Ν 4093 12

of 124 /124
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο− γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι− σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ− ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016 1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο− μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό− σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ− βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής: − Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επί μέρους φορείς της. − Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο− γισμού και τα επόμενα τρία έτη. − Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί− ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων). − Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις. − Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. − Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο. − Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί− στοιχα έτη. − Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ− νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό− μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για την υπό εξέταση περίοδο. − Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο− ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι− στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. 1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1 και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ− χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι− κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120). Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ− τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα, βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα− κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι− σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς. Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ− σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο− ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων. β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής: «14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου− λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ− σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 5525

Embed Size (px)

description

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Transcript of Ν 4093 12

Signature Not VerifiedDigitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.11.13 08:52:48 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

5525

. 22212 2012NOMO . 4093 20132016 .4046/2012 20132016. .: 20132016 1. 20132016, I , , , : . , . ( , , , ). . . , , . , , . , . , , , , . .: . . 1.. 1 .91/1943 ( 129), 1 2 .. 99/1974 ( 295) .19 4 .3513/2006 ( 265) , . , , . , 1, 2 3 2 .3865/2010 ( 120). , , , , , . , , . , . . . 14 8 .2592/1998 ( 57), : 14. , , , ,

5526

( ). 1.1.2013 ... , 20%. 30% . , 31.12.2012, .14 2 .4002/2011 ( 180), .10 1 .4024/2011 ( 226), 1 .4051/2012 ( 40) .3 , , , 20% 30%, . . 1.1.2013 , 67 , 67% . . , , , . .2. . 56 ..169/2007 15 : 15. . 1.1.2013 , : . 1 , 67 , . 2 , 62 . . 1.1.2013 , (40) 62 . . .3 56 ..169/2007 . . .1 3 .2084/1992 ( 165), , : ) 15 67 . 1.1.2013 , 40 62 . . .1 15 .2084/1992 :

.6 1 .1256/1982 ( 65) , , 70% 1897/1990 ( 120) 1977/1991 ( 185), , . , . , , , , .1599/1986 , , .9 6 .2469/1997 ( 38). . . 14 8 .2592/1998, , , ... . . .1 58 ..169/2007, : : . , , ... , . , , ... , . . , ... . . . 2 14 .3865/2010 , 1.1.2011, : 2. , , , , , . . . 3 14 .3865/2010, 1.1.2011 .1 93 .3852/2010 ( 87), , 182 , . . .1 93 182 .3852/2010 .

( )1. 62 3 7 . . . 2. 1.1.2013 . 65 , .5 88 , 67 . . .1 4 .3660/2008 ( 78) , 1.1.2013 , 60 . . .3 56 ..169/2007 : , , 1.1.2013 60 (37) . . .7 19 .2084/1992 1.1.2013 : 7. , , , 1.1.1993, 1 26 ..169/2007, 15 67 . 15 , . . , , 65 , 67 , . . 15 .3865/2010 ( 120) . .3. .

5527

, 1.000 , , : : . 1.000,00 1.500,00 , 5% 1.000,01 . . 1.500,01 2.000,00 , 10% 1.425,01 . . 2.000,01 , 15% 1.800,01 . . 31.12.2012 .14 2 .4002/2011, .10 1 .4024/2011 1 .4051/2012. . . . , , 80% , 3 11 .3865/2010. .4. , 5 .2592/1998 ( 57) .3847/2010 ( 67) . .5. . 1.1.2013 .5 5 .6 31 ..169/2007 : . , , .3865/2010, 720. , , . . 1 .3670/2008 ( 117) . . , .

5528

( ) ... .... , , , .. 3395/1955 ( 276). .: . 1.: 1. , , , , , , , ...., ...., ..., , , 1.1.2013. 2. 31.12.2016, 19 . 2 29 .4024/2011 ( 226). 31.10.2012. 3. 1.1.2013 (50%) 31.12.2012. 4. 1.1.2013 , , , 164 .3852/2010 ( 87) . 5. 1.1.2013, , , , , , , , , , ..., , 50% , (50%). 6. . 1 2/57332/0022/27.7.2012 ( 358), , 1.1.2013, (3.450). . 1 2/57332/0022/27.7.2012 ( 358), , 1.1.2013,

, . . , , , , . , , , , . . . . 67% .1 5 . . 1.1.2013 . . ..167/2007 ( 208) ..168/2007 ( 209). . 6 7 5 31, , ..169/2007, .3 9 .3865/2010, .3 8 .3865/2010 .2 4 .3620/2007, . , , . .6. .2 : ( 211) .2 1 .2453/1997 ( 4), , 1.1. 2014 : 64 . .7. , . .8. 1.1.2013, . .9.

( ) (3.000). 7. . .1 4 .4024/2011 , 1.1.2013, : ) , , . . .2 4 .4024/2011 , 1.1.2013, . . .2 4 .4024/2011 : , 1.1.2013 , . 8. , , , , (), , , , , .. .... .... 12 , 5, (20%), 1.1.2013. .3 2 .3833/2010 ( 40) 1.1.2013. 9. 1 2/17132/0022/28.2.2012 ( 498) 1.1.2013. 10. . 9 55 .4075/2012 ( 89) . 11. 1.1.2013 .5 58 .3528/2007 ( 26) . , . 12. .4024/2011 4 , , 1.1.2013, (....), .... ..., , , , , , , 50% , , , .3429/2005 ( 314), .1 1

5529

.3899/2010 ( 212). , , . , 31 .4024/2011, 2. 13. 1 2 29 .3205/2003 ( 297) , 1.8.2012, : 1. (...), , (..), (...) , , : . ..., (..), .., .., .... 1.70 . ..., .. .., .. .... 1.62 . , , .., .., ..., . 1.42 . , , , .. . 1.27 . , . 1.13 . ... .., , , . 1,00 . ... .., , , . 0.85 . 0.77 2. (1.778) .. 14. 3, 5, 6 30 .3205/2003 , 1.8.2012, : 3. , ( , ), : . ,

5530

( ) : . (316). . (420). . (456). . (460). . (470). . (485). . (500). 5. , , , , : (560). (460). 6. : (242), (161), (121). 16. ) 1 2 34 .3205/2003 ( 297) 1.8.2012 : 1. , , : 1,45 1,31 1,16 1,00 2. , (1.023). ) 3 4 35 .3205/2003 , 1.8.2012, : 3. , , , (826). 4. , , , , , , , (292). 17. ) .1 36 .3205/2003

... , (316). . ... , (420). . , (456). . ... , (460). . , , (470). . , (485). . , (500). 5. , ( , , , ), : , (560). ... , (460). 6. , , : ... , (242). ... , (161). , (121). , . 15. . 1 2 32 .3205/2003 , 1.8.2012, : 1. , : . 1,70 . 1,62 . 1,42 . 1,27 . 1,13 . 1,00 . 0,85. 2. (1.778). . 3, 5 6 33 .3205/2003 , 1.8.2012, : 3. ...., ,

( ), 1.8.2012, : 1. (...) , , : . 1,37 . 1,25 . 1,08 . 1,00 (1.065). ) , , .2 .4 36 .3205/2003 , 1.8.2012, : 2.. , , : i. 390 ii. 368 iii. 335 iv. 300 . . , , : i. 273 ii 184 iii. 128 iv. 128 . , , , : i. 226 ii 215 iii. 200 iv. 184 . , , , , : i. 250 ii. 200 iii. 210 4. i , 2 (70) (25) . 18. . .1 3 ..118/2002 ( 99) , 1.8.2012, : 1. ...., ... ... , : 0,90 0,92 0,96 0,85 0,89 0,92 0,81 0,85 0,89 0,98 0,97 0,92

5531

. iii iv .2 3 ..118/2002 , 1.8.2012, : iii) (195) , (150) (135) . iv) (83) , (64) (51) . . 4 5 3 ..118/2002 , 1.8.2012, : 4. (89) .... (68) .... . 5. (iii) (iv) 2 , 4 , (10) . . iii iv .6 3 ..118/2002 , 1.8.2012, : iii) (105) . iv) (30) . 19. 1 , , , 2 30 .3187/2003 ( 233) 1.8.2012 : 1. ... .... , : . 1,37 . 1,22 . 1,11 . 1,00 (954) . 2.. ...., : . 380 . 363 . 294

5532

( )iii. : 285 iv. : 200 v. ...: 86 . . , , : i. 218 ii. 180 iii. 125 iv. 110 v. .I.. 66 . , , : . : i. : 205 ii. : 185 iii. : 165 iv. : 115 . : i. : 135 ii. : 120 iii. : 105 iv. : 70 . , , , , : i. 250 ii. 210 iii. 210 iv. A 100 3. i , (50) . ii , . 2 (35) 25 , . , 25 , , . 22. ) 1 2 38 .3205/2003 1.8.2012, : 1. , . 1514/1985 ( 13), , : . 1,37 . 1,25 . 1,08

V. 208 . , : . 260 . 180 . 120 V. 115 . , : . 218 . 195 . 170 V. 111 . (140) . . , (40) . 20. .4 30 .3187/2003 1.8.012 : 4. .... .... ... .... , : 0,93 0,94 0,95 0,98 0,81 0,88 0,92 0,97 0,80 0,84 0,88 0,92

21. ) .1 37 .3205/2003, 1.8.2012 : 1. (.. ...), (...), , : . 1,37 . 1,25 . 1,13 . 1,00 . ... 1,00 (960). ) , , 2 3 37 .3205/2003 , 1.8.2012, : 2.. ..., , : i. : 383 ii. : 350

( ). 1,00 , E (1.020). 2. (...) , , : . ... 1,28 . ... 1,16 . ... 1,06 . ... 1,00 , ... (945). ) , .3 5 6 38 .3205/2003, 1.8.2012, : 3.. , : i. 273 184 128 128 ii. ... 263 ... 143 ... 75 ... 75 . , , , , : i. 226 215 200 184 ii. ... 190 ... 152 ... 117 ... 90 . , (.....) , , , : 238 132 79 , , , . , , , . (, , )

5533

. 5. , , .... 1,7 , , , 3 4 . , , (400) (500) . ... , .... 6. i 3 (70), (25) . 23. . .1 40 .3205/2003, 1.8.2012 : 1. .... , : . 1,37 . 1,28 . 1,18 . 1,10 . 1,08 . 1,06 . 1,04 . 1,00 . 0,90 . 0,88 . 0,84 , (850 ). . i ii .2 40 .3205/2003, 1.8.2012 : . , : i. , (200). ii. , (180). . , : i. (300). ii. (200). 24. . .1 41 .3205/2003 , 1.8.2012, (1.410). . 29 .3370/2005 ( 176) , 1.8.2012, :

5534

( ) 29 , (1.065) . 15. ) , : : 270 : 184 : 128 : 128 . ) , , : : 220 : 215 : 200 : 184 . 27. . 1 43 .3205/2003, 1.8.2012 : 1. () : . 1.665 . 1.580 . 1.513 . 1.321 . 1.007. . 3 4 44 .3205/2003, 1.8.2012 : 3. , , : . , 238 . 205 . 174 . 190 4. , , : . , 225 . 195 . 164 . 123. . .6 44 .3205/2003, , 1.8.2012, : 6. , , (156) . . .4 45 .3205/2003, , 1.8.2012, : , , (30). 0,0042 . . .4 45 .3205/2003 1.8.2012 : .

(380) , (260) (200) . .... , (300) , (120) (180) . .... (120) , (100) (150) . 25. ) .1 42 .3205/2003 1.8.2012 : 1. (..) , : . 1,23 . 1,11 . 1,00 , (1.065). ) .2 42 .3205/2003 1.8.2012 : . , : i. 270 ii. 180 iii. 123 iv. 85 . , , : i. 217 ii. 199 iii 178 iv. 100. 26. 14 .15 11 .3966/2011 ( 118) 1.8.2012 : 14. , , ... , : ) : 1,35 ) : 1,25 ) : 1,11 ) : 1,00

( ) , , (30%) .., . . .7 45 .3205/2003 1.8.2012 : ..., 43 , , 6 , , 17. (70/100) 17 . 28. ) 1 2 46 .3205/2003 1.8.2012 : 1. , , Y , , , : . 1,79 . , 1,67 . , 1,56 . , 1,44 . 1,33 . 1,25 . 1,17 . 1,09 . 1,00 2. (1.061). ) .3 47 .3205/2003 1.8.2012, (130). ) 5 6 47 .3205/2003 1.8.2012 : 5. , : . (231).

5535

. , (231). . (247). . , (305). . , , (318). 6. , , : . (112). . (112). . (154). . (194). . (256). . , (313). . , (393). . , (470). . (505). 29. ) .1 48 . 3205/2003, 1.8.2012 : 1. , . . 1,32 . 1,17 . 1,00 , (1.089). ) .2 48 .3205/2003 1.8.2012 : . (165). . : , (100). , (50). 30. ) 1 2 49 .3205/2003 1.8.2012 : 1.

5536

( ) , , (200). , () . , , (100). 4. , : . , , : i. (250) (170). ii. (130). . , : i. (225) (155). ii. (115). ( ). 5. , : . .... (535). . ..., ..., ..., , 1 , , , (350). . (285). . (210). . , (133). . , , (95). . , , (43). . (, )

(...), (...) (...) , : 1,47 1,41 1,30 1,00 2. (886). ) .3 49 .3205/2003, 1.8.2012, : . , (396). . , , (323). 31. . 2 3 50 .3205/2003 1.8.2012 : 2. 1 : (/....) 2,14 , , (/..., ..., ...), , 1,94 , 1 , 1,81 1,69 1,60 1,50 1,31 1,18 1,11 1,06 1,04 1,00 0,94 0,91 0,88 0,82 0,57 0,32 3. (875). . 3 8 51 .3205/2003 1.8.2012 : 3. , (100) . , , (150).

( ) , (32). . , , (26). 6. : . .... (350). . ..., ..., ... .., .. .. (215). . , , (150). 7. : . , , (95). . , , (76). . , , (57). . (, ) , (38). . , (28). 8. : . (43). 32. .10 51 .3205/2003 1.8.2012, : 10. , , , (65). . 33. 2 2 . 8002/32/122/6.9.2007 ( 1803) 3 2 . 2/2381/0022/5.5.2009 ( 928) , , 1.8.2012, (2,60). 34. . .1 16 .3432/2006 ( 14), 1.8.2012, : 1. , : . 1,36 . 1,20 . 1,11 . 1,00 . 0,94. (975).

5537

. , , 2 3 16 .3432/2006 1.8.2012, : . ..., , : . 383 . 350 . 278 . 192 . 85 , . . , , : . 218 . 180 . 125 . 107 . 64 . , , : : . 200 . 180 . 156 . 104 : . 145 . 145 . 124 . 91 . , , : . 250 . 200 3. , (40) . 35. ) .1 11 . 3450/2006 (64), 1.8.2012, : 1. (...) , : . 1,36 . 1,21 . 1,11 . 1,00 . ... 0,94 (975). ) , , 2 3 11 .3450/2006, 1.8.2012, : . ..., , :

5538

( )iii. 113 iv. 110 . , (105). . , : i. (85) ii. , (43). 37. , , . 38. . .5 38 .3986/2011 ( 152), , , : , , 30.6.2011 , , . . .2 27 4024/2011 ( 226) : . 3205/2003 . 39. , .9 5 . 3620/2007 ( 276), 2/38031/0022/7.6.2010 ( 898), : ) (4) 2013, ) (5) 2014, ) 5 , 2014. .2. 1. . 1 .2362/1995 ( 247), 2 .3871/2010 ( 141) 50 .3943/2011 ( 66) 31 2011, , , , , . . , , /..

i) 383 ii) 350 iii) 278 i) 192 ) 85 . . , : i) 218 ii) 180 iii) 125 iv) 107 ) 64 . , . . : i) 200 ii) 181 iii) 156 iv) 104 . : i) 100 ii) 73 . , , : i) 128 ii) / 62 . 3. i , (40) . 36. ) .1 52 .3205/2003, 1.8.2012 : 1. .. ... , , : . 1,17 . 1,06 . 1,00 . 0,98 (933). ) , , .2 52 .3205/2003 1.8.2012, : . ... : i. 221 ii. oo 177 iii. 134 iv. 112 . , : i. 208 ii. 158

( ) , . . 2. , .. , 31 2011 . 3. , , , 31.12.2011 21, 82 83 .2362/1995, .2286/1995, ..60/2007, ..118/2007 ..113/2010 ( 194). 4. , , , , , , , ..., , .2 9 ..113/2000. 1. 5. .4 7 ..113/2010 . 6. . .3. .. ( ) : ) , , 2011 2012, ) , 20112012, ) 20112012, ) (INTRASTAT) 2011, ) 2011, ) .. 2012, )

5539

2011, .. . .4. .... .. 1. , , 3066/2002 ( 252) 3912/2011 ( 17), .. .... .. , , .3 22 .3775/2009 ( 122) . , , , , , , .. 2190/1920 . , .. 2190/1920 . , .... .. , .7 22 .3775/2009. 2. , 2012 , , .7 22 .3775/2009, .... . , ... .. 1. , .. 2190/1920 , ... .. , . 3. . . , , , .

5540

( )4. ... ... . , , 1.1.2013, ... , , , , 2013, (11) , 31.1.2013, .... 5. 2 .2 .4038/2012, 30.9.2012, 30.6.2013. .: .1. . 3601/2007 . 3864/2010 1. . .4 63 .3601/2007 ( 178), . . .4 63 .3601/2007, , , . 2. . 16 .3864/2010 ( 119) 7, : 7. , (555.600.000), , 21 2012. . .3 1 .3723/2008 : 10% , .. 2190/1920 , 44, . 3. .3864/2010 . 4. .10 4 .3864/2010 () () : () , () . 5. .13 4 .3864/2010 :

4. .10 22 .3775/2009 (A 122), : 10. 6 . 2/58044/0023/5.8.2009 ( 1828), (100.000.000) , 10.8.2019. 5. . 10 22 .3775/2009, .... ... 6. .11 22 .3775/2009 (A 122) . .5. 1. ... ... , , (8) , , , 31.12.2012, , , . , , , , (3) , 1.1.2013, , , , , , (0,5) . , . 1.1.2013. . , .2 2 .4038/2012 ( 14). , 30.6.2013. 2. .1 49 .3943/2011 ( 66) (10) . 3. .1 49 .3943/2011 .5 2 .4038/2012, , 30.6.2013, 31.1.2013. , , ..., ... 1.7.2013 ..., .....

( ) , . 6. 10 6 .3864/2010 . 7. .10 6 .3864/2010 : , . 8. .1 7 .3864/2010 , , . 9. .2 7 .3864/2010 . 10. .3 7 .3864/2010 . 11. T .10 9 .4051/2012 (A 40) .10 16 .3864/2010 : 10. , 4 .3864/2010, . . .2. O 1. . 7 .4062/2012 (A70), 4 5 : 4. , , , . , 1 : . , , , 169.448,20 .., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 2012 1: 1000 , ( II 1). . , 149,80 .., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.1. 2012 1: 200

5541

, ( II 2). . , , , 38.688,30 .., 3.1, 3.2, .. 3.12, 3.13, 3.1 2012 1: 500 , ( II 3). , , . , , , . 5. , , . , 1 . . 7 2 .4062/2012 : , , , 26 .1337/1983 ( 33), 2 3, , . 2. . . 186/6.9.2011 , , , , , ( 2061) 34, ... 193, 96, , 10.000 ... . . 1 2 14.6.2011 ..(187) 1:1000, 2012, ( I),

5542

( ) . . 14.300,54 .., () .. 2248, 11.494,86 .., .... 050142411001/0/0 () 2.805,68 .., .... 050142411002/0/0 , , .3741/1929 ( 4) 1002 1117 , (2) : ) () 2012 1:200 , ( V), (3) , 14.680,60 .., 6.281,00 .. 337,20/1000 . ) () , , 2012 1:200 ( V), , , (7) 28.856,50 .. 5.327,62 .. 662,80/1000 . . , , , . . .. , () , .3986/2011. . , . . , 312969/8.2.1991, HELEXPO .. .. 2248 , () . 5. . 10 3 .3986/2011 : , ,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 21 . : , , /, . . 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 21, , 11.903,00 .. , .. , , .3986/2011 (152). . 3.. . 202/ 21.2.2012 ( 656) , , , , , 24, . 37, , 28.000 .. 050142664006/0/0. . . ( 050142664006/0/0) 1, 2, 3140, 141, 1, 231.092 .., 1:1000, 2012 ( IV), 1 74, 75, 76123, 124, 173, 172, 171 144, 143, 142, 74, 95.352 .. 2 1, 2, 3 73, 74, 142, 143 172, 173, 124, 125140,141,1, 135.740 .., . . 1 3. .. , , .3986/2011. . 2 , (.....) 4 .1 .3027/2002 ( 152) . . , , . 4.. . 186/6.9.2011 , , , , , ( 2061) 35, ... 2248, 39, , 28.000 ...

( ) , 60 . . 7 2 .3986/2011 : , .., 719, 721 723 . .3. .... . 3429/2005 1. .3429/2005 / , 7 .3429/2005. , , (, , , ) / , , . , . / , , . 2. : . .... . .3429/2005 : , , / , . , , /, 25 . , , , , , , . . .... . .3429/2005

5543

, . , , , / 25 . , , , , (, , ). 3. , (, , ) , , , , . , , 10% , , . 4. , / , . / 15 , , . 5. .2 , , , . . , .1. KAI 1. (..186/1992, 84), ,

5544

( ) 91 2006/112/. 3. , , . 4. , , , , . 5. , . . , , , . , . . . , : ) , ..150/2001 ( 125). ) (EDI), 2 1994/820/.. , 19 1994 ( .. EL 388/28.12.1994), . ) .1809/1988. , , . ,

: 1 1. 1 4 2 1 2 101 . 2238/1994, , , , , . 2. . , , . 1 3. 2 1. , , . 2. , . . , . , , , , , . ,

( ) , , , . 6. , , , . . 7. 23 4. . 8. (/) ..., , , , , . , . . 3 1. , , , , , . , , (...) 1 10. 2. , , , , . 3.

5545

, (10.000) , . , (60%) 1 3 ... , 4, .... 4. , , . 5. , , , , . 4 . 1. 2 5 4 3 . 2. , . , 89/1967 ( 132) 378/1968 ( 82), , .. ... 2 1. 3. 2 : ) , . , . ) 3 .27/1975.

5546

( ) , , , . . , , . 9. , 21 . 10. : 10.1. 2.2.103 . . 10.2. . 101 .2238/1994 . ..1123/1980. (...), , ... . , , , (.....), 14 . : ) . . , , , , , , , , . .

) (DIESEL) . . ) . ) 1 3, . 4. , , , 518/1989 (220) 81/2005 ( 120), 2 3 . 5. , , : ( ) ( ) 1.500.000 1.500.000

12 . . 6. , , , , . 7. , , . 8. 13 14 , (.. 1123/1980, 283), , , , 9 94, ( 70, 71) .

( )) , , . , . , , , , . ) , , . , , . ) , . ) , , , 4.1.202, 4.1.302 4.1.402 1 ..1123/1980, 15 . 101 .2238/1994 , . 11. , , , , , 23 , , . 12. : ) . .... (20) .

5547

) . ) 20 . ) , . 13. (...) ... . 14. ... : . (.....). : ) ( ). ) ( ). ) . . , ..... , , ..., . . , , . 15. , , , 12 .

5548

( ) , , , , . 20. , , , , , . 10.2 10 4. . , , 20 , , . 21. ... , , . , .... , ..., , , . ... 3 9. . .. , , Z . (150) ... , .

. 16. : ) . ) , (150.000) . . 17. : ) , , . ) , , , , . ) , , o , . ) . ) ... . ) . ) 7 8 6 . ) , . , , , .... 18. .... , . , , , , 17 , . 19. ,

( )22. , , , , . . 23. , , , , , , , , , , , . , , .1809/1988 ( 222). 1 2014. 5 1. : ) , , ) , , ) , ) , , , , , , , , . . 2. 1 3, , . 3. ..., , , , , . , .

5549

4. , , . , , , (15) , , . , , , . , , , 94 ...., . , , . , , , , , (30) . 5. : ) , 10 6. . , , . ) , , . ) , , . ) , , , . ) . , .

5550

( ) , . ) , : ) (, ..) , , ) , , , , ) , , , , , . ) 16 6, . 6 1. , 1 3 ... , , , , . , , , , , . 2. , , 1 3 ..., , , , , , . , , , . .

) . ) , , , , , . (/). ) , . ) . 6. , , . , . . , 1 3 ... , . , , , , , . 7. , , . , , , . , , , . 8. : ) , , , , . )

( )3. , , , , , . , , . 4. 1 3 , 1 3 .... 5. 1 3 . ... . 6. 1 3 ... . , , 14 15 , 2. 7. , . , , , ... . , , ..., ..., , ... , . , , (15) (20) . , , . . 8. . .

5551

, , , . (), ..., , , , , . 9. , , , . , : ) ..., 2006/112/ . ) , 4 11 ... (. 2859/2000, 248). ) , . ) ... 35 ..., , ... . ) , . ) , , , . 10. , .... , , , .... 11. , , , , , , ... .... . ... . . .

5552

( ) , , , , . 15. 1 3, . , , (20) , , . , , (15) , 14, . 16. : ) , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , ...., ..., , . ) , , 1 3 ..., (100) .

, . . 12. , , , 9, 10 11 , . , . 13. , ..., , , , , , , , ... , , , .... . ... . 14. , . , , (1) . , , 1 28 .2859/2000, 15 . . (1) . . , , . , . , (1) .

( )17. , , : ) . , .1402/1983 ( 167), .1914/1990 ( 178) () . 1798/2003 7 2003 ( L 264/2003, . 111), . ) , , , , , , , , . , . 1402/1983, . 1914/1990 () . 1798/2003 7 2003, , ... . ) , , . . ) . 18. , . 7 1. , , , , ,

5553

. 2. : ) , , (30) . ) , , , , , , , . 3. , .... . 23 4 , , . , (30) . , . , , , . 94 ...., 8 4, , , . 4. , , : ) , . , , (15) . , , , . ) , 14 15 6,

5554

( ) , . , . . , , , , . . , . 3. : ) , , ... , ) , , , , ) , , ) , ) , ) , , ) , ) , . 4. . . 5. , ,

, , , , . ) , . 5. 16 6, , , , , . , , , , . . 6. , , , . . 8 1. 7 5, , , (4) . , , , . 2. , 7 5, , (4) . , , .

( ). , , : ) , , ) , , , , ) , , , ) , . 6. , : ) , ) ) , . , , , , , , . , . 7. , , , , , . 8. , ..., . 9. , , , , . , , , , , , , (). 10. ,

5555

, . 11. , , , , , 6 7, , ... 1077844/641/0015/.1144/6.8.1992 ( 517). , . , , , , , , .... 12. , .2859/2000, . , . 13. ) 1 3 , , , . . ) , , : ) 10 6, ) . /, ) . ) , , , (150) , , , . ) , , , , . , , .

5556

( )) , , , , , . , ... , , . ) (online) , o . ) .1402/1983, .1914/1990 () . 1798/2003 7 2003 , , , . ) , . , , . ) , (online) , , , ... , , . ) ( ) , , , . 5. , , , , , . 6. , ,

9 1. ... , , 1809/1988 ( 222), , .... , , , , .... 1 2014. 2. , , , , . , , , , . , , , , , . 23 4 , , . 3. , , , , . , ... , , . 4. , : ) , , . , .

( ) ( CDROM WORM) , , , , , () , . , , . . . 7. , , , , . . , . 10 1. 1 3 , , , , , , . ... , , . 2. , (.... ICIS). 3. 1 , ... . , ... (, ..), , .... , , , ...,

5557

(300) . 4. 1 (25) . . , , 20 .3842/2010 ( 58). 5. 1 : ) , 1 1 3 ... , 1 1 3 ... , ) 1 1 3 , , , , , ) 1 1 3 ... , , ) 1 1 3 , . 6. (3.000) . , . , , (3.000) , , , ,

5558

( ) , , , , (6.000) , . , , , , , , ) , , , . ... , , , . , . , , ... . , , . 1 2014. 12 111 2006/112/, , 13 1.1.2013. 14 1. 113 , . 2. (.. 99/1977, 34) (..186/1992, 84), 112. 3.

, , 7 6, . 1 3. , , . 7. , (12.000) . . , , , , . ... . 8. , , , , , . , , . 11 1. , ... : ) , , , ) , , 3 3. 2. ... : ) ,

( ) 16 22 4 7 15 4. 4. , , . 5. 5, 7 8 1 2014. , 30.6.2013 . 2. . 21 55 .4002/2011 ( 180) : 21. , , , 84, 85 86 (. 3528/2007, 26) .3839/2010 ( 51), , , , . , 1, 2 3 84 , . , . . , , , . . 21 55 .4002/2011 ( 180) : ... . . 21 55 .4002/2011 . . 3 4 .3943/2011 ( 66) : , .

5559

, . . , , 16 4 .3943/2011 ( 66) , . , . .2. 1. . 1 , , 1 . 2. , : . . . . . . . . . . . . . . 3. . , : (1) , , (2) (. 3548/2007) , , (3)

5560

( ) , , . , . 4. . : 1) , , . 2) , . 3) , , , , (project management), , . 4) , , , . 5) . . , , . , , , . . . . 55 .1316 ..63/2005, , . 5. , 1 103 (. 3528/2007, 26), . , , , , 1 104 , . ,

, (4) , (5) , , , , (6) , (7) , , (8) . , 4 , . . , , , , , , , , , . . , , , , , . , . .

( ) 4 , . , , 3 . . 6. . , , ..., .... . , , , . . , , (bonus) . .3. .2960/2001 ( 265) : 1. . 1 73, : ) (LPG) .. 2711 12 11 2711 19 00 330 1.000

5561

) , ( ) ( ) , ) ) . . 97 : 97 : 1. : ) , 80 (1.000) (1 ) , ) , 20% (1.000) (1 ) . 115 (1.000) (1 ). 2. 34% . 3. , , 153 . 4. , 153 . 5. , , , , , , . 6. , , 100 , , 8 , (10%), .

. 5 78 : 5. (DIESEL) , 1 73, , (...) (66) . , ... 1 73 ... 1 73 (66) . 2. . 1 96 : 1. :

5562

( ) . . .., (3%) , . 2. 2 41 ..., 1.1.2013 , 1.1.2013. .5. .718/1977 1. 1 .718/1977 ( 304) : 1 . 1. . (...) , ... . , (...) EORI (Economic Operators Registration and Identification System). 2. . , , , , . (). , . , . 3. ,

7. , , 100 , , 6 112, 8 . 8. , 1 , , , , . 1 31 . . 98 : 98 1. (...) , , , (1.000) , 500 , , . 2. , , . 3. .3. . .4. ... 1. 2 41 ... (. 2859/2000), , , : 2. , (6%), IV ,

( ) , . 2. .1 2 .718/1977 : 1. 3 . 3. 3 .718/1977 : 1. : . . . , , . 2. : . . . . . . 3. . 4. 1 5 .718/1977 : 1. , . , . : . , , (..) , .. , .. , , , , , , , ( ) . . , , .. , , , , .. , . . , .. , .. , .. ,

5563

, . . , .. . . , .. , . . , .. & . . , .. & . . , .. . . , .. .. . . , .. , , ( ) . . , .. . , , . . .. 5. 3, 4 5 5 .718/1977 . 6. 7 .718/1977 : . 7 . . . 1 7 .718/1977 : ) (...). . , .1 7 .718/1977 . . .1 7 .718/1977 : , 8 .1599/1986 .

5564

( ) , 1 3 , :... . .2 12 .718/1977 : , . 12. , , , , , , , , , , , , .1 2, 3, 4 5 13 .718/1977 . 13. . .2 16 .718/1977 : 2. 20 . . .3 16 .718/1977 : 3. , . . 4 16 .718/1977 : 4. : ) 50.000,00 , ) (4) ) . . .10 16 .718/1977 : 10. (). . 5, 6, 7, 8, 9, 11 12 16 .718/1977 . 14. . .1 17 .718/1977 : . . . . 2 17 .718/1977 . 15. 10 20 .718/1977 11 : 11. . 16. . .2 21 .718/1977 : 2. , ,

. .2 7 .718/1977 . 7. 8 .718/1977 : 8 1. , , . , 2, (60) . 2. .3919/2011 : ) , , , ) , ) , ) , , ) , ) . 8. 9 .718/1977 : 9 8 . 9. . 2 3 10 .718/1977 : 2. , . 3. , , , ... , ( , ), . . .4 10 .718/1977 . 10. . .1 11 .718/1977 : . . 4 11 .718/1977 . 11. . 12 .718/1977, (:) : . . .1, 12 .718/1977 :

( ) . 1599/1986 , 1 7. . .3 21 .718/1977 : 3. , . . 4 8 21 .718/1977 . 17. .2 26 .718/1977 : . .718/1977 , . . .2 26 .718/1977 3 : 3. 18 , . 18. 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31 .718/1977 . E.6. 1. . . 1 7 ..279/1979 ( 81) 1 3 ..140/1990 ( 55), 1 2 6 . . 279/1979 ( 81), . 2. . 1 11 ..279/1979 1 ..140/1990 4 7 ..279/1979, 3 ..140/1990, 4 . 15 .820/1978 ( 174), .3 4 .979/1979 ( 234), , , . , 6 39 .1041/1980 ( 75) . 3. 3 39 .1041/1980 ( 75), , 4 ..140/1990 ( 55) ,

5565

. , , . .7. , 1. .2362/1995 ( 247) , . 1 31 . 15 2012. , , . , . , , . , , , . , ., ., ., ., . . .1 20 .2948/2001 ( 242), . , 30,00 . , , , . . 2. , , .... ... ..., . ... , , .

5566

( )(ii) . 3 36 .2093/1992 ( 181) .2 40 .2214/1994 .1 115 .2362/1995, .5 36 .2093/1992 .4 40 .2214/1994 .5 16 .2753/1999 ( 249), (iii) .6 36 .2093/1992, , (iv) .6 36 .2093/1992, 12 7 .2275/1994 ( 238), (v) . 2 28 .2873/2000 (285), .4 31 .3697/2008 ( 194), (vi) . 5 20 .2948/2001 ( 242), (vii) 7, 9 .2 12 .1, .2 .3 .2523/1997 ( 179), (viii) . 8 12 .3052/2002 ( 221) (ix) 1, 5 35 .3986/2011 ( 152), (x) . 5 35 .3986/2011. . 2013 . , . 7. . , , , . . , , , , , , . . .3 12 .2523/1997, .2 . 1012568/120/.&../10.2.2004 , , , ( 365), 27 .3220/2004, ... . . 7 1 2013.

, . , .... . 3. , .... , , , , . , , . , . , , , , , , . , ..., , , . 4. . 5. .1 36 .2093/1992 (A 181), .1 40 .2214/1994 (A 75) : . 6. . 2013 . . 2013 : (i) .1 36 .2093/1992, .1 40 .2214/1994 ( 75),

( )8. . () .1 20 .2948/2001 ( 242), , : : 300,00 . . () .1 20 .2948/2001, . . 8 2013 . 9. , , (6) . (20%) , , ..., . , , . 10. : . . 10 2 .2206/1994 ( 62) .1 1 .3139/2003 ( 100). . .3 1 .3139/2003 . . , . . , .8 2 .2206/1994, . .1 3 1 .3139/2003, , (2) . .: OY .1. , ... ... 1. 1.1.2013 , , : ) (2) (1) , (4) (2) , (5) (3) , (6) (4) , (8) (5) , (9) (6) , (12) (7) (13) (8) . 2011 150.000 , 163 .3584/2007 ( 143). ) (2) (1) .

5567

) , . 2. 1.1.2013 , , 1 . , , , , , . 3. , , A B .... 31. 12.2016. , , .... 11 .3833/2010, . 11 .3833/2010. .2. .... 1. 2 3 .3919/2011 ( 32) , , .1044/1971, , , ..... 2. 3 4 2 1 2 3 .3919/2011 . 3. , . , . , , . (20)

5568

( )) , , 3 .1080/1980, . , , , (10) . , . , . 4. , , , , . 3, . 5. , . 1.1.2014 , 3 .1080/1980. , , . 6. . 3. .3. 1. ( ) . , ... . 2. , , , , ..

, . , , , , , , . 30% , , (....) , 285 .3463/2006. , 3 .1080/1980. , , , , . , . , , . , , : ) , . ) . , . , . , . 70% . , , .

( ), , , , , . , , . 3. , , , , , . 4. , , , 266 268 .3852/2010. 5. , , , . , . ... , . , , , , , . , , . . , 6 , , . .

5569

6. , 6 , , , . , , , : ) , ) , ) , ) 263, , ) , , , ) 3 . , 0,5% 2%. 7. . , . 8. .5 30.4.2012 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 4071/2012, .4079/2012, 31.12.2012. 9. .3852/2010, 1.1.2011 .1 30 .3669/2008 (116) , . . OY .1. 1. : ) ,

5570

( ) 1 , . , 28 29 .4024/2011. 4. 1 , , 5 .3 .4024/2011. 31.12.2012 . , . (15) , , , . , , , , . (20) . , , / . , . . , , .

, , , (....) (...) , ) (....) , , .... ... , , . .... . , 1 .6 .1256/1982, 51 .1892/1990, 14 .1 .2190/1994 2 , 1 .3812/2009. .5 1 .3429/2005 . . . , , . , . . 2. , . 3. 1 , . .

( ) , . (15) , . . , , , , . , , (2) 5 .4024/2011, , , . , . 1 2 . 5. , . , . , . 6. . 7. .5 71 .3528/2007 ( 26), , .1 68 .4002/2011. 8. ,

5571

, , . .2. 1. , , .... ... , . , ( 154 .2 , 158 .2 ). : ) , ( 154 .4 , 158 .4 ). ) . . ) , ...., ... 5 .4024/2011. . 5 . ) . 2. (1) , . 3. 1 2 , .1.1., . 4. , 3, , . 5. , , .

5572

( ) , , ) 1, . . , , 1, 2, , . , , , , 66. 4 . , , . 2. 104 (.3528/2007), .4057/2012, : 1. : ) , 1 , , ) , . 2. , , , . , 4. 3. ,

.3. 1. 103 .... ( , . 3528/2007), .4057/2012, : 1. : ) , ) , ) , . ) , ) , , , , , , , , , , 107 , .4057/2012, (. 2683/1999). 2. , . : . 1 . . 1 . . 1 . . 3. . : ) , )

( ) , . , . . . , . 4. 1, . , (30) . (30) . . , . (5) . 5. . , . 6. . , 1. , . 7. , , 66. 3. 107 (. 3584/2007), : 1. :

5573

) , ) , ) , , ) ) , , , , , , , , , , , 111, (. 1188/1981). 2. , . : . 1 . . 1 . . 1 . . 3. . : ) , ) , , ) 1, .

5574

( ) , . 4. 1, . , (30) . (30) . . , . (5) . 5. . , . 6. . , 1. , . 7. , , 72. 5. 88 89 (. 2812/2000), 103 .1 104 .1 , 1 2 . 6. 103 104 (. 3528/2007), 107 108 (. 3584/2007) 88 89 (. 2812/2000), , , . ,

. 4. , , 1, 2, , . , , , 72. 4 . , , . 4. 108 (. 3584/2007, A 143), : 1. : ) , 1 , , ) , . 2. . , 4. 3. , , . , . . . ,

( ) 103, 104 105 , , , , , , , 1 .6 .1256/1982 51 .1892/1990, 14 .1 .2190/1994 2 , 1 .3812/2009. 7. 1 6 . 8. , , , , , , 75% . 9. 1 103 1 107 , 1 3 , 75% . 10. . 9 146 .3528/2007, .4057/2012, : , , , , . , , , . , , , , , .

5575

. , . . .4. 1. 1. .1.1., , : , , , : ) (10) ) 25% 10% . , . , , , . 2. .2 . 3. (5) , 2 3 : ) , ) . 4. (10) , 1 : . , , , ,

5576

( ) . 2. 2 5 .3853/2010 : ... , , . 3. 2 5 .3853/2010 : , , ... , . 4. 1 6 .3853/2010 ) : . 5. 2 6 .3853/2010 : ... , , . 6. 2 6 .3853/2010 : , , ... , , . 7. 1 7 .3853/2010 : . 8. 2 7 .3853/2010 : ... , , . 9. 2 7 .3853/2010 : , , ... , , , . 10. 12 .3853/2010 : : 1. , ( ), , , , , ,

. , , , .3 . 5. 3 4 , . .5. 1. .1 11 .3833/2010, .2 37 .3986/2011, : 1. 1 2011 31 2016, .1 1 .3812/2009 ( ), . 2. .3 37 .3986/2011 : 6. 2011 (50%) 2010 (10%) 2012. 2013 2014 20% 2015 2016 10% . 3. ..63/2005, 20%. ..63/2005 . 4. 11 17 .2190/1994, , : 11. . , , , . ( ....) . , , . : , , , .1. (... ) 1. 1 5 .3853/2010 :

( ) (), , , , . , , , , . . 2 . , , , . 2. 5, 5 , 6, 7 .... 2. : ) . ) .... 3. , . 11. 1 197 .4072/2012 ( 86). 12. 2 198 .4072/2012 . 13. 199 4072/2012. .2. , 1. , 4 5 2 .2160/1993 (118), , 6 .3109/2003 ( 38) 87 .4070/2012 ( 82), (12) , () . 2. 1, : ) , , , , , , , . ) ,

5577

(24) 1. ) 2 95 .4070/2012 ( 82). , 1 : , . 3. 1, : ) 1.500 ... ) EURO V . ) (7) , , (9) . 4. , , , 1 , , . 5. , 1 2 .2160/1993 ( 118) , , , . , 6 .3109/2003 ( 38) 87 .4070/2012 ( 82) , , , . , , , , , . 6. ) 2 (300) . , (600) ,

5578

( )2. 4 ..340/1989 : 4 1. , () . 2. , , . 3. , , , , , , 15. 4. , 2 1 .2515/1997, . 5. ... . 6. (3) . (3) , . , ... , . ... , , , . 7. ..., , 8 . 1599/1986,

(900) ... (2) . ) 3 (1.500) . , (3.000) ... (6) . ) (2) (2) ..., ... . , , , . ) 6 4 .3270/2004, . ) 1 , 1 18 .1903/1990 ( 167). , (2) . 417 . .3. 1. , .2 1 1/.. 47815/2008 ( 1478), , . , , , . 2. .2 2 1/.. 47815/2008 . .4. 2 .3730/2008 ( 262) 6 : , , . .5. .. 340/1998 1. ..340/1989 ( 228) , , .

( ) , 14 ..340/1998, , .... , ... 11. . ... , . 8. .1. 14. 9. . 10. .., , , , . ... 1.1.2015. 3. 10 ..340/1998 : 10 1. , .... 2. 1 , , , . 3. . 4. 11 ..340/1998 : 11 1. ...

5579

, 7 4, , 10. 2. ... . 5. 1 14 ..340/1998 , . 6. 16 ..340/1998 (1) . 16 ..340/1998 . .6. 1906/1990, 3614/2007 4070/2012 1. . H 4 10 .1906/1990 ( 157) : . 30.6.2013. 31.12.2012. . 15 185 .4070/2012 ( 82) 30.6.2013. 31.12.2012. . 10.10.2012. 2. . 10 25 .3614/2007 ( 267), .3 242 .4072/2012, : . (10%), , 1 51 .3669/2008, (10%) ( ), . . 10 25 .3614/2007 : . . 3. 141 .4070/2012 :

5580

( ). 10 .14 9 .3848/2010 . 2. .1 16 .1566/1985 : () , , . , , , , , , . 3. , .1 28 .682/1977 ( 244). .3. , , , (....), . 1. , (....), , , , , . 2. ) , , , (....) (......), . ) 1 6 10 .3879/2010 ( 163), : , , (....) . ) , . 3. (4) . 4. , , (...),

141 3 7 (...) , , , , 1.7.2012 30.6.2013 , 141 .4070/2012 31.12.2012, 30.6.2013, (60) ... . ... . . 4. (2%) (...). , (2) , .... . . , .1. 1. .2 7 ..432/1981 ( 118) : ... ... (40%) . 2.. 2 .. 3883/1958 ( 181) 8 .. 788/1948 , : 2. 1 . . . 2 .. 3883/1958, , 1 2012. .2. , 1.. .1 2 .3848/2010 ( 71) , : 1. .... (3) , , , .

( ) , , : () 18 , () , () , .... ... , () , () , () 8 9 (. 3528/2007, 26), , () , , () . 5. .... , , (....), , , : () , () , , , () , .... ... , () , () , () , () , , , , 4 . 6. , , (....), , 4 5 . 7. , , , , , , 4 .

5581

8. , , (....), ( ), : ) , ) , , ) (15) (1,5) , ) (2) . , , ) , ) , ( ), ) (60) . . , 10 . 9. 8, , . 10. , ( ): ) , ) , ) (3) (75) , ) (1,5) , ) , ) (1) WC (30) , ) (12) ) . 11. , ,

5582

( ) , , , .... . 16. , (....), . , . 17. . 18. , , .... ...... , . .4. 1. , , (....), , : () , () 1 2 , , () . , . 2. , , (....), , (2) . 3. , , .... , 1 2 .1. (10) . .5. , ,

(....), , . 30 . 12. , , , , (....), , . 13. , , (....), (......) , , . , ...... , (30) . (......), , 18 . 14. . 1 2 1 3 .3919/2011 ( 32), : i) .1599/1986 ( 75) 4, 5 6 8, 9 10 . . ii) , . iii) , . . 31 . 15. , , , , , (....),

( ), (....), 1. , , , (....), , .... , .... , . 2. . , , , , 1 . 3. (......), , 13 .5. . 4. , ......, , . 5. 1 2 .15 . 6. , , . .6. 1. , , , , , , . 2. , , , (....), .

5583

.7. 1. .1 1 .3696/2008 (177), 45 .3848/2010 (71), : 1. (validation), (franchising) , , (bachelor) , . , () , , (accreditation) . , , . 2. 3 1 .3696/2008, 45 .3848/2010, : 3. , , , 1 12 . 1 , . 3. 1 10 .3696/2008, 45 .3848/2010, : 1. 1 1 . 4. 10 .3696/2008, 45 .3848/2010, 4 : 4. , . 5. 16 .3696/2008 : , . 6. 1 22 .3696/2008 :

5584

( ).9. .2 4 .. 19780/16.2.2011 ( 472) , : . .10. . 2 10 .. /3378/1993 ( 722) /3378/1993 , (...) , , , . .11. . 9.16031/. 3.2815/10.9.2009 ( 1999) () , 30 2013. .12. , 1. , .5 70 .2 75 .. 2545/1940 ( 287) .1 3 .3919/2011. . 2. , . 3. , , . 4. , , . .13. . .6 70 .. 2545/1940 .

1. , . 7. (iv) 2 22 .3696/2008 : (iv) , 30.000 50.000 . 8. (iv) 2 22 .3696/2008 : (iv) , 20.000 30.000 . 9. .3696/2008, , . .8. 15 .3696/2008 : 15 1. , , , . . 2. : () . () , , . () 2 10 . () .1599/1986 . 3. : () , () . 4. 2 6 .3696/2008, 9 .4076/2012, .

( ) , . . , , . .14. 1. . .5 75 .. 2545/1940 . 24, . . .12., , .15. 1. 1 12 .3879/2010 : 1. ... . 2. ... , , , 30.6.2013 . ... . . 3. 5 12 .3879/2010 : 5. , , , ... . ... . 4. , ... .......

5585

5. . () . .16. .. 38/2010 38/2010 2005/36/ 7 2005, ( 78) : 1. 1 : 1 : 1. : ) 2005/36/ 7 2005 , (...L 255/30.9.2005 . 22) , , , ( ) , . ) 2006/100/ 20 2006 , , (.. . L 363/20.12.2006 .141), 2005/36/. 2. , , , 2005/36/ . 2. 2 : 2 1. 2005/36/ , . 2. , , , . 3. 2 1 , , 1 .

5586

( )11. 2 20 : . 12. 20 : 20 ( 16 20) 3 2 . 13. 1 30 : . 14. 50 5 : 5. 1, 3 4 3 2 . 15. 52 : 3 2. 16. 53 : 3 2. 17. 1 54 : 1. : ) , ( , ), ( , ) ) 3 2 (....). 18. 3 54 : . 19. 5 54 . 20. 55 : 55 1. , , : ) , 5 ) 3 2 . 2. : )

4. 3 , ( ), . 3. 3 4 : 4. 2 3 3 2. 4. 3 5 : 5. 3 2 , , . 5. 4 3 4 : 3. , 3 2 , , ..., . 4. , , . 6. ..38/2010 9 : 9 ( 5 9) 3 2 . 7.. 10 : 1.. . 2 10 : 2. 1 3 2. 8. 12 3 : 3. 1 2 3 2. 9. 13 4 : 4. 1 3 3 2. 10. 14 8 : 8. 1 7 3 2.

( ) , . ) , , 14 . ) : i) , ( , , , 5) ii) 3 2. ) . ) , . ) , 7 5 , 7 6 . 21. 56 : 56 1. : . 2. , 59 . , . 3. : ) , 2005/36/, 11 ) 3 2 . 4. , 55 . 5. : ) (...) , , , ....

5587

) (......), , . ) , , . ) , , . ) , , . ) 56 .4 2005/36/ , , . ) 59 . . 6. : ) (...) , , , .... ) , , . ) (......), ....... ) . ) , . ) 56 .4 2005/36/ , , .

5588

( )) , , ) , ii) , , , , , . . ......, (10) , , . . 17. 16 , . . . 18. , , , , . 19. ( 13 15 .2690/1999, 45 ) . 22. 1 2 57 : 1. , 2005/36/, 54 . 2. 59 . VII , .

) 59 . . 7. , . , 59 . 8. , . 9. . . , . 10. , . . . 11. , . 12. 59 , . 16 , . 13. . 14. , , . . . 15. . 16. : i) , , , : ) ...... ,

( ) . 23. 57 7, 8 9 : 7. 5 2005/36/. 8. 1 (30) . (100) . (3) . 9. 1 6 8 3 2 . 24. 57 : 57 1. 3 2 / . 2. , , . 25. 58 4 : 4. 1 3 3 2. 26. 1 59 : 1. 1 12 ..165/2000 : ) , , . ) : , ,

5589

, , , . . ) , , 2005/36/ . (50) . , . ) , , . 27. 56 ..38/2010 21. .17. 1. 31 2013. , , (....), 31 2013 . , 31 2013. 2. , (...), (....), (...), (...) , 31 2013 31 . . 3. .3 .6. 4 8 .7. .8. 1 2013. 4.

5590

( ). 1 68 .. 2545/1940. . . : , .1. H , . ..100/2010 ( 177) . , . .2. 1. , 1.7.2012 30.6.2014 , . , ..., , , : ) (25%) 31.12.2011. ) (30%) 1.1.2012 27 .3734/2009, , 2012. ) (27%) 1.1.2012 27 .3734/2009, , 2012 9 2012. ) (10%) . , . 27 .3734/2009, 9 2012, .

(...) 1 .13 , , . 5. 1 2 .3 , 13 .3. .1599/1986 . .18. 1. 30 2013 : . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, , 2 12, 19 20 .3696/2008 45 .3848/2010 ( 71), 31 .4027/2011 ( 233) 9 .4076/2012 ( 159). . 1 3 4 6 10 6 12 .3879/2010 ( 163). . 1 5, 7 1, 2, 3, 4, 6 7 8 .682/1977 ( 244). . 65 .. 2545/1940, 45 .1 .3907/2011. . 2, 3, 4 5 68 .. 2545/1940 45 .1 .3907/2011. 2. : . 2 1 .3696/2008, 45 .3848/2010, 31 .4027/2011 9 .4076/2012. . 3 3 .3879/2010 . . 2 7 5, 6, .5 8 1 3 12 .682/1977. . 2 3 11 66 .. 2545/1940,, 45 .1 .3907/2011. . 13 .3879/2010. . . 916031/.3.2815/10.9.2009 (1999) () 30 2013. . 1 3 8 .. /3378/1993 ( 722) /3378/1993 , (...) , , . . . /17029/22.7.2012 .. /3378/93 ( 356) , ( 722). 2, 3, 4 5 68 .. 2545/1940.

( ) , , 40 .2773/1999. , . , . 2. 5) 27 .3734/2009 ( 8), 1 186 .4001/2011 ( 179), : 5.) , , , . , , , , , , . , , . , ... , . , , , (3) , , , . : ) ,

5591

, (4) ) . , , , , , , (6) . 3. , , , , , : . 10 MW, (4) , (18) , 5) 27 .3734/2009, . . 10MW 10MW, YT/MT, (12) , (36) , 5() 27 .3734/2009, . , , , 27 .3734/2009, , . 4. 4 11 .3468/2006 : (3) ,

5592

( ) , , , , , . , , , . , , , . 4. 5 6 .3054/2002 : . ( ) , , 14 .2 . , (... ...) ( ), , , , , , , . 1 2 . , , , . , , , , , . 5. 7 6 .3054/2002 : 7. , , , 17, . , , 17. 6. 8 6 .3054/2002 : 8.

1 4, , (6) 3. : ) (12) , /, ) (18) / ) (24) . , , , . : ) (150) MW, ) ) . .3. . 3054/2002 1. 7 3 .3054/2002 ( 230) : 7. : 6. 2. 8 4 .3054/2002 : 8. , , , , , . 3. 5 .3054/2002 4 : 4. (... ...), . , o , 17. , (), , . , , 17, , .

( ) () , . , , 17, , . 7. 2 7 .3054/2002 : 2. . 3 ( ) , , 2 5. . , , (... ...), . , o , 17. , 3, , (), , . , , 17, , . , 3, , , , , , , , ,

5593

, . , , , . , , , . 8. 8 15 .3054/2002 : 8.. 4 . , . . . 5 4, 6 7 8 7 2, , , , . 9. 8 15 .3054/2002 : 8. , , , (... ...) ( ), , : ) , , , , , , 6 .5 8, 7 .2 5 .4 , , ) (GPS). , , , . , , , , , , , , (... ...)

5594

( ), ) , ) ) . 10. 11 15 .3054/2002, 3 320 .4072/2012 ( 86), 12 : 12. , . , , , , . , , , . 11. 1 16 .3054/2002 : 1. 15 8 , , , , , , , , (3) (10.000) (50.000) . .4. .4001/2011 .4001/2011 ( 179) : 1. 2 14 : 2. , , , 63 108 . 2. 4 18 : 4. , , 63 111 , , 68 94 , , , , .

, . , (GPS) . . (... ...), , : ) ADR , .. 35043/2524/1.9.2010 ( 1385) , ) , . , , , . , , , , , , (... ...) , . . , (... ...) ( ), , , , , , , . , , , . , , , , , , , , (... ...) , . . , , , , ... , : ) , )

( )3. 1 20 : 1. , 63 107, , . 4. 62 : 62 1. , : () : () , () . () () . 2. 1 , : () , () () . 3. 1 61 , .

5595

, 14 2009/73/ IV . 4. , 2, , , , , , . 5. 66 , . . 6. , . 7. . 5. 63 63 63, : 63 .. 1. .., ..33/2007 ( 31) 7 .3428/2005 ( 313), 62 63 , .. . .. 63 63 4 63. 2. .. .. . .. 62 63. 63 , , ( 17 2009/73/) 1. ,

5596

( ) , , . 2. , . 3. , . . 4. . , , 63 . 5. 13 1, 14 1 (), 16 2, 3 5, 18 6 21 1 () . 715/2009, , . 6. , , . . 7. , , (30) . 8. 2 / . 9. : () ,

. : () , , , 7 .3428/2005 ( 313). () , , ..34/2007 ( 31) 7 .3428/2005, . () . , , : () , () , () , , () . 2. 63 , / , . 3. : () , , , . () , . () . 4. .. 2190/1920, 3. 63 ( 18 2009/73/) 1. 63, 63 9 10 63,

( )() . 10. .. 2190/1920 . , , . , 35 .. 2190/1920. , 35 .. 2190/1920. 63 ( 19 2009/73/) 1. , , , 67 , 2. 2. , , , . , (3) , . 1 : () , / () , . 3. , , , , , , , , , , , (3) .

5597

(6) . 4. , , , , . . .3283/2004 ( 210) , , 13 .. 400/1970 ( 10), , VIII .. 400/1970, . 5. , , , . . 4. 6. , 34 , , 2 . 7. , , (4)

5598

( ) , . (3) , 4. 4. (4) (7) : () , , , , , , , (3) , () 4 7 63 . 5. , (3) , . 6. 7 .. 2190/1920, . 7. 23 .. 2190/1920 . 8. . 63 1. (3) 63 . (1) , (7) . . , .

. (4) . 8. 4 7 / , . 9. 3 8 , 36 . 63 ( 20 2009/73/) 1. 4 72 .. 2190/1920, , , . , , 71 . 2. (7) . : () (4) , () (2) , () (1) . , , 3 . 3. , ,