Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3...

25
85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με το θέμα τη στρατηγική των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα , αναλύεται το περιεχόμενο του όρου στρατηγική και η σημασία τη για την απόκτηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο στι επιχειρήσει παροχή υπηρεσιών. Παρουσιάζονται τα είδη των στρατηγικών, τα βήματα σχεδιασμού, εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγική σε περιβάλλον υπηρεσιών και περιγράφονται ενδεικτικά οι απαραίτητε συνιστώσε για τη χάραξη στρατηγική ποιότητα. 3 Τι είναι στρατηγική Πρωταρχικό μέλημα των στελεχών στι επιχειρήσει αποτελεί η αποτελεσματικότερη προσαρμογή στι απαιτήσει του εξωτερικού του περιβάλλοντο, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου το ενδιαφέρον εστιαζόταν περισσότερο στην καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων και στην κερδοφορία. Αυτό σημαίνει πω δίνεται προτεραιότητα κυρίω στην αποτελεσματικότητα (βαθμό επίτευξη στόχων) και δευτερευόντω στην αποδοτικότητα (σχέση εκροών–εισροών). Η διασφάλιση τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προϋποθέτει οπωσδήποτε στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίο δίνει έμφαση στι σχέσει τη επιχείρηση με το περιβάλλον και αφορά τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη κατάλληλη στρατηγική. Όλε οι ενέργειε οι οποίε γίνονται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τη στρατηγική για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων αποτελούν τη στρατηγική διοίκηση (Μπουραντά, 2002· Χυτήρη, 2013). Ο όρο «στρατηγική» (strategy) χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα σύνολο σχεδίων (ή πρόγραμμα ενεργειών) για μακρόχρονη μελλοντική δράση προκειμένου να μπορεί η επιχείρηση να ανταγωνιστεί με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίε σε συγκεκριμένε αγορέ και άρα να μπορέσει να επιτύχει του στόχου τη (Dessler, 1998· Μπουραντά, 2002· Daft, 2006· Johnson, Scholes & Whittington, 2008· David, 2012· Χυτήρη, 2013). Η στρατηγική καθορίζει προτεραιότητε για το πώ, έναντι ποιων ανταγωνιστών, πού (σε ποιε αγορέ), πότε και γιατί θα ανταγωνιστεί η επιχείρηση. Πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία, αφού οι αλλαγέ οι οποίε συμβαίνουν απαιτούν από τι επιχειρήσει συνεχώ να επαναξιολογούν και να επανακαθορίζουν τη στρατηγική την οποία ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα, για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική θα πρέπει αρχικά με σαφήνεια να ορίζει ποια είναι η μελλοντική επιθυμητή κατάσταση στην οποία επιθυμεί να βρεθεί (όραμα), τι θέλει να κάνει η επιχείρηση (στόχοι) (Gemmel, Van Looy & Dierdonck, 2013) και πώ θα αξιολογηθεί η πρόοδο επίτευξη των στόχων, δηλαδή με ποια κριτήρια. Για παράδειγμα, ω προ το όραμα, η Vodafone αναφέρει πω επιθυμεί να αποτελέσει την κορυφαία εταιρεία επικοινωνία, η οποία θα εκτιμάται για τι επιχειρηματικέ τη αρχέ, το πολύπλευρο έργο και τι υπηρεσίε τη, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έπειτα, η στρατηγική θα πρέπει να εξετάζει αν αυτά τα οποία θέλει να κάνει η επιχείρηση μπορούν να γίνουν με βάση τι συνθήκε που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον τη (π.χ. ανταγωνιστέ, διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών, ανάγκε πελατών) αλλά και με βάση τι δυνατότητε σε υλικού και άυλου πόρου που διαθέτει εσωτερικά. Η οργανωσιακή δομή, οι ανθρώπινοι πόροι, τα συστήματα προμηθευτών, οι διαδικασίε είναι στοιχεία τα οποία χρειάζεται να συμφωνούν με τι απαιτήσει τη ακολουθούμενη στρατηγική. Ακόμα και ειδικά για τι επιχειρήσει παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώ η έννοια τη υπηρεσία και η αξία η οποία παρέχεται στου πελάτε. Εξίσου σημαντικέ είναι οι αξίε τη εταιρεία, οι οποίε προσδιορίζουν το τι επιτρέπεται να κάνει. Οι αξίε πρέπει να είναι βασικό κομμάτι τη ταυτότητα και τη στρατηγική μια εταιρεία. Η Vodafone, για παράδειγμα, αναφέρει την ταχύτητα (αντίδραση στι αλλαγέ του περιβάλλοντο, καινοτομία και βελτίωση), την απλότητα (στι λύσει τι οποίε προσφέρει σε πελάτε και συνεργάτε) και την εμπιστοσύνη (στον αξιόπιστο τρόπο συμπεριφορά τη εταιρεία) ω βασικέ εταιρικέ αξίε. Κάθε επιχείρηση οφείλει να συνδυάζει αυτό το οποίο θέλει να πετύχει με το τι μπορεί και το τι επιτρέπεται να επιδιώξει και να πετύχει (Johnston, Clark & Shulver, 2012). Είναι ακόμη πιθανό οι επιχειρήσει να αντιμετωπίζουν συγκρούσει ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία, όπω συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία οι πόροι δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν τη στρατηγική ή στην περίπτωση που η προσφερόμενη υπηρεσία σε μια δεδομένη τιμή δεν γίνεται αποδεκτή από την αγορά (Gemmel κ.α., 2013). Οι Hambrick & Fredrickson (2001) υπογραμμίζουν τη σημασία παραγόντων όπω είναι οι περιοχέ δραστηριοποίηση (αγορέ) τη επιχείρηση (οι οποίε είναι το αποτέλεσμα του οράματο και των στόχων ), ο

Transcript of Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3...

Page 1: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

85

Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών

Σύνοψη

Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με το θέμα τη̋ στρατηγική̋ των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα,

αναλύεται το περιεχόμενο του όρου στρατηγική και η σημασία τη̋ για την απόκτηση και διατήρηση του

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ στι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών. Παρουσιάζονται τα είδη των

στρατηγικών, τα βήματα σχεδιασμού, εφαρμογή̋ και αξιολόγηση̋ στρατηγική̋ σε περιβάλλον υπηρεσιών και

περιγράφονται ενδεικτικά οι απαραίτητε̋ συνιστώσε̋ για τη χάραξη στρατηγική̋ ποιότητα̋.

3 Τι είναι στρατηγική

Πρωταρχικό μέλημα των στελεχών στι̋ επιχειρήσει̋ αποτελεί η αποτελεσματικότερη προσαρμογή στι̋

απαιτήσει̋ του εξωτερικού του̋ περιβάλλοντο̋, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου το ενδιαφέρον εστιαζόταν

περισσότερο στην καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων και στην κερδοφορία. Αυτό σημαίνει πω̋ δίνεται

προτεραιότητα κυρίω̋ στην αποτελεσματικότητα (βαθμό̋ επίτευξη̋ στόχων) και δευτερευόντω̋ στην

αποδοτικότητα (σχέση εκροών–εισροών). Η διασφάλιση τη̋ μακροχρόνια̋ ανταγωνιστικότητα̋ των

επιχειρήσεων προϋποθέτει οπωσδήποτε στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίο̋ δίνει έμφαση στι̋ σχέσει̋ τη̋

επιχείρηση̋ με το περιβάλλον και αφορά τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη κατάλληλη̋ στρατηγική̋.

Όλε̋ οι ενέργειε̋ οι οποίε̋ γίνονται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τη̋ στρατηγική̋ για την επίτευξη

των οργανωσιακών στόχων αποτελούν τη στρατηγική διοίκηση (Μπουραντά̋, 2002· Χυτήρη̋, 2013).

Ο όρο̋ «στρατηγική» (strategy) χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα σύνολο σχεδίων (ή πρόγραμμα

ενεργειών) για μακρόχρονη μελλοντική δράση προκειμένου να μπορεί η επιχείρηση να ανταγωνιστεί με

συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίε̋ σε συγκεκριμένε̋ αγορέ̋ και άρα να μπορέσει να επιτύχει του̋

στόχου̋ τη̋ (Dessler, 1998· Μπουραντά̋, 2002· Daft, 2006· Johnson, Scholes & Whittington, 2008· David,

2012· Χυτήρη̋, 2013). Η στρατηγική καθορίζει προτεραιότητε̋ για το πώ̋, έναντι ποιων ανταγωνιστών, πού

(σε ποιε̋ αγορέ̋), πότε και γιατί θα ανταγωνιστεί η επιχείρηση. Πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία, αφού οι

αλλαγέ̋ οι οποίε̋ συμβαίνουν απαιτούν από τι̋ επιχειρήσει̋ συνεχώ̋ να επαναξιολογούν και να

επανακαθορίζουν τη στρατηγική την οποία ακολουθούν.

Πιο συγκεκριμένα, για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική θα πρέπει αρχικά με σαφήνεια να

ορίζει ποια είναι η μελλοντική επιθυμητή κατάσταση στην οποία επιθυμεί να βρεθεί (όραμα), τι θέλει να

κάνει η επιχείρηση (στόχοι) (Gemmel, Van Looy & Dierdonck, 2013) και πώ̋ θα αξιολογηθεί η πρόοδο̋

επίτευξη̋ των στόχων, δηλαδή με ποια κριτήρια. Για παράδειγμα, ω̋ προ̋ το όραμα, η Vodafone αναφέρει

πω̋ επιθυμεί να αποτελέσει την κορυφαία εταιρεία επικοινωνία̋, η οποία θα εκτιμάται για τι̋

επιχειρηματικέ̋ τη̋ αρχέ̋, το πολύπλευρο έργο και τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋, που συμβάλλουν στη βιώσιμη

ανάπτυξη. Έπειτα, η στρατηγική θα πρέπει να εξετάζει αν αυτά τα οποία θέλει να κάνει η επιχείρηση μπορούν

να γίνουν με βάση τι̋ συνθήκε̋ που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον τη̋ (π.χ. ανταγωνιστέ̋,

διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών, ανάγκε̋ πελατών) αλλά και με βάση τι̋ δυνατότητε̋ σε υλικού̋ και

άυλου̋ πόρου̋ που διαθέτει εσωτερικά. Η οργανωσιακή δομή, οι ανθρώπινοι πόροι, τα συστήματα

προμηθευτών, οι διαδικασίε̋ είναι στοιχεία τα οποία χρειάζεται να συμφωνούν με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋

ακολουθούμενη̋ στρατηγική̋. Ακόμα και ειδικά για τι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών θα πρέπει να

καθοριστεί επακριβώ̋ η έννοια τη̋ υπηρεσία̋ και η αξία η οποία παρέχεται στου̋ πελάτε̋. Εξίσου

σημαντικέ̋ είναι οι αξίε̋ τη̋ εταιρεία̋, οι οποίε̋ προσδιορίζουν το τι επιτρέπεται να κάνει. Οι αξίε̋ πρέπει

να είναι βασικό κομμάτι τη̋ ταυτότητα̋ και τη̋ στρατηγική̋ μια̋ εταιρεία̋. Η Vodafone, για παράδειγμα,

αναφέρει την ταχύτητα (αντίδραση̋ στι̋ αλλαγέ̋ του περιβάλλοντο̋, καινοτομία̋ και βελτίωση̋), την

απλότητα (στι̋ λύσει̋ τι̋ οποίε̋ προσφέρει σε πελάτε̋ και συνεργάτε̋) και την εμπιστοσύνη (στον αξιόπιστο

τρόπο συμπεριφορά̋ τη̋ εταιρεία̋) ω̋ βασικέ̋ εταιρικέ̋ αξίε̋. Κάθε επιχείρηση οφείλει να συνδυάζει αυτό

το οποίο θέλει να πετύχει με το τι μπορεί και το τι επιτρέπεται να επιδιώξει και να πετύχει (Johnston, Clark &

Shulver, 2012). Είναι ακόμη πιθανό οι επιχειρήσει̋ να αντιμετωπίζουν συγκρούσει̋ ανάμεσα σε αυτά τα

στοιχεία, όπω̋ συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία οι πόροι δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν τη

στρατηγική ή στην περίπτωση που η προσφερόμενη υπηρεσία σε μια δεδομένη τιμή δεν γίνεται αποδεκτή από

την αγορά (Gemmel κ.α., 2013).

Οι Hambrick & Fredrickson (2001) υπογραμμίζουν τη σημασία παραγόντων όπω̋ είναι οι περιοχέ̋

δραστηριοποίηση̋ (αγορέ̋) τη̋ επιχείρηση̋ (οι οποίε̋ είναι το αποτέλεσμα του οράματο̋ και των στόχων), ο

Page 2: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

86

τρόπο̋ με τον οποίο θα επιτύχει του̋ στόχου̋ τη̋ και θα καταφέρει να διαφοροποιηθεί στην αγορά, η

ταχύτητα δράση̋ και η ακολουθία των κινήσεων τη̋ εταιρεία̋ και τέλο̋ το οικονομικό όφελο̋. Οι

παράγοντε̋ αυτοί πρέπει να είναι συνεπεί̋ μεταξύ του̋ και απαιτούν αρκετή δουλειά εκ των προτέρων και

πόρου̋. Αφού καθοριστούν όλα αυτά, μπορούν έπειτα να σχεδιαστούν πολιτικέ̋, διαδικασίε̋ κ.λπ.

Η στρατηγική μπορεί να είναι με σαφήνεια διατυπωμένη (όπω̋ συμβαίνει με τη στρατηγική η οποία

επιδιώκεται και περιλαμβάνει στόχου̋ και μέσα επίτευξη̋) ή όχι (όπω̋ συμβαίνει με τη στρατηγική η οποία

ακολουθείται στην πράξη). Στο πλαίσιο τη̋ πραγματοποιούμενη̋ στρατηγική̋, προκειμένου να

αντιμετωπιστούν καταστάσει̋ οι οποίε̋ δεν έχουν προβλεφθεί, εκπονούνται και ακολουθούνται επιμέρου̋

σχέδια δράση̋, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα τη̋ επιδιωκόμενη̋ στρατηγική̋. Συνεπώ̋, στην

πραγματικότητα εφαρμόζονται και οι δύο αυτοί τύποι τη̋ στρατηγική̋.

Χρειάζεται ωστόσο προσοχή η τάση την οποία έχουν αρκετά στελέχη να μιλούν ταυτόχρονα και να

ασχολούνται με πολλέ̋ διαφορετικέ̋ μεμονωμένε̋ στρατηγικέ̋ στι̋ επιχειρήσει̋ του̋ (π.χ. στην

εξυπηρέτηση των πελατών και στον σχεδιασμό των υπηρεσιών) χωρί̋ μια ξεκάθαρη ολοκληρωμένη αντίληψη

τη̋ επιχείρηση̋ και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα καταφέρει να επιτύχει του̋ στόχου̋ τη̋. Αυτό

δημιουργεί σύγχυση και σπατάλη χρόνου και πόρων, δημιουργώντα̋ τελικά πρόβλημα στον συντονισμό των

ενεργειών και στη λειτουργία τη̋ επιχείρηση̋ (Hambrick & Fredrickson, 2001).

3.1 Στρατηγική και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών επιδιώκουν, εν μέσω ανταγωνιστικών πιέσεων και ολοένα και

περισσότερο ενημερωμένων καταναλωτών, να παρέχουν υψηλό επίπεδο ποιότητα̋ υπηρεσιών με τη

μεγαλύτερη δυνατή αξία για του̋ πελάτε̋ του̋. Αυτό συμβάλλει τόσο στην ικανοποίηση και αφοσίωσή του̋

αλλά και στη χρηματοοικονομική υγεία των ίδιων των επιχειρήσεων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφορά

μια μοναδική δυνατότητα τη̋ εταιρεία̋. Επιτυγχάνεται όταν η εταιρεία μπορεί να διαφοροποιείται από τον

ανταγωνισμό και να αναγνωρίζεται από του̋ πελάτε̋ τη̋. Μάλιστα, δεν αρκεί για μια εταιρεία να αποκτήσει

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά θα πρέπει παράλληλα να το διατηρεί, προκειμένου να ωφελείται για όσο

πιο μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται.

Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ επιτυγχάνεται μέσω (Gemmel κ.α., 2013):

1. Τη̋ τυποποιημένη̋ διαδικασία̋ παροχή̋ τη̋ υπηρεσία̋: Τυποποιημένη διαδικασία παροχή̋

τη̋ υπηρεσία̋ σημαίνει πω̋ η υπηρεσία θα παρέχεται με τον ίδιο ακριβώ̋ τρόπο από όλε̋ τι̋

μονάδε̋/υποκαταστήματα (αν υπάρχουν) και ότι δεν θα επηρεάζεται από συγκεκριμένε̋

συνθήκε̋ (επιτρέπονται μόνο οριακέ̋ προσαρμογέ̋). Αυτό είναι εφικτό στι̋ περιπτώσει̋

υπηρεσιών στι̋ οποίε̋ δεν εμπλέκεται ο πελάτη̋ ή όταν η σχέση με τον πελάτη τυποποιείται,

όπω̋ συμβαίνει στην περίπτωση των αλυσίδων ταχεία̋ εστίαση̋.

2. Τη̋ τυποποίηση̋ τη̋ εκροή̋, η οποία επιτυγχάνεται όταν η επιχείρηση μπορεί ξεκάθαρα να

ορίσει το αποτέλεσμα τη̋ υπηρεσία̋ για του̋ πελάτε̋ τη̋ (π.χ. συντήρηση φωτοτυπικών

μηχανημάτων μια̋ επιχείρηση̋). Αν οι πελάτε̋ έχουν υψηλό βαθμό εμπλοκή̋ στην υπηρεσία

(κάτι που επηρεάζει τη διαδικασία παροχή̋ τη̋ λόγω π.χ. διαφορετικών αναγκών,

προτιμήσεων, συμπεριφορών), τότε η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ θα

πρέπει να βασιστεί στην τυποποίηση τη̋ εκροή̋/του αποτελέσματο̋ τη̋ υπηρεσία̋, όπω̋

συμβαίνει στην περίπτωση τη̋ παροχή̋ εκπαίδευση̋, όπου μπορεί να είναι σαφέ̋ ποιε̋

γνώσει̋ θα έχει αποκτήσει και ποιε̋ ικανότητε̋ αναμένεται να έχει αναπτύξει ένα̋ μαθητή̋

στο τέλο̋ ενό̋ μαθήματο̋.

Παράλληλα, οι επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση

σε ορισμένου̋ κρίσιμου̋ παράγοντε̋, οι οποίοι είναι ικανοί να δημιουργήσουν προβλήματα στη διατήρηση

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ μια̋ επιχείρηση̋ (Gemmel κ.α., 2013). Τέτοιου̋ παράγοντε̋ αποτελούν

η μίμηση/η αντιγραφή από του̋ ανταγωνιστέ̋, η υποκατάσταση των προϊόντων/υπηρεσιών, η κινητικότητα

των ανθρώπινων πόρων και η λεγόμενη «παράλυση των πόρων». Ειδικότερα, μέσω τη̋ μίμηση̋ μια

επιχείρηση ενδέχεται να κατορθώσει να δημιουργήσει τι̋ προϋποθέσει̋ για να προσφέρει ακόμη καλύτερη

ποιότητα υπηρεσιών σε χαμηλότερο κόστο̋ σε σχέση με μια άλλη ανταγωνιστική επιχείρηση. Η

υποκατάσταση αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα ή οι υπηρεσίε̋ που προσφέρονται

υποκαθίστανται από άλλα. Για παράδειγμα, οι ψηφιακέ̋ φωτογραφικέ̋ μηχανέ̋ σε σχέση με τι̋ αναλογικέ̋ ή

η διδασκαλία μέσω διαδικτύου για κάποιο επαγγελματικό πιστοποιητικό σε σχέση με τη διδασκαλία σε

φυσικό χώρο. Η κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων συμβαίνει σε εκείνε̋ τι̋ περιπτώσει̋ κατά τι̋ οποίε̋

Page 3: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

87

άτομα τα οποία συμβάλλουν στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια̋ επιχείρηση̋ αποχωρούν (για διάφορου̋

λόγου̋) παίρνοντα̋ μαζί του̋ τι̋ γνώσει̋ και τι̋ ιδιαίτερε̋ ικανότητέ̋ του̋. Τέλο̋, η παράλυση πόρων

αφορά την προσπάθεια των ανταγωνιστών να μειώσουν την αξία που προκύπτει από τη χρήση

προϊόντων/υπηρεσιών μια̋ επιχείρηση̋ (κάνοντα̋, για παράδειγμα, αρνητική διαφήμιση).

Μια επιχείρηση είναι σε θέση να διατηρεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργώντα̋ εμπόδια

εισόδου σε νέου̋ ανταγωνιστέ̋ (όπω̋ είναι η διαφοροποίηση τη̋ προσφερόμενη̋ υπηρεσία̋ ή το μεγάλο —

ψυχολογικό κυρίω̋— κόστο̋ αλλαγή̋ παρόχου υπηρεσιών για έναν πελάτη κ.λπ.), διατηρώντα̋ διευρυμένη

πελατειακή βάση και δίνοντα̋ ιδιαίτερη σημασία σε παράγοντε̋ οι οποίοι είναι δύσκολο να αποτελέσουν

αντικείμενο μίμηση̋. Τέτοιοι παράγοντε̋ είναι:

· το ανθρώπινο δυναμικό,

· οι γνώσει̋ και οι ικανότητέ̋ του,

· η κουλτούρα και το οργανωσιακό κλίμα,

· η φήμη τη̋ εταιρεία̋ και

· τα δίκτυα δημιουργία̋ αξία̋ (με συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋) τα οποία μπορεί μια

επιχείρηση να έχει αναπτύξει.

Είναι επομένω̋ προφανέ̋ ότι, για να διατηρούν το ανταγωνιστικό του̋ πλεονέκτημα, οι επιχειρήσει̋

θα πρέπει να δημιουργούν τι̋ προϋποθέσει̋ ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να είναι ικανοποιημένο και

αφοσιωμένο στην επιχείρηση, η γνώση η οποία δημιουργείται εσωτερικά στην επιχείρηση να καταχωρείται

στο εταιρικό σύστημα γνώση̋, να είναι διαθέσιμη σε όλου̋ και να διασφαλίζεται με συγκεκριμένε̋ ενέργειε̋

ότι δεν θα διαχυθεί εκτό̋ τη̋ επιχείρηση̋ (π.χ. μέσω νομικών δεσμεύσεων του προσωπικού σε περίπτωση

αποχώρηση̋) (Gemmel κ.α., 2013).

Οι επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών οφείλουν να έχουν μια ξεκάθαρη οπτική των σταδίων και των

στοιχείων τα οποία προσθέτουν αξία στην προσφερόμενη υπηρεσία. Μάλιστα, είναι σύνηθε̋ το φαινόμενο

αυτέ̋ οι επιχειρήσει̋ να προσφέρουν συνοδευτικά με τι̋ υπηρεσίε̋ του̋ και κάποιο bonus, γεγονό̋ το οποίο

«δένει» περισσότερο τον πελάτη με την επιχείρηση ή μπορεί και να τον «κακομαθαίνει» ώστε να το ζητάει

συχνότερα. Το αντίθετο μπορεί να συμβαίνει στι̋ παραδοσιακέ̋ βιομηχανίε̋, οι οποίε̋ προσθέτουν

υπηρεσίε̋ συνοδευτικά με τα προϊόντα του̋. Τέτοιε̋ πρακτικέ̋ δεν είναι παρά κινήσει̋ οι οποίε̋ γίνονται για

την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την απόκτηση ή και διατήρηση του ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματο̋. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι ακόμη συχνή η τάση των επιχειρήσεων παροχή̋

υπηρεσιών να προσθέτουν στη βασική του̋ υπηρεσία κι άλλε̋ υπηρεσίε̋ σε προνομιακέ̋ τιμέ̋ για του̋

πελάτε̋ του̋ (όπω̋, για παράδειγμα, οι υπηρεσίε̋ συνδρομητική̋ τηλεόραση̋ του ΟΤΕ για του̋ πελάτε̋

του). Η στρατηγική αυτή μπορεί να επιτύχει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η επιπρόσθετη υπηρεσία

είναι μοναδική ή ο τρόπο̋ παροχή̋ τη̋ είναι μοναδικό̋ και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μίμηση̋

από τον ανταγωνισμό ή/και στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τον τρόπο με τον

οποίο προσφέρει επιπρόσθετε̋ λύσει̋ στου̋ πελάτε̋ τη̋. Σε διαφορετική περίπτωση, η στρατηγική αυτή

ενέχει σημαντικό ρίσκο αποτυχία̋.

Χρειάζεται ακόμη να τονιστεί πω̋ η αξία η οποία παρέχεται κατά την παροχή τη̋ υπηρεσία̋ από την

επιχείρηση εξαρτάται και από τον πελάτη και τον βαθμό εμπλοκή̋ του στη διαδικασία. Όσο πιο καλά είναι

σχεδιασμένη και οργανωμένη η κατανόηση και η εμπλοκή του πελάτη στη διαδικασία παραγωγή̋ αξία̋ (στην

περίπτωση των υπηρεσιών), τόσο πιο ποιοτική και ανταγωνιστική θα είναι η παροχή τη̋ υπηρεσία̋. Αφού ο

πελάτη̋ είναι συμπαραγωγό̋, χρειάζεται οι επιχειρήσει̋ αρχικά να δημιουργούν τι̋ συνθήκε̋ εκείνε̋ ώστε

να εμπλέκεται αυτό̋ στην παροχή τη̋ υπηρεσία̋ με τι̋ γνώσει̋ και τι̋ εμπειρίε̋ του. Ακόμη, αν μια

επιχείρηση αδυνατεί να κατανοήσει σε βάθο̋ τι̋ πραγματικέ̋ ανάγκε̋ των πελατών τη̋ και τα προβλήματα

τα οποία εκείνοι επιδιώκουν να λύσουν μέσω τη̋ αγορά̋ και χρήση̋ των υπηρεσιών, τότε πολύ απλά αυτά τα

οποία θα προσφέρουν δεν θα ταυτίζονται με αυτά τα οποία θέλουν οι πελάτε̋.

Οι Chase & Hayes (1991) πρότειναν το υπόδειγμα των τεσσάρων σταδίων ανταγωνιστικότητα̋

για τι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών (Fitzsimmons, Fitzsimmons & Bordoloi, 2014). Το υπόδειγμα αυτό

ουσιαστικά αξιολογεί και κατατάσσει τι̋ επιχειρήσει̋ σε 4 κατηγορίε̋ με βάση το πόσο ανταγωνιστικά

λειτουργούν ω̋ προ̋ την παροχή των υπηρεσιών. Σε κάθε κατηγορία εξετάζονται οι διοικητικέ̋ πρακτικέ̋

τη̋ επιχείρηση̋ σε κύριε̋ λειτουργικέ̋ διαστάσει̋ (όπω̋ είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, η φήμη, το

ανθρώπινο δυναμικό, η αξιοποίηση τη̋ τεχνολογία̋).

· Γίνεται λόγο̋ λοιπόν για τι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών οι οποίε̋ αντιμετωπίζουν τι̋

υπηρεσίε̋ ω̋ αναγκαίο κακό. Σε αυτέ̋ οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν εκπαίδευση και άρα,

λόγω των περιορισμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του̋, χρειάζονται εποπτεία,

Page 4: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

88

ενώ δεν γίνονται προσπάθειε̋ για βελτίωση τη̋ ποιότητα̋, κυρίω̋ γιατί δεν υπάρχουν

εναλλακτικέ̋ στι̋ οποίε̋ οι πελάτε̋ θα μπορούσαν να στραφούν.

· Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσει̋ οι οποίε̋, λόγω τη̋ εισόδου ενό̋

ανταγωνιστή στην αγορά, χρειάζεται να επαναξιολογήσουν τη στρατηγική παροχή̋ των

υπηρεσιών και να διασφαλίσουν ότι απλά προσφέρουν ό,τι και ο νέο̋ ανταγωνιστή̋ ώστε να

αποφύγουν την απώλεια μεριδίου αγορά̋.

· Στην τρίτη κατηγορία ανταγωνιστικότητα̋ περιλαμβάνονται επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ έχουν

ξεκάθαρη εικόνα για το τι δημιουργεί αξία για τον πελάτη, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι

έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και προθυμία για την επίτευξη των (σχετικά υψηλών)

λειτουργικών στόχων ενώ επιπλέον οι επιχειρήσει̋ αυτέ̋ διακρίνονται από τον

προσανατολισμό του̋ στη διαρκή βελτίωση και στην ποιότητα.

· Τέλο̋, στην τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνονται όσε̋ επιχειρήσει̋ είναι συνώνυμε̋ με την

υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών (αριστεία) και αποσκοπούν στον ενθουσιασμό

μάλλον παρά απλώ̋ στην ικανοποίηση των πελατών του̋. Ο ενθουσιασμό̋ των πελατών

επιτυγχάνεται με τρόπου̋ του̋ οποίου̋ οι ανταγωνιστέ̋ δεν μπορούν να μιμηθούν, ενώ

παράλληλα αξιοποιούνται και οι ιδέε̋ του̋. Το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων

αναλαμβάνει πρωτοβουλίε̋, ταυτίζεται με την εκάστοτε επιχείρηση και παράγει καινοτομία,

στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει και η τεχνολογία.

3.2 Τα είδη των στρατηγικών

Η στρατηγική εκπονείται σε (Παπαδάκη̋, 1999· David, 2012· Χυτήρη̋, 2013):

· Επίπεδο οργανισμού ή ομίλου επιχειρήσεων (corporate strategy): Η στρατηγική αυτού του τύπου

σχεδιάζεται από την ανώτατη διοίκηση και απαντά στο ποιε̋ επιχειρηματικέ̋ δραστηριότητε̋ κάνει η

επιχείρηση και πώ̋ θα γίνει η κατανομή των πόρων σε αυτέ̋. Μπορεί να είναι:

o Στρατηγικέ̋ μεγέθυνση̋/ανάπτυξη̋ (growth strategies): στοχεύουν στη μεγέθυνση τη̋

επιχείρηση̋ ω̋ προ̋ ορισμένα κριτήρια όπω̋ είναι οι γραμμέ̋ παραγωγή̋, οι πωλήσει̋ κ.λπ.

και αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με συγχωνεύσει̋, εξαγορέ̋, διεύρυνση σε νέε̋

επιχειρηματικέ̋ δραστηριότητε̋ ή ακόμα και καθετοποίηση.

v Κάθετη ολοκλήρωση προ̋ τα εμπρό̋ (forward vertical integration) (η επιχείρηση

έρχεται πιο κοντά στον πελάτη αγοράζοντα̋, για παράδειγμα, του̋ διανομεί̋ των

προϊόντων τη̋).

v Κάθετη ολοκλήρωση προ̋ τα πίσω (backward vertical integration) (η επιχείρηση

αγοράζει του̋ προμηθευτέ̋ τη̋).

Σημειώνεται ότι αντί των στρατηγικών κάθετη̋ ολοκλήρωση̋ οι επιχειρήσει̋ μπορούν να συνάπτουν

α) στρατηγικέ̋ συμμαχίε̋ (strategic alliances) (μακροχρόνιε̋ συνεργασίε̋ εταιρειών που αποσκοπούν σε

αμοιβαία οφέλη), β) βραχυχρόνιε̋ συνεργασίε̋ επιχειρήσεων (short term contracts) (το πολύ για έναν χρόνο,

προκειμένου να εξασφαλίζονται, για παράδειγμα, πόροι ή η διάθεση των προϊόντων του̋) και γ) συνεργασίε̋

προστιθέμενη̋ αξία̋ (value adding partnerships) μεταξύ εταιρειών (για τη διακίνηση των προϊόντων και

υπηρεσιών εντό̋ μια̋ αλυσίδα̋ αξία̋) (Παπαδάκη̋, 1999).

v Οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration) (η επιχείρηση αγοράζει μια άλλη

επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο ίδιο στάδιο τη̋ αλυσίδα̋ παραγωγή̋).

o Στρατηγικέ̋ σταθερότητα̋ ή σταθερή̋ ανάπτυξη̋ (intensive strategies): επιδιώκεται η

διατήρηση των κεκτημένων και η βραδεία ανάπτυξη όταν οι επιχειρήσει̋ είναι

ικανοποιημένε̋ με όσα έχουν επιτευχθεί. Ακολουθούνται στι̋ περιπτώσει̋ επιχειρήσεων οι

οποίε̋ δεν ρισκάρουν, θεωρούν το περιβάλλον σχετικά σταθερό και απλά αντιδρούν με μέτρο

στι̋ αλλαγέ̋ που συμβαίνουν.

v Διείσδυση αγορά̋ (market penetration) (η επιχείρηση προσπαθεί να αυξήσει το

μερίδιο αγορά̋ υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορέ̋ στι̋ οποίε̋ ήδη

δραστηριοποιείται).

v Ανάπτυξη αγορά̋ (market development) (η επιχείρηση προωθεί υπάρχοντα προϊόντα

και υπηρεσίε̋ σε νέε̋ αγορέ̋).

Page 5: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

89

v Ανάπτυξη προϊόντο̋ (product development) (η επιχείρηση αναπτύσσει νέα προϊόντα

και νέε̋ υπηρεσίε̋ στι̋ ίδιε̋ αγορέ̋ ή εισάγει σημαντικέ̋ αλλαγέ̋ στα υπάρχοντα

προϊόντα και στι̋ υπάρχουσε̋ υπηρεσίε̋).

o Στρατηγικέ̋ Διαφοροποίηση̋ (diversification strategies): έχουν στόχο τη μείωση εξάρτηση̋

τη̋ επιχείρηση̋ από έναν επιχειρηματικό κλάδο μέσω τη̋ προσθήκη̋ νέων σχετικών ή

διαφορετικών προϊόντων/υπηρεσιών σε υφιστάμενου̋ ή νέου̋ πελάτε̋.

v Συσχετισμένη διαφοροποίηση (concentric diversification) (η επιχείρηση προσθέτει

καινούρια προϊόντα ή νέε̋ υπηρεσίε̋ που σχετίζονται όμω̋ με ό,τι ήδη προσφέρει).

v Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση (conglomerate diversification) (η επιχείρηση προσθέτει

καινούρια προϊόντα ή νέε̋ υπηρεσίε̋ που δεν σχετίζονται με τα/τι̋ ήδη

προσφερόμενα/ε̋).

v Οριζόντια διαφοροποίηση (horizontal diversification) (η επιχείρηση προσθέτει

καινούρια προϊόντα ή νέε̋ υπηρεσίε̋ που δεν σχετίζονται με τα/τι̋ ήδη

προσφερόμενα/ε̋ και τα/τι̋ διαθέτει στην υφιστάμενη αγορά τη̋).

o Στρατηγικέ̋ άμυνα̋ (defensive strategies): ακολουθούνται από επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ έχουν

προβλήματα αποδοτικότητα̋ και αποτελεσματικότητα̋ ή επιθυμούν να περιορίσουν τι̋

δραστηριότητέ̋ του̋. Διαρκούν ω̋ τρία χρόνια για να αντιμετωπιστεί μια δύσκολη

κατάσταση.

v Κοινέ̋ επιχειρηματικέ̋ συνεργασίε̋ (joint ventures), δημιουργούνται από δύο ή πιο

πολλέ̋ επιχειρήσει̋ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να

εκμεταλλευτούν μια ευκαιρία.

v Ανόρθωση (retrenchment), η επιχείρηση προσπαθεί να μειώσει το κόστο̋

λειτουργία̋ τη̋ μέσω περιορισμού δραστηριοτήτων προκειμένου να αντισταθμίσει τα

πολύ χαμηλά τη̋ κέρδη.

v Αποεπένδυση (divestiture), η επιχείρηση πωλεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων

τη̋.

v Εκποίηση (liquidation), η επιχείρηση ρευστοποιεί τα περιουσιακά τη̋ στοιχεία στην

παρούσα αξία του̋.

v Συνδυασμό̋ (combination), η επιχείρηση ακολουθεί έναν συνδυασμό στρατηγικών.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσει̋ είναι δυνατό να εφαρμόζουν ταυτόχρονα και του̋ τρει̋ τύπου̋ τη̋

στρατηγική̋ ανάλογα με τι̋ επιδιώξει̋ και τι̋ συνθήκε̋ στην κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

· Επίπεδο επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋ ή επιχείρηση̋ (business strategy): Αυτή η στρατηγική

δίνει απαντήσει̋ στο πώ̋ θα ανταγωνιστεί η επιχείρηση, ποια προϊόντα ή υπηρεσίε̋ θα

προσφέρονται, σε ποιε̋ αγορέ̋ θα κινηθεί, πώ̋ θα γίνει η κατανομή των πόρων, ποια τεχνολογία και

μέσα θα χρησιμοποιηθούν, ποιε̋ είναι οι πιθανέ̋ συνέργειε̋ κ.λπ. Χρήσιμα βοηθήματα σε αυτό το

επίπεδο στρατηγική̋ είναι το υπόδειγμα κύκλου ζωή̋ προϊόντο̋ και το υπόδειγμα γενικών

στρατηγικών.

Σύμφωνα με το πρώτο υπόδειγμα, επιλέγεται στρατηγική ανάλογα με το αν ένα προϊόν ή υπηρεσία

είναι, για παράδειγμα, στη φάση εισαγωγή̋, ανάπτυξη̋, ωρίμανση̋ ή παρακμή̋. Στη φάση εισαγωγή̋ οι

προσπάθειε̋ των στελεχών εστιάζουν στη διατήρηση τη̋ αρχικά μικρή̋ αγορά̋, στη διατήρηση των

χαρακτηριστικών ποιότητα̋ που ικανοποιούν τι̋ ανάγκε̋ των πελατών και στη διασφάλιση καλή̋

χρηματοοικονομική̋ κατάσταση̋ τη̋ εταιρεία̋. Στη φάση ανάπτυξη̋, τα στελέχη επικεντρώνονται στη

διατήρηση και στην ανάπτυξη τη̋ αγορά̋, στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ και στη βελτίωση

τη̋ διανομή̋, ενέργειε̋ που θα βοηθήσουν την εταιρεία να ανταποκρίνεται στι̋ αλλαγέ̋ τη̋ αγορά̋. Στη

φάση τη̋ ωρίμανση̋ ο ανταγωνισμό̋ είναι έντονο̋ και επομένω̋ καταβάλλονται προσπάθειε̋ από τα

στελέχη για την περαιτέρω βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ μέσω ενεργειών μάρκετινγκ, μείωση̋ του

κόστου̋ και βελτίωση̋ των σχέσεων με του̋ πελάτε̋ και του̋ προμηθευτέ̋. Τέλο̋, στη φάση τη̋ παρακμή̋,

δεδομένου ότι οι πελάτε̋ είναι ευαίσθητοι σε θέματα κόστου̋ και ποιότητα̋, γίνονται προσπάθειε̋ για τη

χαμηλότερη δυνατή τιμή αλλά την καλύτερη δυνατή ποιότητα, την εντατικοποίηση του μάρκετινγκ και την

ανάπτυξη ειδικών σχέσεων με του̋ πελάτε̋.

Σύμφωνα με το δεύτερο υπόδειγμα το οποίο προτάθηκε από τον Michael Porter, οι επιχειρήσει̋

οφείλουν πρώτα να κατανοήσουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο του̋ και έπειτα να προσδιορίσουν τι̋

περιοχέ̋ όπου μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη

στρατηγικών (Porter, 1985· Χυτήρη̋, 2013):

Page 6: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

90

o Η στρατηγική ηγεσία̋ κόστου̋ (cost leadership): Με τη στρατηγική αυτήν τα στελέχη

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τι̋ πωλήσει̋ μέσω τη̋ χαμηλή̋ τιμή̋ διάθεση̋. Αυτό

βέβαια προϋποθέτει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακα̋, την ορθολογικότερη οργάνωση των

διαδικασιών παραγωγή̋, τη βελτίωση τη̋ παραγωγικότητα̋, την εφαρμογή καινοτομιών, τον

έλεγχο κόστου̋ και τη διατήρηση ενό̋ υψηλού μεριδίου τη̋ αγορά̋.

o Η στρατηγική διαφοροποίηση̋ (differentiation strategy): Η επιχείρηση επιδιώκει να

διαφοροποιηθεί από του̋ ανταγωνιστέ̋ και να αποκτήσει υπεροχή απέναντί του̋ ω̋ προ̋

συγκεκριμένα κριτήρια όπω̋: ποιότητα, εύρο̋ υπηρεσιών, δίκτυο διανομή̋, επωνυμία,

εξυπηρέτηση πελατών, τεχνολογία κ.α. Αυτό θα τη̋ επιτρέψει να εισέλθει εύκολα σε

υφιστάμενε̋ αγορέ̋ αλλά και να διαθέτει τα προϊόντα/τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋ σε υψηλότερη τιμή

με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδου̋, χωρί̋ κατ` ανάγκη να επιδιώκει μεγάλο ή μεγαλύτερο

μερίδιο αγορά̋.

o Η στρατηγική εστίαση̋ (focus strategy): Τα στελέχη τα οποία ακολουθούν τη στρατηγική

εστίαση̋ επιδιώκουν να κατακτήσουν ένα μικρό μερίδιο τη̋ αγορά̋ και σε αυτό να

υπερτερήσουν έναντι των ανταγωνιστών, συνδυάζοντα̋ χαμηλό κόστο̋ και διαφοροποίηση.

Το μικρό μερίδιο αγορά̋ μπορεί να αφορά συγκεκριμένη ομάδα πελατών, συγκεκριμένη

γεωγραφική περιοχή ή συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία. Συχνά όμω̋ το μικρό μερίδιο αγορά̋

δεν επιτρέπει τον ανταγωνισμό σε όρου̋ κόστου̋ και έτσι πιο συχνά επιδιώκεται η

διαφοροποίηση στην ποιότητα και στα χαρακτηριστικά του προϊόντο̋/υπηρεσία̋. Τέτοια

στρατηγική υιοθετούν και οι μεγάλε̋ επιχειρήσει̋ αλλά κυρίω̋ οι μικρέ̋ και μάλιστα οι

επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών οι οποίε̋ δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό

επίπεδο (π.χ. ξενοδοχεία, μπουτίκ).

· Επίπεδο λειτουργία̋ (functional strategy): Ο ορίζοντα̋ των στρατηγικών ενεργειών σε αυτό το

επίπεδο μικραίνει, ενώ αντιθέτω̋ αυξάνει η σαφήνεια και η ακρίβεια των σχεδίων δράση̋. Αφού

καθοριστούν οι στρατηγικέ̋ σε επίπεδο ομίλου και ύστερα σε επίπεδο επιχείρηση̋ ή επιχειρηματική̋

δραστηριότητα̋, οι υπεύθυνοι των λειτουργιών σε κάθε επιχείρηση (π.χ. μάρκετινγκ, παραγωγή,

οικονομικά, προσωπικό, έρευνα και ανάπτυξη) αναπτύσσουν ανάλογα σχέδια δράση̋ για να

εξασφαλίσουν ότι ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει ορθώ̋ και ακριβώ̋. Τα λειτουργικά σχέδια δράση̋

(συμπεριλαμβανομένων των τακτικών) είναι αποτέλεσμα ή εκπηγάζουν από τη στρατηγική σε αυτό

το επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδου̋ τη̋ στρατηγική̋ η οποία θα ακολουθηθεί από μια

επιχείρηση θα πρέπει να βασίζεται τόσο στην ανταγωνιστικότητά τη̋ όσο και στι̋ συνθήκε̋ οι οποίε̋

επικρατούν στον κλάδο τη̋ επιχειρηματική̋ τη̋ δραστηριότητα̋ (τον ρυθμό ανάπτυξη̋ τη̋ αγορά̋).

Συμβαίνει όμω̋ επιχειρήσει̋ με σχετικά ίδια ανταγωνιστικότητα στον ίδιο κλάδο να ακολουθούν

διαφορετικέ̋ στρατηγικέ̋ και να είναι επιτυχημένε̋. Επομένω̋, δεν υπάρχουν κοινέ̋ λύσει̋, ω̋ προ̋ την

επιλογή στρατηγική̋, που να μπορούν να εφαρμόζονται παντού. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

3.2.1 Στρατηγικέ̋ διεθνοποίηση̋

Είναι αλήθεια ότι αρκετέ̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών αποφασίζουν να διεθνοποιηθούν και ω̋ εκ

τούτου να ακολουθήσουν την κατάλληλη στρατηγική προκειμένου να το πετύχουν. Κάποιε̋ επιχειρήσει̋

επιλέγουν να προσφέρουν μία μόνο βασική υπηρεσία σε μια τοποθεσία (single service – single site) ενώ

άλλε̋ να δημιουργήσουν ένα δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο από το οποίο θα μπορούν να προσφέρουν την ίδια

υπηρεσία σε όλου̋ (και αυτό, όπω̋ θα δούμε παρακάτω, επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, μέσω δικαιόχρηση̋)

(single service – multisite). Ορισμένε̋ επιχειρήσει̋ προσφέρουν από μία μόνο τοποθεσία έναν αριθμό

υπηρεσιών (clustered service – single site). Επίση̋, η προσφορά πολλαπλών υπηρεσιών σε πολλαπλέ̋

τοποθεσίε̋ (multiservice – multisite) είναι ακόμη μια εναλλακτική, σχετικά πολύπλοκη (Fitzsimmons,

Fitzsimmons & Bordoloi, 2014).

Μια στρατηγική η οποία ακολουθείται συχνά από τι̋ επιχειρήσει̋ είναι η δικαιόχρηση (franchising).

Μέσω τη̋ στρατηγική̋ αυτή̋ προσελκύονται και επιλέγονται επενδυτέ̋ (δικαιοδόχοι), οι οποίοι έχουν το

δικαίωμα (βάσει σχετική̋ συμφωνία̋) να παρέχουν μια υπηρεσία ακριβώ̋ με τον ίδιο τρόπο που αυτό γίνεται

από τον δικαιοπάροχο (ο οποίο̋ και εγγυάται τη συνεπή παροχή υπηρεσία̋ λόγω προτυποποίηση̋ στον

σχεδιασμό, στη λειτουργία και στην τιμή) και να χρησιμοποιούν το ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο και την

(καθιερωμένη) επωνυμία του δικαιοπαρόχου έναντι αντιτίμου. Επιπλέον, οι δικαιοδόχοι αποφεύγουν την

Page 7: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

91

πιθανότητα επιχειρηματική̋ αποτυχία̋ (η οποία διαφορετικά είναι μεγαλύτερη), αφού συνδέονται με μια

αναγνωρισμένη επιχείρηση, είναι σε θέση να προμηθεύονται εμπράγματα στοιχεία και εξοπλισμό σε

χαμηλότερε̋ τιμέ̋ (λόγω οικονομιών κλίμακα̋), ενώ επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό και από την προβολή

(έστω και αν δίνουν στον δικαιοπάροχο ένα ποσοστό των πωλήσεών του̋ γι` αυτό) (τέτοιε̋ περιπτώσει̋

αποτελούν τα ξενοδοχεία, π.χ. Hilton, Marriott, οι καφετέριε̋ Starbucks, τα εστιατόρια Goody`s). Με τη

χρήση λοιπόν τη̋ στρατηγική̋ αυτή̋ οι επιχειρήσει̋ μπορούν να επεκτείνονται και να αποκτούν πρόσβαση

σε νέε̋ αγορέ̋, αξιοποιώντα̋ το επιχειρηματικό του̋ μοντέλο, την προθυμία και την παρακίνηση των

δικαιοδόχων. Όταν υιοθετείται μια τέτοια στρατηγική πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή σε θέματα εύρου̋

αυτονομία̋ των δικαιοδόχων, προδραστικότητα̋ ω̋ προ̋ τη ρύθμιση θεμάτων διαμοιρασμού των κερδών,

διοίκηση̋ όλη̋ τη̋ αλυσίδα̋ και θέσπιση̋ διαδικασιών κ.λπ.

Οι Bartlett & Ghoshal (1989) έκαναν λόγο για δύο σημαντικέ̋ παραμέτρου̋ τι̋ οποίε̋ θα πρέπει να

λαμβάνουν υπόψη του̋ οι επιχειρήσει̋, μαζί με του̋ στόχου̋ και το είδο̋ των υπηρεσιών τι̋ οποίε̋

προσφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, οι παράμετροι αυτέ̋ είναι ο προσανατολισμό̋ προ̋ την παγκόσμια

ολοκλήρωση (global integration) και ο βαθμό̋ ανταπόκριση̋ σε τοπικό επίπεδο (local responsiveness). Ο

προσανατολισμό̋ προ̋ την παγκόσμια ολοκλήρωση αναφέρεται στο θέμα τη̋ αξιοποίηση̋ οικονομιών

κλίμακα̋, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δε βαθμό̋

ανταπόκριση̋ σε τοπικό επίπεδο αφορά το κατά πόσο οι υπηρεσίε̋ προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά μια̋ αγορά̋. Στη βάση αυτών των δύο παραμέτρων προκύπτουν 4 στρατηγικέ̋

διεθνοποίηση̋ (Gemmel κ.α., 2013):

· Η παγκόσμια στρατηγική (global strategy): Η παγκόσμια στρατηγική χαρακτηρίζεται από

ισχυρό προσανατολισμό στην παγκόσμια ολοκλήρωση και χαμηλό βαθμό ανταπόκριση̋ σε

τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτήν, ο κόσμο̋ θεωρείται μια μεγάλη αγορά και

κάθε αγορά προσεγγίζεται με έναν ενιαίο τρόπο ή παρόμοιο τρόπο. Επιχειρήσει̋ οι οποίε̋

δραστηριοποιούνται διεθνώ̋ και ακολουθούν παγκόσμια στρατηγική στηρίζονται σε

συγκεκριμένε̋ διαδικασίε̋ και πρακτικέ̋ οι οποίε̋ καθορίζονται κεντρικά. Παράδειγμα

τέτοια̋ επιχείρηση̋ είναι η σουηδική ΙΚΕΑ.

· H πολυεγχώρια στρατηγική (multidomestic strategy): Η πολυεγχώρια στρατηγική διακρίνεται

από μεγάλο βαθμό ανταπόκριση̋ σε τοπικό επίπεδο αλλά μικρό προσανατολισμό παγκόσμια̋

ολοκλήρωση̋. Οι θυγατρικέ̋ επιχειρήσει̋ στι̋ διάφορε̋ χώρε̋ είναι σχετικά αυτόνομε̋ (με

ελάχιστο έλεγχο από τη μητρική επιχείρηση), αξιοποιούν τι̋ όποιε̋ τοπικέ̋ ιδιαιτερότητε̋

και τα όποια πλεονεκτήματα των τοπικών αγορών και η γνώση η οποία δημιουργείται

παραμένει σε κάθε μονάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην παγκόσμια στρατηγική όπου

η γνώση δημιουργείται και παραμένει στη μητρική εταιρεία. Παραδείγματα εταιρειών που

ακολουθούν πολυεγχώρια στρατηγική είναι το MTV και η Heinz.

· Η διακρατική στρατηγική (transnational strategy): Η διακρατική στρατηγική χαρακτηρίζεται

από υψηλό βαθμό παγκόσμια̋ ολοκλήρωση̋ και ανταπόκριση̋ σε τοπικό επίπεδο.

Επιχειρήσει̋ δηλαδή οι οποίε̋ ακολουθούν αυτόν τον τύπο στρατηγική̋ προσαρμόζουν τι̋

υπηρεσίε̋ του̋ στι̋ τοπικέ̋ ανάγκε̋ αλλά αξιοποιούν και τα πλεονεκτήματα από τη

μεγέθυνση σε παγκόσμια κλίμακα. Η γνώση που προκύπτει τοπικά διαμοιράζεται και

διαχέεται σε όλε̋ τι̋ θυγατρικέ̋ και στη μητρική εταιρεία. Παράδειγμα εταιρεία̋ που

ακολουθεί διακρατική στρατηγική είναι η McDonald, η οποία τροποποιεί το μενού τη̋

ανάλογα.

· Η διεθνή̋ στρατηγική (international strategy): Η διεθνή̋ στρατηγική διακρίνεται από χαμηλό

βαθμό παγκόσμια̋ ολοκλήρωση̋ και ανταπόκριση̋ σε τοπικό επίπεδο. Η γνώση η οποία

αναπτύσσεται κεντρικά μεταφέρεται στι̋ θυγατρικέ̋ εταιρείε̋. Οι επιχειρήσει̋ οι οποίε̋

ακολουθούν αυτήν τη στρατηγική θα πρέπει σύντομα είτε να υιοθετήσουν πολυεγχώρια

στρατηγική και να προσαρμόσουν αυτά που προσφέρουν στι̋ τοπικέ̋ ανάγκε̋ είτε να

υιοθετήσουν παγκόσμια στρατηγική και να κοιτάξουν ποια στοιχεία μπορούν να

αξιοποιήσουν (τόσο εσωτερικέ̋ δυνατότητε̋ όσο και εξωτερικέ̋ ευκαιρίε̋) προκειμένου να

επιτύχουν του̋ στόχου̋ του̋.

Επισημαίνεται ότι η τελική υιοθέτηση τη̋ μία̋ ή τη̋ άλλη στρατηγική̋ θα καθοριστεί από έναν

αριθμό παραγόντων και συνθηκών. Είναι δε δυνατό σε ορισμένα μέρη του συστήματο̋ παροχή̋ υπηρεσιών

μια̋ εταιρεία̋ να ακολουθείται η παγκόσμια στρατηγική και σε άλλα η πολυεγχώρια.

Page 8: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

92

Οι McLaughlin & Fitzsimmons (1996) στη βάση υιοθέτηση̋ ανταγωνιστικών παγκόσμιων

στρατηγικών κάνουν λόγο για 5 τύπου̋ τέτοιων (μη αμοιβαία αποκλειόμενων) στρατηγικών:

· Τη στρατηγική επέκταση̋ σε πολλέ̋ χώρε̋ (multicountry expansion strategy): Εφαρμόζεται

και μέσω δικαιόχρηση̋ και αφορά τι̋ περιπτώσει̋ εκείνε̋ στι̋ οποίε̋ οι πελάτε̋ προτίθενται

να μεταβούν στη φυσική τοποθεσία για να λάβουν την υπηρεσία. Η υπηρεσία (η οποία δεν

πρέπει να είναι πολύπλοκη) αντιγράφεται και προσφέρεται αυτούσια σε διαφορετικέ̋ χώρε̋.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η McDonald.

· Τη στρατηγική εισαγωγή̋ πελατών (importing customers strategy): Η περίπτωση αυτή αφορά

τι̋ περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ οι πελάτε̋ είναι διατεθειμένοι να πάνε σε μια τοποθεσία αλλά και

να μείνουν για αρκετό διάστημα προκειμένου να λάβουν τι̋ υπηρεσίε̋. Εδώ δεν εξάγεται η

υπηρεσία, όπω̋ στην παραπάνω στρατηγική, αλλά παρέχονται πολλαπλέ̋ υπηρεσίε̋ σε

προσελκυόμενου̋ πελάτε̋ Η επιχείρηση θα πρέπει επομένω̋ να διαχειριστεί θέματα

γλώσσα̋, δεξιοτήτων και να εκπαιδεύσει το προσωπικό τη̋ ανάλογα. Αν οι προσφερόμενε̋

υπηρεσίε̋ είναι πολύπλοκε̋ ή χρειάζεται προσαρμογή του̋ στι̋ απαιτήσει̋ των πελατών,

ενδεχομένω̋ να προκύψει ανάγκη για διαφοροποίηση. Παράδειγμα εταιρειών οι οποίε̋

ακολουθούν τέτοια στρατηγική είναι η Disney, τα διεθνή μουσεία Λούβρου, Madame

Tussaud.

· Τη στρατηγική ακολούθηση̋ πελατών (following your customers strategy): Πολλέ̋

επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών ακολουθούν του̋ εταιρικού̋ πελάτε̋ του̋ στι̋ διάφορε̋

χώρε̋ στι̋ οποίε̋ δραστηριοποιούνται. Παράδειγμα είναι κάποιε̋ νομικέ̋ επιχειρήσει̋ ή

επιχειρήσει̋ ασφαλειών. Αυτό ενδέχεται να επιβάλλει αλλαγέ̋ και τροποποιήσει̋ στο πακέτο

υπηρεσιών αλλά και να χρειαστεί η πρόσληψη προσωπικού το οποίο γνωρίζει τι̋ τοπικέ̋

επιχειρηματικέ̋ πρακτικέ̋. Οι επιχειρήσει̋ μπορούν είτε να διατηρήσουν το πακέτο

υπηρεσιών του̋ και να συνεχίσουν να υπηρετούν του̋ πελάτε̋ του̋ είτε να προσαρμοστούν

στα εκάστοτε τοπικά δεδομένα είτε να κάνουν κάτι ενδιάμεσο. Αν οι πελάτε̋ λοιπόν είναι

λίγοι και η τοπική αγορά απαιτεί προσαρμογέ̋, τότε η συνεργασία με τοπικέ̋ επιχειρήσει̋

ίσω̋ είναι μια καλή εναλλακτική. Παράδειγμα τέτοιων επιχειρήσεων αποτελούν οι διεθνεί̋

νομικοί οίκοι στην Ελλάδα.

· Τη στρατηγική εξωχώριων υπηρεσιών (service offshoring strategy): Ορισμένε̋ επιχειρήσει̋

μεταφέρουν τι̋ υποστηρικτικέ̋ του̋ υπηρεσίε̋ (back office) σε άλλε̋ χώρε̋ και εστιάζουν

στην εξυπηρέτηση πελατών σε τοπικό επίπεδο. Αν και το κόστο̋ εργασία̋ με αυτόν τον

τρόπο μειώνεται, χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει την παροχή

υποστηρικτικών υπηρεσιών στι̋ άλλε̋ χώρε̋ και εναρμόνισή του με τι̋ βασικέ̋ εταιρικέ̋

αξίε̋ καθώ̋ και προσεκτικό̋ συντονισμό̋. Παραδείγματα αποτελούν η εταιρεία κατασκευή̋

ηλεκτρονικών υπολογιστών Dell και η αεροπορική εταιρεία Easyjet.

· Τη στρατηγική υπερνίκηση̋ του χρόνου (beating the clock strategy): Η στρατηγική αυτή

αφορά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο αποκτά μια επιχείρηση αν υπερνικήσει του̋

χρονικού̋ περιορισμού̋ που υπάρχουν από τι̋ διάφορε̋ χρονικέ̋ ζώνε̋ των χωρών. Είναι

δυνατό, για παράδειγμα, μια αμερικανική εταιρεία να χρησιμοποιεί μονάδα τη̋ σε χώρα τη̋

Ευρώπη̋ για να παρέχει τεχνική υποστήριξη στου̋ Ευρωπαίου̋ πελάτε̋ τη̋. Αυτό το οποίο

επιτυγχάνει είναι η παροχή απρόσκοπτη̋ εικοσιτετράωρη̋ εξυπηρέτηση̋ των (Ευρωπαίων

και Αμερικανών) πελατών τη̋. Σε κάθε περίπτωση, και αυτή η στρατηγική για να επιτύχει

προϋποθέτει σημαντικέ̋ επενδύσει̋ σε εκπαίδευση προσωπικού σε όλε̋ τι̋ χρονικέ̋ ζώνε̋,

αξιοποίηση τη̋ τεχνολογία̋ και συντονισμό στον τρόπο λειτουργία̋ όλων των μερών του

δικτύου παροχή̋ υπηρεσιών.

Κατά συνέπεια, η απόφαση για τον τρόπο ανάπτυξη̋ των επιχειρήσεων παροχή̋ υπηρεσιών και η

διεθνοποίησή του̋ θα καθοριστεί καταρχά̋ από την εφικτότητα «μεταφορά̋» των υπηρεσιών σε νέε̋ αγορέ̋,

από πιθανέ̋ κρατικέ̋ ρυθμίσει̋ για τη δραστηριοποίηση ξέων επιχειρήσεων σε κάθε χώρα αλλά και από τη

δυνατότητα ανάπτυξη̋ και συντονισμού δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή ιδίων (θυγατρικών)

μονάδων.

Page 9: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

93

3.3 Οι φάσει̋ τη̋ στρατηγική̋

Η διαδικασία τη̋ στρατηγική̋ διοίκηση̋ διακρίνεται σε 3 στάδια (Johnson, Scholes & Whittington, 2008·

David, 2012):

1. τη (στρατηγική) ανάλυση, διαμόρφωση και επιλογή τη̋ στρατηγική̋,

2. την εφαρμογή/υλοποίησή τη̋ και

3. την αξιολόγησή τη̋.

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα σε επίπεδο επιχειρηματικού ομίλου, σε επίπεδο επιχειρηματική̋ μονάδα̋

και βεβαίω̋ σε επίπεδο επιχειρησιακών λειτουργιών. Σχετικό είναι το παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 3.1 Οι φάσει̋ τη̋ στρατηγική̋.

3.3.1 Στρατηγική ανάλυση, διαμόρφωση και επιλογή στρατηγική̋

Η διαμόρφωση τη̋ στρατηγική̋ περιλαμβάνει τον καθορισμό τη̋ αποστολή̋ τη̋ επιχείρηση̋, τον εντοπισμό/

προσδιορισμό των εσωτερικών δυνατών σημείων τη̋ και αδυναμιών τη̋ αλλά και των εξωτερικών ευκαιριών

και απειλών, τη διατύπωση εναλλακτικών στρατηγικών και την επιλογή μία̋ εξ αυτών. Κατά το στάδιο τη̋

στρατηγική̋ ανάλυση̋ επιδιώκεται ο προσδιορισμό̋ εναλλακτικών σχεδίων με τα οποία η επιχείρηση μπορεί

να επιτύχει του̋ στόχου̋ τη̋ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτό το στάδιο αναλύονται και

αξιολογούνται το ευρύτερο εξωτερικό (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό), ειδικό εξωτερικό και

εσωτερικό περιβάλλον τη̋ επιχείρηση̋. Για τον προσδιορισμό τη̋ ανταγωνιστική̋ θέση̋ τη̋ επιχείρηση̋

μπορεί να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, η μέθοδο̋ των στρατηγικών ομάδων (κατά την οποία οι

επιχειρήσει̋ ομαδοποιούνται με βάση τα προϊόντα, το μέγεθο̋ τη̋ αγορά̋, την τεχνολογία κ.λπ.), η σύγκριση

των τμημάτων αγορά̋ (η οποία επιδιώκει να καταγράψει ομοιότητε̋ και διαφορέ̋ μεταξύ ομάδων πελατών),

ο προσδιορισμό̋ εκείνων των στοιχείων των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία έχουν αξία για του̋ πελάτε̋, η

σχέση ελκυστικότητα̋ τη̋ αγορά̋ στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση με την ανταγωνιστική τη̋

δύναμη. Επιπλέον, λόγω των συχνών μεταβολών του περιβάλλοντο̋ των επιχειρήσεων και τη̋ σχετική̋

αβεβαιότητα̋, οι επιχειρήσει̋ προβαίνουν στη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων δράση̋ ανά περίπτωση

(scenario planning).

Γενικά, η αξιολόγηση τη̋ επιλεγείσα̋ στρατηγική̋ γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπω̋ είναι τα

παρακάτω:

· Το κριτήριο τη̋ συμβατότητα̋ με του̋ αντικειμενικού̋ σκοπού̋. Κατά πόσον η στρατηγική

του̋ εξυπηρετεί; Χρειάζεται να αλλάξουν;

· Το κριτήριο τη̋ αξιοποίηση̋/εκμετάλλευση̋ των ευκαιριών (τη̋ αγορά̋).

· Το κριτήριο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋. Κατά πόσο η στρατηγική εκμεταλλεύεται

το συγκεκριμένο δυνατό σημείο τη̋ επιχείρηση̋ έναντι των ανταγωνιστών;

· Το κριτήριο τη̋ ελαχιστοποίηση̋ των κινδύνων από τι̋ εσωτερικέ̋ αδυναμίε̋ τη̋

επιχείρηση̋.

· Το κριτήριο τη̋ εφικτότητα̋. Σε τι βαθμό είναι εφαρμόσιμη η στρατηγική; Τι

διακινδυνεύεται αν η προτεινόμενη στρατηγική «δεν δουλέψει»;

Μια από τι̋ γνωστότερε̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ των στρατηγικών είναι η «Μέθοδο̋

Χαρτοφυλακίου» (Portfolio Method), η οποία έχει προταθεί, ήδη από τη δεκαετία του 1970, από την

αμερικανική εταιρεία συμβούλων Boston Consulting Group (BCG). Η μέθοδο̋ αυτή συνδυάζει τον ρυθμό

ανάπτυξη̋ των εργασιών με το μερίδιο τη̋ αγορά̋ που κατέχει η επιχείρηση. Ο συνδυασμό̋ αυτών των δύο

(σε υψηλά και χαμηλά επίπεδα) δημιουργεί μια μήτρα 2Χ2. Έτσι δημιουργούνται τέσσερα τετραγωνίδια, το

καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και χαρακτηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων/υπηρεσιών (ή

δραστηριοτήτων) για την επιχείρηση.

Page 10: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

94

· Για τα προϊόντα/τι̋ υπηρεσίε̋ «Αστέρια», η BCG προτείνει στρατηγική επενδύσεων, αφού

αυτά βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξη̋, με υψηλέ̋ πωλήσει̋ και άρα έσοδα τα οποία μπορούν

να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω επενδύσει̋.

· Τα προϊόντα/οι υπηρεσίε̋ «Χρυσωρυχεία» βρίσκονται στο στάδιο τη̋ ωρίμανση̋ και

αποφέρουν υψηλά έσοδα. Δεν χρειάζονται περαιτέρω επενδύσει̋, π.χ. σε μάρκετινγκ ή

έρευνα, και άρα η προτεινόμενη στρατηγική είναι αυτή τη̋ χρησιμοποίηση̋ των διαθέσιμων

(μετρητών) για τη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων.

· Για τα «αμφίβολα ή ερωτηματικά» προϊόντα ή υπηρεσίε̋, τα οποία ναι μεν έχουν υψηλό

ρυθμό ανάπτυξη̋ αλλά χαμηλό μερίδιο αγορά̋, το μέλλον είναι αβέβαιο. Η επένδυση σε

αυτά ενέχει ρίσκο. Η BCG προτείνει για όσα από αυτά τα προϊόντα υπάρχουν καλέ̋

προοπτικέ̋ να ακολουθείται η στρατηγική επενδύσεων, ενώ για όσα οι προοπτικέ̋ είναι όχι

καλέ̋ ή πολύ αμφίβολε̋ να ακολουθείται η στρατηγική αποεπένδυση̋, δηλαδή

ρευστοποίηση̋.

· Για τα προϊόντα/υπηρεσίε̋ τα οποία είναι «προβληματικά», δηλαδή ο ρυθμό̋ ανάπτυξη̋ των

εργασιών είναι χαμηλό̋ όπω̋ και το μερίδιο αγορά̋ το οποίο κατέχουν (άρα οι προοπτικέ̋

δεν είναι καλέ̋), προτείνεται κυρίω̋ η στρατηγική αποεπένδυση̋ (ρευστοποίηση̋) ή και

στρατηγική διατήρηση̋ για όσα αποφέρουν ακόμη κέρδο̋.

Άλλε̋ μέθοδοι αξιολόγηση̋ στρατηγικών είναι η μέθοδο̋ τη̋ General Electric (συνδυάζει

ελκυστικότητα τη̋ αγορά̋ με την ανταγωνιστική θέση τη̋ επιχείρηση̋), η μέθοδο̋ τη̋ Dutch/Shell

(συνδυάζει τι̋ προοπτικέ̋ του κλάδου με την ανταγωνιστική θέση τη̋ επιχείρηση̋) και η μέθοδο̋ του Hofer

(συνδυάζει τα πέντε στάδια ανάπτυξη̋ του προϊόντο̋/αγορά̋ με την ανταγωνιστική θέση τη̋ επιχείρηση̋).

3.3.2 Εφαρμογή/υλοποίηση τη̋ στρατηγική̋

Η εφαρμογή/υλοποίηση τη̋ στρατηγική̋ είναι μια πολύπλοκή διαδικασία η οποία αναφέρεται στη μετάφραση

τη̋ στρατηγική̋ σε συγκεκριμένου̋ οργανωσιακού̋ στόχου̋, πολιτικέ̋, τη διαμόρφωση τη̋ κατάλληλη̋

οργανωσιακή̋ δομή̋, τη σωστή διαχείριση των απαιτούμενων πόρων και τη διαχείριση τη̋ αλλαγή̋. Το

στάδιο αυτό κρίνεται ω̋ το πιο καθοριστικό για την επίτευξη των στόχων τη̋ επιχείρηση̋. Η στρατηγική

απαιτεί όραμα, ένστικτο και συμμετοχή των εργαζομένων (Feurer & Chaharbaghi, 1995). Αυτά προϋποθέτουν

μετάφραση του στρατηγικού σχεδίου σε καθημερινέ̋ δράσει̋ και οδηγού̋ δράση̋ για του̋ εργαζομένου̋.

Η υλοποίηση τη̋ στρατηγική̋ περιλαμβάνει λοιπόν προγράμματα δράση̋ σε μεσοχρόνιο και

βραχυχρόνιο επίπεδο, τα οποία πρέπει πολύ καλά να συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο, ώστε να

εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ στρατηγική̋ και εκτελούμενων ενεργειών. Είναι αυτονόητο ότι αυτά τα

προγράμματα δράση̋ αντιστοιχούν σε μεσοχρόνιου̋ και βραχυχρόνιου̋ στόχου̋, οι οποίοι έχουν προκύψει

ω̋ υποστόχοι ή μέρο̋ του γενικότερου (στρατηγικού) στόχου.

Η κάθε φορά επιλεγείσα νέα στρατηγική θέτει νέε̋ κατευθύνσει̋ και απαιτεί διαφορετική αντίδραση

από την επιχείρηση, σε επίπεδο δομή̋, συστημάτων, διαδικασιών και εργαζομένων. Έτσι, συνήθω̋, είναι

αναγκαίο να γίνουν ανάλογη̋ έκταση̋ αλλαγέ̋ στα εξή̋ στοιχεία ή υποσυστήματα τη̋ επιχείρηση̋

(Χυτήρη̋, 2013):

· Ηγεσία: Για την υλοποίηση τη̋ νέα̋ στρατηγική̋ απαιτείται οι εργαζόμενοι να αλλάξουν

κάποιε̋ συμπεριφορέ̋, πρότυπα, αξίε̋, κουλτούρα. Απαιτείται ακόμη να παρακινηθούν, να

δεσμευτούν για το νέο, το διαφορετικό. Αυτά είναι ευθύνη των διοικούντων και πρέπει να

προβούν σε συμπεριφορέ̋ επιρροή̋, σε υιοθέτηση συστημάτων (κινήτρων) παρακίνηση̋ και

σε ενέργειε̋ συμμετοχή̋ των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Η εκ των προτέρων

συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση στρατηγική̋ βοηθά τα μέγιστα στην επιτυχή

υλοποίησή τη̋, αφού μπορούν ευκολότερα και γρηγορότερα να γνωρίσουν και να

κατανοήσουν τη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα και τα οφέλη τη̋ νέα̋ στρατηγική̋.

· Οργανωσιακή δομή: Η υφιστάμενη οργανωτική δομή μια̋ επιχείρηση̋ συνήθω̋ δεν είναι

αρκετά κατάλληλη για την υλοποίηση τη̋ νέα̋ στρατηγική̋. Απαιτείται αναδιοργάνωση, σε

μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, δημιουργία νέων οργανικών μονάδων ή και κατάργηση κάποιων

από τι̋ υφιστάμενε̋, αναπροσδιορισμό̋ των υφιστάμενων σχέσεων εξουσία̋ και ευθύνη̋,

σχεδιασμό̋ εργασιών κ.λπ.

· Συστήματα ελέγχου και πληροφόρηση̋: Η υλοποίηση τη̋ στρατηγική̋ γίνεται από

συγκεκριμένε̋ ομάδε̋ εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν πόρου̋ και εξοπλισμό και

Page 11: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

95

αμείβονται με διαφοροποιημένε̋ αμοιβέ̋. Αυτό απαιτεί έλεγχο και πληροφόρηση στα

συστήματα ανταμοιβών, στα συστήματα κινήτρων, στου̋ προϋπολογισμού̋, στο όλο

σύστημα πληροφοριών για τη διοίκηση (management information system), στα συστήματα

κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών. Οι αλλαγέ̋ σε αυτά τα συστήματα είναι καθοριστικέ̋

για την επίτευξη των στόχων τη̋ στρατηγική̋.

· Ανθρώπινοι πόροι: Το υφιστάμενο προσωπικό, για να ανταποκριθεί στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ νέα̋

στρατηγική̋, ίσω̋ πρέπει να εκπαιδευτεί ή μέρο̋ αυτού να αντικατασταθεί με νέε̋

προσλήψει̋. Κάποιοι ίσω̋ πρέπει να απολυθούν (λόγω υποκατάστασή̋ του̋ από μηχανέ̋),

να προαχθούν σε ανώτερε̋ θέσει̋ ή να μετατεθούν. Απαιτούνται επομένω̋ ενέργειε̋ οι

οποίε̋ αφορούν την αποτελεσματικότερη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων.

Ένα αναγνωρισμένο υπόδειγμα υλοποίηση̋ στρατηγική̋ έχει προτείνει η εταιρεία συμβούλων

McKinsey & Co. Πρόκειται για το υπόδειγμα 7s, το οποίο θεωρεί την κάθε φορά επιδιωκόμενη στρατηγική

ω̋ αλλαγή προ̋ υλοποίηση και άρα θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα συγκεκριμένοι παράγοντε̋ οι οποίοι

την επηρεάζουν. Οι παράγοντε̋ αυτοί είναι:

· Δομή (structure): Πέρα από την υπάρχουσα βασική δομή, οι επιχειρήσει̋ πρέπει να

δημιουργούν προσωρινέ̋ δομέ̋ (αλλαγέ̋) ώστε να ανταποκριθούν στι̋ νέε̋ απαιτήσει̋.

· Στρατηγική (strategy): Πρέπει να δίνεται έμφαση στην υλοποίηση.

· Συστήματα (systems): Σύστημα και διαδικασίε̋, τόσο τυπικά όσο και άτυπα, πρέπει να

σχεδιάζονται ώστε να διευκολύνουν την υλοποίηση τη̋ νέα̋ στρατηγική̋, π.χ. συστήματα

πληροφόρηση̋ διοίκηση̋, εκπαίδευση̋ και ανάπτυξη̋ στελεχών, προϋπολογισμού, αμοιβών

κ.τ.λ.

· Στιλ (Διοίκηση̋) (style): Σχετίζεται με το πλέγμα συμβολικών ενεργειών και κυρίω̋

συμπεριφορών οι οποίε̋ αναλαμβάνονται και επιδεικνύονται από του̋ διοικούντε̋ για να

ασκήσουν επιρροή στου̋ συνεργάτε̋ υφισταμένου̋ του̋, για την ευκολότερη και

ακριβέστερη υλοποίηση τη̋ νέα̋ στρατηγική̋.

· Προσωπικό (ή εργαζόμενοι) (staff): Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπιστούν με

συστηματικό τρόπο (εκπαίδευση-ανάπτυξη, ανάθεση εργασιών, εξέλιξη, προσλήψει̋ κ.τ.λ.)

ώστε να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό στη νέα συνθήκη.

· Δεξιότητε̋ (skills): Πέρα από τι̋ ενέργειε̋, για τι̋ οποίε̋ η επιχείρηση διακρίνεται και στι̋

οποίε̋ βασίζεται για την αποτελεσματικότητά τη̋, πρέπει να προστεθούν και αντίστοιχε̋ νέε̋

οι οποίε̋ θα συμβάλουν στην υλοποίηση τη̋ νέα̋ στρατηγική̋.

· Υπερ-στόχοι (ή Αξίε̋) (shared values): Πρέπει να τίθενται στόχοι ή αξίε̋ που να αποτελούν

έννοιε̋ και αξίε̋ για όλη την επιχείρηση. Τέτοιοι στόχοι δίνουν μια αίσθηση ενότητα̋,

σκοπού και διάρκεια̋ έναντι των καθημερινών αλλαγών που απαιτούνται και γίνονται για την

εκτέλεση των εργασιών και την επίτευξη των υποστόχων.

3.3.3 Αξιολόγηση τη̋ (εφαρμοζόμενη̋) στρατηγική̋

Το τελευταίο στάδιο τη̋ στρατηγική̋ διοίκηση̋ είναι η αξιολόγηση τη̋ στρατηγική̋. Ο όρο̋ «αξιολόγηση»

χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αξία, την απόδοση/επίδοση ενό̋ αντικειμένου/υποκειμένου με βάση

συγκεκριμένα κριτήρια (Μπαμπινιώτη̋, 2005). Πρόκειται λοιπόν για μια συστηματική διαδικασία κριτική̋

ανάλυση̋, η οποία αποφαίνεται για την ποιότητα του αξιολογούμενου αντικειμένου ή υποκειμένου, τη̋

οποία̋ τα αποτελέσματα προκύπτουν από μια εμπεριστατωμένη διαδικασία με τη χρήση εμπειρικών

ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων (Beywl, 2003). Στην περίπτωση τη̋ στρατηγική̋ τα στελέχη

διαπιστώνουν το αν και σε ποιο βαθμό η στρατηγική η οποία ακολουθείται αποδίδει (μέσω τη̋ μέτρηση̋ τη̋

απόδοση̋), εξετάζονται οι αλλαγέ̋ στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον τη̋ επιχείρηση̋ και

αποφασίζονται διορθωτικέ̋ ενέργειε̋ (αν και όπου χρειάζονται) (Παπαδάκη̋, 1999· David, 2012).

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η αξιολόγηση χρειάζεται να εκτελείται με τη σωστή

συχνότητα σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από μέγεθο̋ ή είδο̋. Όταν εκτελείται πολύ συχνότερα από ό,τι

πρέπει, ενδέχεται να δημιουργεί δυσαρέσκεια και πίεση. Αν πάλι εκτελείται σπάνια, υπάρχει μεγάλο̋

κίνδυνο̋ η εταιρεία να αποτύχει να διαγνώσει προβληματικά σημεία έγκαιρα και να επηρεαστεί αρνητικά η

απόδοση και εντέλει η ανταγωνιστικότητά τη̋. Είναι επομένω̋ ορθό η αξιολόγηση τη̋ στρατηγική̋ να

γίνεται συστηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται τόσο από παράγοντε̋ σχετικού̋

με την εταιρεία, του̋ στόχου̋ του̋ οποίου̋ επιδιώκει και τι̋ δομέ̋ τη̋ αλλά και από τι̋ εξελίξει̋ στο

Page 12: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

96

εξωτερικό τη̋ περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια τη̋ αξιολόγηση̋, πέρα από τι̋ τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋,

χρειάζεται τα στελέχη να αμφισβητούν δημιουργικά εξίσου του̋ στόχου̋, τα σχέδια επίτευξή̋ του̋, τι̋ αξίε̋

και τα κριτήρια αξιολόγηση̋ και να αναζητούν εναλλακτικέ̋ λύσει̋ και σενάρια.

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορε̋ προσεγγίσει̋ αξιολόγηση̋ τη̋ στρατηγική̋, π.χ. το

STAIR model (Rumelt, 1980), οι οποίε̋ εστιάζουν σε κριτήρια όπω̋ είναι:

· η εφικτότητά τη̋ (ω̋ προ̋ του̋ πόρου̋ τη̋ επιχείρηση̋),

· η συμφωνία τη̋ (με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον),

· η ανάπτυξη και διατήρηση ενό̋ ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋,

· η συνέπειά τη̋ (με του̋ στόχου̋ τη̋ επιχείρηση̋),

· η αποδοχή τη̋ (από το ανθρώπινο δυναμικό τη̋ επιχείρηση̋),

· η απλότητά τη̋,

· η χρονική τη̋ καταλληλότητα.

Αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει κατανοητό είναι πω̋ δεν υπάρχει ένα και μοναδικό σύστημα

αξιολόγηση̋ στρατηγική̋. Κάθε επιχείρηση έχει τι̋ ιδιαιτερότητέ̋ τη̋ και επομένω̋ αντίστοιχα θα πρέπει να

διαμορφώνεται και το σύστημα αξιολόγηση̋ (π.χ. με βάση το μέγεθο̋, του̋ στόχου̋, τα δομικά τη̋ στοιχεία).

Η συνεργασία των τμημάτων κατά την εφαρμογή τη̋ αξιολόγηση̋ τη̋ στρατηγική̋, η απλότητα του

συστήματο̋ (η πολυπλοκότητα δημιουργεί ενίοτε δυσκολίε̋), η ανάπτυξη κατάλληλη̋ κουλτούρα̋ η οποία

θα ευνοεί και θα προάγει την αξιολόγηση, η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν (οι

κατάλληλε̋ πληροφορίε̋ να πηγαίνουν στα κατάλληλα άτομα), το κόστο̋ τη̋ αξιολόγηση̋ και η σύνδεσή

τη̋ με του̋ στόχου̋ ώστε να αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα τη̋ επιχείρηση̋ είναι στοιχεία τα οποία θα

καθορίσουν την αποτελεσματικότητα ενό̋ συστήματο̋ αξιολόγηση̋ τη̋ στρατηγική̋ (Παπαδάκη̋, 1999·

Davies, 2012).

3.4 Η στρατηγική τη̋ ποιότητα̋

Ο συστηματικό̋ προσανατολισμό̋ στον σχεδιασμό και στην παροχή υπηρεσιών ποιότητα̋ επιτυγχάνεται

μέσω τη̋ επιτυχού̋ και συστηματική̋ εφαρμογή̋ ενό̋ προγράμματο̋ ποιότητα̋ το οποίο χρειάζεται να έχει

τρει̋ βασικού̋ προσανατολισμού̋ ή κατευθύνσει̋ και μια ανάλογη στρατηγική:

· προ̋ τον πελάτη,

· προ̋ τον εργαζόμενο,

· προ̋ τη μέτρηση τη̋ ποιότητα̋.

Προσανατολισμένη προ̋ τον πελάτη επιχείρηση σημαίνει πω̋ όλε̋ οι ενέργειέ̋ τη̋ κατευθύνονται

προ̋ την εξυπηρέτηση/ικανοποίηση του πελάτη. Άρα θα πρέπει να παραχθεί γι’ αυτόν το πακέτο υπηρεσιών

(εύρο̋ και συνδυασμό̋) το οποίο επιθυμεί και προσδοκά, με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο και με

προδιαγραφέ̋/χαρακτηριστικά που να το κάνουν ποιοτικό, στον χρόνο και στην τιμή που αυτό̋ το θέλει. Όλα

αυτά απαιτούν βέβαια να γνωρίζει η επιχείρηση τα χαρακτηριστικά των πελατών τη̋.

Ο σχεδιασμό̋ ποιοτικών υπηρεσιών είναι το ήμισυ τη̋ ποιότητα̋. Το άλλο ήμισυ είναι να

παρασχεθούν και ποιοτικά. Ο σημερινό̋ πελάτη̋ θεωρεί δεδομένα και απαιτεί την καταλληλότητα και

λειτουργικότητα των χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την καθαρότητα και την ποιότητα των

υλικών/εμπράγματων μερών τη̋ υπηρεσία̋. Εκείνα τα οποία κάνουν τον πελάτη να νιώθει ευχάριστα,

διαφορετικά και να έχει την αίσθηση ότι λαμβάνει ποιοτικέ̋ υπηρεσίε̋ είναι όσα σχετίζονται με τη

λειτουργική διάσταση τη̋ ποιότητα̋, δηλαδή με το πώ̋ παρέχεται η υπηρεσία. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίω̋

με το προσωπικό εξυπηρέτηση̋, δηλαδή με αυτού̋ που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη.

Η βιομηχανία παροχή̋ υπηρεσιών (από άποψη οικονομική) θεωρείται ότι είναι κλάδο̋ ένταση̋

εργασία̋. Από διοικητική̋ όμω̋ άποψη̋ πρέπει να θεωρείται κλάδο̋ ένταση̋ συμπεριφορά̋. Η συμπεριφορά

του εργαζομένου προ̋ τον πελάτη είναι καθοριστική για την ποιότητα εξυπηρέτηση̋. Εξίσου καθοριστική̋

σημασία̋ όμω̋ είναι και οι μεταξύ των εργαζομένων σχέσει̋, σχέσει̋ τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο όσο και

σε επίπεδο λειτουργικό, δηλαδή συνεργασία̋ για την εκτέλεση των καθηκόντων του̋.

Για να υπάρξει τελική ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη χρειάζεται να δημιουργηθεί μια αλυσίδα

εξυπηρέτηση̋ μεταξύ όλων των εργαζομένων τη̋ επιχείρηση̋. Στην αλυσίδα αυτήν κάθε εργαζόμενο̋ ή

ομάδα εργαζομένων θα προσθέτει αξία στο κομμάτι δουλειά̋ που τη̋ παραδίδει ο προηγούμενο̋, μέχρι η

υπηρεσία να παρασχεθεί στον πελάτη.

Page 13: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

97

Η αλυσίδα εξυπηρέτηση̋ ενυπάρχει στην έννοια του εσωτερικού πελάτη, σύμφωνα με την οποία οι

εργαζόμενοι τη̋ επιχείρηση̋, μεταξύ του̋, έχουν μια πελατειακή σχέση. Ο κάθε εργαζόμενο̋ θα πρέπει να

βλέπει τον συνάδελφό του, στο ίδιο τμήμα ή σε άλλο, ω̋ πελάτη (εσωτερικό) προ̋ τον οποίο παραδίδει μέρο̋

τη̋ όλη̋ εργασία̋ σύμφωνα με τι̋ καθορισμένε̋ προδιαγραφέ̋ και διαδικασίε̋ αλλά και με τον τρόπο που

αυτό̋ νομίζει, γνωρίζοντα̋ τι περιμένει και ποιο̋ είναι ο συνάδελφό̋ του – εσωτερικό̋ πελάτη̋. Όπω̋

ακριβώ̋ θα έκανε και με τον εξωτερικό πελάτη.

Σύμφωνα με την ψυχολογία και τη διοικητική επιστήμη, η συμπεριφορά των εργαζομένων προκύπτει

εν πολλοί̋ από τι̋ προσωπικέ̋ του̋ ανάγκε̋ και φιλοδοξίε̋, το σύστημα αξιών του̋, την τεχνική του̋

επάρκεια αλλά και τι̋ εφαρμοζόμενε̋ από την επιχείρηση πρακτικέ̋ διοίκηση̋ και ανταμοιβή̋ του̋. Εδώ

ακριβώ̋ χρειάζεται ο προσανατολισμό̋ προ̋ τον εργαζόμενο, ώστε η επιχείρηση να δημιουργήσει ένα τέτοιο

εργασιακό περιβάλλον στο οποίο επαρκεί̋ και κατάλληλοι εργαζόμενοι (αφού επιλεγούν με κριτήριο την

τεχνική του̋ επάρκεια και τη διάθεσή του̋ να εξυπηρετούν και αφού έχουν τοποθετηθεί στι̋ κατάλληλε̋

θέσει̋) θα μπορούν (λόγω εκπαίδευση̋), θα θέλουν (λόγω συστημάτων ανταμοιβή̋, παρακίνηση̋ και

ενδυνάμωση̋) και θα αισθάνονται υποχρεωμένοι (λόγω δέσμευση̋, αξιών και νοοτροπία̋ που του̋ έχει

δημιουργηθεί) να παράγουν και να παρέχουν υπηρεσίε̋ ποιότητα̋ (Parasuraman, 1987· Whitaker, 1994).

Μια στρατηγική ποιότητα̋ όμω̋ δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη και να λειτουργήσει με επιτυχία

αν δεν περιλαμβάνει συστήματα και διαδικασίε̋ μέτρηση̋ τη̋ ποιότητα̋ (προσανατολισμό̋ προ̋ τη μέτρηση

τη̋ ποιότητα̋). Δεν μπορεί̋ να βελτιώσει̋ κάτι αν δεν μπορεί̋ να το μετρήσει̋.

Η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί, αφού πρώτα ποσοτικοποιηθούν και οριστούν πρότυπα εκτέλεση̋,

συμπεριφορά̋ και τελική̋ απόδοση̋. Η μέτρηση σχετίζεται με:

· τι̋ αποκλίσει̋ από τα πρότυπα (π.χ. αριθμό̋ και είδο̋ εμπράγματων στοιχείων στο

υπνοδωμάτιο ξενοδοχείου ή στην καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου, προδιαγραφέ̋ ασφάλεια̋

στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ένδυση, τρόπο̋ ομιλία̋ και χαμόγελο του προσωπικού),

· τη σύγκριση των διαδικασιών και αποτελεσμάτων μ’ εκείνα των ανταγωνιστών, τα οποία

αποτελούν πρότυπα επιχειρήσεων στον κλάδο (benchmarking),

· την καταγραφή τη̋ γνώμη̋ ή και του βαθμού ικανοποίηση̋ των πελατών μέσω

ερωτηματολογίων, σχολίων και παραπόνων,

· την ανάληψη ανάλογων διορθωτικών ενεργειών, είτε σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό του

πακέτου υπηρεσιών είτε του̋ ανθρώπινου̋ πόρου̋.

Η σταθερή και διαχρονική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών απαιτεί από την ηγεσία των επιχειρήσεων να

δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον προ̋ το οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι προσανατολισμένοι

και όπου θα έχουν την ευθύνη για την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, από το στάδιο του σχεδιασμού τη̋

υπηρεσία̋ μέχρι την παροχή τη̋. Κυρίαρχη αξία σ’ αυτό το εργασιακό περιβάλλον θα είναι η ποιότητα.

Χρειάζεται λοιπόν ανάλογη στρατηγική (σειρά ενεργειών δηλαδή) για να εξασφαλίζεται η ποιότητα σε ό,τι

αφορά (Σχήμα 3.2):

· το ΤΙ και ΠΩΣ προσφέρεται στον πελάτη (σχεδιασμό̋ πακέτου υπηρεσιών),

· τι̋ εγκαταστάσει̋, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγή̋,

· τι̋ σχέσει̋ μεταξύ πελάτη και του προσωπικού επαφή̋,

· τι̋ σχέσει̋ μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων και με την επιχείρηση (σε όρου̋

απασχόληση̋, ανταμοιβή̋, εκπαίδευση̋ κ.τ.λ.) και

· την αξιοποίηση όλων των συντελεστών παραγωγή̋.

Page 14: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

98

Σχήμα 3.2 Στρατηγική ποιότητα̋ στι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον ποιοτικών δεδομένων και

σχέσεων, συμβάλλει έτσι ώστε η τελειότητα, η αριστεία, όπω̋ έλεγε ο Αριστοτέλη̋ για την ποιότητα, να μην

είναι απλώ̋ θέμα συγκεκριμένων-τυποποιημένων ενεργειών αλλά (καθημερινή) συνήθεια και τρόπο̋ ζωή̋

μέσα στην επιχείρηση. Αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο για τι̋ επιχειρήσει̋ τη̋ βιομηχανία̋ των

υπηρεσιών, αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικέ̋ και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την

κερδοφορία του̋ (Horney, 1996).

Στη λογική των κριτηρίων ποιότητα̋, στόχο̋ τη̋ κάθε επιχείρηση̋ θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση

του πελάτη σε κάθε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ παραγωγή̋ και παροχή̋ τη̋ υπηρεσία̋. Δηλαδή θα πρέπει να

υπάρχει εξασφάλιση τη̋ ποιότητα̋ τόσο στην τεχνική διάσταση (ΤΙ) όσο και —κυρίω̋— στη λειτουργική

διάσταση τη̋ υπηρεσία̋ (ΠΩΣ). Αυτό απαιτεί όλα τα υποσυστήματα τη̋ επιχείρηση̋ (άνθρωποι, εξοπλισμό̋,

πρώτε̋ ύλε̋, διαδικασίε̋) να λειτουργήσουν άψογα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα των παρεχομένων

υπηρεσιών έχει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την παραγωγή υπηρεσιών, σήμερα, λόγω του οξύτατου ανταγωνισμού αλλά και τη̋

τεχνολογική̋ εξέλιξη̋, δεν νοείται μια επιχείρηση παροχή̋ υπηρεσιών να υστερεί στο τεχνικό μέρο̋ τη̋

ποιότητα̋ (π.χ. εγκαταστάσει̋, εξοπλισμό̋, μέσα, διαδικασίε̋, δεξιότητε̋ εργαζομένων στην παραγωγή). Με

την υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία, θα πρέπει κάθε επιχείρηση, ανάλογα με την κατηγορία στην

οποία ανήκει και το προφίλ των πελατών που εξυπηρετεί, να έχει εξασφαλίσει το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο

στην τεχνική διάσταση τη̋ ποιότητα̋.

Η υπεροχή, όμω̋, στην τεχνική διάσταση τη̋ ποιότητα̋ δεν εξασφαλίζει και την παροχή ποιοτικών

υπηρεσιών. Ο σημερινό̋ πελάτη̋ θεωρεί δεδομένη και απαιτεί την επάρκεια ω̋ προ̋ την τεχνική διάσταση

τη̋ ποιότητα̋. Εκείνα τα οποία κάνουν τη διαφορά για τον πελάτη είναι όσα έχουν κυρίω̋ να κάνουν με το

προσωπικό εξυπηρέτηση̋ και αφορούν:

· την άμεση ανταπόκριση και προθυμία του,

· τη φιλικότητα, την ευγένεια και του̋ τρόπου̋ του,

· τι̋ γνώσει̋ του, για γρήγορη και χωρί̋ λάθη παροχή τη̋ υπηρεσία̋,

· τη φροντίδα και το ενδιαφέρον του για τον πελάτη,

Page 15: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

99

· την πρωτοβουλία του να εξυπηρετήσει τον «ασυνήθιστο» ή τον δύσκολο πελάτη,

· την ικανότητα και διάθεσή του να λύσει τα προβλήματα του πελάτη και

· την εμφάνισή του.

Η στρατηγική επομένω̋ μια̋ επιχείρηση̋ παροχή̋ υπηρεσιών θα πρέπει να εστιάσει στη δημιουργία

ενό̋ τέτοιου εργασιακού περιβάλλοντο̋ στο οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν και θα θέλουν να παράγουν

και κυρίω̋ να παρέχουν ποιοτικέ̋ υπηρεσίε̋.

Το καινούριο αυτό εργασιακό περιβάλλον απαιτεί αλλαγέ̋, όχι επιμέρου̋, αποσπασματικέ̋ και με

βραχυχρόνια προοπτική, αλλά αλλαγέ̋ σε επίπεδο επιχείρηση̋ και με μακροχρόνια προοπτική. Για να συμβεί

όμω̋ αυτό χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή στη νοοτροπία όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση

(διοικούντων και διοικούμενων), η οποία θα αφορά τι̋ μεταξύ του̋ σχέσει̋, την ποιότητα και τι̋ σχέσει̋ με

τον πελάτη (Whitaker, 1994). Απαιτείται ανάπτυξη «ευέλικτων» πολιτικών και «εύθραυστων» κανόνων για

την εξυπηρέτηση του πελάτη. Η προτυποποίηση λειτουργεί αποτελεσματικά ω̋ μέσο έλεγχου του κόστου̋

των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι όλοι οι πελάτε̋ αντιμετωπίζονται το ίδιο. Πρέπει

να δοθεί περισσότερη ελευθερία και δικαίωμα στον εργαζόμενο να αναγνωρίζει τον, κάθε φορά, πελάτη και

να καθορίζει τη σχέση εξυπηρέτηση̋ μαζί του (Whitaker, 1994). Ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον

δημιουργεί και προάγει μια κουλτούρα υπηρεσιών, σε όλου̋ του̋ εργαζομένου̋, η οποία είναι απαραίτητη

προϋπόθεση για την κατάλληλη αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση του πελάτη (Parasuraman, 1987).

Τα βήματα μια̋ τέτοια̋ στρατηγική̋ βελτίωση̋, δηλαδή οι ενέργειε̋ στι̋ οποίε̋ πρέπει να προβεί η

ηγεσία μια̋ επιχείρηση̋ παροχή̋ υπηρεσιών, είναι τα ακόλουθα (Σχήμα 3.3):

· Να προσδιοριστεί ο πελάτη̋ ή οι ομάδε̋ πελατών στου̋ οποίου̋ απευθύνεται ή εξυπηρετεί.

Ποιο̋ είναι (δημογραφικά χαρακτηριστικά), ποιε̋ απαιτήσει̋ και προσδοκίε̋ έχει.

· Να καθοριστούν στόχοι, να αναπτυχθεί πολιτική παροχή̋ υπηρεσιών και να καταγραφούν

βασικά πρότυπα εξυπηρέτηση̋ (παροχή̋ ποιοτικών υπηρεσιών) ανάλογα με το ποιο̋ είναι ο

πελάτη̋.

· Να εφαρμοστούν συστήματα και διαδικασίε̋ παραγωγή̋ και παροχή̋ των υπηρεσιών τα

οποία θα επιτρέπουν στου̋ υπαλλήλου̋ εξυπηρέτηση̋ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε̋, να

παίρνουν αποφάσει̋ και να αναπτύσσουν εξατομικευμένη σχέση εξυπηρέτηση̋ με τον

πελάτη.

· Να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν συστήματα και πρακτικέ̋ διοίκηση̋ ανθρώπινων

πόρων τα οποία θα δημιουργήσουν ικανού̋, υπεύθυνου̋ και ικανοποιημένου̋ εργαζομένου̋,

οι οποίοι με τη σειρά του̋ θα φροντίσουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση

των πελατών. Οι πρακτικέ̋ αυτέ̋ θα πρέπει να αφορούν την επιλογή, πρόσληψη, εκπαίδευση,

αξιολόγηση, επίβλεψη, παρακίνηση, ανταμοιβή και συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη

αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων ποιότητα̋.

· Να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν συστήματα παρακολούθηση̋, μέτρηση̋ και βελτίωση̋

τη̋ ποιότητα̋ υπηρεσιών (π.χ. δείκτε̋ και ερωτηματολόγια για έλεγχο ικανοποίηση̋ των

πελατών).

Page 16: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

100

Σχήμα 3.3 Στρατηγική βελτίωση̋ τη̋ ποιότητα̋ υπηρεσιών.

Η αποτελεσματική διοίκηση, επομένω̋, τη̋ ποιότητα̋ υπηρεσιών είναι, χωρί̋ αμφιβολία,

πολυδιάστατη και αφορά κυρίω̋ τη σχέση μεταξύ πελάτη και του παρόχου τη̋ υπηρεσία̋ (είτε είναι

σύστημα/μονάδα είτε είναι ένα̋ μόνο εργαζόμενο̋). Η σχέση αυτή είναι δυναμική και θα πρέπει να

επανεξετάζεται και να επανακαθορίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Εφάπαξ καθορισμό̋ τη̋ ποιότητα̋

υπηρεσιών δεν είναι νοητό̋, αφού το προφίλ και οι απαιτήσει̋/προσδοκίε̋ του πελάτη αλλάζουν διαχρονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η αποτελεσματική διοίκηση για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αφορά το σύνολο όλων των

ενεργειών που γίνονται στι̋ επιχειρήσει̋ από τα αντίστοιχα στελέχη προκειμένου να αναγνωριστούν οι

πελάτε̋, να κατανοηθούν οι ανάγκε̋ και οι επιθυμίε̋ του̋, να σχεδιαστούν και να παρασχεθούν οι υπηρεσίε̋

που δίνουν αξία στον πελάτη μέσω σωστών διαδικασιών, πάντα με βάση τον προσανατολισμό στη διαρκή

βελτίωση των υπηρεσιών για την ανταγωνιστική επίτευξη των οργανωσιακών στόχων (Johnston, Clark &

Shulver, 2012).

Η προταθείσα (γενική) στρατηγική βασίζεται στην ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών

παραγωγή̋/παροχή̋ των υπηρεσιών και στη δημιουργία ενό̋ εργασιακού περιβάλλοντο̋ στο οποίο οι

εργαζόμενοι θα καθίστανται ικανοί και πρόθυμοι να παρέχουν υπηρεσίε̋ και θα θέλουν, επειδή θα νιώθουν

ικανοποιημένοι, να εξυπηρετούν τον πελάτη. Με μια τέτοια στρατηγική οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι,

αξιοποιώντα̋ τα συστήματα παραγωγή̋/παροχή̋ υπηρεσιών θα παρέχουν ποιοτικέ̋ υπηρεσίε̋ στον πελάτη.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η αποδοτικότητα και η κερδοφορία τη̋ επιχείρηση̋, αφού αυτά συνδέονται

Page 17: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

101

άμεσα με την όλη ικανότητά τη̋ να παρέχει ποιοτικέ̋ υπηρεσίε̋ στου̋ πελάτε̋ τη̋ (Horney, 1996). Η

(σχεδόν) πλήρη̋ ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση κερδοφορία̋ κατά

30% περίπου, όπω̋ προκύπτει από διάφορε̋ έρευνε̋ (Association of British Travel Agents, 2003).

Υψηλό ποσοστό τη̋ κερδοφορία̋ στην αλυσίδα ποιότητα̋–κερδοφορία̋, η οποία παρουσιάστηκε στο

δεύτερο κεφάλαιο στο μοντέλο των Heskett κ.α. (1994), προέρχεται από τη σταθερή πελατεία. Για να

παραμείνει όμω̋ ένα̋ πελάτη̋ σταθερό̋ σε μια επιχείρηση προϋποτίθεται ότι αυτό̋ παραμένει πιστό̋ σε

αυτήν, δηλαδή ότι έχει μείνει τόσο ικανοποιημένο̋ ώστε δεν την αλλάζει. Ο ικανοποιημένο̋ πελάτη̋

επιδεικνύει στάσει̋ και συμπεριφορέ̋ οι οποίε̋ αντανακλούν το αίσθημα εμπιστοσύνη̋ του, όπω̋ π.χ.

προτίμηση για ένα συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο, θετικέ̋ συστάσει̋ προ̋ άλλου̋ και διαρκή προτίμηση

για τι̋ υπηρεσίε̋ που παρέχει. Γενικά, το αίσθημα εμπιστοσύνη̋ συνδέεται με μια σειρά παραγόντων οι

οποίοι σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά ποιότητα̋ που αναφέρθηκαν προηγουμένω̋.

Μια αποτελεσματική διαδικασία μέτρηση̋ τη̋ ποιότητα̋ στι̋ υπηρεσίε̋ είναι η διαπίστωση

καταρχήν τη̋ σημασία̋ τη̋ ποιότητα̋ από την πλευρά του πελάτη. Αφού γίνει το βήμα αυτό, πρέπει να

οριστούν οι κρίσιμοι παράγοντε̋ ποιότητα̋. Για κάθε παράγοντα ποιότητα̋ προσδιορίζονται επιμέρου̋

στοιχεία που τον αποτελούν και διαπιστώνεται η σημασία του̋. Έπειτα ζητείται από του̋ πελάτε̋ να

βαθμολογήσουν τι̋ υπηρεσίε̋, και τα συμπεράσματα χρησιμοποιούνται τόσο για βελτιώσει̋ όσο και για

νέου̋ στόχου̋ ποιότητα̋. Στη διαδικασία αυτήν είναι σημαντικό, στα ερωτηματολόγια για τη διαπίστωση των

κρίσιμων παραγόντων ποιότητα̋, να συμπεριληφθούν οι σωστέ̋ ερωτήσει̋ που θα εξασφαλίσουν την

κατάλληλη πληροφορία. Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο στο σημείο που ο

οργανισμό̋ έρχεται σε επικοινωνία με του̋ πελάτε̋ αλλά σε όλο το σύστημα τη̋ υπηρεσία̋ (από τη στιγμή

που εισέρχεται ο πελάτη̋ στο σύστημα μέχρι τη στιγμή που εξέρχεται). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων,

πέρα από τη διαπίστωση του επιπέδου ποιότητα̋ των παρεχομένων υπηρεσιών και τη θέσπιση στόχων

ποιότητα̋, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω̋ αναπληροφόρηση στο προσωπικό και ω̋ μέσο για την

αναγνώριση και ανταμοιβή των προσπαθειών του̋ για τη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋.

3.5 Βιωσιμότητα και υπηρεσίε̋

Κατά τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο κατανοητή η ανάγκη για ταυτόχρονη ανάπτυξη τη̋

οικονομία̋, τη̋ κοινωνία̋ και του περιβάλλοντο̋, δηλαδή η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιωσιμότητα

(sustainability) στι̋ φυσικέ̋ επιστήμε̋ χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την ικανότητα των βιολογικών

συστημάτων να παραμένουν υγιή και παραγωγικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στι̋ κοινωνικέ̋ επιστήμε̋ η

βιωσιμότητα σχετίζεται με την πολυδιάστατη και μακροχρόνια διατήρηση τη̋ ευημερία̋ και ενώνει τον

άνθρωπο με τη φύση συνδυάζοντα̋ γνώση, ευφυΐα και αγάπη (Wolfson κ.α., 2010). Η βιωσιμότητα έχει

λοιπόν τρει̋ βασικέ̋ διαστάσει̋: την περιβαλλοντολογική, την οικονομική και την κοινωνική

Ειδικότερα η περιβαλλοντολογική διάσταση εστιάζει στον περιορισμό τη̋ ανθρώπινη̋ επίδραση̋ και

στη βελτίωση των οικοσυστημάτων μέσω τη̋ ορθή̋ διαχείριση̋ του περιβάλλοντο̋ και των φυσικών πόρων.

Η οικονομική διάσταση αναφέρεται σε εκείνε̋ τι̋ πρακτικέ̋ και τι̋ ενέργειε̋ οι οποίε̋ γίνονται από τι̋

σημερινέ̋ γενιέ̋ ώστε οι γενιέ̋ του μέλλοντο̋ να μπορούν να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο πλούτου και

ευημερία̋ (Durlauf & Blume, 2008). Τέλο̋, η κοινωνική διάσταση τη̋ βιωσιμότητα̋ σχετίζεται με τα

ανθρώπινα δικαιώματα, την παγκόσμια φτώχεια, την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δύναμη των επιχειρήσεων και

τι̋ δράσει̋ των πολιτών (Blewitt, 2008).

Αν και το θέμα τη̋ βιωσιμότητα̋ έχει βρεθεί στο παγκόσμιο προσκήνιο σχετικά πρόσφατα, αξίζει να

αναφερθεί πω̋ η διατήρηση τη̋ αρμονία̋ στι̋ ανθρώπινε̋ κοινωνίε̋ αποτελούσε επιδίωξη σε ορισμένου̋

πολιτισμού̋ τη̋ αρχαιότητα̋, όπω̋ ο ελληνικό̋. Η βιώσιμη ανάπτυξη (όρο̋ ο οποίο̋ έγινε πολύ γνωστό̋

κατά τη δεκαετία του 1980) στόχευε να υπογραμμίσει την ανάγκη για ανάπτυξη η οποία να μπορεί να

καλύπτει τη̋ ανάγκε̋ του παρόντο̋ χωρί̋ να διακινδυνεύει η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να

καλύψουν τι̋ δικέ̋ του̋ ανάγκε̋ (Brundtland, 1987). Μερικά χρόνια αργότερα, το 1992, η Παγκόσμια

Σύνοδο̋ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη συνήλθε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και υιοθέτησε την Agenda 2,

ένα πρόγραμμα το οποίο αποσκοπούσε στην παρακίνηση τη̋ κοινωνία̋ προ̋ τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η

βιώσιμη ανάπτυξη έχει αναγνωριστεί επίση̋ ω̋ βασικό̋ άξονα̋ τη̋ ευρωπαϊκή̋ πολιτική̋. Το 2005 η

σύνοδο̋ των Ηνωμένων Εθνών τοποθέτησε την αλληλεξάρτηση και αμοιβαία ενδυνάμωση των τριών

διαστάσεων τη̋ βιωσιμότητα̋ στην καρδιά τη̋ οικονομική̋ ανάπτυξη̋. Σημειώνεται ακόμα η πολιτισμική

ποικιλομορφία ω̋ η τέταρτη διάσταση τη̋ βιώσιμη̋ ανάπτυξη̋.

Page 18: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

102

Η βιωσιμότητα είναι μια ευρεία, εξελισσόμενη και δυναμική έννοια η οποία θέτει τι̋ επιχειρήσει̋

στην καρδιά των αλληλεξαρτώμενων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων (Bradbury,

2003). Αρκετέ̋ επιχειρήσει̋ έχουν ήδη ενσωματώσει την κοινωνική και περιβαλλοντολογική διάσταση, πέρα

από την οικονομική, στα στρατηγικά του̋ σχέδια και στο οργανωσιακό DNA, μέσω, για παράδειγμα, φιλικών

προ̋ το περιβάλλον εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, σχεδιασμού και παραγωγή̋ προϊόντων με διαδικασίε̋

και μεθόδου̋ οι οποίε̋ μειώνουν την κατανάλωση ενέργεια̋ και τι̋ εκπομπέ̋ ρύπων στο περιβάλλον, τον

προσανατολισμό στην ηθική και τη συμμετοχή σε κοινωνικέ̋ και ανθρωπιστικέ̋ δράσει̋ (Haugh & Talwar,

2010). Αν και ορισμένε̋ από αυτέ̋ τι̋ ενέργειε̋ συνεπάγονται κόστο̋ ή συγκρούσει̋ στόχων, για

παράδειγμα μεταξύ κερδοφορία̋ και κοινωνική̋ ευθύνη̋ (Fergus & Rowney, 2005· Valor, 2005), ορισμένοι

μελετητέ̋ υπογραμμίζουν τα οφέλη τα οποία μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από τον προσανατολισμό

τη̋ στη βιωσιμότητα (Porter & Kramer, 2006· Aguilera κ.α., 2007· Brønn & Vidaver-Cohen, 2009).

Ω̋ προ̋ τη βιωσιμότητα, επομένω̋, οι επιχειρήσει̋ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ορισμένε̋

προκλήσει̋, όπω̋ είναι (Anninos & Chytiris, 2012): α) η εσωτερικοποίηση των εξωτερικών επιδράσεων, η

βελτίωση στη χρήση των πόρων και στη διαχείριση των αποβλήτων αυξάνοντα̋ παράλληλα τι̋ πρωτοβουλίε̋

του̋ για την ευδαιμονία του προσωπικού του̋ και τη̋ κοινωνία̋ γενικότερα και σχεδιάζοντα̋ και

παράγοντα̋ καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίε̋ που μετασχηματίζουν τον τρόπο ζωή̋ προ̋ το καλύτερο, β)

οι δομικέ̋ και συμπεριφορικέ̋ αλλαγέ̋ οι οποίε̋ απαιτούνται και που θα επιτρέψουν τον προσανατολισμό σε

έναν νέο τρόπο λειτουργία̋ και γ) η ανάπτυξη ενό̋ οράματο̋ βιώσιμη̋ ανάπτυξη̋ από το οποίο θα απορρέει

μια νέα αντίληψη για την επιχείρηση και τον ρόλο τη̋ στον κόσμο, στο πλαίσιο τη̋ αλληλεξάρτηση̋ του

φυσικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και οργανωσιακού συστήματο̋.

Όσον αφορά τι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών, όλε̋ οι διαστάσει̋ τη̋ βιωσιμότητα̋ είναι

συστατικά στοιχεία για τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και την οργανωσιακή αριστεία (η οποία δεν

περιορίζεται μόνο εσωτερικά στην επιχείρηση αλλά σχετίζεται και με την οργανωσιακή επίδραση στην

κοινωνία). Η ενσωμάτωση τη̋ βιωσιμότητα̋ στη στρατηγική των επιχειρήσεων παροχή̋ υπηρεσιών μπορεί

να ενθαρρύνεται τόσο από οικονομική (είναι δεδομένη η προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα και

υπηρεσίε̋ φιλικέ̋ προ̋ το περιβάλλον αλλά και η θετική επίδραση στην εικόνα τη̋ επιχείρηση̋) όσο και από

νομική (λόγω κάποια̋ νομική̋ διάσταση̋) ή διοικητική πλευρά (π.χ. λόγω τη̋ υιοθέτηση̋ κάποιου προτύπου

ποιότητα̋ ISO). Βιωσιμότητα στι̋ υπηρεσίε̋ σημαίνει παροχή δυνατότητα̋ στου̋ χρήστε̋ των υπηρεσιών να

απολαμβάνουν αξία από τη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίε̋ αυτέ̋ σχεδιάζονται,

αναπτύσσονται και παρέχονται ελαχιστοποιώντα̋ ή μηδενίζοντα̋ τι̋ (μη επιθυμητέ̋) επιπτώσει̋ στην

κοινωνία και στο περιβάλλον. Οι σκανδιναβικέ̋ αερογραμμέ̋, για παράδειγμα, στο πλαίσιο τη̋ στρατηγική̋

του̋ για τη βιωσιμότητα προωθούν τη χρήση νεότερων αεροσκαφών όπω̋ τα BOEING A320 τα οποία σε

σχέση με τα McDonnell Douglas MD 80 καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα και έχουν λιγότερε̋ εκπομπέ̋

κατά 20% ενώ κατά τι̋ απογειώσει̋ ο παραγόμενο̋ θόρυβο̋ στο περιβάλλον μειώνεται κατά 55%.

Παράλληλα η εταιρεία συμμετέχει στην έρευνα για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων από ανανεώσιμε̋

πηγέ̋ ενέργεια̋, είναι σταθερά προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών διασφαλίζοντα̋ την υγεία και την

ασφάλεια των πελατών και ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό τη̋ (SAS, n.d). Άλλο

παράδειγμα αποτελεί η αλυσίδα ξενοδοχείων HILTON, η οποία στο πλαίσιο αντίστοιχη̋ στρατηγική̋

αναφέρει το 2013 την επίτευξη του στόχου μείωση̋ τη̋ κατανάλωση̋ ενέργεια̋ κατά 13%, των εκπομπών

CO2 κατά 20%, τη̋ παραγωγή̋ αποβλήτων κατά 26,8% και τη̋ εξοικονόμηση̋ νερού κατά 13,1%. Επίση̋, η

αλυσίδα HILTON πιστοποιήθηκε ω̋ προ̋ το ISO 50001 που αφορά τη χρήση ενέργεια̋, υλοποίησε

προγράμματα για την απασχόληση των νέων καθώ̋ και προγράμματα εκπαίδευση̋ στελεχών για θέματα

διακίνηση̋ και εκμετάλλευση̋ παιδιών (Hilton Worldwide, 2014).

Οι επενδυτέ̋ έχουν θετική στάση απέναντι στι̋ επιχειρήσει̋ εκείνε̋ οι οποίε̋ είναι

προσανατολισμένε̋ και εφαρμόζουν στρατηγικέ̋ βιώσιμη̋ ανάπτυξη̋ (CERES, 2010). Οι επιτυχημένε̋

επιχειρήσει̋ του μέλλοντο̋ λοιπόν θα είναι αυτέ̋ οι οποίε̋ ικανοποιούν όλε̋ τι̋ ομάδε̋ ειδικών

συμφερόντων χωρί̋ να αγνοούν τη λειτουργική και πολιτισμική αριστεία εσωτερικά, δεδομένου ότι οι

επιχειρήσει̋ αποτελούνται από άτομα τα οποία λαμβάνουν αποφάσει̋ οι οποίε̋ επηρεάζουν τι̋ κοινωνίε̋.

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, αρκετέ̋ επιχειρήσει̋ δρουν στη βάση τη̋ εταιρική̋ κοινωνική̋ ευθύνη̋

(corporate social responsibility), όπου υπό μία έννοια μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση

στην κοινωνική συνιστώσα τη̋ βιωσιμότητα̋. Αναλαμβάνονται δηλαδή από τι̋ επιχειρήσει̋ πρωτοβουλίε̋

προ̋ όφελο̋ περισσότερο τη̋ κοινωνία̋. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο OTE με την Cosmote,

εταιρείε̋ οι οποίε̋ το 2012 πρόσφεραν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά το ποσό των 2,2 εκατομμυρίων

ευρώ και εκπτώσει̋ σε πάνω από 65.000 ηλικιωμένα ή άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω ειδικού

προγράμματο̋ υποτροφιών, 48 απόφοιτοι λυκείου έλαβαν πάνω από 340.000 ευρώ και πάνω από 900

Page 19: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

103

φοιτητέ̋ είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτική̋ άσκηση̋ στι̋ δύο αυτέ̋

εταιρείε̋ (Δαμουλιάνου, 2013). Άλλο παράδειγμα αποτελεί η Εθνική Τράπεζα, η οποία το 2015 βραβεύτηκε

α) για την υλοποίηση του προγράμματο̋ υποτροφιών και απασχόληση̋ σε συνεργασία με το Ίδρυμα

Κρατικών Υποτροφιών «2+2», πρόγραμμα το οποίο στηρίζει την αριστεία και την απόκτηση εργασιακή̋

εμπειρία̋ των υποτρόφων μέσω διετού̋ απασχόληση̋ στην τράπεζα και β) την κατασκευή νέα̋ πτέρυγα̋

χειρουργείων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό̋ (στο πλαίσιο του θεσμού Global Business Excellence Awards)

(Μάρκου, 2015).

Βιβλιογραφία/Αναφορέ̋

ABTA – Association of British Travel Agents (2003), London.

Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C.A. & Ganapathi, J. (2007). Putting the S back into corporate social

responsibility: A multilevel theory of social change in organizations. Academy of Management

Review, 32 (3), 836-863.

Anninos, L.N. & Chytiris, L. (2012). The sustainable management vision for excellence: Implications for

business education. International Journal of Quality and Service Sciences, 4 (1), 61-75.

Bartlett, C.A. & Ghoshal, S. (1989). Managing across borders: The transnational solution. London:

Hutchinson Business Books.

Beywl, W. (2003). Selected comments to the standards for evaluation of the German Evaluation Society.

Alfter: German Evaluation Society.

Blewitt, J. (2008). Understanding sustainable development. London: Earthscan Ltd.

Bradbury, H. (2003).Sustaining inner and outer worlds: A whole-systems approach to developing sustainable

business practices in management. Journal of Management Education, 27 (2), 172–187.

Brønn, P.S. & Vidaver-Cohen, D. (2009). Corporate motives for social initiatives: Legitimacy, sustainability

or the bottomline? Journal of Business Ethics, 45 (3), 78-97.

Brundtland, G.H. (1987). Our common future. Report of the World Commission on Environment and

Development, published as Annex to General Assembly document A/42/427, Development and

International Co-operation: Environment.

CERES (2010). The 21st century corporation: The CERES roadmap for sustainability. San Fransisco,

California: Andrea Moffat.

Chase, R.B. & Hayes, R.H.(1991). Operations` role in service firm competitiveness. Sloan Management

Review 33 (1), 15-26

Daft, R. (2006). The new era of management. Mason: Thomson-Southwestern.

David, R. (2012). Strategic management. New Jersey: Prentice Hall.

Dessler, G. (1998). Management. New Jersey: Prentice Hall.

Durlauf, S.N and Blume, L.E (Eπιμ.) (2008). The new Palgrave dictionary of economics. London: Palgrave

Macmillan.

Fergus, A. & Rowney, J. (2005). Sustainable development: lost meaning and opportunity. Journal of Business

Ethics, 60 (1), 17-27.

Feurer, R. & Chaharbaghi, K. (1995). Strategy formulation: a learning methodology. Benchmarking for

Quality Management and Technology, 2 (1), 38-55.

Fitzsimmons, J.A., Fitzsimmons, M.J. & Bordoloi, S.K (2014). Service management: Operations, strategy,

information technology. New York: McGraw Hill.

Page 20: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

104

Gemmel, P., Van Looy, B. & Van Dierdonck, R. (2013). Service management: An integrated approach.

Essex: Pearson.

Hambrick. D.C. & Fredrikson J.W. (2001). Are you sure you have a strategy? Academy of Management

Executive, 19 (4), 51-62.

Haugh, H.M. & Talwar, A. (2010). How do corporations embed sustainability across organizations. Academy

of Management Learning and Education, 9 (3), 384-396.

Heskett, J., Jones, T. & Loveman, G. (1994). Putting the service-profit chain to work. Harvard Business

Review, 72 (2), 164-174.

Hilton Worldwide. (2014, October 13). Hilton worldwide releases 2013/14 corporate responsibility report.

Retrieved from http://news.hiltonworldwide.com/index.cfm/news/hilton-worldwide-releases-

20132014-corporate-responsibility-report .

Horney, N. (1996). Quality and the role of human resources. Στο M.D. Olsen, R. Teare & E. Gummesson

(Eπιμ.), Service quality in hospitality organizations (σ. 69-115). London: Cassell.

Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2008). Exploring corporate strategy. New Jersey: Prentice Hall.

Johnston, R, Clark, R. & Shulver, M. (2012). Service operations management. Essex: Pearson Education.

McLaughlin, L.P. & Fitzsimmons, J.A.(1996). Strategies for globalizing service operations. International

Journal of Service Industry Management, 7 (4), 45-59.

Parasuraman, A. (1987). Customer- oriented corporate cultures are crucial to services marketing success.

Journal of Services Marketing, 1 (1), 39-46.

Porter, M. (1985). Competitive advantage. New York: The Free Press.

Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and

corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84 (12), 78-92.

Rummelt, R. (1980). The evaluation of business strategy. Στο W.F. Glueck, Business Policy and Strategic

Management. New York: Mc Graw Hill.

SAS. (n.d) Ανακτήθηκε από http://www.sasgroup.net/en/category/sustainability/

Valor, C. (2005). Corporate social responsibility and corporate citizenship: towards corporate accountability.

Business and Society Review, 110 (2), 191-212.

Whitaker B.W. (1994). Breaking the rules for better service. The Cornell H.R.A. Quarterly, 35 (4),18-22.

Wolfson, A., Dorith, T., Shiomo, M., Schermann, M. & Kremar, H. (2011). Better place: A case study of the

reciprocal relations between sustainability and service, Service Science, 3 (2), 172-181.

Δαμουλιάνου, Χ. (2013, 25 Αυγούστου). Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Καθημερινή. Ανακτήθηκε από

http://www.kathimerini.gr/496780/article/oikonomia/epixeirhseis/etairikh-koinwnikh-ey8ynh

Μπαμπινιώτη̋, Γ. (2005). Λεξικό τη̋ ελληνική̋ γλώσσα̋. Αθήνα.

Μπουραντά̋, Δ. (2002). Μάνατζμεντ: Θεωρητικό υπόβαθρο-σύγχρονε̋ πρακτικέ̋. Αθήνα: Εκδόσει̋ Μπένου.

Παπαδάκη̋, Β. (1999). Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνή̋ εμπειρία. Αθήνα: Εκδόσει̋

Μπένου.

Μάρκου, Α. (2015, 12 Μαΐου). Διεθνεί̋ βραβεύσει̋ τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋. Το Βήμα. Ανακτήθηκε από

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=703339

Χυτήρη̋, Λ. (2013). Μάνατζμεντ-Αρχέ̋ διοίκηση̋ επιχειρήσεων. Αθήνα: Φαίδιμο̋.

Page 21: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

105

Κριτήρια αξιολόγηση̋

Ερώτηση 1 Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντε̋ οι οποίοι καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μια̋ στρατηγική̋;

Απάντηση Για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική θα πρέπει αρχικά με σαφήνεια να ορίζει ποια είναι η μελλοντική

επιθυμητή κατάσταση στην οποία επιθυμεί να βρεθεί (όραμα), τι θέλει να κάνει η επιχείρηση (στόχοι) και πώ̋

θα αξιολογηθεί η πρόοδο̋ επίτευξη̋ των στόχων, δηλαδή με ποια κριτήρια. Έπειτα, η στρατηγική θα πρέπει

να εξετάζει αν αυτά τα οποία θέλει να κάνει η επιχείρηση μπορούν να γίνουν με βάση τι̋ συνθήκε̋ που

επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον τη̋ (π.χ. ανταγωνιστέ̋, διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών,

ανάγκε̋ πελατών) αλλά και με βάση τι̋ δυνατότητε̋ σε υλικού̋ και άυλου̋ πόρου̋ που διαθέτει εσωτερικά.

Η οργανωσιακή δομή, οι ανθρώπινοι πόροι, τα συστήματα προμηθευτών, οι διαδικασίε̋ είναι στοιχεία τα

οποία χρειάζεται να συμφωνούν με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ ακολουθούμενη̋ στρατηγική̋. Ακόμα και ειδικά για τι̋

επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώ̋ η έννοια τη̋ υπηρεσία̋ και η αξία η

οποία παρέχεται στου̋ πελάτε̋. Εξίσου σημαντικέ̋ είναι οι αξίε̋ τη̋ εταιρεία̋, οι οποίε̋ προσδιορίζουν το τι

επιτρέπεται να κάνει. Οι αξίε̋ πρέπει να είναι βασικό κομμάτι τη̋ ταυτότητα̋ και τη̋ στρατηγική̋ μια̋

εταιρεία̋.

Ερώτηση 2 Τι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πώ̋ δημιουργείται και με ποιου̋ τρόπου̋ μπορεί μια επιχείρηση

παροχή̋ υπηρεσιών να το διατηρεί;

Απάντηση Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφορά μια μοναδική δυνατότητα τη̋ εταιρεία̋. Επιτυγχάνεται όταν η

εταιρεία μπορεί να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό και να αναγνωρίζεται από του̋ πελάτε̋ τη̋.

Μάλιστα, δεν αρκεί για μια εταιρεία να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά θα πρέπει παράλληλα

να το διατηρεί, προκειμένου να ωφελείται για όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται.

Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ επιτυγχάνεται μέσω:

· Τη̋ τυποποιημένη̋ διαδικασία̋ παροχή̋ τη̋ υπηρεσία̋: Τυποποιημένη διαδικασία παροχή̋

τη̋ υπηρεσία̋ σημαίνει πω̋ η υπηρεσία θα παρέχεται με τον ίδιο ακριβώ̋ τρόπο από όλε̋ τι̋

μονάδε̋/υποκαταστήματα (αν υπάρχουν) και ότι δεν θα επηρεάζεται από συγκεκριμένε̋

συνθήκε̋ (επιτρέπονται μόνο οριακέ̋ προσαρμογέ̋). Αυτό είναι εφικτό στι̋ περιπτώσει̋

υπηρεσιών στι̋ οποίε̋ δεν εμπλέκεται ο πελάτη̋ ή όταν η σχέση με τον πελάτη τυποποιείται,

όπω̋ συμβαίνει στην περίπτωση των αλυσίδων ταχεία̋ εστίαση̋.

· Τη̋ τυποποίηση̋ τη̋ εκροή̋, η οποία επιτυγχάνεται όταν η επιχείρηση μπορεί ξεκάθαρα να

ορίσει το αποτέλεσμα τη̋ υπηρεσία̋ για του̋ πελάτε̋ τη̋ (π.χ. συντήρηση φωτοτυπικών

μηχανημάτων μια̋ επιχείρηση̋). Αν οι πελάτε̋ έχουν υψηλό βαθμό εμπλοκή̋ στην υπηρεσία

(κάτι που επηρεάζει τη διαδικασία παροχή̋ τη̋ λόγω π.χ. διαφορετικών αναγκών,

προτιμήσεων, συμπεριφορών), τότε η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ θα

πρέπει να βασιστεί στην τυποποίηση τη̋ εκροή̋/του αποτελέσματο̋ τη̋ υπηρεσία̋, όπω̋

συμβαίνει στην περίπτωση τη̋ παροχή̋ εκπαίδευση̋, όπου μπορεί να είναι σαφέ̋ ποιε̋

γνώσει̋ θα έχει αποκτήσει και ποιε̋ ικανότητε̋ αναμένεται να έχει αναπτύξει ένα̋ μαθητή̋

στο τέλο̋ ενό̋ μαθήματο̋.

Μια επιχείρηση είναι σε θέση να διατηρεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργώντα̋ εμπόδια

εισόδου σε νέου̋ ανταγωνιστέ̋ (όπω̋ είναι η διαφοροποίηση τη̋ προσφερόμενη̋ υπηρεσία̋ ή το μεγάλο —

ψυχολογικό κυρίω̋— κόστο̋ αλλαγή̋ παρόχου υπηρεσιών για έναν πελάτη κ.λπ.), διατηρώντα̋ διευρυμένη

πελατειακή βάση και δίνοντα̋ ιδιαίτερη σημασία σε παράγοντε̋ οι οποίοι είναι δύσκολο να αποτελέσουν

αντικείμενο μίμηση̋. Τέτοιοι παράγοντε̋ είναι:

· το ανθρώπινο δυναμικό,

· οι γνώσει̋ και οι ικανότητέ̋ του,

· η κουλτούρα και το οργανωσιακό κλίμα,

Page 22: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

106

· η φήμη τη̋ εταιρεία̋ και

· τα δίκτυα δημιουργία̋ αξία̋ (με συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋) τα οποία μπορεί μια

επιχείρηση να έχει αναπτύξει.

Ερώτηση 3 Ορίστε τη στρατηγική σε επίπεδο επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋ (business strategy) και περιγράψτε

συνοπτικά δύο υποδείγματα τα οποία βοηθούν στην επιλογή τη̋ κατάλληλη̋ στρατηγική̋ (αυτού του

τύπου).

Απάντηση Η στρατηγική σε επίπεδο επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋ δίνει απαντήσει̋ στο πώ̋ θα ανταγωνιστεί η

επιχείρηση, ποια προϊόντα ή υπηρεσίε̋ θα προσφέρονται, σε ποιε̋ αγορέ̋ θα κινηθεί, πώ̋ θα γίνει η

κατανομή των πόρων, ποια τεχνολογία και μέσα θα χρησιμοποιηθούν, ποιε̋ είναι οι πιθανέ̋ συνέργειε̋ κ.λπ.

Χρήσιμα βοηθήματα σε αυτό το επίπεδο στρατηγική̋ είναι το υπόδειγμα κύκλου ζωή̋ προϊόντο̋ και το

υπόδειγμα γενικών στρατηγικών.

Σύμφωνα με το πρώτο υπόδειγμα, επιλέγεται στρατηγική ανάλογα με το αν ένα προϊόν ή υπηρεσία

είναι, για παράδειγμα, στη φάση εισαγωγή̋, ανάπτυξη̋, ωρίμανση̋ ή παρακμή̋. Στη φάση εισαγωγή̋ οι

προσπάθειε̋ των στελεχών εστιάζουν στη διατήρηση τη̋ αρχικά μικρή̋ αγορά̋, στη διατήρηση των

χαρακτηριστικών ποιότητα̋ που ικανοποιούν τι̋ ανάγκε̋ των πελατών και στη διασφάλιση καλή̋

χρηματοοικονομική̋ κατάσταση̋ τη̋ εταιρεία̋. Στη φάση ανάπτυξη̋, τα στελέχη επικεντρώνονται στη

διατήρηση και στην ανάπτυξη τη̋ αγορά̋, στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ και στη βελτίωση

τη̋ διανομή̋, ενέργειε̋ που θα βοηθήσουν την εταιρεία να ανταποκρίνεται στι̋ αλλαγέ̋ τη̋ αγορά̋. Στη

φάση τη̋ ωρίμανση̋ ο ανταγωνισμό̋ είναι έντονο̋ και επομένω̋ καταβάλλονται προσπάθειε̋ από τα

στελέχη για την περαιτέρω βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ μέσω ενεργειών μάρκετινγκ, μείωση̋ του

κόστου̋ και βελτίωση̋ των σχέσεων με του̋ πελάτε̋ και του̋ προμηθευτέ̋. Τέλο̋, στη φάση τη̋ παρακμή̋,

δεδομένου ότι οι πελάτε̋ είναι ευαίσθητοι σε θέματα κόστου̋ και ποιότητα̋, γίνονται προσπάθειε̋ για τη

χαμηλότερη δυνατή τιμή αλλά την καλύτερη δυνατή ποιότητα, την εντατικοποίηση του μάρκετινγκ και την

ανάπτυξη ειδικών σχέσεων με του̋ πελάτε̋.

Σύμφωνα με το δεύτερο υπόδειγμα το οποίο προτάθηκε από τον Michael Porter, οι επιχειρήσει̋

οφείλουν πρώτα να κατανοήσουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο του̋ και έπειτα να προσδιορίσουν τι̋

περιοχέ̋ όπου μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη

στρατηγικών:

· Η στρατηγική ηγεσία̋ κόστου̋ (cost leadership): Με τη στρατηγική αυτήν τα στελέχη

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τι̋ πωλήσει̋ μέσω τη̋ χαμηλή̋ τιμή̋ διάθεση̋.

· Η στρατηγική διαφοροποίηση̋ (differentiation strategy): Η επιχείρηση επιδιώκει να

διαφοροποιηθεί από του̋ ανταγωνιστέ̋ και να αποκτήσει υπεροχή απέναντί του̋ ω̋ προ̋

συγκεκριμένα κριτήρια όπω̋: ποιότητα, εύρο̋ υπηρεσιών, δίκτυο διανομή̋, επωνυμία,

εξυπηρέτηση πελατών, τεχνολογία κ.α.

· Η στρατηγική εστίαση̋ (focus strategy): Τα στελέχη τα οποία ακολουθούν τη στρατηγική

εστίαση̋ επιδιώκουν να κατακτήσουν ένα μικρό μερίδιο τη̋ αγορά̋ και σε αυτό να

υπερτερήσουν έναντι των ανταγωνιστών, συνδυάζοντα̋ χαμηλό κόστο̋ και διαφοροποίηση.

Ερώτηση 4 Ποιου̋ παράγοντε̋ θα λαμβάνατε υπόψη σα̋ για να σχεδιάσετε μια στρατηγική ποιότητα̋ υπηρεσιών;

Απάντηση Οι βασικοί παράγοντε̋ μια̋ τέτοια̋ στρατηγική̋ είναι:

· ο πελάτη̋

· ο εργαζόμενο̋

· η μέτρηση τη̋ ποιότητα̋

Τα βήματα μια̋ τέτοια̋ στρατηγική̋ βελτίωση̋, δηλαδή οι ενέργειε̋ στι̋ οποίε̋ πρέπει να προβεί η

ηγεσία μια̋ επιχείρηση̋ παροχή̋ υπηρεσιών, είναι τα ακόλουθα :

Page 23: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

107

· Να προσδιοριστεί ο πελάτη̋ ή οι ομάδε̋ πελατών στου̋ οποίου̋ απευθύνεται ή εξυπηρετεί.

Ποιο̋ είναι (δημογραφικά χαρακτηριστικά), ποιε̋ απαιτήσει̋ και προσδοκίε̋ έχει.

· Να καθοριστούν στόχοι, να αναπτυχθεί πολιτική παροχή̋ υπηρεσιών και να καταγραφούν

βασικά πρότυπα εξυπηρέτηση̋ (παροχή̋ ποιοτικών υπηρεσιών) ανάλογα με το ποιο̋ είναι ο

πελάτη̋.

· Να εφαρμοστούν συστήματα και διαδικασίε̋ παραγωγή̋ και παροχή̋ των υπηρεσιών τα

οποία θα επιτρέπουν στου̋ υπαλλήλου̋ εξυπηρέτηση̋ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε̋, να

παίρνουν αποφάσει̋ και να αναπτύσσουν εξατομικευμένη σχέση εξυπηρέτηση̋ με τον

πελάτη.

· Να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν συστήματα και πρακτικέ̋ διοίκηση̋ ανθρώπινων

πόρων τα οποία θα δημιουργήσουν ικανού̋, υπεύθυνου̋ και ικανοποιημένου̋ εργαζομένου̋,

οι οποίοι με τη σειρά του̋ θα φροντίσουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση

των πελατών. Οι πρακτικέ̋ αυτέ̋ θα πρέπει να αφορούν την επιλογή, πρόσληψη, εκπαίδευση,

αξιολόγηση, επίβλεψη, παρακίνηση, ανταμοιβή και συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη

αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων ποιότητα̋.

· Να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν συστήματα παρακολούθηση̋, μέτρηση̋ και βελτίωση̋

τη̋ ποιότητα̋ υπηρεσιών (π.χ. δείκτε̋ και ερωτηματολόγια για έλεγχο ικανοποίηση̋ των

πελατών).

Ερώτηση 5 Τι σημαίνει βιωσιμότητα και ποιε̋ προκλήσει̋ συνεπάγεται για τι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών;

Απάντηση Στι̋ κοινωνικέ̋ επιστήμε̋ η βιωσιμότητα σχετίζεται με την πολυδιάστατη και μακροχρόνια διατήρηση τη̋

ευημερία̋. Η βιωσιμότητα έχει τρει̋ βασικέ̋ διαστάσει̋: α) την περιβαλλοντολογική, β) την οικονομική και

γ) την κοινωνική. Η περιβαλλοντολογική διάσταση εστιάζει στον περιορισμό τη̋ ανθρώπινη̋ επίδραση̋ και

στη βελτίωση των οικοσυστημάτων μέσω τη̋ ορθή̋ διαχείριση̋ του περιβάλλοντο̋ και των φυσικών πόρων.

Η οικονομική διάσταση αναφέρεται σε εκείνε̋ τι̋ πρακτικέ̋ και τι̋ ενέργειε̋ οι οποίε̋ γίνονται από τι̋

σημερινέ̋ γενιέ̋ ώστε οι γενιέ̋ του μέλλοντο̋ να μπορούν να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο πλούτου και

ευημερία̋. Η δε κοινωνική διάσταση τη̋ βιωσιμότητα̋ σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την

παγκόσμια φτώχεια, την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δύναμη των επιχειρήσεων και τι̋ δράσει̋ των πολιτών.

Όσον αφορά τι̋ επιχειρήσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών, όλε̋ οι διαστάσει̋ τη̋ βιωσιμότητα̋ είναι

συστατικά στοιχεία για τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και την οργανωσιακή αριστεία (η οποία δεν

περιορίζεται μόνο εσωτερικά στην επιχείρηση αλλά σχετίζεται και με την οργανωσιακή επίδραση στην

κοινωνία). Η ενσωμάτωση τη̋ βιωσιμότητα̋ στη στρατηγική των επιχειρήσεων παροχή̋ υπηρεσιών μπορεί

να ενθαρρύνεται τόσο από οικονομική (είναι δεδομένη η προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα και

υπηρεσίε̋ φιλικέ̋ προ̋ το περιβάλλον αλλά και η θετική επίδραση στην εικόνα τη̋ επιχείρηση̋) όσο και από

νομική (λόγω κάποια̋ νομική̋ διάσταση̋) ή διοικητική πλευρά (π.χ. λόγω τη̋ υιοθέτηση̋ κάποιου προτύπου

ποιότητα̋ ISO). Βιωσιμότητα στι̋ υπηρεσίε̋ σημαίνει παροχή δυνατότητα̋ στου̋ χρήστε̋ των υπηρεσιών να

απολαμβάνουν αξία από τη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίε̋ αυτέ̋ σχεδιάζονται,

αναπτύσσονται και παρέχονται ελαχιστοποιώντα̋ ή μηδενίζοντα̋ τι̋ (μη επιθυμητέ̋) επιπτώσει̋ στην

κοινωνία και στο περιβάλλον

Ω̋ προ̋ τη βιωσιμότητα, επομένω̋, οι επιχειρήσει̋ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ορισμένε̋

προκλήσει̋, όπω̋ είναι: α) η εσωτερικοποίηση των εξωτερικών επιδράσεων, η βελτίωση στη χρήση των

πόρων και στη διαχείριση των αποβλήτων αυξάνοντα̋ παράλληλα τι̋ πρωτοβουλίε̋ του̋ για την ευδαιμονία

του προσωπικού του̋ και τη̋ κοινωνία̋ γενικότερα και σχεδιάζοντα̋ και παράγοντα̋ καινοτομικά προϊόντα

και υπηρεσίε̋ που μετασχηματίζουν τον τρόπο ζωή̋ προ̋ το καλύτερο, β) οι δομικέ̋ και συμπεριφορικέ̋

αλλαγέ̋ οι οποίε̋ απαιτούνται και που θα επιτρέψουν τον προσανατολισμό σε έναν νέο τρόπο λειτουργία̋

και γ) η ανάπτυξη ενό̋ οράματο̋ βιώσιμη̋ ανάπτυξη̋ από το οποίο θα απορρέει μια νέα αντίληψη για την

επιχείρηση και τον ρόλο τη̋ στον κόσμο, στο πλαίσιο τη̋ αλληλεξάρτηση̋ του φυσικού, οικονομικού,

κοινωνικού, τεχνολογικού και οργανωσιακού συστήματο̋.

Page 24: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

108

Ερώτηση 6 Με βάση ποια κριτήρια μπορεί να γίνει αξιολόγηση τη̋ στρατηγική̋;

Απάντηση Το τελευταίο στάδιο τη̋ στρατηγική̋ διοίκηση̋ είναι η αξιολόγηση τη̋ στρατηγική̋. Ο όρο̋ «αξιολόγηση»

χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αξία, την απόδοση/επίδοση ενό̋ αντικειμένου/υποκειμένου με βάση

συγκεκριμένα κριτήρια. Πρόκειται λοιπόν για μια συστηματική διαδικασία κριτική̋ ανάλυση̋, η οποία

αποφαίνεται για την ποιότητα του αξιολογούμενου αντικειμένου ή υποκειμένου, τη̋ οποία̋ τα αποτελέσματα

προκύπτουν από μια εμπεριστατωμένη διαδικασία με τη χρήση εμπειρικών ποιοτικών και ποσοτικών

στοιχείων. Στην περίπτωση τη̋ στρατηγική̋ τα στελέχη διαπιστώνουν το αν και σε ποιο βαθμό η στρατηγική

η οποία ακολουθείται αποδίδει (μέσω τη̋ μέτρηση̋ τη̋ απόδοση̋), εξετάζονται οι αλλαγέ̋ στο εξωτερικό και

εσωτερικό περιβάλλον τη̋ επιχείρηση̋ και αποφασίζονται διορθωτικέ̋ ενέργειε̋ (αν και όπου χρειάζονται).

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η αξιολόγηση χρειάζεται να εκτελείται με τη σωστή

συχνότητα σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από μέγεθο̋ ή είδο̋. Όταν εκτελείται πολύ συχνότερα από ό,τι

πρέπει, ενδέχεται να δημιουργεί δυσαρέσκεια και πίεση. Αν πάλι εκτελείται σπάνια, υπάρχει μεγάλο̋

κίνδυνο̋ η εταιρεία να αποτύχει να διαγνώσει προβληματικά σημεία έγκαιρα και να επηρεαστεί αρνητικά η

απόδοση και εντέλει η ανταγωνιστικότητά τη̋. Είναι επομένω̋ ορθό η αξιολόγηση τη̋ στρατηγική̋ να

γίνεται συστηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται τόσο από παράγοντε̋ σχετικού̋

με την εταιρεία, του̋ στόχου̋ του̋ οποίου̋ επιδιώκει και τι̋ δομέ̋ τη̋ αλλά και από τι̋ εξελίξει̋ στο

εξωτερικό τη̋ περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια τη̋ αξιολόγηση̋, πέρα από τι̋ τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋,

χρειάζεται τα στελέχη να αμφισβητούν δημιουργικά εξίσου του̋ στόχου̋, τα σχέδια επίτευξή̋ του̋, τι̋ αξίε̋

και τα κριτήρια αξιολόγηση̋ και να αναζητούν εναλλακτικέ̋ λύσει̋ και σενάρια.

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορε̋ προσεγγίσει̋ αξιολόγηση̋ τη̋ στρατηγική̋, π.χ. το

STAIR model, οι οποίε̋ εστιάζουν σε κριτήρια όπω̋ είναι:

· η εφικτότητά τη̋ (ω̋ προ̋ του̋ πόρου̋ τη̋ επιχείρηση̋),

· η συμφωνία τη̋ (με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον),

· η ανάπτυξη και διατήρηση ενό̋ ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋,

· η συνέπειά τη̋ (με του̋ στόχου̋ τη̋ επιχείρηση̋),

· η αποδοχή τη̋ (από το ανθρώπινο δυναμικό τη̋ επιχείρηση̋),

· η απλότητά τη̋,

· η χρονική τη̋ καταλληλότητα.

Αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει κατανοητό είναι πω̋ δεν υπάρχει ένα και μοναδικό σύστημα

αξιολόγηση̋ στρατηγική̋. Κάθε επιχείρηση έχει τι̋ ιδιαιτερότητέ̋ τη̋ και επομένω̋ αντίστοιχα θα πρέπει να

διαμορφώνεται και το σύστημα αξιολόγηση̋ (π.χ. με βάση το μέγεθο̋, του̋ στόχου̋, τα δομικά τη̋ στοιχεία).

Η συνεργασία των τμημάτων κατά την εφαρμογή τη̋ αξιολόγηση̋ τη̋ στρατηγική̋, η απλότητα του

συστήματο̋ (η πολυπλοκότητα δημιουργεί ενίοτε δυσκολίε̋), η ανάπτυξη κατάλληλη̋ κουλτούρα̋ η οποία

θα ευνοεί και θα προάγει την αξιολόγηση, η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν (οι

κατάλληλε̋ πληροφορίε̋ να πηγαίνουν στα κατάλληλα άτομα), το κόστο̋ τη̋ αξιολόγηση̋ και η σύνδεσή

τη̋ με του̋ στόχου̋ ώστε να αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα τη̋ επιχείρηση̋ είναι στοιχεία τα οποία θα

καθορίσουν την αποτελεσματικότητα ενό̋ συστήματο̋ αξιολόγηση̋ τη̋ στρατηγική̋

Ερώτηση 7 Πότε είναι σκόπιμο να ακολουθούνται στρατηγικέ̋ άμυνα̋ και ποιε̋ είναι αυτέ̋ οι στρατηγικέ̋;

Απάντηση Οι στρατηγικέ̋ άμυνα̋ (defensive strategies) ακολουθούνται από επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ έχουν προβλήματα

αποδοτικότητα̋ και αποτελεσματικότητα̋ ή επιθυμούν να περιορίσουν τι̋ δραστηριότητέ̋ του̋. Διαρκούν ω̋

τρία χρόνια για να αντιμετωπιστεί μια δύσκολη κατάσταση. Αυτέ̋ είναι οι παρακάτω:

· Κοινέ̋ επιχειρηματικέ̋ συνεργασίε̋ (joint ventures), δημιουργούνται από δύο ή πιο πολλέ̋

επιχειρήσει̋ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκμεταλλευτούν μια

ευκαιρία.

Page 25: Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών · 85 Κεφάλαιο 3 Στρατηγική υπηρεσιών Σύνοψη Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου

109

· Ανόρθωση (retrenchment), η επιχείρηση προσπαθεί να μειώσει το κόστο̋ λειτουργία̋ τη̋

μέσω περιορισμού δραστηριοτήτων προκειμένου να αντισταθμίσει τα πολύ χαμηλά τη̋

κέρδη.

· Αποεπένδυση (divestiture), η επιχείρηση πωλεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων τη̋

· Εκποίηση (liquidation), η επιχείρηση ρευστοποιεί τα περιουσιακά τη̋ στοιχεία στην παρούσα

αξία του̋.

· Συνδυασμό̋ (combination), η επιχείρηση ακολουθεί έναν συνδυασμό στρατηγικών