ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11...

of 87 /87
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 1 από 7 \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 12-04-2019 Α.Π.: 2437/743/Α3 ΘΕΜΑ: Νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1 η , την 2 η και την 3 η Περίοδο Υποβολών, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 2020. A Π Ο Φ Α Σ Η Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (2) αυτού. 4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

Embed Size (px)

Transcript of ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11...

 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

  Ταμείο

  Σελίδα 1 από 7

  \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

  Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 12-04-2019 Α.Π.: 2437/743/Α3

  ΘΕΜΑ: Νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1η, την 2η και την 3η Περίοδο Υποβολών, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  A Π Ο Φ Α Σ Η

  Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

  εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει.

  3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (2) αυτού.

  4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

  Ταμείο

  Σελίδα 2 από 7

  \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

  5. Την υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178/27.03.2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

  6. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

  7. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β’ 2064/15.06.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης»” (Β’ 1248).

  8. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

  9. Την με Α.Π. 73016/30.06/2017 (Ορθή Επανάληψη 01.11.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Μονάδες Α3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ».

  10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020», αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.

  11. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001).

  12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

  13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

  14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

  Ταμείο

  Σελίδα 3 από 7

  \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

  15. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

  16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

  17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

  18. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

  19. Την υπ αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

  20. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

  21. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

  22. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

  23. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).

  24. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

  25. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

  Ταμείο

  Σελίδα 4 από 7

  \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

  26. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.6.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ».

  27. Την υπ’ αριθ. 62550/10.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) (ΦΕΚ 1738/Β/15.06.2016).

  28. Την από 19.12.2016 Σύμβαση για την σύσταση ανοιχτών καταπιστευτικών λογαριασμών (Escrow Accounts), μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΦΕΠΑΕ.

  29. Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» - Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, όπως εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ στις 25/6/2015 και τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 2179/641Α1/10.05.2017 και 1071/345/Α1/22.02.2019 Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).

  30. Την με Α.Π. 1158/314 Α1/09.03.2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 2179/641 Α1/10.05.2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ).

  31. Την με Α.Π. 1071/345/Α1/22.02.2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση, μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 2b, 3c και 4c του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ). Ειδικότερα την απόφασή της ως προς την τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» – Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ που αφορά κυρίως στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη από 180 εκ. € σε 250 εκ. €) και την αντίστοιχη αύξηση των δεικτών εκροής καθώς και στην τροποποίηση της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.

  32. Το με Α.Π. 53132/ΕΥΚΕ 5529/09.05.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2205/818/Α2/11.05.2017) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: Έκφραση γνώμης για Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

  33. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

  Ταμείο

  Σελίδα 5 από 7

  \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

  2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά το Κεφάλαιο Ι.10.2 και Παράρτημα V αυτής.

  34. Την με Α.Π. 80/5/Α3/09.01.208 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18/18.01.2018) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος) (ΑΔΑ:6ΘΑΤ465ΧΙ8-ΩΗΛ).

  35. Την υπ’ αριθμ. 3927/569/Β3/04.08.2017(ΑΔΑ: ΩΔΛΩ465ΧΙ465-ΘΚΛ) Απόφαση με θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  36. Την υπ’ αριθμ. 1001/358/Α3/12.02.2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 9Κ8465ΧΙ8-ΤΣΞ) με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  37. Την με ΑΠ. 800/287/Α3/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ) Απόφαση με θέμα: Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  38. Την με Α.Π. 1879/620/Α3/26.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΑΛΥ465ΧΙ8-ΒΧΦ) Απόφαση με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Πρώτη (1η) Περίοδος Υποβολών.

  39. Την με Α.Π. 1053/366/Α3/13.02.2018 (ΑΔΑ: 9ΛΙ7465ΧΙ8-45Α) απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) περίοδος υποβολών- Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  40. Την με Α.Π. 3012/984/Α3/25.05.2018 με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Δεύτερη (2η) Περίοδος Υποβολών.

  41. Την με Α.Π. 1054/367/Α3/13.02.2018 (ΑΔΑ: 61ΦΥ465ΧΙ8-0ΨΕ) Απόφαση με θέμα: Τρίτη (3η) περίοδος υποβολών- Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  42. Την με Α.Π. 3350/1093/Α3/08.06.2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΣΧΙ8-ΨΛ4) Απόφαση με θέμα: Τρίτη (3η) Περίοδος Υποβολών - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

  Ταμείο

  Σελίδα 6 από 7

  \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

  Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  43. Την με Α.Π. 2218/Β3/465/03.04.2019 (ΑΔΑ:ΩΝ0Λ465ΧΙ8-7ΓΜ) Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της Δράσης κατά 70 εκ. και ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ.

  44. To με Α.Π. 848/11.04.2019 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2421 / 741/11.04.2019) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Διαβίβαση έργων προς Β’ στάδιο αξιολόγησης κατόπιν αύξησης του Π/Υ της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - Β’ Κύκλος.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Την κατάρτιση Πινάκων των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης που προχωράνε στο

  Δεύτερο Στάδιο της αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα V- Κεφάλαιο Ι.2 «Διαδικασία Αξιολόγησης» της Αναλυτικής Πρόσκληση της Δράσης, ανά Περίοδο Υποβολών, ως εξής: 1.1. Για την ΠΡΩΤΗ (1η) περίοδο υποβολών, με χίλια δεκαπέντε (1.015) επιχειρηματικά

  σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου 24.616.309,17€ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

  1.2. Για τη ΔΕΥΤΕΡΗ (2η) περίοδο υποβολών, με τετρακόσια εννέα (409) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 9.864.990,38€ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

  1.3. Για την ΤΡΙΤΗ (3η) περίοδο υποβολών, με δύο χιλιάδες εννέα (2.009) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 49.067.480,83€ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με Α.Π. 800/287/Α3/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ), 1053/366/Α3/13.02.2018 (ΑΔΑ: 9ΛΙ7465ΧΙ8-45Α) και 1054/367/Α3/13.02.2018 (ΑΔΑ: 61ΦΥ465ΧΙ8-0ΨΕ) Αποφάσεις της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

  3. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

  http://172.16.117.253/PROTOCOL/bookadm/bkdept.php?object=content&curbook=187&choice=1&prot_id=199654ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

  Ταμείο

  Σελίδα 7 από 7

  \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01 Πτυχιούχοι\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ\ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ\NEOI ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΤΥΧ Β fin.docx

  4. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια της επικείμενης αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα V της Απόφασης του ανωτέρω σχετικού 33.

  5. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

  Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

  Ευγενία Φωτονιάτα Συνημμένα Παραρτήματα I, II, III Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 4. ΕΦΕΠΑΕ 5. ΜΟΔ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Μονάδες ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α1, Α3

  http://www.antagonistikotita.gr/http://www.espa.gr/http://www.efepae.gr/http://www.mindev.gov.gr/http://www.mindev.gov.gr/ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 1 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  1 Ν5ΠΤ-02309 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 72,54 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-04344 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 72,28 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-02756 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 72,22 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-04351 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,76 42.050,00 €5 Ν5ΠΤ-00291 ΗΠΕΙΡΟΣ 71,46 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-03111 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,45 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-04189 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,29 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-03616 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 71,24 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-01011 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,69 25.000,00 €

  10 Ν5ΠΤ-02174 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,17 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-04009 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,84 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-01196 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 69,49 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-04378 ΗΠΕΙΡΟΣ 69,40 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-03747 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,91 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03571 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,79 39.933,70 €16 Ν5ΠΤ-02081 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,15 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02451 ΗΠΕΙΡΟΣ 68,09 40.000,00 €18 Ν5ΠΤ-00029 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 20.000,00 €19 Ν5ΠΤ-00041 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-00051 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 24.036,00 €21 Ν5ΠΤ-00110 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-00256 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.979,27 €23 Ν5ΠΤ-00259 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-00262 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00311 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00320 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-00330 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-00378 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00410 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00497 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00531 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-00580 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00582 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-00605 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-00627 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-00650 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-00651 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-00685 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-00692 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.000,00 €40 Ν5ΠΤ-00794 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.992,40 €41 Ν5ΠΤ-00810 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-00847 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-00880 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-00888 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.855,00 €

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ - ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 2 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  45 Ν5ΠΤ-00894 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-00945 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-00968 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-01002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-01052 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 14.847,47 €50 Ν5ΠΤ-01068 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-01080 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-01107 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-01129 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 24.608,00 €54 Ν5ΠΤ-01135 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 17.500,00 €55 Ν5ΠΤ-01184 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-01188 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-01189 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-01211 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-01261 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-01331 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.996,00 €61 Ν5ΠΤ-01336 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-01356 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-01419 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-01449 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 14.110,00 €65 Ν5ΠΤ-01465 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.100,00 €66 Ν5ΠΤ-01489 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-01563 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-01582 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 19.000,00 €69 Ν5ΠΤ-01583 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-01585 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-01670 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.718,00 €72 Ν5ΠΤ-01730 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-01738 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-01760 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-01815 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.326,29 €76 Ν5ΠΤ-01838 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-01907 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-01917 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.992,00 €79 Ν5ΠΤ-01921 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-01956 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-02027 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-02073 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-02074 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-02134 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 22.000,00 €85 Ν5ΠΤ-02177 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.897,00 €86 Ν5ΠΤ-02185 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-02196 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-02224 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-02234 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 21.980,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 3 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  90 Ν5ΠΤ-02240 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 19.120,00 €91 Ν5ΠΤ-02325 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-02329 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 5.000,00 €93 Ν5ΠΤ-02332 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-02365 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-02366 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-02368 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-02386 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €98 Ν5ΠΤ-02396 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-02397 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.408,00 €

  100 Ν5ΠΤ-02407 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-02411 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 16.111,80 €102 Ν5ΠΤ-02418 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-02426 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-02428 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.980,00 €105 Ν5ΠΤ-02483 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-02491 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 15.033,33 €107 Ν5ΠΤ-02529 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-02541 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-02571 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-02622 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-02627 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-02634 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-02645 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-02671 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-02697 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-02724 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-02754 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-02809 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-02810 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02811 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.992,00 €121 Ν5ΠΤ-02878 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-02913 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €123 Ν5ΠΤ-02917 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €124 Ν5ΠΤ-02919 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-02924 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-02953 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-02954 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €128 Ν5ΠΤ-02959 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-02979 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 21.500,00 €130 Ν5ΠΤ-03030 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-03051 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €132 Ν5ΠΤ-03076 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.500,00 €133 Ν5ΠΤ-03092 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-03117 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 4 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  135 Ν5ΠΤ-03138 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-03144 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €137 Ν5ΠΤ-03148 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €138 Ν5ΠΤ-03162 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €139 Ν5ΠΤ-03168 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-03171 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-03201 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-03213 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €143 Ν5ΠΤ-03222 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-03263 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-03265 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €146 Ν5ΠΤ-03284 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-03285 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €148 Ν5ΠΤ-03289 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €149 Ν5ΠΤ-03290 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €150 Ν5ΠΤ-03307 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-03331 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-03332 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-03359 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 21.152,94 €154 Ν5ΠΤ-03369 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-03382 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-03411 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.998,00 €157 Ν5ΠΤ-03460 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-03471 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-03476 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-03481 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-03485 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 23.800,00 €162 Ν5ΠΤ-03486 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €163 Ν5ΠΤ-03513 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 24.994,80 €164 Ν5ΠΤ-03520 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-03524 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 16.658,80 €166 Ν5ΠΤ-03531 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 24.800,00 €167 Ν5ΠΤ-03544 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.972,00 €168 Ν5ΠΤ-03559 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €169 Ν5ΠΤ-03698 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 23.560,00 €170 Ν5ΠΤ-03785 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €171 Ν5ΠΤ-03823 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 23.583,65 €172 Ν5ΠΤ-03843 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.564,23 €173 Ν5ΠΤ-03875 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €174 Ν5ΠΤ-03880 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €175 Ν5ΠΤ-03912 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €176 Ν5ΠΤ-03949 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €177 Ν5ΠΤ-03960 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €178 Ν5ΠΤ-03974 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €179 Ν5ΠΤ-03987 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 5 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  180 Ν5ΠΤ-03995 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.509,10 €181 Ν5ΠΤ-04025 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €182 Ν5ΠΤ-04029 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €183 Ν5ΠΤ-04050 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €184 Ν5ΠΤ-04070 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €185 Ν5ΠΤ-04076 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €186 Ν5ΠΤ-04080 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €187 Ν5ΠΤ-04099 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €188 Ν5ΠΤ-04120 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €189 Ν5ΠΤ-04136 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €190 Ν5ΠΤ-04168 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €191 Ν5ΠΤ-04192 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €192 Ν5ΠΤ-04209 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €193 Ν5ΠΤ-04242 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.800,00 €194 Ν5ΠΤ-04252 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €195 Ν5ΠΤ-04260 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.992,00 €196 Ν5ΠΤ-04261 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €197 Ν5ΠΤ-04292 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €198 Ν5ΠΤ-04381 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 17.800,00 €199 Ν5ΠΤ-04388 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €200 Ν5ΠΤ-04390 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 16.555,56 €201 Ν5ΠΤ-04395 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 17.600,00 €202 Ν5ΠΤ-04419 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €203 Ν5ΠΤ-04471 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €204 Ν5ΠΤ-04489 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €205 Ν5ΠΤ-04519 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €206 Ν5ΠΤ-04566 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €207 Ν5ΠΤ-04633 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 5.100,00 €208 Ν5ΠΤ-04648 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €209 Ν5ΠΤ-04660 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €210 Ν5ΠΤ-04665 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €211 Ν5ΠΤ-04676 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €212 Ν5ΠΤ-04692 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 23.448,00 €213 Ν5ΠΤ-04707 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 16.740,30 €214 Ν5ΠΤ-02544 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,57 24.951,00 €215 Ν5ΠΤ-00140 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,50 25.000,00 €216 Ν5ΠΤ-04637 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,43 23.780,00 €217 Ν5ΠΤ-03333 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,36 25.000,00 €218 Ν5ΠΤ-04322 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,35 25.000,00 €219 Ν5ΠΤ-00486 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,29 25.000,00 €220 Ν5ΠΤ-03777 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,25 25.000,00 €221 Ν5ΠΤ-02501 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,21 25.000,00 €222 Ν5ΠΤ-00019 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,18 25.000,00 €223 Ν5ΠΤ-02585 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,15 25.000,00 €224 Ν5ΠΤ-03533 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,13 20.230,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 6 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  225 Ν5ΠΤ-03891 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,13 25.000,00 €226 Ν5ΠΤ-01916 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,83 25.000,00 €227 Ν5ΠΤ-02302 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,65 23.620,00 €228 Ν5ΠΤ-01891 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,60 25.000,00 €229 Ν5ΠΤ-02946 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,58 24.924,00 €230 Ν5ΠΤ-02175 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,50 24.982,23 €231 Ν5ΠΤ-04643 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,49 25.000,00 €232 Ν5ΠΤ-03320 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,43 23.800,00 €233 Ν5ΠΤ-03335 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,37 24.929,00 €234 Ν5ΠΤ-01092 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,35 25.000,00 €235 Ν5ΠΤ-03326 ΗΠΕΙΡΟΣ 66,35 25.000,00 €236 Ν5ΠΤ-01908 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 66,34 20.420,00 €237 Ν5ΠΤ-03355 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,25 24.989,20 €238 Ν5ΠΤ-04263 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,23 25.000,00 €239 Ν5ΠΤ-04277 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,18 25.000,00 €240 Ν5ΠΤ-01232 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,16 25.000,00 €241 Ν5ΠΤ-03324 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,00 40.000,00 €242 Ν5ΠΤ-02382 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,94 40.000,00 €243 Ν5ΠΤ-02520 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65,90 25.000,00 €244 Ν5ΠΤ-02782 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65,87 25.000,00 €245 Ν5ΠΤ-03366 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,78 24.988,40 €246 Ν5ΠΤ-04578 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65,77 25.000,00 €247 Ν5ΠΤ-00543 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,76 25.000,00 €248 Ν5ΠΤ-03054 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,70 40.000,00 €249 Ν5ΠΤ-03389 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,68 25.000,00 €250 Ν5ΠΤ-03155 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,59 25.000,00 €251 Ν5ΠΤ-04124 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65,55 25.000,00 €252 Ν5ΠΤ-01588 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 65,52 25.000,00 €253 Ν5ΠΤ-04397 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65,50 25.000,00 €254 Ν5ΠΤ-03322 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,47 25.000,00 €255 Ν5ΠΤ-03598 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,41 25.000,00 €256 Ν5ΠΤ-04528 ΗΠΕΙΡΟΣ 65,21 25.000,00 €257 Ν5ΠΤ-03660 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,11 25.000,00 €258 Ν5ΠΤ-00271 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,06 25.000,00 €259 Ν5ΠΤ-00098 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,01 23.326,23 €260 Ν5ΠΤ-04399 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,00 25.000,00 €261 Ν5ΠΤ-02549 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,97 25.000,00 €262 Ν5ΠΤ-04184 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,94 25.000,00 €263 Ν5ΠΤ-04393 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,89 25.000,00 €264 Ν5ΠΤ-04438 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,89 25.000,00 €265 Ν5ΠΤ-03205 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,87 25.000,00 €266 Ν5ΠΤ-03214 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,87 25.000,00 €267 Ν5ΠΤ-03093 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,85 24.666,67 €268 Ν5ΠΤ-01602 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,84 24.873,00 €269 Ν5ΠΤ-01945 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,71 25.000,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 7 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  270 Ν5ΠΤ-02114 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64,68 23.893,66 €271 Ν5ΠΤ-03523 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,61 21.790,80 €272 Ν5ΠΤ-03296 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,58 25.000,00 €273 Ν5ΠΤ-02069 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,55 25.000,00 €274 Ν5ΠΤ-02918 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,55 25.000,00 €275 Ν5ΠΤ-03601 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,55 25.000,00 €276 Ν5ΠΤ-03262 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,53 22.066,40 €277 Ν5ΠΤ-04243 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64,46 22.580,00 €278 Ν5ΠΤ-04132 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,40 25.000,00 €279 Ν5ΠΤ-02118 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,28 25.000,00 €280 Ν5ΠΤ-02249 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64,22 25.000,00 €281 Ν5ΠΤ-04646 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,22 25.000,00 €282 Ν5ΠΤ-01424 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,21 25.000,00 €283 Ν5ΠΤ-02352 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,20 25.000,00 €284 Ν5ΠΤ-02644 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,98 25.000,00 €285 Ν5ΠΤ-01206 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,96 25.000,00 €286 Ν5ΠΤ-04432 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,90 25.000,00 €287 Ν5ΠΤ-04551 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,90 25.000,00 €288 Ν5ΠΤ-02465 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,88 25.000,00 €289 Ν5ΠΤ-02669 ΗΠΕΙΡΟΣ 63,82 25.000,00 €290 Ν5ΠΤ-02699 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,75 25.000,00 €291 Ν5ΠΤ-04538 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63,69 25.000,00 €292 Ν5ΠΤ-03573 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,39 25.000,00 €293 Ν5ΠΤ-04007 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63,38 25.000,00 €294 Ν5ΠΤ-03641 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,34 25.000,00 €295 Ν5ΠΤ-00980 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,22 25.000,00 €296 Ν5ΠΤ-03165 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63,22 25.000,00 €297 Ν5ΠΤ-03686 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,98 25.000,00 €298 Ν5ΠΤ-03989 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62,84 25.000,00 €299 Ν5ΠΤ-02708 ΗΠΕΙΡΟΣ 62,61 25.000,00 €300 Ν5ΠΤ-04188 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62,41 25.000,00 €301 Ν5ΠΤ-02376 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,40 25.000,00 €302 Ν5ΠΤ-02835 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,36 25.000,00 €303 Ν5ΠΤ-00148 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 62,32 25.000,00 €304 Ν5ΠΤ-02759 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,93 25.000,00 €305 Ν5ΠΤ-04658 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,92 24.508,85 €306 Ν5ΠΤ-04355 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,81 24.400,00 €307 Ν5ΠΤ-03070 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,64 25.000,00 €308 Ν5ΠΤ-04532 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,41 25.000,00 €309 Ν5ΠΤ-00133 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €310 Ν5ΠΤ-00160 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 16.000,00 €311 Ν5ΠΤ-00169 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €312 Ν5ΠΤ-00338 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €313 Ν5ΠΤ-00379 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €314 Ν5ΠΤ-00515 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 8 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  315 Ν5ΠΤ-00626 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €316 Ν5ΠΤ-01032 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €317 Ν5ΠΤ-01039 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €318 Ν5ΠΤ-01137 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €319 Ν5ΠΤ-01158 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €320 Ν5ΠΤ-01353 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €321 Ν5ΠΤ-01370 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €322 Ν5ΠΤ-01390 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €323 Ν5ΠΤ-01658 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €324 Ν5ΠΤ-02182 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 7.615,40 €325 Ν5ΠΤ-02205 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €326 Ν5ΠΤ-02269 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 24.861,00 €327 Ν5ΠΤ-02400 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 15.708,00 €328 Ν5ΠΤ-02413 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €329 Ν5ΠΤ-02603 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €330 Ν5ΠΤ-02884 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €331 Ν5ΠΤ-03125 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 22.057,14 €332 Ν5ΠΤ-03252 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €333 Ν5ΠΤ-03519 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €334 Ν5ΠΤ-03568 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €335 Ν5ΠΤ-03623 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €336 Ν5ΠΤ-03915 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €337 Ν5ΠΤ-03928 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €338 Ν5ΠΤ-04112 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €339 Ν5ΠΤ-04122 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €340 Ν5ΠΤ-04153 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €341 Ν5ΠΤ-04179 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €342 Ν5ΠΤ-04203 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 22.488,32 €343 Ν5ΠΤ-04230 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 21.200,00 €344 Ν5ΠΤ-04321 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 21.700,00 €345 Ν5ΠΤ-04356 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €346 Ν5ΠΤ-04453 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €347 Ν5ΠΤ-04476 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €348 Ν5ΠΤ-04669 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €349 Ν5ΠΤ-01813 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,07 25.000,00 €350 Ν5ΠΤ-04467 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,02 25.000,00 €351 Ν5ΠΤ-04088 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 60,91 24.988,00 €352 Ν5ΠΤ-01774 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,83 25.000,00 €353 Ν5ΠΤ-04073 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,53 25.000,00 €354 Ν5ΠΤ-03579 ΗΠΕΙΡΟΣ 60,47 25.000,00 €355 Ν5ΠΤ-03479 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,44 25.000,00 €356 Ν5ΠΤ-00358 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,22 25.000,00 €357 Ν5ΠΤ-04206 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 60,22 25.000,00 €358 Ν5ΠΤ-01802 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,17 25.000,00 €359 Ν5ΠΤ-03373 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,92 24.996,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 9 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  360 Ν5ΠΤ-03249 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,83 19.000,00 €361 Ν5ΠΤ-02503 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,70 25.000,00 €362 Ν5ΠΤ-03542 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,66 24.692,80 €363 Ν5ΠΤ-03857 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,65 25.000,00 €364 Ν5ΠΤ-04655 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,62 25.000,00 €365 Ν5ΠΤ-03376 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 59,61 25.000,00 €366 Ν5ΠΤ-04561 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,60 25.000,00 €367 Ν5ΠΤ-01505 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,58 25.000,00 €368 Ν5ΠΤ-01216 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,54 25.000,00 €369 Ν5ΠΤ-04194 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,48 25.000,00 €370 Ν5ΠΤ-00893 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,39 22.647,00 €371 Ν5ΠΤ-01896 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,39 25.000,00 €372 Ν5ΠΤ-01953 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,37 25.000,00 €373 Ν5ΠΤ-02798 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,21 25.000,00 €374 Ν5ΠΤ-03924 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,13 25.000,00 €375 Ν5ΠΤ-00107 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,09 10.354,04 €376 Ν5ΠΤ-02023 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,05 20.360,00 €377 Ν5ΠΤ-04325 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 59,02 24.875,38 €378 Ν5ΠΤ-02832 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,01 25.000,00 €379 Ν5ΠΤ-02956 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,00 25.000,00 €380 Ν5ΠΤ-04555 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58,99 25.000,00 €381 Ν5ΠΤ-02865 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,98 25.000,00 €382 Ν5ΠΤ-04145 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,96 25.000,00 €383 Ν5ΠΤ-03587 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58,79 25.000,00 €384 Ν5ΠΤ-03360 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,57 24.987,50 €385 Ν5ΠΤ-04190 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,54 22.051,66 €386 Ν5ΠΤ-00433 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58,50 25.000,00 €387 Ν5ΠΤ-04006 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,44 21.040,00 €388 Ν5ΠΤ-00286 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,41 25.000,00 €389 Ν5ΠΤ-01417 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,41 25.000,00 €390 Ν5ΠΤ-00346 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,40 25.000,00 €391 Ν5ΠΤ-02388 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,36 25.000,00 €392 Ν5ΠΤ-03097 ΗΠΕΙΡΟΣ 58,32 24.977,00 €393 Ν5ΠΤ-03416 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,31 22.171,43 €394 Ν5ΠΤ-03619 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,14 25.000,00 €395 Ν5ΠΤ-04406 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 58,14 25.000,00 €396 Ν5ΠΤ-02208 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,02 25.000,00 €397 Ν5ΠΤ-02631 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,00 25.000,00 €398 Ν5ΠΤ-02964 ΗΠΕΙΡΟΣ 57,99 25.000,00 €399 Ν5ΠΤ-03085 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 57,95 22.602,00 €400 Ν5ΠΤ-02448 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 57,88 25.000,00 €401 Ν5ΠΤ-03019 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,85 25.000,00 €402 Ν5ΠΤ-00208 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,82 25.000,00 €403 Ν5ΠΤ-01803 ΗΠΕΙΡΟΣ 57,77 25.000,00 €404 Ν5ΠΤ-03973 ΗΠΕΙΡΟΣ 57,37 24.576,71 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 10 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  405 Ν5ΠΤ-01545 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,35 25.000,00 €406 Ν5ΠΤ-03831 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 57,34 25.000,00 €407 Ν5ΠΤ-03348 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,23 25.000,00 €408 Ν5ΠΤ-00221 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,82 25.000,00 €409 Ν5ΠΤ-03139 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56,80 25.000,00 €410 Ν5ΠΤ-01879 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,77 25.000,00 €411 Ν5ΠΤ-00819 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56,75 25.000,00 €412 Ν5ΠΤ-04030 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,69 25.000,00 €413 Ν5ΠΤ-03758 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,59 25.000,00 €414 Ν5ΠΤ-02796 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56,50 25.000,00 €415 Ν5ΠΤ-04500 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,50 25.000,00 €416 Ν5ΠΤ-01027 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,21 25.000,00 €417 Ν5ΠΤ-00806 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,11 25.000,00 €418 Ν5ΠΤ-04268 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 56,11 25.000,00 €419 Ν5ΠΤ-03055 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,97 25.000,00 €420 Ν5ΠΤ-04207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,92 25.000,00 €421 Ν5ΠΤ-00927 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,72 25.000,00 €422 Ν5ΠΤ-01069 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,71 25.000,00 €423 Ν5ΠΤ-03016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,69 25.000,00 €424 Ν5ΠΤ-01436 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 55,57 25.000,00 €425 Ν5ΠΤ-00976 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,48 9.704,00 €426 Ν5ΠΤ-01110 ΗΠΕΙΡΟΣ 55,48 25.000,00 €427 Ν5ΠΤ-04107 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,36 25.000,00 €428 Ν5ΠΤ-03968 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,26 25.000,00 €429 Ν5ΠΤ-00260 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,05 19.744,00 €430 Ν5ΠΤ-03084 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 54,90 25.000,00 €431 Ν5ΠΤ-01238 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 54,83 25.000,00 €432 Ν5ΠΤ-00930 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,69 25.000,00 €433 Ν5ΠΤ-03757 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,61 25.000,00 €434 Ν5ΠΤ-02963 ΗΠΕΙΡΟΣ 54,60 25.000,00 €435 Ν5ΠΤ-00949 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,50 25.000,00 €436 Ν5ΠΤ-01364 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,29 25.000,00 €437 Ν5ΠΤ-04374 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 54,25 25.000,00 €438 Ν5ΠΤ-01931 ΗΠΕΙΡΟΣ 54,16 25.000,00 €439 Ν5ΠΤ-01450 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,00 24.000,00 €440 Ν5ΠΤ-03569 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,94 25.000,00 €441 Ν5ΠΤ-04304 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,91 25.000,00 €442 Ν5ΠΤ-03722 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53,83 9.228,57 €443 Ν5ΠΤ-04031 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,70 25.000,00 €444 Ν5ΠΤ-03477 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,53 25.000,00 €445 Ν5ΠΤ-03550 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,39 24.930,04 €446 Ν5ΠΤ-03595 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53,37 25.000,00 €447 Ν5ΠΤ-04151 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,23 25.000,00 €448 Ν5ΠΤ-03065 ΗΠΕΙΡΟΣ 53,20 25.000,00 €449 Ν5ΠΤ-02232 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53,18 25.000,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 11 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  450 Ν5ΠΤ-01833 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53,08 24.936,52 €451 Ν5ΠΤ-02564 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53,04 25.000,00 €452 Ν5ΠΤ-03041 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 52,88 25.000,00 €453 Ν5ΠΤ-00317 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 52,63 25.000,00 €454 Ν5ΠΤ-02505 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,88 25.000,00 €455 Ν5ΠΤ-01770 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,74 20.740,00 €456 Ν5ΠΤ-03443 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 51,46 25.000,00 €457 Ν5ΠΤ-00195 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,24 25.000,00 €458 Ν5ΠΤ-02957 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,40 25.000,00 €459 Ν5ΠΤ-04101 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,27 25.000,00 €460 Ν5ΠΤ-04328 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 50,10 25.000,00 €461 Ν5ΠΤ-03642 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 49,97 25.000,00 €462 Ν5ΠΤ-04069 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,95 25.000,00 €463 Ν5ΠΤ-03983 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,93 25.000,00 €464 Ν5ΠΤ-03602 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,85 40.000,00 €465 Ν5ΠΤ-02670 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,39 17.280,00 €466 Ν5ΠΤ-02855 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,98 25.000,00 €467 Ν5ΠΤ-01971 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,84 25.000,00 €468 Ν5ΠΤ-00504 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,21 25.000,00 €469 Ν5ΠΤ-03678 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,16 24.849,80 €470 Ν5ΠΤ-00253 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 47,88 25.000,00 €471 Ν5ΠΤ-00673 ΗΠΕΙΡΟΣ 47,61 25.000,00 €472 Ν5ΠΤ-00125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47,20 25.000,00 €473 Ν5ΠΤ-01311 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 46,99 24.900,00 €474 Ν5ΠΤ-03936 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 46,48 25.000,00 €475 Ν5ΠΤ-02044 ΗΠΕΙΡΟΣ 46,37 24.935,22 €476 Ν5ΠΤ-02718 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 46,32 25.000,00 €477 Ν5ΠΤ-04191 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 45,93 25.000,00 €478 Ν5ΠΤ-04346 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 45,93 25.000,00 €479 Ν5ΠΤ-03453 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 45,48 25.000,00 €480 Ν5ΠΤ-01662 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 45,42 25.000,00 €481 Ν5ΠΤ-02814 ΗΠΕΙΡΟΣ 44,46 25.000,00 €482 Ν5ΠΤ-03329 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 44,21 25.000,00 €483 Ν5ΠΤ-02539 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 44,19 24.840,00 €484 Ν5ΠΤ-03191 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 44,04 25.000,00 €485 Ν5ΠΤ-01998 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 43,96 22.352,94 €486 Ν5ΠΤ-03022 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 43,52 25.000,00 €487 Ν5ΠΤ-02800 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43,25 25.000,00 €488 Ν5ΠΤ-02045 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43,11 25.000,00 €489 Ν5ΠΤ-02300 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 42,59 25.000,00 €490 Ν5ΠΤ-01164 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 41,93 24.992,00 €491 Ν5ΠΤ-03667 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 41,69 25.000,00 €492 Ν5ΠΤ-02493 ΗΠΕΙΡΟΣ 41,02 25.000,00 €

  ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

  Κατηγορία Δικαιούχου: Β

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 12 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  1 Ν5ΠΤ-03815 ΚΡΗΤΗ 58,11 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-01999 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 58,06 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-04620 ΚΡΗΤΗ 56,84 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-02149 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 56,66 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-04323 ΚΡΗΤΗ 56,58 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-02235 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,56 23.300,00 €7 Ν5ΠΤ-03494 ΚΡΗΤΗ 56,22 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-03468 ΚΡΗΤΗ 56,05 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-01550 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 55,95 24.463,00 €

  10 Ν5ΠΤ-02026 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 55,31 24.995,00 €11 Ν5ΠΤ-03250 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 55,03 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-02435 ΚΡΗΤΗ 55,00 14.000,00 €13 Ν5ΠΤ-02545 ΚΡΗΤΗ 55,00 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-03279 ΚΡΗΤΗ 55,00 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-04241 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,51 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-04607 ΚΡΗΤΗ 53,76 12.700,00 €17 Ν5ΠΤ-02894 ΚΡΗΤΗ 52,23 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-04511 ΚΡΗΤΗ 51,92 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-02375 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 51,63 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-01195 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 51,02 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-01866 ΚΡΗΤΗ 50,22 24.900,00 €22 Ν5ΠΤ-03433 ΚΡΗΤΗ 48,55 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-01384 ΚΡΗΤΗ 47,16 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-01202 ΚΡΗΤΗ 45,82 23.367,56 €25 Ν5ΠΤ-00519 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 44,94 25.000,00 €

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  1 Ν5ΠΤ-00857 ΚΡΗΤΗ 75,85 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-01506 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 75,69 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-01413 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 75,26 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-00923 ΚΡΗΤΗ 75,09 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-00126 ΚΡΗΤΗ 74,98 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-02880 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 74,93 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-00924 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,92 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00331 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 74,82 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-04236 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73,00 25.000,00 €

  10 Ν5ΠΤ-03809 ΚΡΗΤΗ 72,91 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-03408 ΚΡΗΤΗ 72,18 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-02601 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 72,06 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-00884 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,35 25.000,00 €

  Κατηγορία Δικαιούχου: B

  ΟΜΑΔΑ 2Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

  Κατηγορία Δικαιούχου: A

  ΟΜΑΔΑ 2Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 13 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  14 Ν5ΠΤ-04418 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 71,21 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-04592 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,09 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-03557 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 69,99 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02912 ΚΡΗΤΗ 69,64 40.000,00 €18 Ν5ΠΤ-04583 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 69,44 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-04627 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68,68 22.400,00 €20 Ν5ΠΤ-03025 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68,34 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-02998 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68,29 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-03510 ΚΡΗΤΗ 68,19 24.500,00 €23 Ν5ΠΤ-00030 ΚΡΗΤΗ 67,60 23.950,80 €24 Ν5ΠΤ-00069 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00136 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 24.966,00 €26 Ν5ΠΤ-00174 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-00332 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-00503 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00643 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00652 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00661 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-00709 ΚΡΗΤΗ 67,60 5.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00711 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-00805 ΚΡΗΤΗ 67,60 13.215,00 €35 Ν5ΠΤ-00841 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-00879 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-00912 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-01064 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-01104 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €40 Ν5ΠΤ-01297 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-01326 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-01493 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-01526 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-01612 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-01714 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-01764 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 5.035,29 €47 Ν5ΠΤ-01870 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-01914 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-02110 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 24.930,80 €50 Ν5ΠΤ-02278 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-02449 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-02477 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-02504 ΚΡΗΤΗ 67,60 24.900,00 €54 Ν5ΠΤ-02569 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-03079 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-03082 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-03235 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-03603 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €

  ΟΜΑΔΑ 2Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

  Κατηγορία Δικαιούχου: B

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 14 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  59 Ν5ΠΤ-03612 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-03618 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €61 Ν5ΠΤ-03643 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-03675 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-03940 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-03988 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 20.938,00 €65 Ν5ΠΤ-04011 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-04013 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-04018 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-04144 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-04212 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-04265 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-04281 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-04678 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-04442 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,44 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-02802 ΚΡΗΤΗ 66,87 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-03640 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,45 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-03620 ΚΡΗΤΗ 66,33 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-00426 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 66,10 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-00495 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-00848 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 21.100,00 €80 Ν5ΠΤ-01028 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,10 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-01079 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,10 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-01701 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-03469 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 66,10 24.963,04 €84 Ν5ΠΤ-03691 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 15.580,00 €85 Ν5ΠΤ-03972 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 14.500,00 €86 Ν5ΠΤ-04215 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,10 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-04316 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-02675 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 65,82 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-00616 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 65,75 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-04123 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,74 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-04140 ΚΡΗΤΗ 65,53 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-03400 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,33 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-03717 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 65,17 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-04130 ΚΡΗΤΗ 64,62 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-00216 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,99 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-02250 ΚΡΗΤΗ 63,55 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-01152 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 63,35 25.000,00 €98 Ν5ΠΤ-04431 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 63,05 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-03005 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,95 25.000,00 €

  100 Ν5ΠΤ-04049 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,36 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-01592 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 62,25 25.000,00 €102 Ν5ΠΤ-00590 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,90 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-02342 ΚΡΗΤΗ 61,80 24.999,56 €

  ΟΜΑΔΑ 2Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

  Κατηγορία Δικαιούχου: B

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 15 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  104 Ν5ΠΤ-02944 ΚΡΗΤΗ 61,32 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-00402 ΚΡΗΤΗ 61,30 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-00597 ΚΡΗΤΗ 61,30 24.000,00 €107 Ν5ΠΤ-01280 ΚΡΗΤΗ 61,30 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-03490 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,30 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-03491 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,30 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-03690 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 61,30 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-03892 ΚΡΗΤΗ 61,30 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-04525 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-03347 ΚΡΗΤΗ 61,08 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-03534 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,07 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-00368 ΚΡΗΤΗ 60,99 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-01072 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60,89 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-02385 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60,73 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-00132 ΚΡΗΤΗ 60,42 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-04195 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 60,16 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02746 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 60,03 17.730,00 €121 Ν5ΠΤ-01643 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,80 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-03042 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,80 22.505,00 €123 Ν5ΠΤ-03457 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 59,80 20.000,00 €124 Ν5ΠΤ-04352 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,80 21.400,00 €125 Ν5ΠΤ-02164 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,75 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-03507 ΚΡΗΤΗ 59,26 23.931,00 €127 Ν5ΠΤ-00265 ΚΡΗΤΗ 59,03 22.000,00 €128 Ν5ΠΤ-00991 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,45 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-04684 ΚΡΗΤΗ 58,07 24.444,44 €130 Ν5ΠΤ-00192 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 57,80 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-01779 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 57,49 25.000,00 €132 Ν5ΠΤ-04513 ΚΡΗΤΗ 56,96 25.000,00 €133 Ν5ΠΤ-02470 ΚΡΗΤΗ 55,64 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-02311 ΚΡΗΤΗ 55,45 25.000,00 €135 Ν5ΠΤ-03671 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 55,41 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-03377 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,10 25.000,00 €137 Ν5ΠΤ-02150 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 54,37 25.000,00 €138 Ν5ΠΤ-04689 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53,94 24.736,17 €139 Ν5ΠΤ-04138 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,85 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-01860 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53,48 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-01876 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53,34 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-04626 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52,84 25.000,00 €143 Ν5ΠΤ-04423 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52,14 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-02766 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52,13 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-03727 ΚΡΗΤΗ 51,60 25.000,00 €146 Ν5ΠΤ-03630 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 51,42 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-02476 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 51,02 25.000,00 €148 Ν5ΠΤ-00575 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,40 24.800,00 €

  ΟΜΑΔΑ 2Δυτική μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

  Κατηγορία Δικαιούχου: B

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 16 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  149 Ν5ΠΤ-03455 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 49,30 25.000,00 €150 Ν5ΠΤ-01031 ΚΡΗΤΗ 49,28 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-03027 ΚΡΗΤΗ 49,21 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-01947 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 48,68 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-03386 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 48,59 25.000,00 €154 Ν5ΠΤ-00449 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,50 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-02479 ΚΡΗΤΗ 47,91 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-00484 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47,39 24.790,00 €157 Ν5ΠΤ-00876 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 47,26 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-04634 ΚΡΗΤΗ 46,46 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-01239 ΚΡΗΤΗ 45,94 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-02867 ΚΡΗΤΗ 44,93 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-03000 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 43,31 25.000,00 €162 Ν5ΠΤ-00249 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 42,56 25.000,00 €

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  1 Ν5ΠΤ-03885 ΑΤΤΙΚΗ 56,65 15.940,00 €2 Ν5ΠΤ-00070 ΑΤΤΙΚΗ 56,62 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00896 ΑΤΤΙΚΗ 56,56 15.360,00 €4 Ν5ΠΤ-04225 ΑΤΤΙΚΗ 56,33 10.600,00 €5 Ν5ΠΤ-01668 ΑΤΤΙΚΗ 56,3 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-03233 ΑΤΤΙΚΗ 56,04 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-02497 ΑΤΤΙΚΗ 55,55 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00684 ΑΤΤΙΚΗ 55,43 24.996,00 €9 Ν5ΠΤ-00218 ΑΤΤΙΚΗ 55,29 25.000,00 €

  10 Ν5ΠΤ-01717 ΑΤΤΙΚΗ 55,03 24.992,20 €11 Ν5ΠΤ-03693 ΑΤΤΙΚΗ 55 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-04299 ΑΤΤΙΚΗ 54,67 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-01174 ΑΤΤΙΚΗ 54,27 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-03277 ΑΤΤΙΚΗ 53,5 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03338 ΑΤΤΙΚΗ 53,5 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-03574 ΑΤΤΙΚΗ 53,5 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-03804 ΑΤΤΙΚΗ 53,5 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-01437 ΑΤΤΙΚΗ 53,18 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-02116 ΑΤΤΙΚΗ 52,74 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-03387 ΑΤΤΙΚΗ 52,44 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-00177 ΑΤΤΙΚΗ 52,37 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-02093 ΑΤΤΙΚΗ 52 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03684 ΑΤΤΙΚΗ 52 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-03899 ΑΤΤΙΚΗ 52 25.000,00 €

  ΟΜΑΔΑ 3Αττική

  Κατηγορία Δικαιούχου: A

  ΟΜΑΔΑ 2Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

  Κατηγορία Δικαιούχου: B

  ΑΔΑ: Ω5Ω7465ΧΙ8-ΟΜΥ

 • Σελίδα 17 από 80

  Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

  Αντικειμενικών Κριτηρίων

  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  25 Ν5ΠΤ-04379 ΑΤΤΙΚΗ 52 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-04484 ΑΤΤΙΚΗ 52 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-01298 ΑΤΤΙΚΗ 51,84 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-01538 ΑΤΤΙΚΗ 51,17 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-03121 ΑΤΤΙΚΗ 50,84 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-04507 ΑΤΤΙΚΗ 49,8 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-03023 ΑΤΤΙΚΗ 49,63 24.983,33 €32 Ν5ΠΤ-03381 ΑΤΤΙΚΗ 49,18 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-02415 ΑΤΤΙΚΗ 48,69 16.367,00 €34 Ν5ΠΤ-03059 ΑΤΤΙΚΗ 48,2 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-02060 ΑΤΤΙΚΗ 48,06 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-01247 ΑΤΤΙΚΗ 46,37 24.600,00 €37 Ν5ΠΤ-01586 ΑΤΤΙΚΗ 46,13 25.00