ΑΣΕΠ-400 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

73
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ALEXANDER ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ». ΑΘΗΝΑ. ΚΑΡΥΤΣΗ 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ,ΤΗΛ: 210-3313155 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 21 ΤΗΛ:22310546669. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ALEXANDER ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ – ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΚΟΝΤΟ BSc. – MBA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : ΓΕΩΛΟΓΟΣ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ SOS ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. 94 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 1. Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας έγινε από τους Ζακ Μονέ και Ρομπέρ Σουμάν και ονομάστηκε: α. Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα β. Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας γ. Ευρωπαϊκή και οικονομική Κοινότητα 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από: α. 15 μέλη β. 20 μέλη γ. 27 μέλη 3. Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο συντίθεται από: α. Τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών β. Τους Υπουργούς Άμυνας των κρατών μελών γ. Τους Αρχηγούς κρατών μελών ή Κυβερνήσεων 4. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορίζεται από: www.alexander.edu.gr

Transcript of ΑΣΕΠ-400 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ALEXANDER ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ». ΑΘΗΝΑ. ΚΑΡΥΤΣΗ 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ,ΤΗΛ: 210-3313155 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ 21 ΤΗΛ:22310546669.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ALEXANDER ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ – ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΚΟΝΤΟ BSc. – MBA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : ΓΕΩΛΟΓΟΣ

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ SOS ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

94 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας έγινε από τους Ζακ Μονέ και Ρομπέρ Σουμάν και ονομάστηκε:

α. Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβαβ. Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειαςγ. Ευρωπαϊκή και οικονομική Κοινότητα

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από:

α. 15 μέληβ. 20 μέληγ. 27 μέλη

3. Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο συντίθεται από:

α. Τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελώνβ. Τους Υπουργούς Άμυνας των κρατών μελώνγ. Τους Αρχηγούς κρατών μελών ή Κυβερνήσεων

4. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορίζεται από:

α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοβ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιογ. Το Συμβούλιο από κοινού με την Επιτροπήδ. Την Επιτροπή

5. Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κατά μέγιστο αριθμό:

www.alexander.edu.gr

α. 15 συνθέσειςβ. 9 συνθέσειςγ. 27 συνθέσεις

6. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφτηκε το:

α. 1952β. 1986γ. 1992

7. Τα κοινά χαρακτηριστικά των ομοσπονδιακών κρατών είναι:

α. Δύο σχετικά αυτόνομα επίπεδα κυβέρνησηςβ. Γραπτό σύνταγμαγ. Συνταγματικός διαιτητήςδ. Όλα τα παραπάνω

8. Ο δεύτερος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει:

α. Τις κοινοτικές πολιτικές β. Την αστυνομική και δικαστική συνεργασίαγ. Την Ευρωπαϊκή πολιτική Άμυνας και Ασφάλειαςδ. Τίποτα από τα παραπάνω

9. Τα μέσα ολοκλήρωσης του 2ου βάθρου της Ε.Ε. είναι:

α. Κοινές δράσειςβ. Κοινές θέσειςγ. Κοινές στρατηγικέςδ. Όλα τα παραπάνω

10. Η Κοινοτική μέθοδος λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες:

α. Διαβούλευση, συνεργασία, συναπόφαση, σύμφωνη γνώμη β. Διαβούλευση, συνήθης διαδικασία, σύμφωνη άποψη γ. Διαβούλευση, συναπόφαση, σύμφωνη γνώμη

11. Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. το Συμβούλιο μπορεί να λάβει μέτρα:

α. Για την εφαρμογή ενιαίων δικονομικών κανόνων για την διεξαγωγή πολιτικών δικών β. Για καθορισμό ελάχιστων κοινών προδιαγραφών για την παροχή καθεστώτος προσωρινής προστασίας προσφύγων γ. Για τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης και παράνομης διαμονής και για τον επαναπατρισμό των παράνομα διαμενόντων στην Ε.Ε.

12. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

α. Δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

www.alexander.edu.gr

β. Αποτελεί κοινοτικό δίκαιο γ. Αποτελεί πηγή του κοινοτικού δικαίου

13. Με την πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύνολο των Κρατών μελών ανέρχεται στον αριθμό 27. Ποιες είναι οι δύο χρονικά τελευταίες χώρες που προσχώρησαν στην Ε.Ε.;

α. Ρουμανία – Ουγγαρία β. Ρουμανία – Σλοβενία γ. Βουλγαρία – Ρουμανία δ. Βουλγαρία – Μάλτα

14. Στο πλαίσιο της Ένδικης Προστασίας στην Ε.Ε. η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει κατά:

α. Φυσικών προσώπων β. Κράτους μέλους γ. Των Εθνικών Κυβερνήσεων δ. Των Εθνικών Κοινοβουλίων

15. Το πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελείται από:

α. 27 δικαστές β. 25 δικαστές γ. 27 δικαστές τουλάχιστον δ. 25 δικαστές τουλάχιστον

16. Στο πλαίσιο της προδικαστικής παραπομπής το ΔΕΚ συμβάλει στην ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Εντοπίσατε το λάθος:

α. Η διαδικασία προϋποθέτει δίκη εκκρεμή ενώπιον εθνικού δικαστηρίου β. Το ερώτημα προς το ΔΕΚ υποβάλλεται από κάθε είδους εθνικό δικαστήριο των κρατών μελών γ. Τα δικαστήρια που δικάζουν μία υπόθεση σε τελευταίο βαθμό είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν προδικαστικό ερώτημα δ. Τα δικαστήρια που δικάζουν μία υπόθεση σε τελευταίο βαθμό δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν προδικαστικό ερώτημα αλλά έχουν απλό δικαίωμα.

17. Μια κοινοτική οδηγία δεν διέπεται από την αρχή της αμεσότητας στη σχέση της με το εθνικό δίκαιο, όμως σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί μια οδηγία να έχει άμεσα αποτέλεσμα;

α. Να έχει παρέλθει η προθεσμία για την ενσωμάτωση και το κράτος μέλος να έχει μείνει άπραγο β. Από την οδηγία να αντλούνται δικαιώματα υπέρ των ιδιωτών γ. Το περιεχόμενο της διάταξης να είναι ανεπιφύλακτο και σαφές δ. Σε όλες τις παραπάνω

18. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν πηγή δικαίου της ευρωπαϊκής έννομης τάξης;

www.alexander.edu.gr

α. Κανονισμοί, οδηγίες, κοινές θέσεις β. Κανονισμοί, αποφάσεις – πλαίσιο, οδηγίες γ. Οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις δ. Κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις – γνώμες 19. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί πράξη στο πλαίσιο της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις:

α. Κοινές θέσεις β. Αποφάσεις - πλαίσιο γ. Αποφάσεις δ. Διεθνείς συμβάσεις ε. Όλα τα παραπάνω

20. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ αναγνώρισε ρητές εξουσίες της Ε.Ε. για συνομολόγηση διεθνών συνθηκών στους εξής τομείς:

α. Συμφωνίες για νομισματικά ή συναλλαγματικά ζητήματα β. Κοινωνική πολιτική γ. Περιφερειακή πολιτική δ. Συμφωνίες για μεταναστευτικά ζητήματα

21. Οι κοινοτικές αρμοδιότητες χωρίζονται σε:

α. Αποκλειστικές και Κοινές β. Κοινές και Συντρέχουσες γ. Ενιαίες και αποκλειστικές

22. Η βασική μέθοδος λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του 2ου βάθρου (ΚΕΠΠΑ) είναι:

α. Η κοινοτική μέθοδος β. Η ομοφωνία γ. Ειδική πλειοψηφία

23. Για την λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο μετά της συνθήκης της Νίκαιας απαιτείται:

α. Το 74,78% των ψήφων β. Το 78,74% των ψήφων γ. Το 73,8% των ψήφων δ. Το 100% των ψήφων

24. Η Συμφωνία του St. Mallo αποτέλεσε σταθμό για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής πολιτικής και η οποία πραγματοποιήθηκε στις:

α. 3-4 Νοέμβρη 1998 β. 3-4 Δεκέμβρη 1998 γ. 3-4 Μάρτη 2001

25. Ο όρος Εσωτερική Αγορά περιγράφει ένα χώρο στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των:

www.alexander.edu.gr

α. Πολιτών, των κεφαλαίων, της εργασίας, των εμπορευμάτων β. Μεταναστών, πολιτών, κεφαλαίων, υπηρεσιών γ. Εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και των κεφαλαίων

26. Τα «κριτήρια» της Κοπεγχάγης αποτελούν τους όρους προσχώρησης νέων μελών, στην Ε.Ε.. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κριτήριο;

α. Το φιλελεύθερο κεκτημένο β. Η οικονομία της αγοράς γ. Η ένταξη στην ΟΝΕ

27. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει σαν κύριο στόχο την:

α. Εκπροσώπηση των εθνικών κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης β. Εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών γ. Εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης

28. Πόσα είναι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

α. 27 β. 25 γ. 15

29. Όταν κάνουμε λόγο για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφερόμαστε στον βασικό ρόλο του θεσμικού «τριγώνου» το οποίο αποτελείται από:

α. Την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο β. Το Συμβούλιο των Υπουργών, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο γ. Την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

30. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί ένα σύνολο μηχανισμών που ρυθμίζουν την παραγωγή, την εμπορία και την μεταποίηση των Αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από:

α. Τη Συνθήκη της Ρώμης β. Την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη γ. Τη Συνθήκη του Άμστερνταμ

31. Από τα κοινοβουλευτικά κόμματα στη χώρα μας ποιο από τα παρακάτω δενανήκει στην σοσιαλιστική οικογένεια;

α) ΝΔ β) ΠΑΣΟΚγ) ΣΥΡΙΖΑ δ) ΚΚΕ

32. Η έννοια του «πανσυλλεκτικού» κόμματος ανήκει στον:

α) M. Duvengerβ) O. Kirchheimer

www.alexander.edu.gr

γ) R. Dahl

33. Τα αρχικά γράμματα Γ.Σ.Ε.Ε σημαίνουν:

α) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος β) Γενική Συνομοσπονδία Ελευθέρων Επαγγελματιών γ) Γενική Συνομοσπονδία Ελευθέρων Εργατών

34. Ποια από τις παρακάτω οργανώσεις δεν αποτελεί ομάδα συμφερόντων:

α) ΑΔΕΔΥ β) WWF γ) ΟΑΕΔ

35. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στην παρούσα κοινοβουλευτική σύνθεση συμμετέχουν:

α) 3 κόμματα β) 4 κόμματα γ) 5 κόμματα

36. Ποιος από τους παρακάτω τύπους χαρακτηρίζει το πολίτευμα της Ιταλίας:

α) Βασιλευομένη Δημοκρατία β) Ομοσπονδιακή Δημοκρατία γ) Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

37. Ποια από τις παρακάτω χώρες δεν διαθέτει Συνταγματικό Δικαστήριο:

α) ΗΠΑ β) Γερμανία γ) Ελλάδα

38. Ποιος ήταν ο πρώτος Αυτοκράτορας της Ρώμης:

α) Ο Ιούλιος Καίσαρας β) Μάρκος Αντώνιος γ) Ο Οκταβιανός Αύγουστοςδ) Ο Πομπαίος

39. Ποιος αυτοκράτορας του Βυζαντίου βασίλευσε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

α) Ο Ηράκλειος β) Ο Ιουστινιανός γ) Ο Οκταβιανός Αύγουστος δ) Ο Πομπαίος

40. Η Συνθήκη των Σεβρών με την οποία η Ελλάδα γινόταν «των δυο ηπείρων και των πέντε θαλασσών» υπεγράφη:

www.alexander.edu.gr

α) Το 1918β) Το 1920γ) Το 1919δ) Το 1921

41. Αρμόδιο για την εκδίκαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και Υφυπουργών είναι:

α) Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο β) Το Συμβούλιο Επικρατείας γ) Ο Άρειος Πάγος δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο

42. Η μάχη το Βατερλό με την οποία τερματίστηκε η κυριαρχία της Γαλλίας και του Ναπολέοντα έγινε:

α) Το 1812β) Το 1814γ) Το 1815δ) Το 1820

43. Ο ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα Παύλος Μελάς είχε το εξής ψευδώνυμο:

α) Μίκης Ζέζας β) Τέλος Άγρας γ) Καπετάν Νικηφόρος δ) Καπετάν Άρης

44. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα κοινωνικά δικαιώματα

α) Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλισηβ) Το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων γ) Το δικαίωμα στην υγείαδ) Το δικαίωμα στην παιδεία

45. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα ατομικά δικαιώματα

α) Η αρχή της Ισότητας έναντι στο νόμο β) Η αρχή της Ελευθερίας γ) Το δικαίωμα του εκλέγειν δ) Η δικαστική προστασία

46. Η αρχή του διαχωρισμού των λειτουργιών κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1986/2001:

α) Στο άρθρο 1β) Στο άρθρο 26γ) Στο άρθρο 120δ) Στο άρθρο 22

47. Το δικαίωμα και η προστασία της ιδιοκτησίας κατοχυρώνεται στο Ελληνικό Σύνταγμα:

www.alexander.edu.gr

α) Στο άρθρο 17β) Στο άρθρο 8γ) Στο άρθρο 25δ) Στο άρθρο 62

48. Η αρχή του πολυκομματισμού και της ελευθερίας δράσης των πολιτικών κομμάτων κατοχυρώνεται στο Ελληνικό Σύνταγμα:

α) Στο άρθρο 4β) Στο άρθρο 13γ) Στο άρθρο 29δ) Στο άρθρο 110

49. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος αναφέρεται στο:

α) Άρθρο 110β) Άρθρο 98γ) Άρθρο 100δ) Άρθρο 82

50. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με την συνθήκη

α) Της Γιάλτας β) Του Βερολίνου γ) Των Βερσαλλιών δ) Του ΒΕρνταίν

51. Η πολιορκία της Τροίας κράτησε

α) 5 χρόνια β) 10 χρόνιαγ) 9 χρόνια δ) 8 χρόνια

52. Ποιος από τους παρακάτω δεν πήρε μέρος στην μάχη του Μαραθώνα

α) Μιλτιάδης β) Κυναίγειρος γ) Αλκιβιάδης δ) Αριστείδης

53. Ο Άγγλος φιλέλληνας ποιητής Λόρδος Βύρων άφησε την τελευταία του πνοή:

α) Στη Ζάκυνθοβ) Στην Κέρκυρα γ) Στο Μεσολόγγιδ) Στην Άμφισα

54. Οι αδελφοί της Ελένης που ονομάστηκαν και Διόσκουροι ήταν οι:

www.alexander.edu.gr

α) Έκτορας και Έλενος β) Αγαμέμνονας και Μενέλαος γ) Κάστωρ και Πολυδεύκης δ) Διομήδης και Αινείας

55. Στην αρχαία Αθήνα οι μέτοχοι

α) Είχαν δικαίωμα απόκτησης περιουσίας β) Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα γ) Δεν μπορούσαν να μετέχουν στην Εκκλησία του Δήμου δ) Δεν πλήρωναν φόρους

56. Το Μαντείο του Ολυμπίου Διός ήταν:

α) Στην Δωδώνηβ) Στην Ολυμπία γ) Στους Δελφούς δ) Στην Ακρόπολη

57. Ο βασιλιάς της Σπάρτης που εκδιώχθηκε και κατέφυγε στους Πέρσες ασκώντας ρόλο συμβούλου του Ξέρξη ήταν

α) Ο Δημάρατος β) Ο Αγησίλαοςγ) Ο Λεωνίδας δ) Ο Άγις

58. Το Μαντείο των Δελφών ήταν αφιερωμένο

α) Σε όλους τους Θεούς στου Ολύμπου β) Στον Δία γ) Στην Αθήνα δ) Στον Απόλλωνα

59. Κατά την αρχική φάση του Πελοποννησιακού πολέμου η εγκατάσταση σπαρτιατικής φρουράς στην Δεκέλεια της Αττικής είχε ως αποτέλεσμα:

α) Την συνθηκολόγηση της Αθήνας β) Τον επιδημία που αποδεκάτισε τους Αθηναίους γ) Την έλλειψη τροφίμων και το κλείσιμο των μεταλλείων του Λαυρίου.δ) Την σκέψη της Αραιδαμείου Ειρήνης

60. Ο βασιλιάς Φίλιππος μετά την νίκη του επι των Θηβαίων και Αθηναίων στην Χαιρώνεια (338 π.χ)

α) Άρχισε την εκστρατεία του εναντίον των Περσών β) Υπέταξε ολόκληρη την Ελλάδα εκτός από την Σπάρτη γ) ίδρυσε την ένωση της Κορίνθου δηλαδή την συμμαχία των Ελλήνων εκτός των Λακεδαιμονιών. δ) Βάδισε εναντίον της Αθήνας

www.alexander.edu.gr

61. Το Λάτιο ήταν μια περιοχή που βρισκόταν:

α) Στο Βυζάντιο β) Στη Κόρινθο γ) Στην Ρώμη δ) Στην Καρχηδόνα

62. Ο Μάρκος Αυρήλιος εκτός από αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν και

α) Ποιητής β) Ρήτοραςγ) Φιλόσοφος δ) Νομικός

63. Ο στρατηγός που νίκησε τον Αννίβα και υπέταξε την Καρχηδόνα και ονομάστηκε «αφρικανός» ήταν:

α) Ο Μάρκος Αντώνιος β) Ο Αιμίλιος Παύλος γ) Ο Σκιπίων δ) Ο Πομπηίος

64. Η πόλης του Βυζαντίου ιδρύθηκε στην αρχαιότητα από:

α) Από αποίκους των Μεγάρων β) Από αποίκους της Σπάρτης γ) Από αποίκους της Κορίνθου δ) Από αποίκους της Θήβας

65. Το «υγρό πυρ» ήταν ένα αποτελεσματικό όπλο τον έσωσε την Κωνσταντινούπολη από την πολιορκία των Αράβων. Εφευρέτης ήταν:

α) Ο μηχανικός Καλλίνικος β) Ο μηχανικός Κτησίβιος γ) Ο Αρχιμήδης δ) Ο μηχανικός

66. Η μάχη του Μυριοκεφάλου της Μικράς Ασίας που κατέληξε σε καταστροφή των Βυζαντινών από τους Σελτζούκους Τούρκους έγινε:

α) Το 1110β) Το 1204γ) Το 1081δ) Το 1071

67. Το όνομα του βασιλιά της Αγγλίας που αναγκάστηκε να παραχωρήσει την «Magna Carta» δηλαδή στο χάρτη δικαιωμάτων το 1815, ήταν:

α) Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος β) Ερρικός ο έκτος γ) Ιωάννης Α΄ ο ακτήμονας δ) Ιάκωβος Α΄

www.alexander.edu.gr

68. Ποιος στοχαστής θεμελίωσε θεωρητικά την αρχή της διάκρισης των εξουσιών ( της νομοθετικής, της εκτελεστικής, της δικαστικής).

α) Ο Τζων Λοκβ) Ο Τόμας Χοκις γ) Ο Ρουσσώ δ) Ο Μοντεσκιέ

69. Ποιος έγραψε την « Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας» και θεμελίωσε την κλασσική φιλελεύθερη πολιτική οικονομία

α) Ο Ρικάρντοβ) Ο Τζων Στούαρτ Μίλγ) Ο Άνταμ Σμιθδ) Ο Κεναί

70. Ποιος ο χαρακτήρας της Γαλλικής επανάστασης του 1789

α) Εθνικός – απελευθερωτικός β) Αστικός – φιλελεύθερης γ) Αγροτικός – λαϊκισμόςδ) Εργατικός – σοσιαλιστικός

71. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης έγινε αυτοκράτορας της Γαλλίας ενώπιον του Πάπα:

α) Το 1800β) Το 1810γ) Το 1804δ) Το 1805

72. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης « ο γέρος του Μοριά», ήταν μέλος:

α) Του Ρωσικού κόμματος β) Του Αυστριακού κόμματος γ) Του Αγγλικού κόμματος δ) Του Γαλλικού κόμματος

73. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος την περίοδο της επανάστασης του 1821 -29 ήταν ηγέτης του:

α) Γαλλικού κόμματος β) Αγγλικού κόμματος γ) Ρωσικού κόμματος δ) Κανενός κόμματος

74. Την περίοδο 1828-1931 όταν κυβερνήτης του εξεργεμένου ελληνικού κράτους ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρωτεύουσα ήταν:

α) Η Αθήνα β) Η Τρίπολη

www.alexander.edu.gr

γ) Η Αίγιναδ) Το Ναύπλιο

75. Κατά την περίοδο 1833-1843 το πολίτευμα του ελληνικού κράτους ήταν:

α) Συνταγματική Μοναρχία β) Βασιλευομένη δημοκρατία γ) Απόλυτη Μοναρχία δ) Προεδρική Δημοκρατία

76. Κατά την περίοδο 1924- 1935 το πολίτευμα στην Ελλάδα ήταν:

α) Συνταγματική Μοναρχία β) Αβασίλευτη Δημοκρατία γ) Απόλυτη Μοναρχία δ) Βασιλευόμενη Δημοκρατία

77. Ο βασιλιάς Όθωνας που ήρθε στην Ελλάδα το 1833 αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει:

α) Στις 12 Οκτωβρίου 1862β) Στις 3 Μαιου 1861γ) Στις 5 Μαρτίου 1860δ) Στις 15 Μαρτίου 1863

78. Η κοινωνία των πολιτών αποτελείται από συλλογικότητες που εντάσσονται:

α) Στην αγορά β) Στο κράτος γ) Οικογενειακά και φιλικά δίκτυα δ) Σε κανένα από τα παραπάνω

79. Ποια δημόσια αρχή από τις παρακάτω δεν ανήκει στις Ανεξάρτητες Αρχές:

α) Ο Συνήγορος του Πολίτη β) Η οικονομική και κοινωνική επιτροπή γ) Η αρχή προσωπικών δεδομένων δ) Το ΑΣΕΠ

80. Με τους Νόμους 2240/1994 και 2218/1994 καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης . Τα νομαρχιακά συμβούλια:

α) Διορίζονται από τον Νομάρχη β) Διορίζοντα από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης γ) Επιλέγονται από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών δ) Εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία

81 .Με το πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» εκσυγχρονίστηκε το 1998 ο θεσμός της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας» προέβλεπε:

α) Την εθελοντική συγχώνευση δήμων και κοινοτήτων

www.alexander.edu.gr

β) Την αύξηση του αριθμού των δήμων και κοινοτήτωνγ) Την μείωση του αριθμού μέσω αναγκαστικού συγχωνεύσεων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και την αναβάθμιση τους μέσω νέων αρμοδιοτήτων. δ) Την ενίσχυση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ μέσω της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης.

82. Στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτικού συστήματος Πρωθυπουργός διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

α) Ο αρχηγός του κόμματος που διαθέτει σχετική πλειοψηφία στην Βουλή β) Ο αρχηγός του κόμματος που είναι πρώτο μεταξύ άλλων κομμάτων γ) Ο αρχηγός τους κόμματος που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλήδ) Ο αρχηγός του κόμματος που είναι πιο έμπειρος

83. Το Σύνταγμα της Ελλάδος μπορεί να αναθεωρηθεί κάθε:

α) 5 χρόνιαβ) 7 χρόνιαγ) 3 χρόνιαδ) 10 χρόνια

84. Ο Άρειος Πάγος κρίνοντας μια διάταξη ως αντισυνταγματική πρέπει:

α) Να ρωτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους β) Να παραπέμψει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο γ) Να παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο Επικράτειαςδ) Να μην την εφαρμόσει

85. Η Επιτροπή μονίμων αντιπροσώπων (coreper) αποτελείται από:

α) Τους πρέσβεις της Ελλάδας ανά τον κόσμοβ) Εθνικές αντιπροσωπείες των κρατών – μελών, οι οποίες λειτουργούν ως ένα είδος πρεσβείας στην Ε.Ε.γ) Τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών

86. Οι πρώτες εκλογές που διοργανώθηκαν για την συγκρότηση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου ήταν:

α) 1981β) 1962γ) 1979

87. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τον έλεγχο:

α) της νομισματικής πολιτικής β) της δημοσιονομικής πολιτικής γ) της χρηματοδότησης των επενδύσεων που προάγουν τους στόχους της εσωτερικής αγοράς.

88. Το Συμβούλιο Οικονομίας και Δημοσιονομικών θεμάτων (ECOFIN):

α) Συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών – μελών.β) Ρυθμίζει τις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

www.alexander.edu.gr

γ) Διαθέτει ρυθμιστική ικανότητα για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς

89. Σε ποια από τις παρακάτω διαδικασίες λήψεως αποφάσεων το κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα της αρνησυκηρίας ( veto):

α) Διαβούλευση β) Συνεργασία γ) Συναπόφαση

90. Η Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθμεί:

α) 27 βουλευτές β) 24 βουλευτές γ) 19 βουλευτές

91. Ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής (ombudsman) είναι αρμόδιος για:

α) τον έλεγχο φαινομένων κακοδιοίκησης β) τον δημοσιονομικό έλεγχο γ) την κύρωση διεθνών συμβάσεων

92. Ποιες από τις παρακάτω θεωρίες δεν ανήκει στις θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης:

α) Θεωρία του λειτουργισμού β) Θεωρία της Ομοσπονδίας γ) Συστημική θεωρία δ) Νεοθεσμική προσέγγιση

93. Η προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από τα κράτη για διάστημα:

α) 12 μηνών β) 6 μηνών γ) 18 μηνών

94. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται θητεία:

α) 5 χρόνων β) 4 χρόνων γ) 6 χρόνων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1.α, 2.γ, 3.γ, 4.α, 5.β, 6.γ, 7.δ, 8.δ, 9.δ, 10.α, 11.γ, 12.γ, 13.γ, 14.β, 15.γ, 16.γ, 17.δ, 18.δ, 19.ε, 20.α, 21.α, 22.β, 23.α, 24.β, 25.γ, 26. γ, 27.β, 28.α, 29.β, 30.α, 31.α, 32.β, 33.α, 34.γ, 35.γ, 36.γ, 37.γ, 38.γ, 39γ, 40β, 41α, 42.γ, 43.α, 44.β, 45γ, 46β, 47.α, 48.γ, 49.α, 50.γ, 51.β, 52.γ, 53.γ, 54.γ, 55β, 56.β, 57.α, 58.δ, 59.γ, 60.γ, 61.γ, 62.γ, 63.γ, 64.α, 65.α, 66.δ, 67. , 68. δ, 69.γ, 70.β, 71. γ, 72.α, 73.β, 74.γ, 75.γ, 76.β, 77.α, 78.δ, 79.β, 80.δ, 81.γ, 82.γ, 83.α, 84.δ, 85.β, 86.γ, 87.γ, 88.α, 89.γ, 90. , 91.α, 92.γ, 93.β, 94.α,

www.alexander.edu.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ:

κ. Ταβλαδωράκη ΕυαγγελίαΠολιτικός Επιστήμονας

28 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Από την ρίζα του ρήματος δίνω παράγονται οι εξής συγγενικές λέξεις εκτός από μία: α. Δώρο; β. Δώμα γ. Επίδομα δ. Έκδοση

2. Από τη ρίζα του ρήματος φέρω παράγονται οι ακόλουθες λέξεις εκτός από μία: α. Φόρος β. Φορτίο γ. Αυτόφωρο δ. Φόβος

3. Να επιλέξετε το ουσιαστικό που δεν έχει τονιστεί σωστά: α. Αγγέλου β. Αντίλαλου γ. Έμπορου δ. Επαγγελματιών

4. Σε μία από τις παρακάτω φράσεις μια λέξη δεν τονίζεται σωστά: α. Των υψηλών καθηκόντων β. Τις μεγάλες διάμετρους γ. Της κάθετης παρόδου δ. Των δυνατών φώτων

5. Πού εντοπίζετε ορθογραφικό λάθος; α. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως β. Το μήσθιο παραχωρείται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή γ. Η εφαρμογή της τεχνολογίας είναι το μέλλον στο Δημόσιο δ. Ό,τι δεν ξέρουμε είναι προτιμότερο να το αποφεύγουμε

6. Μπορούν οι ακόλουθες λέξεις να χαρακτηριστούν αντίθετες;

www.alexander.edu.gr

Αλαζονεία – Οίηση α. Ναι β. Όχι

7. Μπορούν οι ακόλουθες λέξεις να χαρακτηριστούν συνώνυμες; Στυγερός – Βδελυρός α. Ναι β. Όχι

8. Μπορούν οι ακόλουθες λέξεις να χαρακτηριστούν παρώνυμα; Σφήκα – Σφίγγα α. Ναι β. Όχι

9. Μπορούν οι ακόλουθες λέξεις να χαρακτηριστούν ομώνυμα; Τοίχος – Τείχος α. Ναι β. Όχι

10. Μπορούν οι ακόλουθες λέξεις να χαρακτηριστούν ταυτόσημα; Τριζόνι – Γλάρος α. Ναι β. Όχι

11. Φαίνεται πως θα βρεθεί μια λύση: Η δευτερεύουσα πρόταση είναι συντακτικά: α. Τελική β. Αναφορική γ. Ειδική δ. Ενδοιαστική

12. Συνεννοηθήκαμε χωρίς να πούμε λέξη: Η δευτερεύουσα πρόταση είναι συντακτικά: α. Βουλητική β. Τελική γ. Συμπερασματική δ. Αιτιολογική

13. Σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις εντοπίζετε συντακτικό λάθος; α. Διορίστηκε δάσκαλος β. Μας τον παρέστησε ως τρελό γ. Οι λέξεις χαρακτηρίζονται ως αντώνυμες δ. Υπηρετεί γραμματέας

14. Μου είναι αδύνατο να το κάνω αυτό: Η γενική «μου» συντακτικά είναι: α. Γενική κτητική β. Γενική προσωπική γ. Γενική υποκειμενική δ. Γενική αντικειμενική

15. Είναι άνθρωπος με πείρα: Ο εμπρόθετος προσδιορισμός «με πείρα» συντακτικά είναι:

www.alexander.edu.gr

α. Κατηγορηματικός προσδιορισμός β. Παράθεση γ. Επιθετικός προσδιορισμός δ. Επεξήγηση

16. Η κυβέρνηση διόρισε τον Κώστα διευθυντή: Η λέξη «διευθυντή» είναι: α. Αντικείμενο στο «διόρισε» β. Επιθετικός προσδιορισμός στον «τον Κώστα» γ. Επιρρηματικό κατηγορούμενο στο «τον Κώστα» δ. Κατηγορούμενο στο «τον Κώστα»

17. «Από σένα ξέφυγε μια καλή ευκαιρία»: Οι λέξεις «από σένα» είναι: α. Εμπρόθετος προσδιορισμός της προέλευσης β. Εμπρόθετο αντικείμενο στο «ξέφυγε» γ. Ποιητικό αίτιο δ. Εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας

18. Να επιλέξετε την ορθή γραφή της λέξης: α. Απόροια β. Απόρρια γ. Απόρροια δ. Απόρρεια

19. Να επιλέξετε το σωστό τύπο της λέξης για να συμπληρώσετε το κενό: «Η απόφαση …στα πρακτικά» α. Καταχωρείται β. Καταχωρίζεται γ. Καταψηφίζεται δ. Καταφαίνεται

20. Η λέξη «τυρβάζω» σημαίνει: α. Θορυβώ β. Ατακτώ γ. Αδιαφορώ δ. Ασχολούμαι επιδεικτικά 21. Με την λέξη «φυγόπονος» εννοούμε τον: α. Οκνηρό β. Φυγόποινο γ. Φοβισμένο δ. Εργατικό

22. «Το κυβερνών κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις»: Η υπογραμμισμένη μετοχή συντακτικά είναι: α. Υποθετική β. Επιθετική γ. Χρονική δ. Εναντιωματική

23. Σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις υπάρχει παρατακτική σύνδεση; α. Μη σιωπάς και μην αδρανείς β. Πριν κοιμηθεί διαβάζει το αγαπημένο της παραμύθι

www.alexander.edu.gr

γ. Όλοι εργάζονται σκληρά για να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση δ. Δεν θα ήμουν ειλικρινής, αν δεχόμουν την πρόσκληση

24. Πώς λέγεται εκείνος που έχει γρήγορη αντίληψη; α. Οξύνους β. Κρυψίνους γ. Αμβλύνους δ. Παράνους 25. Πώς λέγεται εκείνος που ανοίγει νέους δρόμους; α. Επαναστάτης β. Ριζοσπάστης γ. Ρηξικέλευθος δ. Ρηξιγενής

26. Πώς λέγονται τα ατομικά είδη του στρατιώτη; α. Εξάρτιση β. Εξάρτηση γ. Εξάρτημα δ. Εξάρτυση

27. Η λέξη «συγχρωτισμός» σημαίνει: α. Συναναστροφή β. Ανάμειξη γ. Επαφή δ. Προσαρμογή

28. Η λέξη «θέσφατο» σημαίνει: α. Ρητό β. Προφητεία γ. Απόφθεγμα δ. Αυθεντία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ :

1.β, 2.δ, 3.γ, 4.β, 5.β, 6.β, 7.α, 8.α, 9.α, 10.β, 11.γ, 12.α, 13.γ, 14.β, 15.γ, 16.δ, 17.β, 18.γ, 19.β, 20.δ, 21.α, 22.β, 23.α, 24.α, 25.γ, 26.δ, 27.α, 28.β

Επιμέλεια Θεμάτων: κ. Χτζηγιαννάκη Έλενα Φιλόλογος

18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1. Δίδονται 4 σημεία όπως φαίνονται στο σχήμα, το πλήθος των τριγώνων που δημιουργούνται με κορυφές τα σημεία αυτά είναι: A. .B Γ. .Δ α. 4β. 6

www.alexander.edu.gr

γ. 8δ. 10

2. Δίδονται οι 4 προτάσεις: α) Ο Γιώργος είναι μεγαλύτερος από τον Βασίληβ) Ο Βασίλης είναι μεγαλύτερος από την Μαρίαγ) Η Μαρία είναι μεγαλύτερη από τον Γιώργοδ) Η ηλικία του Βασίλη προστιθέμενη στην ηλικία της Μαρίας ισούται με το διπλάσιο της ηλικίας του Γιώργου.Ψευδής είναι:α. αβ. βγ. γδ. δ

3. Η τιμή της παράστασης Κ= 10043 -10042 .1003-1004.1003-1004 είναι: α. 1β. 0γ. -1δ. 2

4. Το άθροισμα Κ=3+5+7+…+2003-2-4-6-…-2002 είναι ίσο με:α. 1000β. 1001γ. 1002δ. 999

5. Η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με 13cm και είναι 17cm μικρότερη από την περίμετρο του τριγώνου. Τότε το εμβαδόν του τριγώνου ισούται με;α. 29cm2

β. 32cm2

γ. 30cmδ. 31 cm2

6. Ο φόρος που πληρώνει μία οικογένεια με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των 10.000€ είναι κατά 1000€ μεγαλύτερος από το 30% του ποσού του εισοδήματος που είναι άνω των 10.000€. Το εισόδημα που πρέπει να έχει μία οικογένεια ώστε ο φόρος που θα πληρώσει να ισούται με το 20% του συνολικού εισοδήματος είναι:α. 15.000€β. 18.000€γ. 20.000€δ. 22.000€

7. Ο πατέρας με τον γιο του περπατούν στον δρόμο. Ο πατέρας ρίχνει σκιά 22,5m και ο γιος 18,75m. Αν το ύψος του πατέρα είναι 1,80m τότε του γιου είναι:α. 1,5mβ. 1,6mγ. 1,4mδ. 1,55m

www.alexander.edu.gr

8. Καταθέσαμε την 1/1 στην τράπεζα 10.000€ με επιτόκιο 3,5%. Αν ο λογαριασμός μας στην τράπεζα είχε ήδη 5,000€, τα χρήματα που θα έχουμε στον λογαριασμό ύστερα από 2 χρόνια θα είναι:α. 16054β. 16073γ. 16061δ. 16068

9. Σε ένα προϊόν κατά τη περίοδο των εκπτώσεων, γίνεται έκπτωση 20% επί της αναγραφόμενης τιμής. Πόσο τοις % αύξηση της τιμής της περιόδου εκπτώσεων πρέπει να γίνει, ώστε το προϊόν να επανέλθει στην αρχική του τιμή.α. 22%β. 25%γ. 23%δ. 24%

10. Ανθοπώλης θέλει να φτιάξει ομοιόμορφες ανθοδέσμες. Διαθέτει 1380 ορχιδέες, 2300 τριαντάφυλλα και 3542 γαρύφαλλα. Πόσες το πολύ ανθοδέσμες μπορεί να φτιάξει;α. 138β. 92γ. 46δ. 174

11. Πόσο καθαρό νερό πρέπει να προσθέσουμε σε 80 κιλά αλμυρό νερό που περιέχει 95% αλάτι ώστε το νέο διάλυμα να περιέχει 6% αλάτι;α. 10β. 20γ. 30δ. 40

12. Το ρολόι του τοίχου δείχνει 11.10. Η κυρτή γωνία που σχηματίζουν οι δύο δείκτες είναι: α. 52,5 μοίρεςβ. 55 μοίρεςγ. 57,5 μοίρεςδ. 60 μοίρες

13. Βρύση Α γεμίζει μια δεξαμενή σε 8 ώρες, μια άλλη Β τη γεμίζει σε 6 ώρες ενώ ένας κρουνός Κ την αδειάζει σε 10 ώρες. Η δεξαμενή αρχικά είναι γεμάτη κατά τα 7/30 της. Πόσες ώρες πρέπει να τρέχουν οι Α, Β και Κ ταυτόχρονα για να γεμίσει η δεξαμενή:α. 3β. 4γ. 5δ. 6

14. Στο παρακάτω πολλαπλασιασμό τα ψηφία 1 έως 9 που πιθανόν να υπάρχουν χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά το καθένα. Με πόσο ισούται το Λ; ΚΛΜ x ΝΡ

www.alexander.edu.gr

7632

α. 4β. 5γ. 8δ. 9

15. Ένα μικρό τετράγωνο είναι εγγεγραμμένο σε ένα μεγαλύτερο όπως στο σχήμα. Πόσο είναι το εμβαδόν του μικρού τετραγώνου;

3 5

α. 34 β. 28 γ. 36 δ. 49

16. Αν ο x είναι ακέραιος αριθμός με x<0 ποιος από τους παρακάτω είναι ο πιο μεγάλος:α. 6x+2β. x-2γ. 2xδ. -2x

17. Ένα σωματείο έχει 32 μέλη. Κάθε χρόνο ο αριθμός των μελών αυξάνεται κατά 50%. Πόσα μέλη θα έχει το σωματείο σε 3 χρόνια;α. 126β. 96γ. 80δ. 108

18. Ποιο σχήμα εκφράζει τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στις λέξεις – σύνολα: πορτοκάλια – μανταρίνια – μανάβης

α.

β.

γ.

www.alexander.edu.gr

δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :

1.α, 2.δ, 3.β, 4.β, 5.γ, 6.γ, 7.α, 8.δ, 9.β, 10.γ, 11.δ, 12.γ, 13.β, 14.β, 15.α, 16.δ, 17.δ, 18.α

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ:

κ. Χαροκόπος Κωνσταντίνος Μαθηματικός

ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ- ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Ο συγγραφέας του «Κώδικα Ντα Βίντσι» είναι:α. ο Στίβεν Κίνγκβ. η Τζ. Κ. Ρόουλινγκγ. ο Νταν Μπράουν

2. Το 1946 στη Γαλλία, εγκαινιάστηκε ο κινηματογραφικός θεσμός:α. του Φεστιβάλ Καννώνβ. των βραβείων του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού για τον κινηματογράφογ. του εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου

www.alexander.edu.gr

3. Η Ελλάδα κατέκτησε τον Ιούλιο του 2004 το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό:α. τη Γαλλία β. την Ισπανίαγ. την Πορτογαλία

4. Στο δημοψήφισμα που διενεργήθη στη Γαλλία, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα:α. η πλειοψηφία των Γάλλων ψήφισε υπέρβ. η πλειοψηφία των Γάλλων ψήφισε κατάγ. οι Γάλλοι απείχαν σε συντριπτικό ποσοστό του δημοψηφίσματος

5. Ποια από τις παρακάτω ταχύτητες σύνδεσης στο Ίντερνετ είναι η ταχύτερη:α. ISDNβ. ADSLγ. PSTN

6. To πρώτο «ριάλιτι» τηλεπαιχνίδι που προβλήθηκε από ελληνικό κανάλι, ήταν:α. το «Big Brother»β. το «Fame Story»γ. το «Survivor»

7. Τα σκίτσα του Μωάμεθ, που προκάλεσαν την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και στο Ισλάμ, πρωτοδημοσιεύτηκαν σε:α. Γαλλικό περιοδικόβ. Δανική εφημερίδαγ. Αγγλικό περιοδικό

8. Ο Χαρίλαος Φλωράκης κηδεύτηκε:α. στα βουνά των Αγράφωνβ. στον Περισσόγ. στο Α’ νεκροταφείο στην Αθήνα

9. Το τρομοκρατικό χτύπημα στην Ν. Υόρκη έγινε το:α. 2000β. 2002γ. 2001

10. Ο Ε.Ο.Μ. υποστηρίζει:α. την εθελοντική προσφορά αίματοςβ. την εθελοντική προσφορά οργάνωνγ. την οικονομική στήριξη απόρων, που νοσηλεύονται σε νοσοκομείου

11. Τι από τα παρακάτω δεν άπτεται του πεδίου της βιοηθικής;

α. Η πρόσληψη εργαζομένου βάσει του γενετικού του κώδικαβ. Η κλωνοποίηση ανθρωπίνου ιστούγ. Η ανάλυση DNA

12. Τον Αύγουστο του 2004, Εβραίοι έποικοι εκδιώχθηκαν από:

www.alexander.edu.gr

α. την Ιερουσαλήμβ. τη Λωρίδα της Γάζας και την περιοχή της Δυτικής Όχθηςγ. την Παλαιστίνη

13. Η εθνική ομάδα μπάσκετ κατάκτησε το 2005 το Ευρωπαϊκό Κύπελλο:

α. στο Βουκουρέστιβ. στο Βελιγράδιγ. στο Βερολίνο

14. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι υπουργείο:

α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσηςβ. Πολιτισμούγ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

15. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος, ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνει:

α. τους γάμους των ομοφυλοφίλωνβ. την αύξηση των βουλευτών Επικρατείαςγ. τη μείωση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας

16. Το Ε.Σ.Ρ. απαρτίζεται:

α. αποκλειστικά από δημοσιογράφουςβ. αποκλειστικά από πολιτικά πρόσωπαγ. από διακεκριμένα μέλη της πολιτικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής του τόπου

17. Η περίθαλψη των τραυματιών εν καιρώ πολέμου συγκαταλέγεται στις αρμοδιότητες:

α. του Ο.Η.Ε.β. του Ερυθρού Σταυρούγ. του Ν.Α.Τ.Ο.

18. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ:

α. Κούλογλου Στέλιοςβ. Θεοδωράκης Σταύροςγ. Παπαδημητρίου Παύλος

19. Ο θεσμός «πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης» υπήρξε έμπνευση της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη. Πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν:

α. η Θεσσαλονίκηβ. το Παρίσιγ. η Αθήνα

20. Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2008, στα πλαίσια της 29ης

Ολυμπιάδας, θα διεξαχθούν:

www.alexander.edu.gr

α. στο Τορόντοβ. στο Πεκίνογ. στο Μόντρεαλ

21. Δημιουργός του λογοτεχνικού έργου «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» είναι:

α. ο Σ. Κίνγκβ. ο Τζ. Π. Ρ. Τόλκινγ. η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

22. Το ποσοστό εκλογής της Νέας Δημοκρατίας στις Βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν:

α. 45,36 %β. 38,90 %γ. 40,24 %

23. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α. Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνβ. Επιτροπή των Περιφερειώνγ. Γεν. Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

24. Τα λογιστικά φύλλα (EXCEL) υποστηρίζουν τη δυνατότητα:

α. αριθμητικών υπολογισμώνβ. πινάκων και γραφημάτωνγ. διαγραμμάτων

25. Η UNICEF ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 από:

α. τον Ο.Η.Ε.β. την Κ.Τ.Ε. (Κοινωνία των Εθνών)γ. τις Η.Π.Α.

26. Ο Κάρολος Παπούλιας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2005, διαδεχόμενος

α. τον Χρήστο Σαρτζετάκηβ. τον Κωστή Στεφανόπουλογ. τον Γεώργιο Ράλλη

27. Ποια από τις παρακάτω χώρες δεν ανήκει Ευρωπαϊκή Ένωση:

α. Εσθονίαβ. Φιλανδίαγ. Νορβηγία

28. Πόσα είναι τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

α. Οκτώ

www.alexander.edu.gr

β. Εννιάγ. Δέκα

29. Οι εκλογές του Απριλίου του 2006 στην Ιταλία ανέδειξαν νικητή:

α. τον Ρ. Πρόντιβ. τον Σ. Μπερλουσκόνιγ. τον Τζανφράνκο Φίνι

30. Η Γκιουλ Καραχασάν είναι η υποψήφια υπερνομάρχης του ΠΑΣΟΚ για την υπερνομαρχία:

α. Αθήνας - Πειραιάβ. Καβάλας - Δράμας – Ξάνθηςγ. Έβρου - Ροδόπης

31. Ο Ντέμης Νικολαϊδης, πριν αναλάβει την διοικητική ηγεσία της ΠΑΕ ΑΕΚ, ήλθε σε άμεση ρήξη;

α. με τον Μάκη Ψωμιάδηβ. με τον Μιχ. Τροχανάγ. με τον Στρ. Γιδόπουλο

32. Οι ασύρματοι και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ονομάζονται:

α. i-podβ. scannersγ. lap-top

33. Η επικοινωνία των χρηστών, μέσω Διαδικτύου, μπορεί να διεξαχθεί με:

α. e-mailβ. Chat σε real time και ανταλλαγή μηνυμάτων σε for aγ. ισχύει και το α & το β

34. Τι διακρίνει τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές από τις παραδοσιακές φωτογραφικές μηχανές;

α. Έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και εκτύπωσης της εικόναςβ. Απεικονίζουν σε οθόνη το αντικείμενο λήψης της μηχανήςγ. Ισχύει και το α και το β

35. Τι από τα παρακάτω αποτελεί απειλή για έναν υπολογιστή;

α. Οι «ιοί» και τα σκουλήκια» (viruses και worms)β. Η ανασυγκρότηση του δίσκουγ. Η εκκαθάριση του δίσκου

36. Σε ποια περιοχή από τις παρακάτω εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα ο ιός HIV:

α. Στην Κεντρική Αφρική

www.alexander.edu.gr

β. Στην ΝΑ Ασίαγ. Στην Ανατολική Ευρώπη

37. Ποια από τα παρακάτω θεατρικά έργα, που παίζονται την θεατρική περίοδο 2005 – 2006, μετρά τις περισσότερες παραστάσεις έως τώρα:

α. «Σύζυγος Αλλεργιολόγου»β. «Σεσουάρ για δολοφόνους»γ. «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή»

38. Ποιος τραγουδιστής έχει ερμηνεύσει στίχους του ποιητή Νίκου Καββαδία

α. Μ. Πυροβολάκηςβ. Γ. Ανδρεάτοςγ. Β. Παπακωνσταντίνου

39. Το «concealer» ως γυναικείο καλλυντικό προϊόν είναι:α. αντιρυτιδική κρέμαβ. προϊόν μέικ-απ, κυρίως για το πρόσωπογ. λιποδιαλυτική κρέμα

40. Ποιο είναι το όριο ηλικίας για την εξωσωματική γονιμοποίηση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία:

α. τα 50 χρόνιαβ. τα 55 χρόνιαγ. δεν υπάρχει όριο ηλικίας

41. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται:

α. στην οδό Πατησίωβ. στην Πλάκαγ. στην οδό Σταδίου

42. Το σύστημα ABS σε ένα αυτοκίνητο κάνει:

α. πιο ασφαλές και άμεσο το φρενάρισμα του αυτοκινήτουβ. πιο άνετη την οδήγησηγ. οικολογικότερο τον κινητήρα

43. Ποιος από τους παρακάτω κατηγορείται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση της 17Ν:

α. Α. Γιωτόπουλοςβ. Γ. Σερίφηςγ. Α. Ψαραδέλης

44. Ο Δακτύλιος, που ισχύει για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, καθορίζεται:

α. βάσει του λήγοντος ψηφίου της πινακίδας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

www.alexander.edu.gr

β. βάσει του αρχικού ψηφίου της πινακίδας κυκλοφορίας του αυτοκινήτουγ. βάσει του τύπου του κινητήρα του αυτοκινήτου

45. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. αν σε δρόμο χωρίς σήμανση, συγκρουστούν δύο οχήματα, προτεραιότητα είχε:

α. αυτός που ερχόταν από δεξιάβ. αυτός που ερχόταν από αριστεράγ. κανένας από τους δύο

46. Ποιο από τα παρακάτω εκτέθηκε το Μάρτιο του 2006 στο Ι.Μ.Ε.:

α. Η Μόνα Λϊζα του Da Vinciβ. Οι μηχανές του Da Vinciγ. Η Γκουέρνικα του Πικάσο

47. Ποια από τις παρακάτω πόλεις δεν περιελάμβανε η περιοδεία της Τζ. Λόπεζ τον Απρίλιο - Μάιο του 2006, που τελικά ακυρώθηκεα. Σόφιαβ. Ντουμπάιγ. Τυνησία

48. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, χρυσή Ολυμπιονίκης δεν εστέφθη:

α. η Τασούλα Κελεσίδουβ. η Αθανασία Τσουμελέκαγ. η Φανή Χαλκιά

49. Ο ήρωας κόμικ «Ισοβίτης» έχει δημιουργό:

α. τον Αρκάβ. τον Στάθηγ. τον Π. Μαραγκό

50. Πόσες ομάδες θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006:

α. 30β. 28γ. 32

51. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι παιχνίδι του Ο.Π.Α.Π.:

α. το SUPER 3β. το EXTRA 5γ. το BINGO

52. Ένα F.I.R. μπορεί να παραβιαστεί:

α. όταν ένα αεροσκάφος ξένης χώρας παραβιάζει τον εναέριο χώρο μιας άλληςβ. όταν ένα ξένο πλοίο παραβιάζει τα χωρικά ύδατα μιας άλλης χώραςγ. όταν ένα κράτος παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες

www.alexander.edu.gr

53. Το «State Department» βρίσκεται:

α. στη Μ. Βρετανίαβ. στις Η.Π.Α.γ. στην Ιρλανδία

54. Οι «καραμπινιέροι» είναι:

α. αστυνομικοί της Ιταλίαςβ. ποδοσφαιριστές του ιταλικού πρωταθλήματοςγ. διάσημοι οίκοι μόδας στο Μιλάνο

55. Το «καμπιονάτο» εκτυλίσσεται κάθε χρόνο:

α. στη Γαλλίαβ. στην Ιταλίαγ. στη Μ. Βρετανία

56. Που μπορεί κάποιος να διαβάσει τη «Le monde»:

α. στην Ιταλίαβ. στη Γαλλίαγ. στη Πορτογαλία

57. Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως το 2005 καθήρεσε τον Ειρηναίο από:

α. Πατριάρχη Αλεξανδρείαςβ. Πατριάρχη Ιεροσολύμωνγ. Οικουμενικό Πατριάρχη

58. Ο Ρονάλντο είναι ποδοσφαιριστής:

α. Βραζιλίαςβ. Αργεντινής\γ. Κολομβίας

59. Το «Οβάλ Όφις» (Oval Office) βρίσκεται:

α. στον Λευκό Οίκοβ. στο Κογκρέσογ. στη Βουλή Γερουσιαστών

60. Ποια από τις παρακάτω οργανώσεις έχει ως εντεταλμένο σκοπό της την προστασία των ζώων, που απειλούνται με εξαφάνιση:

α. η UNICEFβ. η οργάνωση Αρκτούροςγ. η WWF

61. Ο Κ. Κεντέρης κέρδισε:

www.alexander.edu.gr

α. το αργυρό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2002β. το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000γ. το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004

62. Όταν ένα άγραφο cd υπολογιστή φέρει την ένδειξη CD-RW, τότε αυτό σημαίνει:

α. ότι αυτό είναι επανεγράψιμοβ. ότι αυτό δεν είναι επανεγράψιμογ. ότι αυτό δεν μπορεί να αντιγραφεί

63. Ο Βίγκο Μόρτενσεν είναι:

α. αθλητήςβ. τραγουδιστήςγ. ηθοποιός

64. Η μαθησιακή δυσκολία ανάγνωσης και γραφής αποτελεί επιμέρους χαρακτηριστικό:

α. της νοητικής υστέρησηςβ. της δυσλεξίαςγ. του σύνδρομου Down

65. Η Πανεπιστημιούπολη της Αθήνας βρίσκεται:

α. στα Ιλίσιαβ. στου Ζωγράφουγ. στου Παπάγου

66. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης της Ν.Δ., κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2006 - Μαίου 2006, ήταν:

α. ο Γ. Βουλγαράκηςβ. ο Ευάγγ. Αντώναροςγ. ο Θ. Ρουσόπουλος

67. Ο Σάκης Ρουβάς με τη συμμετοχή του στην Eurovision το 2004 κατέλαβε την ίδια θέση με:

α. την Άννα Βίσση το 2006β. τους Antique το 2001γ. την Έλενα Παπαρίζου το 2005

68. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται:

α. στην οδό Βουλήςβ. στην οδό Σταδίουγ. στην οδό Μητροπόλεως

69. Ποιο είναι το Ασφαλιστικό Ταμείο με τους περισσότερους ασφαλισμένους:

www.alexander.edu.gr

α. το Ι.Κ.Α.β. το Τ.Ε.Β.Ε.γ. το Ο.Γ.Α.

70. Στο Έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης, ο κάθε φορολογούμενος πολίτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει:΅

α. την ακίνητη και κινητή περιουσία του β. την ακίνητη περιουσία τουγ. τις καταθέσεις του στην τράπεζα

71. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΑΠΘ:

α. Ακτινολογική Πτέρυγα Θεραπείαςβ. Ανώτατο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίαςγ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

72. Ποια από τις παρακάτω εταιρείες εδρεύει στη Γερμανία:

α. η SIEMENSβ. η COCA – COLAγ. η MICROSOFT

73. O Οσάμα Μπιν Λάντεν κατηγορείται:

α. για εσχάτη προδοσίαβ. για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11/9/2001γ. για λαθρεμπόριο

74. To «Σπίτι της Άρσης Βαρών» βρίσκεται:

α. στο Κερατσίνιβ. στην Κοκκινιάγ. στη Νίκαια

75. Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι:

α. ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους διανοητέςβ. διάσημος γλωσσολόγοςγ. ισχύει και το α και το β

76. Στο πρόσφατο δημοψήφισμα του Μαίου 2006, στο Μαυροβούνιο, προκρίθηκε:

α. η απόσχιση Σερβίας - Μαυροβουνίουβ. η συνέχιση της 8χρονης ένωσης Σερβίας - Μαυροβουνίουγ. η απομάκρυνση από την εξουσία του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου Τζουκάνοβιτς

77. Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας είναι:

α. ο Γ. Ερντογάν

www.alexander.edu.gr

β. ο Μ. Αρίντςγ. ο Α. Γκιούλ

78. Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2006, στο μάθημα της Νεολληνικής Γλώσσας Γεν. Παιδείας, παρετέθη κείμενο του:

α. Γ. Μπαμπινιώτηβ. Ε.Π. Παπανούτσουγ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου

79. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2006 θα διεξαχθεί στο:

α. Άμστερνταμβ. Βουκουρέστιγ. Βερολίνο

80. Που εδρεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

α. στις Βρυξέλλεςβ. στο Στρασβούργογ. στη Χάγη

81. Ποιο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι διοργανώνει κάθε χρόνο τα μουσικά βραβεία «ΑΡΙΩΝ»:

α. ALPHAβ. MEGAγ. STAR

82. Η Χάλκινη Παναγία του Ντάμιεν Χερστ τοποθετήθηκε:

α. στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμβ. στην Times Square της Νέας Υόρκηςγ. στην Park Avenue της Νέας Υόρκης

83. Ποιο είναι το νόμισμα της Νορβηγίας

α. η Κορόναβ. η Λίραγ. το Ευρώ

84. Ο ιός H5N1 έθεσε πρόσφατα σε συναγερμό ολόκληρο τον κόσμο μέσω:

α. της γρίπης των πτηνώνβ. του αφθώδους πυρετούγ. της νόσου των «τρελών αγελάδων»

85. Η 31η Μαίου έχει καθιερωθεί ως:

α. παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνουβ. παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικώνγ. παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος

www.alexander.edu.gr

86. Τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ διαδέχτηκε στο παπικό αξίωμα ο:

α. πάπας Νικόλαος Ε’β. πάπας Γρηγόριος Α’γ. πάπας Βενέδικτος XVI

87. Το σύνθημα «No war for oil» αναφερόταν:

α. στον πόλεμο των Η.Π.Α. εναντίον του Ιράκβ. στον πόλεμο των Η.Π.Α. εναντίον του Ιράνγ. στον πόλεμο των Η.Π.Α. εναντίον του Κουβέιτ

88. «Υπάρχει τρόπος να γίνει η διαδικασία του κυνηγιού λίγο δικαιότερη για όλους», είπε το ένα ελάφι στο άλλο, κοιτώντας τον υποψήφιο θηρευτή τους, να κρατά μια κοντόκανη καραμπίνα και να στέκεται απορημένος. «Πάρε κι εσύ αυτή την καραμπίνα, που βρήκαμε στο δάσος την προηγούμενη μη κυνηγετική περίοδο» συνέχισε το ένα ελάφι στο άλλο. Το υποψήφιο θήραμα στάθηκε οπλισμένο με την πλάτη στον οπλισμένο θηρευτή του και το άλλο ελάφι είπε: «θα μετρήσετε ακριβώς 10 βήματα, στο 10ο γυρνάτε»…..Η παραπάνω ιστορία καταδεικνύει με εύθυμο τρόπο:

α. το πρόβλημα της εξαφάνισης σπανίων ειδών ζώων από την ανεξέλεγκτη θήρευσηβ. τα δικαιώματα των ζώων, που συχνά καταπατούνται από τους ανθρώπουςγ. και το α και το β

89. Σύμφωνα με το προηγούμενο κείμενο, λύση στο πρόβλημα που καταδεικνύει, θα αποτελούσε:

α. το σταμάτημα της θήρευσηςβ. ο έλεγχος της θήρευσηςγ. οι άνθρωποι θα θηρεύουν μόνο ζώα, που μπορούν να υπερασπίσουν τη ζωή τους

90. Η έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής βρίσκεται:

α. στη Βέρνηβ. στη Γενεύηγ. στη Λωζάνηδ. στο Παρίσι

91. Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών ορίζονται από:

α. το Υπουργικό Συμβούλιοβ. τον αρμόδιο Υπουργόγ. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίαςδ. τον Πρωθυπουργό και τον οικείο Υπουργό

92. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι:

α. Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικώνβ. μη Κυβερνητική Οργάνωσηγ. ανεξάρτητη Διοικητική αρχή

www.alexander.edu.gr

δ. οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

93. Το αρμόδιο Υπουργείο για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις είναι το:α. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιαςβ. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικώνγ. Υπουργείο Εργασίας\δ. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

94. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου της Δημοκρατίας επιτρέπεται:

α. χωρίς όριοβ. δύο ακόμη φορέςγ. καμία φοράδ. μία φορά

95. Οι ενστάσεις κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών εκδικάζονται από:

α. το Συμβούλιο της Επικρατείαςβ. το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριογ. τον Άρειο Πάγοδ. το Εφετείο της αντίστοιχης Περιφέρειας

96. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εποπτεύεται από το:

α. Υπουργείο Δικαιοσύνης β. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικώνγ. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσηςδ. Συμβούλιο της Επικρατείας

97. Η έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου είναι σήμερα υποχρεωτική για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος:

α. όχιβ. ναι γ. ναι, μόνο για τις βουλευτικές εκλογέςδ. ναι, μόνο για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

98. Οι νόμοι, γενικά, ισχύουν από:

α. την υπογραφή τους από τους αρμόδιους Υπουργούςβ. τη ψήφιση τους από τη Βουλήγ. τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησηςδ. την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

99. Ο Νομάρχης:

α. εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου κατοίκους κάθε νομούβ. διορίζεται από την Κυβέρνησηγ. εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου

www.alexander.edu.gr

δ. εκλέγεται από τους Δημάρχους και τους Κοινοτάρχες κάθε νομού

100. Τι σημαίνει Σ.Δ.Ο.Ε:

α. Σώμα Διαχείρισης Ορεινών Εκτάσεωνβ. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματοςγ. Σωματείο Δημοσίων Οικονομικών Επιθεωρητώνδ. Σύστημα Διοίκησης Οικονομικών Επενδύσεων

101. Νομάρχης Αθηνών είναι:

α. η κυρία Φώφη Γεννηματάβ. ο κύριος Γιάννης Σγουρόςγ. ο κύριος Θεόδωρος Κατριβάνοςδ. η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη

102. Στην Ανώτατη Εκπαίδευση ανήκουν:

α. τα Πανεπιστήμιαβ. τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.γ. η Ακαδημία Αθηνών και τα Πανεπιστήμιαδ. το ΔΙΚΑΤΣΑ, τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.

103. Που εδρεύει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

α. Λουξεμβούργοβ. Βρυξέλεςγ. Στρασβούργοδ. Παρίσι

104. Οι εκλογές για τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου γίνονται κάθε:

α. δύο χρόνιαβ. τρία χρόνιαγ. τέσσερα χρόνιαδ. πέντε χρόνια

105. Ποιο κράτος δεν έχει χερσαία σύνορα με άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α. Βέλγιοβ. Δανίαγ. Ελλάδαδ. Σουηδία

106. Τα κράτη-μέλη εναλλάσσονται στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε:

α. 3 μήνεςβ. 6 μήνεςγ. 12 μήνεςδ. 18 μήνες

www.alexander.edu.gr

107. Πόσες χώρες μετέχουν στην Ευρωζώνη

α. 6β. 9γ. 12δ. 4

108. Τα θεσμικά Ευρωπαϊκά όργανα είναι πέντε:

α. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Κοινωνικό Ταμείοβ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Περιφερειώνγ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριοδ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

109. Τι είναι το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ):

α. Το θεσμικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη σχετική χρηματοδότηση προς όλα τα Υπουργείαβ. Σύνολο Προγραμμάτων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεωνγ. Η στρατηγική Εθνικής Ανάπτυξης, οι προτεραιότητες των Διαρθρωτικώνδ. Επενδυτικά Προγράμματα για υψηλή τεχνολογία και καινοτομία

110.Το πρώτο ελληνικό νόμισμα, που κόπηκε επί Καποδίστρια, ήταν:

α. το γρόσιβ. η δραχμήγ. το τάλιροδ. ο φοίνικας

111. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καθιερώθηκε συνταγματικά επί:

α. Αλέξανδρου Μαυροκορδάτουβ. Δημητρίου Γούναρηγ. Ελευθερίου Βενιζέλουδ. Θεοδώρου Δηλιγιάννη

112. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται:

α. μόνον από την Κυβέρνησηβ. μόνον από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίαςγ. από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνησηδ. από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή

113. Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους ανήκει:

www.alexander.edu.gr

α. στο Συμβούλιο Επικρατείαςβ. στο Ελεγκτικό Συνέδριογ. στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτουςδ. στον Άρειο Πάγο

114. Τους νόμους εκδίδει και δημοσιεύει:

α. ο Πρωθυπουργόςβ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαςγ. η Βουλήδ. ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός

115. Ο ανώτατος υπάλληλος σε ένα υπουργείο είναι:

α. ο Υπουργόςβ. ο Υπουργός Αναπληρωτήςγ. ο Υφυπουργόςδ. ο Γενικός Γραμματέας

116. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες στο σύνολο της χώρας είναι σήμερα περίπου:

α. 400β. 600γ. 800δ. 1000

117. Τα Κύθηρα ανήκουν στη Νομαρχία:

α. Κυκλάδωνβ. Λακωνίαςγ. Πειραιά

118. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από:

α. τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Βουλήςβ. τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίαςγ. τη Βουλή και την Κυβέρνησηδ. τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό

119. Που εδρεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

α. Βρυξέλλες β. Λουξεμβούργο γ. Φρανκφούρτη δ. Άμστερνταμ

120. Ποιος είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής;

α. Νηλ Κίνοκ β. Πατ Κοξ γ. Κρις Πάτεν

www.alexander.edu.gr

δ. Νικηφόρος Διαμαντούρος

121. Πότε λήγει η τρέχουσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

α. 2005 β. 2006 γ. 2007 δ. 2004

122. Ποιο από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διακυβερνητικό;

α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή β. Συμβούλιο γ. Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ. Ελεγκτικό Συνέδριο

123. Πότε υπεγράφη η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;

α. 1957 β. 1951 γ. 1960 δ. 1992

124. Πόσες είναι σήμερα οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε κρατών – μελών;

α. 15 β. 12 γ. 11 δ. 25

125. Τι είναι η περιφερειακή ανάπτυξη;

α. Η διαδικασία, που προκαλείται από την διαχρονική μεταβολή της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονομίας, με στόχο την καθολική ανάπτυξη των περιφερειών μιας χώρας β. Η προσπάθεια μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων γ. Η εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων στις περιφέρειες μιας χώρας

126. Ποια περιφέρεια της χώρας έχει μεγαλύτερο κατά κεφαλή ΑΕΠ;

α. Ήπειρος β. Βόρειο Αιγαίο γ. Κρήτη δ. Νότιο Αιγαίο

127. Πόσες είναι οι Περιφέρειες της Ελλάδας;

α. 5 β. 13 γ. 25

www.alexander.edu.gr

δ. 52

128. Πόσα αστέρια έχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α. 10 β. 12 γ. 18 δ. 25

129. Ποια ήταν η συντομογραφία του ιού που προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα, ο οποίος αναστάτωσε την παγκόσμια κοινότητα το 2003;

α. SARS β. MARS γ. TARS δ. CARS

130. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

α. Είναι ανώνυμη εταιρεία β. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου γ. Είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δ. Δεν έχει νομική προσωπικότητα

131. Ποιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας;

α. Ο Άρειος Πάγος β. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο γ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

132. Οι αναγκαστικές συνενώσεις ΟΤΑ του 1998 (Πρόγραμμα «Ι.Καποδίστριας») αφορούσαν:

α. Ολόκληρη τη χώρα β. Ολόκληρη τη χώρα εκτός από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης γ. Ολόκληρη τη χώρα εκτός από τρεις νομαρχίες τις Αττικής δ. Ολόκληρη τη χώρα εκτός από τον νομό Αττικής.

133. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών υπάγονται:

α. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης β. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης γ. Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δ. Στο Υπουργείο Εξωτερικών

134. Αρμόδιο για θέματα εμπορίου είναι σήμερα:

α. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας β. Το Υπουργείο Τουρισμού γ. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης

www.alexander.edu.gr

135. Η κρατική εποπτεία στις πράξεις των Δήμων ασκείται:

α. Από τον Νομάρχη β. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο γ. Από τον Συνήγορο του Πολίτη δ. Από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

136. Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί β. Ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και οι αναπληρωτές Υπουργοί γ. Ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί δ. Ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς

137. Ο πολιτικός συγκεντρωτισμός χαρακτηρίζει την ελληνική δημόσια διοίκηση και έχει ως συνέπεια:

α. Τη χαμηλή ανάπτυξη των υπηρεσιακών επιτελικών δομών β. Την ανάπτυξη υπηρεσιακών δομών στην Περιφέρεια γ. Την ισχυροποίηση του ρόλου των μονίμων υπαλλήλων δ. Τη συχνή ματαίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου

138. Ποια από τις επόμενες Ευρωπαϊκές Συνθήκες υπεγράφη πρώτη;

α. Η Συνθήκη της Ρώμης β. Η Συνθήκη των Παρισίων γ. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ δ. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

139. Ποια από τις επόμενες χώρες εντάχθηκε στην Ε.Ε. με την τελευταία διεύρυνση της;

α. Η Φιλανδία β. Η Σουηδία γ. Η Εσθονία δ. Η Ρουμανία

140. Ο κοινωνικός χάρτης προωθεί την ισότητα ανδρών και γυναικών:

α. Μέσω του περιορισμού ορισμένων δικαιωμάτων των ανδρών β. Μέσω της χορήγησης περισσότερων δικαιωμάτων στις γυναίκες γ. Μέσω της αναγνώρισης δικαιώματος ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και τους όρους απασχόλησης τους δ. Με κανένα από τα παραπάνω

141. Ποιο από τα επόμενα δεν αποτελεί κύριο όργανο της Ε.Ε.;

α. Το Συμβούλιο Υπουργών β. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

www.alexander.edu.gr

δ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

142. Τα όργανα της νομοθετικής λειτουργίας είναι:

α. Διορισμένα β. Μετακλητά γ. Αιρετά δ. Μόνιμα

143. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι:

α. Αντιπρόσωπος του Έθνους β. Επικεφαλής της Κυβερνήσεως γ. Πολιτικώς υπεύθυνος έναντι της Κυβερνήσεως δ. Ρυθμιστής του πολιτεύματος

144. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται:

α. Από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας β. Από την Βουλή και την Κυβέρνηση γ. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση δ. Από την Βουλή και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

145. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν απουσιάζει για μια εβδομάδα στο εξωτερικό:

α. Τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρωθυπουργός β. Τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Βουλής γ. Δεν τον αναπληρώνει κανείς δ. Τον αναπληρώνει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών

146. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τα καθήκοντά της:

α. Αν το ζητήσει σε δημοψήφισμα το 51% του εκλογικού σώματος β. Αν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γ. Αν υποβάλλει η κυβέρνηση την παραίτησή της δ. Αν καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός

147. Τα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών:

α. Καθορίζονται ελεύθερα από τον Υπουργό Παιδείας β. Είναι σε κάθε περίπτωση 6 χρόνια τουλάχιστον γ. Είναι 9 χρόνια, αλλά το όριο μπορεί να αυξηθεί δ. Είναι αποκλειστικά και μόνο 9 χρόνια

148. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται:

α. Στο όνομα του ελληνικού λαού β. Στο όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας

www.alexander.edu.gr

γ. Στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας δ. Στο όνομα της δικαστικής εξουσίας

149. Ένα πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας:

α. Μόνο μία φορά β. Μόνο δύο φορές γ. Μόνο τρεις φορές δ. Απεριόριστα

150. Για να γίνει κάποιος Υπουργός πρέπει:

α. Να έχει την ιδιότητα του βουλευτή β. Να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για να εκλεγεί κανείς βουλευτής γ. Να υπάρχει θετική προηγούμενη απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος δ. Να έχει διατελέσει τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν βουλευτής

151. Ο αριθμός των βουλευτών ανέρχεται σήμερα με νόμο σε:

α. Διακόσιους β. Διακόσιους ογδόντα γ. Τριακόσιους δ. Τριακόσιους είκοσι

152. Η αρχηγία και η διοίκηση, αντίστοιχα, των ενόπλων δυνάμεων ανήκει:

α. Η αρχηγία στον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και η διοίκηση στο ΓΕΕΘΑ β. Η αρχηγία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η διοίκηση στην Κυβέρνηση γ. Τόσο η αρχηγία όσο και η διοίκηση στην Κυβέρνηση δ. Τόσο η αρχηγία όσο και η διοίκηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

153. Οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί:

α. Διορίζονται από τον Πρωθυπουργό β. Διορίζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής μετά από πρόταση της Βουλής γ. Διορίζονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας δ. Διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού.

154. Οι Βουλευτές Επικρατείας δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό:

α. Μεγαλύτερο του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού των βουλευτών β. Μεγαλύτερο του ενός εικοστού του συνολικού αριθμού των βουλευτών γ. Μεγαλύτερο του μισού του συνολικού αριθμού των βουλευτών δ. Μεγαλύτερο των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών

155. Ο τρόπος λειτουργίας της Βουλής ορίζεται:

www.alexander.edu.gr

α. Εθιμικά β. Στο Σύνταγμα γ. Σε Προεδρικό διάταγμα δ. Στον Κανονισμό της

156. Οι Βουλευτές ψηφίζουν:

α. Κατά συνείδηση β. Κατά την βούληση του πολιτικού κόμματος από το οποίο προέρχονται γ. Κατά τη βούληση των ψηφοφόρων τους δ. Κατά την απόφαση που έλαβε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τους.

157. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει:

α. Στη Βουλή και στην Κυβέρνηση β. Μόνο στην Κυβέρνηση γ. Μόνο στη Βουλή. Δ. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

158. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων, υπόκεινται μόνον:

α. Στην συνείδησή τους β. Στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας γ. Στο Σύνταγμα και τους νόμους δ. Στο Σύνταγμα, τους νόμους και τις εγκυκλίους των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.

159. Η συγχώνευση των δήμων και κοινοτήτων έγινε με νόμο, που είναι γνωστός ως:

α. «Ελευθέριος Βενιζέλος» β. «Όθων» γ. «Καποδίστριας» δ. «Ξενοκράτης»

160. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

α. Πρώτου βαθμού β. Δεύτερου βαθμού γ. Τρίτου βαθμού δ. Ειδικής αυτοδιοίκησης

161. Η οργάνωση της κρατικής διοίκησης με ανάθεση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακά κρατικά όργανα ονομάζεται:

α. Διοικητική αποκέντρωση β. Διοικητική αυτοδιοίκηση γ. Διοικητική ολοκλήρωση δ. Διοικητική μέριμνα

www.alexander.edu.gr

162. Τα συλλογικά όργανα της διοικήσεως συνεδριάζουν νομίμως, εφόσον έχουν:

α. Πλειοψηφία β. Ισοψηφία γ. Ομοφωνία δ. Απαρτία 163. Η σχέση μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου στη Διοίκηση χαρακτηρίζεται ως:

α. Υπηρεσιακή σχέση β. Ιεραρχική θέση γ. Πειθαρχική σχέση δ. Συμβατική σχέση

164. Η Διοίκηση αποτελεί όργανο της:

α. Νομοθετικής εξουσίας β. Εκτελεστικής εξουσίας γ. Δικαστικής εξουσίας δ. Τέταρτης εξουσίας

165. Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει:

α. Στη νομοθετική λειτουργία β. Στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας γ. Στην Κυβέρνηση δ. Στον Πρόεδρο της Βουλής

166. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο:

α. Ασκούν εν αμφιβολία όσες αρμοδιότητες δεν έχουν ανατεθεί σε άλλους Υπουργούς β. Έχουν όσες αρμοδιότητες του αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του γ. Ασκούν χωρίς δικαίωμα ψήφου συμβουλευτικό έργο στο υπουργικό συμβούλιο δ. Εκπροσωπούν αυτοδικαίως την κυβέρνηση ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

167. Για να εκλεγεί κάποιος Βουλευτής πρέπει να έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα της εκλογής του:

α. Το 18ο έτος της ηλικίας του β. Το 25ο έτος της ηλικίας του γ. Το 30ο έτος της ηλικίας του δ. το 32ο έτος της ηλικίας του

168. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας:

α. Διαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει εκλογές β. Διορίζει τον Πρόεδρο της Βουλής ως αντικαταστάτη

www.alexander.edu.gr

γ. Διορίζει Πρωθυπουργό τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δ. Διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός

169. Οι πράξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ισχύουν και εκτελούνται: α. Αμέσως, χωρίς άλλη διατύπωση β. Μετά από έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Μετά την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δ. Μετά την κύρωσή τους με νόμο.

170. Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει από κοινού: α. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Κυβέρνηση β. Στην Βουλή και την Κυβέρνηση γ. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή δ. Στην Κυβέρνηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

171. ΚΥΣΥΜ σημαίνει: α. Κεντρικό Υπουργικό Συμβούλιο β. Κυβερνητικό Συμβούλιο γ. Κυβερνητικό Συμβούλιο Μετανάστευσης δ. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων

172. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αρμοδιότητα του εκλογικού σώματος; α. Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος β. Η εκλογή των εθνικών αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γ. Η εκλογή του Προέδρου της Βουλής δ. Η εκλογή των βουλευτών

173. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι προαπαιτούμενη αρχή για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά τις βουλευτικές εκλογές; α. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας β. Η αρχή της έμμεσης ψηφοφορίας γ. Η αρχή της μυστικής ψηφοφορίας δ. Η αρχή της υποχρεωτικής ψηφοφορίας

174. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται: α. Από το εκλογικό σώμα β. Από τη Βουλή με μυστική ψηφοφορία γ. Από τη Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία δ. Από την Κυβέρνηση μετά από γνωμοδότηση της Βουλής

175. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου της Δημοκρατίας επιτρέπεται: α. Μια φορά μόνον β. Δύο φορές γ. Τρεις φορές δ. απεριόριστες φορές

176. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι προαπαιτούμενο προσόν για να εκλεγεί κάποιος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας; α. Να κατάγεται από Έλληνα πατέρα ή μητέρα

www.alexander.edu.gr

β. Να έχει συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του γ. Να έχει διατελέσει βουλευτής δ. Να έχει νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν

177. Ποιος μπορεί να αναπληρώσει προσωρινά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας; α. Ο Πρωθυπουργός β. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου γ. Ο Πρόεδρος της Βουλής δ. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

178. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Συντάγματος: α. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος από 400 β. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από 200 ούτε μεγαλύτερος από 300 γ. Οι βουλευτές πρέπει να είναι 300 δ. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο χωρίς αριθμητικά όρια

179. Η δικαστική λειτουργία ασκείται: α. Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τα δικαστήρια β. Από τα δικαστήρια γ. Από τα δικαστήρια και την Κυβέρνηση δ. Από τα δικαστήρια, τους δικηγόρους και τους δικαστικούς υπαλλήλους

180. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται: α. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση β. Από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γ. Μόνον από τη Βουλή δ. Από τη Βουλή και τα ανώτατα δικαστήρια

181. Αν ένας νόμος έχει περιεχόμενο αντίθετο προς το Σύνταγμα: α. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να τον εφαρμόσουν β. Τα δικαστήρια αποφασίζουν αν θα τον εφαρμόσουν κατά την κρίση τους γ. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην τον εφαρμόσουν δ. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να παραπέμψουν την σχετική υπόθεση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

182. Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας μπορεί να γίνει: α. Με απόφαση της Κυβέρνησης μετά από δημοψήφισμα β. Με ομόφωνη απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης γ. Με νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δ. Με απόφαση της Κυβέρνησης και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού

183. Το Προεδρείο της Βουλής: α. Εκλέγεται από τα μέλη της Βουλής β. Επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γ. Εκλέγεται από την Κυβέρνηση δ. Απαρτίζεται υποχρεωτικά από τους βουλευτές που έλαβαν κατά τις βουλευτικές εκλογές τις περισσότερες ψήφους184. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο:

www.alexander.edu.gr

α. Έχουν μόνον τιμητικό τίτλο και καμία αρμοδιότητα. β. Ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του γ. Έχουν γνωμοδοτικό ρόλο δ. Είναι οι Υφυπουργοί

185. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι προϋπόθεση κτήσης του βουλευτικού αξιώματος; α. Η ελληνική ιθαγένεια β. Η νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν γ. Η ηλικία των είκοσι πέντε ετών συμπληρωμένων κατά την ημέρα της εκλογής δ. Η τουλάχιστον από διετίας εγκατάσταση του υποψηφίου βουλευτή στην επαρχία στην οποία εκλέγεται

186. Η Κυβέρνηση απαρτίζεται: α. Από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Υπουργούς β. Από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς γ. Από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας δ. Από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς και τους δημόσιους υπαλλήλους

187. Δικαίωμα ίδρυσης πολιτικών κομμάτων έχουν: α. Οι Έλληνες πολίτες και όσοι αλλοδαποί είναι εγκατεστημένοι μόνιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για δέκα χρόνια β. Όλοι οι διαμένοντες στην Ελλάδα γ. Οι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα δ. Μόνον Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους

188. Σύμφωνα με το Σύνταγμα ο νόμος μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα: α. Αν η Βουλή κρίνει, για οποιοδήποτε λόγο, ότι τούτο επιβάλλεται και η σχετική απόφαση ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών της β. Μόνον αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή αν δεν έχει συμπληρωθεί ανώτατο όριο ηλικίας γ. Μόνον αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας, για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα δ. Αποκλειστικά και μόνον αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας

189. Η αναθεώρηση του Συντάγματος επιτρέπεται: α. Για όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις του, αν αποφασισθεί από τη Βουλή με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών β. Αν διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησης του με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οπότε αυτή διενεργείται από την επόμενη Βουλή γ. Μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν η πρόταση αυτή ψηφισθεί τουλάχιστον από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών δ. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την περάτωση της προηγούμενης αναθεώρησης του

190. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας; α. Ο διορισμός του Πρωθυπουργού β. Η παροχή αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα

www.alexander.edu.gr

γ. Η απονομή χάριτος δ. Η αναπομπή στη Βουλή νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που είχε ψηφισθεί από αυτήν

191. Ποιο κράτος έχει σήμερα βασιλευόμενη δημοκρατία; α. Η Γαλλία β. Η Γερμανία γ. Η Ισπανία δ. Η Ιταλία

192. Το πολίτευμα σήμερα στην Ελλάδα είναι: α. Προεδρική Δημοκρατία β. Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία γ. Άμεση Δημοκρατία δ. Δημοκρατική Μοναρχία

193. Ο «Συνήγορος του πολίτη»: α. Είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή β. Υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια γ. Ελέγχεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την κυβέρνηση δ. Είναι συμβουλευτικό κυβερνητικό όργανο

194. Τα διατάγματα είναι: α. Πράξεις της Βουλής β. Πράξεις του Προέδρου του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου γ. Πράξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας δ. Πράξεις του Προέδρου της Βουλής

195. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται: α. Από την κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών β. Από τη Βουλή γ. Από τον λαό με την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών δ. Από τη Βουλή μετά από γνωμοδότηση των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων

196. Ποιο δεν είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου; α. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης β. Η Εκκλησία γ. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δ. Η Ακαδημία Αθηνών

197. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής; α. Η αναθεώρηση του Συντάγματος β. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γ. Η ψήφιση του προϋπολογισμού δ. Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους

198. Υπουργοί διορίζονται: α. Μόνον οι εκλεγμένοι βουλευτές β. Εκλεγμένοι βουλευτές ή και πρόσωπα μη προερχόμενα από το κοινοβούλιο, οπότε καλούνται εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί γ. Μόνον οι βουλευτές που είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης

www.alexander.edu.gr

δ. Μόνον βουλευτές – μέλη του κυβερνώντος κόμματος

199. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό (δεν ισχύει); α. Τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει υποχρεωτικά να είναι Έλληνες πολίτες β. Τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους γ. Τα μέλη της Κυβέρνησης μπορεί να είναι βουλευτές ή να μην προέρχονται από το Κοινοβούλιο δ. Τα μέλη της Κυβέρνησης μπορεί να είναι αλλοδαποί υπήκοοι, που έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

200. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συνταγματική επιταγή; α. Η υποχρεωτική φοίτηση σε σχολεία είναι τουλάχιστον δωδεκαετής β. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε κρατικά εκπαιδευτήρια γ. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δ. Η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται

201. Ποια αξιόποινη πράξη από όλες τις παρακάτω τιμωρείται ελαφρύτερα; α. Το πλημμέλημα β. Το πταίσμα γ. Το κακούργημα δ. Το κακούργημα, όταν αναγνωρίζονται ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο

202. Ποιο από τα παρακάτω δικαστήρια δεν είναι ποινικό δικαστήριο; α. Ειρηνοδικείο β. Πλημμελειοδικείο γ. Πταισματοδικείο δ. Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

203. Ποιο δικαστήριο θα δικάσει αναίρεση κατά απόφασης πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου; α. Άρειος Πάγος β. Συμβούλιο της Επικρατείας γ. Ελεγκτικό Συνέδριο δ. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

204. Η αξιόποινη πράξη της κλοπής θα δικαστεί από: α. Πολιτικό δικαστήριο β. Ποινικό δικαστήριο γ. Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κλοπής δ. Διοικητικό δικαστήριο

205. Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διενεργούνται στην Ελλάδα: α. Ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές για την αποφυγή περιττών δαπανών β. κάθε πέντε χρόνια γ. κάθε τέσσερα χρόνια δ. Όποτε το αποφασίσει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

206. Το ανώτατο δικαστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο β. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

www.alexander.edu.gr

γ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δ. Το Συμβούλιο Υπουργών

207. Ο σημερινός Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. είναι: α. Ο Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι β. Ο Νέλσων Μαντέλα γ. Ο Τόνι Μπλερ

δ. Ο Κόφι Ανάν

208. Η έδρα του Ο.Η.Ε. είναι: α. Στη Νέα Υόρκη β. Στην πρωτεύουσα του Κράτους του οποίου υπήκοος είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματεύς του. γ. Εκ περιτροπής και για μία πενταετία στις πρωτεύουσες των πέντε μονίμων κρατών – μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας δ. Στη Γενεύη

209. Τα κράτη από τα οποία απαρτίζεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: α. 8 β. 10 γ. 25 δ. 15

210. Ποιο από τα παρακάτω κράτη δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; α. Γαλλία β. Ελλάδα γ. Ιρλανδία δ. Τουρκία

211. Οι κανονισμοί, που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση: α. Δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη και με τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν αυτόματα νόμο του κάθε κράτους β. Δεσμεύουν μόνο το κράτος μέλος που είναι αποδέκτης γ. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους να τους ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο δ. Αναφέρονται αποκλειστικά στον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών των κρατών – μελών

212. Η Διεθνής Αμνηστία ασχολείται: α. Με την προστασία του περιβάλλοντος β. Με τους κρατούμενους συνείδησης γ. Με τους πρόσφυγες δ. Με την περίθαλψη τραυματιών πολέμου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.γ, 2.α, 3.γ, 4.β, 5.β , 6.α, 7.β, 8.α, 9.γ, 10.β, 11.α, 12.β, 13.β, 14.γ, 15.α, 16.γ, 17.β, 18.γ, 19.γ, 20.β, 21.β, 22.α, 23.γ, 24.β, 25.α, 26.β, 27.γ, 28.β, 29.α, 30.β, 31.α, 32.γ, 33.γ, 34.γ, 35.α, 36.α, 37.β, 38.γ, 39.β , 40.α, 41.α, 42.α, 43.α, 44.α, 45. α , 46.β, 47.β , 48.α, 49.α, 50.γ, 51.γ, 52.α, 53.β, 54.α, 55.β, 56.β, 57.β, 58.α, 59.α, 60.β, 61.β, 62.α, 63.β, 64.β, 65.β, 66.γ, 67.β, 68.γ, 69.α, 70.β, 71.γ, 72.α, 73.β, 74.γ, 75.α, 76.α, 77.α, 78.β, 79.γ, 80.γ ,

www.alexander.edu.gr

81.β , 82. , 83.α, 84.α, 85.γ, 86.γ, 87.γ, 88.γ, 89.β, 90.γ, 91.δ, 92.γ, 93.α, 94.δ, 95.β, 96.β, 97.α, 98.γ, 99.α, 100.β, 101.α, 102.α, 103. γ, 104.δ, 105.γ, 106.β, 107.γ, 108.γ, 109. δ , 110.δ, 111.γ, 112.γ, 113.β, 114.β, 115.δ, 116.δ, 117.γ, 118.β, 119.γ, 120.δ, 121.δ, 122.α, 123.α, 124.β , 125.δ, 126.γ, 127. β, 128. β, 129. α, 130. β, 131.γ, 132.α, 133. α, 134.δ, 135.δ, 136.β, 137.α, 138.β, 139.γ, 140.γ, 141.δ, 142.γ, 143.δ, 144.α, 145. γ, 146.δ, 147.γ, 148. α, 149.β, 150.β, 151. γ, 152.δ, 153. δ, 154.β, 155.δ, 156.α, 157.α, 158.δ, 159.γ, 160.β, 161.α, 162.δ, 163.α, 164.β, 165.α, 166.β , 167.β, 168.δ, 169.γ, 170.α, 171.α, 172.γ, 173. β, 174.β, 175.α, 176.γ, 177.γ, 178.β, 179.β , 180. β, 181.γ, 182.γ, 183.α, 184.β, 185.δ, 186.β, 187.γ, 188.γ, 189.δ, 190.β, 191.γ, 192.β, 193.α, 194.β, 195.β, 196.γ, 197.δ, 198.β, 199.δ, 200.α, 201.β, 202.α, 203.α, 204.β, 205.β, 206.β, 207.δ, 208.α, 209.γ, 210.δ, 211.α, 212.β

19 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

1. Τι κλίμα έχει η Ολλανδία:

α. Ηπειρωτικόβ. Ωκεάνιογ. Εύκρατοδ. Υποτροπικό

2. Η Δανία βρέχεται:

α. Από την Κασπία Θάλασσαβ. Από τον Ατλαντικό Ωκεανόγ. Από την Βαλτική Θάλασσαδ. Από τον Βόρειο παγωμένο Ωκεανό

3. Γιατί η Μεσόγειος ρυπαίνεται εύκολα;

α. Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες που ρίχνουν απόβληταβ. Είναι πολύ ρηχή θάλασσαγ. Δεν χύνονται σε αυτήν πολλά ποτάμιαδ. Είναι πολύ κλειστή θάλασσα

4. Τα καγκουρώ ζουν:

α. Στην Αφρικήβ. Στην Αυστραλίαγ. Στην Νέα Γουινέα

www.alexander.edu.gr

δ. Στην Ν. Ζηλανδία

5. Το χαμηλότερο υψομετρικά σημείο της Ασίας βρίσκεται:

α. Στην λίμνη Αράληβ. Στις στέπες της Σιβηρίαςγ. Στην έρημο Γκόμπιδ. Στην Νεκρά Θάλασσα

6. Στην Ασία βρίσκεται το εξής ποσοστό του πληθυσμού της γης:

α. 80%β. 30%γ. 15%δ. 60%

7. Ποια γλώσσα χρησιμοποιείται περισσότερο στον κόσμο:

α. Η Αγγλικήβ. Η Ισπανικήγ. Η Ινδική (Χίντι)δ. Η Κινέζικη

8. Το Μάτσου Πίτσου στο Περού είναι:

α. Ποταμόςβ. Σύγχρονη πόληγ. Ονομασία βουνούδ. Αρχαιολογική τοποθεσία

9. Μία χώρα δεν συνορεύει με τον Καύκασο:

α. Γεωργίαβ. Τουρκίαγ. Τσετσενία (Ρωσία)δ. Ουζμπεκιστάν

10. Οι Αβοριγίνες είναι λαός που ζει:

α. Στην Αφρική β. Στην Ασία γ. Στην Αυστραλία δ. Στην Ν. Ζηλανδία

11. Η Πόλη της Αθήνας πόσες φορές ότι είναι μεγαλύτερη από την πόλη της Θεσσαλονίκης νομίζετε Α. 3 φορές Β. 5 φορές Γ. 1 φορά Δ. 4 φορές

www.alexander.edu.gr

12. Ποια φράση είναι σωστή Α. Οι μεγάλες οροσειρές ρυθμίζουν την ροή του Νερού και καθορίζουν την βλάστησηΒ. Οι μεγάλες οροσειρές προκαλούν σεισμούςΓ. Η βλάστηση καθορίζεται από την απόσταση Της γης από τον Ήλιο Δ. Οι Οροσειρές δημιουργήθηκαν εξαιτίας της Έλξης της Σελήνης 13. Το οροπέδιο του Θιβέτ βρίσκεται Α. Στην ανατολική ΚίναΒ. Στα σύνορα Κίνας-ΡωσίαςΓ. Ανάμεσα στα Ιμαλάϊα και την οροσειρά Κουέν Λουν Δ. Στην Μογγολία14. Πάμπας ονομάζουμε τις πεδιάδες που Βρίσκονται Α. Στην Λατινική ΑμερικήΒ. Στην ΑσίαΓ. Στην ΑφρικήΔ. Στην Αυστραλία

15. Βιόσφαιρα είναι Α. Τα 30 πρώτα χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας Β. Τα 40 πρώτα χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας Γ. Τα 100 πρώτα χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας Δ. Η περιοχή της ατμόσφαιρας-λιθόσφαιρας- Υδρόσφαιρας που διαβιούν οι ζωντανοί Οργανισμοί 16. Οι τροφικές αλυσίδες των οικοσυστημάτων είναι Α. Ποικιλίες τροφών Β. Κατανομή τροφών ανάλογα με την θρεπτική τους αξία Γ. Κατανομή τροφών ανάλογα με το Πόσο εύκολα βρίσκονται στην φύση Δ. Είναι οι αλυσίδες που δείχνουν ποιος τρώει ποιόν μέσα στο οικοσύστημα 17. Οι Τούνδρες είναι Α. Ζεστές έρημοιΒ. Τροπικά δάσηΓ. Παγωμένες έρημοιΔ. Δάση της Σιβηρίας

18. Το μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον Της Ελλάδος οφείλεται Α. Στο μεγάλο ενδιαφέρον των κατοίκων Για τα οικολογικά προβλήματα Β. Στις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΓ. Στο έντονο ανάγλυφο, τα πολλά νησιά και την γεωλογική της ιστορία Δ. Στα πολλά ποτάμια της

19 Ενδημικά είναι όσα ζώα και φυτά Α. Τα βρίσκουμε μόνο σένα συγκεκριμένο τόπο

www.alexander.edu.gr

Β. Τα βρίσκουμε μόνο στην Ελλάδα Γ. Τα βρίσκουμε μόνο στην Αφρική Δ. Είναι εξαιρετικά σπάνια

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

1.β, 2.γ, 3.δ, 4.β, 5.δ, 6.δ, 7.δ, 8.δ, 9.δ, 10.δ, 11.δ, 12.α, 13.γ, 14.α, 15.δ, 16.δ, 17.γ, 18.γ, 19.α ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: κ. Κατσίνης Δημήτριος Γεωλόγος

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Τί ήταν οι «Κουίσλιγκς»;

Α) Εργατικό κίνημα του πρώιμου 19ου αιώνα που μαχόταν την εισαγωγή των μηχανών

στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Β) Δοσίλογοι πρωθυπουργοί που διορίστηκαν από τους Ναζί στην γερμανοκρατούμενη

Ευρώπη του Β’ παγκοσμίου πολέμου

Γ) Μέλη της νεολαίας του σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος την περίοδο του Στάλιν

Δ) Μέλη των επαρχιακών συμβουλίων που ιδρύθηκαν στην αυτοκρατορική Ρωσία από τον

τσάρο Αλέξανδρο Β’.

2. Ποιάς χώρας η οικονομία χαρακτηρίζεται ως «μεταπρατική»;

Α) αυτή στην οποία δεσπόζει ως οικονομική δραστηριότητα η διάθεση στην αγορά

προϊόντων άλλων ανεπτυγμένων χωρών

Β) η οικονομία των χωρών του ‘κλειστού καπιταλισμού’

Γ) η μερκαντιλιστική οικονομία

Δ) αυτή που προωθεί τα εμπορικά δίκτυα

www.alexander.edu.gr

3. Τα προσωποπαγή κόμματα που δεν διέπονταν από ένα ιδεολογικό και

πολιτικό πρόγραμμα συγκεκριμένων αρχών δέσποζαν στην ελληνική πολιτική

ζωή:

Α) ως την περίοδο του Γεωργίου Α’

Β) ως τα χρόνια διακυβέρνησης του Χ. Τρικούπη

Γ) ως την εμφάνιση στην ελληνική πολιτική σκηνή του Ελ. Βενιζέλου

Δ) ως την ανακήρυξη της Α’ Ελληνική Δημοκρατίας [1924]

4. Η ελληνική εργατική τάξη διαδραμάτισε σοβαρό πολιτικό ρόλο στη δημόσια

ζωή της χώρας:

Α) μετά το 1910

Β) μετά το 1930

Γ) μετά την τρικουπική περίοδο

Δ) μετά την δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης Βενιζέλου

5. Στο πλαίσιο του Β’ Βαλκανικού πολέμου, το ένα στρατόπεδο από τους

αντιμαχόμενους αποτελούνταν από τους:

Α) Αγγλία, Ελλάδα, Σερβία

Β) Ελλάδα, Σερβία

Γ) Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία

Δ) Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία

6. Βασική αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών που δημιουργήθηκε μετά τον

Α’παγκόσμιο πόλεμο, ήταν ότι:

Α) διέθετε περιορισμένο στρατιωτικό κύρος

Β) αποτελούνταν από μια συνέλευση κυρίαρχων κρατών, καθένα από τα οποία μπορούσε

να ασκήσει κατά βούληση βέτο

Γ) διακατεχόταν από ένα υψηλό αίσθημα ιδεαλισμού που δεν της επέτρεπε να

λειτουργήσει αποτελεσματικά

www.alexander.edu.gr

Δ) δεν είχε δικές της στρατιωτικές δυνάμεις για την επιβολή των αποφάσεων της

7. Που στόχευε το πρώτο πενταετές σχέδιο [1928-1932], που εφαρμόστηκε στη

Σοβιετική Ένωση επί Στάλιν ;

Α) να αναπτύξει περαιτέρω την βιομηχανική παραγωγή

Β) να σταθεί αντίβαρο στα φασιστικά καθεστώτα της υπόλοιπης Ευρώπης

Γ) να εξασφαλίσει τη «σταδιακή μετάβαση από τον σοσιαλισμό, στον κομμουνισμό»

Δ) να εξαλείψει τον ιδιωτικό τομέα που δημιούργησε η ΝΕΠ

8. Το γιγάντιο πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης στο μεσοπόλεμο με το

όνομα «Νιου Ντηλ» εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ με πρωτοβουλία του:

Α) Χάρυ Τρούμαν

Β) Γούντρω Ουίλσον

Γ) Φραγκλίνου Ρούσβελτ

Δ) Τζωρτζ Μάρσαλ

9. Η Π. Ε. Ε. Α., [Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης]:

Α) δημιουργήθηκε το 1943

Β) αφότου συγκροτήθηκε σηματοδοτούσε την σύγκλιση –για πρώτη φορά- όλων των

αντιστασιακών ομάδων της Κατοχής

Γ) αποτελούσε την αξιολογότερη αντιστασιακή οργάνωση στα χρόνια της Κατοχής

Δ) ήταν ένα είδος κυβέρνησης της Ελεύθερης Ελλάδας

10. Την εποχή του Περδίκκα Α’ [7ος αιώνας π.χ.], οι Μακεδόνες με επικεφαλής

την οικογένεια των Τημενιδών :

Α) κατέλαβαν την Κάτω Μακεδονία

Β) κατέλαβαν την Άνω Μακεδονία

www.alexander.edu.gr

Γ) κατέλαβαν την περιοχή ως τον Στρυμόνα

Δ) κυριάρχησαν στη Λυγκηστίδα και την Ορεστίδα

11. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία ΔΕΝ συμπεριλαμβανόταν στις επιδιώξεις-

μέριμνες των μεταναστών-παροίκων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα στη διάρκεια

της τουρκοκρατίας αφότου εγκαταστάθηκαν σε κοινότητες της Διασποράς;

Α) η επαφή με την υπόδουλη πατρίδα

Β) η εκπαίδευση

Γ) η αλληλεγγύη

Δ) η διατήρηση της ορθόδοξης πίστης

12. Το ζήτημα της τουρκικής επιδίωξης για συνεκμετάλλευση των φυσικών

πόρων και συγκυριαρχία στο Αιγαίο σχετίζεται κατά βάση :

Α) την άρνηση των όσων ρητά ορίζονται στη Συνθήκη της Λοζάνης

Β) τα όσα ορίζονται στις διεθνείς διατάξεις για το Δίκαιο της Θάλασσας

Γ) με τον περιορισμό των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 12 μίλια στα 6

Δ) με την επιθυμία για διανομή της υφαλοκρηπίδας

13. Το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο :

Α) απαρτίζεται από τους υπουργούς των κυβερνήσεων των κρατών-μελών

Β) είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της Ένωσης

Γ) είναι το κύριο νομοθετικό όργανο της Ένωσης

Δ) τα μέλη του εκλέγονται από τους πολίτες των χωρών-μελών

14. Η ελληνική αίτηση για σύνδεση στην τότε Ε.Ο.Κ. υπογράφηκε :

Α) από τον Κων Καραμανλή τον Ιούλιο του 1961 στην Αθήνα

Β) τον Κων Καραμανλή τον Μάϊο του 1979

Γ) μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 από τον Κων. Καραμανλή

Δ) από τον Γ. Παπανδρέου τον Ιούλιο του 1965

www.alexander.edu.gr

15. Η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο έδαφος της μετά το τέλος του Β΄παγκοσμίου

πολέμου τα Δωδεκάνησα, επειδή:

Α) είχε λάβει μέρος στην παγκόσμια σύρραξη στο πλευρό των νικητών συμμάχων

Β) οι Ιταλοί αρνήθηκαν να τα παραχωρήσουν στους Τούρκους

Γ) η Τουρκία αδιαφόρησε ως προς την διεκδίκηση τους σε εκείνη τη φάση

Δ) η Ελλάδα διέθετε καλύτερη διπλωματική εκπροσώπηση στη Συνδιάσκεψη του Παρισιού.

16. Το Βαρλίκ Βεργκισί στην δημόσια ζωή της σύγχρονης Τουρκίας ήταν:

Α) ο θεσμός της υποχρεωτικής μετακίνησης πληθυσμών

Β) ο θεσμός των ταγμάτων της καταναγκαστικής εργασίας στους μειονοτικούς υπηκόους

Γ) έκτακτος περιουσιακός φόρος

Δ) η διαδικασία διαχείρισης των ομογενειακών κοινοτικών ιδρυμάτων

17. Η Βόρεια Ήπειρος παραχωρήθηκε στις παραμονές του Α΄ παγκοσμίου

πολέμου στην νεοσύστατη Αλβανία με:

Α) τη Συμφωνία του Βερολίνου

Β) το Πρωτόκολο της Κέρκυρας

Γ) τη Συμφωνία του Αργυροκάστρου

Δ) το Πρωτόκολο της Φλωρεντίας

18. Η Πελοποννησιακή Γερουσία, ένα από τα πρώτα σώματα πολιτικής

αντιπροσώπευσης ηγετικών ελίτ των επαναστατημένων Ελλήνων στις απαρχές

του Αγώνα της Ανεξαρτησίας του 1821, είχε θέσει ως χρονικό όριο της θητείας

της:

Α) την έναρξη εργασιών της Α’ Εθνοσυνέλευσης

Β) την άφιξη στην Πελοπόννησο του Δημ. Υψηλάντη

Γ) την άλωση της Τριπολιτσάς

Δ) την ψήφιση του Α’ Συντάγματος

19. Ο Άγγλος φιλόσοφος Δαβίδ Χιούμ θεμελίωσε:

www.alexander.edu.gr

Α) την αισθησιαρχική γνωσιολογία

Β) τον ορθολογιστικό υλισμό

Γ) την πνευματοκρατία

Δ) τη φωτισμένη δεσποτεία

20. Ποιός από τους φυσιοκράτες θεωρητικούς του 18ου αιώνα έδινε μεγαλύτερη

σημασία στη βιομηχανία και το εμπόριο;

Α) Ο Μπυφόν

Β) Ο Τυργκό

Γ) Ο Κολμπέρ

Δ) Ο Κεναί

21. Η εκμηχάνιση των μέσων αγροτικής παραγωγής, ως τα τέλη του 19ου αιώνα

είχε επηρεάσει λιγότερο:

Α) Την Αγγλία

Β) Την Πολωνία

Γ) Τη Γαλλία

Δ) Τη Β. Ιταλία [Βασίλειο του Πεδεμοντίου]

22. Η ‘στροφή στον ανθρώπινο ψυχισμό’, στο πλαίσιο του φιλοσοφικού

στοχασμού του 19ου αιώνα εκφράστηκε κυρίως από:

Α) Τον Χέγκελ

Β) Τον Λαμάρκ

Γ) Τον Κόντ

Δ) Τον Κίρκεγκαρντ

23. Η μυστική αστυνομία του καθεστώτος που αναδύθηκε με την Οκτωβριανή

Επανάσταση των Μπολσεβίκων του 1918 ονομάστηκε:

Α) Οχράνα

Β) Τσέκα

www.alexander.edu.gr

Γ) Πράβντα

Δ) Δούμα

24. Ποιος από τους παρακάτω δεν υπήρξε ηγέτης των Βουλγάρων που

απείλησαν την ισχύ των Βυζαντινών μεταξύ 9-10 αι.μ.χ. ;

Α) ο Σαμουήλ

Β) ο Κρούμος

Γ) ο Μάγνης

Δ) ο Συμέων

25. Η Βουλγαρία ακολουθούσε επεκτατική πολιτική στην οθωμανοκρατούμενη

Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα, γεγονός που πραγματωνόταν με

Α) την ίδρυση ανεξάρτητης βουλγαρικής εκκλησίας

Β) τον εθνικό προσηλυτισμό στις ελληνικές περιοχές

Γ) ίδρυση ξεχωριστού βουλγαρικού πανεπιστημίου στο μακεδονικό έδαφος

Δ) μεταφράσεις βουλγαρικών προπαγανδιστικών βιβλίων σε όλες τις γλώσσες

26. Το βασικό οργανωτικό έργο της αντιβασιλείας που κυβέρνησε την Ελλάδα

την περίοδο της βαυαροκρατίας πιστώνεται στη μεθοδικότητα και την επιμονή

του:

Α) Γκράινερ

Β) Μάουρερ

Γ) Άρμανσμπεργκ

Δ) Χάυντεκ

27. Η «Μεγάλη Ιδέα» ως θεμελιώδες πρόταγμα διέτρεχε την εξωτερική πολιτική

των ελληνικών κομμάτων από:

Α) από το 1845 έως το 1922

Β) από το 1897 έως το 1922

Γ) από το 1830 έως το 1897

www.alexander.edu.gr

Δ) από το 1821 έως τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο

28. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 προκλήθηκε κυρίως λόγω:

Α) της πίεσης της «Εθνικής Εταιρείας»

Β) της τουρκικής προκλητικότητας που κλιμακώθηκε την περίοδο αυτή

Γ) των υποσχέσεων της Ρωσίας ότι θα παρείχε ενεργό συνδρομή στα ελληνικά σχέδια

Δ) της πίεσης των διπλωματικών αντιπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων προκειμένου να

εξυπηρετήσουν έμμεσα τα δικά τους συμφέροντα σε βάρος των δύο χωρών

29. Το στρατιωτικό κίνημα του 1909 στο Γουδί:

Α) πραγματοποιήθηκε σε μυστική συνεννόηση με το Παλάτι κατά της παλαιάς πολιτικής

τάξης

Β) είχε ως στόχο την απαλλαγή της χώρας από την πολιτική εξάρτηση των Μεγάλων

Δυνάμεων

Γ) δεν είχε καμία λαϊκή υποστήριξη

Δ) αποτελούσε τη συνισταμένη της δυσαρέσκειας προς τα παλαιά κόμματα και τα

ανάκτορα

30. Η αρχιτεκτονική που κυριάρχησε στην πρωτεύουσα από Έλληνες και ξένους

αρχιτέκτονες μετά την ανεξαρτητοποίηση του ελληνικού κράτους άντλησε κατά

βάση την έμπνευση της από:

Α) τον ρομαντισμό

Β) το συνδυασμό κλασικισμού και μπαρόκ

Γ) τον κλασικισμό

Δ) ο συνδυασμός του κλασικισμού με τη βυζαντινή τέχνη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ :

1.β, 2.α, 3.γ, 4.α, 5.β, 6β, 7.δ, 8.γ, 9.δ, 10.α, 11.α, 12.δ, 13.β, 14.α, 15.α, 16.γ,

17.δ, 18.γ, 19.α, 20.β, 21.β, 22.δ, 23.β, 24.γ, 25.β, 26.β, 27.α, 28.α, 29.δ, 30.γ

www.alexander.edu.gr