ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf ·...

144
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ............................................................................. 5 Εισαγωγή ................................................................................................................... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ............................................................................. 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου ........................................ 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο ....................................................................... 7 Η λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου ................................................................ 9 Κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου ................................................................ 10 Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Καταναλωτή ...................................... 10 Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση ......................................... 11 Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχειρήσεις προς Δημόσια διοίκηση και Καταναλωτή προς Δημόσια διοίκηση .............................................................................................................. 11 Σύγκριση των βασικών κατηγοριών του Ηλεκτρονικού εμπορίου. ........................ 12 Διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplace) ...................................... 13 Κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών ..................................................................... 13 Η εξέλιξη ηλεκτρονικών αγορών ........................................................................ 14 Ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα ................................................................... 15 Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C .............................................. 16 Πλεονεκτήματα εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C ......... 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ..................................................................................................... 20 Κίνδυνοι ηλεκτρονικών συναλλαγών ................................................................. 21 Λύσεις που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές στο διαδίκτυο ..... 23 Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών................................................................... 26 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................. 28 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ .................................................................. 29 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ .................................................... 29 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.................................................................................. 40 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ........................................................................ 40

Transcript of ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf ·...

Page 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................ 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ............................................................................. 5

Εισαγωγή ................................................................................................................... 5

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ............................................................................. 5

Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου ........................................ 7

Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο....................................................................... 7

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου ................................................................ 9

Κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου ................................................................ 10

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Καταναλωτή ...................................... 10

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση ......................................... 11

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχειρήσεις προς Δημόσια διοίκηση και Καταναλωτή προς Δημόσια

διοίκηση .............................................................................................................. 11

Σύγκριση των βασικών κατηγοριών του Ηλεκτρονικού εμπορίου. ........................ 12

Διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplace)...................................... 13

Κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών ..................................................................... 13

Η εξέλιξη ηλεκτρονικών αγορών ........................................................................ 14

Ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα ................................................................... 15

Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C .............................................. 16

Πλεονεκτήματα εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C ......... 17

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ..................................................................................................... 20

Κίνδυνοι ηλεκτρονικών συναλλαγών ................................................................. 21

Λύσεις που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές στο διαδίκτυο ..... 23

Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών................................................................... 26

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................. 28

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ .................................................................. 29

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ .................................................... 29

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.................................................................................. 40

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ........................................................................ 40

Page 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

2

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ .......................................................................... 42

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ..................................................................................... 74

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ......................................................................... 103

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.......................................................................................... 108

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................... 110

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................. 114

I) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ...................................................................................... 114

II) ΠΙΝΑΚΕΣ ........................................................................................................ 121

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ............................................... 121

III) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ2............................................. 135

Page 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την μια οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας, το άγχος, ο μειωμένος

ελεύθερος χρόνος και από την άλλη τα άπειρα οφέλη τα οποία μας προσφέρει η τεχνολογία και

συγκεκριμένα το διαδίκτυο, ήταν οι λόγοι που ώθησαν να πραγματοποιήσουμε την

συγκεκριμένη μελέτη.

Κατά το κτίσιμο της πτυχιακής αυτής εργασίας διαμορφώθηκαν κάποια ερωτήματα,

όπως για παράδειγμα είναι οι έλληνες καταναλωτές εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και εάν

ισχύει αυτό, κατά πόσο το χρησιμοποιούν για να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές; Η

ηλικία, το φύλο καθώς και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την απόφαση των

καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για τις αγορές τους; Εμπιστεύονται το

διαδίκτυο για τις αγορές τους; Εμπιστεύονται το διαδίκτυο ή δυσκολεύονται να εκθέσουν τα

προσωπικά τους δεδομένα; Τα παραπάνω ερωτήματα και πολλά ακόμα αποτελούν το κύριο

πυρήνα του παρόντος πονήματος με σκοπό να εστιάσουμε στο προφίλ του καταναλωτή.

Το 1ο κεφάλαιο της εργασίας αυτής αφορά το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τα γενικά του

χαρακτηριστικά όπως η ανάπτυξη του, η λειτουργία του και οι κατηγορίες, καθώς και οι

τεχνολογίες που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην προσέγγιση προηγούμενων εμπειρικών μελετών, οι

οποίες βοήθησαν στην σύνταξη του ερωτηματολογίου.

Το 3ο κεφάλαιο αποτελεί το βασικότερο μέρος της πτυχιακής μελέτης γι’ αυτό και

απαρτίζεται από 4 υποκεφάλαια.

Στο 1ο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή του δείγματος,

το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου καθώς και η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την ανάλυση

των πρωτογενών στοιχείων.

Στο 2ο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ του δείγματος με συνοδεία ειδικών

γραφημάτων.

Στο 3ο υποκεφάλαιο εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2)

,που πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών.

Στο 4ο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές, των

οποίων η συσχέτιση διαπιστώθηκε με την μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.

Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από

την παρούσα εργασία.

Page 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

4

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Αναστάσιο Τσίτουρα

για την πολύτιμη βοήθεια του, την καθοδήγησή του και την συμπαράσταση του σε όλα τα

προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την διάρκεια συγγραφής της παρούσας εργασίας. Επίσης

θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χονδρογιάννη Γεώργιο και την κυρία Σαρδιανού Ελένη για

την αμέριστη κατανόηση που μου έδειξαν.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την πολύτιμη υποστήριξη που

μου πρόσφερε κατά την διάρκεια των σπουδών μου.

Page 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Εισαγωγή

Η εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και του internet ειδικότερα ανοίγει σήμερα νέους

δρόμους για την επιχειρηματικότητα, η οποία πέρα από τις συμβατικές της μορφές, εξελίσσεται

αξιοποιώντας τα νέα μέσα και τεχνολογίες. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και το

ηλεκτρονικό εμπόριο δίνουν σήμερα, νέες διεξόδους και δυνατότητες ανάπτυξης σε μια

ηλεκτρονική πλέον αγορά η οποία διαφέρει από τη συμβατική και η οποία διαμορφώνει τους

δικούς της νόμους και κανόνες. Σε αυτό το νέο πλαίσιο οι επιχειρηματίες και ιδιαίτερα η

γυναίκες που ασκούν ή ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να

ενισχυθούν σε επίπεδο τεχνογνωσίας γύρω από την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα ώστε να

καταπολεμηθεί η τεχνοφοβία, να δημιουργηθεί θετικός και γόνιμος προβληματισμός και κυρίως

να αποκτηθεί μια συνολική εικόνα γύρω από την αξιοποίηση των τεχνολογιών με σκοπό την

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την επιτυχημένη εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου. Από

μια άλλη οπτική γωνία πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μιας εποχής που μπορεί να

περιγραφή ως η πληροφορική επανάσταση και η οποία θα αλλάζει ριζικά την όλη δομή της

Μεταβιομηχανικής κοινωνίας οδηγώντας μας προς την κοινωνία των πληροφοριών (Information

Society). Η επανάσταση αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα επόμενα χρόνια όλες τις

πλευρές του παγκόσμιου κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι με σημαντικές επιπτώσεις τόσο

για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Επίσης η πληροφορική επανάσταση αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής των πολιτών,

επιφέρει και θα συνεχίσει να επιφέρει με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό μια σειρά λόγων που

επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό όπλο

στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου

περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, διεθνοποίηση

και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Φαίνεται πως τελικά το ανταγωνιστικό πεδίο του 21ου

αιώνα οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν θα είναι αυτές που τον παρόντα χρόνο θα κάνουν τις

στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικές τους.

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Page 6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

6

Με έναν απλό ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η

αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουμε να είμαστε

πιο σωστοί με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο (electronic commerce) εννοείται κάθε εμπορική

συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, δηλαδή με τη χρήση

ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Για την

πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί

μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή

Δεδομένων (Electronic Data Interchange- EDI) ανάμεσα στις δύο πλευρές (μεταξύ επιχειρήσεων

αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη

συναλλαγή. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής πραγματοποιείται μόνο μέσω

υπολογιστών, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα

την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων.

Ένας άλλος ορισμός θα μπορούσε να είναι ότι, πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής

συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών

λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς τη χρήση χαρτιού, συνήθως μέσω δικτύων ηλεκτρονικών

υπολογιστών. Πρόκειται για την αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από

δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πολύ συνοπτικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο ως οποιαδήποτε

μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά

μέσα. Ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορούσε να ορισθεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών

στρατηγικών, που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής

δραστηριότητας και συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν μέσω της

χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν ταυτίζεται μεμονωμένα με αυτή του internet ή

με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.. Όλα τα

παραπάνω είναι επιμέρους τεχνολογίες ή δίκτυα τα οποία αποτελούν ένα μέρος των εργαλείων,

συστημάτων, τεχνολογιών, τεχνικών, επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών που συνθέτουν

την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ηλεκτρονικό εμπόριο με άλλη θεώρηση, η ανταλλαγή

επιχειρηματικής και εμπορικής πληροφορίας ή και ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας σε

ηλεκτρονική μορφή με χρήση τεχνολογίας, Πληροφορικής (υπολογιστή, λογισμικό) και

τηλεπικοινωνιών (δίκτυα).

Page 7: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

7

Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου

Δεκαετία του 1970 Εμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών

πόρων (EFT) μεταξύ τραπεζών που χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήματα EFT

αλλάζουν τη μορφή των αγορών. Δεκαετία του 1980 Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας

που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής μηνυμάτων (συστήματα EDI και

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποκτούν σημαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες που

παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν με βασικό μέσο το χαρτί μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα

και με μικρότερο κόστος. Οι συναλλαγές, που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως

παραγγελίες αγοράς, συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής, μπορούν να γίνουν κατά ένα

μέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά, με δομημένο τρόπο, χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές της δεκαετίας του

1990 Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, με

δυνατότητες, όπως: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing)

και ηλεκτρονική συνομιλία (IRC), ομάδες συζήτησης (newsgroups, forums), μεταφορά αρχείων

(FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται φτηνότερη λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της

αγοράς τηλεπικοινωνιών. Μέσα της δεκαετίας του 1990 Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού

(www) στο Internet και η επικράτηση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που

χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα τύπου Windows προσφέρουν μεγάλη ευκολία χρήσης

λύνοντας το πρόβλημα της δημοσίευσης και της εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το

ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος τρόπος για την πραγματοποίηση μεγάλου

όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία πολλών

διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις να

ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Τέλη της δεκαετίας του

1990 Η καθιέρωση μεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχομένου και εξακρίβωσης της

ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική προσαρμογή της

νομοθεσίας στους τομείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών καθιστούν δυνατή την

πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η εμφάνιση του internet και η ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται στον

παγκόσμιο ιστό (world wide web-www) έφερε γενική ευφορία τόσο στις επιχειρήσεις που

Page 8: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

8

δραστηριοποιούνται στο χώρο του internet, όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο γενικότερα και

αυτό γιατί τα διαφαινόμενα πλεονεκτήματα ήταν πολύ μεγάλα.

Ειδικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η δυνατότητα να απευθυνθεί μια επιχείρηση στην

παγκόσμια αγορά, να ξεφύγει από γεωγραφικούς περιορισμούς, να επεκταθεί χωρίς τεράστιες

επενδύσεις και να αυξήσει τα κέρδη της ήταν πολύ ελκυστική.

Δημιουργήθηκαν επομένως μεγάλες προσδοκίες τόσο στις ίδιες τις επιχειρήσεις που θα

εφάρμοζαν το ηλεκτρονικό εμπόριο, όσο και στις εταιρίες internet οι οποίες θα παρείχαν τις

τεχνικές λύσεις και τα απαραίτητα συστήματα για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αποτελέσματα των μεγάλων προσδοκιών ήταν υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στο χώρο, η

δημιουργία πολλών ιντερνιστικών επιχειρήσεων, των λεγόμενων com οι οποίες προσδοκούσαν

την ταχεία υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, από το κοινό του internet και τους

καταναλωτές.

Η πραγματικότητα όμως διέψευσε τις μεγάλες προσδοκίες. Για μια σειρά λόγων

μερικούς από τους οποίους θα αναφέρουμε στη συνέχεια, οι καταναλωτές δεν ανταποκρίθηκαν

όπως αναμενόταν και οι αυτές καθ' αυτές πωλήσεις μέσω του διαδικτύου ήταν πολύ λιγότερες

από τις αναμενόμενες. Πολλές από τις επιχειρήσεις του χώρου οι οποίες είχαν μεγάλες

επενδύσεις έκλεισαν και γενικά παρατηρήθηκε η κατάρρευση των Com , η οποία αποτυπώθηκε

και στην πτώση του δείκτη εταιριών υψηλής τεχνολογίας στις Η.Π.Α.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις απέτυχαν στην προσπάθειά τους να

εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν πάρα πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από

επιχειρήσεις οι οποίες ερμήνευσαν σωστά τις αντιδράσεις των καταναλωτών,

επαναπροσδιόρισαν τις προσδοκίες και τις ενέργειές τους και κατάφεραν να αποκομίσουν

σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

είναι το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Amazon.com το οποίο είναι σήμερα μεγαλύτερη αμιγείς

ηλεκτρονική επιχείρηση του συγκεκριμένου τύπου στον κόσμο.

Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού

εμπορίου οδήγησαν σε επαναπροσδιορισμό των προσδοκιών και στο ξεκίνημα μιας πιο ώριμης

περιόδου. Η περίοδος που διανύουμε μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί όχι σαν το τέλος του

ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά σαν το τέλος της αρχής.

Η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους διαψεύστηκαν οι αρχικές προσδοκίες σε

σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με παράγοντες

που επηρεάζουν ή όχι την επιτυχία επιχειρηματικών προσπαθειών στο χώρο του ηλεκτρονικού

εμπορίου.

Αναλύοντας το τι έγινε στην πρώτη περίοδο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου

μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Page 9: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

9

οι επενδύσεις που απαιτήθηκαν ήταν μεγαλύτερες από τις αρχικά υπολογιζόμενες

η προσδοκία του εύκολου κέρδους στα πλαίσια της νέας οικονομίας οδήγησε

επιχειρήσεις στην υλοποίηση επενδύσεων χωρίς σχεδιασμό και στρατηγική.

Σε σχέση με το παραπάνω σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση

στην τεχνολογία και τις τεχνικές δυνατότητες και πολύ λιγότερο στην επιχειρηματική

διάσταση των προσπαθειών στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι καταναλωτές δεν «έτρεξαν» να αγοράσουν προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα.

Μια επιχείρηση που ήταν γνωστή στην τοπική αγορά ήταν άγνωστη στην παγκόσμια

αγορά του internet

Οι επιχειρήσεις που εφάρμοσαν επιτυχημένα το ηλεκτρονικό εμπόριο έως σήμερα

φαίνετε ότι χρησιμοποίησαν τεχνολογία ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό, σε μια

οργανωμένη σχεδιασμένη επιχειρηματική προσπάθεια η οποία δημιουργούσε κίνητρα

και υπεραξία στους δικτυακούς καταναλωτές.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ήδη, πλειάδα επιχειρήσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες

διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου. Στην Ελλάδα, αν και υπάρχει μια σχετική

καθυστέρηση σε αυτό τον τομέα, οι εξελίξεις είναι σημαντικές και υπάρχουν ήδη αρκετές

εταιρίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπλέον

υπάρχουν ήδη στη χώρα μας και εταιρίες που προσφέρουν λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε

επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει ή θα ήθελαν να ανοίξουν κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε

κάθε περίπτωση, ο κύριος λόγος που μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ηλεκτρονικό επίπεδο

είναι για να προσελκύσει αγοραστικό κοινό πέρα από τα στενά όρια της γεωγραφικής της έδρας,

αυξάνοντας έτσι τις πωλήσεις των προϊόντων της και κατά συνέπεια τα έσοδά της. Σε γενικές

γραμμές μπορούμε να πούμε πως οι συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου γίνονται ως εξής:

Οι επιχειρήσεις προσφέρουν στις σελίδες του ηλεκτρονικού τους καταστήματος ένα

είδος on-line καταλόγου με όλα τα προϊόντα τους, τα λεπτομερή χαρακτηριστικά τους και

βέβαια τις αντίστοιχες τιμές τους. Από την άλλη πλευρά, οι ηλεκτρονικοί πελάτες έχουν στη

διάθεσή τους ένα «καλάθι» στο οποίο στοιβάζουν τα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν και

έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια τους από το συγκεκριμένο site, δίνουν την τελική παραγγελία

τους, η οποία και εκτελείται αυτόματα. Οι πληρωμές, όπως και οι παραγγελίες , γίνονται και

αυτές ηλεκτρονικά, μέσω της πιστωτικής κάρτας του καταναλωτή η οποία χρεώνεται με το

Page 10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

10

αντίστοιχο ποσό και σε μερικές περιπτώσεις και μέσω αντικαταβολής.

Θα λέγαμε πως το ηλεκτρονικό εμπόριο ενδείκνυται για επιχειρήσεις που παράγουν

βιομηχανοποιημένα προϊόντα και δη βιομηχανοποιημένα προϊόντα τα οποία δεν διακρίνονται

για τη μοναδικότητά τους και δεν χρειάζεται ο αγοραστής κατά κάποιο τρόπο να τα «δοκιμάσει»

πριν τα αγοράσει, όπως βιβλία, εισιτήρια, CD, διάφορα είδη δώρων, ηλεκτρικές και

ηλεκτρονικές συσκευές που δεν απαιτούν κάποιου είδους test drive, προγράμματα software &

hardware, καινούρια αυτοκίνητα κλπ.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες:

• Επιχειρήσεις: ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού

των συναλλαγών και της ροής εργασιών.

• Υπηρεσίες: ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία

προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα

εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος.

• Απόσταση: ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση.

• Επικοινωνία: ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών και

πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να διακρίνουμε 4 εμφανείς κατηγορίες οι οποίες

διαμορφώνονται ανάλογα με το ποια είναι τα συναλλασσόμενα μέρη. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Καταναλωτή (Business to Costumer-B2C)

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση (Business to Business-B2B)

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Δημόσια διοίκηση (Business to Government-

B2G)

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Καταναλωτή προς Δημόσια διοίκηση (Costumer to Government-

B2G)

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Καταναλωτή

Η κατηγορία επιχείρηση προς καταναλωτή σε ένα μεγάλο βαθμό αντιστοιχεί η στο

ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. Είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν όλες οι εφαρμογές

Page 11: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

11

ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες αναπτύσσονται με στόχο την πώληση προϊόντων απευθείας

στους τελικούς καταναλωτές.

Η κατηγορία αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα με την ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού (Word

Wide Web) και των τεχνολογιών πληρωμής μέσω internet. Τώρα υπάρχουν εμπορικά κέντρα σε

όλο το internet της, τα οποία προσφέρουν κάθε είδους καταναλωτικών αγαθών, από γλυκά και

κρασί μέχρι Η/Υ και πίνακες ζωγραφικής.

Ειδικά, οι εταιρείες πληροφορικής που ήταν οι πρώτες που εισέβαλαν σ’ αυτό το χώρο

του ηλεκτρονικού εμπορίου, ίδρυσαν μια καινούργια αγορά μέσω του internet και πρόσφεραν

online κάθε είδος προϊόντος λογισμικού, όπως επίσης και υπηρεσίες αναβαθμίσεις και τεχνική

υποστήριξη στους πελάτες της.

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυτής της μορφής αφορά την διενέργεια ηλεκτρονικών

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και αφορά κυρίως την αγορά προμηθειών.

Ένα παράδειγμα της κατηγορίας επιχείρηση προς επιχείρηση, μπορεί να είναι μια

Εταιρία, που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο παραγγελίας για τους προμηθευτές της, λαμβάνοντας

τιμολόγια και κάνοντας πληρωμές. Αυτή η κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργεί εδώ

και αρκετά χρόνια χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα τη τεχνολογία της Ηλεκτρονικής

Ανταλλαγής Εγγράφων (Electronic data interchange-EDI).

Το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ιδιαίτερα Μια άλλη μορφή

ηλεκτρονικού εμπορίου της κατηγορίας επιχείρηση προς επιχείρηση με τον όρο ηλεκτρονικές

αγορές B2B(B2B Marketplaces).

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχειρήσεις προς Δημόσια διοίκηση και Καταναλωτή προς

Δημόσια διοίκηση

Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν όλες συναλλαγές ανάμεσα σε εταιρείες ή ιδιώτες και

φορείς της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες πολιτείες δημοσιεύονται οι

λεπτομέρειες των προσεχών κυβερνητικών προμηθειών στο internet και οι εταιρείες μπορούν να

ανταποκριθούν ηλεκτρονικά. Αυτή η κατηγορία είναι ακόμη στα πρώτα της βήματα, αλλά

πρόκειται να επεκταθεί ραγδαία.

Page 12: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

12

Ήδη στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος κοινωνία της πληροφορίας

προγραμματίζεται να αναπτυχθούν πολλές εφαρμογές οι οποίες θα εξυπηρετούν τις συναλλαγές

των πολιτών αλλά με φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Σε αυτή την κατηγορία εφαρμογών ανήκει και το πρόγραμμα TAXIS το οποίο λειτουργεί

τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μέσω του οποίου μπορεί να γίνει υποβολή φορολογικών

δηλώσεων, δηλώσεων Φ.Π.Α κ.λπ.

Σύγκριση των βασικών κατηγοριών του Ηλεκτρονικού εμπορίου.

1) Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς καταναλωτή (B2C)

Προσομοιώνει το λιανικό εμπόριο και εφαρμόζεται από επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν

να πωλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, απευθείας στους τελικούς

καταναλωτές.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται έχουν την μορφή ηλεκτρονικών καταστημάτων στα

οποία έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης του internet για να δει και τελικά να αγοράσει

προϊόντα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν <<γνωρίζει>> τον κάθε <<ηλεκτρονικό>> πελάτη

δεδομένου ότι αυτός μπορεί να είναι κάθε χρήστης το internet.

Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών της κατηγορίας B2C είναι μικρότερη

από ότι στην κατηγορία B2B.

2) το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς επιχειρήσεις (B2B)

Προσομοιώνει το χονδρικό εμπόριο και εφαρμόζεται μεταξύ τύχη λύσεων (προμηθευτών

και αγοραστών).

Εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που θέλουν να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε άλλες

επιχειρήσεις.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται σήμερα έχουν τη μορφή των ηλεκτρονικών αγορών (e-

marketplaces).Οι εφαρμογές αυτές διαφοροποιούνται στο μοντέλο λειτουργίας τους,

ανάλογα με τον επιχειρησιακό κλάδο στον οποίο απευθύνονται.

Συνήθως οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών αγορών προσφέρονται σε επιχειρήσεις που

έχουν γίνει μέλη της αγοράς.

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μια ηλεκτρονική αγορά <<γνωρίζουν>> καλύτερα η

μία την άλλη δεδομένου ότι όλες είναι συνήθως μέλη της συγκεκριμένης αγοράς.

Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών της κατηγορίας B2B είναι μεγαλύτερη

από ότι στην κατηγορία B2C.

Page 13: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

13

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον τύπο τους

( παραγωγικές υπηρεσίες, εμπορικές κ.τ.λ.) μπορούν να επιλέξουν και να εφαρμόσουν την

μορφή ηλεκτρονικού εμπόριο η οποία θα τους προσφέρει τα πιο θετικά αποτελέσματα. Είναι

δυνατόν όμως μια επιχείρηση να εφαρμόσει και τους δύο τύπους ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για παράδειγμα μια επιχείρηση που πουλά απευθείας σε καταναλωτές μπορεί να

συμμετέχει σε μια ηλεκτρονική αγορά για να προμηθεύεται πρώτες ύλες ( να εφαρμόζει B2B

ηλεκτρονικό εμπόριο) και να αναπτύξει και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για να υποστηρίξει τις

απευθείας πωλήσεις της μέσω του internet ( Να εφαρμόσει δηλαδή και B2C ηλεκτρονικό

εμπόριο).

Διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές (e­marketplace)

Εάν και το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς καταναλωτή είναι πιο γνωστό η

πραγματικότητα είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς επιχείρηση είναι το πρώτο

το οποίο εμφανίστηκε και ο τύπος του σήμερα είναι πιο ανεπτυγμένος σε επίπεδο όγκου

συναλλαγών. Το EDI (Electronic Data Interchange) η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων

μεταξύ των επιχειρήσεων, αποτέλεσε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το υψηλό

όμως κόστος για την εφαρμογή του περιόρισε την χρήση του. Η έλευση του internet άνοιξε

νέους δρόμους σε σχέση με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα αφθονώντας στην σημερινή

εποχή στην λειτουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών αγορών,( εξειδικευμένων δηλαδή

δικτυακών τόπων) που διαφοροποιούνται κατά βιομηχανικό κλάδο.

Οι ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές (electronic marketplaces) είναι εξειδικευμένοι

δικτυακοί τόποι, όπου πολλαπλοί προμηθευτές και αγοραστές πραγματοποιούν επιχειρηματικές

συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.

Κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών

Ανάλογα με το πιο συναλλασσόμενο μέρος δημιουργεί την ηλεκτρονική αγορά και καλεί

τις άλλες πλευρές σε συναλλαγή, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες διεπιχειρηματικών αγορών:

1η Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (buyer-driven), όπου ηλεκτρονική αγορά

δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό ( ένωση) αγοραστών, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από

τον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο και ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του

internet.

Page 14: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

14

2η Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-driven), όπου ηλεκτρονική αγορά

δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό ( ένωση) προμηθευτών ή πολιτών οι οποίοι ενδιαφέρονται

να πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του internet.

3η Ανεξάρτητες αγορές (Independent) , όπου η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται με

σκοπό να προσελκύσει τόσο αγοραστές όσο και προμηθευτές. Στόχος των ανεξάρτητων αγορών

είναι να φέρουν σε επαφή τους αγοραστές με τους προμηθευτές ώστε να γίνουν εμπορικές

συναλλαγές μεταξύ τους.

4η Αγορές καθοδηγούμενες από παροχές τεχνολογιών (technology providers) , όπου

ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται από κάποια εταιρία πληροφορικής με σκοπό να παρέχει τις

υπηρεσίες της, σε αγοραστές και προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών.

Από στοιχεία προκύπτει ότι η πιο συνηθισμένη κατηγορία είναι αυτή των ανεξάρτητων

ηλεκτρονικών αγορών με τις αγορές που είναι καθοδηγούμενες από τους αγοραστές να

ακολουθούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη της ομάδας εργασίας ΟΕ Β2 του E-Business Forum,

τα ποσοστά εμφάνισης των ηλεκτρονικών αγορών ανά κατηγορία είναι:

Ανεξάρτητες αγορές (independent) 64%

Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (buyer-driven) 29%

Αγορές καθοδηγούμενες από παροχές τεχνολογικών εφαρμογών (technology

providers) 5%

Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-driven) 2%

Η εξέλιξη ηλεκτρονικών αγορών

Σήμερα οι συναλλαγές από επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B) είναι οι κυριότερες

ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές με ποσοστό που ξεπερνά το 70% της συνολικής αξίας των

ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς καταναλωτή (B2C) το

ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς επιχείρηση (B2B) το οποίο βρίσκει σήμερα έκφραση

μέσω των ηλεκτρονικών αγορών (Marketplace) παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και αυτό

γιατί:

1. Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων είναι συνήθως μεγαλύτερου όγκου από

συναλλαγές του λιανικού εμπορίου το οποίο προσομοιώνει η κατηγορία B2C.

2. η ανασφάλεια των πωλητών- αγοραστών είναι υψηλότερη απ' ότι στην κατηγορία B2C.

Δεδομένου ότι οι εμπορικές πράξεις γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων, τόσο αυτός πού

Page 15: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

15

πουλά όσο και αυτός που αγοράζει μπορεί να διερευνήσει ποιο είναι το άλλο

συναλλασσόμενο μέρος.

3. Οι ηλεκτρονικές αγορές όπως προαναφέρθηκε είναι συνήθως προσαρμοσμένες στις

ανάγκες του κλάδου στον οποίο ανήκουν και γι' αυτό το λόγο εξυπηρετούν συνήθως

καλύτερα τις ανάγκες ( τόσο η πληροφόρηση όσο και σε υπηρεσίες) τόσο των

αγοραστών όσο και των καταναλωτών.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχουν οι διεπιχειρηματικές

αγορές για τις επιχειρήσεις, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αναμένεται να συνεχιστεί η ανάπτυξή

τους τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα.

Ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 7 επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως

ηλεκτρονικές αγορές.

Δύο οριζόντιες ηλεκτρονικές αγορές (σε πολλούς κλάδους):

Business Exchanges

CosmoOne

Τέσσερις κάθετες ηλεκτρονικές αγορές (σε ένα μόνο κλάδο):

Yassas.com (στον χώρο της φιλοξενίας)

Retail@link (στο χώρο του λιανεμπορίου)

B2B construct (στο χώρο των κατασκευών)

E-logistics (στο χώρο των logistics)

Και τέλος η IS-Impact η οποία είναι πάροχος λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν που

υποστηρίζει κάθετες υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν τομείς (κυρίως λιανεμπόριο αλλά

και τηλεπικοινωνίες) και γι’ αυτόν τον λόγο μπορεί να θεωρηθεί και κάθετη και οριζόντια

ηλεκτρονική αγορά.

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων υπολογίζεται σε 2.250, ενώ ο

αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματικά διεξάγουν συναλλαγές μέσω των ηλεκτρονικών

αγορών εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τις 1.500. Επίσης υπάρχει ένας απροσδιόριστος αριθμός

Page 16: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

16

ελληνικών εταιριών που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών αγορών του

εξωτερικού.

Τα ελληνικά καταστήματα μέσω των οποίων δύναται να πραγματοποιήσουν οι

καταναλωτές τις ηλεκτρονικές τους αγορές είναι πολυάριθμα. Μερικά από τα πιο γνωστά

ηλεκτρονικά καταστήματα είναι τα εξής:

www.e-shop.gr

www.plaisio.gr

www.my-shop.gr

www.ote-shop.gr

www.papasotiriou.gr

www.multirama.gr

www.shop21.gr

www.syncom.gr

www.healthstores.gr

www.microland.gr

www.digitalshop.gr

www.e-germanos.gr

www.compactdisclub.gr

bestseller.hypermart.net

www.hermeion.gr

www.1oneway.gr

www.agora.gr

Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C

Οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C είναι τα γνωστά ηλεκτρονικά

καταστήματα τα οποία πωλούν on-line ( απευθείας μέσω internet) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

τους στους τελικούς αποδέκτες- καταναλωτές.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο του τύπου B2C προσομοιάζει με το λιανικό εμπόριο όπου τα

προϊόντα ( ή υπηρεσίες) απευθύνονται όχι σε επιχειρήσεις αλλά σε τελικούς καταναλωτές.

Page 17: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

17

Πλεονεκτήματα εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C

Πλεονεκτήματα από την πλευρά των καταναλωτών:

1. Δυνατότητα επιλογής από τη παγκόσμια αγορά: Στην περίοδο προ του ηλεκτρονικού

εμπορίου ο καταναλωτής είχε να επιλέξει τα προϊόντα από τη τοπική αγορά στην

οποία διαβίωνε ή από κοντινές αγορές στις οποίες μπορούσε να μεταβεί σχετικά

εύκολα. Αυτό οδηγούσε στο φαινόμενο οι αγορές να διαμορφώνονται από τους

προμηθευτές. Όλα αυτά αλλάζουν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τώρα ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιλογής. Η αγορά εκτείνεται πέραν των

τοπικών γεωγραφικών συνόρων και ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει και να

επιλέξει.

2. Δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δεν βρίσκονται στις τοπικές αγορές: Όπως

αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη

δυνατότητα στους καταναλωτές για επιλογή από την παγκόσμια πλέον αγορά. Αυτό

δίνει και επιπλέον δυνατότητα στον καταναλωτή να βρει και να αγοράσει προϊόντα

τα οποία δεν μπορούσε να βρει στην τοπική αγορά. Με την εφαρμογή του

ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί από το σπίτι του και μέσω του internet να ψάξει σε

βιβλιοθήκες και on-line βιβλιοπωλεία σε όλο τον κόσμο να εντοπίσει και να

αγοράσει αυτά που χρειάζεται.

3. Η οικονομία χρόνου: Η αγορά ενός αγαθού με τον συμβατικό τρόπο απαιτεί κάποια

διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο. Μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου ο καταναλωτής

αγοράζει αγαθά από το σπίτι του, χωρίς να χρειασθεί να μετακινηθεί ή να περιμένει

σε ουρές, ενώ το προϊόν παραδίδεται εκεί που ο αγοραστής επιθυμεί χωρίς να

χρειαστεί να το μεταφέρει ο ίδιος. Η οικονομία χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική για

κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, όπως οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω του

ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκουν τρόπο να επισκεφθούν τις εικονικές πλέον αγορές.

4. Αγορές 24 ώρες το 24ωρο: Ενώ σημαντικές αγορές λειτουργούν συγκεκριμένο

ωράριο καθημερινά, οι αγορές του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ανοιχτές 24 ώρες το

24 ωρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να συναλλαχτεί ακόμη και στις 5 η

ώρα το πρωί.

5. Εύρεση αγοραστικών ευκαιριών και εκπτώσεων: Η δυνατότητα της επιλογής

προϊόντων από όλον τον κόσμο δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία για να

εντοπίσουν αγοραστικές ευκαιρίες, προσφορές και εκπτώσεις και τελικά να

αποκτήσουν τα προϊόντα που θέλουν σε χαμηλότερες τιμές πολλές φορές από αυτές

της τοπικής αγοράς.

Page 18: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

18

6. Απόλαυση ποιοτικότερων υπηρεσιών: Η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των

επιχειρήσεων, που προέρχεται από τη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου και την

παγκοσμιοποίηση των αγορών, η δυνατότητα που αποκτά ο καταναλωτής να

συγκρίνει τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων καθώς και τις υπηρεσίες

που παρέχουν οι διάφορες εταιρείες οδηγεί τελικά στη δημιουργία καταναλωτών με

γνώση της αγοράς καταναλωτών με απαιτήσεις κάτι που οδηγεί και στην βελτίωση

της ποιότητας των υπηρεσιών που τους παρέχονται.

7. Οι καταναλωτές συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση των αγορών: Η

δυνατότητα σύγκρισης και επιλογής δίνει δύναμη στους καταναλωτές οι οποίοι ενώ

πρώτα ήταν αποδέκτες των προϊόντων που διακινούνταν στις τοπικές αγορές μέσω

των δικτύων των προμηθευτών, τώρα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων

και είναι αυτοί πλέον που καθοδηγούν τις αγορές.

Πλεονεκτήματα από τη πλευρά των επιχειρήσεων:

1. Κατάργηση των στενών γεωγραφικών ορίων των τοπικών αγορών: Το πιο σημαντικό

πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου τύπου B2C είναι ότι δίνει στις επιχειρήσεις

τη δυνατότητα να επεκταθούν έξω από τα γεωγραφικά όρια των αγορών στις οποίες

ήδη δραστηριοποιούνται.

2. Χαμηλότερα κόστη επέκτασης στην παγκόσμια αγορά: Η επέκταση στην παγκόσμια

αγορά απαιτεί από τις επιχειρήσεις πολύ μεγάλες επενδύσεις. Δεν είναι παράξενο ότι

από αυτή τη διαδικασία αποκλείονται λόγω κόστους σχεδίου όλες οι μικρές και

μικρομεσαίες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν πόρους για να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις τέτοιων επεκτάσεων. Εδώ το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να προσφέρει

μοναδικές ευκαιρίες σε μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες μια και τα κόστη

επενδύσεις είναι ασύγκριτα μικρότερα.

3. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας: Οι επιχειρήσεις από τη μια πλευρά επεκτείνονται

σε νέες αγορές και απ' την άλλη αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τον αυξανόμενο

ανταγωνισμό στις τοπικές τους αγορές. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του

ηλεκτρονικού εμπορίου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

αποτελεί σημείο κλειδί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε μακρό χρόνο.

4. Ελάττωση της προμήθειας της αλυσίδας: Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου

οδηγεί σε ελάττωση της προμηθευτικής αλυσίδας μεταξύ του παραγωγού και του

τελικού καταναλωτή, δεδομένου ότι μπορεί να εξαλειφθούν εντελώς σε ορισμένες

Page 19: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

19

περιπτώσεις όλοι οι μεσάζοντες και να αποκατασταθεί απευθείας επικοινωνία μεταξύ

παραγωγού και καταναλωτή.

5. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών: Μια ιδιαίτερη σημαντική δυνατότητα που

ανοίγει το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αυτή της βελτίωσης των παρεχόμενων

υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας προσφέρουν

δυνατότητες για βελτίωση της ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και των

συνοδευτικών υπηρεσιών. Η Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού

εμπορίου για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι κλειδί στην επίτευξη

αυτού του στόχου.

6. νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες: Ο/Η Επιχειρηματίας έχει πλέον τη δυνατότητα να

συγκρίνει προμηθευτές, να αγοράσει υπηρεσίες και υλικά από όλον τον κόσμο και να

υλοποιεί επιχειρηματικές συνεργασίες. Η << ηλεκτρονική αγορά>> αποτελεί από

μόνη της ένα νέο επιχειρηματικό κόσμο, όπου οι δυνατότητες για ανάπτυξη της

επιχειρηματικότητας είναι ακόμη πολύ μικρές.

Συνοπτικά παρουσιάζονται σε πίνακα τα πλεονεκτήματα για καταναλωτές και επιχειρήσεις:

Από τη πλευρά των καταναλωτών

Δυνατότητα επιλογής από τη παγκόσμια αγορά.

Δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δεν βρίσκονται στις τοπικές αγορές.

οικονομία χρόνου, αγορές 24 ώρες το 24ωρο.

Εύρεση αγοραστικών ευκαιριών και εκπτώσεων.

Απολαύσει ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Οι καταναλωτές συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση των αγορών.

Από τη πλευρά των επιχειρήσεων

κατάργηση των στενών γεωγραφικών ορίων των τοπικών αγορών.

Χαμηλότερα κόστη επέκτασης στην παγκόσμια αγορά.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ελάττωση της προμηθευτικής αλυσίδας.

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Page 20: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

20

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η ευρεία διάδοση του διαδικτύου, ως ένα παγκόσμιο μέσο μεταφοράς και ανταλλαγής

πληροφοριών επιτρέπει στους χρήστες του, καθώς και στις σύγχρονες επιχειρήσεις τη

χρησιμοποίησή του για άμεση επικοινωνία, είτε με σκοπό την κοινωνική επαφή, είτε με

συνεργάτες και προμηθευτές με σκοπό τη διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών.

Είναι αντιληπτό ότι σε αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη του, οφείλονται διάφορα προβλήματα

ασφάλειας πληροφοριών, που αφορούν στην εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας- μυστικότητας,

ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των διακινούμενων δεδομένων (Schumacher, 1997).

Συγκεκριμένα για να γίνει αντιληπτή η φύση των προβλημάτων αναπτύσσουμε τους

όρους:

Εμπιστευτικότητα (confidentiality) : Είναι έννοια στενά συνδεδεμένη με την

ιδιωτικότητα (privacy) και την μυστικότητα (secrecy). Αναφέρεται στην μη

αποκάλυψη των ευαίσθητων πληροφοριών σε χρήστες που δεν έχουν κατάλληλη

εξουσιοδότηση.

Ακεραιότητα (integrity) : Αφορά τη δυνατότητα τροποποιήσεων (προσθήκες,

διαγραφές και μεταβολές) των πληροφοριών. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει

τέτοιες ενέργειες μόνο σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες. Με αυτόν τον

τρόπο διαφυλάσσεται η ακρίβεια και η πληρότητα των διακινούμενων

δεδομένων.

Διαθεσιμότητα (availability) : Αναφέρεται στην δυνατότητα άμεσης πρόσβασης

στις πληροφορίες, στις υπηρεσίες και γενικότερα σε όλους τους πόρους της

Page 21: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

21

πληροφορικής τεχνολογίας όταν ζητούνται, χωρίς αδικαιολόγητες

καθυστερήσεις.

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι κάθε μεταφορά πληροφορίας, θα πρέπει σαφώς να είναι

ασφαλής και αξιόπιστη. Ειδάλλως οι χρήστες του διαδικτύου δεν θα έχουν την πεποίθηση ότι η

επικοινωνία τους και τα δεδομένα που ανταλλάσσουν, είναι ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη

πρόσβαση ή παραποίηση, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στον να χρησιμοποιούν

το διαδίκτυο ευρύτερα ως μέσο διακίνησης κρίσιμων πληροφοριών τους ( όπως αριθμούς

πιστωτικών καρτών κ.α.).

Οι ασφαλείς συναλλαγές είναι καθοριστικά σημαντικές, διότι καθιερώνουν την

εμπιστοσύνη για την οποιαδήποτε ηλεκτρονική εταιρία. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ,

ότι σε κάθε επαγγελματική επικοινωνία υπάρχουν τέσσερα πράγματα που πρέπει απαραιτήτως

να πιστοποιηθούν , για να οριστεί εμπιστοσύνη :

Η ταυτότητα κάθε ομάδας που επικοινωνεί

Η εγγυημένη μυστικότητα των συναλλαγών

Η πίστη ότι η συναλλαγή δεν έχει τροποποιηθεί

Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι η συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί

Κίνδυνοι ηλεκτρονικών συναλλαγών

Προκειμένου να εστιάσουμε στους κινδύνους που απειλούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

καλό είναι να ορισθεί τι είναι κίνδυνος.

Κίνδυνος λοιπόν, είναι κάθε απειλή που σκοπό έχει να βλάψει την ακεραιότητα των

ηλεκτρονικών συναλλαγών και να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε πληροφορία, που μπορεί να

αποκομίσει παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά τους.

Οι κίνδυνοι λοιπόν που ελλοχεύουν (Πασχόπουλος,2000), κατά τη διάρκεια των

ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι:

Η υποκλοπή δεδομένων, δηλαδή η αποκάλυψη πληροφοριών. Το γεγονός αυτό,

συμβαίνει όταν ο χρήστης καταφέρνει να υποκλέψει δεδομένα που μεταδίδονται σε μια

διαδικτυακή επικοινωνία.

Ενδεχόμενη ζημία: Η παράνομη υποκλοπή μπορεί να προξενήσει βλάβη, τόσο ως

παραβίαση ιδιωτικής ζωής των ατόμων όσο και ως μέσω εκμετάλλευση των δεδομένων

που έχουν υποκλαπεί, όπως συναισθηματικών ή στοιχείων από πιστωτικές κάρτες για

εμπορικό κέρδος ή δολιοφθορά.

Page 22: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

22

Η καταστροφή / μαζική αλλοίωση δεδομένων, δηλαδή όταν ο χρήστης τροποποιεί ή

πλαστογραφεί δεδομένα, καθώς και όταν εισάγει παραποιημένα και πλαστά δεδομένα

σε μεταδιδόμενα μηνύματα.

Οι απάτες ( ψεύτικες συναλλαγές) , η περίπτωση όπου κάποιος έχει μπει στο σύστημα

κάποιου ηλεκτρονικού καταστήματος και έχει γράψει στοιχεία για ανύπαρκτες

συναλλαγές ή τροποποιεί τη διεύθυνση παράδοσης κάποιας παραγγελίας, με σκοπό το

προϊόν να πάει αλλού.

Η άρνηση εξυπηρέτησης, όταν ένας χρήστης ενεργεί με σκοπό να αποτρέψει τη διάθεση

πόρων και υπηρεσιών προς νόμιμους χρήστες. Στα δικτυακά περιβάλλοντα, είναι

συνηθισμένη η παρεμπόδιση της μετάδοση πληροφοριών, είτε με τη μετατροπή τους,

είτε με τη καθυστέρηση τους. Επιπλέον, η κατανάλωση, κλοπή και καταστροφή των

πόρων είναι και αυτά παραδείγματα κινδύνων αυτού του είδους, δηλαδή τις ρωγμές

διαθεσιμότητας.

Ενδεχόμενη ζημία: Είναι επιθέσεις που έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν προβλήματα

στη λειτουργία του συστήματος ή του δικτύου που πλήττουν ώστε να το εμποδίσουν να

προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι προορισμένο στους νόμους χρήστες του.

Η μεταμφίεση, όταν ένας χρήστης υποκρίνεται ότι είναι κάποιος άλλος προκειμένου να

έχει εξουσιοδοτήσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να κλέψει πληροφορίες ή να

εκμεταλλευτεί υπηρεσίες ή να εκκινήσει συναλλαγές που προκαλούν οικονομικές

απώλειες ή δυσχέρειες σε οργανισμό.

Ενδεχόμενη ζημία: Η παραπλάνηση ατόμων φορέων, είναι επιζήμια κατά

διαφορετικούς τρόπους. Οι πελάτες ενδέχεται να τηλε-φορτώσουν κακόβουλο

λογισμικό, από δικτυακό τόπο που παρουσιάζεται ως έμπιστη πηγή. Ενδέχεται να

δοθούν εμπιστευτικές πληροφορίες λάθος άτομα. Η παραπλάνηση, είναι δυνατόν να

οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης ηλεκτρονικών συμβάσεων και άλλα. Η μεγαλύτερη

ίσως ζημιά είναι το γεγονός, ότι η έλλειψη επαλήθευσης ταυτότητας αποτρέπει

δυνητική πελατεία.

Page 23: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

23

Η κατάχρηση, δηλαδή η χρήση πληροφοριακών αγαθών αλλά και των υπολοίπων πόρων

για διαφορετικούς σκοπούς από τους προκαθορισμένους, γεγονός που προκαλεί άρνηση

εξυπηρέτησης, αύξηση κόστους λειτουργίας και δυσφήμηση.

Mη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών (hacking ,

cracking) . Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο

υπολογιστών πραγματοποιείται συνήθως κακόβουλα με την πρόθεση αντιγραφής,

τροποποίησης ή καταστροφής δεδομένων ( παρείσφρηση) .

Ενδεχόμενη ζημία: ενώ η εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση αρχίζει ως μια διαδικασία

παρενόχλησης, αναδεικνύει τα τρωτά σημεία των δικτύων πληροφοριών και παρακινεί

άτομα με εγκληματική ή δόλια πρόθεση να εκμεταλλευτούν αυτές τις αδυναμίες.

Τα Spyware, είναι μικρά προγράμματα που μπαίνουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

χωρίς να το καταλαβαίνουμε και στέλνουν πληροφορίες στον αποστολέα τους σχετικά

με το λειτουργικό μας σύστημα, τις ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε, το εάν

χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για αγορές κ.λπ.

Οι Dialers, είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν την τηλεφωνική γραμμή για να

καλέσουν τηλέφωνο έναν αριθμό, που δημιουργεί υψηλότερα κόστη ( για παράδειγμα

090), ώστε να πληρωθεί η εταιρία για τις υπηρεσίες που προσφέρει από εμάς.

Το Phising, με τον όρο phising δεν χαρακτηρίζεται κάποιο πρόγραμμα, αλλά η

προσπάθεια ορισμένων να εκμαιεύσουν κρίσιμα δεδομένα ( όπως είναι οι αριθμοί

πιστωτικών καρτών, password κ.τ.λ.), προσποιούμενοι ότι είναι κάποιος φορέας, που το

υποψήφιο θύμα τους εμπιστεύεται (Τράπεζες, εταιρείες τηλεφωνίας κ.τ.λ.)

Τα αυτόνομα κακόβουλα προγράμματα, όπως οι Ιοί, τα Σκουλήκια και οι Δούρειοι Ίπποι

(Trojan horses). Τα συγκεκριμένα αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή.

Λύσεις που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές στο διαδίκτυο

Όταν συνδεόμαστε με το διαδίκτυο, είτε ανήκουμε σε κάποια ηλεκτρονική εταιρία, είτε

ως απλοί χρήστες, συνδεόμαστε με εκατομμύρια άλλα δίκτυα και δισεκατομμύρια άλλους

Page 24: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

24

χρήστες. Η σύνδεση αυτή μας επιτρέπει να είναι κοινή μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Το

πρόβλημα τίθεται, διότι υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να είναι εμπιστευτικές, δηλαδή να

μην διατίθεται σε όλους. Παρόλα αυτά πολλοί χρήστες βρίσκουν τρόπους για να καρπώνονται

την οποιαδήποτε πληροφορία, έστω και αν αυτή είναι απόρρητη.

Ο σκοπός οποιασδήποτε λύσης ασφαλείας, είναι να εμποδίσει οποιονδήποτε να κλέψει,

να καταστρέψει ή κατ' άλλο τρόπο να φθάσει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η ασφάλεια μιας

εταιρείας είναι πραγματικά διπλής όψης: εμπιστευτικές πληροφορίες και ακεραιότητα. Με άλλα

λόγια ένα σύστημα ασφαλείας χρησιμεύει για να εμποδίσουμε κάποιον που επιτίθεται να

αποσπάσει ή να καταστρέψει τα δεδομένα που ενυπάρχουν σε ένα δίκτυο και να σταματήσει

κάποιον, που επιτίθεται προκειμένου να προσβάλει τη υπόληψη της εταιρίας.

Έχοντας λοιπόν αναλύσει που αποσκοπεί κάθε λύση ασφαλείας και αφού έχουμε

προαναφέρει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άτομα από τη σύνδεσή τους με το

διαδίκτυο, αναφέρουμε τις πιθανές λύσεις που θα τους προστατέψουν από οποιαδήποτε απειλή,

αυτές είναι:

Κρυπτογράφηση (cryptography) : Είναι η προστασία ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένες

αποκάλυψη πληροφοριών, δηλαδή διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Η τεχνολογία της είναι σχεδόν συνώνυμη της λειτουργίας της, εξαιτίας του κυρίαρχου

ρόλου της.

Περιλήψεις μηνυμάτων και ψηφιακές υπογραφές (message digest & digital signatures):

Συντελούν στην ακεραιότητα των δεδομένων, διότι παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού

παραποίησης και ανάκτησης δεδομένων. Σαφώς με τη βοήθεια της κρυπτογράφησης.

Ψηφιακά πιστοποιητικά (certificates) : Παρέχουν προστασία από τη αδυναμία

απάρνησης, δηλαδή από τη μη ανάληψη ευθύνης ενός αποστολέα ότι εκείνος έστειλε

συγκεκριμένα δεδομένα, καθώς και από την άρνηση ενός παραλήπτη ότι παρέλαβε

κάποια δεδομένα. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη, από το συνδυασμό των άνωθεν

μηχανισμών προστασίας ακεραιότητας δεδομένων, με υποδομές υποστήριξης και

διακίνησης ψηφιακών πιστοποιητικών. Εποπτείες ή αρχές πιστοποίησης αναλαμβάνουν

την ευθύνη, ως τρίτες έμπιστες οντότητες, της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης

μεταξύ των επικοινωνούντων μερών.

Αναγνώριση και πιστοποίηση (identification & authentication) : Η απαίτηση

πληροφοριών πιστοποίησης, που διακινούνται συνήθως κρυπτογραφημένα, είναι αυτές

που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη ταυτότητα των δύο μερών που επικοινωνούν. Ο

έλεγχος αυθεντικότητας αφορά δύο διακεκριμένες περιπτώσεις:

1. Την ταυτότητα των χρηστών

Page 25: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

25

2. Την ταυτότητα των συστημάτων ως αφετηρίες πηγές προέλευσης μηνυμάτων

Έλεγχος προσπέλασης και εξουσιοδοτήσεις (access control & authorizations) : η

προστασία ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων, είτε είναι υλικό ( δικτυακό

υλικό, μονάδες αποθήκευσης κ.τ.λ.), είτε λογισμικό ( κώδικας που εκτελείται ή πρόκειται

να εκτελεστεί), είτε δεδομένα. Μηχανισμοί όπως οι λίστες ελέγχου προσπέλασης και οι

ετικέτες ασφαλείας, χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της προσπέλασης πόρων. Τα

δικαιώματα προσπέλασης είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που συσχετίζουν ένα

σύστημα πελάτη, με ένα σύστημα διανομέα και καθορίζουν αν ο πελάτης θα αποκτήσει

συγκεκριμένου τύπου προσπέλαση, σε ένα συγκεκριμένο πόρο του διανομέα. Βέβαια

στην περίπτωση του διαδικτύου πολύ συχνά, ανάλογα με τη χρονική στιγμή, οι ρόλοι

αλλάζουν και ο διανομέας λειτουργεί ως πελάτης και το αντίστροφο. Η ασφάλεια οφείλει

κάθε φορά να βλέπει και προς τις δύο κατευθύνσεις ροής πληροφοριών.

Επίβλεψη και υπευθυνότητα (auditing & accountability) : Καταγράφουν τις δηλώσεις

ταυτότητας και τις ενέργειες των χρηστών ( αλλά και των συστημάτων) που αποκτούν

πρόσβαση σε προστατευμένους πόρους.

Ελέγχου και αποδοτικότητας του δικτύου (efficiency controls) : Πρόκειται για

μηχανισμούς που καταγράφουν και παρακολουθούν τη συνολική απόδοση του

συστήματος και τη κίνηση του διαδικτύου, με σκοπό στην αποτροπή καταστάσεων

άρνησης εξυπηρέτησης.

Υποστήριξης συνεργασίας των υπηρεσιών ασφαλείας που προσφέρονται από εφαρμογές:

Οι εφαρμογές που εκτελούνται στο διαδίκτυο, διαθέτουν ενδεχομένως χαρακτηριστικά

ασφαλείας που πρέπει να μπορούν να κληθούν και να λειτουργήσουν με ενιαίους

τρόπους. Η έννοια υποστήριξης ενός βασικού πλαισίου συνεργασίας ασφαλών

εφαρμογών, προωθείται μέσω τεχνολογιών Generic Security Service API, Generic

Cryptographic Service API και Generic Audit Service API.

Antivirus: είναι ο κύριος τρόπος άμυνας, δηλαδή το λογισμικό κατά των ιών, που

διατίθεται σε διάφορες μορφές, για παράδειγμα σαρωτές ιών και απολυμαντές, που

εντοπίζουν και αχρηστεύουν γνωστούς ιούς. Το κύριο ελάττωμα τους είναι ότι δεν

εντοπίζουν εύκολα νέους ιούς, ακόμα και με τακτική ενημέρωση. Άλλο παράδειγμα

άμυνας κατά των ιών είναι ο ελεγκτής ακεραιότητας. Για να μπορέσει ένας ιός να

προσβάλει έναν υπολογιστή, θα πρέπει να αλλάξει κάτι στο σύστημα αυτό. Ο έλεγχος

ακεραιότητας θα μπορούσε να εντοπίζει τις εν λόγω αλλαγές, ακόμα και αν έχουν

προκληθεί από αγνώστους ιούς.

SSL και IPsec : Οι απόπειρες εισαγωγής της επαλήθευσης ταυτότητας στα δίκτυα και

πόσο μάλλον στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με τη εισαγωγή του πρωτοκόλλου SSL,

Page 26: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

26

αποτελεί χρήσιμο βήμα για τη διασφάλιση ορισμένου επίπεδου τήρησης του απορρήτου.

Τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) χρησιμοποιούν SSL και IPsec για επικοινωνίες μέσω

επισφαλών διαδικτυακών και ανοικτών καναλιών, φυλάσσοντας δεδομένο επίπεδο

ασφάλειας. Οι λύσεις αυτές είναι ωστόσο περιορισμένης χρησιμότητας, δεδομένου ότι

βασίζονται σε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι τα

πιστοποιητικά αυτά δεν έχουν παραχαραχθεί. Η εξασφάλιση αυτή μπορεί να παρέχεται

από τρίτο μέρος, που συχνά αναφέρεται ως «Αρχή Πιστοποίησης», ή στην οδηγία για τις

ηλεκτρονικές υπογραφές « Πάροχος Υπηρεσίας Πιστοποίησης». Το πρόβλημα που

αφορά στην ευρύτερη αποδοχή της λύσης αυτής είναι παρεμφερές με το πρόβλημα της

κρυπτογράφησης- πρόκειται για την ανάγκη διαλειτουργικότητας και διαχείρισης

κλειδιού. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τα VPN, καθώς μπορούν να αναπτυχθούν

ιδιόκτητες λύσεις- πρόκειται όμως για μείζον εμπόδιο σε δημόσια δίκτυα.

Firewalls: Η πλέον κοινή μέθοδος προστασίας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης

είναι οι έλεγχοι συνθηματικού και η εγκατάσταση firewall. Ωστόσο, με αυτά παρέχεται

περιορισμένη μόνο προστασία, και πρέπει να συμπληρώνεται και από άλλους ελέγχους

ασφαλείας, όπως η αναγνώριση επιθέσεων, η ανίχνευση παρείσφρησης και οι έλεγχοι

στο επίπεδο εφαρμογής.

Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι θα πρέπει να είναι δυνατή η αποθήκευση και η ανάκτηση,

αλλά όχι η αναπαραγωγή του. Λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού χρήματος ( ψηφιακές

πληροφορίες αποθηκευμένες σε κάποιο μέσο), οι διαδικασίες ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει

να προστατεύουν όλες τις συμβαλλόμενες πλευρές από κάθε εξωτερική επέμβαση στις

πληροφορίες αυτές.

Η σημαντικότερη ανάγκη ασφαλείας που παρουσιάζεται στη μέθοδο του ηλεκτρονικού

χρήματος είναι η ανάγκη για ανωνυμία των συναλλαγών, η οποία εκπληρώνεται με επιτυχία. Η

ανωνυμία των συναλλαγών αποτελεί ένα από τα σοβαρά πλεονεκτήματα της μεθόδου. Μια λύση

που αναπτύχθηκε από την DigiCash επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν την ανωνυμία τους.

Ο εν λόγω μηχανισμός, που ονομάζεται « blind signature », επιτρέπει στον αγοραστή να λάβει

ηλεκτρονικό χρήμα από μια τράπεζα χωρίς η τράπεζα να μπορεί να συσχετίσει το όνομα του

αγοραστή με τις χρηματοροές (tokens) που του διανέμονται. Η τράπεζα πρέπει να εκτιμήσει το

token που λαμβάνει από τον έμπορο, μέσω της ψηφιακής στάμπας που έχει αρχικά τοποθετηθεί

στις χρηματοροές (tokens) του χρήστη αλλά η τράπεζα δεν μπορεί να καταλάβει ποιος έκανε την

πληρωμή.

Page 27: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

27

Επιπλέον για να διασφαλίσει ότι κάθε χρηματοροή (token) χρησιμοποιείται μόνο μια

φορά, η τράπεζα καταγράφει τον σειριακό αριθμό κάθε token που ξοδεύεται. Αν ο σειριακός

αριθμός του token υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων, τότε η τράπεζα έχει εντοπίσει κάποιον που

προσπάθησε να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία φορές το token και θα πληροφορήσει τον

έμπορο ότι αυτή η χρηματική μονάδα είναι άχρηστη.

Οι ηλεκτρονικές επιταγές χρησιμοποιούν τη τεχνολογία των ψηφιακών υπογραφών. Από

άποψη ασφάλειας, η ηλεκτρονική επιταγή θεωρείται καλύτερη από την έντυπη επιταγή. Και

αυτό, γιατί ο αποστολέας, μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του από μια απάτη. Αυτό γίνεται με

τη κωδικοποίηση του αριθμού του λογαριασμού του με το δημόσιο κλειδί της τράπεζας, χωρίς

έτσι να αποκαλύπτει τον αριθμό του λογαριασμού του στον έμπορο.

Επιπλέον το σενάριο αυτό, εμπλουτίζεται με μηχανισμούς ασφαλείας ( π.χ. έλεγχος

ταυτότητας πελάτη και εμπόρου). Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ύπαρξη μιας γκάμας

συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών με πιστωτικές κάρτες. Δύο από τα χαρακτηριστικά που

προσδιορίζουν και διαφοροποιούν τα συστήματα αυτά, είναι το επίπεδο της ασφάλειας των

συναλλαγών και το λογισμικό που απαιτείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ( αγοραστής,

προμηθευτής, τράπεζα).

Κατά τη διάρκεια μιας δικτυακής συναλλαγής, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ενός

αγοραστή μπορούν να μεταφερθούν με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος θεωρείται μη ασφαλής

και υποστηρίζει την αποστολή των στοιχείων της ηλεκτρονικής πληρωμής από τον πελάτη στον

έμπορο (ή την τράπεζα) σε μη κρυπτογραφημένη μορφή. Η μέθοδος αυτή κρίνεται ως μη

ασφαλής γιατί κατά τη μεταβίβαση των στοιχείων μπορεί να παρεισφρήσει κάποιος «

εισβολέας» και να τροποποιήσει τα στοιχεία της συναλλαγής ή ακόμη και να τα υποκλέψει. Ο

δεύτερος τρόπος, θεωρείται πιο ασφαλής και προβλέπει την κρυπτογράφηση όλων των

πληροφοριών που σχετίζονται με την πληρωμή πριν την αποστολή τους στον έμπορο (ή την

τράπεζα) μέσω του internet.

Για την αποφυγή της παρεμβολής κάποιου τρίτου κατά τη διεξαγωγή συναλλαγών

μεταξύ πελάτη και εμπόρου, μια καλή επιλογή αποτελεί εκείνος ο συνδυασμός web browser και

web server που θα υποστηρίζει το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL). Η χρησιμοποίηση

web server και web browser που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL, ασφαλίζει την προστασία

των δεδομένων από κάποιο τρίτο. Δεν εγγυάται όμως ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα

χρησιμοποιηθούν σκόπιμα από τον έμπορο ( για παράδειγμα, χρήση των στοιχείων της

πιστωτικής κάρτας από τον έμπορο για τη διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων αγορών), θα

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας διασφάλισης συναλλαγών γνωστός ως

Έμπιστη Τρίτη Οντότητα (ΕΤΟ). Μια ΕΤΟ μεσολαβεί ανεξάρτητα στην όλη διαδικασία

αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας επικυρώνοντας τη συναλλαγή.

Page 28: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

28

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Συνοπτικά σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορούμε να

αναφέρουμε κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις:

Οποιαδήποτε αγορά μέσω του διαδικτύου εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων για τη

προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/94). Αυτό σημαίνει πώς ο καταναλωτής έχει δικαίωμα

να επιστρέφει το προϊόν ( στην κατάσταση που το παρέλαβε) ακόμη και στις περισσότερες

περιπτώσεις, χωρίς να δώσει εξήγηση, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες. Για τα αγαθά από τη

ημερομηνία παραλαβής τους και για τις υπηρεσίες, απ' ότι την ημερομηνία παραλαβής των

εγγράφων που ενημερώνουμε ότι έχει συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας. Βέβαια το

δικαίωμα αυτό έχει μόνον εφόσον ο καταναλωτής αγοράζει από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή τις χώρες του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

Στην περίπτωση κρατήσεων δωματίων σε ξενοδοχείο με ηλεκτρονικό τρόπο, ο πελάτης

έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση αζημίωτα είκοσι μία ημέρες τουλάχιστον πριν από τη

χρήση τους και το ξενοδοχείο είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει στον καταναλωτή την

προκαταβολή που τυχόν εισέπραξε. Διαφορετικά ο καταναλωτής οφείλει να αποζημιώσει το

ξενοδοχείο στο μισό του συμφωνηθέντος τιμήματος για όλη ή μέρος της περιόδου που δεν τα

χρησιμοποίησε.

Εάν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δεν διαθέτει δωμάτια για τα οποία αποδεδειγμένα ο

πελάτης έχει κάνει κράτηση τότε ο ξενοδόχος οφείλει να μεταφέρει τον πελάτη σε άλλο

ξενοδοχείο, ίδιας τουλάχιστον τάξης, στην ίδια περιοχή, με τις ίδιες ανέσεις και προϋποθέσεις

διαμονής. Αν δεν το πράξει, οφείλει να αποζημιώσει τον πελάτη συνολική τιμή για όλο το

συμφωνημένο διάστημα (Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών, άρθρο 8 του Ν1652/86).

Πρέπει να επισημανθεί πώς όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε κοινοτικό

επίπεδο ή έκδοση Οδηγίας για την εξ αποστάσεως εμπορία των υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα με

την υπάρχουσα Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως

συμβάσεις, εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής τους οι συμβάσεις που αφορούν

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Page 29: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

29

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι αγορές μέσω internet τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης

πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν έτσι ώστε να ανακαλύψουν,

επικυρώνοντας ή απορρίπτοντας τις προσωπικές τους εικασίες, τους παράγοντες που

επηρεάζουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές. (Στο παράρτημα

παραθέτονται οι πίνακες με τα βασικότερα στοιχεία των μελετών που θα αναλυθούν στη

συνέχεια).

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Liang& Lai (2002) μελετάει την επίδραση του σχεδίου των

καταστημάτων όσον αφορά την αγορά των καταναλωτών από αυτά. Αυτό το κείμενο

χρησιμοποιεί μια προσανατολισμένη προοπτική του καταναλωτή η οποία παράγει τις

λειτουργικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αυτές οι ανάγκες

ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: στα κίνητρα, στην υγιεινή και στην αφθονία των μέσων. Για

να εξετάσουν την επίδραση της σχεδίασης καταστημάτων στην απόφαση της αγοράς

καταναλωτών και τον μηχανισμό της προμήθειας των καταναλωτών μια εμπειρική μελέτη έγινε

η οποία χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι να αξιολογήσει την ποιότητα των μαγαζιών

αυτών όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους. Το δεύτερο είναι να αναλύσει την επιλογή των

καταναλωτών στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η ποιότητα του σχεδιασμού αξιολογήθηκε από

κρίσεις των καταναλωτών και ειδικούς. Η επιλογή των καταναλωτών μετρήθηκε με τρεις

τρόπους: α)την απόφαση της αγοράς των

καταναλωτών β)την επιθυμία να επισκεφθούν τις ηλεκτρονικές

σελίδες στο μέλλον γ)την επιθυμία να αγοράσουν ξανά λίγο αργότερα

Η εμπειρική μελέτη διεξήχθη σε τρία βιβλιοπωλεία της Taiwan (2000), το Kingston, το Books

και το Sanmin. Τα συμπεράσματα προσδιορίζουν ότι η ποιότητα σχεδίου είναι τόσο σημαντική

όσο και η τιμή του προϊόντος, ενώ είναι περισσότερο σημαντική απo ότι η φήμη αυτών των

καταστημάτων. Οι καταναλωτές είναι πιο πιθανόν να επισκεφτούν και να αγοράσουν από καλά

Page 30: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

30

σχεδιασμένα καταστήματα τα οποία παρέχουν πιο υψηλές επιθυμητές λειτουργίες. Η επιθυμία

των καταναλωτών να επισκεφτούν αυτά τα καταστήματα είναι μεγαλύτερη από το να

αγοράσουν. Το γεγονός αυτό εξηγείται καθώς πάντα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα

στην επίσκεψη και στην αγορά από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ανάμεσα σε τρία

δοκιμασμένα καταστήματα το Sanmin και το Kingston παρά το γεγονός ότι και τα δυο έχουν

συμβατικά καταστήματα και πολύ καλή φήμη, έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Τα Kingston

και Books κρατάνε τις επιχειρήσεις τους σε υψηλά επίπεδα σε αντίθεση με την επιχείρηση του

Sanmin.

Υπάρχουν λίγα τεκμήρια για τα στοιχεία τα όποια κάνουν ένα ιστοχώρο πιο

αποτελεσματικό. Οι ερευνητές Ranganathan και Ganapathy (2002) εξέτασαν τα χαρακτηριστικά

κλειδιά μιας εμπορικής ιστοσελίδας όπως τα αντιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές.

Συγκεκριμένα μελέτησαν την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν από ένα ηλεκτρονικό

κατάστημα όπως αυτή επηρεάζεται από τις πληροφορίες που παρέχονται για το περιεχόμενο του

καταστήματος, το σχέδιο ή την ηλεκτρονική παρουσίαση του καταστήματος, την ασφάλεια και

την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η μελέτη τους πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ιλινόις

των Η.Π.Α. το 2000 η οποία βασίστηκε σε ένα δείγμα 214 ερωτηματολογίων, που απαντήθηκαν

από άτομα που τους τελευταίους έξι μήνες έχουν πραγματοποιήσει μια τουλάχιστον

ηλεκτρονική αγορά. Στην ανάλυση που πραγματοποίησαν βρήκαν ότι και οι τέσσερις διαστάσεις

κλειδιά φαίνεται να έχουν ένα αντίκτυπο στην πρόθεση των καταναλωτών για αγορά μέσω

διαδικτύου. Συγκεκριμένα η ασφάλεια ασκεί την σημαντικότερη επίδραση στην απόφαση των

καταναλωτών να αγοράσουν μέσα από το διαδίκτυο. Δεύτερη, ως προς τον βαθμό επίδρασης

στην απόφαση των καταναλωτών, είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς δεν

είναι πρόθυμοι να αποκαλύψουν προσωπικές τους πληροφορίες παρά τις διαβεβαιώσεις των

ηλεκτρονικών πωλητών. Επιπλέον οι καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία στις καθυστερήσεις

και στην εύκολη πρόσβαση κατά την πλοήγηση τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού

καταστήματος. Τέλος οι πληροφορίες που παρέχει το κατάστημα για το περιεχόμενο του είναι

ένα από τα απαραίτητα στοιχεία της ιστοσελίδας για να μπορέσει ο καταναλωτής να προβεί σε

κάποια αγορά μέσα από το κατάστημα αυτό.

Ο Gefen(2000) δημοσίευσε τη δική του έρευνα στην οποία υποστήριξε ότι η οικειότητα

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για την

κοινωνική συμπεριφορά, ειδικά όσον αφορά σημαντικές αποφάσεις. Στην έρευνα του ένταξε την

άποψη αυτή στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου και πιο συγκεκριμένα στην αγορά βιβλίων

Page 31: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

31

μέσω του διαδικτύου. Χρησιμοποιώντας 217 ερωτηματολόγια απαντημένα από χρήστες του

διαδικτύου, ερεύνησε τη σχέση μεταξύ της πρόθεσης του καταναλωτή να πραγματοποιήσει μια

ηλεκτρονική αγορά με την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς τον ηλεκτρονικό πωλητή και με

την οικειότητα που αναπτύσσεται μεταξύ καταναλωτών και πωλητή. Τα συμπεράσματα στα

οποία κατέληξε, τα στήριξε σε υποθέσεις που επαλήθευσε με στατιστική ανάλυση. Πιο

συγκεκριμένα, υπέθεσε ότι ενισχύοντας αφενός την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους

ηλεκτρονικούς πωλητές και αφετέρου το επίπεδο οικειότητας των καταναλωτών με αυτούς, η

πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα από την ιστοσελίδα τους αυξάνεται.

Συμπέρανε, επομένως, ότι τόσο η οικειότητα με τον ηλεκτρονικό πωλητή όσο και η

εμπιστοσύνη στις διαδικασίες του πωλητή επηρεάζουν τις προθέσεις των καταναλωτών να

αναζητήσουν κάποιο βιβλίο από το διαδίκτυο αλλά και να το αγοράσουν.

Το έτος 2000 οι Phau και Poon (2000) δημοσίευσαν μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε

στην Σιγκαπούρη το 1998 στην οποία υποστήριξαν ότι η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από

το διαδίκτυο επηρεάζεται από το είδος ταξινόμησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, το

χρηματικό κόστος αυτών αλλά και της συχνότητας αγοράς, την απροσδιόριστη αξία ορισμένων

προϊόντων και υπηρεσιών και την υψηλή διάκριση αυτών (είδη πολυτελείας). Το δείγμα τους

πάρθηκε από πιθανούς αγοραστές του διαδικτύου και μη ηλεκτρονικούς αγοραστές οι όποιοι στο

σύνολο τους έφταναν τους 183 ερωτηθέντες. Για την καλύτερη ανάλυση των δεδομένων τους,

διέκριναν τα διάφορα αγαθά στις εξής κατηγορίες:

• Πρώτη κατηγορία: κρασί, CDs, λουλούδια

• Δεύτερη κατηγορία: γάλα, αυγά, λαχανικά

• Τρίτη κατηγορία: ηλεκτρονικές εφημερίδες, βίντεο & μουσική, οικονομικές αναφορές

• Τέταρτη κατηγορία: χρηματιστήριο και πληροφορίες για τον καιρό

• Πέμπτη κατηγορία: στερεοφωνικά συστήματα, αυτοκίνητα, κοσμήματα

• Έκτη κατηγορία: χρυσός, ασήμι/ ράβδοι, χοιροστάσια/ βουστάσια, ζώα φάρμας

• Έβδομη κατηγορία: προγράμματα υπολογιστών, συμβουλευτικές υπηρεσίες

• Όγδοη κατηγορία: δάνεια αυτοκινήτων, ασφάλειες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τιμές των μέσων για τα περισσότερα προϊόντα ήταν υψηλότερες

για τους ηλεκτρονικούς αγοραστές απ ότι για τους μη αγοραστές του διαδικτύου. Το ανεξάρτητο

δείγμα αποκάλυψε ότι μερικά προϊόντα είναι πιο πιθανό να αγοραστούν από το διαδίκτυο από

τους ηλεκτρονικούς καταναλωτές σε σχέση με τους μη αγοραστές του διαδικτύου. Στα προϊόντα

αυτά περιλαμβάνονται: τα λουλούδια, οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε εφημερίδες και οικονομικές

Page 32: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

32

πληροφορίες, τα βίντεο και η μουσική, τα προγράμματα υπολογιστών, οι συμβουλευτικές

υπηρεσίες, τα δάνεια αυτοκινήτων και οι ασφάλειες. Αντιστρόφως, βρέθηκαν κάποια προϊόντα

να είναι σημαντικά πιο πιθανό να αγοραστούν από ηλεκτρονικούς αγοραστές παρά από μη

αγοραστές του διαδικτύου όπως τα αυγά, το γάλα και τα λαχανικά. Για να συνοψίσουμε, στην

παραπάνω έρευνα αποδείχτηκε ότι το είδος ταξινόμησης των προϊόντων και των υπηρεσιών

επηρεάζει σημαντικά την επιλογή του καταναλωτή ανάμεσα σε ένα λιανικό κατάστημα και σε

ένα πολυκατάστημα στο διαδίκτυο. Όλα τα είδη των αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι

κατάλληλα για πώληση μέσω του διαδικτύου διότι κάποια από αυτά απαιτούν κάτι περισσότερο

από μια απλή οπτική επαφή όπως κοσμήματα, κινητά κτλ., ενώ κάποια προϊόντα και υπηρεσίες

με χαμηλό κόστος, απροσδιόριστη αξία και υψηλή διάκριση είναι πιθανότερο να πωληθούν

μέσω του διαδικτύου.

Οι ερευνητές Grazioli και Jarvenpaa (2000), στην έρευνα που πραγματοποίησαν το 1999

αξιοποιώντας 80 ερωτηματολόγια από φοιτητές πανεπιστημίου, εξέτασαν τις εκτιμήσεις των

καταναλωτών για μια πραγματική εμπορική ιστοσελίδα και μια ψεύτικη ιστοσελίδα που

αντιγράφει την πραγματική. Η ψεύτικη ιστοσελίδα περιλαμβάνει πολλούς παραπλανητικούς

χειρισμούς προκειμένου να αυξήσει την εμπιστοσύνη απέναντι στην ιστοσελίδα, να μειώσει τον

αναμενόμενο κίνδυνο και να αυξήσει την πιθανή αγορά από τους επισκέπτες. Στην έρευνα τους

επιβεβαιώνουν υποθετικές σχέσεις μεταξύ της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, της

προθυμίας αγοράς μέσω του καταστήματος, της στάσης απέναντι στο κατάστημα, του κινδύνου

και της εμπιστοσύνης με τα εξής: τη στάση του καταναλωτή απέναντι στο ηλεκτρονικό

κατάστημα, την εμπιστοσύνη, τον κίνδυνο, τους μηχανισμούς ασφαλείας και την απάτη.

Συγκεκριμένα, η ασφάλεια και η εγγύηση που παρέχονται από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

συσχετίζονται σημαντικά με τον αναμενόμενο κίνδυνο, ενώ το μέγεθος και η φήμη του

καταστήματος συσχετίζονται με την εμπιστοσύνη σε αυτό. Επιπλέον, η απάτη δεν έχει άμεση

επίδραση στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή ή στην προθυμία του να αγοράσει

από το κατάστημα εν αντιθέσει με τον κίνδυνο και την εμπιστοσύνη που επηρεάζουν σημαντικά

τη συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στο κατάστημα. Η αναμενόμενη εξαπάτηση έχει

σημαντική επίδραση στην εμπιστοσύνη και τον αναμενόμενο κίνδυνο και καθορίζει τη σχέση

μεταξύ ασφάλειας και κινδύνου: όσο υψηλότερη η αντίληψη της εξαπάτησης, τόσο ισχυρότερη

είναι η εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς καταστολής του κινδύνου.

Άλλη μια έρευνα σχετικά με την πρόθεση των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν μια

ηλεκτρονική αγορά στο διαδίκτυο είναι αυτή των Soyeon et al. (2001), οι οποίοι μελέτησαν τη

σχέση που υπάρχει μεταξύ της πρόθεσης των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν μια

Page 33: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

33

ηλεκτρονική αγορά με την εμπειρία που πιθανόν να έχουν στις ηλεκτρονικές αγορές καθώς και

την πρόθεση τους να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών. Για την

έρευνα τους χρησιμοποίησαν 684 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από νοικοκυριά που

χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην καθημερινότητα τους. Το δείγμα τους το

εξασφάλισαν από 15 πόλεις των Η.Π.Α. και τα αποτελέσματα τους απέδειξαν ότι υπάρχει

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής, που είναι η πρόθεση των

καταναλωτών να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές, και των ανεξάρτητων μεταβλητών

που είναι η εμπειρία στις ηλεκτρονικές αγορές και η πρόθεση τους να χρησιμοποιήσουν το

διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών. Επομένως, η χρήση του διαδικτύου για τη συγκέντρωση

πληροφοριών δεν αποτελεί μόνο την ισχυρότερη ένδειξη για την πρόθεση του καταναλωτή να

πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές αλλά επιπλέον, μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ της

πρόθεσης για ηλεκτρονική αγορά και άλλων παραγόντων όπως είναι η στάση του καταναλωτή

απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές, η ελεγχόμενη συμπεριφορά του και η προηγούμενη εμπειρία

του στις ηλεκτρονικές αγορές.

Εξίσου σημαντική μελέτη παρουσιάστηκε το 2001 από τον Goldsmith την οποία

ολοκλήρωσε το έτος 2000 στις Η.Π.Α. και στην οποία μελετούσε κυρίως την πρόθεση των

καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα μέσω του διαδικτύου. Από την στατιστική ανάλυση των

δεδομένων, 117 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από φοιτητές του πανεπιστημίου, συμπέρανε

ότι η πρόθεση του καταναλωτή για ηλεκτρονική αγορά επηρεάζεται από το χρόνο που διαθέτει ο

καταναλωτής στη χρήση του διαδικτύου, την έκταση της αγοράς, την πιθανότητα

πραγματοποίησης μιας μελλοντικής αγοράς στο διαδίκτυο και τη χρήση του διαδικτύου για τη

φόρτωση μουσικής στο σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Την έκταση της αγοράς και την

πιθανότητα πραγματοποίησης μιας μελλοντικής αγοράς τις χαρακτήρισε ως στατιστικά

σημαντικούς συντελεστές. Επιπλέον, εντόπισε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των

καινοτομικών δυνατοτήτων του διαδικτύου με τις μεταβλητές: χρήση του διαδικτύου, έκταση

της αγοράς, πιθανότητα πραγματοποίησης μιας μελλοντικής αγοράς και φόρτωση μουσικής στο

σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως αναφορά τη σχέση μεταξύ των δημογραφικών

μεταβλητών, ηλικία, φύλο, μόρφωση και εθνικότητα, και των μεταβλητών του διαδικτύου,

αποδείχτηκε θετική συσχέτιση μόνο μεταξύ του φύλου και της φόρτωσης μουσικής στον

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα, το 75% ήταν άντρες και μόλις το 25% γυναίκες.

Το έτος 2001 οι Mathwick et al δημοσίευσαν μια έρευνά τους, για την οποία είχαν

συγκεντρώσει τα δεδομένα τους (213 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από αγοραστές μέσω

του διαδικτύου) το 1999 στις Η.Π.Α., όπου επιχειρούσαν να αποδείξουν την ύπαρξη σχέσης

Page 34: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

34

μεταξύ της πρόθεσης του καταναλωτή να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές με την αξία

του προϊόντος, την εμπειρία των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές, την ποιότητα

εξυπηρέτησης των πελατών, το επίπεδο εισοδήματος, το φύλο και την ηλικία των καταναλωτών

και την προτίμηση του λιανεμπορίου με σκοπό την πρόθεση προστασίας του καταναλωτή. Τα

αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας τους έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της

αξίας του προϊόντος και της πρόθεσης αγοράς του καταναλωτή. Επιπλέον, η εμπειρία στις

ηλεκτρονικές αγορές δεν επηρεάζει την πρόθεση αγοράς, όπως επίσης η ποιότητα εξυπηρέτησης

των πελατών δεν είναι στατιστικά σημαντικός συντελεστής . Το επίπεδο του εισοδήματος, η

ηλικία και το φύλο των καταναλωτών δεν επηρεάζουν την πρόθεση ηλεκτρονικής αγοράς.

Τέλος, η προτίμηση του λιανεμπορίου με σκοπό την πρόθεση προστασίας του καταναλωτή

επηρεάζει την πρόθεση ηλεκτρονικής αγοράς καθώς αποδείχτηκε στατιστικά σημαντικός

παράγοντας. Επίσης η προτίμηση των καταναλωτών για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών

επηρεάζεται σημαντικά από την απόδοση της οικονομική, χρονική και συμπεριφοριστική

επένδυσής τους . Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι οι ηλεκτρονικές αγορές

μπορούν να οδηγήσουν στη διαδεδομένη εμπορευματοποίηση των προϊόντων και των

υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στη μείωση των δαπανών που βασίζεται στη διαφοροποίηση του

εμπορικού σήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούν κατά κύριο

λόγο γυναίκες γύρω στα 40, παντρεμένες και με πανεπιστημιακή μόρφωση.

Οι Liang και Huang (1998) στην έρευνα τους ανέπτυξαν ένα μοντέλο βασισμένο στην

θεωρία κόστους συναλλαγής, για να λύσει το ερώτημα ποια προϊόντα είναι πιο κατάλληλα για

ηλεκτρονική αγορά και γιατί. Η αρχική τους υπόθεση ήταν ότι καταναλωτές θα ακολουθήσουν

τα κανάλια εκείνα που εμφανίζουν το χαμηλότερο κόστος συναλλαγής. Σύμφωνα με την έρευνα

τους, το ηλεκτρονικό εμπόριο εξαρτάται από το κόστος αναζήτησης στο διαδίκτυο, τον έλεγχο

του προϊόντος, τον τρόπο πληρωμής του προϊόντος και τα έξοδα αποστολής του στον αγοραστή.

Στην μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ταιβάν το 1996 χρησιμοποιήθηκαν πέντε προϊόντα με

διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως: βιβλία, παπούτσια, οδοντόπαστα, φούρνοι μικροκυμάτων

και λουλούδια. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσαν από 86 ερωτηματολόγια σε

χρήστες του διαδικτύου, κατέληξαν ότι όλα τα προϊόντα δεν εμφανίζουν την ίδια αποδοχή από

τους ηλεκτρονικούς πελάτες. Η αποδοχή των πελατών εξαρτάται από το κόστος διεξαγωγής της

αγοράς, το οποίο εξαρτάται από την αβεβαιότητα και την ιδιαιτερότητα του προϊόντος. Τέλος,

καταλήγουν στο γεγονός ότι οι έμπειροι αγοραστές ανησυχούν για την αβεβαιότητα στις

ηλεκτρονικές αγορές, ενώ οι άπειροι ανησυχούν τόσο για την αβεβαιότητα όσο και για την

ιδιαιτερότητα των προϊόντων.

Page 35: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

35

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου από τους καταναλωτές για την

πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών αποτέλεσε το έναυσμα για την έρευνα των

Vijayasarathy και Jones (2000). Στην έρευνά τους συγκρίνανε τις ατομικές συμπεριφορές και

προθέσεις των καταναλωτών να αγοράσουν αγαθά μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών καταλόγων,

χρησιμοποιώντας ως δεδομένα 201 ερωτηματολόγια απαντημένα από φοιτητές πανεπιστημίου

στις Η.Π.Α. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού

καταλόγου είναι η αξιοπιστία, η απτότητα, το ρίσκο του καταναλωτή, η αξία του προϊόντος, η

αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών, οι πληροφορίες προπαραγγελίας και οι πληροφορίες

επιλογής του τρόπου αποστολής των αγαθών στον καταναλωτή, οι οποίοι αποτελούν και τις

ανεξάρτητες μεταβλητές. Ως εξαρτημένες μεταβλητές στην ερευνά τους όρισαν τη στάση των

καταναλωτών απέναντι στην αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου και την πρόθεση

αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου. Σύμφωνα με την έρευνα τους, η εξαρτημένη

μεταβλητή, δηλαδή η στάση των καταναλωτών απέναντι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους,

ερμηνεύεται σε ποσοστό 54,6% από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, ως στατιστικά

σημαντικοί συντελεστές αποδείχθηκαν οι μεταβλητές: αξία προϊόντος, αγοραστική εμπειρία,

πληροφορίες προπαραγγελίας και ρίσκο καταναλωτή. Ενώ την εξαρτημένη μεταβλητή πρόθεση

για αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου, οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν σε

ποσοστό 35%. Επίσης, ως στατιστικά σημαντικοί συντελεστές σε αυτή την εξαρτημένη

μεταβλητή αποδεικνύονται: η αξία του προϊόντος, η αγοραστική εμπειρία και το ρίσκο του

καταναλωτή. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία και τη

φήμη των ηλεκτρονικών καταλόγων, με κατώτερους ηλεκτρονικούς καταλόγους όπως αυτοί

συγκρίνονται με τους έντυπους, με την έλλειψη ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και με

τα προσωπικά δεδομένα . Οι σχεδιαστές ηλεκτρονικών καταλόγων θα πρέπει να λαμβάνουν

υπόψη τους, στο σχεδιασμό, τις πρωταρχικές ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών-

στόχων τους.

Την ίδια χρονιά στην Ταϊβάν, ο Huang (2000) πραγματοποίησε, μια έρευνα για την

πρόθεση των καταναλωτών να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά καταστήματα, να ξεναγηθούν μέσα

σε αυτά και για την επιθυμία τους να αγοράσουν κάτι από αυτά. Ωστόσο, ο ίδιος θεώρησε ότι η

πρόθεση των καταναλωτών επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα και την καινοτομία των

πληροφοριών που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Την άποψη του αυτή τη στήριξε

χρησιμοποιώντας ως δεδομένα, 218 άτομα που επισκέφθηκαν δύο διαφορετικά ηλεκτρονικά

καταστήματα. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η πολυπλοκότητα των πληροφοριών

που παρέχονται από το κατάστημα μειώνουν την επιθυμία για ξενάγηση στο χώρο αλλά

αυξάνουν την επιθυμία για αγορά από το κατάστημα. Αντίθετα, η καινοτομία των παρεχόμενων

Page 36: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

36

πληροφοριών αυξάνει την επιθυμία για ξενάγηση στο χώρο του καταστήματος αλλά δεν

επηρεάζει καθόλου την επιθυμία για αγορά. Συμπερασματικά αξίζει να αναφερθεί ότι η

καινοτομία ωθεί τους καταναλωτές να εξερευνούν τις ιστοσελίδες αγορών, ενώ η

πολυπλοκότητα έχει τη δυνατότητα να προκαλεί παρορμητικές αγορές. Από την άλλη, οι

διευθυντές ενθαρρύνονται για να σχεδιάσουν εικονικά περιβάλλοντα αγορών σύμφωνα με τους

στόχους του marketing τους. Η καινοτομία είναι το κλειδί στη διαμόρφωση επιτυχημένων

τοποθετήσεων, την ικανοποιητική παράδοση και την επιδίωξη των απαντήσεων, ενώ η

πολυπλοκότητα ενθαρρύνει τις σε απευθείας σύνδεση συναλλαγές.

Οι ερευνητές Liao και Cheung (2001) μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την

προθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα μέσω του διαδικτύου, στην περιοχή της

Σιγκαπούρης για το χρονικό διάστημα 1997-1998. Ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς

εντάσσονται το περιεχόμενο των προϊόντων, η ασφάλεια των μεταφορών, η τιμή των προϊόντων,

η ποιότητα των πωλητών, το επίπεδο γνώσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η χρήση του

διαδικτύου. Ως εξαρτημένη μεταβλητή εμφανίζεται η προθυμία των καταναλωτών για

ηλεκτρονικές αγορές και ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίζονται οι αντιληπτοί κίνδυνοι που

συνδέονται με την ασφάλεια των συναλλαγών βασισμένες στις ηλεκτρονικές αγορές στο

διαδίκτυο, το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης στις εφαρμογές των υπολογιστών, η

αντιπροσωπευτική λιανική τιμή στις ηλεκτρονικές αγορές του διαδικτύου, οι καταναλωτικές

αντιλήψεις για το σχετικό περιεχόμενο της ζωής βασισμένων στις ηλεκτρονικές αγορές

διαδικτύου, η αντιληπτή ποιότητα των ηλεκτρονικών προμηθευτών του διαδικτύου, το επίπεδο

χρήσης του διαδικτύου και η ταχύτητα του δικτύου. Αξιοποιώντας 312 ερωτηματολόγια η

έρευνα τους έδειξε ότι το περιεχόμενο ζωής των προϊόντων, η ασφάλεια των μεταφορών, η τιμή,

η ποιότητα των προμηθευτών, το επίπεδο μόρφωσης και γνώσης των Η/Υ και η χρήση του

διαδικτύου επηρεάζουν σημαντικά την προθυμία των κατοίκων της Σιγκαπούρης να κάνουν

αγορές μέσω του διαδικτύου. Γενικά, οι εικονικοί λιανοπωλητές σε κοινωνικο-γεωγραφικά και

τεχνολογικά παρόμοιες καταστάσεις και τοποθεσίες μπορεί να επιθυμούν να εξετάσουν την

πορεία λιγότερης αντίστασης, και να καλλιεργήσουν πρώτα τις προτιμήσεις των εξοικειωμένων

καταναλωτών με το παραδοσιακό περιβάλλον προσφέροντας τους αγαθά που δεν απαιτούν την

αίσθηση της αφής και της γεύσης πριν από την αγορά. Οι πρωτοβουλίες να αυξηθεί το

περιεχόμενο ζωής των προϊόντων και να κατασταθεί η εικονική αγορά ελκυστικότερη και πιο

ευχάριστη από άποψη εμπειρίας αγορών θα ήταν απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη. Μια

παρόμοια παρατήρηση ισχύει για την ποιότητα των ηλεκτρονικών λιανοπωλητών και την

ανάγκη για μια ανεξάρτητη αντιπροσωπεία να εκτελέσει την ποιοτική αξιολόγηση των αγαθών

και των υπηρεσιών που πωλούνται μέσω του διαδικτύου.

Page 37: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

37

Το 2002, η στάση των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές και η πρόθεση

τους να πραγματοποιήσουν μια ηλεκτρονική αγορά τόσο ως προς τη χρησιμότητα του

ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και ως προς την ευκολία στη χρήση του ηλεκτρονικού

καταστήματος αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για τους Chen et al. Η έρευνα τους στηρίχθηκε

στα αποτελέσματα που έδωσε η στατιστική ανάλυση 253 ερωτηματολογίων σε χρήστες του

διαδικτύου στις Η.Π.Α. Σύμφωνα με την έρευνα, 201 από τους ερωτηθέντες έχουν

πραγματοποιήσει έστω μία ηλεκτρονική αγορά ενώ μόλις οι 52 δεν έχουν αγοράσει ποτέ κάτι

από το διαδίκτυο. Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές

συμφέρουν τους καταναλωτές γιατί εξοικονομούν χρόνο και είναι ένας βολικός τρόπος να

πραγματοποιούν τις αγορές τους. Ως προς τη στάση των καταναλωτών απέναντι στο

ηλεκτρονικό κατάστημα και πως αυτή επηρεάζεται από τη χρησιμότητα του αλλά και την

ευκολία χρήσης του, οι ερευνητές συμπέραναν τα εξής. Η χρησιμότητα που απολαμβάνει ο

καταναλωτής από τη χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και η ευκολία που

εμφανίζει στη χρήση του επιδρούν θετικά στη στάση του καταναλωτή απέναντι στις

ηλεκτρονικές αγορές. Αντίθετα, η πρόθεση του καταναλωτή να πραγματοποιήσει μια

ηλεκτρονική αγορά δεν επηρεάζεται από τη χρησιμότητα και την ευκολία χρήσης του

ηλεκτρονικού καταστήματος. Υπάρχει, δηλαδή, αρνητική επίδραση της χρησιμότητας που

απολαμβάνει ο καταναλωτής από τη χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος στη πρόθεση του

να κάνει ηλεκτρονικές αγορές. Προκειμένου να αποκτήσει ο καταναλωτής θετική στάση

απέναντι σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει το κατάστημα αυτό να ανταποκρίνεται στις

αξίες, ανάγκες και τον τρόπο ζωής του καταναλωτή. Επιπλέον θα πρέπει να εμφανίζει κάποια

χρησιμότητα για τον καταναλωτή και να είναι εύκολο στη χρήση του. Δύο παράγοντες που

επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές αγορές είναι ο τρόπος ζωής και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για

αγορές. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών και η ασφάλεια τους είναι

δυο επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών γι αυτό όταν αυτοί θα

είναι σε θέση να τα προστατεύσουν θα πραγματοποιήσουν και ηλεκτρονικές αγορές.

Η πρόθεση των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές αλλά και ο

αντιληπτός κίνδυνος που υπάρχει στις αγορές αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και για

τους Miyazaki και Fernandez (2001), οι οποίοι μελέτησαν τις δύο αυτές παραμέτρους τόσο από

την πλευρά της παραβίασης της προσωπικής ζωής των καταναλωτών, της ασφάλειας τους και

της απατηλής συμπεριφοράς των εμπόρων όσο και από τα γενικότερα χαρακτηριστικά των

καταναλωτών όπως η εμπειρία τους στο διαδίκτυο, στις τηλεφωνικές αγορές και στις αγορές με

ταχυπληρωμή. Αξιοποιώντας 160 ερωτηματολόγια που συνέλεξαν στις Η.Π.Α.

Page 38: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

38

πραγματοποίησαν δυο ξεχωριστές στατιστικές αναλύσεις στις οποίες η πρώτη είχε ως

εξαρτημένη μεταβλητή την πρόθεση ηλεκτρονικής αγοράς των καταναλωτών και ως

ανεξάρτητες την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών, τα συστήματα ασφαλείας και

την απατηλή συμπεριφορά των εμπόρων. Ανάμεσα στην εξαρτημένη και τις ανεξάρτητες

μεταβλητές υπάρχει σημαντικά αρνητική επίδραση. Στη δεύτερη ανάλυση, ως εξαρτημένη

μεταβλητή εμφανίζεται ο αντιληπτός κίνδυνος στις ηλεκτρονικές αγορές και ως ανεξάρτητες τα

χαρακτηριστικά των καταναλωτών όπως η εμπειρία στο διαδίκτυο, η εμπειρία τηλεφωνικών

αγορών και η εμπειρία στις αγορές με ταχυπληρωμή. Το συμπέρασμα τους ήταν ότι οι ανησυχίες

για τα συστήματα ασφαλείας ήταν λιγότερο διαδεδομένες στους χρήστες του διαδικτύου με

μεγάλη εμπειρία και για τους χρήστες άλλων απομακρυσμένων αγοραστικών μεθόδων.

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα για την ψευδή συμπεριφορά των ηλεκτρονικών πωλητών σε

σχέση με την εμπειρία στο διαδίκτυο (διάρκεια). Η μεγαλύτερη ανησυχία των καταναλωτών

όμως ήταν η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους και ειδικά σε αυτούς που έκαναν τη

μεγαλύτερη σε διάρκεια χρήση. Οι καταναλωτές που θέλουν να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές

ανησυχούν για την έκθεση των προσωπικών και οικονομικών τους δεδομένων.

Οι ερευνητές Lee και Turban δημοσίευσαν το έτος 2001, στο Χονγκ Κονγκ, μια έρευνα

τους σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών

στο διαδίκτυο. Στην έρευνα τους, χρησιμοποίησαν δείγμα 405 ερωτηματολογίων συμπληρωμένα

από φοιτητές πανεπιστημίου που είχαν συγκεντρώσει τη χρονιά 1999. Στο θεωρητικό μοντέλο

που περιέγραψαν, ισχυρίστηκαν ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διαδίκτυο

επηρεάζεται από την αξιοπιστία του διαδικτυακού εμπόρου, την αξιοπιστία του διαδικτύου ως

μέσο αγορών, την ασφάλεια, την πιστοποίηση τρίτων αλλά και άλλους παράγοντες όπως το

μέγεθος της εταιρείας, τα δημογραφικά στοιχεία του καταναλωτή κ.α. Το συμπέρασμα που

προκύπτει από την έρευνα τους είναι ότι η εμπορική ακεραιότητα είναι ένας σημαντικός, θετικός

και καθοριστικός παράγοντας της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές αγορές και η

επίδραση της συγκρατείται από την εμπιστοσύνη του μεμονωμένου καταναλωτή, δηλαδή από τα

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καταναλωτή, τη μόρφωση και την εμπειρία του.

Στην έρευνα του ο Vijayasarathy (2002) υποστήριξε ότι η πρόθεση του καταναλωτή να

πραγματοποιήσει μια ηλεκτρονική αγορά επηρεάζεται από την κατάσταση του προϊόντος ή της

υπηρεσίας, την προηγούμενη εμπειρία του καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές και το κόστος

του προϊόντος ή της υπηρεσίας που επιθυμεί να αποκτήσει. Στη στατιστική του ανάλυση

χρησιμοποίησε 767 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν στη χώρα των Η.Π.Α. Ως εξαρτημένη

μεταβλητή χαρακτήρισε την πρόθεση του καταναλωτή να πραγματοποιήσει μια ηλεκτρονική

Page 39: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

39

αγορά ενώ ως ανεξάρτητες όρισε την κατάσταση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θέλει να

αποκτήσει, την προηγούμενη εμπειρία του καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές και το κόστος

του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατάσταση του προϊόντος και η

προηγούμενη εμπειρία στις ηλεκτρονικές αγορές είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές.

Αντίθετα, το κόστος του προϊόντος δεν είναι στατιστικά σημαντικός συντελεστής. Ιδιαίτερη

βαρύτητα έδωσε ο ερευνητής σε δύο βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που είναι το κόστος

και η απτότητα των προϊόντων και πως αυτά επηρεάζουν την πρόθεση του καταναλωτή να

κάνουν αγορές μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το κόστος αγοράς των

προϊόντων δεν είναι στατιστικά σημαντικός συντελεστής. Αντίθετα, η απτότητα των προϊόντων

είναι στατιστικά σημαντική. Το διαδίκτυο ως μέσο αγορών έχει ορισμένα πλεονεκτήματα αλλά

και περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο καταναλωτής μπορεί να εκτιμήσει προϊόντα πολλών

εμπόρων ταυτόχρονα με μικρή προσπάθεια, να κάνει την παραγγελία του και να

πραγματοποιήσει γρηγορότερα την πληρωμή και παραλαβή του προϊόντος. Από την άλλη όμως,

το κατάστημα εμφανίζει περιορισμένες επιλογές και ποικιλίες προϊόντων, απουσιάζει η δεύτερη

γνώμη που είναι πάντα χρήσιμη στις αγορές και δεν υπάρχει δυνατότητα επαφής με το προϊόν

(αφή, όσφρηση, γεύση).

Ακόμη μια έρευνα που ολοκληρώθηκε στις Η.Π.Α. ήταν αυτή των Citrin et al(2000)

στην οποία υποστήριξαν ότι οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν εκείνα τα

χαρακτηριστικά των καταναλωτών που θα τους επηρεάσουν να υιοθετήσουν το διαδίκτυο ως

μέσο για τις ηλεκτρονικές αγορές τους. Ερεύνησαν την έκταση στην οποία, η ανοιχτή

δυνατότητα επεξεργασίας και η κυριότητα ή συγκεκριμένη δυνατότητα καινοτομιών εξηγούν τις

προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι καταναλωτές θα μετακινηθούν από τη γενική χρήση του

διαδικτύου, στη χρήση του διαδικτύου για την πραγματοποίηση μιας ηλεκτρονικής αγοράς.

Στηριζόμενοι σε 403 ερωτηματολόγια στις Η.Π.Α. όρισαν ως εξαρτημένη μεταβλητή την αγορά

μέσω του διαδικτύου και ως ανεξάρτητες τις: ανοιχτή δυνατότητα επεξεργασίας, κυριότητα ή

συγκεκριμένη δυνατότητα καινοτομιών, χρήση του διαδικτύου, ανοιχτή δυνατότητα

επεξεργασίας μέσω της χρήσης του διαδικτύου και κυριότητα ή συγκεκριμένη δυνατότητα

καινοτομιών μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι η

χρήση του διαδικτύου (για λόγους άλλους πλην της ηλεκτρονικής αγοράς) και η συγκεκριμένη

δυνατότητα για καινοτομίες επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών να υιοθετήσουν την

ηλεκτρονική αγορά. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δυνατότητα καινοτομιών εμφανίζεται ως

μεσολαβητής στη σχέση μεταξύ της χρήσης του διαδικτύου και της χρήσης του διαδικτύου για

αγορές. Αντίθετα, η ανοιχτή δυνατότητα επεξεργασίας των καινοτομιών δεν επηρεάζει καθόλου

τη χρήση του διαδικτύου για ηλεκτρικές αγορές.

Page 40: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

40

Τέλος οι Goldsmith και Goldsmith (2002) στην έρευνα τους μελέτησαν την αγορά

ρουχισμού μέσω του διαδικτύου λαμβάνοντας υπόψη τους τα δημογραφικά στοιχεία του

καταναλωτή (φύλο, ηλικία και εθνικότητα), την εμπειρία του στις ηλεκτρονικές αγορές, το

χρόνο που διαθέτει στη χρήση του διαδικτύου και το χαμηλό κόστος μεταφοράς του προϊόντος.

Στα πλαίσια της έρευνας τους χρησιμοποίησαν 566 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από

φοιτητές του πανεπιστημίου, στις Η.Π.Α. το έτος 2000. Στην πρώτη στατιστική ανάλυση, η

ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το φύλο του καταναλωτή και στη δεύτερη, αν είναι αγοραστές ή μη

μέσω του διαδικτύου. Στις δυο αυτές αναλύσεις, οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν κοινές και

ήταν οι εξής: ύψος ηλεκτρονικών αγορών, συχνότητα αγοράς με κάθε μέσο, ευχαρίστηση,

ασφάλεια, οικονομικό, γρήγορο, σίγουρο, στάση απέναντι στις αγορές, καινοτομίες και γνώση

του διαδικτύου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην πρώτη, ως στατιστικά σημαντικές

μεταβλητές εμφανίζονται το ύψος των ηλεκτρονικών αγορών, η συχνότητα των ηλεκτρονικών

αγορών με κάθε μέσο, η ευχαρίστηση, το οικονομικό και η στάση απέναντι στις αγορές. Ενώ

στη δεύτερη, ως στατιστικά σημαντικές μεταβλητές χαρακτηρίζονται το ύψος των ηλεκτρονικών

αγορών, η ευχαρίστηση, το γρήγορο, το σίγουρο και οι καινοτομίες. Άτομα που ήδη έχουν κάνει

ηλεκτρονικές αγορές, βρίσκουν πιο διασκεδαστικό, ασφαλή και γρήγορο τον τρόπο αυτό

αγορών σε σχέση με αυτούς που δεν κάνουν. Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές εμφανίζονται πιο

σίγουροι, καινοτόμοι και γνώστες του διαδικτύου συγκριτικά με τους μη ηλεκτρονικούς

καταναλωτές. Οι δημογραφικές μεταβλητές: ηλικία, φύλο και εθνικότητα καταναλωτή δεν

σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές (ρουχισμού, εδώ). Ενώ όλες οι άλλες μεταβλητές

σχετίζονται θετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές. Αυτοί που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές περνούν

περισσότερες ώρες στο διαδίκτυο και είναι πιο πιθανό να κάνουν αγορές στο μέλλον από τους

μη ηλεκτρονικούς αγοραστές.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η προσέγγιση προηγούμενων εμπειρικών μελετών έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην

Page 41: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

41

σύνταξη του ερωτηματολογίου. Επίσης συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με τις αγορές που

πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου και την συμπεριφορά των καταναλωτών έτσι ώστε να

υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ θεωρητικού πλαισίου και έρευνας μέσω ερωτηματολογίου.

Η δειγματοληπτική έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου είναι αναμφισβήτητα πολύ

χρήσιμο εργαλείο για την καταμέτρηση συγκεκριμένων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τα

οποία μας έδωσαν την δυνατότητα να συνθέσουμε την απαραίτητη περιγραφική εικόνα του υπό

την έρευνα πληθυσμού.

Το μέγεθος του δείγματος, που έλαβε μέρος στην έρευνα, έφτασε τα 150 άτομα. Τα

άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι κάτοικοι Αθήνας (συγκεκριμένα κάτοικοι του

Περιστερίου, του Αμαρουσίου, του Παλαιού Φαλήρου και του Ζωγράφου) οι οποίοι διαθέτουν

διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Το δείγμα ήταν σχετικά αντιπροσωπευτικό αφού

αποτελείται από άτομα που διαθέτουν άριστη, μέτρια και ελάχιστη γνώση και επαφή με το

διαδίκτυο.

Το ερωτηματολόγιο που συντάθηκε αποτελείται από 20 ερωτήσεις, οι οποίες

συνοδεύονται από εναλλακτικές προκαθορισμένες απαντήσεις, από τις οποίες ο ερωτώμενος

επιλέγει εκείνη που τον αντιπροσωπεύει καλύτερα. Εκτός από τακτικές και ονομαστικές

μετρήσεις (τακτική και ονομαστική μεταβλητή), υπάρχουν και ερωτήσεις τύπου Likert και

συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 12, 17&18. Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις που ως απάντηση ο

ερωτώμενος πρέπει να επιλέξει ένα ναι ή ένα όχι. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο περιέχει

δημογραφικά στοιχεία όπως, το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή

κατάσταση, το επάγγελμα και το μηνιαίο οικογενειακό τους εισόδημα. Ακολουθούν ερωτήσεις

σχετικά με την συχνότητα χρήσης των πιστωτικών τους καρτών και πραγματοποίησης αγορών

μέσω internet, καθώς και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούν ή όχι το internet για τις

ηλεκτρονικές τους αγορές. Στη συνέχεια παραθέτονται κάποια στοιχεία σχετικά με τα

ηλεκτρονικά καταστήματα και κατά πόσο είναι αυτά σημαντικά στη χρήση του ηλεκτρονικού

καταστήματος. Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν σκοπό να αποκαλύψουν τη στάση των

ερωτώμενων απέναντι στα ηλεκτρονικά καταστήματα και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από

διάφορους παράγοντες. Τέλος καλούνται να απαντήσουν εάν σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν

αγορές μέσω internet ή να τις αυξήσουν στο μέλλον. Συνεπώς με τα στοιχεία που

συγκεντρώνονται με το ερωτηματολόγιο περιγράφεται το δείγμα της έρευνας. Επιπλέον η

ομαδοποίηση των ερωτώμενων που επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση των δεδομένων γίνεται με

βάση το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και το εισόδημα τους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το μοίρασμα των ερωτηματολογίων

ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2008 και η συλλογή του ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2008.

Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή και των 150 ερωτηματολογίων, ακολούθησε η

Page 42: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

42

κωδικοποίηση των μεταβλητών που ερευνήθηκαν. Κατόπιν τα στοιχεία «περάστηκαν» στο

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 13 ώστε να γίνει η επεξεργασία τους. Με τη βοήθεια

προγραμμάτων Microsoft Excel και SPSS 13 , πραγματοποιήθηκαν οι κατατομές των

συχνοτήτων για τις μεταβλητές που μελετήθηκαν. Στη συνέχεια, σχολιάστηκαν τα διαγράμματα

των συχνοτήτων αυτών. Επόμενο βήμα ήταν η πραγματοποίηση συσχετίσεων μεταξύ των

μεταβλητών που ερευνήθηκαν με τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ² και με την μέθοδο της γραμμικής

πολλαπλής παλινδρόμησης. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο παράρτημα της εργασίας.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το δείγμα των 150 ατόμων της έρευνας αποτελείται από 68 άντρες και 82 γυναίκες. Η

πρώτη ηλικιακή κλίμακα είναι από 18-29 ετών, η δεύτερη από 30-45, η τρίτη από 46-55 ετών

και η τέταρτη από 56-65 ετών.

Από τους 68 άντρες του δείγματος οι 18 ανήκουν στην ηλικιακή κλίμακα των 18-29

ετών, 40 άτομα ήταν ηλικίας από 30-45 ετών, 2 άτομα ήταν ηλικίας από 46-55 ετών και 8 άτομα

ήταν ηλικίας από 56-65 ετών. Όσον αφορά τις γυναίκες στη πρώτη κατηγορία έχουμε 40 άτομα,

από 30-45 ετών 24 άτομα, από 46-55 ετών 15 άτομα και από 56-65 ετών 13 άτομα. Συνολικά

στο δείγμα μας το 38,7% ήταν ηλικίας 18-29, το 42,7% ήταν ηλικίας 30-45 ,το 10% ήταν

ηλικίας 46-55 και το 8,7% ήταν ηλικίας 56-65 ετών.

Γράφημα 1. Ηλικία Αντρών Γράφημα 2. Ηλικία Γυναικών

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος, 6 γυναίκες είχαν ως ανώτερο τίτλο

σπουδών το Δημοτικό. 6 άντρες και 4 έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο. 15 άντρες και 22 γυναίκες

έχουν τελειώσει το Λύκειο ,ενώ 6 άντρες και 9 γυναίκες έχουν τελειώσει κάποιο Ι.Ε.Κ. 39

άντρες και 35 γυναίκες έχουν ανώτερο τίτλο σπουδών το Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ενώ 2 άντρες και 6

Page 43: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

43

γυναίκες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού η διδακτορικού τίτλου. Σε ποσοστό παρατηρούμε ότι 4%

είναι απόφοιτοι Δημοτικού, 6,7% είναι απόφοιτοι Γυμνασίου, 24,7% είναι απόφοιτοι Λυκείου,

10% είναι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., 49,3% είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι. και 5,3% είναι κάτοχοι

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου.

Γράφημα 3: Μορφωτικό επίπεδο

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, οι άγαμοι είναι σε ποσοστό 49,3% ενώ οι

έγγαμοι είναι 44%. Στους διαχεόμενους το ποσοστό είναι 4% ενώ στους χήρους είναι το 1.3%.

Τέλος τα άτομα που συμβιώνουν είναι 1,3%.

Page 44: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

44

Γράφημα 4: Οικογενειακή κατάσταση

Σχετικά με την κύρια απασχόληση των ερωτώμενων, στους Δημοσίους υπάλληλους

ανήκουν 40 άτομα: 16 Α και 24 Γ . Στους Ιδιωτικούς υπάλληλους ανήκουν 38 άτομα: 13 Α και

25 Γ. Στους Ελεύθερους επαγγελματίες ανήκουν 27 ατομα:23 Α και 4 Γ. Στους συνταξιούχους 6

άτομα που ήταν άντρες. Στους ανέργους ανήκουν 8 άτομα: 5 Α και 3 Γ. Στα οικιακά 11 άτομα

που ήταν γυναίκες. Στους Φοιτητές ανήκουν 20 άτομα: 7 Α και 13 Γ.

Γράφημα 5: Επάγγελμα

Σχετικά με το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, πρέπει να σημειωθεί ότι 20 άτομα ηλικίας

18-29 ετών ,3 άτομα 30-45 ετών, 4 άτομα 46-55 ετών και 4 άτομα 56-65 ετών έχουν μηνιαίο

εισόδημα 600€. Από 600€- 900€ έχουν 9 άτομα ηλικίας 18-29, 7 άτομα από 30-45, 1 άτομο 46-

55 και 1 άτομο 56-65 ετών. Από 900€-1200€ έχουν 9 άτομα ηλικίας 18-29, 11 άτομα από 30-45,

2 άτομα από 46-54 και 2 από 56-65 ετών. Από 1200€-1500€ έχουν 4 άτομα ηλικίας 18-29, 18

άτομα από 30-45, 4 άτομα από 46-55 και 2 άτομα από 56-65 ετών. Από 1500€ και άνω έχουν 13

άτομα ηλικίας 18-29, 25 άτομα από 30-45, 4 άτομα από 45-55 και 2 άτομα από 56-65 ετών.

Παρατηρείτε ότι τα μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δηλαδή το 30,1% έχει μηνιαίο

οικογενειακό εισόδημα 1500€ και άνω ενώ το 20,5% έχει έως 600€, το 19,9% έχει από 1200€-

1500€, το 16,4 % έχει από 900€-1200€ και τέλος το 12,3 % έχει από 600€-900€.Στην ερώτηση

αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι δε θέλησαν να απαντήσουν όλοι οι ερωτούμενοι διότι το

θεώρησαν ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

Page 45: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

45

Γράφημα 6: Οικογενειακό εισόδημα

Σχετικά με το εάν χρησιμοποιούν ή όχι πιστωτικές κάρτες, το 35,3% απάντησαν ΝΑΙ

ενώ το 64,7% απάντησαν ΟΧΙ. Από τα άτομα αυτά συγκριτικά χωρίζοντας τους σε άντρες και

γυναίκες από τους οποίους 26 άντρες και 27 γυναίκες απάντησαν ΝΑΙ ενώ 42 άντρες και 55

γυναίκες απάντησαν ΟΧΙ.

Page 46: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

46

Γράφημα 7: Χρήση πιστωτικών καρτών

Όσοι από τους ερωτώμενους διαθέτουν πιστωτικές κάρτες προσδιόρισαν τον αριθμό

τους. Το δείγμα χωρίστηκε σε άντρες και γυναίκες και σε μια κλίμακα καρτών από 0 έως 6

κάρτες. Δηλαδή δεν έχουν κάρτες 53 Γ και 39 Α, από 1 κάρτα έχουν 14 Γ και 8 Α, από 2 κάρτες

έχουν 13 Γ και 9 Α, από 3 κάρτες έχουν 2 Γ και 6 Α. Επίσης από 4 κάρτες έχουν 0 Γ και 3 Α,

από 5 κάρτες έχουν 0 Γ και 1 Α και από 6 κάρτες έχουν 0 Γ και 2 Α. Σε ένα συνολικό ποσοστό

παρατηρούμαι ότι: 0 κάρτες έχει το 61,3%, 1 κάρτα έχει το 14,7%, 2 κάρτες έχει το 14,7%,3

κάρτες έχει το 3%, 4 κάρτες έχει το 2%, 5 κάρτες έχει το 0,7%και 6 κάρτες έχει το 1,3%.

Page 47: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

47

Γράφημα 8: Αριθμός πιστωτικών καρτών

Αναφορικά με το ποιοι λόγοι επιδρούν στη απόφαση των ατόμων να μην χρησιμοποιούν

πιστωτικές κάρτες, οι ερωτηθέντες πιστεύουν σε ποσοστό 81,3% ότι προτιμούν να πληρώνουν

με μετρητά, το 62% ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις πιστωτικές κάρτες , το 53,8% ότι δεν

θέλουν να πληρώνουν τόκους και το 58,1% ότι θέλουν να ξέρουν τι πληρώνουν.

Συμπεραίνοντας παρατηρούμε ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός και τρομαγμένος με τις

πιστωτικές κάρτες. Αυτό φαίνεται και στο ποσοστό 84,9% των ερωτηθέντων που γνωρίζουν

καλά πως χρησιμοποιούνται οι πιστωτικές κάρτες.

Γράφημα 9: Ανασταλτικοί λόγοι χρήσης πιστωτικών καρτών

Page 48: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

48

Αναφορικά με το ποιοι λόγοι επιδρούν θετικά στην απόφαση των ατόμων να

χρησιμοποιήσουν πιστωτικές κάρτες, εδώ παρατηρούμε σε αντίθεση με την προηγούμενη

ερώτηση αυτοί που αποφασίζουν να χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες πιστεύουν σε ποσοστό

73,6% έναντι 26,4% ότι τους προσφέρει ευκολία πληρωμής και ότι 82,4% έναντι 17,1% ότι δεν

τίθεται θέμα έλλειψης μετρητών. Αντίθετα πιστεύουν με μικρή διάφορα ότι δεν κερδίζουν

χρόνο στην εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ κτλ).60,4% έναντι 39,6%, ότι δεν προγραμματίζουν

τις αγορές τους,66% έναντι 34% και ότι δεν έχουν δυνατότητα ανάληψης μετρητών οποιαδήποτε

στιγμή, 49,1% έναντι 50,9%. Παρόλο τις παραπάνω διαπιστώσεις ένα ποσοστό επιμένει να

χρησιμοποιεί τις πιστωτικές κάρτες

Γράφημα 10: Ειδικοί λόγοι χρήσης πιστωτικών καρτών

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους τους οποίους οι ερωτώμενοι χρησιμοποιούν τις

πιστωτικές κάρτες, μόνο το 67,3% έναντι του 32.7% χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες για

την πληρωμή άτοκων δόσεων και 59,6% έναντι 40,4% για αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Ενώ

σε αντίθεση δεν τις χρησιμοποιούν σε ενοικίαση αυτοκινήτων 88,5%, σε αγορά εισιτηρίων

84,6% και σε πληρωμή λογαριασμών εστιατορίων σε ποσοστό 82,7%.

Page 49: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

49

Γράφημα 11: Χρήση πιστωτικών καρτών

Όσον αφορά 1) την συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών, το 50,5% απάντησε ποτέ

έναντι στο 1,8 που απάντησε καθημερινά και με ένα ποσοστό 17,4% που απάντησε λίγες φορές

το μήνα. 2) την συχνότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω Internet, το 65,3% απάντησε ποτέ

έναντι 2,1% που απάντησε καθόλου και με ένα ποσοστό 7,4% που είπε λίγες φορές το μήνα.

Page 50: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

50

Γράφημα 12:Συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών

Γράφημα 13:Συχνότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω internet

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα άτομα χρησιμοποιούν το internet, το 92,9%

απάντησαν για πληροφόρηση και 68% για email. Παρατηρούμε ότι ένα εκπληκτικά μικρό

ποσοστό 0,8% χρησιμοποιούν το Internet για την αγορά τροφίμων, 1,2 για την αγορά

κοσμημάτων ,6,3% για την αγορά ηλεκτρικών συσκευών περιοδικών και ενοικίασης

αυτοκινήτων. Επίσης μόνο το 8,3 για ενοικίασης δωματίων , 11,8 για ρούχα και παπούτσια,

13,5% για κρατήσεις εισιτηρίων και 15% για πληρωμή λογαριασμών. Ουσιαστικά το Internet το

Page 51: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

51

χρησιμοποιούνε μόνο για πληροφόρηση και email ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν τους

ενδιαφέρει ή δεν γνωρίζουν σχεδόν καθόλου.

Γράφημα 14: Ειδικοί λόγοι χρήσης του internet Αναφορικά με τους λόγους που λειτουργούν αρνητικά στην απόφαση των ατόμων να

χρησιμοποιήσουν το internet για τις ηλεκτρονικές τους αγορές, βλέπουμε ότι σε ένα συντριπτικά

χαμηλό ποσοστό 29,2% των ερωτηθέντων δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές έναντι του 70,8 που γνωρίσουν. Το 29% δεν γνωρίσουν την διαδικασία αγοράς

μέσω του διαδικτύου έναντι 71% που γνωρίζουν. Το 47,3% δεν έχουν προπληρωμένη πιστωτική

κάρτα έναντι 52,7% που έχουν. Ενώ πιστεύουν σε ποσοστό 59,1% ότι δεν θέλουν να δίνουν την

πιστωτική τους κάρτα χωρίς να βλέπουν τον πωλητή.

Συμπερασματικά από την 11 και 12 ερώτηση παρατηρούμε ότι παρόλο που μεγάλο

ποσοστό γνωρίζει να χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την διαδικασία αγοράς μέσω

διαδικτύου δεν προτιμούν να το χρησιμοποιούν για οποιαδήποτε αγορά, ενοικίαση, πληρωμή ή

κράτηση. Έτσι αυτά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους.

Page 52: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

52

Γράφημα 15: Ανασταλτικοί λόγοι χρήσης του internet για αγορές Σχετικά με το ένα η επωνυμία του ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος επηρεάζει ή όχι

τα άτομα στις αγορές τους, παρατηρούμε ότι το 53%απαντησε ΝΑΙ ενώ το 47% απάντησε ΟΧΙ.

Κάνοντας ένα συσχετισμό με τις 4 κατηγορίες ηλικιών παρατηρούμε ότι στα 150 άτομα στην

πρώτη κατηγορία 18-29 ετών απάντησαν 30 ΝΑΙ και 23 ΟΧΙ. Στην δεύτερη κατηγορία 30-45

ετών απάντησαν 35 ΝΑΙ και 21 ΟΧΙ, στην τρίτη ηλικία 46-55 ετών απάντησαν 2 ΝΑΙ και 11

ΟΧΙ και στην τετάρτη κατηγορία 56-65 απάντησαν 3 ΝΑΙ και 7 ΟΧΙ. Επίσης πρέπει να

σημειώσουμε ότι 18 άτομα δεν απάντησαν καθόλου. Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί που επηρεάζονται

περισσότερο από την επωνυμία είναι πρώτα άτομα ηλικίας 30-45 και μετά άτομα ηλικίας 18-29

ετών. Επίσης συσχετίζοντας τους άντρες και τις γυναίκες παρατηρούμε 36 Α και 34 Γ

απάντησαν ΝΑΙ ενώ 23 Α και 39 Γ απάντησαν ΟΧΙ. Εδώ επισημαίνουμε ότι στους άντρες

επηρεάζει περισσότερο η επωνυμία σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Page 53: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

53

Γράφημα 16: Επιρροή επωνυμίας ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος στις

αγορές Σχετικά με την εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα, το 41,1% απάντησαν ΝΑΙ

ενώ το 58,9% απάντησε ΟΧΙ. Πραγματοποιώντας την πρώτη συσχέτιση ανάμεσα στις

κατηγορίες ηλικιών παρατηρούμε ότι στην πρώτη κατηγορία 18-29 ετών απάντησαν 28 ΝΑΙ και

29 ΟΧΙ. Στην δεύτερη κατηγορία 30-45 ετών απάντησαν 23 ΝΑΙ και 36 ΟΧΙ, στην τρίτη

κατηγορία 46-55 ετών απάντησαν 4 ΝΑΙ και 10 ΟΧΙ και στην τετάρτη κατηγορία 56-65 ετών

απάντησαν 3 ΝΑΙ και 8 ΟΧΙ. Εδώ πρέπει να επισημαίνουμε ότι 9 άτομα δεν απάντησαν. Πραγματοποιώντας την δεύτερη συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο παρατηρούμε ότι

απόφοιτοι Δημοτικού 1 άτομο απάντησε ΝΑΙ και 4 ΟΧΙ. Απόφοιτοι Γυμνασίου απάντησαν 2

ΝΑΙ και 7 ΟΧΙ, απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. απάντησαν 6 ΝΑΙ και 9 ΟΧΙ. Ενώ οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.

απάντησαν 28 ΝΑΙ και 40 ΟΧΙ και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου

απάντησαν 4 ΝΑΙ και 3 ΟΧΙ. Εδώ επισημαίνουμε ότι οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. που ανήκουν

σε ένα ανώτερο μορφωτικό επίπεδο μας απάντησαν οι περισσότεροι ότι δεν εμπιστεύονται τα

ηλεκτρονικά καταστήματα και ότι η περισσότερη γνώση δεν συνεπάγεται με περισσότερη

εμπιστοσύνη.

Page 54: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

54

Γράφημα 17: Ύπαρξη εμπιστοσύνης στα ηλεκτρονικά καταστήματα

Στην ερώτηση: πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την χρήση ηλεκτρονικού

καταστήματος: αποτελείται από 21 προτάσεις στις οποίες οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν

απαντήσεις. Η μορφή των απαντήσεων τις κάθε φορά ερώτηση- πρότασης αποτελεί κλίμακα

Λίκερτ (Likert) η οποία είναι η πιο διαδεδομένη κλίμακα στην κοινωνική έρευνα και έχει ως

στόχο την μέτρηση στάσεων ή απόψεων. Οι δυνατές απαντήσεις έχουν σταθερή μορφή τύπου:

καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, παρά πολύ.

Στην πρόταση: η ευχρηστία του ηλεκτρονικού καταστήματος: Διαπιστώθηκε ότι τα

μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνουν: καθόλου 13,4%, λίγο 12,5%, μέτρια

27,7%, πολύ 25% και παρά πολύ 21%.

Page 55: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

55

Γράφημα 18: Σημαντικότητα ευχρηστίας του ηλεκτρονικού καταστήματος

Στην πρόταση: ο σχεδιασμός του: παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των

απαντήσεων καταλαμβάνουν οι επιλογές: καθόλου 14,7%, λίγο 20,6%, μέτρια 23,5%, πολύ 28,4

% και παρά πολύ 12,7%.

Γράφημα 19: Σημαντικότητα σχεδιασμού του ηλεκτρονικού καταστήματος

Page 56: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

56

Στην πρόταση: η καλαισθησία του: παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων

καταλαμβάνουν οι επιλογές: καθόλου 21%, λίγο 17%, μέτρια 29%, πολύ 24% και παρά πολύ

9%.

Γράφημα 20: Σημαντικότητα καλαισθησίας του ηλεκτρονικού καταστήματος

Στην επόμενη πρόταση, η απλή γλώσσα της ιστοσελίδας του: Σύμφωνα με το παρακάτω

γράφημα παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων καταλαμβάνει: καθόλου

14,3%, λίγο 10,2 %, μέτρια 24,5%, πολύ 34,7% και παρά πολύ 16,3%.

Page 57: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

57

Γράφημα 21: Σημαντικότητα απλής γλώσσας της ιστοσελίδας

Στην επόμενη πρόταση, η ύπαρξη φυσικού καταστήματος από την εταιρία: Σύμφωνα με

το παρακάτω γράφημα παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει: καθόλου

18,4%, λίγο 10,2%, μέτρια 26,5%, πολύ 24,5% και παρά πολύ 20,4%.

Γράφημα 22: Σημαντικότητα ύπαρξης φυσικού καταστήματος από την

εταιρεία

Page 58: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

58

Στην επόμενη πρόταση, η γεωγραφική εγγύτητα του καταστήματος: Συμφώνα με το

παρακάτω γράφημα παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει: καθόλου 21,4%,

λίγο 14,3%, μέτρια 30,6% πολύ 21,4% και παρά πολύ 12,2%.

Γράφημα 23: Σημαντικότητα γεωγραφικής εγγύτητας του καταστήματος

Στην πρόταση, χαμηλότερες τιμές των προϊόντων: παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα

ποσοστά των απαντήσεων καταλαμβάνουν οι επιλογές: καθόλου 12,7%, λίγο 3,9%, μέτρια

16,7%, πολύ 30,4% και παρά πολύ 36,3%.

Page 59: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

59

Γράφημα 24: Σημαντικότητα χαμηλότερων τιμών των προϊόντων

Στην πρόταση, η αξία του προϊόντος: Συμφώνα με το παρακάτω γράφημα τα μεγαλύτερα

ποσοστά των απαντήσεων καταλαμβάνουν: καθόλου 18,9% , λίγο 9,4%, μέτρια 18,9%, πολύ

25,5% και παρά πολύ 27,4%.

Γράφημα 25: Σημαντικότητα αξίας του προϊόντος

Page 60: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

60

Στην πρόταση, τα δωρεάν δείγματα και τα δώρα που προσφέρουν μαζί με τα προϊόντα

τους: Διαπιστώθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των απαντήσεων καταλαμβάνουν οι επιλογές:

καθόλου 18,4%, λίγο 17,3%, μέτρια 33,7%, πολύ 13,3% και παρά πολύ 17,3%.

Γράφημα 26: Σημαντικότητα των δωρεάν δειγμάτων & των δώρων που

προσφέρονται μαζί με τα προϊόντα

Στην πρόταση, την παράδοση κατ’ οίκον του προϊόντος: Διαπιστώθηκε ότι τα

μεγαλύτερα ποσοστά των απαντήσεων καταλαμβάνουν οι επιλογές: καθόλου 12%, λίγο 10%

μέτρια 21%, πολύ 34% και παρά πολύ 23%.

Page 61: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

61

Γράφημα 27: Σημαντικότητα παράδοσης κατ'οίκον του προϊόντος

Στην ερώτηση, ο βαθμός εξατομίκευσης και προσαρμογής του καταστήματος στο

πελάτη: Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα το 15,8% απάντησε καθόλου το 9,9% απάντησε

λίγο, το 39,6% απάντησε μέτρια, το 27,7% απάντησε πολύ και το 6,9% απάντησε παρά πολύ.

Γράφημα 28: Σημαντικότητα βαθμού εξατομίκευσης & προσαρμογής του

καταστήματος στον πελάτη

Page 62: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

62

Στην ερώτηση, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση που παρέχει το κατάστημα: παρατηρήθηκε

ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνουν: καθόλου 12,5%, λίγο 15,4% μέτρια

24%, πολύ 37,5% και παρά πολύ 10,6%.

Γράφημα 29: Σημαντικότητα παροχής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από το

κατάστημα

Στην ερώτηση, την πληροφόρηση που παρέχεται από ένα κατάστημα: Μάλιστα,

απάντησε καθόλου το 10,7%, λίγο το 12,6%, μέτρια υο 20,4%, πολύ 32% και παρά πολύ 24,3%.

Page 63: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

63

Γράφημα 30: Σημαντικότητα παροχής πληροφόρησης από το κατάστημα

Στην πρόταση, την ευκολία ακύρωσης μιας παραγγελίας: Διαπιστώθηκε ότι τα

μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων συγκέντρωσαν: καθόλου 12% λίγο 9% μέτριο 25%, πολύ

31% και παρά πολύ 23% .

Γράφημα 31: Σημαντικότητα ευκολίας ακύρωσης της παραγγελίας

Στην ερώτηση, τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων: Το 14,9%

απάντησε καθόλου, το 5% απάντησε λίγο, το 14,9% απάντησε μέτρια, το 22,8% απάντησε πολύ

και το 42,6% παρά πολύ.

Page 64: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

64

Γράφημα 32: Σημαντικότητα προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Στην ερώτηση, το κόστος αναζήτησης για το συγκεκριμένο προϊόν: παρατηρήθηκε ότι τα

μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνουν: καθόλου 9,9%, λίγο 14,9%, μέτρια 26,7% ,

πολύ 30,7% και παρά πολύ 17,8%.

Γράφημα 33: Σημαντικότητα του κόστους αναζήτησης προϊόντος

Page 65: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

65

Στην πρόταση, την δυνατότητα έλεγχου του προϊόντος: συμφωνά με το παρακάτω

γράφημα τα μεγαλύτερα ποσοστά καταλαμβάνουν: καθόλου 12,9%, λίγο 10,9% μέτρια 24,8%

πολύ 21,8% και παρά πολύ 29,7%.

Γράφημα 34: Σημαντικότητα ελέγχου του προϊόντος

Στην πρόταση, τον τρόπο πληρωμής του προϊόντος: Συγκεκριμένα το 11,9% απάντησε

καθόλου, το 9,9% απάντησε λίγο, το 18,8% απάντησε μέτριο, το 32,7% απάντησε πολύ και το

26,7 % απάντησε παρά πολύ.

Page 66: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

66

Γράφημα 35: Σημαντικότητα του τρόπου πληρωμής του προϊόντος

Στην πρόταση, τα έξοδα αποστολής: Διαπιστώθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά

απαντήσεων συγκέντρωσαν: καθόλου 15,3%, λίγο 10,2%, μέτρια 25,5%, πολύ 23,5% και παρά

πολύ 25,5%.

Γράφημα 36: Σημαντικότητα εξόδων αποστολής

Στην πρόταση, την εμπιστοσύνη σας απέναντι σε ενε ηλεκτρονικό κατάστημα: Σύμφωνα

με το παρακάτω γράφημα τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων συγκέντρωσαν: καθόλου 13,6%,

λίγο 9,7%, μέτρια 17,5%, πολύ 25,2%και παρά πολύ 23,1%.

Page 67: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

67

Γράφημα 37: Σημαντικότητα εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Στην πρόταση, προηγούμενη εμπειρία από το συγκεκριμένο κατάστημα: Παρατηρήθηκε

ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνουν οι επιλογές: καθόλου 18,3%, λίγο

6,7%, μέτρια 22,1%, πολύ 29,8%και παρά πολύ 23,1%.

Γράφημα 38: Σημαντικότητα προηγούμενης εμπειρίας από το συγκεκριμένο

κατάστημα

Page 68: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

68

Στην ερώτηση: η στάση σας απέναντι σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, κατά πόσο

επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: αποτελείται από 7 προτάσεις- ερωτήσεις οι οποίες

απαντήθηκαν. Η μορφή των απαντήσεων είναι κλίμακα Λίκερτ. Οι δυνατές απαντήσεις στην

σταθερή μορφή τύπου είναι: καθόλου, λίγο, μέτριο, πολύ και παρά πολύ.

Στην ερώτηση 16.1: την γνώση σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: Διαπιστώθηκε ότι

τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνουν οι κατηγορίες: καθόλου 18,1%, λίγο

11,2%, μέτρια 19,8%, πολύ 35,3% και παρά πολύ 15,5%.

Γράφημα 39: Επίδραση της γνώσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Στην ερώτηση, την ευκολία χρήσης του Internet: Παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα

ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνουν οι κατηγορίες: καθολου16,4%, λίγο 10,9%, μέτρια

18,2%, πολύ 38,2% και παρά πολύ 16,4%.

Page 69: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

69

Γράφημα 40: Επίδραση της ευκολίας χρήσης του internet

Στην ερώτηση, την εμπειρία σας στις ηλεκτρονικές αγορές: Σύμφωνα με το παρακάτω

γράφημα παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνει ποσοστά

απαντήσεων καταλαμβάνουν: καθόλου 14,9%, λίγο 3%, μέτρια 27,7%, πολύ 33,7% και παρά

πολύ 20,8%.

Γράφημα 41: Επίδραση της εμπειρίας στις ηλεκτρονικές αγορές

Page 70: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

70

Στην ερώτηση, την ασφάλεια και την εγγύηση που παρέχει το κατάστημα: το 7,8%

απάντησε καθόλου, το 5,9% απάντησε λίγο, το 10,8% απάντησε μέτρια, το 36,3% απάντησε

πολύ και το 39,2% απάντησε παρά πολύ.

Γράφημα 42: Επίδραση της ασφάλειας & της εγγύησης του καταστήματος

Στην ερώτηση, τον κίνδυνο (μιας ηλεκτρονικής αγοράς): Συγκεκριμένα το 10,7%

απάντησε καθόλου το 8,7 % απάντησε λίγο, το 17,5% απάντησε μέτρια, το 38,8% απάντησε

πολύ και το 24,3% απάντησε παρά πολύ.

Page 71: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

71

Γράφημα 43: Επίδραση του κινδύνου της ηλεκτρονικής αγοράς

Στην ερώτηση, τη φήμη του καταστήματος: Διαπιστώθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά

απαντήσεων καταλαμβάνουν: καθόλου 12,9%, λίγο 5%, μέτρια 19,8%, πολύ 36,6% και παρά

πολύ 23,8%.

Γράφημα 44: Επίδραση της φήμης του καταστήματος

Στην ερώτηση, από την γνώμη των φίλων και των συγγενών σας για ηλεκτρονικό

κατάστημα: Παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων καταλαμβάνουν: καθόλου

13,5%, λίγο 25%, μέτρια 25%, πολύ 21.2% και παρά πολύ 15,4%.

Page 72: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

72

Γράφημα 45: Επίδραση της γνώμης φίλων & συγγενών για το ηλεκτρονικό

κατάστημα

Στην ερώτηση: όσοι δεν χρησιμοποιούσατε το internet για τις συναλλαγές και τις αγορές

σας προτίθεστε να το χρησιμοποιήσετε στο μέλλον: ΝΑΙ απάντησε το 31,8% και ΟΧΙ το 68,2%.

Πραγματοποιώντας μια συσχέτιση με τις κατηγορίες ηλικιών διαπιστώνουμε ότι: στις ηλικίες

18-29 ΝΑΙ απάντησαν 18 άτομα και ΟΧΙ 24 άτομα. Στις ηλικίες 30-45 ΝΑΙ απάντησαν 17

άτομα και ΟΧΙ 26. Στις ηλικίες 46-55 ΝΑΙ απάντησαν 0 άτομο και ΟΧΙ 13 άτομα και τέλος στις

ηλικίες 56-65 ΝΑΙ απάντησαν 0 άτομα και ΟΧΙ 12 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν

απάντησαν 40 άτομα. Σύμφωνα με την συσχέτιση που έγινε παρατηρούμαι ότι στις ηλικίες 46-

65 παρ’ όλο που δεν χρησιμοποιούν το internet για τις συναλλαγές και τις αγορές τους δεν έχουν

σκοπό να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.

Page 73: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

73

Γράφημα 46: Πρόθεση μελλοντικής αγοράς

Στην ερώτηση :εάν χρησιμοποιείται το internet έχετε πρόθεση να αυξήσετε στο μέλλον

τις αγορές σας μέσω του διαδικτύου: ΝΑΙ απάντησε το 40,4% και ΟΧΙ το 59,6%. Κάνοντας μια

συσχέτιση το ΝΑΙ,ΟΧΙ με τις ηλικιακές κατηγορίες παρατηρούμε ότι: στις ηλικίες 18-29 ετών

απάντησαν ΝΑΙ 18 και ΟΧΙ 25. Στις ηλικίες 30-45 απάντησαν ΝΑΙ 25 και ΟΧΙ 23, στις ηλικίες

45-55 απάντησαν ΝΑΙ 1 και ΟΧΙ 11 και τέλος στις ηλικίες 56-65 απάντησαν ΝΑΙ 0 άτομα και

ΟΧΙ 6 άτομα.

Από την παραπάνω συσχέτιση παρατηρούμε ότι στις ηλικίες 46-65 ετών παρ’ όλου που

επέλεξαν να χρησιμοποιούν το internet μόνο ένα άτομο (ηλικίας 46-55 ετών) έχει πρόθεση να

αυξήσει στο μέλλον τις αγορές μέσω internet.

Page 74: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

74

Γράφημα 47: Αύξηση μελλοντικών αγορών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γενικά, μία έρευνα η οποία στηρίζεται σε ερωτηματολόγιο ως μέθοδος συλλογής

στοιχείων έχει ως βασική μονάδα συνήθως το άτομο. Δηλαδή γίνονται μετρήσεις για

διαφορετικές μεταβλητές για κάθε άτομο χωριστά. Έτσι, συλλέγονται διαφορετικές πληροφορίες

όπως η ηλικία, το επάγγελμα, το μορφωτικό και οικονομικό του επίπεδο του ερωτώμενου κ.λπ.

Κάθε πληροφορία αφορά μια μεταβλητή (variable). Επίσης, κάθε άτομο έχει μία και μόνο τιμή

(value) για κάθε μεταβλητή. Από τη στιγμή που τα στοιχεία συλλέχθηκαν και κωδικοποιήθηκαν,

ήταν έτοιμα να περαστούν στον Η/Υ. Για κάθε μεταβλητή επιλέχτηκε ένα μοναδικό όνομα με

οχτώ ή λιγότερους χαρακτήρες. Τα στοιχεία που αφορούσαν μια συγκεκριμένη μεταβλητή

τοποθετήθηκαν στις ίδιες στήλες (διαφορετικές σειρές) για όλα τα άτομα του δείγματος.

Αφού έγινε η κωδικοποίηση των μεταβλητών και προσδιορίστηκαν και οι τιμές τις

οποίες έπαιρνε κάθε απάντηση, τότε ένα – ένα τα ερωτηματολόγια πέρασαν σε ένα φύλο του

προγράμματος Excel έτσι ώστε να γίνει καλύτερη η επεξεργασία των δεδομένων από το

πρόγραμμα SPSS.

Στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να ελεγχθεί αν η συχνότητα εμφάνισης κάποιων

συγκεκριμένων τιμών (κατηγοριών) μιας ποιοτικής μεταβλητής σχετίζεται με τη συχνότητα

εμφάνισης συγκεκριμένων τιμών (κατηγοριών ) κάποιας άλλης ποιοτικής μεταβλητής.

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών πραγματοποιείται μέσω του

στατιστικού Chi-Square ( ) που παρουσιάζεται στον πίνακα Chi-Square Tests και ο οποίος

περιλαμβάνει:

Page 75: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

75

• Την τιμή του Chi-Square (Value)

• Τους αντίστοιχους βαθμούς ελευθερίας (df)

• Το επίπεδο σημαντικότητας της τιμής του Chi-Square (Asymp.Sig.2- sided)

Όταν το επίπεδο σημαντικότητας του Chi-Square είναι μικρότερο από 0,05 απορρίπτεται

η μηδενική υπόθεση και γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση.

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η στάση των πολιτών απέναντι στις

ηλεκτρονικές αγορές καθώς και οι αιτίες που την επηρεάζουν. Για τον λόγο αυτό

πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι συσχετίσεις. Στις αναλύσεις των μεταβλητών αναφέρεται η τιμή

του Chi-Square (Asymp.Sig.2-sided), ενώ οι αντίστοιχοι πίνακες βρίσκονται στο παράρτημα της

εργασίας.

Page 76: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

76

Συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών

Εισόδημα Ποτέ

Λίγες φορές

το χρόνο

Λίγες φορές

το μήνα

Λίγες φορές

την εβδομάδα

Καθημε

ρινά

Σύνολο

15 1 4 1 0 21

71,4% 4,8% 19,0% 4,8% ,0% 100,0%

27,8% 3,4% 22,2% 25,0% ,0% 19,6%

Έως 600€

14,0% ,9% 3,7% ,9% ,0% 19,6%

6 5 1 0 0 12

50,0% 41,7% 8,3% ,0% ,0% 100,0%

11,1% 17,2% 5,6% ,0% ,0% 11,2%

600€-900€

5,6% 4,7% ,9% ,0% ,0% 11,2%

8 6 3 0 2 19

42,1% 31,6% 15,8% ,0% 10,5% 100,0%

14,8% 20,7% 16,7% ,0% 100,0% 17,8%

900€-1200€

7,5% 5,6% 2,8% ,0% 1,9% 17,8%

13 3 5 1 0 22

59,1% 13,6% 22,7% 4,5% ,0% 100,0%

24,1% 10,3% 27,8% 25,0% ,0% 20,6%

1200€-1500€

12,1% 2,8% 4,7% ,9% ,0% 20,6%

12 14 5 2 0 33

36,4% 42,4% 15,2% 6,1% ,0% 100,0%

22,2% 48,3% 27,8% 50,0% ,0% 30,8%

1500€&άνω

11,2% 13,1% 4,7% 1,9% ,0% 30,8%

54 29 18 4 2 107

50,5% 27,1% 16,8% 3,7% 1,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

50,5% 27,1% 16,8% 3,7% 1,9% 100,0%

Πίνακας 1: Εισόδημα και Συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών.

Στην συγκεκριμένη συσχέτιση πόσο συχνά χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες και το

εισόδημα που διαθέτουν το 71,4% των ατόμων που διαθέτουν εισόδημα έως 600€ δεν

χρησιμοποιούν ποτέ πιστωτικές κάρτες. Το 50% των ατόμων που διαθέτουν εισόδημα 600€-

Page 77: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

77

900€ δεν χρησιμοποιούν ποτέ πιστωτικές κάρτες, ενώ το 41,7% της ίδιας κατηγορίας

χρησιμοποιεί λίγες φορές το χρόνο. Το 27,8% των ατόμων που χρησιμοποιούν τις πιστωτικές

τους κάρτες λίγες φορές το μήνα είτε διαθέτουν εισόδημα 1200€-1500€ ή 1500€ και άνω. Το

μεγαλύτερο ποσοστό 50% της κατηγορίας των ατόμων που διαθέτουν 1500€ και άνω

χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες λίγες φορές την εβδομάδα. Ένα μικρό ποσοστό της

τάξεως του 1,9% χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες καθημερινά. Όπως φαίνεται, όσο

μεγαλύτερο εισόδημα διαθέτουν τα άτομα τόσο περισσότερο χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους

κάρτες. Ο έλεγχος Χ2 επαληθεύει την παραπάνω παραδοχή, εφόσον το Asymp. Sig(2-sided)

είναι 0,068 οι παραπάνω μεταβλητές υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε ποσοστό 10%.

Συχνότητα αγορών μέσω internet

Φύλο Ποτέ

Λίγες φορές

το χρόνο

Λίγες φορές

το μήνα

Λίγες φορές

την

εβδομάδα

Καθημερι

νά Σύνολο

44 5 1 2 1 53

83,0% 9,4% 1,9% 3,8% 1,9% 100,0%

71,0% 22,7% 14,3% 100,0% 50,0% 55,8%

Γυναίκα

46,3% 5,3% 1,1% 2,1% 1,1% 55,8%

18 17 6 0 1 42

42,9% 40,5% 14,3% ,0% 2,4% 100,0%

29,0% 77,3% 85,7% ,0% 50,0% 44,2%

Άνδρας

18,9% 17,9% 6,3% ,0% 1,1% 44,2%

62 22 7 2 2 95

65,3% 23,2% 7,4% 2,1% 2,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

65,3% 23,2% 7,4% 2,1% 2,1% 100,0%

Πίνακας 2: Φύλο και Συχνότητα αγορών μέσω internet.

Στην παραπάνω συσχέτιση προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών 83% δεν

πραγματοποιούν αγορές μέσω internet. Σε αντίθεση με τις γυναίκες, το μισό σχεδόν ποσοστό

των ανδρών μοιράζεται σε εκείνους που δεν πραγματοποιούν ποτέ αγορές μέσω internet και σε

εκείνους που πραγματοποιούν λίγες φορές το χρόνο ,σε ποσοστά 42,9% και 40,5% αντίστοιχα.

Ένα μικρό ποσοστό ανδρών και γυναικών 7,4% πραγματοποιούν αγορές λίγες φορές το χρόνο.

Τέλος ένα απειροελάχιστο ποσοστό πραγματοποιούν αγορές λίγες φορές την εβδομάδα και

καθημερινά της τάξεως του 2,1% έκαστος. Όπως φαίνεται η συχνότητα πραγματοποίησης

αγορών μέσω internet σχετίζεται άμεσα με το φύλο των ατόμων. Ο έλεγχος Χ2 έδειξε πως οι δύο

Page 78: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

78

αυτές μεταβλητές, φύλο και συχνότητα αγορών μέσω internet, εμφανίζουν στατιστική

σημαντικότητα σε ποσοστό 1% καθώς το Asymp. Sig(2-sided) είναι 0.

Page 79: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

79

Συχνότητα αγορών μέσω internet

Επάγγελμα Ποτέ

Λίγες φορές

το χρόνο

Λίγες φορές

το μήνα

Λίγες φορές

την

εβδομάδα

Καθημε

ρινά Σύνολο

18 2 2 1 2 25

72,0% 8,0% 8,0% 4,0% 8,0% 100,0%

29,0% 9,1% 28,6% 50,0% 100,0% 26,3%

Δημόσιος υπάλληλος

18,9% 2,1% 2,1% 1,1% 2,1% 26,3%

14 6 2 1 0 23

60,9% 26,1% 8,7% 4,3% ,0% 100,0%

22,6% 27,3% 28,6% 50,0% ,0% 24,2%

Ιδιωτικός υπάλληλος

14,7% 6,3% 2,1% 1,1% ,0% 24,2%

6 9 3 0 0 18

33,3% 50,0% 16,7% ,0% ,0% 100,0%

9,7% 40,9% 42,9% ,0% ,0% 18,9%

Ελεύθερος επαγγελματίας

6,3% 9,5% 3,2% ,0% ,0% 18,9%

3 0 0 0 0 3

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,2%

Συνταξιούχος

3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,2%

4 0 0 0 0 4

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

6,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,2%

Άνεργος

4,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,2%

7 0 0 0 0 7

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

11,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,4%

Οικιακά

7,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,4%

10 5 0 0 0 15

66,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% 100,0%

16,1% 22,7% ,0% ,0% ,0% 15,8%

Φοιτητής-τρια

10,5% 5,3% ,0% ,0% ,0% 15,8%

62 22 7 2 2 95 Σύνολο

65,3% 23,2% 7,4% 2,1% 2,1% 100,0%

Page 80: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

80

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,3% 23,2% 7,4% 2,1% 2,1% 100,0%

Πίνακας 3: Επάγγελμα και Συχνότητα αγορών μέσω internet.

Ο έλεγχος Χ2 μεταξύ του επαγγέλματος των ατόμων και της συχνότητας

πραγματοποίησης αγορών μέσω internet έδειξε ότι οι μεταβλητές είναι άσχετες, δεν έχουν

στατιστικά σημαντική σχέση. Αυτό φαίνεται από την τιμή Asymp. Sig(2-sided)= 0,198 η οποία

δεν είναι μικρότερη από 0,05. Στον πίνακα 2 βλέπουμε ότι η τα ποσοστά πραγματοποίηση

αγορών μέσω internet δεν σχετίζομαι με το επάγγελμα που έχει το εκάστοτε άτομο.

Χρήση internet για

πληροφόρηση Μορφωτικό επίπεδο ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

22,2% ,0% 1,6%

Δημοτικό

1,6% ,0% 1,6%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

11,1% ,9% 1,6%

Γυμνάσιο

,8% ,8% 1,6%

3 30 33

9,1% 90,9% 100,0%

33,3% 25,6% 26,2%

Λύκειο

2,4% 23,8% 26,2%

0 15 15

,0% 100,0% 100,0%

,0% 12,8% 11,9%

Ι.Ε.Κ

,0% 11,9% 11,9%

3 64 67

4,5% 95,5% 100,0%

33,3% 54,7% 53,2%

Τ.Ε.Ι/Α.Ε.Ι.

2,4% 50,8% 53,2%

0 7 7 Μεταπτυχιακές/ Διδακτορικές

σπουδές ,0% 100,0% 100,0%

Page 81: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

81

,0% 6,0% 5,6%

,0% 5,6% 5,6%

9 117 126

7,1% 92,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

7,1% 92,9% 100,0%

Πίνακας 4: Μορφωτικό επίπεδο και Χρήση internet για πληροφόρηση.

Στην παραπάνω συσχέτιση χρήση του internet για πληροφόρηση και μορφωτικό επίπεδο,

το 100% των ατόμων που διαθέτουν μόρφωση Δημοτικού σχολείου δεν χρησιμοποιούν το

internet για πληροφόρηση. Το μισό ποσοστό 50% των ατόμων που διαθέτουν μόρφωση

Γυμνασίου δεν χρησιμοποιούν το internet για πληροφόρηση, ενώ το άλλο μισό 50%

χρησιμοποιεί το internet για πληροφόρηση. Το 25,6% αυτών που χρησιμοποιούν το internet για

πληροφόρηση έχουν μόρφωση Λυκείου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έχουν

τελειώσει το Ι.Ε.Κ., το Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., καθώς και αυτοί που έχουν πραγματοποιήσει

Μεταπτυχιακές/ Διδακτορικές σπουδές χρησιμοποιούν το internet για πληροφόρηση σε

συντριπτικά ποσοστά, 100% , 95,5% και 100% αντίστοιχα. . Όπως φαίνεται η χρήση του

internet για πληροφόρηση συσχετίζεται άμεσα με το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων. Ο έλεγχος

Χ2 έδειξε πως οι δύο αυτές μεταβλητές, μορφωτικό επίπεδο και χρήση του internet για

πληροφόρηση, εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα σε ποσοστό 1% καθώς το Asymp. Sig(2-

sided) είναι 0.

Page 82: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

82

Χρήση internet για

πληροφόρηση

Επάγγελμα ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

3 33 36

8,3% 91,7% 100,0%

33,3% 28,2% 28,6%

Δημόσιος υπάλληλος

2,4% 26,2% 28,6%

2 31 33

6,1% 93,9% 100,0%

22,2% 26,5% 26,2%

Ιδιωτικός υπάλληλος

1,6% 24,6% 26,2%

0 24 24

,0% 100,0% 100,0%

,0% 20,5% 19,0%

Ελεύθερος επαγγελματίας

,0% 19,0% 19,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

11,1% ,0% ,8%

Συνταξιούχος

,8% ,0% ,8%

0 7 7

,0% 100,0% 100,0%

,0% 6,0% 5,6%

Άνεργος

,0% 5,6% 5,6%

2 4 6

33,3% 66,7% 100,0%

22,2% 3,4% 4,8%

Οικιακά

1,6% 3,2% 4,8%

1 18 19

5,3% 94,7% 100,0%

11,1% 15,4% 15,1%

Φοιτητής-τρια

,8% 14,3% 15,1%

9 117 126

7,1% 92,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

7,1% 92,9% 100,0%

Πίνακας 5: Επάγγελμα και Χρήση internet για πληροφόρηση.

Page 83: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

83

Στην συγκεκριμένη συσχέτιση του επαγγέλματος με τη χρήση του internet για

πληροφόρηση, το 91,7% των Δημοσίων υπαλλήλων και το 93,9% των Ιδιωτικών υπαλλήλων

χρησιμοποιούν το internet για πληροφόρηση. Το 100% των Ελεύθερων επαγγελματιών

χρησιμοποιούν το internet για πληροφόρηση, ενώ το 100% των Συνταξιούχων δεν

χρησιμοποιούν το internet για πληροφόρηση. Ένα μικρό ποσοστό ατόμων 6% και 3,4% που

χρησιμοποιούν το internet για πληροφόρηση ανήκουν στην κατηγορία των Ανέργων και

ασχολούνται με τα Οικιακά αντίστοιχα. Ενώ το 94,7% των Φοιτητών χρησιμοποιούν το internet

για πληροφόρηση. Όπως φαίνεται από την συσχέτιση το κατά πόσο οι ερωτώμενοι

χρησιμοποιούν το internet για πληροφόρηση εξαρτάται άμεσα από το επάγγελμα που ασκούν.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο Χ2 ο οποίος δείχνει ότι οι δυο αυτές μεταβλητές

σχετίζονται με στατιστική σημαντικότητα 1%, καθώς το Asymp. Sig(2-sided) είναι 0,001.

Χρήση internet για

πληροφόρηση

Εισόδημα ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

0 24 24

,0% 100,0% 100,0%

,0% 21,1% 19,5%

Έως 600€

,0% 19,5% 19,5%

2 12 14

14,3% 85,7% 100,0%

22,2% 10,5% 11,4%

600€-900€

1,6% 9,8% 11,4%

3 18 21

14,3% 85,7% 100,0%

33,3% 15,8% 17,1%

900€-1200€

2,4% 14,6% 17,1%

3 22 25

12,0% 88,0% 100,0%

33,3% 19,3% 20,3%

1200€-1500€

2,4% 17,9% 20,3%

1 38 39

2,6% 97,4% 100,0%

11,1% 33,3% 31,7%

1500€ και άνω

,8% 30,9% 31,7%

Σύνολο 9 114 123

Page 84: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

84

7,3% 92,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

7,3% 92,7% 100,0%

Πίνακας 6: Εισόδημα και Χρήση internet για πληροφόρηση.

Όπως φαίνεται από τον έλεγχο Χ2 για το εισόδημα και κατά πόσο αυτό επηρεάζει τη

χρήση του internet για πληροφόρηση, οι δύο αυτές μεταβλητές δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την τιμή του Asymp. Sig(2-sided)=0,164 η οποία δεν είναι μικρότερη

του 0,05 οπότε και δεν εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα. Το γεγονός ότι το εισόδημα του

εκάστοτε ατόμου δεν τον επηρεάζει στην απόφαση του να χρησιμοποιήσει το internet για

πληροφόρηση φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα καθώς τα ποσοστά είναι διάσπαρτα χωρίς

κάποια διάκριση.

Χρήση internet για

email Ηλικία ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

15 41 56

26,8% 73,2% 100,0%

36,6% 47,1% 43,8%

18-29

11,7% 32,0% 43,8%

13 43 56

23,2% 76,8% 100,0%

31,7% 49,4% 43,8%

30-45

10,2% 33,6% 43,8%

10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

24,4% 1,1% 8,6%

46-55

7,8% ,8% 8,6%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

7,3% 2,3% 3,9%

56-65

2,3% 1,6% 3,9%

41 87 128

32,0% 68,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

32,0% 68,0% 100,0%

Πίνακας 7: Ηλικία και Χρήση internet για email.

Page 85: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

85

Στην συγκεκριμένη συσχέτιση της ηλικίας με την χρήση του internet για email, το 73,2%

των ατόμων που έχουν ηλικία από 18-29 χρησιμοποιούν το internet για email. Το μεγαλύτερο

ποσοστό 49,4% των ατόμων που χρησιμοποιούν το internet για email ανήκουν στην ηλικιακή

κατηγορία των 30-45 ετών. Στις ηλικιακές κατηγορίες 46-55 ετών και 56-65 ετών το μεγαλύτερο

μέρος των ατόμων δεν χρησιμοποιούν το internet για email σε συντριπτικά ποσοστά 90,0% και

60% αντίστοιχα. Όσο αυξάνεται η ηλικία των ερωτώμενων, τόσο λιγότερο χρησιμοποιούν το

internet για email, αυτό προφανώς συμβαίνει διότι τα μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα προτιμούν τα

επικοινωνούν με τους γνωστούς τους από κοντά. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο του Χ2 ο

οποίος δείχνει ότι η ηλικία και η χρήση του internet για email έχουν στατιστικά σημαντική

σχέση σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, καθώς το Asymp.Sig (2-sided) ισούται με το 0.

Χρήση internet για αγορές

αγαθών και υπηρεσιών Επάγγελμα ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

30 6 36

83,3% 16,7% 100,0%

33,3% 16,2% 28,3%

Δημόσιος υπάλληλος

23,6% 4,7% 28,3%

23 10 33

69,7% 30,3% 100,0%

25,6% 27,0% 26,0%

Ιδιωτικός υπάλληλος

18,1% 7,9% 26,0%

9 15 24

37,5% 62,5% 100,0%

10,0% 40,5% 18,9%

Ελεύθερος επαγγελματίας

7,1% 11,8% 18,9%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

2,2% ,0% 1,6%

Συνταξιούχος

1,6% ,0% 1,6%

7 0 7

100,0% ,0% 100,0%

7,8% ,0% 5,5%

Άνεργος

5,5% ,0% 5,5%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%

Οικιακά

5,6% 2,7% 4,7%

Page 86: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

86

3,9% ,8% 4,7%

14 5 19

73,7% 26,3% 100,0%

15,6% 13,5% 15,0%

Φοιτητής-τρια

11,0% 3,9% 15,0%

90 37 127

70,9% 29,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

70,9% 29,1% 100,0%

Πίνακας 8: Επάγγελμα και Χρήση internet για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Συγκρίνοντας τη χρήση του internet για αγορά αγαθών και υπηρεσιών με το επάγγελμα

του εκάστοτε ατόμου, το μεγαλύτερο ποσοστό 40,5% των ατόμων που χρησιμοποιούν το

internet για αγορά αγαθών και υπηρεσιών ασκούν το επάγγελμα του Ελεύθερου επαγγελματία.

Ακολουθεί το επάγγελμα του Ιδιωτικού υπαλλήλου, οι οποίοι αποτελούν το 27% αυτών που

χρησιμοποιούν το internet για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά οι

Συνταξιούχοι, οι Άνεργοι και τα άτομα που ασχολούνται με τα Οικιακά δεν χρησιμοποιούν το

internet για αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε ποσοστό 100%, 100% και 83,3% αντίστοιχα. Όπως

διαπιστώνεται από τον έλεγχο του Χ2 το επάγγελμα το οποίο ασκεί κάθε άτομο επηρεάζει την

απόφασή του να αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες μέσω internet. Οι δύο αυτές μεταβλητές

σχετίζονται μεταξύ τους και εμφανίζουν στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο

σημαντικότητας 1% καθώς το Asymp. Sig(2-sided) ισούται 0,003.

Page 87: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

87

Χρήση internet για αγορά

αγαθών και υπηρεσιών

Μορφωτικό επίπεδο ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

2,2% ,0% 1,6%

Δημοτικό

1,6% ,0% 1,6%

0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 2,7% ,8%

Γυμνάσιο

,0% ,8% ,8%

26 8 34

76,5% 23,5% 100,0%

28,9% 21,6% 26,8%

Λύκειο

20,5% 6,3% 26,8%

11 4 15

73,3% 26,7% 100,0%

12,2% 10,8% 11,8%

Ι.Ε.Κ

8,7% 3,1% 11,8%

48 20 68

70,6% 29,4% 100,0%

53,3% 54,1% 53,5%

Τ.Ε.Ι/Α.Ε.Ι.

37,8% 15,7% 53,5%

3 4 7

42,9% 57,1% 100,0%

3,3% 10,8% 5,5%

Μεταπτυχιακές/ Διδακτορικές

σπουδές

2,4% 3,1% 5,5%

90 37 127

70,9% 29,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

70,9% 29,1% 100,0%

Πίνακας 9: Μορφωτικό επίπεδο και Χρήση internet για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Page 88: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

88

Από τον έλεγχο Χ2 μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και της χρήσης του internet για

αγορά αγαθών και υπηρεσιών, οι δύο αυτές μεταβλητές είναι άσχετες. Αυτό επιβεβαιώνεται από

την τιμή το Asymp. Sig(2-sided)=0,262 η οποία δεν είναι μικρότερη του 0,05 οπότε και δεν

εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα. Το γεγονός ότι δεν επηρεάζει η μια μεταβλητή την άλλη

φαίνεται από τον πίνακα καθώς το εάν τα άτομα χρησιμοποιούν ή όχι το internet για αγορά

αγαθών και υπηρεσιών δεν εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο που διαθέτουν (ποσοστά).

Page 89: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

89

Άγνοια χειρισμού

ηλεκτρονικών υπολογιστών Επάγγελμα ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

22 7 29

75,9% 24,1% 100,0%

32,4% 25,0% 30,2%

Δημόσιος υπάλληλος

22,9% 7,3% 30,2%

14 4 18

77,8% 22,2% 100,0%

20,6% 14,3% 18,8%

Ιδιωτικός υπάλληλος

14,6% 4,2% 18,8%

12 2 14

85,7% 14,3% 100,0%

17,6% 7,1% 14,6%

Ελεύθερος επαγγελματίας

12,5% 2,1% 14,6%

1 5 6

16,7% 83,3% 100,0%

1,5% 17,9% 6,3%

Συνταξιούχος

1,0% 5,2% 6,3%

4 2 6

66,7% 33,3% 100,0%

5,9% 7,1% 6,3%

Άνεργος

4,2% 2,1% 6,3%

3 6 9

33,3% 66,7% 100,0%

4,4% 21,4% 9,4%

Οικιακά

3,1% 6,3% 9,4%

12 2 14 Φοιτητής-τρια

85,7% 14,3% 100,0%

Page 90: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

90

17,6% 7,1% 14,6%

12,5% 2,1% 14,6%

68 28 96

70,8% 29,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

70,8% 29,2% 100,0%

Πίνακας 10: Επάγγελμα και Άγνοια χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από την σύγκριση του επαγγέλματος και της άγνοιας χειρισμού ηλεκτρονικών

υπολογιστών ως κατασταλτικός παράγοντας για τις αγορές μέσω internet, το 75,9% , 77,8% και

το 85,7% των ερωτώμενων οι οποίοι ήταν Δημόσιοι υπάλληλοι, Ιδιωτικοί υπάλληλοι και

Ελεύθεροι επαγγελματίες ,αντίστοιχα, η άγνοια χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν

λειτουργεί ως εμπόδιο για την πραγματοποίηση αγορών μέσω internet. Ενώ το 83,3% των

Συνταξιούχων και το 66,7% των ερωτώμενων που ασχολούνται με τα Οικιακά, δεν ξέρουν να

χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές οπότε και δεν πραγματοποιούν αγορές μέσω internet. Οι

δύο μεταβλητές εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1%, καθώς η τιμή του

Asymp. Sig(2-sided) ισούται με 0,005.

Άγνοια διαδικασίας

αγοράς μέσω internet Φύλο ΌΧΙ ΝΑΙ

Σύνολο

33 20 53

62,3% 37,7% 100,0%

50,0% 74,1% 57,0%

Γυναίκα

35,5% 21,5% 57,0%

33 7 40

82,5% 17,5% 100,0%

50,0% 25,9% 43,0%

Άνδρας

35,5% 7,5% 43,0%

66 27 93

71,0% 29,0% 100,0%

Σύνολο

100,0% 100,0% 100,0%

Page 91: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

91

71,0% 29,0% 100,0%

Πίνακας 11: Φύλο και Άγνοια διαδικασίας αγοράς μέσω internet.

Από την συσχέτιση του φύλου με την άγνοια διαδικασίας αγοράς μέσω internet, το

74,1% των ερωτώμενων που δεν γνωρίζουν τη διαδικασία αγοράς μέσω internet είναι γυναίκες.

Σε αντίθεση με τις γυναίκες, το 82,5% των ανδρών γνωρίζουν τη διαδικασία αγοράς μέσω

internet. Όπως διαπιστώνεται από τον έλεγχο του Χ2 το κατά πόσο γνωρίζουν οι ερωτώμενοι τη

διαδικασία αγοράς μέσω internet εξαρτάται από το φύλο τους. Η συσχέτιση των μεταβλητών

αυτών επιβεβαιώνεται από την τιμή του Asymp. Sig(2-sided) =0,033 οι οποίες εμφανίζουν

στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5%.

Επωνυμία

ηλεκτρονικού πωλητή-

καταστήματος Ηλικία ΌΧΙ ΝΑΙ

Σύνολο

23 30 53

43,4% 56,6% 100,0%

37,1% 42,9% 40,2%

18-29

17,4% 22,7% 40,2%

21 35 56

37,5% 62,5% 100,0%

33,9% 50,0% 42,4%

30-45

15,9% 26,5% 42,4%

11 2 13

84,6% 15,4% 100,0%

17,7% 2,9% 9,8%

46-55

8,3% 1,5% 9,8%

7 3 10

70,0% 30,0% 100,0%

11,3% 4,3% 7,6%

56-65

5,3% 2,3% 7,6%

62 70 132

47,0% 53,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

47,0% 53,0% 100,0%

Πίνακας 12: Ηλικία και Επωνυμία ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος.

Από την παραπάνω συσχέτιση της ηλικίας με την επιρροή της επωνυμίας του

ηλεκτρονικού καταστήματος στις ηλεκτρονικές αγορές, το μεγαλύτερο πλήθος των ατόμων που

Page 92: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

92

επηρεάζεται από την επωνυμία του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι στις ηλικιακές κατηγορίες

18-29 ετών και 30-45 ετών σε ποσοστά 42,9% και 50% αντίστοιχα. Τα άτομα που έχουν ηλικίες

από 46 έως 55 ετών και 56 έως 65 ετών δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από την επωνυμία του

ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος και συγκεκριμένα σε ποσοστά 84,6% και 70% αντίστοιχα.

Από τον έλεγχο του Χ2, οι δύο αυτές μεταβλητές εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα σε

επίπεδο 1% , καθώς η τιμή του Asymp. Sig(2-sided) είναι 0,008.

Επωνυμία ηλεκτρονικού

πωλητή-καταστήματος

Μορφωτικό επίπεδο ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%

8,1% 1,4% 4,5%

Δημοτικό

3,8% ,8% 4,5%

4 3 7

57,1% 42,9% 100,0%

6,5% 4,3% 5,3%

Γυμνάσιο

3,0% 2,3% 5,3%

18 16 34

52,9% 47,1% 100,0%

29,0% 22,9% 25,8%

Λύκειο

13,6% 12,1% 25,8%

8 7 15

53,3% 46,7% 100,0%

12,9% 10,0% 11,4%

Ι.Ε.Κ.

6,1% 5,3% 11,4%

26 38 64

40,6% 59,4% 100,0%

41,9% 54,3% 48,5%

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

19,7% 28,8% 48,5%

1 5 6

16,7% 83,3% 100,0%

1,6% 7,1% 4,5%

Μεταπτυχιακές/ Διδακτορικές

σπουδές

,8% 3,8% 4,5%

Σύνολο 62 70 132

Page 93: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

93

47,0% 53,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

47,0% 53,0% 100,0%

Πίνακας 13: Μορφωτικό επίπεδο και Επωνυμία ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος.

Από τον έλεγχο Χ2 , το μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή της επωνυμίας του

ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος στις αγορές μέσω internet φαίνεται να μην εμφανίζουν

συσχέτιση. Αυτό επιβεβαιώνεται από την τιμή του Asymp. Sig(2-sided)=0,189 η οποία δεν είναι

μικρότερη της τιμής 0,05 οπότε και δεν εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα. Η κατανομή των

ποσοστών στον παραπάνω πίνακα προδίδει το γεγονός ότι, μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και

της επωνυμίας ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος ως επιρροή στις αγορές μέσω internet, δεν

υπάρχει ουδεμία σχέση.

Εμπιστοσύνη στα

ηλεκτρονικά

καταστήματα Εισόδημα ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

17 14 31

54,8% 45,2% 100,0%

20,5% 24,6% 22,1%

Έως 600€

12,1% 10,0% 22,1%

15 3 18

83,3% 16,7% 100,0%

18,1% 5,3% 12,9%

600€-900€

10,7% 2,1% 12,9%

14 9 23

60,9% 39,1% 100,0%

16,9% 15,8% 16,4%

900€-1200€

10,0% 6,4% 16,4%

19 8 27

70,4% 29,6% 100,0%

22,9% 14,0% 19,3%

1200€-1500€

13,6% 5,7% 19,3%

18 23 41

43,9% 56,1% 100,0%

21,7% 40,4% 29,3%

1500€&άνω

12,9% 16,4% 29,3%

Page 94: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

94

83 57 140

59,3% 40,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

59,3% 40,7% 100,0%

Πίνακας 14: Εισόδημα και Εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Από την συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και εμπιστοσύνης απέναντι στα ηλεκτρονικά

καταστήματα, το 83,3% των ατόμων που διαθέτουν εισόδημα από 600€-900€ και το 60,9% των

ατόμων που διαθέτουν εισόδημα από 900€-1200€ δεν έχουν εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά

καταστήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 40,4% των ατόμων οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη στα

ηλεκτρονικά καταστήματα διαθέτουν εισόδημα 1500€ και άνω. Όπως διαπιστώνεται όσο

υψηλότερο εισόδημα διαθέτουν οι ερωτώμενοι εμφανίζουν και περισσότερη εμπιστοσύνη

απέναντι στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι παραπάνω μεταβλητές εμφανίζουν στατιστική

σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, καθώς η τιμή του Asymp. Sig(2-sided) ισούται με 0,041.

Εμπιστοσύνη στα

ηλεκτρονικά

καταστήματα Επάγγελμα ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

23 15 38

60,5% 39,5% 100,0%

27,7% 25,9% 27,0%

Δημόσιος υπάλληλος

16,3% 10,6% 27,0%

20 13 33

60,6% 39,4% 100,0%

24,1% 22,4% 23,4%

Ιδιωτικός υπάλληλος

14,2% 9,2% 23,4%

12 14 26

46,2% 53,8% 100,0%

14,5% 24,1% 18,4%

Ελεύθερος επαγγελματίας

8,5% 9,9% 18,4%

4 2 6

66,7% 33,3% 100,0%

4,8% 3,4% 4,3%

Συνταξιούχος

2,8% 1,4% 4,3%

5 3 8

62,5% 37,5% 100,0%

Άνεργος

6,0% 5,2% 5,7%

Page 95: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

95

3,5% 2,1% 5,7%

8 2 10

80,0% 20,0% 100,0%

9,6% 3,4% 7,1%

Οικιακά

5,7% 1,4% 7,1%

11 9 20

55,0% 45,0% 100,0%

13,3% 15,5% 14,2%

Φοιτητής-τρια

7,8% 6,4% 14,2%

83 58 141

58,9% 41,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

58,9% 41,1% 100,0%

Πίνακας 15: Επάγγελμα και Εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Από τον έλεγχο Χ2 μεταξύ του επαγγέλματος και της εμπιστοσύνης απέναντι στα

ηλεκτρονικά καταστήματα, οι δύο αυτές μεταβλητές είναι άσχετες. Αυτό επιβεβαιώνεται από

την τιμή το Asymp. Sig(2-sided)=0,679 η οποία δεν είναι μικρότερη του 0,05 οπότε και δεν

εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα. Το γεγονός ότι δεν επηρεάζει η μια μεταβλητή την άλλη

φαίνεται από τον πίνακα καθώς το εάν οι ερωτώμενοι έχουν ή όχι εμπιστοσύνη απέναντι στα

ηλεκτρονικά καταστήματα δεν εξαρτάται από το επάγγελμα το οποίο ασκούν (ποσοστά).

Κίνδυνος (ηλεκτρονικής αγοράς) Μορφωτικό επίπεδο Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Σύνολο

1 0 0 0 0 1

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

9,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0%

Δημοτικό

1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0%

2 1 0 0 1 4

50,0% 25,0% ,0% ,0% 25,0% 100,0%

18,2% 11,1% ,0% ,0% 4,0% 3,9%

Γυμνάσιο

1,9% 1,0% ,0% ,0% 1,0% 3,9%

2 4 3 11 6 26

7,7% 15,4% 11,5% 42,3% 23,1% 100,0%

18,2% 44,4% 16,7% 27,5% 24,0% 25,2%

Λύκειο

1,9% 3,9% 2,9% 10,7% 5,8% 25,2%

Page 96: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

96

1 1 4 3 3 12

8,3% 8,3% 33,3% 25,0% 25,0% 100,0%

9,1% 11,1% 22,2% 7,5% 12,0% 11,7%

Ι.Ε.Κ.

1,0% 1,0% 3,9% 2,9% 2,9% 11,7%

5 3 11 21 15 55

9,1% 5,5% 20,0% 38,2% 27,3% 100,0%

45,5% 33,3% 61,1% 52,5% 60,0% 53,4%

Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι.

4,9% 2,9% 10,7% 20,4% 14,6% 53,4%

0 0 0 5 0 5

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% 4,9%

Μεταπτυχιακές/

Διδακτορικές σπουδές

,0% ,0% ,0% 4,9% ,0% 4,9%

11 9 18 40 25 103

10,7% 8,7% 17,5% 38,8% 24,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

10,7% 8,7% 17,5% 38,8% 24,3% 100,0%

Πίνακας 16: Μορφωτικό επίπεδο και Κίνδυνος (ηλεκτρονικής αγοράς).

Από την συγκεκριμένη συσχέτιση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και επίδρασης του

κινδύνου (ηλεκτρονικής αγοράς) στη στάση απέναντι στα ηλεκτρονικά καταστήματα, το 100%

των ατόμων που διαθέτουν μόρφωση Δημοτικού φαίνεται να μην τους επηρεάζει καθόλου ο

κίνδυνος ηλεκτρονικής αγοράς. Ο κίνδυνος (ηλεκτρινικής αγοράς) φαίνεται να επηρεάζει λίγο

έως και καθόλου τη στάση των ατόμων απέναντι στα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι οποίοι έχουν

τελειώσει το Γυμνάσιο, σε ποσοστά 25% και 50% αντίστοιχα. Η στάση των ατόμων απέναντι

στα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι οποίοι διαθέτουν Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές σπουδές, το

100%, επηρεάζονται πολύ από τον κίνδυνο της ηλεκτρονικής αγοράς. Το μεγαλύτερο ποσοστό

60%, που επηρεάζονται παρά πολύ στη στάση τους απέναντι στα ηλεκτρονικά καταστήματα από

τον κίνδυνο των ηλεκτρονικών αγορών, είναι άτομα τα οποία έχουν τελειώσει Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ο

κίνδυνος ηλεκτρονικής αγοράς φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο άτομα τα οποία βρίσκονται

υψηλότερα στην κλίμακα του μορφωτικού επιπέδου πιθανότατα λόγω του ότι γνωρίζουν

καλύτερα την διαδικασία αγορών. Οι δύο μεταβλητές εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα σε

επίπεδο 10%, καθώς η τιμή του Asymp. Sig(2-sided) είναι 0,052.

Page 97: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

97

Φήμη ηλεκτρονικού καταστήματος Εισόδημα Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Σύνολο

3 1 7 8 3 22

13,6% 4,5% 31,8% 36,4% 13,6% 100,0%

25,0% 20,0% 35,0% 21,6% 13,0% 22,7%

Έως 600€

3,1% 1,0% 7,2% 8,2% 3,1% 22,7%

0 1 6 1 2 10

,0% 10,0% 60,0% 10,0% 20,0% 100,0%

,0% 20,0% 30,0% 2,7% 8,7% 10,3%

600€-900€

,0% 1,0% 6,2% 1,0% 2,1% 10,3%

4 0 0 5 6 15

26,7% ,0% ,0% 33,3% 40,0% 100,0%

33,3% ,0% ,0% 13,5% 26,1% 15,5%

900€-1200€

4,1% ,0% ,0% 5,2% 6,2% 15,5%

4 2 4 5 3 18

22,2% 11,1% 22,2% 27,8% 16,7% 100,0%

33,3% 40,0% 20,0% 13,5% 13,0% 18,6%

1200€-1500€

4,1% 2,1% 4,1% 5,2% 3,1% 18,6%

1 1 3 18 9 32

3,1% 3,1% 9,4% 56,3% 28,1% 100,0%

8,3% 20,0% 15,0% 48,6% 39,1% 33,0%

1500€&άνω

1,0% 1,0% 3,1% 18,6% 9,3% 33,0%

12 5 20 37 23 97

12,4% 5,2% 20,6% 38,1% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

12,4% 5,2% 20,6% 38,1% 23,7% 100,0%

Πίνακας 17: Εισόδημα και Φήμη ηλεκτρονικού καταστήματος.

Από την παραπάνω σύγκριση του εισοδήματος με την επίδραση της φήμης του

ηλεκτρονικού καταστήματος στη στάση απέναντι σε αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό 35% αυτών

που επηρεάζονται μέτρια από την φήμη είναι άτομα που διαθέτουν εισόδημα έως 600€.

Ακολουθεί η κατηγορία των ατόμων που διαθέτουν εισόδημα 600€-900€ από τους οποίους το

60% επηρεάζεται μέτρια από τη φήμη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το υψηλότερο ποσοστό

48,6% των ατόμων που επηρεάζονται πολύ από την φήμη του καταστήματος διαθέτουν

εισόδημα 1500€ και άνω. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το κατά πόσο επηρεάζεται η στάση

των ατόμων απέναντι στο ηλεκτρονικό κατάστημα από τη φήμη του εξαρτάται από το εισόδημα

Page 98: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

98

που διαθέτουν. Ου δύο αυτές μεταβλητές σχετίζονται σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, καθώς η

τιμή του Asymp. Sig(2-sided) είναι 0,008.

Πρόθεση μελλοντικών

αγορών (μέσω internet) Ηλικία ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

24 18 42

57,1% 42,9% 100,0%

32,0% 51,4% 38,2%

18-29

21,8% 16,4% 38,2%

26 17 43

60,5% 39,5% 100,0%

34,7% 48,6% 39,1%

30-45

23,6% 15,5% 39,1%

13 0 13

100,0% ,0% 100,0%

17,3% ,0% 11,8%

46-55

11,8% ,0% 11,8%

12 0 12

100,0% ,0% 100,0%

16,0% ,0% 10,9%

56-65

10,9% ,0% 10,9%

75 35 110

68,2% 31,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

68,2% 31,8% 100,0%

Πίνακας 18: Ηλικία και Πρόθεση μελλοντικών αγορών (μέσω internet).

Από την συγκεκριμένη συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και πρόθεσης μελλοντικών

συναλλαγών και αγορών μέσω internet όσον δεν πραγματοποιούσαν έως τώρα, το 100% των

ατόμων που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 46 έως 55 ετών και 56 έως 65 (στο ίδιο

ποσοστό), δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το internet για τις συναλλαγές και τις αγορές

τους. Σεν αντιθέσει, τα άτομα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το internet για συναλλαγές

και αγορές σε ποσοστό 51,4% και 48,6% ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 18 έως 29 ετών και

30 έως 45 ετών αντίστοιχα. Οι μεταβλητές ηλικία και χρήση του internet για μελλοντικές

Page 99: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

99

συναλλαγές και αγορές, εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα επίπεδο 1%, καθώς η τιμή του

Asymp. Sig(2-sided) είναι 0,002.

Πρόθεση μελλοντικών

αγορών (μέσω internet) Φύλο ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

48 19 67

71,6% 28,4% 100,0%

64,0% 54,3% 60,9%

Γυναίκα

43,6% 17,3% 60,9%

27 16 43

62,8% 37,2% 100,0%

36,0% 45,7% 39,1%

Άνδρας

24,5% 14,5% 39,1%

75 35 110

68,2% 31,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

68,2% 31,8% 100,0%

Πίνακας 19: Φύλο και Πρόθεση μελλοντικών αγορών (μέσω internet).

Όπως φαίνεται από τον έλεγχο Χ2 για το φύλο και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την

πρόθεση όσων δεν χρησιμοποιούσαν το internet για τις συναλλαγές και τις αγορές τους να το

χρησιμοποιήσουν στο μέλλον, οι δύο αυτές μεταβλητές δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτό

επιβεβαιώνεται από την τιμή του Asymp. Sig(2-sided)=0,331 η οποία δεν είναι μικρότερη του

0,05 οπότε και δεν εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα. Το γεγονός ότι το φύλο του εκάστοτε

ατόμου δεν επηρεάζει την πρόθεσή του για μελλοντικές συναλλαγές και αγορές φαίνεται από

τον παραπάνω πίνακα καθώς τα ποσοστά είναι διάσπαρτα χωρίς κάποια διάκριση.

Αύξηση αγορών (μέσω

internet) Επάγγελμα ΌΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

Δημόσιος υπάλληλος 15 11 26

Page 100: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

100

57,7% 42,3% 100,0%

23,1% 25,0% 23,9%

13,8% 10,1% 23,9%

17 10 27

63,0% 37,0% 100,0%

26,2% 22,7% 24,8%

Ιδιωτικός υπάλληλος

15,6% 9,2% 24,8%

9 15 24

37,5% 62,5% 100,0%

13,8% 34,1% 22,0%

Ελεύθερος επαγγελματίας

8,3% 13,8% 22,0%

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

6,2% ,0% 3,7%

Συνταξιούχος

3,7% ,0% 3,7%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

4,6% 4,5% 4,6%

Άνεργος

2,8% 1,8% 4,6%

7 0 7

100,0% ,0% 100,0%

10,8% ,0% 6,4%

Οικιακά

6,4% ,0% 6,4%

10 6 16

62,5% 37,5% 100,0%

15,4% 13,6% 14,7%

Φοιτητής-τρια

9,2% 5,5% 14,7%

65 44 109

59,6% 40,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο

59,6% 40,4% 100,0%

Πίνακας 20: Επάγγελμα και Αύξησης αγορών (μέσω internet).

Από την συσχέτιση μεταξύ επαγγέλματος και την πρόθεση για αύξηση αγορών μέσω

internet στο μέλλον, το 100% των Συνταξιούχων , το 60% των Ανέργων και το 100% των

ατόμων οι οποίοι ασχολούνται με τα Οικιακά δεν σκοπεύουν να αυξήσουν στο μέλλον τις

Page 101: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

101

αγορές τους μέσω internet. Τα υψηλότερα ποσοστά των ατόμων οι οποίοι σκοπεύουν να

αυξήσουν στο μέλλον τις αγορές τους μέσω internet, ασκούν το επάγγελμα του Δημοσίου

υπαλλήλου ή του Ελεύθερου επαγγελματία σε ποσοστά 25% και 34,1% αντίστοιχα. Από τον

έλεγχο του Χ2 οι δύο μεταβλητές, επάγγελμα και πρόθεση αύξησης των αγορών μέσω internet

στο μέλλον, εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10% ,καθώς η τιμή του Asymp.

Sig(2-sided) είναι 0,051.

Page 102: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

102

Πίνακας 21: Γενικός πίνακας ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Value

Εισόδημα Συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών 25,088*

Φύλο Συχνότητα αγορών μέσω internet 22,042***

Επάγγελμα Συχνότητα αγορών μέσω internet 29,608

Μορφωτικό επίπεδο Χρήση internet για πληροφόρηση 34,137***

Επάγγελμα Χρήση internet για πληροφόρηση 21,826***

Εισόδημα Χρήση internet για πληροφόρηση 6,509

Ηλικία Χρήση internet για email 22,019***

Επάγγελμα Χρήση internet για αγορές αγαθών και

υπηρεσιών

19,898***

Μορφωτικό επίπεδο Χρήση internet για αγορές αγαθών και

υπηρεσιών

6,479

Επάγγελμα Άγνοια χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 18,474***

Φύλο Άγνοια διαδικασίας αγοράς μέσω internet 4,531**

Ηλικία Επωνυμία ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος 11,814***

Μορφωτικό επίπεδο Επωνυμία ηλεκτρονικού πωλητή-καταστήματος 7,453

Εισόδημα Εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα 9,984**

Επάγγελμα Εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα 3,982

Μορφωτικό επίπεδο Κίνδυνος ηλεκτρονικής αγοράς 31,250*

Εισόδημα Φήμη ηλεκτρονικού καταστήματος 32,805***

Ηλικία Πρόθεση μελλοντικών αγορών (μέσω internet) 15,206***

Φύλο Πρόθεση μελλοντικών αγορών (μέσω internet) 0,946

Επάγγελμα Αύξηση αγορών (μέσω internet) 12,550*

Τα σύμβολα *** , ** και * υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1% , 5%

και 10% αντίστοιχα.

Page 103: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

103

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκοπός της έρευνας είναι να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με

τις αγορές μέσω internet. Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών,

δηλαδή των στοιχείων που επηρεάζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών , πραγματοποιείται

η ανάλυση της πολλαπλής παλινδρόμησης. Η εξίσωση της πολλαπλής παλινδρόμησης έχει την

μορφή :

Υ = α + Β1*Χ1+Β2*Χ2+Β3*Χ3+……..+Βν*Χν

όπου

Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή

α είναι η σταθερά (constant)

Β1 , Β2 , Β3 ,……, Βν είναι οι συντελεστές

Χ1 , Χ2 , Χ3 ,…….,Χν είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές

Ελέγχθηκε ένας μεγάλος αριθμός μεταβλητών και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι

μεταβλητές οι οποίες εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα, δηλαδή αυτές που σχετίζονται.

Πίνακας 1 : Χρήση internet για αγορές

Μεταβλητές B t Sig

Constant 0,090 1,576 0,119

Φύλο 0,299*** 3,698 0,000

Βιβλία 0,311*** 2,896 0,005

Πληρωμή

λογαριασμών

0,524*** 4,780 0,000

R2 0,458

R2 Adjusted 0,438

F 22,835***

Τα σύμβολα *** , ** , * υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο : 1% ,

5% και 10% αντίστοιχα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η <<Χρήση internet για

αγορές >> και οι ανεξάρτητες είναι το << Φύλο >> , η << Χρήση internet για βιβλία >> και η <<

Χρήση internet πληρωμή λογαριασμών >>.

Page 104: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

104

Το φύλο φαίνεται να συσχετίζεται με την χρήση του internet για αγορές και μάλιστα

θετικά, λόγω του πρόσημου στην τιμή της συγκεκριμένης ανεξάρτητης μεταβλητής. Εκτιμάται

ότι οι άνδρες (οι οποίοι κωδικοποιούνται με 1) σε σύγκριση με τις γυναίκες (οι οποίες

κωδικοποιούνται με 0) αυξάνουν την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν το internet για αγορές.

Συγκεκριμένα αν ο συντελεστής της μεταβλητής (φύλο) αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η χρήση

του internet για αγορές θα αυξηθεί κατά 0,299 μονάδες. Οι δύο μεταβλητές εμφανίζουν

στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο 1%.

Η χρήση του internet για βιβλία σχετίζεται με την χρήση του internet για αγορές και

μάλιστα θετικά. Εκτιμάται ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν το internet για αναζητήσουν ή και

να αγοράσουν βιβλία αυξάνουν την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν το internet για αγορές.

Συγκεκριμένα αν ο συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η

χρήση του internet για αγορές θα αυξηθεί κατά 0,311 μονάδες. Οι δύο μεταβλητές εμφανίζουν

στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο 1%.(Η χρήση ή μη του Internet για βιβλία

κωδικοποιείται ως 1 ή 0 αντίστοιχα).

Η χρήση του internet για πληρωμή λογαριασμών αυξάνει την πιθανότητα χρήσης του

internet για αγορές. Εμφανίζουν θετική σχέση και μάλιστα σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.

Συγκεκριμένα αν ο συντελεστής μεταβλητής (χρήση του internet πληρωμή λογαριασμών)

αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η χρήση του internet για αγορές θα αυξηθεί κατά 0,524 μονάδες.(

Η χρήση ή μη του internet για πληρωμή λογαριασμών κωδικοποιείται ως 1 ή 0 αντίστοιχα)

Το R2 είναι το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή οι

ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν το 45,8% των κινήσεων των τιμών της εξαρτημένης

μεταβλητής. Επειδή η τιμή του F (=22,835) είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο

σημαντικότητας 1% αυτό σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζουν την εξαρτημένη.

(Η χρήση ή μη του internet για αγορές κωδικοποιείται ως 1 ή 0 αντίστοιχα)

Πίνακας 2 : Εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα

Μεταβλητές B t Sig

Constant -0,188 1,389 0,168

Φύλο 0,210** 2,383 0,019

Επάγγελμα 0,047** 2,181 0,031

Συχνότητα χρήσης

πιστωτικών καρτών

0,177*** 3,812 0,000

Page 105: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

105

R2 0,182

R2 Adjusted 0,157

F 7,476***

Τα σύμβολα *** , ** , * υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο : 1% ,

5% και 10% αντίστοιχα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η <<Εμπιστοσύνη στα

ηλεκτρονικά καταστήματα >> και οι ανεξάρτητες είναι το << Φύλο >> , το << Επάγγελμα>> και

η << Συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών >>.

Το φύλο ,όπως φαίνεται από τον πίνακα, συσχετίζεται θετικά (εξαιτίας του πρόσημου

στην τιμή του) με την εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι άνδρες (οι οποίοι

κωδικοποιούνται με 1) σε σύγκριση με τις γυναίκες (οι οποίες κωδικοποιούνται με 0) αυξάνουν

την πιθανότητα να έχουν εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Συγκεκριμένα αν ο

συντελεστής της μεταβλητής (φύλο) αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η εμπιστοσύνη στα

ηλεκτρονικά καταστήματα θα αυξηθεί κατά 0,210 μονάδες. Οι δύο μεταβλητές εμφανίζουν

στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο 5%.

Το επάγγελμα συσχετίζεται με την εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα και

μάλιστα θετικά. Ο φοιτητής (ο οποίος κωδικοποιείται ως 7) σε σχέση με τον δημόσιο υπάλληλο

(ο οποίος κωδικοποιείται ως 1) αυξάνει την πιθανότητα να έχει εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά

καταστήματα. Συγκεκριμένα αν ο συντελεστής μεταβλητής ( επάγγελμα) αυξηθεί κατά μία

μονάδα τότε η εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα θα αυξηθεί κατά 0,047 μονάδες. Οι

δύο μεταβλητές εμφανίζουν στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο 5%.

Η συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών συσχετίζεται θετικά με την εμπιστοσύνη στα

ηλεκτρονικά καταστήματα. Όσο συχνότερα χρησιμοποιούν τα άτομα τις πιστωτικές τους κάρτες

αυξάνουν την πιθανότητα να έχουν εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Συγκεκριμένα

αν ο συντελεστής της μεταβλητής (συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών) αυξηθεί κατά μία

μονάδα τότε η εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα θα αυξηθεί κατά 0,177 μονάδες. Οι

δύο μεταβλητές εμφανίζουν στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο 1%. (Η συχνότητα χρήσης

πιστωτικών καρτών κωδικοποιείται από 1=ποτέ έως 5=καθημερινά).

Το R2 είναι το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή οι

ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν το 18,2% των κινήσεων των τιμών της εξαρτημένης

μεταβλητής (εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα). Επειδή η τιμή του F (=7,476) είναι

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% αυτό σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες

Page 106: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

106

μεταβλητές επηρεάζουν την εξαρτημένη. ( Η εμπιστοσύνη ή μη στα ηλεκτρονικά καταστήματα

κωδικοποιείται ως 1 ή 0 αντίστοιχα).

Πίνακας 3 : Πρόθεση αύξησης αγορών στο μέλλον

Μεταβλητές B t Sig

Constant 0,417 3,278 0,001

Φύλο 0,301*** 3,835 0,000

Ηλικία -0,009*** -2,747 0,007

Χρήση πιστωτικών

καρτών

0,454*** 5,548 0,000

R2 0,338

R2 Adjusted 0,319

F 17,866***

Τα σύμβολα *** , ** , * υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο : 1% ,

5% και 10% αντίστοιχα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η <<Πρόθεση αύξησης

αγορών στο μέλλον >> και οι ανεξάρτητες είναι το << Φύλο >> , το << Επάγγελμα>> και η <<

Συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών >>.

Η ανεξάρτητη μεταβλητή φύλο συσχετίζεται θετικά με την πρόθεση των ατόμων να

αυξήσουν τις αγορές τους στο μέλλον. Οι άνδρες (οι οποίοι κωδικοποιούνται με 1) σε σύγκριση

με τις γυναίκες (οι οποίες κωδικοποιούνται με 0) αυξάνουν την πιθανότητα να αυξήσουν τις

αγορές τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα αν ο συντελεστής της μεταβλητής (φύλο) αυξηθεί κατά

μία μονάδα τότε η πρόθεση αύξησης αγορών στο μέλλον θα αυξηθεί κατά 0,301 μονάδες. Οι

δύο μεταβλητές εμφανίζουν στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο 1%.

Η ηλικία συσχετίζεται με την πρόθεση των ατόμων να αυξήσουν τις αγορές τους στο

μέλλον και μάλιστα αρνητικά, λόγω του πρόσημου στην τιμή της συγκεκριμένης ανεξάρτητης

μεταβλητής. Εκτιμάται ότι όσο μειώνεται η ηλικία των ατόμων αυξάνεται η πιθανότητα να

αυξήσουν τις αγορές τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα αν ο συντελεστής της μεταβλητής (ηλικία)

αυξηθεί κατά μία μονάδα τότε η πρόθεση αύξησης αγορών στο μέλλον θα μειωθεί κατά 0,009

μονάδες. Οι δύο μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 1%.

Page 107: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

107

Η χρήση πιστωτικών καρτών συσχετίζεται θετικά με την πρόθεση των ατόμων να

αυξήσουν τις αγορές τους στο μέλλον. Εκτιμάται ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν πιστωτικές

κάρτες (κωδικοποιείται ως 1) σε σχέση με τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες

(κωδικοποιείται ως 0), αυξάνουν την πιθανότητα να αυξήσουν τις αγορές τους στο μέλλον.

Συγκεκριμένα αν ο συντελεστής της μεταβλητής (χρήση πιστωτικών καρτών) αυξηθεί κατά μία

μονάδα τότε η πρόθεση αύξησης αγορών στο μέλλον θα αυξηθεί κατά 0,454 μονάδες. Οι δύο

μεταβλητές εμφανίζουν στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο 1%.

Το R2 είναι το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή οι

ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν το 33,8% των κινήσεων των τιμών της εξαρτημένης

μεταβλητής (πρόθεση αύξησης αγορών στο μέλλον). Επειδή η τιμή του F (=17,866) είναι

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% αυτό σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες

μεταβλητές επηρεάζουν την εξαρτημένη. ( Η πρόθεση ή μη αύξησης αγορών μέσω διαδικτύου

στο μέλλον κωδικοποιείται ως 1 ή 0 αντίστοιχα).

Page 108: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

108

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ζούμε σε μια εποχή που μπορεί να περιγραφεί ως η πληροφορική επανάσταση και η

οποία αλλάζει ριζικά την όλη δομή της μεταβιομηχανικής κοινωνίας οδηγώντας μας προς την

κοινωνία των πληροφοριών.

Το internet θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα κοινωνικό ή ακόμα και πολιτισμικό

φαινόμενο, αφού μέσα σε αυτό διακινούνται πληροφορίες που καλύπτουν κάθε δραστηριότητα

πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Το internet έχει καταφέρει να αλλάξει ριζικά τη μορφή της

επικοινωνίας. Ιδιοκτήτες του φαίνεται να είναι μόνο οι χιλιάδες υπολογιστές που συνδέονται σε

αυτό και φυσικά οι χρήστες τους. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέσο που μας ανήκει πραγματικά

και εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική μας φαντασία, γεγονός που το καθιστά μοναδικό.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αποδειχθεί ποια είναι η στάση των ατόμων στις

αγορές μέσω διαδικτύου, καθώς και οι λόγοι που την επηρεάζουν. Επίσης με την βοήθεια της

πολλαπλής παλινδρόμησης εντοπίστηκε η σημαντικότητα που εμφανίζουν ορισμένες μεταβλητές

και συγκεκριμένα, η χρήση internet για αγορές, η εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα

και η πρόθεση αύξησης ηλεκτρονικών αγορών στο μέλλον.

Η έρευνα που έγινε στην παρούσα μελέτη στηρίχθηκε στο δείγμα , που προέκυψε από

150 ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν σε τέσσερις περιοχές της αττικής, με διαφορετικά

δημογραφικά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να εμφανίσει μεγαλύτερο βαθμό αντικειμενικότητας.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνά μας οι άνδρες φαίνεται να πραγματοποιούν

περισσότερες αγορές μέσω διαδικτύου. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες δεν

είναι ακόμα εξοικειωμένες με την τεχνολογία και ειδικά με το διαδίκτυο. Στο αποτέλεσμα αυτό

δεν κατέληξαν οι Mathwick et al.(2001) οι οποίοι στην έρευνά τους, που πραγματοποιήθηκε στις

Η.Π.Α., συμπέραναν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου και πρόθεσης των ατόμων να

πραγματοποιήσουν αγορές μέσα από το διαδίκτυο. Η διαφορά στα αποτελέσματα ίσως να

οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερευνητές συγκέντρωσαν τα δεδομένα τους από αγοραστές μέσω

του διαδικτύου, το οποίο δηλώνει την απουσία τεχνοφοβίας από πλευράς των γυναικών.

Γενικά άτομα τα οποία χρησιμοποιούν το internet για να αναζητήσουν ή και να

αγοράσουν κάποιο βιβλίο είναι πιο πιθανόν να το χρησιμοποιήσουν και για αγορές. Επίσης η

πιθανότητα των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές αυξάνεται όταν

χρησιμοποιούν το internet για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Page 109: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

109

Η οικειότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη κοινωνική συμπεριφορά, ειδικά όσον αφορά σημαντικές

αποφάσεις. Η εμπιστοσύνη είναι από τους κυριότερους, αν όχι ο κυριότερος παράγοντας, στην

απόφαση των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω διαδικτύου.

Οι άνδρες φαίνεται να εμπιστεύονται περισσότερο τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε

σύγκριση με τις γυναίκες. Αυτό προφανώς εξηγείται από την εμπειρία των ανδρών σε ότι αφορά

το διαδίκτυο και κατά συνέπεια τις ηλεκτρονικές αγορές. Το συμπέρασμά μας συμπίπτει με το

συμπέρασμα της έρευνας των Lee και Turban(2001) οι οποίοι απέδειξαν ότι το φύλο (άνδρας)

επηρεάζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ο φοιτητής έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα σε σύγκριση με

τον δημόσιο υπάλληλο. Αυτό πιθανόν να εξηγείται από τον γενικότερο τρόπο ζωής τους καθώς,

ο φοιτητής λαμβάνει περισσότερα ρίσκα και αποδέχεται ευκολότερα κάτι καινούργιο στη ζωή

του.

Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν συχνότερα τις πιστωτικές τους κάρτες έχουν

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η συχνότητα χρήσης πιστωτικών

καρτών υποδηλώνει την εξοικείωση των ατόμων στην έκθεση των προσωπικών τους στοιχείων,

το οποίο αποτελεί και τον σημαντικότερο κατασταλτικό παράγοντα στην εμπιστοσύνη των

ατόμων στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η πρόθεση των καταναλωτών να αυξήσουν στο μέλλον τις αγορές τους μέσω του

διαδικτύου επηρεάζεται από το φύλο. Οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν

τις ηλεκτρονικές τους αγορές, προφανώς διότι ήδη χρησιμοποιούν το internet και το

εμπιστεύονται σε αυξημένο βαθμό, συγκριτικά με τις γυναίκες, οι οποίες προτιμούν να

πραγματοποιούν τις αγορές τους με τον παραδοσιακό τρόπο.

Το γεγονός ότι τα νεαρότερα άτομα είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία και ότι

χρησιμοποιούν το internet περισσότερο συγκριτικά με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αυξάνει την

πιθανότητα να πραγματοποιήσουν περισσότερες αγορές στο μέλλον.

Οι καταναλωτές οι οποίοι χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες εμφανίζουν μεγαλύτερη

πιθανότητα να αυξήσουν τις ηλεκτρονικές τους αγορές συγκριτικά με εκείνους που δεν

χρησιμοποιούν. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες έχουν συνηθίσει σε έναν

συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, αυξάνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους και δημιουργώντας

ευκολίες στη ζωή τους. Για τον λόγο αυτό δεν σκοπεύουν να σταματήσουν να απολαμβάνουν τα

οφέλη που τους προσφέρουν οι ηλεκτρονικές αγορές.

Page 110: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

110

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

1. Rayport J and Jaworski B (2001), E-commerce, Mc Graw-Hill/Irwin Marketspase,

Boston.

2. Barnew S (2007), E-commerce and v-business, Elsevier, Amsterdam.

3. Whiteley D, (2000), E-commerce Strategy Technologies and Applications, Mc Graw-

Hill/Irwin, London, 147-160.

4. Gatignon, H. and Robertson, T.S. (1985), A propositional inventory for new diffusion

research, Journal of Consumer Research,849-67.

5. Goldsmith, R.E. and Hofacker, C.F. (1991), Measuring consumer innovativeness, Journal

of the Academy of Marketing Science,209-21.

6. Liang and Lai (2002), Effect of store design on consumer purchases: van empirical study

of on-line bookstores, Information and management, 431-444

7. Gatignon, H. and Robertson, T.S. (1985), A propositional inventory for new diffusion

research, Journal of Consumer Research, 849-67.

8. Cheuk Fan Ng, (2003), Satisfying shoppers’psychological needs: From public market to

cyber-mall, Journal of Environmental Psychology, 439–455

9. Ting-Peng Liang , Jin-Shiang Huang, (1998), An empirical study on consumer

acceptance of products in electronic markets: a transaction cost model, Decision Support

Systems, 29–43

10. Alka Varma Citrin, (2000), Adoption of Internet shopping: the role of consumer

innovativeness, Industrial Management & Data Systems, 294-300

11. Stefano Grazioli and Sirkka L. Jarvenpaa, (2000), Perils of Internet Fraud: An Empirical

Investigation of Deception and Trust with Experienced Internet Consumers, ieee

transactions on systems, man, and cybernetics—part a: systems and humans, vol. 30, no.

4

12. David Gefen, (2000), E-commerce: the role of familiarity and trust, Omega, 725-737

13. Ronald E. Goldsmith & Elizabeth B. Goldsmith, (2002), Buying apparel over the

Internet, journal of product & brand management, vol. 11 no. 2, 89-102

14. Charla Mathwicka, Naresh Malhotrab, Edward Rigdonc, (2001), Experiential value:

conceptualization, measurement and application in the catalog and Internet shopping

environment, Journal of Retailing, 39-56

Page 111: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

111

15. Lei-da Chen, Mark L. Gillenson, Daniel L. Sherrell, (2002), Enticing online consumers:

an extended technology acceptance perspective, Information & Management, 705-719

16. Ting-Peng Liang, Hung-Jen Lai, (2002), Effect of store design on consumer purchases:

van empirical study of on-line bookstores, Information & Management, 431-444

17. Ming-Hui Huang, (2000), Information load: its relationship to online exploratory and

shopping behavior, International Journal of Information Management, 337-347

18. C. Ranganathan, Shobha Ganapathy, (2002), Key dimensions of business-to-consumer

web sites, Information & Management 457-465

19. Leo R. Vijayasarathy, (2002), Product characteristics and Internet shopping intentions,

Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 411-426

20. Anthony d. Miyazaki and Ana Fernandez, (2001), Consumer Perceptions of Privacy and

Security Risks for Online Shopping, The Joumal of Consumer, 27-44

21. Soyeon Shim, Mary Ann Eastlick, Sherry L. Lotz, Patricia Warrington, (2001), An online

prepurchase intentions model: The role of intention to search, Journal of Retailing 397–

416

22. Ziqi Liao, Michael Tow Cheung, (2001), Internet-based e-shopping and consumer

attitudes: an empirical study, Information & Management 299-306

23. Matthew K. 0. Lee and Efraim Turban, (2001), A Trust Model for Consumer Internet

Shopping, International Journal of Electroniic Commerce /Fall 2001, Vol. 6, No. 1, 75-

91

24. Ronald E. Goldsmith, (2001), Using the Domain Specific Innovativeness Scale to identify

innovative Internet consumers, Internet Research: Electronic Networking Applications

and Policy, 149-158

25. Leo R. Vijayasarathy and Joseph M. Jones, (2000), Print and Internet catalog shopping:

assessing attitudes and intentionsInternet Research: Electronic Networking Applications

and Policy, 191-202

26. Hirschman, E.C. (1980), Innovativeness, novelty seeking, and consumer creativity,

Journal of Consumer Research, 283-95.

27. Jarvenpaa, S.L. and Todd, P.A (1997), Is there a future for retailing on the Internet?, in

Peterson, R.A. (Ed.), Electronic Marketing and the Consumer, Sage Publications,

Thousand Oaks, CA.

28. Hirschman, E.C. (1980), Black ethnicity and innovative communication, Journal of the

Academy of Marketing Science, 100-18.

29. Hoffman, D.L. and Novak, T.P. (1996), Marketing in hyper-media computer-mediated

Page 112: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

112

environments: conceptual foundations, Journal of Marketing,50-68.

30. Joseph, B. and Vyas, S.J. (1984), Concurrent validity of a measure of innovative

cognitive style, Journal of the Academy of Marketing Sciences, 159-75.

31. Peterson, R.A. (1997), Electronic marketing: visions, definitions, and implications, in

Peterson, R.A. (Ed.), Electronic Marketing and the Consumer, Sage Publications,

Thousand Oaks, CA.

32. Robertson, T.S. (1971), Innovative Behavior an Communication, Holt, Rinehart and

Winston, New York.

33. Bagozzi, R., & Yi, Y. (1989), On the use of structural equation models in experimental

designs, Journal of Marketing Research, 26, 271-284.

34. Bentler, P. M. (1990), Comparative "t indexes in structural models., Psychological

Bulletin, 238-246.

35. Berthon, P., Pitt, L., & Watson, R. T. (1996), Marketing communication and the World

Wide Web. Business Horizons, 24-32.

36. Bettman, J. R., Luce, M. F., & Payne, J. W. (1998), Constructive consumer choice

processes, Journal of Consumer Research,187-217.

37. Campbell, D. J. (1988). Task complexity: A review and analysis. Academy of

Management Review, 40-52.

38. Cartellieri, C., Parsons, A. J., Rao, V., & Zeisser, M. P. (1997). The real impact of

Internet advertising. McKinsey Quarterly, 44-62.

39. Cockburn, C., & Wilson, T. D. (1996). Business use of the World-Wide Web.

International Journal of Information Management, 83-102.

40. Donovan, R. J., & Rossiter, J. R. (1982). Store atmosphere: An environmental

psychology approach, Journal of Retailing, 34-57.

41. Goldsborough, R. (1998). Safer surfing: Shopping over the Internet is improving, CMA

Magazine, 36.

42. Hofman, D. L., & Novak, T. P. (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated

environments: Conceptual foundations. Journal of Marketing, 50-68.

43. Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption:

Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, 132-140.

44. Hwang, M. I., & Lin, J. W. (1999). Information dimension, information overload and

decision quality, Journal of Information Science, 213-219.

45. J. Alba, J. Lynch, B. Weitz, C. Janiszewski (1997), Interactive home shopping:

consumer, retailer, and manufacturer incentive to participate in electronic marketplaces,

Journal of Marketing, 38-54.

Page 113: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

113

46. R. Anderson (1996), S. Benuidenhoudt, On the reliability of electronic payment systems,

IEEE Transactions on Software Engineering, 29-301.

47. A.A. Angehrn(1997), J.F. Meyer, Developing Internet strategies: insights from the

banking sector, Information Systems Management, 37-43.

48. Y. Bakos (1991), A strategic analysis of electronic markets, MIS Quarterly, 295-310.

Page 114: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

114

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. Κατσουλάκος Γ (2001), Νέα Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό εμπόριο, Εκδόσεις

Κέρκυρα , Αθήνα, 35-39.

2. E. Turban, J. Lee, D. King, H.M. Chung, Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Αρχές Εξελίξεις-

Στρατηγική από τη σκοπιά του Manager, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα.

3. Σιώμκος Γ και Τσιάμης Ι(2004), Στρατηγικό ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, Εκδόσεις

Σταμούλης, Αθήνα.

4. Σιώμκος Γ (2002), Συμπεριφορά καταναλωτή και Στρατηγικό μάρκετινγκ, Εκδόσεις

Σταμούλης, Αθήνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Προσδιορίστε το φύλο σας:

Άνδρας Γυναίκα

Page 115: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

115

2. Προσδιορίστε την ηλικία σας:

18-29 30-45 46-55 56-65

3. Προσδιορίστε το μορφωτικό σας επίπεδο :

Απόφοιτος Δημοτικού 1

Απόφοιτος Γυμνασίου 2

Απόφοιτος Λυκείου 3

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 4

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι/ΑΕΙ 5

Κάτοχος Μεταπτυχιακού /

Διδακτορικού Τίτλου

6

Τίποτα από τα παραπάνω 7

4. Προσδιορίστε την οικογενειακή σας κατάσταση :

Άγαμος/ η 1

Έγγαμος/ η 2

Διαζευγμένος/ η ή εν διαστάσει 3

Χήρος/ α 4

Συμβίωση 5

5. Το επάγγελμα σας ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες;

Δημόσιος υπάλληλος 1

Ιδιωτικός Υπάλληλος 2

Ελεύθερος επαγγελματίας 3

Συνταξιούχος 4

Άνεργος 5

Οικιακά 6

Φοιτητής –τρια 7

Page 116: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

116

6. Το μηνιαίο οικογενειακό σας εισόδημα σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες

ανήκει; Επιλέξτε μια.

έως 600 € 1

600- 900€ 2

900- 1200€ 3

1200-1500€ 4

1500€ και άνω 5

7. Χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες;

ΝΑΙ ΌΧΙ

8. Πόσες πιστωτικές κάρτες έχετε; Προσδιορίστε τον αριθμό τους : ………

9. Αν δεν χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες, για ποιούς λόγους συμβαίνει αυτό:

ΝΑΙ ΌΧΙ

1.Προτιμώ να πληρώνω με μετρητά

2.Δεν έχω εμπιστοσύνη στις πιστωτικές κάρτες

3.Δεν θέλω να πληρώνω τόκους μετά την παρέλευση της ημερομηνίας

πληρωμής

4.Δεν μου αρέσει να περιμένω στα ταμεία των τραπεζών για να

εξοφλήσω την κάρτα μου

5.Θέλω να ξέρω τι πληρώνω, χωρίς να φοβάμαι τις επιπλέον χρεώσεις

6.Παρασύρομαι και κάνω αγορές χωρίς λόγο

7.Δεν γνωρίζω πως χρησιμοποιούνται οι πιστωτικές κάρτες

8.Προγραμματίζω καλύτερα τις αγορές μου

10. Αν χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες, για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό:

Page 117: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

117

ΝΑΙ ΌΧΙ

1.Διατηρώ τα μετρητά μου περισσότερο χρόνο στη διάθεση μου

2.Οι πιστωτικές κάρτες προσφέρουν ευκολίες πληρωμής

3.Κερδίζω χρόνο στις συναλλαγές μου δίνοντας πάγιες εντολές για

εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ)

4.Έχω δυνατότητα ανάληψης μετρητών οποιαδήποτε στιγμή τα

χρειαστώ

5.Έλλειψη μετρητών

6.Προγραμματίζω καλύτερα τις αγορές μου

11. Χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές σας κάρτες για :

ΝΑΙ ΌΧΙ

1.Αγορά αγαθών και υπηρεσιών

2.Ανάληψη μετρητών

3.Πληρωμή με άτοκες δόσεις

4.Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ κτλ)

5.Πληρωμή λογαριασμού σε εστιατόρια

6.Ενοικίαση δωματίου σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια

7.Αγορά εισιτηρίων σε σινεμά, θέατρο

8.Ενοικίαση αυτοκινήτου, μηχανής

9.Αγορά εισιτηρίων αεροπλάνου, πλοίου, λεωφορείου κτλ.

10.Ταξίδια σε Ελλάδα και Εξωτερικό

11.Αγορές μέσω του internet

12. Πόσο συχνά :

Ποτέ Λίγες

φορές το

χρόνο

Λίγες

φορές το

μήνα

Λίγες φορές

την

εβδομάδα

Καθημερινά

1.Χρησιμοποιείται τις πιστωτικές

σας κάρτες

2.Κάνετε αγορές μέσω internet

13. Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το internet :

Page 118: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

118

ΝΑΙ ΌΧΙ

1.Πληροφόρηση

2.e-mail

3.Αγορές αγαθών & υπηρεσιών

4.Τρόφιμα

5.Ρούχα & παπούτσια

6.Κοσμήματα

7.Ηλεκτρικές συσκευές

8.Βιβλία

9.Περιοδικά

10.Πληρωμή λογαριασμών

11.Ενοικίαση αυτοκινήτων, μηχανών

12.Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείου, ενοικιαζόμενων δωματίων

13.Κράτηση εισιτηρίων σε αεροπλάνο, πλοίο, κτλ

14.Κράτηση εισιτηρίων σε σινεμά, θέατρο κτλ.

15.Άλλο, προσδιορίστε :

14. Για ποιους λόγους δεν χρησιμοποιείται το internet για τις ηλεκτρονικές σας αγορές:

ΝΑΙ ΌΧΙ

1.Δεν ξέρω να χειρίζομαι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

2.Δεν γνωρίζω τη διαδικασία αγοράς μέσω του διαδικτύου

3.Δεν θέλω να δίνω την πιστωτική μου κάρτα χωρίς να βλέπω τον

πωλητή

4.Δεν έχω προπληρωμένη πιστωτική κάρτα

15. Η επωνυμία του ηλεκτρονικού πωλητή – καταστήματος σας επηρεάζει στις αγορές

σας;

ΝΑΙ ΌΧΙ

Page 119: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

119

16. Έχετε εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα;

ΝΑΙ ΌΧΙ

17. Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την χρήση ηλεκτρονικού

καταστήματος:

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα

πολύ

1.Η ευχρηστία του ηλεκτρονικού

καταστήματος

2.Ο σχεδιασμός του

3.Η καλαισθησία του

4.Η απλή γλώσσα της ιστοσελίδας του

5.Η ύπαρξη φυσικού καταστήματος από

την εταιρεία

6.Η γεωγραφική εγγύτητα του

καταστήματος

7.Χαμηλότερες τιμές των προϊόντων

8.Την αξία προϊόντος

9.Τα δωρεάν δείγματα & τα δώρα που

προσφέρουν μαζί με τα προϊόντα τους

10.Την παράδοση κατ’ οίκον του

προϊόντος

11.Ο βαθμός εξατομίκευσης &

προσαρμογής του καταστήματος στον

πελάτη

12.Την τηλεφωνική εξυπηρέτηση που

παρέχει το κατάστημα

13.Την πληροφόρηση που παρέχεται

από το κατάστημα

14.Την ευκολία ακύρωσης μιας

παραγγελίας

15.Τους τρόπους προστασίας των

προσωπικών δεδομένων σας

16.Το κόστος αναζήτησης για το

συγκεκριμένο προϊόν

17.Την δυνατότητα ελέγχου του

Page 120: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

120

προϊόντος

18.Τον τρόπο πληρωμής του προϊόντος

19.Τα έξοδα αποστολής

20.Την εμπιστοσύνη σας απέναντι στο

ηλεκτρονικό κατάστημα

21.Προηγούμενη εμπειρία από το

συγκεκριμένο κατάστημα

18. Η στάση σας απέναντι σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, κατά πόσο επηρεάζεται από

τους παρακάτω παράγοντες;

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα

πολύ

1.Τη γνώση σας στους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές

2.Την ευκολία χρήσης του internet

3.Την εμπειρία σας στις ηλεκτρονικές αγορές

4.Την ασφάλεια και την εγγύηση που παρέχει

το κατάστημα

5.Τον κίνδυνο (μιας ηλεκτρονικής αγοράς)

6.Τη φήμη του καταστήματος

7.Από τη γνώμη των φίλων & των συγγενών

σας για το ηλεκτρονικό κατάστημα

19. Όσοι δεν χρησιμοποιούσατε το internet για τις συναλλαγές και τις αγορές σας

προτίθεστε να το χρησιμοποιήσετε στο μέλλον;

ΝΑΙ ΌΧΙ

20. Εάν χρησιμοποιείται το internet : Έχετε πρόθεση να αυξήσετε στο μέλλον τις

αγορές σας μέσω του διαδικτύου;

ΝΑΙ ΌΧΙ

Page 121: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

121

II) ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α Συγγραφέας&

Περιοδικό

Χώρα & Δείγμα

έρευνας

Ανεξάρτητες

μεταβλητές

Εξαρτημένες

μεταβλητές Συμπεράσματα

1

Liang T.P &

Huang J.S

(1998)

Information&

Management

Ταϊβάν (1996) -

86 ερωτηματολόγια

i) Κόστος

αναζήτησης,

ii) έλεγχος

προϊόντος

iii) πληρωμή

iv) έξοδα

αποστολής

Ηλεκτρονικό

εμπόριο

i) Όλα τα προϊόντα δεν

εμφανίζουν την ίδια

αποδοχή από τους

πελάτες

ii) Η αποδοχή των

πελατών εξαρτάται από

το κόστος διεξαγωγής

της αγοράς, το οποίο

εξαρτάται από την

αβεβαιότητα και την

ιδιαιτερότητα του

προϊόντος

iii) οι έμπειροι

αγοραστές ανησυχούν

για την αβεβαιότητα

στις ηλεκτρονικές

αγορές ενώ οι μη

έμπειροι και για τα 2.

2 Gefen D.

(2000)

217 ερωτηματο-

λόγια απαντημένα

από χρήστες του

i) Η

εμπιστοσύνη

προς τον

ηλεκτρονικό

πωλητή (εδώ

βιβλίων)

ii) Η οικειότητα

που

αναπτύσσεται

μεταξύ

Η πρόθεση για

ηλεκτρονική

αγορά (από

το

ηλεκτρονικό

βιβλιοπωλείο)

Σύμφωνα με τα

δεδομένα, η

εμπιστοσύνη & η

οικειότητα επηρεάζουν

το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο

η εμπιστοσύνη στον

ηλεκτρονικό πωλητή

όσο & η οικειότητα με

τον πωλητή & τις

Page 122: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

122

καταναλωτών &

πωλητή

διαδικασίες του

επηρεάζουν 2

ξεχωριστές όψεις των

προθέσεων του

ηλεκτρονικού εμπορίου,

σε ιστοσελίδες πώλησης

βιβλίων, : την έρευνα &

την αγορά. Επιπλέον, η

εμπιστοσύνη & η

οικειότητα είναι 2

διαφορετικά στοιχεία,

όπου η εμπιστοσύνη

επηρεάζεται σημαντικά

από την οικειότητα. Η

οικειότητα επηρεάζει

τόσο τις προθέσεις

αγοράς όσο & της

έρευνας όχι όμως

περισσότερο απ ότι τις

επηρεάζει η

εμπιστοσύνη.

3

Citrin A.V.,

Sprott D.E.,

Silverman

S.N. & Stem

D.E. Jr (2000)

Η.Π.Α. - 403

ερωτηματολόγια

i) Open

processing

innovativeness

(ανοιχτή

δυνατότητα

επεξεργασίας

καινοτομιών),

ii) domain-

specific

innovativeness

(κυριότητα,

συγκεκριμένη

δυνατότητα

καινοτομιών),

iii) χρήση

internet,

Αγορά μέσω

internet

Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα η χρήση

του διαδικτύου (για

λόγους άλλους πλην της

ηλεκτρονικής αγοράς) &

η συγκεκριμένη

δυνατότητα για

καινοτομίες επηρεάζουν

την επιλογή των

καταναλωτών να

υιοθετήσουν την

ηλεκτρονική αγορά.

Επιπλέον, η

συγκεκριμένη

δυνατότητα

καινοτομιών

Page 123: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

123

iv) OPI από τη

χρήση του

διαδικτύου,

v) DSI από τη

χρήση του

διαδικτύου,

εμφανίζεται ως

μεσολαβητής στη σχέση

μεταξύ της χρήσης του

διαδικτύου & της

χρήσης του διαδικτύου

για αγορές. Αντίθετα, η

ανοιχτή δυνατότητα

επεξεργασίας των

καινοτομιών δεν

επηρεάζει καθόλου τη

χρήση του διαδικτύου

για ηλεκτρικές αγορές.

4

Huang M.H.

(2000)

Ταϊβάν - 218 άτομα

που επισκέφθηκαν

2 διαφορετικά

ηλεκτρονικά

καταστήματα

i)

πολυπλοκότητα

των

πληροφοριών

που παρέχονται

από τα

ηλεκτρονικά

καταστήματα

ii) η καινοτομία

των

πληροφοριών

που παρέχονται

από τα

ηλεκτρονικά

καταστήματα

Πρόθεση

προσέγγισης

των

ηλεκτρονικών

καταστημάτων

από τους

καταναλωτές

(επιθυμία για

ξενάγηση στο

χώρο &

επιθυμία για

αγορά από το

κατάστημα)

Η καινοτομία ωθεί τους

καταναλωτές να

εξερευνούν τις

ιστοσελίδες αγορών,

ενώ η πολυπλοκότητα

έχει τη δυνατότητα να

προκαλεί παρορμητικές

αγορές. Οι διευθυντές

ενθαρρύνονται για να

σχεδιάσουν εικονικά

περιβάλλοντα αγορών

σύμφωνα με τους

στόχους του marketing

τους. Η καινοτομία είναι

το κλειδί στη

διαμόρφωση

επιτυχημένων

τοποθετήσεων, την

ικανοποιητική

παράδοση και την

επιδίωξη των

απαντήσεων, ενώ η

πολυπλοκότητα

ενθαρρύνει τις σε

απευθείας σύνδεση

Page 124: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

124

συναλλαγές.

5

Phau I. &

Poon S.M.

(2000)

Σιγκαπούρη, 1998 -

183

ερωτηματολόγια

i) είδος

ταξινόμησης

των προϊόντων

& υπηρεσιών

ii) κόστος

(χρηματικό)

προϊόντος &

υπηρεσίας &

συχνότητα

αγοράς

iii) η

απροσδιόριστη

αξία ορισμένων

προϊόντων &

υπηρεσιών

iv) υψηλή

διάκριση

προϊόντων &

υπηρεσιών

(είδη

πολυτελείας)

Αγορά

προϊόντων &

υπηρεσιών

μέσω του

διαδικτύου

Το είδος ταξινόμησης

των προϊόντων & των

υπηρεσιών επηρεάζει

σημαντικά την επιλογή

του καταναλωτή

ανάμεσα σε ένα

παντοπωλείο & σε

πολυκατάστημα στο

διαδίκτυο. Όλα τα είδη

των προϊόντων & των

υπηρεσιών δεν είναι

κατάλληλα για πώληση

μέσω του διαδικτύου

διότι κάποια από αυτά

απαιτούν κάτι

περισσότερο από μια

απλή οπτική επαφή, π.χ.

κοσμήματα, κινητά κ.ά.

Προϊόντα & υπηρεσίες

με χαμηλό κόστος,

απροσδιόριστη αξία &

υψηλή διάκριση είναι

πιθανότερο να

πωληθούν μέσω του

διαδικτύου.

6

Vijayarathy

L.R. & Jones

J.M. (2000)

Η.Π.Α - 201

ερωτηματο-λόγια

σε φοιτητές

πανεπιστη-μίου

i) αξία

προϊόντος

ii) αγοραστική

εμπειρία

iii) πληροφορίες

προπαραγγελίας

iv) πληροφορίες

επιλογής

αποστολής

v) αξιοπιστία

vi) απτότητα

A) στάση

απέναντι στην

αγορά μέσω

ηλεκτρονικού

καταλόγου

B)πρόθεση

αγοράς μέσω

του

ηλεκτρονικού

καταλόγου

Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα της

έρευνας, υπάρχουν

ανησυχίες σχετικά με

την αξιοπιστία και τη

φήμη των ηλεκτρονικών

καταλόγων, με

κατώτερους

ηλεκτρονικούς

καταλόγους όπως αυτοί

συγκρίνονται με τους

Page 125: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

125

vii) εμβίωση

viii) ρίσκο

καταναλωτή

έντυπους, με την

έλλειψη ασφάλειας στις

ηλεκτρονικές

συναλλαγές & με τα

προσωπικά δεδομένα .

Οι σχεδιαστές

ηλεκτρονικών

καταλόγων θα πρέπει να

λαμβάνουν υπόψη τους,

στο σχεδιασμό, τις

πρωταρχικές ανάγκες &

επιθυμίες των

καταναλωτών- στόχων

τους.

7

Grazioli St. &

Jarvenpaa

S.L. (2000)

1999 - 80

ερωτηματο-λόγια

σε φοιτητές

πανεπιστημίου

i) στάση

απέναντι στο

ηλεκτρονικό

κατάστημα

ii) εμπιστοσύνη

iii) κίνδυνος

v) μηχανισμοί

ασφάλειας vi)

απάτη

i) αγοραστική

συμπεριφορά

ii) προθυμία

αγοράς μέσω

του

καταστήματος

iii) στάση

απέναντι στο

κατάστημα

iv) κίνδυνος

v)

εμπιστοσύνη

Η ασφάλεια & η

εγγύηση που παρέχονται

από ένα ηλεκτρονικό

κατάστημα

συσχετίζονται

σημαντικά με τον

αναμενόμενο κίνδυνο,

ενώ το μέγεθος & η

φήμη του καταστήματος

συσχετίζονται με την

εμπιστοσύνη σε αυτό.

Επιπλέον, η απάτη δεν

έχει άμεση επίδραση

στην αγοραστική

συμπεριφορά του

καταναλωτή ή στην

προθυμία του να

αγοράσει από το

κατάστημα. Ωστόσο

όμως, ο κίνδυνος & η

εμπιστοσύνη

επηρεάζουν σημαντικά

τη συμπεριφορά του

Page 126: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

126

καταναλωτή απέναντι

στο κατάστημα. Η

αναμενόμενη

εξαπάτηση έχει

σημαντική επίδραση

στην εμπιστοσύνη &

τον αναμενόμενο

κίνδυνο & καθορίζει τη

σχέση μεταξύ

ασφάλειας & κινδύνου:

όσο υψηλότερη η

αντίληψη της

εξαπάτησης, τόσο

ισχυρότερη είναι η

εμπιστοσύνη στους

μηχανισμούς

καταστολής του

κινδύνου.

8 Goldsmith

R.E. (2001)

Η.Π.Α. (2000) -

117

ερωτηματολόγια σε

φοιτητές

πανεπιστημίου

i) χρήση του

διαδικτύου

ii) έκταση της

αγοράς

iii) πιθανότητα

πραγματοποίησ

ης μιας

μελλοντικής

αγοράς

iv) φόρτωση

μουσικής στο

σύστημα του

Η/Υ

Πρόθεση για

ηλεκτρονική

αγορά

Η πρόθεση για

ηλεκτρονική αγορά

σχετίζεται θετικά με

πολλές ώρες χρήσης του

διαδικτύου,

περισσότερες

ηλεκτρονικές αγορές,

αυξημένες πιθανότητες

για μελλοντική αγορά &

χρήση του διαδικτύου

για φόρτωση μουσικής

στον Η/Υ.

9

Lee M.K.O &

Turban E.

(2001)

Χονγκ Κονγκ, 1999

- 405

ερωτηματολόγια σε

φοιτητές

πανεπιστημίου

Αξιοπιστία του

διαδικτυακού

εμπόρου,

αξιοπιστία του

Καταναλωτική

εμπιστοσύνη

στο διαδίκτυο

Η εμπορική

ακεραιότητα είναι ένας

σημαντικός, θετικός και

καθοριστικός

παράγοντας της

Page 127: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

127

διαδικτύου ως

μέσο αγορών,

συναφείς

παράγοντες

όπως ασφάλεια,

πιστοποίηση

τρίτων και

παράγοντες

όπως το μέγεθος

της εταιρείας,

δημογραφικά

στοιχεία κ.ά.

καταναλωτικής

εμπιστοσύνης στις

ηλεκτρονικές αγορές και

η επίδραση της

συγκρατείται από τη

ροπή εμπιστοσύνης του

μεμονωμένου

καταναλωτή, δηλαδή

από τα χαρακτηριστικά

γνωρίσματα του

καταναλωτή, τη

μόρφωση και την

εμπειρία του.

10

Shim S.,

Ealistick

M.A., Lotz

Sh.L. &

Warrington

P. (2001)

15 πόλεις των

Η.Π.Α - 684

νοικοκυριά που

χρησιμοποιούν Η/Υ

i) εμπειρία στις

ηλεκτρονικές

αγορές

ii) πρόθεση για

χρήση του

ιντερνετ για

αναζήτηση

πληροφοριών

Πρόθεση για

ηλεκτρονικές

αγορές

Η χρήση του διαδικτύου

για τη συγκέντρωση

πληροφοριών δεν

αποτελεί μόνο την

ισχυρότερη ένδειξη για

την πρόθεση του

καταναλωτή να

πραγματοποιήσει

ηλεκτρονικές αγορές

αλλά επιπλέον,

μεσολαβεί στη σχέση

μεταξύ της πρόθεσης

για ηλεκτρονική αγορά

και άλλων παραγόντων

όπως είναι η στάση του

καταναλωτή απέναντι

στις ηλεκτρονικές

αγορές, η ελεγχόμενη

συμπεριφορά του και η

προηγούμενη εμπειρία

του στις ηλεκτρονικές

αγορές.

11 Liao Z. &

Cheung M.T.

Σιγκαπού-ρη, 1997-

1998 - 312

i) αντιληπτοί

κίνδυνοι που

Η προθυμία

Σύμφωνα με τα

Page 128: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

128

(2001) ερωτηματο-

λόγια

συνδέονται με

την ασφάλεια

των

συναλλαγών

βασισμένες στις

ηλεκτρονικές

αγορές στο

Διαδίκτυο.

ii) επίπεδο

εκπαίδευσης και

κατάρτισης στις

εφαρμογές των

υπολογιστών.

iii)

αντιπροσωπευτι

κή λιανική τιμή

στις

ηλεκτρονικές

αγορές του

διαδικτύου.

iv)

καταναλωτικές

αντιλήψεις για

το σχετικό

περιεχόμενο της

ζωής

βασισμένων

στις

ηλεκτρονικές

αγορές του

διαδικτύου.

v) αντιληπτή

ποιότητα των

ηλεκτρονικών

προμηθευτών

του διαδικτύου.

vi) επίπεδο της

χρήσης του

του

καταναλωτή

να

πραγματοποιή

σει

ηλεκτρονική

αγορά

αποτελέσματα, το

περιεχόμενο ζωής των

προϊόντων, η ασφάλεια

των μεταφορών, η τιμή

των προϊόντων, η

ποιότητα του

λιανεμπόρου, η

μόρφωση & κατάρτιση

των καταναλωτών ως

προς τους Η/Υ και η

χρήση του διαδικτύου

επηρεάζουν σημαντικά

την προθυμία των

καταναλωτών της

Σιγκαπούρης να

πραγματοποιήσουν

ηλεκτρονικές αγορές.

Γενικά, οι εικονικοί

λιανοπωλητές σε

κοινωνικο-γεωγραφικά

και τεχνολογικά

παρόμοιες καταστάσεις

και τοποθεσίες μπορεί

να επιθυμούν να

εξετάσουν την πορεία

λιγότερης αντίστασης,

και να καλλιεργήσουν

πρώτα τις προτιμήσεις

των εξοικειωμένων

καταναλωτών με το

παραδοσιακό

περιβάλλον

προσφέροντας τους

αγαθά που δεν απαιτούν

την αίσθηση της αφής

και της γεύσης πριν από

την αγορά. Οι

πρωτοβουλίες να

Page 129: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

129

διαδικτύου.

vii) ταχύτητα

δικτύου.

αυξηθεί το περιεχόμενο

ζωής των προϊόντων και

να κατασταθεί η

εικονική αγορά

ελκυστικότερη και πιο

ευχάριστη από άποψη

εμπειρίας αγορών θα

απαιτούνταν για την

περαιτέρω ανάπτυξη.

Μια παρόμοια

παρατήρηση ισχύει για

την ποιότητα των

ηλεκτρονικών

λιανοπωλητών και την

ανάγκη για μια

ανεξάρτητη

αντιπροσωπεία να

εκτελέσει την ποιοτική

αξιολόγηση των αγαθών

και των υπηρεσιών που

πωλούνται μέσω του

Διαδικτύου.

12

Mathwick C.,

Malhotra N,

& Rigdon E.

(2001)

Η.Π.Α 1999 - 213

ερωτηματο-λόγια

από αγοραστές

μέσω internet

i) αξία

προϊόντος

ii) εμπειρία στις

ηλεκτρονικές

αγορές

iii) ποιότητα

εξυπηρέτησης

πελατών

iv) επίπεδο

εισοδήματος

v) ηλικία

καταναλωτή

vi) φύλο

καταναλωτή

Πρόθεση για

ηλεκτρονική

αγορά

Η αντιληπτή επιστροφή

στην οικονομική,

χρονική και

συμπεριφοριστική

επένδυση επηρεάζει

σημαντικά την

προτίμηση των

καταναλωτών για

πραγματοποίηση

ηλεκτρονικών αγορών.

Το αποτέλεσμα αυτό

υποστηρίζει την άποψη

οτι οι ηλεκτρονικές

αγορές μπορούν να

οδηγήσουν στη

Page 130: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

130

vii) προτίμηση

του

λιανεμπορίου με

σκοπό την

πρόθεση

προστασίας του

καταναλωτή

διαδεδομένη

εμπορευματοποίηση των

προϊόντων και των

υπηρεσιών δίνοντας

έμφαση στη μείωση των

δαπανών που βασίζεται

στη διαφοροποίηση του

εμπορικού σήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι

ηλεκτρονικές αγορές

πραγματοποιούν κατά

κύριο λόγο γυναίκες

γύρω στα 40,

παντρεμένες & με

πανεπιστημιακή

μόρφωση.

13

Miyazaki

A.D. &

Fernandez A.

(2001)

Η.Π.Α. - 160

ερωτηματολόγια

Α) i)Παραβίαση

προσωπικών

δεδομένων

ii)συστήματα

ασφαλείας και

iii)απατηλή

συμπεριφορά

των εμπόρων

Β)

χαρακτηριστικά

των

καταναλωτών: i)

εμπειρία στο

ιντερνετ

(διάρκεια&

συχνότητα) ii)

εμπειρία

τηλεφωνικών

αγορών iii)

Α)Πρόθεση

για

ηλεκτρονική

αγορά

Β) Αντιληπτός

κίνδυνος στις

ηλεκτρονικές

αγορές

Α) Οι ανησυχίες για τα

συστήματα ασφαλείας

ήταν λιγότερο

διαδεδομένες στους

χρήστες του internet με

μεγάλη εμπειρία αλλά

και για τους χρήστες

άλλων

απομακρυσμένων

αγοραστικών μεθόδων.

Παρόμοια ήταν τα

αποτελέσματα για την

ψευδή συμπεριφορά των

ηλεκτρονικών πωλητών

σε σχέση με την

εμπειρία στο ιντερνετ

(διάρκεια). Ωστόσο, η

μεγαλύτερη ανησυχία

των καταναλωτών ήταν

η παραβίαση των

προσωπικών δεδομένων

Page 131: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

131

εμπειρία στις

αγορές με

ταχυπληρωμή

τους & ειδικά σε αυτούς

που έκαναν τη

μεγαλύτερη σε διάρκεια

χρήση.

Β) Οι καταναλωτές που

θέλουν να κάνουν

ηλεκτρονικές αγορές

ανησυχούν για την

έκθεση των

προσωπικών και

οικονομικών τους

δεδομένων.

14

Liang T.P. &

Lai H.J.

(2002)

Ταϊβάν, 2000 - 30

ερωτηματολόγια σε

μαθητές

Περιβάλλον

κυβερνοχώρου

(εδώ, το

περιβάλλον 3

ηλεκτρονικών

βιβλιοπωλείων)

Πρόθεση

ηλεκτρονικής

αγοράς

Η ποιότητα του σχεδίου

είναι εξίσου σημαντική

με την τιμή του

προϊόντος & πιο

σημαντική από τη φήμη

του καταστήματος.

Οι καταναλωτές είναι

πιο πιθανό να

επισκεφθούν & ν

αγοράσουν από 1 καλά

σχεδιασμένο κατάστημα

που παρέχει υψηλού

επιπέδου λειτουργίες.

Ενώ, η επιθυμία τους να

επισκεφθούν το

κατάστημα είναι

μεγαλύτερη από αυτή να

αγοράσουν ξανά κάτι

από αυτό.

15 Ranganathan

C. &

Ιλινόις, Η.Π.Α.,

2000 - 214

Τα

Πρόθεση για

Όλοι οι ηλεκτρονικοί

λιανοπωλητές που

Page 132: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

132

Ganapathy

Sh. (2002)

ερωτηματο-λόγια

σε άτομα που τους

τελευταίους 6μήνες

έχουν κάνει

τουλάχιστον

1αγορά μέσω

ιντερνετ.

χαρακτηριστικά

ενός

επιτυχημένου

web site:

i) πληροφορίες

για το

περιεχόμενο του

«καταστήματος

»

ii) το σχέδιο, η

ηλεκτρονική

παρουσίαση του

«καταστήματος

»

iii) η ασφάλεια

iv) η προστασία

προσωπικών

δεδομένων

ηλεκτρονική

αγορά

επιθυμούν να

προσελκύσουν και να

διατηρήσουν πελάτες, οι

οποίοι αποτελούν & την

ανταμοιβή των

επενδύσεων τους, θα

πρέπει να λαμβάνουν

υπόψη τους τις

προσδοκίες των

καταναλωτών. Οι

λιανέμποροι μπορούν να

αποτιμήσουν τις

ιστοσελίδες τους,

σύμφωνα με τις

ανεξάρτητες μτβ

(ασφάλεια, προστασία

προσωπικών δεδομένων

των καταναλωτών,

σχέδιο ή διαμόρφωση

του ηλεκτρονικού

καταστήματος &

πληροφορίες για το

περιεχόμενο του

καταστήματος), & να

βελτιώσουν τα εκείνα

σημεία που χρειάζεται.

Ένα επιτυχημένο

ηλεκτρονικό εμπόριο

μεταξύ λιανεμπόρου &

καταναλωτή απαιτεί

προσέλκυση &

διατήρηση των

καταναλωτών στην

ιστοσελίδα του

καταστήματος,

πραγματοποίηση

ηλεκτρονικών αγορών,

ικανοποίηση των

Page 133: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

133

επισκεπτών,

επαναλαμβανόμενες

επισκέψεις των πελατών

& πίστη των πελατών

στο κατάστημα.

16

Chen L.D.,

Gillenson

M.L.

&Sherrell

D.L. (2002)

Η.Π.Α. - 253

ερωτηματολόγια σε

χρήστες του

ιντερνετ

i) χρησιμότητα

του

ηλεκτρονικού

καταστήματος

ii) ευκολία στη

χρήση του

ηλεκτρονικού

καταστήματος

A) στάση

απέναντι στις

ηλεκτρονικές

αγορές

B) πρόθεση

για

ηλεκτρονικές

αγορές

Προκειμένου να

αποκτήσει ο

καταναλωτής θετική

στάση απέναντι σε ένα

ηλεκτρονικό

κατάστημα, θα πρέπει

το κατάστημα αυτό να

ανταποκρίνεται στις

αξίες, ανάγκες και τον

τρόπο ζωής του.

Επιπλέον θα πρέπει να

εμφανίζει κάποια

χρησιμότητα για τον

καταναλωτή & να είναι

εύκολο στη χρήση του.

Δύο παράγοντες που

επηρεάζουν τις

ηλεκτρονικές αγορές

είναι ο τρόπος ζωής και

η έλλειψη διαθέσιμου

χρόνου για αγορές. Η

προστασία των

προσωπικών δεδομένων

των καταναλωτών & η

ασφάλεια τους είναι δυο

επιπλέον παράγοντες

που επηρεάζουν τις

επιλογές των

καταναλωτών γι αυτό

όταν αυτοί θα είναι σε

θέση να τα

προστατεύσουν θα

Page 134: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

134

πραγματοποιήσουν &

ηλεκτρονικές αγορές.

17 Vijayarathy

L.R. (2002)

767

ερωτηματολόγια

i) κατάσταση

προϊόντος/

υπηρεσίας

ii) προηγούμενη

εμπειρία στις

ηλεκτρονικές

αγορές

iii) κόστος

προϊόντος/

υπηρεσίας

Πρόθεση για

ηλεκτρονική

αγορά

Το διαδίκτυο ως μέσο

αγορών έχει ορισμένα

πλεονεκτήματα αλλά

και περιορισμούς. Πιο

συγκεκριμένα, ο

καταναλωτής μπορεί να

εκτιμήσει προϊόντα

πολλών εμπόρων

ταυτόχρονα με μικρή

προσπάθεια, να κάνει

την παραγγελία του και

να πραγματοποιήσει

γρηγορότερα την

πληρωμή & παραλαβή

του προϊόντος. Από την

άλλη όμως, το

κατάστημα εμφανίζει

περιορισμένες επιλογές

& ποικιλίες προϊόντων,

απουσιάζει η 2η γνώμη

που είναι πάντα χρήσιμη

στις αγορές και δεν

υπάρχει δυνατότητα

επαφής με το προϊόν

(αφή, όσφρηση, γεύση).

18

Goldsmith R.

E. &

Goldsmith E.

B. (2002)

Η.Π.Α., 2000 - 566

ερωτηματολόγια σε

φοιτητές

πανεπιστη-μίου

(263 άνδρες &303

γυναίκες)

i) φύλο, ηλικία,

εθνικότητα

καταναλωτή

ii) εμπειρία στις

ηλεκτρονικές

αγορές

iii) χρόνος που

διαθέτει στη

χρήση του

Αγορά

(ρουχισμού)

μέσω ιντερνετ

Σύμφωνα με την έρευνα,

άτομα που ήδη έχουν

κάνει ηλεκτρονικές

αγορές, βρίσκουν πιο

διασκεδαστικό, ασφαλή

& γρήγορο τον τρόπο

αυτό αγορών σε σχέση

με αυτούς που δεν

κάνουν. Οι

ηλεκτρονικοί

Page 135: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

135

ιντερνετ

iv) χαμηλό

μεταφορικό

κόστος του

προϊόντος

v) εμπειρία στις

αγορές

καταναλωτές

εμφανίζονται πιο

σίγουροι, καινοτόμοι &

γνώστες του διαδικτύου

συγκριτικά με τους μη

ηλεκτ. καταναλωτές. Οι

δημογραφικές μτβ:

ηλικία, φύλο &

εθνικότητα καταναλωτή

δεν σχετίζονται με τις

ηλεκτρονικές αγορές

(ρουχισμού, εδώ). Ενώ

όλες οι άλλες μτβ

σχετίζονται θετικά με

τις ηλεκτρονικές αγορές.

Αυτοί που κάνουν

ηλεκτρονικές αγορές

περνούν περισσότερες

ώρες στο διαδίκτυο &

είναι πιο πιθανό να

κάνουν αγορές στο

μέλλον από τους μη

ηλεκτρονικούς

αγοραστές.

III) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ2

Εισόδημα και Συχνότητα χρήσης πιστωτικών καρτών

Chi-Square Tests

Page 136: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

136

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 25,088(a) 16 ,068

Likelihood Ratio 25,621 16 ,060

Linear-by-Linear

Association 1,413 1 ,234

N of Valid Cases 107

a 15 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22.

Φύλο και Συχνότητα αγορών μέσω internet

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 22,042(a) 4 ,000

Likelihood Ratio 23,622 4 ,000

Linear-by-Linear

Association 6,462 1 ,011

N of Valid Cases 95

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,88.

Επάγγελμα και Συχνότητα αγορών μέσω internet

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 29,608(a) 24 ,198

Likelihood Ratio 34,534 24 ,076

Linear-by-Linear

Association 3,958 1 ,047

N of Valid Cases 95

a 29 cells (82,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06.

Page 137: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

137

Μορφωτικό επίπεδο και Χρήση internet για πληροφόρηση

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 34,137(a) 5 ,000

Likelihood Ratio 17,466 5 ,004

Linear-by-Linear

Association 12,046 1 ,001

N of Valid Cases 126

a 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14.

Επάγγελμα και Χρήση internet για πληροφόρηση

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 21,826(a) 6 ,001

Likelihood Ratio 13,629 6 ,034

Linear-by-Linear

Association ,195 1 ,658

N of Valid Cases 126

a 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

Page 138: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

138

Εισόδημα και Χρήση internet για πληροφόρηση

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 6,509(a) 4 ,164

Likelihood Ratio 8,038 4 ,090

Linear-by-Linear

Association ,000 1 1,000

N of Valid Cases 123

a 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,02.

Ηλικία και Χρήση internet για email

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 22,019(a) 3 ,000

Likelihood Ratio 21,334 3 ,000

Linear-by-Linear

Association 8,776 1 ,003

N of Valid Cases 128

a 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,60

Επάγγελμα και Χρήση internet για αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 19,898(a) 6 ,003

Likelihood Ratio 21,262 6 ,002

Page 139: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

139

Linear-by-Linear

Association ,002 1 ,966

N of Valid Cases 127

a 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58.

Μορφωτικό επίπεδο και Χρήση internet για αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 6,479(a) 5 ,262

Likelihood Ratio 6,803 5 ,236

Linear-by-Linear

Association 1,388 1 ,239

N of Valid Cases 127

a 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29.

Επάγγελμα και Άγνοια χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Page 140: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

140

Pearson Chi-Square 18,474(a) 6 ,005

Likelihood Ratio 17,306 6 ,008

Linear-by-Linear

Association ,976 1 ,323

N of Valid Cases 96

a 7 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,75.

Φύλο και Άγνοια διαδικασίας αγοράς μέσω internet

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Pearson Chi-Square 4,531(b) 1 ,033

Continuity

Correction(a) 3,602 1 ,058

Likelihood Ratio 4,704 1 ,030

Fisher's Exact Test ,040 ,027

Linear-by-Linear

Association 4,482 1 ,034

N of Valid Cases 93

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,61.

Ηλικία και Επωνυμία ηλεκτρονικού πωλητή‐καταστήματος

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 11,814(a) 3 ,008

Page 141: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

141

Likelihood Ratio 12,485 3 ,006

Linear-by-Linear

Association 5,023 1 ,025

N of Valid Cases 132

a 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,70.

Μορφωτικό επίπεδο και Επωνυμία ηλεκτρονικού πωλητή‐καταστήματος

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 7,453(a) 5 ,189

Likelihood Ratio 7,928 5 ,160

Linear-by-Linear

Association 6,140 1 ,013

N of Valid Cases 132

a 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,82.

Εισόδημα και Εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 9,984(a) 4 ,041

Likelihood Ratio 10,489 4 ,033

Linear-by-Linear

Association 1,576 1 ,209

N of Valid Cases 140

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,33.

Page 142: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

142

Επάγγελμα και Εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά καταστήματα

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 3,982(a) 6 ,679

Likelihood Ratio 4,131 6 ,659

Linear-by-Linear

Association ,039 1 ,843

N of Valid Cases 141

a 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,47.

Μορφωτικό επίπεδο και Κίνδυνος ηλεκτρονικής αγοράς

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 31,250(a) 20 ,052

Likelihood Ratio 27,694 20 ,117

Linear-by-Linear

Association 4,539 1 ,033

N of Valid Cases 103

a 24 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09.

Page 143: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

143

Εισόδημα και Φήμη ηλεκτρονικού καταστήματος

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 32,805(a) 16 ,008

Likelihood Ratio 35,823 16 ,003

Linear-by-Linear

Association 2,990 1 ,084

N of Valid Cases 97

a 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,52.

Ηλικία και Πρόθεση μελλοντικών αγορών (μέσω internet)

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 15,206(a) 3 ,002

Likelihood Ratio 22,531 3 ,000

Linear-by-Linear

Association 11,967 1 ,001

N of Valid Cases 110

a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,82.

Φύλο και Πρόθεση μελλοντικών αγορών (μέσω internet)

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Pearson Chi-Square ,946(b) 1 ,331

Continuity

Correction(a) ,582 1 ,446

Likelihood Ratio ,938 1 ,333

Fisher's Exact Test ,403 ,222

Linear-by-Linear

Association ,937 1 ,333

Page 144: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5dipagyk.gr/images/e commerce.pdf · ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος

144

N of Valid Cases 110

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,68.

Επάγγελμα και Αύξηση αγορών (μέσω internet)

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 12,550(a) 6 ,051

Likelihood Ratio 16,360 6 ,012

Linear-by-Linear

Association 1,276 1 ,259

N of Valid Cases 109

a 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,61.