ενέργεια στ 3

19
Papanikolaou Georgios: www.teaching4ever.blogspot.com Papanikolaou Georgios: www.teaching4ever.blogspot.com Το πετρέλαιο (από το ελληνικο πέτρα και έλαιο, "λάδι της πέτρας" / λατινικά petroleum), που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος χρυσός ή τσάι του Τέξας, είναι παχύρρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό πέτρωμα, που αποτελεί και τη σπουδαιότερη σήμερα φυσική πηγή ενέργειας.

Transcript of ενέργεια στ 3

Page 1: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Το πετρέλαιο (από το ελληνικο πέτρα και έλαιο, "λάδι της πέτρας" / λατινικά petroleum), που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα

αποκαλείται και μαύρος χρυσός ή τσάι του Τέξας, είναι παχύρρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό πέτρωμα, που αποτελεί και τη

σπουδαιότερη σήμερα φυσική πηγή ενέργειας.

Page 2: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Page 3: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com Η δημιουργία των

κοιτασμάτων πετρελαίου έγινε στο υπέδαφος πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια, όταν θαλάσσιοι μικροοργανισμοί που συσσωρεύονταν στον πυθμένα των θαλασσών και των λιμνών καταπλακώθηκαν από άμμο και πετρώματα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν και της υψηλής πίεσης, με το πέρασμα του χρόνου, οι οργανισμοί αυτοί μετατράπηκαν σε μόρια χημικών ενώσεων που αποτελούν το πετρέλαιο. Τα μόρια αυτά ονομάζονται υδρογονάνθρακες και αποτελούνται από άτομα υδρογόνου και άνθρακα.

Page 4: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com Το αργό πετρέλαιο

είναι μείγμα πολλών χημικών ενώσεων. Οι περισσότερες από αυτές αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο, γι' αυτό και ονομάζονται υδρογονάνθρακες. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στις ΗΠΑ, στη Λατινική Αμερική και στη Βόρειο Θάλασσα. Στην Ελλάδα υπάρχουν μικρά κοιτάσματα στη Θάσο.

Page 5: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

comΓια τον εντοπισμό των κοιτασμάτων πετρελαίου γίνονται ειδικές μελέτες και στη συνέχεια γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος για την άντλησή του. Το πετρέλαιο μπορεί να αναβλύζει από τη γεώτρηση, εφόσον η πίεση είναι μεγάλη, διαφορετικά xρησιμοποιούνται αντλίες για την άντλησή του.Για τον εντοπισμό και την άντληση κοιτασμάτων πετρελαίου που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατασκευάζονται ειδικές εξέδρες εξόρυξης και το κόστος τότε είναι πολύ μεγαλύτερο.

Page 6: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com Το πετρέλαιο μεταφέρεται από τους τόπους εξόρυξης (πετρελαιοπηγές) και επεξεργασίας (διυλιστήρια) στα σημεία διάθεσής τους (πρατήρια) με ειδικούς πετρελαιαγωγούς, πλοία (δεξαμενόπλοια) και βυτιοφόρα οχήματα. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για την προστασία από ατυχήματα, καθώς η ρύπανση από διαρροή πετρελαίου είναι ιδιαίτερα καταστροφική για το περιβάλλον.

Το πετρέλαιο μεταφέρεται από τους τόπους εξόρυξης (πετρελαιοπηγές) και επεξεργασίας (διυλιστήρια) στα σημεία διάθεσής τους (πρατήρια) με ειδικούς πετρελαιαγωγούς, πλοία (δεξαμενόπλοια) και βυτιοφόρα οχήματα. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για την προστασία από ατυχήματα, καθώς η ρύπανση από διαρροή πετρελαίου είναι ιδιαίτερα καταστροφική για το περιβάλλον.

Page 7: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com Το πετρέλαιο μεταφέρεται από τους τόπους εξόρυξης (πετρελαιοπηγές) και επεξεργασίας (διυλιστήρια) στα σημεία διάθεσής τους (πρατήρια) με ειδικούς πετρελαιαγωγούς, πλοία (δεξαμενόπλοια) και βυτιοφόρα οχήματα. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για την προστασία από ατυχήματα, καθώς η ρύπανση από διαρροή πετρελαίου είναι ιδιαίτερα καταστροφική για το περιβάλλον.

Page 8: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com Το πετρέλαιο μεταφέρεται από τους τόπους εξόρυξης (πετρελαιοπηγές) και επεξεργασίας (διυλιστήρια) στα σημεία διάθεσής τους (πρατήρια) με ειδικούς πετρελαιαγωγούς, πλοία (δεξαμενόπλοια) και βυτιοφόρα οχήματα. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για την προστασία από ατυχήματα, καθώς η ρύπανση από διαρροή πετρελαίου είναι ιδιαίτερα καταστροφική για το περιβάλλον.

Page 9: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Page 10: ενέργεια στ 3

Pap

anik

ola

ou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4e

ver.

blo

gsp

ot.

com

Pap

anik

ola

ou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4e

ver.

blo

gsp

ot.

com

Pap

anik

ola

ou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4e

ver.

blo

gsp

ot.

com

Pap

anik

ola

ou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4e

ver.

blo

gsp

ot.

com

1, 5, 9

6, 4, 2

3, 7, 8

Page 11: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Το πετρέλαιο σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια από μικροοργανισμούς που καταπλακώθηκαν στο υπέδαφος. Μετά την εξόρυξή του μεταφέρεται για επεξεργασία στα διυλιστήρια και στη συνέχεια στα πρατήρια για δική μας χρήση

Page 12: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Page 13: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Υ Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α

Δ Ε Ξ Α Μ Ε Ν Ο Π Λ Ο Ι Α

Κ Α Υ Σ Ι Μ Ο

Π

ΤΡΕ

Α

ΟΠΗΓΕΣ

ΕΞΕΔΡΑ

Page 14: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Page 15: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Η εξόρυξη του πετρελαίου είναι δυσκολότερη όταν τα κοιτάσματα είναι υποθαλάσσια, γιατί πρέπει να κατασκευαστεί εξέδρα εξόρυξης.

Page 16: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.te

achi

ng4e

ver.

blog

spot

.com

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.te

achi

ng4e

ver.

blog

spot

.com

Η εξόρυξη του πετρελαίου είναι ευκολότερη όταν τα κοιτάσματα είναι υπόγεια, γιατί δε χρειάζεται να κατασκευαστεί εξέδρα εξόρυξης.

Page 17: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

Το πετρέλαιο μεταφέρεται από τον τόπο εξόρυξής του (πετρελαιοπηγές) στα σημεία επεξεργασίας του (διυλιστήρια):

- με πετρελαιαγωγούς (σωλήνες),

- με ειδικά πλοία (δεξαμενόπλοια) και

- με βυτιοφόρα οχήματα.

Page 18: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

• Τα κοιτάσματα πετρελαίου σχηματίστηκαν από πλαγκτόν και άλλουςμικροοργανισμούς, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από άμμο και πετρώμα-τα πριν από εκατομμύρια χρόνια. Λόγω της υψηλής πίεσης και θερμο-κρασίας που επικρατούσε εκεί, οι μικροοργανισμοί αυτοί μετατράπη-καν στις οργανικές ενώσεις οι οποίες αποτελούν το πετρέλαιο.• Το αργό πετρέλαιο είναι μείγμα πολλών χημικών ενώσεων. Οι περισσό-τερες από αυτές αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο, γι' αυτόκαι ονομάζονται υδρογονάνθρακες.• Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου βρίσκονται στη Μέση Ανατο-λή, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στις ΗΠΑ, στη Λατινική Αμερική καιστη Βόρειο Θάλασσα. Στην Ελλάδα υπάρχουν μικρά κοιτάσματα στηΘάσο.

Page 19: ενέργεια στ 3

Pap

anik

olao

u G

eorg

ios:

ww

w.t

each

ing4

ever

.blo

gspo

t.co

mP

apan

ikol

aou

Geo

rgio

s: w

ww

.tea

chin

g4ev

er.b

logs

pot.

com

• Για τον εντοπισμό των κοιτασμάτων πετρελαίου γίνονται ειδικές μελέ-τες και στη συνέχεια γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος για την άντλησήτου. Το πετρέλαιο μπορεί να αναβλύζει από τη γεώτρηση, εφόσον ηπίεση είναι μεγάλη, διαφορετικά χρησιμοποιούνται αντλίες για την ά-ντλησή του. Για τον εντοπισμό και την άντληση κοιτασμάτων πετρελαί-ου που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατασκευά-ζονται ειδικές εξέδρες εξόρυξης και το κόστος τότε είναι πολύ μεγα-λύτερο.• Το πετρέλαιο μεταφέρεται από τους τόπους εξόρυξης (πετρελαιοπη-γές) και επεξεργασίας (διυλιστήρια) στα σημεία διάθεσής τους (πρα-τήρια) με ειδικούς πετρελαιαγωγούς, πλοία (δεξαμενόπλοια) και βυ-τιοφόρα οχήματα. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται ιδιαίτερα αυστη-ρά μέτρα για την προστασία από ατυχήματα, καθώς η ρύπανση απόδιαρροή πετρελαίου είναι ιδιαίτερα καταστροφική για το περιβάλλον.• Η σταθερότητα της τιμής του πετρελαίου είναι σημαντική για την οικο-νομία. Η βιομηχανική παραγωγή κάθε χώρας αλλά και η καθημερινήμας ζωή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο. Γι' αυτό καιτο πετρέλαιο αποκαλείται «μαύροι; χρυσόο-.