Ν 4072_2012

of 252 /252
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86 11 Απριλίου 2012 2311 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εται− ρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμι− ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ− λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης 1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και εγκρίσεις που εκδίδει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε− σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο− νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της νόμιμης άσκησής τους. 2. Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχεί− ρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων. Αν η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα− στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούμενη δραστηριότη− τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση από την επιχείρηση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι− κής άδειας. 3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκδί− δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μετα− ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσε− ων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση. 4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία. 5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια− τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμο− δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων. 6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης, αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέ− πονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμό− διου υπαλλήλου. 7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρό− ντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιο− λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις άδειες που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελω− νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή διατάξεων Διεθνών Συμ− βάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας ή ειδικής εθνικής

Embed Size (px)

Transcript of Ν 4072_2012

Signature Not VerifiedDigitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

2311

. 8611 2012NOMO . 4072 , . : 1 1. , , , . 2. , , . , , , , . , , , . . 3. , , , , , . 4. , , (...), . 5. , , , . 6. , , , . , , . . 7. , , : () () , 10 . 3230/2004 (44). , . 8. 1 2 ...

2312

( ) , , , , , , , . .... , .... , , . .... . 1558/1985. .... . 2. .... . 4. . 2 3 . 3894/2010 : ) , , , , , , . 5. 3 . 3894/2010 4 : 4. .... , , , .. , . ...., , .. , , . 6. . 2 . 2372/1996 ( 29), 12 . 3049/2002 ( 212) 4 . 3894/2010, : 2. A.E. , . A.E. .. 2190/1920, . 3429/2005 (314). 7. . 2 5 . 3894/2010 : 2. 4 3 , , , . ,

. 2 . 3894/2010 ( 204) 1. . 1 1 . 3894/2010 : 1. , , . , , : () , () , () , () , () , () , () , : () (100.000.000) , , () (15.000.000) , , (3.000.000) () JESSICA . 35996/ 5362 (1388//2010) , , 1 . 1 5 . 1 () (40.000.000) (120) , () (150) . 2. . 3 1 . 3894/2010 : . , , 1033 ( 2008) , I . , , , . 3. To 2 . 3894/2010 : 1. (....), ,

( ) 1 (), . , .. . 8. 6 . 3894/2010 : 1. , , , . , , , , . . 1650/1986 ( 160). 2. , , . 3. , NATURA, 1 2 19 .1650/1986 ( 160). 9. . 3 7 . 3894/2010 : 3. , 2.000 1923, , , , (), . 10. . 2 8 . 3894/2010 : 2. 24 . 11. . 1 9 . 3894/2010 : 1. , , , , .., ,

2313

. 12. . 1 14 . 3894/2010 : ) (business plan) , , , , , , , , , , , , , , , , . 13. . 4 14 . 3894/2010 : .... , , .... . 14. 14 . 3894/2010 7 : 7. .. , . , ... 15. 15 . 3894/2010 : 15 1. () .... , .. , : (1) .. (2) , , , , .

2314

( )2. 0,2% . (150.000) . 3. ...., . ... , . () 50% . 4. 1 15 0,5% . 17. 17 . 3894/2010 : 1. (...), 1 3, ...., , , .... 3 4 . 2. .... ... : , , , , , , 4 3 , . 3. ...., , , ..., , , 4 3, , ... 4. , .. , , , .... . , .

() , .. .... () .. , , (5) . 2. , .., , . , .... 1 ... 3. , . 1 2, , .... ... , .. , , , , . 1 22 . 16. 16 . 3894/2010 : 16 1. .... .., , ( ) ( ) , , ( ), . .... 1 15 .

( )18. 18 . 3894/2010 : 1. , ... , . , ... , , .... , , , . , . . 2. .... . .... , .... . 19. 22 . 3894/2010 : 1. , , , , , (45) . .. . (7) . , , (7) . (10) (45) , .

2315

. 2. (45) , . .... (3) . 3. (45) , .. ...., . 20. . 1 24 . 3894/2010 : 1. , , , .... , , , . . 21. . 2 24 . 3894/2010 : 2. : ) 1:5000 , ) , : ) . ) . ) . ) , . ) , , ,

2316

( ) . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : . (onestop shop) (2.000.000) , , , . 1 1 . 4014/ 2011 ( 209) . , , , . , . 3. To . 2 1 A.E., . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, . 4. . 2 1 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : ) (....), , . 5. . 2 1 A.E., . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : ) , , . 6. () . 2 1 .., ) ) ) ), , ) ) : ) .... , . 4 3 , . ,

, . . 22. . 1 25 . 3894/2010 : , , , , . 23. . 2 25 . 3894/2010 : 1, . 1650/1986 (160) . 69269/5387/1990 ( 678). 24. 25 . 3894/2010 6 : 6. , 1 2016. 25. 16 . 3894/2010, 17 , . 3894/2010, .. .... , , , ... . 3 .. 1. . 1 1 A.E., . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 1. A.E. , , , , , . 2. . 2 1 A.E.

( ) , . 7. . 2 1 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : . , . . . , . , , . 8. . 1 3 A.E. . 3 . 2372/ 1996, 4 . 3894/ 2010, : , (100%). 9. 4 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : , , , , , , , , , , , , , , . 10. . 2 5 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, . 11. . 5 5 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 5. ,

2317

. 12. . 2 6 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, . 13. . 2 7 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : ) 5 , , 5 . 14. . 2 7 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, . 15. . 2 8 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, . 16. . 1 9 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : A.E. , 11 , , . . . 17. . 4 9 A.E., . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 4. A.E., , 5 , , .

2318

( ) , . , , , . 23. To 12 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 12 , , , : ) . ) . ) . ) , , . ) . ) . ) . 24. A.E., . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 1. .. 2190/1920. 2. .. , ...., . 3. .. . 4. .. , . 25. 3 11 .. : 2.

. 18. . 5 9 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 5. , , , , , , . . (1) , . . 19. . 7 9 A.E. . 3 . 2372/ 1996, 4 . 3894/ 2010, : , , . 20. . 8 9 A.E. . 3 . 2372/ 1996, 4 . 3894/ 2010, : . , . 21. . 9 9 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 9. , . 22. . 3 10 A.E. . 3 . 2372/1996, 4 . 3894/2010, : 3. , ,

( ) , , . 4 1. .. (.....), , , , , , , (2.000.000) , 1 2 , 1 . 4014/2011, . 2. ..... , , , . , , . .. . 3. ..... , , (. ....). , , ... , .. . 4. , , (3) , E.... ...., , , , , , ,

2319

..... . 5 1. 5 11 . 1 1 . 3894/2010 (204), 2 . 2. ( 1354/2010) , , . , . 6 1. , , (...), , , (...) (....). I . 2. 1 , : () ..., , , . 3028/2002 ( 153).

2320

( ) , . , , . 2. , (60%) (3) (6) . (40%) . , , . 3. , . 4. ... , . , , ..., , , , . 5. . 9 1. , . (15) , , , ... ...., 50 . 3028/2002.

() , . 3028/2002, . () , . 3028/2002. 3. ... , 10 17 . 3028/2002 , (), , , . , . 4. . 10 . 7 1. , . 3 6 , , , (....) (30) .... 2. , , , , , / .. .... 3. .... ... . 3 6, , , . 8 1. ... , ,

( ) , . 2. ..., 10 17 . 3028/2002, , , , , . , . 10 1. , , . 3028/2002, : ) 56 . 3028/2002, .. ) , 58 . 3028/2002, .. ) , , , , , , . ) , , , , .. ) , , , , ,

2321

, .., .3028/2002. ) , , , , .., . 2. , . 11 . 3028/2002, . 12 . 2 1 . 3489/2006 ( 205) : 2. ... , , , , .. (...) 5 .1561/1985 (148). ... . , ... 13 1. . 2 2 . 3489/2006 : 2. .. . , , , , , . .

2322

( ) 16 6 . 3489/2006 6 . 3489/2006 : 6 1. : ) . , , , , , , , , , . , . ) . .. 34/1995 ( 30). 574 618 (..). , . 2. . 3. . 4. , , , . 17 7 . 3489/2006 7 . 3489/2006 : 7 1. (..) . 2. , , , .. 2190/1920. 3. , , , .

2. 3 2 . 3489/2006 : 3. .. , 1, , , . 3. 4 2 . 3489/2006 . 14 3 . 3489/2006 3 . 3489/2006 : 3 .. 1. .. (), , , . ... , , , , .. 2190/1920 (37), . 3429/2005 ( 314). 2. , , , .. , , . . 15 1. . 1 5 . 3489/2006 : , , . 2. . 3 5 . 3489/2006 ( 205) : , , , , , .

( ) . , , , . 4. , , , , , , . H , . 5. , , (5) . , , . , . . 6. , .. , 2 . 3899/2010 ( 212). 7. .. , , , .. 2190/1920. , . 18 8 . 3489/2006 2 8 . 3489/2006 : 2. , , , , , . , , , .. . , ,

2323

. . .. , , , . 19 1. 1 10 . 3489/2006 : 1. , .. 2190/1920, , . 2. . 2 10 . 3489/2006, , . 20 13 . 3489/2006 13 . 3489/2006 : 13 1. .. ..., . 2. , , , , , . 3. , , . H . . 4. 3, , , . 5. . . 21 14 . 3489/2006 14 . 3489/2006 :

2324

( ) 14 , , . 3. , , . 23 1. 22 33 , IV. 2. 22 33 IV, , , , . 24 1. 22 33 , . 2. 765/2008/ () . 339/93 . 765/2008 . , , . 3. , , , , ,

1. ..., , , , . , , , .. , . , , : ) ..., ) , ) , , ) , ) ..., ) , .. , . 2. , . . , , , , , . K 22 1. 22 33 II, . 2. , , , ,

( ) . 25 , , , 14 . 1 . 2190/1994 ( 28), , , . . 26 1. , . 2. , , . , , (11) , (3) : . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

2325

. , . . . 3. : ) 765/2008/, , , . ) , , , , , , , . ) , , , , . ) , , , . 4. , . . 27 1. , , .

2326

( ) (. 2690/1999). . 2. . , , , . 3. CE, . , , , , . . 4. , . . 29 1. , . 2. , : ) , ) , , , ) , .

. , . 2. , , , , . , . 3. , , , , , , , , , , . 28 . , , , , , . , , , , , . , . ,

( )3. . 4. , , : ) , , , , , , ) , ) CE. 5. , , . 6. , , , . , , , , 1 2 29 765/2008/, , . , , , . . 7. , 31, . , .

2327

30 1. , , , , , , , . 2. , , , , . 3. [RAPEX], , . 3/2810/ 2004 , , , , , (1885) , , . , . 4. , , , : ) . 3431/2006 ( 13) ) .. 44/2002 ( 44) ) 50268/5137/2007 , (1853). 5. , . 31 1. , ,

2328

( ) . ) , , , . , , . 3. : ) . ) . , , . , . , , , . ) , , , . ) , . 4. , , . 2, , . . : ) , ) , , , ) , , .

, , . 2. : ) , , . ) . , . ) , , . ) , . . ) , , , . ) , . , . ) , , , . . ) ) , , , . , ,

( )5. , , , , . 6. , , , . , , . 7. , . 8. , , . , , . 9. : ) . ) , , , , . , . , , . ) , , . )

2329

, , , . , , . ) , , . , , . 10. 2, . 11. , , : ) ) . 12. , , , , , , , . 13. , , , . , , . 32 1. IV ,

2330

( ) 33 1. . 2. , 764/2008/ 9 2008 . 3052/95/ , , . , 764/2008/, 764/2008/. . 3. : . , . , , . , . 764/2008/. 4. . 2366/144/26.1.1998 ( 59) . 10581/1015/19.5.2005 ( 706). 34 34 42, : ) ,

, , . 2. 31, , , IV, , . 3. : ) , ) , ) , ) ) . 4. , , . , (500.000) . 22 33. . 5. , , . , IV. 6. , (. 2960/2001) .

( ) . ) , ( ), . ) , ( ), . ) , , . ) , , . 35 1. (...), . 3419/2005 ( 297), . 3853/2010 (A 90). 2. , : ) , , . 3955/2011 ( 89) ) , 9 . 936/1979 , ( 144). 3. . 36 1. , , , , , , , : ) , , , .

2331

) . ) , . ) . 2. , , . 3. , , , . 4. , , , , : ) . ) . ) . ) , . 5. , , , , (100.000) . . 37 1. , (...), , . 2. ... : ) , , ) ) . , ... , .

2332

( )) , .... . ) , , .... (....), . 4. .... , , , , 2 . .... . 5. , : ) A, (. 2372/1996, 29, ), ... , , , ...., , , ...., , . ) A .... . 6. , .... . . 39 1. , , , , , , , .

3. ... , , , 2 . 3419/2005 ( 297), . 3853/2010 ( 90). ... (....) 38. 4. , ..., ... .... , , ... , . 5. , 1 . 2168/1993 ( 147), 1 . 4928/2011 ( 242), 428/2009 (L134), . 121837/3/21837/28.9.2009 (2182/2009), ..., , , . 38 (Single Window) 1. , (....) (Single Window) , , . 2. , .... : ) , , . ) , , . 3. ) .... (....), .

( )2. . , , 1, 2 3 . 3. , , . 40 1. , , , : ) , , , , , , , , , , , , , . , , . ) , , , . ) , , , , , , , , , , , , . , .

2333

2. , 12 .. 3999/1959 ( 230), , , , . 41 39 . 2960/2001 ( 265), . 10 1 . 3583/2007 ( 142), : 39 1. , , , . , , . 2. : ) , . ) . ) , , , . ) . 3. , : ) , . ) , . 4. .

2334

( ) : 43 1. , . , . . 2. 79, . 3. (1) . , , 77 79. 4. . ... 5. , , . 14 . 3419/ 2005 ( 297). . 44 1. . . 2. .... 3. , .... ..., , . 4. . Private Company P.C. Single Member Private Company Single Member P.C.. 45 1. .

: ) . ) / . ) . 5. , . 6. , , , . 7. : ) . ) , , , . ) , , . ) , , . 42 : ) .. 3999/1959 ( 230), ) . 936/1979 , ( 144), ) 38 . 2778/1999 ( 295) ) 25 . 3229/2004 , , ( 38).

( )2. , . , , . , , ... , . , . . ... . 3. . 4. , . 46 . , (12) . H , 72 5. , (12) . 47 1. , 79, ... , , . . 2. , , , , . ... . , . 3. , . 48 1. , , ,

2335

, , . 2. 1, , . . 3. 1, , , . 3898/2010 ( 211). . . 49 1. ( ). 2. . , , , . 50 1. : () , () () () () () , 77 79, () () () () . 2. , . 51 5 . 3853/2010 ( 90), 117 3 . , ,

2336

( ) 54 . , . 55 . , . 56 , ( ). , , , . 57 ( ). . . , . , . , , , . 58 , . , , . . 59

. , . 52 ... 1. ... 2. ... 16 . 3419/2005 , , . 3. ... 2 15 . 3419/2005. 53 1. ... : () , 49 2, () , , () () , 2 . 2. , ..., . 1 . 3. . 4. , 1 , , , . , (3) , ... . 5. ... (1) . .

( ), . , . 60 1. , . . , . 2. . 61 1. , (1/10) . . . 2. , . , . 62 59, , , , , . . . , . 63 1. , ..., . 3419/2005. . 3 16 . 3419/2005. 2. ,

2337

..., . 64 1. , . 2. , , , . . , , , . 3. , . 4. , . 65 1. . : () , () , , , . 5 42 .. 2190/1920, , () , , ... , , () . 2. 1. 3. 1, , , , , . (6) .

2338

( ) 66 , , () , () () . 3. , 2 , , . . 69 1. 73, . 2. (4) ( ). 70 1. , , (8) . . , (email). 2. (1/10) . (10) , . 3. , , , . 4. , ( ). 71 1. , . , , . 2. . , , , .

1. : () , , , , , () . , , ... 2. . 67 1. , , . , , . , . 2. , . 3. H . 4. . . 68 1. . 2. : () , , , () , 60, () ,

( ) 72 1. . . 2. . . . 3. , , ( 67 4) ( 67 2) 93. 4. . . 5. 2 68, , , , (2/3) . 6. . , . . 7. 66. 73 , , , . , . . (email) , . 66. 74 1. 281 , .

2339

, , (4) . . . ..., . 2. . , (6) . , , . 3. , 73 , . . 75 1. . . . 2. 50. . 3. (1) . , . 4. , . , 78 79, . , 1177 1245 . 5. , . , .

2340

( ) 76 . . 4. , , . , , . 79 1. . , , . 2. (75%) 1 . 3. 1 . , . . . 4. . 1, . 154 . 5. . 6. , , , ... , (3) .

1. . 2. : , . . 3. . 77 1. . 2. , 8 . 5 .. 2190/1920. 9 9 .. 2190/1920. , , , (5.000) . 3. . 4. . , ... . 5. . , , , , , , . . 78 1. , . . 2. , . 3.

( )7. , ... . . 80 , . . 81 . . 82 1. 81, , , , . , . , , , 371 . , . , . 2. ... , . 3. . , .

2341

83 1. , . 2. , , , 82. 84 1. . . (email). , , . . 2. . , , , , , . 85 1. , . 2. , , , , . (1) , . .

2342

( ) 86 , , , , . 2. . 90 1. . 2. , . (20) ... . 72 5. , , 1 89. 3. ( ). . , , . ... , . 91 1. . . , . 2. , . ...

. . , . 87 , , . , , . , , . ... 88 1. . 1022 . . . 1024 , . . 2. 146 . , , , , , . 89 1. , . .

( ), . , , . , . . 92 1. , . 2. . , , . 3. . , . , 78 4. 4. , , ... , , 3. , . 93 , , , , 72 4. (60) . , . , 3 , .

2343

78 4. 4 92. 94 1. , , . , . 2. . 66. . . 3. . 4. (1/10) . 95 1. 66 . , , . 2. 1 . 3. 1 , , , . 4. , , .

2344

( ) 96 100 1. . 2. (1/20) , . . . 3. , . . . 4. . , , . 5. . . 6. . 101 1. , , . 5 42 .. 2190/1920, . 2. 90 109 .. 2190/1920. 102 , 3 2 99 1 (. 3588/2007), , , .

: () , () , () () , . . . 97 , , , . . 98 1. 42, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 43 43 .. 2190/1920. , 134 . .. 2190/1920. 2. ... (3) . 1 2 43 .. 2190/1920. 99 1. 36, 36, 37 38, . 4 43 .. 2190/1920. ... 2. 42 . 6 .. 2190/1920, . 7 8 42.

( ) 103 1. : () , () , , () , () . 2. , , ... . 104 1. , , . , . 2. . , . 3. , . 72 5. 4. . 105 1. , . , . 2. , , . , . 3. , , . (3) . 4. , 49 . 6 ..

2345

2190/1920. 72 5. (1/10) . 5. , , . , . . . 6. ... 7. 170 3 (. 3588/2007), . 106 1. H , 72 5. , , . 2. . ... , . , . . 3. A , . . 4. A , (3) ..., .

2346

( ) 109 1. , , . 2. : () , ... . () , . , , . , . () , . () , , , , 112 3. 3. ..., . 110 3 , , , , . , . . . 111 1. 9 9 .. 2190/1920.

107 1. , . , , . 2. , 51. 3. ..., , (1) . , . , ... . , , . . . , ... . 4. . , . . 5. , , (5) ..., . 108 . .

( )2. , . . 112 1. , , . , 110. 2. , , , : () () 111. , . 3. 110, ..., . 113 112 3 , , : () . . . () . () , . () . () , , . 114 1. 74 1 , , 74 2 3.

2347

2. , (3) 112 3. , . 3. , (6) 112 3. , , . 4. , ... (3) . 5. , 112 3 4 . . 115 1. . . . (3) 112 3. 2. . A 116 1. : () , () .

2348

( ) .... , , 10%. , .... ... .... , .... ) . ) . ) 1 3 : . . 10. . 1 101 (. 2238/1994, 151), : ) . 11. (...) (...). 117 . 3853/2010 1. 1 . 3853/2010 ( 90) : 1 , ( ), , (: ). 2. 2 . 3853/2010 : ) : ) 1 7 . 3419/2005 ( 297), 13 , , , ( ), , . ( ) (...) 2 . 3419/2005 ( 297), 13 , (...)

2. , . 3. 4 98 : 4. , . 4. . 1 2 . 3777/ 2009 ( 127) : ) (..), (), (KE), (SE) . 5. . 6. 1047 .. . : , , , 1, , , 947 1 . 7. . 1 11 .. 34/1995 ( 30) : , 35%. 8. . 1 11 .. 34/1995 . 9. .. 258/2005 (....) ( 316) : ) 2 1 : 2. .... : ) , , , , .... ) .., , 5%. ) ., , 3%. ) , , .

( ) , 4 . ) , , , . , . 3. . 3853/2010 5 : 5 1. , , , : ) . , , , . ) ... ) . ) . ) . ) . ) . 2. 1, : ) , , . , , , , . ) , ... . , , , .

2349

) , . ) ... , , . ) 3, ... 2 . 3419/2005 ( 297) ... . 7 5 . 3419/2005. ) , , ... , , . ) . 3. 2, , , , , , , , , . 2. , , , ... , , 2 4. 4. 42 .. 3026/1954 ( ) . 118 ... 1. . 1 1 . 3419/ 2005 : . , , ( ) , , , ,

2350

( ) , 119 458 : ) , . ) 1 98. ) . ) . ) 47, 1 66 7 79. ) ( ) 77 . 4, 82 . 1, 87, 90 . 3, 92 . 4 93 . 120 ... 1. 31 2013, 107, , , , . . 2. . 121 . , , , , , , , , , ,

. ... .. 53/1987 ( 52), . 959/1979 ( 192) . 3182/2003 ( 220). 2. . 2 2 . 3419/2005 : . , , , , , , ( ) , , , , . 3. . 8 7 . 3419/2005 : 8. 4 5 , ( ), , , . 4. . 1 15 . 3419/2005 : 1. ... , , , , , , ( ), , , , , , 1 1 2 1, : . . . , , , , , 1 1. . . . , . . , . . .

( ) , . 122 . 123 1. : . 121, . , . , , , , , , , . , , . , . , . , , , . 2. , : ) .., , , ) .. , . 3. : . , , , , , , 6 (. 213/ 1975, 258) , , , . . 4. , 1,

2351

, . 124 1. : . , , , . , , , . , , , . 2. : . , , , , . , , , . , , 6 . 3. : . , , , , . , . , .

2352

( ). . 126 1. : ) , , , ) , , , , , , ) , , , . 2. . 127 1. 2 3 124 , , . 2. 1, . 128 1. . 2. 1 , . 129 O : . ,

4. , , , 124 1 . 125 1. . , , , , , , , , , , . 2. : . , , . , . , . 3. : . , . , , , , . , , , . 4. : . , . ,

( ). . 130 1. , . . 2. . 3. , . 131 1. ( ) , , , . 2. . 3. . . 4. , . 5. , . . 132

2353

1. . , , , , . 2. : ) , ) , , , , ) , , ) , , ) . 3. 1. 4. , . , , , , , . 5. , . 6. , . 7. . 133 1. . 2. . 3. . 4. , , .

2354

( ) 134 3. , 3 . 1 .. 150/2001 (125). , 134, 2 135. 4. , , , , , , , 3. 137 1. , . . 2. , , : , , , , , , , , , , , . 138 1. : ) 135, ) 136. 2. 135 136, . 3. 135, , , ,

( V) ( ) , . 135 1. : . , . , . , , . , , . , . , . 2. 1. 136 1. 1 135, : ) , ) , , , ) , , , , ) , . , ) , , , ) , , , , ) , , , . 2. , , .

( ) . , . 4. 136 , . 139 1. 123 1 3 124, () . 2. , 123 1 3 124, , , . 3. , . 4. , , , . . 5. , . 140 1. 1 3 139, 123 1 3 124 . 2. 123, . . 2251/1994. 3. 1 3 124,

2355

, , 132. 4. . . 141 : ) , ) , , ) . 142 1. , . 2. . 3. 145. 4. . 5. , , , . . 143 1. , , 2 124, , , , . 2. , , ... ,

2356

( ) ... . 3. . , . . . 4. ... . , , . , , . 5. ... . 6. , . . . (. 2717/1999, 97). . . 7. . 8. . . 146 1. , , 144, . 2. . 3. , ,

. , , . . 3. , , , . 4. , . 144 1. . 2. . . 3. . 4. (60) 3. 145 1. , , . 2. , . , , , , , , , , , , , 62 (.. 3026/1954, 235), 14 . 2190/1994 ( 28) . , ,

( ) . 147 1. , , , . , . 2. . . 3. . . 4. ( ). , , , , , . . 148 1. . 2. . 3. . , . 4. 3 2 171 175 , 3 . 5. 4 .

2357

149 1. , , , , , , . 2. 1 , 177 2. 3. . 4. . 5. , , . 6. , , 148 3, 3. 150 1. 125 , , . 2. : ) , , , ) , , ) . , .

2358

( )3. , , , . 4. , , , . , : ) , ) , ) , , ) , . 5. 4 , : ) , , , , , ) , , , , . 6. 401 402 , . 7. 3 4 , : ) , ) , , 3 4, ) ) . 8. 1 2, . 1 3, , . 9. , . 10. .

3. , 3.000 10.000 , . . 947 . 4. 2 , . 5. , . 6. , . 7. , , , . 8. , , , . 9. , . . . 10. 1 , . 11. , , . 151 1. , , , , . . 2. , , , , .

( ) 152 , , , , . 173 193 . 153 1. . 2. . 3. , , , . , . 4. , . 5. . 4 7 154. 6. , , . 7. , , , . 8. ,

2359

. 154 1. , , , . , , , . 691 2 . 2. , , . 3. , . 4. , , . 5. , . 6. 1 , . , . 7. , , , , . 155 , 150 154 .

2360

( ) 156 , , 159 1. . 2. . . 3. , , . 160 1. : . , , , . , , , . , , , , . 2. , . 3. : . , . , , . , , , , , . 4. .

1. : ) 125 3 , ) , 125 3 , ) , , ) 125 4 , . 2. 1 , 6.000 30.000 . . 3. 3 123 2.000 . 4. . 157 1. , , , , . , . 2. . 158 1. , , . 2. , , , .

( )5. . 161 1. 123 124. 2. , . 3. 123 1 , . 4. 34 35 207/2009/ (L 78), . 5. . 6. . 162 1. . 2. 123 160 1 . 3. 124 , , . 4. 161 . , . 163 1. , , , ,

2361

, , . 2. , , , . 3. , , , . 4. , , , , , , . . 5. , , . 6. , . 7. . 8. , . 164 1. . 2783/2000 ( 1). 2. . 165 :

2362

( ) , . 2. , . 169 . , (2) . , . 170 , 171 1. , . 2. . 3. , . 172 1. , 144, , 140, , 162, , , , . 2 139, , 17.1 . , 2 139 . 2. 1 ,

. , 173 . . , 166 . 1 . . , . . , . . , . . , . . , . . , 3 (1) (2) . . , 10 , . 2783/ 2000 (1). . , 171 . 2 . 166 1. , : . . . . 2. . 167 ( VI) . 9 . . 168 1. , 166,

( ) . 3. , 5 17 . 4. , 17.1 17.3 . . . 173 1. , , , , , ( VII). 2. 1 , . 3. , 1 135 136, , , . 4. , 135 136 . 5. , 5 . 2 . , , 138 139. , , .

2363

6. . 7. , , , . . 174 1. 160 161. , , , , , , 19 . 2. , , , , , . , , , . . . 175 1. . 2. , .

2364

( ) . IA , 178 , , , . 179 1. : . . . . . . . . . . . 129 133 . 1 . . . . . , . . 110 20 110 20 90 20 50 20 90 90

176 1. . 1 135 1 2 136, , . 2. , . 3. , VIII . , 137, 138 139. 4. . . 177 1. , . 2. (. 213/1975), . 3. , , . 4. . 5. 1 136 . . 6.

40 15 15 110

70

40 110 1

2. , , . 180 , , , . 2505/1997 ( 118). IX .

( ) 181 , : ) , ) , ) , , ) , , ) ) . 182 1. , , . 2. , . 3. , . 4. , , . 5. , , . 6. , 149, , , . 7. . 8. 124 4 . 9. , , . , , , 123 124. 183

2365

, 179 181, . 2239/1994 ( 152), .. 353/1998 ( 235), 9 .. 20/27.12.1939 ( 553), . . 184 1. , . . , , . 2. , , (...), 6 . 3. , , 189 190 . 185 1. , (), , . , , NATIONAL COMMITTEE OF THE HELLENIC TRADEMARK. 2. : ) , , . ) , .

2366

( ) . 8. . , . , , , , (...), , (....), (....), (), () , . 9. , , . 10. 14 . 2190/1994 ( 28) . 11. . 14 . 2190/1994 ( 28) , . . , , . 12. , , (. 2690/ 1999, 45). 186 1. : ) , , : ) , ) , , , ) , , ) . ) . ) , .

) o . ) . ) . ) . ) () . ) . ) . ) () . 3. , , 10 , . , . 4. , . , , , . . , , . . 5. , . , . , . 6. 2 , , 3. , 3. , 4. , 4. 7. ,

( )) , . ) , , , .., . ) . ) , , . 2. , , , , , , . 187 , , , , . , , , . . : ) , . ) , , , , , . ) . ) , . , . . ) . ) . ) , , . 188

2367

1. : ) , ) ) ( ) . 2. , , , , . , . 3. (, , ), , , . 4. , , . , , . 5. : ) , ) , , ) , , , , , . 6. ( ) , , . , , . 189 1. . 2. 187, , , , .

2368

( ) 191 1. . . 2. : ) , ) , ) . 3. , . 192 1. , , 187 . 2. : ) , , . , , , , ) . ) 187. ) , , , , . ) , . , , , . 3. 187 ,

3. , , . , , . , 187, , , . 4. , . . 190 1. , , , . , , , , . , , , , , . 2. , . , . 3. , . 4. .

( ) . 4. 187 , , . , 5. 187 , , / , , . 6. , / , , , , . , 187 , . 7. . 8. , , . , , , 187. , , . 185 . 193 : ) ,

2369

) 1 192, ) 8 192, ) , ) , ) . 194 x 1. , 187 , : ) , ) . 2. 1 : ) 187 ) ) . 3. , . , , , . 187. 4. , , : ) , 3.000 300.000 , , , / , ) ,

2370

( ) 197 1. ( 197 204), : ) . ) , , , , . ) , , , . 2. : ) ) , o 198, . . 3. , 703 707 . 198 1. , , 2 197, : ) (..). , . 3386/2005 ( 212). ) , , , , , , , , , , . ) , (16661688). ) o. 2. 1 :

) , ) , , . 5. , 4, . 195 1. , , 1 3 194, (30) , / , . , . . 2. . , , , : ) . , ) , ) , . 3. . 4. . 196 , 195, , , .

( )) , ..., , , . ) 1. ) . ) 199 , . ) . 3. .. ... , , , , , . . 4. , , , (...), 7. 5. . , , 1. , ... . 6. ... , , , . 7. . ... , , 197, ..., . 199 1. , . .

2371

2. , 1 198. 3. , 8 . 1599/1986 ( 75), : ) , , , , , , , , , , , ) , , ) ) , . , , . 4. (....). 200 1. . , , . 2. : ) , , ... . , , , . ) , , , . 2 . 2251/1994 ( 191). 3. , (12) , (6) , . . , (12) . (3) .

2372

( ) . 7. . , , , . 8. , , 8 . 1599/1986, , ... , . 9. , , 198 1, 2 3 . 10. , . 11. ... , . 201 : ) , , , , , . ) , ( ) , . ) , , . 3691/2008 (166). 202 , 1 198 ..., (6) (2) (5.000) (30.000) .

4. , , . . (8) , (4) , , . , , , . , , , , 1/3 , . , () . 5. , . , , , , , . , , . , . , , . 6. ,

( ) 203 1. , , , , , . : ) , , . ) . ) , , , , , . . , . . 2. . 3. : ) 197 204 . ) . ) , , . 4. , . , . 5. : ) . ) (2.000) (10.000) . ) (1) . ) . ) 198.

2373

6. , , , , . . , (1) . . 7. , , ... . 204 1. , , , 1 2 198. 2. : ) .. 248/1993 ( 108), . 1 2 , ..., ) . 3. 197 204 , 1 2 203 (3) . , 205 1. , , , , , , () . 199/2008 25 2008 ,

2374

( ), . 3. , , , , . 4. ( 4 5 , ), , , , , , , , , , , . 207 (. 2932/2001) 1. . 3 . 2932/ 2001 ( 145), . 2 35 . 3153/2003 ( 153), : 3. , 3 . 2 . 4014/2011, . , , 3 . 2 4 . 3 . 4014/2011, , . 14 . 2 . 2971/2001 3 . 2 . 3 4 . 4014/2011 , , .

, () . 2. , (). 3. , () , () , . 4. () () , () . 861/2006 22 2006 , (E EL 160 14.6.2006) , . 5. , , . 6. , , , , . 206 1. , , , , . 2. ,

( )2. 19 . 2932/2001 (145), 35 44 . 3153/2003 (153), 6 : 6. , 3, . 3. . 2932/2001, , , . . 4. . 9 . 2932/2001 : ) , , , , : ) , ( , , ..) (, ..), (), , , , (), ) , ) 100.000,00 ... ) . . 208 ... . 3 . 2688/ 1999 ( 40) 3 : 3. ... .. , ... .., ,

2375

, : ) , ( , , ..) (, ..), (), , , , (), ) , ) 100.000,00 ... ) . . 209 ... 2. . 3 . 2688/ 1999, 32 . 3153/ 2003 ( 153), 3 : 3. ... .. , ... .. , , : ) , ( , , ..) (, ..), (), , , , (), ) , ) 100.000,00 ...

2376

( ) ISPS (International Ship and Port Facility Security), . 3622/2007 (284), Schengen, () 725/2004, 2005/65 , (....) (...), , , , , . 3 . 211 , , ( ), .. 23/2000 ( 18) ( ) , NATURA 2000, , . 212 13 .. 14/1939 . 2 13 .. 14/ 1939 ( 24), . 1 4 .. 158/1969 ( 63), : ) 500 3.000 . 213 1. 1 27 . 3863/2010 ( 115) : 1. 1.4.2012 (...), (....), (....), (.....), (......), (..), (.....), (..) (), . , , (...) (...) 1.4.2012

) . . 210 (. 2971/2001) 18 . 2971/2001 ( 285) 4 5 : 4. , , , 2, , : ) , ( , , ..) (, ..), (), , , , (), ) , ) 100.000,00 ... ) . 3 . 5. , , 2, / , : ) , , , , , A.T.M. , , .. )

( ) , , . , () (...). 2. 3 .. 792/1978, 1 . 1085/1980, : ) 10 , . 3. I II 32 . 2166/1993 ( 137) , , X . 214 205 . 3816/1958 ( 32), 1 . 15 . 1711/1987, : 205 : ) , , (....), ) , ) , ) , . . 215 .... . 2 29 . 3986/2011 ( 152), . 5 38

2377

. 4024/2011 ( 226), : , , (....), , , . 216 . 2 3 . 3130/2003 ( 76) : . 217 , , . 1 53 . 2935/2001 (162) : , , , . , ..15/ 2007 ( 11), . 218 .. .. .. , , , 1 7 . 3490/2006 ( 206) , , . . 219 . 4 83 .. 792/1978 ( 220), . 3 39 . 2008/1992 ( 16), : 4. , .., .

2378

( )4. , , , , . 5. , 3 5 , , , (...), (12) , . 6. , . , 3, 2. , (20) . 7. , , , , , . 8. , . 5 . 2 . 3886/2010 ( 173) , , , 7 19 .. 774/1980 ( 189) . , . . , , , ,

(10%), (50%) , 32 . 2638/1998, (50%) . 220 1. . 2932/2001 ( 145), 5 . 3482/2006 ( 163) 27 . 3511/2006 ( 258), 8, 28 . 3153/2003 ( 153), 3 19 . 3409/2005 ( 273), : 1. 3 5 , , , , . 2. , 30 , , , , , , , , , . 3. , , , , , , , , , , , , , , .

( ) , . 9. ( ) , , , , , , , . , 1 . 3755/2009 ( 52). , , , , . 10. , , , , , , , (4) . 11. , ( ) , , , , , , , , , , , . ( ) , , 9. , ...

2379

9, . 12. . 13. , .. 118/2007 ( 150), , , , , . 14. . 2932/2001 ( 145), , , , 11 12, . , , , , . 2932/2001 ( 145), . 221 H 17 . 3887/2010 ( 174) , , , (...) , , 31.12.2017, , , , , . 17 . 3887/2010 . 222 1 4 . 3872/2010 ( 148) : 1 1. , 165 . 3 .. 187/1973 ( 261),

2380

( ) 42, 44, 45, 157 180 . 223 . 7 1 . 2286/1995 ( 19), . 7 8 . 2741/ 1999 ( 199), : , , , . 40 42 .. 173/1990 ( 62) . 2286/1995 ( 19). 224 1. , , . 2. , , , . , . 225 ... . 3 20 . 2638/1998 ( 204), : (), (), , , (..) . .

(...), , , , 49 , , , () . (48) . , , 49 . 2. 2 3 .. 122/1995 ( 75) , , .. 23/1999 (17), , , 1. 3. 1 2 6 . 2399/1996 (90). 2 1. ..., 1 24 . 3409/2005, . (...). 2. , , / , . 3. , , NAT . 4. 1 1 . 3 , ,

( ) , , , , , , . 226 . 1 14 . 2971/2001 ( 187) , , .... ..., 9 10 27 31.12.2013, . 227 . 9 14 . 2971/2001 . 8 14 . 2971/2001, . 9 7 14 . 4002/2011 : , .., , , . . . . 228 1. 1 . 3982/2011 (143) : 1 16 3, , , , , . 2. . 3 2 . 3982/2011 :

2381

3. : : ) , ) , ) , ) , ) , , ) , ) ) . 3. 2 . 3982/2011 5 : 5. : , , 3 2 , , . . . , : 1, 2, 3 4, 1 . 4. . 1 3 . 3982/ 2011 : , , , , , , . : ) , ) , ) , ) , , ) , , , , , , ) , ) , ) , , ) , ) , , ) , . 5. 4 . 3982/2011 4 : 4 , , 1. , , ,

2382

( )2. 2 4 , . 6422/1934, , , 3 2, , 1 . 6422/1934 . 7. . 14 17 . 3982/2011 : 14. : . 3852/2010 ( 87) .. 78/2006 ( 80), , .. 96/1973 ( 172), , .. 381/1989 (168), . 2081/1992 ( 154), 27.11/14.12.1926 ( 430). 8. 3, 4, 5 24 . 3982/ 2011 : 3. , , , , , . 4. , 1 , , . 5. , , , , , , . 9. . 1 29 . 3982/2011 7 :

1 3 , 19, , , . 2. , : ) . ) , , . ) , . ) 1 5, , , , . ) , , . ) , 11 5, . ) . 6. 16 . 3982/2011 : 16 1. 4 4 3 13 , . 6422/1934 ( 412), , , 3 2, .

( )7. , , , , , (....). 10. 29 . 3982/2011 9 : 9. , , , . 11. , , 17.6.2011 , . 12. . 1 43 . 3982/2011 : ) , , , . 13. . 1 64 . 3982/2011 : :. 14. 52 . 3982/2011 11 : 11. , (10%) . . 15. . 3 56 . 3982/2011 : , , , . 229 1. . 3 16 . 3325/ 2005 ( 68) : () , . 4 41 . 3982/2011 (143), .

2383

2. , , . , , : ) ) , , , . . 2960/2001 . 230 (...) .. (......) .. 1. , , 2 16 . 3066/2002 ( 252), : ) (5) , , : (1) , . (2) . (3) , . (4) , . (5) , . ) .. , . , . 3 1 4 1 2 . 3016/2002 (110) . .. . .. . ) , , . . ,

2384

( ) (bake off). 232 .. ... 1. .. 2190/1920 . 3190/1955 , / ..., , . . / ... . 2. , , / ..., . 233 (. 3959/2011) (. 3912/2011) 1. . 5 39 . 3959/2011 ( 93) : 5. 44, , 1, 2 3, , , , , (15.000) 1% , 10 . , . 2. 44 . 3959/2011 7 : 7. (6) : ) 39 , . ) 38 . ) , 38 39, , .

. ) , , , . 10 3 . 3429/2005 (314). 2. . 5 16 . 4038/ 2012 ( 14) : , , , . 3. . 14 16 . 4038/2011 : , , , . , . 231 (. 3526/2007) . 1 5 . 3526/2007 (24), 15 . 3853/2010, : 1. , , , . , . : , , , , , . . , , , , , . ,

( )) , 1, 2 3 39, , , 1 39, , , . 3. . 4 50 . 3959/2011 : 4. , , 1 2012, 80% , 31 2011. . 234 99 . 1. . 1 99 . 3588/ 2007 ( 153), 12 . 4013/2011 ( 204), : , , 106. 2. . 6 100 . 3588/ 2007, 12 . 4013/2011, : . 3. . 1 101 . 3588/2007, 12 . 4013/ 2011, : 1. , , , 99 . 2, (2) , , , 102. , (1) . 4. . 5 102 . 3588/2007, 12 . 4013/2011, : , ,

2385

. 5. . 3 103 . 3588/ 2007, 12 . 4013/2011, : . 6. . 5 103 . 3588/2007, 12 . 4013/ 2011, : 5. , , , , . , 1 . 7. 103 . 3588/2007, 12 . 4013/ 2011, 7 : 7. (2) 101. 8. (6) 1 106 . 3588/2007, 12 . 4013/2011, (3) . 9. . 1 106 . 3588/2007, 12 . 4013/2011, i : i. . . 10. . 3 106 . 3588/2007, 12 . 4013/2011, : 3. . , , . 11. 106 . 3588/2007, 12 . 4013/2011, 6: 6. .

2386

( ) : ) ) . ) , , . ) , , , () . 5 1 . 3614/2007. 1.6.2012 . ) . 2 1 . 3297/2004 ( 259), . 2 16 . 4013/2011 ( 204), , . 236 1. 3 . 3668/2008 ( 115) : 3 1. (3.000) 1 2 . 2. (3.000) , . , (5) , . (10) . 3. . 2. 8 . 3668/2008 : 8 1. 1 2

12. 106 . 3588/2007, 12 . 4013/2011, : ) 3 106 : 3. : () . () 25 . 1882/1990 ( 43), , 100. 3 113 . () 4, : 4. 3 . () 4 5. 13. , , . (2) 1 101, , , (1) , (4) 1 . 235 , 1.6.2012: ) , (.. 197/1997, 156, 2 .. 185/2009), 1 1 2 . 96/2010 ( 170), , . ) 9 . 3892/2010 ( 189), , , . ) , ,

( ) (30) . 2. , . (15) . (45) . 3. , . (45) , . 4. (30) , (5) , . , . 5. 2 3 1 66 . 20% . 3. 8 . 3668/2008 ( 115) 8 : 8 1. 5, 1, 7, 10, . 2323/1995 (145) 1, 1, 2 35 , 15 30 , (1.000) (30.000) , , , . 2. 3 8 . 3. , 1, , .

2387

4. 1 .... (.. 356/1974, 90) , . 4. . 3728/2008 ( 258) : ) 2 9 . 3728/2008 : , 2 10 . ) . 2 10 . 3728/2008, : , , . 237 .... .. ... .. 1. ... .. 1016/01// 86/530 (.... ..) .. 41867/06//98/45 . 2. 6879 .. 2190/20 30.11.2011. 3. , , 31.1.2012 .. , 1 5 . 2166/1993 ( 137) . 4. 33.800.000,00 146.500,00 400,00 , 113 , 1.300,00 , 33.946.900,00 26.113 , 1.300,00 .

2388

( ). , , 11. 2 . . 1 4 . 4013/2011 : , , , , . . . 3 4 . 4013/2011 : 3. , . . , . , , () 20072013, () , . 0,10% , ..., , . , . . , , , , . 2011 2012 , . 3. 5 . 4013/2011 ( 204) 4 5 : 4. . 9 30 . 2324/1995 . 5. ,

5. 3 . 6. 1.12.2011 . 7. , , , , , .... .., , , , . 8. , .... .. , , . 9. . 10. , , 1 5 . 2166/1993. 11. . 12. , 4 ( .. & ... 2062/7.10.2009), .... .. 13. , 66 . 2 . 4002/2011 ( 180), 34 6 7 . 4024/2011 ( 226). 14. ... .. .. 15. . 238 (. 4013/2011) 1. 2 . 4013/2011 ( 204) : 2 :

( ) , , 26 .... (. 3528/2007). 4. . 1 8 . 4013/2011, : ) . 5. 9 . 4013/2011 6 : 6. ) , : ) , ) ) , . , ) ) . ) . , , . ) , . , , . ) , 1 1 . 2362/ 1995 ( 247). , ... 33/2006, . , , .... ) , , , , , , , , , ,

2389

, , . . ) , . 239 1. 12 .. 138/1993 ( 55) 1 35 .. 346/1998 ( 230), , . 2. .. 60/2007 ( 64) , , ( ) , 1 . 2362/1995 ( 247). 3. , , : ) , , , , ) , , () , ) , , , , ) , , ) , , , ) , ,

2390

( ) .. .... ..: ) ) . (....). , , .. .., , . . .. .... .. , ( ....) . ...., (10) . (10) .... .... . , .... , . 33/2006 ( 280), 11 . 3833/2010 ( 40) 20 21 . 4057/2012 ( 54), . 3 , .. .... .. 33/2006 ( 280), 11 . 3833/2010 ( 40) 20 21 . 4057/2012 ( 54), .. , ...., , .. .... .. . H , , .. .... .., ( ....) 11 . 1 . 1649/1986 ( 149) 33/2006 ( 280), 11 . 3833/2010 (

, (, .., ..), . .. 118/2007 ( 150) . 4. , ( ), , , , , 2, , . , , , , . 5. 6, , 1 . 2362/1995. 6. ... 7. 1 56 .. 60/2007 ( 64) : , , 31 , , 57, , , . 8. . 6 10 . 3886/2010 ( 173) : 6. , , , , . 240 .... .. ... .. 1. . 6 . 3912/2011 ( 17) : .

( )40) 20 21 . 4057/2012 ( 54), . . 2. 19 . 3429/2005 ( 314), 17 . 4013/2011 ( 204), : , ... .. .. (.... ..), 2 . 3899/2010, . 3. 4 1 . 3912/2011 (17) , . 241 (. 3299/2004) 1. . 29.1.2010 , , . 3299/2004, . 1 5 , , , . . . , , , , , . 2. . 3299/2004, , , , , , . .

2391

3. 1 2 (3) . 4. . , , . 3299/2004 2601/1998 1892/1990, 15 7 . 3299/2004. , , , . . 15 7 . 3299/2004. , (11), . 5. (1) . 2601/1998 ( 81) 3299/2004, . 5 18 . 4013/2011, . 2601/1998. 6. , 1892/1990 ( 101), 2601/1998 ( 81), 3299/2004 ( 261) 3908/2011 ( 8), , . , , , , , . , . , , , , , , , . , (1/5) , (500) . , , (1.500) , ...

2392

( ) , 1 ( 1: ) ( : ). , . . , . . . , 3908/2011, . 11. 11 . 3908/2011 8, : 8. , , . 3908/2011 ( 8//1.2.2011) .. 33/2011 ( 83//14.4.2011), , , 2 9 . 3908/2011, (). . , , . 12. 11 . 3908/2011 9 : 9. 4 .. 33/ 2011 . 3908/2011 ( 83//14.4.2011) . 13. 11 . 3908/2011 10, : 10. , , , 5 1 .. 33/2011 ( 83/ /1442011)

, , . 7. H 1 3 1 . 3908/2011 ( 8) : , , , , . (60%) . 10%. 8. . 8 5 . 3908/2011 : , , () . 800/2008 6 2008, (10.000.000) (20.000.000) . . 9. To 7 3 . 3908/2011 : 3. 6 . 10. 8 7 . 3908/2011 : 7. , (2) , , . , , .. 17299/ 20.4.2011 ( 652/20.4.2011), .

( ) 3299/2004 3908/2011 . , , , . 14. 12 5, . 3908/2011 : 7 11 .. 33/2011 ( 83) , , . 15. 14 . 3908/2011 : 14 . , 10% . , . : ) (.. , ), ) ( ), ) . 3908/2011 . : ) , )