ΕΕ. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013

of 68 /68
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L140, 5.6.2009, σ.16. «Οδηγία 2009/28/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αεροθερμική ενέργεια» σημαίνει η ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή θερμότητας στον αέρα∙ «ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας» σημαίνει τα ενεργειακά βασικά προϊόντα που παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά τη διανομή και τη μεταφορά∙

Embed Size (px)

Transcript of ΕΕ. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013

Αριθμς ____ του 2009112(I)/2013
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προομιο. Για σκοπος μερικς εναρμνισης με την πρξη της Ευρωπακς
Κοιντητας με ττλο-
«Οδηγα 2009/28/ΕΚ» του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου
της 23ης Απριλου 2009 για την προθηση της χρσης ενργειας απ
ανανεσιμες πηγς και την τροποποηση και τη συνακλουθη κατργηση
των οδηγιν 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ.
Η Βουλ των Αντιπροσπων ψηφζει ως ακολοθως:
Συνοπτικς
ττλος.
1. Ο παρν Νμος θα αναφρεται ως ο περ Προθησης και
Ενθρρυνσης της Χρσης των Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας Νμος
του 2013.
2.-(1) Στον παρντα Νμο, εκτς αν απ το κεμενο προκπτει
διαφορετικ ννοια-
μορφ θερμτητας στον αρα
βασικ προντα που παραδδονται για ενεργειακος σκοπος στη
βιομηχανα, στις μεταφορς, στα νοικοκυρι, στις υπηρεσες,
συμπεριλαμβανομνων των δημσιων υπηρεσιν, στη γεωργα, στη
δασοκομα και στην αλιεα, συμπεριλαμβανομνης της κατανλωσης
ηλεκτρικς ενργειας και θερμτητας απ τον ενεργειακ κλδο για την
παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας και θερμτητας, και
συμπεριλαμβανομνων των απωλειν ηλεκτρικς ενργειας και
θερμτητας κατ τη διανομ και τη μεταφορ
2
«ανακανιση μεγλης κλμακας» χει την ννοια που αποδδεται στον ρο
αυτ στον περ της Ενεργειακς Απδοσης των Κτιρων Νμο, πως
αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται·
«αρμδια αρχ» σημανει το Υπουργεο Ενργειας, Εμπορου,
Βιομηχανας και Τουρισμο
122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005
173(Ι) του 2006
92(Ι) του 2008
211(Ι) του 2012.
«αυτοπαραγωγ» χει την ννοια που αποδδεται στον ρο αυτ στον
περ Ρθμισης της Αγορς Ηλεκτρισμο Νμο, πως αυτς εκστοτε
τροποποιεται αντικαθσταται
«βιοκασιμα» σημανει τα υγρ αρια κασιμα μεταφορν τα οποα
παργονται απ βιομζα
αποβλτων και καταλοπων βιολογικς προλευσης απ τη γεωργα
(συμπεριλαμβανομνων των φυτικν και των ζωικν ουσιν), τη
δασοκομα και τους συναφες κλδους, συμπεριλαμβανομνης της αλιεας
και της υδατοκαλλιργειας, καθς και το βιοαποικοδομσιμο κλσμα των
βιομηχανικν αποβλτων και των οικιακν απορριμμτων
«βιορευστ» σημανει τα υγρ κασιμα για ενεργειακος σκοπος, εκτς
μεταφορν, συμπεριλαμβανομνης της ηλεκτρικς ενργειας και της
θρμανσης και της ψξης, τα οποα παργονται απ βιομζα
«γεωθερμικ ενργεια» σημανει την ενργεια που αποθηκεεται υπ
μορφ θερμτητας κτω απ τη στερε επιφνεια της γης
«Δημοκρατα» σημανει την Κυπριακ Δημοκρατα
3
ευρτερου δημσιου τομα
«ΔΣΜΚ» σημανει το Διαχειριστ Συστματος Μεταφορς Κπρου και χει
την ννοια που αποδδεται στον ρο αυτ στον περ Ρθμισης της Αγορς
Ηλεκτρισμο Νμο, πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
«ΔΣΔ» σημανει το Διαχειριστ Συστματος Διανομς και χει την ννοια
που αποδδεται στον ρο αυτ στον περ Ρθμισης της Αγορς
Ηλεκτρισμο Νμο, πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
«εγγηση προλευσης» σημανει ηλεκτρονικ γγραφο το οποο
χρησιμεει μνον ως απδειξη προς τον τελικ καταναλωτ τι δεδομνο
μερδιο ποστητα ενργειας χει παραχθε απ ανανεσιμες πηγς
ενργειας, πως απαιτεται σμφωνα με την παργραφο (δ) του εδαφου
(1) του ρθρου 91 του περ Ρθμισης της Αγορς Ηλεκτρισμο Νμου,
πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
«εγκατασττης» σημανει πρσωπο που εναι εγγεγραμμνο απ την
αρμδια αρχ στο μητρο εγκαταστατν τεχνικν συστημτων και που
προβανει σε εγκατσταση και συντρηση μικρς κλμακας λεβτων και
θερμαστρν βιομζας, ηλιακν φωτοβολτακν και ηλιοθερμικν
συστημτων, γεωθερμικν συστημτων μικρο βθους και αντλιν
θερμτητας, σμφωνα με τα ρθρα 22 και 23
«Εθνικ Σχδιο Δρσης» σημανει το Εθνικ Σχδιο Δρσης για τις
ανανεσιμες πηγς ενργειας το οποο θεσπζεται βσει του ρθρου 14
«ενργεια απ ανανεσιμες πηγς» σημανει την ενργεια απ
ανανεσιμες μη ορυκτς πηγς, τοι αιολικ, ηλιακ, αεροθερμικ,
γεωθερμικ, υδροθερμικ και ενργεια των ωκεανν, υδροηλεκτρικ, απ
βιομζα, απ τα εκλυμενα στους χρους υγειονομικς ταφς αρια, απ
4
τα αρια που παργονται σε μονδες επεξεργασας λυμτων και απ τα
βιοαρια
«εξουσιοδοτημνος εκδτης» σημανει την αρχ κδοσης εγγυσεων
προλευσης η οποα εξουσιοδοτεται απ τη ΡΑΕΚ με απφασ της που
δημοσιεεται στην Επσημη Εφημερδα της Δημοκρατας
«Επιτροπ» σημανει την Επιτροπ Διαχερισης του Ταμεου
Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και Εξοικονμησης Ενργειας, η οποα
εγκαθιδρεται και χει τις εξουσες και τα καθκοντα ως ορζονται στο
ρθρο 12
διαχεριση των εγγυσεων προλευσης, καθς και την παροχ
πληροφοριν που αφορον στις εγγυσεις προλευσης
«καθεστς στριξης» σημανει κθε μτρο , καθεστς μηχανισμς που
δρομολογεται απ τη Δημοκρατα σε συνεργασα της Δημοκρατας με
λλα κρτη μλη και προγει τη χρση ενργειας απ ανανεσιμες πηγς
μεινοντας το κστος της εν λγω ενργειας, αυξνοντας την τιμ
πλησς της αυξνοντας, με την επιβολ υποχρωσης χρσης
ανανεσιμων πηγν ενργειας με λλον τρπο, τις αγοραζμενες
ποστητες της εν λγω ενργειας περιλαμβνονται, μεταξ λλων, οι
επενδυτικς ενισχσεις, οι φορολογικς απαλλαγς μεισεις, οι
επιστροφς φρου, τα καθεσττα στριξης της υποχρωσης χρσης
ανανεσιμης ενργειας, συμπεριλαμβανομνων εκενων που
χρησιμοποιον πρσινα πιστοποιητικ, και τα καθεσττα μεσης
στριξης των τιμν, συμπεριλαμβανομνων των εγγυημνων τιμν
αγορς και της καταβολς πριμοδοτσεων
«κτριο με σχεδν μηδενικ κατανλωση ενργειας» χει την ννοια που
αποδδεται στον ρο αυτ στον περ της Ενεργειακς Απδοσης των
Κτιρων Νμο, πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
5
«μητρο εγκαταστατν τεχνικν συστημτων κτιρου» σημανει το
μητρο το οποο τηρεται απ την αρμδια αρχ σμφωνα με τους
Κανονισμος που εκδδονται βσει του εδαφου 2(i) του ρθρου 19 του
περ της Ενεργειακς Απδοσης των Κτιρων Νμου, πως αυτς
εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται, και της παραγρφου (δ) του
ρθρου 44
Επσημη Εφημερδα
Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Απριλου 2009 για την
προθηση της χρσης ενργειας απ ανανεσιμες πηγς και την
τροποποηση και τη συνακλουθη κατργηση των οδηγιν 2001/77/ΕΚ
και 2003/30/ΕΚ, πως αυτ εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
«προμηθευτς εξοπλισμο συστημτων ανανεσιμων πηγν
ενργειας» σημανει οποιοδποτε φυσικ νομικ πρσωπο το οποο
διαθτει στην τοπικ αγορ εξοπλισμ συστματα ανανεσιμων πηγν
ενργειας τα οποα ετε κατασκευζει ο διος ετε εισγει απ χρες της
Ευρωπακς νωσης /και τρτες χρες, στα πλασια των
επιχειρηματικν του δραστηριοττων
Νμο, πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
«ΡΑΕΚ» σημανει τη Ρυθμιστικ Αρχ Ενργειας Κπρου και χει την
ννοια που αποδδεται στον ρο αυτ στον περ Ρθμισης της Αγορς
Ηλεκτρισμο Νμο, πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
174(Ι) του 2006
54(Ι) του 2012.
«συμπαραγωγ» χει την ννοια που αποδδεται στον ρο αυτ απ τον
περ της Προθησης της Συμπαραγωγς Ηλεκτρισμο και Θερμτητας
Νμο, πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
6
«Σχδιο Χορηγιν» σημανει οποιοδποτε δημοσιευμνο εθνικ
καθεστς στριξης που λειτουργε το Ταμεο, με βση το ρθρο 9(1) και
αποσκοπε στην παροχ οικονομικν κιντρων υπ τη μορφ χορηγας
/και επιδτησης για την πραγματοποηση επενδσεων στον τομα της
ενθρρυνσης της χρσης των ανανεσιμων πηγν ενργειας,
συμπεριλαμβανομνης της συμπαραγωγς απ ανανεσιμες πηγς
ενργειας και της εξοικονμησης ενργειας
Επσημη Εφημερδα
θσπισε η Ευρωπακ Επιτροπ με την Απφασ 2009/548/ΕΚ, για την
υποβολ των Εθνικν Σχεδων Δρσης
«Ταμεο» σημανει το Ταμεο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και
Εξοικονμησης Ενργειας, που εγκαθιδρεται και χει τις δραστηριτητες
που προνοονται στο ρθρο 9
«τεχνικς προδιαγραφς» σημανει τις προδιαγραφς που θα πρπει να
πληρον ο εξοπλισμς και τα συστματα ανανεσιμων πηγν ενργειας
και-
ανανεσιμων πηγν ενργειας που αφορον την ηλεκτρικ
ενργεια, οι προδιαγραφς καθορζονται στον περ
Ρθμισης της Αγορς Ηλεκτρισμο Νμο, πως αυτς
εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται, καθς επσης
στους Κανονισμος και Ρυθμιστικς Αποφσεις,
Διατγματα, Αποφσεις και Καννες που εκδδονται δυνμει
αυτο
συστματα και τον εξοπλισμ ανανεσιμων πηγν
ενργειας που χρησιμοποιονται για παραγωγ θρμανσης
/και ψξης, αυτς καθορζονται σε διταγμα του Υπουργο
7
«τηλεθρμανση τηλεψξη» σημανει τη διανομ θερμικς ενργειας υπ
μορφ ατμο, ζεστο νερο ψυκτικν υγρν, απ μια κεντρικ πηγ
παραγωγς μσω δικτου σε πολλ κτρια τπους, για τη θρμανση
ψξη χρων και τη βιομηχανικ θρμανση ψξη
«υδροθερμικ ενργεια» σημανει την ενργεια που αποθηκεεται υπ
μορφ θερμτητας στα επιφανειακ δατα
«υποχρωση χρσης ανανεσιμης ενργειας» σημανει το εθνικ
καθεστς στριξης το οποο επιβλλει στους παραγωγος ενργειας την
υποχρωση να συμπεριλαμβνουν να συγκεκριμνο ποσοστ
ανανεσιμων πηγν ενργειας στην παραγωγ τους, απαιτε απ τους
προμηθευτς ενργειας να συμπεριλαμβνουν να συγκεκριμνο
ποσοστ ανανεσιμων πηγν ενργειας στον εφοδιασμ τους απαιτε
απ τους καταναλωτς ενργειας να συμπεριλαμβνουν να
συγκεκριμνο ποσοστ ανανεσιμων πηγν ενργειας στην κατανλωσ
τους και συμπεριλαμβνονται καθεσττα δυνμει των οποων οι
απαιτσεις αυτς εναι δυνατν να τηρονται μσω της προσκμισης
πρσινου πιστοποιητικο
και Τουρισμο.
(2) ροι η ννοια των οποων δεν ορζεται στον παρντα Νμο, χουν
την ννοια που αποδδεται στους ρους απ-
(α) τον περ Ρθμισης της Αγορς Ηλεκτρισμο Νμο, πως
αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται
(β) τον περ Προδιαγραφν Πετρελαιοειδν και Καυσμων Νμο,
8
(γ) τον περ της Ενεργειακς Απδοσης των Κτιρων Νμο,
πως αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται.
Σκοπς. 3. Σκοπς του παρντος Νμου εναι η προθηση και η ενθρρυνση της
χρσης ενργειας απ ανανεσιμες πηγς.
Αντικεμενο
και πεδο εφαρμογς.
4. Ο παρν Νμος θεσπζει κοιν πλασιο για την προθηση της
ενργειας απ ανανεσιμες πηγς ως ακολοθως-
(α) θτει υποχρεωτικος εθνικος στχους για το συνολικ μερδιο
ενργειας απ ανανεσιμες πηγς στην ακαθριστη τελικ
κατανλωση ενργειας της Δημοκρατας και το μερδιο
ενργειας απ ανανεσιμες πηγς στις μεταφορς·
(β) καθορζει καννες για τη στατιστικ μεταββαση μεταξ της
Δημοκρατας και λλων κρατν μελν, για κοιν ργα μεταξ
της Δημοκρατας και λλων κρατν μελν /και με τρτες
χρες, τις εγγυσεις προλευσης, τις διοικητικς διαδικασες,
την πληροφρηση και την κατρτιση εγκαταστατν μικρς
κλμακας συστημτων ανανεσιμων πηγν και την πρσβαση
στο σστημα μεταφορς και διανομς ηλεκτρικς ενργειας για
ενργεια απ ανανεσιμες πηγς·
οποα καθορζονται στον περ Προδιαγραφν Πετρελαιοειδν
και Καυσμων Νμο, πως αυτς εκστοτε τροποποιεται
αντικαθσταται, καθς και στα διατγματα που εκδδονται
δυνμει αυτο, για τα βιοκασιμα και τα βιορευστ
προκειμνου αυτ να μπορον να ενταχθον στα καθεσττα
στριξης και να λαμβνονται υπψη κατ τον υπολογισμ της
ενργειας απ ανανεσιμες πηγς ενργειας.
Δεσμευτικο 5.-(1) Οι δεσμευτικο εθνικο συνολικο στχοι για τη Δημοκρατα,
9
εθνικο
ακαθριστη τελικ κατανλωση ενργειας το 2020, το οποο
υπολογζεται, σμφωνα με τα ρθρα 7 και 15 ως 18,
αντιστοιχε τουλχιστον στο 13% πως αυτ προβλπεται
στην τρτη στλη του Μρους Α του Παραρτματος·
(β) το μερδιο της ενργειας απ ανανεσιμες πηγς σε λες τις
μορφς μεταφορν, πρπει να αντιπροσωπεει το 2020,
ποσοστ τουλχιστον 10% της τελικς κατανλωσης
ενργειας στις μεταφορς.
(2) Το Υπουργικ Συμβολιο, μετ απ πρταση του Υπουργο,
λαμβνει μτρα που εναι ντως σχεδιασμνα για να διασφαλσουν τι το
μερδιο της ενργειας απ ανανεσιμες πηγς ισοται υπερβανει το
μερδιο που παρατθεται στην ενδεικτικ πορεα του Μρους Β του
Παραρτματος.
6.-(1) Για να επιτχει η Δημοκρατα τους εθνικος συνολικος στχους,
που καθορζονται στο εδφιο (1) του ρθρου 5, το Υπουργικ Συμβολιο,
μετ απ πρταση του Υπουργο, δναται, μεταξ λλων, να εφαρμζει
τα ακλουθα μτρα:
(α) καθεσττα στριξης πως αυτ καθορζονται στο ρθρο 8· και
(β) μτρα συνεργασας μεταξ της Δημοκρατας και διαφρων
κρατν μελν /και με τρτες χρες, σμφωνα με τις διατξεις
των ρθρων 15 ως 18.
(2) Για να επιτευχθον ευκολτερα και με οικονομικ βλτιστο τρπο
οι εθνικο συνολικο στχοι, προωθεται και ενθαρρνεται η ενεργειακ
απδοση και η εξοικονμηση ενργειας, στα πλασια της εφαρμογς των
ακλουθων Νμων:
Νμου·
Θερμτητας Νμου·
31(Ι)του 2009
53(Ι) του 2012.
(γ) του περ Ενεργειακς Απδοσης κατ την Τελικ Χρση και τις
Ενεργειακς Υπηρεσες Νμου,
Κανονισμν και Διαταγμτων που εκδδονται δυνμει αυτν.
Μεθοδολογα
ανανεσιμες πηγς στην ακαθριστη τελικ κατανλωση ενργειας της
Δημοκρατας και η μεθοδολογα υπολογισμο του μεριδου της ενργειας
απ ανανεσιμες πηγς σε λες τις μορφς μεταφορν, οι οποες
ορζονται στα ρθρα 3(4), 5 και 21(2) και στα Παραρτματα II, III και VII,
της Οδηγας, καθορζονται σε διταγμα που εκδδει ο Υπουργς.
(2) Οι μεθοδολογες υπολογισμο του εδαφου (1), εναι δυνατν να
προσαρμζονται ανλογα με την τεχνικ και επιστημονικ προδο.
Καθεσττα στριξης.
δναται να εκδδει, καθεσττα στριξης που στοχεουν στην ενθρρυνση
της χρσης ανανεσιμων πηγν ενργειας στους τομες του
ηλεκτρισμο, της θρμανσης/ψξης και των μεταφορν,
συμπεριλαμβανομνων και των Σχεδων Χορηγιν που λειτουργε το
Ταμεο:
Νοεται τι το ψος των εκστοτε Σχεδων Χορηγιν που εκδδονται
δυνμει του παρντος εδαφου, για τα οποα δικαιοχοι εναι φυσικ
πρσωπα και που αφορον εγκατσταση οικιακν συστημτων
ανανεσιμων πηγν ενργειας, ανρχεται σε δεκαπντε τοις εκατ (15%)
11
προρχονται απ το τλος κατανλωσης που εισπρχθηκε κατ το αμσως
προηγομενο οικονομικ τος, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 13:
Νοεται περαιτρω τι οποιαδποτε πρταση του Υπουργο για τα
πιο πνω καθεσττα στριξης, για το μρος που αναφρεται στην
παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας απ ανανεσιμες πηγς ενργειας, θα
υποβλλεται στο Υπουργικ Συμβολιο μνο με την προηγομενη
σμφωνη γνμη της ΡΑΕΚ.
(2) Τα καθεσττα στριξης λειτουργον τηρουμνων των διατξεων
του περ Ελγχου των Κρατικν Ενισχσεων Νμου και ανλογα με την
περπτωση, του περ Φρων Κατανλωσης Νμου, πως αυτο εκστοτε
τροποποιονται αντικαθστανται, και των δυνμει αυτν εκδιδομνων
Κανονισμν και Διαταγμτων.
πρνοιες αναφορικ με τα προσντα, τους ρους τις προποθσεις
που πρπει να πληρον ικανοποιον οι αιτομενοι ττοιων καθεσττων
12
στριξης, καθς και τον τρπο, το χρνο τη διαδικασα καταβολς τους.
(4) Ο Υπουργς ενημερνει για την απφαση του Υπουργικο
Συμβουλου:
πριν απ τη δημοσευση οποιωνδποτε καθεσττων
στριξης·
καθεσττων στριξης για παραγωγ ηλεκτρισμο απ
ανανεσιμες πηγς ενργειας.
Ταμεο.
9.-(1) Εγκαθιδρεται Ταμεο, το οποο τελε υπ τη διοκηση και διαχεριση
της Επιτροπς και λειτουργε Σχδια Χορηγιν για την επιχοργηση
επιδτηση διαφρων επενδσεων δραστηριοττων προθησης των
ανανεσιμων πηγν ενργειας, συμπεριλαμβανομνης της
συμπαραγωγς απ ανανεσιμες πηγς ενργειας και της εξοικονμησης
ενργειας.
(2) Oποιοδποτε χρηματικ ποσ βρσκεται στο Ταμεο, το οποο χει
ιδρυθε βσει του ρθρου 3 του περ Προθησης και Ενθρρυνσης των
Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και της Εξοικονμησης Ενργειας
Νμου, κατ την ημερομηνα ναρξης της ισχος του παρντος Νμου
και κατ την ταυτχρονη κατργηση του περ Προθησης και
Ενθρρυνσης των Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και της
Εξοικονμησης Ενργειας Νμου, περιρχεται στο Ταμεο που
εγκαθιδρεται με τον παρντα Νμο.
(3) Το Ταμεο το οποο εγκαθιδρεται με τον παρντα Νμο, κατ την
ναρξη ισχος του παρντος Νμου και κατ την ταυτχρονη κατργηση
13
εκπλρωση οποιασδποτε συμβατικς υποχρωσης χει αναληφθε απ
το Ταμεο το οποο χει ιδρυθε βσει του ρθρου 3 του περ Προθησης
και Ενθρρυνσης των Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και της
Εξοικονμησης Ενργειας Νμου.
(α) εγκαταστσεις και εξοπλισμ ανανεσιμων πηγν ενργειας
(β) την παραγωγ , ανλογα με την περπτωση, την αγορ
ηλεκτρικς ενργειας που προρχεται απ ανανεσιμες
πηγς ενργειας
δραστηριτητες εξοικονμησης ενργειας
συμπεριλαμβανομνης της συμπαραγωγς ηλεκτρισμο και
θερμτητας, καθς και προγρμματα διαφτισης του κοινο
(ε) οποιαδποτε λλη σχετικ δαπνη που κρνει αναγκαα η
Επιτροπ και αφορ την προθηση των ανανεσιμων
πηγν ενργειας και της εξοικονμησης ενργειας.
Προι και
προπολογισμς
Ταμεου.
10.-(1) Το Ταμεο αποτελε χωριστ ονττητα με δικος του πρους και
δικ του προπολογισμ και οι προι του Ταμεου για τη χρηματοδτηση
των Σχεδων Χορηγιν και κλυψη των λειτουργικν του εξδων
προρχονται απ-
(α) την επιβολ και εσπραξη του τλους κατανλωσης επ της
14
στο εδφιο (1) του ρθρου 13
148(Ι) του 2003
40(Ι) του 2007
12(Ι) του 2009
111(Ι) του 2013.
προντα εκτς του ηλεκτρισμο πως για παρδειγμα τα
συμβατικ κασιμα, πως αυτ καθορζεται στον περ
Προδιαγραφν Πετρελαιοειδν και Καυσμων Νμο, πως
αυτς εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται·
(γ) την επιβολ τλους διαχερισης των αιτσεων που
υποβλλονται για να τχουν επιδτησης χρηματοδτησης
απ το Ταμεο, πως αυτ καθορζεται σε σχετικς
ανακοινσεις της Επιτροπς·
προς το Ταμεο
επενδσεις των χρημτων του Ταμεου λλα σοδα πως
για παρδειγμα απ τη δημοπρτηση των δικαιωμτων των
θερμοκηπιακν αερων.
(2) Ο προπολογισμς του Ταμεου καταρτζεται κθε χρνο απ την
Επιτροπ και υπκειται στην γκριση του Υπουργικο Συμβουλου και της
Βουλς των Αντιπροσπων και καλπτει το οικονομικ πργραμμα του
Ταμεου για κθε οικονομικ τος, το οποο αρχζει απ την 1η Ιανουαρου
και λγει την 31η Δεκεμβρου του εν λγω οικονομικο τους.
112(Ι) του 2002.
(3) Το Ταμεο τελε κτω απ τη φλαξη του Γενικο Λογιστ, ο
οποος τηρε τους αναγκαους λογαριασμος, εκδδει τις αναγκαες
αποδεξεις και προβανει στις εκστοτε εγκρινμενες απ την Επιτροπ
εισπρξ&epsilon