Λατινικά, ενότητα 36

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  274
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Λατινικά, ενότητα 36

 • 1

  LECTIO XXXVI:

  Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse.

  XVI

  , . . () . . , , , () : , , , .

  XVI

  1. . - - ( ) :

  o quo facilius ... posset: quo, (facilius). (posset), (utebatur).

  o ut ... uteretur: ut, . E (uteretur), (attulissent).

  o ne dicam: ne, . (dicam), (narrate). .

  2. cum...attulissent: - cum. (: attulissent), cum

 • 2

  - . , . ( : solvit).

  3. To utor ( utebatur frugalitate).

  4. assidentem cenantem , spectandum . [. ].

  5. spectandum: . [. , . 93 & , , . 46].

  6. A. magnus, facilis, ineptus :

  magnus, -a, -um maior, maior, maius maximus, -a, -um

  facilis, -is, -e facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um

  ineptus, -a, -um ineptior, -ior, -ius ineptissimus, -a, -um

  7. B. T :

  magnopere magno opere magis maxime

  facile facilius facillime

  inepte ineptius ineptissime

  8. [...] quam ipsum fieri: . quam + ( imperare), . malle ( , magis velle).

 • 3

  9. To impero ( imperare locupletibus).

  10. acie: ,

  . (. : ,

  , ).

 • 4

  Manius: , Manius -ii/-i1 = . . (, , -ius, -i, -ie -i). 1 ,

  ius i ( -ie i). ,

  ius i, ii i.

  . . , , , . 15, . 19. 2.

  Curius: , Curius ii/-i = . . ( -ius -i, -ie -i). Dentatus: , Dentatus -i = . . maxima: , , maximus, -a, -um. magnus, -a, -um = , -, -, : : maior, -ior, -ius, : maximus, -a, -um. maxumus, -a, -um. frugalitate: , frugalitas -atis = . . utebatur: utor, usus sum, uti = . ( ). quo: . facilius: = . ( : facile, : facilius, : facillime). To facilis, -is, -e = , -, -. divitias: , divitiae -arum ( ditiae -arum). = . To (plurale tantum). contemnere: contemno, contempsi, contemptum, contemnre = . posset: possum, potui, -, posse = , . die: , 2 dies, diei = .

 • 5

  2 dies : To

  . ,

  . : i. ,

  ii. , iii. dies certa =

  ( ), iv. . . . ,

  , 106, 107, . 55.

  quodam: ,

  quidam, quaedam, quoddam = , , .

  Samnitium: ,

  Samnites -ium = .

  , -ium.

  Samnis ( Samnitis) -itis.

  legati: ,

  legatus -i = .

  lego, -avi, -atum, -re =

  .

  ad: = .

  eum: , - is,

  ea, id = , , .

  venerunt:

  venio, veni, ventum, venre = .

  ille: , ille, illa, illud

  = , , .

  se: = .

  in: + . = .

  scamno: , scamnum

  -i = .

  assidentem: , assidens -

  ntis assideo, assedi, assessum, assidre = .

  apud: + = .

  focum: , focus -i =

  .

  et: = .

  ex ( e) : + = . ex

  quo. e .

 • 6

  ligneo: , ligneus, -a, -

  um = , -, -. ,

  (lignum -i = ), .

  catillo: , catillus -i =

  . To

  : catilla -orum.

  cenantem: , cenans -ntis

  ceno, -avi, -atum, -re = .

  eis: , -

  is, ea, id = , , .

  spectandum: ,

  specto, -avi, -atum, -re = , .

  praebuit:

  praebeo, -ui, -itum, -re = . me praebeo = .

  Samnitium: ,

  Samnites -ium = .

  . (. )

  divitias: , divitiae

  -arum ( ditiae -arum) = . To

  (plurale tantum). (. )

  contempsit:

  contemno, contempsi, contemptum, contemnre = .

  et: , = .

  Samnites: ,

  Samnites -ium = ( )

  paupertatem: ,

  paupertas -atis = .

  eius: , - is, ea,

  id = , , .

  mirati sunt:

  miror, miratus sum, mirri = .

  nam:

  ( ) = , , .

  cum: = . ,

  cum (cum historicum narrativum

  ).

 • 7

  ad: = . .

  eum: , is,

  ea, id = , , .

  magnum: , ,

  magnus, -a, -um = , -, -, :

  : maior, -ior, -ius, : maximus, -a, -um.

  maxumus, -a, -um.

  pondus: , pondus -

  eris = .

  auri: , aurum -i =

  . , , ,

  singulare tantum. , ,

  .

  publice: = . publicus,

  -a, -um = , -, -. , publicus, -a, -um,

  , .

  missum: ,

  missus, -a, -um mitto, misi, missum,

  mittre = .

  attulissent:

  affero (& adfero), attuli (& adtuli), allatum (& adlatum), afferre (&

  adferre) = .

  affer (adfer).

  ut: = .

  eo: , - is,

  ea, id = , , .

  uteretur:

  utor, usus sum, uti = . (To ).

  vultum: , vultus -us =

  .

  risu: , risus -us =

  .

  solvit:

  solvo, solvi, solutum, solvre = , .

  et: , = .

  protinus: = .

  dixit: dico,

  dixi, dictum, dicre = .

 • 8

  supervacaneae: ,

  supervacaneus, -a, -um = , -, -, , -, -.

  .

  ne: = .

  dicam: dico,

  dixi, dictum, dicre = .

  ineptae: , ,

  ineptus, -a, -um = , -, -. (: ineptior, -ior, -ius,

  : ineptissimus, -a, -um).

  legationis: , legatio -onis =

  .

  ministri: (),

  minister -stri = .

  minister, ministra, ministrum =

  , -, -.

  narrate:

  narro, -avi, -atum, -re = .

  Samnitibus: ,

  Samnites -ium = ( ).

  Manium: , Manius -ii/ -

  i = . .

  Curium: , Curius -ii/-

  i = . .

  malle: malo, malui, -, malle = .

  locupletibus: ,

  locuples -pletis = . (

  locuples, locuples, locuples =

  . ( locupletior, -ior, -ius, : locupletissimus, -a, -um).

  imperare: imper, -

  avi, -atum, -re = .

  quam: . = .

  ipsum: , ipse, ipsa,

  ipsum = , , .

  fieri: fio, factus sum, fieri = . (

  facio).

 • 9

  locupletem: ,

  locuples -pletis = .

  et: , = .

  mementote:

  memini, meminisse = .

  me: ego, tu, - = , ,

  .

  nec ... nec: = ....

  acie: , acies -ei =

  .

  vinci: vinco, vici,

  victum, vincre = .

  pecunia: , pecunia -

  ae = , .

  .

  corrumpi: corrumpo,

  corrupi, corruptum, corrumpre = .

  posse: pssum, potui, -, posse = .

  posse (potest, potuit, -, posse).

 • 10

  T

  A

  divitiae -arum ( ) pecunia -ae ( )

  Manius -ii(i) ( ) Curius -ii/i ( ) Dentatus -i ( ) focus -i scamnum -i catillus -i (: : catillus -i, : catilla -orum) legatus -i minister -stri () aurum -i ( , ).

  frugalitas -atis ( ) Samnites -ium ( ) paupertas -atis pondus -eris legatio -onis locuples -pletis

  risus -us vultus -us

  dies, diei acies, aciei

 • 11

  magnus, -a -, um (: maior, -ior, -ius : maximus, -a, -um) ligneus, -a, -um ( ) supervacaneus, -a, -um ( ) ineptus, -a, -um (: ineptior, -ior, -ius : ineptissimus, -a, -um)

  assidens -ntis ( ) cenans -ntis ( ) miratus, -a, -um ( ) missus, -a, -um ( )

  quidam, quaedam, quoddam ( ) is, ea, id ( -) ego ( ) se ( ) ille, illa, illud () ipse, ipsa, ipsum ()

  1

  ceno, -avi, -atum, -re impero, -avi, -atum, -re specto, -avi, -atum, -re narro, -avi, -atum, -re miror, miratus sum, mirri ()

  2

  assideo, assedi, assessum, assidre praebeo, praebui, praebitum, praebre

  3

 • 12

  utor, usus sum, uti (, ) contemno, contempsi, contemptum, contemnre mitto, misi, missum, mittre affero (adfero), attuli (adtuli), allatum (adlatum), afferre (adferre) ( affer (adfer) solvo, solvi, solutum, solvre dico, dixi, dictum, dicre ( dic) corrumpo, corrupi, corruptum, corrumpre vinco, vici, victum, vincre

  4

  venio, veni, ventum, venre

  -

  malo, malui, -, malle fio, factus sum, fieri ( facio) memini -meminisse (o memini ) possum, potui, -, posse ( : potest, potuit, -, posse:)

  facile (: facilius, : facillime) publice ( ) protinus quam

  ad + in + () apud + ex +

  quo (, ) et (, ) ut (, ) nec