Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ...

of 21 /21
ειίδα 1 ἀπό ζει. 21 Ἡ Ἑιιεληθή Γιῶζζα Μέξνο 3ν: "Γιώζζα κνπ γιπθηά κνπ γιώζζα". Γεκνηηθό ηξαγνύδη ἀπό Ἄλσ Γξόπνιε 2α ΔΚΓΟΖ εηξά ἀλαξηήζεσλ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ύλζεζε ΠΑΕΛ θαί ἐπηκέιεηα παξνπζίαζεο: Δὐάγγεινο ὁ άκηνο Μέξνο 1ν, Μέξνο 2ν, Μέξνο 3ν, Μέξνο 4ν, Μέξνο 5ν, Μέξνο 6ν, Μέξνο 7ν, Μέξνο 8 ν πό έθδνζε) ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2016

Embed Size (px)

Transcript of Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ...

Page 1: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 1 ἀπό ζει. 21

Ἡ Ἑιιεληθή Γιῶζζα

Μέξνο 3ν: "Γιώζζα κνπ γιπθηά κνπ γιώζζα".

Γεκνηηθό ηξαγνύδη ἀπό Ἄλσ Γξόπνιε

2α ΔΚΓΟΖ

εηξά ἀλαξηήζεσλ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ

ύλζεζε ΠΑΕΛ θαί ἐπηκέιεηα παξνπζίαζεο: Δὐάγγεινο ὁ άκηνο

Μέξνο 1ν, Μέξνο 2ν, Μέξνο 3ν, Μέξνο 4ν,

Μέξνο 5ν, Μέξνο 6ν, Μέξνο 7ν, Μέξνο 8ν (ππό έθδνζε)

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2016

Page 2: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 2 ἀπό ζει. 21

ρόιην ΠΑΕΛ: Αο μεθηλήζνπκε κε έλα ηξαγνχδη απφ ηελ Άλσ Γξφπνιε, κε ηίηιν ¨Γιψζζα κνπ γιπθηά κνπ γιψζζα¨, γηα λα κελ μερλάκε ηα δεκνηηθά καο ηξαγνχδηα, πνπ απνηεινχλ ην δσληαλφ θαη αγλφ πνιηηηζκφ ηεο παηξίδαο καο.

ηελ ζπλέρεηα ν Ξελνθψλ Ενιψηαο (1957) εθθσλεί ελψπηνλ ηνπ ΓΝΣ έλα ιφγν ζηα ειιεληθά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αγγιηθή, πξνθαιψληαο παγθφζκηα αίζζεζε. Σν επαλαιακβάλεη ην 1959. Μάιηζηα, δελ παξέιεηςε λα αλαθέξεη, φηη νη παηέξεο ηεο ακεξηθαληθήο αλεμαξηεζίαο, ν Οπάζηγθηνλ, ν Σδέθεξζνλ, ν ‗Αληακο θαη άιινη φηαλ ζπλέηαζζαλ ην χληαγκα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην 1787, είραλ πξνηείλεη ε γιψζζα ηνπ λένπ θξάηνπο λα είλαη ε ειιεληθή, πξνο ηηκή ηεο γιψζζαο ηνπ Έζλνπο εθείλνπ, πνπ πξψην γέλλεζε ηε Γεκνθξαηία θαη ηε δηέδσζε ζηνλ θφζκν. Μία ςήθνο , φκσο ήηαλ αξθεηή γηα λα πξνθξηζεί ε αγγιηθή. Παξφκνηα είλαη θαη ε επνκέλε ελφηεηα. Ο Άξζνπξ Έβαλο, Άγγινο αξραηνιφγνο ππνζηεξίδεη φηη: «Ζ Γξαθή ηεο Κξήηεο είλαη ε κήηεξ ηεο Φνηληθηθήο γξαθήο». Ο δε Μάηθι Βέληξηο αλαθνίλσζε φηη κπφξεζε λα απνθξππηνγξαθήζεη ηελ Κξεηηθνκπθελατθή γξακκηθή γξαθή ηχπνπ Β΄ θαη ην θπξηφηεξν, φηη ε γιψζζα απηή είλαη Διιεληθή. Ο Γεξκαλφο θπζηθφο επηζηήκσλ Μax Von Laye (Βξαβείν Νφκπει Φπζηθήο) γξάθεη: «Οθείισ ράξηηαο ζηε Θεία Πξφλνηα, δηφηη επδφθεζε λα δηδαρζψ ηα αξραία Διιεληθά, πνπ κε βνήζεζαλ λα δηεηζδχζσ βαζχηεξα ζην λφεκα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ». Σε δήισζε απηή ηελ έθακε, φηαλ δηαπίζησζε φηη ε ειιεληθή γιψζζα είλαη κηα ηέιεηα καζεκαηηθή δεκηνπξγία, δηαπίζησζε ηε καζεκαηηθή δνκή ηεο. Δκείο ζπλερίδνπκε ηελ «απινπνίεζή» ηεο κέρξη λα ηελ θάλνπκε αγλψξηζηε. ‘ απηφ απαληά ν Γάιινο θαζεγεηήο Masse Roger ιέγνληαο: «Κάζε απινπνίεζε ζηε γιψζζα είλαη απιά έλα ράζηκν ζθέςεσο». ηε γιψζζα καο είλαη εκθπηεπκέλε φιε ε γλψζε πνπ θαηέθηεζε ν άλζξσπνο έσο ηελ παξνχζα ζηηγκή. Κάζε ειιεληθή ιέμε-φξνο θέξεη έλα βαξχ θνξηίν λφεζεο, θνξηίν πνπ νη πξνγελέζηεξνη «εμφδεπζαλ», γηα λα θαηαθηήζνπλ γλσζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαη λα ηελ «βαπηίζνπλ» κε ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα-ιέμε. Τπάξρνπλ Διιεληθέο ιέμεηο πνπ μεληηεχηεθαλ θαη επέζηξεςαλ αγλψξηζηεο, φπσο : πφδα, ηαμί, κπνπάη, καξκειάδα, γθιάκνπξ, πέλαιηη, πηάηζα, ηδίξνο, ιαδάληα, θξεηίλνο, θνππφλη θαη πνιιέο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα ε αξραία ειιεληθή ιέμε πνηλή. Μέζσ πάιη ηεο Λαηηληθήο θαη ηεο παιαηάο Ννξκαλδηθήο, ην ειιεληθφ πνηλή θαηέιεμε ζην αγγι. penalty, γηα λα επηζηξέςεη (σο αληηδάλεην) ζηελ Διιεληθή σο πέλαιηη, φξνο ζην πνδφζθαηξν! Ζ ειιεληθή γιψζζα, ζπλέρεηα καο εθπιήζζεη κε θάηη θαηλνχξγην πνπ αλαθαιχπηνπκε. Έηζη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζεσξνχλ ηελ Διιεληθή γιψζζα «κε νξηαθή», δειαδή φηη κφλν ζ' απηή δελ ππάξρνπλ φξηα θαη γη' απηφ είλαη αλαγθαία ζηηο λέεο επηζηήκεο φπσο ε Πιεξνθνξηθή, ε Ζιεθηξνληθή, ε Κπβεξλεηηθή θαη άιιεο. Απηέο νη επηζηήκεο κφλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα βξίζθνπλ ηηο λνεηηθέο εθθξάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη, ρσξίο ηηο νπνίεο ε επηζηεκνληθή ζθέςε αδπλαηεί λα πξνρσξήζεη. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πνιπηνληθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ ζπλνδεχηεθε απφ θακία απνιχησο επηζηεκνληθή κειέηε, θαηαγξάθεθε κεγάιε αχμεζε θξνπζκάησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ. Σέινο ην Νη ελεξγνπνηεί ηνλ εγθέθαιν, κε ηελ δηνρέηεπζε νμπγφλνπ, ν Ννπο γίλεηαη δηαπγήο θαη θαζαξφο. Μηιάεη θαλείο κε αθξίβεηα, απηνζπγθέληξσζε, ρσξίο νξγή, αιιά κε επηρεηξήκαηα, ρσξίο λα παξαιείςεη θάηη, θαη ζην ηέινο κε ην ίγκα () εξεκεί ν ςπρηζκφο ηνπ, δηφηη έπξαμε ην θαζήθνλ ηνπ θαη κίιεζε ππεχζπλα, ζηνλ Γεκφζην Λφγν ηνπ. Γειαδή είπε φια, φζα ΔΠΡΔΠΔ: ΣΑ ΔΗΠΔ ΜΔ ΣΟ ΝΗ ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΗΓΜΑ ! Αθνινπζνχλ βίληεν ζρεηηθά κε ηηο παξνπζηαζζείζεο ελφηεηεο, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπκε ην ζέκα. ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΡΣΖΖ: 20/04/2012 ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΑΝΑΝΔΧΖ: 11/11/2016

12 Ννεκβξίνπ 2016

Δὐάγγεινο ὁ άκηνο Ἁγίνπ Ἰσάλλνπ ηνῦ Ἐιεήκνλνο Ἀξρηεπίζθνπνπ Ἀιεμαλδξείαο

Ἒθδνζε 2ε

Page 3: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 3 ἀπό ζει. 21

Πεξηερόκελα

ρόιην ΠΑΕΛ ................................................................................................................................ 2

1. ΓΛΩΑ ΜΟΤ ΓΛΤΚΗΑ ΜΟΤ ΓΛΩΑ- ΑΝΩ ΓΡΟΠΟΛΖ ...................................................... 4

2. ΣΟ ΜΔΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ .......................................................................... 4

3. ΑΦΗΔΡΩΜΔΝΟ, ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΣΟΤ.....ΞΔΝΟΜΑΝΔΗ, ΠΟΤ ΘΔΛΟΤΝ ΝΑ ΑΦΑΝΗΟΤΝ

ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ... .................................................................................................... 6

4. ΔΛΛΖΝΔ, ΝΑ ΔΗΣΔ ΤΠΔΡΖΦΑΝΟΗ ΠΟΤ ΜΗΛΑΣΔ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΕΩΝΣΑΝΖ

ΚΑΗ ΜΖΣΔΡΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΩΝ. ...................................................................... 6

5. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΣΡΟΦΟ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΓΛΩΩΝ. ..................................................... 8

6. ΛΔΞΗΛΟΓΗΚΟΗ «ΝΟΣΟΗ». ..................................................................................................... 10

7. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ. ................................................................... 11

8. AΡΥΑΗΑ EΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΣΑ ΓΤΛΔΞΗΑ. ............................................................................. 12

9. ΠΟΛΤΣΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΤΛΔΞΗΑ. ............................................................................................ 12

10. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΔΓΚΔΦΑΛΟ ................................................................. 13

11. ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ¨Ν¨ (ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ¨¨) ...................................... 15

12. ΒΗΝΣΔΟ, ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΟΤΗΑΘΔΗΔ ΔΝΟΣΖΣΔ .............................................. 20

Ο Διιεληθόο ιόγνο ζηελ Αγγιηθή ηνπ Ξ.Ενιώηα ην 1959. ........................................... 20

Διιεληθή Γιώζζα-H/Y. ................................................................................................... 20

Ζ Διιεληθή γιώζζα θαη ε δηεζλήο παξνπζία ηεο. ........................................................ 20

Δγθεθαιηθνί λεπξώλεο, ζπλάςεηο θαη Διιεληθή γιώζζα ............................................. 20

Page 4: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 4 ἀπό ζει. 21

1. ΓΛΩΑ ΜΟΤ ΓΛΤΚΗΑ ΜΟΤ ΓΛΩΑ- ΑΝΩ ΓΡΟΠΟΛΖ

http://youtu.be/K3aWZY0qD48

2. ΣΟ ΜΔΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ

Οη πεξίθεκνη ιφγνη ηνπ θαζεγεηή Ξελνθψληα Ενιψηα.

Ο Ξελνθψλ Ενιψηαο σο πξέζβεο ηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εθθψλεζε ελψπηνλ ηνπ ΓΝΣ έλα ιφγν ζηα ειιεληθά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αγγιηθή, πξνθαιψληαο παγθφζκηα αίζζεζε. Έθπιεμε πξνθάιεζε ν Ξελνθψλ Ενιψηαο, σο αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδαο, απφ ηνλ απξνζδφθεην ιφγν ηνπ ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1957, ελψπηνλ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ζε κία απφ ηηο πην νπζηαζηηθέο ηνπ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ο εθιηπψλ, κίιεζε ειιεληθά θαη ηνλ θαηάιαβαλ φινη γηαηί ρξεζηκνπνίεζε αηφθηα ηελ αγγιηθή γιψζζα! Δπαθνινχζεζε αλππφθξηηνο ελζνπζηαζκφο θαη ρεηξνθξνηήκαηα απφ φξζηνπο ηνπο ζπλέδξνπο. Σελ επνκέλε είραλ πξσηνζέιηδν ην ιφγν ηνπ νη ―New York Times‖ θαη ε ―Washington Post‖, πεξλψληαο ζε φιν ηνλ θφζκν ην κήλπκα, φηη ε ειιεληθή γιψζζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο γιψζζεο. Μάιηζηα, ηφζε ήηαλ ε εληχπσζε, πνπ πξνθάιεζε ε πξψηε απηή νκηιία ζηα αγγιηθά, ψζηε ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο, Γηνπηδίλ Μπιάθ, ηνλ παξαθάιεζε θαη ζε επφκελε εηήζηα ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο λα κηιήζεη πάιη αγγιηθά, αιιά κε ειιεληθέο ιέμεηο, θάηη, πνπ επαλέιαβε ην 1959. Ο ίδηνο ν Ξελνθψλ Ενιψηαο αλέθεξε ζρεηηθά: ―Βέβαηα ηε δεχηεξε θνξά ν ιφγνο είρε πεξηερφκελν νπζηαζηηθφ . Αλαθεξφηαλ ζηελ νπζία: γηα ην λνκηζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο επνρήο‖. Μάιηζηα, δελ παξέιεηςε λα αλαθέξεη, φηη νη παηέξεο ηεο ακεξηθαληθήο αλεμαξηεζίαο, ν Οπάζηγθηνλ, ν Σδέθεξζνλ, ν ‗Αληακο θαη άιινη φηαλ ζπλέηαζζαλ ην χληαγκα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην 1787, είραλ πξνηείλεη ε γιψζζα ηνπ λένπ θξάηνπο λα είλαη ε ειιεληθή, πξνο ηηκή ηεο γιψζζαο ηνπ Έζλνπο εθείλνπ, πνπ πξψην γέλλεζε ηε Γεκνθξαηία θαη ηε δηέδσζε ζηνλ θφζκν. Μία ςήθνο , φκσο ήηαλ αξθεηή γηα λα πξνθξηζεί ε αγγιηθή. Ο ιφγνο ζηηο 26/9/1957: I always wished to address this Assembly in Greek, but realized that it would have been indeed «Greek» to all present in this room. I found out,however, that I could make my address in Greek which would still be English to everybody. With your permission, Mr. Chairman, l shall do it now, using with the exception of articles and prepositions, only Greek words. Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a Panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my euharistia to you, Kyrie to the eugenic arid generous American Ethnos and to the organizes and protagonists of his Amphictyony and the gastronomic symposia. ―Απφδνζε‖ «Κχξηνη,

Page 5: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 5 ἀπό ζει. 21

Δπινγψ ηνπο άξρνληεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηελ Οηθνπκεληθή Σξάπεδα γηα ηελ νξζνδνμία ησλ αμησκάησλ, κεζφδσλ θαη πνιηηηθψλ, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα επεηζφδην θαθνθσλίαο ηεο Σξάπεδαο κε ηελ Διιάδα. Με ελζνπζηαζκφ δηαιεγφκαζηε θαη ζπλαγσληδφκαζηε ζηηο ζπλφδνπο ησλ δηδίκσλ Οξγαληζκψλ ησλ νπνίσλ ηηο πνιχκνξθεο νηθνλνκηθέο ηδέεο θαη δφγκαηα αλαιχνπκε θαη ζπλζέηνπκε. Σα θξίζηκα πξνβιήκαηά καο φπσο ε λνκηζκαηηθή πιεζψξα παξάγνπλ θάπνηα αγσλία θαη κειαγρνιία. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο καο. Αιιά, ε ζέζε κνπ είλαη φηη έρνπκε ηνλ δπλακηζκφ λα πξνγξακκαηίζνπκε ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο ζαλ κέηξν πξνθχιαμεο απφ ην ράνο θαη ηελ θαηαζηξνθή. Παξάιιεια κηα παγθφζκηα αλππφθξηησο νηθνλνκηθή ζπλέξγεηα θαη ελαξκφληζε ζε έλα δεκνθξαηηθφ θιίκα είλαη βαζηθή. Απνινγνχκαη γηα ηνλ εθθεληξηθφ κνπ κνλφινγν. Δθθξάδσ κε έκθαζε ηελ επραξηζηία κνπ ζε εζέλα Κχξηε, ζην επγεληθφ θαη γελλαηφδσξν Ακεξηθαληθφ Έζλνο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο θαη πξσηαγσληζηέο ηεο Ακθπθηησλίαο θαη ηνπ γαζηξνλνκηθνχ πκπνζίνπ». Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1959, ν Ξ. Ενιψηαο έδσζε κία άιιε ειιελναγγιηθή νκηιία, δεηψληαο λα ηνλ αθνχζνπλ κε πξνζνρή, αθφκα θη αλ ππήξρε ν θίλδπλνο λα θνπξάζεη ηνπο αθξναηέο ηνπ. Ηδνχ ν ιφγνο θαη ε ειιεληθή ηνπ «κεηαγξαθή»: Kyrie, It is Zeus‘ anathema on our epoch (for the dynamism of our economies) and the heresy of our economic method and policies that we should agonize the Skylla of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize nomismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic,strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists. Nomismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and nomismatic archons is basic. Parallel to this,we have to synchronize and harmonize more and more our economic and nomismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didimus organization on this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies. Therefore, i sympathize, although not without criticism one or two themes with the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and nomismatic policies, although I have some logomachy with them.I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue, i emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie stenographers. ―Απφδνζε‖ «Κχξηνη, Δίλαη «Γηφο αλάζεκα» ζηελ επνρή καο θαη αίξεζε ηεο νηθνλνκηθήο καο κεζφδνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο καο πνιηηηθήο ην φηη ζα θέξλακε ζε αγσλία ηελ θχιια ηνπ λνκηζκαηηθνχ πιεζσξηζκνχ θαη ηε Υάξπβδε ηεο νηθνλνκηθήο καο αλαηκίαο. Γελ είλαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία κνπ λα είκαη εηξσληθφο ή ζαξθαζηηθφο αιιά ε δηάγλσζή κνπ ζα ήηαλ φηη νη πνιηηηθνί είλαη κάιινλ θξππηνπιεζσξηζηέο. Αλ θαη κε έκθαζε ζηηγκαηίδνπλ ηνλ λνκηζκαηηθφ πιεζσξηζκφ, ηνλ ελεξγνπνηνχλ κέζσ ηεο ηαθηηθήο ηνπο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Ζ πνιηηηθή καο ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε νηθνλνκηθά θαη ιηγφηεξν ζε πνιηηηθά θξηηήξηα. Γλψκσλ καο πξέπεη λα είλαη έλα κέηξν κεηαμχ νηθνλνκηθήο, ζηξαηεγηθήο θαη θηιαλζξσπηθήο ζθνπηάο. ε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλνπψιηα, νιηγνπψιηα, κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ θαη πνιχκνξθεο αλειαζηηθφηεηεο, νη πνιηηηθέο καο πξέπεη λα είλαη πην νξζνινγηζηηθέο, αιιά απηφ δελ ζα έπξεπε λα κεηακνξθψλεηαη ζε πιεζσξνθνβία, ε νπνία είλαη ελδεκηθή ζηνπο αθαδεκατθνχο νηθνλνκνιφγνπο. Ζ λνκηζκαηηθή ζπκκεηξία δελ ζα έπξεπε λα αληαγσλίδεηαη ηελ νηθνλνκηθή αθκή. Μηα κεγαιχηεξε ελαξκφληζε κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ αξρφλησλ είλαη βαζηθή. Παξάιιεια κε απηφ, πξέπεη λα εθζπγρξνλίζνπκε θαη λα ελαξκνλίζνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο καο πξαθηηθέο παλεζληθψο. Απηέο νη ζεσξήζεηο είλαη πην εθαξκφζηκεο ηψξα, πνπ ηα πξνγλσζηηθά ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ βαξνκέηξνπ είλαη ράιθηλα. Ζ ηζηνξία ηεο δίδπκεο νξγάλσζεο ζε απηήλ ηελ ζθαίξα είλαη δηδαθηηθή θαη νη γλσζηηθέο ηνπο εθαξκνγέο ζα είλαη πάληα έλα ηνλσηηθφ ζηηο πνιπψλπκεο θαη ηδηφκνξθεο εζληθέο νηθνλνκίεο. Ζ γέλεζε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο νξγάλσζεο ζα εληζρχζεη απηέο ηηο πνιηηηθέο. Γη‘ απηφλ ην ιφγν αληηκεησπίδσ κε ζπκπάζεηα, αιιά φρη ρσξίο θξηηηθή δηάζεζε, έλα ή δχν ζέκαηα κε ηνπο απνζηφινπο ηεο ηεξαξρίαο ησλ νξγάλσλ καο ζηνλ δήιν ηνπο λα πξνγξακκαηίζνπλ νξζφδνμεο νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο. Απνινγνχκαη πνπ ζαο ηπξάλλεζα κε ηελ ειιεληθή κνπ θξαζενινγία. ηνλ επίινγφ κνπ δίλσ έκθαζε ζηελ επινγία κνπ, πξνο ηνπο θηιφμελνπο απηφρζνλεο απηήο ηεο θνζκνπνιίηηθεο κεηξφπνιεο θαζψο θαη ην εγθψκηφ κνπ πξνο εζάο, θχξηνη ζηελνγξάθνη». Αθνινπζεί θη έλαο ιφγνο ηνπ Ξ. Ενιψηα, ζηελ γαιιηθή γιψζζα απηή ηελ θνξά, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ειιεληθφ ιεμηιφγην: Le Dedale Synchrone Du Cosmos Politique. Kyrie,

Page 6: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 6 ἀπό ζει. 21

Sans apostropher ma rhetorique dans l‘ emphase et la plethore, j‘ analyserai elliptiquement, sans nul gallicisme, le dedale synchrone du cosmos politique caracterise par des syndromes de crise paralysant l‘ organisation systematique de notre economie. Nous sommes periodiquement sceptiques et neurastheniques devant ces paroxysmes periphrasiques, cette boulimie des demagogues, ces hyperboles, ces paradoxes hypocrites et cyniques qui symbolisent une democratie anachronique et chaotique. Les phenomenes fantastiques qu‘on nous prophetise pour l‘ epoque astronomique detroneront les programmes rachitiques, hybrides et sporadiques de notre cycle atomique. Seule une panacee authentique et draconienne metamorphosera cette agonie prodrome de l‘ apocalypse et une genese homologue du Phenix. Les economistes technocrates seront les strateges d‘ un theatre polemique et dynamique et non les proselytes du marasme. Autochtones helleniques, dans une apologie cathartique, psalmodions les theoremes de la democratie thesaurisante et heroique, soyons allergiques aux parasites allogenes dont les sophismes trop hyalins n‘ ont qu‘une pseudodialectique. En epilogue a ces agapes, mon amphore a l‘ apogee, je prophetise toute euphorie et apotheose a Monsieur Giscard d‘ Estaing, prototype enthousiasmant de la neo-orthodoxie economique et symbole de la palingenesie de son ethnie gallique. http://www.pare-dose.net / http://news.pathfinder.gr http://namarizathema.blogspot.com/2010/02/blog-post_8437.html

3. ΑΦΗΔΡΩΜΔΝΟ, ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΣΟΤ.....ΞΔΝΟΜΑΝΔΗ, ΠΟΤ ΘΔΛΟΤΝ ΝΑ ΑΦΑΝΗΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ...

Ξέξεηο ειιεληθά; Σόηε μέξεηο θαη αγγιηθά! (Απόζπαζκα).

Αθηεξσκέλν, εμαηξεηηθά ζηνπο.....μελνκαλείο, πνπ ζέινπλ λα αθαλίζνπλ ηελ Διιεληθή γιώζζα

Ξέξεηο ειιεληθά; Σόηε μέξεηο θαη αγγιηθά!

Σν παξαθάησ άξζξν είρε δεκνζηεπηεί πξηλ από θαηξό ζε βξεηαληθό πεξηνδηθό

ηέρλεο (;)

Αμίδεη ην θόπν λα ην δηαβάζεηο...!......

"The genesis of classical drama was not symptomatic.

An euphoria of charismatic and talented protagonists showed fantastic scenes of historic episodes.

The prologue, the theme and the epilogue, comprised the trilogy of drama while synthesis, analysis and

synopsis characterized the phraseology of the text.

Γηαβάζηε ηελ ζπλέρεηα ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν:

http://greecewholivesforever.blogspot.com/2012/01/blog-post_25.html

4. ΔΛΛΖΝΔ, ΝΑ ΔΗΣΔ ΤΠΔΡΖΦΑΝΟΗ ΠΟΤ ΜΗΛΑΣΔ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΕΧΝΣΑΝΖ ΚΑΗ ΜΖΣΔΡΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΓΛΧΧΝ.

Αλαδεκνζίεπζε από βηβιηνπσιείν "ρσξίο όλνκα" Παιαηόηεξα επηθξαηνύζε ε ζεσξία όηη νη αξραίνη Έιιελεο παξέιαβαλ ην αιθάβεην από ηνπο Φνίληθεο, νη νπνίνη θαηνηθνύζαλ ζηηο αθηέο ηεο πξίαο – Παιαηζηίλεο. Δλώ ζπλέβε ην αληίζεην: Οη Φνίληθεο παξέιαβαλ ηε γξαθή από ηνπο Κξήηεο απνίθνπο, νη νπνίνη θαηά ηνλ 13νλ π.Υ. αηώλα απνίθεζαλ ηηο αθηέο ηεο Παιαηζηίλεο σο Φηιηζηαίνη, όπσο καο είλαη γλσζηνί, από ηελ Παιαηά Γηαζήθε. Ο Άξζνπξ Έβαλο, Άγγινο αξραηνιόγνο ππνζηεξίδεη: «Ζ Γξαθή ηεο Κξήηεο είλαη ε κήηεξ ηεο Φνηληθηθήο γξαθήο».

Αιιά, αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή. Σνλ Ηνύλην ηνπ 1952 ν Άγγινο αξρηηέθηνλαο, ν Μάηθι Βέληξηο αλαθνίλσζε δεκόζηα όηη κπόξεζε λα απνθξππηνγξαθήζεη κηα άγλσζηε κέρξη ηόηε γξαθή, ηελ Κξεηηθνκπθελατθή γξακκηθή γξαθή ηύπνπ Β΄, ζηελ νπνία βξίζθνληαη γξακκέλεο πνιιέο πηλαθίδεο από ηελ Κξήηε, ηηο Μπθήλεο, ηελ Πύιν θ.ά. θαη, ην θπξηόηεξν, όηη ε γιώζζα ησλ πηλαθίδσλ απηώλ είλαη ε Διιεληθή. Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ Βέληξηο γηα ηελ επηζηήκε γεληθόηεξα (πνπ έιπλε, επηηέινπο, ην κπζηήξην, ην κπζηήξην ησλ πηλαθίδσλ ηεο γξακκηθήο γξαθήο Β’), αιιά ηδίσο γηα ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό, πνπ ε γξαπηή ηνπ παξάδνζε κεηαθεξόηαλ επηά πεξίπνπ αηώλεο λσξίηεξα (από ηνλ 8ν αηώλα π.Υ.

Page 7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 7 ἀπό ζει. 21

ζηνλ 15νλ), ήηαλ αλππνιόγηζηεο ζεκαζίαο. Άιιαδαλ, άξδελ ηα δεδνκέλα ηεο ηζηνξίαο καο, αθνύ απηή εμαξηάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθώο, θαηά θύξην ιόγν, από ηηο γξαπηέο καξηπξίεο. Δίρε πξνεγεζεί ε έξεπλα ηνπ Άγγινπ αξραηνιόγνπ Έβαλο, ν νπνίνο έθακε αλαζθαθέο ζηελ Κξήηε. Δίρε παξαηεξήζεη όηη από ηνπο θαηαζπαξκέλνπο ζηα δηάθνξα κνπζεία ηεο Δπξώπεο ζθξαγηδόιηζνπο, εθείλνη πνπ ε πξνέιεπζή ηνπο ήηαλ γλσζηή πξνέξρνληαλ από ηελ Κξήηε. Έηζη, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, όηη θνηηίδα ηεο γξαθήο απηήο ήηαλ ε Κξήηε. Γη’ απηό ην 1893 άξρηζε ηηο έξεπλεο ζηελ Κξήηε. Δπζύο εμ αξρήο ν Έβαλο ππνζηήξημε όηη ηα ζπιιαβνγξάκκαηα ηεο γξακκηθήο γξαθήο Β’ δελ εθθξάδνπλ γιώζζα αλαηνιηθήο πξνειεύζεσο (όπσο επηζηεύεην πξηλ από ηελ απνθξππηνγξάθεζε), αιιά κόλν ειιεληθά. Ο Έβαλο αθόκε είρε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, βαζηδόκελνο ζε παξαηεξήζεηο ηνπ επί ηεο εμειίμεσο ησλ δηαθόξσλ ζπιιαβνγξακκάησλ, όηη νη Φνίληθεο παξέιαβαλ ηε γξαθή από Κξήηεο απνίθνπο, νη νπνίνη κεηά ηνλ 13νλ π.Υ. αηώλα απνίθεζαλ ηηο αθηέο ηεο Παιαηζηίλεο σο Φηιηζηαίνη. Έηζη, ν Έβαλο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη: Ζ Γξαθή ηεο Κξήηεο είλαη ε κήηεξ ηεο Φνηληθηθήο γξαθήο!.. Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή ν Ρελέ Νηπζζώ δηεηύπσζε αλάινγε άπνςε: «Οη Φνίληθεο είρνλ παξαιάβεη πξσηκόηαηα ην αιθάβεηόλ ησλ παξά ησλ Διιήλσλ, νίηηλεο είρνλ δηακνξθώζεη ηνύην εθ ηεο Κξεηνκπθελατθήο γξαθήο». Ζ δηαθνξά είλαη όηη ην θνηληθηθό ζύζηεκα γξαθήο παξέκεηλε ζπιιαβάξην, όπσο αθξηβώο ην παξέιαβαλ από ηνπο Έιιελεο, ελώ ε ειιεληθή θπζηνινγηθή εμέιημε θαηέιεμε ζην ζεκεξηλό γλσζηό αιθαβεηηθό ζύζηεκα γξαθήο, ην πξώην δειαδή αιθαβεηάξην ζηνλ θόζκν. Απηήλ ηελ γξαθή Β’ επέηπρε λα απνθξππηνγξαθήζεη ην 1952 ν Άγγινο αξρηηέθηνλαο Ventris κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κεγάινπ Διιεληζηή Σζάληγνπηθ, ν νπνίνο έρεη γξάςεη ζρεηηθά: «Όινη νη Έιιελεο πξέπεη λα ζέβνληαη ην θνκκάηη απηό ηνπ καπξηζκέλνπ πεινύ, γηαηί απηό θαη’ εμνρήλ έπεηζε ηνλ θόζκν όηη νη δεκηνπξγήζαληεο ηνλ κπθελατθόλ πνιηηηζκό ήζαλ Έιιελεο. Ζ γιώζζα πνπ κηινύζαλ 1.700 ρξόληα πξηλ λα γελλεζεί ν Υξηζηόο, είλαη κε κεξηθέο δηαθνξέο ε ίδηα γιώζζα κε ηελ ειιεληθή πνπ κηιηέηαη ζήκεξα. Καη ππάξρνπλ αθόκε πνιιά πνπ δελ ηα μέξνπκε γηα ηηο απαξρέο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο…». Ο Μάηθι Βέληξηο, πνπ πέηπρε ηελ απνθξππηνγξάθεζε, ήηαλ ραξηζκαηηθό πλεύκα. Μπνξνύζε λα καζαίλεη εύθνια μέλεο γιώζζεο, είρε κηα ζπάληα ζπλδπαζηηθή θαληαζία, ήηαλ ηθαλόο λα μερσξίδεη ηηο θαλνληθόηεηεο κέζα ζηελ πνηθηιία θαη γεληθά, όπσο γξάθεη έλαο ζπλεξγάηεο ηνπ, «είρε ηε δύλακε λα δηαθξίλεη ηελ ηάμε κέζα ζην θαηλνκεληθό ράνο, ην ράξηζκα δειαδή πνπ ραξαθηεξίδεη ην έξγν όισλ ησλ κεγάισλ αλδξώλ». Γη’ απηό θαη επέηπρε λα ιύζεη έλα ηόζν κεγάιν πξόβιεκα. Έηζη, έιπζε ηε κεγάιε απνξία ρηιηάδσλ κειεηεηώλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηνπο νπνίνπο απαζρνινύζε ην εξώηεκα: «Πώο ζπκβαίλεη νη Έιιελεο κε ηόζν πςειό επίπεδν πνιηηηζκνύ λα πάξνπλ ην αιθαβεηάξην από ηνπο Φνίληθεο;..». Ο ζάλαηόο ηνπ ην 1956, ζε ειηθία 34 εηώλ ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα, άθεζε πνιιά εξσηήκαηα, ηα νπνία παξακέλνπλ αλαπάληεηα κέρξη ζήκεξα. Υάξε ζηνλ Βέληξηο απνδείρηεθε όηη ε ειιεληθή, ε αξραηόηεξε γιώζζα απ’ όζεο νκηινύληαη θαη γξάθνληαη ζήκεξα ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, είλαη εληππσζηαθά αξραηόηεξε από όζν εζεσξείην ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα. Σα ειιεληθά θαη πξσηνειιεληθά θύια δηέζεηαλ δηάθνξα ζπζηήκαηα γξαθήο. Απηό έγηλε γλσζηό από ηηο πήιηλεο πηλαθίδεο πνπ ηα «αξρεία» ηεο ειιεληθήο γεο δηαθύιαμαλ επί ρηιηεηίεο θαη ήξζαλ ζην θσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νύ αηώλα, «γξάκκα ιίζσλ γαίαο παλαιεζένο». Σα γξαπηά απηά κλεκεία παξνπζηάδνπλ θαλνληθή εμέιημε: Πξώηκν εηθνλνγξαθηθό ζηάδην (ηεξνγιπθηθό), ζπιιαβνγξαθηθό, ηέινο θζνγγνγξαθηθό. Γύν από απηά ηα ζπζηήκαηα, ην Κππξηαθό ζπιιαβνγξαθηθό θαη ε Γξακκηθή γξαθή Β’, έρνπλ ήδε απνθξππηνγξαθεζεί θαη εθθξάδνπλ νινθάζαξα ηελ ειιεληθή γιώζζα κε αδηάζπαζηε ελόηεηα κέρξη ζήκεξα. Ο θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο θαη κεγάινο Διιεληζηήο G. Murray γξάθεη: «Ζ ειιεληθή είλαη ε ηειεηόηεξε γιώζζα. Μηα ζθέςε κπνξεί λα δηαηππσζεί κε άλεζε θαη ράξε ζηελ Διιεληθή, ελώ γίλεηαη δύζθνιε θαη βαξεηά ζηε Λαηηληθή, Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή θ.ιπ.. Ζ Διιεληθή είλαη ε ηειεηόηεξε γιώζζα, επεηδή εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηειεηνηέξσλ αλζξώπσλ». Οη Δπξσπαίνη εηδηθνί πεξί ηα γισζζηθά ζην ζύλνιό ηνπο ππνζηεξίδνπλ όηη «ε αξραία ειιεληθή γιώζζα έρεη πςειή κνξθνπνηεηηθή ηθαλόηεηα, πνπ δηακνξθώλεη ηε ζθέςε θαη θάλεη ηνπο καζεηέο πνπ γλσξίδνπλ αξραία ειιεληθά, λα δηαπξέπνπλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο». ηελ Διιάδα, όκσο, παλεπηζηεκηαθόο θαζεγεηήο επηζπκεί δηαθαώο ηελ θαηάξγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην… Καη ππάξρνπλ, δπζηπρώο, νπθ νιίγνη νκνλννύληεο… Ο Γεξκαλόο θπζηθόο επηζηήκσλ Μax Von Laye (Βξαβείν Νόκπει Φπζηθήο) γξάθεη: «Οθείισ ράξηηαο ζηε Θεία Πξόλνηα, δηόηη επδόθεζε λα δηδαρζώ ηα αξραία Διιεληθά, πνπ κε βνήζεζαλ λα δηεηζδύζσ βαζύηεξα ζην λόεκα ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ». Σε δήισζε απηή ηελ έθακε, όηαλ δηαπίζησζε όηη ε ειιεληθή γιώζζα είλαη κηα ηέιεηα καζεκαηηθή δεκηνπξγία, δηαπίζησζε ηε καζεκαηηθή δνκή ηεο. Δκείο ζπλερίδνπκε ηελ «απινπνίεζή» ηεο κέρξη λα ηελ θάλνπκε αγλώξηζηε. ’ απηό απαληά ν Γάιινο θαζεγεηήο Masse Roger ιέγνληαο: «Κάζε απινπνίεζε ζηε γιώζζα είλαη απιά έλα ράζηκν ζθέςεσο». Αιιά, είλαη δηδαθηηθόηαηε ε πξνηξνπή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηεζλνύο Αθαδεκίαο πξνο δηάδνζε ηνπ Πνιηηηζκνύ Φξαγθίζθνπ Ληγθόξα, ν νπνίνο ηνλ Μάξηην ηνπ 1997 έθακε ηελ παξαθάησ δήισζε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην: «Έιιελεο, λα είζηε ππεξήθαλνη πνπ κηιάηε ηελ Διιεληθή γιώζζα δσληαλή θαη κεηέξα όισλ ησλ άιισλ γισζζώλ. Με ηελ παξακειείηε, αθνύ απηή είλαη έλα από ηα ιίγα αγαζά πνπ καο έρνπλ απνκείλεη θαη ηαπηόρξνλα ην δηαβαηήξηό ζαο γηα ηνλ παγθόζκην πνιηηηζκό. Εσληαλέςηε ηνπο αξραίνπο ζαο ζπγγξαθείο, θάλεηε γλσζηόλ ην ζπιινγηζκό ηνπο…». Αζαλάζηνο Γέκνο Πεγή: ΠΡΧΨΝΟ ΛΟΓΟ http://namarizathema.blogspot.com/2010/03/blog-post_6432.html

Page 8: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 8 ἀπό ζει. 21

5. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΡΟΦΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ.

Ζ Οκεξηθή (Διιεληθή) γιώζζα πνπ απνηειεί ηε βάζε επάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθαλ πιήζνο ζύγρξνλσλ γισζζώλ, δελ ππήξμε αξρή κηαο επνρήο ζηε γισζζηθή ηζηνξία , αιιά ην κόλν αθέξαην κλεκείν κηαο καθξάο, πξνγελέζηεξεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ζπληέζεθε, γηα λα «νλνκαηίζεη» ηα επηηεύγκαηα θαη ηηο γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ κεγάινπ πξνθαηαθιπζκηαίνπ πνιηηηζκνύ ηεο «Υξπζήο Δπνρήο». Αθόκα θη αλ δελ ππήξρε θακία άιιε αλαθνξά, αθόκα θη αλ δελ είρε δηαζσζεί θαλέλα πξνθαηαθιπζκηαίν κλεκείν, ζα αξθνύζε ε Διιεληθή γιώζζα σο απόδεημε ηεο ύπαξμεο ζην παξειζόλ κίαο επνρήο κεγάινπ

πνιηηηζκνύ. ηε γιώζζα καο είλαη εκθπηεπκέλε όιε ε γλώζε πνπ θαηέθηεζε ν άλζξσπνο έσο ηελ παξνύζα ζηηγκή. Κάζε ειιεληθή ιέμε-όξνο θέξεη έλα βαξύ θνξηίν λόεζεο, θνξηίν πνπ νη πξνγελέζηεξνη «εμόδεπζαλ», γηα λα θαηαθηήζνπλ γλσζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαη λα ηελ «βαπηίζνπλ» κε ην ζπγθεθξηκέλν όλνκα-ιέμε. Γη’ απηό νη ζθνηαδηζηέο θάλνπλ ην παλ λα ηελ εμαθαλίζνπλ. Πεξηηηόλ λα πνύκε όηη όιεο νη Δπξσπατθέο γιώζζεο είλαη ηδηώκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζεο. Οπνηα ιέμε θη’ αλ εμεηάζεηε ζα δείηε όηη ε ξίδα ηεο πξνέξρεηαη

απν θάπνηα Οκεξηθή ιέμε ή είλαη παξάθξαζε ηαύηεο. Love, ιαηηληθό: Love εθ ηνπ ”ιάFσ’‘ ην δίγακκα F πνπ είλαη θαλνληθά ην έθην γξάκκα ηνπ Διιεληθνύ αιθαβήηνπ γίλεηαη απ ζεκαίλεη ”ζέισ πνιύ”. No, ιαηηληθν: Non, ne εθ ηνπ εθ ηνπ λε: αξλεηηθόλ κόξηνλ ”λέ ηξώεη, λέ πίλεη”, λεπελζήο=απελζήο, λελεκία=έιιεηςηο αλέκνπ. Money, ιαηηληθό Moneta εθ ηνπ κνλία=κόλε επσλπκία ηεο ζεάο Ήξαο :”Ζξα κνλία”, ζην πξναύιην ηνπ λανύ ηεο ζηελ Ρώκε βξηζθόηαλ ην λνκηζκαηνθνπείν. Σα λνκίζκαηα έθεξαλ ηελ παξάζηαζε ηεο, (monetae). I εθ ηνπ εγώ ή ίσ ζηελ Βνησηηθή δηάιεθην. Yes εθ ηνπ γέ=βεβαίσο.

Κiss me εθ ηνπ θύζνλ κε= θίιεζέ κε, ιόγηα ηνπ Οδπζζέα ζηελ Πελειόπε. Move εθ ηνπ Οκεξηθνύ ακείβνπ=θνπλήζνπ!!!!!! After εθ ηνπ Οκεξηθνύ απηάξ=κεηά, ν κεξνο καο ιέγεη”ζα ζαο δηεγεζώ ηη έγηλε απηάξ”. Me εθ ηνπ κε. Matrix εθ ηνπ κήηξα. Model εθ ηνπ κήδνο=ζρέδην. Disaster εθ ηνπ δπζνίσλνο+αζηήξ!!!!! Humor εθ ηνπ ρπκόξ=ρπκόο (ηελ δηάιεθην ησλ Δπβνέσλ όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Κξαηύιν ηνπ Πιάησλνο ην ηειηθό ζ πξνθέξεηαη σο ξ π.ρ.ζθιεξόηεξ αληί ζθιεξόηεο). Colonie εθ ηνπ θνιώλεηα =απνηθηαθε πόιηο. Karat εθ ηνπ θεξάηηνλ, κηθξόλ θέξαο ρξεζηκεύνλ εηο ζηάζκηζηλ βάξνπο. Is εθ ηνπ είο. Heart, core εθ ηνύ θέαξ=θαξδηά. Pause εθ ηνπ παύζε. Exit εθ ηνπ έμηηε=εμέιζεηε. Exist ιαηηληθά ex+sisto εθ ηνπ έμ+ίζηεκη=εμέρσ, πξνέρσ. Serpent ιαηηληθά serpo έθ ηνπ έξπσ, εξπεηόλ, ή δαζεία πξνθέξεηαη σο ζ:ζεξπεηό, αληηδάλεηνλ ζεξπαληίλα. Simple εθ ηνπ απινύο (δαζύλεηαη). Sponsor εθ ηνπ ζπέλδσ=πξνζθέξσ ζπνλδή. Care εθ ηνπ θαξέδσ. Day δία έιεγαλ νη Κξήηεο ηήλ εκέξα, επδηάζεηνο=βξίζθεηαη ζε θαιή κέξα. Medicine ιαηηληθά medeor εθ ηνπ κέδνκαη,κήδνκαη=ζθέπηνκαη πξάηησ επηδεμίσο, κέδσ=θξνληίδσ, κεδέσλ=πξνζηάηεο. Restoration ιαηηληθα restauro εθ ηνπ ξά+ίζηεκη, νπνπ ην ξά δεηθλύεη ζπλάξηεζηλ,αθνινπζίαλ, επίηαζηλ π.ρ. ξά-ζπκνο, θαί ίζηεκη=ζηήλνκαη. Restaurant εθ ηνπ ξά+ίζηακαη=έθαγα θαί ζηειώζεθα. Resistance εθ ηνπ ξά + ίζηεκη. Illusion εθ ηνπ ιίδεη=παίδεη. Flower ιαηηληθά flos εθ ηνπ θιόνο. Brother ιαηηληθα frater εθ ηνπ θξάησξ. Space εθ ηνπ ζπίδσ =εθηείλσ δηαξθώο. Marmelade ιαηηληθα melimelum εθ ηνπ κειίκεινλ =θπδώλη. Menace εθ ηνπ κήληο. Μentor εθ ηνπ κέλησξ. Mother εθ ηνπ κάηεξ, κήηεξ. Father εθ ηνπ πάηεξ, παηήξ. Maturity ιαηηληθά maturus εθ ηνύ καδαξόο=πγξόο.

Page 9: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 9 ἀπό ζει. 21

Mow εθ ηνπ ακάσ=ζεξίδσ. Μoke εθ ηνύ κώθνο=απηόο πνπ ριεπάδεη. Frapper κέζσ ηνπ θξαγθηθνύ hrappan εθ ηνπ (F)ξαπίδσ =θηππώ (F=ην αξραίν Διιεληθό δίγακκα). GLAMOYR ιαηηληθν GRAMOYR εθ ηνπ γξακκάξην!!! Ζ εμήγεζε απιή. Οη άλζξσπνη ηεο ηόηε επνρήο έβιεπαλ ηνπο δηάθνξνπο κάγνπο θαη γόεηεο λα παξαζθεύαδνπλ ηηο ζπληαγέο ηνπο κε ζπζηαηηθά κεηξεκέλα ζε γξακκάξηα, θαη επεηδή ε όιε δηαδηθαζία θαη ε παξνπζία απηώλ ησλ αηόκσλ ήηαλ γνεηεπηηθή θαη κε θύξνο ην GRAMOYR-GLAMOYR πήξε ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδνπκε ζήκεξα. Turbo εθ ηνπ ηύξβε=θπθιηθή ηαξαρώδεο θίλεζε. Night εθ ηνπ….λύρηα ηη άιιo. Σransfer εθ ηνπ ηξύσ(δηαπεξλώ)+θέξσ, γηα παξάδεηγκα transatlantic=δηαπεξλώ ηνλ Αηιαληηθό. Eyes εθ ηνπ θάεα=κάηηα. Sex εθ ηνπ έμiο, ε ιέμε δαζύλεηαη θαη ε δαζεία θαλνληθά πξέπεη λα πξνθέξεηαη κόλν πνπ έρνπκε μεράζεη ην πσο….. ζηελ Αγγιηθή δηάιεθην θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιέμε πξνθέξεηαη σο ζίγκα. ε άιιν παξάδεηγκα ηo ύδσξ πνπ επίζεο δαζύλεηαη θαη κε αιιαγή ηνπ δ ζε η έρνπκε ην βαξβαξηθό water…………. Maximum ιαηηληθά maximum εθ ηνπ κέγηζηνο. Minor ιαηηληθά minor εθ ηνπ κηλύο =κηθξόο. Πξνζέμηε ηώξα ην θαηαπιεθηηθό, ζηα επίζεκα γεύκαηα είραλ ην κηλύζεο γξακκάηηνλ έλα κηθξό θείκελν δειαδή ζην νπνίν αλαγξαθόηαλ ηη πεξηειάκβαλε ην γεύκα. Από εδώ νη ινηπνί βάξβαξνη όηαλ ζηακάηεζαλ λα ηξώλε ν έλαο ηνλ άιιν πήξαλ ην ……MENU. Mayonnaise εθ ηεο πόιεσο Mayon. Ζ πόιηο απηή έιαβε ην όλνκά ηεο εθ ηνπ Μάρσλνο, αδειθνύ ηνπ Αλλίβα, ν νπνίνο είρε ην Διιεληθό όλνκα Μάρσλ. Mine εθ ηνπ Μηλώαη =ιηκέλεο νλνκαζζέληεο εθ ηνπ γλσζηνύ Μίλσνο! Κξεηώλ ιηκέλεο, Μίλσαη θαινύκελαη (Γηνδ.ηθει.Δ’84,2) όπνπ γηλόηαλ εκπνξία κεηαιιεπκάησλ. Boss εθ ηνπ πόζζηο =ν αθέληεο ηνπ ζπηηηνύ. Lord εθ ηνπ ιάξο, νη Πειαζγηθέο Αθξνπόιεηο νλνκάδνληαλ Λάξηζζεο θαη ν δηνηθεηήο ηνπο ιάξο ή ιαέξηεο…… Bar ιαηηληθά barra εθ ηνπ κάξα =εξγαιείνλ ζηδεξνπξγνύ. Bank ιαηηληθα pango εθ ηνπ παγηώ, πήγλπκη νη ηξάπεδεο πήξαλ ηελ νλνκαζία ηνπο απν ηα πξώηα “ηξαπέδηα” (παγθνπο) πνπ ζηήλνληαλ ζηελ αγνξά. Banjo ιαηηληθά pandura εθ ηνπ παλδνύξα =κνπζηθό όξγαλν. Double εθ ηνπ δηπινύο. Dolllar εθ ηνπ ηάιιαξνλ=θαιάζη ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύηαλ σο κνλάδα κέηξεζεο ζηηο αληαιιαγέο, π.ρ δώζε κνπ 5 ηάιιαξα ζηάξη λα ζνπ δώζσ 3 αιεύξη. ε καο έρεη κείλεη σο ηάιιεξν αιιά θαη σο ην γλσζηό καο ηειιάξo!!! Amen ιαηηληθά Amen, ΣΟ ΓΝΧΣΟ Δ ΟΛΟΤ ΜΑ ΑΜΖΝ ΚΑΘΔ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΔΒΡΑΗΚΟ ΔΗΝΑΗ. ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΜΗΑ ΑΚΟΜΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΣΑΣΟΤ ή κήλ =ΑΛΖΘΧ, (ΗΛΗΑΓΑ ΟΜΖΡΟΤ Β291) , εκέλ , Ζ 301. ΔΞΔΛΗΞΗ ΣΟΤ εκέλ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΖΜΔΡΗΝΟ ακέ!! Best regards, Anastasia Goneou Business Organization Dept

ΓΗΑΓΟΣΔ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ ΜΖΣΔΡΑ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ Πεγε από ην ΟΤ ΣΗ ΓΑΝΟ

Σν αιίεπζα ΔΓΧ

http://namarizathema.blogspot.com/2010/09/blog-post_1651.html

Page 10: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 10 ἀπό ζει. 21

6. ΛΔΞΗΛΟΓΗΚΟΗ «ΝΟΣΟΗ».

Διιεληθέο ιέμεηο πνπ μεληηεύηεθαλ θαη επέζηξεςαλ αγλώξηζηεο, όπσο : πόδα, ηαμί, κπνπάη, καξκειάδα, γθιάκνπξ, πέλαιηη, πηάηζα, ηδίξνο, ιαδάληα, θξεηίλνο, θνππόλη θαη πνιιέο πνιιέο άιιεο

γξάθεη ν Γηώξγνο Μπακπηληώηεο (βηνγξαθηθό, εξγνγξαθία) Ο «λόζηνο», ε επηζηξνθή ζηελ παηξίδα (από ην ξήκα λένκαη «επηζηξέθσ»), δελ ραξαθηήξηζε

κόλν «ηε γιπθηά πξνζκνλή ηήο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα» πνπ θαηέιεμε ζην λόζηηκνο, αιιά έδσζε θαη «ηνλ ςπρηθό πόλν πνπ γελλάεη απηή ε πξνζκνλή», ηε λνζηαιγία. Καη ήηαλ κάιηζηα νη Γάιινη πνπ θαηέθπγαλ ζηηο ειιεληθέο ιεμηινγηθέο πεγέο, πιάζζνληαο πξώηνη απηνί ην άιγνο ηνύ λόζηνπ, ην nostalgie. Δηζη, από άιιν δξόκν, ε ιέμε επέζηξεςε ζηε «ιεμηινγηθή παηξίδα» ηεο. Ζ επηζηξνθή κηαο ιέμεο σο δαλείνπ ζηε γιώζζα από ηελ νπνία μεθίλεζε ραξαθηεξίδεηαη σο αληη-δάλεην, σο επηζηξνθή δαλείνπ, σο επηζηξνθή κηαο ιέμεο ζηε γιώζζα ζηελ νπνία γελλήζεθε. Από ηηο πην απνθαιππηηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηήο γιώζζαο ζην πεδίν ζπλάληεζεο ησλ ιαώλ θαη ησλ πνιηηηζκώλ είλαη ηα αληηδάλεηα. πληζηνύλ καξηπξίεο ηήο πεξηπέηεηαο ζηε δσή ησλ ιέμεσλ θαη καδί παξαδείγκαηα ηνύ πόζν απηά ηα θαηεμνρήλ πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα, πνπ είλαη νη ιέμεηο, εμειίζζνληαη ελλνηνινγηθά πεξλώληαο από γιώζζα ζε γιώζζα, από ιαό ζε ιαό, γηα λα μαλαγπξίζνπλ ζπρλά ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο πξαγκαηνπνηώληαο έηζη ηνλ «ιεμηινγηθό λόζην» ηνπο. Πνηνο πεξίκελε ι.ρ. όηη ε ζρνιαζηηθόηαηε έλλνηα πνπ δειώλεη ε αξραία ειιεληθή ιέμε γξακκαηηθή ζα επέζηξεθε κεηά από αηώλεο ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή γιώζζα σο γθιάκνπξ! Με ζπλήζε γέθπξα ηε ιαηηληθή γιώζζα ε ιέμε πέξαζε από ηα Διιεληθά ζηα παιαηά Γαιιηθά θη από θεη ζηελ παιαηά Αγγιηθή, όπνπ ε αξρηθή ζεκαζία «γξακκαηηθή», σο γλώζε ησλ νιίγσλ κνξθσκέλσλ, πήξε ηνλ ραξαθηήξα «ηήο απόθξπθεο γλώζεο» θαη, θαη΄ επέθηαζε, «ηήο καγείαο», γηα λα εμειηρζεί κέζσ ηήο θσηηθήο (glammar) ζηε ζεκαζία «καγηθή νκνξθηά» (19νο αη.) θαη θαηόπηλ- κε ηε κνξθή glamour- ζε «γνεηεία, αίγιε» κε ηελ νπνία θαη επαλήιζε ζηελ Διιεληθή.Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα εμέιημε είρε ε αξραία ειιεληθή ιέμε πνηλή. Μέζσ πάιη ηήο Λαηηληθήο θαη ηήο παιαηάο Ννξκαλδηθήο, ην ειιεληθό πνηλή θαηέιεμε ζην αγγι. penalty, γηα λα επηζηξέςεη (σο αληηδάλεην) ζηελ Διιεληθή σο πέλαιηη, όξνο ζην πνδόζθαηξν! Γελ «ζα ΄θνβε ην θεθάιη ηνπ» θαλείο όηη ην ηηαιηθόηαην πηάηζα δελ κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε Διιεληθά; Δ, ινηπόλ, ην πηάηζα Ζ έθπιεμε θνξπθώλεηαη ζηελ πξνέιεπζε ηήο ι. γόλδνια. Μεηαθξάδσ ηη γξάθεηαη ζρεηηθά ζην εγθπξόηεξν ιεμηθό ηήο Αγγιηθήο, ζην Random Ζouse Webster΄s College Dictionary, ιήκκα gondola: «[εηζήιζε ζηελ Αγγιηθή ην] 1540-50 από ηελ Ηηαιηθή, πνπ πάεη πίζσ ζηα Βελεηζηάληθα, πηζαλόλ από κεζαησληθό ειιεληθό θνληνύξα «κηθξό αθηνπιντθό ζθάθνο», ζει. ηνύ επηζ. θόληνπξνο «θνληόο, θπξηνι. ζθάθνο κε νπξά» από ην όςηκν ειιεληθό θνληόο + ειι. -νπξνο από ην ειιελ. νπξά ». θάθνο, ινηπόλ, κε θνληή νπξά ε ηηαι. gondola (γόλδνια) μαλαγύξηζε ζηελ Διιεληθή σο γόλδνια! Κη επεηδή δελ λνείηαη θαινθαίξη ρσξίο ην γαιιηθόηαην πιαδ (γαιι. plage), αο παξαθνινπζήζνπκε ηελ εηπκνινγία ηήο ιέμεο. Ζιζε από ην γαιι. plage, δάλεην από ηηαι. piaggia «πιαγηά-αθξνγηαιηά», πνπ πξνήιζε από κεζαησληθό ιαηηληθό plagia «επηθιηλέο έδαθνο», ην νπνίν αλάγεηαη ζην αξρ. ειιελ. πιάγηα (ηα), «πιεπξέο» (θπξίσο ζηξαηησηηθόο όξνο), νπδ. ηνύ επηζ. πιάγηνο. Καη βέβαηα δελ λνείηαη θαινθαίξη ρσξίο ηνπξηζκό θαη ηνπξ (νκόξξηδα ηα ηνπξλέ θαη ηνπξλνπά ). Αιιά πόζν γλσζηό είλαη ζηνπο κε εηδηθνύο όηη όιεο απηέο νη γαιιηθέο ιέμεηο (tour, tourisme, tourn e, tournoi) πνπ πέξαζαλ ζηελ Διιεληθή (ζηελ Αγγιηθή θαη ζε άιιεο γιώζζεο) είλαη πξντόλ δαλεηζκνύ από ηελ ειιελ. ιέμε ηόξλνο. Απηή ε αξραία ειιελ. ιέμε, κέζσ πάιη ηήο Λαηηληθήο (tornus θαη ξ. tornare «γπξίδσ ηνλ ηξνρό, ηνλ ηόξλν»), έδσζε ην γαιι. tourner «πεξηζηξέθσ, γπξίδσ» απ΄ όπνπ ην tour. Δηζη ν ηόξλνο επέζηξεςε ζηελ Διιεληθή σο ηνπξ. Ο θαηάινγνο ηέηνησλ ιέμεσλ (αληηδαλείσλ) είλαη καθξόο θαη ν ζρνιηαζκόο ζα έπαηξλε πνιιέο ζειίδεο. Δδώ ζα δώζσ κεξηθέο λύμεηο κόλν. Θα αλαθέξσ όηη ην γάκπα θαη ην δακπόλ μεθίλεζαλ από ην ειιελ. θακπή! Σν γαξύθαιιν από ην θαξπόθπιιν, ν ηδίξνο από ην γύξνο, ην καζίθ από ην κάδα , ην θάικα από ην θαύκα, ν θαλαπέο από ην θσλώπηνλ ( θώλσς ), ην θαλόλη από ην θάλλε, ην θαληίλα από ην θαλζόο, ην θνξδόλη από ην ρνξδή, ην θνππόλη από ην θόιαθνο ( θόιαθνο – όςηκν ιαη. colaphus- παι. γαιι. colp – coup ), ην θξεηίλνο από ην Υξηζηηαλόο , ηα ιαδάληα από ην αξρ. ιάζαλνλ («ηξίπνδαο σο βάζε αγγείσλ θαη δνρείσλ»), ην ιαηέξλα από ην ιακπηήξ , ε κάληνια από ην ακύγδαιν, ε καξκειάδα από ην κειίκειν, ην κπαξνύηη από ην ππξίηηο, ηα κπόξα θαη κπνπξίλη από ην βνξξάο, ηα κπαιιέην – κπάιινο από ην αξρ. βαιιίδσ, ην κπνπάη από ην ππμίο («θνπηί»), ην κπνπηίθ από ην απνζήθε, ν ζπλδηθαιηζκόο από ην ζύλδηθνο, ην ηαμί από ην ηαμίκεηξν, ην ζελάξην από ην ζθελή, ε πόδα από ην παύζηο θ.ιπ. Απηά είλαη κεξηθά ελδεηθηηθά κόλν παξαδείγκαηα. Δπεηδή ππάξρεη θίλδπλνο λα ζθεθζεί θαλείο πσο πξόθεηηαη γηα «θηεηαρηέο εηπκνινγίεο» (παξεηπκνινγίεο) θαηά ην πξόηππν ηνύ Διιελα παηέξα ηήο Βαξδάινπ ζην «Γάκνο α ια Διιεληθά»!…-, ζπεύδσ λα δηαζαθήζσ όηη ηα παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη από ηνλ ρώξν ηήο επηζηεκνληθήο εηπκνινγίαο θαη βξίζθνληαη ζε όια ηα αμηόπηζηα εηπκνινγηθά ιεμηθά ή εξκελεπηηθά ιεμηθά κε εηπκνινγία. Γηα όζεο ιέμεηο έρνπλ ζρέζε κε ηελ Αγγιηθή κηα πξόρεηξε καηηά ζην Λεμηθό πνπ αλέθεξα (Random Ζouse- Webster) ή άιια ζπλαθή Λεμηθά ζα πείζεη ηνλ αλαγλώζηε πεξί ηήο αιεζείαο ησλ ιεγνκέλσλ. μεθίλεζε από ην (ήδε αξραίν) ειιεληθό πιαηεία (ελλ. νδόο ), ζει. ηνύ επηζέηνπ πιαηύο, κέζσ ηνύ ιαηηλ. platea («θαξδύο δξόκνο» κέζα ζηελ πόιε), πέξαζε ζηελ Ηηαιηθή σο piazza (αξρηθά plaza), απ΄ όπνπ ήδε ζηα κεζαησληθά ρξόληα επέζηξεςε ζηελ Διιεληθή σο πηάηζα. Σν αιίεπζα ΔΓΧ http://namarizathema.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html

Page 11: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 11 ἀπό ζει. 21

7. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ.

Ζ Διιεληθή γιώζζα θαζηεξώλεηαη δηεζλώο Σνπ Γηάλλε Υ. Παπαηδαλή 15/11/2003 "Hellenic Quest " ιέγεηαη έλα πξόγξακκα ειεθηξνληθήο εθκαζήζεσο ηεο Διιεληθήο πνπ ην CNN άξρηζε λα δηαλέκεη παγθνζκίσο θαη πξννξίδεηαη ζε πξώην ζηάδην γηα ηνπο αγγιόθσλνπο θαη ηζπαλόθσλνπο. Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνβνιή πιεξνθνξηώλ ζηελ νζόλε ηνπ Ζ/Τ κε ηαπηόρξνλε κεηάδνζε ήρνπ θαη θηλνύκελεο εηθόλαο. Σν πξόγξακκα παξάγεηαη από ηε κεγάιε εηαηξία Ζ/Τ "Apple", ηεο νπνίαο Πξόεδξνο Σδνλ θάιη είπε ζρεηηθώο: «Απνθαζίζακε λα πξνσζήζνπκε ην πξόγξακκα εθκαζήζεσο ηεο Διιεληθήο επεηδή ε θνηλσλία καο ρξεηάδεηαη έλα εξγαιείν πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λ' αλαπηύμεη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηεο λα εηζαγάγεη θαηλνύξηεο ηδέεο θαη ζα ηεο πξνζθέξεη γλώζεηο πεξηζζόηεξεο απ' όζεο ν άλζξσπνο κπνξνύζε σο ηώξα λα αλαθαιύςεη». Με άιια ιόγηα πξόθεηηαη γηα κηα εθδήισζε ηεο ηάζεσο γηα επηζηξνθή ηνπ παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ ζην πλεύκα θαη ηε γιώζζα ησλ Διιήλσλ. Άιιε ζπλαθήο εθδήισζε: Οη Άγγινη επηρεηξεκαηίεο πξνηξέπνπλ ηα αλώηεξα ζηειέρε λα κάζνπλ Αξραία Διιεληθά «επεηδή απηά πεξηέρνπλ κηα μερσξηζηή ζεκαζία γηα ηνπο ηνκείο νξγαλώζεσο θαη δηαρεηξίζεσο επηρεηξήζεσλ». ε απηό ην ζπκπέξαζκα ήδε νδεγήζεθαλ κεηά από δηαπηζηώζεηο Βξεηαλώλ εηδηθώλ όηη «Ζ Διιεληθή γιώζζα εληζρύεη ηε ινγηθή θαη ηνλώλεη ηηο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο. Γη' απηό έρεη κεγάιε αμία, όρη κόλν ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηελ πςειή ηερλνινγία, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα νξγαλώζεσο θαη δηνηθήζεσο». Απηέο νη ηδηόηεηεο ηεο Διιεληθήο ώζεζαλ ην Παλεπηζηήκην Ηξβάηλ ηεο Καιηθόξληα λα αλαιάβεη ηελ απνζεζαύξηζε ηνπ πινύηνπ ηεο. Δπηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπνζεηήζεθαλ ε γισζζνιόγνο -Διιελίζηξηα- Μαθ Νηόλαιη θαη νη θαζεγεηέο ηεο ειεθηξνληθήο Μπξνύλεξ θαη Πάθαξη. ηνλ Ζ/Τ «Ίβπθν» απνζεζαπξίζηεθαλ 6 εθαηνκκύξηα ιεθηηθνί ηύπνη ηεο γιώζζαο καο όηαλ ε Αγγιηθή έρεη ζπλνιηθά 490.000 ιέμεηο θαη 300.000 ηερληθνύο όξνπο δειαδή σο γιώζζα είλαη κόιηο ην 1/100 ηεο δηθήο καο. ηνλ «Ίβπθν» ηαμηλνκήζεθαλ 8.000 ζπγγξάκκαηα 4.000 αξραίσλ Διιήλσλ θαη ην έξγν ζπλερίδεηαη. Μηιώληαο γη' απηό ν θαζεγεηήο Μπξνύλεξ είπε: «ε όπνηνλ απνξεί γηαηί ηόζα εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα ηελ απνζεζαύξηζε ησλ ιέμεσλ ηεο Διιεληθήο απαληνύκε: Μα πξόθεηηαη γηα ηε γιώζζα ησλ πξνγόλσλ καο. Καη ε επαθή καο κ' απηνύο ζα βειηηώζεη ηνλ πνιηηηζκό καο». Οη ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνινγίδνπλ όηη νη ειιεληθνί ιεθηηθνί ηύπνη ζα θζάζνπλ ζηα 90 εθαηνκκύξηα, έλαληη 9 εθαηνκκπξίσλ ηεο ιαηηληθήο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιεληθή πξνέθπςε από ηε δηαπίζησζε ησλ επηζηεκόλσλ πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηώλ όηη νη Ζ/Τ πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίαο δέρνληαη σο «λνεκαηηθή» γιώζζα κόλνλ ηελ Διιεληθή. ιεο ηηο άιιεο γιώζζεο ηηο ραξαθηήξηζαλ «ζεκεηνινγηθέο». «Ννεκαηηθή γιώζζα» ζεσξείηαη ε γιώζζα ζηελ νπνία ην «ζεκαίλνλ» δειαδή ε ιέμε θαη «ην ζεκαηλόκελν» δειαδή απηό πνπ ε ιέμε εθθξάδεη,(πξάγκα, ηδέα, θαηάζηαζε) έρνπλ κεηαμύ ηνπο πξσηνγελή ζρέζε. Δλώ «ζεκεηνινγηθή» είλαη ε γιώζζα ζηελ νπνία απζαηξέησο νξίδεηαη όηη ην α? «πξάγκα» (ζεκαηλόκελν) ελλνείηαη κε ην α? (ζεκαίλνλ). Με άιια ιόγηα, ε Διιεληθή γιώζζα είλαη ε κόλε γιώζζα ηεο νπνίαο νη ιέμεηο έρνπλ «πξσηνγέλεηα», ελώ ζε όιεο ηηο άιιεο, νη ιέμεηο είλαη ζπκβαηηθέο, ζεκαίλνπλ θάηη απιά επεηδή έηζη ζπκθσλήζεθε κεηαμύ εθείλσλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνύλ. Π.ρ ζηελ Διιεληθή, ε ιέμε ελζνπζηαζκόο = ελ-Θεώ, γεσκεηξία = γε +κεηξώ, πξνθεηεία = πξν + θάσ, άλζξσπνο = ν άλαξζξσλ (ν αξζξώλσλ ιόγν). Έρνπκε δειαδή αηηηώδε ζρέζε κεηαμύ ιέμεσο-πξάγκαηνο, πξάγκα αλύπαξθην ζηηο άιιεο γιώζζεο. Σα πην ηέιεηα πξνγξάκκαηα «Ίβπθνο», «Γλώζεηο» θαη «Νεύησλ» αλαπαξηζηνύλ ηνπο ιεθηηθνύο ηύπνπο ηεο Διιεληθήο ζε νινθιεξώκαηα θαη ζε ηέιεηα ζρήκαηα παξαζηαηηθήο, πξάγκα πνπ αδπλαηνύλ λα θάλνπλ γηα ηηο άιιεο γιώζζεο. Καη ηνύην δηόηη ε Διιεληθή έρεη καζεκαηηθή δνκή πνπ επηηξέπεη ηελ αξκνληθή γεσκεηξηθή ηνπο απεηθόληζε. Ηδηαηηέξσο ρξήζηκα είλαη ηα ειιεληθά πξνζθύκαηα ηειέ-, -ιάλδε, κίθξν -, κέγα-, ζθνπό, -ηζκόο, ζπλ- θ.ι.π.

Page 12: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 12 ἀπό ζει. 21

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζεσξνύλ ηελ Διιεληθή γιώζζα «κε νξηαθή», δειαδή όηη κόλν ζ' απηή δελ ππάξρνπλ όξηα θαη γη' απηό είλαη αλαγθαία ζηηο λέεο επηζηήκεο όπσο ε Πιεξνθνξηθή, ε Ζιεθηξνληθή, ε Κπβεξλεηηθή θαη άιιεο. Απηέο νη επηζηήκεο κόλν ζηελ Διιεληθή γιώζζα βξίζθνπλ ηηο λνεηηθέο εθθξάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη, ρσξίο ηηο νπνίεο ε επηζηεκνληθή ζθέςε αδπλαηεί λα πξνρσξήζεη. Γη' απηνύο ηνπο ιόγνπο νη Ηζπαλνί επξσβνπιεπηέο δήηεζαλ λα θαζηεξσζεί ε Διιεληθή σο ε επίζεκε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηόηη ην λα κηιά θαλείο γηα Δλσκέλε Δπξώπε ρσξίο ηελ Διιεληθή είλαη ζα λα κηιά ζε έλαλ ηπθιό γηα ρξώκαηα. Αο ην πξνσζήζνπλ θαη νη Έιιελεο πνιηηηθνί. http://www.kairatos.com.gr/elliniki.htm

8. AΡΥΑΗΑ EΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΣΑ ΓΤΛΔΞΗΑ.

Aιεμάλδξα Kαζζίκε H εθκάζεζε ηεο Aξραίαο Eιιεληθήο, εθηόο από κέζν δηαηήξεζεο ηεο γισζζηθήο παξάδνζεο, απνηειεί όπιν θαηά ηεο δπζιεμίαο θαη άιισλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, θαηλόκελα πνπ θάλνπλ έληνλα ηελ εκθάληζή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηξηεηνύο έξεπλαο ηνπ Aλνηθηνύ Φπρνζεξαπεπηηθνύ Kέληξνπ θαη ηνπ Iλζηηηνύηνπ Γηαγλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Tα παηδηά πνπ δηδάζθνληαη καζήκαηα Aξραίσλ Eιιεληθώλ απνθηνύλ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα, έλαληη απηώλ πνπ δελ παξαθνινπζνύλ, ζηελ αληηγξαθή ζρεκάησλ, δηάθξηζε γξαθεκάησλ, κλήκε ζρεκάησλ θαη εηθόλσλ θαζώο θαη ζηε δνθηκαζία ζπλαξκνιόγεζεο αληηθεηκέλσλ, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. «Mαζαίλακε πεξηζζόηεξα γξάκκαηα όηαλ πεγαίλακε εκείο ζρνιείν» ιέεη ζηελ «K» ν 67ρξνλνο Γηώξγνο Kαξαληηλόο, ζπληαμηνύρνο καζεκαηηθόο, ν νπνίνο εμνκνινγείηαη όηη «κέρξη ζήκεξα εμαθνινπζώ λα ρξεζηκνπνηώ όινπο ηνπο ηόλνπο θαη ηα πλεύκαηα ζε όια κνπ ηα ρεηξόγξαθα». Παξάιιεια παξαδέρηεθε όηη «όηαλ ηα παηδηά κνπ έπξεπε λα κάζνπλ ηε ρξήζε ηόλσλ θαη πλεπκάησλ ζηε γιώζζα, δπζθνιεύηεθαλ αξθεηά, ελώ εκέλα κνπ θαηλόηαλ πεξίεξγε ε ππεξπξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιαλ γηα λα κάζνπλ Aξραία Eιιεληθά». Oη ζεκεξηλνί καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ Aξραία Eιιεληθή γιώζζα ζηελ πξώηε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ όπνπ θάλνπλ θαη ηελ πξώηε ηνπο γλσξηκία κε ηελ... ςηιή, ηε δαζεία θαη ηελ πεξηζπσκέλε. «Θα μέξακε θαιύηεξα ηελ αξραία γιώζζα αλ ηελ καζαίλακε από κηθξόηεξε ειηθία, ελώ ζα απνθηνύζακε θαιύηεξε αίζζεζε ηεο ζύγρξνλεο γιώζζαο θαη ηεο νξζνγξαθίαο» εθηηκά ν 17ρξνλνο Γηώξγνο Γεκεηξίνπ, καζεηήο B΄ Λπθείνπ, ν νπνίνο ζέιεη λα ζπνπδάζεη Φπζηθή. Kαη ν δύν θάλνπλ ιόγν γηα ηελ επθνιία κε ηελ νπνία καζαίλεη έλα άηνκν ην πνιπηνληθό ζύζηεκα ζε λεαξή ειηθία, ελώ ε έξεπλα ηνπ Aλνηθηνύ Φπρνζεξαπεπηηθνύ Kέληξνπ πξνζζέηεη έλα αθόκε ζηνηρείν. H εθκάζεζε ηεο ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο, όπσο απνδεηθλύνπλ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ςπρνεθπαηδεπηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ ζε θαίξηνπο ηνκείο, όπσο είλαη νη αληηιεπηηθέο θαη νπηηθέο ηθαλόηεηεο, ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε ηεο δπζιεμίαο. H έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 50 (αγόξηα θαη θνξίηζηα) παηδηά ειηθίαο 6 έσο 9 εηώλ, ηα νπνία θνηηνύζαλ ζε δεκόζηα ζρνιεία ηεο Aηηηθήο θαη αλήθαλ ζε νηθνγέλεηεο κε θνηλό κνξθσηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν, ελώ παξαθνινπζνύζαλ παξόκνηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Oη δύν νκάδεο ήηαλ απόιπηα «ζπκβαηέο» κεηαμύ ηνπο, κε κνλαδηθή δηαθνξά όηη ε κία παξαθνινπζνύζε δύν ώξεο εβδνκαδηαίσο καζήκαηα Aξραίσλ Eιιεληθώλ. Tα παηδηά αμηνινγήζεθαλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα πξναλαθεξόκελα. Aμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί όηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πνιπηνληθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ ζπλνδεύηεθε από θακία απνιύησο επηζηεκνληθή κειέηε, θαηαγξάθεθε κεγάιε αύμεζε θξνπζκάησλ καζεζηαθώλ δηαηαξαρώλ. Αλαδεκνζίεπζε από ηελ Kαζεκεξηλή http://lomak.blogspot.com/2009/09/e.html

9. ΠΟΛΤΣΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΤΛΔΞΗΑ.

Ἀμηόηηκε θ. Καξθαγηάλλε, ᾶο γξάθσ ἐπεηδὴ αὐηὲο ηὶο κέξεο, πνιὺο ζόξπβνο θαὶ θπξίσο πνιιὴ παξαπνίεζε ηῆο ἀιήζεηαο δηαπξάηηεηαη γύξσ ἀπὸ ηὸ πνιπηνληθὸ θαὶ ηὴ δπζιεμία, ἀπ' ἀθνξκὴ ηὴλ ηξηεηὴ ἔξεπλα πνὺ ἔγηλε ζηὸ Ἀλνηθηὸ Φπρνζεξαπεπηηθὸ Κέληξν, θαὶ ηὸ βηβιίν πνὺ θπθινθόξεζε πξόζθαηα («Ἡ θδίθεζε ηῶλ Σόλσλ», λαιιαθηηθὲο θδόζεηο), ὁπόηε ρξεηάδνληαη ὁξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο: 1. Ἡ ἔξεπλα ἄξρηζε πξὶλ 6 ρξόληα θαὶ ἡ πξώηε ηεο θάζε, πνὺ θξάηεζε 3 ρξόληα, ἔγηλε κὲ παηδηὰ θπζηνινγηθὰ Α΄, Β΄ θαὶ Γ΄ ηάμεο ηνῦ Γεκνηηθνῦ. 2. θνπόο ηεο ἦηαλ λὰ δηεξεπλήζεη ηήλ, παξάδνμε, αὔμεζε ηνῦ ἀξηζκνῦ καζεηῶλ κὲ καζεζηαθὲο δπζθνιίεο, πνὺ παξνπζηάζηεθε ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηῆο δεθαεηίαο ηνῦ ’90 ζηὸ Παηδνςπρηαηξηθὸ Σκῆκα ηνῦ Α.Φ.Κ. 3. Ἡ ἔξεπλα, πνὺ πξσηνπαξνπζηάζζεθε ζηὸ 18ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθὸ πλέδξην, ζηὴλ Κῶ ζηὶο 17.5.04, δὲλ ἔγηλε «ἀπὸ ςπρηάηξνπο», ὅπσο ιέγεηαη θαὶ γξάθεηαη, ἀιιὰ ἀπὸ 21 ςπρνιόγνπο θαὶ ἕλαλ ςπρίαηξν, ηὸλ θ. Ἰ.Κ. Σζέγθν, πνὺ εἶρε ηὴλ ἰδέα θαὶ ηὴλ ἐπνπηεία ηῆο ἔξεπλαο.

Page 13: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 13 ἀπό ζει. 21

4. Ἡ ἔξεπλα δὲλ ἐπηρνξεγήζεθε ἀπὸ ηὸ θξάηνο ἢ ηὴλ Δ.Δ. θαὶ πξαγκαηνπνηήζεθε κὲ 50 θπζηνινγηθὰ παηδηὰ πνὺ θνηηνῦλ ζὲ ζρνιεῖα ηνῦ ιεθαλνπεδίνπ ὅπνπ δηδάζθνληαη, ὅια θπζηθά, ηὸ «κνλνηνληθό». 5. Σὰ παηδηὰ ἦηαλ ζπκβαηὰ κεηαμύ ηνπο ὡο πξὸο ὅιεο ηὶο κεηαβιεηὲο ἐθηὸο κόλνλ ηῆο ἐθκάζεζεο, ἢ κή, ηῶλ ἀξραίσλ ἑιιεληθῶλ, κεηαβιεηὴ ἡ ὁπνία δηερώξεζε ηὰ παηδηὰ ζὲ δύν ὁκάδεο (κειέηεο θαί ἐιέγρνπ, ἢ «ἀξραίσλ» θαὶ «κνλνηνληθῶλ»), ἐπεηδὴ νἱ «ἀξραῖνη» δηδάζθνληαλ, ἐπηπιένλ, γηὰ δύν ὧξεο θάζε άββαην θαὶ ηὰ ἀξραῖα ἑιιεληθά, ζηὴλ «ιιεληθὴ Ἀγσγή», κὲ πξσηνβνπιία ηῶλ γνλέσλ ηνπο. 6. Ὅια ηὰ παηδηά ἐμεηάζηεθαλ, ζηὴλ ἀξρὴ θαὶ ζηὸ ηέινο ηνῦ ζρνιηθνῦ ἔηνπο (δειαδὴ κεηὰ ἀπὸ 9 κῆλεο), κὲ δηεζλῶο θαζηεξσκέλεο δνθηκαζίεο, πξνζαξκνζκέλεο θαὶ ζηαζκηζκέλεο ζηὸλ ἑιιεληθὸ πιεζπζκό, ἀπὸ ηὸ Παλεπηζηήκην Ἀζελῶλ (WISC θαὶ «ΑΘΖΝΑ» ηὲζη). 7. Σὰ ἀπνηειέζκαηα ἔδεημαλ ὅηη νἱ «ἀξραῖνη» ὑπεξηεξνῦλ ηῶλ «κνλνηνληθῶλ», κὲ ζηαηηζηηθῶο ζεκαληηθὲο δηαθνξέο, ὡο πξὸο ηὶο ὀπηηθναληηιεπηηθὲο θαὶ γλσζηηθὲο ἱθαλόηεηεο θαὶ ιεηηνπξγίεο, νἱ ὁπνῖεο, ὡο γλσζηόλ, ζπλεπάγνληαη θαὶ πεξαηηέξσ ζεηηθὴ ζρνιηθὴ ἐπίδνζε. Καηὰ ὁξηζκέλνπο εἰδηθνὺο κπνξεῖ λὰ ἐπηδξάζνπλ ζεηηθὰ ζηὴλ πξόιεςε καζεζηαθῶλ δπζθνιηῶλ (δπζιεμία θαὶ «δπζιεμίεο») ἀιιὰ θαὶ ζεξαπεπηηθὰ ὅηαλ νἱ δπζθνιίεο αὐηὲο ἐκθαληζζνῦλ. Ἡ δπζιεμία πάλησο δὲλ ἦηαλ ἀληηθείκελν ηῆο ἔξεπλάο καο. Σὰ ἐξσηήκαηα, πνὺ ὁδήγεζαλ ζηὴλ ἔξεπλα, πξνέθπςαλ ἀπὸ ηὴλ αὔμεζε ηνῦ ἀξηζκνῦ ηῶλ καζεζηαθῶλ δπζθνιηῶλ, πνιιὲο ἀπὸ ηὶο ὁπνῖεο ραξαθηεξίδνληαλ ἀπὸ ηὰ Κέληξα Γηάγλσζεο, Ἀμηνιόγεζεο θαὶ Ὑπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) «ὡο δπζιεμίεο». πεηδὴ ἡ ἀλσηέξσ ἔξεπλα εἶλαη ἡ πξώηε θαὶ ἡ κόλε πνὺ ἔρεη γίλεη θαηὰ ηὰ 23 ρξόληα ηῆο ἐπηβνιῆο ηῆο ἁπινπνηεκέλεο γξαθῆο, ἐιπίδνπκε ὅηη ζὰ δώζεη ἔλαπζκα θαὶ γηὰ ἄιιεο, ἐπηβεβαηώλνληαο ἢ ἀκθηζβεηώληαο ηὰ δηθά καο εὑξήκαηα. Ἡ ἔξεπλά καο, πάλησο, ζπλερίδεηαη κὲ ηὰ ἴδηα παηδηά, πνὺ ηώξα βξίζθνληαη ζὲ κεγαιύηεξε ἡιηθία (Σ΄ Γεκνηηθνῦ), θαηὰ ηὴλ ὁπνία δηαθνξνπνηνῦληαη ηὰ ςπρνεθπαηδεπηηθὰ δεδνκέλα. Σειεηώλνληαο, ζὰ ἤζεια λὰ πξνζζέζσ ὅηη, κεηὰ ἀπὸ 23 ρξόληα, ὅηαλ ἡ ἀλαγλσζηκόηεηα θεηκέλσλ ηύπνπ life style ὑπεξηεξεῖ ἐθείλεο ηνῦ Παπαδηακάληε θαὶ ὅπνπ ἡ ἡκηκάζεηα ηῶλ θνηηεηῶλ ζὰ πξέπεη λὰ εἶλαη ἐλ γλώζεη θαὶ ηνῦ ἐπηζηνινγξάθνπ ζαο θαζεγεηνῦ θ. Θ. Σδαβάξα, ιίγε πεξηζζόηεξε ὑπεπζπλόηεηα θαὶ ζνβαξόηεηα δὲλ ζὰ ἔβιαπηε. Ἄλ ηὰ "ρξόληα ἔξεπλαο θαὶ θιηληθῆο δξαζηεξηόηεηαο δὲλ ηνῦ ἐπέηξεςαλ (sic) λὰ δηαβάζεη θάπνηα ζρεηηθὴ βηβιηνγξαθία", αὐηὸ ὀθείιεηαη ζηὸ ὅηη, δπζηπρῶο, ηέηνηα ἔξεπλα πνύ, ἐπαλαιακβάλσ δὲλ ἀθνξᾶ ηὴλ δπζιεμία, δὲλ ὑπῆξμε! Ἄο δηαβάζεη ινηπὸλ ηὴλ ἔξεπλά καο θαὶ ἄο ἐπηρεηξήζεη ἐλδερνκέλσο θαὶ κία ὁ ἴδηνο ἀληὶ λὰ ἐπηθνξηίδεη ἐζᾶο κὲ δηακεζνιαβήζεηο ζηὴλ Ἱεξὰ ύλνδν!

Μὲ ἐμαηξεηηθὴ ηηκή,

Θαιῆο Ν. Παπαδάθεο

Κιηληθὸο Φπρνιόγνο-Φπρνζεξαπεπηήο Πξόεδξνο ηνῦ πιιόγνπ ιιήλσλ Φπρνιόγσλ

http://www.opc.gr/gr/article.asp?in=67&sub=72

10. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΔΓΚΔΦΑΛΟ

Δπηκέιεηα: Νηθφιαο εγθνχληνο Ζ αξραία ειιεληθή γιψζζα εθηφο ηνπ φηη είλαη ζεξαπεπηηθή, ελεξγνπνηεί ζπγθεθξηκέλα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ, θαζηζηψληαο ηνλ καζεηή εμππλφηεξν. Δξπζξφκνξθε παξάζηαζε αζελατθνχ ζρνιείνπ ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. Πεγή: Supplied v

ΑΡΚΔΣΔ ΜΔΛΔΣΔ απφ Έιιελεο θαη μέλνπο επηζηήκνλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αξραία ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ην λα είλαη κηα δσληαλή γιψζζα, είλαη επίζεο θαη ζεξαπεπηηθή, θαζψο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζεξαπεχεη πνιιέο παζήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δπζιεμία. ε επηζηνιή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» (17 Οθησβξίνπ 2010), κε ηίηιν «Σα Αξραία Διιεληθά θαη ν εγθέθαινο» ν ηαχξνο Παπακαξηλφπνπινο, θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ηνπ θαζεγεηή Έξηθ Υάβεινθ (Eric Havelock), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην αξραίν ειιεληθφ αιθάβεην πξνθάιεζε παθησιφ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν, ιφγσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ εγθεθάινπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Ζ επηζηνιή απηή αμίδεη λα δηαβαζηεί, γηαηί απνηειεί απάληεζε ζε φζνπο ζεσξνχλ ηα αξραία ειιεληθά «λεθξή γιψζζα», ε νπνία «θνπξάδεη θαη ηαιαηπσξεί» ηνπο καζεηέο. Κχξηε Γηεπζπληά, χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ θαζεγεηνχ ηεο Φηινινγίαο Eric Havelock, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ Πιάησλα, ην

Page 14: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 14 ἀπό ζει. 21

αξραίν ειιεληθφ αιθάβεην πξνθάιεζε παθησιφ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ ζηνλ αξραίν, ειιεληθφ θφζκν, ιφγσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ εγθεθάινπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. ηνλ ζπλεδξηαθφ ηφκν ησλ ηεηξαθνζίσλ ζειίδσλ «Alphabet and the Brain, έθδνζε Springer ηνπ 1988», παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πιήζνπο θνξπθαίσλ επηζηεκφλσλ θηινιφγσλ, γισζζνιφγσλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ πιελ Διιήλσλ αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ. Δπηκειεηέο ηεο έθδνζεο ήηαλ ν θαζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο Charles Lumsden ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Θεσξίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο ―Marchal McLuhan‖ Derrick De Kerckhove. Σα επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ ζεσξία ηνπ Havelock είλαη ηα εμήο:

1. Ζ πεξηνρή Broca, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ, ελεξγνπνηήζεθε ιίγν πεξηζζφηεξν, ιφγσ ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, δηφηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηηπρψο θσλήεληα ζε γξαθή γηα πξψηε θνξά.

2. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο επαλαπξνγξακκαηίζηεθε ξηδηθψο. 3. Ζ πην πάλσ αλαθεξζείζα ζπγθινληζηηθή κεηαβνιή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, πξνθάιεζε κηα

νπζηψδε αιιαγή ζηελ ςπρνινγία ησλ ρξεζηψλ ηνπ αιθαβήηνπ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε αλάγθε επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ δηά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεάηξνπ.

Οη δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Ησάλλε Σζέγθνπ παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν «Ζ Δθδίθεζε ησλ Σόλσλ». ε απηέο, αιιά θαη ζε λεψηεξεο έξεπλεο 1999-2010, απέδεημαλ φηη νη κεηξήζηκνη δείθηεο ηεο Λεθηηθήο Ννεκνζχλεο θαη ηεο Αθαηξεηηθήο θέςεο, κε απνδεθηέο ηερληθέο, επηηαρχλζεθαλ ζε νκάδα 25 κε-δπζιεμηθψλ παηδηψλ. Ζ δηδαζθαιία ζηα παηδηά απηά θαζψο θαη νη κεηξήζεηο ησλ δεηθηψλ άξρηζαλ απφ ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ θαη ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηα 12 ρξφληα ηνπο. Οη ίδηνη δείθηεο επηβξαδχλζεθαλ ζηελ ηζάξηζκε νκάδα κε-δπζιεμηθψλ παηδηψλ, ηα νπνία δελ δηδάρζεθαλ εβδνκαδηαίσο θαη εμσζρνιηθψο, επί δίσξν, ηελ Αξραία Γιψζζα. Αο ζεκεησζεί φηη νη δχν νκάδεο δηδάρζεθαλ ηα ίδηα πξνγξακκαηηζκέλα καζήκαηα ζην θαλνληθφ σξάξην, ε δε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε γεληθψο απνδεθηφ πξφηππν. Χζηφζν, ε Απζηξαιή παλεπηζηεκηαθή εξεπλήηξηα Kate Chanock έθαλε έλα βήκα παξάιιειν σο πξνο ηνλ Ησάλλε Σζέγθν, δηφηη ζην έξγν ηεο «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek, Literacy 2006» πεξηγξάθεη πσο θαηέζηεζε έλαλ αγγινκαζή δπζιεμηθφ ζε κε-δπζιεμηθφ, κε ηα Αξραία Διιεληθά! Δλ ηνχηνηο, απφ θέηνο, ηα κελ παηδηά ηεο Αγγιίαο ηνπ Γεκνηηθνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Ομθφξδεο, κε επηζηεκνληθή πξφηαζε, επηπξνζζέησο ησλ καζεκάησλ ηνπο ζα καζαίλνπλ Αξραία Διιεληθά, ηα δε αληίζηνηρεο ειηθίαο Διιελφπνπια, κε πνιηηηθή απφθαζε κφλνλ, δελ ζα δηδάζθνληαη ηελ Αξραία Γιψζζα, ελψ ζα έπξεπε, αιιά ηελ Αγγιηθή! ηαχξνο Π. Παπακαξηλφπνπινο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Μέινο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 2004-2010 ε απηή ηελ ιεπηνκέξεηα απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ αζελατθνχ ζρνιείνπ ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. έλαο δάζθαινο εηνηκάδεηαη λα γξάςεη ζε κηα πηλαθίδα (ηακπιέηα) – ηελ πξψηκε έθδνζε ηνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή (laptop). O καζεηήο, φξζηνο κπξνζηά ζηνλ δάζθαιν, πεξηκέλεη ηνλ έιεγρν ηεο άζθεζήο ηνπ. Οη πηλαθίδεο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν νμηάο ή ειάηεο, θαη ζηηο εζσηεξηθέο πιεπξέο επηρξηζκέλεο κε θεξί, πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξνχζε λα γξάςεη θαλείο κε έλα αηρκεξφ ζηπιφ (γξαθίδα). Ζ γξαθίδα, φπσο απηή πνπ θξαηά ν δάζθαινο, ήηαλ κεηαιιηθή ή απφ ειεθαληφδνλην. Με κηα ηέηνηα γξαθίδα ν Κάζθαο, έλαο απφ ηνπο ζπλσκφηεο, ζθφησζε ηνλ Ηνχιην Καίζαξα ην 44 π.Υ. Οη πηλαθίδεο εμαθνινχζεζαλ λα είλαη ζε ρξήζε θαηά ηνλ κεζαίσλα ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ην παιαηφηεξν ζσδφκελν δείγκα, πνπ ηψξα βξίζθεηαη ζην Μνπζείν Οπθίηζη ηεο Φισξεληίαο, αλήθεη ζην έηνο 1301. ΠΖΓΖ http://thesecretrealtruth.blogspot.gr/2016/09/blog-post_429.html#ixzz4PRrr7Dzu

Page 15: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 15 ἀπό ζει. 21

11. ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ¨Ν¨ (ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ¨¨)

Πξνέιεπζε: Νίθνο αξαληάθνο Πεγή Νίθνο αξαληάθνο ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ είρα ζρνιηάζεη επηθξηηηθά έλα άξζξν ζην νπνίν ππνζηεξηδόηαλ, κεηαμύ άιισλ, όηη ην γξάκκα Ν νμπγνλώλεη ηνλ εγθέθαιν όηαλ ην πξνθέξνπκε θαη όηη ε ζέζε ηνπ ζην αιθάβεην δελ είλαη ηπραία. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ, ν εθπαηδεπηηθφο θ. πχξνο Μάξθνπ απφ ηε Λάξηζα, επίηηκνο ζρνιηθφο ζπκβνπινο, κνχ έζηεηιε εθηελή απαληεηηθή επηζηνιή, νπφηε ζεσξψ ζσζηφ λα ηελ παξαζέζσ ζε απηνηειέο άξζξν θαη φρη σο ζρφιην ζην πξνεγνχκελν άξζξν κνπ. Θα παξαζέζσ παξαθάησ απηνχζην ην θείκελν ηνπ θπξίνπ Μάξθνπ, αλ θαη παξαηεξψ φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ είραλ ήδε παξνπζηαζηεί ζην πξνεγνχκελν άξζξν -θαη θπζηθά δελ κπνξψ λα ζπκθσλήζσ καδί ηνπο. Ζ βαζηθή ζέζε ηνπ θ. Μάξθνπ είλαη φηη ε ειιεληθή γιψζζα δελ είλαη ζπκβαηηθή, φηη δειαδή γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα δελ ηζρχεη ε απνδεθηή απφ φινπο ηνπο γισζζνιφγνπο αξρή ηνπ νζίξ (Saussure) γηα ηελ απζαηξεζία ηνπ γισζζηθνχ ζεκείνπ. Σα επηρεηξήκαηά ηνπ ν θ. Μάξθνπ ηα αληιεί απφ ηνλ… Πιάησλα, θαη κάιηζηα ν θ. Μάξθνπ είλαη πιαησληθφηεξνο ηνπ Πιάησλα, δηφηη ν αξραίνο θηιφζνθνο ιέεη ξεηά φηη ηα νλφκαηα έρνπλ ηελ ίδηα «νξζφηεηα» θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζηηο μέλεο, ελψ ν θ. Μάξθνπ ηε κελ ειιεληθή γιψζζα ηε ζεσξεί μερσξηζηή ελψ ηηο μέλεο, κεγαιφςπρα, ηηο ραξίδεη ζηνλ νζίξ, δέρεηαη φηη εθείλεο κπνξεί λα είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά ε ειιεληθή φρη! Μέγαο θηιφζνθνο κπνξεί λα ήηαλ ν Πιάησλαο, αιιά γισζζνιφγνο δελ ήηαλ θαη νη απφςεηο ηνπ γηα ηε γιψζζα είλαη, κε φιν ην ζάξξνο, αθειείο. Αθειείο βξίζθσ θαη ηηο απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη ζην άξζξν πνπ αθνινπζεί, δηφηη πξνυπνζέηνπλ α) φηη ν γξαπηφο ιφγνο ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ πξνθνξηθφ, θαη κάιηζηα πξνυπάξρεη, β) φηη νη ιέμεηο κηαο γιψζζαο (ή, κάιινλ, ηεο ειιεληθήο γιψζζαο) ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνπο νκηιεηέο ηνπο, φηη βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλεο ζε θάπνην ζετθφ ηακείν φπνπ ηηο έρνπλ θαηαρσξήζεη νη Ολνκαηνζέηεο (αζθαιψο θάπνηεο ζεφκνξθεο πξνζσπηθφηεηεο), γ) φηη ε γξαθή θάζε ιέμεο δίλεη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξάγκαηνο πνπ δειψλεη ε ιέμε. Ο θ. Μάξθνπ κάιηζηα καο δίλεη έλα δείγκα ―απνθσδηθνπνίεζεο‖ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ίζσο ζαο πείζεη, αιιά εγψ ην βξίζθσ θσκηθφ. Παξαζέησ: Έλα κόλνλ παξάδεηγκα κε ηελ αξραηώηαηε ιέμε ΤΓΧΡ:Τ (πγξόλ ζηνηρείνλ), Γ (από ην Γάζνο) Χ (ζηνλ σθεαλό ή άπεηξν ρώξν) Ρ (ξέεη) , ζρεδόλ είλαη αξθηηθόιεμν! Σέηνηεο πξνζπάζεηεο εμήγεζεο κνχ ζπκίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ αζηξνιφγσλ ή ηηο εξκελείεο ησλ νπαδψλ ηεο ιεμαξηζκεηηθήο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ηα γξάκκαηα είλαη κεηξεκέλα, πψο άξαγε λα εξκελεχζνπκε ηελ επίζεο παλάξραηα ιέμε ΓΟΡΤ, πνπ έρεη ηξία απφ ηα ηέζζεξα γξάκκαηά ηεο ίδηα; Γ = Απφ ην Γάζνο; Δληάμεη, αο δερηνχκε πσο ηα πξψηα δφξαηα ήηαλ μχιηλα. Αιιά Ρ = Ρέεη; θαη Τ = Τγξφ ζηνηρείν; Καη έρνπλ ηάρα ζεκαζία θαη νη θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ, κεηαθέξνπλ θη απηέο πιεξνθνξίεο; Καη ε δαζεία, πνπ γξαθφηαλ θαη αθνπγφηαλ ζηα αξραία; δελ κεηέθεξε θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο; ηε ζπλέρεηα, ν θ. Μάξθνπ πεξλάεη ζην θπξίσο ζέκα, ηελ εμαηξεηηθή ζέζε ηνπ Ν πνπ, θαη‘ απηφλ, δελ βξίζθεηαη ηπραία ζηε κέζε ηνπ αιθαβήηνπ (πξνζζέηεη θαη κεξηθά έμηξα γξάκκαηα γηα λα ην θέξεη αθξηβψο ζηε κέζε, δηφηη ζην ζεκεξηλφ αιθάβεην ην Μ έρεη ίζα δηθαηψκαηα θεληξηθφηεηαο), αιιά γηα ην ζέκα απηφ δελ ζα γξάςσ πεξηζζφηεξα, έρσ πεη αξθεηά ζην παιηφηεξν άξζξν. Σέινο, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ην λφεκα ηεο παξνηκηαθήο θξάζεο ―κε ην λη θαη κε ην ζίγκα‖. Δδψ ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ ηηο απφςεηο ηνπ. Καηαξράο, ε θξάζε απηή αζθαιψο δελ ιέγεηαη «εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα» φπσο δηαηείλεηαη ν θ. Μάξθνπ (ρσξίο λα ην ηεθκεξηψλεη). Αλ ιεγφηαλ ζα είρε θαηαγξαθεί θάπνπ, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ηφζεο άιιεο αξραηεο θξάζεηο (π.ρ. ηα ζχθα ζχθα θαη ηε ζθάθε ζθάθε). Μάιηζηα, είκαζηε κάιινλ βέβαηνη φηη ε θξάζε απηή γελλήζεθε ζηα κεζαησληθά θαη ηα λεφηεξα ρξφληα, πηζαλψο δε ζηα λεφηαηα (δελ έρεη θαηαγξαθεί λσξίηεξα απφ ηνλ 19ν αηψλα). Όηαλ ν ιαφο ζηακάηεζε λα πξνθέξεη ην λη θαη ην ζίγκα ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ (παηδί αληί παηδίλ/παηδίνλ, ε πφιε αληί ―ε πφιηο‖), ηα ηειηθά λ θαη ο ηαπηίζηεθαλ κε ηε γιψζζα ηεο εθθιεζίαο θαη ησλ κνξθσκέλσλ, κε ηε ιφγηα γιψζζα ησλ αξηζηνθξαηψλ, πνπ είρε απμεκέλν γφεηξν θαη εζεσξείην επηζεκφηεξε, θνκςφηεξε. Μηιάεη κε ην λη θαη κε ην ζίγκα ζήκαηλε ―κηιάεη φπσο νη κνξθσκέλνη‖ θαη κεηά πήξε ηε ζεκαζία ―κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ρσξίο λα παξαιείςεη ηίπνηα‖. Ζ θξάζε δειαδή έρεη λα θάλεη κε ην απμεκέλν θνηλσληθφ γφεηξν ηεο ιφγηαο/θαζαξεχνπζαο γιψζζαο θαη φρη κε ηηο νμπγνλσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Ν ή ηηο ςπρσθειείο ηδηφηεηεο ηνπ . Καη ην ιέσ απηφ παξφιν πνπ πξνζσπηθά, σο Ν.. πνπ είκαη, ζα κε θνιάθεπε κηα ηέηνηα εξκελεία! Κιείλνληαο, αλαξσηηέκαη. Θα κπνξνχζε λα βγεη έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη λα πεη, αο πνχκε, φηη δελ ηζρχεη ε ζεσξία ηνπ Μεληειέγηεθ γηα ην πεξηνδηθφ ζχζηεκα δηφηη, ζχκθσλα κε ηνπο αξραίνπο, ηα πάληα είλαη ζχλζεζε ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ (γε, λεξφ, αέξαο θαη θσηηά) ή λα ππνζηεξίμεη φηη ε Γε είλαη επίπεδε θαη ν ήιηνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ ηεο, δηφηη έηζη δηδάζθνπλ νη παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο; Πξνθαλψο φρη, αιιά γηαηί άξαγε θάλνπκε εμαίξεζε γηα ηε γιψζζα; Καη αλαξσηηέκαη, αλ έλαο εθπαηδεπηηθφο δηδάμεη ζηελ ηάμε ηνπ ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ηεο γισζζνινγίαο, απηέο πνπ δηδάρηεθε ζην παλεπηζηήκην, αο πνχκε ζρεηηθά κε ηελ ηλδνεπξσπατθή ζεσξία, πψο ζα αμηνινγεζεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ; Αιιά είπα πνιιά θαη ζηακαηψ εδψ θαη δίλσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Μάξθνπ.

ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΟΝ ΚΤΡΗΟΝ ΑΡΑΝΣΑΚΟ, ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ΝΗ

Απφ πχξν Μάξθνπ, Δπίηηκν ρνιηθφ χκβνπιν, η. Γηεπζπληή 3νπ

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λάξηζαο. ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ 68- ΛΑΡΗΑ 412 23 , Σει.2410/287.642, θηλ.: 6973/35.40.48 E-mail:[email protected] Λάξηζα, 24/12/2012 «….Μνλάρε έγλνηα ε γιώζζα κνπ ζηηο ακκνπδηέο ηνπ Οκήξνπ…» Οδπζζέαο Διύηεο, «Σν Άμηνλ Δζηί»

Κχξηε αξαληάθν,

Παξαθαιψ λα δεκνζηεχζεηε ηελ παξνχζα απάληεζή κνπ, ζηα φζα επηθξηηηθά ζρφιηα δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, απφ 5/12/12 θαη κεηά, ζρεηηθά κε ην γξάκκα Νη ζην άξζξν κνπ, κε Θέκα: «Διιεληθή Γιψζζα θαη ζθέςε. Σν κεγαιεησδέζηεξν έξγν ηνπ αλζξψπνπ», ην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ζηα Πξαθηηθά Παλειιελίνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, ηνλ Μάην 2008. -Καη‘ αξρήλ δελ κε ελδηαθέξνπλ νη ζεσξίεο ζπλσκνζίαο, νχηε αλήθσ ζε νκάδεο «Διιαδεκπφξσλ», φπσο, απζαηξέησο, κε θαηέηαμαλ θάπνηνη, ρσξίο απηφ λα ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όκσο κε ελδηαθέξνπλ νη ιεπηνκέξεηεο ζηα πάληα θαζψο θαη ε επηζηεκνληθή ζεκειίσζε θαη αθξίβεηα ζηα φζα ηζρπξίδνκαη ή δίδαζθα, είηε ζηνπο καζεηέο κνπ ζην Γεκνηηθφ, είηε ζηνπο θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο κνπ (Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην (PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE) ηνπ LUDWIGSBURG ηεο Γεξκαλίαο ηελ 3-εηία 1994-1997, ζην Σκήκα Μεηεθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηνπο Δθπαηδεπηηθνχο καο, ζηα Σκήκαηα

Page 16: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 16 ἀπό ζει. 21

Δπηκφξθσζεο θαζεγεηψλ θαη δαζθάισλ-ΠΔΚ- ζηνλ Βφιν, ζηελ Λάξηζα, ζηελ Λακία, ζηα Σξίθαια, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζπληή ή ρνιηθνχ πκβνχινπ, 2005-2012). - Έρσ ηελ άπνςε θαη πάληα ιέσ φηη ε «ιεπηνκέξεηα» θξαηάεη ηνλ …Παξζελψλα! Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζή καο, κε ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Αιθαβήηνπ θαη, βεβαίσο, ηελ ηζηνξία ηεο Γιψζζαο καο. Δπεηδή, φκσο, επί ηεο νπζίαο ηνπ άξζξνπ κνπ, δελ αλαθέξζεθε θαλέλα ζρφιην, παξά κφλνλ ξερά θαη αλνχζηα ιφγηα, απαληψ, φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, σο εμήο:

1. Ζ Διιεληθή Γιώζζα δελ είλαη γιώζζα ζπκβαηηθή. Δίλαη κία θπζηθή γιψζζα, κε καζεκαηηθή δνκή θαη γεσκεηξηθή απεηθφληζε. Ηζρχεη δει. ε αξρή ηνπ εκαίλνληνο θαη εκαηλνκέλνπ, ηνπ Αηηίνπ θαη Αηηηαηνχ, ζηελ θαζηέξσζε ησλ ζπιιαβψλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα ησλ ιέμεσλ, ελλνηψλ ή φξσλ.

Ο ήρνο θάζε θζφγγνπ, αιιά θαη ην ζρήκα ηνπ αληίζηνηρνπ γξάκκαηνο έρνπλ παξζεί απφ ηελ θχζε θαη γη‘ απηφ έρνπλ γεληθή ηζρχ, επιπγηζία, επθνιία ζρεκαηηζκνχ εθαηνκκπξίσλ ιέμεσλ θαη ιεθηηθψλ ηχπσλ, επξεκαηηθφηεηα, αθξίβεηα ζηελ δηαηχπσζε θιπ. Κάζε γξάκκα δελ ηέζεθε ηπραία ζηελ ζεηξά πνπ έρεη ηεζεί θαη βεβαίσο εθπέκπεη έλα κήλπκα, ήρν θαη εηθφλα. Οη θζφγγνη κε ηνπο ήρνπο, ηα γξάκκαηα κε ην ζρήκα ηνπο,, νη ζπιιαβέο θαη νη ιέμεηο δελ έγηλαλ απφ ηελ κία εκέξα ζηελ άιιε. Υξεηάζηεθαλ αηψλεο, απφ ηνπο ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΣΔ, πξηλ θζάζνκε ζηνλ πεξίθεκν «Κξαηύιν» ηνπ Πιάησλνο, ζηελ επνρή δει. όπνπ έγηλε θαη ε ηειεπηαία ζπνπδαία Μεηαξξύζκηζε γηα ην Αιθάβεηό καο (403 π.Υ.), όπνπ δίδεη, ν Πιάησλ, όιεο ηηο απαληήζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Αιθαβήηνπ, ησλ ζπιιαβώλ θαη ιέμεσλ. Σν ζέκα, βεβαίσο, είλαη ηεξάζηην θαη δελ καο παίξλεη ν ρψξνο εδψ λα ην αλαιχζνκε ιεπηνκεξψο. Αιιά θαη ζνβαξνί μέλνη εξεπλεηέο, επηβεβαηψλνπλ απηή κνπ ηελ ζέζε. - Όκσο αλαθέξνκαη, ελ ζπληνκία, ζηα εμήο : Ο Απνιιώληνο ν Σπαλεύο γξάθεη: « Παιακήδεο εύξε γξάκκαηα νπρ ππέξ ηνπ γξάθεηλ κόλνλ, αιιά θαη ππέξ ηνπ γηγλώζθεηλ ά δεη κε γξάθεηλ. (Γίθε θσλεέλησλ, 88 ). Γειαδή, ηα γξάκκαηα ηνπ Διιεληθνχ αιθαβήηνπ δελ πξννξίδνληαη κφλνλ γηα λα γξάθνληαη απιψο, αιιά θαη λα κεηαδψζνπλ ηελ θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία πνπ εζσθιείεηαη ζε απηά. Δπίζεο: «…αιιά νξζόηεηα ηηλά ησλ νλνκάησλ πεθπθέλαη θαη Έιιεζη θαη βαξβάξνηο ηελ απηήλ άπαζηλ» , Πιάησλνο, «Κξαηύινο», 383,β. ηελ ζεκεξηλή γιψζζα: « …Ζ νξζφηεηα ησλ νλνκάησλ είλαη δεδνκέλε απφ ηελ θχζε θαη γηα ηνπο Έιιελεο θαη γηα ηνπο βαξβάξνπο ( ελλ. ηνπο Αιιφγισζζνπο). -Καηαπιεθηηθή απάληεζε ζε φζνπο ηζρπξίδνληαη –φπσο ε Καηεζηεκέλε Γισζζνινγία ζηελ ρψξα καο- φηη ηζρχεη ε «πκβαηηθφηεηα» ζε φιεο, αλεμαηξέησο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ, ζχκθσλα κε ηελ γλσζηή ζεσξία ηνπ «Ηδξπηή» ηεο Γισζζνινγίαο, Γαιιν-Διβεηνχ Ferdinand De Saussure, 1916, ν νπνίνο απιά ιέεη φηη νη νλνκαζίεο ησλ ιέμεσλ δφζεθαλ ηπραία, θαη άξα , ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ, ηελ ιέμε π.ρ. «Άλζξσπνο» ζα κπνξνχζακε λα ηελ πνχκε …«Αήξ», ηελ ιέμε «Βνή» ζα ηελ ιέγακε «χδσξ», ηελ ιέμε «θχκα» ζα ηελ ιέγακε «φξνο» θ.ν.θ. Ζ «πκβαηηθφηεηα», φκσο, ηνπ εζζχξ, ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΛΧΑ ΜΑ !

1. Σν γξάκκα Ν, ινηπφλ, ηέζεθε, επί ηνχηνπ, θαη φρη ηπραία, βεβαίσο, κεηά ην γξάκκα Μ = ΜΖΣΡΑ, ΜΑΣΔΡ, ΜΖΣΖΡ, ΜΑΘΖΗ θιπ., ζην Αιθάβεην, δηφηη έρεη ζρέζε κε ηελ Νέα δσή πνπ γελλάεη ε Μήηξα, ηελ λέα ΠΝΟΖ δειαδή.

-(Βεβαίσο γλψξηδα, πξηλ ηελ κειέηε ησλ Γεξκαλψλ Δηδηθψλ (1996), φηη ην Νη αλαδσνγνλεί ηνλ εγθέθαιν. Έγξαςα, απιψο, επηβεβαησηηθά γηα ηελ κειέηε απηή ). Ζ Άλλα Ννηαξά (Βελεηία, 1499) γξάθεη ζην « Δηπκνινγηθόλ ην Μέγα» : «Σν Νπ είλαη ζρεηηθόλ κε: Αλαπλνήλ, αλάζα, ξίλεο, ξώζσλεο, λαη, λε, λόεζεο, λνπο, λνώ…θιπ. Ζ εθθώλεζηο ηνύηνπ δηεγείξεη ην έλδνλ θαη ην εληόο…». Ο δε Πιάησλ, κεηαμχ άιισλ, γξάθεη γηα ην Νη: |«ηνπ δ’ απ Νπ ην είζσ αηζζόκελνο ηεο θσλήο, ηα έλδνλ θαη ηα «εληόο» σλόκαζελ, σο αθνκνηώλ ηνηο γξάκκαζη ηα έξγα», «Κξαηύινο», 427, γ , δειαδή: «Σνπ δε γξάκκαηνο Ν πάιη, αηζζαλζείο ηνλ εθ ησλ έζσ ζρεκαηηζκόλ ηνπ θζόγγνπ, δη‘ απηνχ ηα «κέζα» θαη ηα εληφο νλφκαζε, σο κηκνχκελνο δηα ησλ γξακκάησλ ηα πξάγκαηα-ελέξγεηεο..»|. Απηφ ζεκαίλεη άκεζε ζρέζε αηηίαο θαη αηηηαηνχ ! Άξα φρη ηπραηφηεηα ! Δπηπιένλ δε ην Νη έρεη ηελ ηδηφηεηα λα παξάγεη απζνξκήησο ήρνλ ζηνλ άλζξσπν θαη λα ηνλ δξαζηεξηνπνηεί. Καη εδψ «απζνξκήησο» ζεκαίλεη παξαγσγή απηόκαηνπ ήρνπ κε ηελ αλαπλνή ηνπ αλζξώπνπ, άξα θαη ηελ νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ … Σί ζεκαίλεη, επηπιένλ, απζόξκεηε θαη απηόκαηε παξαγσγή ήρνπ; Ζ ιέμε ΝΗΝΗΟΝ ή Νηλλίνλ (κε 4 Νη !), αιιά θαη Ναλίνλ ζεκαίλεη Νέα Εσή ( Νήπηνλ, Νένο, Νεαλίαο, Νεαλίζθνο, Νεαξόο, Νενιαίνο θιπ.) θαη θάπνηνη θίινη πνπ εηξσλεχηεθαλ ( είζαη Νηλί θιπ.) ηνπο εξσηψ πξψηα θαη ηνπο ελεκεξψλσ ηαπηνρξφλσο,: -Γηαηί, όινη νη άλζξσπνη ζε όια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θόζκνπ, επζύο σο βγαίλνκε από ηελ Νπδήλ, δει. ηελ θνηιηά ηεο κάλαο καο , αξρίδνκε ακέζσο, ην ΝΖΝΤΡΗΕΔΗΝ, δει. λα θιαίκε; -Γηόηη, λελπξίδνληαο, κόιηο βγνύκε από ηελ ΜΖΣΡΑ θαη παίξλνληαο απηνκάησο Αλαπλνήλ, ζεκαίλεη όηη :

Page 17: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 17 ἀπό ζει. 21

- Γηνρεηεύνκε ΑΜΔΩ ΟΞΤΓΟΝΟ ΣΟΝ ΔΓΚΔΦΑΛΟ !! Αιιηψο ζα πάζνκε ΑΝΟΞΗΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ, δει. έιιεηςε νμπγφλνπ, κε ζπλέπεηεο : Βαξεηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ή Σεηξαπιεγία ή θαη ηα δχν καδί, ή, ην ρεηξφηεξν, ζάλαην… -Σν Νη, επνκέλσο, εκπιέθεηαη, ζηνλ Άλζξσπν, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο γελλήζεψο ηνπ: - Αλ , πάιη, αληηζηξέςνκε ην Ν θαηά 90 κνίξεο δεμηά, ζα καο δψζεη ην Ε, δει. Εσή ! Φπζηθά ην Νη επεθηείλεηαη θαη ζε άιια ζέκαηα, φπσο : λαίσ=θαηνηθψ, Νφκνο, λνκή, λήπηνλ, λέκσ, λένο, λφεζηο θαη πνιιά άιια ελδηαθέξνληα, αιιά δελ είλαη ηνπ ζέκαηνο. Καη γηα λα ζπλερίζσ, ιίγν αθφκε, ζην Νη, είλαη ην κνλαδηθφ γξάκκα κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή «γισζζνινγηθή επιπγηζία», ζηελ Γιψζζα καο, δηφηη: 1.γίλεηαη γ, πξηλ ηα θ, γ, ρ θαη μ –ζπγγελήο, εγθαίξσο, εγρψξηνο, ειέγμσ 2.γίλεηαη κ, πξηλ ηα π, β, θ θαη ς- ζπκπξάηησ, ζπκβάιισ, ζπκθσλψ, ζπκςεθίδσ 3.γίλεηαη ι, πξηλ ην ι—ειιεηπήο θιπ. 4.γίλεηαη ξ, πξηλ ην ξ- ζπξξάπησ… 5.γίλεηαη ζ, πξηλ ην ζ- ζπζζίηηνλ , ζπζζψξεπζε θιπ. θιπ.

Σέινο νχηε ην Α ηέζεθε ηπραία ζηελ 1ε ζέζε ηνπ Αιθαβήηνπ, νχηε ην Χ ζηελ ηειεπηαία, αιιά απηά φκσο δελ

είλαη ηνπ παξφληνο…

1. Ηζρπξίδνκαη, ινηπφλ, ζηελ Μειέηε κνπ, φηη «δηώθηεο» ηνπ Νη ζηελ ρψξα καο έρνπλ γίλεη νη εθπξφζσπνη ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο, νη «λεσηεξηζηέο» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, νη νπνίνη ζηα επίζεκα εγρεηξίδηα πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηαβάδνπλ ζηα βηβιία, π.ρ. ησλ Μαζεκαηηθψλ (ΟΔΓΒ,2006): ην εκβαδό (!), ελψ ηα βνεζεηηθά πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην δηαηεξνχλ ην Νη: ην εκβαδόΝ. Γηαηί;

Καη έρσ θάλεη ππνκλήκαηα, θαηά θαηξνχο, επηζήκσο ζην ΤΠΔΠΘ, επζαξζψο θαη επσλχκσο θαη φρη κφλνλ, βέβαηα, γηα ην ζέκα απηφ. Γηφηη ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια παξαδείγκαηα θαθνπνίεζεο ηεο γιψζζαο καο, αιιά δελ ππάξρεη εδψ ρψξνο. Βεβαίσο δελ ελλνψ, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Νη, φηη πξέπεη λα γίλεη επαλαθνξά ηεο Καζαξεχνπζαο! Δλλνώ όηη ην Νη «θόβεηαη» απζαηξέησο, εθεί όπνπ δελ ΠΡΔΠΔΗ ! -Έγξαθα ζην άξζξν κνπ φηη ε Γιψζζα καο έρεη θζάζεη ζε ηέηνηα πιεξφηεηα πιένλ, πνπ δελ έρεη αλάγθε απφ άιιεο αθξφηεηεο. Οχηε απνδέρηεθε, ηειηθά, θαη κεξηθέο αθξφηεηεο ηνπ Φπράξε, φπσο π.ρ. ην δηάζηεκα = ε ηνπνζηά, ε δηάιεθηνο =ληνπηνιαιηά θιπ. Καη έρσ ηελ άπνςε φηη ην Γισζζηθφ Εήηεκα, πξηλ 100 ρξφληα, πνπ δίραζε ηνλ Διιεληθφ ιαφ, ηφηε, ΓΔΝ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΔΗΥΔ ΤΠΑΡΞΔΗ ! Οη Γεξκαλνί πνπ έρνπλ θάλεη πνιιέο θαη ζνβαξέο κειέηεο γηα ηελ Γιψζζα καο, νλνκάδνπλ ηελ δηθή καο πεξίθεκε «Καζαξεχνπζα»=Reine Sprache, θαηά ιέμηλ= Καζαξή Γιψζζα. Πξάγκαηη, ράξηλ ηεο Καζαξεχνπζαο, «θαζαξίζηεθαλ» νη μεληθήο πξνέιεπζεο ιέμεηο ζηελ Γιψζζα καο, κεηά ηελ Απειεπζέξσζε θαη έηζη δελ ιέκε ζήκεξα ν Μηλίζηξνο( απφ ην Minister), αιιά ν Τπνπξγφο, ην πηηάιη (απφ ην Hospital) =ην Ννζνθνκείνλ, θ.ν.θ, ρηιηάδεο ιέμεηο, ινηπφλ, ηνπξθνγελείο, ιαηηλνγελείο, ζιαβνγελείο θιπ., κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιεληθή. Σαπηφρξνλα δεκηνπξγήζεθαλ άιιεο λέεο ιέμεηο, φπσο : Λεσθνξείνλ, πνδήιαην, πνιπθαηνηθία θ.ν.θ. Καη νη νπαδνί ηεο Καζαξεχνπζαο, βεβαίσο, πξνέβαηλαλ ζε αθξφηεηεο, θπξίσο ζηελ δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο. Απηά φκσο είλαη γλσζηά πξάγκαηα. -Γη‘ απηφ, επνκέλσο πξέπεη λα είκαζηε κε ηνλ Αξηζηνηέιε, πνπ έιεγε « ε Μεζφηεο», δει. ΟΥΗ ζηα άθξα, αιιά λ‘ αθνινπζνχκε ηελ κέζε νδφ ζε φια ηα δεηήκαηα ζηε δσή. Ζ Γιώζζα καο, ινηπόλ, έρεη αλάγθελ ζεβαζκνύ, θάζε κέξα θαη ζε όια ηα επίπεδα. -Γηαηί λα πεξηθφπηεηαη, απζαίξεηα, έλα νξγαληθφ ζηνηρείν, φπσο εδψ ην Νη, ζηελ πξναλαθεξζείζα ιέμε «Δκβαδφλ»; Καη φρη κφλνλ ζε απηή ηελ ιέμε. Όηαλ νη πνιηηηθνί καο απαξηζκνχλ π.ρ. ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη ιέλε ζηηο νκηιίεο ηνπο: Πξψην…(!), Γεχηεξν,… Σξίην…θιπ, ελψ ην ζσζηφλ είλαη λα ιέλε: Πξψηνλ, Γεχηεξνλ, Σξίηνλ θ.ν.θ. ε ηη σθειεί ην θφςηκν ηνπ Νη; Δίλαη κφδα, εμππλάδα ή βιαθεία; Οη Γάιινη π.ρ. γξάθνπλ PariS, ελψ πξνθέξνπλ: Παξί. Γειαδή γξάθνπλ ηα ζχκθσλά ζηνπο ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ θη‘ αο κε ηα πξνθέξνπλ. -Άιιν παξάδεηγκα, θαθνπνίεζεο ηεο Γιψζζαο καο , απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία: νη επίζεκνη γξακκαηηθνί θαλφλεο πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά καο ζηα ζρνιεία, απφ ην 1976 θαη ζηε ζπλέρεηα 1982, είλαη απζαίξεηνη, ζε ζρέζε κε ην Νη θαη φρη κφλνλ. Γηαηεξνχζαλ ην Νη, εάλ αθνινπζνχζε θσλήελ, ή ηα ζχκθσλα: θ, π, η, θιπ… Π.ρ. «Υζεο ζπλάληεζα ζηεΝ θεληξηθή πιαηεία ην (!) θίιν κνπ, ην (!) δήκαξρν, ην(!) ζχκβνπιν, ην(!) ηέξγην, ην(!) πχξν θιπ. ». Γηαζηξέβισζε ηεο Γιψζζαο! Ζ θπζηθή ξνή ηεο Γιψζζαο ζέιεη ην Νη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Καη εξσηψ πάιη: - Γηαηί ην θαηαξγνχλ εθεί πνπ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ; Γηαηί ΓΔΝ ζέβνληαη ηελ αθεξαηφηεηα θαη νκνξθηά ηεο Γιψζζαο καο; -Απάληεζε ππάξρεη, θαη‘ εκέ : Πξφθεηηαη, πξνθαλψο, γηα βιαθεία, αλεπζπλφηεηα ησλ «ππεπζχλσλ» θαη ηα γλσζηά ζηελ ρψξα απηή. Γελ πηζηεχσ ζε ζπλνκσζίεο θαη άιιεο αλνεζίεο! ‗Όκσο ππάξρνπλ αλεχζπλνη άλζξσπνη, αγξάκκαηνη, άζρεηνη, αλεμέιεγθηνη θαη θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ, φπσο θαη ζε άιια επίπεδα, βεβαίσο, ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο καο δσήο.

Page 18: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 18 ἀπό ζει. 21

Καη εγψ έρσ ην δηθαίσκα, επνκέλσο, σο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο- θαη σο ρνιηθφο χκβνπινο αλήθσ, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν, ζηελ πλεπκαηηθή εγεζία απηνχ ηνπ ηφπνπ – αιιά έρσ θαη ην ζάξξνο θαη ηελ ηφικε, λα ζπγθξνχνκαη κε ηνπο ζθνηαδηζηέο θαη δηψθηεο θάζε πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο ζε απηφλ ηνλ ηφπν θαη λα αληηπαιεχσ γηα ην νξζφλ. -Γηφηη κε ηελ ινγηθή φζσλ απζαηξεηνχλ ζε βάξνο ηεο γιψζζαο καο, θαη θόβνπλ φ,ηη, φπνπ θαη φπνηε ηνπο αξέζεη, αο πάκε, αχξην ην πξσί, λα θφςνκε φινη καο, απφ έλα θνκκάηη κάξκαξν ηνπ Παξζελψλα! Θα είλαη ζσζηφ θαη δίθαην απηφ; -Απηή είλαη ε κεγάιε θαη ζπλερήο παξαλνκία θαη απξέπεηα, πξσηίζησο, ησλ «ππεπζχλσλ», δηαρξνληθά, δει. ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, πνπ λνκνζεηεί ζε απηήλ ηελ ρψξα….. Σέινο θαη θάηη γεινίν πνπ ζπλέβε κε ην ΤΠΔΠΘ θαη δελ μέξσ, εάλ ην πξνζέμαηε εζείο. -Δγψ, φκσο, ην πξφζεμα, δηφηη κε ελδηαθέξεη θάζε ιεπηνκέξεηα θαη δηφηη εξγάζηεθα ζε απηφ, επί 5-εηίαλ (1985-89 θαη 1993-94): -Σν 2005, επί ππνπξγίαο Μαξ. Γηαλλάθνπ, έγηλε ε κεηαθνξά ηνπ ΤΠΔΠΘ, από ηελ Μεηξνπόιεσο 15, ζην Κέληξν Σύπνπ, ζην Μαξνύζη, ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 37. ηελ κεγάιε επηγξαθή, πάλσ από ηελ Κεληξηθή είζνδν, έγξαθε : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΝ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ . Σν Ν, ινηπόλ, ππήξρε ζηελ ιέμε ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΝ θαη είλαη ζσζηό απηό, αθνύ αθνινπζεί θσλήελ (ην Δ). -Όηαλ, όκσο, ηνλ Οθη. 2009, αλέιαβε ε Α. Γηακαληνπνύινπ θαη έγηλε ε «κεηνλνκαζία» ηνπ ΤΠΔΠΘ, ε επηγξαθή άιιαμε θαη έγξαθε: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ (!) ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ. Σν Νη δει. θόπεθε από ηελ ιέμε ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ. Δπνκέλσο, επηβεβαηώλεηαη ε άπνςή κνπ όηη «δηώθηεο» ηεο Γιώζζαο καο, θπξίσο, είλαη ην επίζεκνλ θξάηνο, δει. ξάβε-μήισλε ! Δίλαη ζνβαξά πξάγκαηα απηά; ε πνηα ζνβαξή ρψξα ζα ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην; Απνιχησο ζε θακκία ! - Δξσηψ θαη πάιη απιψο θάζε ινγηθά ζθεπηφκελν άλζξσπν ζε απηφλ ηνλ ηφπν: -Δίκαη «ζπλνκσζηνιφγνο» φηαλ δηακαξηχξνκαη γηα ηελ βάλαπζε θαη ζπλερή θαθνπνίεζε ηεο γιψζζαο κνπ; Καθνπνίεζε δηαξθήο θαη ζηα απιά πξάγκαηα ! -Γελ ζαο ελνριεί εζάο ε άιιε απζαίξεηε βιαθεία, ζηελ κεηαθνξά νλνκάησλ ζηηο μέλεο γιψζζεο; : AGGELOS, ή ζηηο πηλαθίδεο ησλ Δζληθψλ νδψλ: EVAGGELISMOS; -Σν ζσζηφ, βεβαίσο, είλαη: ANGELOS, EVANGELISMOS. Απζαηξεζίαο ην κεγαιείνλ! Βιέπεηε φηη ζηελ μέλε γιψζζα ην Νη δηαηεξείηαη, δηφηη έηζη είλαη ην ζσζηφ…. Θα ήηαλ αδηαλφεην ζηηο επξσπατθέο ρψξεο λα ππάξρεη ηέηνηα απζαηξεζία, εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο. Πξνζέρνπλ θαη ζέβνληαη θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα ζηελ Γιψζζα ηνπο. Καη δελ επηηξέπνπλ, αθφκα θαη ζηνλ θάζε ηδηψηε λα γξάθεη, ζε δεκφζηεο πηλαθίδεο ή θίξκεο, ιαλζαζκέλα ηηο ιέμεηο, φπσο, πξναλέθεξα, π.ρ. .AGGELOS. Καη απηφ είλαη έλα κφλνλ παξάδεηγκα, δηφηη ππάξρνπλ πνιιά άιια, ζε απηήλ ηελ ρψξα. -εβαζκφο ζηνλ Πνιηηηζκφ ζνπ ζεκαίλεη λα πξνζέρεηο θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα! -Έδεζα επί 18 έηε, θαηά δηαζηήκαηα, ζηελ Γεξκαλία. Απφ Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ην 1974 έσο Μεηαθιεηφο Γηπισκάηεο ζηελ Πξεζβεία ζην Βεξνιίλν, ην 2002. ην δηάζηεκα απηφ έγηλε θαη εθεί-φπσο θαη ζηελ Γαιιία- κία κεγάιε γισζζηθή κεηαξξχζκηζε. Δπί κίαλ 10-εηία δηαθσλνχζαλ νη Δηδηθνί γηα έλα ελδηάκεζν ζίγκα (s) ζηελ ζχλζεηε ιέμε : VORORTSBAHNHOF, δει. Πξναζηηαθφο ηαζκφο ή θαη‘ άιινπο VORORTBAHNHOF. Σειηθά κε Νφκν ηεο Βνπιήο δηαηεξήζεθε ην ελδηάκεζν (S) ζηελ ιέμε απηή θαη απηφ γίλεηαη ζεβαζηφ απ‘ φινπο. Ζ Βνπιή αζρνιήζεθε κε έλα γξάκκα (κε έλαλ θζφγγν, γηα ηελ αθξίβεηα) ζε κία ιέμε ! -Με ηελ επθαηξία λα πξνζζέζσ φηη ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 30-35 εηψλ ε γεξκαληθή γιψζζα εκπινπηίζηεθε κε ρηιηάδεο φξνπο απφ ηελ Αξραία Διιεληθή, πνπ δελ ππήξραλ πξηλ, ελψ ππήξραλ άιιεο ρηιηάδεο ιέμεηο, φπσο : Epagoge ( επαγσγή ) , Epanalepse (επαλάιεςηο), Epanodos , Epexegese (επεμήγεζηο) θ.ν.θ. θαη θπζηθά πνιινί ηαηξηθνί φξνη, φπσο Erethismus =Δξεζηζκφο θιπ. Καη θπζηθά ζπλερίδεη λα παίξλεη θαη άιινπο φξνπο, αθφκε θαη ζηελ Βηνκεραλία , φρη κφλνλ ζηηο Δπηζηήκεο! -Γηαηί φκσο ζπκβαίλεη απηφ; -Θα απαληήζσ κε ηα ιφγηα ηεο κεγάιεο Διιελίζηξηαο Γαιιίδαο: Εαγθιίλ ληε Ρνκηγύ, πνπ είπε ην 2004, ιίγα ρξφληα πξηλ πεζάλεη: -« Όινη αλαηξέρνπλ ζηα Διιεληθά γηα λα νλνκάζνπλ ηηο ζύγρξνλεο αλαθαιύςεηο θαη εθεπξέζεηο. Από ηελ «επζαλαζία» κέρξη ηνλ «κεηαβνιηζκό». Αλαπλένκε ηνλ αέξα ηεο Διιάδαο θάζε ζηηγκή, ρσξίο λα ην μέξνκε..». -Μήπσο θαη ε Νηε Ρνκηγχ αλήθεη ζηνπο «Διιαδέκπνξνπο ; » ! -Έρσ επίζεο γξάςεη φηη, εθηφο ηνπ Νη, επηρεηξείηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ν εμνβειηζκφο ηνπ ηειηθνχ ίγκα (ο), θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Μεξηθνί δεκνζηνγξάθνη, αλαιπηέο, πνιηηηθνί θιπ. ιέλε ήδε ζηνλ δεκφζην ιφγν ηνπο: ε ζύλνδν(!), ε κέζνδν(!), ε επαξθή(!) δηεπθξίληζε, ε πιήξε (!) εηθόλα θ.η.φ. Γηα πνηνλ ιφγν ζπκβαίλεη απηφ; Γηαηί δηαζηξεβιψλνπλ, θαθνπνηνχλ θαη ΦΣΟΥΧΠΟΗΟΤΝ ΣΖΝ ΓΛΧΑ , θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν; Πάιη γηα ιφγνπο βιαθείαο-θαηά ηελ γλψκε κνπ- θαη ειιείςεσο ζεβαζκνχ ζηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο Γιψζζαο καο…

Page 19: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 19 ἀπό ζει. 21

-Έρεη άδηθν ν Ρίηζνο πνπ ιέεη: «.. Καη νη ιέμεηο θιέβεο είλαη . Μέζα ηνπο αίκα θπιάεη; » (!!) -Καη, θπζηθά, ζην άξζξν κνπ, δελ ελλνψ ηελ γιψζζα ησλ πνηεηψλ, πνπ εθθξάδνπλ ηνλ ιαφ θαη κπνξνχλ «πνηεηηθή αδεία» λα γξάςνπλ φ,ηη ζέινπλ θαη θαιψο γξάθνπλ… Αλ είλαη δπλαηφλ! Απηά είλαη γλσζηά θαη απηνλφεηα πξάγκαηα ! Καη ν Γηνλ. νισκφο , π.ρ. ηεο Εάθπλζνο, ν Καβάθεο θ.ά. (Όκσο ν Οδπζζέαο Διχηεο, σο κεγάινο Πνηεηήο, είλαη γλσζηφ φηη αληέδξαζε ζηελ απζαίξεηε θαη θαθφγνπζηε (θαη ‘ εκέ) αθαίξεζε ηνπ ηειηθνχ Ν, ζε πνιιέο επηγξαθέο, κεηά ην 1976 θαη έγξαςε εθείλν ην σξαίν: « Γηα κίαλ νπηηθήλ ηνπ ήρνπ» , φπνπ κηιάεη γηα «ζθαγή» ηνπ …Ζξψδε ζην γξάκκα Ν… θιπ. θιπ. ). Δλλνψ ηελ επίζεκε, δεκφζηα γιψζζα ησλ ρνιείσλ καο, ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ πνιηηηθψλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ ή Αλαιπηψλ . -Γπζηπρψο, φκσο, θαη ζηα παλεπηζηήκηά καο νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ΦΔΤΓΖ ΓΝΧΖ θαη αλαθξίβεηεο, π.ρ. ζην κάζεκα ηεο Γισζζνινγίαο, ηελ γλσζηή ζεσξία ηνπ Ferdinand De Saussure -1916- πνπ πξναλέθεξα. Αθφκε θαη ζε «ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ», 2005, Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ έρσ κπξνζηά κνπ, αλαγξάθεη : « Σα γισζζηθά ζεκεία απνηεινχλ ζπκβαηηθφ ζπλδπαζκφ νξηζκέλεο κνξθήο (ζεηξάο ήρσλ/θζφγγσλ) κε νξηζκέλν πεξηερφκελν (ζεκαζία/έλλνηα). Απηό ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη θαλελόο είδνπο αηηηαηή ζρέζε πνπ λα ζπλδέεη ηε θσλεηηθή (ερεηηθή) κνξθή κίαο ιέμεο κε ηε ζεκαζία ηεο…»! -Απηέο, φκσο, νη δχν ζεηξέο, απνηεινχλ κέγα ςέκα! Γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ Ζ ΤΜΒΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ηνπ SAUSSURE. Μπνξεί λα ηζρχεη γηα άιιεο γιψζζεο, φρη φκσο γηα ηελ Διιεληθή. ηελ Γιώζζα καο ηζρύεη ε Άκεζε ρέζε εκαίλνληνο θαη εκαηλνκέλνπ. (Έλα κφλνλ παξάδεηγκα κε ηελ αξραηψηαηε ιέμε ΤΓΧΡ:Τ (πγξφλ ζηνηρείνλ), Γ (απφ ην Γάζνο) Χ (ζηνλ σθεαλφ ή άπεηξν ρψξν) Ρ (ξέεη) , ζρεδφλ είλαη αξθηηθφιεμν.! ) Ο δε Πιάησλ, ζηνλ «Κξαηχιν» απνξξίπηεη a priori ηελ ζεσξία ηνπ Γαιιν-Διβεηνχ εζχξ, δηφηη εδψ θαη 2.500 ρξφληα ηα έρεη πεη φια θαη, ινγηθά, ζα έπξεπε απηφο λα ήηαλ ν παηέξαο ηεο Γισζζνινγίαο, θαζφηη: «… Έηζη θαη εκείο ζα βάινπκε ηα ζηνηρεία ζηα πξάγκαηα ή έλα-έλα όπνπ λνκίδνπκε όηη ρξεηάδεηαη, ή πνιιά καδί θηηάρλνληαο απηό πνπ νλνκάδεηαη ζπιιαβή, ζηε ζπλέρεηα κε ηελ ζύλζεζε ησλ ζπιιαβώλ, απ’ όπνπ πξνέξρνληαη νη ιέμεηο θαη νη εθθξάζεηο…Από ηηο ιέμεηο θαη ηηο εθθξάζεηο κεηά ζα θηηάμνκε θάηη κεγάιν, σξαίν θαη εληαίν, όπσο ζηελ Εσγξαθηθή απεηθνλίδεηαη ην δώνλ, εκείο κε ηελ Σέρλε ηεο Ολνκαηνδνζίαο ή ηεο Ρεηνξηθήο , ζα θηηάμνκε ηνλ ιόγν». Πιάησλνο «Κξαηύινο, 424. ε – 425». Τπάξρεη κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη απνζηνκσηηθή απάληεζε απφ ηνλ ιφγν απηφλ ηνπ Πιάησλα; Κιείλνληαο λα ηνλίζσ φηη, ελψ ζην άξζξν κνπ αλέθεξα θαη άιια πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα, φπσο ηελ Παγθφζκηα επηξξνή πνπ έρεη αζθήζεη/αζθεί ην Διιεληθφλ Αιθάβεηνλ, εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ 5 γλσζηψλ θσλεκάησλ ( α, ε, η, ν, νπ), δελ έγηλε θάπνηα αλαθνξά ζε απηφ ην ζέκα… Σέινο έρσ δηαηππψζεη ηελ δηθή κνπ, πξσηφηππε, ζεσξία γηα ηα γξάκκαηα (Νη ) θαη ίγκα (), ζε ζρέζε κε ηελ γλσζηή θξάζε πνπ ιέγεηαη ζε απηφλ ηνλ ηφπν εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα: «Σα είπε κε ην Νη θαη κε ην ίγκα», ε νπνία δελ έρεη «αληηθξνπζζεί» αθφκε κε επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα, αθνχ έρνκε θαη άιιεο θαηαιήμεηο ζηελ Γιψζζα καο, πιελ ησλ Νη θαη ίγκα. Με δχν ιφγηα κφλνλ: Σν Νη ελεξγνπνηεί ηνλ εγθέθαιν, κε ηελ δηνρέηεπζε νμπγφλνπ, φπσο απέδεημα παξαπάλσ, ν Ννπο γίλεηαη δηαπγήο θαη θαζαξφο. Μηιάεη θαλείο κε αθξίβεηα, απηνζπγθέληξσζε, ρσξίο νξγή, αιιά κε επηρεηξήκαηα, ρσξίο λα παξαιείςεη θάηη, θαη ζην ηέινο κε ην ίγκα () εξεκεί ν ςπρηζκφο ηνπ, δηφηη έπξαμε ην θαζήθνλ ηνπ θαη κίιεζε ππεχζπλα, ζηνλ Γεκφζην Λφγν ηνπ. Γειαδή είπε όια, όζα ΔΠΡΔΠΔ: ΣΑ ΔΗΠΔ ΜΔ ΣΟ ΝΗ ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΗΓΜΑ ! ( Δίλαη επλφεην, φηη δελ έθαλα ζην άξζξν κνπ ηελ ζαθή δηάθξηζε ησλ φξσλ «θζφγγνο-γξάκκα», ζε κεξηθά ζεκεία, απιψο γηα δηεπθφιπλζε ηνπ κέζνπ αλαγλψζηε, ζην λα θαηαλνήζεη δει. ηί αθξηβψο ελλννχζα…). Σέινο είλαη βαζχο θαη ν ζπκβνιηζκφο, γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ δχν θζφγγσλ- θαη γξακκάησλ- ζηελ Γιψζζα καο, πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ θξάζε απηή. αο επραξηζηψ γηα ηελ αληαπφθξηζή ζαο Μεηά ηηκήο πχξνο Μάξθνπ Δπίηηκνο ρνιηθφο χκβνπινο Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα: Απάληεζε γηα ην γξάκκα Ν (θαη επηθνπξηθά γηα ην ) - iPaideia.gr

Page 20: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 20 ἀπό ζει. 21

12. ΒΗΝΣΔΟ, ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΟΤΗΑΘΔΗΔ ΔΝΟΣΖΣΔ

Ο Διιεληθόο ιόγνο ζηελ Αγγιηθή ηνπ Ξ.Ενιώηα ην 1959.

http://youtu.be/2XAcuxFqk9k Ο Ξελνθώλ Ενιώηαο πξέζβεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ηηο 2/10/1959 ζηελ εηήζηα ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Γηεζλνύο Σξάπεδαο , ν πξώελ πξσζππνπξγόο θαη θαζεγεηήο Ξελνθώλ Ενιώηαο έδσζε γηα 2ε θνξά (ε 1ε ήηαλ ην 1957) κία ειιελναγγιηθή νκηιία, δεηώληαο λα ηνλ αθνύζνπλ κε πξνζνρή, αθόκα θη αλ ππήξρε ν θίλδπλνο λα θνπξάζεη ηνπο αθξναηέο ηνπ. Αλ θαη ε γιώζζα ησλ ιόγσλ ήηαλ ε Αγγιηθή, κε εμαίξεζε ησλ ζπλδέζκσλ, άξζξσλ θαη πξνζέζεσλ ε γιώζζα επί ηεο νπζίαο ήηαλ ε Διιεληθή.

Διιεληθή Γιώζζα-H/Y.

http://youtu.be/FywkfX956Xw

Ζ Διιεληθή γιώζζα θαη ε δηεζλήο παξνπζία ηεο.

http://youtu.be/zrckQu0rXOw

Δγθεθαιηθνί λεπξώλεο, ζπλάςεηο θαη Διιεληθή γιώζζα

https://youtu.be/NlmmMtUWJ80

Page 21: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".

ειίδα 21 ἀπό ζει. 21

Ζ ζεηξά αλαξηήζεσλ κε ζέκα ¨ Ἡ Ἑιιεληθή Γιῶζζα¨, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κέξε:

Μέξνο 1ν : ¨Σε γιώζζα κνπ έδσζαλ ειιεληθή¨.

Μέξνο 2ν : ¨Μήγαξηο έρσ άιιν ζην λνπ κνπ, πάξεμ ειεπζεξία θαη

γιώζζαλ¨

Μέξνο 3ν : Γιώζζα κνπ γιπθηά κνπ γιώζζα.

Μέξνο 4ν : «Ζ γλώζε ηεο Διιεληθήο είλαη απαξαίηεην ζεκέιην πςειήο

πνιηηηζηηθήο θαιιηέξγεηαο».

Μέξνο 5ν : Γιώζζα θαη παηξίδα είλαη ην ίδην.

Μέξνο 6ν : Σα γθξίθιηο - Γιώζζα κνπ κπξηνιάιεηε κελ ζαξξείο ζε πξνδώζσ.

Μέξνο 7ν: Διιεληθέο Γηάιεθηνη

Μέξνο 8ν (ηειεπηαίν): ύλνςε αλαξηήζεσλ - θέςεηο - Πξνηάζεηο (ππό έθδνζε)

ύλζεζε ΠΑΕΛ θαί ἐπηκέιεηα παξνπζίαζεο: Δὐάγγεινο ὁ άκηνο