ΟΑΕΔ: Πρόσκληση Νο 3/2017

of 21 /21
1 Ηµερ.: 22-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14330 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο3/2017 ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραµµα ειχορήγησης ειχειρήσεων µε ροσωικό έως είκοσι θέσεων λήρους αασχόλησης, για την ρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών» Η ∆ιοικήτρια του Ο.Α.Ε.∆. λαµβάνοντας υόψη α) το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) ου αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70), γ) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70), τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Ειτροής και δ) τη µε αριθµό 75/03/17-01-2017 αόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού (ΦΕΚ 342/Β΄/08-02-2017), καλεί τις ιδιωτικές ειχειρήσεις, συνεταιρισµούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα ου αασχολούν ροσωικό έως είκοσι (20) θέσεις εργασίας µε λήρη αασχόληση κατά τον µήνα υοβολής της αίτησης, ασκώντας τακτικά οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και ειθυµούν να συµµετάσχουν στο «Πρόγραµµα ειχορήγησης ειχειρήσεων µε ροσωικό έως είκοσι θέσεων λήρους αασχόλησης, για την ρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών» να υοβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αό τις 23-02-2017 και ώρα 10 η ρωινή στο διαδικτυακό τόο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στο εδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Σκοός του ρογράµµατος είναι η δηµιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, λήρους αασχόλησης, µε την ρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών. Το ρόγραµµα αευθύνεται σε ιδιωτικές ειχειρήσεις, συνεταιρισµούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα µε ροσωικό έως είκοσι (20) θέσεις εργασίας λήρους αασχόλησης ου ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Embed Size (px)

Transcript of ΟΑΕΔ: Πρόσκληση Νο 3/2017

 • 1

  .: 22-02-2017 . .: 14330 , & /

  . /: . 8, .. 17456,

  3/2017

  , 10.000 50

  .... ) 25 .4144/2013 ( 88) 2 .2956/2001 ( 258), ) 29 . 1262/82 ( 70), ) 29 . 1262/82 ( 70), () . 1407/2013 ) 75/03/17-01-2017 .. ( 342//08-02-2017), , , ..., .... (20) , , 10.000 50 23-02-2017 10 www.oaed.gr, .

  10.000 , , , 50 . , , ..., .... (20) .

  : 646912-422

 • 2

  1

  -

  1. . ( 2493) : 50.000.000 : 2017: 10.000.000 . 2018: 20.000.000 2019: 20.000.000 2. () . 1407/2013 (de minimis). , 3 . 2 , 200.000 . 100.000 . , , , , , , , , . ( 6, . 1, 3 1407/2013). . 1407/2013 : ) ) , ) ) , , .

  : 646912-422

 • 3

  . .

  2

  ) . 2956/2001 ( 258/), , ) 29 . 1262/82 . . 3 34 . 4144/2013 ( 88/ ) () 1 . 2434/1996 ( 188/), (.....), .

  3

  , , ..., .... (20) . (). :

  . , .

  . ,

  . , . , , .

  : 646912-422

 • 4

  . :

  . , . ( ) ( ),

  . , . , . .

  , .

  .

  : 1. , , ,

  , . 2190/94 ( 28//03.03.1994) . 3812 ( 234//28.12.2009).

  2. .

  3. .

  4. .

  5. , .

  6. .

  7. / . .

  8. (.. , , , ) (.. , , , ), 7.2 .

  9.

  i. ,

  : 646912-422

 • 5

  . 1407/2013 (. 1 1).

  ii. ( )

  iii.

  iv. .

  v. (telemarketing)

  vi. .

  vii. ( ) .

  , 8i 8vii, 9i 9vii.

  4

  , 50 , , (3) .

  : ) 2 ) . ) .

  :

  12, :

  : 646912-422

 • 6

  .

  ( / ).

  .

  .

  , 22

  ( ) 6 ( ).

  :

  - .., .. .. ..

  - .. ..

  -

  - ( )

  - .2643/98.

  - , .. , / ,

  - , ( ).

  - - .

  - , .

  , (2) , , , 5 .

  : 646912-422

 • 7

  5

  5.1. , , , (www.oaed.gr)1. ( 2 ) ( ). , 2 ( ). , , , ( ). 2 2. , 2 .

  (portal) (2) :

  1. .

  2. / .

  .

  1 .

  : 646912-422

 • 8

  (/, ., email, ) . , 8 .1599/1986 . . , . . (..) , ( - /) , , -.

  /, , , . . . . (30) . , . , . , ( , -, , , (..) , ( - /) , , ...., - ( ). (2), ( ).

  : 646912-422

 • 9

  . 2 .

  , , .

  , , .

  , , -- 25% , , . 5.2. ( ) , : ) , , (.. ( ), ) e-mail ) , , e-mail (15) . - ( 4 ) ( ). , , ( ).

  : 646912-422

 • 10

  , - , 2 . , () - , (10) , . - 3, , , , . , - 10 2 [ (10) ] . ...2 . , ( ) . , ..2. ( ) , , .

  ( ), ,

  2 , . 3 (, , ) .

  : 646912-422

 • 11

  , . , (...2) : ) , ) ) . (30) , . 4 - /. , (- /) , ( 3: 3 4 ) : : , 10.000 , 50 . (30) , . .

  :

  ) , , . , . , , .

  ) , . 3 (. ).

  4 .

  : 646912-422

 • 12

  , . (-- -). , , (8) , , , 5- 7- ( - ) , . , , 2 5. , i) , ii) . , , . , (...2) . , .

  6

  6.1. . 50% 500 . 25 , , 1/25. .

  5 , , - .

  : 646912-422

 • 13

  , . (25) . 6.2. . ) 6, (12) (9) , (30) 12 . (30) . (9) , (12+9=21 ) (3) . (12) (3) . ) , , (3) , (9) (9) (30) 9 . (30) . (9+9=18) (6) . , (3) 9 (9+3=12).

  7

  7.1. (90) , ... , . , ( )

  6 , (12) .

  : 646912-422

 • 14

  (2) . (2) 6 , :

  i. : ,

  .. ,

  (, , )

  ,

  ( ) ,

  , (, , )

  . ( , .)

  ii. (...), (cd), .

  iii. .

  iv. - ... ( 4 ) 3 (3 4 ).

  - .

  7.2. ( ) , ( ) , ,

  : 646912-422

 • 15

  , ( ), . :

  i. (...), , .

  ii. . - . , - .

  iii. .... ( 4 ) 3 (3 4 ). (2), (- /) , .

  iv. ( ) 2 .

  , 4. , (15) . ...2 , .

  , (, , ) , , .

  : 646912-422

 • 16

  , . , .

  ( ) . 2/82850/0022/2013 (487/9-10-2013) . 29 .... - .... .4144/2013, : 1. , , , .... . 2. .... . . .... .

  7.3. ( ) ...2 , (15) . ...2 , .

  ...2 (, , ), . 7.4. (...2), , . ,

  : 646912-422

 • 17

  . (90) , .

  8

  8.1 ( , , ) . (30) , . i. , 9 , ii. . , ( ) 2 . ( ) . ( ) (30) , (2).

  , 4.2.

  ( ) , . , , ( ) ( ) 1 7, .

  , , (.. ), , , , , .

  : 646912-422

 • 18

  , , , . , .2 3 , 9 . ( ) , : ) , ) , . ( ) , .2 , 9 .

  : ( ), , , .

  , ( ) . . ( ) , , .

  ( ), . 8.2 (25) .

  .

  : 646912-422

 • 19

  25 , .

  . . 8.3 / , () () ( ) , , , . , 11, 12 13 2472/97. , () . .

  9

  , 29 .7 .1262/1982 ( 70//16.6.1982), , 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 ( 120) , 4 106 (. 2362 / 1995) .... . , (9) .

  10

  (90) ... , ,

  : 646912-422

 • 20

  , .

  (90) , (2).

  11

  (30) , , ) , ) ) ( , ). .

  (30) (30) , .

  12

  , .. (15) .

  13 &

  , . 2/34255/0022/6-6-2001 , 2854/01-07-2008 .. , , . (21 ). 3 8 (6) .

  : 646912-422

 • 21

  , , . .

  :

  - , , 29 .4144/2013,

  - ,

  - (10) de minimis (.1407/2013) .

  14

  1. , , . , 30% . , . 2. , .

  .

  : 646912-422

  2017-02-22T12:46:48+0200Athens