ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ...

 • ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

  ΠΤΥΧΙΑΚΗΠΤΥΧΙΑΚΗΠΤΥΧΙΑΚΗΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ

  “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3299/2004

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ”

  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΝΑΛΗ

  ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 • 2

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ........................................................................... 1

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

  ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

  Ε. ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΚΤΙΣΤΩΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.ΕΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

  ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ........ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .............................................................................................. 2

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................ 4

  1.1 Επωνυμία - Έδρα - Νομική μορφή της εταιρείας ................................................................... 4

  1.2 Επαγγελματική Δραστηριότητα - Εμπειρία – Οικονομική επιφάνεια και ικανότητα των

  μετόχων ............................................................................................................................................. 4

  2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ .................................................................................. 6

  2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ............................................................................................................................... 6

  2.1.1. Σκοπιμότητα επένδυσης............................................................................................. 6

  2.1.2. Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν .......................................................... 7

  2.1.3. Συνοπτική παρουσίαση Τεχνικών στοιχείων του προγράμματος........................... 7

  2.1.4. Απασχόληση .......................................................................................................... 7

  2.1.5. Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις .................. 8

  2.1.6. Πρώτες ύλες .......................................................................................................... 8

  2.1.7. Προμηθευτές Α΄Υλών (για ανέγερση ετοίμων κατοικιών)............................... 9 2.1.8. Εργολάβοι με σύμβαση ΄Εργου (Π.Υ).............................................................. 9

  2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................................... 10

  2.2.1. Παραγωγική διαδικασία...................................................................................... 10

  1.

  2.2.3. Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης & λειτουργίας .......................................... 32

  2.2.4. Προβλεπόμενες ειδικές εγκαταστάσεις.............................................................. 32

  2.2.5. Λοιπός εξοπλισμός .............................................................................................. 33

  2.2.6. Σχέδιο διάταξης προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας (lay

  – out) 36

  2.2.7. Μεταφορικά Μέσα- Μηχανήματα ...................................................................... 36

  2.2.8. Λοιπές δαπάνες ................................................................................................... 36

  2.2.9. Περιγραφή εγκαταστάσεων νέας Μονάδας ....................................................... 37

  2.3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ............................................................................ 42

  2.3.1. Ανάλυση κόστους επένδυσης ............................................................................. 43

  2.3.2. Χρηματοδοτικό σχήμα ........................................................................................ 43

  2.3.3. Αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης ............................................................................... 44

 • 3

  ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ..................................................................................... 45

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ................................................................................................................. 45

  Α. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ......................................................................................... 45

  Β. ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ } 100% ............................. 45

  ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ .............................................................................................................. 45

  Α. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ........................................................................................................ 45

  Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ...................................................................................................... 45

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ................................................................................................................ 45

  Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

  ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 1 ΜΗΝΑΣ .............................. 45

  Β. ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ………………..……% ..... 45

  3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ................................................................................................ 46

  3.1 Γενική Περιγραφή - Διάρθρωση του Κλάδου .......................................................................... 46

  3.2. Δείκτες Βιομηχανικής Παραγωγής - Δείκτες Τιμών Χονδρικής Ετοίμου ............................... 47

  3.3. Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ετοίμου Σκυροδέματος ............................................................ 49

  3.4. Συνθήκες Ανταγωνισμού ..................................................................................................... 53

  3.5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ .................................................................... 55

  3.5.1. Κατασκευαστική Δραστηριότητα ........................................................................ 55

  3.5.2. Εξέλιξη και Τάσεις της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ....................... 59

  3.5.3. Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων .............................. 61

  3.5.4 Δημόσια Έργα ............................................................................................................ 66

  3.5.5 Εξέλιξη του Κλάδου Ετοίμου Σκυροδέματος Κρήτης ............................................... 72

  3.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ......................................................................................... 74

  3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .............................................................................. 79

  4.1 Βιωσιμότητα της Επιχείρησης ................................................................................................ 81

  4.1.1 Δαπάνες για αγορά Πρώτων-Βοηθητικών υλών ...................................................... 81

  4.1.2 Aνάλυση παραγωγής-πωλήσεων ................................................................