Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ....

of 94 /94
Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr/ Ιστορία Δ΄- Ενότητα 3η - Μάθημα 31 ο : ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο ΄΄ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.1

Embed Size (px)

Transcript of Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ....

Page 1: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής

http://xristx.blogspot.gr/

Ιστορία Δ΄- Ενότητα 3η - Μάθημα 31ο :

΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο ΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.1

Page 2: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

38

Την άνοιξη του 334 π.Χ. ο Μ. Αλέξανδρος με 35.000 στρατό…

Το 333 π.Χ…

Ο Μ. Αλέξανδρος διέλυσε το στόλο του και συνέχισε την κατάκτηση της Ασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Ο Μ. Αλέξανδρος...

… έκανε συνέδριο στηνΚόρινθο.

… ορίστηκε αρχηγός τηςεκστρατείας κατά των Περσών.

… άρχισε τις προετοιμασίες.

… πέρασαντον

Ελλήσποντο κι έφτασαν στην

Τροία.

… τίμησετον Αχιλλέα.

Οι Πέρσες ανησύχησαν.

Οι σατράπες συγκέντρωσαν δυνάμεις

στο Γρανικό ποταμό.

Στη μάχη στο Γρανικό ποταμό (334 π.Χ.)

νίκησε ο Μ. Αλέξανδρος.

Οι Πέρσες υποχώρησαν.

Οι ελληνικές πόλεις της Μ.

Ασίας υποδέχονται το Μ. Αλέξανδρο.

… ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείοςο Γ’ αντιμετωπίζει το Μ.Αλέξανδρο στην Ισσό.

Νικητής ο Μ. Αλέξανδρος. Άνοιξε ο δρόμος στην Ασία.

Δεν καταδιώκει το Δαρείο. Προχωρά προς τη Φοινίκη και την Αίγυπτο.

Οι Αιγύπτιοι τον υποδέχονται με τιμές.

Στις εκβολές του Νείλου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια

(μεγάλη ανάπτυξη).

Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.2

Page 3: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Κεθάλαιο 31

Ο Μ. Αλέξανδπορ καηαλαμβάνει ηη Μ. Αζία και ηηνΑίγςπηο

Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο ην πήγε θαη πνιέκεζε ηνπο Πέξζεο κε

πνιύ ζηξαηό. Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο λίθεζε ηνπο Πέξζεο ζην Γπανικό

ποηαμό.

Τν ν Μέγαο Αιέμαλδξνο πνιέκεζε θαη λίθεζε ην βαζηιηά Γαπείο

ηνλ ΄Γ ζηελ Ιζζό.

Μεηά ν Μέγαο Αιέμαλδξνο πήγε ζηε Φοινίκη θαη ηελ Αίγςπηο θαη

έθηηαμε κηα κεγάιε θαη δπλαηή πόιε ηελ Αλεξάνδπεια.

eva-edu

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.3

Page 4: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

31ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο Μ.Αλέξανδρος καταλαµβάνει τη Μ.Ασία και την Αίγυτο

Η α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α τ ο υ Μ . Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υΗ α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α τ ο υ Μ . Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υΗ α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α τ ο υ Μ . Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υΗ α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α τ ο υ Μ . Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ « Στον Πατέρα µου χρωστώ το Ζείν, στον ∆ιδάσκαλό µου το Ευ Ζείν»

Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 356 .Χ. στην Πέλλα, ρωτεύουσα του µακεδονικού κράτους. Γιος του Φίλιου του Β’ και της Ολυµιάδος. Σε ηλικία 16 χρονών και ενώ ο ατέρας του έλειε στο Βυζάντιο, κατέστειλε µια εξέγερση Θρακών. Κατά την µάχη της Χαιρώνειας, το 338 .Χ., ο Φίλιος συνέτριψε τις ενωµένες δυνάµεις Αθηναίων και Θηβαίων, µε τον Αλέξανδρο εικεφαλής του ιικού. Μετά αό την ήττα των Αθηναίων ήγε στην Αθήνα ως αντιρόσωος του ατέρα του.Ανέλαβε αρχηγός των Μακεδόνων σε ηλικία µόλις 20 ετών. Το ύψος του Μέγα Αλέξανδρου ήταν µόλις 1.40µ

Ερωτήµατα

1. Ποιος ανέλαβε να ραγµατοοιήσει το σχέδιο του Φίλιου του Β’;2. Τι γνωρίζεις για το Μέγα Αλέξανδρο;3. Πώς ξεκίνησε την εκστρατεία του ο Μ.Αλέξανδρος;4. Αό οια µέρη έρασε ο µακεδονικός στρατός και οιους

αντιµετώισε στο έρασµά του;5. Πώς υοδέχτηκαν το Μέγα Αλέξανδρο οι Αιγύτιοι;

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.4

Page 5: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Μια µέρα ο Φιλόνικος, ένας Θεσσαλός έµορος αλόγων, έφερε στον Φίλιο ένα εκληκτικό άλογο για να του το ουλήσει. Η τιµή του αλόγου ήταν 13 τάλαντα (ερίου 400 κιλά Ασήµι). Ο Φίλιος ενθουσιάστηκε αό το άλογο αλλά διαίστωσε ότι αυτό ήταν ατίθασο, µε αοτέλεσµα να θυµώσει.

Ο Αλέξανδρος (σε ηλικία 13 ετών) στοιχηµάτισε την αξία του αλόγου µε τον ατέρα του, δηλώνοντας ότι αυτός µορεί να το καβαλήσει. Είχε αρατηρήσει ότι το άλογο φοβόταν τη σκιά του και το γύρισε ρος τον ήλιο. Για τα εόµενα 20 χρόνια ήταν αχώριστοι.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.5

Page 6: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Μέγας Αλέξανδρος

(356 – 323 π.Χ.)

•Γιος του Φιλίππου Β’ και της Ολυμπιάδας.

•Ανέβηκε στο θρόνο

της Μακεδονίας το 336 π.Χ.

μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

•Είχε λάβει

στρατιωτική αγωγή, αλλά και σημαντική

πνευματική παιδεία από το φιλόσοφο Αριστοτέλη.

•Θέλησε να συνεχίσει την εκστρατεία που σχεδίαζε

ο πατέρας του εναντίον των Περσών.

•Συγκάλεσε το 336 π.Χ.

νέο συνέδριο στην Κόρινθο, όπου οι Έλληνες τον

ανακήρυξαν αρχιστράτηγο.

Μάχη στο Γρανικό ποταμό

334 π.Χ.

Ο Μ. Αλέξανδρος συγκέντρωσε 30.000

στρατιώτες, 5.000 ιππείς και 150 πλοία

για την εκστρατεία του.

Από τον Ελλήσποντο περνάει στην Ασία.

Οι Πέρσες ανησυχούν και συγκεντρώνουν

το στρατό τους (500.000) στο Γρανικό ποταμό.

Στη μάχη που ακολούθησε

βγήκε νικητής ο Αλέξανδρος.

Στις ελληνικές πόλεις

Της Ιωνίας παραχώρησε αυτονομία.

Μάχη στην Ισσό

333 π.Χ.

Ο Δαρείος Γ’ συγκέντρωσε

μεγάλες δυνάμεις και αντιμετώπισε τους Μακεδόνες

στην πεδιάδα της Ισσού.

Ο Αλέξανδρος νίκησε και πάλι.

Ο Δαρείος

τράπηκε σε φυγή και έτσι γλίτωσε την αιχμαλωσία.

Αίγυπτος

Ο Αλέξανδρος προχώρησε νότια

στην Αίγυπτο το 332 π.Χ.

Οι Αιγύπτιοι τον δέχτηκαν

ως ελευθερωτή και τον ανακήρυξαν διάδοχο των φαραώ.

Το 331 π.Χ.

ίδρυσε την πόλη Αλεξάνδρεια

κοντά στον ποταμό Νείλο.

Μετά την κατάληψη

της Αιγύπτου ο περσικός στόλος έμεινε χωρίς βάσεις

και διαλύθηκε.

Κεφ. 31

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.6

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
Σταυροπούλου Δήμητρα
Page 7: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.7

Page 8: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΥΝΥΜΟ:_______________________________________ 6/3/2013

1. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση.

Α. Ήταν δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου:

α. ο Σωκράτης β. ο Θουκυδίδης γ. ο Αριστοτέλης

Β. Έτσι λέγεται το ποτάµι που διασχίζει την Αίγυπτο:

α. Ευφράτης β. Νείλος γ. Γρανικός

Γ. Πρότυπο στρατιώτη ο Μ. Αλέξανδρος θεωρούσε:

α. τον Αχιλλέα β. τον πατέρα του γ. τον Οδυσσέα

Δ. Ο Μ. Αλέξανδρος ίδρυσε στην Αίγυπτο την:

α. Ισσό β. Ασία γ. Αλεξάνδρεια

Ε. Το συµβούλιο των ελληνικών πόλεων που κάλεσε ο Μ. Αλέξανδρος

έγινε στην:

α. Αθήνα β. Κόρινθο γ. Σπάρτη

2. Κάνω την αντιστοίχιση.

3. Τι ήταν ο γόρδιος δεσµός και πώς τον

έλυσε ο Μ. Αλέξανδρος;

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Παλάνης Αθανάσιος

Τροία Η πρώτη µάχη το Μ. Αλεξάνδρου

µε τους Πέρσες.

Ισσός Εκεί τίµησε τον Αχιλλέα ο

Αλέξανδρος

Γρανικός Πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος.

Αλεξάνδρεια Χώρα του Νείλου

Αίγυπτος Μάχη στην οποία νίκησε ο

Αλέξανδρος το 333 π.Χ.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.8

Page 9: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

O M. Αλέξανδρος καταλαµβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο.

Αλέξανδρος.

• Έγινε πολύ νέος βασιλιάς

• Είχε πολλές ικανότητες

• Έκανε συνέδριο στην Κόρινθο, όπου οι αντιπρόσωποι των

ελληνικών πόλεων τον όρισαν αρχηγό.

• Άρχισε τις προετοιµασίες για τη µεγάλη εκστρατεία.

Άνοιξη 334π.Χ.

Αλέξανδρος

• Με 35.000 στρατό πέρασε τον Ελλήσποντο

• Στην Τροία τίµησε ξεχωριστά τον Αχιλλέα

Πέρσες

• Ανησύχησαν και αποφάσισαν να τον σταµατήσουν

Μάχες

Στο Γρανικό 334π.Χ.

• Οι σατράπες συγκέντρωσαν τις δυνάµεις τους στο Γρανικό

• Κέρδισε ο Αλέξανδρος και οι Πέρσες υποχώρησαν στο

εσωτερικό της χώρας τους

• Οι Έλληνες της Μ. Ασίας τον υποδέχτηκαν ως ελευθερωτή

• Ο Αλέξανδρος προχώρησε βαθύτερα στο Περσικό κράτος

Στην Ισσό 333π.Χ.

• Ο βασιλιάς Δαρείος παρατάχθηκε στην Ισσό -333π.Χ.

• Νικητής και πάλι ο Αλέξανδρος

• Ανοικτός ο δρόµος προς την Ασία

Κινήσεις του Αλέξανδρου

• Αντί να συνεχίσει να καταδιώκει τον Δαρείο συνέχισε προς

τη Φοινίκη και µετά προς την Αίγυπτο

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.9

Page 10: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

• Η χώρα του Νείλου µε τις Πυραµίδες τράβηξε το

ενδιαφέρον του

• Οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν µε τιµές και τον ονόµασαν

Φαραώ

• Στις εκβολές του Νείλου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, η οποία

γρήγορα γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη

• Έχοντας καταλάβει αυτές τις περιοχές, ένιωσε ασφαλής,

διέλυσε το στόλο του και συνέχισε την κατάκτηση της Ασίας.

Πέννυ Θεοδωρούδη

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.10

Page 11: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

e-paidi.gr

ΙΣΤΟΡΙ Α Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο

Όνομα: ________________

Ημερομηνία: _________________

«Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗ Μ. ΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ»

Ερωτήσεις κατανόησης

Για ποιο λόγο ο Αλζξανδροσ ζκανε νζο ςυνζδριο ςτην Κόρινθο; Σι αποτζλεςμα είχε;

Πότε ξεκίνηςε η εκςτρατεία; Ποια πορεία ακολοφθηςε; Σι ζκανε ςτην Σροία;

Ποφ ζγινε η πρώτη μάχη; Ποιοσ ήταν ο νικητήσ;

Πώσ δζχτηκαν οι ελληνικζσ πόλεισ τησ Μ. Αςίασ τον Αλζξανδρο;

Σι ζγινε ςτη μάχη ςτην Ιςςό;

Ποια πορεία ακολοφθηςε μετά;

Πώσ δζχτηκαν οι Αιγφπτιοι τον Αλζξανδρο; Ποια πόλη ίδρυςε;

Σι κίνηςη ζκανε μετά;

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.11

Page 12: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

e-paidi.gr

1η ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ

• Σην εποχή τησ εκςτρατείασ τουΑλζξανδρου, βαςιλιάσ τωνΠερςών ήταν ο Δαρείοσ Γ’ οΚοδομάνοσ. Σο περςικό κράτοσπερνοφςε περίοδο κρίςησ.

2η ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ

• τη Μακεδονία ο Αλζξανδροσάφηςε αντικαταςτάτη του τονΑντίπατρο.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.12

Page 13: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος

καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και

την Αίγυπτο

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού

Ενότητα 31

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.13

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
apmarkakis.weebly.com
Page 14: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Μετά το θάνατο του πατέρα του, ΦιλίππουΒ΄, ο Μ. Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο

της Μακεδονίας πολύ νέος

Σαν συνέχεια του έργου και του οράματοςτου πατέρα του, οργάνωσε νέο συνέδριο στην Κόρινθο, στο οποίο ορίστηκε από

όλους αρχηγός

Έτσι άρχισαν οι προετοιμασίες για τημεγάλη εκστρατεία

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.14

Page 15: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.15

Page 16: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Το 334 π. Χ. ο Μ. Αλέξανδρος και 35000

στρατιώτες πέρασαν τον Ελλήσποντο κι

έφτασε στην Τροία, όπου τίμησε τον ήρωα

Αχιλλέα, μια και ήθελε από μικρός να του

μοιάσει και να γραφτεί κι αυτός στην

ιστορία

Οι Πέρσες ανησύχησαν και θέλησαν να

σταματήσουν την πορεία του

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.16

Page 17: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Η πρώτη μάχη του στρατού του Μ.

Αλεξάνδρου με τον περσικό έγινε στον

Γρανικό ποταμό

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.17

Page 18: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Στον Γρανικό ποταμό πέτυχε ο

Αλέξανδρος μεγάλη νίκη και ανάγκασε

τους Πέρσες να υποχωρήσουν στο

εσωτερικό της χώρας τους

Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας

ένοιωσαν ελεύθερες και υποδέχτηκαν τον

Αλέξανδρο ως ελευθερωτή τους

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.18

Page 19: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Ο Μ. Αλέξανδρος ως ελευθερωτής στη μάχη του

Γρανικού ποταμού

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.19

Page 20: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Ο Μ. Αλέξανδρος προχώρησε βαθύτερα

στο περσικό κράτος

Ο βασιλιάς Δαρείος ο Γ΄ με πολυάριθμο

στρατό παρατάχθηκε στην Ισσό, στη μάχη

της οποίας νίκησε και πάλι ο Αλέξανδρος

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.20

Page 21: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Ο δρόμος προς την Ασία ήταν πια

ανοιχτός

Ο Αλέξανδρος όμως αποφάσισε να μην

προχωρήσει και κυνηγήσει τον Δαρείο,

αλλά κατευθύνθηκε προς τη Φοινίκη και

την Αίγυπτο

Έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την

ιστορία και τον πολιτισμό της Αιγύπτου

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.21

Page 22: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν με τιμές και

τον ονόμασαν διάδοχο των Φαραώ

Εκεί ο Μ. Αλέξανδρος ίδρυσε την πόλη της

Αλεξάνδρειας , η οποία γνώρισε γρήγορα

μεγάλη ανάπτυξη

Έχοντας καταλάβει αυτές τις περιοχές

ένιωσε περισσότερο ασφαλής

Συνέχισε την κατάκτηση της Ασίας

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.22

Page 23: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει

τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.23

Page 24: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Βασικά σημεία του μαθήματος

Μαριάνθη Χαλκίτη

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.24

Page 25: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος μετά το θάνατο του πατέρα του ανεβαίνει στο θρόνο και αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας το σχέδιο του Φιλίππου του Β’, να εκδικηθεί τους Πέρσες για τις καταστροφές που προκάλεσαν στην Ελλάδα.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.25

Page 26: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Το πρώτο μέρος της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου 1. Με 35.000 στρατό περνά τονΕλλήσποντο και φτάνει στην Τροία, όπου προσφέρει τιμές στον Αχιλλέα.

3. Στο Γόρδιο λύνει το γόρδιοδεσμό (κόμπος που δεν ξεχώριζε η αρχή και το τέλος του).

Οι Πέρσες επιτίθενται στο Μ. Αλέξανδρο στο Γρανικό ποταμό και χάνουν.

4. Συγκρούεται δεύτερη φοράστην Ισσό με τους Πέρσες. Και πάλι βγαίνει νικητής.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.26

Page 27: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Ο Μ. Αλέξανδρος μπορούσε άνετα να προχωρήσει στο εσωτερικό της περσικής αυτοκρατορίας. Όμως εντυπωσιασμένος από την Αίγυπτο κατευθύνεται προς τα εκεί. Στα παράλια της Αιγύπτου ιδρύει την Αλεξάνδρεια.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.27

Page 28: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.28

Page 29: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.29

Page 30: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.30

Page 31: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.31

Page 32: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.32

Page 33: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.33

Page 34: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.34

Page 35: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.35

Page 36: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.36

Page 37: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.37

Page 38: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.38

Page 39: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.39

Page 40: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.40

Page 41: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.41

Page 42: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.42

Page 43: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.43

Page 44: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.44

Page 45: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.45

Page 46: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.46

Page 47: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.47

Page 48: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.48

Page 49: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.49

Page 50: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.50

Page 51: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.51

Page 52: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.52

Page 53: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.53

Page 54: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.54

Page 55: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.55

Page 56: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.56

Page 57: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.57

Page 58: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.58

Page 59: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.59

Page 60: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.60

Page 61: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.61

Page 62: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.62

Page 63: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.63

Page 64: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.64

Page 65: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.65

Page 66: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.66

Page 67: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.67

Page 68: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.68

Page 69: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.69

Page 70: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.70

Page 71: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.71

Page 72: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.72

Page 73: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.73

Page 74: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.74

Page 75: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.75

Page 76: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.76

Page 77: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.77

Page 78: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.78

Page 79: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.79

Page 80: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.80

Page 81: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.81

Page 82: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.82

Page 83: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.83

Page 84: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.84

Page 85: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.85

Page 86: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.86

Page 87: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

∆∆ÔÔ ‚‚··ÛÛ››ÏÏÂÂÈÈÔÔ ÙÙˢ ªª··ÎΉ‰ÔÔÓÓ››··˜∆∆ÔÔ ‚‚··ÛÛ››ÏÏÂÂÈÈÔÔ ÙÙˢ ªª··ÎΉ‰ÔÔÓÓ››··˜

∆ÂÙÚ·ÎfiÛÈ·¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ·fi ÙËÁ¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ÃÚÈÛÙÔ‡, ÙÔÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ‚·Û›ÏÂÈÔ ÛÙÔ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÎfi¯ÒÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ª·Î‰ÔÓ›·˜.¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ‹Ù·Ó ÚÒÙ·ÔÈ ∞ÈÁ¤˜ ηÈÌÂÙ¿ Ë ¶¤ÏÏ·.∆Ô 359 .Ã.‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ª·Î‰ÔÓ›·˜¤ÁÈÓ Ժ›ÏÈÔ˜.

√ º›ÏÈÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ‚·Û›ÏÂÈÔ. ¶ÚÒÙ· ˘¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜Ï·Ô‡˜: ÙÔ˘˜ £Ú¿Î˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, ÙÔ˘˜ ¶·›ÔÓ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ÙÔ˘˜πÏÏ˘ÚÈÔ‡˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ¿ÏÏÔÙ Ì ̿¯Â˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ Ì ÙË ‰Èψ̷-Ù›·, ηٿÊÂÚ ̤۷ Û ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË.™¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ fiÏÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™¿ÚÙË,Û˘ÌÌ¿¯ËÛ·Ó Ì ÙÔ º›ÏÈÔ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó·ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó ÁÈ· fiÛ· ¤·ı·Ó ÛÙÔ˘˜¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜.∆Ô 336 .Ã. Ô º›ÏÈÔ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ.™ÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘,Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * ª·Î‰ÔÓ›·, £Ú¿ÎË, √ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û 15 Ë̤Ú˜, ÛÂÏ. 6-22.** ¶fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË, ª' ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô fiÏÔÈ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿Ì ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË,

ÛÂÏ. 57.** ¶ÂÚÛÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ, ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηÚ٤Ϙ.** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ

¿ÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 2

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.87

Page 88: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * ª·Î‰ÔÓ›·, £Ú¿ÎË, √ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û 15 Ë̤Ú˜, ÛÂÏ. 6-22.** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ

¿ÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

µµÈÈÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎfifi ÛÛËËÌÌ››ˆÌÌ··µµÈÈÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎfifi ÛÛËËÌÌ››ˆÌÌ··

ŸŸÓÓÔÔÌÌ··:: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ºÈÏ›Ô˘ ª·Î‰fiÓ·˜.ÃÃÚÚfifiÓÓÔÔ˜ ÁÁ¤¤ÓÓÓÓËËÛÛˢ:: πÔ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ 356 .Ã.∆∆fifiÔÔ˜ ÁÁ¤¤ÓÓÓÓËËÛÛˢ:: ÔÈ ∞ÈÁ¤˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜.ŸŸÓÓÔÔÌÌ·· ··ÙÙ¤¤ÚÚ··:: º›ÏÈÔ˜ µ', ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ª·Î‰ÔÓ›·˜.ŸŸÓÓÔÔÌÌ·· ÌÌËËÙÙ¤¤ÚÚ··˜:: √Ï˘ÌÈ¿‰·, ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∏ √Ï˘ÌÈ¿‰· ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ◊ÂÈÚÔ.ŒŒÁÁÈÈÓÓ ‚‚··ÛÛÈÈÏÏÈÈ¿¿˜ ÙÙˢ ªª··ÎΉ‰ÔÔÓÓ››··˜:: ÙÔ 336 .Ã.fiÙ·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó20 ¯ÚÔÓÒÓ.¶¶··ÓÓÙÙÚÚ‡‡ÙÙËËÎÎÂÂ:: ÙË ƒˆÍ¿ÓË, ÙËÓ ÎfiÚË ÂÓfi˜¶¤ÚÛË Â˘ÁÂÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜.∫∫··ÙÙ··ÎÎÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈȘ:: ∞Á˘ÙÔ˜, ¶ÂÚÛ›· Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Û›·˜.ÿÿ‰‰ÚÚ˘ÛÛÂÂ:: 70 fiÏÂȘ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·.™™ÔÔ‡‡‰‰··ÛÛÂÂ:: ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.ºº››ÏÏÔÔÈÈ ÙÙÔÔ˘ Îη·ÈÈ ÛÛ‡‡ÓÓÙÙÚÚÔÔÊÊÔÔÈÈ ÛÛÙÙËËÓÓ ÂÂÎÎÛÛÙÙÚÚ··ÙÙ››··:: Ô ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜, Ô ¶ÂÚ‰›Î·˜, Ô ∏Ê·ÈÛÙ›ˆÓ·˜, Ô ºÈÏÒÙ·˜, Ô ∫Ï›ÙÔ˜, Ô ¡¤·Ú¯Ô˜.∞∞ÁÁ··ËËÌ̤¤ÓÓ˜ ÙÙÔÔ˘ ··ÛÛ¯ÔÔÏÏ››Â˜:: Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, Ë È·Û›·, Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.∞∞ÁÁ··ËËÌ̤¤ÓÓÔÔ ˙ÒÒÔÔ:: ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, Ô µÔ˘ÎÂÊ¿Ï·˜.¶¶¤¤ıı··ÓÓÂÂ:: ÛÙË µ·‚˘ÏÒÓ· ÙÔ 323 .Ã.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 4

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.88

Page 89: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

√√ÈÈ ËËÁÁ¤¤˜,, ËË ÚÚÔÔÛÛˆÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ··√√ÈÈ ËËÁÁ¤¤˜,, ËË ÚÚÔÔÛÛˆÈÈÎÎfifiÙÙËËÙÙ··

°È· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ÈÛÙÔÚÈΤ˜ËÁ¤˜: Û ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ·,Û ÂÈÁڷʤ˜ Î·È Û fiÛ·‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ·Ó·Ûηʤ˜.∞ÚÎÂÙÔ› Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ η٤ÁÚ·„·Ó fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ¿ÏÏÔÈ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·fi ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ.∞fi ·˘Ù¿ Ù· ÚÒÙ· ΛÌÂÓ· ÛÒıËÎ·Ó Ôχ Ï›Á·. ∫·È ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¤Ú‰Â˘·Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÁÈ· ÙÔÓ∞ϤͷӉÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÔÏϤ˜ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘-Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔÓ ›‰ÈÔ. √Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔÙˆÓ Ì‡ıˆÓ.¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔȘ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜; ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù›;** ∏Ù·Ó Â›ÌÔÓÔ˜ Î·È ‹ıÂÏ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.** ∂›¯Â ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Ì˘·Ïfi Î·È ‚ڋΠÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ù· ‰¿ÊË

Ô˘ η٤ÎÙËÛÂ.** ∂›¯Â ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È Ó›ÎËÛ Û ÔÏϤ˜ Ì¿¯Â˜.** ◊Ù·Ó ¤Í˘ÓÔ˜.** ∂ÍÂÚ‡ÓËÛ ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ Û ¤Ó· Á˘¿ÏÈÓÔ ÎÏÔ˘‚›.** √ÚÁ¿ÓˆÛ ηχÙÂÚ· ÙË ÌÌ··ÎΉ‰ÔÔÓÓÈÈÎ΋‹ ÊÊ¿¿ÏÏ··ÁÁÁÁ··. ∏ Ê¿Ï·ÁÁ· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜

ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. √È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‹Ù·Ó ·Ú·Ù·Á̤ÓÔÈ Û ÛÂÈÚ¤˜Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÂÏ·ÊÚȤ˜ ·Û›‰Â˜ ÎÈ ¤Ó· ‰fiÚ˘ 5,50 ̤ÙÚ· Ì·ÎÚ‡.∫ÈÓÔ‡ÓÙ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜‰È·Û¿ÛÔ˘Ó. ŒÓ·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÚÔÌÔ›·Û ÙË Ê¿Ï·ÁÁ· Ì ÛȉÂÚ¤ÓÈÔÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ.

** ¶¤Ù·Í ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì ¤Ó· ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ Ô˘ ÙÔ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ÔÈ Áڇ˜, Ù·Ì˘ıÈο ÊÙÂÚˆÙ¿ ˙Ò·.

** ¢ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡Û fiÛÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘.

** ◊Ù·Ó ÛÔÊfi˜.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ª' ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô fiÏÔÈ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÌÂ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÛÂÏ. 48, ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ÛÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ, ÛÂÏ. 61.

** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηȿÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 6

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.89

Page 90: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

ªª‡‡ııÔÔÈȪª‡‡ııÔÔÈÈ

√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚfiÛˆÔÔ˘ ÙÔ ı·‡Ì·Û·Ó Ôχ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ŒÙÛÈ,¤ÁÚ·„·Ó ‚È‚Ï›·, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ›Ó·Î˜, ÙÔ˘¤Î·Ó·Ó ·Á¿ÏÌ·Ù·, ¤Ï·Û·Ó ̇ıÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ.™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ôχ Û˘¯Ó¿ Ì¤Ú‰Â˘·Ó ÙËÓ·Ï‹ıÂÈ· Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi.ŒÙÛÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·ÓÊ·ÓÙ·ÛÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ı·‡Ì·Ù· Î·È ·›ı·Ó˜ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Û·Ó ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ô˘ ı·‰È·‚¿ÛÂȘ ·Ú·Î¿Ùˆ.

∏∏ ııÂÂ˚Î΋‹ Îη·ÙÙ··ÁÁˆÁÁ‹‹ŒÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ›¯Â ıÂ˚΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢·Ó ÔÈ ıÂÔ›.√ ̇ıÔ˜ ϤÂÈ ˆ˜, fiÙ·Ó ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Ô º›ÏÈÔ˜ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÔÓÂÈÚ‡ÙËÎÂfiÙÈ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ٷ ¤Ï· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÛÊÚ·Á›‰· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó¤ӷ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÎÈ fiÙÈ ¤ÂÛ ¤Ó·˜ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘, ÛËÌ¿‰È fiÙÈ ÙÔ ·È‰›Ô˘ ı· ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ ı· ‹Ù·Ó ·È‰› ÙÔ˘ ¢›·.∂›Û˘, ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜, οËÎÂ Ô Ó·fi˜ Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ. ŒÏÂÁ·Ó ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ı¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ··Û¯ÔÏË̤ÓË Ì ÙË Á¤ÓÓ·ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηÈÚfi Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Ó·fi Ù˘.

∏∏ ÂÂÍ͢ÓÓ¿¿‰‰·· ÙÙÔÔ˘ ∞∞ÏÏÂÂÍÍ¿¿ÓÓ‰‰ÚÚÔÔ˘ŸÙ·Ó Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΢ڛ¢Û ÙËÓ fiÏË °fiÚ‰ÈÔ Ù˘ ºÚ˘Á›·˜,¿ÎÔ˘Û fiÙÈ ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿ ª›‰· ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓÔÌ ¤Ó·Ó ÎfiÌÔ Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· χÛÂÈ.√È ºÚ‡Á˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤Ï˘Ó ÙÔ ÁÁfifiÚÚ‰‰ÈÈÔÔ ‰‰ÂÂÛÛÌÌfifi ı·ÁÈÓfiÙ·Ó Î‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ∞Û›·˜. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¤‰ˆÛ ÌÈ· Ì ÙÔÛ·ı› ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÎÔ„Â.

∏∏ °°ÔÔÚÚÁÁfifiÓÓ··- ∑ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜; ÚˆÙ¿ÂÈ Ë °ÔÚÁfiÓ· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜.- ∑ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ! Ù˘ ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È.¶·ÏÈ¿, ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ë °ÔÚÁfiÓ·, ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÛÙÔȯÂÈfi Ì ÙÔÁ˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „·Ú›ÛÈ· Ô˘Ú¿, ¤„·¯Ó ÛÙ· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔÓ·‰ÂÏÊfi Ù˘. ŸÙ·Ó ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› Ù‹˜ ··ÓÙÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ˙ÂÈ, Ë̤Ú¢ ÙËı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙÔ Ù·Í›‰È. ∞ÏÏÈÒ˜... ۋΈÓ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ηȂ‡ıÈ˙ ÙÔ Î·Ú¿‚È.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * ∆È Â›Ó·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ï·Ô› ¤Ï·ı·Ó ̇ıÔ˘˜, ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó·ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì’ ·˘ÙÔ‡˜; √È Ì‡ıÔÈ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ. ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ô˘ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜Ì‡ıÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÔÚfiˆÚÔ˜ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÒÛÙ ӷ Ï·ÛÙÔ‡Ó Ì‡ıÔÈ ÁÈ· Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ŸÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ,Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.

** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηȿÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 8

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.90

Page 91: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

∏∏ ÂÂÎÎÛÛÙÙÚÚ··ÙÙ››··∏∏ ÂÂÎÎÛÛÙÙÚÚ··ÙÙ››··

ŸÙ·Ó Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜¤Î·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍË-Á‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ◊ıÂÏÂ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘; ◊ıÂÏ ӷ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ

ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜¶¤ÚÛ˜; ◊ Ì‹ˆ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂΉÈÎËı› ÁÈ· fiÛ· ›¯Â ¿ıÂÈ Ë

∞ı‹Ó· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·ÚÈÓ, ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜; À‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜; ¢ÂÓ ÌÔ-Úԇ̠ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿.

∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Û ·ÚÈıÌÔ‡˜:

** ™™˘ÁÁÎΤ¤ÓÓÙÙÚÚˆÛÛÂÂ:: 12.000 ÂÚ›Ô˘ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›·.12.000 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fiÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·.5.000 ÂÚ›Ô˘ È›˜.12.000 ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.4.000 ÂÚ›Ô˘ Ù¯ӛÙ˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ͢ÏÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÛȉÂÚ¿‰Â˜, Ì¿ÁÂÈÚÔ˘˜,ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘˜, ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜.

** ¡¡··‡‡ÏψÛÛÂÂ:: 182 ÏÔ›·, ÔÏÂÌÈο, ÌÂÙ·ÁˆÁÈο, ÂÈ‚·ÙÈο, „·Ú¿‰Èη.** √√ ÛÛÙÙÚÚ··ÙÙfifi˜ ÙÙÔÔ˘ ‰‰ÈÈ¿¿ÓÓ˘ÛÛÂÂ:: 18.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÔÚ›·˜.** √√ÈÈ ÌÌÂÂÁÁ··Ïχ‡ÙÙÂÂÚÚ˜ ÌÌ¿¿¯Â˜ ÙÙˢ ÂÂÎÎÛÛÙÙÚÚ··ÙÙ››··˜ ‹‹ÙÙ··ÓÓ:: ÙÚÂȘ Ì¿¯Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘

¢·Ú›Ԣ, ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜:ÙÔ 334 .Ã. ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi °Ú·ÓÈÎfi, ÛÙË ºÚ˘Á›·, ÙÔ 333 .à ÛÙËÓ πÛÛfi, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜.ÙÔ 331 .Ã. ÛÙ· °·˘Á¿ÌËÏ·, ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi πÚ¿Î.Ì›· Ì¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶ÒÚÔ˘, ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πÓ‰›·˜:ÙÔ 326 .Ã. ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi À‰¿ÛË, ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó.

** ∏∏ ¤¤ÎÎÙÙ··ÛÛËË ÙÙˢ ··˘ÙÙÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÔÔÚÚ››··˜:: 3.000.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·** ÿÿ‰‰ÚÚ˘ÛÛÂÂ:: 70 fiÏÂȘ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘

∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * °ÂˆÁÚ·Ê›·: Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÎÚ¿ÙË ·fi Ù· ÔÔ›· ¤Ú·ÛÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.

** ¶ÂÚÛÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ, ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηÚ٤Ϙ.** ¶fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË, √È ÂÌÔÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, ÛÂÏ. 38, ªã ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô fiÏÔÈ

ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿Ì ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÛÂÏ. 49.** ª¤Û· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Τڷ˜, ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ÛÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ, ÛÂÏ. 44.** ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÃÚÔÓÔÏfiÁÈÔ, ÛÂÏ. 14.** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ

¿ÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 10

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.91

Page 92: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

∏∏ ÔÔÚÚ››··∏∏ ÔÔÚÚ››··ÙÙÔÔ˘ ÌÌ··ÎΉ‰ÔÔÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡ ÛÛÙÙÚÚ··ÙÙÔÔ‡‡ÙÙÔÔ˘ ÌÌ··ÎΉ‰ÔÔÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡ ÛÛÙÙÚÚ··ÙÙÔÔ‡‡

ŸÙ·Ó Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏËÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÒÓ ¶ÂÚÛÒÓ.À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ ËÂÎÛÙÚ·Ù›·. ◊ıÂÏÂ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘;◊ıÂÏ ӷ ·ÂÏÂıÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ·fiÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜;◊ Ì‹ˆ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂΉÈÎËı› ÁÈ· fiÛ· ›¯·Ó ¿ıÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂηÙfiÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜;À‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜; ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿.

™ÙÔ ¯¿ÚÙË ‚ϤÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡.√ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ‰È¿Ó˘ÛÂ: 18.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È ¤‰ˆÛ ÔÏϤ˜Ì¿¯Â˜.§›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó3.000.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * °ÂˆÁÚ·Ê›·: Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÎÚ¿ÙË ·fi Ù· ÔÔ›· ¤Ú·ÛÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.

** ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹, ÛÂÏ. 18-20.** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ

¿ÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 12

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.92

Page 93: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

ªªÂÂÙÙ¿¿ ÙÙÔÔÓÓ ∞∞ÏϤ¤ÍÍ··ÓÓ‰‰ÚÚÔÔªªÂÂÙÙ¿¿ ÙÙÔÔÓÓ ∞∞ÏϤ¤ÍÍ··ÓÓ‰‰ÚÚÔÔ

√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ·ÚÚÒÛÙËÛÂ Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 323 .Ã. ÛÙË µ·‚˘ÏÒÓ·.◊Ù·Ó 33 ¯ÚÔÓÒÓ.ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ··˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ‚·Û›ÏÂÈ·:** ∆˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ڈÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ¶¤ÏÏ·.** ∆˘ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘, Ì ڈÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ.** ∆˘ ™˘Ú›·˜, Ì ڈÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·.** ∆˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Ì ڈÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·.™ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ˙Ô‡Û·ÓÔÏÏÔ› Ï·Ô› Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜.™ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ›ŒÏÏËÓ˜. ¶·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó Á˘Ó·›Î˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ÂÚÈÔ¯¤˜, ¤Î·Ó·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿, Ì ÙÔ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Ù· ·È‰È¿ وӷȉÈÒÓ ÙÔ˘˜, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤Ì·ı·Ó Ó· ÌÈÏ¿Ó ÂÏÏËÓÈο.√È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ¤ÁÈÓ·Ó Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∆Ô ÂÌfiÚÈÔ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ Ù·Í›‰Â˘·Ó ÛÙËÓ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÂÏÏËÓÈο ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ¤Î·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ÙÔ˘˜. ∆· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤ÎÔ„Â Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙԢ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÓÙÔ‡.

√È Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· fiÏÂȘÌ ÙÔ fiÓÔÌ·∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ô˘›‰Ú˘Û ¤ÁÈÓ·Ó Î¤ÓÙÚ·ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.∏ ÂÔ¯‹ ·fi ÙÔı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÙÔ 323.Ã., Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 146.Ã. Ô˘ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈη٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ,ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ∂Ô¯‹.

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ∂Ô¯‹, ÃÚÔÓÔÏfiÁÈÔ, ÛÂÏ. 13-14.** ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÃÚÔÓÔÏfiÁÈÔ, ÛÂÏ. 14.** µ·‚˘ÏÒÓ·, ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹, ÛÂÏ. 18-20.** ¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È ÂÌfiÚÈÔ, √È ÂÌÔÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, ÛÂÏ. 37-43, ™ÙÔ ·˙¿ÚÈ,

ÛÂÏ. 50, ∆Ô ·˙¿ÚÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘, ÛÂÏ. 6, 48-49.** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ

¿ÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 14

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.93

Page 94: Ιστορία Δ΄ 3. 31. ΄΄Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο΄΄

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

ŒŒÓÓ··˜ ¶¶¤¤ÚÚÛÛˢ ÔÔÈÈËËÙÙ‹‹˜ŒŒÓÓ··˜ ¶¶¤¤ÚÚÛÛˢ ÔÔÈÈËËÙÙ‹‹˜¤¤ÁÁÚÚ··„„ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔÓÓ ∞∞ÏϤ¤ÍÍ··ÓÓ‰‰ÚÚÔÔ¤¤ÁÁÚÚ··„„ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔÓÓ ∞∞ÏϤ¤ÍÍ··ÓÓ‰‰ÚÚÔÔ

ª‡ıÔÈ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Ï¿ÛÙËÎ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜:ÛÙËÓ πÓ‰›·, ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÛÙËÓ ∞Ú·‚›·, ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·.

√ ºÈÚÓÙÔ˘Û›, ¤Ó·˜ ¶¤ÚÛ˘ ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÁ¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶ÒÚÔ˘, ÙÔ˘ πÓ‰Ô‡‚·ÛÈÏÈ¿. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¤Ú ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤʷÓÙ˜ Ô˘ ›¯Â ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ô ¶ÒÚÔ˜.

"√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ∂ÊÙ¿ ™ÔÊÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ó·ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ıËÚ›· ÙÔ˘¶ÒÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂϤʷÓÙ˜. °È· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜¤ÌÔÈ·˙·Ó Ù· ıËÚ›·, ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ Î¤ÚÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÂÓfi˜ ÂϤʷÓÙ·. ∂ΛÓÔÈÚfiÛÙ·Í·Ó ¤Ó· ÛȉÂÚ¿ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ÂϤʷÓÙ· Ì ÙÔÓ Î·‚·Ï¿ÚËÙÔ˘. ∆· ‰‡Ô ·Á¿ÏÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÎÔ‡ÊÈ·. ªÂÙ¿ Á¤ÌÈÛ·Ó Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· Ì ÂÙڤϷÈÔÎ·È ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿. ∞fi Ù· ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ ÂϤʷÓÙ· Î·È ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙԢη‚·Ï¿ÚË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·Ófi˜ Î·È ÊÏfiÁ˜.

∞̤ۈ˜ Ô∞ϤͷӉÚÔ˜ ›ÂÓ· ÙÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó¯›ÏÈ· Ù¤ÙÔÈ·ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ·Á¿Ï-Ì·Ù·. ŸÙ·Ó Ô∞ϤͷӉÚÔ˜·Ú¤Ù·Í ÛÙËÌ¿¯Ë Ù· ·Á¿ÏÌ·-Ù·, ÔÈ ÔÏÂÌÈÎÔ›ÂϤʷÓÙ˜ ÙÔ˘¶ÒÚÔ˘ ÙÚfiÌ·Í·Ó·fi ÙÔ˘˜Î·ÓÔ‡˜ Î·È ÙȘÊÏfiÁ˜ Î·È ÙÔ‘‚·Ï·Ó ÛÙ·fi‰È·".

οο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑν∆ΡΟΣ

¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

* * ∆È Â›Ó·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ï·Ô› ¤Ï·ı·Ó ̇ıÔ˘˜, ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó·ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì’ ·˘ÙÔ‡˜; √È Ì‡ıÔÈ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ. ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ô˘ ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜Ì‡ıÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÔÚfiˆÚÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÒÛÙ ӷ Ï·ÛÙÔ‡Ó Ì‡ıÔÈ ÁÈ· Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ŸÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ,Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.

** ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ª’ ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô fiÏÔÈ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÌÂ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÛÂÏ. 48, ŒÓ· Ì‹Ó˘Ì· ÛÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ, ÛÂÏ. 61.

** √È ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηȿÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

°ÂˆÚÁ›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÂΉ. ª›Óˆ·˜, 1995.§Ô˘Î›· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ª·Î‰ÔÓ›·, ÂΉ. ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, 2001.∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Úη‚›ÙÛ·˜, ∏ °ÔÚÁfiÓ·, ÂΉ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 1999.ª·Ú› ∆ÂÚ¤˙ ¡Ù¿‚ÈÓÛÔÓ, ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2002.ºÚÂÓÙÂڛΠ∆ÂϤ - √ÏȂȤ §·ÌÔ˘Ú¤Ú, √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ÙÔ˘, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, 2001.πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ù. 4, 5, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1976.

MEGAS ALEXADROS 7/19/10 2:07 PM Page 16

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.94