ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΕΚ...

5
ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014 Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Σελίδα 1 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α’ Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως εξοπλισμός εργασίας ορίζεται κάθε εργαλείο, μηχανή, συσκευή ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. Κατά τη λειτουργία του ο εξοπλισμός μπορεί να δημιουργεί γύρω του μια επικίνδυνη ζώνη και κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται εξολοκλήρου ή εν μέρει στη ζώνη αυτή θεωρείται εκτεθειμένος σε κίνδυνο. Ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος, και να συντηρείται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίζονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Transcript of ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΕΚ...

Page 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014 Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014

Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Σελίδα 1

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013

ΕΞΑΜΗΝΟ: Α’ Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος

Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως εξοπλισμός εργασίας ορίζεται κάθε εργαλείο, μηχανή, συσκευή ή

εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. Κατά τη λειτουργία του

ο εξοπλισμός μπορεί να δημιουργεί γύρω του μια επικίνδυνη ζώνη και κάθε

εργαζόμενος που βρίσκεται εξολοκλήρου ή εν μέρει στη ζώνη αυτή θεωρείται

εκτεθειμένος σε κίνδυνο. Ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση κάθε

εργαζομένου θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή

κατάλληλα προσαρμοσμένος, και να συντηρείται κατάλληλα, ώστε να

εξασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων. Όταν αυτό δεν είναι

δυνατό, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίζονται στο ελάχιστο οι

κίνδυνοι.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Page 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014 Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014

Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Σελίδα 2

Page 3: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014 Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014

Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Σελίδα 3

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο εργοδότης κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να λαμβάνει

υπόψη του:

● Τις ειδικές συνθήκες στην επιχείρηση & τα χαρακτηριστικά της εργασίας.

● Τους κινδύνους που υπάρχουν στην επιχείρηση

● Τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν

● Τη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας.

Ο εξοπλισμός εργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες

προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος 395/94. Αν εγκυμονεί ιδιαίτερους

κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, θα πρέπει να

συντηρείται από ειδικά εκπαιδευμένους εργαζόμενους.

Page 4: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014 Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014

Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Σελίδα 4

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τους εξοπλισμούς εργασίας είναι:

● Συστήματα χειρισμού και ελέγχου: να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα και

εργονομικά τοποθετημένα, να μην έχουν κίνδυνο ακούσιων χειρισμών και

σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης να μη δημιουργούνται επικίνδυνες

καταστάσεις.

● Διατάξεις ασφαλείας και προστασίας: θα πρέπει να είναι ανθεκτικής

κατασκευής, να μην παρακωλύουν τις εργασίες και τη συντήρησή τους και

να μπορούν να παρακαμφθούν ή να αχρηστευθούν γρήγορα.

● Κατάλληλος φωτισμός και εύκολα κατανοητά συστήματα συναγερμού

● Προστασία από την έκθεση, άμεση ή έμμεση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η διάταξη του εξοπλισμού εργασίας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε:

● να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τα μηχανήματα για κυκλοφορία

ανθρώπων και υλικών

● ο χώρος του χειριστή να μη βρίσκεται μέσα σε διάδρομο κυκλοφορίας

● να διατίθενται πάγκοι και τροχήλατα ντουλάπια για εργαλεία, ώστε να

ελαχιστοποιούνται οι αναγκαίες κινήσεις του χειριστή, και να μην

υπάρχουν σκόρπια εργαλεία

● τα άχρηστα υλικά να συσσωρεύονται σε ειδικά δοχεία ή χώρους

● να αποφεύγονται πρόχειρες κατασκευές για χρήση τους ως καθίσματα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας περιλαμβάνουν:

Τη σωστή και απλή επισήμανση όλων των εργασιακών χώρων και

Κανόνες Απαγορεύσεων

Την ύπαρξη Οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου

Απαγωγή διαφόρων παραγόντων (αέρια, ατμοί, σωματίδια κλπ). Στους

χώρους όπου παράγονται αέρια, ατμοί, σωματίδια και διάφορες σκόνες,

πρέπει να απάγονται ή να κατακρατούνται με κατάλληλα μέσα (π.χ.

εργαστηριακοί απαγωγοί).

Επαρκή θερμομόνωση των χώρων εργασίας.

Page 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014 Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013 - 2014

Ειδ.: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Σελίδα 5

Καθαρισμό των επιφανειών δαπέδων, τοίχων κλπ ώστε να επιτυγχάνονται

οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Σύστημα αποχέτευσης, θα πρέπει να είναι πυράντοχα και κατάλληλα για

τις διάφορες εργασιακές συνθήκες.

Τοίχους που πρέπει να πληρούν διάφορους όρους ασφάλειας.

Στέγες και οροφές που πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα, να

καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια και ασφάλεια.

Τέλος τους Εργονομικούς παράγοντες

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

Μέτρα ατομικής προστασίας: ως μέτρο ατομικής προστασίας νοείται κάθε

εξοπλισμός που ο εργαζόμενος θα πρέπει να τον φορά ή να τον φέρει κατά τη

διάρκεια της εργασίας του για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους

κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή

εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.

Τα μέτρα ατομικής προστασίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι

κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν με συλλογικά μέτρα προστασίας, τεχνικά

μέτρα ή διαδικασίες οργάνωσης εργασίας. Θα πρέπει επίσης:

● να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις

● να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που σχεδιάζονται και η χρήση τους

να μη συνεπάγεται νέους κινδύνους

● να προσαρμόζονται στο χρήστη

● να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα

με τις οδηγίες του κατασκευαστή

● να χορηγούνται δωρεάν από τον εργοδότη και να προορίζονται για

ατομική χρήση

● να καθαρίζονται, να συντηρούνται και να φυλάσσονται κατάλληλα κάτω

από συνθήκες υγιεινής

● να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης

● σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να χρησιμοποιούνται περισσότερα

του ενός και να παρουσιάζουν συμβατότητα μεταξύ τους.