Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO-...

of 36 /36
Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία Α. Ηλιόπουλος Καθηγητής Βιολογίας Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Embed Size (px)

Transcript of Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO-...

Page 1: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία

Α. Ηλιόπουλος Καθηγητής Βιολογίας

Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Page 2: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

1. Αμινοξέα: Δομικές μονάδες των πρωτεϊνών.

2. Πρωτεϊνοσύνθεση:

• Μετάφραση των mRNA στα ριβοσώματα

• Ρύθμιση της μετάφρασης

3. Πτύχωση και επεξεργασία των πρωτεϊνών:

• Μοριακοί συνοδοί

• Μερική πρωτεόλυση

• Προσθήκες άλλων μορίων (π.χ. σάκχαρα, λιπίδια)

4. Ρύθμιση της λειτουργίας των πρωτεϊνών:

• Φωσφορυλίωση

• Αλληλεπιδράσεις με μικρά μόρια και πρωτεΐνες

5. Αποδόμηση των πρωτεϊνών:

• Το μονοπάτι ουβικουιτίνης – πρωτεοσώματος

• Αυτοφαγία - λυσοσώματα

Page 3: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

4α. Φωσφορυλίωση

Page 4: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Φωσφορυλίωση είναι η ομοιοπολική σύνδεση φωσφορικής ομάδας σε μια πρωτεΐνη.

Για να πραγματοποιηθεί η φωσφορυλίωση χρειάζονται τουλάχιστον 3 στοιχεία: 1) Υπόστρωμα (πρωτεΐνη – όλες οι πρωτεΐνες? Ειδικές θέσεις?) 2) Ένζυμο 3) ΑΤΡ (ενέργεια και φωσφορική ομάδα)

Page 5: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

-CH2-C-COO-

H

NH3+

HO-CH2-C-COO-

H

NH3+

NH3+

HO-

ΗΟ-C-C-COO-

H Η3C

H

Tyrosine

(Tyr)

Serine

(Ser)

Threonine

(Thr)

H φωσφορυλίωση πρωτεϊνών λαμβάνει χώρα σε 3 αμινοξέα που φέρουν ελεύθερη –ΟΗ στην πλευρική τους αλυσίδα.

Page 6: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη)

adenine

Δεσμοί υψηλής ενέργειας

Page 7: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Πρωτεϊνικές κινάσες και φωσφατάσες. Οι πρωτεϊνικές κινάσες καταλύουν τη

μεταφορά φωσφορικών ομάδων από το ATP στις πλευρικές αλυσίδες σερίνης και

θρεονίνης (πρωτεϊνικές κινάσες σερίνης/ θρεονίνης) ή τυροσίνης (πρωτεϊνικές κινάσες

τυροσίνης). Οι πρωτεϊνικές φωσφατάσες καταλύουν την απομάκρυνση των

φωσφορικών ομάδων από τα αμινοξέα αυτά μέσω υδρόλυσης.

Page 8: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Κινάση (σερίνης-θρεονίνης)

Πρωτεΐνη -στόχος

φωσφορυλίωσης

Οι κινάσες αναγνωρίζουν πρωτεϊνικές περιοχές που φέρουν Ser, Thr, Tyr

Page 9: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Οι κινάσες αναγνωρίζουν πρωτεϊνικές περιοχές που φέρουν Ser, Thr, Tyr

Το παράδειγμα της κινάσης ΕRΚ2

Page 10: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Mεταβολές στην λειτουργία πρωτεϊνών με φωσφορυλίωση / απo-φωσφορυλίωση

Page 11: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Διαταραχές στην φωσφορυλίωση

πρωτεϊνών σχετίζονται

νοσήματα στον άνθρωπο

Παράδειγμα 1: χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ).

Page 12: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Mια χρωμοσωμική μετάθεση οδηγεί στην ιδιοσυστατή ενεργοποίηση της κινάσης ABL στη χρόνια μυελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ). Υβριδική πρωτεΐνη BCR-ABL

Ιδιοσυστατή κινάση τυροσίνης

Καθοδική ενεργοποίηση μιτογόνων σημάτων

ΧΜΛ

Page 13: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Mια χρωμοσωμική μετάθεση οδηγεί στην ιδιοσυστατή ενεργοποίηση της κινάσης ABL στη χρόνια μυελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ).

Page 14: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Γνωρίζοντας τη τριτοταγή δομής της πρωτεΐνης BCR-ABL, συντέθηκε η

ένωση ιματινίμπη (με την εμπορική ονομασία Glivec) ως ανταγωνιστής του

ΑΤΡ που εισέρχεται στην αντίστοιχη κοιλότητα της κινάσης. Καθώς το Glivec

δεν έχει φωσφορικές ομάδες, η κινάση δεν μπορεί να φωσφορυλιώσει τα

υποστρώματα της και δεν σηματοδοτείται περαιτέρω ο κυτταρικός

πολλαπλασιασμός.

Page 15: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Διαταραχές στην φωσφορυλίωση πρωτεϊνών προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο: Παράδειγμα 2

Αχονδροπλασία

Οσφυική λόρδωση,

βραχυδακτυλία,

μακροκεφαλία,

προβολή μετώπου

και υποπλασία του

μέσου μετώπου,

καρδιαγγειακά.

Page 16: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Αχονδροπλασία: Μετάλλαξη GlyArg στην θέση 380 (G380R) στην διαμεμβρανική

περιοχή του υποδοχέα FGFR3 οδηγεί στην ιδιοσυστατή δράση του ως κινάση Τυροσίνης.

GlyArg

Περιοχή κινάση

της τυροσίνης

(tyrosine kinase

domain)

Page 17: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Dwarfism at 5 weeks Growth Curve

Wt Dwarf PNAS 96,4455,1999

Η έκφραση του μεταλλαγμένου (G380R) FGFR3 υποδοχέα σε

ποντίκια οδηγεί σε φαινότυπο ανάλογο της αχονδροπλασίας.

Page 18: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

1. Αμινοξέα: Δομικές μονάδες των πρωτεϊνών.

2. Πρωτεϊνοσύνθεση:

• Μετάφραση των mRNA στα ριβοσώματα

• Ρύθμιση της μετάφρασης

3. Πτύχωση και επεξεργασία των πρωτεϊνών:

• Μοριακοί συνοδοί

• Μερική πρωτεόλυση

• Προσθήκες άλλων μορίων (π.χ. σάκχαρα, λιπίδια)

4. Ρύθμιση της λειτουργίας των πρωτεϊνών:

• Φωσφορυλίωση

• Αλληλεπιδράσεις με μικρά μόρια και πρωτεΐνες

5. Αποδόμηση των πρωτεϊνών:

• Το μονοπάτι ουβικουιτίνης – πρωτεοσώματος

• Αυτοφαγία - λυσοσώματα

Page 19: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

4β. Αλληλεπιδράσεις με μικρά μόρια και πρωτεΐνες

Η αλληλεπίδραση μιας πρωτεΐνης με άλλο μόριο (ανόργανη ή οργανική ένωση) είναι εκλεκτική. Το μόριο (συνδέτης) πρέπει να ταιριάζει επακριβώς στη θέση σύνδεσης της πρωτεΐνης ώστε να μπορεί να αλληλεπιδράσει με μη-ομοιοπολικούς δεσμούς.

Page 20: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

4β. Αλληλεπιδράσεις με μικρά μόρια και πρωτεΐνες

Παράδειγμα αλληλεπίδρασης περιοχής μιας πρωτεΐνης με ένα μόριο που ονομάζεται κυκλικό ΑΜΡ (ροζ χρώμα).

Page 21: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

4β. Αλληλεπιδράσεις με μικρά μόρια και πρωτεΐνες: το παράδειγμα των G πρωτεϊνών

G πρωτεϊνες: Η δομή και η λειτουργία τους καθορίζεται από την αλληλεπίδρασή τους με ένα μόριο GTP ή GDP

Page 22: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

ΑΤΡ vs GTP

guanine adenine

ATP GTP

Page 23: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Mεταβολές στην λειτουργία πρωτεϊνών με ανταλλαγή GDP/GTP

GTP-binding proteins (G-proteins)

Page 24: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Μοντέλο κορδέλας

α-έλικα

παράλληλο β-πτυχωτό φύλλο

αντι-παράλληλο β-πτυχωτό φύλλο

GTP

O παράγοντας επιμήκυνσης της μετάφρασης EF-Tu είναι μια G πρωτεΐνη

Page 25: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Mεταβολές στην λειτουργία πρωτεϊνών μέσω αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια

Ο παράγοντας επιμήκυνσης EF-Tu είναι GTP-binding protein (G-protein)

Page 26: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

1. Αμινοξέα: Δομικές μονάδες των πρωτεϊνών.

2. Πρωτεϊνοσύνθεση:

• Μετάφραση των mRNA στα ριβοσώματα

• Ρύθμιση της μετάφρασης

3. Πτύχωση και επεξεργασία των πρωτεϊνών:

• Μοριακοί συνοδοί

• Μερική πρωτεόλυση

• Προσθήκες άλλων μορίων (π.χ. σάκχαρα, λιπίδια)

4. Ρύθμιση της λειτουργίας των πρωτεϊνών:

• Φωσφορυλίωση

• Αλληλεπιδράσεις με μικρά μόρια και πρωτεΐνες

5. Αποδόμηση των πρωτεϊνών:

• Το μονοπάτι ουβικουιτίνης – πρωτεοσώματος

• Αυτοφαγία - λυσοσώματα

Page 27: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Πρωτεΐνες: Αποδόμηση

Δύο βασικοί μηχανισμοί πρωτεόλυσης (αποδόμησης πρωτεϊνών): • Ουβικουιτίνη-Πρωτεόσωμα • Αυτοφαγία

Page 28: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Ουβικουτίνη (Ubiquitin, Ub)

•76 amino acids (αα)

•Διατηρημένο ανάμεσα σε είδη •Διαφορά 3 αα μεταξύ ζυμομήκυτα και ανθρώπου

Αλληλουχία της ουβικουιτίνης (Ub)

Λυσίνη 48

Γλυκίνη 75/76

Page 29: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Η γλυκίνη (Gly, G) της Ub προσδένεται ομοιοπολικά με Λυσίνη (Lys, K) της πρωτεΐνης-στόχου

Πρωτεΐνη-στόχος

Ub

Page 30: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Αποδόμηση πρωτεϊνών μέσω του μονοπατιού ουβικουιτίνης-

πρωτεασώματος

H Ub 2 χρησιμοποιεί τη Gly76 για να συνδεθεί ομοιοπολικά με τη Lys48 της Ub 1.

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο συνδέονται και άλλα μόρια Ub για να σχηματίσουν μια αλυσίδα.

Η παρουσία > 4 μορίων Ub μαρκάρει την πρωτεΐνη για αποδόμηση.

Σήμα για Αποδόμηση

1 2 3 4 5

Page 31: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Στάδια:

1. Ομοιοπολική πρόσδεση μορίων ουβικουιτίνης

στην πρωτεΐνη-στόχο με τη συνδρομή

ενζύμων (Ε2, Ε3).

2. Αποδόμηση της πρωτεΐνης από το 26S

πρωτεάσωμα (Η Ub ανακυκλώνεται).

Αποδόμηση πρωτεϊνών μέσω του μονοπατιού ουβικουιτίνης-

πρωτεασώματος

1

2

Page 32: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Παράδειγμα Κλινικής σημασίας του μονοπατιού ουβικουιτίνης-

πρωτεασώματος

• Το μονοπάτι ουβικουιτίνης-πρωτεασώματος είναι υπεύθυνο για την αποδόμηση αρνητικών ρυθμιστών του κυτταρικού πολλαπλασιασμού στο πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ).

• Η βορτεζομίδη (bortezomib), συντέθηκε ως αναστολέας του πρωτεασώματος και εμφανίζει αντι-καρκινική δράση στο ΠΜ και άλλες κακοήθειες.

βορτεζομίδη

Page 33: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Aυτοφαγία

Μελέτη: λυσοσωμικά αθροιστικά νοσήματα, βλ. σημειώσεις, MED 1149

>40 υδρολυτικά

ένζυμα, pH=4.8

Ανατομία του λυσοσώματος

μεμβράνη

Γλυκοζιλιωμένες

πρωτεϊνες

Page 34: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Aυτοφαγία

Σχηματισμός της μεμβράνης του αυτοφαγοσώματος

Εγκόλπωση πρωτεϊνών για αποδόμηση

Πλήρης σχηματισμός του αυτοφαγοσώματος

Σύντηξη με το λυσόσωμα

Αποδόμηση του περιεχομένου των αυτοφαγοσωμάτων

Page 35: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Μέσω ομοιοπολικών και, κυρίως, μη-ομοιοπολικών δεσμών, οι πρωτεΐνες

μπορούν να σχηματίζουν περίπλοκες δομές αλλά και να αλληλεπιδρούν με άλλα μόρια.

Η φωσφορυλίωση και η ανταλλαγή GTP-GDP ρυθμίζουν τη βιολογική δράση πρωτεϊνών και είναι ιδανικοί τρόποι γρήγορης απόκρισης σε εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια ερεθίσματα καθώς ΔΕΝ προϋποθέτουν τη de novo σύνθεση πρωτεϊνών.

Η φωσφορυλίωση πραγματοποιείται σε κατάλοιπα σερίνης, θρεονίνης και τυροσίνης με τη δράση εξειδικευμένων ενζύμων, των κινασών.

Η πολυ-ουβικουιτίνωση οδηγεί σε αποδόμηση πολλών αλλά όχι όλων των πρωτεϊνών-στόχων μέσω του πρωτεασώματος.

Η αυτοφαγία είναι ένας δεύτερος μηχανισμός για την αποδόμηση πρωτεϊνών, ο οποίος βασίζεται στα λυσοσώματα.

Περίληψη

Page 36: Πρωτεΐνες: Δομή & Λειτουργία...3 + HO-CH 2-C-COO- H NH 3 + NH 3 + HO- ΗΟ-C-C-COO- Η 3 C H H Tyrosine (Tyr) Serine (Ser) Threonine (Thr) H φ Ð 7φορυλίη

Για μελέτη:

• Αlberts: Κεφ. 4, σελ. 194-215

• Αlberts: Κεφ. 7, σελ. 331-332

• Διαφάνειες στο e-class MED 1149

• Σημειώσεις «Μηχανισμοί Αποδόμησης Ενδοκυττάριων Πρωτεϊνών», στο e-class MED 1149 (εξετάζονται!)