Τεύχος 43

16
ΙOΥΝΙOΣ, ιOγΛιOΣ ΑΥΓOΥΣτOΣ 2010 τΕΥχOΣ 43 , κηΔικOΣ ΕΛ,τΑ3285 ":hd β,, ,j λ'.$ l. ( ß"' ß ιι ξι *^t ß"β,ffi{t ýΨ§

description

Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος - 2010

Transcript of Τεύχος 43

Page 1: Τεύχος 43

ΙOΥΝΙOΣ, ιOγΛιOΣ ΑΥΓOΥΣτOΣ 2010τΕΥχOΣ 43 , κηΔικOΣ ΕΛ,τΑ3285

":hd

β,, ,jλ'.$ l.

(

ß"' ß

ιι

ξι *^tß"β,ffi{t

ýΨ§

Page 2: Τεύχος 43

«ΚΑ^ΛΙΚΡΑτΗΣ»ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

γρüφει ο αοσßληò Πρ. Μοþ.τριχοò

t-t νÝο διοιχητικj ονοδ üρθωση τηò χþροò μοζ |_ε ι η ο υνÝ,Ι Ινωοη δÞμων κοι την δηJιουογßο περιφερειþν εßνοιγνωστÞ σε üλουò μοò με το κωδικü üνομο «ΚΑ^^ΙΚΡΑτΗΣ»,

Πετοßθ¸Þ μου εßνοι üιικολοýμοστε νο ψ,]φßσουμε τοΝοÝμβρη τερφερεýρχεò κοι δημüρχουò, χωρßò νο γνωρß,(ουμε τιζ ο οLοδιüτητεò, το <οθÞ <ο\το κο ι το δικοιþμο ι ο ι ωνορχüντων ο υτþν, που οηορρÝουν ο ηü τον «ΚΑ^^ΙΚΡΑτΗ ».

ΠεηοßθησÞ μου εηßσηò εßνοι, üτ γο νο πüρει κονεßò θÝσησε Ýνο τüσο σημο\,ºικü θÝμο, θο πρÝπεινο Ýχθ üσο το δυνοτüν πληρÝστερη ενημÝρωση κοιüχινο τοηοθετεßτοι ονüλογομετιò κομμοτικÝòτου προτιμÞσθò,

Ινºε βüσητòποροτüνω σκaψειò ηροιεßνΦσι ην ουιτοτflκÞεπιτροηÞ του περιοδικοý μοζ νο δημοσιεýσεj το εηüμενο

üρθρο Γου ονορτÞθη|ι Γο blog kafeneio προò ενημÝρωσητων ονογνωστþν του ηεροδικοý,

ΤΙ ΣΥΤΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Α^^ΑΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ«l(Α]υλΙκρΑτΗ »

γρüφθ ο ΧρÞστοò Ηλ. τσßχληòΙο σημερνü δημορχοκειºρικü οýστημο εΓιχειρεßτο νο

κοτοργηθεß μετον «Κολλικρüτη» μετη σýστοση νÝωνδομþν,Στο ηρüτυηο τηòκυβερνητικÞòεπιτροπÞòθο λε τουργεß Εκτε,λεσΓικÞ ΕπιτροηÞ οηοτελοýμενη οπü τον δÞμαρχο κοι τουòο!τδημüρχουò ορμüδιο γΕ üλουòτουζτομεßò πολ τικÞò,

Τοοικονομικüτου δÞμου θα περνοýν πλÝον οηü τη δικοιοδοσßο τηò οικονομικÞò ΕπιτροπÞò η οποßα θο αηορτßζετοιοπüτον ορμüδο οιºιδÞμορχο κοι οηü 6 Ýωò 10 μÝλη ονüλογο μετο μÝγεθοò του δημοτικοý συμβουλßου, Ανüλογοò θο εßνοι οτρüηοò σι]γκρüτησηò τηò ΕπιτροηÞò Ποιüτητοò ΖωÞò πουπροβλÝπετοι yLo δÞμουò üνω των 10.000 κοτοßκων κοι θοονολüβει (ητÞμοτο χωρο-οξßοò, ηολεοδομοòλοι Γροστοσßοòτου περιβüλλοντοò,

Γνωμοδοßκü üργονο σε δÞμουζ πüνω οπü 10,00ο κοτοß,κουò θο εßνοι η νÝο ΔημοτικÞ ΕπιτροπÞ Δοβοýλευσηò οπο,τελοýμενη οπü 25 Ýωζ 50 μÝ,λ,] ε{ηροοþηουò φορÝων τηòτοΓικÞò κοινωνßοò κοι δηLüτεò, Κοτογγελßεò κοι ονοφορ;òπολιτþνγο κοκοδιοßκηση στουòδÞμουòθο δÝχετοιοΣυμηο,ροστüτηò του Δημüτη κοßτηò Επιχεßρησηò ο οποΙοò θο εßνοιπρüσωπο κýρουò κοιθο επÞÝγετοισε δÞμουòüνω των 20,000κοτοßκωνοπüτο 2/3 του δημοτ κοý συμβουλßου,

Πορüλληλο, ο νüμοò προβλÝπει ειδικü ηρüγρομμο εξυ-γΙονσηò στο onojo θο μηοροýν νο ε\,τοχθοýν üσο] δÞμοÝχουν υηοχρεþσειò Þ χρÝη το οποßο ιJηερβοßνουν συγκε,κριμÝνο ηοσοστü των ετÞσιων το κτικþν εσüδων τουò, Η χρη-μοτοδüτηση ιου προγρüμρο-οò εξυγßονσηò θο γνει μÝσωειδικοý

Αυτοδιοßκησηò. ηου θο συστοθεß στο τομεßο ΠοροκοτοθηκþνκοιΔονε'ων. Στο ηλοßσιο τηò βελτßωοηò ιΦν ,Γηρζο ων ηροòιον Γολßτη -ο πρüγρομμο ηροβλÝηει μιο σειρü <ονοιüJωνοΜογþν, üηωò εßνοι, η,χ,, η -Ýξυπν,] κüρτο δηLüτη.ο ιο1,200 ηλεκτρονικü δημοτικü ΚΕΠ,

Ιγε ηερσσüτερεò οπü 220 ορμοδ]üτητεζ φοßνετοι üτι θαεΜσχυθοýν οι δÞμοι μετü τον«Κολλκρüτη», ενþγιο τιò περ

φερειοκÝò ουτοδιοιλÞοειò ιο σχÝδο ηροβλÝηει ιη μετοφορü304 νÝων ορμοδιοτÞτων, ΑποτÝλεσμο τηò αναδιüρθρωσηòοJιÞò ιων ορLοδιοτÞτων θο εßνοι κοι οι JοζικÝò μετοκνÞσειòΓροσωΓικοý, ινþ ο ΔÞμορχοι ονησυχοýν κοι θεωροýν τουòπüρουò ονεηορκεßò κο ι αβÝβο ρυò ωò προò π]ν εßσπροξÞ τουò ,

Γορü τò δεσμεýσθò του ΥΓ, Εσω,ερ(þν üτι οι νÝεò ορμο,δ üτητεò θο σLνοδεýο\τοι οπü τουòογτßσοιχουò τüρουò.

ΣυγκεκμμÝνο, ο νüμοò «Κολλικρüτη» προβλÝπει: 1) Συ-νολικÞ ετÞσιο εξοικονüμηση 1.r85.000.000 ευρþ σπüτον περιορrσμü λειτουργτκþν δαπονþν κοτ την ορθο-λογικÞ αθοποßηση υπορχüιπων πüρων. ΕπιπλÝονεξοιt(ονüμηση 75,οο0.000 ευρþ ονü εκλογκÞ ηερßοδολüγω τηòσýμπτωσηò με τιò ευρωεκλογÝò. Γιο πορüδειγμο, οοριθμüò των δημοßκþν συμβοýλων οηü 16,150 ποιJ εßνοισÞμερο ηεριορßζετοι στουò μισοýò ηερßηου, οι 195 θÝσειòΑ!ºινομορχþν ονικοθßστοντοι οπü τιò μισÝò Α\.ηπεριφε,ρεβρχþν κοι οι 1,496 νομορχιοκοß σýμβουλοι οντικοθßστο,ντοι οΓü /03 περιφερειοκοýòσυμβοýλουò, ΣLνολικü οι ι εριο,σüιιρεòοπü 50,000 θÝσειò ηολιτ(οý ΓροσωΓικοý μειþνο!ºοισε 25,000 θÝσθò. l,Ιüνο οπü τη μεßωση ουτþν των θÝ-σεων πραγμοτοποΕßτοι εξοτκονüμηση τηò τüξηò του60ο/ο.2) Το 6.000 ßιπΔΑ κατ επtxειρÞσαò των ΔÞμων πουυπüρχουν σÞμερο περιορßζοντατ σε λιγüτερο απü2.οοο ( ¶ρθρο 194,204 του νüμου), το 60.000 περßπουμÝ]λη των διοικÞσεων μειþνο\ºοι κοτü 40.000 σε 20.000μÝtη Δοικητ]κþν Συμβουλßων δημοτικþν εη χθρÞσεων, Δη-

Γ ιο -η σLνδοομÝ ιων Jιλων ¼L ΣJΜüγοιι Þ τιò οικονο,l .lιλεò ινοιjοε,ò ιου ιιριοδικου μοò κοι του ΣL^λογουμσò, μποοιΓε νο <οιοθßοιιε χρaμοιο σο λογοριασμο τηòΑγροτιλÞò ΤρÜπεζσò, α6001001Ι1549, Þ να εΓικοινωντσε-εμε τονταμßατου Συλλüγου κ, ΒΑΣΙΛΗ τΣΑ^Α, στα τηλÝφωνα6974 457078 κα 21 0 8048741 (εργσσßα),

(Πγιι,,ßrγ,Þ.γr*ΠΕΡΙοΔΙΚΗ εΝΗλ,ηεΡοτιΚΗ ΕΚΔοΣΗ τογ

Σγ^ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠαΡΓΗΤΟΝ ΚΑΡΥΣΤßΑΣ ΕΥΒΟ ΑΣΥπΕΥΘΥΝοΣ ΕΚΔοΣΗΣ: λrΙΧΑ^ΗΣ ΓΡ ΡΗΓΑΣΥπΕΥΘΥΝοι ΣΥΝτΑΞΗΣ: ΣτΑΜΑτΗΣ λ,ηοΥΝτΡ ΧΑΣ, τηλ] 210 61 34955,

21α 6107209 , 6945 235212 1αχ 21ο β107721e Þaj : symbolsa@oleneιglιýιγ!Α^ΝΣ ΡΗΓΑΣ, τηλ:6974 061161ΣΑΚΗΣΔΗΜΗτΡ ΑΔΗΣ τηλ,6937 05255ο

το.νJπüýροφο dρθρσ ι{φρÜζο ιν ι ò οlü μ ò fu, σLv σι,ων,οJòΕπΙΜΕ^ΕΙΑ . ΕΚτγποΣΗ: Ε & π, τΑλ,lΒΑΚοΣ ο,Ε

12] 34πΕΡΙΣτΕΡ,τΗ^ 2Ιο574Ι950,FAx:2105760924W,lamνakos gr . θ,mα j ÝΦ koxor o@yahoo,gr

ßονσηò κοι Μλη

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΙΙηΑΣ| Τα «ΑΓΙΩΡΓΗτΙΚΑ ΝΕΑ» που κρατÜτεσ α χßοιο οοò, ε*δjδοντο ιαι üιονεμονιοι δωρεον, με τηνοικονομ]κÞ βοÞθαα των διαφημιζομÝνων στò σελßδεò του,ΕΙναιüλοιφßλοι και συγχωριανοß μαò, Υποστηρßξτε τουò, Αξßζουν τον κüπο, ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣτοΥΜ Ε π οΛΥ

το Δ.Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ,ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΤα κεßμενα που δημοσιεýονται στο περιοδικü ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑΝΕΑ ελφρÜζο-ν rιò αΓοψτιò -ων ορθρογρÜφων ιαι οχι τουΣυλλüγου τωνΑπανταχοýΑγωργητþν,

ΜιχÜληò ΡÞγαòΠρüεδροò Δ,Σ

Φßλε, ΣυγχωρπνÝΑγιωργÞτη,Γßνε μÝλοò του Συλλüγου, Ολο μαζß μποροýμε να κÜνου μεπολλÜ γα το χωριü μαò, ΕνημÝρωσÝ μαò για τη δ]εýθυνσÞσου, να σου οιι'λουμε δωρεüν rο {ΑγωργÞτιια νfαι,ΓρÜψε και στεßλε μαò το Üρθρο σου, την ÜποψÞ σου, τη

Ζ ΑΓ αΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

Page 3: Τεύχος 43

μτουργεßτοτ Ýνα πλοßστο διαφονοýò κοτ ορθολογrκÞòλειτουργßοò των δημοτικþν επιχειρÞσεων και τωνΝπΔΔο\πß(ποιχο.3) οι εκλογÝξ πλÝον γßνογται κÜθε (5) χρüνιο μαζß μετιò ευρωεκλογÝò (üρθρο 9 κοι 114 , η ηεγτοετßο θο εφορ,μοσθεßοιτο τιò εηüμενεò εκλογÝò κοιüχιοηü τιò ερχüμενεò),Δßνετοι περισσüτεροò ωφÝJιιμοò χρüνοò σε κüθε ουτ;-διοικηßκÞ ορχÞ νο εφορμüσειτò πολιτικÝòτηò, Εκτüò οηü τòπροφανεßò εξοικονομÞσετò οηü την τουτüχρονη δ€ξο-γωγÞ των εκλογþν, δημιουργοýγτοι συνθÞκεò κοι γιο μεγο-λýτερη συ μμετοχÞ στιò ευρωεκλονÝò4) ΜετοφÝρεται στην περτφÝρεßα το σýνολο τωναρμοδβτÞτων, που οφοροýν τον ανοπτυξιακü περι-φερετοκü προγρομμοττσμü. Σιην ορμοδιüτητο ουιÞε\,τüσσετοι üχι μüνον η κοτüρτιση κοι εκτÝλεση των Περιφε,ρθοκþν Επιχειρησοκþν Προγρομμüτων, ολλü κοι η συμμε,τοχÞ σΓην üλη διοδικοσßσ, κοτüρτσηò κοι εφορμογÞζ τοιJΕθνικοý Στροτηγκοý Πλοßσßου ονοφορüò (Ε,Σ,Π,Α.) γο τηνηρογρομμοτκÞ Περßοδο 2007,2013, (üρθρο 186Α), Οιουτο-δτοικοýμενεò περιφÝρειεò γßνογτοι το θεσμικü üχημοτηòπρüσνηòανüπτυξηò.5) οι ΔÞμοι αποκτοýν αρμοδτüτητεò που (ηετßζοντατμετοπιl(Ü òιτÞματο üπωò η Ýκδοση οικοδομικþν οδαþν, ηκο]νωνικÞ πρüνοιο κοι επογγελμοτJκÝò üδειεò, Οι πολßτεòεξυπηρετοþrτοι üμεσο γιο ζητÞμοτο που οφοροýντηνκαθημερινüτητÜτουò.5) οι περιφÝρειεò οποκτοýν ευρýτοτεò α ρμοδτüτητεòπου αποκεντρþνοτ.τσι οπü υπουργεßο, üπωò ο ονο,ητυξιοκüò σχεδΕσμüò η Δημüσιο Υγεßο κοι η κοτοσκευÞ

7) τßθεγτοι προßποοÝσειò κοι διαδτκοσßεò για τη λÞψηδονεßου απü τουò ΟΤΑ (üρθρο 264), Γιο νο μην υπüρ-ξουν στο μÝλλον ξανü περιπτþσειò υπερδονεσμÝνωνΔÞμων τ.σθ|ερþνονται ουστηρÜ üριο και κρττÞρια üο,νεισμου, Γτστß οι υπερβολτκοß αυτοß δονεισμοß δεν Ýλο.Jνο\τßτπJηο μüνο σ-ο χρÝη ιüθε δÞμου, ολ,λü συνυπολογß-ζοl.τοι κοι στο δημüσ¼ χρÝοòτηò χþραò μοò.8) οεσμοθε.εßτσι €ιδτκü ηρüγρομμα Þυγßσνσηò στοοποßο υπüγοντοτ οι υπερχρεωμÝνοι ΔÞμοι, (üρθρü 262).Σ-|ζΓεριτ,þσε,ò rou η εξυγßονοτ οοοοü μüνο Ýνον οηüτουòοτΑ που συνενþνοντοι, το πρüγρομμο εφορμüζε.αι γιατον συγκεκρΙμÝνο συνενοýμενο υπερΧρεωμÝνο δÞμοηου οποτελεß μÝροò του νÝου κοΜικρÜταου ΔÞμου.9) οι δαηüνεòüλωντων δÞμων κατ των περφερειþν,üλων των νομτκþν προσþπων κοι των επηεßρÞσεωντουò/ υπüγοντοι στον ηροληπτικü Ýλεγχοτου ΕλεγκττκοýΣυνεδρßου, (üρθρο 275), Γιο νο μην ξοδεýετοι οýτε ÝνοεJρþ με.οδΕφονεßò διοδ,ιοοßεò, ι4Ýχρι σÞμερο 5οο ΔÞμοιοεν υπογονταν σον ηρολºπτικü Ýλινιο -ου L,λεγλτικοýΣυνεδρjου, ι4ÝχρισÞμερο l(αμßο επιχεßρηση Þ ΝπΔΔ δενυπογüταν στον προληητικü Ýλεγχο του Ελεγκτ]κοýΣυνεδρßου,Ι0) το Ελεγκßκü ΣυνÝδριο προγμοτοποιεß γενικευ-μÝνο προσυμβατικü Ýλεγχο νομιμüτηταò σε συμβÜσειòüνω των 100.0οο ευρþ την οποßο συνÜπτουν οι δÞμοι,ο Γεοιφßοειεò ßοι ιο νου κü ouc ηρüοωηο ,.οθþò κοι ο, εηι,χθρÞσθòτουò, (üρθρο 278), ι4ÝχρισÞμερο ο ηροσυμβοτικüòaλεγιοò ηοογι-οτοποιυτο μüνο γτο συμβüσειò üνω τουl.οοο.Oοο ευρþ (αι δενοφοροýσε ΝπΔΔ κοτ επιχετρÞ-σεΙòτηò ουτοδιοßκησηò,t1) ο ελεγκτÞòνομιμüτητοò που προ'ß'οτατοτ τηζ Αυτο,τελοýò Υηηρεσßοò Εποπτεßοò ο.Τ.Α, εßνοι ονþτατοò υπÜλ-ληλοò με Þεl.ταετÞ θητεßο, Η επ ογÞ του γßνετσι οπü

το Ειδικü Συμβοýλιο ΕπιλογÞò προßστσμÝνων(ΕI.Σ.Ε.π), (üρθρο 216). lÞÝχρι σÞμερα τον Ýλεγχο νομI-μüτητοò ασκοýσε ο τενιχüò τρομμοτÝσò τηò περI-φÝρεβò μετοκλητüò υπü»ηλοò δηλοδÞ, διορΕμÝνοò οηüτην εκüστοτε κυβÝρνηση.12) κüθε ορμοδιüτητο, κüθε εξουσßο πληστüφι τονπολßτη στο εγγýτερο δυνατü σημεßο. Σε κüθε συνενοý,μενο δÞμο πορσμÝνεt το σýνολο των υπηρεσιþν ενþηροβλÝηεΓο ι οντδÞμορχοò ηου θο μερι μνü ψσ τ|ò τοπι κÝòυποθÝσειò. οεσμοοετοýντοι ον.τδÞμορχοτ και αl.τl_περτφερειüρχεò με τοπτκÞ αρμοδτüτητα, (üρθρο 59 κοι160 ο\,ºßστοιχο),13) ΣυστÞνουτοι παντοý ΤοπικÝò κοτ ΔημοτικÝò Κοι-νüτητεò που οτ.πκαθτστοýν τα σημερινü τοπικü κοιΔημοτικü Δομερßσματα (üρθρο 79,8Ο,93). Γητßη Κοινü-τητοι ΔημοτκÞ (ηüνω οπü 2,000 κοτοßκουò) κοι ΤοπικÞ(κüτω οπü 2,000 κοτοßκουò), εßνοτ το κýπορο των νÝωνtσχυρþν ΔÞμων ηου ονοζωογονεß ο «Κολλικρüτηò», Επι,ηλÝον ενσχýετοι η ενδοδημοτικÞ οποκÝγτρωση με τηνοπüδοση ενισχυμÝνων ορμοδιοτÞτων στξ κοινüτητδò,14) οι νÝοι μποροýννο εκλÝγοττοτ καινα συμμετÝιουνενεργü στο κοινÜ οπü 18 ετþν. Αßρειοι το ε-λüχιστο τοιι2Ιοι, Ýτουò γιο συJμετοχÞ σπò ελλογÝò τ]ò τοηιλÞò ουτο,διοßκησηò, (üρθρο 13), Σýχοò νο δþσουμε στοιlò νÝουòαπü 18 ετþντηνευκοιρßο νο διαμορφþσουντο μÝλλοντουτüπουτουò.15) καθιερþνετοι ο θεσμüò του «Συμποροσ.Üτη τουΔημüτη κσι τηò Επιχεßρησηò» σε κüθε ΔÞμο κατ περτ-φÝρειο με οηοστολÞ την Ýγ(οιρ,] λσιοπολÝμηση ιηò (ολο,διοßκηοηò, τη διοοφüλιστ -ηò ομεροληυ'οζ των ου]οδ¼,κη,τκþν ορχþν, τη βελτßωση τηò εξυηηρÝτησηòτων πολιτþν κοιιων εηιχειρÞσεων, ιοθþò κοι την οποσυμφüρηση οιρεþνοργüνων τοιJ δÞμου κοιτηò ηεριφÝρθοòοπü τη συσσþρευσηατημüτων κοι ποροπüνων των πολιτþν, (üρθρο 77),16) Στουò ΔÞμουò κοτ πò ΠεριφÝρεΕò συστÞνετοιΕπΕροπÞ Διαβοýλευσηò. Η ΕπιτροπÞ Δοβοýλευσηζ προ-σφÝρει γιο πρþτη φορÜ τη δυνατüτητο συγχροτη-μÝνηò θεσμοποιημÝνηò χοτ ονοικτÞò οJμμετοχηò κοιον.ολλογÞζ εΓιχειρηJüιον με εκηροσþηουò |η. τοη|ιÞòκοινωνßοò (üρθρο76).17) Δημιουργοýντοι δßπλο σΓο σημερινü 1,Ο00 ΚΕΠ üλλο1.200 επιπλÝον «ΔημοτικÜ e-kEn», σε ftüοεγειτονιü Þχωριü ανÜλογσ με ττò ονÜγκεò εξυπηρÝτηοηò, με τοοποßο ηορÝχοl/τοι διοικηπκÝò Jηηρεσ|εò üοο το δυνο-üνεγγýτερο στο ηολßτη,Ια) ΣLστÞνÞοι ορυüδιο Jη]ρεσιο (Γ,χ δημοι,κüò .οχυ,δοüμοòι ιηεýθυνη ν,ο τlν ποροχÞ διοικητιχÞò βοÞθαοòσε üτομο ηου Ýχουν οντικειμευκÞ οδυνομßο προσηÝλοσηòστουòδÞμουò Þ στο ΚΕΠ, (üρθρο 98), γο üλουòτουòσνθρþ,ηουò που δεν Ýχουν τη δυνοτüτητο νο μετοκνηθοýν Þ νοχρησμοηοßÞσουν το σýγχρονσ δημοτικü ε-ΚΕΠ,19) Εισüγετοι η Ýξυπνη «κÜρτο του Δημüτη,}, ξεκνü ηυλοποßηση τηò «κüρτοòτου ηολßτη», Γιο τηγ üμεση ηλεκτρο,ν]κÞ εξυηηρÝτηση του ηολßτη κοι Ýκδοση ηιστοηοιητικþνολλü κοιγιο συμμετοχÞ σε τοη κü δημοψηφßσμοτο.2Ο) Γιο κüθε üργονο των ΔÞμων, κοι üλων των ΝομικþνΠροοþπων τοιιζ ετσüγεται υποχρÝωση ονÜρτησηò κüθεαπüφοσÞò τουò στο διαδßκτυο, προκειμÝνου αυτÞ νοεßνοι ετσελεστÞ, (üρθρο 71), ΠλÞρηò διαφüνετσ σε üλεòτιò οποφÜσειò, ßση πρüσβαση στην πληροφορßα γιοüλουò τουò ηολßτεò, Για να γνωρßζεl ο πολßτηò ηοý πη-γσßνει χüOεευρþσπüτη φορολüγησÞ του.

ωνÝχεια σ.λ, 6 >

ΑΠαΡΓΗτ]ΚΑ ΝΕΑ 5

Page 4: Τεύχος 43

ΜΕ Το ΦΑΚο ΙΩΝ ΑΓlΩΡΓΗΤΙΚΩΝ /γΕΩΝΕπιμÝ}εο στÞληζ οηü τον Πρüεδρο το! Συλλüγου Μιχüλη ΡÞγο

Στο σημεΙο αυτü ηò ΜουρτερÞò εκβÜλεL ο ποταμüò ΝηλÝαòται θιλουτε νο Φιρν.ι μüνο λαθορα νερα,

ΒΙΟ^ΟΓΙΚΟΣ ΚΑΟΑΡΙΣΜΟΣ¼ηΦò ε νοι γνωσü 4 λωριü

,ου ΔÞJοJ Αυλþνο\ ρßχνοι ν το

βοθρολýμοτο εδþ κοι ηολλü χρüνιο στον ποτομü Χüνδρο κοιΝηλÝο, χωρßòκομßο επεξεργοσßα, τον Αýγοι]στο 2010 οΔÞμοòΑυλþνοò υπÝγροφε τη σýμβοση κοτοσκει]Þò τηò μονüδοòεηεεεργοσßοò των βοθρολLμο-ων ονü"ιεοο σι1 γßφιροΑυλωνορßου κοι το Πυργß. Αò εληßσουμε üτι η νÝο δημοτικÞορχÞ ηου θο ονοδειχθεß στιò 7 Νοεμβρßου 2010 θο βρε το

χρÞμοτο ηου χρθüζο\ºοι κο νο κοτοσκευüσα το Ýργο, ολλüκοι νο το ολοκληρþσε] συνδÝοντοò üλο το χωριü.

Η μουσικÞ βραδιÜ που Ýγψε στιò 23 Ιουνιου 2006 σιο προOýλιοιοιJ -μνοοιοL ΑLΛυνοριοJ γιο ην οι\ονομιι] ενισλυο]

,ου ογωνα λαιο Γη\ Ιο|οο,εLη\ γΤΑ σΙν òριοßη.οò

τστεßγιο την 29 ΝοεμβρßοιJ 2010, ελιτßζουμενο δικοιωθοýμε<ο νο βρòθεß ο κο-ολλlλüτιροò χþροò μτ το υφιστüμτνοοικονομικο-τεχνικü κριτÞριο, χωρßò υηοδεßξειò κο ηορεμβü,

6'πΑΝΕγΒοΙκο ΦΕΣτιΒΑ^ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝο ΔÞμοò ΣτρÝων κοι η ομοσηονδßα Πολιτσηκþν ΣJλλüγωνΕυβοßοò (ο.Π,Σ.Ε) διοργüνωσον σΓο Ν, Στýρο το 6ο Πονευ-

βοiκü Φεστιβüλ Ποροδοσιοκþν Χορþν οηü 23 μÝχρι 25 ΙουΧΩΡΟΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΤον Οκτþβρη του 2006 ξεκßνησε Ý\τονο το θÝμο του ΧΥΤΑΝüτιοò Εýβοιοò μεχþρο ποιJ επελÝγειστο σýνορο Αγ þργη -Γοβολü. ο Σýλλογüò μοò πρωτοσΓüτησε στην μη υλοηοßησηιτοηοφοοηòουιßòγιο ιοLòγνωστοýòλüγοLò, Ι οτοσκοτüουτü προσφýγομε στο Συμβοýλιοτηò Επικροτεßοζ, Η εκδßκο,ση τηòυηüθεσηòουτÞò μσü οηü 2 ονοβολÝò Ýχει η ρογρο μμο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΤον Σýλλογü μαò ενιοχυσον οικονομLκÜ

. ΡÞγοò Γεþργιοòτου Βασιλειου20€ . ΤρακοοιÜρηΕρασμιο30€

. ΑßδßνηòΓεþργιOòτουΝικολüου50€ . κ, Μα!ροειδÞò 60€

. ΣτÜμοòΧρÞστοò50€ οτημνÞμητοι]θειουτουΝικολÜουτσüλα,Τουò ευχαριοτοýμε θερμß,

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣιΕΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΤΣΑΛΑΣ

-,,.,,*"o§fofÝ,l'Ιß],ßrηηΨ'},*r,

"' οοη,"

4 ΑΓ αΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

Page 5: Τεύχος 43

0ι ΖΟΡΝΙΠΑΔΕΣ παρελαýνουν στην παρOλιο των Ν Στυρων

0ι ΖOΡν]ΠΑΔΕΣ χορεýουν σιο 6ο ΠανευβOικü ΦεστιβÜλΠαραδοσιακþν Χορþν οτα Ν Στýρα

λßου 2010, Η χορευτ κÞ ομüδο του Συλλüγου μαò ΖΟΡΜΠΑ,ΔΕΣ χüρεψον ηαροδοσ οκοýò χοροýòτην Κυρ οκÞ 25 ]ουλ ου20 Ι0, οι /ορε Jι:ι ιοζ.!τ JΓψο οοο,/ οηω, Γüνιο λοι üφησονι]ν λολΙ-tοη ονüιν]οτ κ^ι'νον ο\ ,ο

ρòοτ|βüλ/ οιο οηοßοÝλοβον μÝροò 22 χορευτικü συγκροτÞμοτο οηü üλη τηνΕýβοο, ΣυγχορητÞρο σΓουò ΖοΡΙ4ΠΑΔΕΣ μοò γιο üλλη μ οφορü <ο σ] üοο"üλο \oooL \ο Αρετß ΡÞγο, ηου ε,Γροοþ,πησονεπüξιοτο χωρ]ü μοòκοι φÝτοò,

Αγüνν], Ι-νο εΙωιληο Lr ιΓοοßο ,ο ι_.\ü^ηο,]Jοοο\,οτοχωρ]ü μοò, Εκοτοντüδεò ηροσκυνητÝò Ýρχοντοι κüθε χρüνοστη μνÞμη του στον εσπερινü 28 κοιονÞμερο 29 Αυγοýστου,¸νοò χþροò οντüμωσηò κοι προσκυνÞμοτοò γ]ο τουòΑνιυιρνßτεò {ο |ολΛοýτολλοLιοLν-ιοΓß-εζμο)οηοτο { ιρω

0 Ιερüò Ναüò του τιμßου Προδρüμου κÜτω απü το υπεραιωνüβιοδÝνδρο που μOò περιμÝνει κÜθε χρονο στιò 28/29 Αυγοýστου.

Φειοò το Φαγητü Þταν πιο νüοτιμοαΦοý εßχομε σιο υαγειρεßο κοι τα παιδιü μαò

ΙΛΑοΣ

σΛΙοξ ΕνιλτΤΘ\tΣΕγ,,ß Ιß2η, β ] Ι ,! Ιι] ,ν.J {ΙλπΙrΕß;ζ α}ο 47,}ΗΞ

.ΦΞΡ]ηΑD¸}] c ι.ωυ]ΑτΕýοÝτΔ]ΑýºΑ ΣΓεΙ}ΙýΑαjneω]}Θ ΙηΞrιü]Ε . ΞΓηλτ}¸ΙΑΞΞΙΣ

ΛιαΡΓΗτκΑ ΝΕΑ j

Page 6: Τεύχος 43

«ΚΑ^ΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΝΑΣ ΝοΜοΣ πογ ΔΕΝ ΓΝΩΡιΖογΜΕ

τΙ Α^ΛΑΖΕΙ ΣτΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:1. το σýστημο διοκυβÝρνησηò

τι ßσγυευÝγοιγθεòΟ Νομüρχηò συγκÝντρωνε στο πρüσωηü του σχεδüν τοσýνολο των εξουσþν,

τι ολλü(α υε το νüυο «Κολλκοüτη»:Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτροηÞ οποτελεßτοιοπü τον ΠερφερειüρχηκοιτοLò Ανππερφερεdρχεò, γßνετο! το συλλογτχü üργονοüσκησηò, συντοΜσμοý κοι λογοδοσßοò τηò εσελεσηκÞòλεmυργßοòτηò ΠεριφÝρειοò. 14ε τον τρüπο ουτü ηεριορßζετοιη ουγκÝντρΦση εξουοßοò σιο πρüοωºο ιου Πιρφεριιüρχηκοι ενισχýετοι η συλλογικÞ λθτουργßο τηòΠεριφÝρειοò,

οι ο\τνομüρχεò Þτον οποκλεσπκü θεμοτικοß, Αιτηερφερθüρχεò με τοπτκÞ αρμοδιüτητα, ßγε τον τρüποουτü διοσφολßφτο1 η μÝριμνο γο το ιδιαßτερο τοπικü ζητÞμοτο τηò ηερφερθοκÞò ενüτητοò.

Η ΝομορχΕκÞ ΕπlτροηÞ οηοτελοýσε εκτε-λεσακü üργονο μεδτüφορεòσρμοδτüτητεò,

Η ΝομορχιοκÞ ΕπιτροπÞ μετονομüζετοι σε οικονομικÞ κοιονοβοθμ ßζετο ι, ωò προò τιò λετουργßεò οικονομτκοý ελÝγ-Χου λοι ιοΚτικÞò ηοροκολοýθησηò τηò υλοτο'ησηò τουηροýηολογσμοý.

Οι οποφüσαò του Νομüρχη, του Νομορχιοκοý Συμβουλßουκο των ΝΠΔτ\ τηò \ομορχßοò δημοσεýο\,τον σιο κοτü-στημοτηòνομορχßοò

¼λεò οι οποφüσειò των συλλογκþν οργüνων των Περιφε-

ρθþν κοθþò κοι üλων των νομικþν τουò η ροσþηων υ ηοχρεω-τικüδημοσΕýοντοιστοδιοδßκτυο,σεδιοφορετικÞ τερßη-ω,ση οπλü δενισχýουν,

2. Διοβοýλευσητι ßσγυε υÝγοι γθεò|Δεν υπÞρχε κüηο¼ò θεσμüòοργονωμÝνηò διοβοýλευσηòφορÝων.

τι οΜüßθ υετονüυο «Κολλικοüτη»:Κοθιερþνετοιη ΕπιτροπÞ Διοβοýλευσηò. Η ΕπιτροπÞ Δο-βοýλευσηò ηροσφÝρει τη δυνοτüτητο συγκροτημÝνηò θεσμοηοιημÝνηò κοι ονοικτÞò συμμετοχÞò κοι οντολλογÞò εηFχερημüτων με εκπροσþπουòτηòτοηικÞò κοινωνßοò,Το μÝλη του συμβουλΙου τηò ΕηlτροηÞò Δοβοýλευσηò προ,Ýρχο\,τοι κοτü ν3 οηü πολßτεò μετü οηü κλÞρωση κοιο ηü τουò πορογωγικοýò φορεßò τηò ΠεριφÝρθοò (ΕκπρüσωποιΕργοζομÝνων, ΕπιχειρÞσεων, Επιστημονκοß Σýλλογοι,Αθλητκοß Πολmσπ κοß Σýλλογοι)

που νο δ;νει τη δυνοτüτητοκοι Ýκφροσηò των τοηικþν

ο πολßτηò που εßχε παρÜπονο οηü τιò υηηρεσßεò τηò Νο-μορχßοò οηευθυνüτον κυρßωòστο Νομüρχη,

Κοθιερþνετοι ο θεσμüò του «ΣυμπαραοτÜτη του πολßτητ(ατ τηò Επηεßρησηò» με ορμοδιüτητο την Ýγκοιρη κοτο-πολÝμηση τηò κακοδ,οßκησηζ, τη δ¼σφüλβη τηò ομερολη-ψßοò των ηεριφερθοκþν ορχþν, τη βελτßωση τηò εξυηηρÝ-τησηòτων ηολπþν κοιτων εηιχαρÞσεων, κοθþò καιτην οηο-ουμφüρ]ση του Περφερειüρχη κοι üΜων οιρπþν οργüνωντηò ΠεριφÝρεΕò οηü τη συσσþρευση οιτημüτων κοι ηαρα,

3. Το οικονομτκü των ουτοδιοικοýμενων περιφερειþνΤΙ ßcΙΥυε υÝγοι γθεc| τι ολλü(α υετονüυο «Κολλικοüτη»|οι Νομορχßεò μποροýσον νο δανεßζονται με οηüφοση τουΣι,μβουλßου. Δεν υηÞρχε κονÝνο üριο στο ,]οσο που μηο,ροýσε νο δονεστεß κüποιοò ΔÞμοò Þ Νομορχßο, οýτε συνδεü-τον η λÞψη δονεßου με προýποθÝσαò δυνοτüτητοò οηοηλη-ρωμÞζτου,

τßθεγτοι προýποθÝσειò κοι διοδικοσßεò γιο τη λÞψη δονεßουοηüτ,ò ΠερφÝρεΕò| ο) το ετÞσιο κüοτοòεξυπηρÝτηοηò ιηòδημüσοò ηßστηòκüθε ΠερφÝραοòνο μην υπερβοßνειτο 5,5οlοτων ετÞοων τοκηκþν τηò εσüδωνβ) το συνολτκü χρÝοò τηò ΠεριφÝραοò που προβοßνει σεδονε¼μü νο μην υπερβοßνει το ηοσοσΓü των συνολικþν εσü,δωντηò. Ωòσυνολικü χρÝοò θεωροý\,ºοι οι συνολικÝò μοκρο-ηρüθεσμεζ κοτ βροχυ ηρüθεσμεò υ ηοχρεþσειò τηò,

οι Νομορχßεò δεν υποχρεοýντον νο4ετÞ σχεδιοσμü οικονομικÞò πολπκÞò

προγμοτοηο¼ýν Οι ΠεριφÝρθεò κοτορτßζουν πεντοετÝξ Επτχειρησιοτ.üπρüγρο μμο στο η ρþτο 9μ ηνο κüθε ηεντοετßοò,

0 ΑΓ αΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

Page 7: Τεύχος 43

Δεν υπÞρχε σι]γκεκριμÝνη δΕδικοσßα κοτüρησηò τουετÞσ¼υ προýπολογσμοý των Νομορχιþν.

Η ΕκτεΚσπκÞ ΕπlτροηÞ συγκεγτρþνθ κοι οξ¼λογεßτιò ηρο-τüσεξ των υπηρεσιþντηò ΠεριφÝρθοòγιο το ΕτÞσIo Πρü-γραμμο Δρüσηò κοι ιον ηροýπολογ¼μü κοι το εισηγεßτοιστην οικονομικÞ ΕηlτροηÞ, ηροκθμÝνου η τελευτοßο νοηροβεß στην κοτüρτση οýτþν κοι την υηοβολÞ τουò στοΠερφερθοκü Συμβοýλβ.

Δεν υηÞρχε δυνοτüτητο ηρüσβοσηò του κüOε πολßτη στηνπληροφüρηση γιο το οικονομικü τηò Νομορχßαò.

ΣυνοπτκÞ οικονομικÞ κοτüστοση του προýηολογσμοý. üηωòψηφßσθηκε οπü ιο ηερφερθοκü συμβοýλ¼, κοι τριμηνιοßοÝκθεση πορεßοò του ονορτüτοι Cπην ιστοοεßßδα τηò Περ-φÝρειοò,

ο ηροýηολογ¼μüò κüθε Νομορχßοò οποστÝλλοντον γιοοξολüγηση στον Υηουργü οικονομικþν, ο οποßοò κοι

μποροýσε νο ζητÞσει την ονο μüρφωσÞ του κο ι επονυ ηοβολÞτου στο Υπουργεßο Οικονομικþν,

ο ηροýηολογσμüò το ετÞσο ηρüγρομμο δρüσηò η ειση,γητικÞ Ýκθεση τηò οικονομικÞò εηιιροηÞò κοι οι οηοφü-σειò του ηερφερειακοý σιιμβουλßου που οφοροýν ιην εηFβολÞ των φüρων, τελþν, δικοιωμüτων κοι ειοφορþν, υηο-βüλλο\,ºοι στον ΕλεγκτÞ Ιομτμüτητοò, Εüν ο ΕλεγκτÞòΝομιμüτητοò διοηστþΦι ουσοστικü Þ τυπικü προβλÞμοτοεηισρÝφει τον ηροýηολογσμü κοι κολεß το ΠερφερειοκüΣυμβοýλ¼νο τονονομορφþσθ κοτüλληλο εγτüò30 ημερþν

Δεν υηÞρχε κüποιο ρýθμιση που νο προβλÝπθ την ηοροκο-λοýθηση τηò εκτÝλεσηò του ηροýηολογσμοý,

Η οικονομικÞ ΕητροηÞ, μετü οπü ε¼Þγηση του υηευθýνουτων οικονομικþν υηηρεστþντηò, υποβüλλα στο Περιφερειο-κü Συμβοýλιοτριμηνιοßο Ýκθεση γιο το σηοτιλÝσμοτο εκτÝ,λεσηòτου προýπολογισμοý.

4. ΑποκÝγτρωση ορβοδιοτÞτων κσι μεταφορü πüρωντι ßσγυευÝγοιγθεc:ο αναπτυφοκüò προγρομμοπσμüò ονÞκε στην κροικÞΠερφÝρθο,

τ| ολλüßε| υετονüυο «ΚοΜ|κοüτη»|τοσýνολοτων ορμοδιοτÞτων, ηου οφοροýντονονοητυξιοκüπεριφερειοκü προγρομμοτισμü μετοφÝρετοt στηνπερτφÝρειο, Στην ορμοδιüτητο ουτÞ εντüσσετοιüχι μüνονη κοτüρτιση κοι εκτÝλεση των Περιφερθακþν Εηιχειρησιο,κþν Προγρομμüτων, ολλü κοιη συμμετοχÞ στην üλη δηδικο-σßο κοτüρτισηò κοι εφορμογÞζ του Εθνικοý ΣτροτηγκοýΠλορßου ονοφορüò(Ε,Σ,Π,Α)γΕ την ηρογραμματκÞ περßοδο2007,2013.Στον ßδιο mμÝο εντüσσογτοι κοι ορμοδιüτητεòηου σχετßζοντοι με τη δΕχεßριση των υδοηκþν ηüρων,

Οι Αυτοτελεßò ΥγειονομικÝò ΠερφÝρθεò εηοητεýοντον οπü τοΥη, Υγεßοò κοι ΚονωΜκÞò Α»ηλεγγýηξ,

Οι ορμοδιüτητεò των Δημοσßων Υγθονομικþν Περιφεραþν(Δ.γ.ΠΕ.) μετοφÝροντο ι òπην ΠερφÝραο,

Η επισκευÞ κοιη συντÞρηση των οδικþν δικτýων ονÞκε κοιστην ΚροτκÞ ΠερφÝρθο κοι σ.η ΝομορχιοκÞ Αυτοδιοßκηση,με αηοτÝλεσμο πολλÝò δυσλατουργßεò.

τομÝοò Ýργων| οπονÝμοuτοι ορμοδτüτητεò στην ΠεριφÝ-ρθο, ηου οφοροýν ιην κοτοσκευÞι συγτßρηση κοι ονοκοßνιση οδþν, οι οηοßεò οσκοýντο οηü την ΚροτικÞ ΠερφÝρθσχοι τ,ò ΝομορχΕκÝò ΑυιοδιοικÞσεζ, Η ορμοδιüτητο ουτÞσυμηεριλομβüνθ κοι τιò ογτßστοιχεò μελÝτεò,

ΙLρειι π ιοÞ.gf9

.% σιÜι,ηßr1ννιa |Ι,"η,, ιι:,

ΧΔΝΙΛ ΛΥΛΙΙΝΛΡΙΟγ222Jn,?227a . Ü9 7.//2)'7r.'

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

χ4ΙνßΑ,4γ/ΩινΑΡ/Oγ ρ,ηΣιΑγΡòΣΗ ΜΝιΑ, αΡοΛοπο)τΗ^. 22230 32330 - 6972 096519

ΑΠαΡΓΗτικΑ ΝΕΑΖ

Page 8: Τεύχος 43

Ο ΑΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ

''\λοκληρþθηλον λοι φÝιοζ ιο Αριιμßοιο, ºου ιο οηοτÝ,

\,Ι,ιεο"ιü ιουò οε σχÝοη Lε ιιò ορχι<εò προβλεψειò, Þτοντεριοοüιερο ιηιιJχÝζ ,ου ονομενüJτνοJ, Βεβο ωò, üηυζ Γüντο, ακοýστηκε κοι η üποψη, ηωò θο μηοροýσομε κοι κολý,τερο, Το Δ,Σ ηορü το üτι κστÝβολε κüθεονθρωηßνωò δυνοτÞηροσπüθε]ο, ταυτßζετοι με την üηοψη ουτÞ κοι δηλþνειφονοτικüτεροò υποστηριχτÞò τηò, ¼!ωò ιJ ηü ρχουν δυνü μθòηüνω οηüτο θÝλω μοζ,

Πρþτο οπ'üλο η οικονομικÞ κρßση. ΕßνοιοληθÝòüτ στονορχικüσχεδιοσμüτωνεκδηλþσεων, λüβομεσοβορü υη'üψντιζ οιτικειμευ κÝò διJσκολßεò που Ýχθ δημ¼υργÞσει η οικονομ ικÞ (οτüστοση Γην οποßο Ýιει περιÝλθε ,] ελληνιτÞ κονωνßοκοιηερισσüτερο η ψυχολογκÞ πßεση ηου οσκεßτο στον'Ελλη,νο τολßτη, Πολλοß μüλσ.ο.ßστευον, ü] κü.ω οΓü τßοοòμορφÞò συνθÞκεò ο ηολ]τρμüζ κοι η ψυχογωγΙο οποτελοýν«ροηανüκο γο την üρεξη», ¼μωò, üηωζ εκ του οποτελÝσμοτοò οηοδεßλτηκε, οι ηüρο πüνω Ýννοιεò οποτελοýνονοπüσηοστο κομμüι τηò ψυχοσýνθεσηòτου ¸Μηνο,

Εμεßò ωòΔ,Σ κρßνομε ηωòεκτüò τηòοικονομßαò, βοθýτερηκρßση μοστßζθ τη χþρο μοòσε üτιοφορü τιòονθρþηινεòοξßεòκοιοò υηιýθLνοζ ηολιι σι ικοò φορÝοò τßχοι_ε ιιρÞ ι ηοχρÝυ,ση νο ηρογμοτοποιÞσουμε τα Αρτεμßσιο, συμβüλλο\,τοò στοελüχιστο στον ηολπσμüτου τüπου μοòκοι προσθÝτοντοò μιοσüλο ψυχογωγßο στοJò Lελογχολι<οΙò συι-ηοτρþτεò μοò,ΠισιýουJι üιιοι ουγχωριονοß μοò ο]üλοLσον το τριÞμεροτων Αρτεμßσιων, συμμετεßχον μαζικü σε üλεò τιò εκδηλþσεòκοιδ οσκÝδοσον μετην ψυχÞτουò,

Φυσικü γιο üλλη μιο φορü την πορüστοση Ýκλεψοντο χο,ρευτκü μοc σιJγκροτÞμο]ο, rou εßνο ιοοξ¼λογüιιρο ιJÞμοτων δροσΓηριοτÞτων του συλλüγου μοò, Αξßζουν συ\ºορη,τÞριο σε üλο το ποιδιü που συμμετÝχουν κοι οξßφι κüθε βοÞ,θεονοτηδιοτÞρlσηκοιπρüοδοτωνχοριυ ι.þν,

Η ημÝρατωνπα διþνÝχε κοθιερωθεß στη συνεßδηση üλωνμοò. οι χοροýμενεò φωνÝò τουò επιβεβο þνουν ιτωò η ζωÞσιινεχßζε-ο,{ο ηωòγο ιοχοριüμοòυπüρχιιοχüLηουρο,

Αφιερþσομε μßο βροδιü στο νησιþßκο τρογοýδι με τονΒογγÝλη ιοντüηουλο λοι τον Νßκο Χο ζüηοJλο, γν,ßσιοJòεκφροστÝòτου εßδοιJò ηου μετο οκοýσμοτü του μεγολþσομε,Επßοηò τºν τελευτοßο βροδιü ηοογl,ο-ο ιο Þοομι ιο πονηγýριηου το γλÝντ κρüτησε μÝχριτο πρωß,

Οο Þτον ηορüληψη νο μην τονßσουμε πωò η εθε-\οντικÞηροσφορü των μελþν του Σι]λλüγου Cπηνεπιτυχßο των Αρτε,μ σßων οποτελεß οκρογωνιοßο λßθο γΕ την ýηορξÞ τουò, τοχωοιü μοò οφεßλειÝνο μεγüλο ευχορ,σþ ο'üλοLòουτοýò ηουεργüζοντοι οφιλοκερδþò, στεροý\.τοι την üδθο τουò κοιβιþνουν το üγχοò τηò διεξογωγÞò των εκδηλþσεων. Στουζιργüιιò -ου κοθÝκοντοò noL τιονοδικü λßνηιρο ÝχοJν τηνογüηη γοτοχωρ ü ηουτουòγÝννησε,

Εηßιηδει üΦησο -ελευτοßο τ,]ν τροβολη φωιογροφιþνηου ονοφÝρονºοι σε πρüσωηο κοι δροστηριüτητεò τηò ζωÞòτοJ λωρ οý.'Ενο;ργο τερüσιοCοε'οò, Η προβολÞ ιοLζουγιßνησε κοιη δωρεüν ηροσφορüτωντριþν cd στο Σýλλογοευγε,νκÞ, ¼μωò προσωηικü θεωρþ πωò οι συνθÞκεò ηροβολÞζοδßλτοον ¼ εογο, Δεν δüθη{ε η οηοΓοßμενη ηροοοχÞ κοιÝτα δεν εκßμÞθηκε η προγμοτικü μεγüλη του σημοσßο. οΣýλλογοò Ýχει υηοχρÝωση νο εηονολüβθ -ßσωò σε κλεστüχþρο- ι]ν προβολÞ κοι νο -ιμÞσε τον üνθρω,]ο noL Jε ιοοοκüπο κοι Ýξοδο διÝθεσεοφιλοκερδþòτη δουλθü του,

Ι4ε -ην ιυχß ιοL χρüνοJ χολ]τερο κλεßνουμε οJτü το.εφüλο ο -ων ΑριιJιοßων Ýχονιοò συνεßδηση üß <üνορε üτιμηορÝσομε,

Στομüτηò Γ. Μοýτ.τρτχσò

g ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

Page 9: Τεύχος 43

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΚοτü τη διüρκεο τωνΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 2010 ο Σýλλογοò δ οργüνωσε λοχθοφüρο ογορü μετ μÞ κüθελοχνοý 1ευρþ, Η

κλÞρωση Ýγνε την τελευτο]ο βροδιü των ΑΡτΕι4 ΙΣΙΩΝ 15 ηροò 16 Αυγοýστου 2010 κοιτο δþρο που κληρþθηκονÞτον

10ò λαχνüò 0047 1 Ýπιπλο εLσüδου , κονσüλα με κοθρÝφη αξßαò 900 € ΚηΣΤΑΣ ΒΛ, ΛηΠΗΣ EPlPLO\Tyr:2οò λο.νο. 08δ2, Ι 1, γαρι νυOλιο 6lc(i 0ι,0. 380 , Ι3οò λOχνοò 0]29]] ζευγÜρι γυαλιο Chl§ian Dioi οξηò 380 ε fl§ " ΓΙηΡΓOΣ ΜOγΝΤΡΙΧΑΣ

4οò λαχνüò 0404: ] σε ριχτÜρια αξιαò 150 € πρOσφορü ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑτΖΗΑΡτγΡΙOΥ,κΕΦ ΙΙιΙ 0(,ιου οý Ιιι50ò λαχνüò 0413: 4 μÝρεò για 2 Üτομα δωρεÜν διOμονÞ στο ALKYoNI beach hot€l NAxoS60ò λOχνüò 0466: 2 μÝρεò γιο 2 üιομο δωρεÜν δmμονÞ στο HoL|DAYS ΙΝ ΕνΙΑ7οò λαχνüò 0137: 2 μερεò γιο 4 ßτομα Þ 4 μÝρεò γι0 2 ßτομα δωρεÜν διομονÞ σΙο ΙΙΙ',ß,ß ßΙ¹Ι¸

Το Ýσοδο του Συλλüγου οπüτην ηþλησητωνλοχνþν ονÞλθον σε 1,010 ευρþ,Ευχοριστοýμε θερμü τουòδωροθÝτεò μοò κο ι üλουò üσουò στÞ ριξον την προσπüθθο του ΣιJλλüγου με την ογορü

τωνλοβþν,ι4ιχüληò ΡÞγοò, Πρüεδροò Δ,Σ

ΑΓ ΩΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ 9

Page 10: Τεύχος 43

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>> ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

ο σχεδΕσμüò, η μελÝτη, η κοτοσκευÞ κοι η συντÞρηση ovrrηλημμυρικþν, συγκοινωνιοκþν, κπρΕκþν κλπ Ýργων ονÞκεκοι στην ΚροηκÞ ΠερφÝρθο κοι το Υηοιιργεßο ΥηοδομþνßνºÞ οφορþν κοιΔικτýων με συνÝπεΕ ηολλÝòδυο^θτοJργßεò,

ο σχεδιοσμüò η με-λÝτη, η κοτοσκευÞ καισυντÞρηση συγκοινωνΕκþν. ονπηλημμυρικþν, κπρΕκþν, ηλεκτρομηχονολογι-κþν κοι λιμενικþν Ýργων, η εκπüνηση κυκλοφοριοκþν μελε,τþν, η ονπμετþπΕη θεμüτωνοδικÞò κυκλοφορßοò κοθþζ κοιη διοχεßριση θδικþν Ýργων περιφερειοκοý εηιηÝδου ηουÝχουν εκτελεσθεß οπü τξ Ε,Υ.Δ,Ε μετοφÝροιποτ σ.ηνπεριφÝραα.

Το εγγετοβελτωττκü Ýργα ονÞκον στο Υη, ΑγροτκÞò Ανü-ητιJξηò&τροφßμων,

Αρμοδιüτητεò σχετικÝò με την εκτÝλεση εγγειοβελτιωτκþνÝργων (ΓΟΕΒ) μετοφÝροντοι στην ΠερφÝρεη,

οÝμοτο κοτßρßσηò. εΒοΓΓτεßοò Δημοσßων ΙΕΚ κοι λετουργ-κÞò υηοστÞριξÞò τουò ονÞκον στο Υη, Ποιδεßοò Διο Βßοιι Ινlü,θησηò κοι Θρησκευμüτων,

οÝμοτο κοτüπισηò εηοητεßο Δημοσßων ΙΕΚ κοιλατουργκÞυποστÞρξη μετοφÝροντοι στην ΠεριφÝρεΕ,

ΣÞμερο 25 Αθλητικü ΚÝ\.τρα Περφεραοκοý ΧοροκτÞροονÞκουν Φογηουργεßο Πολιπσμοý κοι τουρισμοý,

το σýνολο των σρμοδ¼τÞτων γιο τη λειτουργßο κοι εποητεßοτων Αθληπκþν ΚÝντρων Πιρφερειοκοý ιοροττÞρο μποφÝ,ρο\,το ι στην ΠερφÝρθο,

τÝλοò,στη θÝση των σημερνþν 13 Διοικηι κþν Περφερθþν συγκροτοý\ºοι Ýωò 7 ΓενικÝò ΔοικÞσεζ,Στην Ýδρο κüθε ΓεΜκÞòΔιοßκησηò συνιòπÜτοι ΓενικÞ ΔΕýθυνση τηòοποßοò ηρο]þοτοι μüνιμοòδημüσοò υηüΜηλοò. Στιò

υπηρεσßεò τηò ΓενικÞò Δοßκησηò εντüσσοντοι οι υπüλληλοι των υφτπüμενων Περιφερειþν Ýκτοò οηü εκεßνουò ηουμετοτüοσοl/τοι στκ ΠερφερθοκÝ( Αυ ι οδιοικÞσειò,

Στιò ορμοδüτητεò των Γενικþν ΔοικÞσεων:. ονÞκουν οι γενικÝò κρστικÝò υποθÝσεò οι οποßεò οσκοýντον μÝχρι σÞμερο οπü τιò ΔοικητκÝò περιφÝρθεò κοι λüγω τηòφýσηòτουò Þ γο συ\,ºογμοßκοýζ λüγουò δεν μπορεßνο μετοφερθοýν στην περφερεοκÞ ουτοδβßκηση κοιπορομÝνουν στηνκροτκÞ δ¼ßκηση, π.χχωροτοξßο-πολ€οδομßο, περιβολλονηκÞ ηολmκÞ, δοσκÞ ηολπßκÞ Þ μετονοστευτικÞ ηολπκÞ,, εντüσσοιτοι üσεò κροηκÝò ορμοδßüτητεò στοδιοκü οηοκενΓρþνονται εηθδÞ δεν εßνοι οποροßτητο νο οσκοýγτοι οπü τηνκενΓρικÞ δβßκηση, διευ κολýνοντοò την οποτελεσμοτικÞ üσκησητου εππελικοý, συντονιστικοý κοι ελεγκßκοý τηò ρüλου,. ε\,τüσσοντοι, üηου ουτü κρθεßσκüηιμο, κοι κλοδικü οηοκεγτρωμÝνεòκροτικÝò ιιπηρεσßεζτων υπουργεßων, που ÝωòσÞμεροδεν εßνοι εντογμݾεò σπò διοικηß κÝò περφÝρεΕò.

ΧρÞστοò Ηλ. τσßχληζ. Διι(ηγüροò Αθηνþν

Αυθüρμητο ,διοβüζοντοò το ποροπüνω ηροκýπτει το ερþτημο «ηου θο βρεθοýν το λεφτü». Εßνοι μη εýλογη οηορßο(ηερισσüτερο ον θο τηρηθοýν οι εξογγελßεφ, ολλü εßνοι μιο οηορßο ηου δεν θο ηρÝηα νο οηοτελÝσα üλλοθι μη τÞρησηòυηοσχÝσεων σηü τουò ουρισνοýò εκλεγμÝνουò,

Νομßζω üτι üπο'oòοπüτουòσημερνοýò υποψηφßουò εßνοισßγουροò üι οικονομικοß πüροι δεν υπüρχουν, τουλüχιστον üσοιχρεüζοντοι ,κολü εßνοι νο το δημοσοηοιÞσθ σÞμερο, γιοτß εßνοι τουλüχστον οντφσπκü νο θÝλει να υπηρετÞσει Ýνο νüμο ηουδεν ηιστεýθ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΑtΙτΑ^JιΑκτΙκΑ . ΕπΙΣκΕΥΗ . ΠηΛΗΣΗ ΙΙßΕτΑΧΕΙΡ

Δ,ΡΗΓΛΣ, Ε, κΕΦ/ι,,ιΑΣ ο.Ε

οΡΦΕΩΣ 124,12Θ, 11α 55τΗΛ, 210 υ749α, 21ο υ22Φ3 Π2lο υΘΘ323

ΔΗΜΗτΡΗΣ Αθ, ΜOγι{τΡιΧΑΣ

ορß^0 | itY η, rυ^ο,, ου.' η,υο,ο

τηλ. 210 247081s

1Q ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

Page 11: Τεύχος 43

ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΩΝ ΑΠΩΡΓΗπΚΩΝ ΝΕΩΝσυνaχεισ οπα σελ, 5 >

Απü το χωρLü μοò φοιτοýσε στη Γ' ^υ

κεßου η ΙνΙορßο ΡÞγο, πουε¼Þλθε στη ΝομικÞ ΑθÞνοò μαζ με üλλουò 9 μοθητÝò/τριεòοηü το 25

^ýκαο τηòΕýβοιοò,

ΣυγχορητÞριο οτο ηοιδιü κοι κολÞ στοδιοδρομßο, Επßσηòθερμü συγχορητÞρο στουζ γονεßò, στη διευθý!τριο τουΛυκεßου κο Κοτρüζου Κοτερßνο κο σΓο Σýλλογο ΔδοσκüντωνΚοθηγητþν.

,τOγΛΗΣ

}:,..7

ΠεριμÝνουν Ýξω οπüνο ονοßξε η ηüρτο

χωριü, Ι4ετü τη θεßο λθτουργßο μοιρüζετοι το φογητü(ρεβýθlο με το ρýζD, ηου ετο μüφτοι οπü το εκκληοοσικüσυμβοýλιο κοιοι]τοýò τουò ßδιουò ηου βοηθüνε κüθε χρüνο.¸νο Ýθιμο που βρÞκομε οπü τουò προγüνουò μοòΑγιωργÞτεòηου Ýχει βÝβοlo κüηο μηò εβδομüδοò üμωò οξßζει κοι Ýχειδιοßτερη σημοοßο γιο μοζ τουò Αγιωργητεò λοι ηρÝηε| νοσυνεχßζετο ι,

: ß-,ß.ß -

i;rÝ','το κοφενεßο του ΝοΥΛΗ

γιο νο πιουν τον ηρωνü

ΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤ,ΑΛJΣΝΙΑΚüλλιο οργü πορü ηοτÝ λÝθ μΕ σοφÞ λοßκÞ ρÞση, ο δρüμοòστ ολþνιο στρþθΓκε Jε üσφολτο μιχρ ι] δεξομενη, οφοýολοκληρþθηκον μετü οηü 5 χρüνιο οι εργοσßεò στο δßκτυουδρεýσεωò κοι οποχετεýσεωò,

ß0 κ, ΙνΙαιιρουδÞò

ΑΡτΕΜΙΣΙΑ2O1ο

ΠΡΩΙΝΕΣΣΥΝΗΟΕΙΕΣ ΣΤΟΧΩΡΙΟτο κοφενεßο σιο χωριü εßνοι Ýνοò üιοßτεροò χþροò üπουβρßσlοrι οι οι ουγχωριονοß κοι ολι

"ιüνο γιο νο συζητÞσουν, νο

οντολλüεουν οπüψεò, þσε νο ενημιρþνοιτοι γιο üιισυμβοßνθ στο χωρü καισ'ολüκληροτον κüσμο.οο λÝγομε üιι ιο κοφενε;ο εßνο -ο ,ΠονιησΓÞμιο" του\ωρ οý μοζßμε ιιòγειιονιÝò, που κüθοντον λüηοιε οιγυνοßlεòüτον σουροýπωνε με τη ρüκο κοι συφ]τοýσον το δικü τουòþρεò οτελεßωτεò, Ι4ιο εικüνο του χωριοý, Ýνο δυνομικü,ουσ οστ λü hοι γüνιμο γßγ¾εσθοι ηου χüνετοισγü στο,

0ι οπüφοιτοι τοι] Λι]κεßου Αυλωναρßου σε μιο αναμνηστικÞüωιογOαφιο μολ,ò ιελειωοον οι πονιλλºυεò ιξε,αοειò,

ΑΠΟΦΟΠΟΙ ΤΟΥ ^ΥΚΕΙΟ

ΑΥ^ΩΝΑΡΙΟΥΣΧο^ΙΚοΥ ΕτοΥΣ 2009-2010το

^ýκαο Αυλωνορßου εßνοιÝνο οηü τα κολýτερο Λýκαο τηò

ΕýΒοιοò, ΦÝτοò οºοφοßιºσον 4α μοθητÝò {ο,εßχον εητυχßεò] 7 οι διüφορο ΑΕΙ - τΕI. Ποοοστü επιτυχßοò 84ο/ο.

Ο Σýλλογüò μαò κο το ΑΡΤΕΙ4ΙΣΙΑ Ýχουν Ýνο φονοτικü φßλοτον κ, 14ουρουδÞ, που διομÝνει στη Γερμòνßο, Σχεδüν κÜθεχρüνο ηρογρομμοτßζθ τò διοκοπÝò του στην Ελλüδα, Ýτσιþστε νο ουμηßη-ουν Jε το ΑΡ-ΕΙ4ΙΣΤΑ, Ετιüò οπü ιηνπορουσßοτου ηου μοòτ μü ιδιοßτερο, ενισχýει το Σýλλογü μοòοικονομικü κüθε χρüνο, üτον Ýρχετοι στην Ελλüδο. τονευχορßστοýμε Jδιοßτερα.

ΦΡΑΤΜΑΣΕΤΑΣ- ΜΑΝΙΚΙΩΝΤο φρüγμο ιηονικßων Ýχει στομοτÞσει εδþ κοι πολλü χρüνιο.Κοιρüòεßνοι νο ξονορχßσουν οι εργοσßεò κοι νο ολοκληρωθοýνδιüτι ηιστεýουμε üτιθο λýσειπροβλÞμοτα ορδεýσεωòσε μιο

J,

με το γιο του οτα ΑΡτΕΙýΙΣΙΑ 20'10,

ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ º1

Page 12: Τεύχος 43

.,,.^r::.

ΓΙοδηλοιοδρüμοιοτη ΠλατειαΣυντüγματοò

δεßχνοντοò μα(κÜτη χρÞση τοιJποδηλüτου σαν

μεταΚινησηò,

Μανικιων σε πρüσφαη φωτογραφια

πολý μεγüλη ιτεριοχÞ,']σωò μελλο\,ºικü νο γßνα ηüλοòτουρισπκÞò Ýλξηò οφοý βρßσκσοι σε μιο ηονÝμορφη ορθνÞ

τε,λευτοßο. ]γιο μεγüλη ομüδο νÝων στην ΑθÞνο Ýδθξε üτιεη βüλλετοι η μετοκßνηση με ηοδÞλοτο κüνοιºοò μοζ κÝòπορουσüσε ò σΓο κÝντροτηòΑθÞνοòεδþ κοιπολλü χρüν ο,

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΤον ΑΙγο JΓo -ου 20Ι0 - ΑνοΓοσßο ΧοτζηοργυρßουΚεφüλο κοι η κüρη τηò Ντßνοò ΚορκολÝτση, Ελßνο δ¼ργü,νωσον σιο χωριü μοò επ:δεΕτ

"ιε εßüη ºροßι.οò τοι ο κιολ;ν

εξοηλισμοý, τουò ευχüμοσΓε κολÝò δουλθÝò,

μετÜ τον κεραυνü που τρÜβηξε,

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΤΟΡΙΑ¹τον στò 27 ΙουνΙου 2010, ημÝρο ΚυριοκÞ μεσημÝρι,Κοτοκολüκαιρο, Ξοφνßκü ξÝσηοσε κοτοτΙδο. Πολý βροχÞ μεοσΓροηÝò κοι κεροι]νοýò, Πο οòνο ηερßμενεüτ Φο κονüλιτηòΣυληβρßοò σ'Ýνο σημεßο ηολý χομηλü μιο μουργιü του Γ,Τ,Μ(Γιþργοò Βüσσοò) θο τροβÞξεικεραυνü κοιμüλιστο θο η üσειφωηü στο γýρωχþρο, Κολü ηου ÝβρεξεομÝσωòγ ο πολý þροκοι τ φωιιü ÝσΒτσε, ΣJLη;ροσμο| λνδJνεΙοLμι οΓüκερουνοýòüηου κοιον βρισκüμοστε κüτω οηü ψηλü δÝνδρο,

ΛΥΚΕΙΟ ΑΥ^ΩΝΑΡΙΟΥΤο Λýκθο Αυλωνορßου στεγüζετοισ'Ýνο ηονÝμορφο κοι πολýλειτουργικü κοινοýργιο ΓιÞριο. Αυτü που λεßηει εßνοι Ýνο,dεισιο γυυνοΓηοιο, þσιε νο χοτσιLοι οιτß τοι -üσο οηο ιουòμοθητÝò üσο κο οπü τουò δημüτεò üλο το χρüνο, ¸τσ οιJοθτιÝι θο γυLνüζον ο οJοιοΓι.ü μο( μι ,ην τνει JοιικÞκοι ιηßΓον,] ηροοιüθζο Γου το οβü,λουν, Νουò υγιßò ενσþμοτιυγιεß, üηωòÝλεγον οι σοφο] πρüγονοß μοò,

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣτο ιοjο,μο οκρ βοßνοL" oJu χþζ, Η κßνηο] ,ων οιτοκνÞτýνλοστ ζει ορκετü \ρÞμοτο, noL |οωò πολλü νοιχομJρü νο FιημτοροLν νο 1ινοýν ονü\, ßοθüλοL, τοLλüχισο üºωò ηριν οπολßγο κοιρü το ουτοκßνητü τουò, Αυτü üλλωστε Ýχθ φσνεßτþρο

:ι2 Αι ΩΡΓΗτ (Α ΝΕΑ

ΦΡοΝτΙΣΤΗΡΙο «[lημαγ,Σ-|ò26 Το JVioL 20Ι0 ιγινον το εγκοßνιο ,ο , φροντ òπ,]ρ'ο,

ΙγÝσηò Εκηοßδευσηò Α^[4Α, του Βοσßλη Ι4οýνιριχο, πουλει-οJργLß σιο Χüνιο ΑιJλωνοροL τü,ω οιü το σοßηερμüρκετΣπονοý, Ευχü!οστεκολÞ εητχßο,

)

ιß;;l.

Το χτÞριο του Λυκειου Αυλωναρßου οτα χÜνια

Page 13: Τεύχος 43

Τα ΛÞναια στην ΚηφισιÜ

Το ΛÞνοιο Þ-ον γιοοτÞ των ορχοßων Ελλτνων ºροζ ιιμÞνΙ του θεοýΔ¼νýσου προστüτοJ τηζΑμπÝλου, ο, ηρüγονοß

μαò ορχοßοι ¸λληνεò Þτον λοüò κοτ'εξοχÞν ¸νθεοò, μονο-δικüòονüτονκüσμο,ΔενεßχονκομßοδυσκολßονοονοθÝσουντην προστοσßο μιοò δροστηριüτητοò Þ ενüò ηρο]üιτοò σ' Ýνοθεü ον Ýκρνονουτü οηοροßτητο,

ο οßνοζ ιθεωρεßιο λοιθιωριßιο ºροιüν ητριωηÞò κοισοντετο¼ tηρε]ε νο ηροσιοιειιθεß σιην ρßζο ιοL ηου εßνοι τοομπÝλ, ΑιJτÞ την ηροστοσßο ονÝθεσον στον θεü Δüνυσο,στον εJθJμο κοι ηολLηρüγμονο θιü, κοιι πορüμοο γνι-οιλοι σÞμερο, Ι4üνο ηου ιο ρüλο ου ηροσιüιη θεοý ιον ονο,λομβüνθ ο προστüτηò ¶γοò, Εμεßò ηισ.εýουμε σ'Ýνο οεüποτÝρα ποντοκρüτορο,,, σετριοδικÞ μορφÞ (ΠοτÞρ, Υιüò κοι¶γο Πνεýμσ), ¸χουμε üμωò ηολλοýζ Αγ]ουò κοιοσßουò πουσ,ψrιxoupoiv ]ο Ýργο τ,]ò Αγßοò Ιριüδοò, Ι-κενο ε'λονπολλοýò θεοýò κοι ημßθεουò εßχον σοφοýò κοι σοφιστÝò. Ηενοüρ\ωοη ιου Οιοý διο του γ¼Ι τοJ Ιησοj Χρστοý oroτε-\εß μιο νÝο οφετηρßο,

ο οßνοò ομωò ποροJÝνιι ιροιüν περιωηÞò μ.τουσ|ωνετο|σε οßμο Χριστοý στην Θεßο μετüληψη. Εßχον λοιπü ορθüηροβλÝψει οι ιρüγονοß μοò ιη οΓουδοüιηιο ιοι οßνου τηòαμπÝλοιJ κοι σωστü Ýχουν χοροκτηρσθεß ωò προ χρστοýxpισnovoi. Συμπεροσμοτικü ο οßνοò, το κροσß üπωζ συνηθßζοJμι νο ιο λÝ|,ι Ýχι ι ιριοδικÞ Lηüστοση, Ι,ηικοινωνßο με τοΟεü δο τηò Θεßοò μετολÞψεωò (θεßο Κονωνßο), δßνε òποουστü χρÞσ η ινÝργιιο λοιιυεξο κοι-Ýλοòτον με-οφÝρεισεμßο λοτüσtοοη ευθυ"ιßοò κοι ι.ιφιοý, Αηü üοο μÝχρι τþροονοφÝοομε συLηεροßνποι üι ο ΛÞνοιο Þ ον γιορ,η τoJκροσρý κο οποτελοýσε μικρü μÝροò των Δονυσßων, ΤοΔονýσο Þτον γιορτÞ ευρýτοτη κοι δεν μποροýμε ν' οσχο,ληθοýμε μ'ουτü επßτου τοοüντοò, ο,ορχοßοι ι ρüγονοß μοòονüμοlον ληνü<οLτü που εμεßòονομüζουμε ηο ιη ιÞρι,

Ιο ηοτητÞρ γιο üσουòεJτýχηοον νο ιογνωρßσουν Þ κοινοτο χοησι|-οΓοι:σουν δεν διοφÝρειοι ,ߺο,ι οηü τον ορχοßο

ληνü, οοποßοζÝδωσετο üνομü του σι,ο ΛÞνοιο, Αν εηισκεφθεßκονεßòτο ι4ουσεßο τηζ Ευρþηηòüπωòτο ΒρεΓονκü θο βρεισεκλοηιμοΙο ογγεßο ληνοýò, με ληνοποτητÝò, Ýτσι λÝγο\τον οιüνδρεòηοι] ποτοýσοντο σΓοφýλιο. οο δθ οκüμο τουòουλη,τÝò ουτοýò δηλοδÞ ηου Ýποιζον ουλοýò (φλογÝρεò) γΕ νοδιοσκεδüζουντουò ληνοποτητÝò.

το ηροχθεσνü ηοτητÞριο δεν ξÝρω ον ιJπüρχουν για νοδιοτηρηθεß η συνÝχεΕ Þ αν ηρÝπεινο ονοτρÝξουμε στο συρ,τüριο των σπηþν γο κομý φωτογροφßο, Στο χωριü δεννομßζω νο υηüρχεl Ýστω κοι ονενεργü ποτητÞρι, Μπορε] στη

φωτογροφl κÞ ΣυλλογÞ του Γýννη [ηοý\ºριχο.Εγþ στην Κηφισý διοτηρþ Ýνο ουτοσχÝδιο ποτητÞρι, Ιγε

τοφÝρΦ το Γοφýλιο οηü την Ι-ρÝτρ ο κοιμιο ΚυριοκÞ συνÞ,θωò Lετü -ην Ι5 ΣεπτεJβρßου ηου εßνοι ο τρυγητßò μÞνοò,ηροσποθþνο ονοβιþνωτο

^ÞνοΕ των προγüνων μοò,

Η δ]αδικοσßο του ηοτÞμοτοò (Ýκθλιψη) εßνο üμοιο μ'ουτÞηου μερικþòεýρισκε κονεßòσΓοχωρü μιο προ 15ετßοò. Αυλη,τÝò βÝβοιο üεν JΓüρχουν, οΙτε τρογοjδιο ετιλÞνοlο üηωòπολιü, Υπüρχθ κÝφι, μεζÝò κοι κροσß οπü το περσνü. Αφοýολοκληρωθεß το πüτημο κοι μπει ο μοýστοζ σΓο βορÝλιοστρþνετοικονονικü τροηÝζικß ορχßζουντο

^Þνοιο. Δεν ξÝρω

ον θεωροýμοι οιθεροβü!ων εγþ δεν το πιοτεýω. Εκεßνο πουηιΦεýω εßνοιüτ πολλοßüλλοξον üκοιρο κοιοηερßσκεπτο, Νο

ζε]ò οτο χωριü κοι να μην Ýχει βορÝλι στο υπüγεο; Δεν εßν'οφýοκο;

οο δονθσθþ δýο τετρüστιχο οπüτο ηοßημο του ΣτÝφονουΔüφνη:

ψΥΧΗΣ ΙΑτΡΕΙοt{Γυνοßκο, λÝω νο βüλουμε κιÝνο βορÝλιμε κρασ,που τοχειμþνο θο 'ρχο\Γο, κι οι φßλοι Lοζ νο Γιοjνε,)το Lηüγειονο το βüλουμε Lε τη δροσιüτην τερσσÞ,νο Τοιοπü κÝδρο οι \τοýγιεò του κοινο μοσκοβολοýνε,

Απ'τη ΝεμÝο θο φÝρουμε μοýστο θυμþδη κοιξονθüσοντο λιονºüρι ιoJ Ηρο{^Þ, Γου θο'λ.| ,ην ορJÞ ,ου,

ΑνÞμερο τ'Αη-Δημητριοý (κοι με τον ¶γο βοηθü)ιΘ'ονοßξουμετον ηεßροτου να πιοýμετην ψυχÞ του|

Ιγε δεδομÝνητη σημερνÞ προγμοτ κüτητο ηου εξοφüνισετο «θÝροò,τρýγοò, πüλεμοò» που στÝγνωσε την ýηοιθρο οηüaθιμο κοι ηοροδüσειò διοβοζον οò ιο Jι Ýροχο ου,ü ηο η,lοτου ΣτÝφονου Δüφνη ορχßφιòνο μελοτχολεßò κοι νο φοβüσοι,οο ζßσου|,ε σιην οποξßνωο] ο'Ýνο εßδοò ονJΓüφορηò ορφüνιοò, Προφθüσομε ευτυχþò νο γεννηθοýμε σε χωρü, Προ,Φθοσομε νο χορουμε

,τ φýση, το ηρωτοβρüχ,ο, τον τρjγο,

τη σπορü, το ρüβδσμο κοι το μüζεμα τηò ελιüò, το λιοτρßβι,την μπουκουβüλο, τη σφογÞ των χοßρων, την üνοιξη με τονμεθυσικü ροδομü, το ετοßμοσμο των περιβολιþν, το θÝροζ,το ολþν¼μο (τρßψτο-τρßψτοτηòκυρüòτο μουρογüν),

ΚυρΕκÞ, μπÞκε ο μοýστοò στο βορÝλ, ΣÞμερο ΤετüρτηÝγνε θυμþδηò σον το λιο!ºüρ τηò ΝεμÝοò, που λÝα ο Δü,φνηò, βρüζε κοιονοηηδü επικßνδυνο, Ποροκολουθεßτοι üμωòσΓενü, γιοτß κüθε ζýμωση μπορεßνο εκτροπεß, Τ'Αη ΔημÞτρηο μοýσοò θο Ýχη δþσει το ηροιüν τηò ΓεριωηÞò ΓοL εßπο"ιεστην ορχÞ. Η ζýμωση θο Ýχθ κοτολÞξεισ'Ýνο βορÝλιγεμüτοευθυμßα, γεμüτο κÝφι,

τελε þνοντοò σοò διοβεβοιþνω üτ δεν υπüρχει ευκολü,τεροηρüγμο οηüÝνα βορÝλ κροσß, Ýνο βορÝλιευθυμßοζ, Στηνυγεßο üλων σοò Þ Ευοß= Ευοýν = ΕβßβοΙ

οονüσηò τσüλοò

ΑΓαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ ¸

Page 14: Τεύχος 43

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

ου βüΖο, ν λουκÝτο μüλιò το εηιο,ßýοσον, Η ριζι.Þονο<ο νση ιου Ειρηνοδ,<εßο, Αυλωνοοßο_ ολοκ,ληρþθη<ε

roν Αýγουσιο 2010, ΙüΦισε ορ,.ειü \οÞLοτο ιοι εßνοι ενοπρογμοηκü στολßδι γlo τη Δικοιοσýνη, ¹δη LJηüρχει ηρüτοσηγιο ι-ν <οτüργ]οÞ του, Το Lιρηνοδιλεßο Α-λονωρßουοηοτελεß το ηο σýτ¾ρονο δικοστικü κτÞριο σ' üλη τηνΕýβοβ. Εßνοß το μονοδικü που διοθÝτδ ηρüσβοση κοι ειδικüVVc Þο ΑΙνΕΑ, ΔOθΙτ, εηßο-ι σ:στη"ο μýξηζ θΙρμονσ,]ò,¸)ει εηορτßστοτο οντικει-ενο ιργοσιων, ο ογκοò ιωνοσrtrþν υηοθεσFþν τοιι ενοι ,οοοΓλßοιο\ ουτοý ιουΕ,ρηνοü[ιßου Αλιβεο'ου, Η κοιüργηση του διν μηοριß νοεΕηγηθεß οýιε με οιλονομικü οýιι -ε δοιη ιτü κοτÞρΕ,ΒρισκετOΙ σιο μεσον ι-( οηοσüοεωò Ιýμηζ - ΑλβερßουεξυπηρετεΙ την τοχεßο κοι οηρüσκοπτη ηρüσβοση 10.000-ολΓþν στ- δκοιοοýνη, εξοοφοτ ζοιΓτοζ |-ν ε<δß.οοη ,ωνυηοθÝσεþν τουò οτο ιüηο το, ò, Δ_ν εßνοι ηοιÝ δυνοιüν :νοκρüτοò ηοιJ εηογγÝλετοι την οηοκÝττρωση, νο στÝλνθ τουòηολßτεò του στιò Jεγολο--ολθò, ιη σιγμη μüλιΓο noJüοηονü ηοΛηü \οΙ-οτο κοι φ-ýινει ßνο σýγτρονυ χοιλειιουργιτü <τÞοο, το οηοο οηεýδει ο-η συνελιιο νο το<οτοογßοει, Αποιελιß εμηοιγμü η οηοξΤλΦοη των υηηρεσþν

μοò οον νο εßνοι Ýγκλημο νο zo:Jε σην

ο ΣýΜογοò των Αηο\,τοχοý Αγωργητþν ενþνει τη φωνÞιου υε ro Σýλλογο Νιων Αι λωνορßου γιο ιη μη ιοιοργησ,]τοιJ Ειρηνοδικεßου Αι]λωνορßου,

Ποροκολοýμε λοιπüν ση συνÝχθο την τοπικÞΑυιοδ¼ßληοη, ιουò βουλιυτÝò του NouoJ ιοι ¸.òο-ÞοητεC μοò νο ενþοο-ν τζ φωνιι τοι]ζ _l ιιò δικÝζ _οιωστε νο -οοοι-τνιι κοι νο λι ιουργεß ιο LιοηνοδΛιßοΑυλωνορßου, üηωζ.ιλοι σημερο σ'ου,ü ο σJγχοονο <ο

ι|ιχαÞλ rp, ΡÞγοòΠρüιδροζ -ο Σ-λλüγου ιων Α-ον οιοý Δγιωργητþν

ΕΠΙτΥΧοΝτΕΣ (Α,Ε.I. - τ.Ε,I.)

- Γ]οWοκüηουλοò Πονογþτηò:

κεφüλο Δημ, Σωτηρßο;

Β¼λ, ΚολλιÝργεο Ανθ, Ε δþνΤ,Ε.Ι, Κολομüτοò14ηχονολüγοò - Ρ]ηχονικüζ,Πον, λοζüνηò

- γοýÞρχο Δημ, Κοτεοßνο Φιλολονßο, ºον, λÝρ.l'ροò- ΡΙοýνºριχοò Βοò. Προκüπηò

^ογστκÞ, τ,Ε.], ΑθÞνüò

Πüλλη Ελενη Βολογßο, Πον, οεσοüλονßκηò, Ρßγο γ,γ, ΙνΙοοßο λοF ιΙ, Πον, ΑθÞνοζ- Ρο_,þιη , ΙοροJο-ζο Αρι ß \ομ,.ß, Πον, \ οιι- Ισüλο ΙLΦρν, Σ ο-οοýλο \ομτη, Γον, ΑΘΙνοò- τρο\.Γüφι]λλοò Ν4,,Δεσπ, ΝßκοòΗλετΓρολογßα, Τ,Ε,Ι, ΑθÞνοò

κοΥΦΩΜΑτΑ Α^οΥΜΙΝιογκΑΓκΕ^Α-ΣκΕΠΕΣΜΕΤΑΛ^ΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑ^ΕΙΑΣΠλΑΣτΙκΑ κοΥΦΩΜΑτλ

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣπΜΝο ΑΜΑΡγΝΘογ

& ΑΓΙοΣ ΓΕΩΡΓιοΣ ΑγΛΩΝΑΡΙογτΗΛ:2229α 91537 ΚΙΝ: 6944 596611

,]4 ΑΓ QΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

«ο ηολεμιοτÞò τηò ζωÞò»

Δεν εßνοι λßγο σε εηοχÝò ηου ο θεσμüò τηò οικογÝνεOòπερνü κρßση νο γνωρßζεξ κοι νο βιþναò ζωÝζ ονθρþηþνπου οποτÝλεσον υηüδαγμο κοι οκρογωνιοßο λßθοσυγκροτημÝνηò οικογÝνθοò με Þθοò κοι ορχÝò,Ιν]ιο ιÝιοιο ßωÞ οηüηνεε λι ο Ν κüλοοò Τσüλοζ, ι oL στοτρüοωηü του κοθρεφτιζüτον η κολοοýνη κοι ]οκοτüηουστη ονüγλη ν,ο δτJιουογßο, Ι4ιο προσω,]ιιü,ητοΓου Ýνιωθε χορü λοι ικονοηοßηοη με το ,νο δ'νει , ιο νοηροσφÝρε οηλüχερο ü,τι εßχε στο σηιτικü τηò,Διν ε'νοι λßγο noJ ο ποτÝροò μοò, ^ο ηολεJισÞò τηòζωÞò, Ýφυγε τüσο νωοßò οηü κονºü μοò, Εßχε ιüσο νοκονεß κι οκομο ηερισσüτερο νο ΧορεßιΔεν εßνοι λßνο νο Ýχουν -üσεò ,(ο τüσεò ονομνÞσειζ üλο,οσο, εßΧον -ην τL{τ νο τον Ýχουν δßηλο τουò κι üσοι üινηρüλοβον νο τον γνωρ'σοLν θο ιοξδÝιJοJν με τιò διλÝζυοò ιοτορεò κοι φωιονροφßεò ο'ε.εßνο -ο ,ολαζο üλο

¼ποò üJωC λοι νο χει ιμ.ßι θο τον ÝχοLμε γιο πüντοστην κορδιü μοò,

¶ννο Χαροβοτü - τσιßλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΔΗΜοτΙΚΕΣ ΕΚ^οΓΕΣ 2ο10

|-ιJγορ,σοýυε -ον Αθλη-ιλü οργονισμü ιου ΔßLουΑυλþνοò (ο ιδιοßτεοο ιον Γρüεδρü του ι. Γιþργιο -ζοιογιο την κοτοσκευÞ γηηÝδου μπüσκετ στο ηροοýλο τουΔημοτικοý Σχολεßου του χωροý μοò (μποσκÝΓεò -δüπιδοι κο| |ºν ομο|βÞ ιrò δοσλολο( τ,]. χοριυιικßò μοòομοOοò , ΖΟΡ1.4ΠΑΔΕΣ το 3 τελευτοßο χρüνιο,

ΜιχοÞλ Γρ. ΡÞγοòΠρüεδροò Δ,Σ

§τιζ 7 Νο.μβρßοJ 20]0 Ý\ιι ηοογρομυοισΓε' η4διενÝργειο τον δ]Lο].þν ι μλογων γιο το νaοδιιυρυμÝ,ο ΔÞμο τ]ι ºερ,ο\Þι υο. λjμηò, Αλιβερßου,

γηοψτφιüτητο |-εχρι 5 ΣεηιιμβοßοJ 20]Ο ÝχοJνδηλþσει κοτü ολφοβηßκÞ σειρü:

ΟωJüζ Δημßτοιο( Ανεξüρτητο(Κοýκηò Ιωüννηò CπÞρ|ξη Ν.ΔΙγιχοÞλ Κþστοò στÞριξη Κ,Κ,ΕΠοηονοΓοσßοLΔηJßτοιοò Ανιξüρτη-οζ)ογιü,νηζ Γιüν,ηò στηρ|ξη ηΑ,ΣΟ,.Ο )j^λογüò μοò loJ. εýχε|οι κο,λß ιι ιιυ\ßο γιο ,ο

κο^ο τoιJ τοηου μοζ,

Page 15: Τεύχος 43

òτιò 1Ι Αυγοýστου 20r0 στο λοιμητÞροτου χωροý ετüφειΖa-ο Νßκοζτοüλοò Ýνοò ηοροδοσιοκüò ογρüιηò Ýνοò ηολý-τεκνοò ηοτÝροζ κοι ο τελευτοßοò τσογκüρηò r ου χωρ,οý,

Στο ημερολüγ¼ του Συλλüγου των Απογτοχοý Αγιωργητþντου 2006 ο μÞνοò ΝοÝμβροò εßνοι οφιερωμÝνοò στον Νßκο,Κροτü Ýνο ηοηοýτσ με το δυο χÝριο, το περιεργüφτοι μεπερßσκεψη προτοý νο πüρειτην οηüφοση: «Νο το φýξω. Þ νοτο τετüξω, η βελüνο δεν θο ξÝρειηιοτρýπο νο προτιμÞσει,,,"ΙνΙüλ.λον θο το ηÝτοξε. ¼λο δεßχνουν üι η εηισκευÞ εκρßθεjοσýμφορη τεχνικü κοι κοστολογικü,

Η εßδηση τηò οηοδημßοòτου Νßκου με συνετüροξε, ¸φυγογιοτοχωρ]ü γρüφοντοò βιοσπκü οποχοιρετιστÞριο λüγο σονκ ουτü που γρüφω τþρο, Σýμφωνο μετο προσδüκιμοεηιβßω-σηζ, üηωò ηρüσφοτο ονοφÝρετοι στο ιοτρικü δεδομÝνο, οΝßκοò Ýφυγε νωρßò, το flοιδκü χρüνη το ζÞσομε σχεδüν μοζßσΓο χωριü. Η φýση τον εßχÝ προικßσει με ενιργητκüτητο,εργο]<ü-τ ιο κοιπνευυοτικüιηιο, ¹τον üνθρωηοò ηροσηνÞòκοι μθλßχιοò, Ινlε φυσικü χορßσμοτο κοι εφüδισ ξεκßνησε τηζωÞ κοι ουτü κουβολοýσε μοζßτου μÝιρι το τÝ"\οò, ουτü πουÞρθε λßγο νωρßò κοι ηου κονεßò οηü τουò θνητοýζ (ονθρþ-ηουò) δεν μηορεß νσ ηροσδßορßσει Þ νο προβλÝψει. Αυτü τοηρονüμ ¼ ο Οεüò δεν το ηοροχþρησε σε κονÝνο, Η θνητüτητοεßνοι η κονÞ τýχη των ονθρþηων. Εßνοι κüτι το ηολý γνωστüκοιβÝβο¼, Αυτü δεν μοòεηιτρÝηθ νογνüμοσΓε οηοισιüδοξοι,οýτε ονενεργοß. ο ΝßκοòÝφθοσε μÝχριτο τÝλοò ζωντονüò κοιδοοσÞρ¼ò, ¸μεινε μüνιμο στο χωρü γιοτß ηρογμοπκü τοογüηηοε, γιοτß πßστευÝ στην περßσσειο χüρη τηò ογροτικÞòζωÞò, στη δýνομη τηò ηορüδοσηò. στην ποντοδυνομßο τηòεργοτκüτητοò. Εργüσθηκε στην ΔΕΗ με ειλικρΙνθο, ολλÜεηικουβκü θÝλω νο ηιστεýω, Εηικουρκü σλλü με εηοτ¾ελ-μοτικÞ ειλιιρßνÝιο üσκησε ιοι ιο εηüγγελιιο ιου τσογιüρη κιÞιον ηρüγμοτι ο Ε^ευτοßοc, ¶φησε ορφονü ιο χωριü οπü ιοεηüγγFλμο ουτü, οο ηοροθÝσω ιþρο το λüγΕ που εßηο Cπ ιζ11/8/20Ι0 κοτü την εξüδιο οκολουθßο,

-Φεjγειζοηο ιηνεηßγειο ΖΦÞ οφÞνοντοò μüνον ονομνÞοειòκολÝζ κοι ουτüεßνοιτο ουσιþδεòκοιτο εηιφ]τοýμενο üλων,

οι επιλογÝò ηου Ýκονεò στη διüρκειο τηζ ζωÞζ σου Þιονελεýθερεò κοι οηοκλθστικü δικÝζ σου, Εη;ιεlrτρο ε;χον ιηνεργοοßο την οηοßο υηηρÝτησε. τßμιο κοι ηροπüνιων υηßρΦ-ριοκü. τÞρησεò με οκρßβειο κοι εηιμονÞ την ηορüδοση τουτüπου, Ι4οκüμ ν'üφησεò μ ιμ ητÝò. Δεν üφησεò τßηοτε να χοθεßμÝχρι το τÝλοò, Ι-ιλ,κρινü οε θουμüζω κοι σε τιμþ, Ο ιερÝοòοκολοýθησε πιστü το τελÞουργικü τηòΕ<κλησßοò ηου εýχο,μοι νο ισχýσα οπüλυτο γιο ΣÝνο, το δJκü μου τελετουργικüηου πιστεýω üτ οπηχεßτιò γνþμεò üλων των ηορευρισκομÝ-νων λÝθ συνοπτκü: ¸φιοξεò μßο εηßòιλη, μιο οξιοζÞλευτηοικονÝνειο, ΤÞρησεò την πορüδοση, θο το ξονοπþ, ΥηηρÝ,ι ησεò την τεχνη ηορüλληλο μ' üλεζ τ ßò üλλεò δροσι ηριüτητεòκοι κÝρδισεζ επüξιο το προοωνýμιο -τοονκüοηò,,

Φεýγεò ωò νοικοκýρηò με ξεηληρωμÝνο κüθε χρÝοò κüθευηοχρÝωση. κüθε ευθýνη, Αυτü το τÝλοζ επιζητοýν üλοι οß

¸φυγε ο Νßκοò Τσüλαò του Βασ|λεßου ΠΙΙF ΓΕΝΝΗΣΕιΣ

Φξß,:,ι:.".γ,Τ:;γ ¹:i";g::":}:, γ;#::;F *ορ,,σοß,,ο ΑOονüσοò Ι4üλορηò κοι η ελÝνη Πρεσβεßο στιò 15 Ιουνßου

Ýφερον στον κüσμο Ýνο ιτγιÝσ οτο ογορüκ,Η Βüσω Δημ. Α]δßνη κοι ο Ηλßοò Μορκομιχüληò σηò 5 Ιουλßου

Ýφερον στον κüσμο Ýνο υγÝστοτο ογορüκ,Η ¸»η Κοιιμηüρδο κοιοΧρÞοτοò ποηοδüκηòσηò 12 ΙοιJλßου

Ýφερον στον κüσμο Ýνο υγÝστοτο ογορüκ.Η ΛÝνο Σοσσüνη κοι ο ΑνδρÝοò Α]δßνηò σßò 20 Ιουλßου Ýφερον

στον κüσμο Ýνο υγÝcποτο ογορüκι.Ο Ι4ηüμηηò τσüλοò κοι η ¶ννο Καροβοτü σßò 3 Αυγοýστου

Ýφερον στον κüσμο δýο υγιÝστοτο ποδüκο, Ýνο ογορüκ κοιÝνοκορτσüκ (δßδυμο).

Η ΑργυρÞ Στ. Αßδßνη κοι ο Αντþνηò Κοτρογüννηò σηò 19Αιινοýσου Ιφερονστονλüομο Ýνο -γ ÝσΓοτο κοριιοüκ,

ο Ευüγγελοò τροκοσιüρηò κο] η ΕλÝνη σηò 4 ΣεητεμβρßουÝφερον στον κüσμο Ýνο υγÝστοτο χορτσüκ,

το περτδrκü μοò εýχεται στουò ευτυχΕμÝνουò γονεßò

ΒΑΠπΣΕΕΣτιò 5 Ιουνßου η Σοφßο Α\τ, Κρüκου κοι ο Ιγηüμηηò ΖÝρβοò

βüητοον ιο ογορüκ τουζ, Ιο üνοFο no.J του Ýδωσε η νονü του

Στò 26 Ιουνßου η Γεωργßο Σοφ. Κοντüρη κοι ο ΑρστεßδηòΚορηüθβò βüητισον το ογορüκ τουò, Το üνομο ηου του ωωσονοι νονÝò του εßνοι Γρηγüρβò

Στιò 27 Ιουνßου η χρυσοýλο Στυλ. Κονºüρη κοι ο Αθονüσ¼òΠοýλου, βÜητισòντο κορτσüκιτοιJò, το üνομο noιJ του Ýδωσε ηνονü του εßνοß ΒοσλικÞ.

Σηò 3 ΙοLτλßου βοητßσΓηκε η κüρη του οανοσüκη Βüσσου κοιτηò Κωνστοντßνοò Σüερü κη, το üνομο ηοιJ τηò Ýδωσε η νονü τηòΝικολÝτο Βüσσου εßνο Αθονοσßο.

Σßò4 Ιουλßου ο 8οσßληò Ξουρßκηò κοι η Λßνο Ντολιüνη βüητισοντο κοριτσüκ τουò, το üνομο ηου τηζ Ýδωσε η νονü τηò εßνοι

Στιò7Αυγοýστουο ΝικüλοοòΑν, Αlδßνηò κοιη Σοφßο βüπηοοντο κορτσüκ τουò, το üνομο noιJ του Ýδωσε η νονü του εßνοι

Στò 4 Σητεμβρßοl] ο Στομüτηò Δ4οýντριχοò κσι ¶\ηζελοΔημητριüδη βüητισον το κορπσüκι τουò, Το üνομο ηου τηòÝδωσον οι νονÝò τηò εßνοι Μορßο,

Στιò 11 Σεητεμβρßου ο 8ογγÝ,\ηò Αθ, τσüλοò κοι η χορüΝ4ολογορδÞ βüητισον m κοριτσüκ τουò, το üνομα ηου τηò Ýüωσεη νονü τηò εßνοι Μαρßνο,

Στιò 11 Σεητεμβρßου ο ΚþσΓοò Αθ, Δημητρßου κοι η ΔþροΚοροχρÞοτου βüητισον το αγορüκ τουò, το üνομο ηου τουÝδωσε ο νονüò του Λουκüò κ. Δημητρßου εßνοι Αθονüσιοò,

το περιοδικü μοò εýχετοι στουò ευτυχισμÝνουò γονεßòκαι νονοýòνο τουò ζÞσουν.

rAMoIΣτιò 17 Ιουνßου ηοντρεýτηκον στην ΑθÞνο η Στομοτßο Αθ,

Α]δßνη κοι ο οδιτσσÝοò Πυροβολüκηò.Σηò 24 Ιουλßου πονºρεýτηκον κσι βüπησον το ογορüκ τουζ

στº Ν, Λüμψοκο Γ Ι,lορßο Κοýκου κο,ο ΑλÝξονδροò ιεχογιüò.Στιò 11 Σεπτεμβρßου ηον-ιρεýτηκον στο χωριü μοò ο ΚþσΓοò

Αθ,Δημ. κο ηΔþρο ΚοροχρÞστου κσι βüητισον το ογορüκιτουò,τουò ευχüμοστε τdθε ευτυχßο κοι χορü.

κι|ΔΕΙΕΣΣτò 28 Ιουνßου ηÝθονε κοι κηδεýτηκε στο χωριü μοò η Μορßο

Στζ Ι0 Αυγοýστου .Ýθονε κοι <ηδεýτηκε σιο χωρο /οò οΝικüλοοò Β, τσüλοò,

Το περτοδιτü μοò εκφρüφι σττò οικογÝνειÝò τουò τοθερμüτουσýλλυπητÞρΕ.

θνητοß, Η γυνοßκο Σου, το τÝσσερο ηοιδýΣου που φρüγπσεò üλο νο εßνοιητυχιοýχοιΑΕΙ, το εγγονüκο Σου αδικü ουτü ηου

Þρθον μüλιò Ýφευγεò, üλοι εμεßò κι ουτοß ηουδεν μπüβσον νο πορευρεθοýν δεν θο σε

ξεχüσουν ποπ , ποτÝ,,,»Αιωνßο Σου η μνÞμη στον Πορüδασο τηò

ΝÝοò ΖωÞò.

Οονüσηò τσüλοò

ΑΓ αΡΓΗΤιΚΑ ΝΕΑ ¸

Page 16: Τεύχος 43

.. τΝÝò

,,','j,ξ"ßt;f*"

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ. ΛΙΑΠΗΣΕκOεΣΗ ΛΙΑ ΙκΗΣ|

Λ ΚΑΡΑΙΙlΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕ ΑΣΕΡτOΣτΑΣΙ0:

ΚΩΝ/ΛΕOΣ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ, ΑχΑΡΝΑιΑΠ ΚΗΣ

ΤΗΛ,2]0 2465036,7 FΑχ:2]0 2469θ71

ειιτιο!τνιε

\

ι

ΧΑτΖΗΑΡΓΥΡιOγΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΝΑΞΑΓοΡΑ 19Ν, ιΩΝιΑτΗ^, 21ο 27724ε2FAx: 210 2793923