιος συνασπισμός ιατρών αφιερωμένος στην προώθηση του μητρικού θηλασμού.

• inkages Project www.linkagesproject.org Παγκόσμιο πρόγραμμα για τη βελτίωση της διατροφής των βρεφών και των μικρών παιδιών.

Page 27: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό

ΠληροφορίεςΠριν την έξοδό σας από το μαιευτήριο

θα ήταν καλό να γνωρίζετε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣΓια οποιαδήποτε απορία σας,μπορείτε να μας καλέσετε στηνανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ήνα επισκεφθείτε την Κλινική μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6184000, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

• Πότε το μωρό θέλει να θηλάσει• Πώς να τοποθετείτε το μωρό σωστά στο στήθος και να μην πονάτε κατά τη διάρκεια του θηλασμού

• Να επιλέγετε μια στάση θηλασμού, η οποία να είναι αναπαυτική για εσάς

• Πότε το μωρό χορταίνει και αν η ποσότητα είναι επαρκής• Τον τρόπο άλμεξης του γάλακτος με το χέρι ή με το θήλαστρο

• Τη σωστή διαδικασία συλλογής και διατήρησης του γάλακτος

• Μερικές πληροφορίες για το μηχανισμό παραγωγής γάλακτος

• Πότε πρέπει να καλέσετε τον παιδίατρο

Page 28: Ζωή - 4ty.gr · Ζωή καλώς ... ναι καθοριστικές για τη γνωριμία και την επικοινωνία της μητέρας με το μωρό