ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

of 68 /68
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Τ μ ή μ α Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Θ ε μ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους μηχανικούς Φορολογία Νέων Μηχανικών Εισηγητής: Βασιλική Μπόσκου Πρ. Επιθεωρήτρια Δ.Ο.Υ. Μάρτιος 2009

description

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Transcript of ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Page 1: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α ΣΤ μ ή μ α Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Θ ε μ ά τ ω ν

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους μηχανικούς

Φορολογία Νέων Μηχανικών

Εισηγητής: Βασιλική Μπόσκου Πρ. Επιθεωρήτρια Δ.Ο.Υ.

Μάρτιος 2009

Page 2: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Συμπ

ληρώ

νετα

ι απ

ό τη

ν Υπ

ηρεσ

ία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Ητου / της

Γ .Τ Ι.Ί

Α.Φ.Μ.

Διεύθυνση Κατοικίας/ Επιχείρησης:

Τηλ. επικοινωνίας:

Α ρ ιθ μό ςΤ α υ τό τη τα ς

ΘΕΜΑ:

Συνημ μένα:

Αρ. Πρωτοκόλλου :

Ημ/νία Πρωτοκόλλου

Προς

Τη Δ.Ο.Υ.:

Τμήμα Μητρώου

Παρακαλώ να μου:

| | χορηγήσετεεπανεκτύπωση βεβάωσης

αρ. δήλωσης

ημ/νία δήλωσης

λόγω

□□

εκδόσετε πιστοποιητικό για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

παρέχετε πληροφορίες σχετικά με

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω ο ίδιος ίο πιστοποιητκό ή τη βεβαίωση εξουσιοδοτώ να το παραλάβει αντ’ εμού ο/η

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο Αρ. Ταυτότητας

Οδός/Αριθμός/Πόλη/Ταχ. Κωδικός

Η μ/ν ία :

Ο/Η Αιτ.

ΜΟ1/1

Υ.Ε

,ΕΑ

Δ.

ΥΠΟΥ

ΡΓΕ

ΙΟΥ

ΟΙΚ

ΟΝ

ΟΜ

ΙΚΩ

Ν

Page 3: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Συμπ

ληρώ

νετα

ι απ

ό τη

ν Υ

πηρ

εσία

Δ Η Λ Ω Σ Η

ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ./ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρ. Δήλωσης: ι IJ

Ημ/νία Δήλωσης: ( ι

S3T □ S □ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νία Μεταβολής:

Δ .Ο .Υ .:

Q T I

Α.Φ.Μ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φύλλο

Επώνυμο Α Ονομα

Επώνυμο Β' Επώνυμο Πατέρα

Πατρικό Επώνυμο Mr τέρας

Ονομα Πατέρα

Όνομα Μητέρας

Ημερομηνία Θανάτου

Συμπληρώνεται από τους κληρονόμους

Τόπος Γέννησης στην Ελλάδα (Δήμος/Κοινότητα-Νομός) Χώρα Γέννησης στο Εξωτερικό

WΕίδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός

Ημ/ νια Εκδοσης

Εκδουσα Αρχη

WΥπηκοότητα

Επάγγελμά

Κατάσταση Φορολογουμένου

Οικογενειακή Κατάσταση

I I

*ji! Φ.ΡιΓΛ7υγο υ

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο Συζυγου

Διεύθυνση Κατοικίας □Ελλάδα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οδός-Αριθμός Τ.Κ.- Περιοχή - Δήμος/Κοινότητα

*Ι^εάΤ\ρ μοϊίϊάΤίΤίΤ.Τ."

| | Εξωτερικό

Τ ι^λέ(£ωνο_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fax,ι Γ1 I

*ίΤεό Τ^ρ μο ϊ iSTSfll κο”ί*ρ α φ εΤο"

<ωρα Κατοικίας στο Εξωτερικό

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ I------1 I------1 I------1 I----- Ik I------1 I------1ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 0X1 I I ΝΑΙ I I 0X1 ΝΑΙ 11/ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΦΠ

Π

^Τμ7νΓιΓ7πο βο^η^^ηΧωσ*ης” ”

Ο Δηλών

II

. . I

II

Ο Υπάλληλος Ο Παραλαβών

Μ11/2

Page 4: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΟΔΗΓΙΕΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ1. Το έντυπο Μ1 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων συμπληρώνεται σε ένα αντίτυπο μόνον από Φυσικά Πρόσωπα. Υπο­

γράφεται από τον δηλούντα ή τον νόμιμο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του καιεπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86.• Οι ενδείξεις που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του πίνακα α, συμπληρώνονται πάντοτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα (χειρόγραφα, γραφο­

μηχανής, Η/Υ), χωρίς συντμήσεις.• Σε όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται σε ημερομηνία, σημειώνονται αριθμητικά η ημέρα και ο μήνας με δύο ψηφία και το έτος με τέσσερα

ψηφία (π.χ. 01/02/1998.).• Τα Τετραγωνίδια με χρώμα συμπληρώνονται από την Υπηρεσία.

2. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα ή τον νόμιμο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του, αρχικά για την Απόδοση Α.Φ.Μ. και μετέπειτα για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα στοιχεία του. Εξαιρετικά, για τους κατοίκους Εξωτερικού υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού και στην περίπτωση του Υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου το οποίο κατοικεί στο Εξωτερικό στην Δ.Ο.Υ. του νομίμου εκπροσώπου του.

3. Το έντυπο Μ1 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων συνυποβάλλεται με Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, όταν κατά την Έναρξη Εργασιών ο δηλών στερείται Α.Φ.Μ. καθώς επίσης και στην περίπτωση του Υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου όταν αυτό στερείται Α.Φ .Μ.

4. Με το έντυπο Μ 1 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων μπορεί να συνυποβληθείκαι το έντυπο Μ 7 Δήλωση Σχέσεων εφόσον ο δηλών υποχρεούται να δηλώσει τις σχέσεις του οι οποίες προκύπτουν από τα δηλούμενα στοιχεία (σύζυγος, αντίκλητος, αντιλήπτορας κ.λ.π.).

5 . Οι μεταβολές που προκύπτουν στα αρχικώς δηλούμενα στοιχεία, δηλώνονται με το ίδιο έντυπο στο οποίο συμπληρώνονται μόνον οι ενδείξεις που έχουν μεταβληθεί. Αν μεταβάλλονται και οι σχέσεις του δηλούντος, συνυποβάλλεται και το έντυπο Μ7 Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου.

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Στην ένδειξη Δ.Ο.Υ. γράφεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση. Διαγραμμίζεται με X ανάλογα, αν πρόκειται για Απόδοση ΑΦΜ ή για Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων, η αντίστοιχα η ένδειξη “ Απόδοση ΑΦΜ” ή 1 Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων” αναγράφοντας επίσης στην ένδειξη “ Ημ/νία Μεταβολής” την αντίστοιχη ημερομηνία της απόδοσης ή της μεταβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ αΟ Α.Φ.Μ. χορηγείται απο την Υπηρεσία με την πρώτη υποβολή της δήλωσης και αναγράφεται από τον δηλούντα στο 8-ψήφιο διαγραμμισμένο πλαίσιο, σε κάθε περίπτωση υποβολής Δήλωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων. Οι ενδείξεις του πίνακα συμπληρώνονται με τα στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά (ταυτότητα, πιστοποιηπκό γέννησης). Η ένδειξη “ Ημ/νία Θανάτου” συμπληρώνεται από τους κληρονόμους του θανόντος σύμφωνα με τα στοιχεία των δικαιολογητικών και συνυποβάλλεται έντυπο Μ7 Δήλωσης Σχέσεων Φορολογούμενου στην οποία δηλώνονται οι κληρονόμοι του θανόντος κατά την ημέρα της υποβολής της δήλωσης, όπως αυτό αποδεικνύεται από συνυποβαλλόμενα δικαιολογηπκά.

ΠΙΝΑΚΑΣ βΣτην ένδειξη “Είδος” γράφονται τα αρχικά του είδους της ταυτότητας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

AT Αστυνομικές Ταυτότητες ΛΙ Ταυτότητες Λιμενικού ΣώματοςΕΣ Ταυτότητες Ελληνικού Στρατού ΠΣ Ταυτότητες Πυροσβεσπκού ΣώματοςΠΝ Ταυτότητες Πολεμικού Ναυτικού Δi ΔιαβατήριαΠΑ Ταυτότητες Πολεμικής Αεροπορίας ΚΑ Ταυτότητες Κέντρου ΑΛΛοδαπώνΕΑ Ταυτότητες Ελληνικής Αστυνομίας XT Χωρίς Ταυτότητα (μόνο για ανήλικους)

Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ανήλικος συνυποβάλλεται και έντυπο Μ7 Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου στην οποία δηλώνεται ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου (ασκών γονική μέριμνα, ασκών επιμέλεια, κηδεμόνας).Οι υπόλοιπες ενδείξεις του πίνακα συμπληρώνονται μετά στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στα αντίστοιχα δικαιολογηπκά.

ΠΙΝΑΚΑΣ γΗ ένδειξη “Υπηκοότητα” συμπληρώνεται σύμφωνα με ότι αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του δηλούντος. Η ενδειξη “Κατάσταση Φο­ρολογούμενου” συμπληρώνεται με τις αντίστοιχες τιμές σε περίπτωση που ο δηλών βρίσκεται “Υπό Δικαστική Αντίληψη” ή “Υπό Δικαστική Απαγόρευση” ή “Νόμιμη Απαγόρευση” οπότε συνυποβάλλεται και έντυπο Μ7 Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου στην οποία δηλώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

ΠΙΝΑΚΑΣ δΗ ένδειξη “Οικογενειακή Κατάσταση” συμπληρώνεται ανάλογα με μία από τις τιμές: Άγαμος/η, Έγγαμος/η, Σε Διάσταση, Διαζευγμένος/η, Σε Χηρεία. Παράλληλα με τη συμπλήρωση της Οικ. Κατ/σης (με εξαίρεση την τιμή “Άγαμος”) συμπληρώνονται και τα στοιχεία του/της Συζύγου <τπς αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα δ. Στην ένδειξη “Ημερομηνία” αναγράφεται η ημ/νία έναρξης της σχέσης (π.χ. Ημ/νία γάμου).

ΠΙΝΑΚΑΣ εΔιαγραμμίζεται η ένδειξη “Ελλάδα” αν ο δηλών κατοικεί στην Ελλάδα οπότε συμπληρώνεται υποχρεωτικά η “Διεύθυνση Κατοικίας” Σε περίπτωση που ο δηλών κατοικεί στο Εξωτερικό, διαγραμμίζεται η αντίστοιχη ένδειξη “Εξωτεριικό” και, συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη “Χώρα Κατοικίας στο Εξωτερικό” .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΕφόσον προκύπτουν από τις αντίστοιχες ενδείξεις Σχέσεις του δηλούντος με άλλα Φυσικά Πρόσωπα, διαγραμμίζεται με X η αντίστοιχη ένδειξη “ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ” . Αντίστοιχα διαγραμμίζεται η ένδειξη “ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ” όταν η δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. συνυποβάλλεται με Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φ.Π. ή Υπό Ιδρυση Φ. Π.

Με την καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου Μ1 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατομικών Στ αγγείων στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας, χ ορηγείται η σχ;ετική βεβαίωση στο Φορολογούμενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της δήλωσης απένανπ σε οποισνδήποτε τρίτο.Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συμπλήρωση του Εντύπου Μ Ι Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μετά βολής Ατομικών Στοιχ^είων.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την υποβολή του εντύπου Δ.Ο.Υ.

Μ12/2

Page 5: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

I

S ill!!!1/ 83 S ! I 1 ^

111 j | ^ ΰ ό δ ? «

Page 6: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

γ) μοτοσικΛ<τα ά Ό t w 50 u5) αυτοκινούμενα μηχανήματΰ ipywv γννικά «) οχΛφος’σνοψυχτΚ αεροττΛόνο. «Λκόπτερο. αντμόττηρο cot στ) όΛ * όσο αποκτούν άδεια νκανότητας οδήγησης των ποραπάνω.

4. Ο ι ίγγαμεςγ-ΛβΙκες,5. Οι υπόχρ«Λ υποβολής flryVJotxA’ φοροΛονιας ΚεφαΛαιου.& CH α ιτο ύ ν τε ς Λ θ ιό ο < ις -TTK7Torou\r«A- Γ ν η μ ^ ρ ό τη τ ις .

1. ΟΛοι όοα clvai μ4Λη tcraipoi) προσωπικών εταιριών (O .L LL>. εταίρο* και διαχωριστές!cSpot ΑΧ. μΙΛτ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΧ. μ/Λη Διοικητικού Zuyftoufflou. και διαχειριστές ή πρόοωτιο< τυν Αοιττών νομυαΛ ττροούττυν και ενώοιων προσώπων. που ορ*ζονται στα <Sp6pd ράγροφσς4 τον V. 2236/94 καθώςκαι στο ώρβρο 2 Γαράγρ. 2 του Π.Δ. 186/92 περί

t . ΟΛο» όσα 3t£Ytp»ouv πράξεις f* jn w της ψορςΛτ^κης Αρχής ϋιπροοωττώντος γοΟμοιους, όπως ο συ«6αρ·στής, ο επίτροπος υπόχρεου ανη^κου. ο κ δκμδνας. μΙο^ ο φοροΛστικός ανπττρόοωπο ο αντΙκΛητος, citt με εντοΛή ορμόδ«Χ» οργάνου Αης αρμόδιας αρχής), itn των ιδίων των υπόχρεο*. Δεν αποδίδεται ΑΦΜ σε ουτόν που ■ κόποια ττρόξη ι/πφ τρίτου με σπΛή εξουσιοδότηση.

ν/ 9 . Το ΥπσυρΊ«1α. ο» αυτοτι^είς Γενικίς Γραμματείες τα Νομιχα Πρόοωπα Δημοοίου, Πρόοωτκι ΐαωπκού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαροχτήραο» Νομαρχιαχ/ς Κοινότητες όπως συγχρσττήθπ*βν μ« τον ν. 2539/4-1 Ζ-97 περί «Ινγκρότησης τοδκΧκησης*.

a n o t i c n p d t i K ή σ ο ν α λ λ σ γ ΐ ζ ο ν σ γ ρ ^ φ ί τ α ι u f r o x p t u m * 6 ο Α Φ Μ

1 . U όλε* τ κ φοροΑονίκΑς β ηλώ σ ΐιςJ. χτο φαροΛσ*\κά στοιχεία. σης καταστάσεις και το ισοφγια. όττωςορ^εται κατύ περίπτωση από τις ε-

^ o r t βχοοϋοβς διατάξος τόυ ΚΒΣ.I_ xrti συμ«ρ<Λ/ητυιά σύστα«?ης των βομβών ττροσώπω/ ή εν<ύοεων προσώπων, γιο όΛοος τους εταίρους

^β μ ^| αΛΜ και για τους νόμιμους εκπροσώπους cu rt*. όπου ορίζονται.4 ΐτ»ςτϊΛ **»α *<ς Λ α σ ο φ Λ «ις για την εισαγωγή ή «ξα γ ^ ή αγαβύν τόοο οττό ι&ώτες Οσο και από ε-

που έχου* κατοικία. <*ρα. υποκατάστημα ή γροφείο στην Ε/Μάδα. με εξαίρεση τη μετοικεσία• / ίΐτου ζ χρηματικούς καταλόγους που διαβιβάζονται για βεβαίωση στις ΔΟΥ tire αϊτό τα l&c τα τμήμο- mW£ t 0 f , t h t από άλλες ώΟΥ rl Tcrtuvfia. d n από οποιοδηποτι άΛΛη υττηρίο^α για ώΛοοςτοος υηΟ- ρρυς> οψεΛίτες,* ^ ΐια Λκττοποιηηκα σου χορηγούνται για πφοουσκΜ κατάσταση ή δήΛοση *ΐοοΛημάτ«ν. Γιττοια τπ· ΜΒηπχ^ ίίνοι όσα χορονοϋνται tun’ «φαρμαγ1) των όίοτα^οτν της φοροΛσγΙας εισοΛ^»ατος ή της φο- ■ Α ^ α ς κζ<ραΛιΙου

3 .1 m nno^K T im l «νημ^ρΟ τητας για χρύ\ τίρος το Δημόσιο που ίκδ ίδ ο ν τα ι σύμφωνα με την απόφοαη ieyyov Ο ικΑ Ο μικνν 2 04 83 00 /1 9 -7 -90 ί0>€Χ SC©B/90). ύπως ισχύει σήμερα f i l n ; όποιος μορφής ουμβοΛ οσ γροφ ιιας ττρό<£ΐς{β«υμβοΛαιονρό<ροι υττοχρεούντα» να αναγρΟφουν τον ΑΦ Μ όΛων τω ν σ υ μ β α ^Λ ο μ ^^ν στα αυμβό- m io v «σταρτίζουν για μ ίτα Β ιβ α οη κινητών ή α χ ινή τν* ή ιμπ ραγμάτι^ν e rr' ηυτων δικαιωμάτων από ο- gM Bonccrric. £Λ <α για τ ις υττοχρεώοεις u jv α>μ&οΛαισγρόφων δ ιευκρ ιν ίζο ντα ι τα ακόλουθα S B fM με n jv ncp. 4 το υ άρθρου 3 της αττοφβοης ο» σνμβοΛαιογρΟ φοι ι/ττθχρ€θΰνται να όναγρό* K w M M tu v συμΛαΛν>μΑω νθ€ <>υμ5όΛαια που ουνταοοουν και αφ ορούν μ ίταβ ίΛ οοη με οπ ο ιαΛ ν W p W (taped. \ον»κη παροχή. κΛηρσνβμιά. cycpa. διανομή. ανταΛΑαγή κ,Λπ.) ακινήτου ή «μπραγμΟ- Jg*rv» )T oc &καιόματος.

Page 7: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

si ifi ΐί ι ιs £ f 1 1 I s ? i

li Iff li I f Ms £

Page 8: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Α ρ μ ό δ ιο Δ .Ο .Τ . (00 6 0 0 7)

Λ^μό&α ΛΟΥ για τΤν αηόΰοοη του ΑΦΜ είναι: α) Γιο τα Φνσ»»ά Hpbouma μη πτιτί)δίυ^θτίΚζ {μισθωτούς

μοΛ6ττ|το της οποίας ι/πόγΕΤΟί η &£ύθυνση «ατοικίος τοος. δυνατότητα χορηγηοηςΜ>Μ οπό οτοιαδήποτ* b & f, που έχ α β«οη ότι ταυτόχρονα μ£ την απόδοση ΑίΜΛ dtcvcp^tuai κοι

Μ Γκΐ ΤΟ Φυσικό Πρόοοττο που ι/ττοβόΛΙονν ΓΟΐ/τότοονα και AfVY^nr ^ Ο Λ χ Λ ό τ η ™ τ * ο * * * η Κ ύ Ο υ * * r ry ; « S p ^ r e v η ^ ^

ν) Ιτο φυσικό πρόοωπα. ιτου dvai rraifxx προο«π«ών ctiium iAu Λ . .|47k] A w m > / N o f ju a jv n p o O L f lw ή b e jo c & w n p o c w rrw v , α ρ μ ό ό ία Q C tt y ia^rrjw

«1χ. α π ύ ν β ο rrpo^vto rcpc αττό ΛΛΛη «rrfa. etvai η & 3Y ττχ Ιοος του Νομικού Προσοττου CTO οποίο <Μ;μ*τ*χονν. της ί·

A n c v t p Y o n o i n a n Α Φ Μ ( ό ρ · ρ ο “Ι )• ^

U ιΔ ηοας περιπτώοος, Ιχουν αποδοθώ αΛτκΔΟΥ(μ/κανοιτροφημ<ν*ς ή μα) rnp*oo0r«po* top *4 MNVI ot puowd *11 νομιβό πρόονττα. Γιο ny Gnrvwcnoinoq tw nopandNti Λ*Μ anonthai tilgwΐ/ττ0χρ*ος«θ» νο ou|nrftry6oci cq όήΛ νοη M il ·Δ ή Λ ^ η an rrtfy W to iq o m Α 4 Μ ·

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ

Για το φυσικά πρόσαπτα η απόδοση ΑΦΜ προηγείται σε κάθ€ περίπτωση ιης βεβαίωσης έναρξης εργασιών. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί ΑΦΜ από οποιαδήττοτε αιτία δεν χορηγείται vie ΑΦΜ.Επίσης ο ΑΦΜ που έχει αποδοθεί σε φυσικό πρόσωπο δεν αλλάζει και όταν μεταβάλλεται οποιοδήποτε στοιχείο που έχει δηλωθεί στη δήλωση απόδοσης ΑΦΜ όπως η οικογενειακή κατάσταση, η δ/νση, το επάγγελμα, αρμόδια ΔΟΥ κ.λ.π.

* «Λττο<κχ)χοϋς κΛπ.) η ΔΟΥ στη Xwpik* ΠΡος δατυβώΛΛοη τνν «>ΐιτΰν n o L p iv c tn jο τ χ φ ύ στο ΟΠΙΦ (TAXIS). ** ^ μκτσγροφή του στην ορμθύ»α AOf χ ο ρ » κ ·

Page 9: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Γ'Αρ. Δήλωσης: ι

ιι

J

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ .Ο .Υ .:

Δ Η Λ Ω Σ ΗΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ j |ΕΝΑΡΞΗ j | ΜεταβολΗ

■ ι Υπηρεσία

iZTJ

Επώνυμο Α'

Επώνυμο Β'

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤ ΟΙ ΧΕΙΑ ΦΥΣIΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΑ.Φ.Μ. |

Σ το 9 -ψ ή φ ιο δ ια γ ρ α μ μ ισ μ έ ν ο π λ α ίσ ιο κάτω α π ό τη ν έ ν δ ε ιξ η□□□□□□□□□ Α .Φ .Μ . σ υ μ π λ η ρ ώ ν ετα ι ο Α ρ ιθ μ ό ς Φ ο ρ ο λ ο γ ικ ο ύ Μ η τρ ώ ο υ υ π ο χ ρ εω τ ικ ά ε κ τό ς από τ η ν π ερ ίπ τω σ η τ η ς υ π ο β ο λ ή ς Δ ή λ ω σ η ς Έ ν α ρ ξ η ς Ε ρ γ α σ ιώ ν π ου ο δηΛ ώ ν σ τ ε ρ ε ίτ α ι Α .Φ .Μ .

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Τίτλος

Ημ/νί α ' Εν αρ ξης Επιχείρησης

Πρώτη Εναρξη ΝΑΙ j | ΟΧΙ j |

Κατάσταση Βτιχείρησης

r

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ημ/νία Μεταβολής Επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης

Αιτία Μεταβολής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

. ■Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αρμόδιο Τοπικό Γραφείο

Οδός-Αριθμός Τ.Κ- Περιοχή- Δήμος/Κοινότητα

Νομός Τηλέφωνο Fax

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Νομός Τηλέφωνο Fax

Οδός-Αριθμός Τ.Κ- Περιοχή- Δήμος/Κοινότητα

M21/4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Page 10: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Συμπ

ληρώ

νετα

ι απ

ό τη

ν Υ

πηρ

εσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ Δ Ε Υ Τ . Λ Ο ΙΠ Η Β Ο Η Θ . ΕΝΑΡΞΗ Κ Ο Π Η

ΟΧΙ | | ΝΑΙ □ > ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

□□

Απόδοσης ΑΦΜ j | Μεταβολής Ατομ. Στοιχείων □ Δραστηριοτήτων Επιχ. j | Σχέσεων Φορ.

| | Εγκατ. Εξωτ. | |Εγιαιτ. Εσωτ. Πωλήσεων από Απόσταση

Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ r mm Γ " ·ι | Εμπρόθεσμα ι j Εκπρόθεσμα L . i L . ·

Ημ/νία Παραλαβής Δήλωσης

Ο Υπάλληλος

Ημ/νία Υϊτοβολής Δήλωσης

Ο Δηλών

Ημ/νία Παραλαβής Βεβαίωσης

Ο Π αρ α λφ ώ ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣr — — — — — — — — — — — — -

ιl - _ .

Αρ. Εντολής

Ελεγκτής

Ημ/νία Εντολής Ημ/νία Αυτοψίας

M23/4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.Φ.Μ.

Page 11: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΟΔΗΓΙΕΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το έντυπο M2 Δήλωση Έ ναρξης/Μ εταρολής Εργασιών Φ υσικού Προσώπου Βτ ιτηδευματία συμπληρώνεται σε ένα αντίτυπο μόνοναπ ό Φυσικά Πρόσωπα Υπογράφετα ι από τον δηλούντα ή το ν νόμ ιμο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του.

. Οι ενδ ε ίξε ις που αφορούν τα ραα ικά σ το ιχεία του Φ υσικού Προσώπου του πίνακα α, συμπληρώνονται πάντοτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα (χειρόγραφα, γραφομηχανής, Η /Υ), χωρίς συντμή σε ις .

. Σε όλες τις ενδε ίξε ις που α ναφ έροντα ι σε ημερομηνία , σημειώ νοντα ι αριθμητικά η ημέρα και ο μήνας με δύο ψηφία και το έτος με τέσ σ ερ α ψηφία (π.χ. 01/02/1998).

. Τα τετραγω νίδ ια με χρώμα συμπληρώνονται από τη ν Υπηρεσία.2. Το έντυπο αυτό υπο ράλλεται από το νδηλουντα ή το ν νόμ ιμο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του σ τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας της επ ιχε ίρησ ής του για

την έναρξη ή τη νμ ετα ρ ολήτω νερ γα σ ι ώ ντου εντό ς της προθεσμίας π ουορ ίζρτα ι από τ ις σ χετικές δ ιατάξεις του Ν. 1642 86 ως ισχύει σήμερα.3. Υπόχρεοι στηνυπ ορολή του εντύπ ου M2 Δήλωση Έ να ρξης/Μ εταρολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επ ιτηδευματία ε ίνα ι όσο ι α ναφ έροντα ι σ τις σχετικές δ ια τάξεις

του Ν. 1642/86 ως ισχύει σήμερα και σ εό π ο ια άλλη δ ιά ταξη υποχρεώνει σ τηνυπ ορολή της σ χετικής δήλω σης.4. Μ ε το έντυπο M2 Δήλωση Έ ναρξης/Μ εταρολής Εργασιών Φ υσικού Προσώπου Βτ ιτηδευματία μπ ορεί να σ υ ν υ π ο ρ λ η θ ο ύ ν κ α ιτα έν τυ π α Μ Ι Δήλω -ση Απόδοσης Α.Φ.Μ.

και Μ εταρολής Ατομικών Στοιχείων, Μ 7 Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου, Μ6 Δήλωση Δραστηρ ιοτήτω ν Επιχείρησης, Μ ΙΟΔήλωση Εγκατα σ τάσεω ν Εσω τερικού, Μ11 Δήλωση Εγκαταστάσεω ν Εξω τερ ικού και Μ12 Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση. Ο ι μεταρολές που προκύπτουν στα αρχικώς δηλούμενα σ το ιχεία της Δήλωσης 'Ε ναρξης/Μ εταρολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, δηλώ νοντα ι με το ίδ ιοέντυπ ο στο οποίο συμπληρώνονται μόνον οι ενδ ε ίξε ις που έχο υν μεταρληθεί. Αν μεταράλλοντα ι και οι σ ώ σ ε ις του δηλούντος, συν υπο ράλλεται κα ιτο έντυπο Μ 7 Δήλωσης Σχέσεων Φορολογούμενου.

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝΣτην ένδειξη Δ.Ο.Υ. γρ άφ ετα ι η Υπηρεσ ίασ τη ν οποία υποράλλεται η δήλωση. Οι ενδε ίξε ις " 'Ε ναρξη” ή "Μ εταρολή"δ ιαγραμμ ίζρντα ι ανάλογα με τη χρ ή σ η τη ς δήλωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΔιαγραμμ ίζετα ι ανάλογα η ένδειξη "Πρώ τη Έ ν α ρ ξη ”. Η ένδε ιξη "Προέλευση Έ να ρ ξη ς ” συμπληρώνεται επ ιλέγοντας τιμή από τον παρακάτω πίνακα:

. Πρώτη Έ ναρξη . Υ π ό 'Β ρυσ η Φπ . ύ ά σ τα σ η

. Επανέναρξη φ Από Ίδρυση . Μ ετατροπή

. Έ νταξη Αγρότη . Κληρονομιά . Μ ετατροπή Ν. 2166/93

. Μ ετά τα ξη Από Καθεστώς Αγροτών . Χαριστική Α ν α . Μ ετατροπή Ν Δ 1 297/72

. Εντολέας ΦΠ . Επαχθής Αιτία

Αν σ την έ ν δ ε ιξ η " Πρώτη Έ ν α ρ ^ Ι” , δ ιαγραμ μ ίζετα ι το "Ο ΧΙ” τό τε η ένδειξη "Π ροέλευση 'Ε να ρξης" υποχρεωτικά συμπληρώνεται με τη ν τ ι μή "Επανέναρξη". Οι ε ν δ ε ί^ ις α υ τ έ ς συμπληρώ νονται μόνονότα ν το έντυπ ο Μ 2συμπληρώ νετα ι ως Δήλωση Έναρξης.Η ένδειξη "Κατάσταση Επιχείρησης "συμπληρώ νετα ι σύμφωνα με τονπ αρακστω π ίνοκα, ότα ν το έντυπο Μ 2χρησ ιμοπ οιε ίτα ι ως Δήλωση Μ εταρολής.

. Ενεργός . Πτώ^ρυση

. Μ ετατροπ ή • Συγ-χίινευση• Αδράνεια . 'Β /ωση Π ιστω τώ ν• Μ ετατροπ ή Ν.2166/93 • Ι1 /γ ](ύνευσηΝ .2166/93• Σχολάζουσα Κληρονομιά . Α/αγκαστική Δ ιαχείρ ισ η• Μ ετατροπ ή ΝΔ 1297/72 • ΙΙ/γ χ ύ ν ε υ σ η Ν Δ 1297/72

Η έν δ ε ιξη " Αιτία Μ εταρολής’Ό υμπ ληρώ νετα ιαπ ό τη νΥ π η ρ εσ ία κά θ εφ ο ρ ά π ο υ το έντυπο M2 χρησ ιμοπ οιείτα ι ως Δήλωση Μεταρολής:Ανάλογα με τη ν χρήση του εντύπου M2, ως Δήλωσης Έ ναρξης ή Μ εταρολής, συμπληρώνεται η αντίστο ιχη ένδε ιξη "Η μ/νία Έναρξης Επιχείρησης " ή "Η μ/νία Μ εταρολής Επ ΐ)ρ ίρησης'·.

ΠΙΝΑΚΑΣ β1Οι ενδείξε ις του π ίν α κ α ρ ί συμπληρώνονται σύμφωνα με τα σ το ιχε ία π ου αναγράφοντα ι στα αντίστο ιχα δ ικα ιολογ η τ ικά . Η ένδε ιξη "Α ρμόδια Δ Ο .Υ ." συμπληρώνεται όταν το έντυπ ο χρησ ιμοπ οιείτα ι ως Δήλωση Μ ετα ρολή ςκα ι εφόσον η έν6 ε ιξη "Α ιτ ία Με τα ρολής” είνα ισυμπ ληρ ω μ ένηα π ό τη ν Υπηρεσία μ ε τη ν τ ιμ ή "Μ εταφ ορά Έδρας".

ΠΙΝΑΚΑΣ β2Σ τις ενδ ε ίξε ις τουπ ίνακα ρ2 συμπ ληρώ νετα ιη Δ ιεύθυνση Αλληλογραφίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ β4Δ ια γρα μ μ ζοντα ι οι ενδ ε ίξε ις ίου πίνακα p4. Α ν ο δηλών υπάγεται οε π ερ ισσότερα του ενός καθεστώτα Φ .Π .Α , δ ιαγραμμίζρντα ι ανάλογα τα αντίστοιχα καθεστώ τα στην ένδ ε ιξη "Κ α θ εσ τώ ς Φ. Π.Α.”

ΠΙΝΑΚΑΣ β6Δ ια γρα μ μ ζοντα ι οι αν τίσ to ΐ)ρς ενδ ε ίξε ις τουπ ίνακα ρ εό τα ν ο δηλώ νπραγματοποιε ίπω λήσεις αγαθώ νπ ουυπ άγοντα ισ ε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε. Φ.Κ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ β7Δ ια γρ α μ μ ζετα ι ανάλογα η έν δ α ξ η" Τρόπος Ά σ κησ η ς Δ ρ α σ τηρ ιό τη τα ς” .

ΠΙΝΑΚΑΣ β8Οι ενδ ε ίξε ις το υπ ίνα κα ρδσυμπληρώ νοντα ισύμφω να με τα στοιχεία που α ναφ έροντα ι στα σ Lwuno βαλλόμενα σχετικά δ ικα ιολογ ηπκά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΗ έ ν δ ε ιξη "Κ ω δ ικ ό ς ” και "Π ερ ιγρα φ ήΔ ρα σ τηρ ιό τη τας” συμπληρώνονται α νπ 'σ το ι^ ,σ ύμ φ ω να με το ευρετήρ ιο δραστηριοτήτω ν. Δ ιαγραμμίζεται η έν δ ε ιξη "Ε ίδ ο ς "α ν ά \3 γ α με το είδος τη ςδ ραστηριότητας πο υ α σκε ίτα ι. 'Ο ταντο έντυπο M2 χρησ ιμοπ οιείτα ι ως Δήλωση Έ ναρξης στη "Έ νδε ιξη” δ ιαγρ αμ μ ίφ τα ι πάντα "Έ να ρ ξη” , ενώ όταν το έντυπο M2 χρησ ιμοπ οιείτα ι ως Δήλωση Μ εταρολής δ ιαγραμμίζετα ι η αντίσ το ιχη ένδειξη , ανάλογα μ ε τ ο α ν δ ισώ νετα ι η έναρξη μιας νέας δραστηριότητας ή η μεταβολή ή ηδιακοπή μ ια ςή δη υπάρχουσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΔ ια γρ α μ μ ζετα ι ανάλογα η ένδειξη "Συνυποραλλόμενες Δηλώ σεις;’. Ό τ α ν το έντυπο M2 χρησ ιμοποιείτα ι ως Δ ή λω ση 'Ε ναρξης δ ιαγρ αμ μ ίφ τα ι ανάλογα η ένδειξη "Δήλωση Απόδοσης ΑΦ .Μ .” εφ ό σ ο ν ο δηλώ ν στερείτα ι Α.Φ.Μ., ενώ ό τα ν το έντυπ ο M2 χρησ ιμοπ οιε ίτα ι ως Δήλωση Μ εταρολής δ ιαγραμμίζεται η ένδ ε ιξη "Δήλω ση Μ εταρολής Α τομ ικώ ν Σ το ιχ ε ίω ν . Ο ι ενδ ε ίξε ις "Δήλω ση Εγκατ. Εσωτ.” , "Δήλω ση Εγκατ. Εξωτ.” ια ι "Δήλω ση Πωλήσεων Από Απ όστασή ’ δ ιαγραμμίζρντα ι ε ίτ ε όταν τ ο έντυ π ο M2 χρησ ιμοπ οιείτα ι ως Δήλω ση Έ ναρξης, ε ίτ ε ως Δήλωση Μ εταρολής με τη ν προϋπόθεση ό τ ι ο δηλών την η μέρα της Ένα ρ ξης ή της Μ εταρολής δηλώνει και Εγκατάσταση Εσω τερικού, Εγκατάσταση ^ ω τ ε ρ ικ ο ύ ή Πωλήσεις Από Απόσταση. Εφόσον προκύπ τουν από τ ις α ντίσ το ιχες ενδ ε ίξε ις σχέσεις το υ δηλούντος με άλλα Φ υσ ιιό Πρόσωπα δ ια γρ α μ μ ζετα ι η ένδειξη "Δ ήλω σηΣχέαεω ν Φ ορολογούμενου” .

Π ΑΡΑΚΑ/Ο ΥΜ Ε:

1. Μ ε την υποβολή του εντύπου M 2 Δήλωση Έ ναρξης/Μ εταβο λές Εργασιώ ν Φυσικού Προσώπου Ε π ιτηδευμανά πρέπ ει να συμπ ληρω θεί κα ι το 'Ά τυ π ο Μ Α το δ ε ικ τ ικ ό napaJa βης Δη Λύσεων Μ ητρώ ου κα ι Δ κα ι ολογητικώιτ κα ι ναεπ ισ τραφ ε ί το αιττίγραφό της στοΦ ορολογούμενο αφού υπ ογραφ είαπ ό τονυπάλληλοπου το π α ρέλαβε.

2. Μ ε την κατα)(άρηση τω ν στο ιχείων του εντύπου M 2 Δήλωση ‘Ε ιταρφις/Μ εταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Ε π ιτηδευματία στο Μ ηχανογραφ ικό Ίύσ τημα της Υπηρεσία ς,χορηγε ίτα ι η σ ι τ ικ ή βεβαίω ση στοΦ ορολογούμενο που α π ο τελε ί πλήρηαπόδειξη y/α τη ν υποβολή της δήλωσης απέναντι σ ε οποιονδήπ σ τετρ ίτο .

3. Η Υπηρεσία μ α ς ε ν α ίσ τ η S/άθεσ ή σας γ ια κά θ ε π ληροφορ ία κα ι δ ιευκρ ίνηση που αφορά σ τη σ υ μ ιΛ }ρ ω σ η το υ Εντύπου M 2 Δήλωση Έ ναρξης/Μ εταβολής Εργασιών Φ υσικού Προσώπου Επ πηδευμαυα.

Π α ρ αμ ιλούμ ε απ ευθυνθε ίτε στο Τμήμα Μ ητρώου τη ς α ρ μ ό δ ια ς γ ια τη ν υπορολήτου εντύπου Δ.Ο.Υ.

M 2

4/4

Υ,Ε

,ΕΑ

Δ

ΥΠΟ

ΥΡΓΕ

ΙΟΥ

ΟΙΚ

ΟΝ

ΟΜ

ΙΚΩ

Ν

Page 12: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Συμπ

ληρώ

νετα

ι απ

ό τη

ν Υ

πηρ

εσία

Γ“ “ ι

ΚΒΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ημ/νία Λήξης Δ ιαχαριστικής Περιόδου Ημ/νία Λήξης Πρώτης Δ ιαχειριστικής Περιόδου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

□ * □ ■ D r□□□

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Υποχρεωτικά

Μη Υπόχρεοι

Απαλλασσόμενοι

□□□

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Μηχανογραφικά

Προαιρετικά

Υποχρεωτικά μεΑ,Π.Δ.

□□□

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Έδρα

Χειρόγραφα

Μικτά

□□□

Εγκατάσταση

Λογιστής

Απαλλασσόμενοι με ΑΠ.Δ.·<1Αρ. Απόφασης Ημ/νία Απόφασης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

° » Q ΝΑΙ Q Υποχρεωτικά j | Προαρετικά

• Η Η Μ /Ν ΙΑ ΛΗ Ξ Η Σ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣΤ ΙΚ Η Σ Π Β * ΙΟ Δ Ο Υ συμτλΓμώ νέ­τα με3 1/12 ή 30,06 ανάλογα |χτη νκα τη γο ρία βιβλίων.

• Ο ι ε νδ ε ξε ις Η Μ /ΝΙΑ Λ Η Ξ Η Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Δ ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΤΙΚ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ ΔΟ Υ , Α Ν Α Λ Υ ΤΙΚ Η Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η και Ε Ν ΤΑ Ξ Η Γ Γ Η Ν Α Ν Α Λ Υ Τ .Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η συμπληρώ νοντα ι υποχρεωτικά όταν τη- ροΰ/ται Γ κατηγορίας Β β λία .

• Για τ η ν Κ α τ η γ ο ρ ία Β ιβ λ ίω ν “ Α π α λ λ α σ σ ό μ ε ν ο ι μ ε Α .Π Α (Α π ό φ α σ η Π ροϊστά μενου Δ Ο .Υ .)” , δ ια γ ρ φ μ ζ ε τ α “Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω ΤΙΚ Α Μ Ε Α Π . Δ ”, κ α συμπληρώ νοντα ιοι ενδείξεις "ΑΡ. Α Γ Ο Φ Α Σ Η Σ ' "ΗΙίΙ /Ν ΙΑΑΠ Ο Φ Α ΣΗ Σ".

• Α ν τηρούνται περισσότερες τη ς μας κατηγορίες βιβλίου, δι α- γρα μμ ζο ντα ι οι αντίστοιχες κατηγορίες στην ένδείξη "Κ Α ΤΗ ­ΓΟ Ρ ΙΑ ΒΙΒ ΛΙΩ Ν ”.

Φ.Π.Α.ΥΠΑΓΩΓΗ Φ.Π.Α.

1 □ ΝΑΙ Q ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ .Γ ΙΑ

□□

Απ αλλασσομ ένω ν Τεκμαρτό

Αγροτών

□□Κανονικό

□□

Καπνό β/κών

Πρακτ. Ταξ.

□□

| | ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ |

Αρθρ. 36Α | | Υποχρεωτικά

Αρθρ. 36Β □Προαιρ ετικά

□□ □

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Δεν ασκεί □ΠαροχήΥπηρεσιών

Αποκτήσεις

<Παραδόσεις

□□

Υποχρεωτικά

Προαιρετικά

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

□Καπνοβ/κών □ □Αλκοολούχων Πετρελαιοειδών

Π ΙΝ Α Κ Α Σ (35: Α ν δ ιε ν ε ρ γ ο ύ ν τ α ιε ν δ ο κ ο ιν ο τ ικ έ ς α π οκτή σ ε ις ή κα ι π α ρ α δ ό σ ε ις υ π οχρ εω π κά ή π ρ ο α ιρ ε τ ικ ά σ ύμ φ ω να μ ε τ ις δ ια τ ά ξ ε ις τ ο υ Ν. 1 6 4 2 /8 6 όπ ω ς ισ χύ ο υν σ ήμ ερ α , δ ια γ ρ α μ μ ίζο ν τα ι α ν ά λ ο γ α ο ια ν τ ίσ το ιχ ε ς ε ν δ ε ίξ ε ις .

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

□□□

Συνέχεια

Εποχικά

Πλανόδια

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Επωνυμία Επιμελητηρίου / Συλλόγου

Αρ. Εγγραφής Ημ/νία Εγγραφής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Α.Φ.Μ.M22/4

Page 13: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΛΩ ΣΕΩΝ ΕΝΑΡΙΗΣ - Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η ! & ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οπως clvai γνοσπό. με τις διατάξρς του άρφρου 29 του ν. 1642/1966. Οπός ισχύει. ορ<ονται οι ιητο- χρέώοος. t w υποκείμενά στο ΦΠΑ προσώπων. καθώς και των Λοιπών προσώπων που οναφέρσνται 0' αυτές, ανκξαρτητρ αν tiv*u υποκείμενο ή μη στο <ρόρο.

Μεταξύ των υττοχρίωσεων αυτώ* πφιΛαμβάντται και η υποχρέωση υποβοΛής δήλωσης έναρξης, μπα. βοΛής «οι διακοπής εργασιών.

Με την Υπουργική Αηόφοαη. που «δόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 2515/1997. δεν επέρχονται ουσιαστικές μεταδοΛές στις διαδικασίες έναρξης, μεταβολής και διακοπτ* ερ­γασιών αΛΛά προσαρμόζονται a εν Λό^> διαδιχασίες σης καινούργιες απαιτήσεις που δημιουργοΜαι με τηρ εφαρμογή σης άΟΥ του ΟΠΖΦ (TAXIS) και γίνεται παράΛΑηΛα προσπάθεια περιστολής της φοροδια·

Δ ή Λ ω α η έ ν α ρ ξ η ς ι ρ γ α σ ι ώ ν ( ό ρ ο ρ ο 1 !

(A.V.O. 106β526/2Ι20/ΔΜ /Π0Α. 1 1 « 9 /ί.·.1 9 9 ·)

Κόβε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ενωση Γροοώττων. όπως αυτά ανοφέρονται σης διατάξης του άρ- Ορου 36 του ν. 2859/2000. υποχρεοϋται να υπο^άΛΛει στον Προϊστάμενο της αρμό&ας ΔΟΥ δήΛωοη έ­ναρξης εργασιών ττριν από την πραγματοποίηση οποιαοδήποτε συναΛΛαγής στο nfaiota της επαγγ«Λμαη- κής του δραστηριότητας

Ος σΑ«αΛΛαγή θεωρείται όχι μόνο η παράδοση αγαθών και η παροχή υπτ^εσκύν αΛΛά και η αγορά aya- θών και η Λήψη υπηρεσιών στα ττΛαίσια της δραστηριότητας. Εννοείται ότι η πράξη μίσθωσης ακινήτου για επαγγ«Λματική στίγη δεν θεωρείται, αε καμία περίπτωση αυναΛΛαγή.

Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και £*ύσεις Προσώπων, αν δεν έχουν πραγματοπ<χήοα καμία ουναΛΛσιτή. μπορούν να υττοδάΛΛουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα (30) ημερών σττό την ημχρομτρία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία Λχττοοης σης ηχ^πηύοεις που δεν απαιτείται δημοσίαν σ η .

Ειδικότερα χρόνος νόμιμης σύστασης:a ) Προκειμ4νου γ ια Ο (ΙΕ £ είναι η ημερομηνία δημοσίευσης περίΛηψης του καταστατικού τους στο οι­

κείο διδΛΙο του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

θ ) Προκαμένου για ΕΠΕ η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦύΛΛο Εφημερίδας της Κυβέρνησης τοίχος Μ L ΕΠΕ της αναχο(νω<κ)ς για την καταχώρηαη στο μητρώο ΕΠΕ του καταστατικού τους.

γ) Προκειμ^νου για ΑΕ η ι ημερομηνία κσταχώρησης στο μητρώο ΑΕ, της διοικητικής απόψοοης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση tol «ατασταηχού της. που τηρείται στην Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας.

Τονίζεται ότι η επωνυμία των επιχειρήσεων πρέπει να αναγράφεται σ » έντυπο της δήΛωαης έναρξης, όπως ακριβώς αυτή αναγράφεται era καταστατικό τους. Επίσης παρέχεται η ευχέρεια ανσγροφής Γης επω­νυμίας και με ξε>*3γΛωοοους χαρακτήρες.

Τα ημεδαπά και αΛΛοΑσπά Φυσικά Πρόσωπα υποβάλΛουν το έντυπο (M2) «ΔήΛωση Εναρξης /Μεταβο­λής Εργοσ«ων Φυσικού Προσώπου· συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδοξη «Εναρξη*.

Τα ημεδαπά και αΛΛοδαπά Νομικά Πρόσωπο και οι Ενώσεις Προσώπων. υποδάΛΛουν το έντυπο (M3) •Δήλωση Εναρξης / ΜεταΒοΛής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου· συμπληρώνοντας το ιετραγων»δ*ο μ* την ένδειξη Έναρξη*.

Ο ιδρυτής ατομικής επιχ«ιρησης ή νομικού προσώπου. υττοδάΛΛε» το έντυπο (Μ5) ·Δήλωση υπό Ιδρυση ΕτπχίΙρησης*. Ιτη δήΛωση ουτή αναγράφεται ως rm jvupia το ονοματεπώνυμο ιον ιδρυτή ή η επωνιψ*0 του ιδρυτή, καθώς και η υπό ίδρυση επιχείρηση.

Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηΛωθέντων στοιχείων που ορορουν την υπό Ιδρυση ίττιχίίρηση. ν* ποβαΛλεται με το »δ»ο έντυπο. δήΛοοη μεταβολής.

Page 14: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

•90'

66SI

A

na

i8fK

xle

ll od

tf?)

Mso

ntiuv

>9

*til9

Viro

tfouf

tMtx

Page 15: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

8 ν.

1599

/198

6. γ

ιο θω

ριάν

πα

ραχώ

ρηση

του

χώ

ρου,

ως

cm6&

cit/

\ ι>

τταρ

<ος

της

Page 16: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

h i i n Ml

AliD

Mn

A

iox

on

rt<

Κρ

γα

οιώ

ν

(6p

#p

o

t)

Page 17: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Συμπ

ληρώ

νετα

ι απ

ό τη

ν Υ

πηρ

εσία

Δ Η Λ Ω Σ Η

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ -----------------------------IΑρ. Δήλωσης: I ■

Ημ/vfa Δήλωσης: f " ΐL ___________ 1

Αρ. Φακέλου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ.Ο.Υ.:

Ημ/νία Διακοπής:

Αιτία Διακοπής:

■ |ι . Υπηρεσία ί . !

ν ν ΐ ' Π

Α.Φ.Μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επώνυμο Α' Όνομα

Επώνυμο Β'Διεύθυνση ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Όνομα Πατέρα

Οδός-Αριθμός Τ.Κ.- Περιοχή - Δήμος/Κοινότητα

Νθ|Ι0£

Νέα Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τ ^ λ έ (^ ω \ Fax

ι

/Γρμο € \ ό πικο Γpatpcio

Γ .ΙΣ Ί

Α.Φ.Μ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Πρ οσώπων)

Επωνυμία

Αρ. Καταστατικού Ημ/νία Επικύρωσης Καταστατικού Αρ. Φ.Ε.Κ/Τ.Α.Π.Ε.Τ. Ετος Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Π.Ε.Τ.

Αρχή Επικύρωσης

Διευδυνση Αλληλογραφία!

Οδός-Αριθμός Τ. Κ.- Περιοχή - Δήμος/Κοινότητα

Νομός Τήλέφωνο Fax

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΧΙ j | ΝΑΙ j |

Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙΓ · ' Γ " '

ι ιι Εμπρόθεσμα ■ ι ΕκπρόθεσμαI

I II I

Ημ/νία Παραλαβής Δήλωσης

ι ι

Ημ/νία Υϊτοβολής Δήλωσης

Ο Δηλών

I II I

Ημ/νία Παραλαβής Βεβαίωσης

Ο Υπάλληλος Ο Π αρ α λφ ώ ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣγ - - γ ---------------------------ι |J Αρ. Εντολής

ιI I■ Ελεγκτής

Ημ/νία Εντολής Ημ/νία Αυτοψίας

Μ41/2

Page 18: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΟΔΗΓΙΕΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το έντυπο “Δήλωση Διακοπής Εργασιών - (Μ4) ” συμπληρώνεται σε ένα αντίτυπο από Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα (Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων). Υπογράφεται από τον δηλούντα Φορολογούμενο ή τον νόμιμο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του και επέχει θέση υπεύθυνηςδήλωσης του Ν.1599/Β6.

2.• Οι ενδείξεις που αφορούν στα βασικά στοιχεία του Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου (Νομικά Πρόσωπο ή Ένωση προσώπων) στους

π ίν « ε ς α και β, συμπληρώνονται πάντοτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα (χειρόγραφα, γραφομηχανής, Η /Υ), χωρίς συντμήσεις.• Σε όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται σε ημερομηνία, σημειώνονται αριθμητικά η η μέρα και ο μήνας με δυο ψηφία και το έτος με τέσσερα

ψηφία (π.χ. 01Ό2Ί998).• Τα τετραγωνίδια με χρώμα Ϊ Γ - Γ 3 συμπληρώνονται από την Υπηρεσία.

3. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα ή τον νόμιμο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του στοναρμόδιοπροΤστάμενοτηςΔ.Ο,Υ. της έδρας τη ς επ ιχε ίρη σής του γι α την Δια κοπή τ ων εργασιώ ν του ε ντός τη ς π ροθεσμ ίας πο υ ορ ίζετ αι α πό τις σ χετι κές δι ατά ξεις του Ν .1642/86 όπ ως α υτές ισχύουνσήμερα.

4. Υπόχρεοι στην υποβολή του εντύπου “Δήλωση Διακοπής Εργασιών -(Μ4)” είναι όσοι αναφέ ροντα στις σχετικές διατάξε ιςτου Ν. 1642/86 όπως αυτές ισχύουνσήμερα και σε όποια άλλη διάταξη υποχρεώνει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης.

5. Προκειμένου για Μη Φυσικά Πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λ.π.) που διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση “Μεταβολής Εργασιών Μ η Φυσικού Προσώπου -(M3)” και όχι δήλωση Διακοπής. Η δήλωση Διακοπής Εργασιών υποβάλλεται μετά τη λήξη της εκκαθάρισης του Μη Φυσικού Προσώπου και σε προθεσμία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1642/86 όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

6. Με το έντυπο “Δήλωση Δι ακοπής Εργασιώ ν-(Μ 4)” μπορεί να συ νυποβληθούν και έντυπα “Δήλωσης Σχέσεων Φορολογούμενου -(Μ7)” εφόσονο δηλών πρέπει να δηλώσει τις σχέσεις του ο ι οποίες προκύπτουν από τα στοιχεία που δηλώνονται (κληρονόμος, αντίκλητος κΛ.π.).

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ1. Στην ένδειξη “Δ.Ο.Υ.’’συμπληρώνεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση.2. Στην ένδειξη “Ημ/νία Δια κοπής "συμπληρώνεται η ημερομηνία Διακοπής Εργασιών της επιχείρησης.

Ειδι κά για τ ην περίπτω ση που στην ε πό μενη έν δειξ η “Α ιτίαΔι ακοπής ’’ έχει συμπ ληρ ωθεί η τιμ ή “ Θάνα τος ” η ημ/νία Δ ιακοπ ής Εργα σιώ ν α φορ ά στην ημ/νία που ο Φορολογούμενος απεβίωσε όπως αυτή προκύπτει από τη ν αντίστοιχη Ληξιαρχική πράξηπου προσκομίζεται στην Υπηρεσία ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό με τη Δήλωση αυτή από τον (τους) κληρονόμο (-μους) του Φορολογούμενου.

3. Η ένδειξη “Αιτία Διακοπής” συμπληρώνεται επιλέγοντας την επιτρεπτή κατά περίπτωσητιμή από τον παρακάτω πίνακα:

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩ Π Ο ΜΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠαύση Εργασιών Ναι ΝαιΣυγχώνευση Ναι ΝαιΜετατροπή Ναι ΝαιΔιάσπαση Ojp ΝαιΣυνταξιοδότηση Ναι OyfΘάνατος Ναι OxfΟρ ιστικ οπ οίησ η Μ ετα σχη μα τισμ ού Ν.2166/93 Ναι ΝαιΑ/αχώρησηστο εξωτερικό Ναι ΟχιΕπα $ ή ς Αιτία Ναι ΟχιΧαριστική Αιτία Ναι 0)0‘Αλλη Αιτία Ναι Οχι

4. Στηνένδειξη “ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ” διαγραμμίζεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν με τη “Δήλωση Διακοπής Εργασιών- ( Μ4)” συνυποβάλλεται και “Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου -(Μ7)”

Παρακαλούμε σημειώσετε: Υποχρεωτικά με τη Δήλωση Διακοπής Εργασιών, που αφορά σε Φορολογούμενο Φυσικό Πρόσωπο, συνυποβάλλεται και “Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου -(Μ7)” όπου δηλώνονται οι αντίστοιχες σχέσεις του Φορολογούμενου για τις περιπτώσεις που σαν “Αιτία Διακοπής” έχει συμπληρωθεί μία από τις πιο κάτω τιμές:

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ:Α/αχώρηση στο εξωτερικό Α/τί κλητόθάνατος Κληρονόμο (-μους)

ΠΙΝΑΚΑΣ α1. Οι ενδείξεις του πίνακα α συμπληρώνονται όταν η Δήλωση Διακοπής Εργασιών αφορά σε Φορολογούμενο Φυσικό Πρόσωπο.2. Στο 9-ψήφιο διαγραμμισμένο πλάσιο κάτω από την ένδειξη “Α.Φ.Μ.” Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του

Φορολογούμ ενο υ.3. Οι επόμενες εν δείξεις συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα στοίχε ία του Φορολογούμενου.

ΠΙΝΑΚΑΣ β1. Οι ενδείξεις του πίνακα β συμπληρώνοναιότανη Δήλωση Διακοπής Εργασιών αφορά σε Φορολογούμενο Μη Φυσικό Πρόσωπο.2. Στο 9-ψήφιο διαγραμμισμένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη “ Α.Φ.Μ.” συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του

Φορολογούμ ενο υ.3. Οι ενδείξεις “Αρ. και Ημ/νία Καταστατικού” καθώς και “Έτος-Αριθμός Φ.Ε.Κ/Τ.Α.Π.Ε.Τ.” αφορούν στα στοιχεία καταστατικού και

Φ.Ε.Κ/Τ.Α.ΕΤ. αντίστοιχα που αναφέρονται στη Δ ιακοπ ή Εργασιών του Μη Φυσικού Προσώπου.4. Οι επόμενες ενδείξεις συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα στοίχε ία του Φορολογού μενού.

Παρκαλούμε σημειώστε: Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μη Φυσικού Προσώπου έχει αντικατασταθεί με τροποποίηση τουκαταστατικού του και δεν έχει εν η μερωθεί η Υπηρεσία τότε συνυποβάλλεται και “Δήλωση Σχέσεων-(Μ7) ” .ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:

1. Με την υποβολή του εντύπου “Δήλωση Διακοπής Εργασιών-(Μ4)” πρέπει να συμπληρωθεί και το Έντυπο “ Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μη τρώου και Δικ αιολογη τικ ών - (Μ) ” κα ι να επι στραφεί το αντίγραφό της στο Φορολογούμ ενο αφού υπο γραφεί από τον υπάλληλο που το παρέλαβε.

2. Με την καταχώρηση των στοιχείων της Δήλωσης “ Διακοπή Εργασιών-(Μ4)” στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας, χορηγείται Βεβαίωση στο Φορολογούμενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της δήλωσης απέναντι σε οποίο νδήποτε τρίτο.

3. Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συμπλήρωση του Εντύπου “Δήλωση Διακοπής Εργασιών-(Μ4)”.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την υποβολή του εντύπου Δ.Ο.Υ.

2/2

Υ, Ε

,ΕΑ,

Δ Υ

ΠΟ

ΥΡΓ

ΕΙΟ

Υ

ΟΚ

ΟΝ

ΟΜ

ΙΚΩ

Ν

Page 19: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

JΣυμ

πλη

ρώνε

ται

απο

την

ι Υ

πηρ

εσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σ Η ΜΕ Ι ΩΜΑ Κ.Β.Σ.(ΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΓΤΗΣΕΙΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

Γ ------------------ 1Αρ. Πρωτοκόλλου: ^ j

Γ ------------------ 1Ημ/νία : ■ ■

■-_____________ J

προς τη Δ.Ο.Υ.Αρ. Φακέλου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΑ.Φ.Μ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΩΝ

Α/Α□ Είδος _Επιχ. Ε^ κ /σ ^

Επώνυμο / Επωνυμία

Όνομα Όνομα Πατέρα Όνομα Συζύγου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣΟδός - Αριθμός Ταχ. Κωδικός

Δήμος/Κοινότητα Νομός Τηλέφωνο Fax

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΔραστηριότητα

Οδός- Αριθμός Ταχ. Κωδικός

Δήμος/Κοιν ότ ητα Νομός Τηλέφωνο Fax

γ □

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θεώρηση Π Επέκταση - Μεταβολή Ενιαίου Θεωρημένου Μηχανογραφικού Χαρτιού

G

Θ

Ε□ Θεώρηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑ| | Επέκταση - Μεταβολή Μηχανογραφικού Εντύπου ΠολλπλήςΧρήσης

ΠΡΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ - ΕΤΌΣ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣΕΙΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ Από Έ ω ς

ΑΡΙΘ.ΣΤΕΛΕΧ

ΤΡΟΠΟΣΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗ­ΡΗΣΕΙΣ

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

Ο Π αρ αλφώ ν

■ ■I.J

Επώνυμο

Όνομα

Υπογραφή

Θεωρήθηκαν τα παραπάνωΟ Επιτηδευματίας Ημ/νία : \

;ι/4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Page 20: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Συμπ

ληρώ

νετα

ι απ

ό τη

ν Υ

πηρ

εσία

□ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝΑκύρωση Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Β.Σ. j | Δήλωση Απώλειας Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Β.Σ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟ ΓΙΣΤΗΡΙΟ Υ

W □ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΓΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

Αιτήσεις | | Γνωστοποιήσεις j | ΠαρατηρήσειςΚωδ.

rΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. Κωδ.

----------------- Γ -------Αριθ.Απόφ.: Ημ/νία:

Ο Προϊστάμενος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επώνυμο : Όνομα : Ό ν. Π ατέρα:

Α.Φ.Μ. : Αριθ. Ταυτ/τας : Λ'νση :

Σκοπός Εξουσιοδότησης :

Ο Επιτηδευματίας

Ημ/νία : j

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.Φ.Μ.

Ρ/4

Page 21: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.Β.Σ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣα) Το Σημείωμα Κ.Β.Σ. Αντικαθιστά το παλαιό Σημείωμα Θεώρησης το οποίο στο εξής θα χρησ ιμοποιείτα ι και γ ια τ ις παρακάτω περι πτώσεις:

ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Κ .ΒΣ.• Θεώρηση Β ιβλίω ν-Στο ιχείω ν: Συμπληρώνονται οι Π ίνακες (α ),(β ), (γ).• Α ίτηση Ακύρωσης Θεωρημένων Β ιβλίω ν-Στο ιχείω ν: Συμπληρώνονται οι Π ίνακες (α ),(δ ),(σ τ).• Δήλωση Απώλειας Β ιβλίω ν-Στο ιχείω ν: Συμπληρώνονται οι π ίνακες (α), (δ), (στ).• Τόπος Τήρησης-Ε νημέρω σης Βιβλίων:Συμπληρώνονται οι π ίνακες (α), (ε), (στ).• Α ιτήσ εις , Γνωστοποιήσεις, Παρατηρήσεις: Συμπληρώνονται οι Π ίνακες (α), (στ).• Αποφάσεις Προϊσταμένου Δ. Ο.Υ.: Συ μπληρώνεται από την Υπηρεσία ο Π ίνακας (ζ), όπου αυτό απαιτείτα ι.• Εξουσιοδότηση: Συμπληρώνεται ο Π ίνακας (η), όταν αυτό απαιτείτα ι.

β) Υποβάλλεται από τον Ε π ιτ η δευμ ατία στ η ν Δ. Ο. Υ. της έδρας της επ ιχείρησης ή τη ς εγκατάστασής του, σε ένα (1) αντίτυπο. Αν οι πράξεις που θέλει να εκτελέσει ο Επ ιτηδευματίας αφορούν περ ισσότερες από μια εγκαταστάσεις, τό τε πρέπει να υπο­βληθούν και αντί σ το ιχαΣημειώ ματαανά εγκατάσταση (εξα ιρείτα ι ο Π ίνακας (ε)).

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣΣτο χώρο “ προς τη Δ.Ο.Υ.” Γ ράψ τε τη Δ.Ο.Υ. στην οποία θα υποβάλετε το Σημείωμα Κ.Β.Σ. Στο χώρο “Αρ. Φακέλου” γράφετα ι ο Αρι θμός Φακέλου των Α .Ε., στι ς περιπτώ σ εις που εχει χορηγηθεί τέτο ιος α π ότις αρμόδιεςΔ .Ο .Υ .

ΠΙΝΑΚΑΣσ (ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ).Στον Πίνακα αυτό συμπληρώστε τα προσωπικά σ ας στοιχεία ή τα σ το ιχ ε ία τη ςεπ ιχ ε ίρ η σ ή ςσ α ς (έδ ρ α ςκ α ι εγκατάστασης). Ειδικότερα:

Α.Φ.Μ.: Γράψτε το ν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επ ιχείρησης.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Γ ρ ά ψ τετο ν αύξοντα αριθμό (Α/Α) και το Ε ίδος (Ε ίδος) της εγκατάστασης, (π.χ. κατάστημα, αποθήκη, έκθεση, λατομείο, κλ.π .) όπως αναφέρονται στο αποδεικτικό έναρξης ή μεταβολής που σας έχει χορη γηθ ε ία π ο τοτμήμ α ΜΗΤΡΩΟΥ.Τα παραπάνω συμποληρώνονταιμόνο στην περίπτωση που η υποβολή του Σημειώματος Κ.Β.Σ. Αφορά εγκατάσταση. ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΩΝ: Γράψ τε τη ν κατηγορία βιβλίων της επ ιχείρησης (Επιχ) και τη ς εγκατάστασης (Εγκ/σης), όταν το Σημείωμα Κ.Β.Σ. υποβάλλεται για εγκατάσταση.Επώνυμο/Επωνυμία: Γ ράψ τε το επώνυμό σας αν ε ίσ τε επ ιτηδευματίας Φ.Π .ή την επωνυμία τη ς επ ιχείρησης σας (όπως αυτή αναφέρεται στ ο καταστατικό) αν ε ίσ τε μη Φ.Π.Όνομα, Όνομα πατέρα, Ό νομα Συζύγου: Γρά ψ τετα αντίστοιχα στο ιχεία .Δραστηριότητα: Γράψ τε την κύρια δραστηριότητα που ασκεί η επ ιχείρησή σας.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Γράψ τε τ ις π ληροφορ ίες που αφορούν τη διεύθυνση τη ς έδρας της επ ιχείρησής σας. Γράψ τε επίσης, αν υπάρχουν, τους αριθμούς τηλεφώνου και Fax. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε όλες τ ις περιπτώσεις υποβολής.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Γράψ τε την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασής σας, τ αστο ί χεία τη ς δ ιεύθυνσ ης τη ς καθώς και το υ ς αριθμούς τηλεφώνου και Fax αν υπάρχουν.Συμπληρώνονται μόνο όταν η υποβολή αφορά εγκατάσταση.

ΜΠ ΙΝΑΚΑΣβ (ΒΙΒΛΙΑ -ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣτον Πίνακα αυτό αναγράφονται τα προς θεώρηση Βιβλία, Συνενωμένα Βιβλία και Καταστάσεις καθώ ς και η επέκταση - μεταβολή Ενιαίου Θεωρημένου Μ ηχανογραφ ικού Χαρτιού μεπ ερ ιεχόμ ενο Βιβλία, Συνενωμένα Βιβλία και Καταστάσεις.

□ Θεώρηση: Συμπληρώστε με X το συγκκρ ιμένοτετραγω νίδ ιο , αν θέλετε να θεω ρήσετε τα παραπάνω.□ Επέκταση - Μ εταβολή Ενιαίου Μ ηχανογραφ ικού Χαρτιού: Συμπληρώστε με X το συγκεκρ ιμένο τετραγω νίδ ιο αν θ έλετε να

επ εκτε ίνετε ή να μεταβάλετε τη ν χρήση ενός θεωρημένου μηχανογραφ ικού χαρτιού που χρησ ιμοπ οιείτε για την εκτύπωση των βιβλίων σας.Πράξη Θεώρησης Αρ ιθμός - Έ τος: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία, εκτός από την περίπτωση επέκτασης, κατά την οποία πρέπει να γράψ ετε τον αριθμό πράξης θεώρησης και το έτο ς που θεω ρ ήθηκετο μηχανογραφ ικό χαρτί, του οποίου θέλετε να επ εκτε ίνετε ή να μεταβάλλετε ιη χρήση.Είδος: Γράψ τε το ε ίδ ο ς (τίτλο) του προς θεώ ρηση Βιβλίου, Συνενώμένου Βιβλίου κλ .π . Αν το ε ίδος που θέλετε να θεω ρήσετε είναι το “ Ενια ίο Μ ηχανογραφ ικό Χαρτί” ,τό τε στ η θέση αυτή θα γρά ψ ετε και όλες τ ιςχ ρ ή σ ε ιςπ ο υ θ α έχει αυτό το χαρτί. Σε περίπτωση επ έκτασης Θ εω ρημένου Μ ηχανογραφ ικούΧαρτιού, θα γράψ ετε μόνο τ ις χρήσεις που θ έλετε να προσθέσετε ήναμεταβάλετε.Αρίθμηση (Από Έως): Γράψ τε τους αρι θμ ο ύ ςτη ς πρώτης και τη ς τελευτα ία ς σελίδας που θέλετε να θεω ρήσετε.Αντίτυπα: Γράψ τε το πλήθος τω ν αντιτύπων π ου περιλαμβάνει το προς θεώρηση είδος.Τρόπος Τήρησης: Γ ράψτε “ ΧΕΙΡ” α ντοπ ρ ο ς θεώρηση ε ίδος τηρείτα ι Χειρόγραφα, “ ΜΗΧ” αντηρ ε ία ι Μ ηχανογραφ ικάκα ι “Κ .Φ .” αν τηρείτα ι σε κ ινητά φύλλα.Παρατηρήσεις: Γράψ τε όποια παρατήρηση ή διευκρίν ιση θ έλετε σχετικά με τη συγκεκριμένη θεώ ρηση, η οποία δεν περ ιγράφετα ι σε άλλο σημείο του εντύπου.________________

Π ΙΝ Α Κ Α Σ / (ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΥΝ ΕΝΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΒΙΒΛΙΑΣτον Πίνακα αυτό, αναγράφονται τα προς Θεώρηση Στοιχεία. Συνενωμένα Στο ιχεία, Συνενωμένα Βιβλία - Στοιχεία καθώς και η επέκταση ή μεταβολή (διαγραφή) τ ων χρήσεω ν ενός Θ εωρημένου Μ ηχανογραφ ικού Εντύπου Πολλαπλής Χρήσης με περ ιεχόμενο Στοιχεία, Συνενωμένα Στοιχεία.

□ Θεώρηση: Συμπληρώστε με X το συγκεκρ ιμένοτετραγω νίδ ι ο αν θέλετε να θεω ρήσετε.□ Επέκταση - Μεταβολή Μ ηχανογραφ ικού Εντύπου Πολλαπλής Χρήσης: Συμπληρώστε με X το συγκεκρ ιμένου

τετραγω νίδιο αν θ έλετε να επ εκτε ίνετε ή να μεταβάλετε την χρήση ενός Θεωρημένου Μ ηχανογραφ ικού Εντύπου Πολλαπλής Χρήσης που χρησ ιμοπ οιε ίτεγ ια την έκδοση Στοιχείων κλ.π .Πράξη Θ εώ ρησης-Αριθμός- Έτος: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία εκ τό ς τη ς περίπτωσης επέκτασης, κατά τη ν οποία πρέπει να γράψ ετε το ν αριθμό π ράξης θεώρησης και το έτο ς που θ εω ρ ήθ ηκετο Μ ηχανογραφ ικό Έ ντυπο Πολλαπλής Χρήσηςτου οποίου θέλετε να επ εκτε ίνετεή να μεταβάλετετηχρήση.Είδος: Γράψτε το είδος (τίτλο) του προς θεώρηση Στο ιχείου, Συνενωμένου Στοιχείου κλ.π . Αν το ε ίδος που θέλετε να θεω ρήσετε είνα ι το “ Μ ηχανογραφ ικό Έντυπο Πολλαπλής Χρήσης” , τό τε στη θέση αυτή θα γρά ψ ετε όλες τ ις χρήσεις που θα έχει αυτό το Έντυπο. Σε περίπτωση επέκτασης Θεωρημένου Μ ηχανογραφ ικού Εντύπου Πολλαπλής Χρήσης θα γράψ ετε μόνο τις χρήσ εις που θ έλετε να π ροσθέσετε ή να μεταβάλλετε.

Β 13/4

Page 22: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Σειρά: Αν το προς θεώρηση Είδος εκ δ ίδετα ι σε σειρά ,γράψ τεστη στήλη αυτή το δ ιακρ ιτικό της (Α,Β,Γ,1,2, κ,λ,π)Χρήση Σειράς: Αν η συγκεκριμένη σειρά του προς θεώρηση Ε ίδους εκδ ίδετα ι εντός τη ς επ ιχείρησης, γράψ τε στη στήλη αυτή την ένδειξη “ ΕΝΤΟΣ” , ενώ αν εκδ ίδετα ι εκτός της επ ιχείρησης (πωλητές, φορτηγά κ.λ,π.), τό τε γράψ τε την ένδειξη “ΕΚΤΟΣ” .Αρίθμηση (Από, Έ ως) :Γ ράψ τε τους α ρ ιθμοΰςτης πρώτης και της τελευτα ίας σελ ίδας που θ έλετε να θεω ρήσετε.Αριθμός Στελεχών: Γ ράψ τε το συνολικό αρ ιθμό των στελεχών (μπλόκ) του προς θεώρηση Είδους.Αντίτυπα: Γράψ τετο πλήθος των αντιτύπων που περιλαμβάνει το προς θεώρηση Είδος (1,2, 3 ........ )Τρόπος Έκδοσης: Γράψ τε “ΧΕΙΡ” αν το προς θεώρηση Ε ίδος εκδ ίδετα ι Χειρόγραφα, “ ΜΗΧ.” αν εκδ ίδετα ι Μ ηχανογραφικά και “ Κ. Φ. ” αν εκδ ίδετα ι σε κ ινητά φύλλα.Παρατηρήσεις: Γράψτε οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίν ιση θέλετε σχετικά με τη συγκεκριμένη θεώρηση η οποία δεν αναφέρετα ι σε ά λλο σ η μεί ο του Σημειώ ματος Κ. Β.Σ.Στο χώρο “ Ο Παραλαβών” , γράφει τα σ το ιχεία του και υπογράφει το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα θεω ρημένα Βιβλία, Στοιχεία κ.λ.π.Στο χώρο “ Ο Επ ιτηδευματίας” , υπογράφει πάντα ο Επ ιτηδευματίας Φυσικό Πρόσωπο (Φ.Π.) ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επ ιχείρησης όταν το Σημείωμα Κ.Β ,Σ. υποβάλλεται από μη Φ.Π. (Ε τα ιρείες κ.λπ .) και τίθετα ι η σφραγίδα της επ ιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ δ (ΑΚΥΡΩΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ).Στον Πίνακα αυτό αναγράφονται τα προσκομιζόμενα από τον Επιτηδευματία προς ακύρωση θεωρημένα Βιβλία, Στοιχεία κ,λ.π. Επί σης δηλώνονται οι απώλειες Β ιβλίων και Στο ιχείω ν Κ.Β.Σ.

□ Α κύρω σ η Βιβλίων και Στοιχείω ν Κ. Β.Σ.: Συμπληρώστε με X το συγκεκρ ιμένο τετραγω νίδ ιο αν θέλετε να ακυρώσετε. □ Δ ήλω σ η Απώλειας Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Β.Σ.: Συμπληρώστε μ ε Χ το συγκεκρ ιμένο τετραγω νίδιο αν θέλετε να δηλώ σετε

την απώλεια τους.Πράξη Θεώρησης Α ρ ιθμός-Έ τος: Γράψ τε τον αριθμό και το έτος της πράξης με την οποία ε ίχε θεω ρηθεί το Ε ίδος που Θ έλετε να ακυρώσετε ή να δηλώ σετε την απώ λειάτου.Δ. Ο. Υ. Θεώρησης: Γράψ τετ ον κω δικό της Δ.Ο.Υ. Όπου έχει γ ίνε ι η θεώρηση.Πράξη Ακύρωσης: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.Είδος: Γ ρ ά ψ τετο έ ιδ ο ς (τίτλο) αυτού που θέλετε να ακυρώσετε ή να δηλώ σετε την απώλεια του.Σειρά: Αν το προς ακύρωση ή απολεσθέν Είδος ε ίχ ε θεω ρηθεί σε σ ειρά γράψ τε εδώ το δ ιακρ ιτικό της (A, Β, ...12..,....). Αρίθμηση (Από .. Έ ως): Γ ράψ τε ανά ε ίδος την πρώτη και την τελευτα ία σελίδα που θέλετε να ακυρώ σετε ή να δηλώ σετε την απώλειά τους. Αν πρόκειτα ι να ακυρώ σετε ή να δηλώ σετε την απώλεια Βιβλίων - Στοιχείω ν χωρίς εν ια ία (συνεχή) αρίθμηση, θα γράψ ετε σε δ ιακεκρ ιμένες σ ειρές και κατά ενια ία αρίθμηση τα α κυρού μενα ή απολεσθέντα είδη π.χ. από το ΙΝί 100-120, από Ν" 200-250 κ,λ.π.Αιτία: Γράψ τετην α ιτ ία ακύρω σης ή απώλειας (π.χ. Διακοπή, Αδράνεια κ,λ.π. Κλοπή ή άλλη α ιτία κ,λ.π.).Συνημμένα: Γ ράψτε τα στο ιχεία των εγγράφω ν που συνυποβάλλονται μαζί μετοΣημείω μαΚ .Β .Σ .

ΠΙΝΑΚΑΣε (ΤΟΠΟΣΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΝΗΜΕΡ ΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ).Ο Π ίνακας αυτός αντικαθιστά τη ν γνωστοποίηση ή αίτηση για έγκριση τήρησης - ενημέρω σης των Βιβλίων εκτός της έδρας που αφορούν ή της εγκατάστασης.

ΣΤΟ ΙΧΕIΑ Ε ΠΙΧΕI ΡΗΣΗ ΣΑΙΤ. (1) ΓΝΩΣ (2): Γράψ τε “ 1” αν πρόκειται για υποβολή α ίτησης (τόπος τήρησης- ενημέρω σης εκτός της αρμοδιότηταςτης Δ.Ο.Υ. επ ιχε ίρησ ης ή εγκατάστασης) ή “2” αν πρόκειτα ι για γνωστοποίηση (τόπος τήρησης- ενημέρω σης εντός τηςαρμοδι ότητας της Δ.Ο.Υ.).Εγκριση: Γ ράψτε τον αριθμό της εγκατάστασης που αφορά η αίτηση γνω στοπ οίηση όπως αυτός φα ίνετα ι στην βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής του τμήματος Μ ητρώου τηςΔ .Ο .Υ .Ενημέρωση: Σημειώ στεΧ στη στήλη αυτή αν πρόκειται γ ια ενημέρωση των Βιβλίων.Τήρηση: Ση μεί ώστεΧ στη στήλη αυτή αν πρόκειται για τήρηση των Βιβλίων.Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Γράψτε την αρμόδια γ ια την επ ιχείρηση ή εγκατάσταση Δ. Ο. Υ.ΣΓΟΙΧΕΙ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΡΙΟΥΑ.Φ.Μ.: Γράψ τε τον Α.Φ.Μ. του επ ιτηδευματία που θα τη ρ ε ί-ενημ ερ ώ νε ι τα Βιβλία.Εγκ/ση: Γράψ τε τον αριθμό της εγκατάστασης του επ ιτηδευματία στην οποία θα τηρούνται ή ενημερώ νονται τα Β ιβλία σας.Δ.Ο.Υ.: Γράψ τε την αρμόδιαΔ.Ο .Υ. Της εγκατάστασης στην οποία τηρούντα ι ή ενημρώνονται τα Βιβλία σας.Από ημ/νία: Γ ράψτε την ημερομηνία από την οποία η τήρηση-ενημέρωση θα γ ίνετα ι στον συγκεκρ ιμένο τόπο.Τρόπος Τήρησης-Ενημέρωσης: Γ ράψ τε “ΧΕΙΡ” αν η τήρηση-ενημέρω ση γ ίνετα ι χειρόγραφα. Γράψ τε “ ΜΗΧ” αν η τήρηση ενημέρωση γίνετα ι μηχανογραφικά.Λοιπές Πληροφορίες: Γράψ τε ότι άλλη σχετική πληροφορία ε ίνα ι αναγκαία (π.χ. Ονοματεπώνυμο Λογιστή, Δ/νση ΤόπουΤήρησης, Τηλέφωνο, FAX).Σημείωση: Τα είδη των Βιβλίων που θέλετε να τηρούντα ι ή ενημερώνονται εκτός της έδρας ή εγκατάστασης θα τα αναγράψ ετεσ τον παρακάτω πίνακα στ.________________________________________

Π ΙΝΑ ΚΑΣ σ τ (ΑΙΤΗΣΕ IΣ - ΓΝ ΩΣΤΟ Π ΟΙ ΗΣΕIΣ - ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕ IΣ Ε ΠIΤΗΔΕ ΥΜ AT I Α ).Ο Π ίνακας αυτός μπορεί να χρησ ιμοπ οιηθεί ως αίτηση, γνωστοποίηση ή παρατήρηση προς τη Δ.Ο.Υ. μέσω του Τ μ ήμ α τοςτου Κ.Β.Σ. Καθώς επίσης και για την αναγραφή των Β ιβλ ίω ντου πίνακα ε.□ Α ιτή σ ε ις , □ Γνωστοποιήσεις, Π Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε μ ε Χ το αντίστο ιχο τετραγω νίδ ιο σύμφωνα μ ε το τι θέλετε να υποβάλλετε στη Δ.Ο.Υ._________________________________________

Π ΙΝΑ ΚΑΣ f j (ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ).Γράψ τε τα σ το ιχεία του προσώπου που εξουσ ιοδοτείτα ι για να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. το ΣΗΜ ΕΙΩΜ ΑΚ.Β.Σ., γ ια λογαριασμό της επ ιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα.Ο Επ ιτηδευματίας: Υπογράφεται από τον Επ ιτηδευματία στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί Π ίνακας αυτής της σελίδας του Εντύπου και τίθετα ι η σφραγίδα της επ ιχείρησης.___________________________________________________________________

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1. Στις περιπτώσεις 1) που δηλώνεται επέκταση με τους π ίνακες (β) και (γ), 2) που δηλώνεται απώλεια με το ν πίνακα (δ), (3) που συμπληρώνεται ο π ίνακας (ε), 4) που υποβάλλετε γνωστοποίηση ή αίτηση με τον πίνακα (στ), τό τε το Σημείωμα Κ.Β.Σ. πρέπει να πρωτοκολλείται από τη Δ.Ο.Υ.2. Ό ταν οι χώροι καταχώρησης των Π ινάκω ντου ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Κ.Β.Σ. δεν επαρκούν τό τε συμπληρώνονται περισσότερα Έντυπα.

Β 14/4

Page 23: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Κώδικας βιβλίων <& Στοιχείων1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κ .Β .Σ. (άρθρο 1)

Me τν; Λστάζ* ις του Κώδικα ορίζονται ο< υτροχρίώοας και to δικαιώματα πλ* «τητηδο/μσηών σχιηκΔ μ ι την τήρηση tuv fltflUuv κοι την ίχΛοση twv σπχχΐίων.

2 . ΥΠ Ο Χ Ρ Ε Ο Ι Σ Ε Τ Η Ρ Η ΙΗ Β ΙΒ Λ ΙΩ Ν Κ Α Ι Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΠ Ν (ά ρ θ ρ ο 2 )

Υ π οκίϊμτ/ο T tp6« jno στην «ρορμσγή n jv Λ α τ ά ^ ιν του Κ 3 2 . itvex ο «οπτηδευματίας».—► α) Ημώοττό ή αΛΛοδαηόφυ«κό η νομικό ττρόσοττο ή *ο τ« *λα του

Λατυβού Κώδικα ή α £γγ*Λ croipto. κχρόοσκοτπχή ή μτ,. β) λίΧΤ/αη ΰροσπγχότηπκ στην ΕλΛηνική είηκράταα. γ) Να α π ο ύ έπ α στψ απόκτηση οοοβήματος οπό «μπορικη η βιομη­

χανική ή ycxjpVM οττχΐίρηοη ή cfcU&pio ρτάνν»Λμο ή άλΛη <χπχ(1· ρηση. (Η προϋπόθεση αυτή dcvbonauiitu. για την μ^κιρβοσκοτπκή αστική rrntpia).

Ο 'πτττη^ίυματίος» νττοχρβούται να rrjp ti. ut&iSct. nap^a , fyfxd, ΑομΒάνπ, vnoftdSBa, SiacpuM*- « ι τα βιβΛα. τα στοιχίΐα. τ\< κοτοστόσίχ xm κόθι άΑΑο U oo σχΓπιό μ* την π^ηοη fcMluv ιο ί την ίχδύ<τ\crocxckjv.

— ΕτπτηΛΕυμητίης ecupcfrai και η Κοινοπραξία ετπτη&υματι&ν.—► α) Να έχα ορ«*ι*νη ϋταγ^Λ ματαή d ^ u ^ v o rv

Β) Να αποΛΑίπ» στην d tcvc ftc ia Ο ΛΚΟ ριμ^νης ττρόξτκ*. γ) Να αποδπχνϋτται μβ ίγγροψ η συμφ ονία που κατατίθεται στην αρ-

μό&α ΔΧΧΥ. πρ<ν ττ^ *νβρξη tw v cpy αςηών τη ς 9) Τα μέλη τη ς να th*ax φυσικό ή \ο μ ι*ά ττρόοοττα που το καθένα οand

Λ κή του οπχεΐρηοη ή tfr .u 6 ip o €?τύγν«λμα ή civoi ομόρρυθμο Λ>ςΛοφορ€Τΐ^ομόρριΛμίΚ ή «ιρόρριΛμηζ ποιρίας

ΠροΟποβέοτκΚσνοαροφος

Εννοβλογκά aroacJa Εππηό<υυοτΚ3

»

Page 24: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

A) θ € ω ρ η σ η Β ιβλίω ν

To βιβλία γ ιο τα οποία ιπτΟρχα σχτηχή υπσχρίωοη. θεωρούνται ττρτν τη χρησιμοποίησή τους (μ*χρι την «Λει/ταΙα η μ έρα τ η ς προνομίας ενημέρωσής τους) α π ό το ν Π ρ ο ίσ τ ά μ ο ο ΔΟΥ τ η ς Ι δ ρ ο ς τ ο ν α π τ η δ ε υ μ α · via mu τ τρ σ * α μ ίν ο ϋ για τα βιβλία του υποκαταστήματος οπό τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του υποκατα­στήματος. ΒιΜΙα για το οποία ο ρ ίζ ττ ο β«ωρηση και ϊΡ ^^ο ττο ιίΝ Ο η κ ο ν αθεώοπτα lm llq w να umr TnoaflnmM. για το μέχρι τη θεω ρο ί το υ ς χρ ο ν ιχά διάστημα .

J ^ tu p o O v r o t τα ι< ή ς ΒΛλΙα:

1 . B tpJUo Α γ ο ρ ώ ν

2. B i0 1 fe b * l w · μ ό < « « ν

Γ Κεντρικού

Η . ι α υηοκσιοστήμστος

λ . Γ ι ι τ η γ ο ρ ^ κ

Of £.£■ ^

t iV d e j i ^ n n ^ M

T ^o j/ 6\£%o I'*#]

σύστημα), στο οποία χαταχωρούνιαι πρωίΌγινώς οι οικονομικές ΓΤρόξεις (Αρα flc θεωρείται το a /y * £ v rp c jn *6 ημερολόγιο)^ D β) Το γτνικά καβολικό στο χεφόνροφο σύστημα.Em μηχανογραφικής τήρησης θεωρείται όταν εκτυπώνεται στο τίλος «αίβε μήνα. Οταναπυττώνποι στο τ*λος ίου χρό«υ θεωρείται »ο μ^ηαίβιβοφ- γ\ο το ν γνηΜΟύ βαΛοΛίΜού.γ} Τ» βιΔ&ίο σσοΦ φυ^ς (Χεντρικού <αι υπακ/ποΟ ώταν τηρείται χαρΟνροφα. ή ο» ημ#ρ^σ«χ«; αττοοτοβας του άρθρου 849. ;η θεώ ρηση TW μ η ΐσ ν^ρ οφ η - μ Ο * * « τ ο σ τ * » * κ α τ α ρ γ ή θ τ ] » α π ό Ι . Ι .200Ι-ΓΚ Α. 13KV200CJ. t r l μ η χ ο ν ο φ ο φ α ή ς τήρησής του e c u p c fra i ό τα ν οττνπώνιτο; στο τίΛ ος κόθε μήνα. Ο ταν «χτυπώνεται μ ία φορώ στο τ<Λος Της χρήσης, * 4»ρείτ·ι * μψ \Δία κατάσχαατ\ τον ftiBJItov a n ο · ή « ΐ ) ς .® β) To fti&No Γταραγ^^ής-κοοΡΓοΛογίόυ. * *

^ t) To ftUSAlo αηογροφών και ο» κατοστόσϋς απσνραφήςτης τταραγράφ»3 του όρβρου 27.α} Το ημερήσιο 8ιπΛάτνπο φόΆΛο «υναΑΛαγών,^§) Το ημ ιροΑ όγκ» τα μ ε ια κ ώ ν κ α ι συμι*η<ριστν·ιώτ πράί/Λ*ν.())

4. Τα πρόοθκτα ftiM ta .5 . Το ημεροΜγιο μεταφοράς·6. Τα ftcBA ia n p e x n u ^ U . &. AJC- κ α # ώ ς u u το υ β ιΔ Λ ίου μ ετό χ ω ν τ ω ν A .L (τ ο A iM to μ ε τ ό χ ι α π ό

t / i/ΙΟΟΟ τ η ρ ε ίτ α ι α θ ε ώ ρ η τ ο ) .7. Τ α 6< Μ (α ιτ ρ α α τ ι« ώ ν w v c J U 0a w v E m e i a x t i p u n K t w v L J I ^ .8 . Το β ιβ λ ίο ρ ιχ τρ ώ ο π ά γ ι » ν π ε ρ ιο υ σ ια κ ώ ν σ το ιχ ε ίω ν to o ά ρ θ ρ ο · 27 J 4 ιΖ & ψ *ο δ ε ύ τ ε ρ ο , ότα ν τη ρ εί­

τ α ι (ό τ α ν τ η ρ ε ίτ α ι π λ ή ρ ω ς το Ι Μ Ζ , τ η ρ ε ίτ α ι σ ττσ χρ εα π κΛ ).9. Τα μ η τ ρ ώ α κ υ β ικ ή ς α ρ ίθ μ η σ έ ς τ ο « ά ρ θ ρ ο ο 1· | β .

Σ η μ ε ιώ σ ε ις <l) W« την Α.Υ.Ο. ΠΟΑ. 1310/2000 e r t ^ χ ο ν ο ν ρ ο φ β ή ς τή ρ η σ η ς ο π ό 1.1.2001 fwpexctc· α π α λ λ α γή ς απο την θ εώ ρ η σ η μ ε την π ρούη Ο θεοη εκτύπω σης μ ^ χρ ι ίο τέ λ ο ς του επΟμενου ι*π** 6<ωρημ6ισυβοζυγ^τωνλ3γορ·οσμώνα*<Αϊντυν5οθμίδων.

(2> Αντί ιη ς μ η ν ο ίο ς κστόστοσης α π ο θ ή κ η ς ή ^ λ ί ω ν οπ οβη κη ς επ ί μαχονογροφοσ** π*ιρ0^ μ π ο ρ ε ί ν ο θ ε ω ρ ο ύ ν το C M O M (ΠΟΛ. 1034/ 7-2-2001).

θ € ω ρ π ση στοιχ€ΐω ν

Π ρτν αττό κώθ« χρ η σ ιμ οπο ίη σ η πράττει ν ο Occ^xM/ν τ α ι στον α ρ μ ό δ ιο Π ροϊσ τάμ ενο τ η ς ίδ ρ ο ς ή τσυ ι/ιτα*0 ^ σ τή μ α το ς (η ε τ π λ σ /ή α ν ή α ι σ το <ροροΛογού*χνο) τα ε ζ ή ς στοιχεία;

1 . Το δ ε /W o α π οσ τολή ς,2 . Το Ο Λ ενω μ Α Ό δ α Μ ο α π οσ τολή ς μ ε οτταοδήττοτε σ το ιχείο α ξ ία ς (τιμολόγιο. α π ό δ ί« ζη . εκκαβ^Ρ*'*3 . Το τ ιμ ολ όν ιο .α γορά ς (αγοράς από ιδιώ τη, επ ί α ν ο ρ ιΑ ο ύ ς έχΛοση ή μη Ix&o c c k από τον ι/πΟχρ**^

4 / jw i i i t a p x ^ ha

Page 25: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)
Page 26: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Α.Π.Υ- ■ ΑΓΚΗΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ

Οι επιτηδευμένες που ασκούν ελειΛέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο με την παράνοαψο 1 του άοβρου AS του

σ τις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν ίο ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικές, καθώς και ολογράφως.Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή αναγράφεται στην απόδειξη π ένδειξη «δωρεάν».Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με κάθε επαγγελματική είσπραξη.

ΕΚΔΟΣΗ A.FLY. ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥ Μ Α ΙΙΕ Ι

Οι ελεύθεροι επαγγ*λματίες για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλους επιτηδευματίες εκδίδουν Α.Π.Υ. (όχι τιμολόγιο) στις οποίες αναγράφουν, εκτός των άλλων, το επάγγελμα και τον Α .Φ .Μ . του πελάτη.Οι αποδείξεις δε αυτές επέχουν θέση τιμολογίου.

^cp icn roow ri σποσχολούμενοι- Μη ίοπ τηϊα ινστίις·.Ο ι δυιακχ/χ0* αμοφής ότ'ον δεν συνδ&νπ» μΓ*άυτάν που καταβάλει την ο·

μοφή με σχέση «ζαρτημ**κ εργασίας υποχρεούντα**ατό κανόνα νς ιχ & ^ουν’^ορολσγιχό στοηρία δηλαδή αποκτούντην Λ ότητο του επΓτηδ«υμα^ jm Εξαίρεση. κατά τη διοίκηση, 'έχουμε στην ηιράτττοση πίοι* στο,ηρόοωτύΓ Γοι/ηνςαούχου συντρέχουν οθροκτηχά οι παρακάτω πρόύηοβέσεις:·'

α>Μοοποσχολ*έται περ^ττο^ακά μκ τη συγκεχριμίνη c ^ c o f* ·α όχι κό; •ΐάσύστημα. 1 . . . . .

• ί Μο λαμβάνα απ' ουτή την αποσχάλοση ιικροκοοά (Ετηοίως π·«ό *ά- ^ W o a τών ορίων τήρησης βφλίων, δηλαδή σήμεε* ή ΟΟΟ

ν. Να μην t/*a «πιτηδίυματίας από άλλη arrfcL ' f,/ * ..•ώαταγές Υπ. Out Τ. ΐ·2 /2 /2 4 -2 Μ « 6 ·/0 453Λ44 Αυγ.ν IM 7 ££λ!ομου

W uaro ΚΦΙ Διο«νησης και Τιμολόγησης σγοβών* Ερμ. Εγκ. Κ ϋ Χ ft 1.1 Α

θρόνος έκδοσης των AJIY . των tic u βέρων ιπαγγύμσπών 'Ο» ιλεΰθ<ρα «παγγεΛματΐες «δίδουν AJ1.-V. μ< κόβε «παγγιλρσηχη τους

ςισπραξη. δηλαδή κάβε ςορά που εισπράττουν. tire αφορά, προκαταβολή, κ τ* εξόφληση λστοριοσμού mb ανεξάρτητα από το χρόνο που τα δικαίωμα- τό τους κατέστησαν απ αττητί .

ΣημϋώνΤΤΟί ότ. ως είσπραξη fkioptrrm «at η πίστωση twv fiucoioύχων · £· λεϋθερων «ιαγγιλμστιών στα βιβλία του υποχρέου για την καταβολή της α­μοιβήν Οστιρα οπό προηγούμενη. cm αποδείζα. αναγγελίο στο δικαιούχο της πίστωσης του λογαρ»οσμού τον. ί ί 13.2.2 £γκ. Κ.Β.Χ.).

Πόΐε----£&δίδεταΐ απάΒειΕη «Αωοεάν» απόcAciflgQQ επανγελυοτί^

Απόδειξη δωρεάν εκδίδεται όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας προσφέρει τις υπηρεσίες του και δεν έχει σκοπό να εισπράξει αμοιβή για λόγους κοινωνικούς ή οικογενειακούς κ.λ.π.Γ ια υπηρεσίες 5ωοεάν οπό ελεύθεροεπαγγελματία οι υπηρεσίες του οποίου υπόκεινται σε Φ.Π.Α., πρέπει οπτήν Α.Π.Υ. γα αναγράφέται ότι εκδιδεται και ως «απόδειξη αυτό παράδοσης» και να αναγράφεται ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο σύνολο των εξόδων καθώς και η ένδειξη Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος.

Page 27: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΣΥΝΟΛΟ

Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

00 Ν) Ν) Ν) Ν) Ν) Ν) Ν) Ν) - - ΜΗΝΑΣ

ΧΡ

ΟΝ

ΟΕ

ΚΔ

ΟΣΗ

ΣΉ

ΛΗ

ΨΗ

Σ

ΣΤΟ ΙΧΕ

1 Ο

Υ Ν)Οοσ>

00 00Ο

00ο

Ν)CD

Ν)αι

Ν)00

Ν)Ν)

Ν)Ο CD Ν) -Ρ ΗΜΕΡΑ

I

Η

ζοαιαιο

h><

Η

-Ζ.οοο

Η

ΖΟΝ)Ο

>

Ο>

Ηb

ζοσ>

Ηb

ζο-Ρ

Η

ΖΟΝ>ΟCDΝ)

Η

ΖΟ

ΟΝ)

■< μ ^ e >

2 -< τ ι © X Ο Sm > ο ο o t f

m>ΟΜ

τι>ΗIΜmΜ

>

ΟΜ00mΜmΜ

mΜΗ>ΗΟτιΟ

>>eοτ ι>

£οΜ

>

0000>>

mτ ιΟ>

mζΟ

ο

Μ

ζ^ m

ο π\ * Ξ!

Μ

mX

£τ ι

1X

eοΗΟΗ

>

>ΗΟ>ο“ I>

CDΟΟΟ

CDΟΟΟ

onνΡo'"

Μ

~Ζ.

θb>

>>=1>~ζ.mΜ

αιοοο

αιοοο

CDνΡo'"

00οοοο

Ν)ΟΟΟΟ

Οοοο

CDνΡo'"

Ν)οοοο

Ν)ΟΟΟΟ

>“ I>

oo

’ou

z

αιοοο

CDΟΟΟ

Ν)ΟΟΟΟ

Ν)ΟΟΟΟ

οοοο

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ

ΟΟ

οοοο

οο

μ > m > > Μ >

1 ο m

m > e > -χ. ζ ι >” = ] £ > = ]

μ S ^ m ι > 15 μΜ Μ ^

mαιοοο

on . ιό 0 ^ 0Ο Μ ° Ο Χ

^ > m > m ^ ^ I - 111$ 3 * g

-ΡCDΟΟΟ

CDΟΟΟΟ

CDοοοο

Ν)CDΟΟΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

12

6,1

0

Ν)0°onο

Ν)CDΟ

000°ΟΟ

000°ΟΟ

JDΟο

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΑ θ=1>

αιJNlοο

<ροο

0000ΟΟ

ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΑ

mIIIO

mMτ ιOmM

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ

ΔΩΝ

ΕΞ

ΟΔ

ΩΝ

Page 28: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ - ΕΚΡΟΕΣ

2006ΕΙΔΟΣΑΡΙΘΜΟΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΦΠΑ19%

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ 19%

11 4 Α.Π.Υ. ΝΟ 120 ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 5800,00 1102,00

ΣΥΝΟΛΑ 5800,00 1102,00

Page 29: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ί χ ε * ι ο

ΡΜ ιΤ .

ά * * Φ *

Ί - } 6 * 1 f t 3 · · ι . ' 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

D e frj β u*>vrYptv,t/vc<

Λ

Ν·.

Ατ.όδαξπ ncponic urmpeauvJ [ Δ ρ ο χ μ έ ς 3 ο 2 7 Q0 J

αηΑ 'ο ν κ. A L 4 ii4 4 i|____ 0 4 I f - i -» ·♦ .* c M t e . t < .&«uft*On I f f Π6Λλ Q Δ-Ο.Υ. } f '

πςπαραηβνν

λ ξ λ ^ 9 0> L E xn ttg H : . . __________ t e w h a 3 a . 6 * 1 0 .%

***___ Λ vw a q p ^ v n

0 \A 1 Q W

)

Ι ϊ ί 6 - > »

^ O O i T . N * .

Ϊ \ Φ Μ . X I U . |c * 1 * « <· . j |2 , ' u o Υ * Θ

Α π ό δ π ξ η π ο ρ ο χ η ς υ π η ρ ^ ιώ ν ,

[aponj*^ 6y<rX,QQ J

Efe0e « ^ o r tv p c v w f^

οΛό.^·- n a ^ m, 0<j y e t j . i f

amtwO^or j / T fr <g h/1 f |J Πόλη < g £ X. ( fcM AO.y & C

» < "O O O ^ fe « _ .

λώ λ gxnmtM; ίελχηλιιλ, £ ^ q $ .

. r ? ... .£ fc . Π ο ^ μ Λ ί . c t i p · o u i f cx f T m ( _________

Γ0 ΛΛ3Λ« \

) V_____ «·»« ^I

Page 30: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αμοιβή άνευ ΦΠΑ 5800,00€ΦΠΑ 19% 1102,00€Σύνολο 6902,00€

Στο ποσό αυτό θα εκδοθεΐ η ΑΠΥ, στο βιβλίο όμως ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ στη στήλη ΕΣΟΔΑ θα καταχωρηθεί χωριστά αμοιβή (5800,00€) και χωριστά ΦΠΑ (1102,00€)

Η παρακράτηση φόρου 20% (5800,00 χ 20% = 1160,00€ θα μειώση την αμοιβή (5800,00 -1160,00) = 4640.00€ και το ττοσό αυτό θα εισπραχθεί.Ομως ο φόρος 20% θα συμψηφισθεί με το φόρο στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος.

Page 31: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

■ . g*TTTW<7t< Oft* τη νόμιμη_ομοΜ_ε< y lp o oc w μπγονικώ*W x T r y Ε γ χ X 2 6 2 5 /M Π Ο Α Μ / 2 * - « · 1971 ε ί χ ε y f m δ ε κ τ ό . ό η Οι μ η χ α ν ικ ο ί

n o w ο η σ τ ρ έ φ ο ς * σ τ ο ν Γ α λ ά τ η μ έ ρ ο ς τ η ς * 4 π α τ ε β « ί σ η ς ο μ ο ι& ή ς ο τ ο Τ Ε Ε ή '

ο * ε { ο ν < η ο δ α τ η μ έ ν η τ ρ ό π ε { α . λ ό γ ω τ ο υ ε τ ε ρ ο χ ρ ο ν ισ μ ο ύ τ ω ν π ρ ο β ιώ ν I t ·

σ τ π Λ ξ η ς ο * ε π ισ τ ρ ο φ ή ς . ε κ δ ίδ ο υ ν π ισ τω τ ικ ό σ η μ ε ίω μ α

Σημαώνηα ότ\ σης περ^ττώσεις ιστό τ>ς οποίες δ ο» υτόρχκ το πρόβλη­μα αι/τό είναι δυνστόν.νο ονογρόφετοι η έκπτωση στην Α.Π.Υ. Σήμερα αντί nwrwruoO σημειώματος εκδ*δεται πιβτωηκό τιμολόγιο. (Μ λύση αυτή ε{αχο· λουδεί να ιοχΰα Εγγ. ΙΟΟΟβ 11/34/16-2-951.

Μ ε τ ο ό ρ β ρ ο ! 1 1 2 to w Ν . 2 3 4 6 /9 4 π ρ ο σ τ έ θ η κ ε ν έ ο ε δ ό φ ιο σ τ η ν π ο ρ . S

τ ο υ ό ρ β ρ ο υ IS t o o Ν . ι β * Ζ 'ί β < o r u j ό η ο ν o o iE iT q i 4 η f r y ο ν π ν ν ^ π » ? ^

v r o t » c x T T T ^ o c c π ο υ T Q o trv o O v c t o r ^ a i O ο Φ Π Α υ π ο λ ο γ ίζ ε τ α ι

π λ έ ο ν σ τ η ν ό μ ιμ η ο μ ο φ ή τ ο υ ς ( έ ν ο ρ ίπ « σ χ ύ ο ς ι / i / W ) . Ε π ίσ η ς μ ε τ ο ά ρ ·

β ο ο 4 9 I 4 TOW Ν . 2 2 3 « 9 4 κ α ι t o ια β α ο ό ε ι σ ά δ / υ α τ ω ν u n w v u M v uttcA o

viCcTQi uc u o v q 6 tK fl0 c .a n y T « ^ q rtg .i* r fJ w v v Q M fy w v c tQ to o ia iu r '- t a l· δ ω ν . Ο υ ε η α σ η κ ό π λ έ ο ν η έ κ δ ο σ η η ισ τ * π ν ο ϋ η μ ο λ ο γ ίο υ α π ό τ ο υ ς μ η χ ο ν ν

κ ο Ο ς ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ω ν β ιβ λ ίω ν τ ο ν ς , ι δ ι α ί τ ε ρ α α ν τ η ρ ο ύ ν τ ο ι

X o y io n * 0 β ιβ λ ία ( ε ν η μ έ ρ ω σ η τ α μ ε ίο υ κ Α π .) . κ α θ ώ ς κ ο ι τ ι ς α σ η κ έ ς σ χ έ σ ή ς

α υ τ ώ ν μ ε τ ο υ ς η ^ λ ά τ τ ε ς ι ο υ ς (H έ κ π τ ω σ η φ ο ρ ο λ ο γ ικ ά μ Ρ .ο ρ ε ί ν ο α ν β γ ρ ό ·

φ ε τ α ι c a t e ra τ ω ν A J 1 Y J

Μ . Ε τ ο . ρ ^ ο ίΚ c w i c r f y r r o < σ γ ο σ ιώ ν c A tu f lc p o u α ι α τ π λ ι α ν α

Με την 2S1/M γνωμοδότηση του ΝΧΚ. έγινε δεχτό ότι το εοόδημο της EJT.E, σε κόβε περίπτωση. *Μ » εισόδημα end ενηοραές εηιχπρήσε* (Δ* nT7Y«y. Ος u τούτου όταν προσφέρει υπηρεβ-ίες (η 6.Π Χ ) ικδ& α ΚΠΥ. ή τιμολόγιο α%*όλσγα με την ιδιότητα του λομ£όνο·»τος η ς υπηρεσίες *<* στο χρόνο που oe%rrtM αηύ την nap. IS ΤΟυ όρδρου 12 κοι KBL

ΑντίΒττα οι Ο Χ t a P t Orov έχουν ως αντικείμενο εργασιών ελευ6έρ»ο επάγγελμα, ΤΟ βσόδημα που αποκτούν 8*axxhroi Οτι προέρχεται' ΟΚό ελευ» * -θέρ*β κπσγγ<λμοτα (Στ€ 2662/70- Ν ΙΚ 362.74) και ως εκ τούτον «δίδουν σε κόβε περίπτωση Λ.Π.Υ. κατά την είσηρο^η. Οπως ορίζεται σης πορ. 2 *α 3 του δρβρου »3. Στην περίπτωση που « υτηρεσίες προοοέροντοι μέσω υ- πςΑληλων (ποστημίΜκου προσωπικού). τό η ·,λ «σόδημα θεωρείται Α* πη* γης κοι ε*δ*δσντα πλέον Α.Π.Υ. προς τους Αώ τες κο. ημ«λ4>ια τρος τους εππηδ&μστίτς, Δημ0σ»ο κλα

1 1 ^ p g n μ ε λ έ τ η ς » ο · ε τ τ / μ ? φ η ς a y t y p c 0 u c v n c ο κ ο δ ο υ ^ ο n d j m » -

ε ^ κ ώ ϋ ϋ ο ς 1 1 4 4 2 4 5 /1 9 4 1 Π Ο Α . 1 3 7 2 Λ · 1 2 · 1 » Μ

- Τ ό ν ω ν α μ ι τ ι ς δ κ τ τ ό ^ τ ο υ ό ρ ί ρ ο ν 13 ( n o p d y p . 2 ) τ ο υ Κ , β Χ (π .β .

1 4 6 /9 2 } . σ τ κ π κ ρ α τ τ ώ σ η ς « κ π Ο ν η σ ίς μ ε λ έ τ η ς κ α ι « π ίβ λ ε ν κ α π ό ο ρ » τ έ χ τ ο -

ν ο - ι ^ χ σ ν υ ιό δ ικ ή ς τ ο υ ο υ ω δ ο υ ή ς (« δ ω κ τη ο ία ς τ ο υ ) δ ε ν o n o r r r / τ α ι η έ χ 4 ο ·

σ η φ ο ρ ο λ ο γ ικ ο ύ σ τ ο ιχ ε ίο υ ο ζ ίο ς ( ο π ό ί ε ι ^ « β ρ ο χ ή ς υ π η ρ ε τ ώ ν ) .

A v n S c r o ο τνς r t i p m u < m < α π ό ν η σ η ς μ ε λ έ τ η ς κα> ο ι ίβ λ » φ η ς ο η Ο ο ρ χ ττε ·

r r o v o · μ η χ α ν ικ ό ο * χ ο δ ο μ ή ς ο η ο ιο υ δ ή π ο τ ε τ ρ ίτ ο υ , χ ω ρ ίς ο μ ο ϋ ή <δωρ«0Ρθ.

o n o n c / r o i η ίχ β ο σ η 4 ε ω ρ ι ιρ έ ν η ς ο η ό 0 ε « ζ η ς π ο ρ ο χ ή ς υ π η ρ ίσ ιώ ν σ τ η ν # .

π σ ίο ι χ τ ό ς π # ν ά λ λ ω ν ο ν α γ ρ ά φ α α ι η έ ν 4 τ > ζ η - 8 ω ρ « ό ν · .

Δ ι« ν Λ ρ « ν ν ζ α α ι Ο π. ίφ ό σ σ ν π ρ ο κ ΰ π τ α ν π ο χ ρ έ ο σ η κ α τ ά θ ε σ η ς τ η ς νΟ μ ιμ η ς

α μ α β ή ς τ ο υ ο ρ χ ιτ έ χ τ ο ν ο · μ η χ α ν χ ο υ ο π ό ΤΟν τ ρ ίτ ο σ τ ο Τ ε χ ν ικ ό Ε η ιμ ε λ π τ ή

ρ ι ο τ η ς Ε λ λ Ο δ ο ς ( Γ .Ε £ . ) ή σ κ * ξ β ν < Λ ο δ ο τη μ < ν η α π ο υ τ ό T p 0 n c (a . « α ΐτ ο ι ν ΐ τ ο ν τ ρ ί τ ο < χ α σ υ μ ^ ν η β ο η π ο ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ιώ ν δ ώ ρ ο Ο ν. ε χ β ιδ ε τ α Α .Π .Υ .

v i a τ η ν ό μ » ν η ουο»^ή * ο ι σ τ η σ ^ ν έ χ ο α π ισ τ ω η ι ιό Γ μ α λ < 5 γ ΐο γ ιο τ ο ο ν ν ο λ ο α υ ­

τ ή ς ( έ κ π τ ω σ η 100%} ( ϊ χ ε π κ ή η δ ^ ή 1 2 6 2 S « 6 ^ 0 \ 5 1 /2 4 .4 .1 9 7 4 ; X r * περ».

π τ ώ σ ε ις α σ τ έ ς τ τ ο ε κ δ ·δ ό μ κ ν α φ ο ρ ο λ ο γ ί α σ τ ο ιχ ε ία (Α .Π .Υ . κ ο ι Π .Τ .) σ χ ο π ν

μ ο ε ίν α ι ν ο σ η μ ε ιώ ν ε τ α ι σ π ο ι - υ π η ρ ε σ ^ ς η ο ρ έ χ σ ν τ ο ι δ ω ρ ε ό ν . ·

- Σ τη » Λ / Ι Υ . n c u c x & S c r a y w δ ω ρ ε ο ύ υ τ π ρ ίσ ίε < π ρ έ π ε ι ν α α ν α γ ρ ά φ ε τα ι ε·

π η λ χ ^ ο « Τ Α , ( τ π α λ σ γ ίτ τ β σ η τ ο υ Λ ίν ό λ ο υ τω ν ε ξ ό δ ω ν γ»β τ η ν u r jv p c c S o ου·

τ η ) , κ α β ώ ς * α ό τ ι τ ο σ τ ο ιχ ε ίο -< χ δ ίΟ ε *α ί κ σ ι ω ς ο ίτ ό δ ο ζ η ο υ τ ο π ο ρ ό δ ο σ η ς ^ .

- Γ<σ φ ο ρ ο λ ο γ ία κ ι φ ο ί α ί β υ α ν β ^ ε ρ ε τ α » O n σ τ η ν η ε ρ ιπ τ ω σ η που ε χ π >

ν ε / τ α ι μ ε λ ά τ η σ ε τ ρ ίτ ε υ ς . o n e μ η χ α ν ν ιο ϋ ς χ ^ν ρ ίς ο ν τ ά λ λ ο γ μ α . π ρ έ π α ν α υ π >

β λ η β ο δ ή λ ω β η δ ω ρ ε ά ς ( α τ ν τ η ς ) κα ι ν α < α τ ρ β λ η 9 ε ι ο φ ό ρ ο ς .___________

- Γ ιο τ η φ ο ρ σ λ ο γ Γ α ε ^ ο β ή μ ο τ ο ς α ν ο γ ρ ό φ α α » o n τ ο π ο σ ό τ η ς m g a o v u

ο μ ο « 0 η ς δ ε ν α π ο τ ε λ ε ί t ic 0 $ t ιμ α γ ια τ ο μ η χ ο * ν ύ κ α ι δ ε ν δ η μ ιο ιο γ Γ . τ α ι un« ·

- u < x tftX ii/ p 6 iia i era_ t l J O l a i f Z o f f o t P Q ^ o ^ r i

atp.CTLOCrt O0 t 4 i0 Q j O X , T / * r a y a i μ m < a m k o <

• o e O X p f A i t A l Δ Λ ο ί ο ^ ^ ΐ Λ π Λ Ρ Λ Ϊ ΓοΟ J u w p ^ p i/

t1 o ? o > 4 Ρ * “tyylσ ή ι ^ ρ ε ^ ι * \

Page 32: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Z '«-

£

J?>S

<YA ..

« ■ Γ ! ^ I s

<TNCV " - ϋ

j :

_ < x S - 3 ‘ V

* 4

IP.«Τ­Ο.

5f

* I “I ^Λ- ·*

& l ‘ V-

—2^"

1

14

- -"Sip »

* y

* $

2> S' «*· t J *

£ ?

^ I

1 1 -s*- j:

i f r *Λ

Page 33: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες της χρήσης (πραγματικές δαπάνες) θα πρέπει να είναι κατσχωρημένες στη στήλη ΕΞΟΔΑ του βιβλίου £ΙΟΔΟΝ - ΕΞΟΔΩΝ και να καλύπτονται οπό τα νομικά παραστατικά στοιχεία του Κ.ΦΧ Ειδικότερα εκπίπτονται από τις ακαθάριστες αμοιβές ενδεικτικά:

α) Τα έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού, β) Το ενοίκιο (καταβαλλόμενο ή τεκμαρτό).

I ζ ) Φόρα, τέλ* δικαιώματα με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δενΓ αποτελεί δαπάνη, π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας, υπέρ τρίτων, βθγΤόα+m o ^

&) Η αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (όργανα, αναλώσιμα, γραφικά

κλπ.).4j) Τα έξοδα επισκευής και συντήρησης επαγγελματικής στέγης και

επαγγελματικών εγκαταστάσεων.J ) Τα έξοδα αγοράς βιβλίων επαγγελματικών,

η ) Τόκοι δανείων που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, π,χ. τόκοι αγοράς επσγγελμστυιής στέγης κλπ. · *■ ,.

0 ) Τα γενικά έξοδα (φωτισμός, νερό, τηλέφωνο, κλπ.).1 ) Οι αποσβέσεις λόγω φθοράς επίπλων, σκευών, εργαλείων κλπ.

Ια ) Έξοδα συντήρησης, λειτουργίας επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης ΟΧ ποσοστό 25% εφόσον αυτά είναι ίσο ή μικρότερο του 3% των ακαθσρ, αμοιβών π,χ. Ιβοοο χ 3 % * 5*10 φυσικά πρέπει να έχουμε έξοδα Αυτ/τα 3 ο ο ο * « ?5θ α ρ *Τ β ι 4 Τ Λ 6 4 0 €

i f ) Αγορά υλικών μη εμπορβυσίμων μέχρι € με δελτία λιανικήςπώλησης.

IjP Έξοδα κίνησης (απόδειξα ταξί, ΚΤΕΛ κλπ.).Έξοδα διαμονής (ξενοδοχεία). ^Έξοδα διατροφής (εστιατόρια). &ωφΗ3 Μ U0iJ0&f/ta liyvj<ΑΤΛ p t &o)

iS) Δωρεές oc Ν.Π.Δ-Δ. Δημόσια Νοσοκομεία κλπ. ( iw p ii η & γ & υ ρ α τη & η άόροο 40 J ),$) Δωρεές oc κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ναούς κλπ.Hi) Κρατήσεις υπέρ τρίτων (που δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά).

, i \ L u i f O U & i 6 k H u c u m o t t t a S i o p t a v t o t e i s .

Page 34: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

* • 9 Ϊ 5 8

Page 35: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΤΡ Ο Π Ο Ι £ΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟ ΣΗ Σ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ(ά ρ θρ ο 18)

Α) Τράττβς Ενημέρωσης SdUltur(. Η καταχύρηαη στα βιΔΛία γίνεται με μελάνη ή με Η/Υ. ή ΟΛΛη μηχανή, χωρίς K£ *1 εττεγνραφά; παρσττο-

μ^ς στο πιρ<βώριο ή ξίσματα '2. &*βε εγιραφή πρέτο να στηρίζεται oc υπχχεία του Λώ&κα η ΰημόαα έγγροφβ ή ώ/Λο πρόσφορα σταχεία.

Οταν τα 8*βΛ1α τηρούνται oc κινητά φυΛΛα, πρέττιι να φέρον/ ενιαία αρίθμηση κατά διαχε**στ«ή περίοδο.

■) Τρόπος Ικδοσης Ζτοιχείων - Κωδικοί Αριθμοί1. Η καταχώρηση στο στοιχεία γ(**ται χορόγροφα μ ι μεΛάνη η με Η/Υ ή μ ι άΛΛη μηχανή, χωρίς ttvd διοστή-

μ^τα. ετβγγραφέ^ παραπομπές στο περιθώριο ή (ίοματα. Ι ι περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής το ποοό ή το ,/ μ£νο ττου όίΟγρΛφττΛΐ διορθώνεται πράττει να διαΑάζεται μχ «υχίρεια.

2. Για την ατόδειξη συ/αΛΛογής από το Λήπτη στοιχείου που οφόρο αγορά αγαθό*' ή υτττρεσιών αξίας άνω nj* 15.000 € απαιτϊΐται η εφφΛηαη να γίνττα» μϊοω τραπεζικά Λογαριασμοί) ή μχ δίγραμμη απτσγή (άρθρο ,6 παρ. 5 ν. 2992/2002).

3. Τα στοιχεία οιδίδσνται τουΛήχκττον ΛττΛότνπα ή oc όσο αντύνττα ορίζονται στό τον ΚΛ-L. μ ι τη χρήση χημικού χαρπού (καρμηόνί.

Δεν επιτρέπεται η χρήση δί πτυχία ή TpJrrruxt^r»avmj/ με t f p \ p t a \ ra ειατήρια μεταφορική μέΛν, θεα­μάτων «a το εισιτήρια «ισόδου στα κέντρα διαΛΖδασης κ-Λπ. συναφή καταστήματα

4. Το Να cvrinmo παραδίδετοι ή οποστίΛλεται^ εκείνον που αφορά, ο οποίος £χο νττσχρίωση να γο ζ^τάβαχ να το Λιμβάνο, το δε άλΛο αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος. Γο τκχο αντίτυπο τκνκΛδετω στον τπ/ύτη euro mo παραμένει στο στίΛεχος δενκσθορίζετο.. μ ι εξαίρ«ση το δελτίο αποστολής που ορ^εται On το ττρω- ϊύτνττο συνοδεύει τα αγαθά και τη φορτωτική που cl ναι τετραπΛάτυττη *Δ καθορίζεται ο συγκεκριμένος προο­ρισμός ικΔστου αντιτύπου. ν

5. Ο ειπτηδεοματίας μπορεί να ο&ύαο όλα τα φορολογικά στοιχεία cc ττιροοότιρα αντίτυπα τον προβΛε- πομένα*. Ετην περίπτωση άμϊως αυτή κάθε ετππλίσν αντίτυπο, εντυττως ή μι σφραγίδα. ββ αναγράφει τον προ­ορισμό tov {ιτ.χ. ΑΟΠΓΓΗΛΟ, ΑΟΟΜ ΚΜ κΛτ.). Αν πρόκειτα ywi δεΛτίο αποστολής ετττττΛέον πρέπει να ανα- _ γράφεται και η tvBci^i ·δεν αττοτχλεί συνοβευπκό μεταφοράς».

έ. Στο περιεχόμίνο r w στοιχείων μπορεί να προσιεβεί σηδήπστι κρίντται avayKab σπά τον εκδότη7. ΟΛο τα ονχχιία φέρουν cvn/ττως ή με σφραγίδα τα ατομικά oro<xcia του «χδότη κat τηγ αρμοβία ΔΟΥ

π κ ^ ρ α ςΙτα oroqecia ΐΛτοκατοστήματοςαναγρόφτΓο* και η Λ^βυνοτ της έ5ρος με ε^ιίρεση *ης αποδείξεις που εχβι-

δο^ται απύ φοροήονϊκή ταμειακή μηχανή (ςρ,τ.μ.). .8. Τα σκ*χ€ΐο πρέπει να φέρουν rvi^a αρίθμηση. ταυΛόχ^νν κατά &εχβΡ*ττκή περίοδο. Η αφετηρία της

ορΐθμηοηςδεν cKai avayxato να ασχίζα από τον αριθμό (I), αΛΛό μπορεί να αρχίς^ από οττο<ον0ήποτε αριθμό.9. Τα στοιχεία, μετά από γνωστοποίηση στη ΔΟΥ, μπορεί να εκΛδσνται σε περισσότερες σειρές για κάθε

«Α3ος στοιχιίου. (φόοον φέρουν διακριτικό της σειράς και έχοι» Λαίτερη αρίθμηοη.Μ όιάχρβη TL.V σειρύν μτορεί να γίνεται με γράμματα (Α - ■ - Γ κ.ο.κ.) ι] με σποιαδήποτε άΛΛη ένδε^.10. Ζι <*Λα ταστοιχίία αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία /χδοσηςτχχ^ Ιπίοης φ έ ρ * » χιψ όγραφή η

μΤχανογραςΛχ/j υπογραφή του εκδότη ή άλΛου προσώπου ττου ορίστηκε απ’ αντΰν. με ί^ρίρ«ση τις αποδείξεις Λανιιής πώΛησης.

11. £ιπτρ4πεται η χρήση κ ω δ ικ έ αρ«θμών για α} τους τίτήους των Λογαριασμών και β) τον προορισμό του ί*δους τον αγαθών γ^α την τίμηση των θ*5Λίων και την εκδοοη τνν σταχείω ν εσοπ ρικής δ<ακίνησης. καθώς και n y εχδοοη αποδείξεων Λ ανικής πώΛηοης^ όταν τηρείται fti&A'o αποβήκης και ίκδ ίδ ο ντα ι ο ι απ οδείξεις με ^ τ .μ . Η χρ^ση κωδικών επιτρέπεται και στην έκδοση των Λοιπών στοιχείω ν άξιος η ««βκίνησης. εφόσον σε Λτοίοδήπσττ χώρο τοο Λ ο υ στοιχείου π ιριγρόφεται το είδος που αντιστοιχεί στον κωδικό αριθμό

Απαραίτητη προΟποβεοη για τη χρήση κωδικών είναι η άπαρξη θεωρημένοι* βιΑΛΐου 'μητριάου) « ο δ ικ ή ς α ρ ίθμ η σ η ς,

ί I ■ Ο εκδότης και ο Αήτττης h jv στοιχείων cglpouv το 6<ίρος πκ αττόδειφκ τπε ονναΛΛανινΟ ι συμΑοΛΛομτνοι ι/ποχρεοννται L * a : i p ^ e v να πταρεχουν τα αναγκαία στοιχεία και cpCpouv το βάρος γιο_

^ CKpift£ja αυτών.

Page 36: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΠΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΥΤΠΝ (άρθρο 21)

ν . Α ; -ΤΟΠΟΙ THPHLHI ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ITOIXHQN__________________________________________________

Τα Μ Λ α . τα σπχχείο και tu rtoirol δικηοΛτιιηΓιΚά tuv εγγραφών τηρούνται στην i&pm του επ ιτηδευματία. μ ι £ξρίρ<ση τα β*βΛία και στοιχεία του υποκαταστήματος n w τηρούνται d αυτό.

■ Enn&cncTta η τΛ ροοπ ,τμυ Βι& λ & ν κ ^ {π ο < χ * ΐω ν ο*_Φ»ςκ>ρρςττκΦ τόοο u c c trtcA. M e x * m o v o iif9 i\ σ τον Π ρ ο ϊσ τά μ ενο U ft Δ Λ .Υ .a TiV>f)on και σπχχελ** κεντρικού ή υττοκίϊτοζπήματος σε iAflo τόπο not βρίσκετοι στη* i&c χωρική

αρμοδιότητα Δ.Ο Υ. μι την έδρα ή το ι/τκχατόστημα.Λ. Τήρηση WWikjv και στο*χεfcjv κεντρικού ή υποκαταστήματος of όΛλο τΟττο που βρίσκεται στη χωρική

αρμοδιότητα Αλλης Δ.Ο.Υ. που ίχα Ομως την έδρα της στην Ιδια πόλη με τη Δ-ΟΥ. της Φ * * ; ή του υπο­καταστήματος κατά περίπτωση. με εξαίρεση τα &ΜΙα και ίο στοιχείο των εγκατάστύο«ων (κεντρικού ή παρίχουν νττηρ«Λ«ς « κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών.

Οι σπτηδεινατίες και τα πρόΛ^πα rwv ιταραγρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του κώδικα για τάκους κα προμή­θειες που καταβάλλουν ή Λαμ&άνουν από τράπεζες, όττως και γιο τους μισθούς, τα ημερομίσθια και αυντ^κις ττου χορηγούν.Οι ετητηδευματίες για τις rrufcyx^ αγαθών mu υττηρεσιώ/ «χτός της χώρος καθώς και για τις α>ορ*ς ογαβών ή υπηρεσιών από ετπχειρήάΰς που δεν οσκούν δροστηρ^άτητα εντός της χώρος.Τα τουριστικά - το^ιδιατικά γραφεία γία πς α&δόμενες αποδείξεις παροδοθίνττΛ' nampfcjv κατά την ΑΥ.Ο. 1077259/ΓΚΛ. 1213/30-4-1993 (OtX 528 Β1).

t

Page 37: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΧΡΟ ΝΟ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ T A N ΒΙΒΛΙΩΝ(άρθρο 17)

K cvrp tM O U

Α ' & θ ' κ α τη γο ρ ία ς

M txp l Γην 15η Πμ*ΡΟ »όυ enopcvou μηνα. ο η θ Γη λ ίίψ η 0 « κ Ο ο ο η του fiecooAovnmoO.

Γ* « ο ι η γ ο ρ · α ς

α) Towi^ruv q p c p O *O ft jv

Μ*χρ« την Ϊ5η n p ipo του ·πθμ «νου μήνα. οηό ιη λ/>1π Λ «κ&οστι τον δ«κοκ>· λογηΓ«ςύ κοι tm rop c io - κών π ροβώ ν απθ τη δ»«- ν< ρν«*ά του<

Ρ) Toe OW*«vtpwn· «Ού ημ«ρολογ1ου. όταν τηρβίτοι. του VCvikoO κοθολικοΰ και των αναλυτικών■CC0/KU7V

Y io o o ftV c v ;nooomo■orOOc

Mexp· ιο »*λος του enOucvou M V o

Ε νός lO npccw v • 10 ·

β) To nuepcidyio μ€ τις εγγροοβςτης ΑνΟλ. ΛΟγΌΤΙ-

(ομόό«ς9)

Εντός του enOyc· vow prjva ιης nc· ριοδου που αφο­ρούν (μηνο Λ »0*· wnvo)

Page 38: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΒΙΒΛ

ΙΩΝ

ΚΑΙ

ΣΤΟ

ΙΧΙΙ

ΩΝ

Page 39: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

2* ΠιριχχόμΓνοΙης αποδίφ Κ δαπάνης αναγράφονται:1. Η ημερομηνία έκδοσης2. Το ονοματεπώνυμο 1. Το επάγγελμα ·4. Η διεύθυνση του δικαιούχου5. Η αιτία της δαπάνης6. Το ποσό της αμοιΒής, αριθμητική και ολογράφως.Δεν απαιτείται η αναγραφή ολογράφως σπς αποδείξεις που €*δ4δονται με Η /γ Τ . Ο τυχόν φόροι και Λοστός φορολογικές επιβαρύνσεις,·. · Ο Α.ΦΜ. του δικαιοΟχ<χ» ή ο αριθμός ταυτότητας, εφόσον στερείται Α.ΦΜ9. Υπογραφή του «δότη10. Υπσγροφή του δικαιούχου και'στο δύο αντίτυπα

1. ΥττοΑοΛη καταστήσουνΓια ης mo π *ν « «ψαβίς ι/πο&ΜΛοντοι «παοτήαω; σύμφωνο μί το ο ρ φ μ * * , one Λ _,

θρο 20του ιτορΰντος). s

4 . U p « | U v < M <

E ^pO evu^^vcTcuytan^ira^tT Tuo^rroua iT tS tnnT ietu^o iW Tm auM viQ TTvrnm ^i___ .ττροβοΑΙ ^ γιο τψ απΑήρωοη « ο ™ * ™ * υ π όχρεης ο χ ίΤ Μ * μ* το οτύγγιΛμί του.30 « I t* ττιρκττώοος <τντ1 της « Μ « * Κ « «1β*στάσης, μι το σΛματριώνι^ΐο και τη διεύθυνση των λαβόντων. Π αχαυ(^ «

5. ΜισβοΛογικές καταστάσεις

Ιτις μιοβοΛσγι«Λ; xcraoriaiu; flcv αποπιίτοι η οναγροςρή π)ς βιο5Λνο»)ς και του οταγν^Λικποτ mu ΛοΜ ντος Ort 253/75) AmHrxfrm. όμ^ς π ^πχ^ραρή ruv Λω ,οΟ χ^. Η νπσγροφή ^W o m m iia . σηςn t p m r * ^ « ι ο β ο Λ * μ«Λύν «ο, ^ ο μ » » ^ι&υαούύπχχ) «ηι ίντοΛή ττρος πτ* tp<i7g<o ym rrtonjon ουνκτχο.μΛ», ίν^ ^ . -------- cpoow υττορχρ οχπ<^

Page 40: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελμάτιων καθώς και του καθαρού εισοδήματος των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ορίστηκαν ανώτεροι και κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων με το Π.Δ. 299/ 2003.

Οι συντελεστές αυτοί έχουν εφαρμογή από 1.1.2003 για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος απόκτησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων εάν δηλαδή αυτά αποκτήθηκαν πριν ή μετά 1.1.2003.

Η διενέργεια αποσβέσεως είναι υποχρεωτική.- Τα ποσοστά αποσβέσεως αφορούν ετήσια απόσβεση.

Η απόσβεση αρχίζει από τον μήνα κατά τον οποίο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

- Πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι μέχρι 600 € δύνανται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση που τέθηκαν σε λειτουργία ή χρησιμοποιήθηκαν.Σηυείωση:Για αυτά που αποκτώνται από 1/1/05 μέχρι 1200€

- Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των μηχανημάτων αποσβένεται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση.

- Η ξυλεία για διάστρωση σκυροδέματος υπόκειται σε απόσβεση

Συντελεστές απόσβεσης (επιλεκτικά για πάγια που ενδιαφέρουν τουςμηχανικούς)Ανώτεροι - κατώτεροι για αξία :

1δ. Κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερος 5% κατώτερος 3%Σηυείωση:Αν οικοδομική επιχείρηση ενοικιάζει τα προς πώληση ακίνητα δικαιούται να διενεργεί αποσβέσεις.

Σηυείωση : Από το ποσό της απόσβεσης αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθ. 23 Κ.Φ.Ε. παρεχόμενη απόσβεση 10% ή 5% του ακαθάριστου εισοδήματος καταστήματος γραφείου κλπ.

2γγ. Επιβατικών αυτοκινήτωνανώτερος 15% κατώτερος 11%

2β. Φορτηγών αυτοκινήτωνανώτερος 20% κατώτερος 15%.

2γ. Μοτοσυκλέτεςανώτερος 20% κατώτερος 15%.

Page 41: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

3α Μηχανημάτων και λοιπών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όργανα και συσκευές εργαστηρίου χημείου και συναφών ειδών και έπιπλα και σκεύη ανώτερος 20% κατώτερος 15%.

3β Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό (software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανώτερος 30% κατώτερος 24%

3γ Οικιακών συσκευών ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατ ό (75%) της δαπάνης με τους κατωτέρω οριζόμενους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης.

3αα. Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι,θερμοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου ανώτερος 4% κατώτερος 2%

3ββ. Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι,θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερμοσιφωνιακό οικαικό σύστημα ανώτερος 6,5% κατώτερος 4,5%

3γγ. Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, μαγειρικέςσυσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) καιηλιακούς συλλέκτες ανώτερος 5% κατώτερος 3%

4. Για επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα εκατό τοις εκατό (100%).

Επομένως στις δαπάνες προς έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές ή έσοδα θα συμπεριληφθούν τα ποσά των αποσβέσεων των παγίων με τους νέους συντελεστές απόσβεσης.

Η επιλογή του ανώτερου ή κατώτερου είναι προαιρετική. Έχουν δηλαδή την δυνατότητα επιλογής. Η επιλογή του κατώτερου ή ανώτερου συντελεστή απόσβεσης αφορά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία και είναι δεσμευτική μέχρι την πλήρη απόσβεσή τους.

Page 42: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ

Σ.ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2007 2008 2009 2010

2062/12/11/2005 2000 Η/Υ 30% (600 χ 2/12) χ 100

600 600 600

Page 43: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Δηλώσεις που υποβάλονται:

1. Δήλωση φόρου εισοδήματος2. Δήλωση προκαταβλητέου φόρου 10%, 4%3. Δήλωση παρακρατηθέντος φόρου 20% (σε ορισμένες

περιπτώσεις)4. Δήλωση προσωρινή ΦΠΑ και εκκαθαριστική ΦΠΑ5. Δήλωση ΦΜΥ (σε ορισμένες περιπτώσεις)6. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος7. Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών και συγκεντρωτική

κατάσταση πελατών.

Page 44: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

i i i i m i l

Page 45: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Προκστοβολή φόρου ΠοΧτηκών Ηηχω ηαη4. ΕΛκά, για τους αρχττέχτσνες και τους μηχανικούς ο προκαπτα-

βλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:α) Σε τέοσερο τοις εκατό (4%) της νόμιμης αμοιβής για εχπόνηση

μελετών και σχεδίων που ανοφέρονται σης περιπτώσεις β* κ λ F της παραγράφου 5 του άρθρου 49.

β) Ιε δέκα τοις εκατό (10%) της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιοσδήποτε άλλης φύσης έρ­γα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμο­σύνης κ,Χπ. για τα έργα αυτά.

Εξαιρετικά. για αμοιβές αρχπεκτόνων και μηχανικών για την επί- βλέψη π κ « τέλεσης κύθ* είδους, τεχνικών έργων που ορίζονταΓστϊς προηγούμενες περαττώάεις. ο προκαταβλπτέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση τοβν οκκείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της ομοφής επίβλεψης του δικαιούχου, όπως αυτή κατατί­θεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με ττς διατά­ξεις του άρθρου 1 του π.δ. 242/1964 (Φ€Κ 96 X ) και προκε?μένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων κρχ επίβλεψη έργων, του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρη­σκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής, υπολογίζεται στο ποσό τη9 συμβατικής α­μοιβής. Το ποσά του φόρου, που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην παρούσα αποδίδεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέ­ρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση τηξ σχετικής ό3!5ος"από πς αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η δήλωση αυττf περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της αμοιβής, τη διεύθυνσή του, τη νόμιμη ή συμβατική κατά περί­πτωση αμοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο. την αρμόδια για τη φορο­λογία δημόσια οικονομική υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την ανάθεση έχανε το Δημόσιο. Η υπη­ρεσία του Δημοσίου που είναι αρμόδιο για τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή για τη χορήγηση της άδειας, απαγορεύεται να προβεί στη θεώρηση ή στη χορήγηση της άδειος, αν δεν καταβληθεί προη­γουμένως στη δημόσια οικονομική υπηρεσία το οφειλόμενο ποσό του”τροκσταβλητέου φόρου. Η καταβολή αποδεικνύεται με την προ­σκόμιση του οικείου τριπλότυπου της αρμόδιας δημόσιος οικονομι­κής υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύ­πος και το περιεχόμενο της δήλωσης, όπως «αι κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Page 46: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Φ. 01. 018

Προς

Δ.Ο .Υ....................

Οικον. Έτος 200.

Αριθ. Δήλωσης .........

Αριθ. Φορολ. Μητρώου

Δ Η Λ Ω Σ ΗΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Παράγραφος 4 άρθρου 52 ν. 2238/1994)Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα

Πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιεςΥπηρεσίες του Δημόσιου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΧΙ □ ΝΑΙ □ ΤΗ Σ ............................... ΔΗΛΩΣΗΣ

Του δηλούντος

Μηχανικού- Αρχιτέκτονος

Ονο ματεπωνυμο......

Διεύθυνση επαγ/τος( ο δ ό ς - αρ ιθ . - Τ αχ. κωδ. -π όΛ η ή χω ρ ιό ) (τηλ.;

Στοιχεία αναθέ- τοντος τη σύνταξη μελέτης ή σχεδίου

ή την επίβλεψη του έργου

Ονοματεπώνυμο

Δ/νση ..................

(ο δ ό ς - α ρ ιθ . -Τ α χ . κωδ. - π ό λη ή χω ρ ιό ) (τη\.)

Α.Φ.Μ.

Αξία έ ρ γ ο υ .....................................................................................................

Νόμιμη ή συμβατική αμοιβή του Μηχανικού - Αρχιτέκτονος για μελέτη

> > > > > > > > > > για επίβλεψη .,

Π ροκαταβλητέος φόρος στην αμοιβή για μελέτη προς

> > > > > > για επίβλεψη προς .

. %

%

Σύνολο Φόρου

Πληρωτέο Σύνολο

Αξία έ ρ γ ο υ ................................................................

Καθορισθείσα αμοιβή Μηχανικού α ) για μελέτη

> > > > > > β) για επίβλεψη ..

Αριθ. Τριπλ.

.......................................................................... 200 ....Ο Προϊστάμενος της αρμόδιαςΔημ. Υπηρεσίας

(ανάλογα με το προς εκτέλεση έργο)

200Ο Επιμ. Είσπραξης

Οδηγίες :

1. Η δήλωση συμπληρώνεται και στις δύο σελίδες της, από τον υπόχρεο μηχανικό και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον αρμόδιο για τη φορολογία του, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Το πρωτότυπο στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. από τη Δ.Ο.Υ.

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του ν. 820/1978, όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, συμπληρώνεται μόνο το Αναλυτικό Δελτίο από τον υπόχρεο και υποβάλλεται στον οριζόμενο από το νόμο, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ο οποίος το στέλνει στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

3. Σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων της δήλωσης επιβάλλονται κυρώσεις που ορίζονται από το ν. 2523/1997.Φ-01.018ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ζ-"Λ '°

Page 47: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ(Ά ρθρο 19 ν. 820/1978)

Αφορά τ η ν ........................................................ Άδεια της Υπηρ.

>-

2 ι* ι ζ θ

115 *2 LU < t 111 X

ο “ h Ιλ Ι

* □□ □

ήa s* οΟ ιζ

οC0<§

><οI -ksj

ί ­οΙ­Ο.LU<LU><ΟhΙα Ι

□ί -Ο0Q

Ω_LU

$□δ0Q

Ω_LU

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία.......

Διεύθυνση επαγγέλματος

Διεύθυνση κατοικίας

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία.......

Διεύθυνση επαγγέλματος

Διεύθυνση κατοικίας

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία.......

Διεύθυνση επαγγέλματος

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθ. Φορολ. Μητρώου

Αρμόδια ΔΟΥ Φορολογίας του Μηχανικού- Αρχττέκτονος...

Αριθ. Φορολ. Μητρώου ή Ταυτ

Αρμόδια ΔΟΥ Φορολογίας Εργολάβου ή ιδιόκτητη.............

Αριθ. Φορολ. Μητρώου

Αρμόδια ΔΟΥ Φορολογίας εργολάβου ή υπεργολάβου.

Αξία Εργολαβικού

Διεύθυνση ή Τοποθεσία Αρμόδια ΔΟΥ

που υπάγεται το έργο..........

Σύντομη περιγραφή

Διαμερίσματα Μ2

Επαγγελμ. Χώροι Μ*

Λοιποί Χώροι Μ

Αξία....................

Έναρξη Μήνας

Διάρκεια Μήνες

Έτος □.200....

Ο Δηλών...................................200.Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

*Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία** Αν άλογα με την περίπτωση σημειώνεται X στο αντίστοιχο

τετραγωνίδιο, από το δηλούντα.

Το Αναλυτικό Δελτίο στάλθηκε στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. την.......................200,με το............................................... έγγραφο μας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Υ.Ε

.ΕΑ

.Δ.

ΥΠ

ΟΥ

ΡΓΕ

ΙΟΥ

ΟΙΚ

ΟΝ

ΟΜ

ΙΚΩ

Ν

Ε 13

1/01

Page 48: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.Για υποκείμενους με Β' ή Γ κατηγ. βιβλία ΚΒΣ

Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλ/μένων. Επέχεί θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣώΗΛΩΣΗΣ 003

1ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ

■ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 004

> ■ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 005

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ. 001

007 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από ——j_Jl_ι__ __ ι__ έως __ ... a.... ... ι ....

■Ο-Αν η δήλωση

είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 003

δεν συμπληρώνονται.

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

010ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗΑΝΑΚΛΗ-

ΤΙΚΗ 011ΜΕ ΕΠ Ι­ΦΥΛΑΞΗ

1 2

ΕΤΟΣ 006

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Δ ιαγραμμίστε με χ)

ΜΗΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΟ008 1

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με χ)ΛΗΠΤΗ2 ΚΑΙΝΟΥ ΡΓ. ΟΡΙΠ,ΪΗ ΕΜΔ. ΣΥΝ,ΤΗ ΚΐδΥΙΤΕΡΗΣΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΛΛΗ Μ Ο Ν Ο Ν αν διαγραμμί­ Μ Η Ν ΑΣ ΕΝ ΔΟ Κ.

0 1 2ΑΠΑΛ'ΝΟϊ MET. ΜΕΣΟ ΑΠ ΑΛΤΗΣ ΑΠ4Λ/ΜΕΝ0Υ ΕΞίΓβΓΗΙΚΛΠ. ΦΟΡ.ΑΠΟθ ΚίΤίΒΟΑΗ Α ΙΤΙΑ στηκε ο κωδ. 0 1 2 - 4 , ΣΥΝ/λΛ ,ΤΩ Ν

συμπληρώστε 0 0 91 2 3 4 5 6 7 δ τους κωδ. 006 και 009. ---JL--

6 8 10 11 12

Αν διαγραμμίστηκε ο κωδ, 012-3 αναφέρατε: Είδος απαλλαγής/Έτος/Αρ. πρωτ. αρχικής αίτησης

013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Η ΛΗΠΤΗ

101 ΕΠ Ω Ν ΥΜ Ο Ή ΕΠ Ω Ν ΥΜ ΙΑ

102 103 Ο Ν Ο Μ Α Π Α ΤΕΡ Α 104

105 Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΙΟ 106 ΔΗ Μ Ο Σ Ή Κ Ο ΙΝ Ο ΤΗ ΤΑ 107 ΤΑΧΥΚΩΔ

J -L 1Τ Η Λ Ε ­ΦΩΝΟ

J LΑ.Φ.Μ.

108Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

109Α ΡΙΘ Μ Ο Σ 110

Πρ αγ μα το ποιο Οντα ι ενδο κοινοτικές συναλλαγές;

1

111 ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ [ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ

112

Β Γ ΑΒ ΑΓΜόνο σε ίκτακτη διμύ,

1 ση icai για το Δημόσιο£ ΡΙΘ . ΚΥΚΛΟΦ

Ε.Δ,Χ. 113 % ΙΔΙΟΚΤ. ΕΔΧ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.ΕΚ Ρ Ο ΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγα8ών.τταροχή Συ»τ. υπηρεσιών κλπ), ΕΝ ΔΟ Κ. Α Π Ο Κ Τ. & ΠΡΑΞ. Λ Η Π ΤΗ ]

Φ Ο Ρ Ο Σ ΕΚΡΟ Ω Ν που αναλογεί

ΕΙΣΡ Ο ΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ). Ε Ν Δ Ο Κ Ο ΙΝ Ο Τ. Α Π Ο Κ ΤΗ Σ Ε ΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ Λ Η Π ΤΗ

Φ Ο Ρ Ο Σ ΕΙΣΡ Ο Ω Ν που αναλογεί

I. ΕΚΡΟΕΣ. ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε

λοιπή Ελλαδα εκτός οπό τα νησιά Αιγαίου.

301

302

303

331

4,5 332

19 333

I. ΕΙΣΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ

ττη λοιπή ΕλλάδΏ s κτός από τώ νησιά Αιγαίου

351

352

353

371

4,5 372

19 373

II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

a ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου καί από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αιιτά

304 334

305 335

306 13 336

II. ΕΙΣΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ

στα νησιά Αιγαίου

354 374

355 375

356 13 376ΣΥΜΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 307 ΣΥΝ.ΦΟΡ 337 Δαπάνες, γεν, έξοδα φορολογητέα 357 ΦΠΑ

ΔΑΠ. 377Εκροές ψορολοyrjrttς Ελλόδος, μ( δικαίωμα ίκητωοης 308 358ενΰοκ.ηα ραδ. εξαγωγές & λοιπές εκροές απαλ,Υεί μ£ 5ικαίωρο έκπτωσης 309 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΙΑ ΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝΕκροές οκο^νες & εξοιρ. χωρίς δικαωμ. έκπτωσής 310

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΛΝ 311

Υ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΣυνολικές ενδοκοινοτικές

αποκτήσειςΠράξεις λήπτη

αγαθών και υπηρεσιών

341 343Συνολικές ενδοκοινοτικές

παραδόσειςΑγορές και Εισαγωγές

παγίων

342 344

Πισιτροηι

τωτίκο υπόλοιπο . φορολ. περιόδου 401

ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης Λοιπά προστιθκμ. ποσά 402

Χρεωνηκά αρχικής δήλωσης 403

ε ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

t* Π Α εισροών που πρέπε ια με ιωβεί βάσει Profiats 411Χρεωστικό μέχρι 3=C

ηροηγ. φορ, περιόδου & λοιπά αψαιρούμενα 412

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 420

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)Π ΙΣΤΩ ΤΙΚ ΟΥ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ο

Π Ο ΣΟ για έκπτωση

Π Ο ΣΟ για εττιστοφή

501

502

503

Χ Ρ ΕΩ ΣΤΙΚ ΟΥ Π Ο ΛΟ ΙΠ Ο

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ.....%εκπρόθ. υποβολής

ΣΥΝ Ο ΛΟ για καταβολή

511

512

513ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ.

Ο ΔΗΛΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(Ονομ'μο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ'νση)

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

(σφραγίδα & υπογραφή)

Ο ΤΑΜΙΑΣ

(σφραγίδα, ημερομηνία και ιιτϊογραφή)

* Συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ- Αν οποιοδηποτε ποσό που καταχωρε ίτα* είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστ? το πρόσημο πλην {-) πριν απ’ αυτό.- Το ποσά σε ΕΥΡΩ αναγράφονται υποχρεωτικέ με τη χρήση δύο {2) δεκαδικών ψηφίων μεττί την υποδιαστολή, π.χ. 45,00 ή 45,63.

ΕΚΔΟΣΗ 2006 050 - Φ.Π.Α. Φ 2ΣΕΛ 1/2

Page 49: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Ι Ο Δ π Π Ε Ι

1 . Η δήλωση αυτή υποβάλλεται: α) ως περιοδική ή ως έκτακτη, από υποκείμενους με βιβλία Β'ήΑΒ'ή Γ ή ΑΓ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., β) ως έκτακτη, από τους μη υποκείμενους (π,χ. ιδιώτες), τους υποκείμενους που ενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τους υπαγόμενους σε καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής. Υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης έχουν: α) ανά μήνα, όσοι τηρούν Γ ή ΑΓ κατηγορίας βιβλία, β) ανά τρίμηνο, όσοι τηρούν Β' ή ΑΒ' κατηγορίας βιβλία ακόμα και όταν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

2. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται:α) για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή,β) για τις φορολογικές περιόδους που προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο αλλά ο υποκείμενος πραγματοποιεί ενδοκοινο­

τικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών ή υποβάλλει αίτημα επιστροφής, γ)όταν το επιθυμεί ο ίδιος ο υποκείμενος.

3. Η περιοδική δήλωση όταν υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπάρχει ποσό για καταβολή εκ δίδεται ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης, με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος στον Ταμία της Δ,Ο,Υ, Αν για οποιοδήποτε πρόβλημα δεν εκ δοθεί διπλότυπο, η δήλωση με ποσό για καταβολή υπογράφεται και από τον Ταμία και αποτελεί η ίδια Αποδεικτικό Είσπραξης.

4. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του μη υποκειμένου, προκειμένου για υποβολή έκτακτης δήλωσης.

5. Η αποστολή της περιοδικής δήλωσης ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) επιτρέπεται μόνο για τις επιχειρήσεις που είτε είναι εποχιακές, είτε εδρεύουν σε νησί που δενυπάρχει Δ.Ο.Υ. Το ίδιο επιτρέπεται να γίνει και από τους υπαλλήλους επί των πλειστηρια- σμών, προκειμένου για τις έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλουν, όταν ο καθ' ου ο πλειστηριασμός είναι υποκείμενος στο φόρο.

6. Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο που προκύπτει (χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική), μπο­ρεί να υποβληθεί και με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω του ειδικού δικτύου TAX IS net, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.taxlsnet.ar ή www.asis.aov.ar. αφού προηγούμενα οι υποκείμενοι πιστοποιηθούν από τη Γ ενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

7. Τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για να τροποποιήσει αρχική δήλωση, όταν αυτή είναι ελλιπής ή εσφαλμένη. Οιτροποποιητι- κές δηλώσεις συμπληρώνονται σωστά εξ υπαρχής με όλες τις ενδείξεις. Το τυχόν Χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης θα γραφτεί στον κωδ. 403, εφοσον καταβλήθηκε. Ανακλητική δήλωση υποβάλλεται μόνο για λόγους συγγνωστής πλάνης ως προς τα πραγματικά περιστατικά. Η δήλωση με επιφύλαξη πρέπει να συνοδεύεται με έγγραφο, όπου θα αιτιολογείται η επιφύλαξη.

8. Προκειμένου για έκτακτη δήλωση, οι κωδικοί που αφορούν την ημερολογιακή περίοδο (κωδ. 007) και τη φορολογική περίοδο (κωδ. 008) δεν συμπληρώνονται. Διαγραμμίζεται όμως ένας απότουςκωδ. 012-1 έως 012-8, ως εξής:

-ο 012-1 αν πρόκειται για λήπτες αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ιδιώτες, υποκείμενοι που ασκούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα και αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Ακόμη τα πρόσωπα αυτά συμπλη­ρώνουν: α) στον Πίνακα Β' τον κωδ. 343 και αναλυτικά κατά συντελεστή τις αξίες στους κωδ. 301-306, τους αντίστοιχους φόρους στους κωδ. 331 -336 και τα σύνολα στους κωδ. 307 και 337 αντίστοιχα, β) στον πίνακα Γ τους κωδ. 511,512, 513.-ο 012-2 αν πρόκειται για πρόσωπα που καθίστανται υποκείμενα λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο Κράτος-1\/έλος.

-ο 012-3 αν η δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής με βάση σχετικές Υπου ργικές Αποφάσεις, οπότε στον κωδ. 013 αναγράφεται το είδος της απαλλαγής (π.χ. ναυπήγηση σκάφους), ο αριθμός πρωτοκόλλου και το έτος της αρχικής αίτησης απαλλαγής.

-ο 012-4 αν πρόκειται για υποκείμενους που ασκούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα και αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Συμπληρώνεται οπωσδήποτε το έτος (κωδ.006) και ο μήνας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (κωδ. 009). Ακόμη τα πρόσωπα αυτά στον Πίνακα Β' συμπληρώνουν τους κωδ. 341,342 και τις μεν ενδοκ. αποκτήσεις αναλυτικά κατά συντελεστή τις αξίες στους κωδ. 301 -306, τους αντίστοιχους φόρους στους κωδ. 331 -336 και τα σύνολα στους κωδ. 307 και 337 αντίστοιχα, τις δε ενδοκ. παραδόσεις και στον κωδ. 309. Στον Πίνακα Γ τέλος, συμπληρώνουν τους κωδ. 511, 512, 513 (ήτουςκωδ. 501, 502, 503 σε επιστροφή ενδοκ. αποκτήσεων).-ο 012-5 αν υποβάλλεται λόγω καθυστέρησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθού που αγοράστηκε με απαλλαγή (άρθρο 3 παρ. 2της Α.Υ.Ο. 1017949/693/ΠΟΛ, 1075/13-3-95).

-ο 012-6 αν υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη προς εγχώρια ανάλωση (άρθρο 26 παρ. 11 ν, 2859/00), -ο 012-7 αν υποβάλλεται από α) αλιείς σκαφών 6-12 μέτρων μεταξύ καθέτων ή σπογγαλιείς ή β) από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, αγοραία). Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται ξεχωριστή έκτακτη δήλωση για κάθε όχημα και ο αριθ, κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και το ποσοστό (%) συνιδιοκτησίας αναγράφονται αντίστοιχα στους κωδ. 112 και 113,

-ο 012-8 αν υποβάλλεται για οποιαδήποτε άλλη αιτία, που δε μνημονεύεται παραπάνω.

9. Αν το Χρεωστικό υπόλοιπο της περιοδικής δήλωσης (ΟΧΙ της έκτακτης) είναι μέχρι 3 € δεν καταβάλλεται στο Δημόσιο, αλλά μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή ο κωδ. 513 δε συμπληρώνεται, Η δήλωση αυτή αντιμετωπίζεται ως πιστωτική.

10. Η περιοδική δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτεχνικό, εφόσον ο υπόχρεος υποβολής της είναι πρόσωπο που έχει τέτοια υποχρέωση (τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας ή τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας και τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, είναι άνω των ορίων, που έχουνορισθεί).

11. Η δήλωση αυτή ισχύει για τις φορολογικές περιόδους από 1.4,2005.

Υ.Ε.Ε.Α.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

Φ2ΣΕΛ 2/2

Page 50: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος όπως αυτό προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.Γενικά το ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα των επαγγελματικών δαπανών μόνο εφόσον η καταβολή τους αποδεικνύεται με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία ΚΒΣ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ το Καθαρό Εισόδημα για τις Αμοιβές Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών υπολογίζεται με τους Συντελεστές Φορολογίας Αμοιβών Αρχιτεκτόνων και Μηχανικώνόπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 49 του Νόμου 2238/1994 που έχει ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών, ως εξής:

α) Τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) για μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων . Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται σης παρακάτω κατηγορίες μελετών: αα) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.ββ) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάσταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου). γγ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

β) Είκοσι δύο τοις εκατό (22 %) για μελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:αα) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες. ββ) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.γγ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές).δδ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων).εε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. στστ) Μελέτες λιμενικών έργων.ζζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων). ηη) Μελέτες αλιευτικές.γ) Είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για μελέτη - επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων.Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών: αα) Μελέτες μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές. ββ) Μελέτες οικονομικές. γγ) Μελέτες κοινωνικές.δδ) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). εε) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές).

στστ) Μελέτες βιομηχανιών (προγραμματισμός - σχεδιασμός - λειτουργία).ζζ) χημικές μελέτες και έρευνες.ηη) Χημικοτεχνικές μελέτες.θθ) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.ιι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές. ιαια) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. ιβιβ) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.

Page 51: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ιγιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση, ορεινών λεκανών χείμαρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).ιδιδ) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).δ) Δεκαεπτά τοις εκατό (17%) για μελέτη - επίβλεψη τοπογραφικών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται σε μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές). ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση της υποδομής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα.»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περ. ε' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2601/1998 Α 81/15.4.1998 με την παρ.2 δε ορίζεται ότι: " Οι διατάξεις της προηγούμενηςπαραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος και εκκρεμούν στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες".

«Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με το υπόλοιπο των ακαθάριστων αμοιβών (τεκμαρτές δαπάνες), που προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ δαπανών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκμαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των τεκμαρτών δαπανών.»

ΠΡΟΣΟΧΗΟι αμοιβές που αποκτούν από σύνταξη προγραμμάτων Η/Υ οι αναλυτές προγραμματιστές οι αμοιβές διδακτικού έργου και οι αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα αποτελούν εισόδημα ελευθερίου επαγγέλματος μεν αλλά τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται λογιστικά

ΠΡΟΣΟΧΗΓια τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος δεν αφαιρούνται τα ποσά των τυχόν παρεχόμενων εκπτώσεων

Page 52: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΝΤΥΠΟ Ε3

ΠΙΝΑΚΑΣ γ Δαπάνες Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Αμοιβές προσωπικού 524Αμοιβές και έξοδα τρίτων 527 8000Παροχές τρίτων (Μισθώματα, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) 530 6000Ιδιόχρηση 533Διάφορα έξοδα (ΕΙΧ, γραφικά, έντυπα) 536 500Τόκοι και συναφή έξοδα 539Αποσβέσεις παγίων 543 100Σύνολο εξόδων 546 14600

ΠΙΝΑΚΑΣ δ Ακαθάριστα έσοδα από ελευθέρια επαγγέλματα

Μελέτες Μηχανικών 275 30000

Σύνολο εσόδων 283 30000

ΠΙΝΑΚΑΣ Θστ Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών ελευθέρων επαγγελματιών

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Διαφορά Δαπανών

Είδος Μελέτης

Φορολογητέα καθαρά κέρδη

324

342

346

6000

κτιρική 38%

13680

Λογιστικός τρόπος προκειμένου να βρεθεί η δυσαναλογία

Ακαθάριστες Αμοιβές 30000 x Σ.Κ.Κ. 38% =Καθαρό Κέρδος 11400Καθαρές Δαπάνες 18600Δαπάνες Βιβλίων 14600Διαφορά Δαπανών 6000

Στο παράδειγμα υπάρχει δυσαναλογία 18600 14600 = 6000 (διαφορά δαπανών) ηοποία επειδή είναι σε ποσοστό πάνω του 20% (18600 x 20% = 3750) Θα προσαυξηθεί κατά 20% ο συντελεστής 38%. Δηλαδή 38% + 20%(38%)=38% + 7,6% = 45,6%. Οπότε τα φορολογητέα καθαρά κέρδη είναι 30000 x 45,6% = 13680

Page 53: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΝΤΥΠΟ Ε3

ΠΙΝΑΚΑΣ γ Δαπάνες Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Αμοιβές προσωπικού 524Αμοιβές και έξοδα τρίτων 527 9000Παροχές τρίτων (Μισθώματα, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) 530 7300Ιδιόχρηση 533Διάφορα έξοδα (ΕΙΧ, γραφικά, έντυπα) 536 600Τόκοι και συναφή έξοδα 539Αποσβέσεις παγίων 543 100Σύνολο εξόδων 546 17000

ΠΙΝΑΚΑΣ δ Ακαθάριστα έσοδα από ελευθέρια επαγγέλματα

Μελέτες Μηχανικών 275 30000

Σύνολο εσόδων 283 30000

ΠΙΝΑΚΑΣ Θστ Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών ελευθέρων επαγγελματιών

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Διαφορά Δαπανών 324 1600

Είδος Μελέτης 342 κτιρική 38%

Φορολογητέα καθαρά 346 11400κέρδη

Λογιστικός τρόπος προκειμένου να βρεθεί η δυσαναλογία

Ακαθάριστες Αμοιβές 30000 x Σ.Κ.Κ. 38% =Καθαρό Κέρδος 11400Καθαρές Δαπάνες 18600Δαπάνες Βιβλίων 17000Διαφορά Δαπανών 1600

Στο παράδειγμα δεν υπάρχει προφανής δυσαναλογία 18600 17000 = 1600(διαφορά δαπανών) η οποία επειδή είναι σε ποσοστό κάτω του 20% (18600 x 20% = 3750)Ο συντελεστής δεν θα προσαυξηθεί κατά 20% και θα παραμείνει ο συντελεστής 38%.

Page 54: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

Κ Υ Ρ Ο Ι ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΧΕΙΠ Ν _____________ (άρθρο 30)

Ο Προ^ττάμίνος η )ς Δ.Ο.Υ. έχ ι\ νποχρ^οοη να αναγνωρίζει τα Μ ο μ έ ν ο , που προκύπτουν από τα β<6ΛΙα. εφόσον δεν tp ivovtxH ως ανεπαρκή n e t α ντικρ ινή . Ον παρστνττίες m (λ τταραΛεΐψεις cmc/ΰρουν μόνο ο ικο­νομικές και δ ιο ικητικές κυρώσεις.

Οταν &οζ«υκηκά ή αΒροστΛό ο επιτηδεύματος

Ο) Δεν τηρεί γο ή το ημερολόγιο. ή δεν ίηρεί ή δεν δ«σφυλθσσει ro γεν*ό κοθολί- κό. το βιβλίο αποθήκης. ηορσγωγτΚ κοστολογίου. τεχνικών προδκιγροφών. το βιβλίο οηογροφών. κοι το πρόσβετα 0*0λ*ο ιης nopoyp. 1 του Ορθρου 10-

φ) Οταν τηρεί ή εκδ*δ«3 0 δ·αφυλοσσει το βιβλίο κα» το στοαεΐα κστό τρόπο που νο αντιβαίνει ης διατάζεις του κώδ«α 0 ^ΤΡεί κατώτερης κατηγορίας οπό ourfjv noo εντασοετο.

γ) Εφόοον δεν τηρεί ή δε δ·οφυλόσσε>. επί μηχανογροφικΛς τήρησης το μηνιαίο οοζύγτσ του γενικού καθολικού ή ος μην»ο»ες κοτοστθθε< του βιβλίου αηοΟ^ης. δεν ηοροδ&α στο φορολογώ έλεγχο το εγχειρίδιο οδηγιών χρ^σος λογΛμκού η 6ταν το εγχειρίδιο 6εν περιίχε< λεπτομερή ανάλυση των λεττουργιών τος *ρθοης

Ο πσραηανω παραλείψεις 0 παρατυπίες συνκττούν ανεηόρ*οο pC/ o out/ δεν οφείλονται οε συγγνωστή πλΟνη ή παραδρομή η όταν καθιστούν αντ*ειμεν*ια αδύ­νατο και όχι απλώς δυσχερή το λογιστικό ελεγκο.

Η σνίηώρκe»o ηρέηα νο ανοφερετοι οε οδυνομϊο δνενέργοας ουγχ«κρ·μένων ελεγκτικών επαληθεύσεων γβ οικονομικό ρεγ**ο μεγάλης έλασης oe ayeεση με ro μεγέθη των βιβλίων κστστοαείων και να είναι στκλογημενη.#

α ; Οταν ο επττηδευμαηος δεν τηρεί Γ) δ ε «κχρυλασσει *α βιβλίο που,προβλεηονται οπό τον κώδικα, δε δοψ υλοοοει τα στοsx&a αγορών. εσόδω ν κα εζόδων.

β; Τηρεί το βιβλίο ή εκδίδε» *α στοοχία *ατα τρόπο που ανηβοίνει ης διατάζεις του κώδικο.

0» παραλείψεις αυτές ορεπει νο καθιστούν αδύνατες ης αναγκαίες ελεγκτικές εηαλτι9εύο«>ς.

Ανκηορκεια crto ty ; υα^ρχει όταν ο εητηδευματίος τηρςΙ βιβλίο κατηγορίας κατώ­τερης εκείνης στην οσο*σ ενταοσετσι.•

♦ & cv ο υ ν κ Ρ ά α β ο ν ο μ ίο ε λ έ γ χ ο υ , ώ σ τ ε ν α κ ρ ίν ο ν τ α α υ τ ά ω ς α ν ε π α ρ κ ή < «ροοον η c A c γ χ ό μ ε ν η < n ix c fp o o n γ ια < κ

& « ο τ » ο ιο !Κ κ * .< ; η λ η μ μ έ λ ε « ς π α ρ έ χ ε ι ο ? ο ν φ ο ρ ο λ ο γ ικ ό έ λ ε γ χ ο 0την n p o ^ c o y io π ο υ r o o o c io i ο π ό α υ τ ό ν κ α τ α -

α τ ό ο « > ς ή ϋ λ α μ έ ο α μ ε « tv η ρ ο ύ π ό β « σ η ν α c t v a < φ « τ ί ς ο « η α λ η Η ΰ ο ε κ ; κ α ι ν ο ε π α λ η θ ε ύ ο ν τ α ι τ ο δ ε δ ο μ έ ν ο

ο π ό τ ο β φ λ Κ » ( f la p . Μ t o u ά ρ β ρ ο υ 9 ν . 2 7 5 3 /9 9 ) . Η διάταξη ο υ τ ή έ χ ε ι ε φ α ρ μ ο γ ή κ α ι γ ι α υ π ο 0 έ ο ε ις π ο υ μ έ χ ρ ι

I7 .U .1 9 9 9 δ ε ν έ χ ο υ ν ε λ ε γ χ β ε ί <\ « ψ ό ο ο ν έ χ ο υ ν ε λ ε γ χ ί ε ί β ε ν έ χ ο υ ν ε κ δ ο β ε ί Φ ύ λ λ ο ε λ έ γ χ ο υ .

61

Page 55: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ς -fo

il Xu

to

Mo

fdo

Ό&ι

ις>χ\

$)3

Ixnup

'no

i Ito

iuju

quo

cxtiiD

c iw

adiu

q [η

ητί

f ou

P tig

xh ix

fjdou

rl to

fdoA

Uio

* j

bOi

o/2Df

inypU

i)io

ooi

tnpX

toio

iom

An

fygtg

ac

u ϋώ

κΜριι

ο μ

iho

ntjA

hj

l i

h

I f

0

* 1

1

OsX »

3 I i f

*! H 5

IΛft

i 5 Ia

Page 56: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μη­χανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

71 .1Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς α ρ χ ιτ ε κ τ ό ν ω ν κ α ι μ η χ α ν ικ ώ ν κα ι σ υ ­ν α φ ε ίς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς π α ρ ο χ ή ς τ ε χ ν ικ ώ ν σ υ μ β ο υ λ ώ ν

71.11 Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες αρχ ιτεκτό νω ν

71.11.1 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκο­πούς

71.11.10 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς71.11.2 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια

71.11.21 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών71.11.22 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων71.11.23 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης

71.11.23.01 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων

71.11.24 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών71.11.3 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού

71.11.31 Υπηρεσίες πολεοδομίας71.11.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

71.11.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής πα­ρέμβασης

71.11.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

71.11.31.04 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

71.11.31.05 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών

71.11.32 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας71.11.33 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου

71.11.4 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτε­κτονικών συμβουλών

71.11.41 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου

71.11.41.01 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)

71.11.41.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

71.11.41.03 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρο- μων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης

71.11.42 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου

71.12 Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες μ η χα ν ικώ ν και σ υ να φ είς δ ρ α σ τη ρ ιό τητες π α ρ ο χ ή ς τεχν ικώ ν σ υ μβ ο υλώ ν

71.12.1 Υπηρεσίες μηχανικών71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού

71.12.11.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

71.12.11.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

71.12.11.05 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

71.12.12 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα71.12.12.01 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων

71.12.12.02 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων

71.12.12.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

71.12.13 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα

71.12.13.01 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση

71.12.13.02 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

71.12.13.03 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

1

Page 57: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

71.12.13.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

71.12.13.05 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)

71.12.13.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης

71.12.13.07 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού

71.12.14 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών

71.12.14.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέρι­ων)

71.12.14.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)

71.12.14.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας

71.12.15 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)

71.12.15.01 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων

71.12.16 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα

71.12.16.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, α- ντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)

71.12.17 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα

71.12.17.01 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιο­μηχανιών

71.12.18 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής71.12.19 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα

71.12.19.01 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών

71.12.19.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτ νων πόρων

71.12.19.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων

71.12.19.04 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων

71.12.19.05 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης

71.12.19.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα

71.12.19.07 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

71.12.19.08 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.09 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.10 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά

71.12.19.11 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

71.12.2 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα71.12.20 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα

71.12.3 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών

71.12.31 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών71.12.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών

71.12.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών

71.12.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών

71.12.31.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών

71.12.32 Γεωφυσικές υπηρεσίες71.12.33 Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών71.12.34 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης

71.12.34.01 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο

71.12.35 Υπηρεσίες χαρτογράφησης71.12.35.01 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης

71.12.35.02 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης

71.12.35.03 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης

71.12.35.04 Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης

7 1 .2 Τ ε χ ν ικ έ ς δ ο κ ιμ έ ς κ α ι α ν α λ ύ σ ε ις

71.20 Τ εχ ν ικές δ ο κ ιμ ές και ανα λύσ εις

2

Page 58: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

71.20.1 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων71.20.11 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας

71.20.11.01 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών

71.20.11.02 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών

71.20.11.03 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών

71.20.11.04 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων

71.20.11.05 Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών

71.20.11.06 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών

71.20.11.07 Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών

71.20.11.08 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων

71.20.12 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων

71.20.13 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρι­κών συστημάτων

71.20.13.01 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων οχημάτων

71.20.13.02 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κινητήρων

71.20.13.03 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών

71.20.13.04 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών71.20.19 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

71.20.19.01 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων

71.20.19.02 Υπηρεσίες πιστοποίησης και βεβαίωσης της γνησιότητας έργων τέχνης

71.20.19.03 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ

71.20.19.04 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ41 Κατασκευές κτιρ ίω ν4 1 .1 Α ν ά π τ υ ξ η ο ικ ο δ ο μ ικ ώ ν σ χ ε δ ίω ν

41.10 Α νά π τυ ξη ο ικο δ ο μ ικώ ν σ χ εδ ίω ν41.10.1 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.10.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

4 1 .2 Κ α τ α σ κ ε υ ή κ τ ιρ ίω ν γ ια κ α τ ο ικ ίε ς κ α ι μη

41.20 Κ α τα σ κευ α σ τικές ερ γα σ ίες κτιρ ίω ν γ ια κα το ικ ίες και μη41.20.1 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων

41.20.10 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων

41.20.10.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)

41.20.2 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων41.20.20 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων

41.20.20.01Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγ­γελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους

41.20.20.02Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγ­γελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους

41.20.20.03 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)

41.20.3 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προ­σθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)

41.20.30 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)

3

Page 59: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

41.20.4 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)

41.20.40 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)

42 Έργα πολιτικού μηχανικού4 2 .1 Κ α τ α σ κ ε υ ή δ ρ ό μ ω ν κα ι σ ιδ η ρ ο δ ρ ο μ ικ ώ ν γ ρ α μ μ ώ ν

42.11 Κ ατα σ κευή δρ ό μ ω ν και α υτο κ ινη το δ ρ ό μ ω ν

42.11.1Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτι­κών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πε- ζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων

42.11.10Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και δια­δρόμων αεροδρομίων

42.11.2Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχι­ακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμα­ξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων

42.11.20Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων

42.11.20.01 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

42.11.20.02 Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου

42.11.20.03 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών

42.11.20.04 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών

42.11.20.05 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ

42.11.20.06 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ

42.12Κ ατα σ κευή σ ιδ η ρ οδ ρ ο μ ικ ώ ν γρ α μ μ ώ ν και υπ όγειω ν σ ιδ η ρ ο ­δ ρ ό μ ω ν

42.12.1 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων42.12.10 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων

42.12.2 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγει­ους σιδηρόδρομους

42.12.20 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδη­ρόδρομους

42.12.20.01 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών

42.12.20.02 Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας για σιδηροδρομικές γραμμές

42.12.20.03 Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών

42.13 Κ ατα σ κευή γ εφ υ ρ ώ ν και σ ηρ ά γγω ν42.13.1 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

42.13.10 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων42.13.2 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες

42.13.20 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες

4 2 .2 Κ α τ α σ κ ε υ ή κ ο ιν ω φ ε λ ώ ν έ ρ γ ω ν

42.21 Κ ατα σ κευή κο ινω φ ελώ ν έρ γω ν σ χ ετικώ ν με μετα φ ο ρ ά υγρώ ν42.21.1 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών

42.21.11 Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών42.21.12 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών

42.21.13Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων

42.21.2 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μετα­φορά υγρών

42.21.21 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων

42.21.22 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών

4

Page 60: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

42.21.23Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονά­δων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων

42.21.24 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημά­των

42.21.24.01 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)

42.21.24.02 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων

42.22 Κ ατα σ κευή κο ινω φ ελώ ν έρ γω ν η λεκτρ ική ς ενέρ γεια ς και τη ­λεπ ικο ινω ν ιώ ν

42.22.1 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοι­νωνιών

42.22.11 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών

42.22.12 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών

42.22.13 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας42.22.13.01 Γ ενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα

42.22.2 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.22.21 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών

42.22.22 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ­γειας και γραμμές επικοινωνιών

42.22.23 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

4 2 .9 Κ α τ α σ κ ε υ ή ά λ λ ω ν έ ρ γ ω ν π ο λ ιτ ικ ο ύ μ η χ α ν ικ ο ύ

42.91 Κ ατα σ κευή υδ ρ α υλ ικώ ν και λ ιμ εν ικώ ν έργω ν

42.91.1 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατο­φραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

42.91.10 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

42.91.2Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (ικλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

42.91.20 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγμα­τα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

42.91.20.01 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)

42.91.20.02 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους

42.99 Κ ατα σ κευή ά λλω ν έρ γω ν π ολ ιτικού μηχανικού π .δ .κ .α .42.99.1 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού

42.99.11 Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα42.99.12 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής42.99.19 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

42.99.2 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανι­κού

42.99.21 Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα

42.99.22 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητι­κά γήπεδα

42.99.29 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

42.99.29.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες4 3 .1 Κ α τ ε δ α φ ίσ ε ις κα ι π ρ ο ε τ ο ιμ α σ ία ε ρ γ ο τ ά ξ ιο υ

43.11 Κ α τεδ α φ ίσ εις43.11.1 Εργασίες κατεδάφισης

43.11.10 Εργασίες κατεδάφισης

5

Page 61: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

43.12 Π ρ οετο ιμ α σ ία εργοτάξιου43.12.1 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων

43.12.11 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου· εργασίες εκκένωσης43.12.11.02 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων

43.12.11.01 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών

43.12.12 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών43.12.12.01 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου

43.12.12.02 Εργασίες επιχωματώσεων

43.13 Δ ο κ ιμ α σ τικ ές γεω τρ ή σ εις43.13.1 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις

43.13.10 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις43.13.10.01 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών

4 3 .2Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ικ ώ ν , υ δ ρ α υ λ ικ ώ ν κ α ι ά λ ­λ ω ν κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ικ ώ ν ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν

43.21 Η λεκτρ ικές εγκα τα σ τά σ εις43.21.1 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

43.21.10 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων43.21.10.01 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων

43.21.10.02 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών

43.21.10.03 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών

43.21.10.04 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

43.22Υ δ ρ α υ λ ικ ές και κλ ιμ α τισ τικές εγκα τα σ τά σ εις θέρ μ α νσ η ς καιψ ύξης

43.22.1 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

43.22.11 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών

43.22.11.01 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)

43.22.11.02 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών

43.22.11.03 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού

43.22.11.04 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής

43.22.11.05 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)

43.22.11.06 Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυ­ντηρίων)

43.22.11.07 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων

43.22.11.08 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή

43.22.11.09 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά

43.22.12 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού43.22.12.01 Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης

43.22.12.02 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σω­ληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)

43.22.12.03 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμαν­σης

43.22.12.04 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

43.22.12.05 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ

43.22.2 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου43.22.20 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου

43.22.20.01 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)

43.22.20.02 Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φω­ταέριου και φυσικού αερίου

43.22.20.03 Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό

6

Page 62: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

43.29 Ά λ λ ες κα τα σ κευ α σ τικές εγκα τα σ τά σ εις43.29.1 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων

43.29.11 Εργασίες μόνωσης43.29.11.01 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών

43.29.11.02 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων

43.29.11.03 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγω­γών

43.29.11.04 Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών

43.29.11.05 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών

43.29.12 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων43.29.19 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.

43.29.19.01 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)

4 3 .3Κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ικ έ ς ε ρ γ α σ ίε ς ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς κ α ι τ ε λ ε ιώ μ α - τ ο ς

43.31 Ε π ιχρ ίσ εις κο ν ια μάτω ν43.31.1 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων

43.31.10 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων

43.32 Ξ υ λο υ ρ γ ικ ές ερ γα σ ίες43.32.1 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων

43.32.10 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων43.32.10.01 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών

43.32.10.02 Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων

43.32.10.03 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου

43.32.10.04 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές

43.32.10.05 Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετα­σμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα

43.32.10.06 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων

43.32.10.07 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ

43.32.10.08 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης

43.32.10.09 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών

43.32.10.10 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων

43.32.10.11 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες

43.33 Ε π ενδ ύσ εις δα π έδ ω ν και το ίχω ν43.33.1 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων

43.33.10 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων43.33.10.01 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ

43.33.10.02 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλ­λων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων

43.33.2Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρί­ας)

43.33.21 Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου

43.33.21.01 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο

43.33.21.02 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου

43.33.21.03 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους

43.33.29 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α.

43.33.29.01 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια

43.33.29.02 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα

43.33.29.03 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων

43 .34 Χ ρ ω μ α τισ μ ο ί και το π οθέτη σ η υα λο π ινά κω ν43.34.1 Εργασίες χρωματισμών

43.34.10 Εργασίες χρωματισμών

7

Page 63: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

43.34.2 Υαλοτεχνικές εργασίες43.34.20 Υαλοτεχνικές εργασίες

43.34.20.01 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ

43.34.20.02 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες

43.39Ά λ λ ες κα τα σ κευα σ τικές ερ γα σ ίες ο λο κ λή ρ ω σ η ς και τελε ιώ μ α - το ς

43.39.1 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος43.39.11 Εργασίες κατασκευών διακόσμησης

43.39.11.01 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα

43.39.11.02 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων

43.39.11.03 Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοι­χείων από λαμαρίνα

43.39.19 Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος π.δ.κ.α.

4 3 .9 Ά λ λ ε ς ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ε ς κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ικ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς

43.91 Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες κα τα σ κευή ς σ τεγώ ν43.91.1 Εργασίες κατασκευής στεγών

43.91.11 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών43.91.19 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών

43.99Ά λ λ ες εξε ιδ ικευ μ ένες κα τα σ κευ α σ τικές δ ρ α σ τη ρ ιό τητες π .δ .κ .α .

43.99.1 Εργασίες στεγάνωσης43.99.10 Εργασίες στεγάνωσης

43.99.10.01 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες

43.99.10.02 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών

43.99.2 Εργασίες ικριωμάτων43.99.20 Εργασίες ικριωμάτων

43.99.20.01 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας

43.99.3 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων43.99.30 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων

43.99.4 Εργασίες σκυροδέματος43.99.40 Εργασίες σκυροδέματος

43.99.40.01 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος

43.99.40.02 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων

43.99.40.03 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα

43.99.40.04 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος

43.99.5 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών43.99.50 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών

43.99.50.01 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων

43.99.50.02 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδνω ν στοιχείων για κατασκευές άλλες από κτίρια

43.99.50.03 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια

43.99.50.04 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια

43.99.6 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών43.99.60 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών

43.99.7 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κα­τασκευών

43.99.70 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών43.99.9 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.

43.99.90 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.43.99.90.01 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά

43.99.90.02 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά

43.99.90.03 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)

8

Page 64: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

43.99.90.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων

43.99.90.05 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών)

43.99.90.06 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων

43.99.90.07 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)

ΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας68 .1 Α γ ο ρ α π ω λ η σ ία ιδ ιό κ τ η τ ω ν α κ ιν ή τ ω ν

68.10 Α γο ρ α π ω λη σ ία ιδ ιό κτη τω ν α κ ινή τω ν68.10.1 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.10.11 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών68.10.12 Αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης

68.10.13 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοι­κιών

68.10.14 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέ­τοιων κτιρίων

68.10.15 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορί­ζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών

6 8 .2Ε κ μ ίσ θ ω σ η κ α ι δ ια χ ε ίρ ισ η ιδ ιό κ τ η τ ω ν ή μ ισ θ ω μ έ ν ω ν α κ ιν ή τ ω ν

68.20Ε κμ ίσ θω σ η και δ ια χείρ ισ η ιδ ιό κτη τω ν ή μ ισ θω μ ένω ν α κ ινή ­τω ν

68.20.1 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.20.11 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία

68.20.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση

68.20.11.02 Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας

68.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς πα­ροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

68.20.11.04 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση

68.20.12 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία

68.20.12.01 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.

68.20.12.02 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.

68.20.12.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση

68.20.12.04 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου

68.20.12.05 Υπηρεσίες μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων

68.20.12.06 Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις κλπ)

6 8 .3Δ ια χ ε ίρ ισ η α κ ίν η τ η ς π ε ρ ιο υ σ ία ς έ ν α ν τ ι α μ ο ιβ ή ς ή β ά σ ε ι σ ύ μ β α σ η ς

68.31 Μ εσ ιτ ικά γρ α φ εία α κ ινή τω ν

68.31.1 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68.31.11Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοι­κιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης

68.31.12 Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68.31.13Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προο­ρίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβα­σης

9

Page 65: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

68.31.14 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συνα­φών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης

68.31.15Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68.31.16 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68.32Δ ια χ είρ ισ η α κ ίνη τη ς π ερ ιο υσ ία ς , ένα ντι α μ ο ιβ ή ς ή βάσει σ ύ μ ­β ασ ης

68.32.1 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68.32.11 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης

68.32.11.01 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών

68.32.11.02 Υπηρεσίες είσπραξης μισθωμάτων οικιών

68.32.11.03 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κο νοχρήστων πολυκατοικιών

68.32.12 Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοι­βής ή βάσει σύμβασης

68.32.13 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

68.32.13.01 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72 .1Έ ρ ε υ ν α κα ι π ε ιρ α μ α τ ικ ή α ν ά π τ υ ξ η σ τ ις φ υ σ ικ έ ς ε π ισ τ ή ­μ ε ς κα ι τη μ η χ α ν ικ ή

72.11 Έ ρ ευ ν α και π ειρ α μ α τική α νά π τυξη στη β ιο τεχνο λο γ ία

72.11.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές

72.11.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγεί­ας

72.11.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία

72.11.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία72.11.2 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72.11.20 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72.19Έ ρ ευ ν α και π ειρ α μ α τική α νά π τυξη σ ε ά λλες φ υ σ ικές επ ισ τή ­μες και τη μηχανική

72.19.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες

72.19.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά

72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογι­στών και πληροφοριών

72.19.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες72.19.13.01 Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου

72.19.14 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία

72.19.14.01 Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστη­μάτων

72.19.14.02 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία

72.19.14.03 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων

72.19.15 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος

72.19.15.01 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

72.19.16 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες72.19.16.01 Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία

10

Page 66: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

72.19.19 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες

72.19.19.01 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεω­γραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)

72.19.19.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία

72.19.19.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία

72.19.2 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.21 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία

72.19.29 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.29.01 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)

72.19.29.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία

72.19.29.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική

72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72.19.29.05 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων

72.19.29.06 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

72.19.29.07 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών

72.19.29.08 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών

72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

72.19.3 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επι­στήμες

72.19.30 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες

72.19.4 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες

72.19.40 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες72.19.40.01 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία

72.19.40.02 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

72.19.40.03 Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία

72.19.5 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επι­στήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.50 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας

ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ85 Εκπαίδευση85 .1 Π ρ ο σ χ ο λ ικ ή ε κ π α ίδ ε υ σ η

85.10 Π ρ οσ χο λ ική εκπ αίδ ευσ η

85.10.1 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης85.10.10 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

8 5 .2 Π ρ ω τ ο β ά θ μ ια ε κ π α ίδ ε υ σ η

85.20 Π ρ ω το β ά θμ ια εκπ αίδ ευσ η85.20.1 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.20.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης85.20.12 Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

8 5 .3 Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ια ε κ π α ίδ ε υ σ η

85.31 Γενική δ ευτερ ο β ά θμ ια εκπ αίδ ευσ η85.31.1 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης

11

Page 67: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

85.31.12 Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης

85.31.14 Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32 Τ εχν ική και επ α γγελμ α τική δ ευτερ ο β ά θμ ια εκπ αίδ ευσ η

85.32.1 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης

85.32.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.12 Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.14 Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

8 5 .4 Α ν ώ τ ε ρ η ε κ π α ίδ ε υ σ η

85.41 Μ ετα δ ευτερ ο β ά θμ ια μη τρ ιτο β ά θμ ια εκπ αίδ ευσ η85.41.1 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.41.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενι­κής εκπαίδευσης

85.41.12 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

85.41.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τε­χνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.41.14 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγ­γελματικής εκπαίδευσης

85.42 Τ ρ ιτοβ ά θμ ια εκπ αίδ ευσ η85.42.1 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευ­σης

85.42.12 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαί­δευσης

85.42.14 Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης85.42.15 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης85.42.16 Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

8 5 .5 Ά λ λ η ε κ π α ίδ ε υ σ η

85.51 Α θλη τική και ψ υχα γω γική εκπ αίδ ευσ η85.51.1 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

85.51.10 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης85.51.10.01 Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)

85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

85.51.10.04 Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων

85.51.10.05 Υπηρεσίες κυνοτροφείων

85.51.10.06 Υπηρεσίες προπονητή αθλητών

85.51.10.07 Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων

85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας

85.51.10.09 Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε, τζούντο, τάε κβον ντο, άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)

85.52 Π ο λιτισ τική εκπ αίδ ευσ η85.52.1 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης

85.52.11 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού85.52.11.01 Υπηρεσίες σχολών χορού

85.52.11.02 Υπηρεσίες καθηγητή χορού

85.52.12 Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής85.52.12.01 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής

12

Page 68: ΤΕΕ-ΤΚΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3-09)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

85.52.12.02 Υπηρεσίες ωδείου

85.52.13 Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών85.52.13.01 Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής

85.52.19 Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης

85.53 Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες σ χολώ ν ο δηγώ ν

85.53.1 Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας

85.53.11 Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων85.53.12 Υπηρεσίες σχολών οδηγών (πιλότων) αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας

85.53.12.01 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών

85.53.12.02 Υπηρεσίες σχολών πιλότων αεροσκαφών

85.59 Ά λλη εκπ α ίδ ευ σ η π .δ .κ .α .

85.59.1 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.85.59.11 Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

85.59.11.01 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.11.02 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

85.59.12 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)85.59.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.13.01 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων

85.59.13.02 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών

85.59.13.03 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης

85.59.13.04 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης

85.59.13.05 Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού

85.59.19 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.85.59.19.01 Υπηρεσίες δασκάλου

85.59.19.02 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμ νάρια

85.59.19.03 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού

85.59.19.04 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία

85.59.19.05 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμ ναρίων

85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.19.07 Υπηρεσίες καθηγητή

85.59.19.08 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

85.59.19.09 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης

85.59.19.10 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων

85.59.19.11 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

8 5 .6 Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ έ ς υ π ο σ τ η ρ ικ τ ικ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς

85.60 Ε κπ α ιδ ευτικές υπ οσ τη ρ ικ τικ ές δ ρ α σ τη ρ ιό τητες85.60.1 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση

85.60.10 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση85.60.10.01 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου

85.60.10.02 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

85.60.10.03 Υπηρεσίες σχολικού γραμματέα ή σχολικού τροχονόμου

13