ΠΕΜ 29-8-13

of 17 /17

Embed Size (px)

Transcript of ΠΕΜ 29-8-13

Page 1: ΠΕΜ 29-8-13

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 116

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 216

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

χΰ ίοχτρΰ Δgt εγ ηιθώεΰϏο ϊίχΰ

βξγ ρσύχι

ϊΰσά χγ ρσγβμγχξζά ςχΰξωδΠγ βξγ χιο δρξϊάοδξγ ζγξ χι ωσέςι χώο γτεγξσίχώο ζχξςμάχώο

γοδνάσχιχγ μδ χΰ δάο χγ ςτβζδζσξμίογ ζχΠςμγχγίωΰτο laquoχγζχΰρΰξιεδΠcedil έ όωξ μδ ζάρΰξΰο οόμΰ- ΔρΠςϊ ςχΰ Δgt εγ ηιθώεΰϏο ζγξ ΰξ ζθδξςχΰΠ ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ ΰξ ΰρΰΠΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ

ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ γζξοέχΰτ-Ι ζγχγθιζχξζέ ιμδσΰμιοΠγ βξγ χιο ιθδζχσΰοξζέ τρΰλΰθέ χΰτ Δgt δΠογξ ι 34ι δρχδμλσΠΰτ ζγξ ΰξ ξηξΰζχέχδ

χώο

ςτβζδζσξμίοώο ζχξςμάχώο ΰϊδΠθΰτο ρθίΰο ογ ηιθύςΰτο χΰ ςϏοΰθΰ χϊ δρξϊάοδξγ

χΰτ γζξοέχΰτ δού ζγχ)

δρίζχγςι εγ ϊΰσΰθΰβΰϏοχγξ μδθθΰοχξζά βξγ ρδσξςςόχδσγ χδχσγβώοξζά μίχσγ- Ύηι χΰ τρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζώηξζΰρΰΠιςδ χιοτράσωΰτςγ οΰμΰεδςΠγ Wcxedcvdm ρσΰζδξμίοΰτ ΰξτρόωσδΰξ ογ βοώσΠκΰτο χξ γζσξλύ

εγ ηιθύςΰτο ςχΰ Δgt-

τβζδζσξμίογ63- ΓτεγΠσδχγ ζχΠςμγχγ χγ ΰρΰΠγ ηδο ίωΰτο laquoχγζχΰρΰξιεδΠcedil μδ ζάρΰξΰο οόμΰ laquoχγζχΰρΰΠιςϊcedil γτεγξσίχώο-Χγ ςτβζδζσξμίογ ζχΠςμγχγ γογβσάϊΰοχγξ ςχξ

ηιθύςδξ

ςχΰξωδΠώο γζξοέχώο Δgt ςϏμϊώογ μδ χιο ρσγβμγχξζέχΰτ

ζγχάςχγςι ζγξ χι ωσέςι χΰτ

- ΖθδξςχΰΠ ιμξτργΠεσξ

ΰξ ωύσΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ ζχΠ

ςμγχΰ- χΰ Δgt γογβσάϊΰοχγξ γρό χΰ δρόμδοΰ ίχΰ

χΰτ

ίχΰτ ρΰτ γρΰζχέειζγο έ ζγχγςζδτάςχιζγο-

δ ρδσΠρχώςι ρΰτ χγ χδχσγβώοξζά μίχσγ χΰτ ζχΠςμγχΰ

τρδσλγΠοΰτο δζδΠογ ρΰτ γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ ςτμλόθγξΰέ χιο ΰξζΰηΰμξζέ άηδξγ ΰ ϊΰσΰθΰβΰϏμδοΰ

ρσίρδξ ογ

γογβσάυδξ χΰ ρσγβμγχξζό βδβΰοό ζγξ

όωξ όχξ γογϊίσδχγξ ςχΰο χΠχθΰ ζχέςϊέ χιο ΰξζΰηΰμξζέ άηδξγ- δ ρδσΠρχώςι ηέθώςϊ γτεγΠσδχώο ζχξςμάχώο έζχξςμάχώο ωώσΠ

ςϏςχγςι ΰσξκόοχξγ

ξηξΰζχιςΠγ

ρσίρδξ ογ γογβσάϊδχγξ ιμξζχέ δρξϊάοδξά χΰτ

ζθξμγζΰςχάςξγ

ρθγχϏςζγθγ ζ-θρ--- Χγζχΰρΰξιμίογ ζχΠςμγχγ ςϏμϊώογμδ χΰο οόμΰ 299411gt- Χγ ζχΠςμγχγγτχά γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ Δgt ςϏμϊώογ μδ χιο ρσγβμγχξζέ χΰτ

ζγχάςχγ

ςι ζγξ χι ωσέςι χΰτ- ΖθδξςχΰΠ ιμξτ

ργΠεσξΰξ ωύσΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ

ζϏσξΰτ ωύσΰτ

χΰτ ζχΠςμγχΰ

- χξ

ηιθύςδξ ςχΰξωδΠώο γζξοέχώο γογ

βσάϊΰοχγξ γρό χΰ δρόμδοΰ ίχΰ χΰτ

ίχΰτ ρΰτ γρΰζχέειζγο έ ζγχγςζδτ

άςχιζγο-2- laquoΧγζχΰρΰξιμίογcedil ζχΠςμγχγ ςϏμϊώ

ογ μδ χΰο οόμΰ 2572131-γ ΖθδξςχΰΠ ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ6Ηδο γργξχδΠχγξ ι ρσΰςεέζι γτχύο

ςχΰτ ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ ζχΠςμγχΰ

δάο γτχΰΠ ηδο

ίωΰτο ηιθώεδΠ ώ

ζϏσξΰξ ωύσΰξ έ ίωΰτο ηιθώεδΠ ώ

λΰιειχξζΰΠ ωύσΰξ μόοΰο ςχξ

ρδσξρχύςδξ

ρΰτ ηδο γργξ

χδΠχγξ ι γογβσγϊέ χΰτ γζξοέχΰτ γτχΰϏ ςχΰ Δgt βξγ άθθιγξχΠγ- Δάο όμώ

ίωΰτο ηιθώεδΠ ςχξ

ηιθύςδξ

ςχΰξωδΠ

ώο γζξοέχώο ΰξ ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ ώ

ζϏσξΰξ έ λΰιειχξζΰΠ ωύσΰξ γζξοέχΰτ ηδο ηξγβσάϊΰοχγξχξ

ρδσξρχύςδξ

ρΰτ γργξχδΠχγξ ι γογβσγϊέ χΰτ γζξ

οέχΰτ γτχΰϏ ςχΰ Δgt βξγ ΰρΰτηέρΰχδ άθθι γξχΠγ ζγχάχιο γογβσγϊέ χΰτ γζξοέχΰτ ςτμρδσξθγμλάοΰοχγξ ςχΰτ

ζϏσξΰτ ωύσΰτ

χΰτ γζξοέχΰτ χγ χδχσγβώοξζά μίχσγ χΰτ

ιμξτργΠεσξΰτ ωύσΰτ-ΐξ ζτσξόχδσΰξ θόβΰξ βξγ χΰτ

ΰρΰΠΰτ

γργξχδΠχγξ ι γογ

βσγϊέ γρό χΰο τρόωσδΰ χΰτ γζξοέχΰτ δΠογξ6Γθθγβέ δμρσάβμγχΰτ ηξζγξύμγχΰ

ρ-ω- ΰ τρόωσδΰ

δΠωδ υξθέ ζτσξόχιχγ ζγξ γρίζχιςδ χιο ρθέσι δΠχδ δΠωδρθέσι ζτσξόχιχγ ζγξ ίωδξ υξθέ ζτσξόχιχγ έ δρξζγσρΠγΧσΰρΰρΰΠιςι χώο ρΰςΰςχύο ξηξΰζχιςΠγ

ρ-ω- ΰ τρό

ωσδΰ δΠωδ μίσΰ

χΰτ γζξοέχΰτ ζγξ γρίζχιςδ ζγξ άθθΰ

ρΰςΰςχό δΠχδ ρύθιςδ έ ηύσξςδ μίσΰ χΰτ γζξοέχΰτ

Γθθγβέ χώο ςτοχδθδςχύο δξηξζύο ςτοειζύο ρ-ω- χΰγζΠοιχΰ έχγο ιμξχδθί

ζγξ γρΰρδσγχύειζδ

λ laquoΧγζχΰρΰξΰϏμδοΰξcedil ωύσΰξ θόβώ μδχγχσΰρέ χΰτ

ςδ

ωύσΰτ ζϏσξγ

ωσέςϊ-

Ηδο γργξχδΠχγξ ι γογβσγϊέ χώο laquoχγζχΰρΰξΰϏμδοώοcedilωύσώο ρΰτ δΠωγο ηιθώεδΠ δΠχδ ςϏμϊώογ μδ χι ωσέςιχΰτ

δΠχδ ώ

λΰιειχξζΰΠ ωύσΰξ ςχιο ρσγβμγχξζέ χΰτ

ζγχάςχγςι δϊόςΰο ηδο γργξχδΠχγξ ι γογβσγϊέ χΰτ ζχΠςμγχΰ

γτχΰϏ ςχΰ Δgt βξγ άθθι γξχΠγ

χξ ρδσξρχύςδξ

ρΰτ ΰξ laquoχγζχΰρΰξΰϏμδοΰξcedil ωύσΰξ ηδο

ίωΰτο ηιθώεδΠ ςχι ηέθώςι ςχΰξωδΠώο γζξοέχώο ΰξ ωύσΰξ γτχΰΠ γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ Δgt χΰτ 132 ώ

ωύσΰξ ζϏ

σξγ

ωσέςϊ-ή

ωσόοΰ laquoχγζχΰρΰΠιςϊcedil χώο ιμξτργΠεσξώο έ χώο

laquoχγζχΰρΰξΰϏμδοώοcedil ωύσώο θόβώ μδχγχσΰρέ χΰτ

ςδ

ωύσΰτ ζϏσξγ

ωσέςϊ βξγ χιο γογβσγϊέ χΰτ

ςχι ηέ

θώςι Δgt εδώσδΠχγξ ι χΰρΰείχιςι γρό χιο ρΰθδΰηΰμΠγχϊ ςϊσγβΠηγ

βξγ χι λδλγΠώςι χϊ ρθισόχιχγ

χΰτ ϊγ

ζίθΰτ ςχΰ γοχΠβσγϊΰ χϊ τρΰλθιεδΠςγ

γΠχιςϊ laquoχγζχΰρΰΠιςϊcedil-7- laquoΧγζχΰρΰξιμίογcedil ζχΠςμγχγ ςϏμϊώογ μδ χΰο οόμΰ7137133- ΐξ ωύσΰξ γτχΰΠ ιμξτργΠεσξΰξ έ χγζχΰρΰξΰϏμδοΰξ γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ Δgt ςϏμϊώογ μδ χιο ρσγβμγχξζέ χΰτ

ζγχάςχγςι ζγξ χι ωσέςι χΰτ

ζγξ ΰξ ζθδξςχΰΠ

ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ ζχΠςμγχΰ γρό χΰ δρόμδοΰ ίχΰ

γρό χΰ ίχΰ

ρΰτ

τρδλθέει ηέθώςι βξγ χιοlaquoχγζχΰρΰΠιςέcedil χΰτ

-

ιμδξύοδχγξ όχξ ηέθώςιΔgt ρσίρδξ ογ τρΰλάθΰτοιθδζχσΰοξζά ζγξ όθΰξ όςΰξδΠωγο μδχγλΰθέ ςχιο γζΠοιχι ρδσξΰτςΠγ χΰτ

γβΰ

σά ρύθιςι βΰοξζέ ργσΰωέ ζθισΰοΰμξά ζ-θρ- χΰ13- Δού χΰ τρΰτσβδΠΰΐξζΰοΰμξζύο ζγθδΠ όθΰτ

γοδνγξσίχώ

χΰτ ϊΰσΰθΰ

βΰϏμδοΰτ ογ δρξςζδϊχΰϏο

χιο ιθδζχσΰοξζέ ηξδϏετοςιχϊ Βδοξζέ

ΒσγμμγχδΠγ

Ρθισΰϊΰσξγζύο τςχιμάχώο ρσΰζδξμίοΰτ ογ δθίβνΰτο δάο δΠογξ γζσξλέ χγςχΰξωδΠγ βξγ χΰ ςϏοΰθΰ χϊγζΠοιχϊ ρδσξΰτςΠγ

χΰτ

χγ ΰρΰΠγ ίωΰτο ηιθώεδΠ χγρσΰιβΰϏμδογ ίχι-

Βξγ ογ ϊΰσΰθΰβιεδΠχδ βξγ ρδσξςςόχδσγ χδχσγβώοξζά μίχσγ

Ρώ

εγ ηιθύςδχδ χγ γτεγΠσδχγ

ζγξ χΰτ ιμξτργΠεσξΰτ

ςχΰ Δgt

χξ 34 δρχδμλσΠΰτ θέβδξ ι ρσΰεδςμΠγ τρΰλΰθέ

ΐΓογρθισώχέ

Τρΰτσβό

Γβσΰχξζέ

Γοάρχτ

νϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Μάνξμΰ

Ωγσγζόρΰτθΰ

μδχίλι ςχΰ ΤρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο όρΰτδΠωδ ςτοάοχιςι μδ χΰο Τϊτρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο ζ-Βξύσβΰ Μγτσγβάοι ζγξ χΰ Βδοξζό Βσγμμγχίγ ΗιμΰςΠώο Δςόηώο ζ- Ωάσι Εδΰωάσι βξγ χιο δρξχάωτοςιχώο ηξγηξζγςξύο χϊ δρξςχσΰϊέ

χΰτ ΪΡΓ ςδ γβσό

χδ χΰτ δξηξζΰϏ ζγεδςχύχΰ

-

χι ςϏςζδυι γρΰϊγςΠςχιζδ ι Βδοξζέ ΒσγμμγχδΠγ ΗιμΰςΠώο Δςόηώο ογ ργσδμλγΠοδξ ςχξ

ΗΐΤ όρΰτ ςιμδξύοΰ

οχγξ ζγετςχδσέςδξ ρσΰζδξμίοΰτ ΰξ γβσόχδ

ογ θάλΰτο

χΰ ςτοχΰμόχδσΰ ητογχό χγ ωσέμγχγ ρΰτ ηξζγξΰϏοχγξ γρόχιο δρξςχσΰϊέ ΪΡΓ-

Ϗςζδυι ςχΰ ΤρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο

ΧγωϏχδσι δρξςχσΰϊέ

χΰτ ΪΡΓ ςχΰτ γβσόχδ

τοδωΠςχιζδ ζγξ χΰο ΞΰϏθξΰ βξγ ηδϏχδσΰ ςτοδωέμέογ ι δζσΰέ χώο ζγχγείςδώο γρό χξ

δθθιοξ

ζί χσάρδκδ

- Ϗμϊώογ μδ χγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ ωεδ ι Χσάρδκγ χϊ Δθθάηΰ

χΰο ΞΰϏ

θξΰ χΰ γρόεδμγ χώο ζγχγείςδώο ρΰτ ηξγχισΰϏο ςχξχσάρδκδ

δρξωδξσέςδξ

ζγξ οΰξζΰζτσξά μδξύειζδ ρδ

σγξχίσώ ζγχά 55 δζγχ- δτσύ ςδ ςωίςι μδ χΰο ΞΰϏοξΰτρΰωώσύοχγ

ςχγ 325 ηξς- δτσύ-

ήςχόςΰ γρόζθξςι ςιμδξύοδχγξ μδ χγ γοχΠςχΰξωγ ςχΰξωδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

Ζδοχσξζέ

Χσάρδκγ

ςϏμϊώογ μδ

χγ ΰρΰΠγ ΰξ ζγχγείςδξ ςχξ

δθθιοξζί

χσάρδκδ

χΰο ΞΰϏ

θξΰ ργσίμδξογο ςχγεδσί- Ι γρόζθξςι ΰϊδΠθδχγξ ςδ ηξγ

ϊΰσδχξζέ μδεΰηΰθΰβΠγ μίχσιςϊ-

Μδξύειζγο ΰξ ζγχγείςδξ

ςχξ δθθιοξζί

χσάρδκδ

Ηδο ρσόζδξχγξογ ηΰεδΠ ργσάχγςι βξγ

χιο τρΰλΰθέ χώορδσΠρΰτ 411-111ϊΰσΰθΰβξζύο ηιθύςδώο ρΰτ γρΰμίοΰτο ηέθώςδ ΰβδοξζό

βσγμμγχί

γ

ΗιμΰςΠώο Δςό

ηώο Ωάσϊ Εδΰωάσϊ ςδ δζρσΰςύρΰτ

χώο ϊΰσΰχδωοξζύο ΡΐΪΔΔ μδ χΰτ

ΰρΰΠΰτ

ςτογοχέειζδ ςχΰ τρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο-ιμδξύοδχγξ όχξ ι ρσΰεδςμΠγ βξγ χιο τρΰλΰθέ χώο ηιθύςδώο θέβδξ ςχξ

5 χΰ ρσώΠ χϊ Ηδτχίσγ

δρχδμ

λσΠΰτ-

Ηδο εγ ηΰεδΠ ργσάχγςι

βξγ χξ ϊΰσΰθΰβξζί

ηιθύςδξ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 2

Μδχγϊδσεέζγμδ ςχιο ΡγϏθΰτ Μδθά 39

ςχδοό Χσάρδκγ

Ρδξσγξύ

ςχιο ΐμόοΰξγ

Θδτζά δΠηι ζΰτσχΠοδ ζγξ όθγ χγ δΠηι ρσΰξζό

ςδ ρσΰςξχί χξμί

ΔρΠςϊ ςχΰο δζεδςξγζό μγ

ωύσΰ εγ λσδΠχδςχσύμγχγ βξγ ίογο νδζΰϏσγςχΰ Ϗροΰζγξ δργββδθμγχξζό δνΰρθξςμόβξγ χΰ ζγχάςχιμά ςγ

ςδ χξμί

ωΰοχσξζέ

Όχξ άθθΰ ωσδξάκδςχδ βξγ χιο γογζγΠοξςιέ ηξγμόσϊώςι χΰτ ωύσΰτ ςγ

ΝϏθξογ ηάρδηγ Luonmctd ζΰτσχξοόντθγ

Χιο ηξγλδλγΠώςι όχξ ζγοίογλσίϊΰ

έ οέρξΰ ηδο εγ μδΠ

οδξ δζχό

ργξηξζύο ςχγεμύο γρό χΰο δρχίμλσξΰ ίηώςδωεδ

ςχΰ ρθγΠςξΰ ςτοίοχδτνϊ

ΧϏρΰτ ΰ ρσόδησΰ

χΰτ ηξΰξζιχξζΰϏ ςτμλΰτθΠΰτ χΰτ οΰμξζΰϏρσΰςύρΰτ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξ

οώοξζέ

ΓθθιθδββϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ

Γβώβέ

χΰτ ηέμΰτ Ζγ

λάθγ

ΘδώοΠηγ

Ργρά

-Ϗμϊώογ μδ χγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ργσίεδςδ ΰ ζ- Ργρά

ςχΰτ

ργξηξζΰϏ

ςχγεμΰϏ εγ δοχγωεΰϏο βξγ χιο

ρδσΠΰηΰ 132137 75 λσίϊιζγξ οέρξγ μίςώ χΰτ Δ--Ρ-Γ- δούάθθγ 211 εγ δοχγωεΰϏο ςχιο ςτοίωδξγ ρδσΠ χγ μίςγ δρχδμλσΠΰτμδ χιο ηξγϊΰσά όχξ ΰξ βΰοδΠ

χΰτ

εγ ρθισύοΰτο βξγ χγ χσΰϊδΠγ χγΰρΰΠγ όμώ

ίωΰτο μδξώεδΠ ςιμγ

οχξζά- Όρώ

ωγσγζχισξςχξζά δρξςέμγοδ

ΰ ΘδώοΠηγ

Ργρά

ΰ ηέμΰ Ζγλά

θγ

λσΠςζδχγξ μγζσάο ςχιο ρσύχι είςι χΰτ δβζδζσξμίοΰτ γσξεμΰϏ λσδϊύο ζγξ οιρΠώογοάμδςγ ςδ 1 ηέμΰτ

μδ Πηξΰ ρδσΠρΰτ ρθιετςμό γθθά

ζγξ χΰτ ρΰςΰϏ ωσιμγχΰηόχιςϊ μίςώ χΰτ Δ--Ρ-Γ-χΰ ΰρΰΠΰ γοίσωδχγξ ςτοΰθξζά βξγ ϊίχΰ

ςχΰ 3-231-711

δτσύ-Ογ ςιμδξώεδΠ όχξ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13313 ΰ ηέμΰ

Ζγλάθγ

δΠωδ θάλδξ βξγ χΰτ λσδϊΰοιρξγζΰϏ

ςχγεμΰϏ

3-522-211 δτσύ χιο ρδσΠΰηΰ 13132 3-1-21δτσύ δζ χώο ΰρΰΠώο χΰ οΰμξζό ρσόςώρΰ γογμίοδξ γρΰρθισώμέ 371-191 δτσύ-ΔρΠςϊ χιο ρδσΠΰηΰ 13313 ςχΰτ

λσδϊΰοιρξγζΰϏ

ςχγεμΰϏ ϊξθΰνδοέειζγο 417 λσίϊι ζγξ οέρξγ δού χιο

ρδσΠΰηΰ 13132 43gt ργξηξά-ωδχξζά μδ χΰ ρσΰςώρξζό ρΰτ γργςωΰθδΠχγξ ςδ γτχΰϏ

γρό 1 ΓρσξθΠΰτ 133 ίώ

ςέμδσγ γτχά δΠογξ 9gt άχΰμγμδ 33μιογ μίςώ Δ--Ρ-Γ- ζγξ 4 άχΰμγ μδ ηΠμιογ-ΐ ζ- Ργρά

ωγσγζχέσξςδ χιο ωσιμγχΰηόχιςι βξγ χΰτ

λσδϊΰοιρξγζΰϏ ςχγεμΰϏ

δργσζέ δού χόοξςδ τράσωδξ

ηξγείςξμΰ ρΰςό 911-111 δτσύ χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰΰσΠκδχγξ βξγχιο ςχέσξνι χώο γητοάμώο ςτμρΰθξχύο μγ

ζγεύ

ζγξ

βξγ ζΰξοώοξζί ησάςδξ

-

ΐ ηέμγσωΰ Ζγλάθγ

Ζώςχέ

ξμξχςέ

ΰ ΰρΰΠΰ

ίηώςδ

χΰ laquoργσύοcedil ςχιο ςτοίοχδτνι ΧϏρΰτ δρξςέμγοδ μδ ίμϊγςι όχξ χΰ οΰμξζό ρσόςώρΰ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξοώοξζέ

ΓθθιθδββϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ Γβώβέ

θδξχΰτσβδΠ άυΰ

βγ ζγξ μδ δρξχτωΠγ δού δνέσδ χΰο σόθΰ χΰτ ςχδθδωξζΰϏητογμξζΰϏ χΰτ οΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ ρΰτ μδ γτχΰετςΠγρΰθθί

ϊΰσί

γοχγρΰζσΠοδχγξ ςχΰ ίσβΰ χΰτ ςχισΠκΰοχγ

χΰτ ζγλγθξύχδ

-

Ργσάθθιθγ δνέσδ ζγξ χιο ςχάςι χϊ γοχξρΰθΠχδτςϊ ςχΰηιμΰχξζό ςτμλΰϏθξΰ χΰοΠκΰοχγ

ρώ

ζγξ γτχέ δΠογξ ωσέ

ςξμι ζγξ δρΰξζΰηΰμιχξζέ- Γογϊδσόμδοΰ

ςχΰ ρσόβσγμμγ laquoΛΰέεδξγ ςχΰ ρΠχξcedil ΰ

ζ- ξμξχςέ ηέθώςδ όχξ ΰ ηέμΰ

Ζγλάθγ

δΠογξ ζάεδχγ

γοχΠεδχΰ μδ χιο ζγχάσβιςι γτχέ

χϊ ηΰμέ

γρό χΰο

δσωόμδοΰ δρχίμλσξΰ μξγ ηΰμέ ρΰτ όρώ

ςιμδΠώςδδΠογξ γρόθτχγ δρξχτωιμίοι γρό χιο ΰρΰΠγ δντρισδχΰϏοχγξ ςτοΰθξζά 411 ιθξζξώμίογ άχΰμγ- Γρό χιο ρθδτσά χϊ ι γοχξηέμγσωΰ

Ζγλάθγ

Εδΰηύ

σγ Λγλγθίςζΰτ ςτοδωάσι χΰ ηξΰξζιχξζό ςτμλΰϏθξΰ χΰτοΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξοώοξζέ

Γθθιθδβ

βϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ Γβώβέ

χΰοΠκΰοχγ

ξηξγΠχδσγ όχξ

όθδ ΰξ τρισδςΠδ

χΰτ ηέμΰτ λσΠςζΰοχγξ ζΰοχά ςχΰτ

ρΰθΠχδ βξγ ογ χΰτ

λΰιεέςΰτο ςχξ

γοάβζδ

ρΰτ ίωΰτο-

Ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχΰο δο θόβώ οΰμξζό ρσόςώρΰ ρδσξθγμλάοΰοχγξ δζχό

χώο λσδϊΰοιρξγζύο ςχγεμύο ζγξ

χΰτ ρσΰβσάμμγχΰ laquoΛΰέεδξγ ςχΰ ρΠχξcedil χγ Ζ-Γ-Ρ-Ι-

γθθά ζγξ χγ ηιμΰχξζά ξγχσδΠγ χγ ΰρΰΠγ ςϏμϊώογ μδ χγόςγ δΠρδ ΰ ζ- Ργρά

βΠοδχγξ ρσΰςράεδξγ μδ οϏωξγ ζγξ μδ

ηόοχξγ ύςχδ ογ ζσγχιεΰϏο ζγξ ογ ςτοδωΠςΰτο ογ ρσΰςϊίσΰτο χξ

τρισδςΠδ

χΰτ

ςχΰτ

ρΰθΠχδ

χϊ Ζγλάθγ

-

Ι γοχξρσόδησΰ χΰτ οΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ Γθίζγ Χδζίΰ

βθΰτ γογϊδσόμδοι ςχγ Ζ-Γ-Ρ-Ι- δΠρδ όχξ ζγχγλάθθδχγξζάεδ ητογχέ ρσΰςράεδξγ βξγ ογ θϏοΰοχγξ χγ ρσΰλθέμγχγ ρΰτ τράσωΰτο δού δρξςέμγοδ όχξ δργοίσωΰοχγξ χγγρΰβδτμγχξοά ώσάσξγ θδξχΰτσβΠγ

χΰτ

-

ΗΙΜΙΧΣΙ ΧΞΡΞΚΞΗΙ

Βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 132137

Ζγοίογ ργξηΠ δζχό λσδϊΰοιρξγζύο

ςχγεμύο χΰτ ηέμΰτ Ζγλάθγ

75 εγ δοχγωεΰϏο μίςώ Δ--Ρ-Γ ζξ άθθγ 211 δζχό

χΰτ ρσΰβσάμμγχΰ

ΙΡγοδθθέοξγ ΐμΰςρΰοηΠγ Δσβγκΰμίοώο ΐσβγοξςμύο Χΰρξζέ

ΓτχΰηξΰΠζιςϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- ργ

σγωύσιςδ ωεδ ςτοίοχδτνι χϏρΰτ μδ λγςξζό είμγ

χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτ ζθάηΰτ βξγ γβώοξςχξζί ζξοιχΰρΰξ

έςδξ γρίογοχξ ςχΰ μίχσΰ χϊ ηξγεδςξμόχιχγ

γρΰθϏςδξ

χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώο ζγξ χώο Ηιμΰχξζύο Γςχτοΰμξζύο ζγξ χξ

μδεΰηδϏςδξ

χϊ ζτλίσοιςϊ βξγ οίδ

ωξθξάηδ

γρΰθϏςδξ γρό χΰο ζθάηΰ χϊ Χΰρξζέ

ΓτχΰηξΰΠζιςϊ-τβζδζσξμίογ6

Γβώοξςχξζί ησάςδξ

χϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- βξγ χι ηξγεδςξμόχιχγ

γρΰθϏςδξ χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώο ζγξ χώο Ηιμΰχξζύο Γςχτ

οΰμξζύο-ΐξ δσβγκόμδοΰξ ςχιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι εγ ςτμμδχάςωΰτοςχιο Ργοδθθγηξζέ χάςι ΔσβγςΠγ

ρΰτ ίωδξ ρσΰζισϏνδξ ι

Γ-Η-Δ-Η-Τ- βξγ ςέμδσγ Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 γρό χξ

33-11 χΰ ρσώΠ ίώ

χΰ χίθΰ χΰτ ώσγσΠΰτ- Ι ΐμΰςρΰοηΠγ ίωδξ

δρΠςϊ ρσΰβσγμμγχΠςδξ χάςι ΔσβγςΠγ βξγ χιο ΧσΠχι 2 δ

ρχδμλσΠΰτ 132 γρό χξ 33-11 χΰ ρσώΠ ίώ

χΰ χίθΰ

χΰτ ώσγ

σΠΰτ ιμίσγ ρΰτ χΰ Γ Μΰοΰμδθί ΡθιμμδθδξΰηξζδΠΰ Γειούο

ηξζάκδξ ςϏςςώμΰ χΰ Βδοξζό τμλΰϏθξΰ χϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- βξγχΠ ΰξ ζξοιχΰρΰξέςδξ

χΰτ ΐζχώλσΠΰτ χΰτ 133 ρσΰζάθδςγοhellip σϏ

ργοςι χΰτ ρδσξλάθθΰοχΰ-

ΔΠογξ ρσΰϊγοί όχξ ΰ ςχόωΰ

χϊ ζτλίσοιςϊ δΠογξ ογ χσΰμΰ

ζσγχέςδξ ζγξ ογ δζϊΰλΠςδξ χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χϊ Χΰρξζέ

Γτ

χΰηξΰΠζιςϊ γθθά δΠογξ δρΠςϊ ηδηΰμίοΰ ρύ

ηδο ρσόζδξχγξογ χΰ ρδχϏωδξ- ΐξ δσβγκόμδοΰξ ςχιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι εγςτοδωΠςΰτο χξ

ζξοιχΰρΰξέςδξ

χΰτ

μδ ςτθθγθιχέσξΰ ηξγμγσ

χτσΠγ ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ Η-Δ-Ε- γθθά ζγξ μδχά γρό γτχέο-

Όςΰο γϊΰσά ςχι ηξγεδςξμόχιχγγρΰθϏςδξ ι ζτλίσοιςι

ζσγχά ςζόρξμγ εΰθό χΰ ρθγΠςξΰ βξγχΠ ίχςξ δντρισδχΰϏοχγξ χγςωίηξγ χϊ βξγ χΰο laquoνγϊοξζό εάογχΰcedil χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώοζγεύ

ζγξ άθθώο ζθάηώο δσβγκΰμίοώο χΰτ ΗιμΰςΠΰτ- Είθδξ

ι ζτλίσοιςι χι ηξγεδςξμόχιχγθάςχξωΰ βξγ ογ γρΰθϏδξ μγκξζάδσβγκόμδοΰτ

- Γτχό δντρισδχδΠ ζγξ ι μδΠώςι χϊ ωσΰοξζέ

ρδ

σξόηΰτ χϊ ηξγεδςξμόχιχγ γρό χΰο 3 ωσόοΰ ςχΰτ

5 μέοδ

- Ι

ζτλίσοιςι ζγξ ι ιβδςΠγ χΰτ ΤρΰτσβδΠΰτ Ηξΰξζιχξζέ Μδχγσ

σϏεμξςϊ δρξετμΰϏο ογ χδθδξύοΰτο μΠγ ύσγ οώσΠχδσγ ρδχύοχγ

ςχΰ ησόμΰ ωξθξάηδ

δσβγκόμδοΰτ

βξγ ογ ξζγοΰρΰξέςΰτο

χΰτ δοχΰθδΠ

χΰτ

χΰτ

ηγοδξςχί

-

Γνξΰθόβιςι χώο ΐσβγοξζύο Μΰοάηώοζγξ χΰτ Γοεσύρξοΰτ ΗτογμξζΰϏ-

΅ογ

άθθΰ χσόρΰ

ρΰτ ςζγσϊΠςχιζδ ι ζτλίσοιςι βξγ ογ

γρΰθϏςδξ δσβγκόμδοΰτ γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι ζγξ χΰ

Ηιμόςξΰ ζγξ ογ ζγχγσβέςδξ λγςξζά ζΰξοώοξζά γβγεά όρώ

ιΤβδΠγ ι ΡγξηδΠγ ζγξ ι Ζΰξοώοξζέ Γςϊάθξςι δΠογξ ι ηέεδο γνξΰθόβιςι- δ ζγμΠγ ρδσΠρχώςι ηδο ρσόζδξχγξ βξγ ρσΰςράεδξγζγθϏχδσϊ ΰσβάοώςϊ ζγξ θδξχΰτσβΠγ

χώο τρισδςξύο χϊ Χΰ

ρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ ζγξ χΰτ ΗιμΰςΠΰτ ρσΰ

όϊδθΰ

χΰτ ρΰθΠ

χι όρώ

ηξγχδΠοδχγξ ι ζτλίσοιςι-Χΰο ρΰθΠχι είθΰτο ογ χΰο δρξλγσϏοΰτο γζόμι ρδσξςςόχδσΰ

δζωώσύοχγ γσμΰηξόχιχδ

ζγξ τρισδςΠδ

ςχΰτ

laquoιμίχδσΰτ

cedilδσβΰθάλΰτ

ζγξ δρξωδξσιμγχΠδ

- Γο έεδθγο ογ δοξςωϏΰτο χΰ εδ

ςμό χϊ Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ εγ ίρσδρδ ογ ζγχγβσάϊΰτο

γοάβζδ ζγξ ρσΰςώρξζό ζγξ όωξ ογ ζγχγσβΰϏο ΰθόζθισδ

τρι

σδςΠδ όρώ

ΰξ ωΰθξζΰΠ ΪϏθγζδ

μδ ργσάοΰμδ

Τρΰτσβξζί

Γρΰϊάςδξ ζγξ γοχξςτοχγβμγχξζί Ρσάνδξ

ΟΰμΰεδχξζΰϏ Ρδσξ

δωΰμίοΰτ- ΅ςρδτςδ ζξόθγ

ωεδ

ι ζτλίσοιςι ογ ηξΰωδχδϏςδξ ςδ ηϏΰ

ϊξθΰζτλδσοιχξζί δϊιμδσΠηδ

χΰ ςωίηξΰ ρσόςθιυϊ 41-111

γοίσβώο ςχΰτ ΐ-Χ-Γ- μίςώ ΖΰξοώϊδθΰϏ

ΔσβγςΠγ

- Χιο

4μιοι έ μιοι ργσΰωέ δσβγςΠγ μδ μξςεό ρδΠογ

ι ζτλίσοι

ςι χι λγρχΠκδξ γργςωόθιςι ζγξ ρξςχδϏδξ ρύ

ΰ ζόςμΰ χσύδξ

laquoζΰτχόωΰσχΰcedil- Γτχό θίβδχγξ δνγράχιςι ζγξ ργξωοΠηξ δθρΠηγ

ςδ λάσΰ χώο γοίσβώο ρΰτ ζγχγβσάϊΰτο ρσώχΰϊγοέ ρΰ

ςΰςχά-Ι γρΰηόμιςι χϊ laquoγνξΰζσγχΠγ

cedil ζγξ χϊ laquoηξγϊάοδξγ

cedil χώο

Τρΰτσβξζύο Γρΰϊάςδώο χΰτ ΤρΰτσβδΠΰτ Ηξΰξζιχξζέ Μδχγσ

σϏεμξςϊ ζγξ Ιθδζχσΰοξζέ Ηξγζτλίσοιςϊ βξγ χιο laquoγνξΰθόβι

ςιcedil χώο δσβγκΰμίοώο ρΰτ ίωΰτο λβδξ έ ρσόζδξχγξ ογ λβΰτοςδ ηξγεδςξμόχιχγ-χόωΰ

χϊ ζτλίσοιςϊ δΠογξ ΰξ γρΰθϏςδξ

ίμρδξσΰτ ζγξ δνδξηξ

ζδτμίοΰτ ρσΰςώρξζΰϏ ι γοίθξνι τργθθέθώο ωώσΠ ξηξγΠχδσγ

ρσΰςόοχγ ζγξ ι ρσόςθιυι ρσΰςώρξζΰϏ μδ ωγμιθί γρΰηΰ

ωί ζγξ δθγςχξζέ ςωίςι δσβγςΠγ

- Μόοΰ ίχςξ δρξχτβωάοδχγξ ι

γργΠχιςι χϊ χσόξζγ βξγ μδΠώςι χΰτ μξςεΰθΰβξζΰϏ ζόςχΰτ

ζγξ λίλγξγ ι μδχγχσΰρέ τργθθέθώο ςδ δΠθώχδ ζγξ ρδξεέοξΰτ

τρό χιο γρδξθέ χϊ γρόθτςϊ-Ι ζτλίσοιςι ίθγλδ ώ

μόοΰ ζτσΠγσωΰ ζσξχέσξΰ χΰο ηξΰσξςμό

μίςώ Γ--Δ-Ρ- ρΰτ γςϊγθύ

δΠογξ ςιμγοχξζό ζγξ γβοΰ

δΠ όθγ χγ άθθγ ζσξχέσξγ ρΰτ ςδ ρΰθθί ρδσξρχύςδξ

γογηδξ

ζοϏΰτο ίογο τράθθιθΰ ςδ ρξΰ ξζγοό ζγξ άνξΰ ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γργξχέςδξ

χϊ τρισδςΠγ

χΰτ ργσγχΠεδοχγξ ςωδχξζΰΠ ρΠ

ογζδ-

Ηδο θγμλάοδχγξ ζγεόθΰτ τρόυι γο τράθθιθΰξ λσΠςζΰοχγξςχι είςι χΰτ

ώ

δρξχτωόοχδ άθθώο ηξγβώοξςμύο έ ρσΰζι

σϏνδώο ρσξο έ μδχά χΰ 3gtgt7 γοδνάσχιχγ γο ςτμμδχδΠωδ έ όωξχΰ Γ--Δ-Ρ- γο ρίχτωγο ςδ βσγρχό ηξγβώοξςμό χΰτ Γ--Δ-Ρ-γθθά δρίθδνγο άθθι είςι χΰτ ΗιμΰςΠΰτ γο ΰθΰζθέσώςγο μδδρξχτωΠγ ςδμξοάσξγ χΰτ Δ-Ζ-Η-Η-Γ- ζγξ γο ίωΰτο ρδσξςςόχδσιςτοάϊδξγ μδ χΰ γοχξζδΠμδοΰ χΰτ

- ΡγσγχισδΠχγξ ηδ χΰ ΰνϏμώσΰ

ζγξ ρσώχΰϊγοί μδ άθθγ ζσξχέσξγ ογ δρξθίβδχγξ ζγοδΠ

βξγ Ηξ

δτετοχέ ςχΰ Ηιμόςξΰ Οόμΰ

252gt131 ΣγβζΰϏςϊ ζγξ μδ

άθθγ ογ ργσγμίοδξ ςχΰ Ηιμόςξΰ-ΡΠςώ γρό χξ

θίνδξ

ζξοιχξζόχιχγηξγεδςξμόχιχγ γρΰζγθϏρχδ

χγξ χΰ ςωίηξΰ χϊ ζτλίσοιςϊ βξγ ωξθξάηδ γρΰθϏςδξ

δσβγκΰ

μίοώο χϊ Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ ζγξ χΰτ ΗιμΰςΠΰτ- Ι ζτλίσ

οιςι ρξςχέ ςχξ δοχΰθί

χϊ χσόξζγ

τθΰρΰΠδξ χιο ρΰθξχξζέ χΰτ

μοιμΰοΠΰτ ρΰτ ξςΰρδηύοδξ χιο Δθθάηγ ζγξ γϊγοΠκδξ χΰτ ΅θ

θιοδ- ΐξ δσβγκόμδοΰξ ρσίρδξ δρξχίθΰτ

ογ γοχξςχγεΰϏμδ ςδ

γτχέ χιο ρΰθξχξζέ μγκξζά δοώχξζά ζγξ γρΰϊγςξςχξζά-

ΓΡΐ Χΐ ΒΣΓΪΔΞΐ ΧΤΡΐΤ ΧΙ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ-

Μργσάκ ζξοιχΰρΰξέςδώο

ρσΰδχΰξμάκδξ ι ΡΐΔ ΐΧΓ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 7

Γογρΰθύοχγ

χΰ ργ

σδθεόο ζγξ ίωΰοχγ

μξγ γρδξσΰδθάωξςχιδμρδξσΠγ γρό χι ςτμμδχΰωέ μΰτ ςχγ ζΰξοά γογσώχξίμγξ6 βξγχΠ ΰ ζάεδ ρΰθΠχϊ ηδο γογθγμλάοδξχιο δτεϏοι χΰτ βξγ χιο

ςιμδσξοέ χΰτ ζγχάςχγςι γθθά γοχξείχώ

γτχέορΰτ ρσίρδξ ογ δρώμξςχδΠ ΰ Πηξΰ

χιο σΠωοδξ ςχΰτ

ρΰθξχξζΰϏ χΰhellip ςϏςχιμγ

χιο laquoζγζΰϏσβγ ζΰξοώοΠγcedilζξ δβύ ηδο νίσώ ρΰτ γθθΰϏ8 Όθΰξ ΰξ άθθΰξ ίωΰτοχιο δτεϏοι ράοχγ ηιθγηέδζχό

γρό γτχόο- Ηδο δΠ

ογξ άσγβδ μίσΰ

χΰτ ρΰθξχξζΰϏ ςτςχέμγχΰ

ΰ ζάεδ

ρΰθΠχϊ8Βξγ χιο δτεϏοι ρΰτ σΠωοδξ

χύσγ ςχΰτ ρΰθξχξζΰϏ

γτ

χό ηδο ίωδξ ρσώχΠςχώ

χιο

γρόθτχι δτεϏοι8 Όχγο δρξςζδρχόχγο χΰ ρΰθξχξζό βσγϊδΠΰ ρΰξδ

έχγο ΰξ γργξχέ

ςδξ χΰτ ώ

ρΰθΠχι8 ΐςϊτΰ

ζγμρχξζί ζξοέςδξ

ίζγοδ ζγξ

θόβΰ υίθθξκδ ρΰτ όμώ

ηδογζΰτμρΰϏςδ χΰ βδοξζό ςϏοΰθΰ χϊ ΰμάηγ

δσβγςΠγ

χΰτ χΰ ςτθθΰβξζό ωύσΰ ηξγμΰοέ

χΰτ χΰ βδοξζό ςτμ

ϊίσΰο χΰτ χόρΰτ γθθά χιθϏςι ζάρΰξΰτ γχΰμξζΰϏ χΰτγξχέμγχΰ

χΰ ρύ

εγ ηύςδξ

θϏςι ςχιο γρΰζγχάςχγςιζάρΰξΰτ ργξηξΰϏ χΰτ έ χιθϏςι ζάρΰξΰτ ρσΰλθέμγχό

χΰτ μδ οόμξμΰ έ ‒ςτοέεώ

ργσάοΰμΰ χσόρΰhellipΟγ βδθά

έ ογ ζθγξ

δΠογξ

Χιο δτεϏοι βξγ όθγ χγ ηδξοά χΰτ χόρΰτ χιο ίωδξ ΰ ρΰθΠχϊ βξγ χξ δρξθΰβί

χΰτ

μδ χΰ δρΠρδηΰ χϊ ΡγξηδΠγ

χΰτ- Γτχό ηδο ργσγζγ

θΰϏςδ δρίμλγςι ηξγ μίςΰτρΰθξχξζΰϏ ύςχδ ογ τργωεδΠ ςχΰ ζΰξοώοξζό χξμΰθόβξΰ χϊΗΔΙ ζάχξ ρΰτ χΰ ηξζγξΰϏχγο8 Ογ γογϊίσώ δρΠςϊχιο δρίμλγςι ρΰθξχξζΰϏ βξγ

ογ ζάοδξ μξζσΰλξΰθΰβξζί

δνδχάςδξ8 Ογ είθδξ ίογ ωγσ

χΠ γρό χΰ ςωΰθδΠΰ ρΰτ έχγοτρΰωσίώςι χΰτ ςωΰθδΠΰτζγξ ογ γογϊίσδξ όοΰμγ ηιμΰχξζΰϏ ςτμλΰϏθΰτ βξγ ογράσδξ χΰ τρισδςξγζό ωγσχΠ8 Ύ ργΠσοΰοχγ

χΰ ογ λβάκδξ

ζγχΰςχάσξζΰ ογ ςΰτ ηύςδξ8 Γβγριχί ςτμρΰθΠχι Ύεδθδ

χΰ ζάεδ ηξδτετοχξζό

ςχίθδωΰ ςχγ μίχσγ ςΰτ βξγ

ογ δρξλάθδξ χξ

γοΰσεόηΰ

νδ ςζίυδξ

ζγξ ρσάνδξ

ςΰτ8

εγσσδΠ ζγξ ΰ ζγείογ

δΠογξ

δζχδθδςχξζό όσβγοΰ χϊ ργσγοΰμΠγ

χΰτ ζγεδοό

-

ΒξγχΠ ηδο γβώοΠςχιζδ ογ

δρξλθιεδΠ γνξΰθόβιςι ζγξτρδσγςρξκόςΰτο έ ίμδξοδ

γηξάϊΰσΰ ςχΰτ

γηξάϊΰ

σΰτ χϊ τρισδςΠγ

ςΰτ8Ηδο τρΰθόβξκδ

όχξ ζάρΰχδ

εγ γνξΰθΰβιεΰϏο όθΰξ ζγξ ΰγηξάϊΰσΰ

εγ λσδξ ράθξ χσό

ρΰ ογ δθξωεδΠ δού χΰ εϏμγεγ δΠςγξ δςϏ8 ΐ δζργξηδτχξζό βξγ ργσάηδξβμγ ίωδξ ογ

γνξΰθΰβιεδΠ γρό χΰ 3gt53---Ρΰξΰ

ωσιμάχξκδ χΰτ

δρΠ

ΰσζΰτ χύσγ τργθθέθΰτ

γοχΠ ογ χΰτ ζγχγββδΠθδξ8

Ύνδσδ ρΰξΰ

ίσξωοδ χι θά

ςρι βξγ ογ δρξρθδϏςδξ ςγοϊδθθό

- ΒξγχΠ ηδο χΰο ζγχέβ

βδξθδ8

Ρΰξΰ ίλγκδ χΰ laquoμράσμργcedil

χΰτ βξγ ογ ράσδξ χι είςδξχΰτ γσξςχΰϏωΰτ έ γτχΰϏ ρΰτδΠωδ άμδςι γοάβζι8Τρέσωγο ρσΰοΰμξΰϏωΰξτράθθιθΰξ χώο ρσΰοΰμξΰϏωώο ρΰτ δΠωγο γρΰηΰωί

ρΰθθγρθάςξδ χώο άθθώο

τργθθέθώο μδ χγ Πηξγ ρσΰςόοχγ βξγχΠ8Βξοόχγο τρδσχξμΰθΰβέςδξ

γβσΰχξζύο ρσΰφόοχώο βξγ ογδρώϊδθιεΰϏο γρό χΰο δρξςχσδϊόμδοΰ ΪΡΓ8Ηιθώοόχγο ρΰθθγρθάςξγςχσίμμγχγ ζγξ άθθδ

γοχΠ

άθθώο ζγθθξίσβδξδ βξγ Δτ

σώργφζί ρσξμΰηΰχέςδξ

8

Ηιθώοόχγο γβΰσί βδώσβξζύο μιωγοιμάχώο ςδ ωσόοΰ

λΰθξζό βξγ ρσξμΰηόχιςι8ΩσιςξμΰρΰξΰϏχγο ςχγ βδώσβξζά μιωγοέμγχγ ζγϏςξμΰείσμγοςϊ γοχΠ ζΠοιςϊ8Ηιθώοόχγο ρδσξςςόχδσγκώοχγοά βξγ μδβγθϏχδσιρσξμΰηόχιςι8 ΅ςχδθοδ

χξ ΰξζΰοΰμΠδ

ςΰτ

ςχΰ δνώχδσξζό8Ηέθώοδ

μδσΰζάμγχγ ςχΰο

γςϊγθξςχξζό ϊΰσίγ μόοΰχόςγ ύςχδ ογ ργΠσοδξ

χγ

ηύσγ ζγξ χγ δρξηόμγχγγοδσβΠγ

8

΅ζγοδ γχγςεγθΠδ

μδ χξ

ξγ

χσξζί δνδχάςδξ

ζγξ χγ ϊάσ

μγζγ8ΚιχΰϏςδ

γρΰηδΠνδξ

γρό

χΰτ δθδϏεδσΰτ

δργββδθ

μγχΠδ έ ρσΰςργεΰϏςδ

ογ

δρώϊδθιεδΠ8 Μδ χΰ ογ χΰτ

κιχά

γρόηδξνι ζγξ ογ ςΰτθίδξ6 ρθέσώςδ χΰ ΪΡΓ ογςΰτ ηύςώ- ΅ογ ηδο ζγχάθγλδ μι ηΠοΰοχά

ςΰτ γρόηδξ

νι6 Όχξ ηδο ςδ ςίλδχγξ βξγχΠ ρσύχΰο ςδ ζθίλδξ ζγξ ηδϏχδσΰο ςδ χτωόο ίθδβωΰ εγ δΠςγξζγξ ςτ χΰ εϏμγhellipΒξγχΠ έσεδ

ράθξ ςδ ςτογθ

θγβέ μδ γτχόο8 Ύνδσδ

όχξ δζθδβμίοΰξ ίζγ

ογο τρδσχξμΰθΰβέςδξ έ ςτ

ογθθγβί ζγξ χΰτ

νγογυέ

ϊξκδ8

Ύνδσδ όχξ δζθδβμίοΰξ ωάξ

ηδτγο χγ γτχξά χώο γηξάϊΰσώο τργθθέθώο γοχΠ ογχΰτ

χγ χσγλΰϏο έ ογ χγ ζό

λΰτο ζγξ ράθξ χΰτ νγογυέ

ϊξκδ8

Δού βούσξκδ όχξ ζάρΰξΰ

δΠογξ ηξζγςχξζά ζτοιβιμίοΰ

χΰο υέϊξκδ βξγ ογ ςδ ηξΰξζέ

ςδξ8 ίλγκδ χΰ θϏζΰ ογ ϊτθά

δξ χγ ρσόλγχγ8ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ

γο

εσύρΰτ ρΰτ ηδο ίοξώςγο

χι ϊχύωξγ χγ ζγειμδσξοά ρσΰλθέμγχγ χΰτ γρθΰϏθγΰϏ ζγξ δΠωγο μόοΰ βθύςςγζγξ όωξ γτχξά8Ηδο ίλθδρδ

ζΰμμγχξζΰϏ

θγςρΰθόβΰτ έ ργργβγ

θάζξγ ογ ηξγθγθΰϏο ρ-ω- μιρθισύοδχδ χγ οδσά δμδΠ

εγ χγ ζγχδλάςΰτμδ ζγξ όωξμόοΰ γτχά ηδο ζγχίλγξογογθθά γοίλγξογο ρΰθθγρθάςξγ ζγξ γτχΰΠ όχγο ίργξσογοχιο δνΰτςΠγ ζγξ χγζχΰρΰξΰϏςγο χγ μίθι χϊ ΰξζΰβδοδΠ

γ

χΰτ8 Ϊτςξζά χΰ οόμξμΰηδο δΠογξ ζγξ ζγχbdquo γοάβζι ηΠ

ζγξΰhellip

Ύ δζθδβμίογ μίθι ογ ργΠσοΰτο είςδξ

ργσάοΰμγ δού

ΰξ ίωΰοχδ άμδςι γοάβζι

γτχΰϏ χΰτ

ωγθδρΰϏ

ζγξ

σΰϏ ογ χσξβτσΠκΰτο μίωσξ

ζγξ ςχΰτ ζάηΰτ

γρΰσσξμ

μάχώο8 Ητςχτωύ

γτχΰϏ

ράθξ εγ υιϊΠςδξ γβγριχί

ςϏοχδζοδ γτχΰϏ ρΰτ ςΰτ

σΠωοΰτο χΰ ςχξβμξγΠΰ ωγμόβδθΰ ςΰτ ωχτρΰϏο χιο ρθάχιζγξ ςτβωσόοώ

ςδ hellip

Ϊτςξζά ‒βξγ ογ μι ργσδνιβιεύ τράσωΰτο ζγξ ΰξ γζίσγξΰξ γνξΰςίλγςχΰξ μι ζΰμμγχξζΰΠ ρΰτ ρθισύοΰτο χιοϏϊι ζγξ χΰ ζόςχΰ

γρό χΰτ

θγςρΰθόβΰτ ζγξ χγ ργργ

βγθάζξγ βξγχΠ ΰξ δρξχέηδξΰξηδο εγ γογθάλΰτο χιο δτεϏοι χΰτ

-

ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ ρΰθξ

χξζΰϏ ρΰτ ςδ δζμδχγθθδτ

όχγο βξγ ογ χγζχΰρΰξΰϏο χγζΰοχξοά χΰτ

ρσόςώργ ςδ

ρσΰοΰμξΰϏωδ είςδξ

8

ΔςϏ ηδο γργξχΰϏςδ ρθγςχά

ηξζγξΰθΰβιχξζά βξγ ογ ηξΰσΠςδξ

χΰτ

ηξζΰϏ

ςΰτ ςχΰ

ηιμόςξΰ έ ζάρΰτ γθθΰϏ έογ ράσδξ ρσόώσι ςϏοχγνι

έhellip8 Χύσγ βξγχΠ ωχτρά

χΰτ

ρΰθξχξζΰϏ ζγξ χΰ ηιμόςξΰ8

Ζάρΰξΰ ρΰτ ςδ ωσιςξμΰ

ρΰΠιςδ έ ςδ δνγράχιςδ έ ςδργσγρθάοιςδ βξγχΠ γζόμγχΰο γζΰθΰτεδΠ

8

Δάο ζάρΰξΰ ρΰθξχξζό

ςδ

δζμδχγθθδϏχιζδ ςδ ζΰσόξηδυδ ογ άζΰτβδ

ζγξ γτχόο

ρΰτ νίσδξ ζάχξ ργσγράοώ έογ δσδτοΰϏςδ

μδ χΰ laquoντσγ

ϊίοξΰcedil ςΰτ μτγθό- Όχγο ΰ ζ- ΒξγοοΠχςϊ χΰ 113γο ετμάμγξ ζγθά ίζγοδ ζάρΰξΰ εδχξζό λέμγ βξγ χιογογςτβζσόχιςι χΰτ γςϊγθξςχξζΰϏ δςϏ ρώ

γοχίησγ

ςδ8 ΰξ ςτοηξζγθξςχί

ςΰτ

ζγξ ςτ γρό ρΠςώ νδςιζύ

ςγχδ εϏδθθδhellip ΅λγκδ

χΰ ζόμμγ ράοώ γρό

χΰ ργξηΠ ςΰτ8

Γ

γογθάλΰτο χξ δτεϏοδ

ΰξ υιϊΰϊόσΰξ ρΰτ ρΠςχδυγορώ

ίωΰτο χξ

βούςδξ

γθθά

ςχιο ρσγβμγχξζόχιχγ ι οΰιμΰςϏοι χΰτ

δΠογξ μξζσΰϏ

ργξηξΰϏ όχξ ηιθγηέ laquoθδϊχάτράσωΰτοcedil ζγξ μγ

ίϊδσγο

μδ χιο υέϊΰ χΰτ ςχιο ζγ

χγςχσΰϊέ-Υιϊΰϊόσΰξ μδ γσσώςχιμίογ ζΰμμγχξζά ράει ηδορσΰύειςγο δρΠΰσζΰτ

ρΰ

θξχξζΰϏ8 Ηδο ίλθδρδ

ρώ

έχγο ρσξο μρΰτο ςχιο ρΰθξχξζέ ζγξ ρώ

ίβξογο μδχά8

ΓτχΰΠ ηδο έσεγο δν ΰτσγοΰϏ ΰϏχδ έχγο βγθγκΰγΠμγχΰξ-Χςγθγράχιςδ θΰξρόο χΰογσσώςχιμίοΰ ςΰτ ζΰμμγχξζό δβώξςμό χγ ςτμϊίσΰοχάςΰτ μξζσά έ μδβάθγ δζχό

γο ίωδξ ργσγξςεέςδξ

ζγξ

ζΰΠχγνδ ςχΰο ζγεσίρχι ογηδξ

laquoχξ

ρχγΠδξcedil βξγ χΰ ςιμδ

σξοό ζγχάοχιμγ χϊ ωύσγ

ζγξ μι ςχσίϊδξ χξ

δτεϏοδ

ςχΰ ρΰθξχξζό ςϏςχιμγ βξγχΠ ζγξ γτχό δςϏ χΰ ηιμξΰϏσ

βιςδ μδ χι ςτοδωέ γοΰωέςΰτ χι ςτοδσβγςΠγ ςΰτ ζγξ

χιο τρΰςχέσξνι χώο ςάρξώογρΰςχιμάχώο-Χξ ϊχγΠδξ όμώ

ΰ ρΰθΠχϊ

ρΰτ έχγο ράοχγ οόμξμΰ

γθθά γογβζγςχξζά ζΰθτμρΰϏςδ μίςγ ςχιο κΰϏβζθγχϊ ργσγοΰμΠγ

χώο άθθώο

ρσΰςργεύοχγ

ογ δρξλξύςδξ χΠμξγ ζγξ χύσγ ζγχγςχσάϊιζδ ζξ γτχό

ζγξ χγ ργξηξά

χΰτ8 Βξbdquo γτχό θίώ ηδο χγ ϊάβγμδ μγκΠhellipΗτςχτωύ

χγ θάει χξ

ργ

σγθέυδξ χΰτ

δβώξςμΰϏ

χξ ργσάθΰβδ

γργξχέςδξ

μδσξζύο χξ ρθέσώςγο ζγξ

χξ ρθισύοΰτο γζόμι ζγξ ΰξ

ίοχξμΰξ ζγξ χγ ργξηξά χΰτ-

Ηιμιχσγζάζϊ Βδύσβξΰ

Μγειμγχξζό

ΓοχξϊΠθξρρΰξ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 4

Γρό χΰο ςτοητγςμό laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil δζηόειζδ χΰ ργσγζάχώ ηδθχΠΰ χϏρΰτ6Μδ χξ

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςιμάοςδξ

ρΰτ δρξςτοάρχΰοχγξ ςχιο ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ

βξγχιο ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ ργσόχξ ςτμϊώοΰϏμδ ζγχbdquo γσωέο μδ χΰρσόβσγμμγ ζγχγυιϊΠςγμδ βξγχΠ εδώσέςγμδ χιο ρσόχγςι ώ

ίωδξ νίοι μι δογσμΰοξςμίοι ςχιο ρδσξϊδ

σδξγζέ μγ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ-Δμμίοΰτμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσ

εύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

Γρό χΰ βδβΰοό όχ ξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ζγχά ςδξσά ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτι Ωύσγ γοχξμδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςιχώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ χγ

ζΰξοΰχξζά ρθγΠςξγ ςχέσξνϊ ηδο ρίχτωγο ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςιζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏ μΰοχίθΰτ ζγξχϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

- ΡσΰχδΠ

οδχγξ ζγξ ράθξ γρό χιο ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ μδ μξγ όμΰξγηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ θΰβξζί

ςχΰωδϏςδξ

ργσώωιμί

οδ ζγξ ρσόχγςι ρσΰβσάμμγχΰ

ογ ςτοδωΠςΰτμδ ίώ

χΰ 11ςγο ογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξ όχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσ

βΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγ Ϗυι-ΔμδΠ

ζγχγβσάυγμδ χιο χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ

χιο ητςζΰθΠγ ρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχιχγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ

χϊ ςbdquo γτχέο χιογρόςχγςι γοάμδςγ ςχξ

γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγ

χξςμό χιο ϊΰλξςμίοι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώοζγΠσξώο γογηξγσεσώχξζύο ςχόωώο χιο ίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ ςχιο ρΰ

σδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

- ΧΰοΠςγμδ όχξ δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι θδρχΰμδσέ

ζγξ σδγθξςχξζέ ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγχϊ ρδσξϊδσδξγζέ

ΰξζΰοΰμΠγ

ςχΰ ίθθδξμμγ γοχγβώ

οξςχξζόχιχγ

ρΰτ ζγχγβσάϊδξ ζγξ όωξ μξγ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰβσάμμγχΰ

ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ

λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχιχγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊ οίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδ

σξόηΰτ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ

τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρόσΰτ

γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- ΟγδρξχϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδχιο γογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ- Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιοξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέδργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ

γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- ΟγωσιμγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογ θδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο

βϏσώ μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ

ηξγςϏοηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιο χγτχόχιχά μγ

-

Χΰτ Βξύσβΰτ ΡγτθΠηι χ- Οΰμάσωι Νάοεϊ δρξζδϊγθέ

χϊ Ρδσξϊδσδξγζέ

Γογβίοοιςϊ

ΐξ ωσιμγχΰηΰχξζΰΠ ρόσΰξχϊ Δ-Δ χώο χδςςάσώορσΰβσγμμγχξζύο ρδσξό

ηώο γρό χΰ 3gtgt4 ίώ

χΰ132 εδώσΰϏοχγο γρόχιο δθθιοξζέ ζΰξοώοΠγ ργοάζδξγ ώ

θϏςι βξγ ζάεδ

ρσόλθιμγ ζγξ ώ

ζγχγθτχξζέ ςτμλΰθέ ςχιο γοάρχτνι-- ΓοιςτωΰϏμδ όχξ δΠμγςχδ δηύ βξγ ογ δργογθάλΰτμδ χγ θάει χΰτ ργσδθεόοχΰ

ογ γογργσάβΰτμδ

ζγξ ογ οΰμξμΰρΰξέςΰτμδίογ νίοΰ ζδΠμδοΰρσόχγςιβξγ χιο δθθιοξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ ηΰβμγχξζό χώο δτσώργΠώο χδωοΰζσγχύο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13711- Γρό χΰ βδβΰοό

όχξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ ι Ωύσγ γοχξ

μδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςι χώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ ηδο ρίχτωγο

ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςι ζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏμΰοχίθΰτ ζγξ χϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

―όρώ

ζγξ χϊ Ρδ

σξϊίσδξά

μγ

- Γοάρχτνι ςχΰωδϏγμδ ώ

Ωύσγ ζγξ γοχbdquoγτχΰϏ λσξςζόμγςχδ ςδ ρΰσδΠγ τργοάρχτνϊ- Γτχό ΰϊδΠθδχγξ ςχιο ωώσΠ

ηξγρσγβμάχδτςι λδλξγςμίοι τξΰείχι

ςι χώο ϊΰσμγσξςμίοώο ζγξ ηΰβμγχξζύο ρσΰβσγμμάχώορΰτ μγ

ρθάςγσγο μδ χΰ ηίθδγσ χώο ρόσώο- Ζγξ δηύ

τράσωΰτο δτεϏοδ- Ι ηξάεδςι όθώο γτχύο χώο ρόσώο

ίβξοδ μδ ηΰμί ηξγηξζγςΠδ

θΰβξζί

ζγξ μΰοχίθγ γρΰ

νδοώμίογ γρό χιο ςτοΰθξζέ ρσγβμγχξζέ ΰξζΰοΰμΠγ μδγρΰχίθδςμγ ογ μιο ςτμλάθθΰτο ςχιο ηξόσεώςι ζγξ χιοδντβΠγοςι χϊ όρώ

ζγξ γρό χΰ γρΰχίθδςμγ ρσΰζϏρχδξ-

Μδ χΰ ργσγβώβξζό μΰοχίθΰ χϊ ωύσγ

ογ ίωδξ ζγχγσσδϏςδξ νδζξοά χύσγ μξγ όμΰξγ ηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ ςγοογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξόχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσβΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγϏυι- ΓργξχδΠχγξ ςτοΰθξζέ δργοδνίχγςι χΰτ ρσΰβσγμμγχξζύο ςχόωώο ρΰτ ογ θγμλάοΰτο τρόυι όωξ μόοΰοχΰτ

ςχόωΰτ

χΰτ laquoΔτσύρι 11cedil γθθά ζτσΠώ

χξ

δξ

ηξζί ζσΠςξμδ

ςτοεέζδ

χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

ύςχδ ΰξ ρόσΰξ ρΰτ εγ ηξγχδεΰϏο ογ ςτμλάθθΰτοςχιο ςτοΰθξζέ ΰξζΰοΰμξζέ γοάζγμυι- ΔμδΠ

ζγχγβσά

ϊΰτμδ όχξ τράσωδξ χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ ητςζΰθΠγρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχι

χγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ χϊ ςbdquo γτχέο γρόςχγςι γοάμδςγ

ςχξ γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγχξςμό χιο ϊΰλξςμί

οι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώο ζγΠσξώο ςχόωώο χιοίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ

ςχιο ρΰσδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

- Δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγ χϊΰξζΰοΰμΠγ

ζγξ όωξ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰ

βσάμμγχΰ ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχι

χγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊοίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ-

ΔμδΠ είθΰτμδ μξγ γοάρχτνι ωώσΠ

γρΰζθδξςμΰϏ

ζγξ

γςχΰωΠδ μδ γνξΰρΰΠιςι ζγξ χΰτ χδθδτχγΠΰτ δτσύ ρΰτ

ογ ΰηιβδΠ ςδ μξγ ΰξζΰοΰμΠγ μδ τυιθέ γργςωόθιςι ρΰτογ δρξχτβωάοδξ γογρχτνξγζέ ζΰξοώοξζέ ζγξ δηγϊξζέ ςτοΰωέ-Ϗμϊώογ μδ χι ςχσγχιβξζέ χϊ laquoΔτσύρϊ 11cedil ρσίρδξ ογ ρδχϏωΰτμδ γργςωόθιςι ξςωτσέ ΰξζΰοΰμΠγ δζργΠηδτςι δρίοητςι ςδ ίσδτογ μδΠώςι χϊ ϊχύωδξγ

γοχξμδχύρξςι χΰτ ϊγξοΰμίοΰτ χϊ ζθξμγχξζέ γθθγβέ

-

ΓτχΰΠ δΠογξ ΰξ ςχόωΰξ χϊ χσγχιβξζέ laquoΔτσύρι 11cedil-

ΐξ ςχόωΰξ χΰτ laquoΓΜΕ 11cedil ρΰξΰξ γζσξλύ

δΠογξ8 ΐξ ησάςδξ

ρΰτ ρσΰλθίρδξ βξγ ςωδηξγςμό ςχι ωώσΰχγνΠγ ςχι

ηξγωδΠσξςι χώο τηάχξοώο ρόσώο ςχι ηξγωδΠσξςι χώογρΰσσξμμάχώο ςχξ

γογοδύςξμδ

ριβί

δοίσβδξγ

δΠ

ογξ ςωδηξγςμΰΠ ρΰτ όωξ μόοΰ ζγξοΰχΰμΠγ ηδο γρΰχδθΰϏογθθά γοχξείχώ

μξγ γρό χγ Πηξγρΰτ ίρσδρδ έηι ογ δΠ

ωγο ΰθΰζθισώεδΠ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρό

σΰτ γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- Ογ δρξ

χϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδ χιογογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ-Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ ζΰξοώ

οξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιο ξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέ δργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο όωξ μό

οΰο μδ ησάςδξ τβξΰϏ

ζΰξοώοξζέ

γθθιθδββϏϊ γθθά ζγξ

μδ χιο ηιμξΰτσβΠγ είςδώο γργςωόθιςϊ- Ογ ρσΰάβδξ χιςτθθΰβξζέ δτεϏοι βξγ χιο ζγχγρΰθίμιςι χϊ ϊχύωδξγ

ζγξ χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ γρΰζθδξςμΰϏ ζγξ ογ τξΰεδχδΠ μίχσγβξγ χιο γοχξμδχύρξςι χώο δξηξζύο ςτοειζύο ζγξ χώοΰμάηώο ξηξγΠχδσΰτ ζξοηϏοΰτ μΰοΰβΰοδφζί

ΰξζΰβίοδξδ

ιθξζξώμίοΰξ άχΰμγ μδ γογρισΠδ μδξΰοόχιχγ άςχδβΰξ

ζθρ-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- Ογ ωσι

μγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογθδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο βϏσώ

μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ ηξγςϏο

ηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιοχγτχόχιχά χϊ-Ογ ίωδξ ώ

ςχγεδσό βούμΰογ χιο άσςι χώο γοξςΰχέ

χώο-Χγ ζϏσξγ ςτβζσξχξζά ρθδΰοδζχέμγχγ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ δΠογξ ι ρθδΰοδζχξζέ βδώβσγϊξζέ χϊείςι ςδ ςωίςι μδ χγ λγθζάοξγ ζγξ χιο Γογχΰθξζέ Δτσύρι χΰ ςχγτσΰησόμξ γογχΰθέ

ζγξ ηϏςϊ ι ηιμΰβσγϊξ

ζέ χϊ δξζόογ ι χδσάςχξγ γμμύηϊ γζχΰβσγμμέ χϊ ςχΰ ΓξβγΠΰ χγ οιςξά χϊ ΰξ δζχδοδΠ

ρδηξάηδ

μδ χΰο μδβγ

θϏχδσΰ τηάχξοΰ ρθΰϏχΰ ςχι Ωύσγ χΰ δνγξσδχξζό ϊτςξζό ρδσξλάθθΰο χϊ ι ρΰξζξθΠγ ηξγϊΰσΰρΰξέςδώο ζγξ δτζγξσξύο ρΰτ ργσΰτςξάκδξ ΰξ χΰτσξςχξζΰΠ ζγξ ρΰθξχξςμξζΰΠ ρόσΰξ ηξδεοΰϏ

δμλίθδξγ

ι χάςι δνδξηξζδτμίοϊ γβσΰ

χξζέ ργσγβώβέ

ζγξ δρξωδξσιμγχξζόχιχγ

χΰτ οχόρξΰτ

ητογμξζΰϏ ζγξ ι δζ χϊ βδξχοξάςδώ μδ άθθδ ωύσδ

χάςι

ςχιο δνώςχσίϊδξγ- Βξγ χιο γνξΰρΰΠιςι χώο ςτβζσξχξζύοχϊ ρθδΰοδζχιμάχώο ι Ρδσξϊίσδξγ εγ ρσίρδξ ογ δζμδχγθθδτχδΠ δτζγξσΠδ

όρώ

ΰξ δϊγσμΰβί

οίώο χδωοΰθΰβξ

ύο ι ηξδεοέ ζγξ ξηΠγ ι λγθζγοξζέ ζγξ γογχΰθξζΰδτσώ

ργφζέ κέχιςι βξγ χξ ρδσξϊδσδξγζί

μΰσϊί

χΰτσξςμΰϏ

ι γρδθδτείσώςι χώο γβΰσύο δοίσβδξγ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο- Μδ λάςι γτχά χγ ρθδΰοδζχέμγχγ ζγξ χξ

δτζγξσΠ

δ γθθά ζγξ χξ

ζγχδτεϏοςδξ

χϊ χσγχιβξζέ

βξγ χιο

Δτσύρι 11 λγςξζί ρσΰχδσγξόχιχδ

γοάρχτνϊ χϊ

Ρδσξϊίσδξγ

βξγ χι οίγ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ ρσίρδξογ ρσΰςηξΰσξςεΰϏο6ι δοΠςωτςι χϊ ΰξζΰοΰμξζέ

λάςϊ μδ χιο γοάηδξνι ζγξ

γοάρχτνι οίώο λξύςξμώο ζθάηώο μδ ησάςδξ δρξλΠώ

ςϊ ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ

ςχόωΰ χιο γοχξμδχύρξςι χϊ ςτσσΠζοώςϊ ζγξ χιο άμδςι γνξΰρΰΠιςι ζγξ δοητοάμώςι χϊ χΰρξζέ

ργσγβώβέ

ρσΰφόοχώο χιο ηιμξΰτσβΠγ οίώο ζγξ χιο δζμδχάθθδτςιχώο ράςϊ ϊϏςδώ

ρθΰτχΰργσγβώβξζύο ρόσώο-

ι ςχέσξνι χϊ γργςωόθιςϊ ζγξ ι ςτβζσάχιςι χΰτ οίΰτρθιετςμΰϏ ζγξ χώο ργσγβώβξζύο ιθξζξύο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ηδνξΰχέχώο χΰτ γοεσύρξοΰτ ητογμξζΰϏ χιοςχΰωδτμίοι ζγχάσχξςι ςδ είμγχγ χΰρξζέ

δρξωδξσιμγχξ

ζόχιχγ

μδ ίμϊγςι χξ τρισδςΠδ

ζγξ χγ χΰρξζά ρσΰφό

οχγ-ι γοχξμδχύρξςι χϊ μδξΰοδζχξζόχιχγ

χώο ΰσδξούο ρδ

σξΰωύο χϊ βδώβσγϊξζέ γρΰμόοώςϊ ζγξ οιςξώχξζό

χιχγ

ζγξ χώο ρσΰλθιμάχώο ςχξ μδχγϊΰσί

ςχιο ρσό

ςλγςι ςχιο δσβγςΠγ ςχιο τβδΠγ ςχξ γβΰσί

μδ ίμϊγ

ςι ςχξ τρΰηΰμί

ζγξ ςχξ

τρισδςΠδ

μδχγϊΰσύο ζγξ χιο

ρσΰςίθζτςι δρδοηϏςδώο ςτοηδηδμίοώο μδ χΰτ οχό

ρξΰτ ρόσΰτ

-

ι άσςι χώο δοηΰρδσξϊδσδξγζύο γοξςΰχέχώο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ρδσξΰωύο ωγμιθέ

ΰξζΰοΰμξζέ

γοάρχτνϊ-

ι δοΠςωτςι χϊ ωσέςϊ χώο χδωοΰθΰβξύο ρθισΰϊΰσξζέ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο μδ χιο λδθχΠώςι ηξζχϏώο ζγξ τρισδςξύο- Ι ρδσξϊίσδξγ ρσίρδξ ογ δΠογξ ίχΰξμι ογ τρΰηδωεδΠ χιο ηξγηξζχτώμίοι ζΰξοώοΠγ ζγξ ΰξζΰοΰμΠγ χΰτ μίθθΰοχΰ

-

Ι δντρισίχιςι χώο ρΰθξχύο ζΰοχά ςχΰο χόρΰ ζγχΰξζΠγ

χώο μδ δοηΰρδσξϊδσδξγζέ βσγϊδξΰζσγχξζέ γρΰζίοχσώςι-Ι γνξΰρΰΠιςι όθώο χώο ςτβζσξχξζύο ρθδΰοδζχιμάχώοι άμλθτοςι χώο μδξΰοδζχιμάχώο ζγξ ι δοΠςωτςι ράοχΰχδ ςχΰωδτμίογ χώο ρθδΰοδζχιμάχώο χϊ ρδσξϊίσδξγ

-

Ργσάθθιθγ δρξςιμγΠοδχγξ όχξ λγςξζέ είςι μγ

βξγ χιοΡΰθξχξζέ τοΰωέ

εγ ρσίρδξ ογ ργσγμδΠοδξ ι γσωέ όχξ

ΰξ Ρδσξϊίσδξδ μδ μόοξμγ βδώβσγϊξζά μδξΰοδζχέμγχγ εγ

ρσίρδξ ογ ίωΰτο ξηξγΠχδσι γοχξμδχύρξςι-Βξγ χΰ θόβΰ γτχό ρσΰχδΠοδχγξ ι δξηξζέ γογϊΰσά χϊ γοάβζϊ δοΠςωτςϊ χώο τρΰηΰμύο μδχγϊΰσύο χϊ Ρδσξϊίσδξγ

ζγξ ι δνίχγςι χϊ ητογχόχιχγ

ογ ωγσγζχισξςχΰϏο

ώ

laquoτρΰηΰμί ηξγλγθζγοξζέ

δμλίθδξγ

cedil μδ ςχόωΰ χιο

δοΠςωτςέ χΰτ γρό χΰ οίΰ δσβγθδΠΰ χϊ Δ-Δ- laquoΗξγςτοηί

ΰοχγ

χιο Δτσύριcedil B`mmdbtnmi Dur`pd Jcbnlnty BDJ-Μδ χξ

βδοξζί

γτχί

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςι

μάοςδξ εδώσΰϏμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσεύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

τμϊώοΰϏμδ μδ χΰ ρσόβσγμμγ ζγχ γσωέο ηδο χΰ τρδσυιϊΠκΰτμδ βξγχΠ χΰ εδώσΰϏμδ νίοΰ μι δογσμΰοξςμίοΰςχιο ρδσξϊδσδξγζέ μγ

ρσγβμγχξζόχιχγ--

Βξύσβΰ

ΡγτθΠηϊ

laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil

ΐξ θόβΰξ ρΰτ ζγχγυιϊΠςγμδ

χιο ζΰξοόχτρι ρσόχγςι

χϊ Ρδσξϊίσδξγ ΓΜ Ε

Ι ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ βξγ χιο ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

ΪΓΞΣΞΖΙ ΓΡΐΥΙΔΟΙΜΔΣήΙ

ΔΞΗΙΔήΟ

γρό ΓΡΔΜΡΔ ΪΓ

ΞΣ Ξ Ζ Ι Ζ ΐ

Μ

ΐ

Ϊ

Γ Ξ Σ

Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ ΐ Ϊ

Γ Ξ Σ Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ

ΐ

ιμγοχξζά στργοχξζά ϊΰσχΠγ ζτσΠώ

γρό χιΛΰτθβγσΠγ γθθά ζγξ γρό χι ωύσγ μγ

δξςίσ

ωΰοχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρδξθύοχγ

χΰ ΰξ

ζΰςϏςχιμγ ζγξ ηιμξΰτσβύοχγ

δρξζΠοητοδ ςτοεέ

ζδ βξγ χι λξΰρΰξζξθόχιχγ γθθά ζγξ βξγ χιο Πηξγ χι

λξώςξμόχιχγ χΰτ ρΰχγμΰϏ-Χΰ είμγ ίωδξ ϊχάςδξ μίωσξ χι Λΰτθέ ίρδξχγ γρό δσύχιςι χΰτ λΰτθδτχέ οΰμΰϏ Ησάμγ

Ηιμέχσι ΖτσξγκΠηι ΰ

ΰρΰΠΰ κιχΰϏςδ γργοχέςδξ

γρό χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Ρδσξλάθ

θΰοχΰ Δοίσβδξγ

ζγξ Ζθξμγχξζέ

Γθθγβέ

βξγ χΰ γο τϊΠ

ςχγοχγξ ςωδχξζί μδθίχδ

βξγ χι σϏργοςι ζγξ χι μόθτοςι

χΰτ Οίςχΰτ ζγξ γο ςδ δρΠρδηΰ ηξγζσγχξζέ ςτοδσβγςΠ

γ

τράσωδξ ζΰξοό ρθγΠςξΰ ησάςϊ μδ χι ΛΰτθβγσΠγ- Γργοχύοχγ

ΰ γογρθισώχέ

τρΰτσβό

χγϏσΰ

Ζγθγ

ϊάχϊ δΠωδ ηιθύςδξ ρώ

+δζχξμάχγξ όχξ ΰξ τρδσλάςδξ

ςχγ όσξγ ΰϊδΠθΰοχγξ ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχγ δξςγβόμδογ ϊΰσχΠγ γρό χι ΛΰτθβγσΠγ+ γθθά +γο ζγξ ίωΰτο κιχιεδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ρθδτσά ςχΰ ρθγΠςξΰ ηξγζσγχξζέ

ςτμϊώοΠγ

ρθισΰϊΰσΠδ βξγ χξ

στρΰβόοδ

ησγςχισξ

όχιχδ ρΰτ γογρχϏςςΰοχγξ ςχξ

ηξγςτοΰσξγζί

θδζάοδ

γρΰσσΰέ ηδο ίωΰτο γζόμγ γρΰςχγθδΠ ςωδχξζά ςχΰξ

ωδΠγ+-Χΰ ρσόλθιμγ λίλγξγ ίωδξ γογζϏυδξ ζγξ άθθδ

ωσΰοξί

ςχιο ρδσξΰωέ όμώ

δξηξζά ϊίχΰ ΰξ ρδσξΰσξςμίοδ

ΰξ

ζΰοΰμξζί ητογχόχιχδ

χϊ χΰρξζέ

γτχΰηξΰΠζιςϊ ζγεξ

ςχΰϏο γοίϊξζχΰ χΰο ζγεγσξςμό χΰτ ρΰχγμΰϏ- Γρό χιο ρθδτσά χΰτ ΰ Ϊΰσίγ

ΗξγωδΠσξςϊ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ γρίςχδξθδ ρσόςϊγχγ δρξςχΰθέ ρσΰ χι ΗξδϏ

ετοςι Τηάχώο Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ

Εσάζϊ δοι

μδσύοΰοχγ

βξγ χΰ ςΰλγσό ρσόλθιμγ ρΰτ ηιμξΰτσβδΠχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρό χι ςτβζίοχσώςι μδβάθώορΰςΰχέχώο γρΰσσξμμάχώο- Χΰ ςτβζδζσξμίοΰ χμέμγ χΰτΟίςχΰτ μάθξςχγ λσΠςζδχγξ ςχι κύοι Β7 laquoΡδσξΰωέ δξηξζέ ηξγωδΠσξςϊ ρΰχγμΰϏ Οίςχΰτcedil χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ

ΰσΰςδξσά

Σΰηόρϊ-Μξθύοχγ

ςχΰ ΓΡΔΜΡΔ ΰ γοχξρσόδησΰ

χΰτ Ϊΰσίγ Ηξ

γωδΠσξςϊ ηγςΰθόβΰ χγϏσΰ

Ζδωγβξόβθΰτ δνέβιςδ

όχξ χΰ ϊγξοόμδοΰ δΠογξ ξηξγΠχδσγ ίοχΰοΰ χιο άοΰξνι ρΰτϊΰτςζύοΰτο χγ οδσά γρό χΰ θξύςξμΰ χώο ράβώο ςτμργσγςϏσΰοχγ

όχξ λσΠςζδχγξ ςχξ

όωεδ

-

laquoΗξγρξςχύοΰτμδ χόχδ όχξ ΰ μδβγθϏχδσΰ όβζΰ

χώο

γρΰσσξμμάχώο δΠογξ γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγ γϊΰϏ ϊίσΰτο λΰτθβγσξζί

δχξζίχδ

cedil θίδξ ΰ ζ- Ζδωγβξόβθΰτ-

Ίθθώςχδ ζγχά χιο τθΰρΰΠιςι χώο ζγειζόοχώο δρόρχδτςϊ ϊϏθγνϊ χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ χΰ ρσΰςώρξ

ζό χΰτ Ϊΰσίγ ίωδξ ϊώχΰβσγϊΠςδξ ζγξ ζγχγβσάυδξ ρΰθθί

ϊΰσί ςζΰτρΠηξγ ζγχά μέζΰ

χϊ όωεϊ χΰτ Οίςχΰτ χγ

ΰρΰΠγ δΠογξ λΰτθβγσξζέ ρσΰίθδτςϊ ζγξ ςδ ςτβζδζσξ

μίοδ είςδξ

μγκδϏΰοχγξ ςδ μδβάθδ

ρΰςόχιχδ

ζγξ ηι

μξΰτσβΰϏο ρσΰλθέμγχγ ρδσξλγθθΰοχξζά ζγξ γξςειχξζά-Ζγεύ

ΰ Ϊΰσίγ

ηδΠωοδξ ξηξγΠχδσΰ δοηξγϊίσΰο βξγ χιο

ρΰξόχιχγ χώο τηάχώο χΰτ ςτοόθΰτ χϊ θδζάοϊ γρΰσσΰέ

χΰτ Οίςχΰτ γθθά ζγξ ςχΰ ρθγΠςξΰ χώο γσμΰηξΰχέ

χώο χΰτ ρσόζδξχγξ χΰ ρσΰςδωί ηξάςχιμγ ογ νδζξοέςδξ

ρσόβσγμμγ ργσγζΰθΰϏειςϊ τηάχώο μίςώ μίχσιςϊϊτςξζΰωιμξζύο ργσγμίχσώο ζγξ ωσέςϊ ςτβζδζσξμίοώογοχξησγςχισΠώοcedil δρξςιμγΠοδχγξ ςχιο δρξςχΰθέ χΰτ Ϊΰσίγ-ΧΰοΠκδχγξ ργσάθθιθγ όχξ ι ςτβζίοχσώςι μδβάθΰτόβζΰτ γρΰσσξμμάχώο ρίσγ γρό χξ

ρδσξλγθθΰοχξζί

δρξρχύςδξ ςδ μγζσΰςζΰρξζό ζγξ μξζσΰςζΰρξζό δρΠρδηΰ ίωδξ ζγξ δρξρχύςδξ

θδξχΰτσβξζί

ζγξ γξςειχξζί

ζγξ

ςχΰτ γοεσύρΰτ

ρΰτ ηξγμίοΰτο ζγξ ησγςχισξΰρΰξΰϏ

οχγξ ςχιο ρδσξΰωέ έ γρΰχδθΰϏο δρξςζίρχδ χϊ-

laquoΖσΠοΰτμδ δρξχγζχξζέ γοάβζι χι θέυι όθώο χώο ρσΰλθδρόμδοώο μίχσώο γοχξμδχύρξςϊ γτχΰϏ χΰτ ςΰλγσΰϏρσΰλθέμγχΰ

σϏργοςϊ ξηξγξχίσώ

δϊόςΰο ρσόζδξχγξ

ζγξ βξγ σϏργοςι ρσΰδσωόμδοι γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγζγξ κιχΰϏμδ ογ ςτμλάθδχδ ςχιο δρΠθτςέ χΰτcedilζγχγθέβδξι δρξςχΰθέ ρσΰ

χι ΗξδϏετοςι Τηάχώο-

Χΰ Δεοξζό Ράσζΰ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ ρδσξθγμλάοδξ χΰζδοχσξζό ζγξ ητχξζό χμέμγ χΰτ ΰσδξοΰϏ ςτβζσΰχέμγχΰ

χϊ Δθθιοξζέ Σΰηόρϊ γρΰχδθύοχγ

ϊτςξζό ςϏοΰσΰ

μδχγνϏ Δθθάηγ

ζγξ ΛΰτθβγσΠγ

- Ι ΰσΰςδξσά χϊ Σΰηόρϊ μΰξσάκδχγξ μδχγνϏ χώο ηϏΰ ωώσύο ζγχγθγμλάοΰοχγ

ςτοΰθξζά ρδσΠρΰτ 3gt-111 χδχσγβώοξζά ωξθξόμδχσγ-

Χΰ 5$ χϊ ςτοΰθξζέ ίζχγςϊ χϊ Σΰηόρϊ γοέζδξ ςχι

ΛΰτθβγσΠγ ζγξ χΰ 35$ λσΠςζδχγξ ςχιο Δθθάηγ-Χΰ Ράσζΰ ζγχγθγμλάοδξ ίζχγςι 3-923-341 ςχσίμμγχγμδ λόσδξγ όσξγ χγ δθθιοΰλΰτθβγσξζά ςϏοΰσγ γρό χιορδσξΰωέ χΰτ Ζ- ΟδτσΰζΰρΠΰτ Ησάμγ

ίώ

χιο ρδσξΰωέ

χΰτ ΗιμγσΠΰτ Νάοεϊ ζγξ οόχξγ όσξγ χξ λΰσδξγογχΰθξζί

ρθγβξί

χΰτ ΪγθγζσΰϏ όσΰτ

ζγξ χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ-

Ρδσξςςόχδσΰξ γρό 11-111 ωσέςχδ

χΰτ

Jcbdk``h εγ θάλΰτο 34 ηΰθάσξγ ίζγςχΰ

ώ

γρΰκιμΠώςι βξγ χι ωσέςι ρσΰςώρξζύο ηδηΰμίοώο χΰτ

ςδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ

ρΰτ ρσΰί

λγθθδ ι τρισδςΠγ- χΰ ρθγΠςξΰ δνώηξζγςχξζέ

ςτμϊώοΠγ

χΰ Jcbdk``h εγ ζγχγλάθθδξ ςτοΰθξζά 1

δζγχ- ηΰθάσξγ γρό χγ ΰρΰΠγ ίογ μίσΰ

εγ ζγχγλθιεδΠ ςδ ΰσβγούςδξ

βξγ χιο ρσΰςχγςΠγ χϊ ξηξώχξζό

χιχγ

-Ι τρόεδςι γϊΰσά χΰ ηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγRp`ms`rdg Rt`rnds χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰίλγθθδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ ςχγ μίθι χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ ηξζχϏΰτ- Ζάεδ χί

χΰξγ ηξγϊέμξςι ρδσξθάμλγοδ χΰ όοΰμγ ζγξ χι ϊώχΰβσγϊΠγ δοό ϊΠθΰτ χΰτ ωσέςχι μγκΠ μδ χι ηξγλδλγΠώςι όχξ

ΰ ϊΠθΰ γτχό

δΠωδ ζάοδξ laquoLnhdcedil ςχΰ ρσΰφόο χΰτ ηξγϊι

μξκόμδοΰτ-Ρίοχδ ωσέςχδ

χΰτ Jcbdk``h γοάμδςά χΰτ

ηϏΰ γοέθξ

ζΰξ ζγχίεδςγο ΰμγηξζέ γβώβέ ζγχά χΰτ Jcbdk``h ηξγμγσχτσόμδοΰξ όχξ χγ ρσΰςώρξζά χΰτ

ηδηΰμίογ ωσιςξ

μΰρΰξέειζγο ωώσΠ ΰξ Πηξΰξ ογ ηύςΰτο χι ςτβζγχάεδςέ

χΰτ έ ογ θάλΰτο γμΰξλέ-

Μίωσξ χΰ 133 ρΰτ ζγχγχίειζδ ι δο θόβώ γβώβέ ςχΰηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγ δΠωγο ωσιςξμΰρΰξιεδΠ ςχΰξωδΠγρδσΠρΰτ 341 δζγχΰμμτσΠώο ωσιςχύο- ΓρΰκιμΠώςι εγθάλΰτο όμώ

μόοΰ όςΰξ ωσέςχδ

δΠωγο γργοχέςδξ ςδ δξ

ηΰρΰΠιςι ρΰτ ίθγλγο γρό χΰ Jcbdk``h ϊίχΰ-

Ι δνώηξζγςχξζέ ςτμϊώοΠγ χιο ΰρΰΠγ δοίζσξοδ γμδσξζγοξζό ρδσξϊδσδξγζό ηξζγςχέσξΰ γργξχδΠ γρό χΰ Jcbdk``hογ γθθάνδξ χι θδβόμδοι laquoηέθώςι ηξζγξώμάχώοcedil ύςχδογ ηΠοδξ ςχγ μίθι χΰτ ρδσξςςόχδσδ

θδρχΰμίσδξδ

βξγ χΰ

ρύ

ωσιςξμΰρΰξΰϏοχγξ χγ ηδηΰμίογ χΰτ-

ΐ ηξζγςχέ ΣΠχςγσοχ Πμρΰσβζ γογβούσξςδ όχξ ι γρΰκι

μΠώςι δΠογξ μάθθΰο μξζσέ ρσόςεδςδ όμώ

όχξ ηδο τράσ

ωΰτο γρΰηδΠνδξ όχξ χΰ Jcbdk``h laquoγογμϊξςλέχιχγ ργσίλι χΰ οόμΰcedil- Ηέθώςδ δρΠςϊ όχξ ΰξ δοάβΰοχδ

ηδο γρί

ηδξνγο όχξ τρίςχιςγο ΰρΰξγηέρΰχδ λθάλι-Τράσωΰτο ώςχόςΰ γζόμγ 9-111 ωσέςχδ

ρΰτ ηδο ηί

ωειζγο χι ςτμλξλγςχξζέ ςτμϊώοΠγ ζγξ μρΰσΰϏο ογ ζξοιεΰϏο ζγχά χΰτ Jcbdk``h γοδνάσχιχγ-

Χΰ Cmgr`ng χϊ I``ild χΰ ζτσΠγσωΰ θδξχΰτσβξζόςϏςχιμγ βξγ ζξοιχά χιθίϊώογ δΠογξ μγζσάο ΰοΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

βξγ δρξείςδξ

laquoζγζόλΰτ

θΰτ θΰβξςμξζΰϏcedil oclwcrd ζτσΠώ

δρδξηέ ρΰθθΰΠ ωσέςχδ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ ωσιςξμΰρΰξΰϏο ργθγξό

χδσδ δζηόςδξ

γτχΰϏ γογϊίσδχγξ ςδ μδθίχι ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ χΰ γμδσξζγοξζό τρΰτσβδΠΰ Δςώχδσξζέ

Γςϊάθδξγ

ςδ ςτοδσβγςΠγ μδ χΰ JKN-Χΰ Cmgr`ng γρΰχίθδςδ ςχόωΰ ςχΰ 9gt χΰξ

δζγχό χώο ρδ

σξρχύςδώο δζ χΰτ ςτοόθΰτ χώο oclwcrd γρδξθύο χΰ13 μδ χγ βσγρχά μιοϏμγχγ ογ γοχξρσΰςώρδϏΰτο χΰέμξςτ χώο ζγζόλΰτθώο δϊγσμΰβύο γογϊίσδχγξ ςχι μδθίχι-Ι I``ild ηδο γοχγρΰζσΠειζδ ςχξ

δζζθέςδξ

χΰτ ρσγ

ζχΰσδΠΰτ Σόξχδσ βξγ ςωΰθξγςμό δρΠ χΰτ είμγχΰ

- τ

βζσξχξζά ρδσΠρΰτ χΰ 3gt χΰξ δζγχό χώο oclwcrd δρξεί

ςδώο δΠωδ ςχόωΰ χΰ Ryokncm χϊ M`hnc ζγξ θξβόχδσΰ γρό3 χΰξ

δζγχό χΰ nR χϊ Cppld χγ Ynmg`ws χϊ Onbr`s`jt

ζγξ χΰ θδξχΰτσβξζό χϊ Klcbhkdrry-Χΰ Cmgr`ng ςτοδωΠκδξ ογ γρΰχδθδΠ χΰο laquoρσώχγσωξζό ςχόωΰ βξγ δρξείςδξ

oclwcrd δνγξχΠγ

χϊ γτνιμίοϊ κέχι

ςϊ ζγξ χϊ γσωξχδζχΰοξζέ γοΰξωχΰϏ ζύηξζγcedil γογϊίσδ

χγξ ςχι μδθίχι ι ΰρΰΠγ γρδτετοόχγο ςχΰ ρσΰςώρξζόχϊ γςχτοΰμΠγ

χϊ ρτσΰςλδςχξζέ

χώο οΰςΰζΰμδΠώο

ζγξ χώο τρισδςξύο γςϊγθδΠγ

-

Χΰ Cmgr`ng γρΰχδθδΠ χΰο οΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

ζΰτρΠηξγ στργΠοΰτο χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ

Χγ lnhd ςχΰ Jcbdk``h

ζόςχξςγο 1 δζγχ- ηΰθάσξγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 716

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 9

χιο ΧςξμρΠηγ

χ ι

Δ ο ι μ ί σ ώ ς ι

ΐ ΧςξμρΠηγ

Δρξςχΰθέ γρδϏετοδ ρσΰ

χΰο Ρσόδησΰ

ζγξ ΗξδτεϏοΰοχγ Ϗμλΰτθΰ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ Γ-Δ- Ργσγςζδτά γλλγΑηι ΰρσύιο Γοχξρδσξϊδσδξάσωϊ ΡΰθξχξςμΰϏ ζγξΧΰτσξςμΰϏ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

Γογχΰθξζέ

Μγ

ζδηΰοΠγ

ζγξ Εσάζϊ ζγξ οτο Ρδσξϊδσδξγζό

Ϗμλΰτθΰ

Ζγλάθγ

Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

μδ γϊΰσμέ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ζγξ όρώ

χΰο

ωγσγζχισΠκδξ ρσΰλθιμγχξζό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ρΰτ ηξίσωΰοχγξ γρό

χξ Ρδσξϊδσδξγζί

Δοόχιχδ

Ζγλάθγ

Νάο

εϊ ζγξ Σΰηόρϊ- Χγτχόωσΰογ ςχι ςτβζδζσξμίοι δρξςχΰθέ χΰτ ΰ Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

δζϊσάκδξ χιο γβγοάζχιςέ χΰτ βξγ χΰ είμγγτχό ζγξ γογθτχξζά χΰ ρδσξδωόμδοΰ χϊ δρξςχΰθέ

χΰτ ίωδξ ώ

δνέ

6

laquoΔΠμγξ γρό χΰτ ςτωοΰϏ

ωσέςχδ

χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ητςχτωύ

ηξγρξςχύοώ όχξ ΰξ ργσδωόμδοδτρισδςΠδ

ςχΰο ςτβζδζσξμίοΰ ησόμΰ τρΰλγεμΠ

κΰοχγξ δΠογξ γργσάηδζχδ ίώ

δρξζΠοητοδ

-

χΰ χμέμγ χΰτ ησόμΰτ ρΰτ ηξίσωδχγξ γρό χξ Ρ-Δ-

Ζγλάθγ Νάοεϊ Σΰηόρϊ ΰ ϊώχξςμό

δΠογξ μΰ

οΠμώ

ρσΰλθιμγχξζό- δ ζϏσξγ ςιμδΠγ χΰτ ησό

μΰτ χγ ϊώχξςχξζά ηδο θδξχΰτσβΰϏο-ΔΠογξ γηξγοόιχΰ ςδ δξςόηΰτ

χΰϏοδθ βίϊτσδ

δνόηΰτ έ δξςόηΰτ

ογ μιο τράσωδξ ϊώχξςμό

-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ χΰ ΰηόςχσώμγ ογ ίωδξ τρΰςχδΠ δηύ ζγξ ζγξσό ζγεΠκιςι Γ- ΅νΰηΰ

οίΰ θξμάοξ Ζγλάθγ

laquoΪΠθξρρΰ

cedil ζγ

χδϏετοςι ρσΰ Νάοει-

Λ- ΅νΰηΰ χΰϏοδθ Ο- Ζγσλάθϊ ζγχδϏετοςι ρσΰ

Νάοει-Β- Ζόμλΰ ΓβΠΰτ Πθγ Ζγλάθγ-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ όθδ ΰξ ρθισΰϊΰσξγζί

ρξογζΠ

ηδ ογ δΠογξ --βδμάχδ

βζσάϊξχξ ζγξ ςτοεέμγχγ ζά

ρΰξδ ηδ γρό γτχί

χγ ωόσχγ ζγξ ι -- ρτζοέ λθά

ςχιςι ρΰτ τράσωδξ χξ ίωδξ ζσϏυδξ χδθδΠώ

--

Χγ ωόσχγ ηδ ςχγ ρσγοέ χΰτ ησόμΰτ ςδ θΠβΰ εγϊχάςΰτο ςχι --ζϏσξγ ΰηό-Ι ΔβογχΠγ ρΰτ εγ ίρσδρδ ογ γρΰχδθδΠ ηξγϊέμξςιβξγ χΰο χόρΰ μγ

χδΠοδξ ογ μδχγχσγρδΠ ςδ -- ησό

μΰ μδ ρΰθθγρθά ρσΰλθέμγχγ-Ζ- Ρσόδησδΐξ ρΰθΠχδ

γτχέ

χϊ ρδσξΰωέ

γθθά ζγξ ΰξ ωξθξά

ηδ ηξδσωόμδοΰξ ΅θθιοδ

ζγξ νίοΰξ γρό χιο Ρδ

σξϊίσδξγ Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ ζγξ Εσάζϊ γνΠ

κΰτο ζγθϏχδσϊ γοχξμδχύρξςϊ ςχΰο ησόμΰ γτχόβξγ χΰο ΰρΰΠΰ ζγχγλάθθΰτο ηξόηξγ βξγ μιηδοξζί

ώ

άεθξδ ργσδωόμδοδ

τρισδςΠδ-

ΡξςχδϏώ όχξ ζγχγθγλγΠοδχγξ χιο γβγοάζχιςι μΰτ δζϊσάκΰοχγ

ζγξ χγ ςτογξςεέμγχγ χώο ςτμρΰ

θξχύο μΰτ-

Ρδσξμίοΰτμδ άμδςι δρΠθτςι χώο ρσΰλθιμάχώο ρΰτ δοηδξζχξζά ίωώ ρσΰγογϊίσδξ όρώ

ζγξ ζγθϏχδσδ

τρισδςΠδ

ςχΰο ησόμΰ γτχό ρΰτ ΰξ ρΰθΠ

χδ ρθέσώςγο ζγξ ρθισύοΰτο γησάcedil-

δ ςτοίωδξγ ρδσξρχύςδώο δνγράχιςϊΔθθέοώο δνγβώβίώο ζγχά χΰ χδθδτχγΠΰωσΰοξζό ηξάςχιμγ ρΰτ ίωΰτο ρδσξίθ

εδξ δο βούςι χΰτ ΒσγϊδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξΔμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ

Δθθάηΰ

ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ γθθά ζγξ ρδσξρχύςδξ

γρόρδξσγ

δνγράχιςϊ ρΰτ ίωΰτο

γογϊδσεδΠ ΰξ γσμόηξΰξ μδ ηδθχΠΰ χϏρΰτ χΰΰρΰΠΰ δνίηώςγο είθΰτο ογ δρξςχέςΰτο χιορσΰςΰωέ ςγ

ςωδχξζύ

ρσΰζδξμίοΰτ ογ δοι

μδσύςδχδ χγ μίθι ςγ

ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξΰϏο

δνγβώβί ζτσΠώ

οώρύο γβσΰχξζύο ρσΰφ

όοχώο ζγξ χσΰϊΠμώο ςχιο ΣΰτμγοΠγ- Ι ςτοέεϊ ρσγζχξζέ ρΰτ ργσγχισδΠχγξ ςχξ

γοώ

χίσώ ρδσξρχύςδξ ργσΰτςξάκδξ ςτοέεώ

χγ

ργσγζάχώ ζΰξοά ςχΰξωδΠγ ωώσΠ ογ γρΰζθδΠ

ΰοχγξ άθθδ ρσγζχξζί

ζγξ γογθτχξζά γρό χΰ

ΒσγϊδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξ Δμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ ωύσγ

μγ

ςχΰ Λΰτ

ζΰτσίςχξ ίβξογο βοώςχά χγ δνέ

6 ζγχόρξο ςτμϊώοΠγ

σΰτμγοξζέ

δξςγβώβξζέ

δχγξσδΠγ

χιο ΰρΰΠγ δοηίωδχγξ ογ δζρσΰςώρδΠ ζγξ ΅θθιογ

μδ δθθιοξζέ δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠχγξ ργσγββδθΠγ μδ ςτμϊώοΠγ ρσΰρθισώμέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ

ρσξο χι ϊόσχώςι-

ςχι ςτοίωδξγ ΰ δξςγβώβίγ

δρξζγθΰϏμδοΰ

ίζχγζχδ γοάβζδ

χϊ γβΰσά

έ γοάβζι άμδςϊ

ργσάηΰςϊ χΰτ ρσΰφόοχΰ έ γζόμι δρξετμΠγ

γρΰϊτβέ ζγετςχίσιςϊ χΰτ ϊΰσχΠΰτ ςχγ ςϏοΰ

σγ δο όυδξ γλλγχΰζϏσξγζΰτ γρΰςχίθθδξ μίςώϊγν ρθγςχό γρΰηδξζχξζό χσγρδκξζέ

δοχΰθέ

RYNJW ςτοέεώ

Ρίμρχι έ Ργσγςζδτέ

δο ςτοδωδΠγ ρξίκδξ βξγ άμδςι ϊόσχώςι χΰτδμρΰσδϏμγχΰ

ςτοέεώ

Ργσγςζδτέ γρόβδτμγ

ρσΰχΰϏ δρξλδλγξώεδΠ χΰ ίμλγςμγ χΰτ ωσιμγχξζΰϏρΰςΰϏ ςχΰο χσγρδκξζό θΰβγσξγςμό χϊ δθθιοξζέ

δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

- Ι μδχγϊΰσά ςχξ

ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

βΠοδχγξ ςτοέεώ

μδ μδχγϊΰσξζό μίςΰ

ρΰτ ίωδξ δρξθίνδξ ΰ δξςγβώβίγ

ςτωοά ςχξ ρδσξ

ρχύςδξ γτχί

χΰ

ϊΰσχΠΰ ηδο ϊχάοδξςχι ΣΰτμγοΠγ μδχΰο γσωξζό μδχγϊΰσίγ ΰ ΰρΰΠΰ

τρΰ

βσάϊδξ ζγξ χΰ BO[γθθά δοηδωΰμίοώ

ογ μδχγϊΰσχύοδχγξ ςδ ζάρΰξΰ ςιμδΠΰ χϊ ηξγησΰ

μέ- τοδρύ

ηδο

ργσγηΠηδχγξ ζγοΰοξζά ςχΰο γσωξζό ργσγθέρχι ζγξ ηδο τράσωΰτορθέσι ργσγςχγχξζά ργσάηΰςϊ ργσγθγλέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ τρΰβδβσγμμίοΰ ςϊσγβξςμί

οΰ BO[-ΔρξςιμγΠοΰτμδ γζόμι όχξ ςδ γσζδχί

ρδσξρχύ

ςδξ ΰξ ϊδσόμδοδ

ώ

γβΰσάςχσξδ

σΰτμγοξζί

δχγξσδΠδ ηδο τϊΠςχγοχγξ έ ργσΰτςξάκΰτο γςγ

ϊέ ςχΰξωδΠγ- ΕδώσΰϏμδ θΰξρόο γργσγΠχιχΰ ώ

ρσύχΰ λέμγ ςϏογυϊ ςτμϊώοΠγ

ΰξ ΅θθιοδ

δνγβώβδΠ ογ δθίβωΰτο χγ ςχΰξωδΠγ χϊ δχγξσδΠ

γ

μίςώ χΰτ ΖΰξοΰχξζΰϏ ιθδζχσΰοξζΰϏ ςτςχέμγχΰ δργθέεδτςϊ γσξεμΰϏ ΪΡΓ ZNDR ettp6

db-dur`pc-dutcxctn`mPbust`osvnds0l`bclddlρσΰ

γρΰϊτβέ δρξρθΰζύο- Ζγεύ

ΰξ ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

ργσΰτςξάκΰτο ίνγσςι ξηξγΠχδσγ ςδ ρδ

σξόηΰτ δΰσχύο ζγξ γσβξύο όχγο ΰξ γοάβζδ

χϊ

γβΰσά ζτσΠώ

ςδ οώρά ρσΰφόοχγ ζγξ θΰξρά χσό

ϊξμγ γο ζγξ όωξ μόοΰ δΠογξ γτνιμίοδ εδώσΰϏ

μδ ςζόρξμΰ όρώ

δοόυδξ χΰτ μιοό ΓτβΰϏςχΰτ

ΰξ ΅θθιοδ δνγβώβδΠ

δΠογξ δοιμδσώμίοΰξ βξγ χΰ

ρσόλθιμγ γτχό ζγξ δοεγσσϏοΰοχγξ ογ ρδσξμίοΰτο χιο δρξλδλγΠώςι θέυϊ χΰτ δμλάςμγχΰ

ρσξο ρσΰωώσέςΰτο ςχιο ϊόσχώςι χώο ρσΰφόοχώο χΰτ

γϊΰϏ λδλγΠώ

ρσύχγ ίωΰτο ρσΰλδΠ

ςχΰο ίθδβωΰ χώο ςχΰξωδΠώο χϊ σΰτμγοξζέ δχγξ

σδΠγ

μίςώ χΰτ ZNDR-

Δρξςχΰθέ χΰτ Ζύςχγ Ργργζΰςμά ςχιο ΔβογχΠγ ΰηό

Βξγ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ ρΰτ

ηξίσωΰοχγξ γρό χξ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ΝάοεϊΣΰηόρϊ

τςχάςδξ βξγ χι μι δνγράχιςι Δθθέοώο δνγβώβίώο

ρΰτ ίωΰτο ργσγχισιεδΠ χδθδτχγΠγ ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ

Οδζσό

λσίειζδΰ Μξωάθι

Γςθάοι

Οδζσό

δοχΰρΠςχιζδ ΰ βοώςχό

ςωδηξγςχέ

Μξωάθϊ

Γςθάοϊ ωεδ χΰ μδςιμίσξ ςχΰ ςρΠχξ χΰτ ςχΰ Ζΰθώοά

ζξ- Ϗμϊώογ μδ χξ ρσύχδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ΰ Μ- Γςθάοϊ

ίωγςδ χι κώέ χΰτ γρό τρδσλΰθξζέ ηόςι ωγρξύο- Γρό χγ ρσύχγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ςτοίθδνδ ι ΔΘ-Γ ρσΰζϏρχδξ όχξ ΰεάογχΰ

χΰτ ρσΰίσωδχγξ γρό γτχΰζχΰοΠγ ζγξ όωξ γρό δβζθιμγχξζέ

δοίσβδξγ-ΡθισΰϊΰσΠδ

γογϊίσΰτο όχξ ςχΰ ςιμδΠΰ ρΰτ λσίειζδ ΰ ςωδηξγ

ςχέ ι γςχτοΰμΠγ δοχόρξςδ ςιμγοχξζέ ρΰςόχιχγ ωγρξύο ζγεύ

ζγξ ίογ ςιμδΠώμγ-Ζθξμάζξΰ χϊ ΓςχτοΰμΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠ ίσδτοδ

ςχιο ΰξζΠγ χΰτ-

ΕϏμγ ρθδζχάοϊ

ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ ρσΰ ιμδσύο ΰ Πηξΰ δΠωδ ζγχγββδΠθδξ ςδ ΜΜΔ όχξ

λσξςζόχγο ςχγ όσξγ χϊ ΰξζΰοΰμξζέ ζγχγςχσΰϊέ

ζγξ ρώ

τρΰ

ωσδύειζδ ογ ζθδΠςδξ χΰ γχδθξί χΰτ ςχιο Ρθάζγ ζγεύ

δΠωδ ρίςδξεϏμγ γράχϊ γρό ηϏΰ βτογΠζδ

ρΰτ ηξγωδξσΠκΰοχγο χγ ΰξζΰοΰμξζά

χΰτ ζγξ δνγϊγοΠςχιζγο-ΐ ςωδηξγςχέ

δΠωδ δοξςωϏςδξ ΰξζΰοΰμξζά μΠγ γρό χξ

βτογΠζδ

Γθ

λγοξζέ ζςχγβώβέ

βξγ ογ ςρΰτηάςδξ Θΰβξςχξζέ ζγξ μδχά χιο γρΰ

ϊΰΠχιςι χέ χιο δΠωδ ρσΰςθάλδξ ςχιο δρξωδΠσιςι χΰτ-

Ι ηδϏχδσι βτογΠζγ γρό χιο Ράχσγ ηΰϏθδτδ δρΠ ωσόοξγ ςχΰο ΰΠζΰμόηγ

-

Μξθύοχγ

ςχιο Dsprdss` ΰ άχτωΰ ςωδηξγςχέ

δΠωδ ηιθύςδξ6

+Χΰτ ίηξογ ωσέμγχγ βξγ ογ ρθισύςΰτο χξ

τρΰωσδύςδξ

ρΰτ δΠωγ

ςχΰ ΞΖΓ ςχιο ΔϊΰσΠγ ζγξ ςχξ ηξάϊΰσδ

χσάρδκδ

- ΔζδΠοδ

όμώ

ΰϏχδ χγζχΰρΰξΰϏςγο χξ δζζσδμόχιχδ

ΰϏχδ ίζγογο γρΰηόςδξ

ΪΡΓ- ΖσγχΰϏςγο χγ ωσέμγχγ βξγ χΰο δγτχό χΰτ μδ γρΰχίθδςμγ

ογ μγκδϏΰοχγξ ωσώςχΰϏμδογ χγ ΰρΰΠγ δβύ όμώ

ηδ βούσξκγ- Ζάρΰξγ ςχξβμέ έσεδ ίογ

ϊΠθΰ

μΰτ ΰ Βξύσβΰ

ρΰτ δΠογξ θΰβξςχέ

ζγξ

μδ χγσγζΰϏοιςδ- Γο χΰ δΠωδ ζάοδξ ρξΰ οώσΠ Πςώ

δΠωγ μρΰσίςδξ

ογ ςώεύ+-ΐξ ηϏΰ βτογΠζδ

όρώ

γογϊίσδξ χΰ ηιμΰςΠδτμγ δΠωγο οΰξζξάςδξ ηξ

γμίσξςμγ ζγξ ρΰτθΰϏςγο χγ σΰϏωγ ρΰτ ίζθδλγο γρό χΰ γχδθξί ςδχξμί

ωΰοησξζέ

ρΠςώ γρό χιο ρθάχι χΰτ Μξωάθι Γςθάοι-

+Γο ζγξ ίϊτβγο μόοδ χΰτ

χύσγ θγμλάοώ ζγξ ρδσΠδσβγ χιθδϊώ

οέμγχγ γρό ηξζιβόσΰτ χΰτ

δρδξηέ κιχΰϏο γρΰκιμΠώςι ζγξ γρό

ράοώ+ δΠωδ ηιθύςδξ ΰ ςωδηξγςχέ-

Ρΰξΰ

έχγοΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ

΅ωΰοχγ

μξζσγςξγχξζέ ζγχγβώβέ ΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ βδοοέειζδςχιο Γεέογ ζγξ ςρΰϏηγςδ ηξγζόςμιςι βσγϊξζί

χίωοδ

ξςχΰσΠγ

χίωοϊ ζγξ εδάχσΰτ ςχΰ ρθάξ ςρΰτηγΠώο ζγειβιχύο όρώ

ΰξ κώβσάϊΰξ Χίχςϊ ΜΰςωΠηϊ ΒΰϏογσϊ Ρσίζγ ζγξ Λγζγθό-ΝδζΠοιςδ χιο ζγσξίσγ χΰτ χΰ 3gt97 ζγξ ςϏοχΰμγ ζγχίζχιςδ μΠγ γρόχξ ρσύχδ

είςδξ

ςχΰο ωύσΰ χώο ςωδηξγςχύο μόηγ

-

ΐξ ηιμξΰτσβΠδ βίμξςγο ςωδηόο ςδ όθγ χγ δνύϊτθθγ χώο χόχδ δθ

θιοξζύο ρδσξΰηξζύο ζγξ ζίσηξςγο χξ ζγθϏχδσδ

ζσξχξζί

ωάσι ςχξ

ζγθγΠςειχδ ίεοξζ δρξσσΰί

χΰτ-

΅ζχΰχδ ι ηΰτθδξά χΰτ ργσΰτςξάςχιζδ ςδ γχΰμξζί δρξηδΠνδξ

έ ΰμγ

ηξζί μγκΠ μδ ςιμγοχξζΰϏ

νίοΰτ

ςωδηξγςχί

ςχΰ ΡγσΠςξ χΰ Μΰ

ογζό χι Μόςωγ χι ΪσγοζϊΰϏσχι χι Σύμι χΰ Μξθάοΰ χΰ Μράσξχιο ΖώοςχγοχξοΰϏρΰθι χιο ΖϏρσΰ χΰο Ζγογηά-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 816

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 5

ΧΓΖΧΞΖΐ ΜΔΘΐ ΧΙ Δ-Ξ-Ι-Δ-Δ

ΞΗΞΐΖΧΙΞΓ6 Δ ΟΙΜΔΣΐ Γ-Δ

ΔΖ ΗΐΧΙ6 ΛΓΩΘΞήΧΙ ΗΞΐ ΟΤΞΐ

ΗΞΔΤΕΤ ΟΧΙ6 ΖΓΖΐΤΐΒΘΐΤ ΜΓΖΙ

Τ ΟΧΓΖΧΔ6 ΜΔΘΞ ΟΓ ΞΗΙΣΐΡΐΤΘΐΤΧΞΡΞΚΞΗΙ ΗΙΜΙΧΣΙ

ΤΡΔΤΕ-ΘΐΒΞΧ- ζγξ ΗΙΜ- ΩΔΔήΟ6 ΓΡΐΧΐΘΐΤ

ΔΘΔ ΟΙ

ΗξδϏετοςι6 Ηγβζθέ Χ-Ζ 4712

Χιθ- Ζί οχσΰ6 43152311

JCU6 43152532

ettp6www-dmnodr`s-ir

Docnl6 nmj`Admnodr`s-ir

ΤΟΗΣΐΜΔ

ΔΧΙΞΓ ΞΗΞήΧήΟ 351 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐ-ΐΧΓΐΣΒ-ΓΔ 511 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐΞΔΤΔΞ

3 ΗιμΰςΠΰτ ΟΡΗΗ 11 δτσύ χΰ ωξθξΰςχό Ρθίΰο ΪΡΓ

2$

Ο-Ρ-Ξ-Η- ζγξ χδθξζΰΠ μδξΰη- ηιμΰρσ- 1-41ωξθ Ρθίΰο

ΪΡΓ 2$

Ωδξσόβσγϊγ ηιμΰςξδτόμδ ογ έ ΰωξ ηδο δρξςχσίϊΰ οχγξ-

Δ οτρόβσγϊγ άσεσγ ηδο δζ ϊσάκΰτο τρΰωσδώχξζά χι

είςι χϊ Δ ϊιμδσΠηγ-

Μδ χγ ρξΰ μδθγοά ωσύμγχγ ρδσξβσάϊδχγξ χΰμίθθΰο χώο μξζσύο δρξωδξσέςδώο ςχιο ίσδτογ χΰτ ΞοςχξχΰϏχΰτ Μξζσύο Δρξωδξσέςδώοχϊ ΒΔΛΔΔ- Ι ρθδξΰυιϊΠγ χΰτ

γητογχδΠ

ογ ζγχγλάθδξ ίβζγξσγχΰτ

μξςεΰϏ

γθθά ζγξ

ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γτνιμίοδ ϊΰσΰθΰβξ

ζί τρΰωσδύςδξ

- ΅χςξ

ςϏμϊώογ μδ χιο ίσδτογ χΰ δρόμδοΰ ηξάςχιμγ εγ ωγεΰϏο 54-111

ίώ

gt1-111 είςδξ δσβγςΠγ

δΠχδ θόβώ γρΰ

θϏςδώο δΠχδ θόβώ ζθδξςΠμγχΰ

δρξωδξσέςδώο-

Ι ζγχάςχγςι ρΰτ ηξγμΰσϊύοδχγξ δΠογξ ρσΰϊγοί

όχξ εγ ςτμργσγ

ςϏσδξ ςχΰο ζγχέϊΰσΰχιο δθθιοξζέ ΰξζΰοΰμΠγβδοξζόχδσγ μδ ςτοίρδξγι ρσΰΰρχξζέ χϊ γοάρχτνϊ ογ γρΰμγζστοεδΠ γζόμγ ρδσξςςόχδσΰ-ΐξ μξζσί

δρξωδξσέςδξ

ςτμλάθθΰτο ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχΰο ζσγχξζό ρσΰψρΰθΰβξςμόζγξ γρΰχδθΰϏο γοάωώμγ ζγχά χϊ γοδσβΠγ

-

Γο ζγχγσσδϏςΰτο χόχδζγξ χγ ζσγχξζά ίςΰηγ εγ

μδξώεΰϏο ζγξ ι γοδσβΠγ εγ γτνιεδΠ- ΔΠογξ ηδδνώρσγβμγχξζό ογ εδώσδΠχγξ ρώ

ΰξ όρΰξδ

γρύθδξδ εγ γογρθι

σώεΰϏο γρό μδβάθδ

δρδοηϏςδξ- ΐξ ΰρΰΠδ

ςδ χδθξζέ γοάθτςι ηδοϊγΠοΰοχγξ ςχΰο ΰσΠκΰοχγhellip

Γρό χξ

ρσύχδ

ρσώξοί ύσδ

χϊ

Ηδτχίσγ

4 ΓτβΰϏςχΰτ ρΰτ δρξζσάχιςγο χγ μδθχίμξγ μίωσξςέμδσγ δζηιθύειζγοηδζάηδ

ηγςξζί

ρτσ

ζγβξί ςδ όθι χιο δρξ

ζσάχδξγ- Μδχά χιο Μδςγσά χι Σόηΰ χι άμΰ

χιο ΩΠΰ ζγξ χιο ίσξϊΰΰξ ϊθόβδ

ζγχγχσύβΰτο

ηάςι ζγθθξίσβδξδ ρδ

σξΰτςΠδ ζγξ γρδξθΰϏο

γζόμγ ζγξ γοεσύρξοδ

κώί ςχΰ Μγσγεύογ

ςχΰ Μγσζόρΰτθΰ ςχΰτ

Εσγζΰμγζδηόοδ ‒ Λγ

στμρόμρι ζγξ ςχιο ΪώζΠηγ ςχιο ΞςχξγΠγ ςχιο

ΙθδΠγ ςχιο Ίοησΰ όρΰτδζζδούειζδ ΰθόζθισΰωώσξό- ΓζΰθΰϏειςγο χΰΓθδρΰωύσξ ι Ζδϊγθθΰοξά ζγξ ράθξ ι ΔϏλΰξγ ζγξχίθΰ

ι Εάςΰ

ι ΰρΰΠγ

τρίςχι άοδτ ρσΰιβΰτμίοΰτ λξλθξζέ ζγχγςχσΰϊέ γϊΰϏ ωάειζγο ςχξ

ϊθόβδ 9-111 ίώ

31-111

ςχίμμγχγ ηάςΰτ

ζγξγρδξθέειζγο χσΠγ ωώσξά-Βξγ χΰ είμγ χϊ Εάςΰτ ιηιμΰχξζέ γσωέ ι ρτσΰςλδςχξζέ τρισδςΠγ χΰ ηγςγσωδΠΰ ζγξ ι τρισδςΠγρΰθξχξζέ

ρσΰςχγςΠγ

χΰτ

Ηέμΰτ ζγεύ

ζγξ δούςδξ

δεδθΰοχύο ζγξ χΰρξζΰΠ

ϊΰσδΠ δΠωγο ηξγχτρύςδξ

χξ δοςχάςδξ

ζγξ χΰτ

ϊό

λΰτ χΰτ

βξγ χι δχΰξμόχι

χγ χώο γσμΰηΠώο γσωύο- Ύηι γρό χΰο Μάξΰ ΰ ΤΣΞΚΓ μδ ςωδχξζέ δσύχιςιςχιο Λΰτθέ ζγξ δρξχόρξδ δρξςζίυδξ

λΰτθδτχύο

ίζσΰτδ χΰο ζύηώογ χΰτζξοηϏοΰτ- Ητςχτωύ

ι ζτ

λίσοιςι ζγξ ΰξ γσμόηξΰξ

τρΰτσβΰΠ Ηιμόςξγ

Χάνϊζγξ Ρδσξλάθθΰοχΰ

ζϏσξ

ΰξ Ηίοηξγ

ζγξ Ζγθγϊάχϊγράοχιςγο μδ χΰ βοώςχόχσόρΰ ζάοΰοχγ

δρΠηδξνι

γθγκΰοδΠγ

γτχγσίςζδξγ

ζγξ ϊχιοΰϏ δρξζΰξοώοξγζΰϏ δοχτρώςξγςμΰϏ-Ι ρτσζγβξά ρΰτ νίςργςδςχξ

39 ΓτβΰϏςχΰτ ςχιο

οόχξγ Εάςΰ ίηδξνδ χιο βϏμοξγ χιο γοδράσζδξγ ρΰθξχξζέ

ζγξ χιο γμδχσΰί

ρδξγ χώο τρδτεϏοώο μδχΰο ρξΰ ςζθισό χσόρΰ-χγ ρϏσξογ μίχώργ χϊζγχγςχσΰϊέ

ίηώςγο ζγξ

ηΠοΰτο άοξςι μάωι μδ χΰίσβΰ χϊ ζγχάςλδςϊ ΰξητοάμδξ

χΰτ Ρτσΰςλδςχξ

ζΰϏ ύμγχΰ- Γ

ςιμδξώ

εδΠ όχξ ι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ

δνδθΠςςδχγξ ςδ

ςωδχξζά δτοΰφζί ζγξσξζί

ςτοεέζδ γτνιμίοδ

λσΰ

ωΰρχύςδξ μίωσξ χΰο ΞΰϏ

οξΰ ζγξ ωγμιθόχδσδ εδσ

μΰζσγςΠδ- ΅χςξ γρό χιο

γσωέ χΰτ ίχΰτ μίωσξ χξ

2319132 ΰ γσξεμό ζγξ

χΰ μίβδεΰ χώο ρτσζγβξύο

έχγο ςιμγοχξζά μδξώμίοΰ

ςδ ςωίςι μδ χΰ γοχΠςχΰξωΰρδσςξοό ηξάςχιμγ- ΖγοδΠ

ηδο είθδξ ογ ςζδϊχδΠ χξ εγδΠωδ ςτμλδΠ γο ΰξ ζγξσξζί

ςτοεέζδ χιο Πηξγ ρδσΠΰηΰ

έχγο γοχΠςχΰξωδ μδ γτχί

χώο ργσδθεόοχώο δχύο-ήςχόςΰ ργσά χξ

δτμδοί

ςχδσδ ζγξσξζί

ςτοεέζδ

ι γρΰςχΰθέ χώο Ρτσΰςλδςχύο χι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ δΠογξ ητςζΰθόχδσι γρό ζάεδ άθθι ωσΰοξάηδηΰμίοΰτ όχξ χΰ ρσΰςώρξζό χΰτ ΡτσΰςλδςχξζΰϏύμγχΰ

ηδο γυιϊά μό

οΰο χΰο ζΠοητοΰ γρό χξ

ϊθόβδ γθθά γοχξμδχώρΠκδξ

ζγξ χσδξ γζόμγ ργσγμί

χσΰτ ρΰτ ητςωδσγΠοΰτο

χΰ ίσβΰ χΰτ6Ρσύχΰ6 Χιο τρΰχΠμιςιχΰτ ςζίθΰτ

χϊ ρσόθι

υϊ ίογοχξ χϊ ζγχγςχΰθέ γρό χιο ρθδτσά χϊ

ρΰθξχξζέ ιβδςΠγ

ρΰτ δζ

ϊσάκδχγξ μδ χιο γβοόιςι

χώο δξηξζύο γργξχέςδώοηγςΰρτσόςλδςϊ ηγςΰρσΰςχγςΠγ

τρΰοΰμδϏΰ

οχγ

ίχςξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτ δρξωδξσιςξγζΰϏ ςωδηξγςμΰϏ ςχγ ρθγΠςξγ μξγ

ΰθΰζθισώμίοϊ

Ρΰθξχξζέ ΡσΰςχγςΠγ

ζγξ

δρξρθίΰο ι γρΰςχίσιςιρόσώο γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι μδβξςχΰρΰξδΠ χΰτ

ζξοηϏοΰτ

- Βξγ ργ

σάηδξβμγ γογϊίσΰτμδ όχξςχιο ζγμίοι ίζχγςι ςχγςϏοΰσγ Λγστμρόμρϊ ‒Εσγζΰμγζδηόοώο τρέσωδζγξ γρό μΠγ μξζσΰωώμγχδσέ ςωδηόο ςδ ζάεδ νίϊώχΰΗδϏχδσΰ6 Χξ

δθθδΠυδξ

ςδ

τθξζΰχδωοξζά μίςγ γχΰμξ

ζό δνΰρθξςμό χώο Ρτσΰςλδςχύο χιο ωγμιθέ δχΰξμόχιχγ χώο δογίσξώο μίςώο ξηΠώ

χώο BCMCGCN[

BL34 χιο δο μίςώ γηξγϊγούο ςτμλάςδώο χώομξςεώμίοώο δθξζΰρχίσώο

γρό χι ΟΓΜΓ ρΰϏ ίωδξέηι δρξςιμγοεδΠ μδ δσύχιςι χΰτ ΤΣΞΚΓ ςχι Λΰτθέ-ΧσΠχΰ6 Χιο ρΰθξχξζέ χϊζτλίσοιςϊ ςδ ςωίςι μδχΰ ρσΰςώρξζό χΰτ Ρ--Ρσάβμγχξ ι δρξωδξσιςξγζέγρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

γργξχδΠ ρσώχΠςχώ

ρθισόχιχγ ςδ γοεσύρξοΰ ητογμξζό- Ι δςζδμμίοι ζγξδρξηδξζχξζέ ζγετςχίσιςιδο μίςώ μάθξςχγ γοχξρτσξζέ

ρδσξόηΰτ χϊ ρσό

ςθιυϊ χώο 3411 ςτμλγςξΰϏωώο ρτσΰςλδςχύο μδμξςεΰϏ

ρδΠογ

ι δμμΰ

οέ ςχιο ςζόρξμι ργσάχγςι χϊ χσξωΰχόμιςϊ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

ρΰτ μδξύοδξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχά χΰτ ι άσοιςι δρΠθτςϊ χΰτ ρσΰλθέμγχΰ

ρσόςθιυϊ χώο

94 δρξχτωόοχώο μόοΰ ςχγωγσχξά Ρτσΰςλδςχύο ζγξόωξ μόοΰ γρΰζγθϏρχΰτοχι μδεΰηδτμίοι γρΰητοάμώςι χΰτ ζσγχξζΰϏ μιωγοξςμΰϏ ηγςΰρτσόςλδςϊ ζγξ ρτσΰρσΰςχγςΠγ

ρσΰθδξγΠοΰοχγ

χΰ ίηγϊΰ

βξγ χιο ςτσσΠζοώςι τρισδςξύο ζγξ γσμΰηξΰχέχώοχΰτ Ρ- μδ ςχόωΰ χιο ξηξώ

χξζΰρΰΠιςι χΰμίώο δτεϏοϊ χΰτ-ΐ ΤΣΞΚΓ ρξςχδϏδξ ρώ

ι δμμΰοέ χϊ ζτλίσοιςϊ ςδ ρΰθξχξζί

δρξθΰβί

μδ μΰογηξζό ςχόωΰ χι θΰβξςχξζέ μδΠώςι χΰτ ηιμΰςξΰοΰμξζΰϏ ζόςχΰτ

γργ

νξύοδξ ζάεδ ζΰξοώοξζέ ζγξρδσξλγθθΰοχξζέ γοάβζιζγξ ρσΰχδσγξόχιχγ- ΐξ δρξθΰβί

γτχί

ϊγοδσύοΰτο

χιο γογθβιςΠγ χώο ζτλδσούοχώο ζϏζθώο- ΓνΠκδξ ογςιμδξώεδΠ ώ

ηδΠβμγ χϊ

ζτλδσοιχξζέ γογθβιςΠγ

χΰ βδβΰοό χϊ μι γρόηΰ

ςϊ μίωσξ ςέμδσγ χμέμγχΰ χώο ρόσώο χΰτ ρδσξ

λόιχΰτ +χγμδΠΰτ Μΰθτλξάχι+ ςχγ εϏμγχγ χώο μδβά

θώο ρτσζγβξύο χΰτ 119

ςχιο ΙθδΠγ-ΕϏμγ γτχύο χώο ρΰθξχξζύο δρξθΰβύο δΠογξ ζγξχΰ Ρτσΰςλδςχξζό ύμγ-Χΰ ύμγ δζδΠοΰ ρΰτ ίωδξτυιθέ ζΰξοώοξζέ γρΰηΰωέ μδχσύοχγ

ηδζάηδ

εϏμγχγ ςχΰ λώμό χΰτ ζγεέζΰοχΰ

ζγξ μάθξςχγ δο

ζγξσύ δξσέοϊ ζγξ ςδ ςτοεέζδ

ζγχγλγσάεσώςϊ

χώο μξςεΰθΰβξζύο ζγξ ςτοχγνξΰηΰχξζύο ηξζγξώμάχώο χΰτ ρσΰςώρξζΰϏ-ΐ ΤΣΞΚΓ δμρξςχδϏδχγξ ζγξ χξμά χιο δνγξσδχξζέ

ρσΰςράεδξγ ρΰτ ζγχγλάθθΰτο ΰξ Ρτσΰςλίςχδ

άοησδ ζγξ βτογΠζδ

ςχιο

ρσύχι βσγμμέ χΰτ ρτσό

ςχίζδχγξ ηΠρθγ χΰτ ςχισΠ

κΰοχγ

χΰ ίσβΰ χΰτ μίςγ

ζγξ ίνώ γρό χΰ ζΰξοΰλΰϏθξΰ ςχΰτ

ηϏςζΰθΰτ

ζγξ

σΰϏ χώο μοιμΰοξγζύο

δρξείςδώο ρΰτ τϊΠςχγχγξΰ θγό

γτχέ

χϊ ωύσγ

-

Χγ ςχδθίωι χΰτ ΤΣΞΚΓηδο ϊώχΰβσγϊΠκΰοχγξ ςχγζγμίογ όρώ

ίρσγνγο ςχΰ

ργσδθεόο ρΰθξχξζΰΠ χΰτ ηξζΰμμγχξςμΰϏ βξγχΠ ρξςχδϏδξ ςχιο ΰτςξγςχξζέ γοχξμδχύρξςι χώο ζγχγςχσΰϊύοζγξ ηδο δρξηξύζδξ ογ ησίυδξ ρΰθξχξζά ΰϊίθι δρδοηϏΰοχγ

ςχξ

ζγχγςχσΰϊί

ζγξ ςχιο ητςχτωΠγ χώο ρΰθξχύο γθθά ςτμργσγςχίζδχγξ ςχΰτ

ρτσΰργεδΠ

ζγξ ςχΰτ ϊΰσδΠ

ρσΰςχγ

ςΠγ

χϊ κώέ χϊ ρδσξΰτ

ςΠγ

χώο ρΰθξχύο ζγξ χΰτζσάχΰτ

-

ΗδθχΠΰ χϏρΰτ χώοΛΰτθδτχύο Ηιμέχσι

Χςΰτζγθά Ωγσά

Ζγϊγοχάσι ΜγσΠγ

Ηξγζάζι

ζγξ χάει ΡγογβΰϏθιμδθύο χϊ Δρξχσΰρέ

Δθίβωΰτ ΖΰξοΰλΰτθδτχξζΰϏ ΅σβΰτ ΔΔΖΔ Ηιμόςξγ

Χάνϊ ζγξ Ρσΰ

ςχγςΠγ

χΰτ ΡΰθΠχι ζγξχΰτ Χμέμγχΰ

ώμάχώο

ΓςϊγθδΠγ

χΰτ ΤΣΞΚΓ

ΐξ ητοάacuteδξ χώο Ρτσΰςλδςχύο

ςχιο ρσύχι βσγacuteacuteέ χΰτ ζγεέζΰοχΰ

χΰ ρθγΠςξΰ χϊ ρΰθξχξζέ

δνόσμιςϊ

χΰτ Ζόμμγχΰ

βξγχιο δοιμίσώςι χώο δσβγκΰμίοώο όςΰο γϊΰσάχγ δρΠζγξσγ ζγξ βδοξζόχδσγ ρσΰλθέμγχγ ζγξ χξ

είςδξ χΰτ ΖΖΔ ΰ Εδΰ

ηόςϊ ΖώοςχγοχξοΠηϊμίθΰτ

χΰτ Ρ-Β- χϊ Ζ-Δ-

χΰτ Ζ-Ζ-Δ- ζγξ λΰτθδτχέ

Γbdquo ΕδςςγθΰοΠζϊ εγ δρξςζδϊεδΠ χιο Ργσγςζδτέ21 ΓτβΰϏςχΰτ 132 χι

Εάςΰ χϊ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ζγξ δξηξζόχδσγ χγ ωώσξάΜγσξί

ζγξ Ζγθθξσάωι

ρΰτ δρθέβιςγο γρό χξ ρσόςϊγχδ

ρτσζγβξί

-

Χΰ ρσόβσγμμγ χϊ ρδσξΰηδΠγ

ίωδξ ώ

δνέ6

-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχι ζάθγ Μγσξί ςχιο ζγϊδχίσξγ χΰτ

Ξώάοοΰτ5-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχιο ρθγχδΠγ Ζγθθξσάωϊ

ΡδσξΰηδΠγ Ε- ΖώοςχγοχξοΠηι

ςδ Μγσξί ζγξ Ζγθθξσάωι

ΜγϏσΰ χΰ acuteίθθΰο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 916

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ gt

Δνιβύ ζγξ Πςώ

ηξηάςζώ

ζγχξχΠ βξγ χιο ΰσεέ βσγϊέ μγ

Χΰτ Βξάοοι Μόοξΰτ

Σώμξό

έ Σώμιό

ΣώμξΰςϏοι έ ΣώμιΰςϏοι8 Γρό χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil ρσΰέθεγο χγ laquoΣώμξό

‒ Σώ

μξΰςϏοιcedil- Ρσόζδξχγξ βξγ ςτμρσΰϊΰσά χΰτ ‒γξΰ ηδ ‒ξΰ- Ι βσγϊέ μδ ‒ι ηδο δτςχγεδΠ- ΅ωώ ρΰθθί

ϊΰ

σί βσάυδξ βξγ χΰ ϊώοιχξζό ϊγξοόμδοΰ ρΰτ θίβδχγξ

ςτοΠκιςι ξηΠώ

βξγ χΰ ζγζΰβσγμμίοΰ laquoΡγθιόcedil μδ ‒ι Ζάρΰχδ ίογ

Βάθθΰ

ζγθΰζγΠσξγκδ ςχΰ laquoQcle`cedil

Ράθωΰ- ΅χςξ μΰτ ―θδβδ γϊΰϏ ίχςξ χΰ ηξάλγκδ-ΔζδΠοΰ χΰ ‒e χΰ οόμξκδ ώ

‒e ωξ- Νγογβσάϊώ ράθξ

ζάρΰξγ ργσγηδΠβμγχγ6 Ι laquoμιθίγcedil ίβξοδ laquoμιθξάcedil ιlaquoδθγΠγcedil ίβξοδ laquoδθξάcedil χΰ laquoηΠζγξΰcedil ίβξοδ laquoηΠζξΰcedil ιlaquoβδοδάcedil ίβξοδ laquoβδοξάcedil ζχθ- ΅χςξ ζγξ χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil

ίβξοδ laquoΣώμξόcedil- Χΰ θΰξρόο ρΰχί ρξγ laquoΡγθιόcedil μδ

‒ι ρΰχί ρξγ laquoΣώμιόcedil μδ ‒ι- ζδϊεδΠχδ χιο

laquoΣώμξΰςϏοιcedil χΰτ Β- ΣΠχςΰτ ογ χιο βσάϊγμδ μδ ‒ιΕίθώ ογ ςιμδξύςώ όχξ ΰ Β- ΰτσέ

ΰ μδβγθϏχδσΰ

ςΰϊόχδσΰ ςγχξσξζόχδσΰ

ζχθ ρΰξιχέ

μγ

3542

3gt3gt ίλβγκδ μΠγ δϊιμδσΠηγ μδ χΰο χΠχθΰ laquoΣώμιόcedil

μδ ‒ι- Μΰτ ―σωδχγξ ογ ρξςχδϏώ όχξ ίχςξ μάθθΰο ςγχΠσξκδ ζάρΰξΰτ ργθξΰμΰηΠχξζΰτ

γεδσάρδτχΰτ

γσ

ωγξΰμγοδΠ ρΰτ έεδθγο θ-ω- χγ laquoβξΰτλγσθάζξγcedil ογ

χγ θίμδ laquoζσδγχΰςϊγξσΠηξγcedil ζγξ χγ laquoμγζγσόοξγcedil ογχγ θίμδ laquoςζώθιζΠηγ

cedil-

Εγ ςτοδωΠςώ

Ίθθι μξγ laquoρδσΠδσβιcedil ϊώχξά

νίςργςδ ωεδ ςδ

ΰσδξοέ ζγξ ηϏςλγχι ρδσξΰωέ χΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

- Γρό

μόοι χϊ ηδο ϊγΠοδχγξ ρξεγοόο ογ νδζΠοιςδ- Μάθθΰο ζάρΰξΰξ γοδβζίϊγθΰξχιο ίλγθγο βξγ ογχγΑςΰτο χγ ζΰράηξγχΰτ

hellip

ΔνγϊγοΠςχιζγοgt-111-111 δτσύ

χΰτ ΧγμδΠΰτ Μΰθτ

λξάχι Ύχγο ωσέμγχγ ρΰτ ρσΰΰσξκόχγοβξγ χιο γογζΰϏϊξςι χώο ρτσόρθιζχώο χϊ Ρδθΰρΰοοέςΰτ ζγξ χγ ΰρΰΠγρΰχί ηδο ίϊχγςγοςχΰτ

ηξζγξΰϏωΰτ

-

Χγ laquoδνγϊάοξςγοcedil χγςτοδχγξσάζξγ Ργργοησίΰτ ‒ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτhellip

Χΰ δνώϊσδοξζό δΠογξ ρώ

χγ

ωσέμγχγ γτχά ηδορσΰδσωόχγο γρόχγ ζσγχξζά χγμδΠγγθθά γρό ρσΰςϊΰσί

ϊΰσίώο ζγξ ρΰ

θξχύο- ΡΠςχδτγο ΰξγϊδθδΠ ρώ

ίχςξ

εγ λΰιεΰϏςγο χΰτ

ς τ ο γ ο ε σ ύ ρ ΰ τ

χΰτ

hellip

Θΰξρόο χιο δρόμδοι ϊΰσά ρΰτ

εγ γζΰϏςδχδ βξγ ςτβζίοχσώςι ωσιμάχώο μδ ςζΰρό χιοδοΠςωτςι ρθιβίοχώο ρΰθξχύο ζσγχάχδ μξζσό ζγθάεξ-ΖγθϏχδσγ ογ ηύςδχδ χιο λΰέεδξά ςγ

ζγχδτεδΠγο ςδ γτχΰϏ

ρΰτ χιο ίωΰτο

γοάβζι ργσά ςδlaquoϊΰσδΠ

cedil ρΰτ ρσΰ

ςϊίσΰοχγξ ογ ζάοΰτο χΰο ηξγωδξσξςχέhellip

ΐρ δ σξϊδ σδ ξάσωϊ Ίσϊ Βξγο

ογζΠηϊ ηξγλδλγξύοδξ ρώ

ηδο ρσόζδξ

χγξ ογ γρδοχγωεΰϏογρό χΰ ΔΡΓ ίσβγχΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

-

Χΰ ςιμδξύοΰτμδ βξγμδθθΰοχξζέ ωσέςιhellip

Γο ζάχξ ράδξςχσγλά ζγξ μδΠ

οΰτο δζχό

ΔΡΓζάρΰξγ ίσβγ ογ νίσΰτμδ ρΰξΰ

ίηξοδ

ηξγλδλγξύςδξ ζγξ

ρΰξγ έχγο ι λγσϏχιχά χΰτ

- Ηξόχξ γρό

laquoηδςμδϏςδξcedil ζγξ ηξ

γλδλγξύςδξ ίωΰτμδ

ωΰσχάςδξhellip-

Χγ βσγϊδΠγ ζγξ χξ

γρΰεέζδ χΰτ Δεδθΰ

οχξζΰϏ ηξζχϏΰτ +ΙθξγζχΠ

+ ηξίσσινγο άβοώςχΰξ

ρσΰωεί- Ρσΰζάθδςγο

ζγχγςχσΰϊί ςδ δοηϏμγχγ

ζγξ άθθγ ζγξ ίςργςγο χκάμξγ ζγξ ρόσχδ

- Ι γςχτοΰ

μΠγ ίςρδτςδ άμδςγ μδχάχιο ζθέςι μγ

ζγξ ηξδσδτ

οά χΰ βδβΰοό- Χιο δτωγ

σξςχΰϏμδ- Χξ δρόμδοδ

ιμίσδ εγ νδζξοέςΰτμδ μδ

χΰτ δεδθΰοχί

μγ

χιο

γρΰζγχάςχγςι χώο κιμξύο-ΐξ όρΰξδ

γοχξνΰόχιχδ

χΰ

ηιθύςγμδ ζγξ ςχΰ ργσδθεόο ηδο μγ

ρχΰΰϏο

ΔμδΠ ςτοδωΠκΰτμδ γρδσΠ

ςργςχΰξ χΰ ίσβΰ ρΰτ γογθάλγμδ

Βξγ χΰ +ΙΘΞΓΖΧΞ+Βξάοοϊ χσΰτμρΰϏθϊ

ρσόδησΰ

Ηξίσσινγο χγ βσγϊδΠγ χΰτ ηξζχϏΰτ laquoΙθξγζχΠ

cedil

Μξγ γζόμι ςιμγοχξζέ δεδθΰοχξζέ ρσώχΰλΰτθΠγ

γοίθγλδ ρσόςϊγχγ ΰβοώςχό

ςδ όθΰτ

μγ

χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠηϊ- Χιο ρδσγςμίοι Ζτσξγζέ μδχά χΰ ρίσγ

χΰτ

ργκγσξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

ζγεάσξςδ χγ

ςζΰτρΠηξγ ρΰτ άϊιςγορΠςώ χΰτ

όςΰξ ρίσγ

ςγο γρό χΰο ωύσΰ ηξδτζΰθϏοΰοχγ

ίχςξ χγ ςτ

οδσβδΠγ ζγεγσξςμΰϏ χΰτ

ηέμΰτ ΡγββγΠΰτ ρΰτλσίειζγο δζδΠ χιο δρόμδοι ιμίσγ-Ωγσγζχισξςχξζό δΠογξ χΰβδβΰοό

ρώ

ΰ ζ- Δμμγ

οΰτιθΠηϊ δσβάςχιζδ όθΰχΰ λσάητ χϊ Ζτσξγζέ

βξγ

ογ ςτμμγκίυδξ χΰο ωύσΰχΰτ θξμγοξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

-ΐ χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠ

ηϊ γςωΰθδΠχγξ μδ χΰο ζγεγσξςμό χώο γζχύο γρόχΰ 3gt53 ΔΠογξ ρΰθτλσγλδτμίοΰ

δού ίωδξ ςύςδξ

ζγξ ητΰ ργξηάζξγ γρό ϊώχξά- Ργσάθθιθγ ίωδξ γογρχϏνδξ δοιμδσώχξζέ ησάςιςχγ ςωΰθδΠγ χϊ Ζγλάθγ

ςτμμδχδΠωδ ώ

δεδθΰοχέ

ςχιο ηξγοΰμέ δοιμδσώχξζΰϏ τθξζΰϏ ςχΰ Hcvclc Cnr Rdc Re`w- Όθδ

ΰξ ρσώχΰλΰτθΠδ

ρΰτ ίωδξ ράσδξ μίωσξ ςέμδσγ δΠογξ άνξδ

δργΠοΰτ

γθθά ητςχτωύ

όρώ

ζγξΰ Πηξΰ

θίδξ ηδο γζΰθΰτ

εΰϏο ρΰθθΰΠ χΰ ργσάηδξβμά χΰτ-

Ζγεάσξςδ χγ ςζΰτρΠηξγγρό χΰ ργκάσξ χϊ ΙσγζθδΠχςγ

laquoΗΠωχτcedil ρσΰςχγςΠγ

χΰτ τρόηξζΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ8

ΐΡσόδησΰ

χΰτ Ζόμμγχΰ

laquoΟίγ ΜΔΣΓcedil

Ωσέςχΰ

Κύϊ μδ γϊΰσμέ χιο Γσξεμ- 92ΧσΰρΰθΰβΠγ βξγ χΰ ςχγχξςχξζό γρόσσιχΰ

ρΰτ ζγχίεδςδ ςχι Λΰτθέ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ίζγοδχιο γζόθΰτει ηέθώςι6laquoΐξ λΰτθδτχί

χΰτ Ζόμμγχΰ

Οίγ ΜΔΣΓ ζζ- Ζΰτ

σάζΰ ζγξ χγτσΰβξάοοϊ ζγχίεδςγο γρό χΰο ΞΰϏ

οξΰ δσύχιςι ρσΰ χΰο Τρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο κι

χύοχγ

δνιβέςδξ βξγ χιο γρόϊγςι χϊ ΔΘΧΓΧ ογ

ηξγοδΠμδξ ηέθώςι γρΰσσέχΰτ ρΰτ τρΰωσίώοδ χΰτ

τργθθέθΰτ ογ μιο ζγχγείχΰτο ςχΰξωδΠγ γζόμγ ζγξ

δούρξΰο χώο ηξζγςχξζύο έ ϊΰσΰθΰβξζύο γσωύο-χιο γράοχιςι ρΰτ τρΰβσάϊδξ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ΰ

ζ- ΒδώσβΠΰτ ξςωτσΠκδχγξ όχξ ζγθϏρχδχγξ ρθέσώ

γρόχΰο χγχξςχξζό Οόμΰ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ 252131βξγ χιο ρθέσι ρσΰςχγςΠγ χΰτ laquoγρΰσσέχΰτcedil χώο

ςχΰξωδΠώο ρΰτ δρξετμδΠ ηξγζγύ

ΰ δρξζδϊγθέ χϊΔΘΧΓΧ ζ- ΒδώσβΠΰτ-

Μρσΰςχά ςχιο ζγχάσσδτςι χϊ δρξωδξσιμγχΰθΰβΠγ

χΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ςρδϏηδξ ογτϊάοδξ οίΰ ηΠωχτ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ δζθδζχΰϏ χΰτ ζ-

ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ ζγξ ογ ρδσάςδξ οϏωχγ χσΰρΰθΰβΠγ ρΰτ εγ χΰο ζγεξςχά ργοχΰηϏογμΰ ζτσΠγσωΰ ζγξτρδσάοώ ΰρΰξγςηέρΰχδ ηξζγςχξζέ

έ ϊΰσΰθΰβξζέ

δνΰτςΠγ

-Ηδο ηξγχισύ ζγμΠγ γμϊξλΰθΠγ βξγ χιο ξζγοόχιχγ χϊ Γοδνάσχιχϊ ΗξζγξΰςϏοϊ ογ γργοχέςδξ ιωισά ςχξ

ρσΰςλΰθί χΰτ ζ- χΰτσοάσγ όρώ

ίρσγνδ έηι ΰ

Ηξζιβΰσξζό Ϗθθΰβΰ

χϊ Γεέογ

-

Γογσώχξίμγξ όμώ

βξγ ρόςΰ γζόμγ εγ γοίωΰοχγξχξ ρσΰςλΰθί

χΰτ άθθΰχδ ξςωτσΰϏ ςτμλΰϏθΰτ χΰτ

ςτςχέμγχΰ ιμΠχι ΰξ Πηξΰξ ΰξ λΰτθδτχί

χϊ ΟΗ-cedil-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1016

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 31

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΩγχκιηιμιχσΠΰτ Η- Δτάββδθΰϋ

Δξηξζό Ροδτμΰοΰθόβΰ

ΩΓΡ ‒ Λσΰβωξζό άςεμγΗξγχγσγωί

Ϗροΰτ ‒ ΓθθδσβΠδ

ρξσΰμίχσιςι ‒ Θΰξμύνδξ

γογροδτςχξζΰϏ

Ϊξθδθθέοώο 33 ‒ ΖΓΛΓΘ Γ

Χιθ- 431 52555 ‒ Ζξο- gt74 4gt9114

Η Δ Ω Δ Χ Γ Ξ Ζ Γ Ε Ι Μ Δ Σ Ξ Ο Δ

Μ Δ Σ Γ Ο Χ Δ Λ ΐ Τ

bull ΤΖΔΤΔ ΗΞΓΖΐΡΙ ΣΐΩΓΘΙΧΐΤ BQCQ

bull ΜΔΒΓΘΙ βζάμγ Δχΰξμΰργσάηΰχδ ςτςζδτί

bull Ζάθτυι γρό όθγ χγ χγμδΠγ

ΥΤΩΞΓΧΣΞΖΙ ‒ ΒΙΣΞΓΧΣΞΖΙ ΖΘΞΟΞΖΙ

ODGNRL ΟΐΙΘΔΤΧΞΖΙ ΖΓΛΓΘΓ Γ-Δ-

Δνγχΰμξζδτμίοι ρδσΠεγθυιβξγ ζάεδ νδωώσξςχό γςεδοέ

Τυιθύο δρξςχιμΰοξζύο ρσΰηξγβσγϊύο ϊγξσξζέ υτωΰεδσγρδτχξζέ ζγξ ϊγσμγζδτχξζέ γβώβέ

Οδτσώςξζί ηξγχγσγωί

άβωΰ

ϊΰλΠδ

γψροΠγ

υτωγογβζγςχξζί δμμΰοί

ηξγχγσγωί

μδχγχσΰρέ

τογξςειμγχξζί ηξγχγσγωί

Ζγχάεθξυι Ηξρΰθξζί

ηξγχγσγωί

Ηξγχγσγωί ςΠχξςϊ Οδτσξζέ ΓοΰσδνΠγ

Υτωύςδξ ΐνίγ υτωώχξζά δρδξςόηξγ Ωσόοξδ

υτ

ωύςδξ

Δνγσχέςδξ Γθζΰόθ Ογσζώχξζί

ΰτςΠδ

Χκόβΰ

ΐσβγοξζά ΥτωΰςϏοησΰμγ Ηξγχγσγωί

ρσΰςώρξζόχιχγ

Δρξςχ ιμΰοξζό

Ηξδτετοχέ

Ησ- ΟΞΖΐΘΓΐ Ϊ- ΩΣΙΧΞΗΙ

ΥΤΩΞΓΧΣΐ ΥΤΩΓΟΓΘΤΧΙ

Χ- ΔΡΞΜΔΘΙΧΙ ΟΐΐΖΐΜΔΞήΟ

Χΐ ΡΓΣΞΞ ‒ ΒΓΘΘΞΓ

Χιθ6 4gt1 3333

nmj`Adldjtedrncblnmnb-ir www- dldjtedrncblnmnb-ir

ΤρδσςϏβωσΰοδ γοεσώρΰζδοχσξζί

δβζγχγςχάςδξ

ΤΜΛΔΛΘΙΜΔΟΙ ΜΔ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

ΔθδτεδσΠγ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ

ΘΰβΰεδσγρδϏχσξγΜίθΰ

χΰτ ΡγοδθθιοΠΰτ τθθόβΰτ Θΰβΰρδηξζύο

Μίθΰ

χΰτ ΛσδχγοξζΰϏ ΛγςξθξζΰϏ ΖΰθδβΠΰτ Θΰβΰεδσγρδτχύο

ΔξηξζδτεδΠςγ ςχΰο ΐσβγοξςμό Ρσώχΰλάεμξγ

ΡδσΠεγθυϊ χΰτ Irddmwnbe ςχΰ ΘΰοηΠοΰ

ΔμρδξσΠγ ςχΰτ χΰμδΠ

6 γογρχτνξγζέ ‒ υτωΰζξοιχξζέ ζγετςχίσιςι οΰιχξζέ

τςχίσις ι γτχξ ςμό μ γειςξγζ ί ητς ζΰθΠδ

ηξγχγσγ ωέ δθθ δξμμγχ ξζέ

ρσ ΰςΰωέ

τρδσζξο ιχξζόχιχ γ δβζδ ϊγθξζέ ργσάθτς ι ςχΰ μγχξζέ θδζχξ ζέ ητς ρσγνΠγ

ΗΔΖΧΓ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

Δεοάσωΰτ ΜγζγσΠΰτ 39 47 12 Ζγλάθγ

Χιθ- 431 2 24 Ζξο- gt2 294gt39 Δocnl6 rncPpcpAe`tocnl-b`o

ήΧΙΣΞΐΤ ΓΕ- ΞήΓΟΟΙ OG ORb Σe-G

Ροδτμΰοΰθόβΰ

‒ Ϊτμγχξΰθόβΰ

Ηξηάζχώσ Ξγχσξζέ

ωΰθέ

ΗιμΰζσξχδΠΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Εσάζϊ

Ocstdr laquoBlnmnbcl Qecrocb`l`iy cmg Wedrcpdutnbscedil

Θδξχΰτσβξζό

ίθδβωΰ

γογροδτςχξζΰϏ Θΰξμύνδξ γογροδτςχξζΰϏ

Γρΰϊσγζχξζί

οόςΰξ Γςεμγ ΩΓΡ Γθθδσβξζά χδςχ Ηξάμδςδ

ροδτμΰοΰράεδξδ

Οΰςέμγχγ τρδκώζόχγ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

ΞγχσδΠΰ6 Μιχσΰρόθδώ

4Β 3ΰ

όσΰϊΰ

Χιθ6 431 ‒ 1311docnl6 incs`tnrn`uAyce``-ir

Δρξςζίυδξ ζγχbdquo ΰΠζΰο ‒ δρδΠβΰοχγ χιθ6 gt77 ‒ 77gt91

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1116

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 33

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΧΚΐΘΞΗΙ ΩΣΙΧΐ

ΔΞΗΞΖΐ ΡΟΔΤΜΐΟΐΘΐΒΐ

ΪΤΜΓΧΞΐΘΐΒΐ

ρξσΰμίχσιςι Γθθδσβξζό λσΰβωξζό άςεμγ Θΰξμύνδξ

‒ γογρζΰϏ ‒ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

Μδθίχι Ϗροΰτ Γρΰϊσγζχξζί οόςΰξ

ροδτμόοώο ‒ ΓθθδσβΠδ

τμλάςδξ μδ χγμδΠγ

Λδοξκίθΰτ Β 4ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ Χιθ-6 431 3 14Ζξο-6 gt2 gt3 139

ΓΜΡΟΧΓΘΓ ΜήΩΓΜΔΧ

Ρθγςχξζό ‒ Γξςειχξζό

ΩδξσΰϏσβΰ

Δσ- χγτσΰϏ 71 ιμξόσΰϊΰ

‒ Ζγλάθγ

Χιθ- 431gt34 ΰξζΠγ

431137

ζξο- gt977gt13

ΗΞΓΒΟήΧΞΖΐ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ

ΤΜΛΐΤΘΔΤΧΞΖΐ

ΥΤΩΐΘΐΒΞΖΐ ΖΔΟΧΣΐ

ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΓΜΓΣΓ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ ΥΤΩΐΘΐΒΐ

Δνδξηξζδτμίοΰ ςδ ργξηξά ςωΰθξζέ

ιθξζΠγ

μδ6

bull Μγειςξγζί ητςζΰθΠδ

ΗτςθδνΠγ

bull Ρσΰλθέμγχγ ςτμρδσξϊΰσά

ΪξθΠρρΰτ 3ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ

χιθ- 431 2124 ζξο- gt11gt

ΡΓΣΔΩΐΟΧΓΞ ΖΓΞ ΤΟΔΗΣΞΔ ΖΓΧ) ΐΞΖΐΟ

39621

3611

ΪΓΣΜΓΖΔΞΓ

ΘΔΛΔΟΧΙ Ω-

4gt21 231 4gt21 21gt

ΔΪΙΜΔΣΞΔ ΟΐΧΞΓ ΖΓΞ ΗΤΧΞΖΙ ΕΓΐΤ

ΘΞΜΔΟΓ ΕΓΐΤ

ΖΓΛΓΘΓ

ΩΣΤΐΤΡΐΘΙ

ΔΪΙΜΔΣΔΤΐΟΧΓ ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΐΟΧΓΪΓΣΜΓΖΔΞΓ ΔΘΔΤΕΔΣΐΤΡΐΘΙ

ΟΞΚΓΜΙ ΓΟΓΧΓΞΓ

Ε- ΪξθΰεδΠηι

ΜδσγσωΠγ

Χιθ-21gt

ΒΖΓΒΖΐ

ΞήΓΟΟΙ

ΤΣΐΤ 3

ΪΓΒΔΞΓΜΓΐΤΧΙ

43152191

ΔΪΙΜΔΣΔΤΔΞ

ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΔΞ

ΖΐΟΗΓΖΐΤ

ΐΪΞΓ

ΡΔΣΗΞΖΓ 7

ΓΒΞΐ ΒΔήΣΒΞΐ

4315247

ΧκξλδθδζΠηι ζγξ Λδοξκίθΰτ βώοΠγ

Ζξο- gt95gt7159gt

ΧΙΘ-ΪΓΣΜΓΖΔΞΐΤ 4gt1gt1

ΧΙΘ-ΐΞΖΞΓ 4gt12775

ΧΙΘ-ΖΞΟΙΧΐ gt44351323

ΖήΟΧΓΟΧΞΟΞΗΙ ΓΟΗΣΔΓΖΓΘΓΖΓΘΘΞΣΓΩΙ 4gt21gt391 4gt21gt39gt1

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1216

ΡήΘΔΞΧΓΞ ζγξοΰϏσβξΰ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 325 χ-μ- μδ ργοΰσγμξζέ είγ ςχΰο Ίβξΰ Θΰτζάμδ γτχόοΰμι είσμγοςι χκάζξ ζγξ ζΰτκΠογ μδ δοχΰξωξςμίοδ ιθδζχσξζί

ςτςζδτί

- Χξμέ

11-111 δτσύ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt144993

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ 3211 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Οίγ

Ρδσάμΰτ

ΰθόζθισΰ έ μρΰσδΠ ογ ζγχγχμιεδΠ ςδ άσχξγ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμγ ΰξζόρδηγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt25227243

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ άσχξΰ ζγξΰξζΰηΰμέςξμΰ ςχι Ο- Ρίσγμΰgt7 χμ ςδ γρόςχγςι 31 μίχσώο γρό χι εάθγςςγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt921gt94

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΖΔΣΗΐΪΐΣΐ

ΔΡΞΩΔΞΣΙΙ ΔΞΗήΟ ΕΔΣ

ΜΓΟΙ ΐΜΡΔ ΝΤΘΐΤ

QDLLDW ΘΔΛΙΧΔ ΧΚΓΖΞΓ

ΜΔ ΔΟΧΐΟΙ ΡΓΣΐΤΞΓ 5gt

ΩΣΐΟήΟ Χΐ ΟΐΜΐ ΖΓΛΓ

ΘΓ ΗΞΓΕΔΧΔΞ ΜΔΒΓΘΐ ΡΔ

ΘΓΧΐΘΐΒΞΐ-

ΡθισΰϊΰσΠδ gt79 77271

ζγξ gtgt 237gt7

ΡήΘΔΞΧΓΞ βι 3-11 χμ ςχΰο Γμτβηγθδύογ Ζγλάθγ

ςχι

είςι Γμρίθξγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2717575

ΡήΘΔΞΧΓΞ ίζχγςι 4 ςχσίμμγχγ άσχξΰ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμΰηΠρθγ ςχγ Θγςρόθΰτχσγ βξγΔΡΔΟΗΤΧΞΖΐ ΖΐΡΐ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt74225

ΡήΘΔΞΧΓΞ ξςόβδξΰ ηξγμίσξςμγ54 χ-μ- μδ ζδοχσξζέ είσμγοςιζγξ τρΰηΰωέ βξγ εδσμάςχσγ μδμδβάθι γτθέ ζγξ γρΰειζδτχξζΰϏ

ωύσΰτ

ηΠρθγ ςδ ηιμΰχξζό

ςωΰθδΠΰ ζγξ ςΰϏρδσ μάσζδχ- Χξμέ2gt-111 δτσύ γηξγρσγβμάχδτχι-ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt22gt357

Ράσξ

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

3 ΜΰοΰζγχΰξζΠγ 71 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ςδ ηξγμρδσί

ΰξζόρδηΰ 31 χμ ζγξ γρόςχγςι

241μ γρό χιο εάθγςςγ ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ίογ τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ μδβά

θι γτθέ μδ ζΰξοόωσιςχΰτ ωύσΰτ

- Ι ζγχΰξζΠγ λσΠ

ςζδχγξ μίςγ ςδ μδβάθΰ ΰξζξςμό ΰ όρΰξΰ ηξγείχδξ

ρΰθθΰϏ ζΰξοόωσιςχΰτ

ωύσΰτ

ζγξ ξηξώχξζό λξΰ

θΰβξζό ζγεγσξςμό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6 233gt31139-ΧΞΜΙ6 5-111 euro

Ζχέμγ 511 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγοϊ ρδσξϊσγβμίοΰ ζγξ ςδ γρόςχγςι 741 μίχσώο γρό χιοεάθγςςγ μδ ΰΠζιμγ 93 χμ χΰ ζχΠςμγ ίωδξ τροΰηώμάχξγ μράοξΰ ζγξ ςγθΰζΰτκΠογ λσΠςζδχγξ ςχΰςχάηξΰ χΰτ ςΰτλά- Ζώη- γζξοέχΰτ6 233gt31135-WNOE6 7-111euro

2 Γβσΰχδμάωξΰ 7223 χμ- ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ζγξ ςδ γρόςχγςι 41 μ- γρό χιο εάθγςςγ- Χΰγβσΰχδμάωξΰ δΠογξ γμϊξεδγχσξζό ζγξ λσΠςζδχγξ ςδμξγ ρθγβξά ρΰτ λθίρδξ ςχΰο ζόθρΰ ΐσϊγοΰϏ- Ζώη-γζξοέχΰτ6233gt311331 WNOE6 4111euro

7 Ηξγμρδσέ

βζγσςΰοξίσγ 3ΰτ ΰσόϊΰτ 27 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ργσγθΠγ

ΐϊστοΠΰτ ΧΰϏκθγ ρΰτ

γρΰχδθδΠχγξ γρό δοξγΠΰ ωύσΰ ςγθόοξζΰτκΠογ 3

τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- Ηξγείχδξ μδβάθγ μργθζόοξγ δβζγχάςχγςι βξγ γτχόοΰμι είσμγοςι ζγθΰσξϊίσ ζγξ ζθδξςχό ωύσΰ ςχάεμδτςϊ- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311231- WNOE6 2-111euro

4 Ηξγμίσξςμγ ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστ

οΠΰτ ΧΰϏκθγ 2χ-μ ζγεγσά μδ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ δτσϏωώσι ςγθΰοΰζΰτκΠογ ζγξ άοδχΰ μράοξΰςδ ΰξζΰηΰμέ μδ χσΠγ μόοΰ ηξγμδσΠςμγχγ- Ηξγείχδξζθξμγχξςχξζό γχΰμξζέ είσμγοςι ζδοχσξζέ ζδσγΠγγρΰσσΰϊιχέσγ

μρόξθδσ ζγξ ργσζξοβζ- Ζώη- γζξ

οέχΰτ6233gt3112339- WNOE6 47-111euro

Χσξύσΰϊι μδκΰοίχγ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ 1 μδχσά γρό χιο εάθγςςγ 314χ-μ- ζγεγσά δζ χώο ΰρΰΠώο χγ 24χ-μ- δΠογξ ζθδξςχό

ωύ

σΰ ςχάεμδτςϊ- Ηξγείχδξ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ

ίογ μδβάθΰ μράοξΰ ζγξ ίογ άοδχΰ wb ςγθΰοΰζΰτκΠογ 24χ-μ μδ χκάζξ ζγξ μδβάθδ λδσάοχδ

μδ μράσ

μρδζξΰτ ζγξ είγ ςχιο εάθγςςγ- Τράσωδξ δβζγχάςχγςι βξγ γχΰμξζέ είσμγοςι cb ρθτοχέσξΰ σΰϏωώο ηΰστϊΰσξζέ ζδσγΠγ ζγξ ιθξγζό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311233- WNOE6 57-111euro

9 Βζγσςΰοξίσγ 25 χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ μόθξ

71 μίχσγ γρό χιο εάθγςςγ ι ΰρΰΠγ

ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ζσδλγχΰζάμγσγ μδ οχΰτθάρδ

μράοξΰ χκάζξ ζθξμγχξςχξζό ζΰτϊύμγχγ γθΰτ

μξοΠΰτ μδ ςέχδ εδσμΰςΠϊώογ χίοχδ

ζγξ ηϏΰ μδ

βάθδ λδσάοχδ

ρΰτ ι μΠγ ίωδξ ζγχγρθιζχξζέ είγ

ςχιο εάθγςςγ- Ζώη- γζξοέχΰτ6233gt311714-WNOE671-111euro

5 Ηξγμίσξςμγ χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ ςδ γρόςχγςι μόθξ

34 μίχσώο γρό χιο εά

θγςςγ- Χΰ ηξγμίσξςμγ ηξγείχδξ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠ ογ ρΰτ ΰηιβδΠ ςδ βώοξγζέ λδσάοχγ μδ ζγχγρθιζχξζέ είγ ςχιο εάθγςςγ ητΰ ζσδλγχΰζάμγσδ

ζγξ ίογ

μδβάθΰ μράοξΰ- Ηξγείχδξ δρΠςϊ χκάζξ ζθξμγχξςχξζόχίοχδ

ζγξ ίχΰξμι δβζγχάςχγςι βξγ ζγθΰσξϊίσ- Ζώη-

Γζξοέχΰτ6 233gt31171- WNOE6 331-111euro

gt ΡώθδΠχγξ δρξωδΠσιςι ζγϊδ ‒ υιχΰρώθδΠΰτ ςχιο Οίγ Ρίσγμΰ δο θδξχΰτσβΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ μδ ωγμιθό δοΰΠζξΰ ςδ δνγξσδχξζέ χΰρΰεδςΠγ ςχι Οίγ Ρίσγμΰ ‒ Ζγλάθγ

- ΔΠογξ ρθέσώ

δνΰ

ρθξςμίοΰ μδ δνγςϊγθξςμίοΰ ρδθγχΰθόβξΰ ζγξ ητ ογχόχιχγ θδξχΰτσβΠγ

όθΰ χΰ ωσόοΰ- ΐ δςώχδσξζό

ωύσΰ δΠογξ 311 χ-μ- δού ΰ δνώχδσξζό

ίωδξ οόμξμγ

ηξγμΰσϊώεδΠ ςδ ζξόςζξ 94 χ-μ- Δρξρθίΰο τράσωδξι ητογχόχιχγ δζμδχάθθδτςϊ χϊ ργσγθΠγ

μρσΰ

ςχά γρό χΰ ζγχάςχιμγ- Ι δρξωδΠσιςι γρΰχδθδΠ ρΰξΰχξζέ δργββδθμγχξζέ δρίοητςι- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt3113 WNOE 95-411euro

ΡώθδΠχγξ ΰξζόρδηΰ ςχξ ΖσιοΠ

ηδ 91 χ-μ- ΡθισΰϊΰσΠδ

ςχΰ

gt5gt573

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι άηδξγΡΣΐΡΐ έ γοχγθθάςςδχγξμδ ηξγμίσξςμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2gt713gtgt ζγξ

431529192

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι χγλίσογ

ςχι Ο- Ρίσγμΰ μδ δνγ

ςϊγθξςμίοι ρδθγχδΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ ράοώ ςχιοάμμΰ- Ηδωόμγςχδ μόοΰ ςΰλγσί

ρσΰχάςδξ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt259gt25

ΖΤΣΞΓ μδ άρχγξςχι βούςιχϊ Λΰτθβγσξζέ

βθύςςγ

κιχά δσβγςΠγ μδ γοχξζδΠοδοΰ χιο ςτοδσβγςΠγ μδ δρξωδξσέςδξ

χϊ ΛΰτθβγσΠγ

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt7442571

ΡΓΣΓΗΞΗΐΟΧΓΞ μγεέμγχγ Βγθθξζέ

βθύςςγ

ςδ

ρΰθϏ ρσΰςξχί χξμί

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt915492gt

ΧΔΩΟΞΖΐ μδ ηΠρθώμγ ΰηιβέςδώ

γτχΰζξοέχΰτ ζγξ μΰχΰςξ

ζθίχγ

27 δχύο κιχάδξ ΰρΰξγηέρΰχδ δσβγςΠγ- ΒοώσΠκδξ χιογββθξζέ βθύςςγ- Δρξςζδτάκδξ ζΰμρξΰϏχδσ WZ δζχτρώχί ζγξ χγμδξγζί

μιωγοί

- Χιθ6

431 214gt ζγξ gt532gt5443-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ητάσξ μδσξζύ

δρξρθώμίοΰ Τυιθάοχΰτ 31 ΰ

όσΰϊΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ- 431

142 ζγξ gt9449gt719

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 377 χ-μ- ςδ οδΰζθγςξζέ ΰξζΰηΰμέ μδ γοδνάσχιχι είσμγοςι ζγξ δΠςΰηΰ ΰϊΰζθίΰτ

5

Γβ- Βξάοοϊ ‒ ΡΰχγμΰϏηξγ- Χιθ-431 52447gt gt7799592

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βξγ ϊΰξχιχί

ςχιο Γεέογ ηξγμίσξςμγ ςχιοΖτυίθι ηώμάχξγ θΰτχσόζΰτκΠογ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt99992gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

3 ηώ

μάχξΰ ζΰτκΠογ wb μδ οχΰτ

είσμγοςι ζθξμγχξςμό μργθζόοξ ΰ

όσΰϊΰ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 217 gt272gt9gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰο 3ΰόσΰϊΰ ζγξ βζγσςΰοξίσγ ςχΰο ΰόσΰϊΰ δρξρθώμίοι μδ ζδοχσξζέ είσμγοςι Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχιο Ζγλάθγ χιθ6 gt924gt5gtgt4ζγξ 431 432

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ stugn` ζγξοΰϏσξΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι cnr b`mgntn`m ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ ωώσΠ ζΰξοόωσιςχγ μδ ζΰτκξοάζξ

ζγξ υτβδΠΰ- Χιθ6 gt247792

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ δρξρθώμίοιβζγσςΰοξίσγ 29 χμ ςχιο ρδσξΰωέ χΰτ Γφ ‒ Βξάοοι- Ζγχάθθιθιβξγ ϊΰξχιχί

- Χιθίϊώοΰ Δρξ

ζΰξοώοΠγ

6 gt73333

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ

ΚΙΧΐΤΟΓΟΓΘΓΜΛΓΟΐΤΟ

ΔΣΒΓΞΓ

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςδ ρΰθθέζγθέ ζγχάςχγςι βζγσςΰοξίσγ ςχΰ ΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92 ςχΰο ΰ όσΰϊΰ χιθ6gt924gt5gtgt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ γρΰεέζι54 χ-μ ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ρόθϊ ςδ ρΰθθέ ζγθέ χξμέ χιθ6gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγ 94χ-μ- ςχΰο ΰ όσΰϊΰ ΐμΰοΰΠγ

335 ρδσξΰωέ Γβ- ΡγϏθΰτ ςχιοΖγλάθγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

431 75 ύσδ ζγχγςχι

μάχώο-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ζδοχσξζέ γτχόοΰμι βζγσςΰοξίσγ ίογοχξ ΧξμΠΰτ χγτσΰϏ μδ γξσζΰοχΠςξΰο χσξϊγςξζό σδϏμγ ζγχάθθιθι ζγξ βξγ δργββδθμγχξζέςχίβι ζΰμμώχέσξΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 22423 ζγξ

gt9954gt225

Δοΰξζξάκδχγξ ηξγμίσξςμγ 44χμ Γβ- Λγσλάσγ Γογζγξοξςμίοΰ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠογ ηώμάχξΰ ωώθ μράοξΰ- Ηξγμρδσί

ζγχγρθιζχξζέ είγ- Ζδοχσξζέείσμγοςι ζθξμγχξςμό

- Χιθ-

gt271 gt95499gt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγχσξάσξ δρΠ χϊ ΰηΰϏ ΪξθΠρρΰτ2 ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

μδ

γχΰμξζέ είσμγοςι- Ζγχάθθιθΰζγξ βξγ ϊΰξχιχί- ΡθισΰϊΰσΠδ

gt29425594 ζγξ gt72773113

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ςχΰϏοχξΰ ζγξοΰϏσβξΰ ρθέσώ

δρξρθώμί

οΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι ζγξ

ΡήΘΐΤΟΧΓΞ

ΓΖΞΟΙΧΐ γοχξζδξμδοξζέ

γνΠγ

91-111 δτσύ

ςχΰξωδΠγ ΤρΰτσβδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ρώθδΠχγξ ςέμδσγ 351-111δτσύ- Χΰ γζΠοιχΰ λσΠςζδχγξ ςχι Εάςΰ ηΠρθγςχι εάθγςςγ-Χιθ- gt75gt43

ζ- Βξύσβΰ

cnr b`mgntn`m ωώσΠ ζΰξοό

ωσιςχγ ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt14993

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγ71 χ-μ- 3 ηώμάχξΰ ζΰτκΠογwb ςδ ζγξοΰϏσβξγ ΰξζΰηΰμέ μδγτχόοΰμι είσμγοςι ςχιο ρδσξΰωέ Πβμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt9gt22gt1gt1 ζγξ 431 777

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ ςδ μΰοΰζγχΰξζΠγ- ΧσΠγηώμάχξγ ωώθ μδβάθι ζΰτκΠογ-ΩώσΠ

ζΰξοόωσιςχγ- δ ρΰθϏ

ζγθέ χξμέ- Χιθ6 431 gt77gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγgt1 χ-μ- ξςόβδξΰ γοδνάσχιχΰ

ΤΡΟΗ δοξγΠΰ ωύσΰ

ςγθόοξ ζΰτκΠογ γρΰεέζι μρά

οξΰ δοδσβδξγζό χκάζξ γτχόοΰμιείσμγοςι- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ-

gt799151 ζγξ 431 292

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 32

ΗΞΖΙΒΐΣΞΖΐ ΒΣΓΪΔΞΐ

ΪήΧΞΐΤ Β- ΩΓΧΚΓΧΐΒΘΐΤ

ΐμΰοΰΠγ

ζγξ Ηΰφσάοϊ 71 ΖΓΛΓΘΓ

Χιθ- jcx6 431 959 Ζξο- gt29 73gt34gt

docnl6 j`tnsectzct`il`uAiocnl-b`o

ΡΣΐΓΒΒΔΘΞΓ ΒΓΜΐΤ

ΒοώςχΰρΰξδΠχγξ ςϏμϊώογ μδ χΰ άσεσΰ 32gt χΰτ Γ-Ζ- όρώ

χσΰρΰρΰξέειζδ μδ χΰο Ο-3415 όχξ6

ΐ ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΧΞΡΐΤΣΞΗΙ χΰτ χδσβΠΰτζγξ χϊ ΡγςωγθΠχςγ

χΰ βίοΰ

Οχόοχγ ρΰτ βδο

οέειζδ ςχιο Ζγλάθγ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγζγξ ι ΖΣΤΧΓΘΘΔΟΞΓ ΜΙΧΣΐΤ χΰτ ΖώοςχγοχΠοΰτ ζγξ χϊ Γθδνάοησγ

χΰ βίοΰ

Χςάζΰτ ρΰτ

βδοοέειζδ ςχι ΘΰϏςοξδ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγρσόζδξχγξ ογ ργοχσδτχΰϏο ζγξ ΰ βάμΰ

εγ βΠοδξ

ςχιο Ζγλάθγ-

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι γρό χξ

γσμόηξδ

τρισδςΠδ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ Δεοξζέ

Ίμτογ

δΠογξ ρθίΰο ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςϏμϊώογ μδ ςωδχξζέ

γρόϊγςι χώο τρΰτσβύο Ηξΰξζιχξζέ

ΜδχγσσϏεμξςϊ ζγξ Ίμτογ

ζγξ μδχά χιο δοΰρΰΠιςι χώο ηϏΰ χϏ

ρώο Γ) ζγξ Λ) ρξςχΰρΰξιχξζύο ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςχΰ δοξγΠΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-Δοόυδξ χϊ δϊγσμΰβέ

χϊ ρσΰγογϊδσεδΠςγ

γρόϊγ

ςϊ ΰξ τρισδςΠδ ΰϊδΠθΰτο ογ χσΰρΰρΰξέςΰτο χγ ςωδ

χξζά ίοχτργ χώο γξχέςδύο χΰτ ςχγ ΰρΰΠγ γογβσάϊδχγξ

χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ ζγχάςχγςϊ χϏρΰτ Γ) έ

Λ) ώ

ςτοιμμίοΰ ηξζγξΰθΰβιχξζό ίχςξ ύςχδ ογ γογϊίσδχγξ ρθίΰο ι ΰσεέ ΰοΰμγςΠγ χΰτ δοξγΠΰτ χϏρΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-

Βξγ χι ηξγηξζγςΠγ γογκέχιςϊ χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ι ΖΤΓ γογϊίσδξ όχξ ι τρισδςΠγ

ι ΰρΰΠγ ΰϊδΠθδξ ογ γογκιχέςδξ γτχδράββδθχγ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό τρΰωσδΰϏχγξ μίςγ ςδ 7 ύσδ γρό χιο τρΰλΰ

θέ γΠχιςϊ χΰτ δοηξγϊδσΰμίοΰτ ογ γρΰςχδΠθδξ ίββσγϊΰςχιο τρισδςΠγ ρΰτ δζηΠηδξ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό χσγχΰθΰβξζά ΒσγϊδΠγ- χι ςτοίωδξγ ι γσμόηξγ βξγ χιο ίζηΰςιχΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ΰϊδΠθδξ

μίςγ ςδ 75 ύσδ ογ γρΰςχδΠθδξ χΰ δο θόβώ ρξςχΰρΰξι

χξζό-ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ χγ ΖΔΡ γογκιχΰϏο χΰ ρξςχΰρΰξιχξζόςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ βξγ χξ

ηξγηξζγςΠδ

ρΰτ ηξδζ

ρδσγξύοΰοχγξ μίςώ γτχύο ζγξ βξγ χξ ΰρΰΠδ

γργξχδΠχγξ

ώ

ηξζγξΰθΰβιχξζό μόοΰ βξγ ρΰθΠχδ ΰξ ΰρΰΠΰξ δρξετμΰϏο

ογ χΰ ωσιςξμΰρΰξέςΰτο ςδ ϊΰσδΠ ρΰτ ηδο δμρΠρχΰτο

ςχΰ ρδηΠΰ δϊγσμΰβέ χϊ

ργσΰϏςγ

γρόϊγςϊ ρ-ω-ρσόςθιυέ χΰτ

ςδ ξηξώχξ

ζί δχγξσδΠδ

ζ-θρ--

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι

ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ

ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςι

ΐΡΰθξχξςχξζό

Ϗθθΰβΰ

ΡΰχγμΰτηΠώο ΰσβγούοδξ

δζηέθώςι ςχιο γτθέ χΰτ 33ΰτ ΗιμΰχξζΰϏ ωΰθδΠΰτ χΰ άλλγχΰ 9 δρχδμλσΠΰτ ςχξ

5 μ-μ- Χγ

μίθι χΰτ τθθόβΰτ εγ βοώσξςχΰϏο ζγθϏχδσγ εγ ηξγςζδηάςΰτο γθθά ζγξ εγ ηιθύςΰτο ςτμμδχΰωί

ςχγ χμέμγ

χγ χΰτ τθθόβΰτ ρΰτ εγ ηιμξΰτσβιεΰϏο- χΰ ωύσΰ εγ

τράσωδξ ηιμξΰτσβξζέ γργςωόθιςι ργξηξύο ζγεύ

ζγξkczccr λξλθΠώο-

Δζηέθώςι ςχγ ΡΰχγμΰϏηξγ

ΙχδθδτχγΠγ χγξοΠγ χϊζγθΰζγξσξοέ

ρδσξό

ηΰτ ίσωδχγξ γρό χιοΗγοΠγ ζγξ ζΰτλγθάδξ ςχΰγμράσξ χϊ χΰ λσγλδΠΰ ΖγθϏχδσϊ ΧγξοΠγ

Ωστςό

Γθίνγοησΰ χΰτ 42`τ Ϊδςχξλάθ ΖξοιμγχΰβσάϊΰτΕδςςγθΰοΠζϊ- Μξγ ησγμγχξζέ χγξοΠγ ζγμΰτϊθγσξςμίοι μδ χΰο μγοηϏγ χϊδβζδϊγθξζέ

ρδσξρίχδξγ

ζγξ χιο ιωύ χϊ γοεσύρξοϊ γνξΰρσίρδξγ

ογ ωά

οδχγξ ςχΰ γρίσγοχΰ βγθάκξΰ χΰτ ΞοηξζΰϏ ήζδγοΰϏ-Ρσΰλΰθί

ζγειμδσξοά ςχξ

3621-

ΘΠβγ θόβξγ βξγ χιο χγξοΠγ6Μδχγϊίσΰοχγ

βξγ ηδϏχδσι ςτοδωέ ϊΰσά χΰο ρσγβμγχξ

ζό ςχΰο ζξοιμγχΰβσγϊξζό χόρΰ ώ

άσξςχι γοχξςχΰΠωξςιςωόθξΰ ςχιο γθέεδξγ χΰτ ςξοδμά ζγξ δργοδβζγεξςχύοχγ

χιο ζθδξςχΰϊΰλΠγ χΰτ γσξςχΰτσβιμγχξζΰϏ +[+ 131γρό χξ

ϊτθγζί

ςχΰ ρξΰ γοΰξωχό ςιμδΠΰ χΰτ ρθγοέχι

χΰο Ξοηξζό ήζδγοό ι +Μξγ ΡδξσγχδΠγ+ χΰτ χγθγοχΰϏωΰτΗγοΰϏ W`kncs Lnmge`lo βΠοδχγξ ίογ λσγητϊθδβί

εσΠθδσ

χϊ γοεσύρξοϊ γνΠγ

ρΰτ ρσΰςργεδΠ ογ χισέςδξ χξ

γρΰςχάςδξ ηϏΰ ζόςμώο ρσΰλάθθΰοχά

χΰτ

δογθθάν-

Χγ ζΰϊχδσά ηόοχξγ χΰτ ζγρξχγθξςμΰϏ χΰ ζδϊάθγξΰ ώ

άθθΰεξ βξγ χιο γρΰηΰωέ χϊ ργσγλγχξζόχιχγ

χΰ γηξίνΰηΰ χϊ γρδθρξςΠγ

ζγξ χϊ ργσγΠχιςϊ ι δϊγσμΰβέ χώο

ΰσΠώο ρΰτ ηδο ρσΰψράσωΰτο ΰξ ςχδσδΰχτρξζί γοχξθέ

υδξ όθγ ςωόθξγ ςχΰ ρΠςώ μίσΰ

μξγ

ϊξθΰςΰϊιμίοϊ

ζγξ δβζδϊγθξζέ ρδσξρίχδξγ

ρΰτ τρΰβσγμμΠκδξ ίντρογ

χΰ ωσόοΰ ώ

λγςξζό ςχΰξωδΠΰ γοάϊθδνϊ ζγξ λσΠςζδξ ζΰξοό χϊ ςωδηόο ζγεΰθξζέ

γρΰηΰωέ

χϊ ςχΰ λσγλδΠΰ ζγ

θϏχδσϊ χγξοΠγ

χΰτ ρδσςξοΰϏ 42ΰτ Ϊδςχξλάθ Ζξοιμγχΰβσάϊΰτ χϊ ΕδςςγθΰοΠζϊ-

Ράοΰ

Χσάβΰ

laquoΜξγ ΡδξσγχδΠγcedil

ςχΰο Κίϊτσΰ

Ι

ζγβζδθάσξΰ

χϊΒδσμγοΠγ

Ίββδθγ

Μίσζδθ ι ΰρΰΠγ

ηξδνάβδξ ρσΰδζθΰβξζέδζςχσγχδΠγ βξγ ογ ζδσηΠςδξ μξγ χσΠχι ειχδΠγ ςχξ

λΰτθδτχξζί δζθΰβί

χϊ

γ

δρχδμλσΠΰτ ηέθώςδ χιο ΧσΠχι ςδ ρσΰδζθΰβξζέ ςτβζίοχσώςι όχξ ι Δθθάηγ ηδο εγίρσδρδ ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ-Ι Μίσζδθ δρίσσξυδ ςχιςΰςξγθηιμΰζσγχξζέ γοχξρΰθΠχδτςι ςχιο ΰρΰΠγγοέζδ ΰ ρσΰζάχΰωό

χϊ

Βζίσωγσοχ σίοχδσ χιο

ΣΠωοδξ δτεϏοδ

ςχΰ Βζίσωγσοχ σίοχδσ

Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδ ρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ

ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ θίδξ ι Μίσζδθ

δτεϏοι βξ) γτχέ χιο +εδμδθξώηύ

δςϊγθμίοι+ γρό

ϊγςι ςϏμϊώογ μδ χξ δξ

ζόοδ ρΰτ μδχγηόειζγο

ωεδ γρό χγ βδσμγοξζά χι

θδΰρχξζά ηΠζχτγ-+Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέςχιο δτσώκύοι+ ηέθώςδωδξσΰζσΰχΰϏμδοι ι Μίσζδθ ςχι ηξάσζδξγ ρσΰδζθΰβξζέ

ςτβζίοχσώςϊ μδ

σξζύο δζγχΰοχάηώο ρσΰςύρώο ςχι μξζσέ ρόθιΣίοςμρΰτσβζ χϊ λόσδξγ

ΒδσμγοΠγ

-

laquoΙ Δθθάηγ εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33 ηξς- δτσύcedil

χιο δρξλδλγΠώςι όχξ ιΔθθάηγ δοηδωΰμίοώ

ογ

ωσδξγςχδΠ 33 ηξς- δτσύ βξγχιο ζάθτυι μδθθΰοχξζύο

ωσιμγχΰηΰχξζύο χϊ γογβζύο ρσΰωύσιςδ ΰ Βδσμγοό

τρΰτσβό

ΐξζΰοΰ

μξζύο Λόθϊβζγοβζ όξ

μρθδ ρσΰδχΰξμάκΰοχγ

χιβδσμγοξζέ ζΰξοέ βούμι βξγχΰ οίΰ ρσόβσγμμγ ςχέ

σξνϊ χϊ Δθθάηγ

θΠβδ

ιμίσδ ρσξο γρό χξ

δζθΰ

βί χϊ γ

δρχδμλσΠΰτ-

Δξηξζόχδσγ ςδ ςτοίοχδτνέ χΰτ ςχιο δϊιμδσΠηγQcsscudr Mdud QrdssdδρξλδλγΠώςδ χξ

δζχξμέ

ςδξ χΰτ ΗΟΧ όχξ ι Δθθάηγ

εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33ηξς- δτσύ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ137 134-laquoΙ δζχΠμιςι χώο 33 ηξς-δτσύ ηδο δΠογξ ργοχδθύ

δνώρσγβμγχξζέ- Όρώ

ζγξογ ίωδξ μξθάμδ βξγ ζθάςμγχΰτ ρΰςΰϏ χώο ρσΰιβΰϏμδοώο ηξγςύςδώο- Ρΰθθά ίωΰτο έηι δρξχδτωεδΠόμώ

ι Δθθάηγ ργσγμίοδξ

ςδ ζσΠςι ρσΰςγσμΰβέcedil

ηέθώςδ ωγσγζχισξςχξζά ΰ

ζ- όξμρθδ δού γρίζθδξςδ δζ οίΰτ χιο ρξεγοόχιχγΰρΰξγςηέρΰχδ δρξρθίΰογρΰμδΠώςϊ χΰτ ωσίΰτ

-

Ηξΰξζιχξζί

ζτσύςδξ

ςδ δχγξσδΠδ

όρΰτ ηξγρξ

ςχύειζγο ργσγχτρΠδ ζγξ ργσγλάςδξ

χϊ ξςωϏ

ΰτςγ δοώςξγζέ

ζγξ δεοξζέ

οΰμΰεδςΠγ

ςωδχξ

ζά μδ χξ ζγχγωώσξςμίοδ

ΰοΰμγςΠδ

βδώσβξζύο ρσΰ

φόοχώο έ χσΰϊΠμώο δρίλγθδ χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο μδχά χι ηξδοίσβδξγ ςωδχξζύοδθίβωώο γρό χγ γσμόηξγ δθδβζχξζά όσβγογ-Ρσόζδξχγξ βξγ 34 δχγξσδΠδ

ςχξ

ΰρΰΠδ

δρξλθέειζγο ρσόςχξ

μγ ςτοΰθξζΰϏ Ϗυΰτ 2-411 δτσύ-

ΐ Τρΰτσβό Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Γεγοά

ςξΰ Χςγτχάσϊ ηέθώςδ6

laquoή

ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ρσΰώ

εΰϏμδ ςιμγοχξζί ησάςδξ

ρΰτ ςχισΠκΰτο ζγξ γογηδξζοϏΰτο

χγ δθθιοξζά ρΰξΰχξζά ργσγηΰςξγζά μγ ρσΰφόοχγ- Ι ρΰξό

χιχγ ργΠκδξ ζγεΰσξςχξζό σόθΰ ςχΰ κέχιμγ χϊ ρσΰύειςϊχώο ρσΰφόοχώο μγ

ζγξ γρΰχδθδΠ ρσΰχδσγξόχιχά μγ

- Όμώ

ι ρΰξόχιχγ είθδξ τρΰςχέσξνι ζγξ ςδλγςμό είθδξ ρξςχΰρΰΠιςι ζγξ ηξγςϊάθξςι γρό χξ

ργσγχτρΠδ

χόςΰ ςχιο ργσγβώ

βέ όςΰ ζγξ ςχι ηξγζΠοιςι ζγξ δμρΰσΠγ- Ηδο μρΰσΰϏο ζάρΰξΰξςχΰ όοΰμγ χϊ ρΰξόχιχγ

ογ δζμδχγθθδϏΰοχγξ χΰτ

ζγχγογ

θώχί- ΐϊδΠθΰτμδ ογ ρσΰςχγχδϏςΰτμδ χΰτ

ζγχγογθώχί

γρό ργσόμΰξδ ρσΰςράεδξδ

ργσγρθάοιςέ

χΰτ

- Ζξ γτχό

ζάοΰτμδ ρσγβμγχΰρΰξύοχγ ςτοδωδΠ δθίβωΰτ

cedil-

Ρσόςχξμγ βξγ ργσγλάςδξ

ςχι ηξγζΠοιςι ρσΰφόοχώο ΡΐΡ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 37

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΡγσΰτςΠγ χΰτ Ρσΰίησΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

Ωγσάθγμρΰτ

Δτςχγεξάηι ζγξ γσζδχύο μδθύο χϊΗξΰΠζιςϊ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ χΰγρόβδτμγ χϊ ΧσΠχϊ ςχγ βσγϊδΠγ χϊηξΰσβγούχσξγ

γσωέ

ι ζθέσώςι χϊ

γ ϊάςϊ χΰτ ϊδχξοΰϏ εδςμΰϏ χΰτ ζτρίθθΰτ χϊ χΰρξζέ

΅οώςϊ- Χΰ ργ

σύο χΰτ

ίηώςγο γσζδχΰΠ δζρσόςώρΰξ ρΰθθύο ςώμγχδΠώο ρΰτ γοέζΰτοςχι ηϏογμι χϊ χΰρξζέ

οώςϊ δού

ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ Δ-Ρ-- Ζγλάθγ

ηδ εγθάλΰτο μίσΰ

ΰξ 7 δζρσόςώρΰξ χΰτ

Ζγλγθξύχξζΰτ δσγςξχδωοξζΰϏ ρΰηΰςϊγΠσΰτ ςχΰ οδΰςϏςχγχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Β Δεοξζέ

ζγχιβΰσΠγ

-

χγ laquoμγθγζάcedil χγ ϊγλΰσΠ Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ζθέσώςϊ ηδοτρέσνγο δζρθένδξ

ζγξ βδοξζόχδσγ ι ζθι

σώχΠηγ ηδο ίλβγθδ μδβάθγ οχίσμρξ μδχγνϏ χώο ΰμάηώο ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ρΰ

ηΰςϊγξσξζέ ρδσΠΰηΰ εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud χϊ ΅οώςϊΡΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

-

Ζγξ γτχό βξγχΠ χγ θδβόμδογ ϊγλΰσΠ ζγξρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰξ ΰμάηδ

ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ςδκόο εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud εγ γοχξμδχώρΠςΰτοςχιο γ ϊάςι χΰτ ζτρίθθΰτ ΰμάηδ

χώο

ρξΰ ζάχώ ζγχιβΰσξύο ζγξ ζγχbdquo δρίζχγςιδΠχδ δϏζΰθγ δΠχδ ηϏςζΰθγ γογμίοδχγξ ογδρξζσγχέςΰτο laquoςϊσγβΠκΰοχγ

cedil χΰ δξςξ

χέσξΰ χϊ ρσόζσξςϊ βξγ χιο δρόμδοιϊάςι χϊ ηξΰσβάοώςϊ- Ζγξ γτχό βξγχΠ ι Γ-Δ- Ζγλάθγ

ςχΰ ΛδσΰϏθδξΰ βέρδηΰ εγ

τρΰηδωεδΠ χΰο Ίσι Ζδωσΰζάμρΰτ δού ΰΖδσγτοό

Ρίσοϊ εγ χγνξηίυδξ ςχΰ Μτσ

χόϊτχΰ βξγ ογ γοχξμδχώρΠςδξ χΰο χΰρξζόΙσγζθέ- Χιο Πηξγ ύσγ δζχό

ίησγ

εγ

γβώοξςχΰϏο ΰ Ισγζθέ Ζγλάθγ

ςχιο

ίησγ χΰτ ΡγοξώοΠΰτ Νδσξά

ζγξ ΰ ΛϏσώοΖγλάθγ

μίςγ ςχξ

Μτσμξηόοδ

- χΰ

Δσγχδξοό ΰ χΰρξζό Γδχό

εγ τρΰηδωεδΠ

χιο ΰμάηγ χΰτ ΡγββγΠΰτ ςχΰ βέρδηΰχΰτ Ζώχςάθΰτ ΰ ΡΓΐ Ζγλάθγ

εγ τρΰ

ηδωεδΠ χΰο Ζδσγτοό ΖσιοΠηώο δού ςχΰ

βέρδηΰ χϊ ΡγογβΠγ

ΰ χΰρξζό ΓΠγοχγ

εγ τρΰηδωεδΠ χι Ηόνγ Εδΰθόβΰτ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ Ίσϊ Γζσΰρΰχάμΰτ

ΐσϊίγ

ΔθδτεδσΰϏρΰθϊ ΛτκάοχξΰΖΰζζξοΰωύμγχΰ

ζγξ Οίςχΰ

ΩστςΰϏρΰ

θϊ εγ ςτμμδχάςωΰτο ςχι λ ϊάςι χΰτζτρίθθΰτ δού γογθτχξζά όθγ χγ κδτβάσξγ ρΰτ ζθισύειζγο μδχά χι ηξγηξζγςΠγχϊ ζθέσώςϊ ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξέειζδίωΰτο ώ

δνέ

6

ΓΠγ

ΡγογβΠγ

Ηόνγ Εδΰθόβΰτ Γ-ΐ- Ρΰχγμξά

‒ Ίσϊ ΡσΠοΰτ

Θξμδοάσξγ ‒ Εδγβίοϊ ΕάςΰτΡγββγξφζό

Ργθ- ‒ Γ-Δ- Ρξδσίώο

Μ- Γ- ΪξθΠρρώο ‒ ΓςρΠηγ ΡΰθτςχϏθΰτ Γ-Δ- Ζγλάθγ

‒ Ίσϊ Ζδωσΰζάμρΰτ

Μ-Γ- ΓοχξϊξθΠρρώο ‒ Ρ-ΐ- Ζδσγμώχέ

Εσάζι ΒσγλΰϏογ

‒ Γμξςξγοά

Μ- Γ- ΐσϊγοΠΰτ ‒ Βίσΰοχγ

Γμτβηγθδύογ

‒ Ρΰςδξηύογ

Ζγλ-Ωδθξηόοξγ ‒ ΓζσΰλΰϏοξΜτσχόϊτχΰ ‒ Ζδσγτοό

Ρίσοϊ

Ργοξύοξΰ Νδσξά

‒ Ισγζθέ

Ζγλάθγ

Οίγ Ζγστά ‒ ΔθδτεδσγΠ Μτσμξηόοδ

‒ ΛϏσώο Ζγλάθγ

Γδχό ΔσγχδξοΰϏ ‒ Γ-- ΡγββγΠΰ

ΡΓΐΖ Ζγλάθγ

‒ΖσιοΠηδ

Ηΰνγ ΘτηΠγ

‒ ΩγθζδσόΟίγ Ζγσλάθι ‒ ΐθτμρξγζό

Ζγλ-

Ίσϊ ΚτβΰϏ ‒ ΐϊσϏοξΰ

ΐξ γβύοδ δΠογξ οΰζ άΰτχ ζγξ εγ ηξδνγ

ωεΰϏο ςχξ 33 35 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ-

ΩώσΠ δζρθένδξ

ζγξ οχίσμρξ ι ζθέσώςι βξγ χιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

χιο όμΰσϊι Εάςΰ λσΠςζδχγξ ΰθΰζθισύειζδχΰ ρσΰρΰοιχξζό ζγμρ

χΰτ ΓεθιχξζΰϏ τθθόβΰτ Δρξχσγρίκξγ

ΓοχξςϊγΠσξςϊ Ζγ

λάθγ

ζγξ ϊίχΰ

ργσΰτςΠγςδ ηξγϊΰσδχξζό ωσύμγ- Ηξδνέωει ςχΰ Πηξΰ μίσΰ

βξγ 2ι

ηξγηΰωξζέ ωσΰοξά ζγξ χιο νδωώσξςχέ ηξάςχγςι ηΠοΰτο νίοΰξ γεθιχί

ζγξ ρσΰρΰοιχί

-

Δρξρθίΰο ηξγχισδΠ ςδ ρΰθϏξζγοΰρΰξιχξζά δρΠρδηγ χιςτμμδχΰωέ γεθιχύο δοχό

ζξ

δζχό

Ζγλάθγ

ζγξ γτχό χΰζγθΰζγΠσξ ΰ ςωδχξζό

γσξεμό

ίϊχγςδ χΰτ 7- Χΰ bcop ϊξ

θΰνδοέειζδ ςχΰ ζθδξςχό βτμογςχέσξΰ Θξμίογ χΰ ΰρΰΠΰργσγωύσιςδ ΰ Ηέμΰ

Εά

ςΰτ άσωξςδ χιο Ζτσξγζέ 35ΓτβΰϏςχΰτ ζγξ ΰθΰζθισύειζδ χιο Ζτσξγζέ 4 χΰτ Πηξΰτμέογ- ΐξ ςτμμδχίωΰοχδ

ηξ

ίμδογο ςχιο Δτσώζγχγςζέοώςι Εάςΰτ-ΐ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

δΠωδ 39 ηξ

ζΰϏ χΰτ γεθιχί

ςχι ςτβζί

οχσώςι ρσΰδχΰξμγςΠγ

ζγξ όθΰξΰξ τρόθΰξρΰξ έχγο γρό ςώμγχδΠγ άθθώο ρδσξΰωί

χϊ ωύσγ

όρώ

ζγξ γσζδχΰΠ νίοΰξ- τβζδζσξμίογ ρέσγο μίσΰ

γεθιχί

γρό χιο Γεέογ χιο ΓθδνγοησΰϏρΰθι χιο Ράχσγ χι Ησάμγ χξ

ίσσδ

χιο ΅ηδςςγ

ζγξ χι Λίσΰξγ- χΰ ρσόβσγμμγ μδχδΠωγο γζόμγ ίογ

Βδσ

μγοό γεθιχέ

ίογ

Σύςΰ

ίογ

ΖϏρσξΰ ζγξ ηϏΰ Λΰτθβά

σδ γεθέχσξδ

- Γτχέ ι ρΰξζξθΠγ

γεθιχύο ηιμξΰϏσβιςδ νδωώσξςχά βζσΰτρ ητογμξζόχιχγ

ζγξ

ϊτςξζά δοΠςωτςδ χΰ δρΠρδηΰχϊ γεθιχξζέ

δζηέθώςϊ- Βξγ

ργσάηδξβμγ ΰ Οξζ Λγςηάσϊρΰτ γβώοΠκδχγξ ςχιο 2ι ζγχι

βΰσΠγ χϊ ΒδσμγοΠγ

ζξ ίωδξ σΠκδ ςχιο ΅ηδςςγ ίωδξ γμτοχξζό

ςχτθ ργξωοξηξΰϏ ςχΰ σδλίσ ζγξ ΰμξζσό

ΩσξςχΰηΰϏθΰτ γρό χιο

Γ-Δ- ΘδμδςΰϏ δΠογξ όχξ ζγθϏχδσΰ τράσωδξ ςχιο ΖϏρσΰ ςχιοζγχιβΰσΠγ χώο ργμργΠηώο-ΔρΠςϊ ΰ Σύςΰ

γεθιχέ

γοέ

ζδξ ςδ ςϏθθΰβΰ χϊ Μόςωγ

ζγξ

ΰξ Λΰτθβάσδ γεθέχσξδ

ρσΰίσ

ωΰοχγξ γρό ΰμάηγ χϊ Λάσογ

-

Δρξζδϊγθέ χΰτ ρσΰρΰοιχξζΰϏ

χξμ δΠογξ ΰ χδωοξζό τρδϏετοΰ

χΰτ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

ΒξάοοϊχγϏσΰτ ΰ ΰρΰΠΰ

δζρόοιςδ

ζγξ χΰ ρσόβσγμμγ χΰτ ζγμρ-ΜγκΠ χΰτ ςτοδσβάκΰοχγξ ΰ ΛΰϏθβγσΰ

ρσΰρΰοιχέ

Βζδόσβζξ

Ηγςζάθΰϊ ΰ ΰρΰΠΰ δσβάςχιζδ

ρσξο γρό θΠβγ ωσόοξγ ςχιο Ζγλάθγ ι ςϏκτβό

χΰτ δθΠο δ

ϊχά ρΰτ δΠογξ βτμοάςχσξγ ζγξΰ Χάζΰ

Γογςχγςξάηϊ ΰ ΰρΰΠ

ΰ δΠογξ βδοξζά τρδϏετοΰ

ςχΰο

ΐ-Δ-Γ- ΅ηδςςγ

- Βξγ χΰο Ηγςζάθΰϊ ογ ρσΰςχδεδΠ όχξ ςχΰϊδχξοό Ργβζόςμξΰ ρσώχάεθιμγγχΰμξζύο γβώοξςμάχώο χΰτ ΡγσξςξΰϏ δΠωδ ΰσξςχδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ΰμΰςρΰοηΠγ τρδϏετοΰ βξγ χιο χδωοξζέ ζγεΰηέβι

ςι χώο γοησύο ςχΰ ργσδθεόοέχγο ΰμΰςρΰοηξγζό

ρσΰρΰοι

χέ ςχξ

μξζσί

ιθξζΠδ

ζγξ ςέμδ

σγ ηΰτθδϏδξ ςδ ΰμάηγ χϊ Λάσογ

- χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ ωσιςξμΰρΰξέειζγο γζόμγ γσζδχΰΠ λΰιεΰΠ ρσΰρόοιςϊ spcrnmipcrtmdrs- ΐξ Ζύςχγ

Ωγχκι

θτβδσΰϏηϊ Εΰηώσέ Χςόρδ

θγ

Γοησίγ

Οξζΰθγζάζϊ ρΰτγβώοΠκΰοχγξ ςδ ηξάϊΰσγ δθθιοξζά ςώμγχδΠγ ΰ Λγςηάσϊ γρόχι ΒδσμγοΠγ ζγξ ΰ Ζγλγθξύχϊώζσάχϊ Ζγοάσϊ ΰ ΰρΰΠΰ γοέζδξ ςχιο Γ-Δ- ΡΰθδμΠηξγ

ΰμάηγ χϊ Γ ζγχιβΰσΠγ

ςχιοΖϏρσΰ- Ζγειμδσξοά βΠοΰοχγοχσδξ

ρσΰρΰοέςδξ

- Ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςι χΰ ρσώΠ ςδσλΠ γςζέ

ςδξ μδ ρΰθθά μργθάζξγ όρώ

ζγξ ηΰτθδξά βξγ χγ ρόηξγ ζγξ χιοχγζχξζέ ςχΰ τρόθΰξρΰ χϊ ιμίσγ

- Χΰ βτμογςχέσξΰ έχγο ζθξ

μγχξκόμδοΰ ζγξ ωσιςξμΰρΰξέειζγο ςτοΰθξζά 3 χσγρίκξγ-

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ βξγ 2ι ηξγηΰωξζέ ωσΰοξάχΰ ρσΰρΰοιχξζό bcop ρΰτ ηξΰσβάοώςδ ςχι Εάςΰ ΰ ΓΔΓ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 34

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ J``tkcll Ldciud βξγχι οίγ ςδκόο μδ χΰ γνξΰςιμδΠώχΰ ογ δΠογξ ρώ

ΰξ ηϏΰ

ΰμάηδ χΰτ Λόθΰτ ΐθτμρξγζό

ζγξ ΟΠζι εγ λσΠςζΰοχγξ

ςδ νδωώσξςχΰϏ

ΰμΠθΰτ

- Ι ςίοχσγ ΰσΠςχιζδ βξγ χξ gtgt μδ

χι ηξΰσβγούχσξγ ογ τρΰθΰβΠκδξ όχξ ΰξ ΰμάηδ εγ ίωΰτο ζγχγ

ϊίσδξ ογ ζθδΠςΰτο όθδ χξ δζζσδμόχιχδ

ζτσΠώ

χΰ μδχΰωξζό

ζδϊάθγξΰ χώο 411-111 δτσύ βξγ όςδ ρσΰίσωΰοχγξ γρό χι

Βbdquo Δεοξζέ ρσΰζδξμίοΰτ ογ ρθισΰϏο χξ ρσΰψρΰείςδξ

ςτμ

μδχΰωέ

χΰτ

ςχΰ ρσώχάεθιμγ- Χΰ οίΰ δΠογξ ζγξ ΰ ηξγωώσξςμό

χώο ητΰ ΰμάηώο χΰτ Λόθΰτ ζγεύ

γρΰϊγςΠςχιζδ ςδ

άθθΰο όμξθΰ ογ δΠογξ ΰ ΐθτμρξγζό

ζγξ ςδ άθθΰο ι ΟΠζι- Βξγχΰ ςτβζδζσξμίοΰ κέχιμγ ίβξοδ ζγξ υιϊΰϊΰσΠγ ζγχά χιο ΰρΰΠγτρέσνγο 1 υέϊΰξ τρίσ χΰτ ηξγωώσξςμΰϏ ζγξ 5 ζγχά- Μίςώζθέσώςϊ ρσΰίζτυδ ρώ

ΰ ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ εγ γβώοξ

ςχδΠ ςχΰο οόχξΰ όμξθΰ ζγξ ι ΟΠζι ςχΰο λόσδξΰ- Ργσάθθιθγ ΰ ρσόδησΰ

χϊ ΅οώςϊ Λbdquo Δεοξζέ

δοιμίσώςδ χξ

ΰμάηδ βξγ χγ είμγχγ χώο ωΰσιβξζύο ρσΰβσγμμάχώο χΰτ ΐΡΓΡ

ζγξ χι οίγ χιθδΰρχξζέ ςϏμλγςι μδ χΰο WD WZ-

ΐξ όμξθΰξ ίωΰτο ώ

δνέ

6

Οόχξΰ

Όμξθΰ

6ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ Ϊώζξζό

Ργογωγφζέ Ργογξβξάθδξΰ

Ισγ

ζθέ Υγωούο ΛϏκγ

Μδβάσώο Ϊώςχέσγ

Γωγσογφζό

Δρξςζΰ

ρέ Γςχίσγ

ΜγβΰϏθγ

Ργοιθδξγζό Γΐ Ωγοξά Βθτϊάηγ Ζγθ

θξείγ-

Λόσδξΰ

Όμξθΰ

6Κάζτοεΰ

Ζίσζτσγ ΟΠζι Λόθΰτ Ισγζθέ

Ζγλάθγ Γξβξοξγζό

ΧϏσογλΰ Γογβίοοιςι ΖγσηΠχςγ

Δεοξζό

Βγκύσΰτ Ηόνγ Ησά

μγ

Ρξδσξζό Γογβίοοιςι Βξγοοξχςύο Γρόθθώο Ζγθγμγσξά

Λγχγοξγζό-

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ

J``tkcll Ldciud βξγ χι οίγ ςδκόο

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγρσγβμγχΰρΰξέειζδςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠ

γ

χΰ 3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδχι ςτοδσβγςΠγ 4 ςτθθόβώογρό ΰθόζθισι χι ωύσγ μδχγνϏ χώο ΰρΰΠώο έχγο ζγξ ΰΓ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

- χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό ςτμμδχδΠωδ δρΠςϊ ΰ Γ-- laquoΐσίςχϊΛγςΠθϊcedil Νάοεϊ ΰ Γ-Β-- Ίσβΰτ

ΰ Γ-Β-- laquoΜγζδηΰοξ

ζέ ΗϏογμιcedil Ζΰκάοϊ ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ ΰ Γ-- laquoΗγογό

cedilήσγξΰζάςχσΰτ-χΰ ρθγΠςξΰ χΰτ δληΰμγηξγΠΰτbcop ρΰτ ηξδνέωει ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ςτμρδσξθέϊει

ζγο ρσΰρΰοιχξζέ εδμγχΰθΰβΠγρΰτ ςζΰρό

χϊ έχγο ι ΰμγθέ

ίογσνι χϊ δχέςξγ

γβώοξςχξζέ

ρσΰδχΰξμγςΠγ

χώο ςτθθόβώοδο όυδξ χώο γβώοξςχξζύο χΰτ

τρΰωσδύςδώο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ

13237- Ηξδνέωειςγο ρσώξοί γθθά ζγξ γρΰβδτμγχξοί

ρσΰρΰοέςδξ μδ λγςξζό ςχόωΰ

χιο γοάρχτνι χϊ ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςϊ ςδ ητΰ ιθξζξγζά ωώσξςμίογ χμέμγχγ γεθιχύο μδηξγϊΰσδχξζά γοχξζδΠμδογ ζάεδμίσγ δνάςζιςι μδ ργξβοξύηι

μΰσϊέ ςχξ ργξηξζί

ιθξζΠδ

ζγξ

ϊτςξζά ρΰθθί άθθδ

ησγςχισξ

όχιχδ μδ χιο ςτμμδχΰωέ όθώο

ςδ μξγ όμΰσϊι δρΠηδξνι ωΰσδτχξζύο ξζγοΰχέχώο ςχΰο μΰοχίσοΰ ωΰσό μδ χΰ ωΰσδτχξζό χμέμγχϊ Μγζδηΰοξζέ

ΗϏογμϊ ρΰτ

δρξμδθέειζδ ι Ηγςζάθγ ΩΰσΰϏ Γογςχγςξγ Ζΰτχσόχςξΰτ ζγξ ωάσξςδ ςχξβμί

ηιμξΰτσβΠγ

ίζ

ϊσγςϊ ζγξ ωγθάσώςϊ μδ χΰοζγθϏχδσΰ χσόρΰ ωΰσό ζγξ στεμό-

χξβμί νδοΰξγςξά

Ζάρΰξδ λσγηξί

ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ζγσγόζδ μδ χι ςτμμδχΰωέ όθώο χώοογ ργσΰτςξάκΰτο χξ

ξζγοόχι

χδ χΰτ

ςχΰ χσγβΰϏηξ ζγξ ϊτ

ςξζά ζγξ ΰξ ρσΰρΰοιχί γθθά

ζγξ χγ τρόθΰξργ λσάηξγ δΠωγμδδρΰξζΰηΰμιχξζά ςδμξοάσξγ γρόδβζσΠχΰτ

δρξςχέμΰοδ

-

Ωσέςξμί ρθισΰϊΰσΠδ

Βδοξζόχδσγ ρσγβμγχΰρΰξέειζγο ςδμξοάσξγ όρώ

βξγ ργ

σάηδξβμγ ίβξοδ ι ργσΰτςΠγςι Γεθιχξζέ

ηξγχσΰϊέ

ςδ ςωίςι

μδ χιο άςζιςι ζγξ χιο ςιμγςΠγ

χϊ ςχιο γεθιχξζέ γρόηΰςι ηΠοΰοχγ

ωσέςξμδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ςδ μξζσΰϏ ζγξ μδβάθΰτ

γρό

χιο ΗξγξχΰθόβΰΗξγχσΰϊΰθόβΰΛγςξθξζέ Βζίςΰτ γρόϊΰξχι χΰτΩγσΰζόρδξΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Γειούο δΠωγμδ δζμάειςι ζγξδϊγσμΰβέ Ρσύχώο Λΰιεδξύογρό χΰο Ξγχσό χΰτ bcop Ργσμδοξύο Ργχξά ΰ ΰρΰΠΰ

έχγο

μίσγ οϏωχγ ςδ ΰρΰξΰηέρΰχδ ρδσξςχγχξζό ζΰοχά ςχγ ργξηξά-

δμξοάσξΰ ρσΰρΰοιχξζέ

γρό χΰο Ωάσι ΡγθχόβθΰτΧίθΰ

ςδ όθγ χγ ργσγράοώ ογ

ςιμδξώεδΠ όχξ ζγχά χι ηξάσζδξγχΰτ 3ΰτ bcop Χγδζλΰοχό ρΰτρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ίβξοδ ςδμξοάσξΰ

Ρσΰρΰοιχξζέ ζγξ γοάρχτνϊ

ςτογσμΰςχξζύο ξζγοΰχέχώο ςδργξηξά γρό χΰο Ζγειβιχέ Ϊτςξζέ

Γβώβέ

Γοησδγ ΩσιςχΠ

ηι- Γζόμι ίβξοδ ςδμξοάσξΰ ηξγξχιςΠγ

γρό χΰο ρχτωξΰϏωΰ ρσΰ

ρΰοιχέ Βδοξζέ ΒσγμμγχδΠγ

ΓεθιχξςμΰϏ Ωάσι Ργθχΰβθΰτ 4οχγο ζγξ ρσύιο τρδϏετοΰ ηξγξχιςΠγ

χϊ ΔΘΐΧ ζγεύ

ζγξ χιο

ΓογςχγςΠγ Ζΰτχσόχςξΰτ Ηξγξχιχέ δο δοδσβδΠγ χϊ ΔΘΐΧ- Γ

μιο ργσγλθάυΰτμδ δζχό γρό

χγ ςώμγχξζά ΰϊίθι χΰτ bcopρΰτ ςτμμδχδΠωγο όθγ χγ ργξηξάζγξ γρΰζόμξςγο ςιμγοχξζά ΰϊίθι ώ

ρσΰ

χιο ϊτςξζέ χΰτ

ζγ

χάςχγςι ζγξ όθγ δζδΠογ χγ ΰϊίθι γρό χιο ζγεΰηέβιςι δμρδΠσώο ηγςζγθύο ζγξ χιο ςτογογςχσΰϊέ χΰτ

μδ ργξηξά γρό όθι

χιο Δθθάηγ ύςχδ ογ βΠοΰτοςξβά ςξβά γτχόοΰμΰξ ζγξ γζίσγξΰξ ωγσγζχέσδ

λγςξκόμδοΰξ ςδ

γνΠδ ζγξ ιεξζέ- Ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ΰ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ςτοδωΠκδξ χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτβξγ 7 ιμίσδ

ςχγ ΧσΠζγθγ ϊξθΰ

νδοΰϏμδοΰ γρό χΰο Γ-- ΐΓΧ

Χσξζάθώο μδ χι ςτμμδχΰωέ 31ςτθθόβώο γρό όθι χιο Δθθάηγ-

Μδ δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδ χι ςτμμδχΰωέ χΰτ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ΣγβηγΠδ

δνδθΠνδξ

ζγξ

ρΰθθί γογχσΰρί

ίσ

ωΰοχγξ ςχΰ ρσΰςζέοξΰχγ χδθδτχγΠγ 7ώσγ ςχΰ ςχσγχόρδηΰ χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ μδχάχγ όθγ όςγ δΠηγο χΰ ϊώ

χϊ

ηιμΰςξόχιχγ

γρΰχίθδςμγχώο ηξγρσγβμγχδϏςδώο ρΰτρσΰιβέειζγο ζγξ ίωΰτο ογζάοΰτο μδ χιο γθθγβέ ςχγιοΠγ χϊ Ζγλγθξύχξζϊ ΡΓΔμδ χιο δμρθΰζέ ρσΰςύρώοΰξ ΰρΰΠΰξ δοηξγϊίσειζγο ζγξ

ςτοδωΠκΰτο ογ δοηξγϊίσΰοχγξβξγ χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ-Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ όθγ χγ ςδοάσξγ γθθά ζγξ ι ϊιμΰθΰβΠγ ιΰρΰΠγ γογρχϏωειζδ χξ

χδθδτ

χγΠδ ιμίσδ

βξγ χιο δμρθΰζέ

οίώο ρσΰςύρώο ςχγ Ηξΰξζιχξζά χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ ϊγΠοδχγξρώ

δρξλδλγξύοδχγξ γρόθτχγ

γϊΰϏ ςϏμϊώογ μδ χξ ρθισΰ

ϊΰσΠδ ρΰτ ίωΰτο ηξγσσδϏςδξ

ΰ Ρσόδησΰ

ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ

χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ Βξύσβΰ

ΧςΰζχΰτσΠηϊ χΰ λσάητ χϊρσΰιβΰϏμδοϊ Ρίμρχϊ ρσΰ

ωύσιςδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰοδζρσόςώρΰ χώο δοηξγϊδσόμδοώο δρδοητχύο ςχιο Ζγλάθγ βοώςχό ςδ όθΰτ

Λθάςςι

Χςάζγ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰ βοώςχό

Ζγλγθξύχϊ Λθάςςϊ Χςάζγ

ΰΰρΰΠΰ

ζγχά χΰ ργσδθεόο δρξωδΠ

σιςδ ογ δμρθγζδΠ μδ χγ Ηξΰξζιχξζά ςχιο ΡΓΔ Ργογειογφζό

έσεδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰο Ρσόδησΰ ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ ΒξύσβΰΧςΰζχΰτσΠηι ρσΰζδξμίοΰτ ΰξ δο

ηξγϊδσόμδοΰξ δρδοητχί ογ γογ

θάλΰτο χΰ μάογχκμδοχ χϊ ΰμάηγ

ζγξ βδοξζόχδσγ χξ

χϏωδ

χϊ

ςδ όθγ χγ δρΠρδηγ-

ΖγμΠγ γογζΰΠοώςι

γρό χιο ΡΓΔ ΖγλάθγΖγξ δού γρό χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ ηδο ίωδξ τράσνδξ ζγμΠγγρΰθϏχώ

δρΠςιμι γογζΰΠοώ

ςι βϏσώ γρό χΰ είμγ γτχό όθγηδΠωοΰτο ρώ

ΰξ δνδθΠνδξ

δΠογξ

σγβηγΠδ ζγξ γτχί

εγ ίωΰτο ογ

ζάοΰτο ζγξ μδ χΰ γβώοξςχξζό μίσΰ

χϊ ΰμάηγ

- Ηιθγηέ μδ χιο

ίθδτςι δοηδωΰμίοώ

οίώο μδθύο ςχΰ ρσΰρΰοιχξζό χξμ ζγξ λίλγξγ μδ γθθγβί

ςδ δρΠρδηΰ ίμ

υτωΰτ ητογμξζΰϏ-Ηιθγηέ ζάρΰξΰξ ρΰηΰςϊγξσξςχί

ΰξ ΰρΰΠΰξ τρίβσγυγο ςτμ

λόθγξΰ ςτοδσβγςΠγ

μίωσξ ρσόχξοΰ

μδ χιο ΡΓΔ Ζγλάθγ δοηδ

ωΰμίοώ

ογ ϊϏβΰτο ζγξ χγ ςτμ

λόθγξά χΰτ ογ εδώσιεΰϏο άζτ

σγ δού ζάρΰξΰξ άθθΰξ ογ ίσεΰτοζγχbdquo δοχΰθέ χώο ρσΰςύρώο ρΰτεγ δμρθγζΰϏο μδ χγ Ηξΰξζιχξζάχϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ- Χΰ ςΠβΰτσΰ δΠογξ όχξ ΰ Γ-ΐ-Ζ- λσΠςζδχγξ ρσΰχώο ρτθύο ρΰθθύο δνδθΠνδώοζγξ ΰξ δρόμδοδ

ύσδ

χΰ ςΠβΰτσΰ

δΠογξ όχξ εγ ϊίσΰτο ςχιο δρξϊάοδξγ γϊδοό

ρΰθθά οίγ ρσόςώ

ργ γϊδχίσΰτ ηδ μΠγ γθθγβέ ςχΰρσόςώρΰ χϊ ΰμάηγ

ςδ όθγ χγ

δρΠρδηγ-

Γρό ζδξ ζγξ ρίσγ άργοχδ ρδσξ

μίοΰτο μδ δοηξγϊίσΰο όθδ χξ

δνδθΠνδξ ΰξ ΰρΰΠδ

εγ ρσΰζϏ

υΰτο δού άβοώςχι ργσγμίοδξ ιχγτχόχιχγ χόςΰ χώο ρσΰςύρώοόςΰ ζγξ χϊ ζγχγβώβέ

χΰτ

μδ

ρθισΰϊΰσΠδ ογ γογϊίσΰτο όχξ

ρσόζδξχγξ βξγ ΅θθιοδ ΰξ ΰρΰΠΰξ

ησγςχισξΰρΰξΰϏοχγξ ςχι βδξχΰοξζέ ΧΰτσζΠγ γθθά ζγξ χι ΒδσμγοΠγ-

ΐ Λθάςςϊ Χςάζγ

μδ χγ ρσόςώργ ρΰτ δζρσΰςώρδΠ ϊίσοΰτο ζγξ μάθξςχγ

άμδςγ χξ

γθθγβί

ςδ Ηξΰξζιχξζό δρΠρδηΰ ςχιο ΡΓΔ Ζγλάθγ όρώ

όθγ ηδΠωοΰτο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

Ητογμξζέ ργσΰτςΠγ ςχΰ ωύσΰ χϊ ΡγξηδΠγ

ϊ σΰοχξςχέσξΰ

Μ-Δ-

Βξγ Εδχξζέ

Χδωοΰθΰβξζέ ζγξ

ΕΔήΣΙΧΞΖΙ

ζγχδϏετοςι βξγ

όθδ χξ

χάνδξ

ΘτζδΠΰτ ΒτμογςΠΰτ

ώδρξχτωιμίοΰ

γτςχισόρΰξΰχξζό

γτχό ρΰτ

ρσΰχξμΰϏο

ΰξ γργξχιχξζΰΠ

μγειχί

Δββσγϊί

ζγειμδσξοά

Ηξηάςζΰτμδ χιο δρξχτωΠγ Η- ΒΞΓΟΟΞήΧΙ ‒ Β- ΜΙΧΣΐΤ ‒ Ω- ΣΓΪΧΐΤΘΙ

Λδοξκίθΰτ χιθ- 431 2gt21

CNΜΞΘΞΓ Β- ΔΤΕΤΜΞΐΤΗξζιβόσΰ

‒ Μ-Η-Δ-

Μδχγρχτωξγζό ηΠρθώμγ δξηΠζδτςι

ςχΰ ΗΠζγξΰ ΡσΰςχγςΠγ

Ζγχγογθώχέ

ΔνδξηΠζδτςι ςχΰ ωδξσξςμό τρΰείςδώο χΰτ οόμΰτβξγ χγ τρδσωσδώμίογ οΰξζΰζτσξά οόμΰ

Ζγχςίθι

Λδοξκίθΰτ 9W-H- 421Ζγλάθγχιθjcx6 431-52237 ζξο- gt77-545152cnonlncPdjAyce``-ir www-cnonlnc-du

χι ηξζγξΰςϏοι ρσΰχΠεδχγξ ογ ρσΰςϊϏβδξ χΰ ςτοηξζγθξςχξζό

όσβγοΰ χώο ζγειβιχύομίςϊ δζργΠηδτςϊ ζγχάχϊ ηξγρξςχώχξζέ

ρσά

νϊ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

μδ χιο ΰρΰΠγ χΠεδ

οχγξ ςδ ηξγεδςξμόχιχγ δζγχΰοχάηδ

δζργξηδτχξζΰΠ-

δ ςωδχξζέ γογζΰΠοώςι ιΐΘΜΔ χΰοΠκδξ όχξ ι δοίσβδξγ γτχέ laquoδΠογξ δρξζΰτσξζέχϊ ρΰθξχξζέ

ζγξ ςτοηξζγ

θξςχξζέ ησάςϊ χΰτ ζθά

ηΰτ βξγ χιο γοάζθιςι γτχύο χώο ηξγεδςξμΰχέχώοcedil-laquoΗδο γρΰηδωόμγςχδ χξ

γρΰϊάςδξ χϊ ζτλίσ

οιςϊ ζγξ χΰτ τρΰτσβΰϏ

ΡγξηδΠγ

ρΰτ είχΰτο ςδ ηξγεδςξμόχιχγ ςτογηίθϊΰτ

μγ

cedil γογϊίσδξ ι ΐΘΜΔζγθύοχγ

χΰτ

δζργξηδτ

χξζΰϏ ρΰτ χίειζγο ςδ ηξ

γεδςξμόχιχγ ογ ργσΰτςξγςχΰϏο ζγοΰοξζά ςχξ

ςωΰθξ

ζί χΰτ

μΰοάηδ

γρό χξ

δρχδμλσΠΰτ-Χΰ Η χϊ ΐΘΜΔ ρΰτ ςτοδησΠγςδ χιο ΧσΠχι ζγξεγ ςτοδησξάςδξ ζγξ ςέμδσγ Ρίμρχι ύςχδ ογ ζγεΰσΠςδξ χΰ δϏσΰ

ζγξ χι

ηξάσζδξγ χώο γρδσβξγζύοχϊ ζξοιχΰρΰξέςδώο βοώςχΰρΰξδΠ μδ χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ςδξσά μίχσώογοχΠησγςϊ ζγχά laquoχϊ ζτλδσοιχξζέ

δρΠεδςϊ ρΰτ

Ζγχά χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

βξγ χιο ηξγεδςξμόχιχγ

Ρσΰςϊτβέ ςχι ΗξζγξΰςϏοι

ζγξ ςτθθγθιχέσξγ γρό χιο ΐΘΜΔ

γογρχϏςςδχγξ δοάοχξγ ςχιηιμόςξγ δζργΠηδτςι χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ ζγξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

cedil-

χΰ ρθγΠςξΰ γτχό ρσΰγογββίθθδξ laquoητογμξζέ ςτμμδχΰωέcedil ςχι ηξγηέθώςιχϊ ΗΔΕ ζγξ ςτθθγθιχέσξγζγχά χϊ υέϊξςϊ χΰτ οΰμΰςωδηΠΰτ βξγ χΰ οίΰ ΘϏζδξΰ ρΰτ ρσόζδξχγξ ογ ζγχγχδεδΠ χιο δρόμδοι δληΰμάηγ ςχι Λΰτθέ 4 έ δρχδμλσΠΰτ-Ργσάθθιθγ ΐΘΜΔ ζγθδΠ χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ

ογ ςτμμδχάςωΰτο ςχιοςιμδσξοέ ςτβζίοχσώςιχϊ ΓΗΔΗΤ ςχιο ρθγχδΠγΖθγτεμύοΰ

3-21-

χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ι

ΐΘΜΔ ζάοδξ βοώςχό όχξ χξ

δρόμδοδ ιμίσδ

εγ ρσγβ

μγχΰρΰξιεΰϏο ςτςζίυδξ

μδ ΰμΰςρΰοηΠδ ζγξ ςτο

ηξζάχγ χΰτ ηιμόςξΰτ ζγξξηξώχξζΰϏ χΰμίγ μδ ςζΰρόχΰο ςτοχΰοξςμό ζξοιχΰρΰξέςδώο γθθά ςτογοχέςδώομδ χξ

ΰμΰςρΰοηΠδ

βΰοί

ώο όθϊ χϊ ωύσγ

-Χίθΰ

ςχξ

33 δρχδμλσΠΰτ

ζγξ ρσύχι ιμίσγ χΰτ οίΰτςωΰθξζΰϏ ίχΰτ

ρσΰχδΠοδ

χγξ ογ γογβοώςεδΠ δρξςχΰθέ χΰτ Η χϊ ΐΘΜΔ ςδβΰοδΠ

ζγξ μγειχί

ζγχά

χΰο γβξγςμό χώο ςωΰθδΠώοζγξ ογ ΰσβγοώεΰϏο μδχάχΰο γβξγςμό μδ ρσώχΰλΰτθΠγ χώο ΔΘΜΔ ζγξ χώοςτθθόβώο ηξηγςζόοχώο

ςτογοχέςδξ μδ βΰοδΠ

ζγξμγειχί

-

ιμδξύοδχγξ όχξ ΰξ βδοξζί

ςτοδθδϏςδξ χώο ΔΘΜΔ εγ

ρσγβμγχΰρΰξιεΰϏο ςχξ

7 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ δούι βδοξζέ ςτοίθδτςι χώορσΰίησώο χΰτ

ρΰτ εγ

ζθιεΰϏο ογ δρξζτσύςΰτοχξ γρδσβξγζί

ρσΰχάςδξ

χϊ ΐΘΜΔ ίωδξ ρσΰβσγμμγχξςεδΠ βξγ χξ

gt χΰτ μέογ-

ΓΗΔΗΤ6 Ι ζτλίσοιςιεγ μγ

λσδξ γρίογοχΠ χϊ

ΡσΰδξηΰρΰΠιςι ςχιο ζτλίσοιςι ογ μιο δοδσβΰρΰξέςδξ χΰ laquoόρθΰcedil χϊ ρΰθξχξζέ

δρξςχσάχδτςϊ χώο

δζργξηδτχξζύο ρσΰζδξμί

οΰτ ογ μιο βΠοΰτο γρδσβξγζί ζξοιχΰρΰξέςδξ

ςχΰ

ωύσΰ χϊ δζργΠηδτςϊγρδτεϏοδξ μδ γογζΰΠοώςέχϊ ι Δζχδθδςχξζέ Δρξχσΰρέ χϊ ΓΗΔΗΤ-Ι Δ-Δ- χϊ ΰμΰςρΰοηΠγ

laquoζγχγββίθθδξ ςχΰο δθθιοξζό θγό ζγξ ςχΰτ

δσβγ

κόμδοΰτ χι ςτοδωξκόμδ

οι γρό χιο ρθδτσά χϊΖτλίσοιςϊ χγζχξζέ χϊζγχάσβιςϊ ΰτςξγςχξζάχΰτ ςτοχγβμγχξζά ζγχΰωτσώμίοΰτ ηξζγξύμγχΰ

χϊ

γρδσβΠγ

μδ δρΠζθιςιηέεδο χϊ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ ηιμΰςΠΰτ ςτμϊίσΰοχΰ

cedil-

laquoΐξ ζτλδσοιχξζΰΠ ςωδηξγςμΰΠ βξγ ςτοίωξςι χϊ γτχγσωξζέ

γτχέ

ρΰθξχξζέ

εγ λσΰτο γρίογοχξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χΰτ

ΗιμΰςΠΰτ ζγξ όθδ χξ ςτο

ηξζγθξςχξζί ΐσβγούςδξ

-

ΔΠμγςχδ γρΰϊγςξςμίοΰξογ γοχξμδχώρΠςΰτμδ μδχΰτ

γβύοδ

μγ

γτχΰϏ

χΰτ ςωδηξγςμΰϏ

cedil ζγχγ

θέβδξ ι γογζΰΠοώςι χϊ ΓΗΔΗΤ-

Ϊσίοΰ ςχιο ζγχγςχσγχέβιςι χϊ δσβγχξζέ

οΰ

μΰεδςΠγ

γρό μδσΠηγ δσβΰηΰχύο ρΰτ δϊγσμόκδξ έμδσι δσβγςΠγ λάκδξ γρόϊγςι χΰτ

ΓσδΠΰτ Ράβΰτ ςϏμϊώογ μδ χι ΒΔΔ- Όρώ

γογϊίσδξ ι ΒΔΔ χΰ Γούχγχΰ Ηξζγςχέσξΰ ίζσξοδ

ργσάοΰμι χιο έμδσι δσβγςΠγ ςδ δρξωδΠσιςι ρΰτ δϊγσμόκδξ ρδοεέμδσΰ δρξλάθθΰοχγ

ςχΰο δσβΰηόχι χιο ζγχγ

λΰθέ γρΰκιμΠώςϊ ςχΰο δσβγκόμδοΰ ςχΰ Ϗυΰ χϊ γμΰξ

λέ ρΰτ εγ ίηξοδ ςδ ζάρΰξΰο άθθΰο μξςεώχό δϊόςΰο

χΰο γργςωΰθΰϏςδ χΰ άλλγχΰ-τβζδζσξμίογ ΰ Ίσδξΰ

Ράβΰ

ηξζγΠώςδ 2 δμρΰσΰψργθ

θέθΰτ ςχξ

ίσσδ

ςχΰτ

ΰρΰΠΰτ

ΰ δσβΰηόχϊ χΰτ

γργξχΰϏςδ χι ςτοδωέ γργςωόθιςέ χΰτ δρΠ έμδσΰ μδ

χΰ ρσόςωιμγ όχξ γτχό ρδσξθγμλάοδχγξ ςχι ςϏμλγςι δσβγςΠγ

-

ΐ Ίσδξΰ Ράβΰ

γρΰϊάοειζδ όχξ ι γογβσγϊέ χώο ιμδ

σύο ηδο ίωδξ χιο ίοοΰξγ όχξ ςτμϊώοέειζδ έμδσι δσβγςΠγ γθθά όχξ δοχό

4οειμίσΰτ εγ μρΰσΰϏςδ ογ ρδσξ

θγμλάοδχγξ ζγξ ι δσβγςΠγ χΰτ γλλάχΰτ ζγχά χιο ΰρΰΠγθδξχΰτσβΰϏο χγ δμρΰσξζά ζγχγςχέμγχγ-Ι ΒΔΔ τρΰβσγμμΠκδξ όχξ ωγξσδχΠκδξ χιο γρόϊγςι χΰτ Γοώχάχΰτ ΗξζγςχισΠΰτ ηξγμιοϏΰοχγ

ρσΰ

ράςγ ζγχδϏ

ετοςι όχξ ΰξ δσβγκόμδοΰξ μδ ζάεδ μίςΰ ζγξ χσόρΰ εγ ςτοδωΠςΰτο ογ γβώοΠκΰοχγξ βξγ χιο ρσΰάςρξςι χώο ηξζγξώμάχώο χΰτ

ζγξ γογμίοδξ χιο γρόϊγςι χΰτ χΔ δρΠ χϊ

γξχέςδύ

χϊ βξγ χιο γζϏσώςι χώο ηξγχάνδώο χϊ δσβγςξΰζχόογ

ϊ Ρσάνϊ ΤρΰτσβξζΰϏ τμλΰτθΠΰτ χΰτ

13-

laquoΪσίοΰcedil ςχιο έμδσι δσβγςΠγ

λάκδξ γρόϊγςι χΰτ ΓσδΠΰτ Ράβΰτ

τοδωΠςχιζγο ζγξ ωεδ

ΰξ ρσΰςράεδξδ

ζγχάςλδ

ςϊ χϊ ρτσζγβξά

ρΰτ νίςργςδ χΰ μδςιμίσξχϊ ΧσΠχϊ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ- Γο ζγξ ρσΰωεί

χΰ

λσάητ δΠωδ χδεδΠ τρό μδσξζό ίθδβωΰ ωεδ χΰ ρσώΠ

δζηιθύειζγο γογκώρτσύςδξ ςδ ηξάϊΰσγ ςιμδΠγ

ζτσΠώ

όμώ

ςχιο ωγσάησγ ζγξ ςχΰ θόϊΰ γρίογοχξ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ μδ γρΰχίθδςμγ ογ ωσδξγςχδΠ οίγδρίμλγςι χώο ρτσΰςλδςχξζύο ητοάμδώο βξγ ογ χδεδΠ τρό ρθέσι ίθδβωΰ-Ϗμϊώογ μδ χξ

ρσύχδ

δζχξμέςδξ

ι ϊώχξά ρΰτ νίςργ

ςδ γρό άβοώςχι μίωσξ ςχξβμέ γξχΠγ ζγχίςχσδυδ ρδσΠ

χγ 3411 ςχσίμμγχγ γδΠϊτθθώο ζγξ ρθγχϏϊτθθώο ηίοχσώο ζτσΠώ

ρΰτσοάσξγ-

Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ρσΰωεδςξοέ οϏωχγ

ΰξ δρΠβδξδ

ητ

οάμδξ ζγχάςλδςϊ ρσΰωύσιςγο ςχι ηξάοΰξνι γοχξρτσξ

ζύο κώούο δού ωάσι ςχξ ςτοχΰοξςμίοδ

ρσΰςράεδξδ

όθώο χώο δμρθδζόμδοώο ϊΰσίώο ι ϊώχξά ηδο ίεδςδ ςδζΠοητοΰ γοεσύρξοδ

κώί

κώξζό ζδϊάθγξΰ ζγξ ρδσξΰτ

ςΠδ-

3-411 ςχσίμμγχγ ηάςΰτ

ζάιζγο ςχΰ Ζσγοΰωύσξ

Page 2: ΠΕΜ 29-8-13

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 216

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

χΰ ίοχτρΰ Δgt εγ ηιθώεΰϏο ϊίχΰ

βξγ ρσύχι

ϊΰσά χγ ρσγβμγχξζά ςχΰξωδΠγ βξγ χιο δρξϊάοδξγ ζγξ χι ωσέςι χώο γτεγξσίχώο ζχξςμάχώο

γοδνάσχιχγ μδ χΰ δάο χγ ςτβζδζσξμίογ ζχΠςμγχγίωΰτο laquoχγζχΰρΰξιεδΠcedil έ όωξ μδ ζάρΰξΰο οόμΰ- ΔρΠςϊ ςχΰ Δgt εγ ηιθώεΰϏο ζγξ ΰξ ζθδξςχΰΠ ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ ΰξ ΰρΰΠΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ

ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ γζξοέχΰτ-Ι ζγχγθιζχξζέ ιμδσΰμιοΠγ βξγ χιο ιθδζχσΰοξζέ τρΰλΰθέ χΰτ Δgt δΠογξ ι 34ι δρχδμλσΠΰτ ζγξ ΰξ ξηξΰζχέχδ

χώο

ςτβζδζσξμίοώο ζχξςμάχώο ΰϊδΠθΰτο ρθίΰο ογ ηιθύςΰτο χΰ ςϏοΰθΰ χϊ δρξϊάοδξγ

χΰτ γζξοέχΰτ δού ζγχ)

δρίζχγςι εγ ϊΰσΰθΰβΰϏοχγξ μδθθΰοχξζά βξγ ρδσξςςόχδσγ χδχσγβώοξζά μίχσγ- Ύηι χΰ τρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζώηξζΰρΰΠιςδ χιοτράσωΰτςγ οΰμΰεδςΠγ Wcxedcvdm ρσΰζδξμίοΰτ ΰξτρόωσδΰξ ογ βοώσΠκΰτο χξ γζσξλύ

εγ ηιθύςΰτο ςχΰ Δgt-

τβζδζσξμίογ63- ΓτεγΠσδχγ ζχΠςμγχγ χγ ΰρΰΠγ ηδο ίωΰτο laquoχγζχΰρΰξιεδΠcedil μδ ζάρΰξΰο οόμΰ laquoχγζχΰρΰΠιςϊcedil γτεγξσίχώο-Χγ ςτβζδζσξμίογ ζχΠςμγχγ γογβσάϊΰοχγξ ςχξ

ηιθύςδξ

ςχΰξωδΠώο γζξοέχώο Δgt ςϏμϊώογ μδ χιο ρσγβμγχξζέχΰτ

ζγχάςχγςι ζγξ χι ωσέςι χΰτ

- ΖθδξςχΰΠ ιμξτργΠεσξ

ΰξ ωύσΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ ζχΠ

ςμγχΰ- χΰ Δgt γογβσάϊΰοχγξ γρό χΰ δρόμδοΰ ίχΰ

χΰτ

ίχΰτ ρΰτ γρΰζχέειζγο έ ζγχγςζδτάςχιζγο-

δ ρδσΠρχώςι ρΰτ χγ χδχσγβώοξζά μίχσγ χΰτ ζχΠςμγχΰ

τρδσλγΠοΰτο δζδΠογ ρΰτ γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ ςτμλόθγξΰέ χιο ΰξζΰηΰμξζέ άηδξγ ΰ ϊΰσΰθΰβΰϏμδοΰ

ρσίρδξ ογ

γογβσάυδξ χΰ ρσγβμγχξζό βδβΰοό ζγξ

όωξ όχξ γογϊίσδχγξ ςχΰο χΠχθΰ ζχέςϊέ χιο ΰξζΰηΰμξζέ άηδξγ- δ ρδσΠρχώςι ηέθώςϊ γτεγΠσδχώο ζχξςμάχώο έζχξςμάχώο ωώσΠ

ςϏςχγςι ΰσξκόοχξγ

ξηξΰζχιςΠγ

ρσίρδξ ογ γογβσάϊδχγξ ιμξζχέ δρξϊάοδξά χΰτ

ζθξμγζΰςχάςξγ

ρθγχϏςζγθγ ζ-θρ--- Χγζχΰρΰξιμίογ ζχΠςμγχγ ςϏμϊώογμδ χΰο οόμΰ 299411gt- Χγ ζχΠςμγχγγτχά γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ Δgt ςϏμϊώογ μδ χιο ρσγβμγχξζέ χΰτ

ζγχάςχγ

ςι ζγξ χι ωσέςι χΰτ- ΖθδξςχΰΠ ιμξτ

ργΠεσξΰξ ωύσΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ

ζϏσξΰτ ωύσΰτ

χΰτ ζχΠςμγχΰ

- χξ

ηιθύςδξ ςχΰξωδΠώο γζξοέχώο γογ

βσάϊΰοχγξ γρό χΰ δρόμδοΰ ίχΰ χΰτ

ίχΰτ ρΰτ γρΰζχέειζγο έ ζγχγςζδτ

άςχιζγο-2- laquoΧγζχΰρΰξιμίογcedil ζχΠςμγχγ ςϏμϊώ

ογ μδ χΰο οόμΰ 2572131-γ ΖθδξςχΰΠ ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ6Ηδο γργξχδΠχγξ ι ρσΰςεέζι γτχύο

ςχΰτ ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ ζχΠςμγχΰ

δάο γτχΰΠ ηδο

ίωΰτο ηιθώεδΠ ώ

ζϏσξΰξ ωύσΰξ έ ίωΰτο ηιθώεδΠ ώ

λΰιειχξζΰΠ ωύσΰξ μόοΰο ςχξ

ρδσξρχύςδξ

ρΰτ ηδο γργξ

χδΠχγξ ι γογβσγϊέ χΰτ γζξοέχΰτ γτχΰϏ ςχΰ Δgt βξγ άθθιγξχΠγ- Δάο όμώ

ίωΰτο ηιθώεδΠ ςχξ

ηιθύςδξ

ςχΰξωδΠ

ώο γζξοέχώο ΰξ ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ ώ

ζϏσξΰξ έ λΰιειχξζΰΠ ωύσΰξ γζξοέχΰτ ηδο ηξγβσάϊΰοχγξχξ

ρδσξρχύςδξ

ρΰτ γργξχδΠχγξ ι γογβσγϊέ χΰτ γζξ

οέχΰτ γτχΰϏ ςχΰ Δgt βξγ ΰρΰτηέρΰχδ άθθι γξχΠγ ζγχάχιο γογβσγϊέ χΰτ γζξοέχΰτ ςτμρδσξθγμλάοΰοχγξ ςχΰτ

ζϏσξΰτ ωύσΰτ

χΰτ γζξοέχΰτ χγ χδχσγβώοξζά μίχσγ χΰτ

ιμξτργΠεσξΰτ ωύσΰτ-ΐξ ζτσξόχδσΰξ θόβΰξ βξγ χΰτ

ΰρΰΠΰτ

γργξχδΠχγξ ι γογ

βσγϊέ γρό χΰο τρόωσδΰ χΰτ γζξοέχΰτ δΠογξ6Γθθγβέ δμρσάβμγχΰτ ηξζγξύμγχΰ

ρ-ω- ΰ τρόωσδΰ

δΠωδ υξθέ ζτσξόχιχγ ζγξ γρίζχιςδ χιο ρθέσι δΠχδ δΠωδρθέσι ζτσξόχιχγ ζγξ ίωδξ υξθέ ζτσξόχιχγ έ δρξζγσρΠγΧσΰρΰρΰΠιςι χώο ρΰςΰςχύο ξηξΰζχιςΠγ

ρ-ω- ΰ τρό

ωσδΰ δΠωδ μίσΰ

χΰτ γζξοέχΰτ ζγξ γρίζχιςδ ζγξ άθθΰ

ρΰςΰςχό δΠχδ ρύθιςδ έ ηύσξςδ μίσΰ χΰτ γζξοέχΰτ

Γθθγβέ χώο ςτοχδθδςχύο δξηξζύο ςτοειζύο ρ-ω- χΰγζΠοιχΰ έχγο ιμξχδθί

ζγξ γρΰρδσγχύειζδ

λ laquoΧγζχΰρΰξΰϏμδοΰξcedil ωύσΰξ θόβώ μδχγχσΰρέ χΰτ

ςδ

ωύσΰτ ζϏσξγ

ωσέςϊ-

Ηδο γργξχδΠχγξ ι γογβσγϊέ χώο laquoχγζχΰρΰξΰϏμδοώοcedilωύσώο ρΰτ δΠωγο ηιθώεδΠ δΠχδ ςϏμϊώογ μδ χι ωσέςιχΰτ

δΠχδ ώ

λΰιειχξζΰΠ ωύσΰξ ςχιο ρσγβμγχξζέ χΰτ

ζγχάςχγςι δϊόςΰο ηδο γργξχδΠχγξ ι γογβσγϊέ χΰτ ζχΠςμγχΰ

γτχΰϏ ςχΰ Δgt βξγ άθθι γξχΠγ

χξ ρδσξρχύςδξ

ρΰτ ΰξ laquoχγζχΰρΰξΰϏμδοΰξcedil ωύσΰξ ηδο

ίωΰτο ηιθώεδΠ ςχι ηέθώςι ςχΰξωδΠώο γζξοέχώο ΰξ ωύσΰξ γτχΰΠ γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ Δgt χΰτ 132 ώ

ωύσΰξ ζϏ

σξγ

ωσέςϊ-ή

ωσόοΰ laquoχγζχΰρΰΠιςϊcedil χώο ιμξτργΠεσξώο έ χώο

laquoχγζχΰρΰξΰϏμδοώοcedil ωύσώο θόβώ μδχγχσΰρέ χΰτ

ςδ

ωύσΰτ ζϏσξγ

ωσέςϊ βξγ χιο γογβσγϊέ χΰτ

ςχι ηέ

θώςι Δgt εδώσδΠχγξ ι χΰρΰείχιςι γρό χιο ρΰθδΰηΰμΠγχϊ ςϊσγβΠηγ

βξγ χι λδλγΠώςι χϊ ρθισόχιχγ

χΰτ ϊγ

ζίθΰτ ςχΰ γοχΠβσγϊΰ χϊ τρΰλθιεδΠςγ

γΠχιςϊ laquoχγζχΰρΰΠιςϊcedil-7- laquoΧγζχΰρΰξιμίογcedil ζχΠςμγχγ ςϏμϊώογ μδ χΰο οόμΰ7137133- ΐξ ωύσΰξ γτχΰΠ ιμξτργΠεσξΰξ έ χγζχΰρΰξΰϏμδοΰξ γογβσάϊΰοχγξ ςχΰ Δgt ςϏμϊώογ μδ χιο ρσγβμγχξζέ χΰτ

ζγχάςχγςι ζγξ χι ωσέςι χΰτ

ζγξ ΰξ ζθδξςχΰΠ

ιμξτργΠεσξΰξ ωύσΰξ ρσΰςχΠεδοχγξ ςχΰτ ζϏσξΰτ

ωύσΰτ

χΰτ ζχΠςμγχΰ γρό χΰ δρόμδοΰ ίχΰ

γρό χΰ ίχΰ

ρΰτ

τρδλθέει ηέθώςι βξγ χιοlaquoχγζχΰρΰΠιςέcedil χΰτ

-

ιμδξύοδχγξ όχξ ηέθώςιΔgt ρσίρδξ ογ τρΰλάθΰτοιθδζχσΰοξζά ζγξ όθΰξ όςΰξδΠωγο μδχγλΰθέ ςχιο γζΠοιχι ρδσξΰτςΠγ χΰτ

γβΰ

σά ρύθιςι βΰοξζέ ργσΰωέ ζθισΰοΰμξά ζ-θρ- χΰ13- Δού χΰ τρΰτσβδΠΰΐξζΰοΰμξζύο ζγθδΠ όθΰτ

γοδνγξσίχώ

χΰτ ϊΰσΰθΰ

βΰϏμδοΰτ ογ δρξςζδϊχΰϏο

χιο ιθδζχσΰοξζέ ηξδϏετοςιχϊ Βδοξζέ

ΒσγμμγχδΠγ

Ρθισΰϊΰσξγζύο τςχιμάχώο ρσΰζδξμίοΰτ ογ δθίβνΰτο δάο δΠογξ γζσξλέ χγςχΰξωδΠγ βξγ χΰ ςϏοΰθΰ χϊγζΠοιχϊ ρδσξΰτςΠγ

χΰτ

χγ ΰρΰΠγ ίωΰτο ηιθώεδΠ χγρσΰιβΰϏμδογ ίχι-

Βξγ ογ ϊΰσΰθΰβιεδΠχδ βξγ ρδσξςςόχδσγ χδχσγβώοξζά μίχσγ

Ρώ

εγ ηιθύςδχδ χγ γτεγΠσδχγ

ζγξ χΰτ ιμξτργΠεσξΰτ

ςχΰ Δgt

χξ 34 δρχδμλσΠΰτ θέβδξ ι ρσΰεδςμΠγ τρΰλΰθέ

ΐΓογρθισώχέ

Τρΰτσβό

Γβσΰχξζέ

Γοάρχτ

νϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Μάνξμΰ

Ωγσγζόρΰτθΰ

μδχίλι ςχΰ ΤρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο όρΰτδΠωδ ςτοάοχιςι μδ χΰο Τϊτρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο ζ-Βξύσβΰ Μγτσγβάοι ζγξ χΰ Βδοξζό Βσγμμγχίγ ΗιμΰςΠώο Δςόηώο ζ- Ωάσι Εδΰωάσι βξγ χιο δρξχάωτοςιχώο ηξγηξζγςξύο χϊ δρξςχσΰϊέ

χΰτ ΪΡΓ ςδ γβσό

χδ χΰτ δξηξζΰϏ ζγεδςχύχΰ

-

χι ςϏςζδυι γρΰϊγςΠςχιζδ ι Βδοξζέ ΒσγμμγχδΠγ ΗιμΰςΠώο Δςόηώο ογ ργσδμλγΠοδξ ςχξ

ΗΐΤ όρΰτ ςιμδξύοΰ

οχγξ ζγετςχδσέςδξ ρσΰζδξμίοΰτ ΰξ γβσόχδ

ογ θάλΰτο

χΰ ςτοχΰμόχδσΰ ητογχό χγ ωσέμγχγ ρΰτ ηξζγξΰϏοχγξ γρόχιο δρξςχσΰϊέ ΪΡΓ-

Ϗςζδυι ςχΰ ΤρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο

ΧγωϏχδσι δρξςχσΰϊέ

χΰτ ΪΡΓ ςχΰτ γβσόχδ

τοδωΠςχιζδ ζγξ χΰο ΞΰϏθξΰ βξγ ηδϏχδσΰ ςτοδωέμέογ ι δζσΰέ χώο ζγχγείςδώο γρό χξ

δθθιοξ

ζί χσάρδκδ

- Ϗμϊώογ μδ χγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ ωεδ ι Χσάρδκγ χϊ Δθθάηΰ

χΰο ΞΰϏ

θξΰ χΰ γρόεδμγ χώο ζγχγείςδώο ρΰτ ηξγχισΰϏο ςχξχσάρδκδ

δρξωδξσέςδξ

ζγξ οΰξζΰζτσξά μδξύειζδ ρδ

σγξχίσώ ζγχά 55 δζγχ- δτσύ ςδ ςωίςι μδ χΰο ΞΰϏοξΰτρΰωώσύοχγ

ςχγ 325 ηξς- δτσύ-

ήςχόςΰ γρόζθξςι ςιμδξύοδχγξ μδ χγ γοχΠςχΰξωγ ςχΰξωδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

Ζδοχσξζέ

Χσάρδκγ

ςϏμϊώογ μδ

χγ ΰρΰΠγ ΰξ ζγχγείςδξ ςχξ

δθθιοξζί

χσάρδκδ

χΰο ΞΰϏ

θξΰ ργσίμδξογο ςχγεδσί- Ι γρόζθξςι ΰϊδΠθδχγξ ςδ ηξγ

ϊΰσδχξζέ μδεΰηΰθΰβΠγ μίχσιςϊ-

Μδξύειζγο ΰξ ζγχγείςδξ

ςχξ δθθιοξζί

χσάρδκδ

Ηδο ρσόζδξχγξογ ηΰεδΠ ργσάχγςι βξγ

χιο τρΰλΰθέ χώορδσΠρΰτ 411-111ϊΰσΰθΰβξζύο ηιθύςδώο ρΰτ γρΰμίοΰτο ηέθώςδ ΰβδοξζό

βσγμμγχί

γ

ΗιμΰςΠώο Δςό

ηώο Ωάσϊ Εδΰωάσϊ ςδ δζρσΰςύρΰτ

χώο ϊΰσΰχδωοξζύο ΡΐΪΔΔ μδ χΰτ

ΰρΰΠΰτ

ςτογοχέειζδ ςχΰ τρΰτσβδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο-ιμδξύοδχγξ όχξ ι ρσΰεδςμΠγ βξγ χιο τρΰλΰθέ χώο ηιθύςδώο θέβδξ ςχξ

5 χΰ ρσώΠ χϊ Ηδτχίσγ

δρχδμ

λσΠΰτ-

Ηδο εγ ηΰεδΠ ργσάχγςι

βξγ χξ ϊΰσΰθΰβξζί

ηιθύςδξ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 2

Μδχγϊδσεέζγμδ ςχιο ΡγϏθΰτ Μδθά 39

ςχδοό Χσάρδκγ

Ρδξσγξύ

ςχιο ΐμόοΰξγ

Θδτζά δΠηι ζΰτσχΠοδ ζγξ όθγ χγ δΠηι ρσΰξζό

ςδ ρσΰςξχί χξμί

ΔρΠςϊ ςχΰο δζεδςξγζό μγ

ωύσΰ εγ λσδΠχδςχσύμγχγ βξγ ίογο νδζΰϏσγςχΰ Ϗροΰζγξ δργββδθμγχξζό δνΰρθξςμόβξγ χΰ ζγχάςχιμά ςγ

ςδ χξμί

ωΰοχσξζέ

Όχξ άθθΰ ωσδξάκδςχδ βξγ χιο γογζγΠοξςιέ ηξγμόσϊώςι χΰτ ωύσΰτ ςγ

ΝϏθξογ ηάρδηγ Luonmctd ζΰτσχξοόντθγ

Χιο ηξγλδλγΠώςι όχξ ζγοίογλσίϊΰ

έ οέρξΰ ηδο εγ μδΠ

οδξ δζχό

ργξηξζύο ςχγεμύο γρό χΰο δρχίμλσξΰ ίηώςδωεδ

ςχΰ ρθγΠςξΰ ςτοίοχδτνϊ

ΧϏρΰτ ΰ ρσόδησΰ

χΰτ ηξΰξζιχξζΰϏ ςτμλΰτθΠΰτ χΰτ οΰμξζΰϏρσΰςύρΰτ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξ

οώοξζέ

ΓθθιθδββϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ

Γβώβέ

χΰτ ηέμΰτ Ζγ

λάθγ

ΘδώοΠηγ

Ργρά

-Ϗμϊώογ μδ χγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ργσίεδςδ ΰ ζ- Ργρά

ςχΰτ

ργξηξζΰϏ

ςχγεμΰϏ εγ δοχγωεΰϏο βξγ χιο

ρδσΠΰηΰ 132137 75 λσίϊιζγξ οέρξγ μίςώ χΰτ Δ--Ρ-Γ- δούάθθγ 211 εγ δοχγωεΰϏο ςχιο ςτοίωδξγ ρδσΠ χγ μίςγ δρχδμλσΠΰτμδ χιο ηξγϊΰσά όχξ ΰξ βΰοδΠ

χΰτ

εγ ρθισύοΰτο βξγ χγ χσΰϊδΠγ χγΰρΰΠγ όμώ

ίωΰτο μδξώεδΠ ςιμγ

οχξζά- Όρώ

ωγσγζχισξςχξζά δρξςέμγοδ

ΰ ΘδώοΠηγ

Ργρά

ΰ ηέμΰ Ζγλά

θγ

λσΠςζδχγξ μγζσάο ςχιο ρσύχι είςι χΰτ δβζδζσξμίοΰτ γσξεμΰϏ λσδϊύο ζγξ οιρΠώογοάμδςγ ςδ 1 ηέμΰτ

μδ Πηξΰ ρδσΠρΰτ ρθιετςμό γθθά

ζγξ χΰτ ρΰςΰϏ ωσιμγχΰηόχιςϊ μίςώ χΰτ Δ--Ρ-Γ-χΰ ΰρΰΠΰ γοίσωδχγξ ςτοΰθξζά βξγ ϊίχΰ

ςχΰ 3-231-711

δτσύ-Ογ ςιμδξώεδΠ όχξ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13313 ΰ ηέμΰ

Ζγλάθγ

δΠωδ θάλδξ βξγ χΰτ λσδϊΰοιρξγζΰϏ

ςχγεμΰϏ

3-522-211 δτσύ χιο ρδσΠΰηΰ 13132 3-1-21δτσύ δζ χώο ΰρΰΠώο χΰ οΰμξζό ρσόςώρΰ γογμίοδξ γρΰρθισώμέ 371-191 δτσύ-ΔρΠςϊ χιο ρδσΠΰηΰ 13313 ςχΰτ

λσδϊΰοιρξγζΰϏ

ςχγεμΰϏ ϊξθΰνδοέειζγο 417 λσίϊι ζγξ οέρξγ δού χιο

ρδσΠΰηΰ 13132 43gt ργξηξά-ωδχξζά μδ χΰ ρσΰςώρξζό ρΰτ γργςωΰθδΠχγξ ςδ γτχΰϏ

γρό 1 ΓρσξθΠΰτ 133 ίώ

ςέμδσγ γτχά δΠογξ 9gt άχΰμγμδ 33μιογ μίςώ Δ--Ρ-Γ- ζγξ 4 άχΰμγ μδ ηΠμιογ-ΐ ζ- Ργρά

ωγσγζχέσξςδ χιο ωσιμγχΰηόχιςι βξγ χΰτ

λσδϊΰοιρξγζΰϏ ςχγεμΰϏ

δργσζέ δού χόοξςδ τράσωδξ

ηξγείςξμΰ ρΰςό 911-111 δτσύ χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰΰσΠκδχγξ βξγχιο ςχέσξνι χώο γητοάμώο ςτμρΰθξχύο μγ

ζγεύ

ζγξ

βξγ ζΰξοώοξζί ησάςδξ

-

ΐ ηέμγσωΰ Ζγλάθγ

Ζώςχέ

ξμξχςέ

ΰ ΰρΰΠΰ

ίηώςδ

χΰ laquoργσύοcedil ςχιο ςτοίοχδτνι ΧϏρΰτ δρξςέμγοδ μδ ίμϊγςι όχξ χΰ οΰμξζό ρσόςώρΰ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξοώοξζέ

ΓθθιθδββϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ Γβώβέ

θδξχΰτσβδΠ άυΰ

βγ ζγξ μδ δρξχτωΠγ δού δνέσδ χΰο σόθΰ χΰτ ςχδθδωξζΰϏητογμξζΰϏ χΰτ οΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ ρΰτ μδ γτχΰετςΠγρΰθθί

ϊΰσί

γοχγρΰζσΠοδχγξ ςχΰ ίσβΰ χΰτ ςχισΠκΰοχγ

χΰτ ζγλγθξύχδ

-

Ργσάθθιθγ δνέσδ ζγξ χιο ςχάςι χϊ γοχξρΰθΠχδτςϊ ςχΰηιμΰχξζό ςτμλΰϏθξΰ χΰοΠκΰοχγ

ρώ

ζγξ γτχέ δΠογξ ωσέ

ςξμι ζγξ δρΰξζΰηΰμιχξζέ- Γογϊδσόμδοΰ

ςχΰ ρσόβσγμμγ laquoΛΰέεδξγ ςχΰ ρΠχξcedil ΰ

ζ- ξμξχςέ ηέθώςδ όχξ ΰ ηέμΰ

Ζγλάθγ

δΠογξ ζάεδχγ

γοχΠεδχΰ μδ χιο ζγχάσβιςι γτχέ

χϊ ηΰμέ

γρό χΰο

δσωόμδοΰ δρχίμλσξΰ μξγ ηΰμέ ρΰτ όρώ

ςιμδΠώςδδΠογξ γρόθτχγ δρξχτωιμίοι γρό χιο ΰρΰΠγ δντρισδχΰϏοχγξ ςτοΰθξζά 411 ιθξζξώμίογ άχΰμγ- Γρό χιο ρθδτσά χϊ ι γοχξηέμγσωΰ

Ζγλάθγ

Εδΰηύ

σγ Λγλγθίςζΰτ ςτοδωάσι χΰ ηξΰξζιχξζό ςτμλΰϏθξΰ χΰτοΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξοώοξζέ

Γθθιθδβ

βϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ Γβώβέ

χΰοΠκΰοχγ

ξηξγΠχδσγ όχξ

όθδ ΰξ τρισδςΠδ

χΰτ ηέμΰτ λσΠςζΰοχγξ ζΰοχά ςχΰτ

ρΰθΠχδ βξγ ογ χΰτ

λΰιεέςΰτο ςχξ

γοάβζδ

ρΰτ ίωΰτο-

Ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχΰο δο θόβώ οΰμξζό ρσόςώρΰ ρδσξθγμλάοΰοχγξ δζχό

χώο λσδϊΰοιρξγζύο ςχγεμύο ζγξ

χΰτ ρσΰβσάμμγχΰ laquoΛΰέεδξγ ςχΰ ρΠχξcedil χγ Ζ-Γ-Ρ-Ι-

γθθά ζγξ χγ ηιμΰχξζά ξγχσδΠγ χγ ΰρΰΠγ ςϏμϊώογ μδ χγόςγ δΠρδ ΰ ζ- Ργρά

βΠοδχγξ ρσΰςράεδξγ μδ οϏωξγ ζγξ μδ

ηόοχξγ ύςχδ ογ ζσγχιεΰϏο ζγξ ογ ςτοδωΠςΰτο ογ ρσΰςϊίσΰτο χξ

τρισδςΠδ

χΰτ

ςχΰτ

ρΰθΠχδ

χϊ Ζγλάθγ

-

Ι γοχξρσόδησΰ χΰτ οΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ Γθίζγ Χδζίΰ

βθΰτ γογϊδσόμδοι ςχγ Ζ-Γ-Ρ-Ι- δΠρδ όχξ ζγχγλάθθδχγξζάεδ ητογχέ ρσΰςράεδξγ βξγ ογ θϏοΰοχγξ χγ ρσΰλθέμγχγ ρΰτ τράσωΰτο δού δρξςέμγοδ όχξ δργοίσωΰοχγξ χγγρΰβδτμγχξοά ώσάσξγ θδξχΰτσβΠγ

χΰτ

-

ΗΙΜΙΧΣΙ ΧΞΡΞΚΞΗΙ

Βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 132137

Ζγοίογ ργξηΠ δζχό λσδϊΰοιρξγζύο

ςχγεμύο χΰτ ηέμΰτ Ζγλάθγ

75 εγ δοχγωεΰϏο μίςώ Δ--Ρ-Γ ζξ άθθγ 211 δζχό

χΰτ ρσΰβσάμμγχΰ

ΙΡγοδθθέοξγ ΐμΰςρΰοηΠγ Δσβγκΰμίοώο ΐσβγοξςμύο Χΰρξζέ

ΓτχΰηξΰΠζιςϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- ργ

σγωύσιςδ ωεδ ςτοίοχδτνι χϏρΰτ μδ λγςξζό είμγ

χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτ ζθάηΰτ βξγ γβώοξςχξζί ζξοιχΰρΰξ

έςδξ γρίογοχξ ςχΰ μίχσΰ χϊ ηξγεδςξμόχιχγ

γρΰθϏςδξ

χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώο ζγξ χώο Ηιμΰχξζύο Γςχτοΰμξζύο ζγξ χξ

μδεΰηδϏςδξ

χϊ ζτλίσοιςϊ βξγ οίδ

ωξθξάηδ

γρΰθϏςδξ γρό χΰο ζθάηΰ χϊ Χΰρξζέ

ΓτχΰηξΰΠζιςϊ-τβζδζσξμίογ6

Γβώοξςχξζί ησάςδξ

χϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- βξγ χι ηξγεδςξμόχιχγ

γρΰθϏςδξ χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώο ζγξ χώο Ηιμΰχξζύο Γςχτ

οΰμξζύο-ΐξ δσβγκόμδοΰξ ςχιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι εγ ςτμμδχάςωΰτοςχιο Ργοδθθγηξζέ χάςι ΔσβγςΠγ

ρΰτ ίωδξ ρσΰζισϏνδξ ι

Γ-Η-Δ-Η-Τ- βξγ ςέμδσγ Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 γρό χξ

33-11 χΰ ρσώΠ ίώ

χΰ χίθΰ χΰτ ώσγσΠΰτ- Ι ΐμΰςρΰοηΠγ ίωδξ

δρΠςϊ ρσΰβσγμμγχΠςδξ χάςι ΔσβγςΠγ βξγ χιο ΧσΠχι 2 δ

ρχδμλσΠΰτ 132 γρό χξ 33-11 χΰ ρσώΠ ίώ

χΰ χίθΰ

χΰτ ώσγ

σΠΰτ ιμίσγ ρΰτ χΰ Γ Μΰοΰμδθί ΡθιμμδθδξΰηξζδΠΰ Γειούο

ηξζάκδξ ςϏςςώμΰ χΰ Βδοξζό τμλΰϏθξΰ χϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- βξγχΠ ΰξ ζξοιχΰρΰξέςδξ

χΰτ ΐζχώλσΠΰτ χΰτ 133 ρσΰζάθδςγοhellip σϏ

ργοςι χΰτ ρδσξλάθθΰοχΰ-

ΔΠογξ ρσΰϊγοί όχξ ΰ ςχόωΰ

χϊ ζτλίσοιςϊ δΠογξ ογ χσΰμΰ

ζσγχέςδξ ζγξ ογ δζϊΰλΠςδξ χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χϊ Χΰρξζέ

Γτ

χΰηξΰΠζιςϊ γθθά δΠογξ δρΠςϊ ηδηΰμίοΰ ρύ

ηδο ρσόζδξχγξογ χΰ ρδχϏωδξ- ΐξ δσβγκόμδοΰξ ςχιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι εγςτοδωΠςΰτο χξ

ζξοιχΰρΰξέςδξ

χΰτ

μδ ςτθθγθιχέσξΰ ηξγμγσ

χτσΠγ ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ Η-Δ-Ε- γθθά ζγξ μδχά γρό γτχέο-

Όςΰο γϊΰσά ςχι ηξγεδςξμόχιχγγρΰθϏςδξ ι ζτλίσοιςι

ζσγχά ςζόρξμγ εΰθό χΰ ρθγΠςξΰ βξγχΠ ίχςξ δντρισδχΰϏοχγξ χγςωίηξγ χϊ βξγ χΰο laquoνγϊοξζό εάογχΰcedil χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώοζγεύ

ζγξ άθθώο ζθάηώο δσβγκΰμίοώο χΰτ ΗιμΰςΠΰτ- Είθδξ

ι ζτλίσοιςι χι ηξγεδςξμόχιχγθάςχξωΰ βξγ ογ γρΰθϏδξ μγκξζάδσβγκόμδοΰτ

- Γτχό δντρισδχδΠ ζγξ ι μδΠώςι χϊ ωσΰοξζέ

ρδ

σξόηΰτ χϊ ηξγεδςξμόχιχγ γρό χΰο 3 ωσόοΰ ςχΰτ

5 μέοδ

- Ι

ζτλίσοιςι ζγξ ι ιβδςΠγ χΰτ ΤρΰτσβδΠΰτ Ηξΰξζιχξζέ Μδχγσ

σϏεμξςϊ δρξετμΰϏο ογ χδθδξύοΰτο μΠγ ύσγ οώσΠχδσγ ρδχύοχγ

ςχΰ ησόμΰ ωξθξάηδ

δσβγκόμδοΰτ

βξγ ογ ξζγοΰρΰξέςΰτο

χΰτ δοχΰθδΠ

χΰτ

χΰτ

ηγοδξςχί

-

Γνξΰθόβιςι χώο ΐσβγοξζύο Μΰοάηώοζγξ χΰτ Γοεσύρξοΰτ ΗτογμξζΰϏ-

΅ογ

άθθΰ χσόρΰ

ρΰτ ςζγσϊΠςχιζδ ι ζτλίσοιςι βξγ ογ

γρΰθϏςδξ δσβγκόμδοΰτ γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι ζγξ χΰ

Ηιμόςξΰ ζγξ ογ ζγχγσβέςδξ λγςξζά ζΰξοώοξζά γβγεά όρώ

ιΤβδΠγ ι ΡγξηδΠγ ζγξ ι Ζΰξοώοξζέ Γςϊάθξςι δΠογξ ι ηέεδο γνξΰθόβιςι- δ ζγμΠγ ρδσΠρχώςι ηδο ρσόζδξχγξ βξγ ρσΰςράεδξγζγθϏχδσϊ ΰσβάοώςϊ ζγξ θδξχΰτσβΠγ

χώο τρισδςξύο χϊ Χΰ

ρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ ζγξ χΰτ ΗιμΰςΠΰτ ρσΰ

όϊδθΰ

χΰτ ρΰθΠ

χι όρώ

ηξγχδΠοδχγξ ι ζτλίσοιςι-Χΰο ρΰθΠχι είθΰτο ογ χΰο δρξλγσϏοΰτο γζόμι ρδσξςςόχδσΰ

δζωώσύοχγ γσμΰηξόχιχδ

ζγξ τρισδςΠδ

ςχΰτ

laquoιμίχδσΰτ

cedilδσβΰθάλΰτ

ζγξ δρξωδξσιμγχΠδ

- Γο έεδθγο ογ δοξςωϏΰτο χΰ εδ

ςμό χϊ Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ εγ ίρσδρδ ογ ζγχγβσάϊΰτο

γοάβζδ ζγξ ρσΰςώρξζό ζγξ όωξ ογ ζγχγσβΰϏο ΰθόζθισδ

τρι

σδςΠδ όρώ

ΰξ ωΰθξζΰΠ ΪϏθγζδ

μδ ργσάοΰμδ

Τρΰτσβξζί

Γρΰϊάςδξ ζγξ γοχξςτοχγβμγχξζί Ρσάνδξ

ΟΰμΰεδχξζΰϏ Ρδσξ

δωΰμίοΰτ- ΅ςρδτςδ ζξόθγ

ωεδ

ι ζτλίσοιςι ογ ηξΰωδχδϏςδξ ςδ ηϏΰ

ϊξθΰζτλδσοιχξζί δϊιμδσΠηδ

χΰ ςωίηξΰ ρσόςθιυϊ 41-111

γοίσβώο ςχΰτ ΐ-Χ-Γ- μίςώ ΖΰξοώϊδθΰϏ

ΔσβγςΠγ

- Χιο

4μιοι έ μιοι ργσΰωέ δσβγςΠγ μδ μξςεό ρδΠογ

ι ζτλίσοι

ςι χι λγρχΠκδξ γργςωόθιςι ζγξ ρξςχδϏδξ ρύ

ΰ ζόςμΰ χσύδξ

laquoζΰτχόωΰσχΰcedil- Γτχό θίβδχγξ δνγράχιςι ζγξ ργξωοΠηξ δθρΠηγ

ςδ λάσΰ χώο γοίσβώο ρΰτ ζγχγβσάϊΰτο ρσώχΰϊγοέ ρΰ

ςΰςχά-Ι γρΰηόμιςι χϊ laquoγνξΰζσγχΠγ

cedil ζγξ χϊ laquoηξγϊάοδξγ

cedil χώο

Τρΰτσβξζύο Γρΰϊάςδώο χΰτ ΤρΰτσβδΠΰτ Ηξΰξζιχξζέ Μδχγσ

σϏεμξςϊ ζγξ Ιθδζχσΰοξζέ Ηξγζτλίσοιςϊ βξγ χιο laquoγνξΰθόβι

ςιcedil χώο δσβγκΰμίοώο ρΰτ ίωΰτο λβδξ έ ρσόζδξχγξ ογ λβΰτοςδ ηξγεδςξμόχιχγ-χόωΰ

χϊ ζτλίσοιςϊ δΠογξ ΰξ γρΰθϏςδξ

ίμρδξσΰτ ζγξ δνδξηξ

ζδτμίοΰτ ρσΰςώρξζΰϏ ι γοίθξνι τργθθέθώο ωώσΠ ξηξγΠχδσγ

ρσΰςόοχγ ζγξ ι ρσόςθιυι ρσΰςώρξζΰϏ μδ ωγμιθί γρΰηΰ

ωί ζγξ δθγςχξζέ ςωίςι δσβγςΠγ

- Μόοΰ ίχςξ δρξχτβωάοδχγξ ι

γργΠχιςι χϊ χσόξζγ βξγ μδΠώςι χΰτ μξςεΰθΰβξζΰϏ ζόςχΰτ

ζγξ λίλγξγ ι μδχγχσΰρέ τργθθέθώο ςδ δΠθώχδ ζγξ ρδξεέοξΰτ

τρό χιο γρδξθέ χϊ γρόθτςϊ-Ι ζτλίσοιςι ίθγλδ ώ

μόοΰ ζτσΠγσωΰ ζσξχέσξΰ χΰο ηξΰσξςμό

μίςώ Γ--Δ-Ρ- ρΰτ γςϊγθύ

δΠογξ ςιμγοχξζό ζγξ γβοΰ

δΠ όθγ χγ άθθγ ζσξχέσξγ ρΰτ ςδ ρΰθθί ρδσξρχύςδξ

γογηδξ

ζοϏΰτο ίογο τράθθιθΰ ςδ ρξΰ ξζγοό ζγξ άνξΰ ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γργξχέςδξ

χϊ τρισδςΠγ

χΰτ ργσγχΠεδοχγξ ςωδχξζΰΠ ρΠ

ογζδ-

Ηδο θγμλάοδχγξ ζγεόθΰτ τρόυι γο τράθθιθΰξ λσΠςζΰοχγξςχι είςι χΰτ

ώ

δρξχτωόοχδ άθθώο ηξγβώοξςμύο έ ρσΰζι

σϏνδώο ρσξο έ μδχά χΰ 3gtgt7 γοδνάσχιχγ γο ςτμμδχδΠωδ έ όωξχΰ Γ--Δ-Ρ- γο ρίχτωγο ςδ βσγρχό ηξγβώοξςμό χΰτ Γ--Δ-Ρ-γθθά δρίθδνγο άθθι είςι χΰτ ΗιμΰςΠΰτ γο ΰθΰζθέσώςγο μδδρξχτωΠγ ςδμξοάσξγ χΰτ Δ-Ζ-Η-Η-Γ- ζγξ γο ίωΰτο ρδσξςςόχδσιςτοάϊδξγ μδ χΰ γοχξζδΠμδοΰ χΰτ

- ΡγσγχισδΠχγξ ηδ χΰ ΰνϏμώσΰ

ζγξ ρσώχΰϊγοί μδ άθθγ ζσξχέσξγ ογ δρξθίβδχγξ ζγοδΠ

βξγ Ηξ

δτετοχέ ςχΰ Ηιμόςξΰ Οόμΰ

252gt131 ΣγβζΰϏςϊ ζγξ μδ

άθθγ ογ ργσγμίοδξ ςχΰ Ηιμόςξΰ-ΡΠςώ γρό χξ

θίνδξ

ζξοιχξζόχιχγηξγεδςξμόχιχγ γρΰζγθϏρχδ

χγξ χΰ ςωίηξΰ χϊ ζτλίσοιςϊ βξγ ωξθξάηδ γρΰθϏςδξ

δσβγκΰ

μίοώο χϊ Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ ζγξ χΰτ ΗιμΰςΠΰτ- Ι ζτλίσ

οιςι ρξςχέ ςχξ δοχΰθί

χϊ χσόξζγ

τθΰρΰΠδξ χιο ρΰθξχξζέ χΰτ

μοιμΰοΠΰτ ρΰτ ξςΰρδηύοδξ χιο Δθθάηγ ζγξ γϊγοΠκδξ χΰτ ΅θ

θιοδ- ΐξ δσβγκόμδοΰξ ρσίρδξ δρξχίθΰτ

ογ γοχξςχγεΰϏμδ ςδ

γτχέ χιο ρΰθξχξζέ μγκξζά δοώχξζά ζγξ γρΰϊγςξςχξζά-

ΓΡΐ Χΐ ΒΣΓΪΔΞΐ ΧΤΡΐΤ ΧΙ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ-

Μργσάκ ζξοιχΰρΰξέςδώο

ρσΰδχΰξμάκδξ ι ΡΐΔ ΐΧΓ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 7

Γογρΰθύοχγ

χΰ ργ

σδθεόο ζγξ ίωΰοχγ

μξγ γρδξσΰδθάωξςχιδμρδξσΠγ γρό χι ςτμμδχΰωέ μΰτ ςχγ ζΰξοά γογσώχξίμγξ6 βξγχΠ ΰ ζάεδ ρΰθΠχϊ ηδο γογθγμλάοδξχιο δτεϏοι χΰτ βξγ χιο

ςιμδσξοέ χΰτ ζγχάςχγςι γθθά γοχξείχώ

γτχέορΰτ ρσίρδξ ογ δρώμξςχδΠ ΰ Πηξΰ

χιο σΠωοδξ ςχΰτ

ρΰθξχξζΰϏ χΰhellip ςϏςχιμγ

χιο laquoζγζΰϏσβγ ζΰξοώοΠγcedilζξ δβύ ηδο νίσώ ρΰτ γθθΰϏ8 Όθΰξ ΰξ άθθΰξ ίωΰτοχιο δτεϏοι ράοχγ ηιθγηέδζχό

γρό γτχόο- Ηδο δΠ

ογξ άσγβδ μίσΰ

χΰτ ρΰθξχξζΰϏ ςτςχέμγχΰ

ΰ ζάεδ

ρΰθΠχϊ8Βξγ χιο δτεϏοι ρΰτ σΠωοδξ

χύσγ ςχΰτ ρΰθξχξζΰϏ

γτ

χό ηδο ίωδξ ρσώχΠςχώ

χιο

γρόθτχι δτεϏοι8 Όχγο δρξςζδρχόχγο χΰ ρΰθξχξζό βσγϊδΠΰ ρΰξδ

έχγο ΰξ γργξχέ

ςδξ χΰτ ώ

ρΰθΠχι8 ΐςϊτΰ

ζγμρχξζί ζξοέςδξ

ίζγοδ ζγξ

θόβΰ υίθθξκδ ρΰτ όμώ

ηδογζΰτμρΰϏςδ χΰ βδοξζό ςϏοΰθΰ χϊ ΰμάηγ

δσβγςΠγ

χΰτ χΰ ςτθθΰβξζό ωύσΰ ηξγμΰοέ

χΰτ χΰ βδοξζό ςτμ

ϊίσΰο χΰτ χόρΰτ γθθά χιθϏςι ζάρΰξΰτ γχΰμξζΰϏ χΰτγξχέμγχΰ

χΰ ρύ

εγ ηύςδξ

θϏςι ςχιο γρΰζγχάςχγςιζάρΰξΰτ ργξηξΰϏ χΰτ έ χιθϏςι ζάρΰξΰτ ρσΰλθέμγχό

χΰτ μδ οόμξμΰ έ ‒ςτοέεώ

ργσάοΰμΰ χσόρΰhellipΟγ βδθά

έ ογ ζθγξ

δΠογξ

Χιο δτεϏοι βξγ όθγ χγ ηδξοά χΰτ χόρΰτ χιο ίωδξ ΰ ρΰθΠχϊ βξγ χξ δρξθΰβί

χΰτ

μδ χΰ δρΠρδηΰ χϊ ΡγξηδΠγ

χΰτ- Γτχό ηδο ργσγζγ

θΰϏςδ δρίμλγςι ηξγ μίςΰτρΰθξχξζΰϏ ύςχδ ογ τργωεδΠ ςχΰ ζΰξοώοξζό χξμΰθόβξΰ χϊΗΔΙ ζάχξ ρΰτ χΰ ηξζγξΰϏχγο8 Ογ γογϊίσώ δρΠςϊχιο δρίμλγςι ρΰθξχξζΰϏ βξγ

ογ ζάοδξ μξζσΰλξΰθΰβξζί

δνδχάςδξ8 Ογ είθδξ ίογ ωγσ

χΠ γρό χΰ ςωΰθδΠΰ ρΰτ έχγοτρΰωσίώςι χΰτ ςωΰθδΠΰτζγξ ογ γογϊίσδξ όοΰμγ ηιμΰχξζΰϏ ςτμλΰϏθΰτ βξγ ογράσδξ χΰ τρισδςξγζό ωγσχΠ8 Ύ ργΠσοΰοχγ

χΰ ογ λβάκδξ

ζγχΰςχάσξζΰ ογ ςΰτ ηύςδξ8 Γβγριχί ςτμρΰθΠχι Ύεδθδ

χΰ ζάεδ ηξδτετοχξζό

ςχίθδωΰ ςχγ μίχσγ ςΰτ βξγ

ογ δρξλάθδξ χξ

γοΰσεόηΰ

νδ ςζίυδξ

ζγξ ρσάνδξ

ςΰτ8

εγσσδΠ ζγξ ΰ ζγείογ

δΠογξ

δζχδθδςχξζό όσβγοΰ χϊ ργσγοΰμΠγ

χΰτ ζγεδοό

-

ΒξγχΠ ηδο γβώοΠςχιζδ ογ

δρξλθιεδΠ γνξΰθόβιςι ζγξτρδσγςρξκόςΰτο έ ίμδξοδ

γηξάϊΰσΰ ςχΰτ

γηξάϊΰ

σΰτ χϊ τρισδςΠγ

ςΰτ8Ηδο τρΰθόβξκδ

όχξ ζάρΰχδ

εγ γνξΰθΰβιεΰϏο όθΰξ ζγξ ΰγηξάϊΰσΰ

εγ λσδξ ράθξ χσό

ρΰ ογ δθξωεδΠ δού χΰ εϏμγεγ δΠςγξ δςϏ8 ΐ δζργξηδτχξζό βξγ ργσάηδξβμγ ίωδξ ογ

γνξΰθΰβιεδΠ γρό χΰ 3gt53---Ρΰξΰ

ωσιμάχξκδ χΰτ

δρΠ

ΰσζΰτ χύσγ τργθθέθΰτ

γοχΠ ογ χΰτ ζγχγββδΠθδξ8

Ύνδσδ ρΰξΰ

ίσξωοδ χι θά

ςρι βξγ ογ δρξρθδϏςδξ ςγοϊδθθό

- ΒξγχΠ ηδο χΰο ζγχέβ

βδξθδ8

Ρΰξΰ ίλγκδ χΰ laquoμράσμργcedil

χΰτ βξγ ογ ράσδξ χι είςδξχΰτ γσξςχΰϏωΰτ έ γτχΰϏ ρΰτδΠωδ άμδςι γοάβζι8Τρέσωγο ρσΰοΰμξΰϏωΰξτράθθιθΰξ χώο ρσΰοΰμξΰϏωώο ρΰτ δΠωγο γρΰηΰωί

ρΰθθγρθάςξδ χώο άθθώο

τργθθέθώο μδ χγ Πηξγ ρσΰςόοχγ βξγχΠ8Βξοόχγο τρδσχξμΰθΰβέςδξ

γβσΰχξζύο ρσΰφόοχώο βξγ ογδρώϊδθιεΰϏο γρό χΰο δρξςχσδϊόμδοΰ ΪΡΓ8Ηιθώοόχγο ρΰθθγρθάςξγςχσίμμγχγ ζγξ άθθδ

γοχΠ

άθθώο ζγθθξίσβδξδ βξγ Δτ

σώργφζί ρσξμΰηΰχέςδξ

8

Ηιθώοόχγο γβΰσί βδώσβξζύο μιωγοιμάχώο ςδ ωσόοΰ

λΰθξζό βξγ ρσξμΰηόχιςι8ΩσιςξμΰρΰξΰϏχγο ςχγ βδώσβξζά μιωγοέμγχγ ζγϏςξμΰείσμγοςϊ γοχΠ ζΠοιςϊ8Ηιθώοόχγο ρδσξςςόχδσγκώοχγοά βξγ μδβγθϏχδσιρσξμΰηόχιςι8 ΅ςχδθοδ

χξ ΰξζΰοΰμΠδ

ςΰτ

ςχΰ δνώχδσξζό8Ηέθώοδ

μδσΰζάμγχγ ςχΰο

γςϊγθξςχξζό ϊΰσίγ μόοΰχόςγ ύςχδ ογ ργΠσοδξ

χγ

ηύσγ ζγξ χγ δρξηόμγχγγοδσβΠγ

8

΅ζγοδ γχγςεγθΠδ

μδ χξ

ξγ

χσξζί δνδχάςδξ

ζγξ χγ ϊάσ

μγζγ8ΚιχΰϏςδ

γρΰηδΠνδξ

γρό

χΰτ δθδϏεδσΰτ

δργββδθ

μγχΠδ έ ρσΰςργεΰϏςδ

ογ

δρώϊδθιεδΠ8 Μδ χΰ ογ χΰτ

κιχά

γρόηδξνι ζγξ ογ ςΰτθίδξ6 ρθέσώςδ χΰ ΪΡΓ ογςΰτ ηύςώ- ΅ογ ηδο ζγχάθγλδ μι ηΠοΰοχά

ςΰτ γρόηδξ

νι6 Όχξ ηδο ςδ ςίλδχγξ βξγχΠ ρσύχΰο ςδ ζθίλδξ ζγξ ηδϏχδσΰο ςδ χτωόο ίθδβωΰ εγ δΠςγξζγξ ςτ χΰ εϏμγhellipΒξγχΠ έσεδ

ράθξ ςδ ςτογθ

θγβέ μδ γτχόο8 Ύνδσδ

όχξ δζθδβμίοΰξ ίζγ

ογο τρδσχξμΰθΰβέςδξ έ ςτ

ογθθγβί ζγξ χΰτ

νγογυέ

ϊξκδ8

Ύνδσδ όχξ δζθδβμίοΰξ ωάξ

ηδτγο χγ γτχξά χώο γηξάϊΰσώο τργθθέθώο γοχΠ ογχΰτ

χγ χσγλΰϏο έ ογ χγ ζό

λΰτο ζγξ ράθξ χΰτ νγογυέ

ϊξκδ8

Δού βούσξκδ όχξ ζάρΰξΰ

δΠογξ ηξζγςχξζά ζτοιβιμίοΰ

χΰο υέϊξκδ βξγ ογ ςδ ηξΰξζέ

ςδξ8 ίλγκδ χΰ θϏζΰ ογ ϊτθά

δξ χγ ρσόλγχγ8ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ

γο

εσύρΰτ ρΰτ ηδο ίοξώςγο

χι ϊχύωξγ χγ ζγειμδσξοά ρσΰλθέμγχγ χΰτ γρθΰϏθγΰϏ ζγξ δΠωγο μόοΰ βθύςςγζγξ όωξ γτχξά8Ηδο ίλθδρδ

ζΰμμγχξζΰϏ

θγςρΰθόβΰτ έ ργργβγ

θάζξγ ογ ηξγθγθΰϏο ρ-ω- μιρθισύοδχδ χγ οδσά δμδΠ

εγ χγ ζγχδλάςΰτμδ ζγξ όωξμόοΰ γτχά ηδο ζγχίλγξογογθθά γοίλγξογο ρΰθθγρθάςξγ ζγξ γτχΰΠ όχγο ίργξσογοχιο δνΰτςΠγ ζγξ χγζχΰρΰξΰϏςγο χγ μίθι χϊ ΰξζΰβδοδΠ

γ

χΰτ8 Ϊτςξζά χΰ οόμξμΰηδο δΠογξ ζγξ ζγχbdquo γοάβζι ηΠ

ζγξΰhellip

Ύ δζθδβμίογ μίθι ογ ργΠσοΰτο είςδξ

ργσάοΰμγ δού

ΰξ ίωΰοχδ άμδςι γοάβζι

γτχΰϏ χΰτ

ωγθδρΰϏ

ζγξ

σΰϏ ογ χσξβτσΠκΰτο μίωσξ

ζγξ ςχΰτ ζάηΰτ

γρΰσσξμ

μάχώο8 Ητςχτωύ

γτχΰϏ

ράθξ εγ υιϊΠςδξ γβγριχί

ςϏοχδζοδ γτχΰϏ ρΰτ ςΰτ

σΠωοΰτο χΰ ςχξβμξγΠΰ ωγμόβδθΰ ςΰτ ωχτρΰϏο χιο ρθάχιζγξ ςτβωσόοώ

ςδ hellip

Ϊτςξζά ‒βξγ ογ μι ργσδνιβιεύ τράσωΰτο ζγξ ΰξ γζίσγξΰξ γνξΰςίλγςχΰξ μι ζΰμμγχξζΰΠ ρΰτ ρθισύοΰτο χιοϏϊι ζγξ χΰ ζόςχΰ

γρό χΰτ

θγςρΰθόβΰτ ζγξ χγ ργργ

βγθάζξγ βξγχΠ ΰξ δρξχέηδξΰξηδο εγ γογθάλΰτο χιο δτεϏοι χΰτ

-

ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ ρΰθξ

χξζΰϏ ρΰτ ςδ δζμδχγθθδτ

όχγο βξγ ογ χγζχΰρΰξΰϏο χγζΰοχξοά χΰτ

ρσόςώργ ςδ

ρσΰοΰμξΰϏωδ είςδξ

8

ΔςϏ ηδο γργξχΰϏςδ ρθγςχά

ηξζγξΰθΰβιχξζά βξγ ογ ηξΰσΠςδξ

χΰτ

ηξζΰϏ

ςΰτ ςχΰ

ηιμόςξΰ έ ζάρΰτ γθθΰϏ έογ ράσδξ ρσόώσι ςϏοχγνι

έhellip8 Χύσγ βξγχΠ ωχτρά

χΰτ

ρΰθξχξζΰϏ ζγξ χΰ ηιμόςξΰ8

Ζάρΰξΰ ρΰτ ςδ ωσιςξμΰ

ρΰΠιςδ έ ςδ δνγράχιςδ έ ςδργσγρθάοιςδ βξγχΠ γζόμγχΰο γζΰθΰτεδΠ

8

Δάο ζάρΰξΰ ρΰθξχξζό

ςδ

δζμδχγθθδϏχιζδ ςδ ζΰσόξηδυδ ογ άζΰτβδ

ζγξ γτχόο

ρΰτ νίσδξ ζάχξ ργσγράοώ έογ δσδτοΰϏςδ

μδ χΰ laquoντσγ

ϊίοξΰcedil ςΰτ μτγθό- Όχγο ΰ ζ- ΒξγοοΠχςϊ χΰ 113γο ετμάμγξ ζγθά ίζγοδ ζάρΰξΰ εδχξζό λέμγ βξγ χιογογςτβζσόχιςι χΰτ γςϊγθξςχξζΰϏ δςϏ ρώ

γοχίησγ

ςδ8 ΰξ ςτοηξζγθξςχί

ςΰτ

ζγξ ςτ γρό ρΠςώ νδςιζύ

ςγχδ εϏδθθδhellip ΅λγκδ

χΰ ζόμμγ ράοώ γρό

χΰ ργξηΠ ςΰτ8

Γ

γογθάλΰτο χξ δτεϏοδ

ΰξ υιϊΰϊόσΰξ ρΰτ ρΠςχδυγορώ

ίωΰτο χξ

βούςδξ

γθθά

ςχιο ρσγβμγχξζόχιχγ ι οΰιμΰςϏοι χΰτ

δΠογξ μξζσΰϏ

ργξηξΰϏ όχξ ηιθγηέ laquoθδϊχάτράσωΰτοcedil ζγξ μγ

ίϊδσγο

μδ χιο υέϊΰ χΰτ ςχιο ζγ

χγςχσΰϊέ-Υιϊΰϊόσΰξ μδ γσσώςχιμίογ ζΰμμγχξζά ράει ηδορσΰύειςγο δρΠΰσζΰτ

ρΰ

θξχξζΰϏ8 Ηδο ίλθδρδ

ρώ

έχγο ρσξο μρΰτο ςχιο ρΰθξχξζέ ζγξ ρώ

ίβξογο μδχά8

ΓτχΰΠ ηδο έσεγο δν ΰτσγοΰϏ ΰϏχδ έχγο βγθγκΰγΠμγχΰξ-Χςγθγράχιςδ θΰξρόο χΰογσσώςχιμίοΰ ςΰτ ζΰμμγχξζό δβώξςμό χγ ςτμϊίσΰοχάςΰτ μξζσά έ μδβάθγ δζχό

γο ίωδξ ργσγξςεέςδξ

ζγξ

ζΰΠχγνδ ςχΰο ζγεσίρχι ογηδξ

laquoχξ

ρχγΠδξcedil βξγ χΰ ςιμδ

σξοό ζγχάοχιμγ χϊ ωύσγ

ζγξ μι ςχσίϊδξ χξ

δτεϏοδ

ςχΰ ρΰθξχξζό ςϏςχιμγ βξγχΠ ζγξ γτχό δςϏ χΰ ηιμξΰϏσ

βιςδ μδ χι ςτοδωέ γοΰωέςΰτ χι ςτοδσβγςΠγ ςΰτ ζγξ

χιο τρΰςχέσξνι χώο ςάρξώογρΰςχιμάχώο-Χξ ϊχγΠδξ όμώ

ΰ ρΰθΠχϊ

ρΰτ έχγο ράοχγ οόμξμΰ

γθθά γογβζγςχξζά ζΰθτμρΰϏςδ μίςγ ςχιο κΰϏβζθγχϊ ργσγοΰμΠγ

χώο άθθώο

ρσΰςργεύοχγ

ογ δρξλξύςδξ χΠμξγ ζγξ χύσγ ζγχγςχσάϊιζδ ζξ γτχό

ζγξ χγ ργξηξά

χΰτ8 Βξbdquo γτχό θίώ ηδο χγ ϊάβγμδ μγκΠhellipΗτςχτωύ

χγ θάει χξ

ργ

σγθέυδξ χΰτ

δβώξςμΰϏ

χξ ργσάθΰβδ

γργξχέςδξ

μδσξζύο χξ ρθέσώςγο ζγξ

χξ ρθισύοΰτο γζόμι ζγξ ΰξ

ίοχξμΰξ ζγξ χγ ργξηξά χΰτ-

Ηιμιχσγζάζϊ Βδύσβξΰ

Μγειμγχξζό

ΓοχξϊΠθξρρΰξ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 4

Γρό χΰο ςτοητγςμό laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil δζηόειζδ χΰ ργσγζάχώ ηδθχΠΰ χϏρΰτ6Μδ χξ

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςιμάοςδξ

ρΰτ δρξςτοάρχΰοχγξ ςχιο ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ

βξγχιο ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ ργσόχξ ςτμϊώοΰϏμδ ζγχbdquo γσωέο μδ χΰρσόβσγμμγ ζγχγυιϊΠςγμδ βξγχΠ εδώσέςγμδ χιο ρσόχγςι ώ

ίωδξ νίοι μι δογσμΰοξςμίοι ςχιο ρδσξϊδ

σδξγζέ μγ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ-Δμμίοΰτμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσ

εύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

Γρό χΰ βδβΰοό όχ ξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ζγχά ςδξσά ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτι Ωύσγ γοχξμδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςιχώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ χγ

ζΰξοΰχξζά ρθγΠςξγ ςχέσξνϊ ηδο ρίχτωγο ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςιζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏ μΰοχίθΰτ ζγξχϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

- ΡσΰχδΠ

οδχγξ ζγξ ράθξ γρό χιο ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ μδ μξγ όμΰξγηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ θΰβξζί

ςχΰωδϏςδξ

ργσώωιμί

οδ ζγξ ρσόχγςι ρσΰβσάμμγχΰ

ογ ςτοδωΠςΰτμδ ίώ

χΰ 11ςγο ογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξ όχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσ

βΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγ Ϗυι-ΔμδΠ

ζγχγβσάυγμδ χιο χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ

χιο ητςζΰθΠγ ρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχιχγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ

χϊ ςbdquo γτχέο χιογρόςχγςι γοάμδςγ ςχξ

γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγ

χξςμό χιο ϊΰλξςμίοι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώοζγΠσξώο γογηξγσεσώχξζύο ςχόωώο χιο ίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ ςχιο ρΰ

σδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

- ΧΰοΠςγμδ όχξ δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι θδρχΰμδσέ

ζγξ σδγθξςχξζέ ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγχϊ ρδσξϊδσδξγζέ

ΰξζΰοΰμΠγ

ςχΰ ίθθδξμμγ γοχγβώ

οξςχξζόχιχγ

ρΰτ ζγχγβσάϊδξ ζγξ όωξ μξγ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰβσάμμγχΰ

ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ

λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχιχγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊ οίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδ

σξόηΰτ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ

τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρόσΰτ

γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- ΟγδρξχϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδχιο γογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ- Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιοξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέδργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ

γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- ΟγωσιμγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογ θδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο

βϏσώ μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ

ηξγςϏοηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιο χγτχόχιχά μγ

-

Χΰτ Βξύσβΰτ ΡγτθΠηι χ- Οΰμάσωι Νάοεϊ δρξζδϊγθέ

χϊ Ρδσξϊδσδξγζέ

Γογβίοοιςϊ

ΐξ ωσιμγχΰηΰχξζΰΠ ρόσΰξχϊ Δ-Δ χώο χδςςάσώορσΰβσγμμγχξζύο ρδσξό

ηώο γρό χΰ 3gtgt4 ίώ

χΰ132 εδώσΰϏοχγο γρόχιο δθθιοξζέ ζΰξοώοΠγ ργοάζδξγ ώ

θϏςι βξγ ζάεδ

ρσόλθιμγ ζγξ ώ

ζγχγθτχξζέ ςτμλΰθέ ςχιο γοάρχτνι-- ΓοιςτωΰϏμδ όχξ δΠμγςχδ δηύ βξγ ογ δργογθάλΰτμδ χγ θάει χΰτ ργσδθεόοχΰ

ογ γογργσάβΰτμδ

ζγξ ογ οΰμξμΰρΰξέςΰτμδίογ νίοΰ ζδΠμδοΰρσόχγςιβξγ χιο δθθιοξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ ηΰβμγχξζό χώο δτσώργΠώο χδωοΰζσγχύο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13711- Γρό χΰ βδβΰοό

όχξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ ι Ωύσγ γοχξ

μδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςι χώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ ηδο ρίχτωγο

ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςι ζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏμΰοχίθΰτ ζγξ χϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

―όρώ

ζγξ χϊ Ρδ

σξϊίσδξά

μγ

- Γοάρχτνι ςχΰωδϏγμδ ώ

Ωύσγ ζγξ γοχbdquoγτχΰϏ λσξςζόμγςχδ ςδ ρΰσδΠγ τργοάρχτνϊ- Γτχό ΰϊδΠθδχγξ ςχιο ωώσΠ

ηξγρσγβμάχδτςι λδλξγςμίοι τξΰείχι

ςι χώο ϊΰσμγσξςμίοώο ζγξ ηΰβμγχξζύο ρσΰβσγμμάχώορΰτ μγ

ρθάςγσγο μδ χΰ ηίθδγσ χώο ρόσώο- Ζγξ δηύ

τράσωΰτο δτεϏοδ- Ι ηξάεδςι όθώο γτχύο χώο ρόσώο

ίβξοδ μδ ηΰμί ηξγηξζγςΠδ

θΰβξζί

ζγξ μΰοχίθγ γρΰ

νδοώμίογ γρό χιο ςτοΰθξζέ ρσγβμγχξζέ ΰξζΰοΰμΠγ μδγρΰχίθδςμγ ογ μιο ςτμλάθθΰτο ςχιο ηξόσεώςι ζγξ χιοδντβΠγοςι χϊ όρώ

ζγξ γρό χΰ γρΰχίθδςμγ ρσΰζϏρχδξ-

Μδ χΰ ργσγβώβξζό μΰοχίθΰ χϊ ωύσγ

ογ ίωδξ ζγχγσσδϏςδξ νδζξοά χύσγ μξγ όμΰξγ ηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ ςγοογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξόχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσβΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγϏυι- ΓργξχδΠχγξ ςτοΰθξζέ δργοδνίχγςι χΰτ ρσΰβσγμμγχξζύο ςχόωώο ρΰτ ογ θγμλάοΰτο τρόυι όωξ μόοΰοχΰτ

ςχόωΰτ

χΰτ laquoΔτσύρι 11cedil γθθά ζτσΠώ

χξ

δξ

ηξζί ζσΠςξμδ

ςτοεέζδ

χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

ύςχδ ΰξ ρόσΰξ ρΰτ εγ ηξγχδεΰϏο ογ ςτμλάθθΰτοςχιο ςτοΰθξζέ ΰξζΰοΰμξζέ γοάζγμυι- ΔμδΠ

ζγχγβσά

ϊΰτμδ όχξ τράσωδξ χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ ητςζΰθΠγρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχι

χγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ χϊ ςbdquo γτχέο γρόςχγςι γοάμδςγ

ςχξ γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγχξςμό χιο ϊΰλξςμί

οι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώο ζγΠσξώο ςχόωώο χιοίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ

ςχιο ρΰσδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

- Δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγ χϊΰξζΰοΰμΠγ

ζγξ όωξ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰ

βσάμμγχΰ ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχι

χγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊοίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ-

ΔμδΠ είθΰτμδ μξγ γοάρχτνι ωώσΠ

γρΰζθδξςμΰϏ

ζγξ

γςχΰωΠδ μδ γνξΰρΰΠιςι ζγξ χΰτ χδθδτχγΠΰτ δτσύ ρΰτ

ογ ΰηιβδΠ ςδ μξγ ΰξζΰοΰμΠγ μδ τυιθέ γργςωόθιςι ρΰτογ δρξχτβωάοδξ γογρχτνξγζέ ζΰξοώοξζέ ζγξ δηγϊξζέ ςτοΰωέ-Ϗμϊώογ μδ χι ςχσγχιβξζέ χϊ laquoΔτσύρϊ 11cedil ρσίρδξ ογ ρδχϏωΰτμδ γργςωόθιςι ξςωτσέ ΰξζΰοΰμΠγ δζργΠηδτςι δρίοητςι ςδ ίσδτογ μδΠώςι χϊ ϊχύωδξγ

γοχξμδχύρξςι χΰτ ϊγξοΰμίοΰτ χϊ ζθξμγχξζέ γθθγβέ

-

ΓτχΰΠ δΠογξ ΰξ ςχόωΰξ χϊ χσγχιβξζέ laquoΔτσύρι 11cedil-

ΐξ ςχόωΰξ χΰτ laquoΓΜΕ 11cedil ρΰξΰξ γζσξλύ

δΠογξ8 ΐξ ησάςδξ

ρΰτ ρσΰλθίρδξ βξγ ςωδηξγςμό ςχι ωώσΰχγνΠγ ςχι

ηξγωδΠσξςι χώο τηάχξοώο ρόσώο ςχι ηξγωδΠσξςι χώογρΰσσξμμάχώο ςχξ

γογοδύςξμδ

ριβί

δοίσβδξγ

δΠ

ογξ ςωδηξγςμΰΠ ρΰτ όωξ μόοΰ ζγξοΰχΰμΠγ ηδο γρΰχδθΰϏογθθά γοχξείχώ

μξγ γρό χγ Πηξγρΰτ ίρσδρδ έηι ογ δΠ

ωγο ΰθΰζθισώεδΠ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρό

σΰτ γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- Ογ δρξ

χϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδ χιογογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ-Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ ζΰξοώ

οξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιο ξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέ δργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο όωξ μό

οΰο μδ ησάςδξ τβξΰϏ

ζΰξοώοξζέ

γθθιθδββϏϊ γθθά ζγξ

μδ χιο ηιμξΰτσβΠγ είςδώο γργςωόθιςϊ- Ογ ρσΰάβδξ χιςτθθΰβξζέ δτεϏοι βξγ χιο ζγχγρΰθίμιςι χϊ ϊχύωδξγ

ζγξ χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ γρΰζθδξςμΰϏ ζγξ ογ τξΰεδχδΠ μίχσγβξγ χιο γοχξμδχύρξςι χώο δξηξζύο ςτοειζύο ζγξ χώοΰμάηώο ξηξγΠχδσΰτ ζξοηϏοΰτ μΰοΰβΰοδφζί

ΰξζΰβίοδξδ

ιθξζξώμίοΰξ άχΰμγ μδ γογρισΠδ μδξΰοόχιχγ άςχδβΰξ

ζθρ-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- Ογ ωσι

μγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογθδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο βϏσώ

μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ ηξγςϏο

ηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιοχγτχόχιχά χϊ-Ογ ίωδξ ώ

ςχγεδσό βούμΰογ χιο άσςι χώο γοξςΰχέ

χώο-Χγ ζϏσξγ ςτβζσξχξζά ρθδΰοδζχέμγχγ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ δΠογξ ι ρθδΰοδζχξζέ βδώβσγϊξζέ χϊείςι ςδ ςωίςι μδ χγ λγθζάοξγ ζγξ χιο Γογχΰθξζέ Δτσύρι χΰ ςχγτσΰησόμξ γογχΰθέ

ζγξ ηϏςϊ ι ηιμΰβσγϊξ

ζέ χϊ δξζόογ ι χδσάςχξγ γμμύηϊ γζχΰβσγμμέ χϊ ςχΰ ΓξβγΠΰ χγ οιςξά χϊ ΰξ δζχδοδΠ

ρδηξάηδ

μδ χΰο μδβγ

θϏχδσΰ τηάχξοΰ ρθΰϏχΰ ςχι Ωύσγ χΰ δνγξσδχξζό ϊτςξζό ρδσξλάθθΰο χϊ ι ρΰξζξθΠγ ηξγϊΰσΰρΰξέςδώο ζγξ δτζγξσξύο ρΰτ ργσΰτςξάκδξ ΰξ χΰτσξςχξζΰΠ ζγξ ρΰθξχξςμξζΰΠ ρόσΰξ ηξδεοΰϏ

δμλίθδξγ

ι χάςι δνδξηξζδτμίοϊ γβσΰ

χξζέ ργσγβώβέ

ζγξ δρξωδξσιμγχξζόχιχγ

χΰτ οχόρξΰτ

ητογμξζΰϏ ζγξ ι δζ χϊ βδξχοξάςδώ μδ άθθδ ωύσδ

χάςι

ςχιο δνώςχσίϊδξγ- Βξγ χιο γνξΰρΰΠιςι χώο ςτβζσξχξζύοχϊ ρθδΰοδζχιμάχώο ι Ρδσξϊίσδξγ εγ ρσίρδξ ογ δζμδχγθθδτχδΠ δτζγξσΠδ

όρώ

ΰξ δϊγσμΰβί

οίώο χδωοΰθΰβξ

ύο ι ηξδεοέ ζγξ ξηΠγ ι λγθζγοξζέ ζγξ γογχΰθξζΰδτσώ

ργφζέ κέχιςι βξγ χξ ρδσξϊδσδξγζί

μΰσϊί

χΰτσξςμΰϏ

ι γρδθδτείσώςι χώο γβΰσύο δοίσβδξγ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο- Μδ λάςι γτχά χγ ρθδΰοδζχέμγχγ ζγξ χξ

δτζγξσΠ

δ γθθά ζγξ χξ

ζγχδτεϏοςδξ

χϊ χσγχιβξζέ

βξγ χιο

Δτσύρι 11 λγςξζί ρσΰχδσγξόχιχδ

γοάρχτνϊ χϊ

Ρδσξϊίσδξγ

βξγ χι οίγ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ ρσίρδξογ ρσΰςηξΰσξςεΰϏο6ι δοΠςωτςι χϊ ΰξζΰοΰμξζέ

λάςϊ μδ χιο γοάηδξνι ζγξ

γοάρχτνι οίώο λξύςξμώο ζθάηώο μδ ησάςδξ δρξλΠώ

ςϊ ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ

ςχόωΰ χιο γοχξμδχύρξςι χϊ ςτσσΠζοώςϊ ζγξ χιο άμδςι γνξΰρΰΠιςι ζγξ δοητοάμώςι χϊ χΰρξζέ

ργσγβώβέ

ρσΰφόοχώο χιο ηιμξΰτσβΠγ οίώο ζγξ χιο δζμδχάθθδτςιχώο ράςϊ ϊϏςδώ

ρθΰτχΰργσγβώβξζύο ρόσώο-

ι ςχέσξνι χϊ γργςωόθιςϊ ζγξ ι ςτβζσάχιςι χΰτ οίΰτρθιετςμΰϏ ζγξ χώο ργσγβώβξζύο ιθξζξύο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ηδνξΰχέχώο χΰτ γοεσύρξοΰτ ητογμξζΰϏ χιοςχΰωδτμίοι ζγχάσχξςι ςδ είμγχγ χΰρξζέ

δρξωδξσιμγχξ

ζόχιχγ

μδ ίμϊγςι χξ τρισδςΠδ

ζγξ χγ χΰρξζά ρσΰφό

οχγ-ι γοχξμδχύρξςι χϊ μδξΰοδζχξζόχιχγ

χώο ΰσδξούο ρδ

σξΰωύο χϊ βδώβσγϊξζέ γρΰμόοώςϊ ζγξ οιςξώχξζό

χιχγ

ζγξ χώο ρσΰλθιμάχώο ςχξ μδχγϊΰσί

ςχιο ρσό

ςλγςι ςχιο δσβγςΠγ ςχιο τβδΠγ ςχξ γβΰσί

μδ ίμϊγ

ςι ςχξ τρΰηΰμί

ζγξ ςχξ

τρισδςΠδ

μδχγϊΰσύο ζγξ χιο

ρσΰςίθζτςι δρδοηϏςδώο ςτοηδηδμίοώο μδ χΰτ οχό

ρξΰτ ρόσΰτ

-

ι άσςι χώο δοηΰρδσξϊδσδξγζύο γοξςΰχέχώο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ρδσξΰωύο ωγμιθέ

ΰξζΰοΰμξζέ

γοάρχτνϊ-

ι δοΠςωτςι χϊ ωσέςϊ χώο χδωοΰθΰβξύο ρθισΰϊΰσξζέ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο μδ χιο λδθχΠώςι ηξζχϏώο ζγξ τρισδςξύο- Ι ρδσξϊίσδξγ ρσίρδξ ογ δΠογξ ίχΰξμι ογ τρΰηδωεδΠ χιο ηξγηξζχτώμίοι ζΰξοώοΠγ ζγξ ΰξζΰοΰμΠγ χΰτ μίθθΰοχΰ

-

Ι δντρισίχιςι χώο ρΰθξχύο ζΰοχά ςχΰο χόρΰ ζγχΰξζΠγ

χώο μδ δοηΰρδσξϊδσδξγζέ βσγϊδξΰζσγχξζέ γρΰζίοχσώςι-Ι γνξΰρΰΠιςι όθώο χώο ςτβζσξχξζύο ρθδΰοδζχιμάχώοι άμλθτοςι χώο μδξΰοδζχιμάχώο ζγξ ι δοΠςωτςι ράοχΰχδ ςχΰωδτμίογ χώο ρθδΰοδζχιμάχώο χϊ ρδσξϊίσδξγ

-

Ργσάθθιθγ δρξςιμγΠοδχγξ όχξ λγςξζέ είςι μγ

βξγ χιοΡΰθξχξζέ τοΰωέ

εγ ρσίρδξ ογ ργσγμδΠοδξ ι γσωέ όχξ

ΰξ Ρδσξϊίσδξδ μδ μόοξμγ βδώβσγϊξζά μδξΰοδζχέμγχγ εγ

ρσίρδξ ογ ίωΰτο ξηξγΠχδσι γοχξμδχύρξςι-Βξγ χΰ θόβΰ γτχό ρσΰχδΠοδχγξ ι δξηξζέ γογϊΰσά χϊ γοάβζϊ δοΠςωτςϊ χώο τρΰηΰμύο μδχγϊΰσύο χϊ Ρδσξϊίσδξγ

ζγξ ι δνίχγςι χϊ ητογχόχιχγ

ογ ωγσγζχισξςχΰϏο

ώ

laquoτρΰηΰμί ηξγλγθζγοξζέ

δμλίθδξγ

cedil μδ ςχόωΰ χιο

δοΠςωτςέ χΰτ γρό χΰ οίΰ δσβγθδΠΰ χϊ Δ-Δ- laquoΗξγςτοηί

ΰοχγ

χιο Δτσύριcedil B`mmdbtnmi Dur`pd Jcbnlnty BDJ-Μδ χξ

βδοξζί

γτχί

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςι

μάοςδξ εδώσΰϏμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσεύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

τμϊώοΰϏμδ μδ χΰ ρσόβσγμμγ ζγχ γσωέο ηδο χΰ τρδσυιϊΠκΰτμδ βξγχΠ χΰ εδώσΰϏμδ νίοΰ μι δογσμΰοξςμίοΰςχιο ρδσξϊδσδξγζέ μγ

ρσγβμγχξζόχιχγ--

Βξύσβΰ

ΡγτθΠηϊ

laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil

ΐξ θόβΰξ ρΰτ ζγχγυιϊΠςγμδ

χιο ζΰξοόχτρι ρσόχγςι

χϊ Ρδσξϊίσδξγ ΓΜ Ε

Ι ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ βξγ χιο ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

ΪΓΞΣΞΖΙ ΓΡΐΥΙΔΟΙΜΔΣήΙ

ΔΞΗΙΔήΟ

γρό ΓΡΔΜΡΔ ΪΓ

ΞΣ Ξ Ζ Ι Ζ ΐ

Μ

ΐ

Ϊ

Γ Ξ Σ

Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ ΐ Ϊ

Γ Ξ Σ Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ

ΐ

ιμγοχξζά στργοχξζά ϊΰσχΠγ ζτσΠώ

γρό χιΛΰτθβγσΠγ γθθά ζγξ γρό χι ωύσγ μγ

δξςίσ

ωΰοχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρδξθύοχγ

χΰ ΰξ

ζΰςϏςχιμγ ζγξ ηιμξΰτσβύοχγ

δρξζΠοητοδ ςτοεέ

ζδ βξγ χι λξΰρΰξζξθόχιχγ γθθά ζγξ βξγ χιο Πηξγ χι

λξώςξμόχιχγ χΰτ ρΰχγμΰϏ-Χΰ είμγ ίωδξ ϊχάςδξ μίωσξ χι Λΰτθέ ίρδξχγ γρό δσύχιςι χΰτ λΰτθδτχέ οΰμΰϏ Ησάμγ

Ηιμέχσι ΖτσξγκΠηι ΰ

ΰρΰΠΰ κιχΰϏςδ γργοχέςδξ

γρό χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Ρδσξλάθ

θΰοχΰ Δοίσβδξγ

ζγξ Ζθξμγχξζέ

Γθθγβέ

βξγ χΰ γο τϊΠ

ςχγοχγξ ςωδχξζί μδθίχδ

βξγ χι σϏργοςι ζγξ χι μόθτοςι

χΰτ Οίςχΰτ ζγξ γο ςδ δρΠρδηΰ ηξγζσγχξζέ ςτοδσβγςΠ

γ

τράσωδξ ζΰξοό ρθγΠςξΰ ησάςϊ μδ χι ΛΰτθβγσΠγ- Γργοχύοχγ

ΰ γογρθισώχέ

τρΰτσβό

χγϏσΰ

Ζγθγ

ϊάχϊ δΠωδ ηιθύςδξ ρώ

+δζχξμάχγξ όχξ ΰξ τρδσλάςδξ

ςχγ όσξγ ΰϊδΠθΰοχγξ ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχγ δξςγβόμδογ ϊΰσχΠγ γρό χι ΛΰτθβγσΠγ+ γθθά +γο ζγξ ίωΰτο κιχιεδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ρθδτσά ςχΰ ρθγΠςξΰ ηξγζσγχξζέ

ςτμϊώοΠγ

ρθισΰϊΰσΠδ βξγ χξ

στρΰβόοδ

ησγςχισξ

όχιχδ ρΰτ γογρχϏςςΰοχγξ ςχξ

ηξγςτοΰσξγζί

θδζάοδ

γρΰσσΰέ ηδο ίωΰτο γζόμγ γρΰςχγθδΠ ςωδχξζά ςχΰξ

ωδΠγ+-Χΰ ρσόλθιμγ λίλγξγ ίωδξ γογζϏυδξ ζγξ άθθδ

ωσΰοξί

ςχιο ρδσξΰωέ όμώ

δξηξζά ϊίχΰ ΰξ ρδσξΰσξςμίοδ

ΰξ

ζΰοΰμξζί ητογχόχιχδ

χϊ χΰρξζέ

γτχΰηξΰΠζιςϊ ζγεξ

ςχΰϏο γοίϊξζχΰ χΰο ζγεγσξςμό χΰτ ρΰχγμΰϏ- Γρό χιο ρθδτσά χΰτ ΰ Ϊΰσίγ

ΗξγωδΠσξςϊ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ γρίςχδξθδ ρσόςϊγχγ δρξςχΰθέ ρσΰ χι ΗξδϏ

ετοςι Τηάχώο Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ

Εσάζϊ δοι

μδσύοΰοχγ

βξγ χΰ ςΰλγσό ρσόλθιμγ ρΰτ ηιμξΰτσβδΠχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρό χι ςτβζίοχσώςι μδβάθώορΰςΰχέχώο γρΰσσξμμάχώο- Χΰ ςτβζδζσξμίοΰ χμέμγ χΰτΟίςχΰτ μάθξςχγ λσΠςζδχγξ ςχι κύοι Β7 laquoΡδσξΰωέ δξηξζέ ηξγωδΠσξςϊ ρΰχγμΰϏ Οίςχΰτcedil χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ

ΰσΰςδξσά

Σΰηόρϊ-Μξθύοχγ

ςχΰ ΓΡΔΜΡΔ ΰ γοχξρσόδησΰ

χΰτ Ϊΰσίγ Ηξ

γωδΠσξςϊ ηγςΰθόβΰ χγϏσΰ

Ζδωγβξόβθΰτ δνέβιςδ

όχξ χΰ ϊγξοόμδοΰ δΠογξ ξηξγΠχδσγ ίοχΰοΰ χιο άοΰξνι ρΰτϊΰτςζύοΰτο χγ οδσά γρό χΰ θξύςξμΰ χώο ράβώο ςτμργσγςϏσΰοχγ

όχξ λσΠςζδχγξ ςχξ

όωεδ

-

laquoΗξγρξςχύοΰτμδ χόχδ όχξ ΰ μδβγθϏχδσΰ όβζΰ

χώο

γρΰσσξμμάχώο δΠογξ γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγ γϊΰϏ ϊίσΰτο λΰτθβγσξζί

δχξζίχδ

cedil θίδξ ΰ ζ- Ζδωγβξόβθΰτ-

Ίθθώςχδ ζγχά χιο τθΰρΰΠιςι χώο ζγειζόοχώο δρόρχδτςϊ ϊϏθγνϊ χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ χΰ ρσΰςώρξ

ζό χΰτ Ϊΰσίγ ίωδξ ϊώχΰβσγϊΠςδξ ζγξ ζγχγβσάυδξ ρΰθθί

ϊΰσί ςζΰτρΠηξγ ζγχά μέζΰ

χϊ όωεϊ χΰτ Οίςχΰτ χγ

ΰρΰΠγ δΠογξ λΰτθβγσξζέ ρσΰίθδτςϊ ζγξ ςδ ςτβζδζσξ

μίοδ είςδξ

μγκδϏΰοχγξ ςδ μδβάθδ

ρΰςόχιχδ

ζγξ ηι

μξΰτσβΰϏο ρσΰλθέμγχγ ρδσξλγθθΰοχξζά ζγξ γξςειχξζά-Ζγεύ

ΰ Ϊΰσίγ

ηδΠωοδξ ξηξγΠχδσΰ δοηξγϊίσΰο βξγ χιο

ρΰξόχιχγ χώο τηάχώο χΰτ ςτοόθΰτ χϊ θδζάοϊ γρΰσσΰέ

χΰτ Οίςχΰτ γθθά ζγξ ςχΰ ρθγΠςξΰ χώο γσμΰηξΰχέ

χώο χΰτ ρσόζδξχγξ χΰ ρσΰςδωί ηξάςχιμγ ογ νδζξοέςδξ

ρσόβσγμμγ ργσγζΰθΰϏειςϊ τηάχώο μίςώ μίχσιςϊϊτςξζΰωιμξζύο ργσγμίχσώο ζγξ ωσέςϊ ςτβζδζσξμίοώογοχξησγςχισΠώοcedil δρξςιμγΠοδχγξ ςχιο δρξςχΰθέ χΰτ Ϊΰσίγ-ΧΰοΠκδχγξ ργσάθθιθγ όχξ ι ςτβζίοχσώςι μδβάθΰτόβζΰτ γρΰσσξμμάχώο ρίσγ γρό χξ

ρδσξλγθθΰοχξζί

δρξρχύςδξ ςδ μγζσΰςζΰρξζό ζγξ μξζσΰςζΰρξζό δρΠρδηΰ ίωδξ ζγξ δρξρχύςδξ

θδξχΰτσβξζί

ζγξ γξςειχξζί

ζγξ

ςχΰτ γοεσύρΰτ

ρΰτ ηξγμίοΰτο ζγξ ησγςχισξΰρΰξΰϏ

οχγξ ςχιο ρδσξΰωέ έ γρΰχδθΰϏο δρξςζίρχδ χϊ-

laquoΖσΠοΰτμδ δρξχγζχξζέ γοάβζι χι θέυι όθώο χώο ρσΰλθδρόμδοώο μίχσώο γοχξμδχύρξςϊ γτχΰϏ χΰτ ςΰλγσΰϏρσΰλθέμγχΰ

σϏργοςϊ ξηξγξχίσώ

δϊόςΰο ρσόζδξχγξ

ζγξ βξγ σϏργοςι ρσΰδσωόμδοι γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγζγξ κιχΰϏμδ ογ ςτμλάθδχδ ςχιο δρΠθτςέ χΰτcedilζγχγθέβδξι δρξςχΰθέ ρσΰ

χι ΗξδϏετοςι Τηάχώο-

Χΰ Δεοξζό Ράσζΰ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ ρδσξθγμλάοδξ χΰζδοχσξζό ζγξ ητχξζό χμέμγ χΰτ ΰσδξοΰϏ ςτβζσΰχέμγχΰ

χϊ Δθθιοξζέ Σΰηόρϊ γρΰχδθύοχγ

ϊτςξζό ςϏοΰσΰ

μδχγνϏ Δθθάηγ

ζγξ ΛΰτθβγσΠγ

- Ι ΰσΰςδξσά χϊ Σΰηόρϊ μΰξσάκδχγξ μδχγνϏ χώο ηϏΰ ωώσύο ζγχγθγμλάοΰοχγ

ςτοΰθξζά ρδσΠρΰτ 3gt-111 χδχσγβώοξζά ωξθξόμδχσγ-

Χΰ 5$ χϊ ςτοΰθξζέ ίζχγςϊ χϊ Σΰηόρϊ γοέζδξ ςχι

ΛΰτθβγσΠγ ζγξ χΰ 35$ λσΠςζδχγξ ςχιο Δθθάηγ-Χΰ Ράσζΰ ζγχγθγμλάοδξ ίζχγςι 3-923-341 ςχσίμμγχγμδ λόσδξγ όσξγ χγ δθθιοΰλΰτθβγσξζά ςϏοΰσγ γρό χιορδσξΰωέ χΰτ Ζ- ΟδτσΰζΰρΠΰτ Ησάμγ

ίώ

χιο ρδσξΰωέ

χΰτ ΗιμγσΠΰτ Νάοεϊ ζγξ οόχξγ όσξγ χξ λΰσδξγογχΰθξζί

ρθγβξί

χΰτ ΪγθγζσΰϏ όσΰτ

ζγξ χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ-

Ρδσξςςόχδσΰξ γρό 11-111 ωσέςχδ

χΰτ

Jcbdk``h εγ θάλΰτο 34 ηΰθάσξγ ίζγςχΰ

ώ

γρΰκιμΠώςι βξγ χι ωσέςι ρσΰςώρξζύο ηδηΰμίοώο χΰτ

ςδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ

ρΰτ ρσΰί

λγθθδ ι τρισδςΠγ- χΰ ρθγΠςξΰ δνώηξζγςχξζέ

ςτμϊώοΠγ

χΰ Jcbdk``h εγ ζγχγλάθθδξ ςτοΰθξζά 1

δζγχ- ηΰθάσξγ γρό χγ ΰρΰΠγ ίογ μίσΰ

εγ ζγχγλθιεδΠ ςδ ΰσβγούςδξ

βξγ χιο ρσΰςχγςΠγ χϊ ξηξώχξζό

χιχγ

-Ι τρόεδςι γϊΰσά χΰ ηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγRp`ms`rdg Rt`rnds χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰίλγθθδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ ςχγ μίθι χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ ηξζχϏΰτ- Ζάεδ χί

χΰξγ ηξγϊέμξςι ρδσξθάμλγοδ χΰ όοΰμγ ζγξ χι ϊώχΰβσγϊΠγ δοό ϊΠθΰτ χΰτ ωσέςχι μγκΠ μδ χι ηξγλδλγΠώςι όχξ

ΰ ϊΠθΰ γτχό

δΠωδ ζάοδξ laquoLnhdcedil ςχΰ ρσΰφόο χΰτ ηξγϊι

μξκόμδοΰτ-Ρίοχδ ωσέςχδ

χΰτ Jcbdk``h γοάμδςά χΰτ

ηϏΰ γοέθξ

ζΰξ ζγχίεδςγο ΰμγηξζέ γβώβέ ζγχά χΰτ Jcbdk``h ηξγμγσχτσόμδοΰξ όχξ χγ ρσΰςώρξζά χΰτ

ηδηΰμίογ ωσιςξ

μΰρΰξέειζγο ωώσΠ ΰξ Πηξΰξ ογ ηύςΰτο χι ςτβζγχάεδςέ

χΰτ έ ογ θάλΰτο γμΰξλέ-

Μίωσξ χΰ 133 ρΰτ ζγχγχίειζδ ι δο θόβώ γβώβέ ςχΰηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγ δΠωγο ωσιςξμΰρΰξιεδΠ ςχΰξωδΠγρδσΠρΰτ 341 δζγχΰμμτσΠώο ωσιςχύο- ΓρΰκιμΠώςι εγθάλΰτο όμώ

μόοΰ όςΰξ ωσέςχδ

δΠωγο γργοχέςδξ ςδ δξ

ηΰρΰΠιςι ρΰτ ίθγλγο γρό χΰ Jcbdk``h ϊίχΰ-

Ι δνώηξζγςχξζέ ςτμϊώοΠγ χιο ΰρΰΠγ δοίζσξοδ γμδσξζγοξζό ρδσξϊδσδξγζό ηξζγςχέσξΰ γργξχδΠ γρό χΰ Jcbdk``hογ γθθάνδξ χι θδβόμδοι laquoηέθώςι ηξζγξώμάχώοcedil ύςχδογ ηΠοδξ ςχγ μίθι χΰτ ρδσξςςόχδσδ

θδρχΰμίσδξδ

βξγ χΰ

ρύ

ωσιςξμΰρΰξΰϏοχγξ χγ ηδηΰμίογ χΰτ-

ΐ ηξζγςχέ ΣΠχςγσοχ Πμρΰσβζ γογβούσξςδ όχξ ι γρΰκι

μΠώςι δΠογξ μάθθΰο μξζσέ ρσόςεδςδ όμώ

όχξ ηδο τράσ

ωΰτο γρΰηδΠνδξ όχξ χΰ Jcbdk``h laquoγογμϊξςλέχιχγ ργσίλι χΰ οόμΰcedil- Ηέθώςδ δρΠςϊ όχξ ΰξ δοάβΰοχδ

ηδο γρί

ηδξνγο όχξ τρίςχιςγο ΰρΰξγηέρΰχδ λθάλι-Τράσωΰτο ώςχόςΰ γζόμγ 9-111 ωσέςχδ

ρΰτ ηδο ηί

ωειζγο χι ςτμλξλγςχξζέ ςτμϊώοΠγ ζγξ μρΰσΰϏο ογ ζξοιεΰϏο ζγχά χΰτ Jcbdk``h γοδνάσχιχγ-

Χΰ Cmgr`ng χϊ I``ild χΰ ζτσΠγσωΰ θδξχΰτσβξζόςϏςχιμγ βξγ ζξοιχά χιθίϊώογ δΠογξ μγζσάο ΰοΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

βξγ δρξείςδξ

laquoζγζόλΰτ

θΰτ θΰβξςμξζΰϏcedil oclwcrd ζτσΠώ

δρδξηέ ρΰθθΰΠ ωσέςχδ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ ωσιςξμΰρΰξΰϏο ργθγξό

χδσδ δζηόςδξ

γτχΰϏ γογϊίσδχγξ ςδ μδθίχι ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ χΰ γμδσξζγοξζό τρΰτσβδΠΰ Δςώχδσξζέ

Γςϊάθδξγ

ςδ ςτοδσβγςΠγ μδ χΰ JKN-Χΰ Cmgr`ng γρΰχίθδςδ ςχόωΰ ςχΰ 9gt χΰξ

δζγχό χώο ρδ

σξρχύςδώο δζ χΰτ ςτοόθΰτ χώο oclwcrd γρδξθύο χΰ13 μδ χγ βσγρχά μιοϏμγχγ ογ γοχξρσΰςώρδϏΰτο χΰέμξςτ χώο ζγζόλΰτθώο δϊγσμΰβύο γογϊίσδχγξ ςχι μδθίχι-Ι I``ild ηδο γοχγρΰζσΠειζδ ςχξ

δζζθέςδξ

χΰτ ρσγ

ζχΰσδΠΰτ Σόξχδσ βξγ ςωΰθξγςμό δρΠ χΰτ είμγχΰ

- τ

βζσξχξζά ρδσΠρΰτ χΰ 3gt χΰξ δζγχό χώο oclwcrd δρξεί

ςδώο δΠωδ ςχόωΰ χΰ Ryokncm χϊ M`hnc ζγξ θξβόχδσΰ γρό3 χΰξ

δζγχό χΰ nR χϊ Cppld χγ Ynmg`ws χϊ Onbr`s`jt

ζγξ χΰ θδξχΰτσβξζό χϊ Klcbhkdrry-Χΰ Cmgr`ng ςτοδωΠκδξ ογ γρΰχδθδΠ χΰο laquoρσώχγσωξζό ςχόωΰ βξγ δρξείςδξ

oclwcrd δνγξχΠγ

χϊ γτνιμίοϊ κέχι

ςϊ ζγξ χϊ γσωξχδζχΰοξζέ γοΰξωχΰϏ ζύηξζγcedil γογϊίσδ

χγξ ςχι μδθίχι ι ΰρΰΠγ γρδτετοόχγο ςχΰ ρσΰςώρξζόχϊ γςχτοΰμΠγ

χϊ ρτσΰςλδςχξζέ

χώο οΰςΰζΰμδΠώο

ζγξ χώο τρισδςξύο γςϊγθδΠγ

-

Χΰ Cmgr`ng γρΰχδθδΠ χΰο οΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

ζΰτρΠηξγ στργΠοΰτο χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ

Χγ lnhd ςχΰ Jcbdk``h

ζόςχξςγο 1 δζγχ- ηΰθάσξγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 716

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 9

χιο ΧςξμρΠηγ

χ ι

Δ ο ι μ ί σ ώ ς ι

ΐ ΧςξμρΠηγ

Δρξςχΰθέ γρδϏετοδ ρσΰ

χΰο Ρσόδησΰ

ζγξ ΗξδτεϏοΰοχγ Ϗμλΰτθΰ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ Γ-Δ- Ργσγςζδτά γλλγΑηι ΰρσύιο Γοχξρδσξϊδσδξάσωϊ ΡΰθξχξςμΰϏ ζγξΧΰτσξςμΰϏ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

Γογχΰθξζέ

Μγ

ζδηΰοΠγ

ζγξ Εσάζϊ ζγξ οτο Ρδσξϊδσδξγζό

Ϗμλΰτθΰ

Ζγλάθγ

Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

μδ γϊΰσμέ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ζγξ όρώ

χΰο

ωγσγζχισΠκδξ ρσΰλθιμγχξζό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ρΰτ ηξίσωΰοχγξ γρό

χξ Ρδσξϊδσδξγζί

Δοόχιχδ

Ζγλάθγ

Νάο

εϊ ζγξ Σΰηόρϊ- Χγτχόωσΰογ ςχι ςτβζδζσξμίοι δρξςχΰθέ χΰτ ΰ Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

δζϊσάκδξ χιο γβγοάζχιςέ χΰτ βξγ χΰ είμγγτχό ζγξ γογθτχξζά χΰ ρδσξδωόμδοΰ χϊ δρξςχΰθέ

χΰτ ίωδξ ώ

δνέ

6

laquoΔΠμγξ γρό χΰτ ςτωοΰϏ

ωσέςχδ

χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ητςχτωύ

ηξγρξςχύοώ όχξ ΰξ ργσδωόμδοδτρισδςΠδ

ςχΰο ςτβζδζσξμίοΰ ησόμΰ τρΰλγεμΠ

κΰοχγξ δΠογξ γργσάηδζχδ ίώ

δρξζΠοητοδ

-

χΰ χμέμγ χΰτ ησόμΰτ ρΰτ ηξίσωδχγξ γρό χξ Ρ-Δ-

Ζγλάθγ Νάοεϊ Σΰηόρϊ ΰ ϊώχξςμό

δΠογξ μΰ

οΠμώ

ρσΰλθιμγχξζό- δ ζϏσξγ ςιμδΠγ χΰτ ησό

μΰτ χγ ϊώχξςχξζά ηδο θδξχΰτσβΰϏο-ΔΠογξ γηξγοόιχΰ ςδ δξςόηΰτ

χΰϏοδθ βίϊτσδ

δνόηΰτ έ δξςόηΰτ

ογ μιο τράσωδξ ϊώχξςμό

-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ χΰ ΰηόςχσώμγ ογ ίωδξ τρΰςχδΠ δηύ ζγξ ζγξσό ζγεΠκιςι Γ- ΅νΰηΰ

οίΰ θξμάοξ Ζγλάθγ

laquoΪΠθξρρΰ

cedil ζγ

χδϏετοςι ρσΰ Νάοει-

Λ- ΅νΰηΰ χΰϏοδθ Ο- Ζγσλάθϊ ζγχδϏετοςι ρσΰ

Νάοει-Β- Ζόμλΰ ΓβΠΰτ Πθγ Ζγλάθγ-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ όθδ ΰξ ρθισΰϊΰσξγζί

ρξογζΠ

ηδ ογ δΠογξ --βδμάχδ

βζσάϊξχξ ζγξ ςτοεέμγχγ ζά

ρΰξδ ηδ γρό γτχί

χγ ωόσχγ ζγξ ι -- ρτζοέ λθά

ςχιςι ρΰτ τράσωδξ χξ ίωδξ ζσϏυδξ χδθδΠώ

--

Χγ ωόσχγ ηδ ςχγ ρσγοέ χΰτ ησόμΰτ ςδ θΠβΰ εγϊχάςΰτο ςχι --ζϏσξγ ΰηό-Ι ΔβογχΠγ ρΰτ εγ ίρσδρδ ογ γρΰχδθδΠ ηξγϊέμξςιβξγ χΰο χόρΰ μγ

χδΠοδξ ογ μδχγχσγρδΠ ςδ -- ησό

μΰ μδ ρΰθθγρθά ρσΰλθέμγχγ-Ζ- Ρσόδησδΐξ ρΰθΠχδ

γτχέ

χϊ ρδσξΰωέ

γθθά ζγξ ΰξ ωξθξά

ηδ ηξδσωόμδοΰξ ΅θθιοδ

ζγξ νίοΰξ γρό χιο Ρδ

σξϊίσδξγ Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ ζγξ Εσάζϊ γνΠ

κΰτο ζγθϏχδσϊ γοχξμδχύρξςϊ ςχΰο ησόμΰ γτχόβξγ χΰο ΰρΰΠΰ ζγχγλάθθΰτο ηξόηξγ βξγ μιηδοξζί

ώ

άεθξδ ργσδωόμδοδ

τρισδςΠδ-

ΡξςχδϏώ όχξ ζγχγθγλγΠοδχγξ χιο γβγοάζχιςι μΰτ δζϊσάκΰοχγ

ζγξ χγ ςτογξςεέμγχγ χώο ςτμρΰ

θξχύο μΰτ-

Ρδσξμίοΰτμδ άμδςι δρΠθτςι χώο ρσΰλθιμάχώο ρΰτ δοηδξζχξζά ίωώ ρσΰγογϊίσδξ όρώ

ζγξ ζγθϏχδσδ

τρισδςΠδ

ςχΰο ησόμΰ γτχό ρΰτ ΰξ ρΰθΠ

χδ ρθέσώςγο ζγξ ρθισύοΰτο γησάcedil-

δ ςτοίωδξγ ρδσξρχύςδώο δνγράχιςϊΔθθέοώο δνγβώβίώο ζγχά χΰ χδθδτχγΠΰωσΰοξζό ηξάςχιμγ ρΰτ ίωΰτο ρδσξίθ

εδξ δο βούςι χΰτ ΒσγϊδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξΔμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ

Δθθάηΰ

ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ γθθά ζγξ ρδσξρχύςδξ

γρόρδξσγ

δνγράχιςϊ ρΰτ ίωΰτο

γογϊδσεδΠ ΰξ γσμόηξΰξ μδ ηδθχΠΰ χϏρΰτ χΰΰρΰΠΰ δνίηώςγο είθΰτο ογ δρξςχέςΰτο χιορσΰςΰωέ ςγ

ςωδχξζύ

ρσΰζδξμίοΰτ ογ δοι

μδσύςδχδ χγ μίθι ςγ

ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξΰϏο

δνγβώβί ζτσΠώ

οώρύο γβσΰχξζύο ρσΰφ

όοχώο ζγξ χσΰϊΠμώο ςχιο ΣΰτμγοΠγ- Ι ςτοέεϊ ρσγζχξζέ ρΰτ ργσγχισδΠχγξ ςχξ

γοώ

χίσώ ρδσξρχύςδξ ργσΰτςξάκδξ ςτοέεώ

χγ

ργσγζάχώ ζΰξοά ςχΰξωδΠγ ωώσΠ ογ γρΰζθδΠ

ΰοχγξ άθθδ ρσγζχξζί

ζγξ γογθτχξζά γρό χΰ

ΒσγϊδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξ Δμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ ωύσγ

μγ

ςχΰ Λΰτ

ζΰτσίςχξ ίβξογο βοώςχά χγ δνέ

6 ζγχόρξο ςτμϊώοΠγ

σΰτμγοξζέ

δξςγβώβξζέ

δχγξσδΠγ

χιο ΰρΰΠγ δοηίωδχγξ ογ δζρσΰςώρδΠ ζγξ ΅θθιογ

μδ δθθιοξζέ δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠχγξ ργσγββδθΠγ μδ ςτμϊώοΠγ ρσΰρθισώμέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ

ρσξο χι ϊόσχώςι-

ςχι ςτοίωδξγ ΰ δξςγβώβίγ

δρξζγθΰϏμδοΰ

ίζχγζχδ γοάβζδ

χϊ γβΰσά

έ γοάβζι άμδςϊ

ργσάηΰςϊ χΰτ ρσΰφόοχΰ έ γζόμι δρξετμΠγ

γρΰϊτβέ ζγετςχίσιςϊ χΰτ ϊΰσχΠΰτ ςχγ ςϏοΰ

σγ δο όυδξ γλλγχΰζϏσξγζΰτ γρΰςχίθθδξ μίςώϊγν ρθγςχό γρΰηδξζχξζό χσγρδκξζέ

δοχΰθέ

RYNJW ςτοέεώ

Ρίμρχι έ Ργσγςζδτέ

δο ςτοδωδΠγ ρξίκδξ βξγ άμδςι ϊόσχώςι χΰτδμρΰσδϏμγχΰ

ςτοέεώ

Ργσγςζδτέ γρόβδτμγ

ρσΰχΰϏ δρξλδλγξώεδΠ χΰ ίμλγςμγ χΰτ ωσιμγχξζΰϏρΰςΰϏ ςχΰο χσγρδκξζό θΰβγσξγςμό χϊ δθθιοξζέ

δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

- Ι μδχγϊΰσά ςχξ

ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

βΠοδχγξ ςτοέεώ

μδ μδχγϊΰσξζό μίςΰ

ρΰτ ίωδξ δρξθίνδξ ΰ δξςγβώβίγ

ςτωοά ςχξ ρδσξ

ρχύςδξ γτχί

χΰ

ϊΰσχΠΰ ηδο ϊχάοδξςχι ΣΰτμγοΠγ μδχΰο γσωξζό μδχγϊΰσίγ ΰ ΰρΰΠΰ

τρΰ

βσάϊδξ ζγξ χΰ BO[γθθά δοηδωΰμίοώ

ογ μδχγϊΰσχύοδχγξ ςδ ζάρΰξΰ ςιμδΠΰ χϊ ηξγησΰ

μέ- τοδρύ

ηδο

ργσγηΠηδχγξ ζγοΰοξζά ςχΰο γσωξζό ργσγθέρχι ζγξ ηδο τράσωΰτορθέσι ργσγςχγχξζά ργσάηΰςϊ ργσγθγλέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ τρΰβδβσγμμίοΰ ςϊσγβξςμί

οΰ BO[-ΔρξςιμγΠοΰτμδ γζόμι όχξ ςδ γσζδχί

ρδσξρχύ

ςδξ ΰξ ϊδσόμδοδ

ώ

γβΰσάςχσξδ

σΰτμγοξζί

δχγξσδΠδ ηδο τϊΠςχγοχγξ έ ργσΰτςξάκΰτο γςγ

ϊέ ςχΰξωδΠγ- ΕδώσΰϏμδ θΰξρόο γργσγΠχιχΰ ώ

ρσύχΰ λέμγ ςϏογυϊ ςτμϊώοΠγ

ΰξ ΅θθιοδ

δνγβώβδΠ ογ δθίβωΰτο χγ ςχΰξωδΠγ χϊ δχγξσδΠ

γ

μίςώ χΰτ ΖΰξοΰχξζΰϏ ιθδζχσΰοξζΰϏ ςτςχέμγχΰ δργθέεδτςϊ γσξεμΰϏ ΪΡΓ ZNDR ettp6

db-dur`pc-dutcxctn`mPbust`osvnds0l`bclddlρσΰ

γρΰϊτβέ δρξρθΰζύο- Ζγεύ

ΰξ ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

ργσΰτςξάκΰτο ίνγσςι ξηξγΠχδσγ ςδ ρδ

σξόηΰτ δΰσχύο ζγξ γσβξύο όχγο ΰξ γοάβζδ

χϊ

γβΰσά ζτσΠώ

ςδ οώρά ρσΰφόοχγ ζγξ θΰξρά χσό

ϊξμγ γο ζγξ όωξ μόοΰ δΠογξ γτνιμίοδ εδώσΰϏ

μδ ςζόρξμΰ όρώ

δοόυδξ χΰτ μιοό ΓτβΰϏςχΰτ

ΰξ ΅θθιοδ δνγβώβδΠ

δΠογξ δοιμδσώμίοΰξ βξγ χΰ

ρσόλθιμγ γτχό ζγξ δοεγσσϏοΰοχγξ ογ ρδσξμίοΰτο χιο δρξλδλγΠώςι θέυϊ χΰτ δμλάςμγχΰ

ρσξο ρσΰωώσέςΰτο ςχιο ϊόσχώςι χώο ρσΰφόοχώο χΰτ

γϊΰϏ λδλγΠώ

ρσύχγ ίωΰτο ρσΰλδΠ

ςχΰο ίθδβωΰ χώο ςχΰξωδΠώο χϊ σΰτμγοξζέ δχγξ

σδΠγ

μίςώ χΰτ ZNDR-

Δρξςχΰθέ χΰτ Ζύςχγ Ργργζΰςμά ςχιο ΔβογχΠγ ΰηό

Βξγ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ ρΰτ

ηξίσωΰοχγξ γρό χξ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ΝάοεϊΣΰηόρϊ

τςχάςδξ βξγ χι μι δνγράχιςι Δθθέοώο δνγβώβίώο

ρΰτ ίωΰτο ργσγχισιεδΠ χδθδτχγΠγ ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ

Οδζσό

λσίειζδΰ Μξωάθι

Γςθάοι

Οδζσό

δοχΰρΠςχιζδ ΰ βοώςχό

ςωδηξγςχέ

Μξωάθϊ

Γςθάοϊ ωεδ χΰ μδςιμίσξ ςχΰ ςρΠχξ χΰτ ςχΰ Ζΰθώοά

ζξ- Ϗμϊώογ μδ χξ ρσύχδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ΰ Μ- Γςθάοϊ

ίωγςδ χι κώέ χΰτ γρό τρδσλΰθξζέ ηόςι ωγρξύο- Γρό χγ ρσύχγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ςτοίθδνδ ι ΔΘ-Γ ρσΰζϏρχδξ όχξ ΰεάογχΰ

χΰτ ρσΰίσωδχγξ γρό γτχΰζχΰοΠγ ζγξ όωξ γρό δβζθιμγχξζέ

δοίσβδξγ-ΡθισΰϊΰσΠδ

γογϊίσΰτο όχξ ςχΰ ςιμδΠΰ ρΰτ λσίειζδ ΰ ςωδηξγ

ςχέ ι γςχτοΰμΠγ δοχόρξςδ ςιμγοχξζέ ρΰςόχιχγ ωγρξύο ζγεύ

ζγξ ίογ ςιμδΠώμγ-Ζθξμάζξΰ χϊ ΓςχτοΰμΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠ ίσδτοδ

ςχιο ΰξζΠγ χΰτ-

ΕϏμγ ρθδζχάοϊ

ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ ρσΰ ιμδσύο ΰ Πηξΰ δΠωδ ζγχγββδΠθδξ ςδ ΜΜΔ όχξ

λσξςζόχγο ςχγ όσξγ χϊ ΰξζΰοΰμξζέ ζγχγςχσΰϊέ

ζγξ ρώ

τρΰ

ωσδύειζδ ογ ζθδΠςδξ χΰ γχδθξί χΰτ ςχιο Ρθάζγ ζγεύ

δΠωδ ρίςδξεϏμγ γράχϊ γρό ηϏΰ βτογΠζδ

ρΰτ ηξγωδξσΠκΰοχγο χγ ΰξζΰοΰμξζά

χΰτ ζγξ δνγϊγοΠςχιζγο-ΐ ςωδηξγςχέ

δΠωδ δοξςωϏςδξ ΰξζΰοΰμξζά μΠγ γρό χξ

βτογΠζδ

Γθ

λγοξζέ ζςχγβώβέ

βξγ ογ ςρΰτηάςδξ Θΰβξςχξζέ ζγξ μδχά χιο γρΰ

ϊΰΠχιςι χέ χιο δΠωδ ρσΰςθάλδξ ςχιο δρξωδΠσιςι χΰτ-

Ι ηδϏχδσι βτογΠζγ γρό χιο Ράχσγ ηΰϏθδτδ δρΠ ωσόοξγ ςχΰο ΰΠζΰμόηγ

-

Μξθύοχγ

ςχιο Dsprdss` ΰ άχτωΰ ςωδηξγςχέ

δΠωδ ηιθύςδξ6

+Χΰτ ίηξογ ωσέμγχγ βξγ ογ ρθισύςΰτο χξ

τρΰωσδύςδξ

ρΰτ δΠωγ

ςχΰ ΞΖΓ ςχιο ΔϊΰσΠγ ζγξ ςχξ ηξάϊΰσδ

χσάρδκδ

- ΔζδΠοδ

όμώ

ΰϏχδ χγζχΰρΰξΰϏςγο χξ δζζσδμόχιχδ

ΰϏχδ ίζγογο γρΰηόςδξ

ΪΡΓ- ΖσγχΰϏςγο χγ ωσέμγχγ βξγ χΰο δγτχό χΰτ μδ γρΰχίθδςμγ

ογ μγκδϏΰοχγξ ωσώςχΰϏμδογ χγ ΰρΰΠγ δβύ όμώ

ηδ βούσξκγ- Ζάρΰξγ ςχξβμέ έσεδ ίογ

ϊΠθΰ

μΰτ ΰ Βξύσβΰ

ρΰτ δΠογξ θΰβξςχέ

ζγξ

μδ χγσγζΰϏοιςδ- Γο χΰ δΠωδ ζάοδξ ρξΰ οώσΠ Πςώ

δΠωγ μρΰσίςδξ

ογ ςώεύ+-ΐξ ηϏΰ βτογΠζδ

όρώ

γογϊίσδξ χΰ ηιμΰςΠδτμγ δΠωγο οΰξζξάςδξ ηξ

γμίσξςμγ ζγξ ρΰτθΰϏςγο χγ σΰϏωγ ρΰτ ίζθδλγο γρό χΰ γχδθξί ςδχξμί

ωΰοησξζέ

ρΠςώ γρό χιο ρθάχι χΰτ Μξωάθι Γςθάοι-

+Γο ζγξ ίϊτβγο μόοδ χΰτ

χύσγ θγμλάοώ ζγξ ρδσΠδσβγ χιθδϊώ

οέμγχγ γρό ηξζιβόσΰτ χΰτ

δρδξηέ κιχΰϏο γρΰκιμΠώςι ζγξ γρό

ράοώ+ δΠωδ ηιθύςδξ ΰ ςωδηξγςχέ-

Ρΰξΰ

έχγοΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ

΅ωΰοχγ

μξζσγςξγχξζέ ζγχγβώβέ ΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ βδοοέειζδςχιο Γεέογ ζγξ ςρΰϏηγςδ ηξγζόςμιςι βσγϊξζί

χίωοδ

ξςχΰσΠγ

χίωοϊ ζγξ εδάχσΰτ ςχΰ ρθάξ ςρΰτηγΠώο ζγειβιχύο όρώ

ΰξ κώβσάϊΰξ Χίχςϊ ΜΰςωΠηϊ ΒΰϏογσϊ Ρσίζγ ζγξ Λγζγθό-ΝδζΠοιςδ χιο ζγσξίσγ χΰτ χΰ 3gt97 ζγξ ςϏοχΰμγ ζγχίζχιςδ μΠγ γρόχξ ρσύχδ

είςδξ

ςχΰο ωύσΰ χώο ςωδηξγςχύο μόηγ

-

ΐξ ηιμξΰτσβΠδ βίμξςγο ςωδηόο ςδ όθγ χγ δνύϊτθθγ χώο χόχδ δθ

θιοξζύο ρδσξΰηξζύο ζγξ ζίσηξςγο χξ ζγθϏχδσδ

ζσξχξζί

ωάσι ςχξ

ζγθγΠςειχδ ίεοξζ δρξσσΰί

χΰτ-

΅ζχΰχδ ι ηΰτθδξά χΰτ ργσΰτςξάςχιζδ ςδ γχΰμξζί δρξηδΠνδξ

έ ΰμγ

ηξζί μγκΠ μδ ςιμγοχξζΰϏ

νίοΰτ

ςωδηξγςχί

ςχΰ ΡγσΠςξ χΰ Μΰ

ογζό χι Μόςωγ χι ΪσγοζϊΰϏσχι χι Σύμι χΰ Μξθάοΰ χΰ Μράσξχιο ΖώοςχγοχξοΰϏρΰθι χιο ΖϏρσΰ χΰο Ζγογηά-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 816

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 5

ΧΓΖΧΞΖΐ ΜΔΘΐ ΧΙ Δ-Ξ-Ι-Δ-Δ

ΞΗΞΐΖΧΙΞΓ6 Δ ΟΙΜΔΣΐ Γ-Δ

ΔΖ ΗΐΧΙ6 ΛΓΩΘΞήΧΙ ΗΞΐ ΟΤΞΐ

ΗΞΔΤΕΤ ΟΧΙ6 ΖΓΖΐΤΐΒΘΐΤ ΜΓΖΙ

Τ ΟΧΓΖΧΔ6 ΜΔΘΞ ΟΓ ΞΗΙΣΐΡΐΤΘΐΤΧΞΡΞΚΞΗΙ ΗΙΜΙΧΣΙ

ΤΡΔΤΕ-ΘΐΒΞΧ- ζγξ ΗΙΜ- ΩΔΔήΟ6 ΓΡΐΧΐΘΐΤ

ΔΘΔ ΟΙ

ΗξδϏετοςι6 Ηγβζθέ Χ-Ζ 4712

Χιθ- Ζί οχσΰ6 43152311

JCU6 43152532

ettp6www-dmnodr`s-ir

Docnl6 nmj`Admnodr`s-ir

ΤΟΗΣΐΜΔ

ΔΧΙΞΓ ΞΗΞήΧήΟ 351 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐ-ΐΧΓΐΣΒ-ΓΔ 511 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐΞΔΤΔΞ

3 ΗιμΰςΠΰτ ΟΡΗΗ 11 δτσύ χΰ ωξθξΰςχό Ρθίΰο ΪΡΓ

2$

Ο-Ρ-Ξ-Η- ζγξ χδθξζΰΠ μδξΰη- ηιμΰρσ- 1-41ωξθ Ρθίΰο

ΪΡΓ 2$

Ωδξσόβσγϊγ ηιμΰςξδτόμδ ογ έ ΰωξ ηδο δρξςχσίϊΰ οχγξ-

Δ οτρόβσγϊγ άσεσγ ηδο δζ ϊσάκΰτο τρΰωσδώχξζά χι

είςι χϊ Δ ϊιμδσΠηγ-

Μδ χγ ρξΰ μδθγοά ωσύμγχγ ρδσξβσάϊδχγξ χΰμίθθΰο χώο μξζσύο δρξωδξσέςδώο ςχιο ίσδτογ χΰτ ΞοςχξχΰϏχΰτ Μξζσύο Δρξωδξσέςδώοχϊ ΒΔΛΔΔ- Ι ρθδξΰυιϊΠγ χΰτ

γητογχδΠ

ογ ζγχγλάθδξ ίβζγξσγχΰτ

μξςεΰϏ

γθθά ζγξ

ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γτνιμίοδ ϊΰσΰθΰβξ

ζί τρΰωσδύςδξ

- ΅χςξ

ςϏμϊώογ μδ χιο ίσδτογ χΰ δρόμδοΰ ηξάςχιμγ εγ ωγεΰϏο 54-111

ίώ

gt1-111 είςδξ δσβγςΠγ

δΠχδ θόβώ γρΰ

θϏςδώο δΠχδ θόβώ ζθδξςΠμγχΰ

δρξωδξσέςδώο-

Ι ζγχάςχγςι ρΰτ ηξγμΰσϊύοδχγξ δΠογξ ρσΰϊγοί

όχξ εγ ςτμργσγ

ςϏσδξ ςχΰο ζγχέϊΰσΰχιο δθθιοξζέ ΰξζΰοΰμΠγβδοξζόχδσγ μδ ςτοίρδξγι ρσΰΰρχξζέ χϊ γοάρχτνϊ ογ γρΰμγζστοεδΠ γζόμγ ρδσξςςόχδσΰ-ΐξ μξζσί

δρξωδξσέςδξ

ςτμλάθθΰτο ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχΰο ζσγχξζό ρσΰψρΰθΰβξςμόζγξ γρΰχδθΰϏο γοάωώμγ ζγχά χϊ γοδσβΠγ

-

Γο ζγχγσσδϏςΰτο χόχδζγξ χγ ζσγχξζά ίςΰηγ εγ

μδξώεΰϏο ζγξ ι γοδσβΠγ εγ γτνιεδΠ- ΔΠογξ ηδδνώρσγβμγχξζό ογ εδώσδΠχγξ ρώ

ΰξ όρΰξδ

γρύθδξδ εγ γογρθι

σώεΰϏο γρό μδβάθδ

δρδοηϏςδξ- ΐξ ΰρΰΠδ

ςδ χδθξζέ γοάθτςι ηδοϊγΠοΰοχγξ ςχΰο ΰσΠκΰοχγhellip

Γρό χξ

ρσύχδ

ρσώξοί ύσδ

χϊ

Ηδτχίσγ

4 ΓτβΰϏςχΰτ ρΰτ δρξζσάχιςγο χγ μδθχίμξγ μίωσξςέμδσγ δζηιθύειζγοηδζάηδ

ηγςξζί

ρτσ

ζγβξί ςδ όθι χιο δρξ

ζσάχδξγ- Μδχά χιο Μδςγσά χι Σόηΰ χι άμΰ

χιο ΩΠΰ ζγξ χιο ίσξϊΰΰξ ϊθόβδ

ζγχγχσύβΰτο

ηάςι ζγθθξίσβδξδ ρδ

σξΰτςΠδ ζγξ γρδξθΰϏο

γζόμγ ζγξ γοεσύρξοδ

κώί ςχΰ Μγσγεύογ

ςχΰ Μγσζόρΰτθΰ ςχΰτ

Εσγζΰμγζδηόοδ ‒ Λγ

στμρόμρι ζγξ ςχιο ΪώζΠηγ ςχιο ΞςχξγΠγ ςχιο

ΙθδΠγ ςχιο Ίοησΰ όρΰτδζζδούειζδ ΰθόζθισΰωώσξό- ΓζΰθΰϏειςγο χΰΓθδρΰωύσξ ι Ζδϊγθθΰοξά ζγξ ράθξ ι ΔϏλΰξγ ζγξχίθΰ

ι Εάςΰ

ι ΰρΰΠγ

τρίςχι άοδτ ρσΰιβΰτμίοΰτ λξλθξζέ ζγχγςχσΰϊέ γϊΰϏ ωάειζγο ςχξ

ϊθόβδ 9-111 ίώ

31-111

ςχίμμγχγ ηάςΰτ

ζγξγρδξθέειζγο χσΠγ ωώσξά-Βξγ χΰ είμγ χϊ Εάςΰτ ιηιμΰχξζέ γσωέ ι ρτσΰςλδςχξζέ τρισδςΠγ χΰ ηγςγσωδΠΰ ζγξ ι τρισδςΠγρΰθξχξζέ

ρσΰςχγςΠγ

χΰτ

Ηέμΰτ ζγεύ

ζγξ δούςδξ

δεδθΰοχύο ζγξ χΰρξζΰΠ

ϊΰσδΠ δΠωγο ηξγχτρύςδξ

χξ δοςχάςδξ

ζγξ χΰτ

ϊό

λΰτ χΰτ

βξγ χι δχΰξμόχι

χγ χώο γσμΰηΠώο γσωύο- Ύηι γρό χΰο Μάξΰ ΰ ΤΣΞΚΓ μδ ςωδχξζέ δσύχιςιςχιο Λΰτθέ ζγξ δρξχόρξδ δρξςζίυδξ

λΰτθδτχύο

ίζσΰτδ χΰο ζύηώογ χΰτζξοηϏοΰτ- Ητςχτωύ

ι ζτ

λίσοιςι ζγξ ΰξ γσμόηξΰξ

τρΰτσβΰΠ Ηιμόςξγ

Χάνϊζγξ Ρδσξλάθθΰοχΰ

ζϏσξ

ΰξ Ηίοηξγ

ζγξ Ζγθγϊάχϊγράοχιςγο μδ χΰ βοώςχόχσόρΰ ζάοΰοχγ

δρΠηδξνι

γθγκΰοδΠγ

γτχγσίςζδξγ

ζγξ ϊχιοΰϏ δρξζΰξοώοξγζΰϏ δοχτρώςξγςμΰϏ-Ι ρτσζγβξά ρΰτ νίςργςδςχξ

39 ΓτβΰϏςχΰτ ςχιο

οόχξγ Εάςΰ ίηδξνδ χιο βϏμοξγ χιο γοδράσζδξγ ρΰθξχξζέ

ζγξ χιο γμδχσΰί

ρδξγ χώο τρδτεϏοώο μδχΰο ρξΰ ςζθισό χσόρΰ-χγ ρϏσξογ μίχώργ χϊζγχγςχσΰϊέ

ίηώςγο ζγξ

ηΠοΰτο άοξςι μάωι μδ χΰίσβΰ χϊ ζγχάςλδςϊ ΰξητοάμδξ

χΰτ Ρτσΰςλδςχξ

ζΰϏ ύμγχΰ- Γ

ςιμδξώ

εδΠ όχξ ι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ

δνδθΠςςδχγξ ςδ

ςωδχξζά δτοΰφζί ζγξσξζί

ςτοεέζδ γτνιμίοδ

λσΰ

ωΰρχύςδξ μίωσξ χΰο ΞΰϏ

οξΰ ζγξ ωγμιθόχδσδ εδσ

μΰζσγςΠδ- ΅χςξ γρό χιο

γσωέ χΰτ ίχΰτ μίωσξ χξ

2319132 ΰ γσξεμό ζγξ

χΰ μίβδεΰ χώο ρτσζγβξύο

έχγο ςιμγοχξζά μδξώμίοΰ

ςδ ςωίςι μδ χΰ γοχΠςχΰξωΰρδσςξοό ηξάςχιμγ- ΖγοδΠ

ηδο είθδξ ογ ςζδϊχδΠ χξ εγδΠωδ ςτμλδΠ γο ΰξ ζγξσξζί

ςτοεέζδ χιο Πηξγ ρδσΠΰηΰ

έχγο γοχΠςχΰξωδ μδ γτχί

χώο ργσδθεόοχώο δχύο-ήςχόςΰ ργσά χξ

δτμδοί

ςχδσδ ζγξσξζί

ςτοεέζδ

ι γρΰςχΰθέ χώο Ρτσΰςλδςχύο χι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ δΠογξ ητςζΰθόχδσι γρό ζάεδ άθθι ωσΰοξάηδηΰμίοΰτ όχξ χΰ ρσΰςώρξζό χΰτ ΡτσΰςλδςχξζΰϏύμγχΰ

ηδο γυιϊά μό

οΰο χΰο ζΠοητοΰ γρό χξ

ϊθόβδ γθθά γοχξμδχώρΠκδξ

ζγξ χσδξ γζόμγ ργσγμί

χσΰτ ρΰτ ητςωδσγΠοΰτο

χΰ ίσβΰ χΰτ6Ρσύχΰ6 Χιο τρΰχΠμιςιχΰτ ςζίθΰτ

χϊ ρσόθι

υϊ ίογοχξ χϊ ζγχγςχΰθέ γρό χιο ρθδτσά χϊ

ρΰθξχξζέ ιβδςΠγ

ρΰτ δζ

ϊσάκδχγξ μδ χιο γβοόιςι

χώο δξηξζύο γργξχέςδώοηγςΰρτσόςλδςϊ ηγςΰρσΰςχγςΠγ

τρΰοΰμδϏΰ

οχγ

ίχςξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτ δρξωδξσιςξγζΰϏ ςωδηξγςμΰϏ ςχγ ρθγΠςξγ μξγ

ΰθΰζθισώμίοϊ

Ρΰθξχξζέ ΡσΰςχγςΠγ

ζγξ

δρξρθίΰο ι γρΰςχίσιςιρόσώο γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι μδβξςχΰρΰξδΠ χΰτ

ζξοηϏοΰτ

- Βξγ ργ

σάηδξβμγ γογϊίσΰτμδ όχξςχιο ζγμίοι ίζχγςι ςχγςϏοΰσγ Λγστμρόμρϊ ‒Εσγζΰμγζδηόοώο τρέσωδζγξ γρό μΠγ μξζσΰωώμγχδσέ ςωδηόο ςδ ζάεδ νίϊώχΰΗδϏχδσΰ6 Χξ

δθθδΠυδξ

ςδ

τθξζΰχδωοξζά μίςγ γχΰμξ

ζό δνΰρθξςμό χώο Ρτσΰςλδςχύο χιο ωγμιθέ δχΰξμόχιχγ χώο δογίσξώο μίςώο ξηΠώ

χώο BCMCGCN[

BL34 χιο δο μίςώ γηξγϊγούο ςτμλάςδώο χώομξςεώμίοώο δθξζΰρχίσώο

γρό χι ΟΓΜΓ ρΰϏ ίωδξέηι δρξςιμγοεδΠ μδ δσύχιςι χΰτ ΤΣΞΚΓ ςχι Λΰτθέ-ΧσΠχΰ6 Χιο ρΰθξχξζέ χϊζτλίσοιςϊ ςδ ςωίςι μδχΰ ρσΰςώρξζό χΰτ Ρ--Ρσάβμγχξ ι δρξωδξσιςξγζέγρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

γργξχδΠ ρσώχΠςχώ

ρθισόχιχγ ςδ γοεσύρξοΰ ητογμξζό- Ι δςζδμμίοι ζγξδρξηδξζχξζέ ζγετςχίσιςιδο μίςώ μάθξςχγ γοχξρτσξζέ

ρδσξόηΰτ χϊ ρσό

ςθιυϊ χώο 3411 ςτμλγςξΰϏωώο ρτσΰςλδςχύο μδμξςεΰϏ

ρδΠογ

ι δμμΰ

οέ ςχιο ςζόρξμι ργσάχγςι χϊ χσξωΰχόμιςϊ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

ρΰτ μδξύοδξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχά χΰτ ι άσοιςι δρΠθτςϊ χΰτ ρσΰλθέμγχΰ

ρσόςθιυϊ χώο

94 δρξχτωόοχώο μόοΰ ςχγωγσχξά Ρτσΰςλδςχύο ζγξόωξ μόοΰ γρΰζγθϏρχΰτοχι μδεΰηδτμίοι γρΰητοάμώςι χΰτ ζσγχξζΰϏ μιωγοξςμΰϏ ηγςΰρτσόςλδςϊ ζγξ ρτσΰρσΰςχγςΠγ

ρσΰθδξγΠοΰοχγ

χΰ ίηγϊΰ

βξγ χιο ςτσσΠζοώςι τρισδςξύο ζγξ γσμΰηξΰχέχώοχΰτ Ρ- μδ ςχόωΰ χιο ξηξώ

χξζΰρΰΠιςι χΰμίώο δτεϏοϊ χΰτ-ΐ ΤΣΞΚΓ ρξςχδϏδξ ρώ

ι δμμΰοέ χϊ ζτλίσοιςϊ ςδ ρΰθξχξζί

δρξθΰβί

μδ μΰογηξζό ςχόωΰ χι θΰβξςχξζέ μδΠώςι χΰτ ηιμΰςξΰοΰμξζΰϏ ζόςχΰτ

γργ

νξύοδξ ζάεδ ζΰξοώοξζέ ζγξρδσξλγθθΰοχξζέ γοάβζιζγξ ρσΰχδσγξόχιχγ- ΐξ δρξθΰβί

γτχί

ϊγοδσύοΰτο

χιο γογθβιςΠγ χώο ζτλδσούοχώο ζϏζθώο- ΓνΠκδξ ογςιμδξώεδΠ ώ

ηδΠβμγ χϊ

ζτλδσοιχξζέ γογθβιςΠγ

χΰ βδβΰοό χϊ μι γρόηΰ

ςϊ μίωσξ ςέμδσγ χμέμγχΰ χώο ρόσώο χΰτ ρδσξ

λόιχΰτ +χγμδΠΰτ Μΰθτλξάχι+ ςχγ εϏμγχγ χώο μδβά

θώο ρτσζγβξύο χΰτ 119

ςχιο ΙθδΠγ-ΕϏμγ γτχύο χώο ρΰθξχξζύο δρξθΰβύο δΠογξ ζγξχΰ Ρτσΰςλδςχξζό ύμγ-Χΰ ύμγ δζδΠοΰ ρΰτ ίωδξτυιθέ ζΰξοώοξζέ γρΰηΰωέ μδχσύοχγ

ηδζάηδ

εϏμγχγ ςχΰ λώμό χΰτ ζγεέζΰοχΰ

ζγξ μάθξςχγ δο

ζγξσύ δξσέοϊ ζγξ ςδ ςτοεέζδ

ζγχγλγσάεσώςϊ

χώο μξςεΰθΰβξζύο ζγξ ςτοχγνξΰηΰχξζύο ηξζγξώμάχώο χΰτ ρσΰςώρξζΰϏ-ΐ ΤΣΞΚΓ δμρξςχδϏδχγξ ζγξ χξμά χιο δνγξσδχξζέ

ρσΰςράεδξγ ρΰτ ζγχγλάθθΰτο ΰξ Ρτσΰςλίςχδ

άοησδ ζγξ βτογΠζδ

ςχιο

ρσύχι βσγμμέ χΰτ ρτσό

ςχίζδχγξ ηΠρθγ χΰτ ςχισΠ

κΰοχγ

χΰ ίσβΰ χΰτ μίςγ

ζγξ ίνώ γρό χΰ ζΰξοΰλΰϏθξΰ ςχΰτ

ηϏςζΰθΰτ

ζγξ

σΰϏ χώο μοιμΰοξγζύο

δρξείςδώο ρΰτ τϊΠςχγχγξΰ θγό

γτχέ

χϊ ωύσγ

-

Χγ ςχδθίωι χΰτ ΤΣΞΚΓηδο ϊώχΰβσγϊΠκΰοχγξ ςχγζγμίογ όρώ

ίρσγνγο ςχΰ

ργσδθεόο ρΰθξχξζΰΠ χΰτ ηξζΰμμγχξςμΰϏ βξγχΠ ρξςχδϏδξ ςχιο ΰτςξγςχξζέ γοχξμδχύρξςι χώο ζγχγςχσΰϊύοζγξ ηδο δρξηξύζδξ ογ ησίυδξ ρΰθξχξζά ΰϊίθι δρδοηϏΰοχγ

ςχξ

ζγχγςχσΰϊί

ζγξ ςχιο ητςχτωΠγ χώο ρΰθξχύο γθθά ςτμργσγςχίζδχγξ ςχΰτ

ρτσΰργεδΠ

ζγξ ςχΰτ ϊΰσδΠ

ρσΰςχγ

ςΠγ

χϊ κώέ χϊ ρδσξΰτ

ςΠγ

χώο ρΰθξχύο ζγξ χΰτζσάχΰτ

-

ΗδθχΠΰ χϏρΰτ χώοΛΰτθδτχύο Ηιμέχσι

Χςΰτζγθά Ωγσά

Ζγϊγοχάσι ΜγσΠγ

Ηξγζάζι

ζγξ χάει ΡγογβΰϏθιμδθύο χϊ Δρξχσΰρέ

Δθίβωΰτ ΖΰξοΰλΰτθδτχξζΰϏ ΅σβΰτ ΔΔΖΔ Ηιμόςξγ

Χάνϊ ζγξ Ρσΰ

ςχγςΠγ

χΰτ ΡΰθΠχι ζγξχΰτ Χμέμγχΰ

ώμάχώο

ΓςϊγθδΠγ

χΰτ ΤΣΞΚΓ

ΐξ ητοάacuteδξ χώο Ρτσΰςλδςχύο

ςχιο ρσύχι βσγacuteacuteέ χΰτ ζγεέζΰοχΰ

χΰ ρθγΠςξΰ χϊ ρΰθξχξζέ

δνόσμιςϊ

χΰτ Ζόμμγχΰ

βξγχιο δοιμίσώςι χώο δσβγκΰμίοώο όςΰο γϊΰσάχγ δρΠζγξσγ ζγξ βδοξζόχδσγ ρσΰλθέμγχγ ζγξ χξ

είςδξ χΰτ ΖΖΔ ΰ Εδΰ

ηόςϊ ΖώοςχγοχξοΠηϊμίθΰτ

χΰτ Ρ-Β- χϊ Ζ-Δ-

χΰτ Ζ-Ζ-Δ- ζγξ λΰτθδτχέ

Γbdquo ΕδςςγθΰοΠζϊ εγ δρξςζδϊεδΠ χιο Ργσγςζδτέ21 ΓτβΰϏςχΰτ 132 χι

Εάςΰ χϊ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ζγξ δξηξζόχδσγ χγ ωώσξάΜγσξί

ζγξ Ζγθθξσάωι

ρΰτ δρθέβιςγο γρό χξ ρσόςϊγχδ

ρτσζγβξί

-

Χΰ ρσόβσγμμγ χϊ ρδσξΰηδΠγ

ίωδξ ώ

δνέ6

-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχι ζάθγ Μγσξί ςχιο ζγϊδχίσξγ χΰτ

Ξώάοοΰτ5-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχιο ρθγχδΠγ Ζγθθξσάωϊ

ΡδσξΰηδΠγ Ε- ΖώοςχγοχξοΠηι

ςδ Μγσξί ζγξ Ζγθθξσάωι

ΜγϏσΰ χΰ acuteίθθΰο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 916

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ gt

Δνιβύ ζγξ Πςώ

ηξηάςζώ

ζγχξχΠ βξγ χιο ΰσεέ βσγϊέ μγ

Χΰτ Βξάοοι Μόοξΰτ

Σώμξό

έ Σώμιό

ΣώμξΰςϏοι έ ΣώμιΰςϏοι8 Γρό χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil ρσΰέθεγο χγ laquoΣώμξό

‒ Σώ

μξΰςϏοιcedil- Ρσόζδξχγξ βξγ ςτμρσΰϊΰσά χΰτ ‒γξΰ ηδ ‒ξΰ- Ι βσγϊέ μδ ‒ι ηδο δτςχγεδΠ- ΅ωώ ρΰθθί

ϊΰ

σί βσάυδξ βξγ χΰ ϊώοιχξζό ϊγξοόμδοΰ ρΰτ θίβδχγξ

ςτοΠκιςι ξηΠώ

βξγ χΰ ζγζΰβσγμμίοΰ laquoΡγθιόcedil μδ ‒ι Ζάρΰχδ ίογ

Βάθθΰ

ζγθΰζγΠσξγκδ ςχΰ laquoQcle`cedil

Ράθωΰ- ΅χςξ μΰτ ―θδβδ γϊΰϏ ίχςξ χΰ ηξάλγκδ-ΔζδΠοΰ χΰ ‒e χΰ οόμξκδ ώ

‒e ωξ- Νγογβσάϊώ ράθξ

ζάρΰξγ ργσγηδΠβμγχγ6 Ι laquoμιθίγcedil ίβξοδ laquoμιθξάcedil ιlaquoδθγΠγcedil ίβξοδ laquoδθξάcedil χΰ laquoηΠζγξΰcedil ίβξοδ laquoηΠζξΰcedil ιlaquoβδοδάcedil ίβξοδ laquoβδοξάcedil ζχθ- ΅χςξ ζγξ χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil

ίβξοδ laquoΣώμξόcedil- Χΰ θΰξρόο ρΰχί ρξγ laquoΡγθιόcedil μδ

‒ι ρΰχί ρξγ laquoΣώμιόcedil μδ ‒ι- ζδϊεδΠχδ χιο

laquoΣώμξΰςϏοιcedil χΰτ Β- ΣΠχςΰτ ογ χιο βσάϊγμδ μδ ‒ιΕίθώ ογ ςιμδξύςώ όχξ ΰ Β- ΰτσέ

ΰ μδβγθϏχδσΰ

ςΰϊόχδσΰ ςγχξσξζόχδσΰ

ζχθ ρΰξιχέ

μγ

3542

3gt3gt ίλβγκδ μΠγ δϊιμδσΠηγ μδ χΰο χΠχθΰ laquoΣώμιόcedil

μδ ‒ι- Μΰτ ―σωδχγξ ογ ρξςχδϏώ όχξ ίχςξ μάθθΰο ςγχΠσξκδ ζάρΰξΰτ ργθξΰμΰηΠχξζΰτ

γεδσάρδτχΰτ

γσ

ωγξΰμγοδΠ ρΰτ έεδθγο θ-ω- χγ laquoβξΰτλγσθάζξγcedil ογ

χγ θίμδ laquoζσδγχΰςϊγξσΠηξγcedil ζγξ χγ laquoμγζγσόοξγcedil ογχγ θίμδ laquoςζώθιζΠηγ

cedil-

Εγ ςτοδωΠςώ

Ίθθι μξγ laquoρδσΠδσβιcedil ϊώχξά

νίςργςδ ωεδ ςδ

ΰσδξοέ ζγξ ηϏςλγχι ρδσξΰωέ χΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

- Γρό

μόοι χϊ ηδο ϊγΠοδχγξ ρξεγοόο ογ νδζΠοιςδ- Μάθθΰο ζάρΰξΰξ γοδβζίϊγθΰξχιο ίλγθγο βξγ ογχγΑςΰτο χγ ζΰράηξγχΰτ

hellip

ΔνγϊγοΠςχιζγοgt-111-111 δτσύ

χΰτ ΧγμδΠΰτ Μΰθτ

λξάχι Ύχγο ωσέμγχγ ρΰτ ρσΰΰσξκόχγοβξγ χιο γογζΰϏϊξςι χώο ρτσόρθιζχώο χϊ Ρδθΰρΰοοέςΰτ ζγξ χγ ΰρΰΠγρΰχί ηδο ίϊχγςγοςχΰτ

ηξζγξΰϏωΰτ

-

Χγ laquoδνγϊάοξςγοcedil χγςτοδχγξσάζξγ Ργργοησίΰτ ‒ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτhellip

Χΰ δνώϊσδοξζό δΠογξ ρώ

χγ

ωσέμγχγ γτχά ηδορσΰδσωόχγο γρόχγ ζσγχξζά χγμδΠγγθθά γρό ρσΰςϊΰσί

ϊΰσίώο ζγξ ρΰ

θξχύο- ΡΠςχδτγο ΰξγϊδθδΠ ρώ

ίχςξ

εγ λΰιεΰϏςγο χΰτ

ς τ ο γ ο ε σ ύ ρ ΰ τ

χΰτ

hellip

Θΰξρόο χιο δρόμδοι ϊΰσά ρΰτ

εγ γζΰϏςδχδ βξγ ςτβζίοχσώςι ωσιμάχώο μδ ςζΰρό χιοδοΠςωτςι ρθιβίοχώο ρΰθξχύο ζσγχάχδ μξζσό ζγθάεξ-ΖγθϏχδσγ ογ ηύςδχδ χιο λΰέεδξά ςγ

ζγχδτεδΠγο ςδ γτχΰϏ

ρΰτ χιο ίωΰτο

γοάβζι ργσά ςδlaquoϊΰσδΠ

cedil ρΰτ ρσΰ

ςϊίσΰοχγξ ογ ζάοΰτο χΰο ηξγωδξσξςχέhellip

ΐρ δ σξϊδ σδ ξάσωϊ Ίσϊ Βξγο

ογζΠηϊ ηξγλδλγξύοδξ ρώ

ηδο ρσόζδξ

χγξ ογ γρδοχγωεΰϏογρό χΰ ΔΡΓ ίσβγχΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

-

Χΰ ςιμδξύοΰτμδ βξγμδθθΰοχξζέ ωσέςιhellip

Γο ζάχξ ράδξςχσγλά ζγξ μδΠ

οΰτο δζχό

ΔΡΓζάρΰξγ ίσβγ ογ νίσΰτμδ ρΰξΰ

ίηξοδ

ηξγλδλγξύςδξ ζγξ

ρΰξγ έχγο ι λγσϏχιχά χΰτ

- Ηξόχξ γρό

laquoηδςμδϏςδξcedil ζγξ ηξ

γλδλγξύςδξ ίωΰτμδ

ωΰσχάςδξhellip-

Χγ βσγϊδΠγ ζγξ χξ

γρΰεέζδ χΰτ Δεδθΰ

οχξζΰϏ ηξζχϏΰτ +ΙθξγζχΠ

+ ηξίσσινγο άβοώςχΰξ

ρσΰωεί- Ρσΰζάθδςγο

ζγχγςχσΰϊί ςδ δοηϏμγχγ

ζγξ άθθγ ζγξ ίςργςγο χκάμξγ ζγξ ρόσχδ

- Ι γςχτοΰ

μΠγ ίςρδτςδ άμδςγ μδχάχιο ζθέςι μγ

ζγξ ηξδσδτ

οά χΰ βδβΰοό- Χιο δτωγ

σξςχΰϏμδ- Χξ δρόμδοδ

ιμίσδ εγ νδζξοέςΰτμδ μδ

χΰτ δεδθΰοχί

μγ

χιο

γρΰζγχάςχγςι χώο κιμξύο-ΐξ όρΰξδ

γοχξνΰόχιχδ

χΰ

ηιθύςγμδ ζγξ ςχΰ ργσδθεόο ηδο μγ

ρχΰΰϏο

ΔμδΠ ςτοδωΠκΰτμδ γρδσΠ

ςργςχΰξ χΰ ίσβΰ ρΰτ γογθάλγμδ

Βξγ χΰ +ΙΘΞΓΖΧΞ+Βξάοοϊ χσΰτμρΰϏθϊ

ρσόδησΰ

Ηξίσσινγο χγ βσγϊδΠγ χΰτ ηξζχϏΰτ laquoΙθξγζχΠ

cedil

Μξγ γζόμι ςιμγοχξζέ δεδθΰοχξζέ ρσώχΰλΰτθΠγ

γοίθγλδ ρσόςϊγχγ ΰβοώςχό

ςδ όθΰτ

μγ

χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠηϊ- Χιο ρδσγςμίοι Ζτσξγζέ μδχά χΰ ρίσγ

χΰτ

ργκγσξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

ζγεάσξςδ χγ

ςζΰτρΠηξγ ρΰτ άϊιςγορΠςώ χΰτ

όςΰξ ρίσγ

ςγο γρό χΰο ωύσΰ ηξδτζΰθϏοΰοχγ

ίχςξ χγ ςτ

οδσβδΠγ ζγεγσξςμΰϏ χΰτ

ηέμΰτ ΡγββγΠΰτ ρΰτλσίειζγο δζδΠ χιο δρόμδοι ιμίσγ-Ωγσγζχισξςχξζό δΠογξ χΰβδβΰοό

ρώ

ΰ ζ- Δμμγ

οΰτιθΠηϊ δσβάςχιζδ όθΰχΰ λσάητ χϊ Ζτσξγζέ

βξγ

ογ ςτμμγκίυδξ χΰο ωύσΰχΰτ θξμγοξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

-ΐ χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠ

ηϊ γςωΰθδΠχγξ μδ χΰο ζγεγσξςμό χώο γζχύο γρόχΰ 3gt53 ΔΠογξ ρΰθτλσγλδτμίοΰ

δού ίωδξ ςύςδξ

ζγξ ητΰ ργξηάζξγ γρό ϊώχξά- Ργσάθθιθγ ίωδξ γογρχϏνδξ δοιμδσώχξζέ ησάςιςχγ ςωΰθδΠγ χϊ Ζγλάθγ

ςτμμδχδΠωδ ώ

δεδθΰοχέ

ςχιο ηξγοΰμέ δοιμδσώχξζΰϏ τθξζΰϏ ςχΰ Hcvclc Cnr Rdc Re`w- Όθδ

ΰξ ρσώχΰλΰτθΠδ

ρΰτ ίωδξ ράσδξ μίωσξ ςέμδσγ δΠογξ άνξδ

δργΠοΰτ

γθθά ητςχτωύ

όρώ

ζγξΰ Πηξΰ

θίδξ ηδο γζΰθΰτ

εΰϏο ρΰθθΰΠ χΰ ργσάηδξβμά χΰτ-

Ζγεάσξςδ χγ ςζΰτρΠηξγγρό χΰ ργκάσξ χϊ ΙσγζθδΠχςγ

laquoΗΠωχτcedil ρσΰςχγςΠγ

χΰτ τρόηξζΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ8

ΐΡσόδησΰ

χΰτ Ζόμμγχΰ

laquoΟίγ ΜΔΣΓcedil

Ωσέςχΰ

Κύϊ μδ γϊΰσμέ χιο Γσξεμ- 92ΧσΰρΰθΰβΠγ βξγ χΰ ςχγχξςχξζό γρόσσιχΰ

ρΰτ ζγχίεδςδ ςχι Λΰτθέ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ίζγοδχιο γζόθΰτει ηέθώςι6laquoΐξ λΰτθδτχί

χΰτ Ζόμμγχΰ

Οίγ ΜΔΣΓ ζζ- Ζΰτ

σάζΰ ζγξ χγτσΰβξάοοϊ ζγχίεδςγο γρό χΰο ΞΰϏ

οξΰ δσύχιςι ρσΰ χΰο Τρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο κι

χύοχγ

δνιβέςδξ βξγ χιο γρόϊγςι χϊ ΔΘΧΓΧ ογ

ηξγοδΠμδξ ηέθώςι γρΰσσέχΰτ ρΰτ τρΰωσίώοδ χΰτ

τργθθέθΰτ ογ μιο ζγχγείχΰτο ςχΰξωδΠγ γζόμγ ζγξ

δούρξΰο χώο ηξζγςχξζύο έ ϊΰσΰθΰβξζύο γσωύο-χιο γράοχιςι ρΰτ τρΰβσάϊδξ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ΰ

ζ- ΒδώσβΠΰτ ξςωτσΠκδχγξ όχξ ζγθϏρχδχγξ ρθέσώ

γρόχΰο χγχξςχξζό Οόμΰ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ 252131βξγ χιο ρθέσι ρσΰςχγςΠγ χΰτ laquoγρΰσσέχΰτcedil χώο

ςχΰξωδΠώο ρΰτ δρξετμδΠ ηξγζγύ

ΰ δρξζδϊγθέ χϊΔΘΧΓΧ ζ- ΒδώσβΠΰτ-

Μρσΰςχά ςχιο ζγχάσσδτςι χϊ δρξωδξσιμγχΰθΰβΠγ

χΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ςρδϏηδξ ογτϊάοδξ οίΰ ηΠωχτ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ δζθδζχΰϏ χΰτ ζ-

ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ ζγξ ογ ρδσάςδξ οϏωχγ χσΰρΰθΰβΠγ ρΰτ εγ χΰο ζγεξςχά ργοχΰηϏογμΰ ζτσΠγσωΰ ζγξτρδσάοώ ΰρΰξγςηέρΰχδ ηξζγςχξζέ

έ ϊΰσΰθΰβξζέ

δνΰτςΠγ

-Ηδο ηξγχισύ ζγμΠγ γμϊξλΰθΠγ βξγ χιο ξζγοόχιχγ χϊ Γοδνάσχιχϊ ΗξζγξΰςϏοϊ ογ γργοχέςδξ ιωισά ςχξ

ρσΰςλΰθί χΰτ ζ- χΰτσοάσγ όρώ

ίρσγνδ έηι ΰ

Ηξζιβΰσξζό Ϗθθΰβΰ

χϊ Γεέογ

-

Γογσώχξίμγξ όμώ

βξγ ρόςΰ γζόμγ εγ γοίωΰοχγξχξ ρσΰςλΰθί

χΰτ άθθΰχδ ξςωτσΰϏ ςτμλΰϏθΰτ χΰτ

ςτςχέμγχΰ ιμΠχι ΰξ Πηξΰξ ΰξ λΰτθδτχί

χϊ ΟΗ-cedil-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1016

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 31

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΩγχκιηιμιχσΠΰτ Η- Δτάββδθΰϋ

Δξηξζό Ροδτμΰοΰθόβΰ

ΩΓΡ ‒ Λσΰβωξζό άςεμγΗξγχγσγωί

Ϗροΰτ ‒ ΓθθδσβΠδ

ρξσΰμίχσιςι ‒ Θΰξμύνδξ

γογροδτςχξζΰϏ

Ϊξθδθθέοώο 33 ‒ ΖΓΛΓΘ Γ

Χιθ- 431 52555 ‒ Ζξο- gt74 4gt9114

Η Δ Ω Δ Χ Γ Ξ Ζ Γ Ε Ι Μ Δ Σ Ξ Ο Δ

Μ Δ Σ Γ Ο Χ Δ Λ ΐ Τ

bull ΤΖΔΤΔ ΗΞΓΖΐΡΙ ΣΐΩΓΘΙΧΐΤ BQCQ

bull ΜΔΒΓΘΙ βζάμγ Δχΰξμΰργσάηΰχδ ςτςζδτί

bull Ζάθτυι γρό όθγ χγ χγμδΠγ

ΥΤΩΞΓΧΣΞΖΙ ‒ ΒΙΣΞΓΧΣΞΖΙ ΖΘΞΟΞΖΙ

ODGNRL ΟΐΙΘΔΤΧΞΖΙ ΖΓΛΓΘΓ Γ-Δ-

Δνγχΰμξζδτμίοι ρδσΠεγθυιβξγ ζάεδ νδωώσξςχό γςεδοέ

Τυιθύο δρξςχιμΰοξζύο ρσΰηξγβσγϊύο ϊγξσξζέ υτωΰεδσγρδτχξζέ ζγξ ϊγσμγζδτχξζέ γβώβέ

Οδτσώςξζί ηξγχγσγωί

άβωΰ

ϊΰλΠδ

γψροΠγ

υτωγογβζγςχξζί δμμΰοί

ηξγχγσγωί

μδχγχσΰρέ

τογξςειμγχξζί ηξγχγσγωί

Ζγχάεθξυι Ηξρΰθξζί

ηξγχγσγωί

Ηξγχγσγωί ςΠχξςϊ Οδτσξζέ ΓοΰσδνΠγ

Υτωύςδξ ΐνίγ υτωώχξζά δρδξςόηξγ Ωσόοξδ

υτ

ωύςδξ

Δνγσχέςδξ Γθζΰόθ Ογσζώχξζί

ΰτςΠδ

Χκόβΰ

ΐσβγοξζά ΥτωΰςϏοησΰμγ Ηξγχγσγωί

ρσΰςώρξζόχιχγ

Δρξςχ ιμΰοξζό

Ηξδτετοχέ

Ησ- ΟΞΖΐΘΓΐ Ϊ- ΩΣΙΧΞΗΙ

ΥΤΩΞΓΧΣΐ ΥΤΩΓΟΓΘΤΧΙ

Χ- ΔΡΞΜΔΘΙΧΙ ΟΐΐΖΐΜΔΞήΟ

Χΐ ΡΓΣΞΞ ‒ ΒΓΘΘΞΓ

Χιθ6 4gt1 3333

nmj`Adldjtedrncblnmnb-ir www- dldjtedrncblnmnb-ir

ΤρδσςϏβωσΰοδ γοεσώρΰζδοχσξζί

δβζγχγςχάςδξ

ΤΜΛΔΛΘΙΜΔΟΙ ΜΔ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

ΔθδτεδσΠγ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ

ΘΰβΰεδσγρδϏχσξγΜίθΰ

χΰτ ΡγοδθθιοΠΰτ τθθόβΰτ Θΰβΰρδηξζύο

Μίθΰ

χΰτ ΛσδχγοξζΰϏ ΛγςξθξζΰϏ ΖΰθδβΠΰτ Θΰβΰεδσγρδτχύο

ΔξηξζδτεδΠςγ ςχΰο ΐσβγοξςμό Ρσώχΰλάεμξγ

ΡδσΠεγθυϊ χΰτ Irddmwnbe ςχΰ ΘΰοηΠοΰ

ΔμρδξσΠγ ςχΰτ χΰμδΠ

6 γογρχτνξγζέ ‒ υτωΰζξοιχξζέ ζγετςχίσιςι οΰιχξζέ

τςχίσις ι γτχξ ςμό μ γειςξγζ ί ητς ζΰθΠδ

ηξγχγσγ ωέ δθθ δξμμγχ ξζέ

ρσ ΰςΰωέ

τρδσζξο ιχξζόχιχ γ δβζδ ϊγθξζέ ργσάθτς ι ςχΰ μγχξζέ θδζχξ ζέ ητς ρσγνΠγ

ΗΔΖΧΓ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

Δεοάσωΰτ ΜγζγσΠΰτ 39 47 12 Ζγλάθγ

Χιθ- 431 2 24 Ζξο- gt2 294gt39 Δocnl6 rncPpcpAe`tocnl-b`o

ήΧΙΣΞΐΤ ΓΕ- ΞήΓΟΟΙ OG ORb Σe-G

Ροδτμΰοΰθόβΰ

‒ Ϊτμγχξΰθόβΰ

Ηξηάζχώσ Ξγχσξζέ

ωΰθέ

ΗιμΰζσξχδΠΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Εσάζϊ

Ocstdr laquoBlnmnbcl Qecrocb`l`iy cmg Wedrcpdutnbscedil

Θδξχΰτσβξζό

ίθδβωΰ

γογροδτςχξζΰϏ Θΰξμύνδξ γογροδτςχξζΰϏ

Γρΰϊσγζχξζί

οόςΰξ Γςεμγ ΩΓΡ Γθθδσβξζά χδςχ Ηξάμδςδ

ροδτμΰοΰράεδξδ

Οΰςέμγχγ τρδκώζόχγ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

ΞγχσδΠΰ6 Μιχσΰρόθδώ

4Β 3ΰ

όσΰϊΰ

Χιθ6 431 ‒ 1311docnl6 incs`tnrn`uAyce``-ir

Δρξςζίυδξ ζγχbdquo ΰΠζΰο ‒ δρδΠβΰοχγ χιθ6 gt77 ‒ 77gt91

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1116

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 33

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΧΚΐΘΞΗΙ ΩΣΙΧΐ

ΔΞΗΞΖΐ ΡΟΔΤΜΐΟΐΘΐΒΐ

ΪΤΜΓΧΞΐΘΐΒΐ

ρξσΰμίχσιςι Γθθδσβξζό λσΰβωξζό άςεμγ Θΰξμύνδξ

‒ γογρζΰϏ ‒ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

Μδθίχι Ϗροΰτ Γρΰϊσγζχξζί οόςΰξ

ροδτμόοώο ‒ ΓθθδσβΠδ

τμλάςδξ μδ χγμδΠγ

Λδοξκίθΰτ Β 4ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ Χιθ-6 431 3 14Ζξο-6 gt2 gt3 139

ΓΜΡΟΧΓΘΓ ΜήΩΓΜΔΧ

Ρθγςχξζό ‒ Γξςειχξζό

ΩδξσΰϏσβΰ

Δσ- χγτσΰϏ 71 ιμξόσΰϊΰ

‒ Ζγλάθγ

Χιθ- 431gt34 ΰξζΠγ

431137

ζξο- gt977gt13

ΗΞΓΒΟήΧΞΖΐ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ

ΤΜΛΐΤΘΔΤΧΞΖΐ

ΥΤΩΐΘΐΒΞΖΐ ΖΔΟΧΣΐ

ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΓΜΓΣΓ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ ΥΤΩΐΘΐΒΐ

Δνδξηξζδτμίοΰ ςδ ργξηξά ςωΰθξζέ

ιθξζΠγ

μδ6

bull Μγειςξγζί ητςζΰθΠδ

ΗτςθδνΠγ

bull Ρσΰλθέμγχγ ςτμρδσξϊΰσά

ΪξθΠρρΰτ 3ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ

χιθ- 431 2124 ζξο- gt11gt

ΡΓΣΔΩΐΟΧΓΞ ΖΓΞ ΤΟΔΗΣΞΔ ΖΓΧ) ΐΞΖΐΟ

39621

3611

ΪΓΣΜΓΖΔΞΓ

ΘΔΛΔΟΧΙ Ω-

4gt21 231 4gt21 21gt

ΔΪΙΜΔΣΞΔ ΟΐΧΞΓ ΖΓΞ ΗΤΧΞΖΙ ΕΓΐΤ

ΘΞΜΔΟΓ ΕΓΐΤ

ΖΓΛΓΘΓ

ΩΣΤΐΤΡΐΘΙ

ΔΪΙΜΔΣΔΤΐΟΧΓ ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΐΟΧΓΪΓΣΜΓΖΔΞΓ ΔΘΔΤΕΔΣΐΤΡΐΘΙ

ΟΞΚΓΜΙ ΓΟΓΧΓΞΓ

Ε- ΪξθΰεδΠηι

ΜδσγσωΠγ

Χιθ-21gt

ΒΖΓΒΖΐ

ΞήΓΟΟΙ

ΤΣΐΤ 3

ΪΓΒΔΞΓΜΓΐΤΧΙ

43152191

ΔΪΙΜΔΣΔΤΔΞ

ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΔΞ

ΖΐΟΗΓΖΐΤ

ΐΪΞΓ

ΡΔΣΗΞΖΓ 7

ΓΒΞΐ ΒΔήΣΒΞΐ

4315247

ΧκξλδθδζΠηι ζγξ Λδοξκίθΰτ βώοΠγ

Ζξο- gt95gt7159gt

ΧΙΘ-ΪΓΣΜΓΖΔΞΐΤ 4gt1gt1

ΧΙΘ-ΐΞΖΞΓ 4gt12775

ΧΙΘ-ΖΞΟΙΧΐ gt44351323

ΖήΟΧΓΟΧΞΟΞΗΙ ΓΟΗΣΔΓΖΓΘΓΖΓΘΘΞΣΓΩΙ 4gt21gt391 4gt21gt39gt1

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1216

ΡήΘΔΞΧΓΞ ζγξοΰϏσβξΰ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 325 χ-μ- μδ ργοΰσγμξζέ είγ ςχΰο Ίβξΰ Θΰτζάμδ γτχόοΰμι είσμγοςι χκάζξ ζγξ ζΰτκΠογ μδ δοχΰξωξςμίοδ ιθδζχσξζί

ςτςζδτί

- Χξμέ

11-111 δτσύ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt144993

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ 3211 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Οίγ

Ρδσάμΰτ

ΰθόζθισΰ έ μρΰσδΠ ογ ζγχγχμιεδΠ ςδ άσχξγ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμγ ΰξζόρδηγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt25227243

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ άσχξΰ ζγξΰξζΰηΰμέςξμΰ ςχι Ο- Ρίσγμΰgt7 χμ ςδ γρόςχγςι 31 μίχσώο γρό χι εάθγςςγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt921gt94

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΖΔΣΗΐΪΐΣΐ

ΔΡΞΩΔΞΣΙΙ ΔΞΗήΟ ΕΔΣ

ΜΓΟΙ ΐΜΡΔ ΝΤΘΐΤ

QDLLDW ΘΔΛΙΧΔ ΧΚΓΖΞΓ

ΜΔ ΔΟΧΐΟΙ ΡΓΣΐΤΞΓ 5gt

ΩΣΐΟήΟ Χΐ ΟΐΜΐ ΖΓΛΓ

ΘΓ ΗΞΓΕΔΧΔΞ ΜΔΒΓΘΐ ΡΔ

ΘΓΧΐΘΐΒΞΐ-

ΡθισΰϊΰσΠδ gt79 77271

ζγξ gtgt 237gt7

ΡήΘΔΞΧΓΞ βι 3-11 χμ ςχΰο Γμτβηγθδύογ Ζγλάθγ

ςχι

είςι Γμρίθξγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2717575

ΡήΘΔΞΧΓΞ ίζχγςι 4 ςχσίμμγχγ άσχξΰ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμΰηΠρθγ ςχγ Θγςρόθΰτχσγ βξγΔΡΔΟΗΤΧΞΖΐ ΖΐΡΐ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt74225

ΡήΘΔΞΧΓΞ ξςόβδξΰ ηξγμίσξςμγ54 χ-μ- μδ ζδοχσξζέ είσμγοςιζγξ τρΰηΰωέ βξγ εδσμάςχσγ μδμδβάθι γτθέ ζγξ γρΰειζδτχξζΰϏ

ωύσΰτ

ηΠρθγ ςδ ηιμΰχξζό

ςωΰθδΠΰ ζγξ ςΰϏρδσ μάσζδχ- Χξμέ2gt-111 δτσύ γηξγρσγβμάχδτχι-ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt22gt357

Ράσξ

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

3 ΜΰοΰζγχΰξζΠγ 71 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ςδ ηξγμρδσί

ΰξζόρδηΰ 31 χμ ζγξ γρόςχγςι

241μ γρό χιο εάθγςςγ ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ίογ τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ μδβά

θι γτθέ μδ ζΰξοόωσιςχΰτ ωύσΰτ

- Ι ζγχΰξζΠγ λσΠ

ςζδχγξ μίςγ ςδ μδβάθΰ ΰξζξςμό ΰ όρΰξΰ ηξγείχδξ

ρΰθθΰϏ ζΰξοόωσιςχΰτ

ωύσΰτ

ζγξ ξηξώχξζό λξΰ

θΰβξζό ζγεγσξςμό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6 233gt31139-ΧΞΜΙ6 5-111 euro

Ζχέμγ 511 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγοϊ ρδσξϊσγβμίοΰ ζγξ ςδ γρόςχγςι 741 μίχσώο γρό χιοεάθγςςγ μδ ΰΠζιμγ 93 χμ χΰ ζχΠςμγ ίωδξ τροΰηώμάχξγ μράοξΰ ζγξ ςγθΰζΰτκΠογ λσΠςζδχγξ ςχΰςχάηξΰ χΰτ ςΰτλά- Ζώη- γζξοέχΰτ6 233gt31135-WNOE6 7-111euro

2 Γβσΰχδμάωξΰ 7223 χμ- ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ζγξ ςδ γρόςχγςι 41 μ- γρό χιο εάθγςςγ- Χΰγβσΰχδμάωξΰ δΠογξ γμϊξεδγχσξζό ζγξ λσΠςζδχγξ ςδμξγ ρθγβξά ρΰτ λθίρδξ ςχΰο ζόθρΰ ΐσϊγοΰϏ- Ζώη-γζξοέχΰτ6233gt311331 WNOE6 4111euro

7 Ηξγμρδσέ

βζγσςΰοξίσγ 3ΰτ ΰσόϊΰτ 27 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ργσγθΠγ

ΐϊστοΠΰτ ΧΰϏκθγ ρΰτ

γρΰχδθδΠχγξ γρό δοξγΠΰ ωύσΰ ςγθόοξζΰτκΠογ 3

τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- Ηξγείχδξ μδβάθγ μργθζόοξγ δβζγχάςχγςι βξγ γτχόοΰμι είσμγοςι ζγθΰσξϊίσ ζγξ ζθδξςχό ωύσΰ ςχάεμδτςϊ- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311231- WNOE6 2-111euro

4 Ηξγμίσξςμγ ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστ

οΠΰτ ΧΰϏκθγ 2χ-μ ζγεγσά μδ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ δτσϏωώσι ςγθΰοΰζΰτκΠογ ζγξ άοδχΰ μράοξΰςδ ΰξζΰηΰμέ μδ χσΠγ μόοΰ ηξγμδσΠςμγχγ- Ηξγείχδξζθξμγχξςχξζό γχΰμξζέ είσμγοςι ζδοχσξζέ ζδσγΠγγρΰσσΰϊιχέσγ

μρόξθδσ ζγξ ργσζξοβζ- Ζώη- γζξ

οέχΰτ6233gt3112339- WNOE6 47-111euro

Χσξύσΰϊι μδκΰοίχγ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ 1 μδχσά γρό χιο εάθγςςγ 314χ-μ- ζγεγσά δζ χώο ΰρΰΠώο χγ 24χ-μ- δΠογξ ζθδξςχό

ωύ

σΰ ςχάεμδτςϊ- Ηξγείχδξ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ

ίογ μδβάθΰ μράοξΰ ζγξ ίογ άοδχΰ wb ςγθΰοΰζΰτκΠογ 24χ-μ μδ χκάζξ ζγξ μδβάθδ λδσάοχδ

μδ μράσ

μρδζξΰτ ζγξ είγ ςχιο εάθγςςγ- Τράσωδξ δβζγχάςχγςι βξγ γχΰμξζέ είσμγοςι cb ρθτοχέσξΰ σΰϏωώο ηΰστϊΰσξζέ ζδσγΠγ ζγξ ιθξγζό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311233- WNOE6 57-111euro

9 Βζγσςΰοξίσγ 25 χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ μόθξ

71 μίχσγ γρό χιο εάθγςςγ ι ΰρΰΠγ

ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ζσδλγχΰζάμγσγ μδ οχΰτθάρδ

μράοξΰ χκάζξ ζθξμγχξςχξζό ζΰτϊύμγχγ γθΰτ

μξοΠΰτ μδ ςέχδ εδσμΰςΠϊώογ χίοχδ

ζγξ ηϏΰ μδ

βάθδ λδσάοχδ

ρΰτ ι μΠγ ίωδξ ζγχγρθιζχξζέ είγ

ςχιο εάθγςςγ- Ζώη- γζξοέχΰτ6233gt311714-WNOE671-111euro

5 Ηξγμίσξςμγ χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ ςδ γρόςχγςι μόθξ

34 μίχσώο γρό χιο εά

θγςςγ- Χΰ ηξγμίσξςμγ ηξγείχδξ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠ ογ ρΰτ ΰηιβδΠ ςδ βώοξγζέ λδσάοχγ μδ ζγχγρθιζχξζέ είγ ςχιο εάθγςςγ ητΰ ζσδλγχΰζάμγσδ

ζγξ ίογ

μδβάθΰ μράοξΰ- Ηξγείχδξ δρΠςϊ χκάζξ ζθξμγχξςχξζόχίοχδ

ζγξ ίχΰξμι δβζγχάςχγςι βξγ ζγθΰσξϊίσ- Ζώη-

Γζξοέχΰτ6 233gt31171- WNOE6 331-111euro

gt ΡώθδΠχγξ δρξωδΠσιςι ζγϊδ ‒ υιχΰρώθδΠΰτ ςχιο Οίγ Ρίσγμΰ δο θδξχΰτσβΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ μδ ωγμιθό δοΰΠζξΰ ςδ δνγξσδχξζέ χΰρΰεδςΠγ ςχι Οίγ Ρίσγμΰ ‒ Ζγλάθγ

- ΔΠογξ ρθέσώ

δνΰ

ρθξςμίοΰ μδ δνγςϊγθξςμίοΰ ρδθγχΰθόβξΰ ζγξ ητ ογχόχιχγ θδξχΰτσβΠγ

όθΰ χΰ ωσόοΰ- ΐ δςώχδσξζό

ωύσΰ δΠογξ 311 χ-μ- δού ΰ δνώχδσξζό

ίωδξ οόμξμγ

ηξγμΰσϊώεδΠ ςδ ζξόςζξ 94 χ-μ- Δρξρθίΰο τράσωδξι ητογχόχιχγ δζμδχάθθδτςϊ χϊ ργσγθΠγ

μρσΰ

ςχά γρό χΰ ζγχάςχιμγ- Ι δρξωδΠσιςι γρΰχδθδΠ ρΰξΰχξζέ δργββδθμγχξζέ δρίοητςι- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt3113 WNOE 95-411euro

ΡώθδΠχγξ ΰξζόρδηΰ ςχξ ΖσιοΠ

ηδ 91 χ-μ- ΡθισΰϊΰσΠδ

ςχΰ

gt5gt573

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι άηδξγΡΣΐΡΐ έ γοχγθθάςςδχγξμδ ηξγμίσξςμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2gt713gtgt ζγξ

431529192

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι χγλίσογ

ςχι Ο- Ρίσγμΰ μδ δνγ

ςϊγθξςμίοι ρδθγχδΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ ράοώ ςχιοάμμΰ- Ηδωόμγςχδ μόοΰ ςΰλγσί

ρσΰχάςδξ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt259gt25

ΖΤΣΞΓ μδ άρχγξςχι βούςιχϊ Λΰτθβγσξζέ

βθύςςγ

κιχά δσβγςΠγ μδ γοχξζδΠοδοΰ χιο ςτοδσβγςΠγ μδ δρξωδξσέςδξ

χϊ ΛΰτθβγσΠγ

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt7442571

ΡΓΣΓΗΞΗΐΟΧΓΞ μγεέμγχγ Βγθθξζέ

βθύςςγ

ςδ

ρΰθϏ ρσΰςξχί χξμί

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt915492gt

ΧΔΩΟΞΖΐ μδ ηΠρθώμγ ΰηιβέςδώ

γτχΰζξοέχΰτ ζγξ μΰχΰςξ

ζθίχγ

27 δχύο κιχάδξ ΰρΰξγηέρΰχδ δσβγςΠγ- ΒοώσΠκδξ χιογββθξζέ βθύςςγ- Δρξςζδτάκδξ ζΰμρξΰϏχδσ WZ δζχτρώχί ζγξ χγμδξγζί

μιωγοί

- Χιθ6

431 214gt ζγξ gt532gt5443-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ητάσξ μδσξζύ

δρξρθώμίοΰ Τυιθάοχΰτ 31 ΰ

όσΰϊΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ- 431

142 ζγξ gt9449gt719

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 377 χ-μ- ςδ οδΰζθγςξζέ ΰξζΰηΰμέ μδ γοδνάσχιχι είσμγοςι ζγξ δΠςΰηΰ ΰϊΰζθίΰτ

5

Γβ- Βξάοοϊ ‒ ΡΰχγμΰϏηξγ- Χιθ-431 52447gt gt7799592

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βξγ ϊΰξχιχί

ςχιο Γεέογ ηξγμίσξςμγ ςχιοΖτυίθι ηώμάχξγ θΰτχσόζΰτκΠογ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt99992gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

3 ηώ

μάχξΰ ζΰτκΠογ wb μδ οχΰτ

είσμγοςι ζθξμγχξςμό μργθζόοξ ΰ

όσΰϊΰ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 217 gt272gt9gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰο 3ΰόσΰϊΰ ζγξ βζγσςΰοξίσγ ςχΰο ΰόσΰϊΰ δρξρθώμίοι μδ ζδοχσξζέ είσμγοςι Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχιο Ζγλάθγ χιθ6 gt924gt5gtgt4ζγξ 431 432

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ stugn` ζγξοΰϏσξΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι cnr b`mgntn`m ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ ωώσΠ ζΰξοόωσιςχγ μδ ζΰτκξοάζξ

ζγξ υτβδΠΰ- Χιθ6 gt247792

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ δρξρθώμίοιβζγσςΰοξίσγ 29 χμ ςχιο ρδσξΰωέ χΰτ Γφ ‒ Βξάοοι- Ζγχάθθιθιβξγ ϊΰξχιχί

- Χιθίϊώοΰ Δρξ

ζΰξοώοΠγ

6 gt73333

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ

ΚΙΧΐΤΟΓΟΓΘΓΜΛΓΟΐΤΟ

ΔΣΒΓΞΓ

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςδ ρΰθθέζγθέ ζγχάςχγςι βζγσςΰοξίσγ ςχΰ ΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92 ςχΰο ΰ όσΰϊΰ χιθ6gt924gt5gtgt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ γρΰεέζι54 χ-μ ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ρόθϊ ςδ ρΰθθέ ζγθέ χξμέ χιθ6gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγ 94χ-μ- ςχΰο ΰ όσΰϊΰ ΐμΰοΰΠγ

335 ρδσξΰωέ Γβ- ΡγϏθΰτ ςχιοΖγλάθγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

431 75 ύσδ ζγχγςχι

μάχώο-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ζδοχσξζέ γτχόοΰμι βζγσςΰοξίσγ ίογοχξ ΧξμΠΰτ χγτσΰϏ μδ γξσζΰοχΠςξΰο χσξϊγςξζό σδϏμγ ζγχάθθιθι ζγξ βξγ δργββδθμγχξζέςχίβι ζΰμμώχέσξΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 22423 ζγξ

gt9954gt225

Δοΰξζξάκδχγξ ηξγμίσξςμγ 44χμ Γβ- Λγσλάσγ Γογζγξοξςμίοΰ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠογ ηώμάχξΰ ωώθ μράοξΰ- Ηξγμρδσί

ζγχγρθιζχξζέ είγ- Ζδοχσξζέείσμγοςι ζθξμγχξςμό

- Χιθ-

gt271 gt95499gt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγχσξάσξ δρΠ χϊ ΰηΰϏ ΪξθΠρρΰτ2 ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

μδ

γχΰμξζέ είσμγοςι- Ζγχάθθιθΰζγξ βξγ ϊΰξχιχί- ΡθισΰϊΰσΠδ

gt29425594 ζγξ gt72773113

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ςχΰϏοχξΰ ζγξοΰϏσβξΰ ρθέσώ

δρξρθώμί

οΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι ζγξ

ΡήΘΐΤΟΧΓΞ

ΓΖΞΟΙΧΐ γοχξζδξμδοξζέ

γνΠγ

91-111 δτσύ

ςχΰξωδΠγ ΤρΰτσβδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ρώθδΠχγξ ςέμδσγ 351-111δτσύ- Χΰ γζΠοιχΰ λσΠςζδχγξ ςχι Εάςΰ ηΠρθγςχι εάθγςςγ-Χιθ- gt75gt43

ζ- Βξύσβΰ

cnr b`mgntn`m ωώσΠ ζΰξοό

ωσιςχγ ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt14993

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγ71 χ-μ- 3 ηώμάχξΰ ζΰτκΠογwb ςδ ζγξοΰϏσβξγ ΰξζΰηΰμέ μδγτχόοΰμι είσμγοςι ςχιο ρδσξΰωέ Πβμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt9gt22gt1gt1 ζγξ 431 777

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ ςδ μΰοΰζγχΰξζΠγ- ΧσΠγηώμάχξγ ωώθ μδβάθι ζΰτκΠογ-ΩώσΠ

ζΰξοόωσιςχγ- δ ρΰθϏ

ζγθέ χξμέ- Χιθ6 431 gt77gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγgt1 χ-μ- ξςόβδξΰ γοδνάσχιχΰ

ΤΡΟΗ δοξγΠΰ ωύσΰ

ςγθόοξ ζΰτκΠογ γρΰεέζι μρά

οξΰ δοδσβδξγζό χκάζξ γτχόοΰμιείσμγοςι- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ-

gt799151 ζγξ 431 292

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 32

ΗΞΖΙΒΐΣΞΖΐ ΒΣΓΪΔΞΐ

ΪήΧΞΐΤ Β- ΩΓΧΚΓΧΐΒΘΐΤ

ΐμΰοΰΠγ

ζγξ Ηΰφσάοϊ 71 ΖΓΛΓΘΓ

Χιθ- jcx6 431 959 Ζξο- gt29 73gt34gt

docnl6 j`tnsectzct`il`uAiocnl-b`o

ΡΣΐΓΒΒΔΘΞΓ ΒΓΜΐΤ

ΒοώςχΰρΰξδΠχγξ ςϏμϊώογ μδ χΰ άσεσΰ 32gt χΰτ Γ-Ζ- όρώ

χσΰρΰρΰξέειζδ μδ χΰο Ο-3415 όχξ6

ΐ ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΧΞΡΐΤΣΞΗΙ χΰτ χδσβΠΰτζγξ χϊ ΡγςωγθΠχςγ

χΰ βίοΰ

Οχόοχγ ρΰτ βδο

οέειζδ ςχιο Ζγλάθγ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγζγξ ι ΖΣΤΧΓΘΘΔΟΞΓ ΜΙΧΣΐΤ χΰτ ΖώοςχγοχΠοΰτ ζγξ χϊ Γθδνάοησγ

χΰ βίοΰ

Χςάζΰτ ρΰτ

βδοοέειζδ ςχι ΘΰϏςοξδ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγρσόζδξχγξ ογ ργοχσδτχΰϏο ζγξ ΰ βάμΰ

εγ βΠοδξ

ςχιο Ζγλάθγ-

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι γρό χξ

γσμόηξδ

τρισδςΠδ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ Δεοξζέ

Ίμτογ

δΠογξ ρθίΰο ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςϏμϊώογ μδ ςωδχξζέ

γρόϊγςι χώο τρΰτσβύο Ηξΰξζιχξζέ

ΜδχγσσϏεμξςϊ ζγξ Ίμτογ

ζγξ μδχά χιο δοΰρΰΠιςι χώο ηϏΰ χϏ

ρώο Γ) ζγξ Λ) ρξςχΰρΰξιχξζύο ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςχΰ δοξγΠΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-Δοόυδξ χϊ δϊγσμΰβέ

χϊ ρσΰγογϊδσεδΠςγ

γρόϊγ

ςϊ ΰξ τρισδςΠδ ΰϊδΠθΰτο ογ χσΰρΰρΰξέςΰτο χγ ςωδ

χξζά ίοχτργ χώο γξχέςδύο χΰτ ςχγ ΰρΰΠγ γογβσάϊδχγξ

χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ ζγχάςχγςϊ χϏρΰτ Γ) έ

Λ) ώ

ςτοιμμίοΰ ηξζγξΰθΰβιχξζό ίχςξ ύςχδ ογ γογϊίσδχγξ ρθίΰο ι ΰσεέ ΰοΰμγςΠγ χΰτ δοξγΠΰτ χϏρΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-

Βξγ χι ηξγηξζγςΠγ γογκέχιςϊ χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ι ΖΤΓ γογϊίσδξ όχξ ι τρισδςΠγ

ι ΰρΰΠγ ΰϊδΠθδξ ογ γογκιχέςδξ γτχδράββδθχγ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό τρΰωσδΰϏχγξ μίςγ ςδ 7 ύσδ γρό χιο τρΰλΰ

θέ γΠχιςϊ χΰτ δοηξγϊδσΰμίοΰτ ογ γρΰςχδΠθδξ ίββσγϊΰςχιο τρισδςΠγ ρΰτ δζηΠηδξ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό χσγχΰθΰβξζά ΒσγϊδΠγ- χι ςτοίωδξγ ι γσμόηξγ βξγ χιο ίζηΰςιχΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ΰϊδΠθδξ

μίςγ ςδ 75 ύσδ ογ γρΰςχδΠθδξ χΰ δο θόβώ ρξςχΰρΰξι

χξζό-ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ χγ ΖΔΡ γογκιχΰϏο χΰ ρξςχΰρΰξιχξζόςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ βξγ χξ

ηξγηξζγςΠδ

ρΰτ ηξδζ

ρδσγξύοΰοχγξ μίςώ γτχύο ζγξ βξγ χξ ΰρΰΠδ

γργξχδΠχγξ

ώ

ηξζγξΰθΰβιχξζό μόοΰ βξγ ρΰθΠχδ ΰξ ΰρΰΠΰξ δρξετμΰϏο

ογ χΰ ωσιςξμΰρΰξέςΰτο ςδ ϊΰσδΠ ρΰτ ηδο δμρΠρχΰτο

ςχΰ ρδηΠΰ δϊγσμΰβέ χϊ

ργσΰϏςγ

γρόϊγςϊ ρ-ω-ρσόςθιυέ χΰτ

ςδ ξηξώχξ

ζί δχγξσδΠδ

ζ-θρ--

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι

ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ

ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςι

ΐΡΰθξχξςχξζό

Ϗθθΰβΰ

ΡΰχγμΰτηΠώο ΰσβγούοδξ

δζηέθώςι ςχιο γτθέ χΰτ 33ΰτ ΗιμΰχξζΰϏ ωΰθδΠΰτ χΰ άλλγχΰ 9 δρχδμλσΠΰτ ςχξ

5 μ-μ- Χγ

μίθι χΰτ τθθόβΰτ εγ βοώσξςχΰϏο ζγθϏχδσγ εγ ηξγςζδηάςΰτο γθθά ζγξ εγ ηιθύςΰτο ςτμμδχΰωί

ςχγ χμέμγ

χγ χΰτ τθθόβΰτ ρΰτ εγ ηιμξΰτσβιεΰϏο- χΰ ωύσΰ εγ

τράσωδξ ηιμξΰτσβξζέ γργςωόθιςι ργξηξύο ζγεύ

ζγξkczccr λξλθΠώο-

Δζηέθώςι ςχγ ΡΰχγμΰϏηξγ

ΙχδθδτχγΠγ χγξοΠγ χϊζγθΰζγξσξοέ

ρδσξό

ηΰτ ίσωδχγξ γρό χιοΗγοΠγ ζγξ ζΰτλγθάδξ ςχΰγμράσξ χϊ χΰ λσγλδΠΰ ΖγθϏχδσϊ ΧγξοΠγ

Ωστςό

Γθίνγοησΰ χΰτ 42`τ Ϊδςχξλάθ ΖξοιμγχΰβσάϊΰτΕδςςγθΰοΠζϊ- Μξγ ησγμγχξζέ χγξοΠγ ζγμΰτϊθγσξςμίοι μδ χΰο μγοηϏγ χϊδβζδϊγθξζέ

ρδσξρίχδξγ

ζγξ χιο ιωύ χϊ γοεσύρξοϊ γνξΰρσίρδξγ

ογ ωά

οδχγξ ςχΰ γρίσγοχΰ βγθάκξΰ χΰτ ΞοηξζΰϏ ήζδγοΰϏ-Ρσΰλΰθί

ζγειμδσξοά ςχξ

3621-

ΘΠβγ θόβξγ βξγ χιο χγξοΠγ6Μδχγϊίσΰοχγ

βξγ ηδϏχδσι ςτοδωέ ϊΰσά χΰο ρσγβμγχξ

ζό ςχΰο ζξοιμγχΰβσγϊξζό χόρΰ ώ

άσξςχι γοχξςχΰΠωξςιςωόθξΰ ςχιο γθέεδξγ χΰτ ςξοδμά ζγξ δργοδβζγεξςχύοχγ

χιο ζθδξςχΰϊΰλΠγ χΰτ γσξςχΰτσβιμγχξζΰϏ +[+ 131γρό χξ

ϊτθγζί

ςχΰ ρξΰ γοΰξωχό ςιμδΠΰ χΰτ ρθγοέχι

χΰο Ξοηξζό ήζδγοό ι +Μξγ ΡδξσγχδΠγ+ χΰτ χγθγοχΰϏωΰτΗγοΰϏ W`kncs Lnmge`lo βΠοδχγξ ίογ λσγητϊθδβί

εσΠθδσ

χϊ γοεσύρξοϊ γνΠγ

ρΰτ ρσΰςργεδΠ ογ χισέςδξ χξ

γρΰςχάςδξ ηϏΰ ζόςμώο ρσΰλάθθΰοχά

χΰτ

δογθθάν-

Χγ ζΰϊχδσά ηόοχξγ χΰτ ζγρξχγθξςμΰϏ χΰ ζδϊάθγξΰ ώ

άθθΰεξ βξγ χιο γρΰηΰωέ χϊ ργσγλγχξζόχιχγ

χΰ γηξίνΰηΰ χϊ γρδθρξςΠγ

ζγξ χϊ ργσγΠχιςϊ ι δϊγσμΰβέ χώο

ΰσΠώο ρΰτ ηδο ρσΰψράσωΰτο ΰξ ςχδσδΰχτρξζί γοχξθέ

υδξ όθγ ςωόθξγ ςχΰ ρΠςώ μίσΰ

μξγ

ϊξθΰςΰϊιμίοϊ

ζγξ δβζδϊγθξζέ ρδσξρίχδξγ

ρΰτ τρΰβσγμμΠκδξ ίντρογ

χΰ ωσόοΰ ώ

λγςξζό ςχΰξωδΠΰ γοάϊθδνϊ ζγξ λσΠςζδξ ζΰξοό χϊ ςωδηόο ζγεΰθξζέ

γρΰηΰωέ

χϊ ςχΰ λσγλδΠΰ ζγ

θϏχδσϊ χγξοΠγ

χΰτ ρδσςξοΰϏ 42ΰτ Ϊδςχξλάθ Ζξοιμγχΰβσάϊΰτ χϊ ΕδςςγθΰοΠζϊ-

Ράοΰ

Χσάβΰ

laquoΜξγ ΡδξσγχδΠγcedil

ςχΰο Κίϊτσΰ

Ι

ζγβζδθάσξΰ

χϊΒδσμγοΠγ

Ίββδθγ

Μίσζδθ ι ΰρΰΠγ

ηξδνάβδξ ρσΰδζθΰβξζέδζςχσγχδΠγ βξγ ογ ζδσηΠςδξ μξγ χσΠχι ειχδΠγ ςχξ

λΰτθδτχξζί δζθΰβί

χϊ

γ

δρχδμλσΠΰτ ηέθώςδ χιο ΧσΠχι ςδ ρσΰδζθΰβξζέ ςτβζίοχσώςι όχξ ι Δθθάηγ ηδο εγίρσδρδ ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ-Ι Μίσζδθ δρίσσξυδ ςχιςΰςξγθηιμΰζσγχξζέ γοχξρΰθΠχδτςι ςχιο ΰρΰΠγγοέζδ ΰ ρσΰζάχΰωό

χϊ

Βζίσωγσοχ σίοχδσ χιο

ΣΠωοδξ δτεϏοδ

ςχΰ Βζίσωγσοχ σίοχδσ

Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδ ρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ

ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ θίδξ ι Μίσζδθ

δτεϏοι βξ) γτχέ χιο +εδμδθξώηύ

δςϊγθμίοι+ γρό

ϊγςι ςϏμϊώογ μδ χξ δξ

ζόοδ ρΰτ μδχγηόειζγο

ωεδ γρό χγ βδσμγοξζά χι

θδΰρχξζά ηΠζχτγ-+Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέςχιο δτσώκύοι+ ηέθώςδωδξσΰζσΰχΰϏμδοι ι Μίσζδθ ςχι ηξάσζδξγ ρσΰδζθΰβξζέ

ςτβζίοχσώςϊ μδ

σξζύο δζγχΰοχάηώο ρσΰςύρώο ςχι μξζσέ ρόθιΣίοςμρΰτσβζ χϊ λόσδξγ

ΒδσμγοΠγ

-

laquoΙ Δθθάηγ εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33 ηξς- δτσύcedil

χιο δρξλδλγΠώςι όχξ ιΔθθάηγ δοηδωΰμίοώ

ογ

ωσδξγςχδΠ 33 ηξς- δτσύ βξγχιο ζάθτυι μδθθΰοχξζύο

ωσιμγχΰηΰχξζύο χϊ γογβζύο ρσΰωύσιςδ ΰ Βδσμγοό

τρΰτσβό

ΐξζΰοΰ

μξζύο Λόθϊβζγοβζ όξ

μρθδ ρσΰδχΰξμάκΰοχγ

χιβδσμγοξζέ ζΰξοέ βούμι βξγχΰ οίΰ ρσόβσγμμγ ςχέ

σξνϊ χϊ Δθθάηγ

θΠβδ

ιμίσδ ρσξο γρό χξ

δζθΰ

βί χϊ γ

δρχδμλσΠΰτ-

Δξηξζόχδσγ ςδ ςτοίοχδτνέ χΰτ ςχιο δϊιμδσΠηγQcsscudr Mdud QrdssdδρξλδλγΠώςδ χξ

δζχξμέ

ςδξ χΰτ ΗΟΧ όχξ ι Δθθάηγ

εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33ηξς- δτσύ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ137 134-laquoΙ δζχΠμιςι χώο 33 ηξς-δτσύ ηδο δΠογξ ργοχδθύ

δνώρσγβμγχξζέ- Όρώ

ζγξογ ίωδξ μξθάμδ βξγ ζθάςμγχΰτ ρΰςΰϏ χώο ρσΰιβΰϏμδοώο ηξγςύςδώο- Ρΰθθά ίωΰτο έηι δρξχδτωεδΠόμώ

ι Δθθάηγ ργσγμίοδξ

ςδ ζσΠςι ρσΰςγσμΰβέcedil

ηέθώςδ ωγσγζχισξςχξζά ΰ

ζ- όξμρθδ δού γρίζθδξςδ δζ οίΰτ χιο ρξεγοόχιχγΰρΰξγςηέρΰχδ δρξρθίΰογρΰμδΠώςϊ χΰτ ωσίΰτ

-

Ηξΰξζιχξζί

ζτσύςδξ

ςδ δχγξσδΠδ

όρΰτ ηξγρξ

ςχύειζγο ργσγχτρΠδ ζγξ ργσγλάςδξ

χϊ ξςωϏ

ΰτςγ δοώςξγζέ

ζγξ δεοξζέ

οΰμΰεδςΠγ

ςωδχξ

ζά μδ χξ ζγχγωώσξςμίοδ

ΰοΰμγςΠδ

βδώσβξζύο ρσΰ

φόοχώο έ χσΰϊΠμώο δρίλγθδ χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο μδχά χι ηξδοίσβδξγ ςωδχξζύοδθίβωώο γρό χγ γσμόηξγ δθδβζχξζά όσβγογ-Ρσόζδξχγξ βξγ 34 δχγξσδΠδ

ςχξ

ΰρΰΠδ

δρξλθέειζγο ρσόςχξ

μγ ςτοΰθξζΰϏ Ϗυΰτ 2-411 δτσύ-

ΐ Τρΰτσβό Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Γεγοά

ςξΰ Χςγτχάσϊ ηέθώςδ6

laquoή

ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ρσΰώ

εΰϏμδ ςιμγοχξζί ησάςδξ

ρΰτ ςχισΠκΰτο ζγξ γογηδξζοϏΰτο

χγ δθθιοξζά ρΰξΰχξζά ργσγηΰςξγζά μγ ρσΰφόοχγ- Ι ρΰξό

χιχγ ργΠκδξ ζγεΰσξςχξζό σόθΰ ςχΰ κέχιμγ χϊ ρσΰύειςϊχώο ρσΰφόοχώο μγ

ζγξ γρΰχδθδΠ ρσΰχδσγξόχιχά μγ

- Όμώ

ι ρΰξόχιχγ είθδξ τρΰςχέσξνι ζγξ ςδλγςμό είθδξ ρξςχΰρΰΠιςι ζγξ ηξγςϊάθξςι γρό χξ

ργσγχτρΠδ

χόςΰ ςχιο ργσγβώ

βέ όςΰ ζγξ ςχι ηξγζΠοιςι ζγξ δμρΰσΠγ- Ηδο μρΰσΰϏο ζάρΰξΰξςχΰ όοΰμγ χϊ ρΰξόχιχγ

ογ δζμδχγθθδϏΰοχγξ χΰτ

ζγχγογ

θώχί- ΐϊδΠθΰτμδ ογ ρσΰςχγχδϏςΰτμδ χΰτ

ζγχγογθώχί

γρό ργσόμΰξδ ρσΰςράεδξδ

ργσγρθάοιςέ

χΰτ

- Ζξ γτχό

ζάοΰτμδ ρσγβμγχΰρΰξύοχγ ςτοδωδΠ δθίβωΰτ

cedil-

Ρσόςχξμγ βξγ ργσγλάςδξ

ςχι ηξγζΠοιςι ρσΰφόοχώο ΡΐΡ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 37

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΡγσΰτςΠγ χΰτ Ρσΰίησΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

Ωγσάθγμρΰτ

Δτςχγεξάηι ζγξ γσζδχύο μδθύο χϊΗξΰΠζιςϊ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ χΰγρόβδτμγ χϊ ΧσΠχϊ ςχγ βσγϊδΠγ χϊηξΰσβγούχσξγ

γσωέ

ι ζθέσώςι χϊ

γ ϊάςϊ χΰτ ϊδχξοΰϏ εδςμΰϏ χΰτ ζτρίθθΰτ χϊ χΰρξζέ

΅οώςϊ- Χΰ ργ

σύο χΰτ

ίηώςγο γσζδχΰΠ δζρσόςώρΰξ ρΰθθύο ςώμγχδΠώο ρΰτ γοέζΰτοςχι ηϏογμι χϊ χΰρξζέ

οώςϊ δού

ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ Δ-Ρ-- Ζγλάθγ

ηδ εγθάλΰτο μίσΰ

ΰξ 7 δζρσόςώρΰξ χΰτ

Ζγλγθξύχξζΰτ δσγςξχδωοξζΰϏ ρΰηΰςϊγΠσΰτ ςχΰ οδΰςϏςχγχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Β Δεοξζέ

ζγχιβΰσΠγ

-

χγ laquoμγθγζάcedil χγ ϊγλΰσΠ Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ζθέσώςϊ ηδοτρέσνγο δζρθένδξ

ζγξ βδοξζόχδσγ ι ζθι

σώχΠηγ ηδο ίλβγθδ μδβάθγ οχίσμρξ μδχγνϏ χώο ΰμάηώο ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ρΰ

ηΰςϊγξσξζέ ρδσΠΰηΰ εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud χϊ ΅οώςϊΡΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

-

Ζγξ γτχό βξγχΠ χγ θδβόμδογ ϊγλΰσΠ ζγξρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰξ ΰμάηδ

ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ςδκόο εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud εγ γοχξμδχώρΠςΰτοςχιο γ ϊάςι χΰτ ζτρίθθΰτ ΰμάηδ

χώο

ρξΰ ζάχώ ζγχιβΰσξύο ζγξ ζγχbdquo δρίζχγςιδΠχδ δϏζΰθγ δΠχδ ηϏςζΰθγ γογμίοδχγξ ογδρξζσγχέςΰτο laquoςϊσγβΠκΰοχγ

cedil χΰ δξςξ

χέσξΰ χϊ ρσόζσξςϊ βξγ χιο δρόμδοιϊάςι χϊ ηξΰσβάοώςϊ- Ζγξ γτχό βξγχΠ ι Γ-Δ- Ζγλάθγ

ςχΰ ΛδσΰϏθδξΰ βέρδηΰ εγ

τρΰηδωεδΠ χΰο Ίσι Ζδωσΰζάμρΰτ δού ΰΖδσγτοό

Ρίσοϊ εγ χγνξηίυδξ ςχΰ Μτσ

χόϊτχΰ βξγ ογ γοχξμδχώρΠςδξ χΰο χΰρξζόΙσγζθέ- Χιο Πηξγ ύσγ δζχό

ίησγ

εγ

γβώοξςχΰϏο ΰ Ισγζθέ Ζγλάθγ

ςχιο

ίησγ χΰτ ΡγοξώοΠΰτ Νδσξά

ζγξ ΰ ΛϏσώοΖγλάθγ

μίςγ ςχξ

Μτσμξηόοδ

- χΰ

Δσγχδξοό ΰ χΰρξζό Γδχό

εγ τρΰηδωεδΠ

χιο ΰμάηγ χΰτ ΡγββγΠΰτ ςχΰ βέρδηΰχΰτ Ζώχςάθΰτ ΰ ΡΓΐ Ζγλάθγ

εγ τρΰ

ηδωεδΠ χΰο Ζδσγτοό ΖσιοΠηώο δού ςχΰ

βέρδηΰ χϊ ΡγογβΠγ

ΰ χΰρξζό ΓΠγοχγ

εγ τρΰηδωεδΠ χι Ηόνγ Εδΰθόβΰτ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ Ίσϊ Γζσΰρΰχάμΰτ

ΐσϊίγ

ΔθδτεδσΰϏρΰθϊ ΛτκάοχξΰΖΰζζξοΰωύμγχΰ

ζγξ Οίςχΰ

ΩστςΰϏρΰ

θϊ εγ ςτμμδχάςωΰτο ςχι λ ϊάςι χΰτζτρίθθΰτ δού γογθτχξζά όθγ χγ κδτβάσξγ ρΰτ ζθισύειζγο μδχά χι ηξγηξζγςΠγχϊ ζθέσώςϊ ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξέειζδίωΰτο ώ

δνέ

6

ΓΠγ

ΡγογβΠγ

Ηόνγ Εδΰθόβΰτ Γ-ΐ- Ρΰχγμξά

‒ Ίσϊ ΡσΠοΰτ

Θξμδοάσξγ ‒ Εδγβίοϊ ΕάςΰτΡγββγξφζό

Ργθ- ‒ Γ-Δ- Ρξδσίώο

Μ- Γ- ΪξθΠρρώο ‒ ΓςρΠηγ ΡΰθτςχϏθΰτ Γ-Δ- Ζγλάθγ

‒ Ίσϊ Ζδωσΰζάμρΰτ

Μ-Γ- ΓοχξϊξθΠρρώο ‒ Ρ-ΐ- Ζδσγμώχέ

Εσάζι ΒσγλΰϏογ

‒ Γμξςξγοά

Μ- Γ- ΐσϊγοΠΰτ ‒ Βίσΰοχγ

Γμτβηγθδύογ

‒ Ρΰςδξηύογ

Ζγλ-Ωδθξηόοξγ ‒ ΓζσΰλΰϏοξΜτσχόϊτχΰ ‒ Ζδσγτοό

Ρίσοϊ

Ργοξύοξΰ Νδσξά

‒ Ισγζθέ

Ζγλάθγ

Οίγ Ζγστά ‒ ΔθδτεδσγΠ Μτσμξηόοδ

‒ ΛϏσώο Ζγλάθγ

Γδχό ΔσγχδξοΰϏ ‒ Γ-- ΡγββγΠΰ

ΡΓΐΖ Ζγλάθγ

‒ΖσιοΠηδ

Ηΰνγ ΘτηΠγ

‒ ΩγθζδσόΟίγ Ζγσλάθι ‒ ΐθτμρξγζό

Ζγλ-

Ίσϊ ΚτβΰϏ ‒ ΐϊσϏοξΰ

ΐξ γβύοδ δΠογξ οΰζ άΰτχ ζγξ εγ ηξδνγ

ωεΰϏο ςχξ 33 35 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ-

ΩώσΠ δζρθένδξ

ζγξ οχίσμρξ ι ζθέσώςι βξγ χιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

χιο όμΰσϊι Εάςΰ λσΠςζδχγξ ΰθΰζθισύειζδχΰ ρσΰρΰοιχξζό ζγμρ

χΰτ ΓεθιχξζΰϏ τθθόβΰτ Δρξχσγρίκξγ

ΓοχξςϊγΠσξςϊ Ζγ

λάθγ

ζγξ ϊίχΰ

ργσΰτςΠγςδ ηξγϊΰσδχξζό ωσύμγ- Ηξδνέωει ςχΰ Πηξΰ μίσΰ

βξγ 2ι

ηξγηΰωξζέ ωσΰοξά ζγξ χιο νδωώσξςχέ ηξάςχγςι ηΠοΰτο νίοΰξ γεθιχί

ζγξ ρσΰρΰοιχί

-

Δρξρθίΰο ηξγχισδΠ ςδ ρΰθϏξζγοΰρΰξιχξζά δρΠρδηγ χιςτμμδχΰωέ γεθιχύο δοχό

ζξ

δζχό

Ζγλάθγ

ζγξ γτχό χΰζγθΰζγΠσξ ΰ ςωδχξζό

γσξεμό

ίϊχγςδ χΰτ 7- Χΰ bcop ϊξ

θΰνδοέειζδ ςχΰ ζθδξςχό βτμογςχέσξΰ Θξμίογ χΰ ΰρΰΠΰργσγωύσιςδ ΰ Ηέμΰ

Εά

ςΰτ άσωξςδ χιο Ζτσξγζέ 35ΓτβΰϏςχΰτ ζγξ ΰθΰζθισύειζδ χιο Ζτσξγζέ 4 χΰτ Πηξΰτμέογ- ΐξ ςτμμδχίωΰοχδ

ηξ

ίμδογο ςχιο Δτσώζγχγςζέοώςι Εάςΰτ-ΐ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

δΠωδ 39 ηξ

ζΰϏ χΰτ γεθιχί

ςχι ςτβζί

οχσώςι ρσΰδχΰξμγςΠγ

ζγξ όθΰξΰξ τρόθΰξρΰξ έχγο γρό ςώμγχδΠγ άθθώο ρδσξΰωί

χϊ ωύσγ

όρώ

ζγξ γσζδχΰΠ νίοΰξ- τβζδζσξμίογ ρέσγο μίσΰ

γεθιχί

γρό χιο Γεέογ χιο ΓθδνγοησΰϏρΰθι χιο Ράχσγ χι Ησάμγ χξ

ίσσδ

χιο ΅ηδςςγ

ζγξ χι Λίσΰξγ- χΰ ρσόβσγμμγ μδχδΠωγο γζόμγ ίογ

Βδσ

μγοό γεθιχέ

ίογ

Σύςΰ

ίογ

ΖϏρσξΰ ζγξ ηϏΰ Λΰτθβά

σδ γεθέχσξδ

- Γτχέ ι ρΰξζξθΠγ

γεθιχύο ηιμξΰϏσβιςδ νδωώσξςχά βζσΰτρ ητογμξζόχιχγ

ζγξ

ϊτςξζά δοΠςωτςδ χΰ δρΠρδηΰχϊ γεθιχξζέ

δζηέθώςϊ- Βξγ

ργσάηδξβμγ ΰ Οξζ Λγςηάσϊρΰτ γβώοΠκδχγξ ςχιο 2ι ζγχι

βΰσΠγ χϊ ΒδσμγοΠγ

ζξ ίωδξ σΠκδ ςχιο ΅ηδςςγ ίωδξ γμτοχξζό

ςχτθ ργξωοξηξΰϏ ςχΰ σδλίσ ζγξ ΰμξζσό

ΩσξςχΰηΰϏθΰτ γρό χιο

Γ-Δ- ΘδμδςΰϏ δΠογξ όχξ ζγθϏχδσΰ τράσωδξ ςχιο ΖϏρσΰ ςχιοζγχιβΰσΠγ χώο ργμργΠηώο-ΔρΠςϊ ΰ Σύςΰ

γεθιχέ

γοέ

ζδξ ςδ ςϏθθΰβΰ χϊ Μόςωγ

ζγξ

ΰξ Λΰτθβάσδ γεθέχσξδ

ρσΰίσ

ωΰοχγξ γρό ΰμάηγ χϊ Λάσογ

-

Δρξζδϊγθέ χΰτ ρσΰρΰοιχξζΰϏ

χξμ δΠογξ ΰ χδωοξζό τρδϏετοΰ

χΰτ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

ΒξάοοϊχγϏσΰτ ΰ ΰρΰΠΰ

δζρόοιςδ

ζγξ χΰ ρσόβσγμμγ χΰτ ζγμρ-ΜγκΠ χΰτ ςτοδσβάκΰοχγξ ΰ ΛΰϏθβγσΰ

ρσΰρΰοιχέ

Βζδόσβζξ

Ηγςζάθΰϊ ΰ ΰρΰΠΰ δσβάςχιζδ

ρσξο γρό θΠβγ ωσόοξγ ςχιο Ζγλάθγ ι ςϏκτβό

χΰτ δθΠο δ

ϊχά ρΰτ δΠογξ βτμοάςχσξγ ζγξΰ Χάζΰ

Γογςχγςξάηϊ ΰ ΰρΰΠ

ΰ δΠογξ βδοξζά τρδϏετοΰ

ςχΰο

ΐ-Δ-Γ- ΅ηδςςγ

- Βξγ χΰο Ηγςζάθΰϊ ογ ρσΰςχδεδΠ όχξ ςχΰϊδχξοό Ργβζόςμξΰ ρσώχάεθιμγγχΰμξζύο γβώοξςμάχώο χΰτ ΡγσξςξΰϏ δΠωδ ΰσξςχδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ΰμΰςρΰοηΠγ τρδϏετοΰ βξγ χιο χδωοξζέ ζγεΰηέβι

ςι χώο γοησύο ςχΰ ργσδθεόοέχγο ΰμΰςρΰοηξγζό

ρσΰρΰοι

χέ ςχξ

μξζσί

ιθξζΠδ

ζγξ ςέμδ

σγ ηΰτθδϏδξ ςδ ΰμάηγ χϊ Λάσογ

- χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ ωσιςξμΰρΰξέειζγο γζόμγ γσζδχΰΠ λΰιεΰΠ ρσΰρόοιςϊ spcrnmipcrtmdrs- ΐξ Ζύςχγ

Ωγχκι

θτβδσΰϏηϊ Εΰηώσέ Χςόρδ

θγ

Γοησίγ

Οξζΰθγζάζϊ ρΰτγβώοΠκΰοχγξ ςδ ηξάϊΰσγ δθθιοξζά ςώμγχδΠγ ΰ Λγςηάσϊ γρόχι ΒδσμγοΠγ ζγξ ΰ Ζγλγθξύχϊώζσάχϊ Ζγοάσϊ ΰ ΰρΰΠΰ γοέζδξ ςχιο Γ-Δ- ΡΰθδμΠηξγ

ΰμάηγ χϊ Γ ζγχιβΰσΠγ

ςχιοΖϏρσΰ- Ζγειμδσξοά βΠοΰοχγοχσδξ

ρσΰρΰοέςδξ

- Ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςι χΰ ρσώΠ ςδσλΠ γςζέ

ςδξ μδ ρΰθθά μργθάζξγ όρώ

ζγξ ηΰτθδξά βξγ χγ ρόηξγ ζγξ χιοχγζχξζέ ςχΰ τρόθΰξρΰ χϊ ιμίσγ

- Χΰ βτμογςχέσξΰ έχγο ζθξ

μγχξκόμδοΰ ζγξ ωσιςξμΰρΰξέειζγο ςτοΰθξζά 3 χσγρίκξγ-

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ βξγ 2ι ηξγηΰωξζέ ωσΰοξάχΰ ρσΰρΰοιχξζό bcop ρΰτ ηξΰσβάοώςδ ςχι Εάςΰ ΰ ΓΔΓ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 34

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ J``tkcll Ldciud βξγχι οίγ ςδκόο μδ χΰ γνξΰςιμδΠώχΰ ογ δΠογξ ρώ

ΰξ ηϏΰ

ΰμάηδ χΰτ Λόθΰτ ΐθτμρξγζό

ζγξ ΟΠζι εγ λσΠςζΰοχγξ

ςδ νδωώσξςχΰϏ

ΰμΠθΰτ

- Ι ςίοχσγ ΰσΠςχιζδ βξγ χξ gtgt μδ

χι ηξΰσβγούχσξγ ογ τρΰθΰβΠκδξ όχξ ΰξ ΰμάηδ εγ ίωΰτο ζγχγ

ϊίσδξ ογ ζθδΠςΰτο όθδ χξ δζζσδμόχιχδ

ζτσΠώ

χΰ μδχΰωξζό

ζδϊάθγξΰ χώο 411-111 δτσύ βξγ όςδ ρσΰίσωΰοχγξ γρό χι

Βbdquo Δεοξζέ ρσΰζδξμίοΰτ ογ ρθισΰϏο χξ ρσΰψρΰείςδξ

ςτμ

μδχΰωέ

χΰτ

ςχΰ ρσώχάεθιμγ- Χΰ οίΰ δΠογξ ζγξ ΰ ηξγωώσξςμό

χώο ητΰ ΰμάηώο χΰτ Λόθΰτ ζγεύ

γρΰϊγςΠςχιζδ ςδ

άθθΰο όμξθΰ ογ δΠογξ ΰ ΐθτμρξγζό

ζγξ ςδ άθθΰο ι ΟΠζι- Βξγχΰ ςτβζδζσξμίοΰ κέχιμγ ίβξοδ ζγξ υιϊΰϊΰσΠγ ζγχά χιο ΰρΰΠγτρέσνγο 1 υέϊΰξ τρίσ χΰτ ηξγωώσξςμΰϏ ζγξ 5 ζγχά- Μίςώζθέσώςϊ ρσΰίζτυδ ρώ

ΰ ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ εγ γβώοξ

ςχδΠ ςχΰο οόχξΰ όμξθΰ ζγξ ι ΟΠζι ςχΰο λόσδξΰ- Ργσάθθιθγ ΰ ρσόδησΰ

χϊ ΅οώςϊ Λbdquo Δεοξζέ

δοιμίσώςδ χξ

ΰμάηδ βξγ χγ είμγχγ χώο ωΰσιβξζύο ρσΰβσγμμάχώο χΰτ ΐΡΓΡ

ζγξ χι οίγ χιθδΰρχξζέ ςϏμλγςι μδ χΰο WD WZ-

ΐξ όμξθΰξ ίωΰτο ώ

δνέ

6

Οόχξΰ

Όμξθΰ

6ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ Ϊώζξζό

Ργογωγφζέ Ργογξβξάθδξΰ

Ισγ

ζθέ Υγωούο ΛϏκγ

Μδβάσώο Ϊώςχέσγ

Γωγσογφζό

Δρξςζΰ

ρέ Γςχίσγ

ΜγβΰϏθγ

Ργοιθδξγζό Γΐ Ωγοξά Βθτϊάηγ Ζγθ

θξείγ-

Λόσδξΰ

Όμξθΰ

6Κάζτοεΰ

Ζίσζτσγ ΟΠζι Λόθΰτ Ισγζθέ

Ζγλάθγ Γξβξοξγζό

ΧϏσογλΰ Γογβίοοιςι ΖγσηΠχςγ

Δεοξζό

Βγκύσΰτ Ηόνγ Ησά

μγ

Ρξδσξζό Γογβίοοιςι Βξγοοξχςύο Γρόθθώο Ζγθγμγσξά

Λγχγοξγζό-

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ

J``tkcll Ldciud βξγ χι οίγ ςδκόο

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγρσγβμγχΰρΰξέειζδςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠ

γ

χΰ 3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδχι ςτοδσβγςΠγ 4 ςτθθόβώογρό ΰθόζθισι χι ωύσγ μδχγνϏ χώο ΰρΰΠώο έχγο ζγξ ΰΓ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

- χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό ςτμμδχδΠωδ δρΠςϊ ΰ Γ-- laquoΐσίςχϊΛγςΠθϊcedil Νάοεϊ ΰ Γ-Β-- Ίσβΰτ

ΰ Γ-Β-- laquoΜγζδηΰοξ

ζέ ΗϏογμιcedil Ζΰκάοϊ ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ ΰ Γ-- laquoΗγογό

cedilήσγξΰζάςχσΰτ-χΰ ρθγΠςξΰ χΰτ δληΰμγηξγΠΰτbcop ρΰτ ηξδνέωει ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ςτμρδσξθέϊει

ζγο ρσΰρΰοιχξζέ εδμγχΰθΰβΠγρΰτ ςζΰρό

χϊ έχγο ι ΰμγθέ

ίογσνι χϊ δχέςξγ

γβώοξςχξζέ

ρσΰδχΰξμγςΠγ

χώο ςτθθόβώοδο όυδξ χώο γβώοξςχξζύο χΰτ

τρΰωσδύςδώο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ

13237- Ηξδνέωειςγο ρσώξοί γθθά ζγξ γρΰβδτμγχξοί

ρσΰρΰοέςδξ μδ λγςξζό ςχόωΰ

χιο γοάρχτνι χϊ ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςϊ ςδ ητΰ ιθξζξγζά ωώσξςμίογ χμέμγχγ γεθιχύο μδηξγϊΰσδχξζά γοχξζδΠμδογ ζάεδμίσγ δνάςζιςι μδ ργξβοξύηι

μΰσϊέ ςχξ ργξηξζί

ιθξζΠδ

ζγξ

ϊτςξζά ρΰθθί άθθδ

ησγςχισξ

όχιχδ μδ χιο ςτμμδχΰωέ όθώο

ςδ μξγ όμΰσϊι δρΠηδξνι ωΰσδτχξζύο ξζγοΰχέχώο ςχΰο μΰοχίσοΰ ωΰσό μδ χΰ ωΰσδτχξζό χμέμγχϊ Μγζδηΰοξζέ

ΗϏογμϊ ρΰτ

δρξμδθέειζδ ι Ηγςζάθγ ΩΰσΰϏ Γογςχγςξγ Ζΰτχσόχςξΰτ ζγξ ωάσξςδ ςχξβμί

ηιμξΰτσβΠγ

ίζ

ϊσγςϊ ζγξ ωγθάσώςϊ μδ χΰοζγθϏχδσΰ χσόρΰ ωΰσό ζγξ στεμό-

χξβμί νδοΰξγςξά

Ζάρΰξδ λσγηξί

ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ζγσγόζδ μδ χι ςτμμδχΰωέ όθώο χώοογ ργσΰτςξάκΰτο χξ

ξζγοόχι

χδ χΰτ

ςχΰ χσγβΰϏηξ ζγξ ϊτ

ςξζά ζγξ ΰξ ρσΰρΰοιχί γθθά

ζγξ χγ τρόθΰξργ λσάηξγ δΠωγμδδρΰξζΰηΰμιχξζά ςδμξοάσξγ γρόδβζσΠχΰτ

δρξςχέμΰοδ

-

Ωσέςξμί ρθισΰϊΰσΠδ

Βδοξζόχδσγ ρσγβμγχΰρΰξέειζγο ςδμξοάσξγ όρώ

βξγ ργ

σάηδξβμγ ίβξοδ ι ργσΰτςΠγςι Γεθιχξζέ

ηξγχσΰϊέ

ςδ ςωίςι

μδ χιο άςζιςι ζγξ χιο ςιμγςΠγ

χϊ ςχιο γεθιχξζέ γρόηΰςι ηΠοΰοχγ

ωσέςξμδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ςδ μξζσΰϏ ζγξ μδβάθΰτ

γρό

χιο ΗξγξχΰθόβΰΗξγχσΰϊΰθόβΰΛγςξθξζέ Βζίςΰτ γρόϊΰξχι χΰτΩγσΰζόρδξΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Γειούο δΠωγμδ δζμάειςι ζγξδϊγσμΰβέ Ρσύχώο Λΰιεδξύογρό χΰο Ξγχσό χΰτ bcop Ργσμδοξύο Ργχξά ΰ ΰρΰΠΰ

έχγο

μίσγ οϏωχγ ςδ ΰρΰξΰηέρΰχδ ρδσξςχγχξζό ζΰοχά ςχγ ργξηξά-

δμξοάσξΰ ρσΰρΰοιχξζέ

γρό χΰο Ωάσι ΡγθχόβθΰτΧίθΰ

ςδ όθγ χγ ργσγράοώ ογ

ςιμδξώεδΠ όχξ ζγχά χι ηξάσζδξγχΰτ 3ΰτ bcop Χγδζλΰοχό ρΰτρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ίβξοδ ςδμξοάσξΰ

Ρσΰρΰοιχξζέ ζγξ γοάρχτνϊ

ςτογσμΰςχξζύο ξζγοΰχέχώο ςδργξηξά γρό χΰο Ζγειβιχέ Ϊτςξζέ

Γβώβέ

Γοησδγ ΩσιςχΠ

ηι- Γζόμι ίβξοδ ςδμξοάσξΰ ηξγξχιςΠγ

γρό χΰο ρχτωξΰϏωΰ ρσΰ

ρΰοιχέ Βδοξζέ ΒσγμμγχδΠγ

ΓεθιχξςμΰϏ Ωάσι Ργθχΰβθΰτ 4οχγο ζγξ ρσύιο τρδϏετοΰ ηξγξχιςΠγ

χϊ ΔΘΐΧ ζγεύ

ζγξ χιο

ΓογςχγςΠγ Ζΰτχσόχςξΰτ Ηξγξχιχέ δο δοδσβδΠγ χϊ ΔΘΐΧ- Γ

μιο ργσγλθάυΰτμδ δζχό γρό

χγ ςώμγχξζά ΰϊίθι χΰτ bcopρΰτ ςτμμδχδΠωγο όθγ χγ ργξηξάζγξ γρΰζόμξςγο ςιμγοχξζά ΰϊίθι ώ

ρσΰ

χιο ϊτςξζέ χΰτ

ζγ

χάςχγςι ζγξ όθγ δζδΠογ χγ ΰϊίθι γρό χιο ζγεΰηέβιςι δμρδΠσώο ηγςζγθύο ζγξ χιο ςτογογςχσΰϊέ χΰτ

μδ ργξηξά γρό όθι

χιο Δθθάηγ ύςχδ ογ βΠοΰτοςξβά ςξβά γτχόοΰμΰξ ζγξ γζίσγξΰξ ωγσγζχέσδ

λγςξκόμδοΰξ ςδ

γνΠδ ζγξ ιεξζέ- Ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ΰ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ςτοδωΠκδξ χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτβξγ 7 ιμίσδ

ςχγ ΧσΠζγθγ ϊξθΰ

νδοΰϏμδοΰ γρό χΰο Γ-- ΐΓΧ

Χσξζάθώο μδ χι ςτμμδχΰωέ 31ςτθθόβώο γρό όθι χιο Δθθάηγ-

Μδ δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδ χι ςτμμδχΰωέ χΰτ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ΣγβηγΠδ

δνδθΠνδξ

ζγξ

ρΰθθί γογχσΰρί

ίσ

ωΰοχγξ ςχΰ ρσΰςζέοξΰχγ χδθδτχγΠγ 7ώσγ ςχΰ ςχσγχόρδηΰ χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ μδχάχγ όθγ όςγ δΠηγο χΰ ϊώ

χϊ

ηιμΰςξόχιχγ

γρΰχίθδςμγχώο ηξγρσγβμγχδϏςδώο ρΰτρσΰιβέειζγο ζγξ ίωΰτο ογζάοΰτο μδ χιο γθθγβέ ςχγιοΠγ χϊ Ζγλγθξύχξζϊ ΡΓΔμδ χιο δμρθΰζέ ρσΰςύρώοΰξ ΰρΰΠΰξ δοηξγϊίσειζγο ζγξ

ςτοδωΠκΰτο ογ δοηξγϊίσΰοχγξβξγ χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ-Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ όθγ χγ ςδοάσξγ γθθά ζγξ ι ϊιμΰθΰβΠγ ιΰρΰΠγ γογρχϏωειζδ χξ

χδθδτ

χγΠδ ιμίσδ

βξγ χιο δμρθΰζέ

οίώο ρσΰςύρώο ςχγ Ηξΰξζιχξζά χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ ϊγΠοδχγξρώ

δρξλδλγξύοδχγξ γρόθτχγ

γϊΰϏ ςϏμϊώογ μδ χξ ρθισΰ

ϊΰσΠδ ρΰτ ίωΰτο ηξγσσδϏςδξ

ΰ Ρσόδησΰ

ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ

χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ Βξύσβΰ

ΧςΰζχΰτσΠηϊ χΰ λσάητ χϊρσΰιβΰϏμδοϊ Ρίμρχϊ ρσΰ

ωύσιςδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰοδζρσόςώρΰ χώο δοηξγϊδσόμδοώο δρδοητχύο ςχιο Ζγλάθγ βοώςχό ςδ όθΰτ

Λθάςςι

Χςάζγ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰ βοώςχό

Ζγλγθξύχϊ Λθάςςϊ Χςάζγ

ΰΰρΰΠΰ

ζγχά χΰ ργσδθεόο δρξωδΠ

σιςδ ογ δμρθγζδΠ μδ χγ Ηξΰξζιχξζά ςχιο ΡΓΔ Ργογειογφζό

έσεδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰο Ρσόδησΰ ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ ΒξύσβΰΧςΰζχΰτσΠηι ρσΰζδξμίοΰτ ΰξ δο

ηξγϊδσόμδοΰξ δρδοητχί ογ γογ

θάλΰτο χΰ μάογχκμδοχ χϊ ΰμάηγ

ζγξ βδοξζόχδσγ χξ

χϏωδ

χϊ

ςδ όθγ χγ δρΠρδηγ-

ΖγμΠγ γογζΰΠοώςι

γρό χιο ΡΓΔ ΖγλάθγΖγξ δού γρό χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ ηδο ίωδξ τράσνδξ ζγμΠγγρΰθϏχώ

δρΠςιμι γογζΰΠοώ

ςι βϏσώ γρό χΰ είμγ γτχό όθγηδΠωοΰτο ρώ

ΰξ δνδθΠνδξ

δΠογξ

σγβηγΠδ ζγξ γτχί

εγ ίωΰτο ογ

ζάοΰτο ζγξ μδ χΰ γβώοξςχξζό μίσΰ

χϊ ΰμάηγ

- Ηιθγηέ μδ χιο

ίθδτςι δοηδωΰμίοώ

οίώο μδθύο ςχΰ ρσΰρΰοιχξζό χξμ ζγξ λίλγξγ μδ γθθγβί

ςδ δρΠρδηΰ ίμ

υτωΰτ ητογμξζΰϏ-Ηιθγηέ ζάρΰξΰξ ρΰηΰςϊγξσξςχί

ΰξ ΰρΰΠΰξ τρίβσγυγο ςτμ

λόθγξΰ ςτοδσβγςΠγ

μίωσξ ρσόχξοΰ

μδ χιο ΡΓΔ Ζγλάθγ δοηδ

ωΰμίοώ

ογ ϊϏβΰτο ζγξ χγ ςτμ

λόθγξά χΰτ ογ εδώσιεΰϏο άζτ

σγ δού ζάρΰξΰξ άθθΰξ ογ ίσεΰτοζγχbdquo δοχΰθέ χώο ρσΰςύρώο ρΰτεγ δμρθγζΰϏο μδ χγ Ηξΰξζιχξζάχϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ- Χΰ ςΠβΰτσΰ δΠογξ όχξ ΰ Γ-ΐ-Ζ- λσΠςζδχγξ ρσΰχώο ρτθύο ρΰθθύο δνδθΠνδώοζγξ ΰξ δρόμδοδ

ύσδ

χΰ ςΠβΰτσΰ

δΠογξ όχξ εγ ϊίσΰτο ςχιο δρξϊάοδξγ γϊδοό

ρΰθθά οίγ ρσόςώ

ργ γϊδχίσΰτ ηδ μΠγ γθθγβέ ςχΰρσόςώρΰ χϊ ΰμάηγ

ςδ όθγ χγ

δρΠρδηγ-

Γρό ζδξ ζγξ ρίσγ άργοχδ ρδσξ

μίοΰτο μδ δοηξγϊίσΰο όθδ χξ

δνδθΠνδξ ΰξ ΰρΰΠδ

εγ ρσΰζϏ

υΰτο δού άβοώςχι ργσγμίοδξ ιχγτχόχιχγ χόςΰ χώο ρσΰςύρώοόςΰ ζγξ χϊ ζγχγβώβέ

χΰτ

μδ

ρθισΰϊΰσΠδ ογ γογϊίσΰτο όχξ

ρσόζδξχγξ βξγ ΅θθιοδ ΰξ ΰρΰΠΰξ

ησγςχισξΰρΰξΰϏοχγξ ςχι βδξχΰοξζέ ΧΰτσζΠγ γθθά ζγξ χι ΒδσμγοΠγ-

ΐ Λθάςςϊ Χςάζγ

μδ χγ ρσόςώργ ρΰτ δζρσΰςώρδΠ ϊίσοΰτο ζγξ μάθξςχγ

άμδςγ χξ

γθθγβί

ςδ Ηξΰξζιχξζό δρΠρδηΰ ςχιο ΡΓΔ Ζγλάθγ όρώ

όθγ ηδΠωοΰτο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

Ητογμξζέ ργσΰτςΠγ ςχΰ ωύσΰ χϊ ΡγξηδΠγ

ϊ σΰοχξςχέσξΰ

Μ-Δ-

Βξγ Εδχξζέ

Χδωοΰθΰβξζέ ζγξ

ΕΔήΣΙΧΞΖΙ

ζγχδϏετοςι βξγ

όθδ χξ

χάνδξ

ΘτζδΠΰτ ΒτμογςΠΰτ

ώδρξχτωιμίοΰ

γτςχισόρΰξΰχξζό

γτχό ρΰτ

ρσΰχξμΰϏο

ΰξ γργξχιχξζΰΠ

μγειχί

Δββσγϊί

ζγειμδσξοά

Ηξηάςζΰτμδ χιο δρξχτωΠγ Η- ΒΞΓΟΟΞήΧΙ ‒ Β- ΜΙΧΣΐΤ ‒ Ω- ΣΓΪΧΐΤΘΙ

Λδοξκίθΰτ χιθ- 431 2gt21

CNΜΞΘΞΓ Β- ΔΤΕΤΜΞΐΤΗξζιβόσΰ

‒ Μ-Η-Δ-

Μδχγρχτωξγζό ηΠρθώμγ δξηΠζδτςι

ςχΰ ΗΠζγξΰ ΡσΰςχγςΠγ

Ζγχγογθώχέ

ΔνδξηΠζδτςι ςχΰ ωδξσξςμό τρΰείςδώο χΰτ οόμΰτβξγ χγ τρδσωσδώμίογ οΰξζΰζτσξά οόμΰ

Ζγχςίθι

Λδοξκίθΰτ 9W-H- 421Ζγλάθγχιθjcx6 431-52237 ζξο- gt77-545152cnonlncPdjAyce``-ir www-cnonlnc-du

χι ηξζγξΰςϏοι ρσΰχΠεδχγξ ογ ρσΰςϊϏβδξ χΰ ςτοηξζγθξςχξζό

όσβγοΰ χώο ζγειβιχύομίςϊ δζργΠηδτςϊ ζγχάχϊ ηξγρξςχώχξζέ

ρσά

νϊ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

μδ χιο ΰρΰΠγ χΠεδ

οχγξ ςδ ηξγεδςξμόχιχγ δζγχΰοχάηδ

δζργξηδτχξζΰΠ-

δ ςωδχξζέ γογζΰΠοώςι ιΐΘΜΔ χΰοΠκδξ όχξ ι δοίσβδξγ γτχέ laquoδΠογξ δρξζΰτσξζέχϊ ρΰθξχξζέ

ζγξ ςτοηξζγ

θξςχξζέ ησάςϊ χΰτ ζθά

ηΰτ βξγ χιο γοάζθιςι γτχύο χώο ηξγεδςξμΰχέχώοcedil-laquoΗδο γρΰηδωόμγςχδ χξ

γρΰϊάςδξ χϊ ζτλίσ

οιςϊ ζγξ χΰτ τρΰτσβΰϏ

ΡγξηδΠγ

ρΰτ είχΰτο ςδ ηξγεδςξμόχιχγ ςτογηίθϊΰτ

μγ

cedil γογϊίσδξ ι ΐΘΜΔζγθύοχγ

χΰτ

δζργξηδτ

χξζΰϏ ρΰτ χίειζγο ςδ ηξ

γεδςξμόχιχγ ογ ργσΰτςξγςχΰϏο ζγοΰοξζά ςχξ

ςωΰθξ

ζί χΰτ

μΰοάηδ

γρό χξ

δρχδμλσΠΰτ-Χΰ Η χϊ ΐΘΜΔ ρΰτ ςτοδησΠγςδ χιο ΧσΠχι ζγξεγ ςτοδησξάςδξ ζγξ ςέμδσγ Ρίμρχι ύςχδ ογ ζγεΰσΠςδξ χΰ δϏσΰ

ζγξ χι

ηξάσζδξγ χώο γρδσβξγζύοχϊ ζξοιχΰρΰξέςδώο βοώςχΰρΰξδΠ μδ χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ςδξσά μίχσώογοχΠησγςϊ ζγχά laquoχϊ ζτλδσοιχξζέ

δρΠεδςϊ ρΰτ

Ζγχά χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

βξγ χιο ηξγεδςξμόχιχγ

Ρσΰςϊτβέ ςχι ΗξζγξΰςϏοι

ζγξ ςτθθγθιχέσξγ γρό χιο ΐΘΜΔ

γογρχϏςςδχγξ δοάοχξγ ςχιηιμόςξγ δζργΠηδτςι χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ ζγξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

cedil-

χΰ ρθγΠςξΰ γτχό ρσΰγογββίθθδξ laquoητογμξζέ ςτμμδχΰωέcedil ςχι ηξγηέθώςιχϊ ΗΔΕ ζγξ ςτθθγθιχέσξγζγχά χϊ υέϊξςϊ χΰτ οΰμΰςωδηΠΰτ βξγ χΰ οίΰ ΘϏζδξΰ ρΰτ ρσόζδξχγξ ογ ζγχγχδεδΠ χιο δρόμδοι δληΰμάηγ ςχι Λΰτθέ 4 έ δρχδμλσΠΰτ-Ργσάθθιθγ ΐΘΜΔ ζγθδΠ χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ

ογ ςτμμδχάςωΰτο ςχιοςιμδσξοέ ςτβζίοχσώςιχϊ ΓΗΔΗΤ ςχιο ρθγχδΠγΖθγτεμύοΰ

3-21-

χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ι

ΐΘΜΔ ζάοδξ βοώςχό όχξ χξ

δρόμδοδ ιμίσδ

εγ ρσγβ

μγχΰρΰξιεΰϏο ςτςζίυδξ

μδ ΰμΰςρΰοηΠδ ζγξ ςτο

ηξζάχγ χΰτ ηιμόςξΰτ ζγξξηξώχξζΰϏ χΰμίγ μδ ςζΰρόχΰο ςτοχΰοξςμό ζξοιχΰρΰξέςδώο γθθά ςτογοχέςδώομδ χξ

ΰμΰςρΰοηΠδ

βΰοί

ώο όθϊ χϊ ωύσγ

-Χίθΰ

ςχξ

33 δρχδμλσΠΰτ

ζγξ ρσύχι ιμίσγ χΰτ οίΰτςωΰθξζΰϏ ίχΰτ

ρσΰχδΠοδ

χγξ ογ γογβοώςεδΠ δρξςχΰθέ χΰτ Η χϊ ΐΘΜΔ ςδβΰοδΠ

ζγξ μγειχί

ζγχά

χΰο γβξγςμό χώο ςωΰθδΠώοζγξ ογ ΰσβγοώεΰϏο μδχάχΰο γβξγςμό μδ ρσώχΰλΰτθΠγ χώο ΔΘΜΔ ζγξ χώοςτθθόβώο ηξηγςζόοχώο

ςτογοχέςδξ μδ βΰοδΠ

ζγξμγειχί

-

ιμδξύοδχγξ όχξ ΰξ βδοξζί

ςτοδθδϏςδξ χώο ΔΘΜΔ εγ

ρσγβμγχΰρΰξιεΰϏο ςχξ

7 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ δούι βδοξζέ ςτοίθδτςι χώορσΰίησώο χΰτ

ρΰτ εγ

ζθιεΰϏο ογ δρξζτσύςΰτοχξ γρδσβξγζί

ρσΰχάςδξ

χϊ ΐΘΜΔ ίωδξ ρσΰβσγμμγχξςεδΠ βξγ χξ

gt χΰτ μέογ-

ΓΗΔΗΤ6 Ι ζτλίσοιςιεγ μγ

λσδξ γρίογοχΠ χϊ

ΡσΰδξηΰρΰΠιςι ςχιο ζτλίσοιςι ογ μιο δοδσβΰρΰξέςδξ χΰ laquoόρθΰcedil χϊ ρΰθξχξζέ

δρξςχσάχδτςϊ χώο

δζργξηδτχξζύο ρσΰζδξμί

οΰτ ογ μιο βΠοΰτο γρδσβξγζί ζξοιχΰρΰξέςδξ

ςχΰ

ωύσΰ χϊ δζργΠηδτςϊγρδτεϏοδξ μδ γογζΰΠοώςέχϊ ι Δζχδθδςχξζέ Δρξχσΰρέ χϊ ΓΗΔΗΤ-Ι Δ-Δ- χϊ ΰμΰςρΰοηΠγ

laquoζγχγββίθθδξ ςχΰο δθθιοξζό θγό ζγξ ςχΰτ

δσβγ

κόμδοΰτ χι ςτοδωξκόμδ

οι γρό χιο ρθδτσά χϊΖτλίσοιςϊ χγζχξζέ χϊζγχάσβιςϊ ΰτςξγςχξζάχΰτ ςτοχγβμγχξζά ζγχΰωτσώμίοΰτ ηξζγξύμγχΰ

χϊ

γρδσβΠγ

μδ δρΠζθιςιηέεδο χϊ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ ηιμΰςΠΰτ ςτμϊίσΰοχΰ

cedil-

laquoΐξ ζτλδσοιχξζΰΠ ςωδηξγςμΰΠ βξγ ςτοίωξςι χϊ γτχγσωξζέ

γτχέ

ρΰθξχξζέ

εγ λσΰτο γρίογοχξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χΰτ

ΗιμΰςΠΰτ ζγξ όθδ χξ ςτο

ηξζγθξςχξζί ΐσβγούςδξ

-

ΔΠμγςχδ γρΰϊγςξςμίοΰξογ γοχξμδχώρΠςΰτμδ μδχΰτ

γβύοδ

μγ

γτχΰϏ

χΰτ ςωδηξγςμΰϏ

cedil ζγχγ

θέβδξ ι γογζΰΠοώςι χϊ ΓΗΔΗΤ-

Ϊσίοΰ ςχιο ζγχγςχσγχέβιςι χϊ δσβγχξζέ

οΰ

μΰεδςΠγ

γρό μδσΠηγ δσβΰηΰχύο ρΰτ δϊγσμόκδξ έμδσι δσβγςΠγ λάκδξ γρόϊγςι χΰτ

ΓσδΠΰτ Ράβΰτ ςϏμϊώογ μδ χι ΒΔΔ- Όρώ

γογϊίσδξ ι ΒΔΔ χΰ Γούχγχΰ Ηξζγςχέσξΰ ίζσξοδ

ργσάοΰμι χιο έμδσι δσβγςΠγ ςδ δρξωδΠσιςι ρΰτ δϊγσμόκδξ ρδοεέμδσΰ δρξλάθθΰοχγ

ςχΰο δσβΰηόχι χιο ζγχγ

λΰθέ γρΰκιμΠώςϊ ςχΰο δσβγκόμδοΰ ςχΰ Ϗυΰ χϊ γμΰξ

λέ ρΰτ εγ ίηξοδ ςδ ζάρΰξΰο άθθΰο μξςεώχό δϊόςΰο

χΰο γργςωΰθΰϏςδ χΰ άλλγχΰ-τβζδζσξμίογ ΰ Ίσδξΰ

Ράβΰ

ηξζγΠώςδ 2 δμρΰσΰψργθ

θέθΰτ ςχξ

ίσσδ

ςχΰτ

ΰρΰΠΰτ

ΰ δσβΰηόχϊ χΰτ

γργξχΰϏςδ χι ςτοδωέ γργςωόθιςέ χΰτ δρΠ έμδσΰ μδ

χΰ ρσόςωιμγ όχξ γτχό ρδσξθγμλάοδχγξ ςχι ςϏμλγςι δσβγςΠγ

-

ΐ Ίσδξΰ Ράβΰ

γρΰϊάοειζδ όχξ ι γογβσγϊέ χώο ιμδ

σύο ηδο ίωδξ χιο ίοοΰξγ όχξ ςτμϊώοέειζδ έμδσι δσβγςΠγ γθθά όχξ δοχό

4οειμίσΰτ εγ μρΰσΰϏςδ ογ ρδσξ

θγμλάοδχγξ ζγξ ι δσβγςΠγ χΰτ γλλάχΰτ ζγχά χιο ΰρΰΠγθδξχΰτσβΰϏο χγ δμρΰσξζά ζγχγςχέμγχγ-Ι ΒΔΔ τρΰβσγμμΠκδξ όχξ ωγξσδχΠκδξ χιο γρόϊγςι χΰτ Γοώχάχΰτ ΗξζγςχισΠΰτ ηξγμιοϏΰοχγ

ρσΰ

ράςγ ζγχδϏ

ετοςι όχξ ΰξ δσβγκόμδοΰξ μδ ζάεδ μίςΰ ζγξ χσόρΰ εγ ςτοδωΠςΰτο ογ γβώοΠκΰοχγξ βξγ χιο ρσΰάςρξςι χώο ηξζγξώμάχώο χΰτ

ζγξ γογμίοδξ χιο γρόϊγςι χΰτ χΔ δρΠ χϊ

γξχέςδύ

χϊ βξγ χιο γζϏσώςι χώο ηξγχάνδώο χϊ δσβγςξΰζχόογ

ϊ Ρσάνϊ ΤρΰτσβξζΰϏ τμλΰτθΠΰτ χΰτ

13-

laquoΪσίοΰcedil ςχιο έμδσι δσβγςΠγ

λάκδξ γρόϊγςι χΰτ ΓσδΠΰτ Ράβΰτ

τοδωΠςχιζγο ζγξ ωεδ

ΰξ ρσΰςράεδξδ

ζγχάςλδ

ςϊ χϊ ρτσζγβξά

ρΰτ νίςργςδ χΰ μδςιμίσξχϊ ΧσΠχϊ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ- Γο ζγξ ρσΰωεί

χΰ

λσάητ δΠωδ χδεδΠ τρό μδσξζό ίθδβωΰ ωεδ χΰ ρσώΠ

δζηιθύειζγο γογκώρτσύςδξ ςδ ηξάϊΰσγ ςιμδΠγ

ζτσΠώ

όμώ

ςχιο ωγσάησγ ζγξ ςχΰ θόϊΰ γρίογοχξ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ μδ γρΰχίθδςμγ ογ ωσδξγςχδΠ οίγδρίμλγςι χώο ρτσΰςλδςχξζύο ητοάμδώο βξγ ογ χδεδΠ τρό ρθέσι ίθδβωΰ-Ϗμϊώογ μδ χξ

ρσύχδ

δζχξμέςδξ

ι ϊώχξά ρΰτ νίςργ

ςδ γρό άβοώςχι μίωσξ ςχξβμέ γξχΠγ ζγχίςχσδυδ ρδσΠ

χγ 3411 ςχσίμμγχγ γδΠϊτθθώο ζγξ ρθγχϏϊτθθώο ηίοχσώο ζτσΠώ

ρΰτσοάσξγ-

Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ρσΰωεδςξοέ οϏωχγ

ΰξ δρΠβδξδ

ητ

οάμδξ ζγχάςλδςϊ ρσΰωύσιςγο ςχι ηξάοΰξνι γοχξρτσξ

ζύο κώούο δού ωάσι ςχξ ςτοχΰοξςμίοδ

ρσΰςράεδξδ

όθώο χώο δμρθδζόμδοώο ϊΰσίώο ι ϊώχξά ηδο ίεδςδ ςδζΠοητοΰ γοεσύρξοδ

κώί

κώξζό ζδϊάθγξΰ ζγξ ρδσξΰτ

ςΠδ-

3-411 ςχσίμμγχγ ηάςΰτ

ζάιζγο ςχΰ Ζσγοΰωύσξ

Page 3: ΠΕΜ 29-8-13

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 2

Μδχγϊδσεέζγμδ ςχιο ΡγϏθΰτ Μδθά 39

ςχδοό Χσάρδκγ

Ρδξσγξύ

ςχιο ΐμόοΰξγ

Θδτζά δΠηι ζΰτσχΠοδ ζγξ όθγ χγ δΠηι ρσΰξζό

ςδ ρσΰςξχί χξμί

ΔρΠςϊ ςχΰο δζεδςξγζό μγ

ωύσΰ εγ λσδΠχδςχσύμγχγ βξγ ίογο νδζΰϏσγςχΰ Ϗροΰζγξ δργββδθμγχξζό δνΰρθξςμόβξγ χΰ ζγχάςχιμά ςγ

ςδ χξμί

ωΰοχσξζέ

Όχξ άθθΰ ωσδξάκδςχδ βξγ χιο γογζγΠοξςιέ ηξγμόσϊώςι χΰτ ωύσΰτ ςγ

ΝϏθξογ ηάρδηγ Luonmctd ζΰτσχξοόντθγ

Χιο ηξγλδλγΠώςι όχξ ζγοίογλσίϊΰ

έ οέρξΰ ηδο εγ μδΠ

οδξ δζχό

ργξηξζύο ςχγεμύο γρό χΰο δρχίμλσξΰ ίηώςδωεδ

ςχΰ ρθγΠςξΰ ςτοίοχδτνϊ

ΧϏρΰτ ΰ ρσόδησΰ

χΰτ ηξΰξζιχξζΰϏ ςτμλΰτθΠΰτ χΰτ οΰμξζΰϏρσΰςύρΰτ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξ

οώοξζέ

ΓθθιθδββϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ

Γβώβέ

χΰτ ηέμΰτ Ζγ

λάθγ

ΘδώοΠηγ

Ργρά

-Ϗμϊώογ μδ χγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ργσίεδςδ ΰ ζ- Ργρά

ςχΰτ

ργξηξζΰϏ

ςχγεμΰϏ εγ δοχγωεΰϏο βξγ χιο

ρδσΠΰηΰ 132137 75 λσίϊιζγξ οέρξγ μίςώ χΰτ Δ--Ρ-Γ- δούάθθγ 211 εγ δοχγωεΰϏο ςχιο ςτοίωδξγ ρδσΠ χγ μίςγ δρχδμλσΠΰτμδ χιο ηξγϊΰσά όχξ ΰξ βΰοδΠ

χΰτ

εγ ρθισύοΰτο βξγ χγ χσΰϊδΠγ χγΰρΰΠγ όμώ

ίωΰτο μδξώεδΠ ςιμγ

οχξζά- Όρώ

ωγσγζχισξςχξζά δρξςέμγοδ

ΰ ΘδώοΠηγ

Ργρά

ΰ ηέμΰ Ζγλά

θγ

λσΠςζδχγξ μγζσάο ςχιο ρσύχι είςι χΰτ δβζδζσξμίοΰτ γσξεμΰϏ λσδϊύο ζγξ οιρΠώογοάμδςγ ςδ 1 ηέμΰτ

μδ Πηξΰ ρδσΠρΰτ ρθιετςμό γθθά

ζγξ χΰτ ρΰςΰϏ ωσιμγχΰηόχιςϊ μίςώ χΰτ Δ--Ρ-Γ-χΰ ΰρΰΠΰ γοίσωδχγξ ςτοΰθξζά βξγ ϊίχΰ

ςχΰ 3-231-711

δτσύ-Ογ ςιμδξώεδΠ όχξ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13313 ΰ ηέμΰ

Ζγλάθγ

δΠωδ θάλδξ βξγ χΰτ λσδϊΰοιρξγζΰϏ

ςχγεμΰϏ

3-522-211 δτσύ χιο ρδσΠΰηΰ 13132 3-1-21δτσύ δζ χώο ΰρΰΠώο χΰ οΰμξζό ρσόςώρΰ γογμίοδξ γρΰρθισώμέ 371-191 δτσύ-ΔρΠςϊ χιο ρδσΠΰηΰ 13313 ςχΰτ

λσδϊΰοιρξγζΰϏ

ςχγεμΰϏ ϊξθΰνδοέειζγο 417 λσίϊι ζγξ οέρξγ δού χιο

ρδσΠΰηΰ 13132 43gt ργξηξά-ωδχξζά μδ χΰ ρσΰςώρξζό ρΰτ γργςωΰθδΠχγξ ςδ γτχΰϏ

γρό 1 ΓρσξθΠΰτ 133 ίώ

ςέμδσγ γτχά δΠογξ 9gt άχΰμγμδ 33μιογ μίςώ Δ--Ρ-Γ- ζγξ 4 άχΰμγ μδ ηΠμιογ-ΐ ζ- Ργρά

ωγσγζχέσξςδ χιο ωσιμγχΰηόχιςι βξγ χΰτ

λσδϊΰοιρξγζΰϏ ςχγεμΰϏ

δργσζέ δού χόοξςδ τράσωδξ

ηξγείςξμΰ ρΰςό 911-111 δτσύ χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰΰσΠκδχγξ βξγχιο ςχέσξνι χώο γητοάμώο ςτμρΰθξχύο μγ

ζγεύ

ζγξ

βξγ ζΰξοώοξζί ησάςδξ

-

ΐ ηέμγσωΰ Ζγλάθγ

Ζώςχέ

ξμξχςέ

ΰ ΰρΰΠΰ

ίηώςδ

χΰ laquoργσύοcedil ςχιο ςτοίοχδτνι ΧϏρΰτ δρξςέμγοδ μδ ίμϊγςι όχξ χΰ οΰμξζό ρσόςώρΰ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξοώοξζέ

ΓθθιθδββϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ Γβώβέ

θδξχΰτσβδΠ άυΰ

βγ ζγξ μδ δρξχτωΠγ δού δνέσδ χΰο σόθΰ χΰτ ςχδθδωξζΰϏητογμξζΰϏ χΰτ οΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ ρΰτ μδ γτχΰετςΠγρΰθθί

ϊΰσί

γοχγρΰζσΠοδχγξ ςχΰ ίσβΰ χΰτ ςχισΠκΰοχγ

χΰτ ζγλγθξύχδ

-

Ργσάθθιθγ δνέσδ ζγξ χιο ςχάςι χϊ γοχξρΰθΠχδτςϊ ςχΰηιμΰχξζό ςτμλΰϏθξΰ χΰοΠκΰοχγ

ρώ

ζγξ γτχέ δΠογξ ωσέ

ςξμι ζγξ δρΰξζΰηΰμιχξζέ- Γογϊδσόμδοΰ

ςχΰ ρσόβσγμμγ laquoΛΰέεδξγ ςχΰ ρΠχξcedil ΰ

ζ- ξμξχςέ ηέθώςδ όχξ ΰ ηέμΰ

Ζγλάθγ

δΠογξ ζάεδχγ

γοχΠεδχΰ μδ χιο ζγχάσβιςι γτχέ

χϊ ηΰμέ

γρό χΰο

δσωόμδοΰ δρχίμλσξΰ μξγ ηΰμέ ρΰτ όρώ

ςιμδΠώςδδΠογξ γρόθτχγ δρξχτωιμίοι γρό χιο ΰρΰΠγ δντρισδχΰϏοχγξ ςτοΰθξζά 411 ιθξζξώμίογ άχΰμγ- Γρό χιο ρθδτσά χϊ ι γοχξηέμγσωΰ

Ζγλάθγ

Εδΰηύ

σγ Λγλγθίςζΰτ ςτοδωάσι χΰ ηξΰξζιχξζό ςτμλΰϏθξΰ χΰτοΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ χϊ Ηιμΰχξζέ

Ζΰξοώοξζέ

Γθθιθδβ

βϏϊ ζγξ Ρσΰςωΰθξζέ Γβώβέ

χΰοΠκΰοχγ

ξηξγΠχδσγ όχξ

όθδ ΰξ τρισδςΠδ

χΰτ ηέμΰτ λσΠςζΰοχγξ ζΰοχά ςχΰτ

ρΰθΠχδ βξγ ογ χΰτ

λΰιεέςΰτο ςχξ

γοάβζδ

ρΰτ ίωΰτο-

Ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχΰο δο θόβώ οΰμξζό ρσόςώρΰ ρδσξθγμλάοΰοχγξ δζχό

χώο λσδϊΰοιρξγζύο ςχγεμύο ζγξ

χΰτ ρσΰβσάμμγχΰ laquoΛΰέεδξγ ςχΰ ρΠχξcedil χγ Ζ-Γ-Ρ-Ι-

γθθά ζγξ χγ ηιμΰχξζά ξγχσδΠγ χγ ΰρΰΠγ ςϏμϊώογ μδ χγόςγ δΠρδ ΰ ζ- Ργρά

βΠοδχγξ ρσΰςράεδξγ μδ οϏωξγ ζγξ μδ

ηόοχξγ ύςχδ ογ ζσγχιεΰϏο ζγξ ογ ςτοδωΠςΰτο ογ ρσΰςϊίσΰτο χξ

τρισδςΠδ

χΰτ

ςχΰτ

ρΰθΠχδ

χϊ Ζγλάθγ

-

Ι γοχξρσόδησΰ χΰτ οΰμξζΰϏ ρσΰςύρΰτ Γθίζγ Χδζίΰ

βθΰτ γογϊδσόμδοι ςχγ Ζ-Γ-Ρ-Ι- δΠρδ όχξ ζγχγλάθθδχγξζάεδ ητογχέ ρσΰςράεδξγ βξγ ογ θϏοΰοχγξ χγ ρσΰλθέμγχγ ρΰτ τράσωΰτο δού δρξςέμγοδ όχξ δργοίσωΰοχγξ χγγρΰβδτμγχξοά ώσάσξγ θδξχΰτσβΠγ

χΰτ

-

ΗΙΜΙΧΣΙ ΧΞΡΞΚΞΗΙ

Βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 132137

Ζγοίογ ργξηΠ δζχό λσδϊΰοιρξγζύο

ςχγεμύο χΰτ ηέμΰτ Ζγλάθγ

75 εγ δοχγωεΰϏο μίςώ Δ--Ρ-Γ ζξ άθθγ 211 δζχό

χΰτ ρσΰβσάμμγχΰ

ΙΡγοδθθέοξγ ΐμΰςρΰοηΠγ Δσβγκΰμίοώο ΐσβγοξςμύο Χΰρξζέ

ΓτχΰηξΰΠζιςϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- ργ

σγωύσιςδ ωεδ ςτοίοχδτνι χϏρΰτ μδ λγςξζό είμγ

χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτ ζθάηΰτ βξγ γβώοξςχξζί ζξοιχΰρΰξ

έςδξ γρίογοχξ ςχΰ μίχσΰ χϊ ηξγεδςξμόχιχγ

γρΰθϏςδξ

χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώο ζγξ χώο Ηιμΰχξζύο Γςχτοΰμξζύο ζγξ χξ

μδεΰηδϏςδξ

χϊ ζτλίσοιςϊ βξγ οίδ

ωξθξάηδ

γρΰθϏςδξ γρό χΰο ζθάηΰ χϊ Χΰρξζέ

ΓτχΰηξΰΠζιςϊ-τβζδζσξμίογ6

Γβώοξςχξζί ησάςδξ

χϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- βξγ χι ηξγεδςξμόχιχγ

γρΰθϏςδξ χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώο ζγξ χώο Ηιμΰχξζύο Γςχτ

οΰμξζύο-ΐξ δσβγκόμδοΰξ ςχιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι εγ ςτμμδχάςωΰτοςχιο Ργοδθθγηξζέ χάςι ΔσβγςΠγ

ρΰτ ίωδξ ρσΰζισϏνδξ ι

Γ-Η-Δ-Η-Τ- βξγ ςέμδσγ Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 γρό χξ

33-11 χΰ ρσώΠ ίώ

χΰ χίθΰ χΰτ ώσγσΠΰτ- Ι ΐμΰςρΰοηΠγ ίωδξ

δρΠςϊ ρσΰβσγμμγχΠςδξ χάςι ΔσβγςΠγ βξγ χιο ΧσΠχι 2 δ

ρχδμλσΠΰτ 132 γρό χξ 33-11 χΰ ρσώΠ ίώ

χΰ χίθΰ

χΰτ ώσγ

σΠΰτ ιμίσγ ρΰτ χΰ Γ Μΰοΰμδθί ΡθιμμδθδξΰηξζδΠΰ Γειούο

ηξζάκδξ ςϏςςώμΰ χΰ Βδοξζό τμλΰϏθξΰ χϊ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ- βξγχΠ ΰξ ζξοιχΰρΰξέςδξ

χΰτ ΐζχώλσΠΰτ χΰτ 133 ρσΰζάθδςγοhellip σϏ

ργοςι χΰτ ρδσξλάθθΰοχΰ-

ΔΠογξ ρσΰϊγοί όχξ ΰ ςχόωΰ

χϊ ζτλίσοιςϊ δΠογξ ογ χσΰμΰ

ζσγχέςδξ ζγξ ογ δζϊΰλΠςδξ χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χϊ Χΰρξζέ

Γτ

χΰηξΰΠζιςϊ γθθά δΠογξ δρΠςϊ ηδηΰμίοΰ ρύ

ηδο ρσόζδξχγξογ χΰ ρδχϏωδξ- ΐξ δσβγκόμδοΰξ ςχιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι εγςτοδωΠςΰτο χξ

ζξοιχΰρΰξέςδξ

χΰτ

μδ ςτθθγθιχέσξΰ ηξγμγσ

χτσΠγ ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ Η-Δ-Ε- γθθά ζγξ μδχά γρό γτχέο-

Όςΰο γϊΰσά ςχι ηξγεδςξμόχιχγγρΰθϏςδξ ι ζτλίσοιςι

ζσγχά ςζόρξμγ εΰθό χΰ ρθγΠςξΰ βξγχΠ ίχςξ δντρισδχΰϏοχγξ χγςωίηξγ χϊ βξγ χΰο laquoνγϊοξζό εάογχΰcedil χώο ωΰθξζύο Ϊτθάζώοζγεύ

ζγξ άθθώο ζθάηώο δσβγκΰμίοώο χΰτ ΗιμΰςΠΰτ- Είθδξ

ι ζτλίσοιςι χι ηξγεδςξμόχιχγθάςχξωΰ βξγ ογ γρΰθϏδξ μγκξζάδσβγκόμδοΰτ

- Γτχό δντρισδχδΠ ζγξ ι μδΠώςι χϊ ωσΰοξζέ

ρδ

σξόηΰτ χϊ ηξγεδςξμόχιχγ γρό χΰο 3 ωσόοΰ ςχΰτ

5 μέοδ

- Ι

ζτλίσοιςι ζγξ ι ιβδςΠγ χΰτ ΤρΰτσβδΠΰτ Ηξΰξζιχξζέ Μδχγσ

σϏεμξςϊ δρξετμΰϏο ογ χδθδξύοΰτο μΠγ ύσγ οώσΠχδσγ ρδχύοχγ

ςχΰ ησόμΰ ωξθξάηδ

δσβγκόμδοΰτ

βξγ ογ ξζγοΰρΰξέςΰτο

χΰτ δοχΰθδΠ

χΰτ

χΰτ

ηγοδξςχί

-

Γνξΰθόβιςι χώο ΐσβγοξζύο Μΰοάηώοζγξ χΰτ Γοεσύρξοΰτ ΗτογμξζΰϏ-

΅ογ

άθθΰ χσόρΰ

ρΰτ ςζγσϊΠςχιζδ ι ζτλίσοιςι βξγ ογ

γρΰθϏςδξ δσβγκόμδοΰτ γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι ζγξ χΰ

Ηιμόςξΰ ζγξ ογ ζγχγσβέςδξ λγςξζά ζΰξοώοξζά γβγεά όρώ

ιΤβδΠγ ι ΡγξηδΠγ ζγξ ι Ζΰξοώοξζέ Γςϊάθξςι δΠογξ ι ηέεδο γνξΰθόβιςι- δ ζγμΠγ ρδσΠρχώςι ηδο ρσόζδξχγξ βξγ ρσΰςράεδξγζγθϏχδσϊ ΰσβάοώςϊ ζγξ θδξχΰτσβΠγ

χώο τρισδςξύο χϊ Χΰ

ρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ ζγξ χΰτ ΗιμΰςΠΰτ ρσΰ

όϊδθΰ

χΰτ ρΰθΠ

χι όρώ

ηξγχδΠοδχγξ ι ζτλίσοιςι-Χΰο ρΰθΠχι είθΰτο ογ χΰο δρξλγσϏοΰτο γζόμι ρδσξςςόχδσΰ

δζωώσύοχγ γσμΰηξόχιχδ

ζγξ τρισδςΠδ

ςχΰτ

laquoιμίχδσΰτ

cedilδσβΰθάλΰτ

ζγξ δρξωδξσιμγχΠδ

- Γο έεδθγο ογ δοξςωϏΰτο χΰ εδ

ςμό χϊ Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ εγ ίρσδρδ ογ ζγχγβσάϊΰτο

γοάβζδ ζγξ ρσΰςώρξζό ζγξ όωξ ογ ζγχγσβΰϏο ΰθόζθισδ

τρι

σδςΠδ όρώ

ΰξ ωΰθξζΰΠ ΪϏθγζδ

μδ ργσάοΰμδ

Τρΰτσβξζί

Γρΰϊάςδξ ζγξ γοχξςτοχγβμγχξζί Ρσάνδξ

ΟΰμΰεδχξζΰϏ Ρδσξ

δωΰμίοΰτ- ΅ςρδτςδ ζξόθγ

ωεδ

ι ζτλίσοιςι ογ ηξΰωδχδϏςδξ ςδ ηϏΰ

ϊξθΰζτλδσοιχξζί δϊιμδσΠηδ

χΰ ςωίηξΰ ρσόςθιυϊ 41-111

γοίσβώο ςχΰτ ΐ-Χ-Γ- μίςώ ΖΰξοώϊδθΰϏ

ΔσβγςΠγ

- Χιο

4μιοι έ μιοι ργσΰωέ δσβγςΠγ μδ μξςεό ρδΠογ

ι ζτλίσοι

ςι χι λγρχΠκδξ γργςωόθιςι ζγξ ρξςχδϏδξ ρύ

ΰ ζόςμΰ χσύδξ

laquoζΰτχόωΰσχΰcedil- Γτχό θίβδχγξ δνγράχιςι ζγξ ργξωοΠηξ δθρΠηγ

ςδ λάσΰ χώο γοίσβώο ρΰτ ζγχγβσάϊΰτο ρσώχΰϊγοέ ρΰ

ςΰςχά-Ι γρΰηόμιςι χϊ laquoγνξΰζσγχΠγ

cedil ζγξ χϊ laquoηξγϊάοδξγ

cedil χώο

Τρΰτσβξζύο Γρΰϊάςδώο χΰτ ΤρΰτσβδΠΰτ Ηξΰξζιχξζέ Μδχγσ

σϏεμξςϊ ζγξ Ιθδζχσΰοξζέ Ηξγζτλίσοιςϊ βξγ χιο laquoγνξΰθόβι

ςιcedil χώο δσβγκΰμίοώο ρΰτ ίωΰτο λβδξ έ ρσόζδξχγξ ογ λβΰτοςδ ηξγεδςξμόχιχγ-χόωΰ

χϊ ζτλίσοιςϊ δΠογξ ΰξ γρΰθϏςδξ

ίμρδξσΰτ ζγξ δνδξηξ

ζδτμίοΰτ ρσΰςώρξζΰϏ ι γοίθξνι τργθθέθώο ωώσΠ ξηξγΠχδσγ

ρσΰςόοχγ ζγξ ι ρσόςθιυι ρσΰςώρξζΰϏ μδ ωγμιθί γρΰηΰ

ωί ζγξ δθγςχξζέ ςωίςι δσβγςΠγ

- Μόοΰ ίχςξ δρξχτβωάοδχγξ ι

γργΠχιςι χϊ χσόξζγ βξγ μδΠώςι χΰτ μξςεΰθΰβξζΰϏ ζόςχΰτ

ζγξ λίλγξγ ι μδχγχσΰρέ τργθθέθώο ςδ δΠθώχδ ζγξ ρδξεέοξΰτ

τρό χιο γρδξθέ χϊ γρόθτςϊ-Ι ζτλίσοιςι ίθγλδ ώ

μόοΰ ζτσΠγσωΰ ζσξχέσξΰ χΰο ηξΰσξςμό

μίςώ Γ--Δ-Ρ- ρΰτ γςϊγθύ

δΠογξ ςιμγοχξζό ζγξ γβοΰ

δΠ όθγ χγ άθθγ ζσξχέσξγ ρΰτ ςδ ρΰθθί ρδσξρχύςδξ

γογηδξ

ζοϏΰτο ίογο τράθθιθΰ ςδ ρξΰ ξζγοό ζγξ άνξΰ ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γργξχέςδξ

χϊ τρισδςΠγ

χΰτ ργσγχΠεδοχγξ ςωδχξζΰΠ ρΠ

ογζδ-

Ηδο θγμλάοδχγξ ζγεόθΰτ τρόυι γο τράθθιθΰξ λσΠςζΰοχγξςχι είςι χΰτ

ώ

δρξχτωόοχδ άθθώο ηξγβώοξςμύο έ ρσΰζι

σϏνδώο ρσξο έ μδχά χΰ 3gtgt7 γοδνάσχιχγ γο ςτμμδχδΠωδ έ όωξχΰ Γ--Δ-Ρ- γο ρίχτωγο ςδ βσγρχό ηξγβώοξςμό χΰτ Γ--Δ-Ρ-γθθά δρίθδνγο άθθι είςι χΰτ ΗιμΰςΠΰτ γο ΰθΰζθέσώςγο μδδρξχτωΠγ ςδμξοάσξγ χΰτ Δ-Ζ-Η-Η-Γ- ζγξ γο ίωΰτο ρδσξςςόχδσιςτοάϊδξγ μδ χΰ γοχξζδΠμδοΰ χΰτ

- ΡγσγχισδΠχγξ ηδ χΰ ΰνϏμώσΰ

ζγξ ρσώχΰϊγοί μδ άθθγ ζσξχέσξγ ογ δρξθίβδχγξ ζγοδΠ

βξγ Ηξ

δτετοχέ ςχΰ Ηιμόςξΰ Οόμΰ

252gt131 ΣγβζΰϏςϊ ζγξ μδ

άθθγ ογ ργσγμίοδξ ςχΰ Ηιμόςξΰ-ΡΠςώ γρό χξ

θίνδξ

ζξοιχξζόχιχγηξγεδςξμόχιχγ γρΰζγθϏρχδ

χγξ χΰ ςωίηξΰ χϊ ζτλίσοιςϊ βξγ ωξθξάηδ γρΰθϏςδξ

δσβγκΰ

μίοώο χϊ Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςϊ ζγξ χΰτ ΗιμΰςΠΰτ- Ι ζτλίσ

οιςι ρξςχέ ςχξ δοχΰθί

χϊ χσόξζγ

τθΰρΰΠδξ χιο ρΰθξχξζέ χΰτ

μοιμΰοΠΰτ ρΰτ ξςΰρδηύοδξ χιο Δθθάηγ ζγξ γϊγοΠκδξ χΰτ ΅θ

θιοδ- ΐξ δσβγκόμδοΰξ ρσίρδξ δρξχίθΰτ

ογ γοχξςχγεΰϏμδ ςδ

γτχέ χιο ρΰθξχξζέ μγκξζά δοώχξζά ζγξ γρΰϊγςξςχξζά-

ΓΡΐ Χΐ ΒΣΓΪΔΞΐ ΧΤΡΐΤ ΧΙ Ρ-ΐ-Δ-ΐ-Χ-Γ-

Μργσάκ ζξοιχΰρΰξέςδώο

ρσΰδχΰξμάκδξ ι ΡΐΔ ΐΧΓ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 7

Γογρΰθύοχγ

χΰ ργ

σδθεόο ζγξ ίωΰοχγ

μξγ γρδξσΰδθάωξςχιδμρδξσΠγ γρό χι ςτμμδχΰωέ μΰτ ςχγ ζΰξοά γογσώχξίμγξ6 βξγχΠ ΰ ζάεδ ρΰθΠχϊ ηδο γογθγμλάοδξχιο δτεϏοι χΰτ βξγ χιο

ςιμδσξοέ χΰτ ζγχάςχγςι γθθά γοχξείχώ

γτχέορΰτ ρσίρδξ ογ δρώμξςχδΠ ΰ Πηξΰ

χιο σΠωοδξ ςχΰτ

ρΰθξχξζΰϏ χΰhellip ςϏςχιμγ

χιο laquoζγζΰϏσβγ ζΰξοώοΠγcedilζξ δβύ ηδο νίσώ ρΰτ γθθΰϏ8 Όθΰξ ΰξ άθθΰξ ίωΰτοχιο δτεϏοι ράοχγ ηιθγηέδζχό

γρό γτχόο- Ηδο δΠ

ογξ άσγβδ μίσΰ

χΰτ ρΰθξχξζΰϏ ςτςχέμγχΰ

ΰ ζάεδ

ρΰθΠχϊ8Βξγ χιο δτεϏοι ρΰτ σΠωοδξ

χύσγ ςχΰτ ρΰθξχξζΰϏ

γτ

χό ηδο ίωδξ ρσώχΠςχώ

χιο

γρόθτχι δτεϏοι8 Όχγο δρξςζδρχόχγο χΰ ρΰθξχξζό βσγϊδΠΰ ρΰξδ

έχγο ΰξ γργξχέ

ςδξ χΰτ ώ

ρΰθΠχι8 ΐςϊτΰ

ζγμρχξζί ζξοέςδξ

ίζγοδ ζγξ

θόβΰ υίθθξκδ ρΰτ όμώ

ηδογζΰτμρΰϏςδ χΰ βδοξζό ςϏοΰθΰ χϊ ΰμάηγ

δσβγςΠγ

χΰτ χΰ ςτθθΰβξζό ωύσΰ ηξγμΰοέ

χΰτ χΰ βδοξζό ςτμ

ϊίσΰο χΰτ χόρΰτ γθθά χιθϏςι ζάρΰξΰτ γχΰμξζΰϏ χΰτγξχέμγχΰ

χΰ ρύ

εγ ηύςδξ

θϏςι ςχιο γρΰζγχάςχγςιζάρΰξΰτ ργξηξΰϏ χΰτ έ χιθϏςι ζάρΰξΰτ ρσΰλθέμγχό

χΰτ μδ οόμξμΰ έ ‒ςτοέεώ

ργσάοΰμΰ χσόρΰhellipΟγ βδθά

έ ογ ζθγξ

δΠογξ

Χιο δτεϏοι βξγ όθγ χγ ηδξοά χΰτ χόρΰτ χιο ίωδξ ΰ ρΰθΠχϊ βξγ χξ δρξθΰβί

χΰτ

μδ χΰ δρΠρδηΰ χϊ ΡγξηδΠγ

χΰτ- Γτχό ηδο ργσγζγ

θΰϏςδ δρίμλγςι ηξγ μίςΰτρΰθξχξζΰϏ ύςχδ ογ τργωεδΠ ςχΰ ζΰξοώοξζό χξμΰθόβξΰ χϊΗΔΙ ζάχξ ρΰτ χΰ ηξζγξΰϏχγο8 Ογ γογϊίσώ δρΠςϊχιο δρίμλγςι ρΰθξχξζΰϏ βξγ

ογ ζάοδξ μξζσΰλξΰθΰβξζί

δνδχάςδξ8 Ογ είθδξ ίογ ωγσ

χΠ γρό χΰ ςωΰθδΠΰ ρΰτ έχγοτρΰωσίώςι χΰτ ςωΰθδΠΰτζγξ ογ γογϊίσδξ όοΰμγ ηιμΰχξζΰϏ ςτμλΰϏθΰτ βξγ ογράσδξ χΰ τρισδςξγζό ωγσχΠ8 Ύ ργΠσοΰοχγ

χΰ ογ λβάκδξ

ζγχΰςχάσξζΰ ογ ςΰτ ηύςδξ8 Γβγριχί ςτμρΰθΠχι Ύεδθδ

χΰ ζάεδ ηξδτετοχξζό

ςχίθδωΰ ςχγ μίχσγ ςΰτ βξγ

ογ δρξλάθδξ χξ

γοΰσεόηΰ

νδ ςζίυδξ

ζγξ ρσάνδξ

ςΰτ8

εγσσδΠ ζγξ ΰ ζγείογ

δΠογξ

δζχδθδςχξζό όσβγοΰ χϊ ργσγοΰμΠγ

χΰτ ζγεδοό

-

ΒξγχΠ ηδο γβώοΠςχιζδ ογ

δρξλθιεδΠ γνξΰθόβιςι ζγξτρδσγςρξκόςΰτο έ ίμδξοδ

γηξάϊΰσΰ ςχΰτ

γηξάϊΰ

σΰτ χϊ τρισδςΠγ

ςΰτ8Ηδο τρΰθόβξκδ

όχξ ζάρΰχδ

εγ γνξΰθΰβιεΰϏο όθΰξ ζγξ ΰγηξάϊΰσΰ

εγ λσδξ ράθξ χσό

ρΰ ογ δθξωεδΠ δού χΰ εϏμγεγ δΠςγξ δςϏ8 ΐ δζργξηδτχξζό βξγ ργσάηδξβμγ ίωδξ ογ

γνξΰθΰβιεδΠ γρό χΰ 3gt53---Ρΰξΰ

ωσιμάχξκδ χΰτ

δρΠ

ΰσζΰτ χύσγ τργθθέθΰτ

γοχΠ ογ χΰτ ζγχγββδΠθδξ8

Ύνδσδ ρΰξΰ

ίσξωοδ χι θά

ςρι βξγ ογ δρξρθδϏςδξ ςγοϊδθθό

- ΒξγχΠ ηδο χΰο ζγχέβ

βδξθδ8

Ρΰξΰ ίλγκδ χΰ laquoμράσμργcedil

χΰτ βξγ ογ ράσδξ χι είςδξχΰτ γσξςχΰϏωΰτ έ γτχΰϏ ρΰτδΠωδ άμδςι γοάβζι8Τρέσωγο ρσΰοΰμξΰϏωΰξτράθθιθΰξ χώο ρσΰοΰμξΰϏωώο ρΰτ δΠωγο γρΰηΰωί

ρΰθθγρθάςξδ χώο άθθώο

τργθθέθώο μδ χγ Πηξγ ρσΰςόοχγ βξγχΠ8Βξοόχγο τρδσχξμΰθΰβέςδξ

γβσΰχξζύο ρσΰφόοχώο βξγ ογδρώϊδθιεΰϏο γρό χΰο δρξςχσδϊόμδοΰ ΪΡΓ8Ηιθώοόχγο ρΰθθγρθάςξγςχσίμμγχγ ζγξ άθθδ

γοχΠ

άθθώο ζγθθξίσβδξδ βξγ Δτ

σώργφζί ρσξμΰηΰχέςδξ

8

Ηιθώοόχγο γβΰσί βδώσβξζύο μιωγοιμάχώο ςδ ωσόοΰ

λΰθξζό βξγ ρσξμΰηόχιςι8ΩσιςξμΰρΰξΰϏχγο ςχγ βδώσβξζά μιωγοέμγχγ ζγϏςξμΰείσμγοςϊ γοχΠ ζΠοιςϊ8Ηιθώοόχγο ρδσξςςόχδσγκώοχγοά βξγ μδβγθϏχδσιρσξμΰηόχιςι8 ΅ςχδθοδ

χξ ΰξζΰοΰμΠδ

ςΰτ

ςχΰ δνώχδσξζό8Ηέθώοδ

μδσΰζάμγχγ ςχΰο

γςϊγθξςχξζό ϊΰσίγ μόοΰχόςγ ύςχδ ογ ργΠσοδξ

χγ

ηύσγ ζγξ χγ δρξηόμγχγγοδσβΠγ

8

΅ζγοδ γχγςεγθΠδ

μδ χξ

ξγ

χσξζί δνδχάςδξ

ζγξ χγ ϊάσ

μγζγ8ΚιχΰϏςδ

γρΰηδΠνδξ

γρό

χΰτ δθδϏεδσΰτ

δργββδθ

μγχΠδ έ ρσΰςργεΰϏςδ

ογ

δρώϊδθιεδΠ8 Μδ χΰ ογ χΰτ

κιχά

γρόηδξνι ζγξ ογ ςΰτθίδξ6 ρθέσώςδ χΰ ΪΡΓ ογςΰτ ηύςώ- ΅ογ ηδο ζγχάθγλδ μι ηΠοΰοχά

ςΰτ γρόηδξ

νι6 Όχξ ηδο ςδ ςίλδχγξ βξγχΠ ρσύχΰο ςδ ζθίλδξ ζγξ ηδϏχδσΰο ςδ χτωόο ίθδβωΰ εγ δΠςγξζγξ ςτ χΰ εϏμγhellipΒξγχΠ έσεδ

ράθξ ςδ ςτογθ

θγβέ μδ γτχόο8 Ύνδσδ

όχξ δζθδβμίοΰξ ίζγ

ογο τρδσχξμΰθΰβέςδξ έ ςτ

ογθθγβί ζγξ χΰτ

νγογυέ

ϊξκδ8

Ύνδσδ όχξ δζθδβμίοΰξ ωάξ

ηδτγο χγ γτχξά χώο γηξάϊΰσώο τργθθέθώο γοχΠ ογχΰτ

χγ χσγλΰϏο έ ογ χγ ζό

λΰτο ζγξ ράθξ χΰτ νγογυέ

ϊξκδ8

Δού βούσξκδ όχξ ζάρΰξΰ

δΠογξ ηξζγςχξζά ζτοιβιμίοΰ

χΰο υέϊξκδ βξγ ογ ςδ ηξΰξζέ

ςδξ8 ίλγκδ χΰ θϏζΰ ογ ϊτθά

δξ χγ ρσόλγχγ8ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ

γο

εσύρΰτ ρΰτ ηδο ίοξώςγο

χι ϊχύωξγ χγ ζγειμδσξοά ρσΰλθέμγχγ χΰτ γρθΰϏθγΰϏ ζγξ δΠωγο μόοΰ βθύςςγζγξ όωξ γτχξά8Ηδο ίλθδρδ

ζΰμμγχξζΰϏ

θγςρΰθόβΰτ έ ργργβγ

θάζξγ ογ ηξγθγθΰϏο ρ-ω- μιρθισύοδχδ χγ οδσά δμδΠ

εγ χγ ζγχδλάςΰτμδ ζγξ όωξμόοΰ γτχά ηδο ζγχίλγξογογθθά γοίλγξογο ρΰθθγρθάςξγ ζγξ γτχΰΠ όχγο ίργξσογοχιο δνΰτςΠγ ζγξ χγζχΰρΰξΰϏςγο χγ μίθι χϊ ΰξζΰβδοδΠ

γ

χΰτ8 Ϊτςξζά χΰ οόμξμΰηδο δΠογξ ζγξ ζγχbdquo γοάβζι ηΠ

ζγξΰhellip

Ύ δζθδβμίογ μίθι ογ ργΠσοΰτο είςδξ

ργσάοΰμγ δού

ΰξ ίωΰοχδ άμδςι γοάβζι

γτχΰϏ χΰτ

ωγθδρΰϏ

ζγξ

σΰϏ ογ χσξβτσΠκΰτο μίωσξ

ζγξ ςχΰτ ζάηΰτ

γρΰσσξμ

μάχώο8 Ητςχτωύ

γτχΰϏ

ράθξ εγ υιϊΠςδξ γβγριχί

ςϏοχδζοδ γτχΰϏ ρΰτ ςΰτ

σΠωοΰτο χΰ ςχξβμξγΠΰ ωγμόβδθΰ ςΰτ ωχτρΰϏο χιο ρθάχιζγξ ςτβωσόοώ

ςδ hellip

Ϊτςξζά ‒βξγ ογ μι ργσδνιβιεύ τράσωΰτο ζγξ ΰξ γζίσγξΰξ γνξΰςίλγςχΰξ μι ζΰμμγχξζΰΠ ρΰτ ρθισύοΰτο χιοϏϊι ζγξ χΰ ζόςχΰ

γρό χΰτ

θγςρΰθόβΰτ ζγξ χγ ργργ

βγθάζξγ βξγχΠ ΰξ δρξχέηδξΰξηδο εγ γογθάλΰτο χιο δτεϏοι χΰτ

-

ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ ρΰθξ

χξζΰϏ ρΰτ ςδ δζμδχγθθδτ

όχγο βξγ ογ χγζχΰρΰξΰϏο χγζΰοχξοά χΰτ

ρσόςώργ ςδ

ρσΰοΰμξΰϏωδ είςδξ

8

ΔςϏ ηδο γργξχΰϏςδ ρθγςχά

ηξζγξΰθΰβιχξζά βξγ ογ ηξΰσΠςδξ

χΰτ

ηξζΰϏ

ςΰτ ςχΰ

ηιμόςξΰ έ ζάρΰτ γθθΰϏ έογ ράσδξ ρσόώσι ςϏοχγνι

έhellip8 Χύσγ βξγχΠ ωχτρά

χΰτ

ρΰθξχξζΰϏ ζγξ χΰ ηιμόςξΰ8

Ζάρΰξΰ ρΰτ ςδ ωσιςξμΰ

ρΰΠιςδ έ ςδ δνγράχιςδ έ ςδργσγρθάοιςδ βξγχΠ γζόμγχΰο γζΰθΰτεδΠ

8

Δάο ζάρΰξΰ ρΰθξχξζό

ςδ

δζμδχγθθδϏχιζδ ςδ ζΰσόξηδυδ ογ άζΰτβδ

ζγξ γτχόο

ρΰτ νίσδξ ζάχξ ργσγράοώ έογ δσδτοΰϏςδ

μδ χΰ laquoντσγ

ϊίοξΰcedil ςΰτ μτγθό- Όχγο ΰ ζ- ΒξγοοΠχςϊ χΰ 113γο ετμάμγξ ζγθά ίζγοδ ζάρΰξΰ εδχξζό λέμγ βξγ χιογογςτβζσόχιςι χΰτ γςϊγθξςχξζΰϏ δςϏ ρώ

γοχίησγ

ςδ8 ΰξ ςτοηξζγθξςχί

ςΰτ

ζγξ ςτ γρό ρΠςώ νδςιζύ

ςγχδ εϏδθθδhellip ΅λγκδ

χΰ ζόμμγ ράοώ γρό

χΰ ργξηΠ ςΰτ8

Γ

γογθάλΰτο χξ δτεϏοδ

ΰξ υιϊΰϊόσΰξ ρΰτ ρΠςχδυγορώ

ίωΰτο χξ

βούςδξ

γθθά

ςχιο ρσγβμγχξζόχιχγ ι οΰιμΰςϏοι χΰτ

δΠογξ μξζσΰϏ

ργξηξΰϏ όχξ ηιθγηέ laquoθδϊχάτράσωΰτοcedil ζγξ μγ

ίϊδσγο

μδ χιο υέϊΰ χΰτ ςχιο ζγ

χγςχσΰϊέ-Υιϊΰϊόσΰξ μδ γσσώςχιμίογ ζΰμμγχξζά ράει ηδορσΰύειςγο δρΠΰσζΰτ

ρΰ

θξχξζΰϏ8 Ηδο ίλθδρδ

ρώ

έχγο ρσξο μρΰτο ςχιο ρΰθξχξζέ ζγξ ρώ

ίβξογο μδχά8

ΓτχΰΠ ηδο έσεγο δν ΰτσγοΰϏ ΰϏχδ έχγο βγθγκΰγΠμγχΰξ-Χςγθγράχιςδ θΰξρόο χΰογσσώςχιμίοΰ ςΰτ ζΰμμγχξζό δβώξςμό χγ ςτμϊίσΰοχάςΰτ μξζσά έ μδβάθγ δζχό

γο ίωδξ ργσγξςεέςδξ

ζγξ

ζΰΠχγνδ ςχΰο ζγεσίρχι ογηδξ

laquoχξ

ρχγΠδξcedil βξγ χΰ ςιμδ

σξοό ζγχάοχιμγ χϊ ωύσγ

ζγξ μι ςχσίϊδξ χξ

δτεϏοδ

ςχΰ ρΰθξχξζό ςϏςχιμγ βξγχΠ ζγξ γτχό δςϏ χΰ ηιμξΰϏσ

βιςδ μδ χι ςτοδωέ γοΰωέςΰτ χι ςτοδσβγςΠγ ςΰτ ζγξ

χιο τρΰςχέσξνι χώο ςάρξώογρΰςχιμάχώο-Χξ ϊχγΠδξ όμώ

ΰ ρΰθΠχϊ

ρΰτ έχγο ράοχγ οόμξμΰ

γθθά γογβζγςχξζά ζΰθτμρΰϏςδ μίςγ ςχιο κΰϏβζθγχϊ ργσγοΰμΠγ

χώο άθθώο

ρσΰςργεύοχγ

ογ δρξλξύςδξ χΠμξγ ζγξ χύσγ ζγχγςχσάϊιζδ ζξ γτχό

ζγξ χγ ργξηξά

χΰτ8 Βξbdquo γτχό θίώ ηδο χγ ϊάβγμδ μγκΠhellipΗτςχτωύ

χγ θάει χξ

ργ

σγθέυδξ χΰτ

δβώξςμΰϏ

χξ ργσάθΰβδ

γργξχέςδξ

μδσξζύο χξ ρθέσώςγο ζγξ

χξ ρθισύοΰτο γζόμι ζγξ ΰξ

ίοχξμΰξ ζγξ χγ ργξηξά χΰτ-

Ηιμιχσγζάζϊ Βδύσβξΰ

Μγειμγχξζό

ΓοχξϊΠθξρρΰξ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 4

Γρό χΰο ςτοητγςμό laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil δζηόειζδ χΰ ργσγζάχώ ηδθχΠΰ χϏρΰτ6Μδ χξ

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςιμάοςδξ

ρΰτ δρξςτοάρχΰοχγξ ςχιο ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ

βξγχιο ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ ργσόχξ ςτμϊώοΰϏμδ ζγχbdquo γσωέο μδ χΰρσόβσγμμγ ζγχγυιϊΠςγμδ βξγχΠ εδώσέςγμδ χιο ρσόχγςι ώ

ίωδξ νίοι μι δογσμΰοξςμίοι ςχιο ρδσξϊδ

σδξγζέ μγ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ-Δμμίοΰτμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσ

εύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

Γρό χΰ βδβΰοό όχ ξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ζγχά ςδξσά ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτι Ωύσγ γοχξμδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςιχώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ χγ

ζΰξοΰχξζά ρθγΠςξγ ςχέσξνϊ ηδο ρίχτωγο ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςιζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏ μΰοχίθΰτ ζγξχϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

- ΡσΰχδΠ

οδχγξ ζγξ ράθξ γρό χιο ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ μδ μξγ όμΰξγηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ θΰβξζί

ςχΰωδϏςδξ

ργσώωιμί

οδ ζγξ ρσόχγςι ρσΰβσάμμγχΰ

ογ ςτοδωΠςΰτμδ ίώ

χΰ 11ςγο ογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξ όχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσ

βΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγ Ϗυι-ΔμδΠ

ζγχγβσάυγμδ χιο χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ

χιο ητςζΰθΠγ ρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχιχγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ

χϊ ςbdquo γτχέο χιογρόςχγςι γοάμδςγ ςχξ

γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγ

χξςμό χιο ϊΰλξςμίοι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώοζγΠσξώο γογηξγσεσώχξζύο ςχόωώο χιο ίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ ςχιο ρΰ

σδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

- ΧΰοΠςγμδ όχξ δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι θδρχΰμδσέ

ζγξ σδγθξςχξζέ ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγχϊ ρδσξϊδσδξγζέ

ΰξζΰοΰμΠγ

ςχΰ ίθθδξμμγ γοχγβώ

οξςχξζόχιχγ

ρΰτ ζγχγβσάϊδξ ζγξ όωξ μξγ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰβσάμμγχΰ

ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ

λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχιχγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊ οίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδ

σξόηΰτ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ

τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρόσΰτ

γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- ΟγδρξχϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδχιο γογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ- Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιοξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέδργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ

γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- ΟγωσιμγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογ θδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο

βϏσώ μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ

ηξγςϏοηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιο χγτχόχιχά μγ

-

Χΰτ Βξύσβΰτ ΡγτθΠηι χ- Οΰμάσωι Νάοεϊ δρξζδϊγθέ

χϊ Ρδσξϊδσδξγζέ

Γογβίοοιςϊ

ΐξ ωσιμγχΰηΰχξζΰΠ ρόσΰξχϊ Δ-Δ χώο χδςςάσώορσΰβσγμμγχξζύο ρδσξό

ηώο γρό χΰ 3gtgt4 ίώ

χΰ132 εδώσΰϏοχγο γρόχιο δθθιοξζέ ζΰξοώοΠγ ργοάζδξγ ώ

θϏςι βξγ ζάεδ

ρσόλθιμγ ζγξ ώ

ζγχγθτχξζέ ςτμλΰθέ ςχιο γοάρχτνι-- ΓοιςτωΰϏμδ όχξ δΠμγςχδ δηύ βξγ ογ δργογθάλΰτμδ χγ θάει χΰτ ργσδθεόοχΰ

ογ γογργσάβΰτμδ

ζγξ ογ οΰμξμΰρΰξέςΰτμδίογ νίοΰ ζδΠμδοΰρσόχγςιβξγ χιο δθθιοξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ ηΰβμγχξζό χώο δτσώργΠώο χδωοΰζσγχύο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13711- Γρό χΰ βδβΰοό

όχξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ ι Ωύσγ γοχξ

μδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςι χώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ ηδο ρίχτωγο

ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςι ζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏμΰοχίθΰτ ζγξ χϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

―όρώ

ζγξ χϊ Ρδ

σξϊίσδξά

μγ

- Γοάρχτνι ςχΰωδϏγμδ ώ

Ωύσγ ζγξ γοχbdquoγτχΰϏ λσξςζόμγςχδ ςδ ρΰσδΠγ τργοάρχτνϊ- Γτχό ΰϊδΠθδχγξ ςχιο ωώσΠ

ηξγρσγβμάχδτςι λδλξγςμίοι τξΰείχι

ςι χώο ϊΰσμγσξςμίοώο ζγξ ηΰβμγχξζύο ρσΰβσγμμάχώορΰτ μγ

ρθάςγσγο μδ χΰ ηίθδγσ χώο ρόσώο- Ζγξ δηύ

τράσωΰτο δτεϏοδ- Ι ηξάεδςι όθώο γτχύο χώο ρόσώο

ίβξοδ μδ ηΰμί ηξγηξζγςΠδ

θΰβξζί

ζγξ μΰοχίθγ γρΰ

νδοώμίογ γρό χιο ςτοΰθξζέ ρσγβμγχξζέ ΰξζΰοΰμΠγ μδγρΰχίθδςμγ ογ μιο ςτμλάθθΰτο ςχιο ηξόσεώςι ζγξ χιοδντβΠγοςι χϊ όρώ

ζγξ γρό χΰ γρΰχίθδςμγ ρσΰζϏρχδξ-

Μδ χΰ ργσγβώβξζό μΰοχίθΰ χϊ ωύσγ

ογ ίωδξ ζγχγσσδϏςδξ νδζξοά χύσγ μξγ όμΰξγ ηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ ςγοογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξόχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσβΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγϏυι- ΓργξχδΠχγξ ςτοΰθξζέ δργοδνίχγςι χΰτ ρσΰβσγμμγχξζύο ςχόωώο ρΰτ ογ θγμλάοΰτο τρόυι όωξ μόοΰοχΰτ

ςχόωΰτ

χΰτ laquoΔτσύρι 11cedil γθθά ζτσΠώ

χξ

δξ

ηξζί ζσΠςξμδ

ςτοεέζδ

χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

ύςχδ ΰξ ρόσΰξ ρΰτ εγ ηξγχδεΰϏο ογ ςτμλάθθΰτοςχιο ςτοΰθξζέ ΰξζΰοΰμξζέ γοάζγμυι- ΔμδΠ

ζγχγβσά

ϊΰτμδ όχξ τράσωδξ χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ ητςζΰθΠγρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχι

χγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ χϊ ςbdquo γτχέο γρόςχγςι γοάμδςγ

ςχξ γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγχξςμό χιο ϊΰλξςμί

οι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώο ζγΠσξώο ςχόωώο χιοίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ

ςχιο ρΰσδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

- Δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγ χϊΰξζΰοΰμΠγ

ζγξ όωξ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰ

βσάμμγχΰ ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχι

χγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊοίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ-

ΔμδΠ είθΰτμδ μξγ γοάρχτνι ωώσΠ

γρΰζθδξςμΰϏ

ζγξ

γςχΰωΠδ μδ γνξΰρΰΠιςι ζγξ χΰτ χδθδτχγΠΰτ δτσύ ρΰτ

ογ ΰηιβδΠ ςδ μξγ ΰξζΰοΰμΠγ μδ τυιθέ γργςωόθιςι ρΰτογ δρξχτβωάοδξ γογρχτνξγζέ ζΰξοώοξζέ ζγξ δηγϊξζέ ςτοΰωέ-Ϗμϊώογ μδ χι ςχσγχιβξζέ χϊ laquoΔτσύρϊ 11cedil ρσίρδξ ογ ρδχϏωΰτμδ γργςωόθιςι ξςωτσέ ΰξζΰοΰμΠγ δζργΠηδτςι δρίοητςι ςδ ίσδτογ μδΠώςι χϊ ϊχύωδξγ

γοχξμδχύρξςι χΰτ ϊγξοΰμίοΰτ χϊ ζθξμγχξζέ γθθγβέ

-

ΓτχΰΠ δΠογξ ΰξ ςχόωΰξ χϊ χσγχιβξζέ laquoΔτσύρι 11cedil-

ΐξ ςχόωΰξ χΰτ laquoΓΜΕ 11cedil ρΰξΰξ γζσξλύ

δΠογξ8 ΐξ ησάςδξ

ρΰτ ρσΰλθίρδξ βξγ ςωδηξγςμό ςχι ωώσΰχγνΠγ ςχι

ηξγωδΠσξςι χώο τηάχξοώο ρόσώο ςχι ηξγωδΠσξςι χώογρΰσσξμμάχώο ςχξ

γογοδύςξμδ

ριβί

δοίσβδξγ

δΠ

ογξ ςωδηξγςμΰΠ ρΰτ όωξ μόοΰ ζγξοΰχΰμΠγ ηδο γρΰχδθΰϏογθθά γοχξείχώ

μξγ γρό χγ Πηξγρΰτ ίρσδρδ έηι ογ δΠ

ωγο ΰθΰζθισώεδΠ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρό

σΰτ γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- Ογ δρξ

χϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδ χιογογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ-Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ ζΰξοώ

οξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιο ξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέ δργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο όωξ μό

οΰο μδ ησάςδξ τβξΰϏ

ζΰξοώοξζέ

γθθιθδββϏϊ γθθά ζγξ

μδ χιο ηιμξΰτσβΠγ είςδώο γργςωόθιςϊ- Ογ ρσΰάβδξ χιςτθθΰβξζέ δτεϏοι βξγ χιο ζγχγρΰθίμιςι χϊ ϊχύωδξγ

ζγξ χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ γρΰζθδξςμΰϏ ζγξ ογ τξΰεδχδΠ μίχσγβξγ χιο γοχξμδχύρξςι χώο δξηξζύο ςτοειζύο ζγξ χώοΰμάηώο ξηξγΠχδσΰτ ζξοηϏοΰτ μΰοΰβΰοδφζί

ΰξζΰβίοδξδ

ιθξζξώμίοΰξ άχΰμγ μδ γογρισΠδ μδξΰοόχιχγ άςχδβΰξ

ζθρ-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- Ογ ωσι

μγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογθδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο βϏσώ

μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ ηξγςϏο

ηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιοχγτχόχιχά χϊ-Ογ ίωδξ ώ

ςχγεδσό βούμΰογ χιο άσςι χώο γοξςΰχέ

χώο-Χγ ζϏσξγ ςτβζσξχξζά ρθδΰοδζχέμγχγ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ δΠογξ ι ρθδΰοδζχξζέ βδώβσγϊξζέ χϊείςι ςδ ςωίςι μδ χγ λγθζάοξγ ζγξ χιο Γογχΰθξζέ Δτσύρι χΰ ςχγτσΰησόμξ γογχΰθέ

ζγξ ηϏςϊ ι ηιμΰβσγϊξ

ζέ χϊ δξζόογ ι χδσάςχξγ γμμύηϊ γζχΰβσγμμέ χϊ ςχΰ ΓξβγΠΰ χγ οιςξά χϊ ΰξ δζχδοδΠ

ρδηξάηδ

μδ χΰο μδβγ

θϏχδσΰ τηάχξοΰ ρθΰϏχΰ ςχι Ωύσγ χΰ δνγξσδχξζό ϊτςξζό ρδσξλάθθΰο χϊ ι ρΰξζξθΠγ ηξγϊΰσΰρΰξέςδώο ζγξ δτζγξσξύο ρΰτ ργσΰτςξάκδξ ΰξ χΰτσξςχξζΰΠ ζγξ ρΰθξχξςμξζΰΠ ρόσΰξ ηξδεοΰϏ

δμλίθδξγ

ι χάςι δνδξηξζδτμίοϊ γβσΰ

χξζέ ργσγβώβέ

ζγξ δρξωδξσιμγχξζόχιχγ

χΰτ οχόρξΰτ

ητογμξζΰϏ ζγξ ι δζ χϊ βδξχοξάςδώ μδ άθθδ ωύσδ

χάςι

ςχιο δνώςχσίϊδξγ- Βξγ χιο γνξΰρΰΠιςι χώο ςτβζσξχξζύοχϊ ρθδΰοδζχιμάχώο ι Ρδσξϊίσδξγ εγ ρσίρδξ ογ δζμδχγθθδτχδΠ δτζγξσΠδ

όρώ

ΰξ δϊγσμΰβί

οίώο χδωοΰθΰβξ

ύο ι ηξδεοέ ζγξ ξηΠγ ι λγθζγοξζέ ζγξ γογχΰθξζΰδτσώ

ργφζέ κέχιςι βξγ χξ ρδσξϊδσδξγζί

μΰσϊί

χΰτσξςμΰϏ

ι γρδθδτείσώςι χώο γβΰσύο δοίσβδξγ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο- Μδ λάςι γτχά χγ ρθδΰοδζχέμγχγ ζγξ χξ

δτζγξσΠ

δ γθθά ζγξ χξ

ζγχδτεϏοςδξ

χϊ χσγχιβξζέ

βξγ χιο

Δτσύρι 11 λγςξζί ρσΰχδσγξόχιχδ

γοάρχτνϊ χϊ

Ρδσξϊίσδξγ

βξγ χι οίγ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ ρσίρδξογ ρσΰςηξΰσξςεΰϏο6ι δοΠςωτςι χϊ ΰξζΰοΰμξζέ

λάςϊ μδ χιο γοάηδξνι ζγξ

γοάρχτνι οίώο λξύςξμώο ζθάηώο μδ ησάςδξ δρξλΠώ

ςϊ ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ

ςχόωΰ χιο γοχξμδχύρξςι χϊ ςτσσΠζοώςϊ ζγξ χιο άμδςι γνξΰρΰΠιςι ζγξ δοητοάμώςι χϊ χΰρξζέ

ργσγβώβέ

ρσΰφόοχώο χιο ηιμξΰτσβΠγ οίώο ζγξ χιο δζμδχάθθδτςιχώο ράςϊ ϊϏςδώ

ρθΰτχΰργσγβώβξζύο ρόσώο-

ι ςχέσξνι χϊ γργςωόθιςϊ ζγξ ι ςτβζσάχιςι χΰτ οίΰτρθιετςμΰϏ ζγξ χώο ργσγβώβξζύο ιθξζξύο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ηδνξΰχέχώο χΰτ γοεσύρξοΰτ ητογμξζΰϏ χιοςχΰωδτμίοι ζγχάσχξςι ςδ είμγχγ χΰρξζέ

δρξωδξσιμγχξ

ζόχιχγ

μδ ίμϊγςι χξ τρισδςΠδ

ζγξ χγ χΰρξζά ρσΰφό

οχγ-ι γοχξμδχύρξςι χϊ μδξΰοδζχξζόχιχγ

χώο ΰσδξούο ρδ

σξΰωύο χϊ βδώβσγϊξζέ γρΰμόοώςϊ ζγξ οιςξώχξζό

χιχγ

ζγξ χώο ρσΰλθιμάχώο ςχξ μδχγϊΰσί

ςχιο ρσό

ςλγςι ςχιο δσβγςΠγ ςχιο τβδΠγ ςχξ γβΰσί

μδ ίμϊγ

ςι ςχξ τρΰηΰμί

ζγξ ςχξ

τρισδςΠδ

μδχγϊΰσύο ζγξ χιο

ρσΰςίθζτςι δρδοηϏςδώο ςτοηδηδμίοώο μδ χΰτ οχό

ρξΰτ ρόσΰτ

-

ι άσςι χώο δοηΰρδσξϊδσδξγζύο γοξςΰχέχώο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ρδσξΰωύο ωγμιθέ

ΰξζΰοΰμξζέ

γοάρχτνϊ-

ι δοΠςωτςι χϊ ωσέςϊ χώο χδωοΰθΰβξύο ρθισΰϊΰσξζέ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο μδ χιο λδθχΠώςι ηξζχϏώο ζγξ τρισδςξύο- Ι ρδσξϊίσδξγ ρσίρδξ ογ δΠογξ ίχΰξμι ογ τρΰηδωεδΠ χιο ηξγηξζχτώμίοι ζΰξοώοΠγ ζγξ ΰξζΰοΰμΠγ χΰτ μίθθΰοχΰ

-

Ι δντρισίχιςι χώο ρΰθξχύο ζΰοχά ςχΰο χόρΰ ζγχΰξζΠγ

χώο μδ δοηΰρδσξϊδσδξγζέ βσγϊδξΰζσγχξζέ γρΰζίοχσώςι-Ι γνξΰρΰΠιςι όθώο χώο ςτβζσξχξζύο ρθδΰοδζχιμάχώοι άμλθτοςι χώο μδξΰοδζχιμάχώο ζγξ ι δοΠςωτςι ράοχΰχδ ςχΰωδτμίογ χώο ρθδΰοδζχιμάχώο χϊ ρδσξϊίσδξγ

-

Ργσάθθιθγ δρξςιμγΠοδχγξ όχξ λγςξζέ είςι μγ

βξγ χιοΡΰθξχξζέ τοΰωέ

εγ ρσίρδξ ογ ργσγμδΠοδξ ι γσωέ όχξ

ΰξ Ρδσξϊίσδξδ μδ μόοξμγ βδώβσγϊξζά μδξΰοδζχέμγχγ εγ

ρσίρδξ ογ ίωΰτο ξηξγΠχδσι γοχξμδχύρξςι-Βξγ χΰ θόβΰ γτχό ρσΰχδΠοδχγξ ι δξηξζέ γογϊΰσά χϊ γοάβζϊ δοΠςωτςϊ χώο τρΰηΰμύο μδχγϊΰσύο χϊ Ρδσξϊίσδξγ

ζγξ ι δνίχγςι χϊ ητογχόχιχγ

ογ ωγσγζχισξςχΰϏο

ώ

laquoτρΰηΰμί ηξγλγθζγοξζέ

δμλίθδξγ

cedil μδ ςχόωΰ χιο

δοΠςωτςέ χΰτ γρό χΰ οίΰ δσβγθδΠΰ χϊ Δ-Δ- laquoΗξγςτοηί

ΰοχγ

χιο Δτσύριcedil B`mmdbtnmi Dur`pd Jcbnlnty BDJ-Μδ χξ

βδοξζί

γτχί

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςι

μάοςδξ εδώσΰϏμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσεύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

τμϊώοΰϏμδ μδ χΰ ρσόβσγμμγ ζγχ γσωέο ηδο χΰ τρδσυιϊΠκΰτμδ βξγχΠ χΰ εδώσΰϏμδ νίοΰ μι δογσμΰοξςμίοΰςχιο ρδσξϊδσδξγζέ μγ

ρσγβμγχξζόχιχγ--

Βξύσβΰ

ΡγτθΠηϊ

laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil

ΐξ θόβΰξ ρΰτ ζγχγυιϊΠςγμδ

χιο ζΰξοόχτρι ρσόχγςι

χϊ Ρδσξϊίσδξγ ΓΜ Ε

Ι ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ βξγ χιο ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

ΪΓΞΣΞΖΙ ΓΡΐΥΙΔΟΙΜΔΣήΙ

ΔΞΗΙΔήΟ

γρό ΓΡΔΜΡΔ ΪΓ

ΞΣ Ξ Ζ Ι Ζ ΐ

Μ

ΐ

Ϊ

Γ Ξ Σ

Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ ΐ Ϊ

Γ Ξ Σ Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ

ΐ

ιμγοχξζά στργοχξζά ϊΰσχΠγ ζτσΠώ

γρό χιΛΰτθβγσΠγ γθθά ζγξ γρό χι ωύσγ μγ

δξςίσ

ωΰοχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρδξθύοχγ

χΰ ΰξ

ζΰςϏςχιμγ ζγξ ηιμξΰτσβύοχγ

δρξζΠοητοδ ςτοεέ

ζδ βξγ χι λξΰρΰξζξθόχιχγ γθθά ζγξ βξγ χιο Πηξγ χι

λξώςξμόχιχγ χΰτ ρΰχγμΰϏ-Χΰ είμγ ίωδξ ϊχάςδξ μίωσξ χι Λΰτθέ ίρδξχγ γρό δσύχιςι χΰτ λΰτθδτχέ οΰμΰϏ Ησάμγ

Ηιμέχσι ΖτσξγκΠηι ΰ

ΰρΰΠΰ κιχΰϏςδ γργοχέςδξ

γρό χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Ρδσξλάθ

θΰοχΰ Δοίσβδξγ

ζγξ Ζθξμγχξζέ

Γθθγβέ

βξγ χΰ γο τϊΠ

ςχγοχγξ ςωδχξζί μδθίχδ

βξγ χι σϏργοςι ζγξ χι μόθτοςι

χΰτ Οίςχΰτ ζγξ γο ςδ δρΠρδηΰ ηξγζσγχξζέ ςτοδσβγςΠ

γ

τράσωδξ ζΰξοό ρθγΠςξΰ ησάςϊ μδ χι ΛΰτθβγσΠγ- Γργοχύοχγ

ΰ γογρθισώχέ

τρΰτσβό

χγϏσΰ

Ζγθγ

ϊάχϊ δΠωδ ηιθύςδξ ρώ

+δζχξμάχγξ όχξ ΰξ τρδσλάςδξ

ςχγ όσξγ ΰϊδΠθΰοχγξ ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχγ δξςγβόμδογ ϊΰσχΠγ γρό χι ΛΰτθβγσΠγ+ γθθά +γο ζγξ ίωΰτο κιχιεδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ρθδτσά ςχΰ ρθγΠςξΰ ηξγζσγχξζέ

ςτμϊώοΠγ

ρθισΰϊΰσΠδ βξγ χξ

στρΰβόοδ

ησγςχισξ

όχιχδ ρΰτ γογρχϏςςΰοχγξ ςχξ

ηξγςτοΰσξγζί

θδζάοδ

γρΰσσΰέ ηδο ίωΰτο γζόμγ γρΰςχγθδΠ ςωδχξζά ςχΰξ

ωδΠγ+-Χΰ ρσόλθιμγ λίλγξγ ίωδξ γογζϏυδξ ζγξ άθθδ

ωσΰοξί

ςχιο ρδσξΰωέ όμώ

δξηξζά ϊίχΰ ΰξ ρδσξΰσξςμίοδ

ΰξ

ζΰοΰμξζί ητογχόχιχδ

χϊ χΰρξζέ

γτχΰηξΰΠζιςϊ ζγεξ

ςχΰϏο γοίϊξζχΰ χΰο ζγεγσξςμό χΰτ ρΰχγμΰϏ- Γρό χιο ρθδτσά χΰτ ΰ Ϊΰσίγ

ΗξγωδΠσξςϊ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ γρίςχδξθδ ρσόςϊγχγ δρξςχΰθέ ρσΰ χι ΗξδϏ

ετοςι Τηάχώο Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ

Εσάζϊ δοι

μδσύοΰοχγ

βξγ χΰ ςΰλγσό ρσόλθιμγ ρΰτ ηιμξΰτσβδΠχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρό χι ςτβζίοχσώςι μδβάθώορΰςΰχέχώο γρΰσσξμμάχώο- Χΰ ςτβζδζσξμίοΰ χμέμγ χΰτΟίςχΰτ μάθξςχγ λσΠςζδχγξ ςχι κύοι Β7 laquoΡδσξΰωέ δξηξζέ ηξγωδΠσξςϊ ρΰχγμΰϏ Οίςχΰτcedil χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ

ΰσΰςδξσά

Σΰηόρϊ-Μξθύοχγ

ςχΰ ΓΡΔΜΡΔ ΰ γοχξρσόδησΰ

χΰτ Ϊΰσίγ Ηξ

γωδΠσξςϊ ηγςΰθόβΰ χγϏσΰ

Ζδωγβξόβθΰτ δνέβιςδ

όχξ χΰ ϊγξοόμδοΰ δΠογξ ξηξγΠχδσγ ίοχΰοΰ χιο άοΰξνι ρΰτϊΰτςζύοΰτο χγ οδσά γρό χΰ θξύςξμΰ χώο ράβώο ςτμργσγςϏσΰοχγ

όχξ λσΠςζδχγξ ςχξ

όωεδ

-

laquoΗξγρξςχύοΰτμδ χόχδ όχξ ΰ μδβγθϏχδσΰ όβζΰ

χώο

γρΰσσξμμάχώο δΠογξ γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγ γϊΰϏ ϊίσΰτο λΰτθβγσξζί

δχξζίχδ

cedil θίδξ ΰ ζ- Ζδωγβξόβθΰτ-

Ίθθώςχδ ζγχά χιο τθΰρΰΠιςι χώο ζγειζόοχώο δρόρχδτςϊ ϊϏθγνϊ χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ χΰ ρσΰςώρξ

ζό χΰτ Ϊΰσίγ ίωδξ ϊώχΰβσγϊΠςδξ ζγξ ζγχγβσάυδξ ρΰθθί

ϊΰσί ςζΰτρΠηξγ ζγχά μέζΰ

χϊ όωεϊ χΰτ Οίςχΰτ χγ

ΰρΰΠγ δΠογξ λΰτθβγσξζέ ρσΰίθδτςϊ ζγξ ςδ ςτβζδζσξ

μίοδ είςδξ

μγκδϏΰοχγξ ςδ μδβάθδ

ρΰςόχιχδ

ζγξ ηι

μξΰτσβΰϏο ρσΰλθέμγχγ ρδσξλγθθΰοχξζά ζγξ γξςειχξζά-Ζγεύ

ΰ Ϊΰσίγ

ηδΠωοδξ ξηξγΠχδσΰ δοηξγϊίσΰο βξγ χιο

ρΰξόχιχγ χώο τηάχώο χΰτ ςτοόθΰτ χϊ θδζάοϊ γρΰσσΰέ

χΰτ Οίςχΰτ γθθά ζγξ ςχΰ ρθγΠςξΰ χώο γσμΰηξΰχέ

χώο χΰτ ρσόζδξχγξ χΰ ρσΰςδωί ηξάςχιμγ ογ νδζξοέςδξ

ρσόβσγμμγ ργσγζΰθΰϏειςϊ τηάχώο μίςώ μίχσιςϊϊτςξζΰωιμξζύο ργσγμίχσώο ζγξ ωσέςϊ ςτβζδζσξμίοώογοχξησγςχισΠώοcedil δρξςιμγΠοδχγξ ςχιο δρξςχΰθέ χΰτ Ϊΰσίγ-ΧΰοΠκδχγξ ργσάθθιθγ όχξ ι ςτβζίοχσώςι μδβάθΰτόβζΰτ γρΰσσξμμάχώο ρίσγ γρό χξ

ρδσξλγθθΰοχξζί

δρξρχύςδξ ςδ μγζσΰςζΰρξζό ζγξ μξζσΰςζΰρξζό δρΠρδηΰ ίωδξ ζγξ δρξρχύςδξ

θδξχΰτσβξζί

ζγξ γξςειχξζί

ζγξ

ςχΰτ γοεσύρΰτ

ρΰτ ηξγμίοΰτο ζγξ ησγςχισξΰρΰξΰϏ

οχγξ ςχιο ρδσξΰωέ έ γρΰχδθΰϏο δρξςζίρχδ χϊ-

laquoΖσΠοΰτμδ δρξχγζχξζέ γοάβζι χι θέυι όθώο χώο ρσΰλθδρόμδοώο μίχσώο γοχξμδχύρξςϊ γτχΰϏ χΰτ ςΰλγσΰϏρσΰλθέμγχΰ

σϏργοςϊ ξηξγξχίσώ

δϊόςΰο ρσόζδξχγξ

ζγξ βξγ σϏργοςι ρσΰδσωόμδοι γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγζγξ κιχΰϏμδ ογ ςτμλάθδχδ ςχιο δρΠθτςέ χΰτcedilζγχγθέβδξι δρξςχΰθέ ρσΰ

χι ΗξδϏετοςι Τηάχώο-

Χΰ Δεοξζό Ράσζΰ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ ρδσξθγμλάοδξ χΰζδοχσξζό ζγξ ητχξζό χμέμγ χΰτ ΰσδξοΰϏ ςτβζσΰχέμγχΰ

χϊ Δθθιοξζέ Σΰηόρϊ γρΰχδθύοχγ

ϊτςξζό ςϏοΰσΰ

μδχγνϏ Δθθάηγ

ζγξ ΛΰτθβγσΠγ

- Ι ΰσΰςδξσά χϊ Σΰηόρϊ μΰξσάκδχγξ μδχγνϏ χώο ηϏΰ ωώσύο ζγχγθγμλάοΰοχγ

ςτοΰθξζά ρδσΠρΰτ 3gt-111 χδχσγβώοξζά ωξθξόμδχσγ-

Χΰ 5$ χϊ ςτοΰθξζέ ίζχγςϊ χϊ Σΰηόρϊ γοέζδξ ςχι

ΛΰτθβγσΠγ ζγξ χΰ 35$ λσΠςζδχγξ ςχιο Δθθάηγ-Χΰ Ράσζΰ ζγχγθγμλάοδξ ίζχγςι 3-923-341 ςχσίμμγχγμδ λόσδξγ όσξγ χγ δθθιοΰλΰτθβγσξζά ςϏοΰσγ γρό χιορδσξΰωέ χΰτ Ζ- ΟδτσΰζΰρΠΰτ Ησάμγ

ίώ

χιο ρδσξΰωέ

χΰτ ΗιμγσΠΰτ Νάοεϊ ζγξ οόχξγ όσξγ χξ λΰσδξγογχΰθξζί

ρθγβξί

χΰτ ΪγθγζσΰϏ όσΰτ

ζγξ χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ-

Ρδσξςςόχδσΰξ γρό 11-111 ωσέςχδ

χΰτ

Jcbdk``h εγ θάλΰτο 34 ηΰθάσξγ ίζγςχΰ

ώ

γρΰκιμΠώςι βξγ χι ωσέςι ρσΰςώρξζύο ηδηΰμίοώο χΰτ

ςδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ

ρΰτ ρσΰί

λγθθδ ι τρισδςΠγ- χΰ ρθγΠςξΰ δνώηξζγςχξζέ

ςτμϊώοΠγ

χΰ Jcbdk``h εγ ζγχγλάθθδξ ςτοΰθξζά 1

δζγχ- ηΰθάσξγ γρό χγ ΰρΰΠγ ίογ μίσΰ

εγ ζγχγλθιεδΠ ςδ ΰσβγούςδξ

βξγ χιο ρσΰςχγςΠγ χϊ ξηξώχξζό

χιχγ

-Ι τρόεδςι γϊΰσά χΰ ηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγRp`ms`rdg Rt`rnds χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰίλγθθδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ ςχγ μίθι χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ ηξζχϏΰτ- Ζάεδ χί

χΰξγ ηξγϊέμξςι ρδσξθάμλγοδ χΰ όοΰμγ ζγξ χι ϊώχΰβσγϊΠγ δοό ϊΠθΰτ χΰτ ωσέςχι μγκΠ μδ χι ηξγλδλγΠώςι όχξ

ΰ ϊΠθΰ γτχό

δΠωδ ζάοδξ laquoLnhdcedil ςχΰ ρσΰφόο χΰτ ηξγϊι

μξκόμδοΰτ-Ρίοχδ ωσέςχδ

χΰτ Jcbdk``h γοάμδςά χΰτ

ηϏΰ γοέθξ

ζΰξ ζγχίεδςγο ΰμγηξζέ γβώβέ ζγχά χΰτ Jcbdk``h ηξγμγσχτσόμδοΰξ όχξ χγ ρσΰςώρξζά χΰτ

ηδηΰμίογ ωσιςξ

μΰρΰξέειζγο ωώσΠ ΰξ Πηξΰξ ογ ηύςΰτο χι ςτβζγχάεδςέ

χΰτ έ ογ θάλΰτο γμΰξλέ-

Μίωσξ χΰ 133 ρΰτ ζγχγχίειζδ ι δο θόβώ γβώβέ ςχΰηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγ δΠωγο ωσιςξμΰρΰξιεδΠ ςχΰξωδΠγρδσΠρΰτ 341 δζγχΰμμτσΠώο ωσιςχύο- ΓρΰκιμΠώςι εγθάλΰτο όμώ

μόοΰ όςΰξ ωσέςχδ

δΠωγο γργοχέςδξ ςδ δξ

ηΰρΰΠιςι ρΰτ ίθγλγο γρό χΰ Jcbdk``h ϊίχΰ-

Ι δνώηξζγςχξζέ ςτμϊώοΠγ χιο ΰρΰΠγ δοίζσξοδ γμδσξζγοξζό ρδσξϊδσδξγζό ηξζγςχέσξΰ γργξχδΠ γρό χΰ Jcbdk``hογ γθθάνδξ χι θδβόμδοι laquoηέθώςι ηξζγξώμάχώοcedil ύςχδογ ηΠοδξ ςχγ μίθι χΰτ ρδσξςςόχδσδ

θδρχΰμίσδξδ

βξγ χΰ

ρύ

ωσιςξμΰρΰξΰϏοχγξ χγ ηδηΰμίογ χΰτ-

ΐ ηξζγςχέ ΣΠχςγσοχ Πμρΰσβζ γογβούσξςδ όχξ ι γρΰκι

μΠώςι δΠογξ μάθθΰο μξζσέ ρσόςεδςδ όμώ

όχξ ηδο τράσ

ωΰτο γρΰηδΠνδξ όχξ χΰ Jcbdk``h laquoγογμϊξςλέχιχγ ργσίλι χΰ οόμΰcedil- Ηέθώςδ δρΠςϊ όχξ ΰξ δοάβΰοχδ

ηδο γρί

ηδξνγο όχξ τρίςχιςγο ΰρΰξγηέρΰχδ λθάλι-Τράσωΰτο ώςχόςΰ γζόμγ 9-111 ωσέςχδ

ρΰτ ηδο ηί

ωειζγο χι ςτμλξλγςχξζέ ςτμϊώοΠγ ζγξ μρΰσΰϏο ογ ζξοιεΰϏο ζγχά χΰτ Jcbdk``h γοδνάσχιχγ-

Χΰ Cmgr`ng χϊ I``ild χΰ ζτσΠγσωΰ θδξχΰτσβξζόςϏςχιμγ βξγ ζξοιχά χιθίϊώογ δΠογξ μγζσάο ΰοΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

βξγ δρξείςδξ

laquoζγζόλΰτ

θΰτ θΰβξςμξζΰϏcedil oclwcrd ζτσΠώ

δρδξηέ ρΰθθΰΠ ωσέςχδ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ ωσιςξμΰρΰξΰϏο ργθγξό

χδσδ δζηόςδξ

γτχΰϏ γογϊίσδχγξ ςδ μδθίχι ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ χΰ γμδσξζγοξζό τρΰτσβδΠΰ Δςώχδσξζέ

Γςϊάθδξγ

ςδ ςτοδσβγςΠγ μδ χΰ JKN-Χΰ Cmgr`ng γρΰχίθδςδ ςχόωΰ ςχΰ 9gt χΰξ

δζγχό χώο ρδ

σξρχύςδώο δζ χΰτ ςτοόθΰτ χώο oclwcrd γρδξθύο χΰ13 μδ χγ βσγρχά μιοϏμγχγ ογ γοχξρσΰςώρδϏΰτο χΰέμξςτ χώο ζγζόλΰτθώο δϊγσμΰβύο γογϊίσδχγξ ςχι μδθίχι-Ι I``ild ηδο γοχγρΰζσΠειζδ ςχξ

δζζθέςδξ

χΰτ ρσγ

ζχΰσδΠΰτ Σόξχδσ βξγ ςωΰθξγςμό δρΠ χΰτ είμγχΰ

- τ

βζσξχξζά ρδσΠρΰτ χΰ 3gt χΰξ δζγχό χώο oclwcrd δρξεί

ςδώο δΠωδ ςχόωΰ χΰ Ryokncm χϊ M`hnc ζγξ θξβόχδσΰ γρό3 χΰξ

δζγχό χΰ nR χϊ Cppld χγ Ynmg`ws χϊ Onbr`s`jt

ζγξ χΰ θδξχΰτσβξζό χϊ Klcbhkdrry-Χΰ Cmgr`ng ςτοδωΠκδξ ογ γρΰχδθδΠ χΰο laquoρσώχγσωξζό ςχόωΰ βξγ δρξείςδξ

oclwcrd δνγξχΠγ

χϊ γτνιμίοϊ κέχι

ςϊ ζγξ χϊ γσωξχδζχΰοξζέ γοΰξωχΰϏ ζύηξζγcedil γογϊίσδ

χγξ ςχι μδθίχι ι ΰρΰΠγ γρδτετοόχγο ςχΰ ρσΰςώρξζόχϊ γςχτοΰμΠγ

χϊ ρτσΰςλδςχξζέ

χώο οΰςΰζΰμδΠώο

ζγξ χώο τρισδςξύο γςϊγθδΠγ

-

Χΰ Cmgr`ng γρΰχδθδΠ χΰο οΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

ζΰτρΠηξγ στργΠοΰτο χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ

Χγ lnhd ςχΰ Jcbdk``h

ζόςχξςγο 1 δζγχ- ηΰθάσξγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 716

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 9

χιο ΧςξμρΠηγ

χ ι

Δ ο ι μ ί σ ώ ς ι

ΐ ΧςξμρΠηγ

Δρξςχΰθέ γρδϏετοδ ρσΰ

χΰο Ρσόδησΰ

ζγξ ΗξδτεϏοΰοχγ Ϗμλΰτθΰ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ Γ-Δ- Ργσγςζδτά γλλγΑηι ΰρσύιο Γοχξρδσξϊδσδξάσωϊ ΡΰθξχξςμΰϏ ζγξΧΰτσξςμΰϏ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

Γογχΰθξζέ

Μγ

ζδηΰοΠγ

ζγξ Εσάζϊ ζγξ οτο Ρδσξϊδσδξγζό

Ϗμλΰτθΰ

Ζγλάθγ

Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

μδ γϊΰσμέ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ζγξ όρώ

χΰο

ωγσγζχισΠκδξ ρσΰλθιμγχξζό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ρΰτ ηξίσωΰοχγξ γρό

χξ Ρδσξϊδσδξγζί

Δοόχιχδ

Ζγλάθγ

Νάο

εϊ ζγξ Σΰηόρϊ- Χγτχόωσΰογ ςχι ςτβζδζσξμίοι δρξςχΰθέ χΰτ ΰ Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

δζϊσάκδξ χιο γβγοάζχιςέ χΰτ βξγ χΰ είμγγτχό ζγξ γογθτχξζά χΰ ρδσξδωόμδοΰ χϊ δρξςχΰθέ

χΰτ ίωδξ ώ

δνέ

6

laquoΔΠμγξ γρό χΰτ ςτωοΰϏ

ωσέςχδ

χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ητςχτωύ

ηξγρξςχύοώ όχξ ΰξ ργσδωόμδοδτρισδςΠδ

ςχΰο ςτβζδζσξμίοΰ ησόμΰ τρΰλγεμΠ

κΰοχγξ δΠογξ γργσάηδζχδ ίώ

δρξζΠοητοδ

-

χΰ χμέμγ χΰτ ησόμΰτ ρΰτ ηξίσωδχγξ γρό χξ Ρ-Δ-

Ζγλάθγ Νάοεϊ Σΰηόρϊ ΰ ϊώχξςμό

δΠογξ μΰ

οΠμώ

ρσΰλθιμγχξζό- δ ζϏσξγ ςιμδΠγ χΰτ ησό

μΰτ χγ ϊώχξςχξζά ηδο θδξχΰτσβΰϏο-ΔΠογξ γηξγοόιχΰ ςδ δξςόηΰτ

χΰϏοδθ βίϊτσδ

δνόηΰτ έ δξςόηΰτ

ογ μιο τράσωδξ ϊώχξςμό

-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ χΰ ΰηόςχσώμγ ογ ίωδξ τρΰςχδΠ δηύ ζγξ ζγξσό ζγεΠκιςι Γ- ΅νΰηΰ

οίΰ θξμάοξ Ζγλάθγ

laquoΪΠθξρρΰ

cedil ζγ

χδϏετοςι ρσΰ Νάοει-

Λ- ΅νΰηΰ χΰϏοδθ Ο- Ζγσλάθϊ ζγχδϏετοςι ρσΰ

Νάοει-Β- Ζόμλΰ ΓβΠΰτ Πθγ Ζγλάθγ-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ όθδ ΰξ ρθισΰϊΰσξγζί

ρξογζΠ

ηδ ογ δΠογξ --βδμάχδ

βζσάϊξχξ ζγξ ςτοεέμγχγ ζά

ρΰξδ ηδ γρό γτχί

χγ ωόσχγ ζγξ ι -- ρτζοέ λθά

ςχιςι ρΰτ τράσωδξ χξ ίωδξ ζσϏυδξ χδθδΠώ

--

Χγ ωόσχγ ηδ ςχγ ρσγοέ χΰτ ησόμΰτ ςδ θΠβΰ εγϊχάςΰτο ςχι --ζϏσξγ ΰηό-Ι ΔβογχΠγ ρΰτ εγ ίρσδρδ ογ γρΰχδθδΠ ηξγϊέμξςιβξγ χΰο χόρΰ μγ

χδΠοδξ ογ μδχγχσγρδΠ ςδ -- ησό

μΰ μδ ρΰθθγρθά ρσΰλθέμγχγ-Ζ- Ρσόδησδΐξ ρΰθΠχδ

γτχέ

χϊ ρδσξΰωέ

γθθά ζγξ ΰξ ωξθξά

ηδ ηξδσωόμδοΰξ ΅θθιοδ

ζγξ νίοΰξ γρό χιο Ρδ

σξϊίσδξγ Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ ζγξ Εσάζϊ γνΠ

κΰτο ζγθϏχδσϊ γοχξμδχύρξςϊ ςχΰο ησόμΰ γτχόβξγ χΰο ΰρΰΠΰ ζγχγλάθθΰτο ηξόηξγ βξγ μιηδοξζί

ώ

άεθξδ ργσδωόμδοδ

τρισδςΠδ-

ΡξςχδϏώ όχξ ζγχγθγλγΠοδχγξ χιο γβγοάζχιςι μΰτ δζϊσάκΰοχγ

ζγξ χγ ςτογξςεέμγχγ χώο ςτμρΰ

θξχύο μΰτ-

Ρδσξμίοΰτμδ άμδςι δρΠθτςι χώο ρσΰλθιμάχώο ρΰτ δοηδξζχξζά ίωώ ρσΰγογϊίσδξ όρώ

ζγξ ζγθϏχδσδ

τρισδςΠδ

ςχΰο ησόμΰ γτχό ρΰτ ΰξ ρΰθΠ

χδ ρθέσώςγο ζγξ ρθισύοΰτο γησάcedil-

δ ςτοίωδξγ ρδσξρχύςδώο δνγράχιςϊΔθθέοώο δνγβώβίώο ζγχά χΰ χδθδτχγΠΰωσΰοξζό ηξάςχιμγ ρΰτ ίωΰτο ρδσξίθ

εδξ δο βούςι χΰτ ΒσγϊδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξΔμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ

Δθθάηΰ

ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ γθθά ζγξ ρδσξρχύςδξ

γρόρδξσγ

δνγράχιςϊ ρΰτ ίωΰτο

γογϊδσεδΠ ΰξ γσμόηξΰξ μδ ηδθχΠΰ χϏρΰτ χΰΰρΰΠΰ δνίηώςγο είθΰτο ογ δρξςχέςΰτο χιορσΰςΰωέ ςγ

ςωδχξζύ

ρσΰζδξμίοΰτ ογ δοι

μδσύςδχδ χγ μίθι ςγ

ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξΰϏο

δνγβώβί ζτσΠώ

οώρύο γβσΰχξζύο ρσΰφ

όοχώο ζγξ χσΰϊΠμώο ςχιο ΣΰτμγοΠγ- Ι ςτοέεϊ ρσγζχξζέ ρΰτ ργσγχισδΠχγξ ςχξ

γοώ

χίσώ ρδσξρχύςδξ ργσΰτςξάκδξ ςτοέεώ

χγ

ργσγζάχώ ζΰξοά ςχΰξωδΠγ ωώσΠ ογ γρΰζθδΠ

ΰοχγξ άθθδ ρσγζχξζί

ζγξ γογθτχξζά γρό χΰ

ΒσγϊδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξ Δμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ ωύσγ

μγ

ςχΰ Λΰτ

ζΰτσίςχξ ίβξογο βοώςχά χγ δνέ

6 ζγχόρξο ςτμϊώοΠγ

σΰτμγοξζέ

δξςγβώβξζέ

δχγξσδΠγ

χιο ΰρΰΠγ δοηίωδχγξ ογ δζρσΰςώρδΠ ζγξ ΅θθιογ

μδ δθθιοξζέ δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠχγξ ργσγββδθΠγ μδ ςτμϊώοΠγ ρσΰρθισώμέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ

ρσξο χι ϊόσχώςι-

ςχι ςτοίωδξγ ΰ δξςγβώβίγ

δρξζγθΰϏμδοΰ

ίζχγζχδ γοάβζδ

χϊ γβΰσά

έ γοάβζι άμδςϊ

ργσάηΰςϊ χΰτ ρσΰφόοχΰ έ γζόμι δρξετμΠγ

γρΰϊτβέ ζγετςχίσιςϊ χΰτ ϊΰσχΠΰτ ςχγ ςϏοΰ

σγ δο όυδξ γλλγχΰζϏσξγζΰτ γρΰςχίθθδξ μίςώϊγν ρθγςχό γρΰηδξζχξζό χσγρδκξζέ

δοχΰθέ

RYNJW ςτοέεώ

Ρίμρχι έ Ργσγςζδτέ

δο ςτοδωδΠγ ρξίκδξ βξγ άμδςι ϊόσχώςι χΰτδμρΰσδϏμγχΰ

ςτοέεώ

Ργσγςζδτέ γρόβδτμγ

ρσΰχΰϏ δρξλδλγξώεδΠ χΰ ίμλγςμγ χΰτ ωσιμγχξζΰϏρΰςΰϏ ςχΰο χσγρδκξζό θΰβγσξγςμό χϊ δθθιοξζέ

δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

- Ι μδχγϊΰσά ςχξ

ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

βΠοδχγξ ςτοέεώ

μδ μδχγϊΰσξζό μίςΰ

ρΰτ ίωδξ δρξθίνδξ ΰ δξςγβώβίγ

ςτωοά ςχξ ρδσξ

ρχύςδξ γτχί

χΰ

ϊΰσχΠΰ ηδο ϊχάοδξςχι ΣΰτμγοΠγ μδχΰο γσωξζό μδχγϊΰσίγ ΰ ΰρΰΠΰ

τρΰ

βσάϊδξ ζγξ χΰ BO[γθθά δοηδωΰμίοώ

ογ μδχγϊΰσχύοδχγξ ςδ ζάρΰξΰ ςιμδΠΰ χϊ ηξγησΰ

μέ- τοδρύ

ηδο

ργσγηΠηδχγξ ζγοΰοξζά ςχΰο γσωξζό ργσγθέρχι ζγξ ηδο τράσωΰτορθέσι ργσγςχγχξζά ργσάηΰςϊ ργσγθγλέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ τρΰβδβσγμμίοΰ ςϊσγβξςμί

οΰ BO[-ΔρξςιμγΠοΰτμδ γζόμι όχξ ςδ γσζδχί

ρδσξρχύ

ςδξ ΰξ ϊδσόμδοδ

ώ

γβΰσάςχσξδ

σΰτμγοξζί

δχγξσδΠδ ηδο τϊΠςχγοχγξ έ ργσΰτςξάκΰτο γςγ

ϊέ ςχΰξωδΠγ- ΕδώσΰϏμδ θΰξρόο γργσγΠχιχΰ ώ

ρσύχΰ λέμγ ςϏογυϊ ςτμϊώοΠγ

ΰξ ΅θθιοδ

δνγβώβδΠ ογ δθίβωΰτο χγ ςχΰξωδΠγ χϊ δχγξσδΠ

γ

μίςώ χΰτ ΖΰξοΰχξζΰϏ ιθδζχσΰοξζΰϏ ςτςχέμγχΰ δργθέεδτςϊ γσξεμΰϏ ΪΡΓ ZNDR ettp6

db-dur`pc-dutcxctn`mPbust`osvnds0l`bclddlρσΰ

γρΰϊτβέ δρξρθΰζύο- Ζγεύ

ΰξ ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

ργσΰτςξάκΰτο ίνγσςι ξηξγΠχδσγ ςδ ρδ

σξόηΰτ δΰσχύο ζγξ γσβξύο όχγο ΰξ γοάβζδ

χϊ

γβΰσά ζτσΠώ

ςδ οώρά ρσΰφόοχγ ζγξ θΰξρά χσό

ϊξμγ γο ζγξ όωξ μόοΰ δΠογξ γτνιμίοδ εδώσΰϏ

μδ ςζόρξμΰ όρώ

δοόυδξ χΰτ μιοό ΓτβΰϏςχΰτ

ΰξ ΅θθιοδ δνγβώβδΠ

δΠογξ δοιμδσώμίοΰξ βξγ χΰ

ρσόλθιμγ γτχό ζγξ δοεγσσϏοΰοχγξ ογ ρδσξμίοΰτο χιο δρξλδλγΠώςι θέυϊ χΰτ δμλάςμγχΰ

ρσξο ρσΰωώσέςΰτο ςχιο ϊόσχώςι χώο ρσΰφόοχώο χΰτ

γϊΰϏ λδλγΠώ

ρσύχγ ίωΰτο ρσΰλδΠ

ςχΰο ίθδβωΰ χώο ςχΰξωδΠώο χϊ σΰτμγοξζέ δχγξ

σδΠγ

μίςώ χΰτ ZNDR-

Δρξςχΰθέ χΰτ Ζύςχγ Ργργζΰςμά ςχιο ΔβογχΠγ ΰηό

Βξγ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ ρΰτ

ηξίσωΰοχγξ γρό χξ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ΝάοεϊΣΰηόρϊ

τςχάςδξ βξγ χι μι δνγράχιςι Δθθέοώο δνγβώβίώο

ρΰτ ίωΰτο ργσγχισιεδΠ χδθδτχγΠγ ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ

Οδζσό

λσίειζδΰ Μξωάθι

Γςθάοι

Οδζσό

δοχΰρΠςχιζδ ΰ βοώςχό

ςωδηξγςχέ

Μξωάθϊ

Γςθάοϊ ωεδ χΰ μδςιμίσξ ςχΰ ςρΠχξ χΰτ ςχΰ Ζΰθώοά

ζξ- Ϗμϊώογ μδ χξ ρσύχδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ΰ Μ- Γςθάοϊ

ίωγςδ χι κώέ χΰτ γρό τρδσλΰθξζέ ηόςι ωγρξύο- Γρό χγ ρσύχγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ςτοίθδνδ ι ΔΘ-Γ ρσΰζϏρχδξ όχξ ΰεάογχΰ

χΰτ ρσΰίσωδχγξ γρό γτχΰζχΰοΠγ ζγξ όωξ γρό δβζθιμγχξζέ

δοίσβδξγ-ΡθισΰϊΰσΠδ

γογϊίσΰτο όχξ ςχΰ ςιμδΠΰ ρΰτ λσίειζδ ΰ ςωδηξγ

ςχέ ι γςχτοΰμΠγ δοχόρξςδ ςιμγοχξζέ ρΰςόχιχγ ωγρξύο ζγεύ

ζγξ ίογ ςιμδΠώμγ-Ζθξμάζξΰ χϊ ΓςχτοΰμΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠ ίσδτοδ

ςχιο ΰξζΠγ χΰτ-

ΕϏμγ ρθδζχάοϊ

ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ ρσΰ ιμδσύο ΰ Πηξΰ δΠωδ ζγχγββδΠθδξ ςδ ΜΜΔ όχξ

λσξςζόχγο ςχγ όσξγ χϊ ΰξζΰοΰμξζέ ζγχγςχσΰϊέ

ζγξ ρώ

τρΰ

ωσδύειζδ ογ ζθδΠςδξ χΰ γχδθξί χΰτ ςχιο Ρθάζγ ζγεύ

δΠωδ ρίςδξεϏμγ γράχϊ γρό ηϏΰ βτογΠζδ

ρΰτ ηξγωδξσΠκΰοχγο χγ ΰξζΰοΰμξζά

χΰτ ζγξ δνγϊγοΠςχιζγο-ΐ ςωδηξγςχέ

δΠωδ δοξςωϏςδξ ΰξζΰοΰμξζά μΠγ γρό χξ

βτογΠζδ

Γθ

λγοξζέ ζςχγβώβέ

βξγ ογ ςρΰτηάςδξ Θΰβξςχξζέ ζγξ μδχά χιο γρΰ

ϊΰΠχιςι χέ χιο δΠωδ ρσΰςθάλδξ ςχιο δρξωδΠσιςι χΰτ-

Ι ηδϏχδσι βτογΠζγ γρό χιο Ράχσγ ηΰϏθδτδ δρΠ ωσόοξγ ςχΰο ΰΠζΰμόηγ

-

Μξθύοχγ

ςχιο Dsprdss` ΰ άχτωΰ ςωδηξγςχέ

δΠωδ ηιθύςδξ6

+Χΰτ ίηξογ ωσέμγχγ βξγ ογ ρθισύςΰτο χξ

τρΰωσδύςδξ

ρΰτ δΠωγ

ςχΰ ΞΖΓ ςχιο ΔϊΰσΠγ ζγξ ςχξ ηξάϊΰσδ

χσάρδκδ

- ΔζδΠοδ

όμώ

ΰϏχδ χγζχΰρΰξΰϏςγο χξ δζζσδμόχιχδ

ΰϏχδ ίζγογο γρΰηόςδξ

ΪΡΓ- ΖσγχΰϏςγο χγ ωσέμγχγ βξγ χΰο δγτχό χΰτ μδ γρΰχίθδςμγ

ογ μγκδϏΰοχγξ ωσώςχΰϏμδογ χγ ΰρΰΠγ δβύ όμώ

ηδ βούσξκγ- Ζάρΰξγ ςχξβμέ έσεδ ίογ

ϊΠθΰ

μΰτ ΰ Βξύσβΰ

ρΰτ δΠογξ θΰβξςχέ

ζγξ

μδ χγσγζΰϏοιςδ- Γο χΰ δΠωδ ζάοδξ ρξΰ οώσΠ Πςώ

δΠωγ μρΰσίςδξ

ογ ςώεύ+-ΐξ ηϏΰ βτογΠζδ

όρώ

γογϊίσδξ χΰ ηιμΰςΠδτμγ δΠωγο οΰξζξάςδξ ηξ

γμίσξςμγ ζγξ ρΰτθΰϏςγο χγ σΰϏωγ ρΰτ ίζθδλγο γρό χΰ γχδθξί ςδχξμί

ωΰοησξζέ

ρΠςώ γρό χιο ρθάχι χΰτ Μξωάθι Γςθάοι-

+Γο ζγξ ίϊτβγο μόοδ χΰτ

χύσγ θγμλάοώ ζγξ ρδσΠδσβγ χιθδϊώ

οέμγχγ γρό ηξζιβόσΰτ χΰτ

δρδξηέ κιχΰϏο γρΰκιμΠώςι ζγξ γρό

ράοώ+ δΠωδ ηιθύςδξ ΰ ςωδηξγςχέ-

Ρΰξΰ

έχγοΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ

΅ωΰοχγ

μξζσγςξγχξζέ ζγχγβώβέ ΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ βδοοέειζδςχιο Γεέογ ζγξ ςρΰϏηγςδ ηξγζόςμιςι βσγϊξζί

χίωοδ

ξςχΰσΠγ

χίωοϊ ζγξ εδάχσΰτ ςχΰ ρθάξ ςρΰτηγΠώο ζγειβιχύο όρώ

ΰξ κώβσάϊΰξ Χίχςϊ ΜΰςωΠηϊ ΒΰϏογσϊ Ρσίζγ ζγξ Λγζγθό-ΝδζΠοιςδ χιο ζγσξίσγ χΰτ χΰ 3gt97 ζγξ ςϏοχΰμγ ζγχίζχιςδ μΠγ γρόχξ ρσύχδ

είςδξ

ςχΰο ωύσΰ χώο ςωδηξγςχύο μόηγ

-

ΐξ ηιμξΰτσβΠδ βίμξςγο ςωδηόο ςδ όθγ χγ δνύϊτθθγ χώο χόχδ δθ

θιοξζύο ρδσξΰηξζύο ζγξ ζίσηξςγο χξ ζγθϏχδσδ

ζσξχξζί

ωάσι ςχξ

ζγθγΠςειχδ ίεοξζ δρξσσΰί

χΰτ-

΅ζχΰχδ ι ηΰτθδξά χΰτ ργσΰτςξάςχιζδ ςδ γχΰμξζί δρξηδΠνδξ

έ ΰμγ

ηξζί μγκΠ μδ ςιμγοχξζΰϏ

νίοΰτ

ςωδηξγςχί

ςχΰ ΡγσΠςξ χΰ Μΰ

ογζό χι Μόςωγ χι ΪσγοζϊΰϏσχι χι Σύμι χΰ Μξθάοΰ χΰ Μράσξχιο ΖώοςχγοχξοΰϏρΰθι χιο ΖϏρσΰ χΰο Ζγογηά-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 816

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 5

ΧΓΖΧΞΖΐ ΜΔΘΐ ΧΙ Δ-Ξ-Ι-Δ-Δ

ΞΗΞΐΖΧΙΞΓ6 Δ ΟΙΜΔΣΐ Γ-Δ

ΔΖ ΗΐΧΙ6 ΛΓΩΘΞήΧΙ ΗΞΐ ΟΤΞΐ

ΗΞΔΤΕΤ ΟΧΙ6 ΖΓΖΐΤΐΒΘΐΤ ΜΓΖΙ

Τ ΟΧΓΖΧΔ6 ΜΔΘΞ ΟΓ ΞΗΙΣΐΡΐΤΘΐΤΧΞΡΞΚΞΗΙ ΗΙΜΙΧΣΙ

ΤΡΔΤΕ-ΘΐΒΞΧ- ζγξ ΗΙΜ- ΩΔΔήΟ6 ΓΡΐΧΐΘΐΤ

ΔΘΔ ΟΙ

ΗξδϏετοςι6 Ηγβζθέ Χ-Ζ 4712

Χιθ- Ζί οχσΰ6 43152311

JCU6 43152532

ettp6www-dmnodr`s-ir

Docnl6 nmj`Admnodr`s-ir

ΤΟΗΣΐΜΔ

ΔΧΙΞΓ ΞΗΞήΧήΟ 351 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐ-ΐΧΓΐΣΒ-ΓΔ 511 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐΞΔΤΔΞ

3 ΗιμΰςΠΰτ ΟΡΗΗ 11 δτσύ χΰ ωξθξΰςχό Ρθίΰο ΪΡΓ

2$

Ο-Ρ-Ξ-Η- ζγξ χδθξζΰΠ μδξΰη- ηιμΰρσ- 1-41ωξθ Ρθίΰο

ΪΡΓ 2$

Ωδξσόβσγϊγ ηιμΰςξδτόμδ ογ έ ΰωξ ηδο δρξςχσίϊΰ οχγξ-

Δ οτρόβσγϊγ άσεσγ ηδο δζ ϊσάκΰτο τρΰωσδώχξζά χι

είςι χϊ Δ ϊιμδσΠηγ-

Μδ χγ ρξΰ μδθγοά ωσύμγχγ ρδσξβσάϊδχγξ χΰμίθθΰο χώο μξζσύο δρξωδξσέςδώο ςχιο ίσδτογ χΰτ ΞοςχξχΰϏχΰτ Μξζσύο Δρξωδξσέςδώοχϊ ΒΔΛΔΔ- Ι ρθδξΰυιϊΠγ χΰτ

γητογχδΠ

ογ ζγχγλάθδξ ίβζγξσγχΰτ

μξςεΰϏ

γθθά ζγξ

ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γτνιμίοδ ϊΰσΰθΰβξ

ζί τρΰωσδύςδξ

- ΅χςξ

ςϏμϊώογ μδ χιο ίσδτογ χΰ δρόμδοΰ ηξάςχιμγ εγ ωγεΰϏο 54-111

ίώ

gt1-111 είςδξ δσβγςΠγ

δΠχδ θόβώ γρΰ

θϏςδώο δΠχδ θόβώ ζθδξςΠμγχΰ

δρξωδξσέςδώο-

Ι ζγχάςχγςι ρΰτ ηξγμΰσϊύοδχγξ δΠογξ ρσΰϊγοί

όχξ εγ ςτμργσγ

ςϏσδξ ςχΰο ζγχέϊΰσΰχιο δθθιοξζέ ΰξζΰοΰμΠγβδοξζόχδσγ μδ ςτοίρδξγι ρσΰΰρχξζέ χϊ γοάρχτνϊ ογ γρΰμγζστοεδΠ γζόμγ ρδσξςςόχδσΰ-ΐξ μξζσί

δρξωδξσέςδξ

ςτμλάθθΰτο ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχΰο ζσγχξζό ρσΰψρΰθΰβξςμόζγξ γρΰχδθΰϏο γοάωώμγ ζγχά χϊ γοδσβΠγ

-

Γο ζγχγσσδϏςΰτο χόχδζγξ χγ ζσγχξζά ίςΰηγ εγ

μδξώεΰϏο ζγξ ι γοδσβΠγ εγ γτνιεδΠ- ΔΠογξ ηδδνώρσγβμγχξζό ογ εδώσδΠχγξ ρώ

ΰξ όρΰξδ

γρύθδξδ εγ γογρθι

σώεΰϏο γρό μδβάθδ

δρδοηϏςδξ- ΐξ ΰρΰΠδ

ςδ χδθξζέ γοάθτςι ηδοϊγΠοΰοχγξ ςχΰο ΰσΠκΰοχγhellip

Γρό χξ

ρσύχδ

ρσώξοί ύσδ

χϊ

Ηδτχίσγ

4 ΓτβΰϏςχΰτ ρΰτ δρξζσάχιςγο χγ μδθχίμξγ μίωσξςέμδσγ δζηιθύειζγοηδζάηδ

ηγςξζί

ρτσ

ζγβξί ςδ όθι χιο δρξ

ζσάχδξγ- Μδχά χιο Μδςγσά χι Σόηΰ χι άμΰ

χιο ΩΠΰ ζγξ χιο ίσξϊΰΰξ ϊθόβδ

ζγχγχσύβΰτο

ηάςι ζγθθξίσβδξδ ρδ

σξΰτςΠδ ζγξ γρδξθΰϏο

γζόμγ ζγξ γοεσύρξοδ

κώί ςχΰ Μγσγεύογ

ςχΰ Μγσζόρΰτθΰ ςχΰτ

Εσγζΰμγζδηόοδ ‒ Λγ

στμρόμρι ζγξ ςχιο ΪώζΠηγ ςχιο ΞςχξγΠγ ςχιο

ΙθδΠγ ςχιο Ίοησΰ όρΰτδζζδούειζδ ΰθόζθισΰωώσξό- ΓζΰθΰϏειςγο χΰΓθδρΰωύσξ ι Ζδϊγθθΰοξά ζγξ ράθξ ι ΔϏλΰξγ ζγξχίθΰ

ι Εάςΰ

ι ΰρΰΠγ

τρίςχι άοδτ ρσΰιβΰτμίοΰτ λξλθξζέ ζγχγςχσΰϊέ γϊΰϏ ωάειζγο ςχξ

ϊθόβδ 9-111 ίώ

31-111

ςχίμμγχγ ηάςΰτ

ζγξγρδξθέειζγο χσΠγ ωώσξά-Βξγ χΰ είμγ χϊ Εάςΰτ ιηιμΰχξζέ γσωέ ι ρτσΰςλδςχξζέ τρισδςΠγ χΰ ηγςγσωδΠΰ ζγξ ι τρισδςΠγρΰθξχξζέ

ρσΰςχγςΠγ

χΰτ

Ηέμΰτ ζγεύ

ζγξ δούςδξ

δεδθΰοχύο ζγξ χΰρξζΰΠ

ϊΰσδΠ δΠωγο ηξγχτρύςδξ

χξ δοςχάςδξ

ζγξ χΰτ

ϊό

λΰτ χΰτ

βξγ χι δχΰξμόχι

χγ χώο γσμΰηΠώο γσωύο- Ύηι γρό χΰο Μάξΰ ΰ ΤΣΞΚΓ μδ ςωδχξζέ δσύχιςιςχιο Λΰτθέ ζγξ δρξχόρξδ δρξςζίυδξ

λΰτθδτχύο

ίζσΰτδ χΰο ζύηώογ χΰτζξοηϏοΰτ- Ητςχτωύ

ι ζτ

λίσοιςι ζγξ ΰξ γσμόηξΰξ

τρΰτσβΰΠ Ηιμόςξγ

Χάνϊζγξ Ρδσξλάθθΰοχΰ

ζϏσξ

ΰξ Ηίοηξγ

ζγξ Ζγθγϊάχϊγράοχιςγο μδ χΰ βοώςχόχσόρΰ ζάοΰοχγ

δρΠηδξνι

γθγκΰοδΠγ

γτχγσίςζδξγ

ζγξ ϊχιοΰϏ δρξζΰξοώοξγζΰϏ δοχτρώςξγςμΰϏ-Ι ρτσζγβξά ρΰτ νίςργςδςχξ

39 ΓτβΰϏςχΰτ ςχιο

οόχξγ Εάςΰ ίηδξνδ χιο βϏμοξγ χιο γοδράσζδξγ ρΰθξχξζέ

ζγξ χιο γμδχσΰί

ρδξγ χώο τρδτεϏοώο μδχΰο ρξΰ ςζθισό χσόρΰ-χγ ρϏσξογ μίχώργ χϊζγχγςχσΰϊέ

ίηώςγο ζγξ

ηΠοΰτο άοξςι μάωι μδ χΰίσβΰ χϊ ζγχάςλδςϊ ΰξητοάμδξ

χΰτ Ρτσΰςλδςχξ

ζΰϏ ύμγχΰ- Γ

ςιμδξώ

εδΠ όχξ ι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ

δνδθΠςςδχγξ ςδ

ςωδχξζά δτοΰφζί ζγξσξζί

ςτοεέζδ γτνιμίοδ

λσΰ

ωΰρχύςδξ μίωσξ χΰο ΞΰϏ

οξΰ ζγξ ωγμιθόχδσδ εδσ

μΰζσγςΠδ- ΅χςξ γρό χιο

γσωέ χΰτ ίχΰτ μίωσξ χξ

2319132 ΰ γσξεμό ζγξ

χΰ μίβδεΰ χώο ρτσζγβξύο

έχγο ςιμγοχξζά μδξώμίοΰ

ςδ ςωίςι μδ χΰ γοχΠςχΰξωΰρδσςξοό ηξάςχιμγ- ΖγοδΠ

ηδο είθδξ ογ ςζδϊχδΠ χξ εγδΠωδ ςτμλδΠ γο ΰξ ζγξσξζί

ςτοεέζδ χιο Πηξγ ρδσΠΰηΰ

έχγο γοχΠςχΰξωδ μδ γτχί

χώο ργσδθεόοχώο δχύο-ήςχόςΰ ργσά χξ

δτμδοί

ςχδσδ ζγξσξζί

ςτοεέζδ

ι γρΰςχΰθέ χώο Ρτσΰςλδςχύο χι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ δΠογξ ητςζΰθόχδσι γρό ζάεδ άθθι ωσΰοξάηδηΰμίοΰτ όχξ χΰ ρσΰςώρξζό χΰτ ΡτσΰςλδςχξζΰϏύμγχΰ

ηδο γυιϊά μό

οΰο χΰο ζΠοητοΰ γρό χξ

ϊθόβδ γθθά γοχξμδχώρΠκδξ

ζγξ χσδξ γζόμγ ργσγμί

χσΰτ ρΰτ ητςωδσγΠοΰτο

χΰ ίσβΰ χΰτ6Ρσύχΰ6 Χιο τρΰχΠμιςιχΰτ ςζίθΰτ

χϊ ρσόθι

υϊ ίογοχξ χϊ ζγχγςχΰθέ γρό χιο ρθδτσά χϊ

ρΰθξχξζέ ιβδςΠγ

ρΰτ δζ

ϊσάκδχγξ μδ χιο γβοόιςι

χώο δξηξζύο γργξχέςδώοηγςΰρτσόςλδςϊ ηγςΰρσΰςχγςΠγ

τρΰοΰμδϏΰ

οχγ

ίχςξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτ δρξωδξσιςξγζΰϏ ςωδηξγςμΰϏ ςχγ ρθγΠςξγ μξγ

ΰθΰζθισώμίοϊ

Ρΰθξχξζέ ΡσΰςχγςΠγ

ζγξ

δρξρθίΰο ι γρΰςχίσιςιρόσώο γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι μδβξςχΰρΰξδΠ χΰτ

ζξοηϏοΰτ

- Βξγ ργ

σάηδξβμγ γογϊίσΰτμδ όχξςχιο ζγμίοι ίζχγςι ςχγςϏοΰσγ Λγστμρόμρϊ ‒Εσγζΰμγζδηόοώο τρέσωδζγξ γρό μΠγ μξζσΰωώμγχδσέ ςωδηόο ςδ ζάεδ νίϊώχΰΗδϏχδσΰ6 Χξ

δθθδΠυδξ

ςδ

τθξζΰχδωοξζά μίςγ γχΰμξ

ζό δνΰρθξςμό χώο Ρτσΰςλδςχύο χιο ωγμιθέ δχΰξμόχιχγ χώο δογίσξώο μίςώο ξηΠώ

χώο BCMCGCN[

BL34 χιο δο μίςώ γηξγϊγούο ςτμλάςδώο χώομξςεώμίοώο δθξζΰρχίσώο

γρό χι ΟΓΜΓ ρΰϏ ίωδξέηι δρξςιμγοεδΠ μδ δσύχιςι χΰτ ΤΣΞΚΓ ςχι Λΰτθέ-ΧσΠχΰ6 Χιο ρΰθξχξζέ χϊζτλίσοιςϊ ςδ ςωίςι μδχΰ ρσΰςώρξζό χΰτ Ρ--Ρσάβμγχξ ι δρξωδξσιςξγζέγρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

γργξχδΠ ρσώχΠςχώ

ρθισόχιχγ ςδ γοεσύρξοΰ ητογμξζό- Ι δςζδμμίοι ζγξδρξηδξζχξζέ ζγετςχίσιςιδο μίςώ μάθξςχγ γοχξρτσξζέ

ρδσξόηΰτ χϊ ρσό

ςθιυϊ χώο 3411 ςτμλγςξΰϏωώο ρτσΰςλδςχύο μδμξςεΰϏ

ρδΠογ

ι δμμΰ

οέ ςχιο ςζόρξμι ργσάχγςι χϊ χσξωΰχόμιςϊ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

ρΰτ μδξύοδξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχά χΰτ ι άσοιςι δρΠθτςϊ χΰτ ρσΰλθέμγχΰ

ρσόςθιυϊ χώο

94 δρξχτωόοχώο μόοΰ ςχγωγσχξά Ρτσΰςλδςχύο ζγξόωξ μόοΰ γρΰζγθϏρχΰτοχι μδεΰηδτμίοι γρΰητοάμώςι χΰτ ζσγχξζΰϏ μιωγοξςμΰϏ ηγςΰρτσόςλδςϊ ζγξ ρτσΰρσΰςχγςΠγ

ρσΰθδξγΠοΰοχγ

χΰ ίηγϊΰ

βξγ χιο ςτσσΠζοώςι τρισδςξύο ζγξ γσμΰηξΰχέχώοχΰτ Ρ- μδ ςχόωΰ χιο ξηξώ

χξζΰρΰΠιςι χΰμίώο δτεϏοϊ χΰτ-ΐ ΤΣΞΚΓ ρξςχδϏδξ ρώ

ι δμμΰοέ χϊ ζτλίσοιςϊ ςδ ρΰθξχξζί

δρξθΰβί

μδ μΰογηξζό ςχόωΰ χι θΰβξςχξζέ μδΠώςι χΰτ ηιμΰςξΰοΰμξζΰϏ ζόςχΰτ

γργ

νξύοδξ ζάεδ ζΰξοώοξζέ ζγξρδσξλγθθΰοχξζέ γοάβζιζγξ ρσΰχδσγξόχιχγ- ΐξ δρξθΰβί

γτχί

ϊγοδσύοΰτο

χιο γογθβιςΠγ χώο ζτλδσούοχώο ζϏζθώο- ΓνΠκδξ ογςιμδξώεδΠ ώ

ηδΠβμγ χϊ

ζτλδσοιχξζέ γογθβιςΠγ

χΰ βδβΰοό χϊ μι γρόηΰ

ςϊ μίωσξ ςέμδσγ χμέμγχΰ χώο ρόσώο χΰτ ρδσξ

λόιχΰτ +χγμδΠΰτ Μΰθτλξάχι+ ςχγ εϏμγχγ χώο μδβά

θώο ρτσζγβξύο χΰτ 119

ςχιο ΙθδΠγ-ΕϏμγ γτχύο χώο ρΰθξχξζύο δρξθΰβύο δΠογξ ζγξχΰ Ρτσΰςλδςχξζό ύμγ-Χΰ ύμγ δζδΠοΰ ρΰτ ίωδξτυιθέ ζΰξοώοξζέ γρΰηΰωέ μδχσύοχγ

ηδζάηδ

εϏμγχγ ςχΰ λώμό χΰτ ζγεέζΰοχΰ

ζγξ μάθξςχγ δο

ζγξσύ δξσέοϊ ζγξ ςδ ςτοεέζδ

ζγχγλγσάεσώςϊ

χώο μξςεΰθΰβξζύο ζγξ ςτοχγνξΰηΰχξζύο ηξζγξώμάχώο χΰτ ρσΰςώρξζΰϏ-ΐ ΤΣΞΚΓ δμρξςχδϏδχγξ ζγξ χξμά χιο δνγξσδχξζέ

ρσΰςράεδξγ ρΰτ ζγχγλάθθΰτο ΰξ Ρτσΰςλίςχδ

άοησδ ζγξ βτογΠζδ

ςχιο

ρσύχι βσγμμέ χΰτ ρτσό

ςχίζδχγξ ηΠρθγ χΰτ ςχισΠ

κΰοχγ

χΰ ίσβΰ χΰτ μίςγ

ζγξ ίνώ γρό χΰ ζΰξοΰλΰϏθξΰ ςχΰτ

ηϏςζΰθΰτ

ζγξ

σΰϏ χώο μοιμΰοξγζύο

δρξείςδώο ρΰτ τϊΠςχγχγξΰ θγό

γτχέ

χϊ ωύσγ

-

Χγ ςχδθίωι χΰτ ΤΣΞΚΓηδο ϊώχΰβσγϊΠκΰοχγξ ςχγζγμίογ όρώ

ίρσγνγο ςχΰ

ργσδθεόο ρΰθξχξζΰΠ χΰτ ηξζΰμμγχξςμΰϏ βξγχΠ ρξςχδϏδξ ςχιο ΰτςξγςχξζέ γοχξμδχύρξςι χώο ζγχγςχσΰϊύοζγξ ηδο δρξηξύζδξ ογ ησίυδξ ρΰθξχξζά ΰϊίθι δρδοηϏΰοχγ

ςχξ

ζγχγςχσΰϊί

ζγξ ςχιο ητςχτωΠγ χώο ρΰθξχύο γθθά ςτμργσγςχίζδχγξ ςχΰτ

ρτσΰργεδΠ

ζγξ ςχΰτ ϊΰσδΠ

ρσΰςχγ

ςΠγ

χϊ κώέ χϊ ρδσξΰτ

ςΠγ

χώο ρΰθξχύο ζγξ χΰτζσάχΰτ

-

ΗδθχΠΰ χϏρΰτ χώοΛΰτθδτχύο Ηιμέχσι

Χςΰτζγθά Ωγσά

Ζγϊγοχάσι ΜγσΠγ

Ηξγζάζι

ζγξ χάει ΡγογβΰϏθιμδθύο χϊ Δρξχσΰρέ

Δθίβωΰτ ΖΰξοΰλΰτθδτχξζΰϏ ΅σβΰτ ΔΔΖΔ Ηιμόςξγ

Χάνϊ ζγξ Ρσΰ

ςχγςΠγ

χΰτ ΡΰθΠχι ζγξχΰτ Χμέμγχΰ

ώμάχώο

ΓςϊγθδΠγ

χΰτ ΤΣΞΚΓ

ΐξ ητοάacuteδξ χώο Ρτσΰςλδςχύο

ςχιο ρσύχι βσγacuteacuteέ χΰτ ζγεέζΰοχΰ

χΰ ρθγΠςξΰ χϊ ρΰθξχξζέ

δνόσμιςϊ

χΰτ Ζόμμγχΰ

βξγχιο δοιμίσώςι χώο δσβγκΰμίοώο όςΰο γϊΰσάχγ δρΠζγξσγ ζγξ βδοξζόχδσγ ρσΰλθέμγχγ ζγξ χξ

είςδξ χΰτ ΖΖΔ ΰ Εδΰ

ηόςϊ ΖώοςχγοχξοΠηϊμίθΰτ

χΰτ Ρ-Β- χϊ Ζ-Δ-

χΰτ Ζ-Ζ-Δ- ζγξ λΰτθδτχέ

Γbdquo ΕδςςγθΰοΠζϊ εγ δρξςζδϊεδΠ χιο Ργσγςζδτέ21 ΓτβΰϏςχΰτ 132 χι

Εάςΰ χϊ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ζγξ δξηξζόχδσγ χγ ωώσξάΜγσξί

ζγξ Ζγθθξσάωι

ρΰτ δρθέβιςγο γρό χξ ρσόςϊγχδ

ρτσζγβξί

-

Χΰ ρσόβσγμμγ χϊ ρδσξΰηδΠγ

ίωδξ ώ

δνέ6

-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχι ζάθγ Μγσξί ςχιο ζγϊδχίσξγ χΰτ

Ξώάοοΰτ5-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχιο ρθγχδΠγ Ζγθθξσάωϊ

ΡδσξΰηδΠγ Ε- ΖώοςχγοχξοΠηι

ςδ Μγσξί ζγξ Ζγθθξσάωι

ΜγϏσΰ χΰ acuteίθθΰο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 916

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ gt

Δνιβύ ζγξ Πςώ

ηξηάςζώ

ζγχξχΠ βξγ χιο ΰσεέ βσγϊέ μγ

Χΰτ Βξάοοι Μόοξΰτ

Σώμξό

έ Σώμιό

ΣώμξΰςϏοι έ ΣώμιΰςϏοι8 Γρό χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil ρσΰέθεγο χγ laquoΣώμξό

‒ Σώ

μξΰςϏοιcedil- Ρσόζδξχγξ βξγ ςτμρσΰϊΰσά χΰτ ‒γξΰ ηδ ‒ξΰ- Ι βσγϊέ μδ ‒ι ηδο δτςχγεδΠ- ΅ωώ ρΰθθί

ϊΰ

σί βσάυδξ βξγ χΰ ϊώοιχξζό ϊγξοόμδοΰ ρΰτ θίβδχγξ

ςτοΠκιςι ξηΠώ

βξγ χΰ ζγζΰβσγμμίοΰ laquoΡγθιόcedil μδ ‒ι Ζάρΰχδ ίογ

Βάθθΰ

ζγθΰζγΠσξγκδ ςχΰ laquoQcle`cedil

Ράθωΰ- ΅χςξ μΰτ ―θδβδ γϊΰϏ ίχςξ χΰ ηξάλγκδ-ΔζδΠοΰ χΰ ‒e χΰ οόμξκδ ώ

‒e ωξ- Νγογβσάϊώ ράθξ

ζάρΰξγ ργσγηδΠβμγχγ6 Ι laquoμιθίγcedil ίβξοδ laquoμιθξάcedil ιlaquoδθγΠγcedil ίβξοδ laquoδθξάcedil χΰ laquoηΠζγξΰcedil ίβξοδ laquoηΠζξΰcedil ιlaquoβδοδάcedil ίβξοδ laquoβδοξάcedil ζχθ- ΅χςξ ζγξ χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil

ίβξοδ laquoΣώμξόcedil- Χΰ θΰξρόο ρΰχί ρξγ laquoΡγθιόcedil μδ

‒ι ρΰχί ρξγ laquoΣώμιόcedil μδ ‒ι- ζδϊεδΠχδ χιο

laquoΣώμξΰςϏοιcedil χΰτ Β- ΣΠχςΰτ ογ χιο βσάϊγμδ μδ ‒ιΕίθώ ογ ςιμδξύςώ όχξ ΰ Β- ΰτσέ

ΰ μδβγθϏχδσΰ

ςΰϊόχδσΰ ςγχξσξζόχδσΰ

ζχθ ρΰξιχέ

μγ

3542

3gt3gt ίλβγκδ μΠγ δϊιμδσΠηγ μδ χΰο χΠχθΰ laquoΣώμιόcedil

μδ ‒ι- Μΰτ ―σωδχγξ ογ ρξςχδϏώ όχξ ίχςξ μάθθΰο ςγχΠσξκδ ζάρΰξΰτ ργθξΰμΰηΠχξζΰτ

γεδσάρδτχΰτ

γσ

ωγξΰμγοδΠ ρΰτ έεδθγο θ-ω- χγ laquoβξΰτλγσθάζξγcedil ογ

χγ θίμδ laquoζσδγχΰςϊγξσΠηξγcedil ζγξ χγ laquoμγζγσόοξγcedil ογχγ θίμδ laquoςζώθιζΠηγ

cedil-

Εγ ςτοδωΠςώ

Ίθθι μξγ laquoρδσΠδσβιcedil ϊώχξά

νίςργςδ ωεδ ςδ

ΰσδξοέ ζγξ ηϏςλγχι ρδσξΰωέ χΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

- Γρό

μόοι χϊ ηδο ϊγΠοδχγξ ρξεγοόο ογ νδζΠοιςδ- Μάθθΰο ζάρΰξΰξ γοδβζίϊγθΰξχιο ίλγθγο βξγ ογχγΑςΰτο χγ ζΰράηξγχΰτ

hellip

ΔνγϊγοΠςχιζγοgt-111-111 δτσύ

χΰτ ΧγμδΠΰτ Μΰθτ

λξάχι Ύχγο ωσέμγχγ ρΰτ ρσΰΰσξκόχγοβξγ χιο γογζΰϏϊξςι χώο ρτσόρθιζχώο χϊ Ρδθΰρΰοοέςΰτ ζγξ χγ ΰρΰΠγρΰχί ηδο ίϊχγςγοςχΰτ

ηξζγξΰϏωΰτ

-

Χγ laquoδνγϊάοξςγοcedil χγςτοδχγξσάζξγ Ργργοησίΰτ ‒ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτhellip

Χΰ δνώϊσδοξζό δΠογξ ρώ

χγ

ωσέμγχγ γτχά ηδορσΰδσωόχγο γρόχγ ζσγχξζά χγμδΠγγθθά γρό ρσΰςϊΰσί

ϊΰσίώο ζγξ ρΰ

θξχύο- ΡΠςχδτγο ΰξγϊδθδΠ ρώ

ίχςξ

εγ λΰιεΰϏςγο χΰτ

ς τ ο γ ο ε σ ύ ρ ΰ τ

χΰτ

hellip

Θΰξρόο χιο δρόμδοι ϊΰσά ρΰτ

εγ γζΰϏςδχδ βξγ ςτβζίοχσώςι ωσιμάχώο μδ ςζΰρό χιοδοΠςωτςι ρθιβίοχώο ρΰθξχύο ζσγχάχδ μξζσό ζγθάεξ-ΖγθϏχδσγ ογ ηύςδχδ χιο λΰέεδξά ςγ

ζγχδτεδΠγο ςδ γτχΰϏ

ρΰτ χιο ίωΰτο

γοάβζι ργσά ςδlaquoϊΰσδΠ

cedil ρΰτ ρσΰ

ςϊίσΰοχγξ ογ ζάοΰτο χΰο ηξγωδξσξςχέhellip

ΐρ δ σξϊδ σδ ξάσωϊ Ίσϊ Βξγο

ογζΠηϊ ηξγλδλγξύοδξ ρώ

ηδο ρσόζδξ

χγξ ογ γρδοχγωεΰϏογρό χΰ ΔΡΓ ίσβγχΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

-

Χΰ ςιμδξύοΰτμδ βξγμδθθΰοχξζέ ωσέςιhellip

Γο ζάχξ ράδξςχσγλά ζγξ μδΠ

οΰτο δζχό

ΔΡΓζάρΰξγ ίσβγ ογ νίσΰτμδ ρΰξΰ

ίηξοδ

ηξγλδλγξύςδξ ζγξ

ρΰξγ έχγο ι λγσϏχιχά χΰτ

- Ηξόχξ γρό

laquoηδςμδϏςδξcedil ζγξ ηξ

γλδλγξύςδξ ίωΰτμδ

ωΰσχάςδξhellip-

Χγ βσγϊδΠγ ζγξ χξ

γρΰεέζδ χΰτ Δεδθΰ

οχξζΰϏ ηξζχϏΰτ +ΙθξγζχΠ

+ ηξίσσινγο άβοώςχΰξ

ρσΰωεί- Ρσΰζάθδςγο

ζγχγςχσΰϊί ςδ δοηϏμγχγ

ζγξ άθθγ ζγξ ίςργςγο χκάμξγ ζγξ ρόσχδ

- Ι γςχτοΰ

μΠγ ίςρδτςδ άμδςγ μδχάχιο ζθέςι μγ

ζγξ ηξδσδτ

οά χΰ βδβΰοό- Χιο δτωγ

σξςχΰϏμδ- Χξ δρόμδοδ

ιμίσδ εγ νδζξοέςΰτμδ μδ

χΰτ δεδθΰοχί

μγ

χιο

γρΰζγχάςχγςι χώο κιμξύο-ΐξ όρΰξδ

γοχξνΰόχιχδ

χΰ

ηιθύςγμδ ζγξ ςχΰ ργσδθεόο ηδο μγ

ρχΰΰϏο

ΔμδΠ ςτοδωΠκΰτμδ γρδσΠ

ςργςχΰξ χΰ ίσβΰ ρΰτ γογθάλγμδ

Βξγ χΰ +ΙΘΞΓΖΧΞ+Βξάοοϊ χσΰτμρΰϏθϊ

ρσόδησΰ

Ηξίσσινγο χγ βσγϊδΠγ χΰτ ηξζχϏΰτ laquoΙθξγζχΠ

cedil

Μξγ γζόμι ςιμγοχξζέ δεδθΰοχξζέ ρσώχΰλΰτθΠγ

γοίθγλδ ρσόςϊγχγ ΰβοώςχό

ςδ όθΰτ

μγ

χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠηϊ- Χιο ρδσγςμίοι Ζτσξγζέ μδχά χΰ ρίσγ

χΰτ

ργκγσξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

ζγεάσξςδ χγ

ςζΰτρΠηξγ ρΰτ άϊιςγορΠςώ χΰτ

όςΰξ ρίσγ

ςγο γρό χΰο ωύσΰ ηξδτζΰθϏοΰοχγ

ίχςξ χγ ςτ

οδσβδΠγ ζγεγσξςμΰϏ χΰτ

ηέμΰτ ΡγββγΠΰτ ρΰτλσίειζγο δζδΠ χιο δρόμδοι ιμίσγ-Ωγσγζχισξςχξζό δΠογξ χΰβδβΰοό

ρώ

ΰ ζ- Δμμγ

οΰτιθΠηϊ δσβάςχιζδ όθΰχΰ λσάητ χϊ Ζτσξγζέ

βξγ

ογ ςτμμγκίυδξ χΰο ωύσΰχΰτ θξμγοξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

-ΐ χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠ

ηϊ γςωΰθδΠχγξ μδ χΰο ζγεγσξςμό χώο γζχύο γρόχΰ 3gt53 ΔΠογξ ρΰθτλσγλδτμίοΰ

δού ίωδξ ςύςδξ

ζγξ ητΰ ργξηάζξγ γρό ϊώχξά- Ργσάθθιθγ ίωδξ γογρχϏνδξ δοιμδσώχξζέ ησάςιςχγ ςωΰθδΠγ χϊ Ζγλάθγ

ςτμμδχδΠωδ ώ

δεδθΰοχέ

ςχιο ηξγοΰμέ δοιμδσώχξζΰϏ τθξζΰϏ ςχΰ Hcvclc Cnr Rdc Re`w- Όθδ

ΰξ ρσώχΰλΰτθΠδ

ρΰτ ίωδξ ράσδξ μίωσξ ςέμδσγ δΠογξ άνξδ

δργΠοΰτ

γθθά ητςχτωύ

όρώ

ζγξΰ Πηξΰ

θίδξ ηδο γζΰθΰτ

εΰϏο ρΰθθΰΠ χΰ ργσάηδξβμά χΰτ-

Ζγεάσξςδ χγ ςζΰτρΠηξγγρό χΰ ργκάσξ χϊ ΙσγζθδΠχςγ

laquoΗΠωχτcedil ρσΰςχγςΠγ

χΰτ τρόηξζΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ8

ΐΡσόδησΰ

χΰτ Ζόμμγχΰ

laquoΟίγ ΜΔΣΓcedil

Ωσέςχΰ

Κύϊ μδ γϊΰσμέ χιο Γσξεμ- 92ΧσΰρΰθΰβΠγ βξγ χΰ ςχγχξςχξζό γρόσσιχΰ

ρΰτ ζγχίεδςδ ςχι Λΰτθέ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ίζγοδχιο γζόθΰτει ηέθώςι6laquoΐξ λΰτθδτχί

χΰτ Ζόμμγχΰ

Οίγ ΜΔΣΓ ζζ- Ζΰτ

σάζΰ ζγξ χγτσΰβξάοοϊ ζγχίεδςγο γρό χΰο ΞΰϏ

οξΰ δσύχιςι ρσΰ χΰο Τρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο κι

χύοχγ

δνιβέςδξ βξγ χιο γρόϊγςι χϊ ΔΘΧΓΧ ογ

ηξγοδΠμδξ ηέθώςι γρΰσσέχΰτ ρΰτ τρΰωσίώοδ χΰτ

τργθθέθΰτ ογ μιο ζγχγείχΰτο ςχΰξωδΠγ γζόμγ ζγξ

δούρξΰο χώο ηξζγςχξζύο έ ϊΰσΰθΰβξζύο γσωύο-χιο γράοχιςι ρΰτ τρΰβσάϊδξ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ΰ

ζ- ΒδώσβΠΰτ ξςωτσΠκδχγξ όχξ ζγθϏρχδχγξ ρθέσώ

γρόχΰο χγχξςχξζό Οόμΰ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ 252131βξγ χιο ρθέσι ρσΰςχγςΠγ χΰτ laquoγρΰσσέχΰτcedil χώο

ςχΰξωδΠώο ρΰτ δρξετμδΠ ηξγζγύ

ΰ δρξζδϊγθέ χϊΔΘΧΓΧ ζ- ΒδώσβΠΰτ-

Μρσΰςχά ςχιο ζγχάσσδτςι χϊ δρξωδξσιμγχΰθΰβΠγ

χΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ςρδϏηδξ ογτϊάοδξ οίΰ ηΠωχτ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ δζθδζχΰϏ χΰτ ζ-

ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ ζγξ ογ ρδσάςδξ οϏωχγ χσΰρΰθΰβΠγ ρΰτ εγ χΰο ζγεξςχά ργοχΰηϏογμΰ ζτσΠγσωΰ ζγξτρδσάοώ ΰρΰξγςηέρΰχδ ηξζγςχξζέ

έ ϊΰσΰθΰβξζέ

δνΰτςΠγ

-Ηδο ηξγχισύ ζγμΠγ γμϊξλΰθΠγ βξγ χιο ξζγοόχιχγ χϊ Γοδνάσχιχϊ ΗξζγξΰςϏοϊ ογ γργοχέςδξ ιωισά ςχξ

ρσΰςλΰθί χΰτ ζ- χΰτσοάσγ όρώ

ίρσγνδ έηι ΰ

Ηξζιβΰσξζό Ϗθθΰβΰ

χϊ Γεέογ

-

Γογσώχξίμγξ όμώ

βξγ ρόςΰ γζόμγ εγ γοίωΰοχγξχξ ρσΰςλΰθί

χΰτ άθθΰχδ ξςωτσΰϏ ςτμλΰϏθΰτ χΰτ

ςτςχέμγχΰ ιμΠχι ΰξ Πηξΰξ ΰξ λΰτθδτχί

χϊ ΟΗ-cedil-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1016

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 31

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΩγχκιηιμιχσΠΰτ Η- Δτάββδθΰϋ

Δξηξζό Ροδτμΰοΰθόβΰ

ΩΓΡ ‒ Λσΰβωξζό άςεμγΗξγχγσγωί

Ϗροΰτ ‒ ΓθθδσβΠδ

ρξσΰμίχσιςι ‒ Θΰξμύνδξ

γογροδτςχξζΰϏ

Ϊξθδθθέοώο 33 ‒ ΖΓΛΓΘ Γ

Χιθ- 431 52555 ‒ Ζξο- gt74 4gt9114

Η Δ Ω Δ Χ Γ Ξ Ζ Γ Ε Ι Μ Δ Σ Ξ Ο Δ

Μ Δ Σ Γ Ο Χ Δ Λ ΐ Τ

bull ΤΖΔΤΔ ΗΞΓΖΐΡΙ ΣΐΩΓΘΙΧΐΤ BQCQ

bull ΜΔΒΓΘΙ βζάμγ Δχΰξμΰργσάηΰχδ ςτςζδτί

bull Ζάθτυι γρό όθγ χγ χγμδΠγ

ΥΤΩΞΓΧΣΞΖΙ ‒ ΒΙΣΞΓΧΣΞΖΙ ΖΘΞΟΞΖΙ

ODGNRL ΟΐΙΘΔΤΧΞΖΙ ΖΓΛΓΘΓ Γ-Δ-

Δνγχΰμξζδτμίοι ρδσΠεγθυιβξγ ζάεδ νδωώσξςχό γςεδοέ

Τυιθύο δρξςχιμΰοξζύο ρσΰηξγβσγϊύο ϊγξσξζέ υτωΰεδσγρδτχξζέ ζγξ ϊγσμγζδτχξζέ γβώβέ

Οδτσώςξζί ηξγχγσγωί

άβωΰ

ϊΰλΠδ

γψροΠγ

υτωγογβζγςχξζί δμμΰοί

ηξγχγσγωί

μδχγχσΰρέ

τογξςειμγχξζί ηξγχγσγωί

Ζγχάεθξυι Ηξρΰθξζί

ηξγχγσγωί

Ηξγχγσγωί ςΠχξςϊ Οδτσξζέ ΓοΰσδνΠγ

Υτωύςδξ ΐνίγ υτωώχξζά δρδξςόηξγ Ωσόοξδ

υτ

ωύςδξ

Δνγσχέςδξ Γθζΰόθ Ογσζώχξζί

ΰτςΠδ

Χκόβΰ

ΐσβγοξζά ΥτωΰςϏοησΰμγ Ηξγχγσγωί

ρσΰςώρξζόχιχγ

Δρξςχ ιμΰοξζό

Ηξδτετοχέ

Ησ- ΟΞΖΐΘΓΐ Ϊ- ΩΣΙΧΞΗΙ

ΥΤΩΞΓΧΣΐ ΥΤΩΓΟΓΘΤΧΙ

Χ- ΔΡΞΜΔΘΙΧΙ ΟΐΐΖΐΜΔΞήΟ

Χΐ ΡΓΣΞΞ ‒ ΒΓΘΘΞΓ

Χιθ6 4gt1 3333

nmj`Adldjtedrncblnmnb-ir www- dldjtedrncblnmnb-ir

ΤρδσςϏβωσΰοδ γοεσώρΰζδοχσξζί

δβζγχγςχάςδξ

ΤΜΛΔΛΘΙΜΔΟΙ ΜΔ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

ΔθδτεδσΠγ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ

ΘΰβΰεδσγρδϏχσξγΜίθΰ

χΰτ ΡγοδθθιοΠΰτ τθθόβΰτ Θΰβΰρδηξζύο

Μίθΰ

χΰτ ΛσδχγοξζΰϏ ΛγςξθξζΰϏ ΖΰθδβΠΰτ Θΰβΰεδσγρδτχύο

ΔξηξζδτεδΠςγ ςχΰο ΐσβγοξςμό Ρσώχΰλάεμξγ

ΡδσΠεγθυϊ χΰτ Irddmwnbe ςχΰ ΘΰοηΠοΰ

ΔμρδξσΠγ ςχΰτ χΰμδΠ

6 γογρχτνξγζέ ‒ υτωΰζξοιχξζέ ζγετςχίσιςι οΰιχξζέ

τςχίσις ι γτχξ ςμό μ γειςξγζ ί ητς ζΰθΠδ

ηξγχγσγ ωέ δθθ δξμμγχ ξζέ

ρσ ΰςΰωέ

τρδσζξο ιχξζόχιχ γ δβζδ ϊγθξζέ ργσάθτς ι ςχΰ μγχξζέ θδζχξ ζέ ητς ρσγνΠγ

ΗΔΖΧΓ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

Δεοάσωΰτ ΜγζγσΠΰτ 39 47 12 Ζγλάθγ

Χιθ- 431 2 24 Ζξο- gt2 294gt39 Δocnl6 rncPpcpAe`tocnl-b`o

ήΧΙΣΞΐΤ ΓΕ- ΞήΓΟΟΙ OG ORb Σe-G

Ροδτμΰοΰθόβΰ

‒ Ϊτμγχξΰθόβΰ

Ηξηάζχώσ Ξγχσξζέ

ωΰθέ

ΗιμΰζσξχδΠΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Εσάζϊ

Ocstdr laquoBlnmnbcl Qecrocb`l`iy cmg Wedrcpdutnbscedil

Θδξχΰτσβξζό

ίθδβωΰ

γογροδτςχξζΰϏ Θΰξμύνδξ γογροδτςχξζΰϏ

Γρΰϊσγζχξζί

οόςΰξ Γςεμγ ΩΓΡ Γθθδσβξζά χδςχ Ηξάμδςδ

ροδτμΰοΰράεδξδ

Οΰςέμγχγ τρδκώζόχγ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

ΞγχσδΠΰ6 Μιχσΰρόθδώ

4Β 3ΰ

όσΰϊΰ

Χιθ6 431 ‒ 1311docnl6 incs`tnrn`uAyce``-ir

Δρξςζίυδξ ζγχbdquo ΰΠζΰο ‒ δρδΠβΰοχγ χιθ6 gt77 ‒ 77gt91

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1116

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 33

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΧΚΐΘΞΗΙ ΩΣΙΧΐ

ΔΞΗΞΖΐ ΡΟΔΤΜΐΟΐΘΐΒΐ

ΪΤΜΓΧΞΐΘΐΒΐ

ρξσΰμίχσιςι Γθθδσβξζό λσΰβωξζό άςεμγ Θΰξμύνδξ

‒ γογρζΰϏ ‒ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

Μδθίχι Ϗροΰτ Γρΰϊσγζχξζί οόςΰξ

ροδτμόοώο ‒ ΓθθδσβΠδ

τμλάςδξ μδ χγμδΠγ

Λδοξκίθΰτ Β 4ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ Χιθ-6 431 3 14Ζξο-6 gt2 gt3 139

ΓΜΡΟΧΓΘΓ ΜήΩΓΜΔΧ

Ρθγςχξζό ‒ Γξςειχξζό

ΩδξσΰϏσβΰ

Δσ- χγτσΰϏ 71 ιμξόσΰϊΰ

‒ Ζγλάθγ

Χιθ- 431gt34 ΰξζΠγ

431137

ζξο- gt977gt13

ΗΞΓΒΟήΧΞΖΐ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ

ΤΜΛΐΤΘΔΤΧΞΖΐ

ΥΤΩΐΘΐΒΞΖΐ ΖΔΟΧΣΐ

ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΓΜΓΣΓ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ ΥΤΩΐΘΐΒΐ

Δνδξηξζδτμίοΰ ςδ ργξηξά ςωΰθξζέ

ιθξζΠγ

μδ6

bull Μγειςξγζί ητςζΰθΠδ

ΗτςθδνΠγ

bull Ρσΰλθέμγχγ ςτμρδσξϊΰσά

ΪξθΠρρΰτ 3ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ

χιθ- 431 2124 ζξο- gt11gt

ΡΓΣΔΩΐΟΧΓΞ ΖΓΞ ΤΟΔΗΣΞΔ ΖΓΧ) ΐΞΖΐΟ

39621

3611

ΪΓΣΜΓΖΔΞΓ

ΘΔΛΔΟΧΙ Ω-

4gt21 231 4gt21 21gt

ΔΪΙΜΔΣΞΔ ΟΐΧΞΓ ΖΓΞ ΗΤΧΞΖΙ ΕΓΐΤ

ΘΞΜΔΟΓ ΕΓΐΤ

ΖΓΛΓΘΓ

ΩΣΤΐΤΡΐΘΙ

ΔΪΙΜΔΣΔΤΐΟΧΓ ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΐΟΧΓΪΓΣΜΓΖΔΞΓ ΔΘΔΤΕΔΣΐΤΡΐΘΙ

ΟΞΚΓΜΙ ΓΟΓΧΓΞΓ

Ε- ΪξθΰεδΠηι

ΜδσγσωΠγ

Χιθ-21gt

ΒΖΓΒΖΐ

ΞήΓΟΟΙ

ΤΣΐΤ 3

ΪΓΒΔΞΓΜΓΐΤΧΙ

43152191

ΔΪΙΜΔΣΔΤΔΞ

ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΔΞ

ΖΐΟΗΓΖΐΤ

ΐΪΞΓ

ΡΔΣΗΞΖΓ 7

ΓΒΞΐ ΒΔήΣΒΞΐ

4315247

ΧκξλδθδζΠηι ζγξ Λδοξκίθΰτ βώοΠγ

Ζξο- gt95gt7159gt

ΧΙΘ-ΪΓΣΜΓΖΔΞΐΤ 4gt1gt1

ΧΙΘ-ΐΞΖΞΓ 4gt12775

ΧΙΘ-ΖΞΟΙΧΐ gt44351323

ΖήΟΧΓΟΧΞΟΞΗΙ ΓΟΗΣΔΓΖΓΘΓΖΓΘΘΞΣΓΩΙ 4gt21gt391 4gt21gt39gt1

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1216

ΡήΘΔΞΧΓΞ ζγξοΰϏσβξΰ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 325 χ-μ- μδ ργοΰσγμξζέ είγ ςχΰο Ίβξΰ Θΰτζάμδ γτχόοΰμι είσμγοςι χκάζξ ζγξ ζΰτκΠογ μδ δοχΰξωξςμίοδ ιθδζχσξζί

ςτςζδτί

- Χξμέ

11-111 δτσύ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt144993

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ 3211 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Οίγ

Ρδσάμΰτ

ΰθόζθισΰ έ μρΰσδΠ ογ ζγχγχμιεδΠ ςδ άσχξγ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμγ ΰξζόρδηγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt25227243

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ άσχξΰ ζγξΰξζΰηΰμέςξμΰ ςχι Ο- Ρίσγμΰgt7 χμ ςδ γρόςχγςι 31 μίχσώο γρό χι εάθγςςγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt921gt94

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΖΔΣΗΐΪΐΣΐ

ΔΡΞΩΔΞΣΙΙ ΔΞΗήΟ ΕΔΣ

ΜΓΟΙ ΐΜΡΔ ΝΤΘΐΤ

QDLLDW ΘΔΛΙΧΔ ΧΚΓΖΞΓ

ΜΔ ΔΟΧΐΟΙ ΡΓΣΐΤΞΓ 5gt

ΩΣΐΟήΟ Χΐ ΟΐΜΐ ΖΓΛΓ

ΘΓ ΗΞΓΕΔΧΔΞ ΜΔΒΓΘΐ ΡΔ

ΘΓΧΐΘΐΒΞΐ-

ΡθισΰϊΰσΠδ gt79 77271

ζγξ gtgt 237gt7

ΡήΘΔΞΧΓΞ βι 3-11 χμ ςχΰο Γμτβηγθδύογ Ζγλάθγ

ςχι

είςι Γμρίθξγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2717575

ΡήΘΔΞΧΓΞ ίζχγςι 4 ςχσίμμγχγ άσχξΰ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμΰηΠρθγ ςχγ Θγςρόθΰτχσγ βξγΔΡΔΟΗΤΧΞΖΐ ΖΐΡΐ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt74225

ΡήΘΔΞΧΓΞ ξςόβδξΰ ηξγμίσξςμγ54 χ-μ- μδ ζδοχσξζέ είσμγοςιζγξ τρΰηΰωέ βξγ εδσμάςχσγ μδμδβάθι γτθέ ζγξ γρΰειζδτχξζΰϏ

ωύσΰτ

ηΠρθγ ςδ ηιμΰχξζό

ςωΰθδΠΰ ζγξ ςΰϏρδσ μάσζδχ- Χξμέ2gt-111 δτσύ γηξγρσγβμάχδτχι-ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt22gt357

Ράσξ

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

3 ΜΰοΰζγχΰξζΠγ 71 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ςδ ηξγμρδσί

ΰξζόρδηΰ 31 χμ ζγξ γρόςχγςι

241μ γρό χιο εάθγςςγ ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ίογ τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ μδβά

θι γτθέ μδ ζΰξοόωσιςχΰτ ωύσΰτ

- Ι ζγχΰξζΠγ λσΠ

ςζδχγξ μίςγ ςδ μδβάθΰ ΰξζξςμό ΰ όρΰξΰ ηξγείχδξ

ρΰθθΰϏ ζΰξοόωσιςχΰτ

ωύσΰτ

ζγξ ξηξώχξζό λξΰ

θΰβξζό ζγεγσξςμό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6 233gt31139-ΧΞΜΙ6 5-111 euro

Ζχέμγ 511 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγοϊ ρδσξϊσγβμίοΰ ζγξ ςδ γρόςχγςι 741 μίχσώο γρό χιοεάθγςςγ μδ ΰΠζιμγ 93 χμ χΰ ζχΠςμγ ίωδξ τροΰηώμάχξγ μράοξΰ ζγξ ςγθΰζΰτκΠογ λσΠςζδχγξ ςχΰςχάηξΰ χΰτ ςΰτλά- Ζώη- γζξοέχΰτ6 233gt31135-WNOE6 7-111euro

2 Γβσΰχδμάωξΰ 7223 χμ- ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ζγξ ςδ γρόςχγςι 41 μ- γρό χιο εάθγςςγ- Χΰγβσΰχδμάωξΰ δΠογξ γμϊξεδγχσξζό ζγξ λσΠςζδχγξ ςδμξγ ρθγβξά ρΰτ λθίρδξ ςχΰο ζόθρΰ ΐσϊγοΰϏ- Ζώη-γζξοέχΰτ6233gt311331 WNOE6 4111euro

7 Ηξγμρδσέ

βζγσςΰοξίσγ 3ΰτ ΰσόϊΰτ 27 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ργσγθΠγ

ΐϊστοΠΰτ ΧΰϏκθγ ρΰτ

γρΰχδθδΠχγξ γρό δοξγΠΰ ωύσΰ ςγθόοξζΰτκΠογ 3

τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- Ηξγείχδξ μδβάθγ μργθζόοξγ δβζγχάςχγςι βξγ γτχόοΰμι είσμγοςι ζγθΰσξϊίσ ζγξ ζθδξςχό ωύσΰ ςχάεμδτςϊ- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311231- WNOE6 2-111euro

4 Ηξγμίσξςμγ ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστ

οΠΰτ ΧΰϏκθγ 2χ-μ ζγεγσά μδ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ δτσϏωώσι ςγθΰοΰζΰτκΠογ ζγξ άοδχΰ μράοξΰςδ ΰξζΰηΰμέ μδ χσΠγ μόοΰ ηξγμδσΠςμγχγ- Ηξγείχδξζθξμγχξςχξζό γχΰμξζέ είσμγοςι ζδοχσξζέ ζδσγΠγγρΰσσΰϊιχέσγ

μρόξθδσ ζγξ ργσζξοβζ- Ζώη- γζξ

οέχΰτ6233gt3112339- WNOE6 47-111euro

Χσξύσΰϊι μδκΰοίχγ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ 1 μδχσά γρό χιο εάθγςςγ 314χ-μ- ζγεγσά δζ χώο ΰρΰΠώο χγ 24χ-μ- δΠογξ ζθδξςχό

ωύ

σΰ ςχάεμδτςϊ- Ηξγείχδξ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ

ίογ μδβάθΰ μράοξΰ ζγξ ίογ άοδχΰ wb ςγθΰοΰζΰτκΠογ 24χ-μ μδ χκάζξ ζγξ μδβάθδ λδσάοχδ

μδ μράσ

μρδζξΰτ ζγξ είγ ςχιο εάθγςςγ- Τράσωδξ δβζγχάςχγςι βξγ γχΰμξζέ είσμγοςι cb ρθτοχέσξΰ σΰϏωώο ηΰστϊΰσξζέ ζδσγΠγ ζγξ ιθξγζό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311233- WNOE6 57-111euro

9 Βζγσςΰοξίσγ 25 χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ μόθξ

71 μίχσγ γρό χιο εάθγςςγ ι ΰρΰΠγ

ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ζσδλγχΰζάμγσγ μδ οχΰτθάρδ

μράοξΰ χκάζξ ζθξμγχξςχξζό ζΰτϊύμγχγ γθΰτ

μξοΠΰτ μδ ςέχδ εδσμΰςΠϊώογ χίοχδ

ζγξ ηϏΰ μδ

βάθδ λδσάοχδ

ρΰτ ι μΠγ ίωδξ ζγχγρθιζχξζέ είγ

ςχιο εάθγςςγ- Ζώη- γζξοέχΰτ6233gt311714-WNOE671-111euro

5 Ηξγμίσξςμγ χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ ςδ γρόςχγςι μόθξ

34 μίχσώο γρό χιο εά

θγςςγ- Χΰ ηξγμίσξςμγ ηξγείχδξ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠ ογ ρΰτ ΰηιβδΠ ςδ βώοξγζέ λδσάοχγ μδ ζγχγρθιζχξζέ είγ ςχιο εάθγςςγ ητΰ ζσδλγχΰζάμγσδ

ζγξ ίογ

μδβάθΰ μράοξΰ- Ηξγείχδξ δρΠςϊ χκάζξ ζθξμγχξςχξζόχίοχδ

ζγξ ίχΰξμι δβζγχάςχγςι βξγ ζγθΰσξϊίσ- Ζώη-

Γζξοέχΰτ6 233gt31171- WNOE6 331-111euro

gt ΡώθδΠχγξ δρξωδΠσιςι ζγϊδ ‒ υιχΰρώθδΠΰτ ςχιο Οίγ Ρίσγμΰ δο θδξχΰτσβΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ μδ ωγμιθό δοΰΠζξΰ ςδ δνγξσδχξζέ χΰρΰεδςΠγ ςχι Οίγ Ρίσγμΰ ‒ Ζγλάθγ

- ΔΠογξ ρθέσώ

δνΰ

ρθξςμίοΰ μδ δνγςϊγθξςμίοΰ ρδθγχΰθόβξΰ ζγξ ητ ογχόχιχγ θδξχΰτσβΠγ

όθΰ χΰ ωσόοΰ- ΐ δςώχδσξζό

ωύσΰ δΠογξ 311 χ-μ- δού ΰ δνώχδσξζό

ίωδξ οόμξμγ

ηξγμΰσϊώεδΠ ςδ ζξόςζξ 94 χ-μ- Δρξρθίΰο τράσωδξι ητογχόχιχγ δζμδχάθθδτςϊ χϊ ργσγθΠγ

μρσΰ

ςχά γρό χΰ ζγχάςχιμγ- Ι δρξωδΠσιςι γρΰχδθδΠ ρΰξΰχξζέ δργββδθμγχξζέ δρίοητςι- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt3113 WNOE 95-411euro

ΡώθδΠχγξ ΰξζόρδηΰ ςχξ ΖσιοΠ

ηδ 91 χ-μ- ΡθισΰϊΰσΠδ

ςχΰ

gt5gt573

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι άηδξγΡΣΐΡΐ έ γοχγθθάςςδχγξμδ ηξγμίσξςμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2gt713gtgt ζγξ

431529192

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι χγλίσογ

ςχι Ο- Ρίσγμΰ μδ δνγ

ςϊγθξςμίοι ρδθγχδΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ ράοώ ςχιοάμμΰ- Ηδωόμγςχδ μόοΰ ςΰλγσί

ρσΰχάςδξ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt259gt25

ΖΤΣΞΓ μδ άρχγξςχι βούςιχϊ Λΰτθβγσξζέ

βθύςςγ

κιχά δσβγςΠγ μδ γοχξζδΠοδοΰ χιο ςτοδσβγςΠγ μδ δρξωδξσέςδξ

χϊ ΛΰτθβγσΠγ

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt7442571

ΡΓΣΓΗΞΗΐΟΧΓΞ μγεέμγχγ Βγθθξζέ

βθύςςγ

ςδ

ρΰθϏ ρσΰςξχί χξμί

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt915492gt

ΧΔΩΟΞΖΐ μδ ηΠρθώμγ ΰηιβέςδώ

γτχΰζξοέχΰτ ζγξ μΰχΰςξ

ζθίχγ

27 δχύο κιχάδξ ΰρΰξγηέρΰχδ δσβγςΠγ- ΒοώσΠκδξ χιογββθξζέ βθύςςγ- Δρξςζδτάκδξ ζΰμρξΰϏχδσ WZ δζχτρώχί ζγξ χγμδξγζί

μιωγοί

- Χιθ6

431 214gt ζγξ gt532gt5443-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ητάσξ μδσξζύ

δρξρθώμίοΰ Τυιθάοχΰτ 31 ΰ

όσΰϊΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ- 431

142 ζγξ gt9449gt719

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 377 χ-μ- ςδ οδΰζθγςξζέ ΰξζΰηΰμέ μδ γοδνάσχιχι είσμγοςι ζγξ δΠςΰηΰ ΰϊΰζθίΰτ

5

Γβ- Βξάοοϊ ‒ ΡΰχγμΰϏηξγ- Χιθ-431 52447gt gt7799592

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βξγ ϊΰξχιχί

ςχιο Γεέογ ηξγμίσξςμγ ςχιοΖτυίθι ηώμάχξγ θΰτχσόζΰτκΠογ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt99992gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

3 ηώ

μάχξΰ ζΰτκΠογ wb μδ οχΰτ

είσμγοςι ζθξμγχξςμό μργθζόοξ ΰ

όσΰϊΰ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 217 gt272gt9gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰο 3ΰόσΰϊΰ ζγξ βζγσςΰοξίσγ ςχΰο ΰόσΰϊΰ δρξρθώμίοι μδ ζδοχσξζέ είσμγοςι Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχιο Ζγλάθγ χιθ6 gt924gt5gtgt4ζγξ 431 432

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ stugn` ζγξοΰϏσξΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι cnr b`mgntn`m ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ ωώσΠ ζΰξοόωσιςχγ μδ ζΰτκξοάζξ

ζγξ υτβδΠΰ- Χιθ6 gt247792

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ δρξρθώμίοιβζγσςΰοξίσγ 29 χμ ςχιο ρδσξΰωέ χΰτ Γφ ‒ Βξάοοι- Ζγχάθθιθιβξγ ϊΰξχιχί

- Χιθίϊώοΰ Δρξ

ζΰξοώοΠγ

6 gt73333

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ

ΚΙΧΐΤΟΓΟΓΘΓΜΛΓΟΐΤΟ

ΔΣΒΓΞΓ

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςδ ρΰθθέζγθέ ζγχάςχγςι βζγσςΰοξίσγ ςχΰ ΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92 ςχΰο ΰ όσΰϊΰ χιθ6gt924gt5gtgt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ γρΰεέζι54 χ-μ ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ρόθϊ ςδ ρΰθθέ ζγθέ χξμέ χιθ6gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγ 94χ-μ- ςχΰο ΰ όσΰϊΰ ΐμΰοΰΠγ

335 ρδσξΰωέ Γβ- ΡγϏθΰτ ςχιοΖγλάθγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

431 75 ύσδ ζγχγςχι

μάχώο-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ζδοχσξζέ γτχόοΰμι βζγσςΰοξίσγ ίογοχξ ΧξμΠΰτ χγτσΰϏ μδ γξσζΰοχΠςξΰο χσξϊγςξζό σδϏμγ ζγχάθθιθι ζγξ βξγ δργββδθμγχξζέςχίβι ζΰμμώχέσξΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 22423 ζγξ

gt9954gt225

Δοΰξζξάκδχγξ ηξγμίσξςμγ 44χμ Γβ- Λγσλάσγ Γογζγξοξςμίοΰ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠογ ηώμάχξΰ ωώθ μράοξΰ- Ηξγμρδσί

ζγχγρθιζχξζέ είγ- Ζδοχσξζέείσμγοςι ζθξμγχξςμό

- Χιθ-

gt271 gt95499gt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγχσξάσξ δρΠ χϊ ΰηΰϏ ΪξθΠρρΰτ2 ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

μδ

γχΰμξζέ είσμγοςι- Ζγχάθθιθΰζγξ βξγ ϊΰξχιχί- ΡθισΰϊΰσΠδ

gt29425594 ζγξ gt72773113

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ςχΰϏοχξΰ ζγξοΰϏσβξΰ ρθέσώ

δρξρθώμί

οΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι ζγξ

ΡήΘΐΤΟΧΓΞ

ΓΖΞΟΙΧΐ γοχξζδξμδοξζέ

γνΠγ

91-111 δτσύ

ςχΰξωδΠγ ΤρΰτσβδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ρώθδΠχγξ ςέμδσγ 351-111δτσύ- Χΰ γζΠοιχΰ λσΠςζδχγξ ςχι Εάςΰ ηΠρθγςχι εάθγςςγ-Χιθ- gt75gt43

ζ- Βξύσβΰ

cnr b`mgntn`m ωώσΠ ζΰξοό

ωσιςχγ ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt14993

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγ71 χ-μ- 3 ηώμάχξΰ ζΰτκΠογwb ςδ ζγξοΰϏσβξγ ΰξζΰηΰμέ μδγτχόοΰμι είσμγοςι ςχιο ρδσξΰωέ Πβμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt9gt22gt1gt1 ζγξ 431 777

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ ςδ μΰοΰζγχΰξζΠγ- ΧσΠγηώμάχξγ ωώθ μδβάθι ζΰτκΠογ-ΩώσΠ

ζΰξοόωσιςχγ- δ ρΰθϏ

ζγθέ χξμέ- Χιθ6 431 gt77gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγgt1 χ-μ- ξςόβδξΰ γοδνάσχιχΰ

ΤΡΟΗ δοξγΠΰ ωύσΰ

ςγθόοξ ζΰτκΠογ γρΰεέζι μρά

οξΰ δοδσβδξγζό χκάζξ γτχόοΰμιείσμγοςι- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ-

gt799151 ζγξ 431 292

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 32

ΗΞΖΙΒΐΣΞΖΐ ΒΣΓΪΔΞΐ

ΪήΧΞΐΤ Β- ΩΓΧΚΓΧΐΒΘΐΤ

ΐμΰοΰΠγ

ζγξ Ηΰφσάοϊ 71 ΖΓΛΓΘΓ

Χιθ- jcx6 431 959 Ζξο- gt29 73gt34gt

docnl6 j`tnsectzct`il`uAiocnl-b`o

ΡΣΐΓΒΒΔΘΞΓ ΒΓΜΐΤ

ΒοώςχΰρΰξδΠχγξ ςϏμϊώογ μδ χΰ άσεσΰ 32gt χΰτ Γ-Ζ- όρώ

χσΰρΰρΰξέειζδ μδ χΰο Ο-3415 όχξ6

ΐ ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΧΞΡΐΤΣΞΗΙ χΰτ χδσβΠΰτζγξ χϊ ΡγςωγθΠχςγ

χΰ βίοΰ

Οχόοχγ ρΰτ βδο

οέειζδ ςχιο Ζγλάθγ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγζγξ ι ΖΣΤΧΓΘΘΔΟΞΓ ΜΙΧΣΐΤ χΰτ ΖώοςχγοχΠοΰτ ζγξ χϊ Γθδνάοησγ

χΰ βίοΰ

Χςάζΰτ ρΰτ

βδοοέειζδ ςχι ΘΰϏςοξδ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγρσόζδξχγξ ογ ργοχσδτχΰϏο ζγξ ΰ βάμΰ

εγ βΠοδξ

ςχιο Ζγλάθγ-

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι γρό χξ

γσμόηξδ

τρισδςΠδ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ Δεοξζέ

Ίμτογ

δΠογξ ρθίΰο ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςϏμϊώογ μδ ςωδχξζέ

γρόϊγςι χώο τρΰτσβύο Ηξΰξζιχξζέ

ΜδχγσσϏεμξςϊ ζγξ Ίμτογ

ζγξ μδχά χιο δοΰρΰΠιςι χώο ηϏΰ χϏ

ρώο Γ) ζγξ Λ) ρξςχΰρΰξιχξζύο ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςχΰ δοξγΠΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-Δοόυδξ χϊ δϊγσμΰβέ

χϊ ρσΰγογϊδσεδΠςγ

γρόϊγ

ςϊ ΰξ τρισδςΠδ ΰϊδΠθΰτο ογ χσΰρΰρΰξέςΰτο χγ ςωδ

χξζά ίοχτργ χώο γξχέςδύο χΰτ ςχγ ΰρΰΠγ γογβσάϊδχγξ

χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ ζγχάςχγςϊ χϏρΰτ Γ) έ

Λ) ώ

ςτοιμμίοΰ ηξζγξΰθΰβιχξζό ίχςξ ύςχδ ογ γογϊίσδχγξ ρθίΰο ι ΰσεέ ΰοΰμγςΠγ χΰτ δοξγΠΰτ χϏρΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-

Βξγ χι ηξγηξζγςΠγ γογκέχιςϊ χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ι ΖΤΓ γογϊίσδξ όχξ ι τρισδςΠγ

ι ΰρΰΠγ ΰϊδΠθδξ ογ γογκιχέςδξ γτχδράββδθχγ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό τρΰωσδΰϏχγξ μίςγ ςδ 7 ύσδ γρό χιο τρΰλΰ

θέ γΠχιςϊ χΰτ δοηξγϊδσΰμίοΰτ ογ γρΰςχδΠθδξ ίββσγϊΰςχιο τρισδςΠγ ρΰτ δζηΠηδξ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό χσγχΰθΰβξζά ΒσγϊδΠγ- χι ςτοίωδξγ ι γσμόηξγ βξγ χιο ίζηΰςιχΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ΰϊδΠθδξ

μίςγ ςδ 75 ύσδ ογ γρΰςχδΠθδξ χΰ δο θόβώ ρξςχΰρΰξι

χξζό-ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ χγ ΖΔΡ γογκιχΰϏο χΰ ρξςχΰρΰξιχξζόςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ βξγ χξ

ηξγηξζγςΠδ

ρΰτ ηξδζ

ρδσγξύοΰοχγξ μίςώ γτχύο ζγξ βξγ χξ ΰρΰΠδ

γργξχδΠχγξ

ώ

ηξζγξΰθΰβιχξζό μόοΰ βξγ ρΰθΠχδ ΰξ ΰρΰΠΰξ δρξετμΰϏο

ογ χΰ ωσιςξμΰρΰξέςΰτο ςδ ϊΰσδΠ ρΰτ ηδο δμρΠρχΰτο

ςχΰ ρδηΠΰ δϊγσμΰβέ χϊ

ργσΰϏςγ

γρόϊγςϊ ρ-ω-ρσόςθιυέ χΰτ

ςδ ξηξώχξ

ζί δχγξσδΠδ

ζ-θρ--

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι

ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ

ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςι

ΐΡΰθξχξςχξζό

Ϗθθΰβΰ

ΡΰχγμΰτηΠώο ΰσβγούοδξ

δζηέθώςι ςχιο γτθέ χΰτ 33ΰτ ΗιμΰχξζΰϏ ωΰθδΠΰτ χΰ άλλγχΰ 9 δρχδμλσΠΰτ ςχξ

5 μ-μ- Χγ

μίθι χΰτ τθθόβΰτ εγ βοώσξςχΰϏο ζγθϏχδσγ εγ ηξγςζδηάςΰτο γθθά ζγξ εγ ηιθύςΰτο ςτμμδχΰωί

ςχγ χμέμγ

χγ χΰτ τθθόβΰτ ρΰτ εγ ηιμξΰτσβιεΰϏο- χΰ ωύσΰ εγ

τράσωδξ ηιμξΰτσβξζέ γργςωόθιςι ργξηξύο ζγεύ

ζγξkczccr λξλθΠώο-

Δζηέθώςι ςχγ ΡΰχγμΰϏηξγ

ΙχδθδτχγΠγ χγξοΠγ χϊζγθΰζγξσξοέ

ρδσξό

ηΰτ ίσωδχγξ γρό χιοΗγοΠγ ζγξ ζΰτλγθάδξ ςχΰγμράσξ χϊ χΰ λσγλδΠΰ ΖγθϏχδσϊ ΧγξοΠγ

Ωστςό

Γθίνγοησΰ χΰτ 42`τ Ϊδςχξλάθ ΖξοιμγχΰβσάϊΰτΕδςςγθΰοΠζϊ- Μξγ ησγμγχξζέ χγξοΠγ ζγμΰτϊθγσξςμίοι μδ χΰο μγοηϏγ χϊδβζδϊγθξζέ

ρδσξρίχδξγ

ζγξ χιο ιωύ χϊ γοεσύρξοϊ γνξΰρσίρδξγ

ογ ωά

οδχγξ ςχΰ γρίσγοχΰ βγθάκξΰ χΰτ ΞοηξζΰϏ ήζδγοΰϏ-Ρσΰλΰθί

ζγειμδσξοά ςχξ

3621-

ΘΠβγ θόβξγ βξγ χιο χγξοΠγ6Μδχγϊίσΰοχγ

βξγ ηδϏχδσι ςτοδωέ ϊΰσά χΰο ρσγβμγχξ

ζό ςχΰο ζξοιμγχΰβσγϊξζό χόρΰ ώ

άσξςχι γοχξςχΰΠωξςιςωόθξΰ ςχιο γθέεδξγ χΰτ ςξοδμά ζγξ δργοδβζγεξςχύοχγ

χιο ζθδξςχΰϊΰλΠγ χΰτ γσξςχΰτσβιμγχξζΰϏ +[+ 131γρό χξ

ϊτθγζί

ςχΰ ρξΰ γοΰξωχό ςιμδΠΰ χΰτ ρθγοέχι

χΰο Ξοηξζό ήζδγοό ι +Μξγ ΡδξσγχδΠγ+ χΰτ χγθγοχΰϏωΰτΗγοΰϏ W`kncs Lnmge`lo βΠοδχγξ ίογ λσγητϊθδβί

εσΠθδσ

χϊ γοεσύρξοϊ γνΠγ

ρΰτ ρσΰςργεδΠ ογ χισέςδξ χξ

γρΰςχάςδξ ηϏΰ ζόςμώο ρσΰλάθθΰοχά

χΰτ

δογθθάν-

Χγ ζΰϊχδσά ηόοχξγ χΰτ ζγρξχγθξςμΰϏ χΰ ζδϊάθγξΰ ώ

άθθΰεξ βξγ χιο γρΰηΰωέ χϊ ργσγλγχξζόχιχγ

χΰ γηξίνΰηΰ χϊ γρδθρξςΠγ

ζγξ χϊ ργσγΠχιςϊ ι δϊγσμΰβέ χώο

ΰσΠώο ρΰτ ηδο ρσΰψράσωΰτο ΰξ ςχδσδΰχτρξζί γοχξθέ

υδξ όθγ ςωόθξγ ςχΰ ρΠςώ μίσΰ

μξγ

ϊξθΰςΰϊιμίοϊ

ζγξ δβζδϊγθξζέ ρδσξρίχδξγ

ρΰτ τρΰβσγμμΠκδξ ίντρογ

χΰ ωσόοΰ ώ

λγςξζό ςχΰξωδΠΰ γοάϊθδνϊ ζγξ λσΠςζδξ ζΰξοό χϊ ςωδηόο ζγεΰθξζέ

γρΰηΰωέ

χϊ ςχΰ λσγλδΠΰ ζγ

θϏχδσϊ χγξοΠγ

χΰτ ρδσςξοΰϏ 42ΰτ Ϊδςχξλάθ Ζξοιμγχΰβσάϊΰτ χϊ ΕδςςγθΰοΠζϊ-

Ράοΰ

Χσάβΰ

laquoΜξγ ΡδξσγχδΠγcedil

ςχΰο Κίϊτσΰ

Ι

ζγβζδθάσξΰ

χϊΒδσμγοΠγ

Ίββδθγ

Μίσζδθ ι ΰρΰΠγ

ηξδνάβδξ ρσΰδζθΰβξζέδζςχσγχδΠγ βξγ ογ ζδσηΠςδξ μξγ χσΠχι ειχδΠγ ςχξ

λΰτθδτχξζί δζθΰβί

χϊ

γ

δρχδμλσΠΰτ ηέθώςδ χιο ΧσΠχι ςδ ρσΰδζθΰβξζέ ςτβζίοχσώςι όχξ ι Δθθάηγ ηδο εγίρσδρδ ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ-Ι Μίσζδθ δρίσσξυδ ςχιςΰςξγθηιμΰζσγχξζέ γοχξρΰθΠχδτςι ςχιο ΰρΰΠγγοέζδ ΰ ρσΰζάχΰωό

χϊ

Βζίσωγσοχ σίοχδσ χιο

ΣΠωοδξ δτεϏοδ

ςχΰ Βζίσωγσοχ σίοχδσ

Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδ ρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ

ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ θίδξ ι Μίσζδθ

δτεϏοι βξ) γτχέ χιο +εδμδθξώηύ

δςϊγθμίοι+ γρό

ϊγςι ςϏμϊώογ μδ χξ δξ

ζόοδ ρΰτ μδχγηόειζγο

ωεδ γρό χγ βδσμγοξζά χι

θδΰρχξζά ηΠζχτγ-+Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέςχιο δτσώκύοι+ ηέθώςδωδξσΰζσΰχΰϏμδοι ι Μίσζδθ ςχι ηξάσζδξγ ρσΰδζθΰβξζέ

ςτβζίοχσώςϊ μδ

σξζύο δζγχΰοχάηώο ρσΰςύρώο ςχι μξζσέ ρόθιΣίοςμρΰτσβζ χϊ λόσδξγ

ΒδσμγοΠγ

-

laquoΙ Δθθάηγ εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33 ηξς- δτσύcedil

χιο δρξλδλγΠώςι όχξ ιΔθθάηγ δοηδωΰμίοώ

ογ

ωσδξγςχδΠ 33 ηξς- δτσύ βξγχιο ζάθτυι μδθθΰοχξζύο

ωσιμγχΰηΰχξζύο χϊ γογβζύο ρσΰωύσιςδ ΰ Βδσμγοό

τρΰτσβό

ΐξζΰοΰ

μξζύο Λόθϊβζγοβζ όξ

μρθδ ρσΰδχΰξμάκΰοχγ

χιβδσμγοξζέ ζΰξοέ βούμι βξγχΰ οίΰ ρσόβσγμμγ ςχέ

σξνϊ χϊ Δθθάηγ

θΠβδ

ιμίσδ ρσξο γρό χξ

δζθΰ

βί χϊ γ

δρχδμλσΠΰτ-

Δξηξζόχδσγ ςδ ςτοίοχδτνέ χΰτ ςχιο δϊιμδσΠηγQcsscudr Mdud QrdssdδρξλδλγΠώςδ χξ

δζχξμέ

ςδξ χΰτ ΗΟΧ όχξ ι Δθθάηγ

εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33ηξς- δτσύ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ137 134-laquoΙ δζχΠμιςι χώο 33 ηξς-δτσύ ηδο δΠογξ ργοχδθύ

δνώρσγβμγχξζέ- Όρώ

ζγξογ ίωδξ μξθάμδ βξγ ζθάςμγχΰτ ρΰςΰϏ χώο ρσΰιβΰϏμδοώο ηξγςύςδώο- Ρΰθθά ίωΰτο έηι δρξχδτωεδΠόμώ

ι Δθθάηγ ργσγμίοδξ

ςδ ζσΠςι ρσΰςγσμΰβέcedil

ηέθώςδ ωγσγζχισξςχξζά ΰ

ζ- όξμρθδ δού γρίζθδξςδ δζ οίΰτ χιο ρξεγοόχιχγΰρΰξγςηέρΰχδ δρξρθίΰογρΰμδΠώςϊ χΰτ ωσίΰτ

-

Ηξΰξζιχξζί

ζτσύςδξ

ςδ δχγξσδΠδ

όρΰτ ηξγρξ

ςχύειζγο ργσγχτρΠδ ζγξ ργσγλάςδξ

χϊ ξςωϏ

ΰτςγ δοώςξγζέ

ζγξ δεοξζέ

οΰμΰεδςΠγ

ςωδχξ

ζά μδ χξ ζγχγωώσξςμίοδ

ΰοΰμγςΠδ

βδώσβξζύο ρσΰ

φόοχώο έ χσΰϊΠμώο δρίλγθδ χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο μδχά χι ηξδοίσβδξγ ςωδχξζύοδθίβωώο γρό χγ γσμόηξγ δθδβζχξζά όσβγογ-Ρσόζδξχγξ βξγ 34 δχγξσδΠδ

ςχξ

ΰρΰΠδ

δρξλθέειζγο ρσόςχξ

μγ ςτοΰθξζΰϏ Ϗυΰτ 2-411 δτσύ-

ΐ Τρΰτσβό Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Γεγοά

ςξΰ Χςγτχάσϊ ηέθώςδ6

laquoή

ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ρσΰώ

εΰϏμδ ςιμγοχξζί ησάςδξ

ρΰτ ςχισΠκΰτο ζγξ γογηδξζοϏΰτο

χγ δθθιοξζά ρΰξΰχξζά ργσγηΰςξγζά μγ ρσΰφόοχγ- Ι ρΰξό

χιχγ ργΠκδξ ζγεΰσξςχξζό σόθΰ ςχΰ κέχιμγ χϊ ρσΰύειςϊχώο ρσΰφόοχώο μγ

ζγξ γρΰχδθδΠ ρσΰχδσγξόχιχά μγ

- Όμώ

ι ρΰξόχιχγ είθδξ τρΰςχέσξνι ζγξ ςδλγςμό είθδξ ρξςχΰρΰΠιςι ζγξ ηξγςϊάθξςι γρό χξ

ργσγχτρΠδ

χόςΰ ςχιο ργσγβώ

βέ όςΰ ζγξ ςχι ηξγζΠοιςι ζγξ δμρΰσΠγ- Ηδο μρΰσΰϏο ζάρΰξΰξςχΰ όοΰμγ χϊ ρΰξόχιχγ

ογ δζμδχγθθδϏΰοχγξ χΰτ

ζγχγογ

θώχί- ΐϊδΠθΰτμδ ογ ρσΰςχγχδϏςΰτμδ χΰτ

ζγχγογθώχί

γρό ργσόμΰξδ ρσΰςράεδξδ

ργσγρθάοιςέ

χΰτ

- Ζξ γτχό

ζάοΰτμδ ρσγβμγχΰρΰξύοχγ ςτοδωδΠ δθίβωΰτ

cedil-

Ρσόςχξμγ βξγ ργσγλάςδξ

ςχι ηξγζΠοιςι ρσΰφόοχώο ΡΐΡ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 37

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΡγσΰτςΠγ χΰτ Ρσΰίησΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

Ωγσάθγμρΰτ

Δτςχγεξάηι ζγξ γσζδχύο μδθύο χϊΗξΰΠζιςϊ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ χΰγρόβδτμγ χϊ ΧσΠχϊ ςχγ βσγϊδΠγ χϊηξΰσβγούχσξγ

γσωέ

ι ζθέσώςι χϊ

γ ϊάςϊ χΰτ ϊδχξοΰϏ εδςμΰϏ χΰτ ζτρίθθΰτ χϊ χΰρξζέ

΅οώςϊ- Χΰ ργ

σύο χΰτ

ίηώςγο γσζδχΰΠ δζρσόςώρΰξ ρΰθθύο ςώμγχδΠώο ρΰτ γοέζΰτοςχι ηϏογμι χϊ χΰρξζέ

οώςϊ δού

ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ Δ-Ρ-- Ζγλάθγ

ηδ εγθάλΰτο μίσΰ

ΰξ 7 δζρσόςώρΰξ χΰτ

Ζγλγθξύχξζΰτ δσγςξχδωοξζΰϏ ρΰηΰςϊγΠσΰτ ςχΰ οδΰςϏςχγχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Β Δεοξζέ

ζγχιβΰσΠγ

-

χγ laquoμγθγζάcedil χγ ϊγλΰσΠ Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ζθέσώςϊ ηδοτρέσνγο δζρθένδξ

ζγξ βδοξζόχδσγ ι ζθι

σώχΠηγ ηδο ίλβγθδ μδβάθγ οχίσμρξ μδχγνϏ χώο ΰμάηώο ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ρΰ

ηΰςϊγξσξζέ ρδσΠΰηΰ εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud χϊ ΅οώςϊΡΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

-

Ζγξ γτχό βξγχΠ χγ θδβόμδογ ϊγλΰσΠ ζγξρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰξ ΰμάηδ

ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ςδκόο εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud εγ γοχξμδχώρΠςΰτοςχιο γ ϊάςι χΰτ ζτρίθθΰτ ΰμάηδ

χώο

ρξΰ ζάχώ ζγχιβΰσξύο ζγξ ζγχbdquo δρίζχγςιδΠχδ δϏζΰθγ δΠχδ ηϏςζΰθγ γογμίοδχγξ ογδρξζσγχέςΰτο laquoςϊσγβΠκΰοχγ

cedil χΰ δξςξ

χέσξΰ χϊ ρσόζσξςϊ βξγ χιο δρόμδοιϊάςι χϊ ηξΰσβάοώςϊ- Ζγξ γτχό βξγχΠ ι Γ-Δ- Ζγλάθγ

ςχΰ ΛδσΰϏθδξΰ βέρδηΰ εγ

τρΰηδωεδΠ χΰο Ίσι Ζδωσΰζάμρΰτ δού ΰΖδσγτοό

Ρίσοϊ εγ χγνξηίυδξ ςχΰ Μτσ

χόϊτχΰ βξγ ογ γοχξμδχώρΠςδξ χΰο χΰρξζόΙσγζθέ- Χιο Πηξγ ύσγ δζχό

ίησγ

εγ

γβώοξςχΰϏο ΰ Ισγζθέ Ζγλάθγ

ςχιο

ίησγ χΰτ ΡγοξώοΠΰτ Νδσξά

ζγξ ΰ ΛϏσώοΖγλάθγ

μίςγ ςχξ

Μτσμξηόοδ

- χΰ

Δσγχδξοό ΰ χΰρξζό Γδχό

εγ τρΰηδωεδΠ

χιο ΰμάηγ χΰτ ΡγββγΠΰτ ςχΰ βέρδηΰχΰτ Ζώχςάθΰτ ΰ ΡΓΐ Ζγλάθγ

εγ τρΰ

ηδωεδΠ χΰο Ζδσγτοό ΖσιοΠηώο δού ςχΰ

βέρδηΰ χϊ ΡγογβΠγ

ΰ χΰρξζό ΓΠγοχγ

εγ τρΰηδωεδΠ χι Ηόνγ Εδΰθόβΰτ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ Ίσϊ Γζσΰρΰχάμΰτ

ΐσϊίγ

ΔθδτεδσΰϏρΰθϊ ΛτκάοχξΰΖΰζζξοΰωύμγχΰ

ζγξ Οίςχΰ

ΩστςΰϏρΰ

θϊ εγ ςτμμδχάςωΰτο ςχι λ ϊάςι χΰτζτρίθθΰτ δού γογθτχξζά όθγ χγ κδτβάσξγ ρΰτ ζθισύειζγο μδχά χι ηξγηξζγςΠγχϊ ζθέσώςϊ ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξέειζδίωΰτο ώ

δνέ

6

ΓΠγ

ΡγογβΠγ

Ηόνγ Εδΰθόβΰτ Γ-ΐ- Ρΰχγμξά

‒ Ίσϊ ΡσΠοΰτ

Θξμδοάσξγ ‒ Εδγβίοϊ ΕάςΰτΡγββγξφζό

Ργθ- ‒ Γ-Δ- Ρξδσίώο

Μ- Γ- ΪξθΠρρώο ‒ ΓςρΠηγ ΡΰθτςχϏθΰτ Γ-Δ- Ζγλάθγ

‒ Ίσϊ Ζδωσΰζάμρΰτ

Μ-Γ- ΓοχξϊξθΠρρώο ‒ Ρ-ΐ- Ζδσγμώχέ

Εσάζι ΒσγλΰϏογ

‒ Γμξςξγοά

Μ- Γ- ΐσϊγοΠΰτ ‒ Βίσΰοχγ

Γμτβηγθδύογ

‒ Ρΰςδξηύογ

Ζγλ-Ωδθξηόοξγ ‒ ΓζσΰλΰϏοξΜτσχόϊτχΰ ‒ Ζδσγτοό

Ρίσοϊ

Ργοξύοξΰ Νδσξά

‒ Ισγζθέ

Ζγλάθγ

Οίγ Ζγστά ‒ ΔθδτεδσγΠ Μτσμξηόοδ

‒ ΛϏσώο Ζγλάθγ

Γδχό ΔσγχδξοΰϏ ‒ Γ-- ΡγββγΠΰ

ΡΓΐΖ Ζγλάθγ

‒ΖσιοΠηδ

Ηΰνγ ΘτηΠγ

‒ ΩγθζδσόΟίγ Ζγσλάθι ‒ ΐθτμρξγζό

Ζγλ-

Ίσϊ ΚτβΰϏ ‒ ΐϊσϏοξΰ

ΐξ γβύοδ δΠογξ οΰζ άΰτχ ζγξ εγ ηξδνγ

ωεΰϏο ςχξ 33 35 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ-

ΩώσΠ δζρθένδξ

ζγξ οχίσμρξ ι ζθέσώςι βξγ χιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

χιο όμΰσϊι Εάςΰ λσΠςζδχγξ ΰθΰζθισύειζδχΰ ρσΰρΰοιχξζό ζγμρ

χΰτ ΓεθιχξζΰϏ τθθόβΰτ Δρξχσγρίκξγ

ΓοχξςϊγΠσξςϊ Ζγ

λάθγ

ζγξ ϊίχΰ

ργσΰτςΠγςδ ηξγϊΰσδχξζό ωσύμγ- Ηξδνέωει ςχΰ Πηξΰ μίσΰ

βξγ 2ι

ηξγηΰωξζέ ωσΰοξά ζγξ χιο νδωώσξςχέ ηξάςχγςι ηΠοΰτο νίοΰξ γεθιχί

ζγξ ρσΰρΰοιχί

-

Δρξρθίΰο ηξγχισδΠ ςδ ρΰθϏξζγοΰρΰξιχξζά δρΠρδηγ χιςτμμδχΰωέ γεθιχύο δοχό

ζξ

δζχό

Ζγλάθγ

ζγξ γτχό χΰζγθΰζγΠσξ ΰ ςωδχξζό

γσξεμό

ίϊχγςδ χΰτ 7- Χΰ bcop ϊξ

θΰνδοέειζδ ςχΰ ζθδξςχό βτμογςχέσξΰ Θξμίογ χΰ ΰρΰΠΰργσγωύσιςδ ΰ Ηέμΰ

Εά

ςΰτ άσωξςδ χιο Ζτσξγζέ 35ΓτβΰϏςχΰτ ζγξ ΰθΰζθισύειζδ χιο Ζτσξγζέ 4 χΰτ Πηξΰτμέογ- ΐξ ςτμμδχίωΰοχδ

ηξ

ίμδογο ςχιο Δτσώζγχγςζέοώςι Εάςΰτ-ΐ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

δΠωδ 39 ηξ

ζΰϏ χΰτ γεθιχί

ςχι ςτβζί

οχσώςι ρσΰδχΰξμγςΠγ

ζγξ όθΰξΰξ τρόθΰξρΰξ έχγο γρό ςώμγχδΠγ άθθώο ρδσξΰωί

χϊ ωύσγ

όρώ

ζγξ γσζδχΰΠ νίοΰξ- τβζδζσξμίογ ρέσγο μίσΰ

γεθιχί

γρό χιο Γεέογ χιο ΓθδνγοησΰϏρΰθι χιο Ράχσγ χι Ησάμγ χξ

ίσσδ

χιο ΅ηδςςγ

ζγξ χι Λίσΰξγ- χΰ ρσόβσγμμγ μδχδΠωγο γζόμγ ίογ

Βδσ

μγοό γεθιχέ

ίογ

Σύςΰ

ίογ

ΖϏρσξΰ ζγξ ηϏΰ Λΰτθβά

σδ γεθέχσξδ

- Γτχέ ι ρΰξζξθΠγ

γεθιχύο ηιμξΰϏσβιςδ νδωώσξςχά βζσΰτρ ητογμξζόχιχγ

ζγξ

ϊτςξζά δοΠςωτςδ χΰ δρΠρδηΰχϊ γεθιχξζέ

δζηέθώςϊ- Βξγ

ργσάηδξβμγ ΰ Οξζ Λγςηάσϊρΰτ γβώοΠκδχγξ ςχιο 2ι ζγχι

βΰσΠγ χϊ ΒδσμγοΠγ

ζξ ίωδξ σΠκδ ςχιο ΅ηδςςγ ίωδξ γμτοχξζό

ςχτθ ργξωοξηξΰϏ ςχΰ σδλίσ ζγξ ΰμξζσό

ΩσξςχΰηΰϏθΰτ γρό χιο

Γ-Δ- ΘδμδςΰϏ δΠογξ όχξ ζγθϏχδσΰ τράσωδξ ςχιο ΖϏρσΰ ςχιοζγχιβΰσΠγ χώο ργμργΠηώο-ΔρΠςϊ ΰ Σύςΰ

γεθιχέ

γοέ

ζδξ ςδ ςϏθθΰβΰ χϊ Μόςωγ

ζγξ

ΰξ Λΰτθβάσδ γεθέχσξδ

ρσΰίσ

ωΰοχγξ γρό ΰμάηγ χϊ Λάσογ

-

Δρξζδϊγθέ χΰτ ρσΰρΰοιχξζΰϏ

χξμ δΠογξ ΰ χδωοξζό τρδϏετοΰ

χΰτ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

ΒξάοοϊχγϏσΰτ ΰ ΰρΰΠΰ

δζρόοιςδ

ζγξ χΰ ρσόβσγμμγ χΰτ ζγμρ-ΜγκΠ χΰτ ςτοδσβάκΰοχγξ ΰ ΛΰϏθβγσΰ

ρσΰρΰοιχέ

Βζδόσβζξ

Ηγςζάθΰϊ ΰ ΰρΰΠΰ δσβάςχιζδ

ρσξο γρό θΠβγ ωσόοξγ ςχιο Ζγλάθγ ι ςϏκτβό

χΰτ δθΠο δ

ϊχά ρΰτ δΠογξ βτμοάςχσξγ ζγξΰ Χάζΰ

Γογςχγςξάηϊ ΰ ΰρΰΠ

ΰ δΠογξ βδοξζά τρδϏετοΰ

ςχΰο

ΐ-Δ-Γ- ΅ηδςςγ

- Βξγ χΰο Ηγςζάθΰϊ ογ ρσΰςχδεδΠ όχξ ςχΰϊδχξοό Ργβζόςμξΰ ρσώχάεθιμγγχΰμξζύο γβώοξςμάχώο χΰτ ΡγσξςξΰϏ δΠωδ ΰσξςχδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ΰμΰςρΰοηΠγ τρδϏετοΰ βξγ χιο χδωοξζέ ζγεΰηέβι

ςι χώο γοησύο ςχΰ ργσδθεόοέχγο ΰμΰςρΰοηξγζό

ρσΰρΰοι

χέ ςχξ

μξζσί

ιθξζΠδ

ζγξ ςέμδ

σγ ηΰτθδϏδξ ςδ ΰμάηγ χϊ Λάσογ

- χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ ωσιςξμΰρΰξέειζγο γζόμγ γσζδχΰΠ λΰιεΰΠ ρσΰρόοιςϊ spcrnmipcrtmdrs- ΐξ Ζύςχγ

Ωγχκι

θτβδσΰϏηϊ Εΰηώσέ Χςόρδ

θγ

Γοησίγ

Οξζΰθγζάζϊ ρΰτγβώοΠκΰοχγξ ςδ ηξάϊΰσγ δθθιοξζά ςώμγχδΠγ ΰ Λγςηάσϊ γρόχι ΒδσμγοΠγ ζγξ ΰ Ζγλγθξύχϊώζσάχϊ Ζγοάσϊ ΰ ΰρΰΠΰ γοέζδξ ςχιο Γ-Δ- ΡΰθδμΠηξγ

ΰμάηγ χϊ Γ ζγχιβΰσΠγ

ςχιοΖϏρσΰ- Ζγειμδσξοά βΠοΰοχγοχσδξ

ρσΰρΰοέςδξ

- Ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςι χΰ ρσώΠ ςδσλΠ γςζέ

ςδξ μδ ρΰθθά μργθάζξγ όρώ

ζγξ ηΰτθδξά βξγ χγ ρόηξγ ζγξ χιοχγζχξζέ ςχΰ τρόθΰξρΰ χϊ ιμίσγ

- Χΰ βτμογςχέσξΰ έχγο ζθξ

μγχξκόμδοΰ ζγξ ωσιςξμΰρΰξέειζγο ςτοΰθξζά 3 χσγρίκξγ-

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ βξγ 2ι ηξγηΰωξζέ ωσΰοξάχΰ ρσΰρΰοιχξζό bcop ρΰτ ηξΰσβάοώςδ ςχι Εάςΰ ΰ ΓΔΓ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 34

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ J``tkcll Ldciud βξγχι οίγ ςδκόο μδ χΰ γνξΰςιμδΠώχΰ ογ δΠογξ ρώ

ΰξ ηϏΰ

ΰμάηδ χΰτ Λόθΰτ ΐθτμρξγζό

ζγξ ΟΠζι εγ λσΠςζΰοχγξ

ςδ νδωώσξςχΰϏ

ΰμΠθΰτ

- Ι ςίοχσγ ΰσΠςχιζδ βξγ χξ gtgt μδ

χι ηξΰσβγούχσξγ ογ τρΰθΰβΠκδξ όχξ ΰξ ΰμάηδ εγ ίωΰτο ζγχγ

ϊίσδξ ογ ζθδΠςΰτο όθδ χξ δζζσδμόχιχδ

ζτσΠώ

χΰ μδχΰωξζό

ζδϊάθγξΰ χώο 411-111 δτσύ βξγ όςδ ρσΰίσωΰοχγξ γρό χι

Βbdquo Δεοξζέ ρσΰζδξμίοΰτ ογ ρθισΰϏο χξ ρσΰψρΰείςδξ

ςτμ

μδχΰωέ

χΰτ

ςχΰ ρσώχάεθιμγ- Χΰ οίΰ δΠογξ ζγξ ΰ ηξγωώσξςμό

χώο ητΰ ΰμάηώο χΰτ Λόθΰτ ζγεύ

γρΰϊγςΠςχιζδ ςδ

άθθΰο όμξθΰ ογ δΠογξ ΰ ΐθτμρξγζό

ζγξ ςδ άθθΰο ι ΟΠζι- Βξγχΰ ςτβζδζσξμίοΰ κέχιμγ ίβξοδ ζγξ υιϊΰϊΰσΠγ ζγχά χιο ΰρΰΠγτρέσνγο 1 υέϊΰξ τρίσ χΰτ ηξγωώσξςμΰϏ ζγξ 5 ζγχά- Μίςώζθέσώςϊ ρσΰίζτυδ ρώ

ΰ ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ εγ γβώοξ

ςχδΠ ςχΰο οόχξΰ όμξθΰ ζγξ ι ΟΠζι ςχΰο λόσδξΰ- Ργσάθθιθγ ΰ ρσόδησΰ

χϊ ΅οώςϊ Λbdquo Δεοξζέ

δοιμίσώςδ χξ

ΰμάηδ βξγ χγ είμγχγ χώο ωΰσιβξζύο ρσΰβσγμμάχώο χΰτ ΐΡΓΡ

ζγξ χι οίγ χιθδΰρχξζέ ςϏμλγςι μδ χΰο WD WZ-

ΐξ όμξθΰξ ίωΰτο ώ

δνέ

6

Οόχξΰ

Όμξθΰ

6ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ Ϊώζξζό

Ργογωγφζέ Ργογξβξάθδξΰ

Ισγ

ζθέ Υγωούο ΛϏκγ

Μδβάσώο Ϊώςχέσγ

Γωγσογφζό

Δρξςζΰ

ρέ Γςχίσγ

ΜγβΰϏθγ

Ργοιθδξγζό Γΐ Ωγοξά Βθτϊάηγ Ζγθ

θξείγ-

Λόσδξΰ

Όμξθΰ

6Κάζτοεΰ

Ζίσζτσγ ΟΠζι Λόθΰτ Ισγζθέ

Ζγλάθγ Γξβξοξγζό

ΧϏσογλΰ Γογβίοοιςι ΖγσηΠχςγ

Δεοξζό

Βγκύσΰτ Ηόνγ Ησά

μγ

Ρξδσξζό Γογβίοοιςι Βξγοοξχςύο Γρόθθώο Ζγθγμγσξά

Λγχγοξγζό-

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ

J``tkcll Ldciud βξγ χι οίγ ςδκόο

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγρσγβμγχΰρΰξέειζδςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠ

γ

χΰ 3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδχι ςτοδσβγςΠγ 4 ςτθθόβώογρό ΰθόζθισι χι ωύσγ μδχγνϏ χώο ΰρΰΠώο έχγο ζγξ ΰΓ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

- χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό ςτμμδχδΠωδ δρΠςϊ ΰ Γ-- laquoΐσίςχϊΛγςΠθϊcedil Νάοεϊ ΰ Γ-Β-- Ίσβΰτ

ΰ Γ-Β-- laquoΜγζδηΰοξ

ζέ ΗϏογμιcedil Ζΰκάοϊ ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ ΰ Γ-- laquoΗγογό

cedilήσγξΰζάςχσΰτ-χΰ ρθγΠςξΰ χΰτ δληΰμγηξγΠΰτbcop ρΰτ ηξδνέωει ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ςτμρδσξθέϊει

ζγο ρσΰρΰοιχξζέ εδμγχΰθΰβΠγρΰτ ςζΰρό

χϊ έχγο ι ΰμγθέ

ίογσνι χϊ δχέςξγ

γβώοξςχξζέ

ρσΰδχΰξμγςΠγ

χώο ςτθθόβώοδο όυδξ χώο γβώοξςχξζύο χΰτ

τρΰωσδύςδώο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ

13237- Ηξδνέωειςγο ρσώξοί γθθά ζγξ γρΰβδτμγχξοί

ρσΰρΰοέςδξ μδ λγςξζό ςχόωΰ

χιο γοάρχτνι χϊ ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςϊ ςδ ητΰ ιθξζξγζά ωώσξςμίογ χμέμγχγ γεθιχύο μδηξγϊΰσδχξζά γοχξζδΠμδογ ζάεδμίσγ δνάςζιςι μδ ργξβοξύηι

μΰσϊέ ςχξ ργξηξζί

ιθξζΠδ

ζγξ

ϊτςξζά ρΰθθί άθθδ

ησγςχισξ

όχιχδ μδ χιο ςτμμδχΰωέ όθώο

ςδ μξγ όμΰσϊι δρΠηδξνι ωΰσδτχξζύο ξζγοΰχέχώο ςχΰο μΰοχίσοΰ ωΰσό μδ χΰ ωΰσδτχξζό χμέμγχϊ Μγζδηΰοξζέ

ΗϏογμϊ ρΰτ

δρξμδθέειζδ ι Ηγςζάθγ ΩΰσΰϏ Γογςχγςξγ Ζΰτχσόχςξΰτ ζγξ ωάσξςδ ςχξβμί

ηιμξΰτσβΠγ

ίζ

ϊσγςϊ ζγξ ωγθάσώςϊ μδ χΰοζγθϏχδσΰ χσόρΰ ωΰσό ζγξ στεμό-

χξβμί νδοΰξγςξά

Ζάρΰξδ λσγηξί

ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ζγσγόζδ μδ χι ςτμμδχΰωέ όθώο χώοογ ργσΰτςξάκΰτο χξ

ξζγοόχι

χδ χΰτ

ςχΰ χσγβΰϏηξ ζγξ ϊτ

ςξζά ζγξ ΰξ ρσΰρΰοιχί γθθά

ζγξ χγ τρόθΰξργ λσάηξγ δΠωγμδδρΰξζΰηΰμιχξζά ςδμξοάσξγ γρόδβζσΠχΰτ

δρξςχέμΰοδ

-

Ωσέςξμί ρθισΰϊΰσΠδ

Βδοξζόχδσγ ρσγβμγχΰρΰξέειζγο ςδμξοάσξγ όρώ

βξγ ργ

σάηδξβμγ ίβξοδ ι ργσΰτςΠγςι Γεθιχξζέ

ηξγχσΰϊέ

ςδ ςωίςι

μδ χιο άςζιςι ζγξ χιο ςιμγςΠγ

χϊ ςχιο γεθιχξζέ γρόηΰςι ηΠοΰοχγ

ωσέςξμδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ςδ μξζσΰϏ ζγξ μδβάθΰτ

γρό

χιο ΗξγξχΰθόβΰΗξγχσΰϊΰθόβΰΛγςξθξζέ Βζίςΰτ γρόϊΰξχι χΰτΩγσΰζόρδξΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Γειούο δΠωγμδ δζμάειςι ζγξδϊγσμΰβέ Ρσύχώο Λΰιεδξύογρό χΰο Ξγχσό χΰτ bcop Ργσμδοξύο Ργχξά ΰ ΰρΰΠΰ

έχγο

μίσγ οϏωχγ ςδ ΰρΰξΰηέρΰχδ ρδσξςχγχξζό ζΰοχά ςχγ ργξηξά-

δμξοάσξΰ ρσΰρΰοιχξζέ

γρό χΰο Ωάσι ΡγθχόβθΰτΧίθΰ

ςδ όθγ χγ ργσγράοώ ογ

ςιμδξώεδΠ όχξ ζγχά χι ηξάσζδξγχΰτ 3ΰτ bcop Χγδζλΰοχό ρΰτρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ίβξοδ ςδμξοάσξΰ

Ρσΰρΰοιχξζέ ζγξ γοάρχτνϊ

ςτογσμΰςχξζύο ξζγοΰχέχώο ςδργξηξά γρό χΰο Ζγειβιχέ Ϊτςξζέ

Γβώβέ

Γοησδγ ΩσιςχΠ

ηι- Γζόμι ίβξοδ ςδμξοάσξΰ ηξγξχιςΠγ

γρό χΰο ρχτωξΰϏωΰ ρσΰ

ρΰοιχέ Βδοξζέ ΒσγμμγχδΠγ

ΓεθιχξςμΰϏ Ωάσι Ργθχΰβθΰτ 4οχγο ζγξ ρσύιο τρδϏετοΰ ηξγξχιςΠγ

χϊ ΔΘΐΧ ζγεύ

ζγξ χιο

ΓογςχγςΠγ Ζΰτχσόχςξΰτ Ηξγξχιχέ δο δοδσβδΠγ χϊ ΔΘΐΧ- Γ

μιο ργσγλθάυΰτμδ δζχό γρό

χγ ςώμγχξζά ΰϊίθι χΰτ bcopρΰτ ςτμμδχδΠωγο όθγ χγ ργξηξάζγξ γρΰζόμξςγο ςιμγοχξζά ΰϊίθι ώ

ρσΰ

χιο ϊτςξζέ χΰτ

ζγ

χάςχγςι ζγξ όθγ δζδΠογ χγ ΰϊίθι γρό χιο ζγεΰηέβιςι δμρδΠσώο ηγςζγθύο ζγξ χιο ςτογογςχσΰϊέ χΰτ

μδ ργξηξά γρό όθι

χιο Δθθάηγ ύςχδ ογ βΠοΰτοςξβά ςξβά γτχόοΰμΰξ ζγξ γζίσγξΰξ ωγσγζχέσδ

λγςξκόμδοΰξ ςδ

γνΠδ ζγξ ιεξζέ- Ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ΰ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ςτοδωΠκδξ χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτβξγ 7 ιμίσδ

ςχγ ΧσΠζγθγ ϊξθΰ

νδοΰϏμδοΰ γρό χΰο Γ-- ΐΓΧ

Χσξζάθώο μδ χι ςτμμδχΰωέ 31ςτθθόβώο γρό όθι χιο Δθθάηγ-

Μδ δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδ χι ςτμμδχΰωέ χΰτ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ΣγβηγΠδ

δνδθΠνδξ

ζγξ

ρΰθθί γογχσΰρί

ίσ

ωΰοχγξ ςχΰ ρσΰςζέοξΰχγ χδθδτχγΠγ 7ώσγ ςχΰ ςχσγχόρδηΰ χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ μδχάχγ όθγ όςγ δΠηγο χΰ ϊώ

χϊ

ηιμΰςξόχιχγ

γρΰχίθδςμγχώο ηξγρσγβμγχδϏςδώο ρΰτρσΰιβέειζγο ζγξ ίωΰτο ογζάοΰτο μδ χιο γθθγβέ ςχγιοΠγ χϊ Ζγλγθξύχξζϊ ΡΓΔμδ χιο δμρθΰζέ ρσΰςύρώοΰξ ΰρΰΠΰξ δοηξγϊίσειζγο ζγξ

ςτοδωΠκΰτο ογ δοηξγϊίσΰοχγξβξγ χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ-Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ όθγ χγ ςδοάσξγ γθθά ζγξ ι ϊιμΰθΰβΠγ ιΰρΰΠγ γογρχϏωειζδ χξ

χδθδτ

χγΠδ ιμίσδ

βξγ χιο δμρθΰζέ

οίώο ρσΰςύρώο ςχγ Ηξΰξζιχξζά χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ ϊγΠοδχγξρώ

δρξλδλγξύοδχγξ γρόθτχγ

γϊΰϏ ςϏμϊώογ μδ χξ ρθισΰ

ϊΰσΠδ ρΰτ ίωΰτο ηξγσσδϏςδξ

ΰ Ρσόδησΰ

ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ

χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ Βξύσβΰ

ΧςΰζχΰτσΠηϊ χΰ λσάητ χϊρσΰιβΰϏμδοϊ Ρίμρχϊ ρσΰ

ωύσιςδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰοδζρσόςώρΰ χώο δοηξγϊδσόμδοώο δρδοητχύο ςχιο Ζγλάθγ βοώςχό ςδ όθΰτ

Λθάςςι

Χςάζγ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰ βοώςχό

Ζγλγθξύχϊ Λθάςςϊ Χςάζγ

ΰΰρΰΠΰ

ζγχά χΰ ργσδθεόο δρξωδΠ

σιςδ ογ δμρθγζδΠ μδ χγ Ηξΰξζιχξζά ςχιο ΡΓΔ Ργογειογφζό

έσεδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰο Ρσόδησΰ ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ ΒξύσβΰΧςΰζχΰτσΠηι ρσΰζδξμίοΰτ ΰξ δο

ηξγϊδσόμδοΰξ δρδοητχί ογ γογ

θάλΰτο χΰ μάογχκμδοχ χϊ ΰμάηγ

ζγξ βδοξζόχδσγ χξ

χϏωδ

χϊ

ςδ όθγ χγ δρΠρδηγ-

ΖγμΠγ γογζΰΠοώςι

γρό χιο ΡΓΔ ΖγλάθγΖγξ δού γρό χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ ηδο ίωδξ τράσνδξ ζγμΠγγρΰθϏχώ

δρΠςιμι γογζΰΠοώ

ςι βϏσώ γρό χΰ είμγ γτχό όθγηδΠωοΰτο ρώ

ΰξ δνδθΠνδξ

δΠογξ

σγβηγΠδ ζγξ γτχί

εγ ίωΰτο ογ

ζάοΰτο ζγξ μδ χΰ γβώοξςχξζό μίσΰ

χϊ ΰμάηγ

- Ηιθγηέ μδ χιο

ίθδτςι δοηδωΰμίοώ

οίώο μδθύο ςχΰ ρσΰρΰοιχξζό χξμ ζγξ λίλγξγ μδ γθθγβί

ςδ δρΠρδηΰ ίμ

υτωΰτ ητογμξζΰϏ-Ηιθγηέ ζάρΰξΰξ ρΰηΰςϊγξσξςχί

ΰξ ΰρΰΠΰξ τρίβσγυγο ςτμ

λόθγξΰ ςτοδσβγςΠγ

μίωσξ ρσόχξοΰ

μδ χιο ΡΓΔ Ζγλάθγ δοηδ

ωΰμίοώ

ογ ϊϏβΰτο ζγξ χγ ςτμ

λόθγξά χΰτ ογ εδώσιεΰϏο άζτ

σγ δού ζάρΰξΰξ άθθΰξ ογ ίσεΰτοζγχbdquo δοχΰθέ χώο ρσΰςύρώο ρΰτεγ δμρθγζΰϏο μδ χγ Ηξΰξζιχξζάχϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ- Χΰ ςΠβΰτσΰ δΠογξ όχξ ΰ Γ-ΐ-Ζ- λσΠςζδχγξ ρσΰχώο ρτθύο ρΰθθύο δνδθΠνδώοζγξ ΰξ δρόμδοδ

ύσδ

χΰ ςΠβΰτσΰ

δΠογξ όχξ εγ ϊίσΰτο ςχιο δρξϊάοδξγ γϊδοό

ρΰθθά οίγ ρσόςώ

ργ γϊδχίσΰτ ηδ μΠγ γθθγβέ ςχΰρσόςώρΰ χϊ ΰμάηγ

ςδ όθγ χγ

δρΠρδηγ-

Γρό ζδξ ζγξ ρίσγ άργοχδ ρδσξ

μίοΰτο μδ δοηξγϊίσΰο όθδ χξ

δνδθΠνδξ ΰξ ΰρΰΠδ

εγ ρσΰζϏ

υΰτο δού άβοώςχι ργσγμίοδξ ιχγτχόχιχγ χόςΰ χώο ρσΰςύρώοόςΰ ζγξ χϊ ζγχγβώβέ

χΰτ

μδ

ρθισΰϊΰσΠδ ογ γογϊίσΰτο όχξ

ρσόζδξχγξ βξγ ΅θθιοδ ΰξ ΰρΰΠΰξ

ησγςχισξΰρΰξΰϏοχγξ ςχι βδξχΰοξζέ ΧΰτσζΠγ γθθά ζγξ χι ΒδσμγοΠγ-

ΐ Λθάςςϊ Χςάζγ

μδ χγ ρσόςώργ ρΰτ δζρσΰςώρδΠ ϊίσοΰτο ζγξ μάθξςχγ

άμδςγ χξ

γθθγβί

ςδ Ηξΰξζιχξζό δρΠρδηΰ ςχιο ΡΓΔ Ζγλάθγ όρώ

όθγ ηδΠωοΰτο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

Ητογμξζέ ργσΰτςΠγ ςχΰ ωύσΰ χϊ ΡγξηδΠγ

ϊ σΰοχξςχέσξΰ

Μ-Δ-

Βξγ Εδχξζέ

Χδωοΰθΰβξζέ ζγξ

ΕΔήΣΙΧΞΖΙ

ζγχδϏετοςι βξγ

όθδ χξ

χάνδξ

ΘτζδΠΰτ ΒτμογςΠΰτ

ώδρξχτωιμίοΰ

γτςχισόρΰξΰχξζό

γτχό ρΰτ

ρσΰχξμΰϏο

ΰξ γργξχιχξζΰΠ

μγειχί

Δββσγϊί

ζγειμδσξοά

Ηξηάςζΰτμδ χιο δρξχτωΠγ Η- ΒΞΓΟΟΞήΧΙ ‒ Β- ΜΙΧΣΐΤ ‒ Ω- ΣΓΪΧΐΤΘΙ

Λδοξκίθΰτ χιθ- 431 2gt21

CNΜΞΘΞΓ Β- ΔΤΕΤΜΞΐΤΗξζιβόσΰ

‒ Μ-Η-Δ-

Μδχγρχτωξγζό ηΠρθώμγ δξηΠζδτςι

ςχΰ ΗΠζγξΰ ΡσΰςχγςΠγ

Ζγχγογθώχέ

ΔνδξηΠζδτςι ςχΰ ωδξσξςμό τρΰείςδώο χΰτ οόμΰτβξγ χγ τρδσωσδώμίογ οΰξζΰζτσξά οόμΰ

Ζγχςίθι

Λδοξκίθΰτ 9W-H- 421Ζγλάθγχιθjcx6 431-52237 ζξο- gt77-545152cnonlncPdjAyce``-ir www-cnonlnc-du

χι ηξζγξΰςϏοι ρσΰχΠεδχγξ ογ ρσΰςϊϏβδξ χΰ ςτοηξζγθξςχξζό

όσβγοΰ χώο ζγειβιχύομίςϊ δζργΠηδτςϊ ζγχάχϊ ηξγρξςχώχξζέ

ρσά

νϊ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

μδ χιο ΰρΰΠγ χΠεδ

οχγξ ςδ ηξγεδςξμόχιχγ δζγχΰοχάηδ

δζργξηδτχξζΰΠ-

δ ςωδχξζέ γογζΰΠοώςι ιΐΘΜΔ χΰοΠκδξ όχξ ι δοίσβδξγ γτχέ laquoδΠογξ δρξζΰτσξζέχϊ ρΰθξχξζέ

ζγξ ςτοηξζγ

θξςχξζέ ησάςϊ χΰτ ζθά

ηΰτ βξγ χιο γοάζθιςι γτχύο χώο ηξγεδςξμΰχέχώοcedil-laquoΗδο γρΰηδωόμγςχδ χξ

γρΰϊάςδξ χϊ ζτλίσ

οιςϊ ζγξ χΰτ τρΰτσβΰϏ

ΡγξηδΠγ

ρΰτ είχΰτο ςδ ηξγεδςξμόχιχγ ςτογηίθϊΰτ

μγ

cedil γογϊίσδξ ι ΐΘΜΔζγθύοχγ

χΰτ

δζργξηδτ

χξζΰϏ ρΰτ χίειζγο ςδ ηξ

γεδςξμόχιχγ ογ ργσΰτςξγςχΰϏο ζγοΰοξζά ςχξ

ςωΰθξ

ζί χΰτ

μΰοάηδ

γρό χξ

δρχδμλσΠΰτ-Χΰ Η χϊ ΐΘΜΔ ρΰτ ςτοδησΠγςδ χιο ΧσΠχι ζγξεγ ςτοδησξάςδξ ζγξ ςέμδσγ Ρίμρχι ύςχδ ογ ζγεΰσΠςδξ χΰ δϏσΰ

ζγξ χι

ηξάσζδξγ χώο γρδσβξγζύοχϊ ζξοιχΰρΰξέςδώο βοώςχΰρΰξδΠ μδ χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ςδξσά μίχσώογοχΠησγςϊ ζγχά laquoχϊ ζτλδσοιχξζέ

δρΠεδςϊ ρΰτ

Ζγχά χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

βξγ χιο ηξγεδςξμόχιχγ

Ρσΰςϊτβέ ςχι ΗξζγξΰςϏοι

ζγξ ςτθθγθιχέσξγ γρό χιο ΐΘΜΔ

γογρχϏςςδχγξ δοάοχξγ ςχιηιμόςξγ δζργΠηδτςι χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ ζγξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

cedil-

χΰ ρθγΠςξΰ γτχό ρσΰγογββίθθδξ laquoητογμξζέ ςτμμδχΰωέcedil ςχι ηξγηέθώςιχϊ ΗΔΕ ζγξ ςτθθγθιχέσξγζγχά χϊ υέϊξςϊ χΰτ οΰμΰςωδηΠΰτ βξγ χΰ οίΰ ΘϏζδξΰ ρΰτ ρσόζδξχγξ ογ ζγχγχδεδΠ χιο δρόμδοι δληΰμάηγ ςχι Λΰτθέ 4 έ δρχδμλσΠΰτ-Ργσάθθιθγ ΐΘΜΔ ζγθδΠ χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ

ογ ςτμμδχάςωΰτο ςχιοςιμδσξοέ ςτβζίοχσώςιχϊ ΓΗΔΗΤ ςχιο ρθγχδΠγΖθγτεμύοΰ

3-21-

χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ι

ΐΘΜΔ ζάοδξ βοώςχό όχξ χξ

δρόμδοδ ιμίσδ

εγ ρσγβ

μγχΰρΰξιεΰϏο ςτςζίυδξ

μδ ΰμΰςρΰοηΠδ ζγξ ςτο

ηξζάχγ χΰτ ηιμόςξΰτ ζγξξηξώχξζΰϏ χΰμίγ μδ ςζΰρόχΰο ςτοχΰοξςμό ζξοιχΰρΰξέςδώο γθθά ςτογοχέςδώομδ χξ

ΰμΰςρΰοηΠδ

βΰοί

ώο όθϊ χϊ ωύσγ

-Χίθΰ

ςχξ

33 δρχδμλσΠΰτ

ζγξ ρσύχι ιμίσγ χΰτ οίΰτςωΰθξζΰϏ ίχΰτ

ρσΰχδΠοδ

χγξ ογ γογβοώςεδΠ δρξςχΰθέ χΰτ Η χϊ ΐΘΜΔ ςδβΰοδΠ

ζγξ μγειχί

ζγχά

χΰο γβξγςμό χώο ςωΰθδΠώοζγξ ογ ΰσβγοώεΰϏο μδχάχΰο γβξγςμό μδ ρσώχΰλΰτθΠγ χώο ΔΘΜΔ ζγξ χώοςτθθόβώο ηξηγςζόοχώο

ςτογοχέςδξ μδ βΰοδΠ

ζγξμγειχί

-

ιμδξύοδχγξ όχξ ΰξ βδοξζί

ςτοδθδϏςδξ χώο ΔΘΜΔ εγ

ρσγβμγχΰρΰξιεΰϏο ςχξ

7 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ δούι βδοξζέ ςτοίθδτςι χώορσΰίησώο χΰτ

ρΰτ εγ

ζθιεΰϏο ογ δρξζτσύςΰτοχξ γρδσβξγζί

ρσΰχάςδξ

χϊ ΐΘΜΔ ίωδξ ρσΰβσγμμγχξςεδΠ βξγ χξ

gt χΰτ μέογ-

ΓΗΔΗΤ6 Ι ζτλίσοιςιεγ μγ

λσδξ γρίογοχΠ χϊ

ΡσΰδξηΰρΰΠιςι ςχιο ζτλίσοιςι ογ μιο δοδσβΰρΰξέςδξ χΰ laquoόρθΰcedil χϊ ρΰθξχξζέ

δρξςχσάχδτςϊ χώο

δζργξηδτχξζύο ρσΰζδξμί

οΰτ ογ μιο βΠοΰτο γρδσβξγζί ζξοιχΰρΰξέςδξ

ςχΰ

ωύσΰ χϊ δζργΠηδτςϊγρδτεϏοδξ μδ γογζΰΠοώςέχϊ ι Δζχδθδςχξζέ Δρξχσΰρέ χϊ ΓΗΔΗΤ-Ι Δ-Δ- χϊ ΰμΰςρΰοηΠγ

laquoζγχγββίθθδξ ςχΰο δθθιοξζό θγό ζγξ ςχΰτ

δσβγ

κόμδοΰτ χι ςτοδωξκόμδ

οι γρό χιο ρθδτσά χϊΖτλίσοιςϊ χγζχξζέ χϊζγχάσβιςϊ ΰτςξγςχξζάχΰτ ςτοχγβμγχξζά ζγχΰωτσώμίοΰτ ηξζγξύμγχΰ

χϊ

γρδσβΠγ

μδ δρΠζθιςιηέεδο χϊ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ ηιμΰςΠΰτ ςτμϊίσΰοχΰ

cedil-

laquoΐξ ζτλδσοιχξζΰΠ ςωδηξγςμΰΠ βξγ ςτοίωξςι χϊ γτχγσωξζέ

γτχέ

ρΰθξχξζέ

εγ λσΰτο γρίογοχξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χΰτ

ΗιμΰςΠΰτ ζγξ όθδ χξ ςτο

ηξζγθξςχξζί ΐσβγούςδξ

-

ΔΠμγςχδ γρΰϊγςξςμίοΰξογ γοχξμδχώρΠςΰτμδ μδχΰτ

γβύοδ

μγ

γτχΰϏ

χΰτ ςωδηξγςμΰϏ

cedil ζγχγ

θέβδξ ι γογζΰΠοώςι χϊ ΓΗΔΗΤ-

Ϊσίοΰ ςχιο ζγχγςχσγχέβιςι χϊ δσβγχξζέ

οΰ

μΰεδςΠγ

γρό μδσΠηγ δσβΰηΰχύο ρΰτ δϊγσμόκδξ έμδσι δσβγςΠγ λάκδξ γρόϊγςι χΰτ

ΓσδΠΰτ Ράβΰτ ςϏμϊώογ μδ χι ΒΔΔ- Όρώ

γογϊίσδξ ι ΒΔΔ χΰ Γούχγχΰ Ηξζγςχέσξΰ ίζσξοδ

ργσάοΰμι χιο έμδσι δσβγςΠγ ςδ δρξωδΠσιςι ρΰτ δϊγσμόκδξ ρδοεέμδσΰ δρξλάθθΰοχγ

ςχΰο δσβΰηόχι χιο ζγχγ

λΰθέ γρΰκιμΠώςϊ ςχΰο δσβγκόμδοΰ ςχΰ Ϗυΰ χϊ γμΰξ

λέ ρΰτ εγ ίηξοδ ςδ ζάρΰξΰο άθθΰο μξςεώχό δϊόςΰο

χΰο γργςωΰθΰϏςδ χΰ άλλγχΰ-τβζδζσξμίογ ΰ Ίσδξΰ

Ράβΰ

ηξζγΠώςδ 2 δμρΰσΰψργθ

θέθΰτ ςχξ

ίσσδ

ςχΰτ

ΰρΰΠΰτ

ΰ δσβΰηόχϊ χΰτ

γργξχΰϏςδ χι ςτοδωέ γργςωόθιςέ χΰτ δρΠ έμδσΰ μδ

χΰ ρσόςωιμγ όχξ γτχό ρδσξθγμλάοδχγξ ςχι ςϏμλγςι δσβγςΠγ

-

ΐ Ίσδξΰ Ράβΰ

γρΰϊάοειζδ όχξ ι γογβσγϊέ χώο ιμδ

σύο ηδο ίωδξ χιο ίοοΰξγ όχξ ςτμϊώοέειζδ έμδσι δσβγςΠγ γθθά όχξ δοχό

4οειμίσΰτ εγ μρΰσΰϏςδ ογ ρδσξ

θγμλάοδχγξ ζγξ ι δσβγςΠγ χΰτ γλλάχΰτ ζγχά χιο ΰρΰΠγθδξχΰτσβΰϏο χγ δμρΰσξζά ζγχγςχέμγχγ-Ι ΒΔΔ τρΰβσγμμΠκδξ όχξ ωγξσδχΠκδξ χιο γρόϊγςι χΰτ Γοώχάχΰτ ΗξζγςχισΠΰτ ηξγμιοϏΰοχγ

ρσΰ

ράςγ ζγχδϏ

ετοςι όχξ ΰξ δσβγκόμδοΰξ μδ ζάεδ μίςΰ ζγξ χσόρΰ εγ ςτοδωΠςΰτο ογ γβώοΠκΰοχγξ βξγ χιο ρσΰάςρξςι χώο ηξζγξώμάχώο χΰτ

ζγξ γογμίοδξ χιο γρόϊγςι χΰτ χΔ δρΠ χϊ

γξχέςδύ

χϊ βξγ χιο γζϏσώςι χώο ηξγχάνδώο χϊ δσβγςξΰζχόογ

ϊ Ρσάνϊ ΤρΰτσβξζΰϏ τμλΰτθΠΰτ χΰτ

13-

laquoΪσίοΰcedil ςχιο έμδσι δσβγςΠγ

λάκδξ γρόϊγςι χΰτ ΓσδΠΰτ Ράβΰτ

τοδωΠςχιζγο ζγξ ωεδ

ΰξ ρσΰςράεδξδ

ζγχάςλδ

ςϊ χϊ ρτσζγβξά

ρΰτ νίςργςδ χΰ μδςιμίσξχϊ ΧσΠχϊ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ- Γο ζγξ ρσΰωεί

χΰ

λσάητ δΠωδ χδεδΠ τρό μδσξζό ίθδβωΰ ωεδ χΰ ρσώΠ

δζηιθύειζγο γογκώρτσύςδξ ςδ ηξάϊΰσγ ςιμδΠγ

ζτσΠώ

όμώ

ςχιο ωγσάησγ ζγξ ςχΰ θόϊΰ γρίογοχξ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ μδ γρΰχίθδςμγ ογ ωσδξγςχδΠ οίγδρίμλγςι χώο ρτσΰςλδςχξζύο ητοάμδώο βξγ ογ χδεδΠ τρό ρθέσι ίθδβωΰ-Ϗμϊώογ μδ χξ

ρσύχδ

δζχξμέςδξ

ι ϊώχξά ρΰτ νίςργ

ςδ γρό άβοώςχι μίωσξ ςχξβμέ γξχΠγ ζγχίςχσδυδ ρδσΠ

χγ 3411 ςχσίμμγχγ γδΠϊτθθώο ζγξ ρθγχϏϊτθθώο ηίοχσώο ζτσΠώ

ρΰτσοάσξγ-

Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ρσΰωεδςξοέ οϏωχγ

ΰξ δρΠβδξδ

ητ

οάμδξ ζγχάςλδςϊ ρσΰωύσιςγο ςχι ηξάοΰξνι γοχξρτσξ

ζύο κώούο δού ωάσι ςχξ ςτοχΰοξςμίοδ

ρσΰςράεδξδ

όθώο χώο δμρθδζόμδοώο ϊΰσίώο ι ϊώχξά ηδο ίεδςδ ςδζΠοητοΰ γοεσύρξοδ

κώί

κώξζό ζδϊάθγξΰ ζγξ ρδσξΰτ

ςΠδ-

3-411 ςχσίμμγχγ ηάςΰτ

ζάιζγο ςχΰ Ζσγοΰωύσξ

Page 4: ΠΕΜ 29-8-13

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 7

Γογρΰθύοχγ

χΰ ργ

σδθεόο ζγξ ίωΰοχγ

μξγ γρδξσΰδθάωξςχιδμρδξσΠγ γρό χι ςτμμδχΰωέ μΰτ ςχγ ζΰξοά γογσώχξίμγξ6 βξγχΠ ΰ ζάεδ ρΰθΠχϊ ηδο γογθγμλάοδξχιο δτεϏοι χΰτ βξγ χιο

ςιμδσξοέ χΰτ ζγχάςχγςι γθθά γοχξείχώ

γτχέορΰτ ρσίρδξ ογ δρώμξςχδΠ ΰ Πηξΰ

χιο σΠωοδξ ςχΰτ

ρΰθξχξζΰϏ χΰhellip ςϏςχιμγ

χιο laquoζγζΰϏσβγ ζΰξοώοΠγcedilζξ δβύ ηδο νίσώ ρΰτ γθθΰϏ8 Όθΰξ ΰξ άθθΰξ ίωΰτοχιο δτεϏοι ράοχγ ηιθγηέδζχό

γρό γτχόο- Ηδο δΠ

ογξ άσγβδ μίσΰ

χΰτ ρΰθξχξζΰϏ ςτςχέμγχΰ

ΰ ζάεδ

ρΰθΠχϊ8Βξγ χιο δτεϏοι ρΰτ σΠωοδξ

χύσγ ςχΰτ ρΰθξχξζΰϏ

γτ

χό ηδο ίωδξ ρσώχΠςχώ

χιο

γρόθτχι δτεϏοι8 Όχγο δρξςζδρχόχγο χΰ ρΰθξχξζό βσγϊδΠΰ ρΰξδ

έχγο ΰξ γργξχέ

ςδξ χΰτ ώ

ρΰθΠχι8 ΐςϊτΰ

ζγμρχξζί ζξοέςδξ

ίζγοδ ζγξ

θόβΰ υίθθξκδ ρΰτ όμώ

ηδογζΰτμρΰϏςδ χΰ βδοξζό ςϏοΰθΰ χϊ ΰμάηγ

δσβγςΠγ

χΰτ χΰ ςτθθΰβξζό ωύσΰ ηξγμΰοέ

χΰτ χΰ βδοξζό ςτμ

ϊίσΰο χΰτ χόρΰτ γθθά χιθϏςι ζάρΰξΰτ γχΰμξζΰϏ χΰτγξχέμγχΰ

χΰ ρύ

εγ ηύςδξ

θϏςι ςχιο γρΰζγχάςχγςιζάρΰξΰτ ργξηξΰϏ χΰτ έ χιθϏςι ζάρΰξΰτ ρσΰλθέμγχό

χΰτ μδ οόμξμΰ έ ‒ςτοέεώ

ργσάοΰμΰ χσόρΰhellipΟγ βδθά

έ ογ ζθγξ

δΠογξ

Χιο δτεϏοι βξγ όθγ χγ ηδξοά χΰτ χόρΰτ χιο ίωδξ ΰ ρΰθΠχϊ βξγ χξ δρξθΰβί

χΰτ

μδ χΰ δρΠρδηΰ χϊ ΡγξηδΠγ

χΰτ- Γτχό ηδο ργσγζγ

θΰϏςδ δρίμλγςι ηξγ μίςΰτρΰθξχξζΰϏ ύςχδ ογ τργωεδΠ ςχΰ ζΰξοώοξζό χξμΰθόβξΰ χϊΗΔΙ ζάχξ ρΰτ χΰ ηξζγξΰϏχγο8 Ογ γογϊίσώ δρΠςϊχιο δρίμλγςι ρΰθξχξζΰϏ βξγ

ογ ζάοδξ μξζσΰλξΰθΰβξζί

δνδχάςδξ8 Ογ είθδξ ίογ ωγσ

χΠ γρό χΰ ςωΰθδΠΰ ρΰτ έχγοτρΰωσίώςι χΰτ ςωΰθδΠΰτζγξ ογ γογϊίσδξ όοΰμγ ηιμΰχξζΰϏ ςτμλΰϏθΰτ βξγ ογράσδξ χΰ τρισδςξγζό ωγσχΠ8 Ύ ργΠσοΰοχγ

χΰ ογ λβάκδξ

ζγχΰςχάσξζΰ ογ ςΰτ ηύςδξ8 Γβγριχί ςτμρΰθΠχι Ύεδθδ

χΰ ζάεδ ηξδτετοχξζό

ςχίθδωΰ ςχγ μίχσγ ςΰτ βξγ

ογ δρξλάθδξ χξ

γοΰσεόηΰ

νδ ςζίυδξ

ζγξ ρσάνδξ

ςΰτ8

εγσσδΠ ζγξ ΰ ζγείογ

δΠογξ

δζχδθδςχξζό όσβγοΰ χϊ ργσγοΰμΠγ

χΰτ ζγεδοό

-

ΒξγχΠ ηδο γβώοΠςχιζδ ογ

δρξλθιεδΠ γνξΰθόβιςι ζγξτρδσγςρξκόςΰτο έ ίμδξοδ

γηξάϊΰσΰ ςχΰτ

γηξάϊΰ

σΰτ χϊ τρισδςΠγ

ςΰτ8Ηδο τρΰθόβξκδ

όχξ ζάρΰχδ

εγ γνξΰθΰβιεΰϏο όθΰξ ζγξ ΰγηξάϊΰσΰ

εγ λσδξ ράθξ χσό

ρΰ ογ δθξωεδΠ δού χΰ εϏμγεγ δΠςγξ δςϏ8 ΐ δζργξηδτχξζό βξγ ργσάηδξβμγ ίωδξ ογ

γνξΰθΰβιεδΠ γρό χΰ 3gt53---Ρΰξΰ

ωσιμάχξκδ χΰτ

δρΠ

ΰσζΰτ χύσγ τργθθέθΰτ

γοχΠ ογ χΰτ ζγχγββδΠθδξ8

Ύνδσδ ρΰξΰ

ίσξωοδ χι θά

ςρι βξγ ογ δρξρθδϏςδξ ςγοϊδθθό

- ΒξγχΠ ηδο χΰο ζγχέβ

βδξθδ8

Ρΰξΰ ίλγκδ χΰ laquoμράσμργcedil

χΰτ βξγ ογ ράσδξ χι είςδξχΰτ γσξςχΰϏωΰτ έ γτχΰϏ ρΰτδΠωδ άμδςι γοάβζι8Τρέσωγο ρσΰοΰμξΰϏωΰξτράθθιθΰξ χώο ρσΰοΰμξΰϏωώο ρΰτ δΠωγο γρΰηΰωί

ρΰθθγρθάςξδ χώο άθθώο

τργθθέθώο μδ χγ Πηξγ ρσΰςόοχγ βξγχΠ8Βξοόχγο τρδσχξμΰθΰβέςδξ

γβσΰχξζύο ρσΰφόοχώο βξγ ογδρώϊδθιεΰϏο γρό χΰο δρξςχσδϊόμδοΰ ΪΡΓ8Ηιθώοόχγο ρΰθθγρθάςξγςχσίμμγχγ ζγξ άθθδ

γοχΠ

άθθώο ζγθθξίσβδξδ βξγ Δτ

σώργφζί ρσξμΰηΰχέςδξ

8

Ηιθώοόχγο γβΰσί βδώσβξζύο μιωγοιμάχώο ςδ ωσόοΰ

λΰθξζό βξγ ρσξμΰηόχιςι8ΩσιςξμΰρΰξΰϏχγο ςχγ βδώσβξζά μιωγοέμγχγ ζγϏςξμΰείσμγοςϊ γοχΠ ζΠοιςϊ8Ηιθώοόχγο ρδσξςςόχδσγκώοχγοά βξγ μδβγθϏχδσιρσξμΰηόχιςι8 ΅ςχδθοδ

χξ ΰξζΰοΰμΠδ

ςΰτ

ςχΰ δνώχδσξζό8Ηέθώοδ

μδσΰζάμγχγ ςχΰο

γςϊγθξςχξζό ϊΰσίγ μόοΰχόςγ ύςχδ ογ ργΠσοδξ

χγ

ηύσγ ζγξ χγ δρξηόμγχγγοδσβΠγ

8

΅ζγοδ γχγςεγθΠδ

μδ χξ

ξγ

χσξζί δνδχάςδξ

ζγξ χγ ϊάσ

μγζγ8ΚιχΰϏςδ

γρΰηδΠνδξ

γρό

χΰτ δθδϏεδσΰτ

δργββδθ

μγχΠδ έ ρσΰςργεΰϏςδ

ογ

δρώϊδθιεδΠ8 Μδ χΰ ογ χΰτ

κιχά

γρόηδξνι ζγξ ογ ςΰτθίδξ6 ρθέσώςδ χΰ ΪΡΓ ογςΰτ ηύςώ- ΅ογ ηδο ζγχάθγλδ μι ηΠοΰοχά

ςΰτ γρόηδξ

νι6 Όχξ ηδο ςδ ςίλδχγξ βξγχΠ ρσύχΰο ςδ ζθίλδξ ζγξ ηδϏχδσΰο ςδ χτωόο ίθδβωΰ εγ δΠςγξζγξ ςτ χΰ εϏμγhellipΒξγχΠ έσεδ

ράθξ ςδ ςτογθ

θγβέ μδ γτχόο8 Ύνδσδ

όχξ δζθδβμίοΰξ ίζγ

ογο τρδσχξμΰθΰβέςδξ έ ςτ

ογθθγβί ζγξ χΰτ

νγογυέ

ϊξκδ8

Ύνδσδ όχξ δζθδβμίοΰξ ωάξ

ηδτγο χγ γτχξά χώο γηξάϊΰσώο τργθθέθώο γοχΠ ογχΰτ

χγ χσγλΰϏο έ ογ χγ ζό

λΰτο ζγξ ράθξ χΰτ νγογυέ

ϊξκδ8

Δού βούσξκδ όχξ ζάρΰξΰ

δΠογξ ηξζγςχξζά ζτοιβιμίοΰ

χΰο υέϊξκδ βξγ ογ ςδ ηξΰξζέ

ςδξ8 ίλγκδ χΰ θϏζΰ ογ ϊτθά

δξ χγ ρσόλγχγ8ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ

γο

εσύρΰτ ρΰτ ηδο ίοξώςγο

χι ϊχύωξγ χγ ζγειμδσξοά ρσΰλθέμγχγ χΰτ γρθΰϏθγΰϏ ζγξ δΠωγο μόοΰ βθύςςγζγξ όωξ γτχξά8Ηδο ίλθδρδ

ζΰμμγχξζΰϏ

θγςρΰθόβΰτ έ ργργβγ

θάζξγ ογ ηξγθγθΰϏο ρ-ω- μιρθισύοδχδ χγ οδσά δμδΠ

εγ χγ ζγχδλάςΰτμδ ζγξ όωξμόοΰ γτχά ηδο ζγχίλγξογογθθά γοίλγξογο ρΰθθγρθάςξγ ζγξ γτχΰΠ όχγο ίργξσογοχιο δνΰτςΠγ ζγξ χγζχΰρΰξΰϏςγο χγ μίθι χϊ ΰξζΰβδοδΠ

γ

χΰτ8 Ϊτςξζά χΰ οόμξμΰηδο δΠογξ ζγξ ζγχbdquo γοάβζι ηΠ

ζγξΰhellip

Ύ δζθδβμίογ μίθι ογ ργΠσοΰτο είςδξ

ργσάοΰμγ δού

ΰξ ίωΰοχδ άμδςι γοάβζι

γτχΰϏ χΰτ

ωγθδρΰϏ

ζγξ

σΰϏ ογ χσξβτσΠκΰτο μίωσξ

ζγξ ςχΰτ ζάηΰτ

γρΰσσξμ

μάχώο8 Ητςχτωύ

γτχΰϏ

ράθξ εγ υιϊΠςδξ γβγριχί

ςϏοχδζοδ γτχΰϏ ρΰτ ςΰτ

σΠωοΰτο χΰ ςχξβμξγΠΰ ωγμόβδθΰ ςΰτ ωχτρΰϏο χιο ρθάχιζγξ ςτβωσόοώ

ςδ hellip

Ϊτςξζά ‒βξγ ογ μι ργσδνιβιεύ τράσωΰτο ζγξ ΰξ γζίσγξΰξ γνξΰςίλγςχΰξ μι ζΰμμγχξζΰΠ ρΰτ ρθισύοΰτο χιοϏϊι ζγξ χΰ ζόςχΰ

γρό χΰτ

θγςρΰθόβΰτ ζγξ χγ ργργ

βγθάζξγ βξγχΠ ΰξ δρξχέηδξΰξηδο εγ γογθάλΰτο χιο δτεϏοι χΰτ

-

ΔςϏ ηδο ρσΰώεΰϏςδ ρΰθξ

χξζΰϏ ρΰτ ςδ δζμδχγθθδτ

όχγο βξγ ογ χγζχΰρΰξΰϏο χγζΰοχξοά χΰτ

ρσόςώργ ςδ

ρσΰοΰμξΰϏωδ είςδξ

8

ΔςϏ ηδο γργξχΰϏςδ ρθγςχά

ηξζγξΰθΰβιχξζά βξγ ογ ηξΰσΠςδξ

χΰτ

ηξζΰϏ

ςΰτ ςχΰ

ηιμόςξΰ έ ζάρΰτ γθθΰϏ έογ ράσδξ ρσόώσι ςϏοχγνι

έhellip8 Χύσγ βξγχΠ ωχτρά

χΰτ

ρΰθξχξζΰϏ ζγξ χΰ ηιμόςξΰ8

Ζάρΰξΰ ρΰτ ςδ ωσιςξμΰ

ρΰΠιςδ έ ςδ δνγράχιςδ έ ςδργσγρθάοιςδ βξγχΠ γζόμγχΰο γζΰθΰτεδΠ

8

Δάο ζάρΰξΰ ρΰθξχξζό

ςδ

δζμδχγθθδϏχιζδ ςδ ζΰσόξηδυδ ογ άζΰτβδ

ζγξ γτχόο

ρΰτ νίσδξ ζάχξ ργσγράοώ έογ δσδτοΰϏςδ

μδ χΰ laquoντσγ

ϊίοξΰcedil ςΰτ μτγθό- Όχγο ΰ ζ- ΒξγοοΠχςϊ χΰ 113γο ετμάμγξ ζγθά ίζγοδ ζάρΰξΰ εδχξζό λέμγ βξγ χιογογςτβζσόχιςι χΰτ γςϊγθξςχξζΰϏ δςϏ ρώ

γοχίησγ

ςδ8 ΰξ ςτοηξζγθξςχί

ςΰτ

ζγξ ςτ γρό ρΠςώ νδςιζύ

ςγχδ εϏδθθδhellip ΅λγκδ

χΰ ζόμμγ ράοώ γρό

χΰ ργξηΠ ςΰτ8

Γ

γογθάλΰτο χξ δτεϏοδ

ΰξ υιϊΰϊόσΰξ ρΰτ ρΠςχδυγορώ

ίωΰτο χξ

βούςδξ

γθθά

ςχιο ρσγβμγχξζόχιχγ ι οΰιμΰςϏοι χΰτ

δΠογξ μξζσΰϏ

ργξηξΰϏ όχξ ηιθγηέ laquoθδϊχάτράσωΰτοcedil ζγξ μγ

ίϊδσγο

μδ χιο υέϊΰ χΰτ ςχιο ζγ

χγςχσΰϊέ-Υιϊΰϊόσΰξ μδ γσσώςχιμίογ ζΰμμγχξζά ράει ηδορσΰύειςγο δρΠΰσζΰτ

ρΰ

θξχξζΰϏ8 Ηδο ίλθδρδ

ρώ

έχγο ρσξο μρΰτο ςχιο ρΰθξχξζέ ζγξ ρώ

ίβξογο μδχά8

ΓτχΰΠ ηδο έσεγο δν ΰτσγοΰϏ ΰϏχδ έχγο βγθγκΰγΠμγχΰξ-Χςγθγράχιςδ θΰξρόο χΰογσσώςχιμίοΰ ςΰτ ζΰμμγχξζό δβώξςμό χγ ςτμϊίσΰοχάςΰτ μξζσά έ μδβάθγ δζχό

γο ίωδξ ργσγξςεέςδξ

ζγξ

ζΰΠχγνδ ςχΰο ζγεσίρχι ογηδξ

laquoχξ

ρχγΠδξcedil βξγ χΰ ςιμδ

σξοό ζγχάοχιμγ χϊ ωύσγ

ζγξ μι ςχσίϊδξ χξ

δτεϏοδ

ςχΰ ρΰθξχξζό ςϏςχιμγ βξγχΠ ζγξ γτχό δςϏ χΰ ηιμξΰϏσ

βιςδ μδ χι ςτοδωέ γοΰωέςΰτ χι ςτοδσβγςΠγ ςΰτ ζγξ

χιο τρΰςχέσξνι χώο ςάρξώογρΰςχιμάχώο-Χξ ϊχγΠδξ όμώ

ΰ ρΰθΠχϊ

ρΰτ έχγο ράοχγ οόμξμΰ

γθθά γογβζγςχξζά ζΰθτμρΰϏςδ μίςγ ςχιο κΰϏβζθγχϊ ργσγοΰμΠγ

χώο άθθώο

ρσΰςργεύοχγ

ογ δρξλξύςδξ χΠμξγ ζγξ χύσγ ζγχγςχσάϊιζδ ζξ γτχό

ζγξ χγ ργξηξά

χΰτ8 Βξbdquo γτχό θίώ ηδο χγ ϊάβγμδ μγκΠhellipΗτςχτωύ

χγ θάει χξ

ργ

σγθέυδξ χΰτ

δβώξςμΰϏ

χξ ργσάθΰβδ

γργξχέςδξ

μδσξζύο χξ ρθέσώςγο ζγξ

χξ ρθισύοΰτο γζόμι ζγξ ΰξ

ίοχξμΰξ ζγξ χγ ργξηξά χΰτ-

Ηιμιχσγζάζϊ Βδύσβξΰ

Μγειμγχξζό

ΓοχξϊΠθξρρΰξ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 4

Γρό χΰο ςτοητγςμό laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil δζηόειζδ χΰ ργσγζάχώ ηδθχΠΰ χϏρΰτ6Μδ χξ

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςιμάοςδξ

ρΰτ δρξςτοάρχΰοχγξ ςχιο ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ

βξγχιο ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ ργσόχξ ςτμϊώοΰϏμδ ζγχbdquo γσωέο μδ χΰρσόβσγμμγ ζγχγυιϊΠςγμδ βξγχΠ εδώσέςγμδ χιο ρσόχγςι ώ

ίωδξ νίοι μι δογσμΰοξςμίοι ςχιο ρδσξϊδ

σδξγζέ μγ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ-Δμμίοΰτμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσ

εύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

Γρό χΰ βδβΰοό όχ ξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ζγχά ςδξσά ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτι Ωύσγ γοχξμδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςιχώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ χγ

ζΰξοΰχξζά ρθγΠςξγ ςχέσξνϊ ηδο ρίχτωγο ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςιζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏ μΰοχίθΰτ ζγξχϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

- ΡσΰχδΠ

οδχγξ ζγξ ράθξ γρό χιο ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ μδ μξγ όμΰξγηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ θΰβξζί

ςχΰωδϏςδξ

ργσώωιμί

οδ ζγξ ρσόχγςι ρσΰβσάμμγχΰ

ογ ςτοδωΠςΰτμδ ίώ

χΰ 11ςγο ογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξ όχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσ

βΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγ Ϗυι-ΔμδΠ

ζγχγβσάυγμδ χιο χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ

χιο ητςζΰθΠγ ρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχιχγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ

χϊ ςbdquo γτχέο χιογρόςχγςι γοάμδςγ ςχξ

γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγ

χξςμό χιο ϊΰλξςμίοι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώοζγΠσξώο γογηξγσεσώχξζύο ςχόωώο χιο ίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ ςχιο ρΰ

σδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

- ΧΰοΠςγμδ όχξ δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι θδρχΰμδσέ

ζγξ σδγθξςχξζέ ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγχϊ ρδσξϊδσδξγζέ

ΰξζΰοΰμΠγ

ςχΰ ίθθδξμμγ γοχγβώ

οξςχξζόχιχγ

ρΰτ ζγχγβσάϊδξ ζγξ όωξ μξγ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰβσάμμγχΰ

ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ

λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχιχγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊ οίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδ

σξόηΰτ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ

τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρόσΰτ

γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- ΟγδρξχϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδχιο γογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ- Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιοξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέδργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ

γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- ΟγωσιμγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογ θδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο

βϏσώ μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ

ηξγςϏοηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιο χγτχόχιχά μγ

-

Χΰτ Βξύσβΰτ ΡγτθΠηι χ- Οΰμάσωι Νάοεϊ δρξζδϊγθέ

χϊ Ρδσξϊδσδξγζέ

Γογβίοοιςϊ

ΐξ ωσιμγχΰηΰχξζΰΠ ρόσΰξχϊ Δ-Δ χώο χδςςάσώορσΰβσγμμγχξζύο ρδσξό

ηώο γρό χΰ 3gtgt4 ίώ

χΰ132 εδώσΰϏοχγο γρόχιο δθθιοξζέ ζΰξοώοΠγ ργοάζδξγ ώ

θϏςι βξγ ζάεδ

ρσόλθιμγ ζγξ ώ

ζγχγθτχξζέ ςτμλΰθέ ςχιο γοάρχτνι-- ΓοιςτωΰϏμδ όχξ δΠμγςχδ δηύ βξγ ογ δργογθάλΰτμδ χγ θάει χΰτ ργσδθεόοχΰ

ογ γογργσάβΰτμδ

ζγξ ογ οΰμξμΰρΰξέςΰτμδίογ νίοΰ ζδΠμδοΰρσόχγςιβξγ χιο δθθιοξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ ηΰβμγχξζό χώο δτσώργΠώο χδωοΰζσγχύο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13711- Γρό χΰ βδβΰοό

όχξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ ι Ωύσγ γοχξ

μδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςι χώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ ηδο ρίχτωγο

ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςι ζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏμΰοχίθΰτ ζγξ χϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

―όρώ

ζγξ χϊ Ρδ

σξϊίσδξά

μγ

- Γοάρχτνι ςχΰωδϏγμδ ώ

Ωύσγ ζγξ γοχbdquoγτχΰϏ λσξςζόμγςχδ ςδ ρΰσδΠγ τργοάρχτνϊ- Γτχό ΰϊδΠθδχγξ ςχιο ωώσΠ

ηξγρσγβμάχδτςι λδλξγςμίοι τξΰείχι

ςι χώο ϊΰσμγσξςμίοώο ζγξ ηΰβμγχξζύο ρσΰβσγμμάχώορΰτ μγ

ρθάςγσγο μδ χΰ ηίθδγσ χώο ρόσώο- Ζγξ δηύ

τράσωΰτο δτεϏοδ- Ι ηξάεδςι όθώο γτχύο χώο ρόσώο

ίβξοδ μδ ηΰμί ηξγηξζγςΠδ

θΰβξζί

ζγξ μΰοχίθγ γρΰ

νδοώμίογ γρό χιο ςτοΰθξζέ ρσγβμγχξζέ ΰξζΰοΰμΠγ μδγρΰχίθδςμγ ογ μιο ςτμλάθθΰτο ςχιο ηξόσεώςι ζγξ χιοδντβΠγοςι χϊ όρώ

ζγξ γρό χΰ γρΰχίθδςμγ ρσΰζϏρχδξ-

Μδ χΰ ργσγβώβξζό μΰοχίθΰ χϊ ωύσγ

ογ ίωδξ ζγχγσσδϏςδξ νδζξοά χύσγ μξγ όμΰξγ ηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ ςγοογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξόχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσβΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγϏυι- ΓργξχδΠχγξ ςτοΰθξζέ δργοδνίχγςι χΰτ ρσΰβσγμμγχξζύο ςχόωώο ρΰτ ογ θγμλάοΰτο τρόυι όωξ μόοΰοχΰτ

ςχόωΰτ

χΰτ laquoΔτσύρι 11cedil γθθά ζτσΠώ

χξ

δξ

ηξζί ζσΠςξμδ

ςτοεέζδ

χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

ύςχδ ΰξ ρόσΰξ ρΰτ εγ ηξγχδεΰϏο ογ ςτμλάθθΰτοςχιο ςτοΰθξζέ ΰξζΰοΰμξζέ γοάζγμυι- ΔμδΠ

ζγχγβσά

ϊΰτμδ όχξ τράσωδξ χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ ητςζΰθΠγρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχι

χγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ χϊ ςbdquo γτχέο γρόςχγςι γοάμδςγ

ςχξ γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγχξςμό χιο ϊΰλξςμί

οι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώο ζγΠσξώο ςχόωώο χιοίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ

ςχιο ρΰσδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

- Δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγ χϊΰξζΰοΰμΠγ

ζγξ όωξ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰ

βσάμμγχΰ ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχι

χγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊοίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ-

ΔμδΠ είθΰτμδ μξγ γοάρχτνι ωώσΠ

γρΰζθδξςμΰϏ

ζγξ

γςχΰωΠδ μδ γνξΰρΰΠιςι ζγξ χΰτ χδθδτχγΠΰτ δτσύ ρΰτ

ογ ΰηιβδΠ ςδ μξγ ΰξζΰοΰμΠγ μδ τυιθέ γργςωόθιςι ρΰτογ δρξχτβωάοδξ γογρχτνξγζέ ζΰξοώοξζέ ζγξ δηγϊξζέ ςτοΰωέ-Ϗμϊώογ μδ χι ςχσγχιβξζέ χϊ laquoΔτσύρϊ 11cedil ρσίρδξ ογ ρδχϏωΰτμδ γργςωόθιςι ξςωτσέ ΰξζΰοΰμΠγ δζργΠηδτςι δρίοητςι ςδ ίσδτογ μδΠώςι χϊ ϊχύωδξγ

γοχξμδχύρξςι χΰτ ϊγξοΰμίοΰτ χϊ ζθξμγχξζέ γθθγβέ

-

ΓτχΰΠ δΠογξ ΰξ ςχόωΰξ χϊ χσγχιβξζέ laquoΔτσύρι 11cedil-

ΐξ ςχόωΰξ χΰτ laquoΓΜΕ 11cedil ρΰξΰξ γζσξλύ

δΠογξ8 ΐξ ησάςδξ

ρΰτ ρσΰλθίρδξ βξγ ςωδηξγςμό ςχι ωώσΰχγνΠγ ςχι

ηξγωδΠσξςι χώο τηάχξοώο ρόσώο ςχι ηξγωδΠσξςι χώογρΰσσξμμάχώο ςχξ

γογοδύςξμδ

ριβί

δοίσβδξγ

δΠ

ογξ ςωδηξγςμΰΠ ρΰτ όωξ μόοΰ ζγξοΰχΰμΠγ ηδο γρΰχδθΰϏογθθά γοχξείχώ

μξγ γρό χγ Πηξγρΰτ ίρσδρδ έηι ογ δΠ

ωγο ΰθΰζθισώεδΠ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρό

σΰτ γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- Ογ δρξ

χϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδ χιογογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ-Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ ζΰξοώ

οξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιο ξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέ δργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο όωξ μό

οΰο μδ ησάςδξ τβξΰϏ

ζΰξοώοξζέ

γθθιθδββϏϊ γθθά ζγξ

μδ χιο ηιμξΰτσβΠγ είςδώο γργςωόθιςϊ- Ογ ρσΰάβδξ χιςτθθΰβξζέ δτεϏοι βξγ χιο ζγχγρΰθίμιςι χϊ ϊχύωδξγ

ζγξ χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ γρΰζθδξςμΰϏ ζγξ ογ τξΰεδχδΠ μίχσγβξγ χιο γοχξμδχύρξςι χώο δξηξζύο ςτοειζύο ζγξ χώοΰμάηώο ξηξγΠχδσΰτ ζξοηϏοΰτ μΰοΰβΰοδφζί

ΰξζΰβίοδξδ

ιθξζξώμίοΰξ άχΰμγ μδ γογρισΠδ μδξΰοόχιχγ άςχδβΰξ

ζθρ-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- Ογ ωσι

μγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογθδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο βϏσώ

μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ ηξγςϏο

ηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιοχγτχόχιχά χϊ-Ογ ίωδξ ώ

ςχγεδσό βούμΰογ χιο άσςι χώο γοξςΰχέ

χώο-Χγ ζϏσξγ ςτβζσξχξζά ρθδΰοδζχέμγχγ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ δΠογξ ι ρθδΰοδζχξζέ βδώβσγϊξζέ χϊείςι ςδ ςωίςι μδ χγ λγθζάοξγ ζγξ χιο Γογχΰθξζέ Δτσύρι χΰ ςχγτσΰησόμξ γογχΰθέ

ζγξ ηϏςϊ ι ηιμΰβσγϊξ

ζέ χϊ δξζόογ ι χδσάςχξγ γμμύηϊ γζχΰβσγμμέ χϊ ςχΰ ΓξβγΠΰ χγ οιςξά χϊ ΰξ δζχδοδΠ

ρδηξάηδ

μδ χΰο μδβγ

θϏχδσΰ τηάχξοΰ ρθΰϏχΰ ςχι Ωύσγ χΰ δνγξσδχξζό ϊτςξζό ρδσξλάθθΰο χϊ ι ρΰξζξθΠγ ηξγϊΰσΰρΰξέςδώο ζγξ δτζγξσξύο ρΰτ ργσΰτςξάκδξ ΰξ χΰτσξςχξζΰΠ ζγξ ρΰθξχξςμξζΰΠ ρόσΰξ ηξδεοΰϏ

δμλίθδξγ

ι χάςι δνδξηξζδτμίοϊ γβσΰ

χξζέ ργσγβώβέ

ζγξ δρξωδξσιμγχξζόχιχγ

χΰτ οχόρξΰτ

ητογμξζΰϏ ζγξ ι δζ χϊ βδξχοξάςδώ μδ άθθδ ωύσδ

χάςι

ςχιο δνώςχσίϊδξγ- Βξγ χιο γνξΰρΰΠιςι χώο ςτβζσξχξζύοχϊ ρθδΰοδζχιμάχώο ι Ρδσξϊίσδξγ εγ ρσίρδξ ογ δζμδχγθθδτχδΠ δτζγξσΠδ

όρώ

ΰξ δϊγσμΰβί

οίώο χδωοΰθΰβξ

ύο ι ηξδεοέ ζγξ ξηΠγ ι λγθζγοξζέ ζγξ γογχΰθξζΰδτσώ

ργφζέ κέχιςι βξγ χξ ρδσξϊδσδξγζί

μΰσϊί

χΰτσξςμΰϏ

ι γρδθδτείσώςι χώο γβΰσύο δοίσβδξγ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο- Μδ λάςι γτχά χγ ρθδΰοδζχέμγχγ ζγξ χξ

δτζγξσΠ

δ γθθά ζγξ χξ

ζγχδτεϏοςδξ

χϊ χσγχιβξζέ

βξγ χιο

Δτσύρι 11 λγςξζί ρσΰχδσγξόχιχδ

γοάρχτνϊ χϊ

Ρδσξϊίσδξγ

βξγ χι οίγ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ ρσίρδξογ ρσΰςηξΰσξςεΰϏο6ι δοΠςωτςι χϊ ΰξζΰοΰμξζέ

λάςϊ μδ χιο γοάηδξνι ζγξ

γοάρχτνι οίώο λξύςξμώο ζθάηώο μδ ησάςδξ δρξλΠώ

ςϊ ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ

ςχόωΰ χιο γοχξμδχύρξςι χϊ ςτσσΠζοώςϊ ζγξ χιο άμδςι γνξΰρΰΠιςι ζγξ δοητοάμώςι χϊ χΰρξζέ

ργσγβώβέ

ρσΰφόοχώο χιο ηιμξΰτσβΠγ οίώο ζγξ χιο δζμδχάθθδτςιχώο ράςϊ ϊϏςδώ

ρθΰτχΰργσγβώβξζύο ρόσώο-

ι ςχέσξνι χϊ γργςωόθιςϊ ζγξ ι ςτβζσάχιςι χΰτ οίΰτρθιετςμΰϏ ζγξ χώο ργσγβώβξζύο ιθξζξύο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ηδνξΰχέχώο χΰτ γοεσύρξοΰτ ητογμξζΰϏ χιοςχΰωδτμίοι ζγχάσχξςι ςδ είμγχγ χΰρξζέ

δρξωδξσιμγχξ

ζόχιχγ

μδ ίμϊγςι χξ τρισδςΠδ

ζγξ χγ χΰρξζά ρσΰφό

οχγ-ι γοχξμδχύρξςι χϊ μδξΰοδζχξζόχιχγ

χώο ΰσδξούο ρδ

σξΰωύο χϊ βδώβσγϊξζέ γρΰμόοώςϊ ζγξ οιςξώχξζό

χιχγ

ζγξ χώο ρσΰλθιμάχώο ςχξ μδχγϊΰσί

ςχιο ρσό

ςλγςι ςχιο δσβγςΠγ ςχιο τβδΠγ ςχξ γβΰσί

μδ ίμϊγ

ςι ςχξ τρΰηΰμί

ζγξ ςχξ

τρισδςΠδ

μδχγϊΰσύο ζγξ χιο

ρσΰςίθζτςι δρδοηϏςδώο ςτοηδηδμίοώο μδ χΰτ οχό

ρξΰτ ρόσΰτ

-

ι άσςι χώο δοηΰρδσξϊδσδξγζύο γοξςΰχέχώο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ρδσξΰωύο ωγμιθέ

ΰξζΰοΰμξζέ

γοάρχτνϊ-

ι δοΠςωτςι χϊ ωσέςϊ χώο χδωοΰθΰβξύο ρθισΰϊΰσξζέ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο μδ χιο λδθχΠώςι ηξζχϏώο ζγξ τρισδςξύο- Ι ρδσξϊίσδξγ ρσίρδξ ογ δΠογξ ίχΰξμι ογ τρΰηδωεδΠ χιο ηξγηξζχτώμίοι ζΰξοώοΠγ ζγξ ΰξζΰοΰμΠγ χΰτ μίθθΰοχΰ

-

Ι δντρισίχιςι χώο ρΰθξχύο ζΰοχά ςχΰο χόρΰ ζγχΰξζΠγ

χώο μδ δοηΰρδσξϊδσδξγζέ βσγϊδξΰζσγχξζέ γρΰζίοχσώςι-Ι γνξΰρΰΠιςι όθώο χώο ςτβζσξχξζύο ρθδΰοδζχιμάχώοι άμλθτοςι χώο μδξΰοδζχιμάχώο ζγξ ι δοΠςωτςι ράοχΰχδ ςχΰωδτμίογ χώο ρθδΰοδζχιμάχώο χϊ ρδσξϊίσδξγ

-

Ργσάθθιθγ δρξςιμγΠοδχγξ όχξ λγςξζέ είςι μγ

βξγ χιοΡΰθξχξζέ τοΰωέ

εγ ρσίρδξ ογ ργσγμδΠοδξ ι γσωέ όχξ

ΰξ Ρδσξϊίσδξδ μδ μόοξμγ βδώβσγϊξζά μδξΰοδζχέμγχγ εγ

ρσίρδξ ογ ίωΰτο ξηξγΠχδσι γοχξμδχύρξςι-Βξγ χΰ θόβΰ γτχό ρσΰχδΠοδχγξ ι δξηξζέ γογϊΰσά χϊ γοάβζϊ δοΠςωτςϊ χώο τρΰηΰμύο μδχγϊΰσύο χϊ Ρδσξϊίσδξγ

ζγξ ι δνίχγςι χϊ ητογχόχιχγ

ογ ωγσγζχισξςχΰϏο

ώ

laquoτρΰηΰμί ηξγλγθζγοξζέ

δμλίθδξγ

cedil μδ ςχόωΰ χιο

δοΠςωτςέ χΰτ γρό χΰ οίΰ δσβγθδΠΰ χϊ Δ-Δ- laquoΗξγςτοηί

ΰοχγ

χιο Δτσύριcedil B`mmdbtnmi Dur`pd Jcbnlnty BDJ-Μδ χξ

βδοξζί

γτχί

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςι

μάοςδξ εδώσΰϏμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσεύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

τμϊώοΰϏμδ μδ χΰ ρσόβσγμμγ ζγχ γσωέο ηδο χΰ τρδσυιϊΠκΰτμδ βξγχΠ χΰ εδώσΰϏμδ νίοΰ μι δογσμΰοξςμίοΰςχιο ρδσξϊδσδξγζέ μγ

ρσγβμγχξζόχιχγ--

Βξύσβΰ

ΡγτθΠηϊ

laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil

ΐξ θόβΰξ ρΰτ ζγχγυιϊΠςγμδ

χιο ζΰξοόχτρι ρσόχγςι

χϊ Ρδσξϊίσδξγ ΓΜ Ε

Ι ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ βξγ χιο ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

ΪΓΞΣΞΖΙ ΓΡΐΥΙΔΟΙΜΔΣήΙ

ΔΞΗΙΔήΟ

γρό ΓΡΔΜΡΔ ΪΓ

ΞΣ Ξ Ζ Ι Ζ ΐ

Μ

ΐ

Ϊ

Γ Ξ Σ

Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ ΐ Ϊ

Γ Ξ Σ Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ

ΐ

ιμγοχξζά στργοχξζά ϊΰσχΠγ ζτσΠώ

γρό χιΛΰτθβγσΠγ γθθά ζγξ γρό χι ωύσγ μγ

δξςίσ

ωΰοχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρδξθύοχγ

χΰ ΰξ

ζΰςϏςχιμγ ζγξ ηιμξΰτσβύοχγ

δρξζΠοητοδ ςτοεέ

ζδ βξγ χι λξΰρΰξζξθόχιχγ γθθά ζγξ βξγ χιο Πηξγ χι

λξώςξμόχιχγ χΰτ ρΰχγμΰϏ-Χΰ είμγ ίωδξ ϊχάςδξ μίωσξ χι Λΰτθέ ίρδξχγ γρό δσύχιςι χΰτ λΰτθδτχέ οΰμΰϏ Ησάμγ

Ηιμέχσι ΖτσξγκΠηι ΰ

ΰρΰΠΰ κιχΰϏςδ γργοχέςδξ

γρό χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Ρδσξλάθ

θΰοχΰ Δοίσβδξγ

ζγξ Ζθξμγχξζέ

Γθθγβέ

βξγ χΰ γο τϊΠ

ςχγοχγξ ςωδχξζί μδθίχδ

βξγ χι σϏργοςι ζγξ χι μόθτοςι

χΰτ Οίςχΰτ ζγξ γο ςδ δρΠρδηΰ ηξγζσγχξζέ ςτοδσβγςΠ

γ

τράσωδξ ζΰξοό ρθγΠςξΰ ησάςϊ μδ χι ΛΰτθβγσΠγ- Γργοχύοχγ

ΰ γογρθισώχέ

τρΰτσβό

χγϏσΰ

Ζγθγ

ϊάχϊ δΠωδ ηιθύςδξ ρώ

+δζχξμάχγξ όχξ ΰξ τρδσλάςδξ

ςχγ όσξγ ΰϊδΠθΰοχγξ ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχγ δξςγβόμδογ ϊΰσχΠγ γρό χι ΛΰτθβγσΠγ+ γθθά +γο ζγξ ίωΰτο κιχιεδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ρθδτσά ςχΰ ρθγΠςξΰ ηξγζσγχξζέ

ςτμϊώοΠγ

ρθισΰϊΰσΠδ βξγ χξ

στρΰβόοδ

ησγςχισξ

όχιχδ ρΰτ γογρχϏςςΰοχγξ ςχξ

ηξγςτοΰσξγζί

θδζάοδ

γρΰσσΰέ ηδο ίωΰτο γζόμγ γρΰςχγθδΠ ςωδχξζά ςχΰξ

ωδΠγ+-Χΰ ρσόλθιμγ λίλγξγ ίωδξ γογζϏυδξ ζγξ άθθδ

ωσΰοξί

ςχιο ρδσξΰωέ όμώ

δξηξζά ϊίχΰ ΰξ ρδσξΰσξςμίοδ

ΰξ

ζΰοΰμξζί ητογχόχιχδ

χϊ χΰρξζέ

γτχΰηξΰΠζιςϊ ζγεξ

ςχΰϏο γοίϊξζχΰ χΰο ζγεγσξςμό χΰτ ρΰχγμΰϏ- Γρό χιο ρθδτσά χΰτ ΰ Ϊΰσίγ

ΗξγωδΠσξςϊ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ γρίςχδξθδ ρσόςϊγχγ δρξςχΰθέ ρσΰ χι ΗξδϏ

ετοςι Τηάχώο Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ

Εσάζϊ δοι

μδσύοΰοχγ

βξγ χΰ ςΰλγσό ρσόλθιμγ ρΰτ ηιμξΰτσβδΠχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρό χι ςτβζίοχσώςι μδβάθώορΰςΰχέχώο γρΰσσξμμάχώο- Χΰ ςτβζδζσξμίοΰ χμέμγ χΰτΟίςχΰτ μάθξςχγ λσΠςζδχγξ ςχι κύοι Β7 laquoΡδσξΰωέ δξηξζέ ηξγωδΠσξςϊ ρΰχγμΰϏ Οίςχΰτcedil χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ

ΰσΰςδξσά

Σΰηόρϊ-Μξθύοχγ

ςχΰ ΓΡΔΜΡΔ ΰ γοχξρσόδησΰ

χΰτ Ϊΰσίγ Ηξ

γωδΠσξςϊ ηγςΰθόβΰ χγϏσΰ

Ζδωγβξόβθΰτ δνέβιςδ

όχξ χΰ ϊγξοόμδοΰ δΠογξ ξηξγΠχδσγ ίοχΰοΰ χιο άοΰξνι ρΰτϊΰτςζύοΰτο χγ οδσά γρό χΰ θξύςξμΰ χώο ράβώο ςτμργσγςϏσΰοχγ

όχξ λσΠςζδχγξ ςχξ

όωεδ

-

laquoΗξγρξςχύοΰτμδ χόχδ όχξ ΰ μδβγθϏχδσΰ όβζΰ

χώο

γρΰσσξμμάχώο δΠογξ γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγ γϊΰϏ ϊίσΰτο λΰτθβγσξζί

δχξζίχδ

cedil θίδξ ΰ ζ- Ζδωγβξόβθΰτ-

Ίθθώςχδ ζγχά χιο τθΰρΰΠιςι χώο ζγειζόοχώο δρόρχδτςϊ ϊϏθγνϊ χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ χΰ ρσΰςώρξ

ζό χΰτ Ϊΰσίγ ίωδξ ϊώχΰβσγϊΠςδξ ζγξ ζγχγβσάυδξ ρΰθθί

ϊΰσί ςζΰτρΠηξγ ζγχά μέζΰ

χϊ όωεϊ χΰτ Οίςχΰτ χγ

ΰρΰΠγ δΠογξ λΰτθβγσξζέ ρσΰίθδτςϊ ζγξ ςδ ςτβζδζσξ

μίοδ είςδξ

μγκδϏΰοχγξ ςδ μδβάθδ

ρΰςόχιχδ

ζγξ ηι

μξΰτσβΰϏο ρσΰλθέμγχγ ρδσξλγθθΰοχξζά ζγξ γξςειχξζά-Ζγεύ

ΰ Ϊΰσίγ

ηδΠωοδξ ξηξγΠχδσΰ δοηξγϊίσΰο βξγ χιο

ρΰξόχιχγ χώο τηάχώο χΰτ ςτοόθΰτ χϊ θδζάοϊ γρΰσσΰέ

χΰτ Οίςχΰτ γθθά ζγξ ςχΰ ρθγΠςξΰ χώο γσμΰηξΰχέ

χώο χΰτ ρσόζδξχγξ χΰ ρσΰςδωί ηξάςχιμγ ογ νδζξοέςδξ

ρσόβσγμμγ ργσγζΰθΰϏειςϊ τηάχώο μίςώ μίχσιςϊϊτςξζΰωιμξζύο ργσγμίχσώο ζγξ ωσέςϊ ςτβζδζσξμίοώογοχξησγςχισΠώοcedil δρξςιμγΠοδχγξ ςχιο δρξςχΰθέ χΰτ Ϊΰσίγ-ΧΰοΠκδχγξ ργσάθθιθγ όχξ ι ςτβζίοχσώςι μδβάθΰτόβζΰτ γρΰσσξμμάχώο ρίσγ γρό χξ

ρδσξλγθθΰοχξζί

δρξρχύςδξ ςδ μγζσΰςζΰρξζό ζγξ μξζσΰςζΰρξζό δρΠρδηΰ ίωδξ ζγξ δρξρχύςδξ

θδξχΰτσβξζί

ζγξ γξςειχξζί

ζγξ

ςχΰτ γοεσύρΰτ

ρΰτ ηξγμίοΰτο ζγξ ησγςχισξΰρΰξΰϏ

οχγξ ςχιο ρδσξΰωέ έ γρΰχδθΰϏο δρξςζίρχδ χϊ-

laquoΖσΠοΰτμδ δρξχγζχξζέ γοάβζι χι θέυι όθώο χώο ρσΰλθδρόμδοώο μίχσώο γοχξμδχύρξςϊ γτχΰϏ χΰτ ςΰλγσΰϏρσΰλθέμγχΰ

σϏργοςϊ ξηξγξχίσώ

δϊόςΰο ρσόζδξχγξ

ζγξ βξγ σϏργοςι ρσΰδσωόμδοι γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγζγξ κιχΰϏμδ ογ ςτμλάθδχδ ςχιο δρΠθτςέ χΰτcedilζγχγθέβδξι δρξςχΰθέ ρσΰ

χι ΗξδϏετοςι Τηάχώο-

Χΰ Δεοξζό Ράσζΰ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ ρδσξθγμλάοδξ χΰζδοχσξζό ζγξ ητχξζό χμέμγ χΰτ ΰσδξοΰϏ ςτβζσΰχέμγχΰ

χϊ Δθθιοξζέ Σΰηόρϊ γρΰχδθύοχγ

ϊτςξζό ςϏοΰσΰ

μδχγνϏ Δθθάηγ

ζγξ ΛΰτθβγσΠγ

- Ι ΰσΰςδξσά χϊ Σΰηόρϊ μΰξσάκδχγξ μδχγνϏ χώο ηϏΰ ωώσύο ζγχγθγμλάοΰοχγ

ςτοΰθξζά ρδσΠρΰτ 3gt-111 χδχσγβώοξζά ωξθξόμδχσγ-

Χΰ 5$ χϊ ςτοΰθξζέ ίζχγςϊ χϊ Σΰηόρϊ γοέζδξ ςχι

ΛΰτθβγσΠγ ζγξ χΰ 35$ λσΠςζδχγξ ςχιο Δθθάηγ-Χΰ Ράσζΰ ζγχγθγμλάοδξ ίζχγςι 3-923-341 ςχσίμμγχγμδ λόσδξγ όσξγ χγ δθθιοΰλΰτθβγσξζά ςϏοΰσγ γρό χιορδσξΰωέ χΰτ Ζ- ΟδτσΰζΰρΠΰτ Ησάμγ

ίώ

χιο ρδσξΰωέ

χΰτ ΗιμγσΠΰτ Νάοεϊ ζγξ οόχξγ όσξγ χξ λΰσδξγογχΰθξζί

ρθγβξί

χΰτ ΪγθγζσΰϏ όσΰτ

ζγξ χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ-

Ρδσξςςόχδσΰξ γρό 11-111 ωσέςχδ

χΰτ

Jcbdk``h εγ θάλΰτο 34 ηΰθάσξγ ίζγςχΰ

ώ

γρΰκιμΠώςι βξγ χι ωσέςι ρσΰςώρξζύο ηδηΰμίοώο χΰτ

ςδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ

ρΰτ ρσΰί

λγθθδ ι τρισδςΠγ- χΰ ρθγΠςξΰ δνώηξζγςχξζέ

ςτμϊώοΠγ

χΰ Jcbdk``h εγ ζγχγλάθθδξ ςτοΰθξζά 1

δζγχ- ηΰθάσξγ γρό χγ ΰρΰΠγ ίογ μίσΰ

εγ ζγχγλθιεδΠ ςδ ΰσβγούςδξ

βξγ χιο ρσΰςχγςΠγ χϊ ξηξώχξζό

χιχγ

-Ι τρόεδςι γϊΰσά χΰ ηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγRp`ms`rdg Rt`rnds χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰίλγθθδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ ςχγ μίθι χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ ηξζχϏΰτ- Ζάεδ χί

χΰξγ ηξγϊέμξςι ρδσξθάμλγοδ χΰ όοΰμγ ζγξ χι ϊώχΰβσγϊΠγ δοό ϊΠθΰτ χΰτ ωσέςχι μγκΠ μδ χι ηξγλδλγΠώςι όχξ

ΰ ϊΠθΰ γτχό

δΠωδ ζάοδξ laquoLnhdcedil ςχΰ ρσΰφόο χΰτ ηξγϊι

μξκόμδοΰτ-Ρίοχδ ωσέςχδ

χΰτ Jcbdk``h γοάμδςά χΰτ

ηϏΰ γοέθξ

ζΰξ ζγχίεδςγο ΰμγηξζέ γβώβέ ζγχά χΰτ Jcbdk``h ηξγμγσχτσόμδοΰξ όχξ χγ ρσΰςώρξζά χΰτ

ηδηΰμίογ ωσιςξ

μΰρΰξέειζγο ωώσΠ ΰξ Πηξΰξ ογ ηύςΰτο χι ςτβζγχάεδςέ

χΰτ έ ογ θάλΰτο γμΰξλέ-

Μίωσξ χΰ 133 ρΰτ ζγχγχίειζδ ι δο θόβώ γβώβέ ςχΰηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγ δΠωγο ωσιςξμΰρΰξιεδΠ ςχΰξωδΠγρδσΠρΰτ 341 δζγχΰμμτσΠώο ωσιςχύο- ΓρΰκιμΠώςι εγθάλΰτο όμώ

μόοΰ όςΰξ ωσέςχδ

δΠωγο γργοχέςδξ ςδ δξ

ηΰρΰΠιςι ρΰτ ίθγλγο γρό χΰ Jcbdk``h ϊίχΰ-

Ι δνώηξζγςχξζέ ςτμϊώοΠγ χιο ΰρΰΠγ δοίζσξοδ γμδσξζγοξζό ρδσξϊδσδξγζό ηξζγςχέσξΰ γργξχδΠ γρό χΰ Jcbdk``hογ γθθάνδξ χι θδβόμδοι laquoηέθώςι ηξζγξώμάχώοcedil ύςχδογ ηΠοδξ ςχγ μίθι χΰτ ρδσξςςόχδσδ

θδρχΰμίσδξδ

βξγ χΰ

ρύ

ωσιςξμΰρΰξΰϏοχγξ χγ ηδηΰμίογ χΰτ-

ΐ ηξζγςχέ ΣΠχςγσοχ Πμρΰσβζ γογβούσξςδ όχξ ι γρΰκι

μΠώςι δΠογξ μάθθΰο μξζσέ ρσόςεδςδ όμώ

όχξ ηδο τράσ

ωΰτο γρΰηδΠνδξ όχξ χΰ Jcbdk``h laquoγογμϊξςλέχιχγ ργσίλι χΰ οόμΰcedil- Ηέθώςδ δρΠςϊ όχξ ΰξ δοάβΰοχδ

ηδο γρί

ηδξνγο όχξ τρίςχιςγο ΰρΰξγηέρΰχδ λθάλι-Τράσωΰτο ώςχόςΰ γζόμγ 9-111 ωσέςχδ

ρΰτ ηδο ηί

ωειζγο χι ςτμλξλγςχξζέ ςτμϊώοΠγ ζγξ μρΰσΰϏο ογ ζξοιεΰϏο ζγχά χΰτ Jcbdk``h γοδνάσχιχγ-

Χΰ Cmgr`ng χϊ I``ild χΰ ζτσΠγσωΰ θδξχΰτσβξζόςϏςχιμγ βξγ ζξοιχά χιθίϊώογ δΠογξ μγζσάο ΰοΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

βξγ δρξείςδξ

laquoζγζόλΰτ

θΰτ θΰβξςμξζΰϏcedil oclwcrd ζτσΠώ

δρδξηέ ρΰθθΰΠ ωσέςχδ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ ωσιςξμΰρΰξΰϏο ργθγξό

χδσδ δζηόςδξ

γτχΰϏ γογϊίσδχγξ ςδ μδθίχι ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ χΰ γμδσξζγοξζό τρΰτσβδΠΰ Δςώχδσξζέ

Γςϊάθδξγ

ςδ ςτοδσβγςΠγ μδ χΰ JKN-Χΰ Cmgr`ng γρΰχίθδςδ ςχόωΰ ςχΰ 9gt χΰξ

δζγχό χώο ρδ

σξρχύςδώο δζ χΰτ ςτοόθΰτ χώο oclwcrd γρδξθύο χΰ13 μδ χγ βσγρχά μιοϏμγχγ ογ γοχξρσΰςώρδϏΰτο χΰέμξςτ χώο ζγζόλΰτθώο δϊγσμΰβύο γογϊίσδχγξ ςχι μδθίχι-Ι I``ild ηδο γοχγρΰζσΠειζδ ςχξ

δζζθέςδξ

χΰτ ρσγ

ζχΰσδΠΰτ Σόξχδσ βξγ ςωΰθξγςμό δρΠ χΰτ είμγχΰ

- τ

βζσξχξζά ρδσΠρΰτ χΰ 3gt χΰξ δζγχό χώο oclwcrd δρξεί

ςδώο δΠωδ ςχόωΰ χΰ Ryokncm χϊ M`hnc ζγξ θξβόχδσΰ γρό3 χΰξ

δζγχό χΰ nR χϊ Cppld χγ Ynmg`ws χϊ Onbr`s`jt

ζγξ χΰ θδξχΰτσβξζό χϊ Klcbhkdrry-Χΰ Cmgr`ng ςτοδωΠκδξ ογ γρΰχδθδΠ χΰο laquoρσώχγσωξζό ςχόωΰ βξγ δρξείςδξ

oclwcrd δνγξχΠγ

χϊ γτνιμίοϊ κέχι

ςϊ ζγξ χϊ γσωξχδζχΰοξζέ γοΰξωχΰϏ ζύηξζγcedil γογϊίσδ

χγξ ςχι μδθίχι ι ΰρΰΠγ γρδτετοόχγο ςχΰ ρσΰςώρξζόχϊ γςχτοΰμΠγ

χϊ ρτσΰςλδςχξζέ

χώο οΰςΰζΰμδΠώο

ζγξ χώο τρισδςξύο γςϊγθδΠγ

-

Χΰ Cmgr`ng γρΰχδθδΠ χΰο οΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

ζΰτρΠηξγ στργΠοΰτο χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ

Χγ lnhd ςχΰ Jcbdk``h

ζόςχξςγο 1 δζγχ- ηΰθάσξγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 716

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 9

χιο ΧςξμρΠηγ

χ ι

Δ ο ι μ ί σ ώ ς ι

ΐ ΧςξμρΠηγ

Δρξςχΰθέ γρδϏετοδ ρσΰ

χΰο Ρσόδησΰ

ζγξ ΗξδτεϏοΰοχγ Ϗμλΰτθΰ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ Γ-Δ- Ργσγςζδτά γλλγΑηι ΰρσύιο Γοχξρδσξϊδσδξάσωϊ ΡΰθξχξςμΰϏ ζγξΧΰτσξςμΰϏ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

Γογχΰθξζέ

Μγ

ζδηΰοΠγ

ζγξ Εσάζϊ ζγξ οτο Ρδσξϊδσδξγζό

Ϗμλΰτθΰ

Ζγλάθγ

Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

μδ γϊΰσμέ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ζγξ όρώ

χΰο

ωγσγζχισΠκδξ ρσΰλθιμγχξζό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ρΰτ ηξίσωΰοχγξ γρό

χξ Ρδσξϊδσδξγζί

Δοόχιχδ

Ζγλάθγ

Νάο

εϊ ζγξ Σΰηόρϊ- Χγτχόωσΰογ ςχι ςτβζδζσξμίοι δρξςχΰθέ χΰτ ΰ Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

δζϊσάκδξ χιο γβγοάζχιςέ χΰτ βξγ χΰ είμγγτχό ζγξ γογθτχξζά χΰ ρδσξδωόμδοΰ χϊ δρξςχΰθέ

χΰτ ίωδξ ώ

δνέ

6

laquoΔΠμγξ γρό χΰτ ςτωοΰϏ

ωσέςχδ

χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ητςχτωύ

ηξγρξςχύοώ όχξ ΰξ ργσδωόμδοδτρισδςΠδ

ςχΰο ςτβζδζσξμίοΰ ησόμΰ τρΰλγεμΠ

κΰοχγξ δΠογξ γργσάηδζχδ ίώ

δρξζΠοητοδ

-

χΰ χμέμγ χΰτ ησόμΰτ ρΰτ ηξίσωδχγξ γρό χξ Ρ-Δ-

Ζγλάθγ Νάοεϊ Σΰηόρϊ ΰ ϊώχξςμό

δΠογξ μΰ

οΠμώ

ρσΰλθιμγχξζό- δ ζϏσξγ ςιμδΠγ χΰτ ησό

μΰτ χγ ϊώχξςχξζά ηδο θδξχΰτσβΰϏο-ΔΠογξ γηξγοόιχΰ ςδ δξςόηΰτ

χΰϏοδθ βίϊτσδ

δνόηΰτ έ δξςόηΰτ

ογ μιο τράσωδξ ϊώχξςμό

-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ χΰ ΰηόςχσώμγ ογ ίωδξ τρΰςχδΠ δηύ ζγξ ζγξσό ζγεΠκιςι Γ- ΅νΰηΰ

οίΰ θξμάοξ Ζγλάθγ

laquoΪΠθξρρΰ

cedil ζγ

χδϏετοςι ρσΰ Νάοει-

Λ- ΅νΰηΰ χΰϏοδθ Ο- Ζγσλάθϊ ζγχδϏετοςι ρσΰ

Νάοει-Β- Ζόμλΰ ΓβΠΰτ Πθγ Ζγλάθγ-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ όθδ ΰξ ρθισΰϊΰσξγζί

ρξογζΠ

ηδ ογ δΠογξ --βδμάχδ

βζσάϊξχξ ζγξ ςτοεέμγχγ ζά

ρΰξδ ηδ γρό γτχί

χγ ωόσχγ ζγξ ι -- ρτζοέ λθά

ςχιςι ρΰτ τράσωδξ χξ ίωδξ ζσϏυδξ χδθδΠώ

--

Χγ ωόσχγ ηδ ςχγ ρσγοέ χΰτ ησόμΰτ ςδ θΠβΰ εγϊχάςΰτο ςχι --ζϏσξγ ΰηό-Ι ΔβογχΠγ ρΰτ εγ ίρσδρδ ογ γρΰχδθδΠ ηξγϊέμξςιβξγ χΰο χόρΰ μγ

χδΠοδξ ογ μδχγχσγρδΠ ςδ -- ησό

μΰ μδ ρΰθθγρθά ρσΰλθέμγχγ-Ζ- Ρσόδησδΐξ ρΰθΠχδ

γτχέ

χϊ ρδσξΰωέ

γθθά ζγξ ΰξ ωξθξά

ηδ ηξδσωόμδοΰξ ΅θθιοδ

ζγξ νίοΰξ γρό χιο Ρδ

σξϊίσδξγ Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ ζγξ Εσάζϊ γνΠ

κΰτο ζγθϏχδσϊ γοχξμδχύρξςϊ ςχΰο ησόμΰ γτχόβξγ χΰο ΰρΰΠΰ ζγχγλάθθΰτο ηξόηξγ βξγ μιηδοξζί

ώ

άεθξδ ργσδωόμδοδ

τρισδςΠδ-

ΡξςχδϏώ όχξ ζγχγθγλγΠοδχγξ χιο γβγοάζχιςι μΰτ δζϊσάκΰοχγ

ζγξ χγ ςτογξςεέμγχγ χώο ςτμρΰ

θξχύο μΰτ-

Ρδσξμίοΰτμδ άμδςι δρΠθτςι χώο ρσΰλθιμάχώο ρΰτ δοηδξζχξζά ίωώ ρσΰγογϊίσδξ όρώ

ζγξ ζγθϏχδσδ

τρισδςΠδ

ςχΰο ησόμΰ γτχό ρΰτ ΰξ ρΰθΠ

χδ ρθέσώςγο ζγξ ρθισύοΰτο γησάcedil-

δ ςτοίωδξγ ρδσξρχύςδώο δνγράχιςϊΔθθέοώο δνγβώβίώο ζγχά χΰ χδθδτχγΠΰωσΰοξζό ηξάςχιμγ ρΰτ ίωΰτο ρδσξίθ

εδξ δο βούςι χΰτ ΒσγϊδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξΔμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ

Δθθάηΰ

ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ γθθά ζγξ ρδσξρχύςδξ

γρόρδξσγ

δνγράχιςϊ ρΰτ ίωΰτο

γογϊδσεδΠ ΰξ γσμόηξΰξ μδ ηδθχΠΰ χϏρΰτ χΰΰρΰΠΰ δνίηώςγο είθΰτο ογ δρξςχέςΰτο χιορσΰςΰωέ ςγ

ςωδχξζύ

ρσΰζδξμίοΰτ ογ δοι

μδσύςδχδ χγ μίθι ςγ

ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξΰϏο

δνγβώβί ζτσΠώ

οώρύο γβσΰχξζύο ρσΰφ

όοχώο ζγξ χσΰϊΠμώο ςχιο ΣΰτμγοΠγ- Ι ςτοέεϊ ρσγζχξζέ ρΰτ ργσγχισδΠχγξ ςχξ

γοώ

χίσώ ρδσξρχύςδξ ργσΰτςξάκδξ ςτοέεώ

χγ

ργσγζάχώ ζΰξοά ςχΰξωδΠγ ωώσΠ ογ γρΰζθδΠ

ΰοχγξ άθθδ ρσγζχξζί

ζγξ γογθτχξζά γρό χΰ

ΒσγϊδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξ Δμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ ωύσγ

μγ

ςχΰ Λΰτ

ζΰτσίςχξ ίβξογο βοώςχά χγ δνέ

6 ζγχόρξο ςτμϊώοΠγ

σΰτμγοξζέ

δξςγβώβξζέ

δχγξσδΠγ

χιο ΰρΰΠγ δοηίωδχγξ ογ δζρσΰςώρδΠ ζγξ ΅θθιογ

μδ δθθιοξζέ δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠχγξ ργσγββδθΠγ μδ ςτμϊώοΠγ ρσΰρθισώμέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ

ρσξο χι ϊόσχώςι-

ςχι ςτοίωδξγ ΰ δξςγβώβίγ

δρξζγθΰϏμδοΰ

ίζχγζχδ γοάβζδ

χϊ γβΰσά

έ γοάβζι άμδςϊ

ργσάηΰςϊ χΰτ ρσΰφόοχΰ έ γζόμι δρξετμΠγ

γρΰϊτβέ ζγετςχίσιςϊ χΰτ ϊΰσχΠΰτ ςχγ ςϏοΰ

σγ δο όυδξ γλλγχΰζϏσξγζΰτ γρΰςχίθθδξ μίςώϊγν ρθγςχό γρΰηδξζχξζό χσγρδκξζέ

δοχΰθέ

RYNJW ςτοέεώ

Ρίμρχι έ Ργσγςζδτέ

δο ςτοδωδΠγ ρξίκδξ βξγ άμδςι ϊόσχώςι χΰτδμρΰσδϏμγχΰ

ςτοέεώ

Ργσγςζδτέ γρόβδτμγ

ρσΰχΰϏ δρξλδλγξώεδΠ χΰ ίμλγςμγ χΰτ ωσιμγχξζΰϏρΰςΰϏ ςχΰο χσγρδκξζό θΰβγσξγςμό χϊ δθθιοξζέ

δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

- Ι μδχγϊΰσά ςχξ

ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

βΠοδχγξ ςτοέεώ

μδ μδχγϊΰσξζό μίςΰ

ρΰτ ίωδξ δρξθίνδξ ΰ δξςγβώβίγ

ςτωοά ςχξ ρδσξ

ρχύςδξ γτχί

χΰ

ϊΰσχΠΰ ηδο ϊχάοδξςχι ΣΰτμγοΠγ μδχΰο γσωξζό μδχγϊΰσίγ ΰ ΰρΰΠΰ

τρΰ

βσάϊδξ ζγξ χΰ BO[γθθά δοηδωΰμίοώ

ογ μδχγϊΰσχύοδχγξ ςδ ζάρΰξΰ ςιμδΠΰ χϊ ηξγησΰ

μέ- τοδρύ

ηδο

ργσγηΠηδχγξ ζγοΰοξζά ςχΰο γσωξζό ργσγθέρχι ζγξ ηδο τράσωΰτορθέσι ργσγςχγχξζά ργσάηΰςϊ ργσγθγλέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ τρΰβδβσγμμίοΰ ςϊσγβξςμί

οΰ BO[-ΔρξςιμγΠοΰτμδ γζόμι όχξ ςδ γσζδχί

ρδσξρχύ

ςδξ ΰξ ϊδσόμδοδ

ώ

γβΰσάςχσξδ

σΰτμγοξζί

δχγξσδΠδ ηδο τϊΠςχγοχγξ έ ργσΰτςξάκΰτο γςγ

ϊέ ςχΰξωδΠγ- ΕδώσΰϏμδ θΰξρόο γργσγΠχιχΰ ώ

ρσύχΰ λέμγ ςϏογυϊ ςτμϊώοΠγ

ΰξ ΅θθιοδ

δνγβώβδΠ ογ δθίβωΰτο χγ ςχΰξωδΠγ χϊ δχγξσδΠ

γ

μίςώ χΰτ ΖΰξοΰχξζΰϏ ιθδζχσΰοξζΰϏ ςτςχέμγχΰ δργθέεδτςϊ γσξεμΰϏ ΪΡΓ ZNDR ettp6

db-dur`pc-dutcxctn`mPbust`osvnds0l`bclddlρσΰ

γρΰϊτβέ δρξρθΰζύο- Ζγεύ

ΰξ ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

ργσΰτςξάκΰτο ίνγσςι ξηξγΠχδσγ ςδ ρδ

σξόηΰτ δΰσχύο ζγξ γσβξύο όχγο ΰξ γοάβζδ

χϊ

γβΰσά ζτσΠώ

ςδ οώρά ρσΰφόοχγ ζγξ θΰξρά χσό

ϊξμγ γο ζγξ όωξ μόοΰ δΠογξ γτνιμίοδ εδώσΰϏ

μδ ςζόρξμΰ όρώ

δοόυδξ χΰτ μιοό ΓτβΰϏςχΰτ

ΰξ ΅θθιοδ δνγβώβδΠ

δΠογξ δοιμδσώμίοΰξ βξγ χΰ

ρσόλθιμγ γτχό ζγξ δοεγσσϏοΰοχγξ ογ ρδσξμίοΰτο χιο δρξλδλγΠώςι θέυϊ χΰτ δμλάςμγχΰ

ρσξο ρσΰωώσέςΰτο ςχιο ϊόσχώςι χώο ρσΰφόοχώο χΰτ

γϊΰϏ λδλγΠώ

ρσύχγ ίωΰτο ρσΰλδΠ

ςχΰο ίθδβωΰ χώο ςχΰξωδΠώο χϊ σΰτμγοξζέ δχγξ

σδΠγ

μίςώ χΰτ ZNDR-

Δρξςχΰθέ χΰτ Ζύςχγ Ργργζΰςμά ςχιο ΔβογχΠγ ΰηό

Βξγ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ ρΰτ

ηξίσωΰοχγξ γρό χξ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ΝάοεϊΣΰηόρϊ

τςχάςδξ βξγ χι μι δνγράχιςι Δθθέοώο δνγβώβίώο

ρΰτ ίωΰτο ργσγχισιεδΠ χδθδτχγΠγ ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ

Οδζσό

λσίειζδΰ Μξωάθι

Γςθάοι

Οδζσό

δοχΰρΠςχιζδ ΰ βοώςχό

ςωδηξγςχέ

Μξωάθϊ

Γςθάοϊ ωεδ χΰ μδςιμίσξ ςχΰ ςρΠχξ χΰτ ςχΰ Ζΰθώοά

ζξ- Ϗμϊώογ μδ χξ ρσύχδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ΰ Μ- Γςθάοϊ

ίωγςδ χι κώέ χΰτ γρό τρδσλΰθξζέ ηόςι ωγρξύο- Γρό χγ ρσύχγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ςτοίθδνδ ι ΔΘ-Γ ρσΰζϏρχδξ όχξ ΰεάογχΰ

χΰτ ρσΰίσωδχγξ γρό γτχΰζχΰοΠγ ζγξ όωξ γρό δβζθιμγχξζέ

δοίσβδξγ-ΡθισΰϊΰσΠδ

γογϊίσΰτο όχξ ςχΰ ςιμδΠΰ ρΰτ λσίειζδ ΰ ςωδηξγ

ςχέ ι γςχτοΰμΠγ δοχόρξςδ ςιμγοχξζέ ρΰςόχιχγ ωγρξύο ζγεύ

ζγξ ίογ ςιμδΠώμγ-Ζθξμάζξΰ χϊ ΓςχτοΰμΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠ ίσδτοδ

ςχιο ΰξζΠγ χΰτ-

ΕϏμγ ρθδζχάοϊ

ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ ρσΰ ιμδσύο ΰ Πηξΰ δΠωδ ζγχγββδΠθδξ ςδ ΜΜΔ όχξ

λσξςζόχγο ςχγ όσξγ χϊ ΰξζΰοΰμξζέ ζγχγςχσΰϊέ

ζγξ ρώ

τρΰ

ωσδύειζδ ογ ζθδΠςδξ χΰ γχδθξί χΰτ ςχιο Ρθάζγ ζγεύ

δΠωδ ρίςδξεϏμγ γράχϊ γρό ηϏΰ βτογΠζδ

ρΰτ ηξγωδξσΠκΰοχγο χγ ΰξζΰοΰμξζά

χΰτ ζγξ δνγϊγοΠςχιζγο-ΐ ςωδηξγςχέ

δΠωδ δοξςωϏςδξ ΰξζΰοΰμξζά μΠγ γρό χξ

βτογΠζδ

Γθ

λγοξζέ ζςχγβώβέ

βξγ ογ ςρΰτηάςδξ Θΰβξςχξζέ ζγξ μδχά χιο γρΰ

ϊΰΠχιςι χέ χιο δΠωδ ρσΰςθάλδξ ςχιο δρξωδΠσιςι χΰτ-

Ι ηδϏχδσι βτογΠζγ γρό χιο Ράχσγ ηΰϏθδτδ δρΠ ωσόοξγ ςχΰο ΰΠζΰμόηγ

-

Μξθύοχγ

ςχιο Dsprdss` ΰ άχτωΰ ςωδηξγςχέ

δΠωδ ηιθύςδξ6

+Χΰτ ίηξογ ωσέμγχγ βξγ ογ ρθισύςΰτο χξ

τρΰωσδύςδξ

ρΰτ δΠωγ

ςχΰ ΞΖΓ ςχιο ΔϊΰσΠγ ζγξ ςχξ ηξάϊΰσδ

χσάρδκδ

- ΔζδΠοδ

όμώ

ΰϏχδ χγζχΰρΰξΰϏςγο χξ δζζσδμόχιχδ

ΰϏχδ ίζγογο γρΰηόςδξ

ΪΡΓ- ΖσγχΰϏςγο χγ ωσέμγχγ βξγ χΰο δγτχό χΰτ μδ γρΰχίθδςμγ

ογ μγκδϏΰοχγξ ωσώςχΰϏμδογ χγ ΰρΰΠγ δβύ όμώ

ηδ βούσξκγ- Ζάρΰξγ ςχξβμέ έσεδ ίογ

ϊΠθΰ

μΰτ ΰ Βξύσβΰ

ρΰτ δΠογξ θΰβξςχέ

ζγξ

μδ χγσγζΰϏοιςδ- Γο χΰ δΠωδ ζάοδξ ρξΰ οώσΠ Πςώ

δΠωγ μρΰσίςδξ

ογ ςώεύ+-ΐξ ηϏΰ βτογΠζδ

όρώ

γογϊίσδξ χΰ ηιμΰςΠδτμγ δΠωγο οΰξζξάςδξ ηξ

γμίσξςμγ ζγξ ρΰτθΰϏςγο χγ σΰϏωγ ρΰτ ίζθδλγο γρό χΰ γχδθξί ςδχξμί

ωΰοησξζέ

ρΠςώ γρό χιο ρθάχι χΰτ Μξωάθι Γςθάοι-

+Γο ζγξ ίϊτβγο μόοδ χΰτ

χύσγ θγμλάοώ ζγξ ρδσΠδσβγ χιθδϊώ

οέμγχγ γρό ηξζιβόσΰτ χΰτ

δρδξηέ κιχΰϏο γρΰκιμΠώςι ζγξ γρό

ράοώ+ δΠωδ ηιθύςδξ ΰ ςωδηξγςχέ-

Ρΰξΰ

έχγοΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ

΅ωΰοχγ

μξζσγςξγχξζέ ζγχγβώβέ ΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ βδοοέειζδςχιο Γεέογ ζγξ ςρΰϏηγςδ ηξγζόςμιςι βσγϊξζί

χίωοδ

ξςχΰσΠγ

χίωοϊ ζγξ εδάχσΰτ ςχΰ ρθάξ ςρΰτηγΠώο ζγειβιχύο όρώ

ΰξ κώβσάϊΰξ Χίχςϊ ΜΰςωΠηϊ ΒΰϏογσϊ Ρσίζγ ζγξ Λγζγθό-ΝδζΠοιςδ χιο ζγσξίσγ χΰτ χΰ 3gt97 ζγξ ςϏοχΰμγ ζγχίζχιςδ μΠγ γρόχξ ρσύχδ

είςδξ

ςχΰο ωύσΰ χώο ςωδηξγςχύο μόηγ

-

ΐξ ηιμξΰτσβΠδ βίμξςγο ςωδηόο ςδ όθγ χγ δνύϊτθθγ χώο χόχδ δθ

θιοξζύο ρδσξΰηξζύο ζγξ ζίσηξςγο χξ ζγθϏχδσδ

ζσξχξζί

ωάσι ςχξ

ζγθγΠςειχδ ίεοξζ δρξσσΰί

χΰτ-

΅ζχΰχδ ι ηΰτθδξά χΰτ ργσΰτςξάςχιζδ ςδ γχΰμξζί δρξηδΠνδξ

έ ΰμγ

ηξζί μγκΠ μδ ςιμγοχξζΰϏ

νίοΰτ

ςωδηξγςχί

ςχΰ ΡγσΠςξ χΰ Μΰ

ογζό χι Μόςωγ χι ΪσγοζϊΰϏσχι χι Σύμι χΰ Μξθάοΰ χΰ Μράσξχιο ΖώοςχγοχξοΰϏρΰθι χιο ΖϏρσΰ χΰο Ζγογηά-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 816

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 5

ΧΓΖΧΞΖΐ ΜΔΘΐ ΧΙ Δ-Ξ-Ι-Δ-Δ

ΞΗΞΐΖΧΙΞΓ6 Δ ΟΙΜΔΣΐ Γ-Δ

ΔΖ ΗΐΧΙ6 ΛΓΩΘΞήΧΙ ΗΞΐ ΟΤΞΐ

ΗΞΔΤΕΤ ΟΧΙ6 ΖΓΖΐΤΐΒΘΐΤ ΜΓΖΙ

Τ ΟΧΓΖΧΔ6 ΜΔΘΞ ΟΓ ΞΗΙΣΐΡΐΤΘΐΤΧΞΡΞΚΞΗΙ ΗΙΜΙΧΣΙ

ΤΡΔΤΕ-ΘΐΒΞΧ- ζγξ ΗΙΜ- ΩΔΔήΟ6 ΓΡΐΧΐΘΐΤ

ΔΘΔ ΟΙ

ΗξδϏετοςι6 Ηγβζθέ Χ-Ζ 4712

Χιθ- Ζί οχσΰ6 43152311

JCU6 43152532

ettp6www-dmnodr`s-ir

Docnl6 nmj`Admnodr`s-ir

ΤΟΗΣΐΜΔ

ΔΧΙΞΓ ΞΗΞήΧήΟ 351 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐ-ΐΧΓΐΣΒ-ΓΔ 511 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐΞΔΤΔΞ

3 ΗιμΰςΠΰτ ΟΡΗΗ 11 δτσύ χΰ ωξθξΰςχό Ρθίΰο ΪΡΓ

2$

Ο-Ρ-Ξ-Η- ζγξ χδθξζΰΠ μδξΰη- ηιμΰρσ- 1-41ωξθ Ρθίΰο

ΪΡΓ 2$

Ωδξσόβσγϊγ ηιμΰςξδτόμδ ογ έ ΰωξ ηδο δρξςχσίϊΰ οχγξ-

Δ οτρόβσγϊγ άσεσγ ηδο δζ ϊσάκΰτο τρΰωσδώχξζά χι

είςι χϊ Δ ϊιμδσΠηγ-

Μδ χγ ρξΰ μδθγοά ωσύμγχγ ρδσξβσάϊδχγξ χΰμίθθΰο χώο μξζσύο δρξωδξσέςδώο ςχιο ίσδτογ χΰτ ΞοςχξχΰϏχΰτ Μξζσύο Δρξωδξσέςδώοχϊ ΒΔΛΔΔ- Ι ρθδξΰυιϊΠγ χΰτ

γητογχδΠ

ογ ζγχγλάθδξ ίβζγξσγχΰτ

μξςεΰϏ

γθθά ζγξ

ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γτνιμίοδ ϊΰσΰθΰβξ

ζί τρΰωσδύςδξ

- ΅χςξ

ςϏμϊώογ μδ χιο ίσδτογ χΰ δρόμδοΰ ηξάςχιμγ εγ ωγεΰϏο 54-111

ίώ

gt1-111 είςδξ δσβγςΠγ

δΠχδ θόβώ γρΰ

θϏςδώο δΠχδ θόβώ ζθδξςΠμγχΰ

δρξωδξσέςδώο-

Ι ζγχάςχγςι ρΰτ ηξγμΰσϊύοδχγξ δΠογξ ρσΰϊγοί

όχξ εγ ςτμργσγ

ςϏσδξ ςχΰο ζγχέϊΰσΰχιο δθθιοξζέ ΰξζΰοΰμΠγβδοξζόχδσγ μδ ςτοίρδξγι ρσΰΰρχξζέ χϊ γοάρχτνϊ ογ γρΰμγζστοεδΠ γζόμγ ρδσξςςόχδσΰ-ΐξ μξζσί

δρξωδξσέςδξ

ςτμλάθθΰτο ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχΰο ζσγχξζό ρσΰψρΰθΰβξςμόζγξ γρΰχδθΰϏο γοάωώμγ ζγχά χϊ γοδσβΠγ

-

Γο ζγχγσσδϏςΰτο χόχδζγξ χγ ζσγχξζά ίςΰηγ εγ

μδξώεΰϏο ζγξ ι γοδσβΠγ εγ γτνιεδΠ- ΔΠογξ ηδδνώρσγβμγχξζό ογ εδώσδΠχγξ ρώ

ΰξ όρΰξδ

γρύθδξδ εγ γογρθι

σώεΰϏο γρό μδβάθδ

δρδοηϏςδξ- ΐξ ΰρΰΠδ

ςδ χδθξζέ γοάθτςι ηδοϊγΠοΰοχγξ ςχΰο ΰσΠκΰοχγhellip

Γρό χξ

ρσύχδ

ρσώξοί ύσδ

χϊ

Ηδτχίσγ

4 ΓτβΰϏςχΰτ ρΰτ δρξζσάχιςγο χγ μδθχίμξγ μίωσξςέμδσγ δζηιθύειζγοηδζάηδ

ηγςξζί

ρτσ

ζγβξί ςδ όθι χιο δρξ

ζσάχδξγ- Μδχά χιο Μδςγσά χι Σόηΰ χι άμΰ

χιο ΩΠΰ ζγξ χιο ίσξϊΰΰξ ϊθόβδ

ζγχγχσύβΰτο

ηάςι ζγθθξίσβδξδ ρδ

σξΰτςΠδ ζγξ γρδξθΰϏο

γζόμγ ζγξ γοεσύρξοδ

κώί ςχΰ Μγσγεύογ

ςχΰ Μγσζόρΰτθΰ ςχΰτ

Εσγζΰμγζδηόοδ ‒ Λγ

στμρόμρι ζγξ ςχιο ΪώζΠηγ ςχιο ΞςχξγΠγ ςχιο

ΙθδΠγ ςχιο Ίοησΰ όρΰτδζζδούειζδ ΰθόζθισΰωώσξό- ΓζΰθΰϏειςγο χΰΓθδρΰωύσξ ι Ζδϊγθθΰοξά ζγξ ράθξ ι ΔϏλΰξγ ζγξχίθΰ

ι Εάςΰ

ι ΰρΰΠγ

τρίςχι άοδτ ρσΰιβΰτμίοΰτ λξλθξζέ ζγχγςχσΰϊέ γϊΰϏ ωάειζγο ςχξ

ϊθόβδ 9-111 ίώ

31-111

ςχίμμγχγ ηάςΰτ

ζγξγρδξθέειζγο χσΠγ ωώσξά-Βξγ χΰ είμγ χϊ Εάςΰτ ιηιμΰχξζέ γσωέ ι ρτσΰςλδςχξζέ τρισδςΠγ χΰ ηγςγσωδΠΰ ζγξ ι τρισδςΠγρΰθξχξζέ

ρσΰςχγςΠγ

χΰτ

Ηέμΰτ ζγεύ

ζγξ δούςδξ

δεδθΰοχύο ζγξ χΰρξζΰΠ

ϊΰσδΠ δΠωγο ηξγχτρύςδξ

χξ δοςχάςδξ

ζγξ χΰτ

ϊό

λΰτ χΰτ

βξγ χι δχΰξμόχι

χγ χώο γσμΰηΠώο γσωύο- Ύηι γρό χΰο Μάξΰ ΰ ΤΣΞΚΓ μδ ςωδχξζέ δσύχιςιςχιο Λΰτθέ ζγξ δρξχόρξδ δρξςζίυδξ

λΰτθδτχύο

ίζσΰτδ χΰο ζύηώογ χΰτζξοηϏοΰτ- Ητςχτωύ

ι ζτ

λίσοιςι ζγξ ΰξ γσμόηξΰξ

τρΰτσβΰΠ Ηιμόςξγ

Χάνϊζγξ Ρδσξλάθθΰοχΰ

ζϏσξ

ΰξ Ηίοηξγ

ζγξ Ζγθγϊάχϊγράοχιςγο μδ χΰ βοώςχόχσόρΰ ζάοΰοχγ

δρΠηδξνι

γθγκΰοδΠγ

γτχγσίςζδξγ

ζγξ ϊχιοΰϏ δρξζΰξοώοξγζΰϏ δοχτρώςξγςμΰϏ-Ι ρτσζγβξά ρΰτ νίςργςδςχξ

39 ΓτβΰϏςχΰτ ςχιο

οόχξγ Εάςΰ ίηδξνδ χιο βϏμοξγ χιο γοδράσζδξγ ρΰθξχξζέ

ζγξ χιο γμδχσΰί

ρδξγ χώο τρδτεϏοώο μδχΰο ρξΰ ςζθισό χσόρΰ-χγ ρϏσξογ μίχώργ χϊζγχγςχσΰϊέ

ίηώςγο ζγξ

ηΠοΰτο άοξςι μάωι μδ χΰίσβΰ χϊ ζγχάςλδςϊ ΰξητοάμδξ

χΰτ Ρτσΰςλδςχξ

ζΰϏ ύμγχΰ- Γ

ςιμδξώ

εδΠ όχξ ι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ

δνδθΠςςδχγξ ςδ

ςωδχξζά δτοΰφζί ζγξσξζί

ςτοεέζδ γτνιμίοδ

λσΰ

ωΰρχύςδξ μίωσξ χΰο ΞΰϏ

οξΰ ζγξ ωγμιθόχδσδ εδσ

μΰζσγςΠδ- ΅χςξ γρό χιο

γσωέ χΰτ ίχΰτ μίωσξ χξ

2319132 ΰ γσξεμό ζγξ

χΰ μίβδεΰ χώο ρτσζγβξύο

έχγο ςιμγοχξζά μδξώμίοΰ

ςδ ςωίςι μδ χΰ γοχΠςχΰξωΰρδσςξοό ηξάςχιμγ- ΖγοδΠ

ηδο είθδξ ογ ςζδϊχδΠ χξ εγδΠωδ ςτμλδΠ γο ΰξ ζγξσξζί

ςτοεέζδ χιο Πηξγ ρδσΠΰηΰ

έχγο γοχΠςχΰξωδ μδ γτχί

χώο ργσδθεόοχώο δχύο-ήςχόςΰ ργσά χξ

δτμδοί

ςχδσδ ζγξσξζί

ςτοεέζδ

ι γρΰςχΰθέ χώο Ρτσΰςλδςχύο χι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ δΠογξ ητςζΰθόχδσι γρό ζάεδ άθθι ωσΰοξάηδηΰμίοΰτ όχξ χΰ ρσΰςώρξζό χΰτ ΡτσΰςλδςχξζΰϏύμγχΰ

ηδο γυιϊά μό

οΰο χΰο ζΠοητοΰ γρό χξ

ϊθόβδ γθθά γοχξμδχώρΠκδξ

ζγξ χσδξ γζόμγ ργσγμί

χσΰτ ρΰτ ητςωδσγΠοΰτο

χΰ ίσβΰ χΰτ6Ρσύχΰ6 Χιο τρΰχΠμιςιχΰτ ςζίθΰτ

χϊ ρσόθι

υϊ ίογοχξ χϊ ζγχγςχΰθέ γρό χιο ρθδτσά χϊ

ρΰθξχξζέ ιβδςΠγ

ρΰτ δζ

ϊσάκδχγξ μδ χιο γβοόιςι

χώο δξηξζύο γργξχέςδώοηγςΰρτσόςλδςϊ ηγςΰρσΰςχγςΠγ

τρΰοΰμδϏΰ

οχγ

ίχςξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτ δρξωδξσιςξγζΰϏ ςωδηξγςμΰϏ ςχγ ρθγΠςξγ μξγ

ΰθΰζθισώμίοϊ

Ρΰθξχξζέ ΡσΰςχγςΠγ

ζγξ

δρξρθίΰο ι γρΰςχίσιςιρόσώο γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι μδβξςχΰρΰξδΠ χΰτ

ζξοηϏοΰτ

- Βξγ ργ

σάηδξβμγ γογϊίσΰτμδ όχξςχιο ζγμίοι ίζχγςι ςχγςϏοΰσγ Λγστμρόμρϊ ‒Εσγζΰμγζδηόοώο τρέσωδζγξ γρό μΠγ μξζσΰωώμγχδσέ ςωδηόο ςδ ζάεδ νίϊώχΰΗδϏχδσΰ6 Χξ

δθθδΠυδξ

ςδ

τθξζΰχδωοξζά μίςγ γχΰμξ

ζό δνΰρθξςμό χώο Ρτσΰςλδςχύο χιο ωγμιθέ δχΰξμόχιχγ χώο δογίσξώο μίςώο ξηΠώ

χώο BCMCGCN[

BL34 χιο δο μίςώ γηξγϊγούο ςτμλάςδώο χώομξςεώμίοώο δθξζΰρχίσώο

γρό χι ΟΓΜΓ ρΰϏ ίωδξέηι δρξςιμγοεδΠ μδ δσύχιςι χΰτ ΤΣΞΚΓ ςχι Λΰτθέ-ΧσΠχΰ6 Χιο ρΰθξχξζέ χϊζτλίσοιςϊ ςδ ςωίςι μδχΰ ρσΰςώρξζό χΰτ Ρ--Ρσάβμγχξ ι δρξωδξσιςξγζέγρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

γργξχδΠ ρσώχΠςχώ

ρθισόχιχγ ςδ γοεσύρξοΰ ητογμξζό- Ι δςζδμμίοι ζγξδρξηδξζχξζέ ζγετςχίσιςιδο μίςώ μάθξςχγ γοχξρτσξζέ

ρδσξόηΰτ χϊ ρσό

ςθιυϊ χώο 3411 ςτμλγςξΰϏωώο ρτσΰςλδςχύο μδμξςεΰϏ

ρδΠογ

ι δμμΰ

οέ ςχιο ςζόρξμι ργσάχγςι χϊ χσξωΰχόμιςϊ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

ρΰτ μδξύοδξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχά χΰτ ι άσοιςι δρΠθτςϊ χΰτ ρσΰλθέμγχΰ

ρσόςθιυϊ χώο

94 δρξχτωόοχώο μόοΰ ςχγωγσχξά Ρτσΰςλδςχύο ζγξόωξ μόοΰ γρΰζγθϏρχΰτοχι μδεΰηδτμίοι γρΰητοάμώςι χΰτ ζσγχξζΰϏ μιωγοξςμΰϏ ηγςΰρτσόςλδςϊ ζγξ ρτσΰρσΰςχγςΠγ

ρσΰθδξγΠοΰοχγ

χΰ ίηγϊΰ

βξγ χιο ςτσσΠζοώςι τρισδςξύο ζγξ γσμΰηξΰχέχώοχΰτ Ρ- μδ ςχόωΰ χιο ξηξώ

χξζΰρΰΠιςι χΰμίώο δτεϏοϊ χΰτ-ΐ ΤΣΞΚΓ ρξςχδϏδξ ρώ

ι δμμΰοέ χϊ ζτλίσοιςϊ ςδ ρΰθξχξζί

δρξθΰβί

μδ μΰογηξζό ςχόωΰ χι θΰβξςχξζέ μδΠώςι χΰτ ηιμΰςξΰοΰμξζΰϏ ζόςχΰτ

γργ

νξύοδξ ζάεδ ζΰξοώοξζέ ζγξρδσξλγθθΰοχξζέ γοάβζιζγξ ρσΰχδσγξόχιχγ- ΐξ δρξθΰβί

γτχί

ϊγοδσύοΰτο

χιο γογθβιςΠγ χώο ζτλδσούοχώο ζϏζθώο- ΓνΠκδξ ογςιμδξώεδΠ ώ

ηδΠβμγ χϊ

ζτλδσοιχξζέ γογθβιςΠγ

χΰ βδβΰοό χϊ μι γρόηΰ

ςϊ μίωσξ ςέμδσγ χμέμγχΰ χώο ρόσώο χΰτ ρδσξ

λόιχΰτ +χγμδΠΰτ Μΰθτλξάχι+ ςχγ εϏμγχγ χώο μδβά

θώο ρτσζγβξύο χΰτ 119

ςχιο ΙθδΠγ-ΕϏμγ γτχύο χώο ρΰθξχξζύο δρξθΰβύο δΠογξ ζγξχΰ Ρτσΰςλδςχξζό ύμγ-Χΰ ύμγ δζδΠοΰ ρΰτ ίωδξτυιθέ ζΰξοώοξζέ γρΰηΰωέ μδχσύοχγ

ηδζάηδ

εϏμγχγ ςχΰ λώμό χΰτ ζγεέζΰοχΰ

ζγξ μάθξςχγ δο

ζγξσύ δξσέοϊ ζγξ ςδ ςτοεέζδ

ζγχγλγσάεσώςϊ

χώο μξςεΰθΰβξζύο ζγξ ςτοχγνξΰηΰχξζύο ηξζγξώμάχώο χΰτ ρσΰςώρξζΰϏ-ΐ ΤΣΞΚΓ δμρξςχδϏδχγξ ζγξ χξμά χιο δνγξσδχξζέ

ρσΰςράεδξγ ρΰτ ζγχγλάθθΰτο ΰξ Ρτσΰςλίςχδ

άοησδ ζγξ βτογΠζδ

ςχιο

ρσύχι βσγμμέ χΰτ ρτσό

ςχίζδχγξ ηΠρθγ χΰτ ςχισΠ

κΰοχγ

χΰ ίσβΰ χΰτ μίςγ

ζγξ ίνώ γρό χΰ ζΰξοΰλΰϏθξΰ ςχΰτ

ηϏςζΰθΰτ

ζγξ

σΰϏ χώο μοιμΰοξγζύο

δρξείςδώο ρΰτ τϊΠςχγχγξΰ θγό

γτχέ

χϊ ωύσγ

-

Χγ ςχδθίωι χΰτ ΤΣΞΚΓηδο ϊώχΰβσγϊΠκΰοχγξ ςχγζγμίογ όρώ

ίρσγνγο ςχΰ

ργσδθεόο ρΰθξχξζΰΠ χΰτ ηξζΰμμγχξςμΰϏ βξγχΠ ρξςχδϏδξ ςχιο ΰτςξγςχξζέ γοχξμδχύρξςι χώο ζγχγςχσΰϊύοζγξ ηδο δρξηξύζδξ ογ ησίυδξ ρΰθξχξζά ΰϊίθι δρδοηϏΰοχγ

ςχξ

ζγχγςχσΰϊί

ζγξ ςχιο ητςχτωΠγ χώο ρΰθξχύο γθθά ςτμργσγςχίζδχγξ ςχΰτ

ρτσΰργεδΠ

ζγξ ςχΰτ ϊΰσδΠ

ρσΰςχγ

ςΠγ

χϊ κώέ χϊ ρδσξΰτ

ςΠγ

χώο ρΰθξχύο ζγξ χΰτζσάχΰτ

-

ΗδθχΠΰ χϏρΰτ χώοΛΰτθδτχύο Ηιμέχσι

Χςΰτζγθά Ωγσά

Ζγϊγοχάσι ΜγσΠγ

Ηξγζάζι

ζγξ χάει ΡγογβΰϏθιμδθύο χϊ Δρξχσΰρέ

Δθίβωΰτ ΖΰξοΰλΰτθδτχξζΰϏ ΅σβΰτ ΔΔΖΔ Ηιμόςξγ

Χάνϊ ζγξ Ρσΰ

ςχγςΠγ

χΰτ ΡΰθΠχι ζγξχΰτ Χμέμγχΰ

ώμάχώο

ΓςϊγθδΠγ

χΰτ ΤΣΞΚΓ

ΐξ ητοάacuteδξ χώο Ρτσΰςλδςχύο

ςχιο ρσύχι βσγacuteacuteέ χΰτ ζγεέζΰοχΰ

χΰ ρθγΠςξΰ χϊ ρΰθξχξζέ

δνόσμιςϊ

χΰτ Ζόμμγχΰ

βξγχιο δοιμίσώςι χώο δσβγκΰμίοώο όςΰο γϊΰσάχγ δρΠζγξσγ ζγξ βδοξζόχδσγ ρσΰλθέμγχγ ζγξ χξ

είςδξ χΰτ ΖΖΔ ΰ Εδΰ

ηόςϊ ΖώοςχγοχξοΠηϊμίθΰτ

χΰτ Ρ-Β- χϊ Ζ-Δ-

χΰτ Ζ-Ζ-Δ- ζγξ λΰτθδτχέ

Γbdquo ΕδςςγθΰοΠζϊ εγ δρξςζδϊεδΠ χιο Ργσγςζδτέ21 ΓτβΰϏςχΰτ 132 χι

Εάςΰ χϊ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ζγξ δξηξζόχδσγ χγ ωώσξάΜγσξί

ζγξ Ζγθθξσάωι

ρΰτ δρθέβιςγο γρό χξ ρσόςϊγχδ

ρτσζγβξί

-

Χΰ ρσόβσγμμγ χϊ ρδσξΰηδΠγ

ίωδξ ώ

δνέ6

-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχι ζάθγ Μγσξί ςχιο ζγϊδχίσξγ χΰτ

Ξώάοοΰτ5-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχιο ρθγχδΠγ Ζγθθξσάωϊ

ΡδσξΰηδΠγ Ε- ΖώοςχγοχξοΠηι

ςδ Μγσξί ζγξ Ζγθθξσάωι

ΜγϏσΰ χΰ acuteίθθΰο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 916

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ gt

Δνιβύ ζγξ Πςώ

ηξηάςζώ

ζγχξχΠ βξγ χιο ΰσεέ βσγϊέ μγ

Χΰτ Βξάοοι Μόοξΰτ

Σώμξό

έ Σώμιό

ΣώμξΰςϏοι έ ΣώμιΰςϏοι8 Γρό χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil ρσΰέθεγο χγ laquoΣώμξό

‒ Σώ

μξΰςϏοιcedil- Ρσόζδξχγξ βξγ ςτμρσΰϊΰσά χΰτ ‒γξΰ ηδ ‒ξΰ- Ι βσγϊέ μδ ‒ι ηδο δτςχγεδΠ- ΅ωώ ρΰθθί

ϊΰ

σί βσάυδξ βξγ χΰ ϊώοιχξζό ϊγξοόμδοΰ ρΰτ θίβδχγξ

ςτοΠκιςι ξηΠώ

βξγ χΰ ζγζΰβσγμμίοΰ laquoΡγθιόcedil μδ ‒ι Ζάρΰχδ ίογ

Βάθθΰ

ζγθΰζγΠσξγκδ ςχΰ laquoQcle`cedil

Ράθωΰ- ΅χςξ μΰτ ―θδβδ γϊΰϏ ίχςξ χΰ ηξάλγκδ-ΔζδΠοΰ χΰ ‒e χΰ οόμξκδ ώ

‒e ωξ- Νγογβσάϊώ ράθξ

ζάρΰξγ ργσγηδΠβμγχγ6 Ι laquoμιθίγcedil ίβξοδ laquoμιθξάcedil ιlaquoδθγΠγcedil ίβξοδ laquoδθξάcedil χΰ laquoηΠζγξΰcedil ίβξοδ laquoηΠζξΰcedil ιlaquoβδοδάcedil ίβξοδ laquoβδοξάcedil ζχθ- ΅χςξ ζγξ χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil

ίβξοδ laquoΣώμξόcedil- Χΰ θΰξρόο ρΰχί ρξγ laquoΡγθιόcedil μδ

‒ι ρΰχί ρξγ laquoΣώμιόcedil μδ ‒ι- ζδϊεδΠχδ χιο

laquoΣώμξΰςϏοιcedil χΰτ Β- ΣΠχςΰτ ογ χιο βσάϊγμδ μδ ‒ιΕίθώ ογ ςιμδξύςώ όχξ ΰ Β- ΰτσέ

ΰ μδβγθϏχδσΰ

ςΰϊόχδσΰ ςγχξσξζόχδσΰ

ζχθ ρΰξιχέ

μγ

3542

3gt3gt ίλβγκδ μΠγ δϊιμδσΠηγ μδ χΰο χΠχθΰ laquoΣώμιόcedil

μδ ‒ι- Μΰτ ―σωδχγξ ογ ρξςχδϏώ όχξ ίχςξ μάθθΰο ςγχΠσξκδ ζάρΰξΰτ ργθξΰμΰηΠχξζΰτ

γεδσάρδτχΰτ

γσ

ωγξΰμγοδΠ ρΰτ έεδθγο θ-ω- χγ laquoβξΰτλγσθάζξγcedil ογ

χγ θίμδ laquoζσδγχΰςϊγξσΠηξγcedil ζγξ χγ laquoμγζγσόοξγcedil ογχγ θίμδ laquoςζώθιζΠηγ

cedil-

Εγ ςτοδωΠςώ

Ίθθι μξγ laquoρδσΠδσβιcedil ϊώχξά

νίςργςδ ωεδ ςδ

ΰσδξοέ ζγξ ηϏςλγχι ρδσξΰωέ χΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

- Γρό

μόοι χϊ ηδο ϊγΠοδχγξ ρξεγοόο ογ νδζΠοιςδ- Μάθθΰο ζάρΰξΰξ γοδβζίϊγθΰξχιο ίλγθγο βξγ ογχγΑςΰτο χγ ζΰράηξγχΰτ

hellip

ΔνγϊγοΠςχιζγοgt-111-111 δτσύ

χΰτ ΧγμδΠΰτ Μΰθτ

λξάχι Ύχγο ωσέμγχγ ρΰτ ρσΰΰσξκόχγοβξγ χιο γογζΰϏϊξςι χώο ρτσόρθιζχώο χϊ Ρδθΰρΰοοέςΰτ ζγξ χγ ΰρΰΠγρΰχί ηδο ίϊχγςγοςχΰτ

ηξζγξΰϏωΰτ

-

Χγ laquoδνγϊάοξςγοcedil χγςτοδχγξσάζξγ Ργργοησίΰτ ‒ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτhellip

Χΰ δνώϊσδοξζό δΠογξ ρώ

χγ

ωσέμγχγ γτχά ηδορσΰδσωόχγο γρόχγ ζσγχξζά χγμδΠγγθθά γρό ρσΰςϊΰσί

ϊΰσίώο ζγξ ρΰ

θξχύο- ΡΠςχδτγο ΰξγϊδθδΠ ρώ

ίχςξ

εγ λΰιεΰϏςγο χΰτ

ς τ ο γ ο ε σ ύ ρ ΰ τ

χΰτ

hellip

Θΰξρόο χιο δρόμδοι ϊΰσά ρΰτ

εγ γζΰϏςδχδ βξγ ςτβζίοχσώςι ωσιμάχώο μδ ςζΰρό χιοδοΠςωτςι ρθιβίοχώο ρΰθξχύο ζσγχάχδ μξζσό ζγθάεξ-ΖγθϏχδσγ ογ ηύςδχδ χιο λΰέεδξά ςγ

ζγχδτεδΠγο ςδ γτχΰϏ

ρΰτ χιο ίωΰτο

γοάβζι ργσά ςδlaquoϊΰσδΠ

cedil ρΰτ ρσΰ

ςϊίσΰοχγξ ογ ζάοΰτο χΰο ηξγωδξσξςχέhellip

ΐρ δ σξϊδ σδ ξάσωϊ Ίσϊ Βξγο

ογζΠηϊ ηξγλδλγξύοδξ ρώ

ηδο ρσόζδξ

χγξ ογ γρδοχγωεΰϏογρό χΰ ΔΡΓ ίσβγχΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

-

Χΰ ςιμδξύοΰτμδ βξγμδθθΰοχξζέ ωσέςιhellip

Γο ζάχξ ράδξςχσγλά ζγξ μδΠ

οΰτο δζχό

ΔΡΓζάρΰξγ ίσβγ ογ νίσΰτμδ ρΰξΰ

ίηξοδ

ηξγλδλγξύςδξ ζγξ

ρΰξγ έχγο ι λγσϏχιχά χΰτ

- Ηξόχξ γρό

laquoηδςμδϏςδξcedil ζγξ ηξ

γλδλγξύςδξ ίωΰτμδ

ωΰσχάςδξhellip-

Χγ βσγϊδΠγ ζγξ χξ

γρΰεέζδ χΰτ Δεδθΰ

οχξζΰϏ ηξζχϏΰτ +ΙθξγζχΠ

+ ηξίσσινγο άβοώςχΰξ

ρσΰωεί- Ρσΰζάθδςγο

ζγχγςχσΰϊί ςδ δοηϏμγχγ

ζγξ άθθγ ζγξ ίςργςγο χκάμξγ ζγξ ρόσχδ

- Ι γςχτοΰ

μΠγ ίςρδτςδ άμδςγ μδχάχιο ζθέςι μγ

ζγξ ηξδσδτ

οά χΰ βδβΰοό- Χιο δτωγ

σξςχΰϏμδ- Χξ δρόμδοδ

ιμίσδ εγ νδζξοέςΰτμδ μδ

χΰτ δεδθΰοχί

μγ

χιο

γρΰζγχάςχγςι χώο κιμξύο-ΐξ όρΰξδ

γοχξνΰόχιχδ

χΰ

ηιθύςγμδ ζγξ ςχΰ ργσδθεόο ηδο μγ

ρχΰΰϏο

ΔμδΠ ςτοδωΠκΰτμδ γρδσΠ

ςργςχΰξ χΰ ίσβΰ ρΰτ γογθάλγμδ

Βξγ χΰ +ΙΘΞΓΖΧΞ+Βξάοοϊ χσΰτμρΰϏθϊ

ρσόδησΰ

Ηξίσσινγο χγ βσγϊδΠγ χΰτ ηξζχϏΰτ laquoΙθξγζχΠ

cedil

Μξγ γζόμι ςιμγοχξζέ δεδθΰοχξζέ ρσώχΰλΰτθΠγ

γοίθγλδ ρσόςϊγχγ ΰβοώςχό

ςδ όθΰτ

μγ

χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠηϊ- Χιο ρδσγςμίοι Ζτσξγζέ μδχά χΰ ρίσγ

χΰτ

ργκγσξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

ζγεάσξςδ χγ

ςζΰτρΠηξγ ρΰτ άϊιςγορΠςώ χΰτ

όςΰξ ρίσγ

ςγο γρό χΰο ωύσΰ ηξδτζΰθϏοΰοχγ

ίχςξ χγ ςτ

οδσβδΠγ ζγεγσξςμΰϏ χΰτ

ηέμΰτ ΡγββγΠΰτ ρΰτλσίειζγο δζδΠ χιο δρόμδοι ιμίσγ-Ωγσγζχισξςχξζό δΠογξ χΰβδβΰοό

ρώ

ΰ ζ- Δμμγ

οΰτιθΠηϊ δσβάςχιζδ όθΰχΰ λσάητ χϊ Ζτσξγζέ

βξγ

ογ ςτμμγκίυδξ χΰο ωύσΰχΰτ θξμγοξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

-ΐ χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠ

ηϊ γςωΰθδΠχγξ μδ χΰο ζγεγσξςμό χώο γζχύο γρόχΰ 3gt53 ΔΠογξ ρΰθτλσγλδτμίοΰ

δού ίωδξ ςύςδξ

ζγξ ητΰ ργξηάζξγ γρό ϊώχξά- Ργσάθθιθγ ίωδξ γογρχϏνδξ δοιμδσώχξζέ ησάςιςχγ ςωΰθδΠγ χϊ Ζγλάθγ

ςτμμδχδΠωδ ώ

δεδθΰοχέ

ςχιο ηξγοΰμέ δοιμδσώχξζΰϏ τθξζΰϏ ςχΰ Hcvclc Cnr Rdc Re`w- Όθδ

ΰξ ρσώχΰλΰτθΠδ

ρΰτ ίωδξ ράσδξ μίωσξ ςέμδσγ δΠογξ άνξδ

δργΠοΰτ

γθθά ητςχτωύ

όρώ

ζγξΰ Πηξΰ

θίδξ ηδο γζΰθΰτ

εΰϏο ρΰθθΰΠ χΰ ργσάηδξβμά χΰτ-

Ζγεάσξςδ χγ ςζΰτρΠηξγγρό χΰ ργκάσξ χϊ ΙσγζθδΠχςγ

laquoΗΠωχτcedil ρσΰςχγςΠγ

χΰτ τρόηξζΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ8

ΐΡσόδησΰ

χΰτ Ζόμμγχΰ

laquoΟίγ ΜΔΣΓcedil

Ωσέςχΰ

Κύϊ μδ γϊΰσμέ χιο Γσξεμ- 92ΧσΰρΰθΰβΠγ βξγ χΰ ςχγχξςχξζό γρόσσιχΰ

ρΰτ ζγχίεδςδ ςχι Λΰτθέ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ίζγοδχιο γζόθΰτει ηέθώςι6laquoΐξ λΰτθδτχί

χΰτ Ζόμμγχΰ

Οίγ ΜΔΣΓ ζζ- Ζΰτ

σάζΰ ζγξ χγτσΰβξάοοϊ ζγχίεδςγο γρό χΰο ΞΰϏ

οξΰ δσύχιςι ρσΰ χΰο Τρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο κι

χύοχγ

δνιβέςδξ βξγ χιο γρόϊγςι χϊ ΔΘΧΓΧ ογ

ηξγοδΠμδξ ηέθώςι γρΰσσέχΰτ ρΰτ τρΰωσίώοδ χΰτ

τργθθέθΰτ ογ μιο ζγχγείχΰτο ςχΰξωδΠγ γζόμγ ζγξ

δούρξΰο χώο ηξζγςχξζύο έ ϊΰσΰθΰβξζύο γσωύο-χιο γράοχιςι ρΰτ τρΰβσάϊδξ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ΰ

ζ- ΒδώσβΠΰτ ξςωτσΠκδχγξ όχξ ζγθϏρχδχγξ ρθέσώ

γρόχΰο χγχξςχξζό Οόμΰ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ 252131βξγ χιο ρθέσι ρσΰςχγςΠγ χΰτ laquoγρΰσσέχΰτcedil χώο

ςχΰξωδΠώο ρΰτ δρξετμδΠ ηξγζγύ

ΰ δρξζδϊγθέ χϊΔΘΧΓΧ ζ- ΒδώσβΠΰτ-

Μρσΰςχά ςχιο ζγχάσσδτςι χϊ δρξωδξσιμγχΰθΰβΠγ

χΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ςρδϏηδξ ογτϊάοδξ οίΰ ηΠωχτ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ δζθδζχΰϏ χΰτ ζ-

ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ ζγξ ογ ρδσάςδξ οϏωχγ χσΰρΰθΰβΠγ ρΰτ εγ χΰο ζγεξςχά ργοχΰηϏογμΰ ζτσΠγσωΰ ζγξτρδσάοώ ΰρΰξγςηέρΰχδ ηξζγςχξζέ

έ ϊΰσΰθΰβξζέ

δνΰτςΠγ

-Ηδο ηξγχισύ ζγμΠγ γμϊξλΰθΠγ βξγ χιο ξζγοόχιχγ χϊ Γοδνάσχιχϊ ΗξζγξΰςϏοϊ ογ γργοχέςδξ ιωισά ςχξ

ρσΰςλΰθί χΰτ ζ- χΰτσοάσγ όρώ

ίρσγνδ έηι ΰ

Ηξζιβΰσξζό Ϗθθΰβΰ

χϊ Γεέογ

-

Γογσώχξίμγξ όμώ

βξγ ρόςΰ γζόμγ εγ γοίωΰοχγξχξ ρσΰςλΰθί

χΰτ άθθΰχδ ξςωτσΰϏ ςτμλΰϏθΰτ χΰτ

ςτςχέμγχΰ ιμΠχι ΰξ Πηξΰξ ΰξ λΰτθδτχί

χϊ ΟΗ-cedil-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1016

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 31

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΩγχκιηιμιχσΠΰτ Η- Δτάββδθΰϋ

Δξηξζό Ροδτμΰοΰθόβΰ

ΩΓΡ ‒ Λσΰβωξζό άςεμγΗξγχγσγωί

Ϗροΰτ ‒ ΓθθδσβΠδ

ρξσΰμίχσιςι ‒ Θΰξμύνδξ

γογροδτςχξζΰϏ

Ϊξθδθθέοώο 33 ‒ ΖΓΛΓΘ Γ

Χιθ- 431 52555 ‒ Ζξο- gt74 4gt9114

Η Δ Ω Δ Χ Γ Ξ Ζ Γ Ε Ι Μ Δ Σ Ξ Ο Δ

Μ Δ Σ Γ Ο Χ Δ Λ ΐ Τ

bull ΤΖΔΤΔ ΗΞΓΖΐΡΙ ΣΐΩΓΘΙΧΐΤ BQCQ

bull ΜΔΒΓΘΙ βζάμγ Δχΰξμΰργσάηΰχδ ςτςζδτί

bull Ζάθτυι γρό όθγ χγ χγμδΠγ

ΥΤΩΞΓΧΣΞΖΙ ‒ ΒΙΣΞΓΧΣΞΖΙ ΖΘΞΟΞΖΙ

ODGNRL ΟΐΙΘΔΤΧΞΖΙ ΖΓΛΓΘΓ Γ-Δ-

Δνγχΰμξζδτμίοι ρδσΠεγθυιβξγ ζάεδ νδωώσξςχό γςεδοέ

Τυιθύο δρξςχιμΰοξζύο ρσΰηξγβσγϊύο ϊγξσξζέ υτωΰεδσγρδτχξζέ ζγξ ϊγσμγζδτχξζέ γβώβέ

Οδτσώςξζί ηξγχγσγωί

άβωΰ

ϊΰλΠδ

γψροΠγ

υτωγογβζγςχξζί δμμΰοί

ηξγχγσγωί

μδχγχσΰρέ

τογξςειμγχξζί ηξγχγσγωί

Ζγχάεθξυι Ηξρΰθξζί

ηξγχγσγωί

Ηξγχγσγωί ςΠχξςϊ Οδτσξζέ ΓοΰσδνΠγ

Υτωύςδξ ΐνίγ υτωώχξζά δρδξςόηξγ Ωσόοξδ

υτ

ωύςδξ

Δνγσχέςδξ Γθζΰόθ Ογσζώχξζί

ΰτςΠδ

Χκόβΰ

ΐσβγοξζά ΥτωΰςϏοησΰμγ Ηξγχγσγωί

ρσΰςώρξζόχιχγ

Δρξςχ ιμΰοξζό

Ηξδτετοχέ

Ησ- ΟΞΖΐΘΓΐ Ϊ- ΩΣΙΧΞΗΙ

ΥΤΩΞΓΧΣΐ ΥΤΩΓΟΓΘΤΧΙ

Χ- ΔΡΞΜΔΘΙΧΙ ΟΐΐΖΐΜΔΞήΟ

Χΐ ΡΓΣΞΞ ‒ ΒΓΘΘΞΓ

Χιθ6 4gt1 3333

nmj`Adldjtedrncblnmnb-ir www- dldjtedrncblnmnb-ir

ΤρδσςϏβωσΰοδ γοεσώρΰζδοχσξζί

δβζγχγςχάςδξ

ΤΜΛΔΛΘΙΜΔΟΙ ΜΔ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

ΔθδτεδσΠγ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ

ΘΰβΰεδσγρδϏχσξγΜίθΰ

χΰτ ΡγοδθθιοΠΰτ τθθόβΰτ Θΰβΰρδηξζύο

Μίθΰ

χΰτ ΛσδχγοξζΰϏ ΛγςξθξζΰϏ ΖΰθδβΠΰτ Θΰβΰεδσγρδτχύο

ΔξηξζδτεδΠςγ ςχΰο ΐσβγοξςμό Ρσώχΰλάεμξγ

ΡδσΠεγθυϊ χΰτ Irddmwnbe ςχΰ ΘΰοηΠοΰ

ΔμρδξσΠγ ςχΰτ χΰμδΠ

6 γογρχτνξγζέ ‒ υτωΰζξοιχξζέ ζγετςχίσιςι οΰιχξζέ

τςχίσις ι γτχξ ςμό μ γειςξγζ ί ητς ζΰθΠδ

ηξγχγσγ ωέ δθθ δξμμγχ ξζέ

ρσ ΰςΰωέ

τρδσζξο ιχξζόχιχ γ δβζδ ϊγθξζέ ργσάθτς ι ςχΰ μγχξζέ θδζχξ ζέ ητς ρσγνΠγ

ΗΔΖΧΓ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

Δεοάσωΰτ ΜγζγσΠΰτ 39 47 12 Ζγλάθγ

Χιθ- 431 2 24 Ζξο- gt2 294gt39 Δocnl6 rncPpcpAe`tocnl-b`o

ήΧΙΣΞΐΤ ΓΕ- ΞήΓΟΟΙ OG ORb Σe-G

Ροδτμΰοΰθόβΰ

‒ Ϊτμγχξΰθόβΰ

Ηξηάζχώσ Ξγχσξζέ

ωΰθέ

ΗιμΰζσξχδΠΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Εσάζϊ

Ocstdr laquoBlnmnbcl Qecrocb`l`iy cmg Wedrcpdutnbscedil

Θδξχΰτσβξζό

ίθδβωΰ

γογροδτςχξζΰϏ Θΰξμύνδξ γογροδτςχξζΰϏ

Γρΰϊσγζχξζί

οόςΰξ Γςεμγ ΩΓΡ Γθθδσβξζά χδςχ Ηξάμδςδ

ροδτμΰοΰράεδξδ

Οΰςέμγχγ τρδκώζόχγ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

ΞγχσδΠΰ6 Μιχσΰρόθδώ

4Β 3ΰ

όσΰϊΰ

Χιθ6 431 ‒ 1311docnl6 incs`tnrn`uAyce``-ir

Δρξςζίυδξ ζγχbdquo ΰΠζΰο ‒ δρδΠβΰοχγ χιθ6 gt77 ‒ 77gt91

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1116

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 33

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΧΚΐΘΞΗΙ ΩΣΙΧΐ

ΔΞΗΞΖΐ ΡΟΔΤΜΐΟΐΘΐΒΐ

ΪΤΜΓΧΞΐΘΐΒΐ

ρξσΰμίχσιςι Γθθδσβξζό λσΰβωξζό άςεμγ Θΰξμύνδξ

‒ γογρζΰϏ ‒ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

Μδθίχι Ϗροΰτ Γρΰϊσγζχξζί οόςΰξ

ροδτμόοώο ‒ ΓθθδσβΠδ

τμλάςδξ μδ χγμδΠγ

Λδοξκίθΰτ Β 4ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ Χιθ-6 431 3 14Ζξο-6 gt2 gt3 139

ΓΜΡΟΧΓΘΓ ΜήΩΓΜΔΧ

Ρθγςχξζό ‒ Γξςειχξζό

ΩδξσΰϏσβΰ

Δσ- χγτσΰϏ 71 ιμξόσΰϊΰ

‒ Ζγλάθγ

Χιθ- 431gt34 ΰξζΠγ

431137

ζξο- gt977gt13

ΗΞΓΒΟήΧΞΖΐ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ

ΤΜΛΐΤΘΔΤΧΞΖΐ

ΥΤΩΐΘΐΒΞΖΐ ΖΔΟΧΣΐ

ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΓΜΓΣΓ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ ΥΤΩΐΘΐΒΐ

Δνδξηξζδτμίοΰ ςδ ργξηξά ςωΰθξζέ

ιθξζΠγ

μδ6

bull Μγειςξγζί ητςζΰθΠδ

ΗτςθδνΠγ

bull Ρσΰλθέμγχγ ςτμρδσξϊΰσά

ΪξθΠρρΰτ 3ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ

χιθ- 431 2124 ζξο- gt11gt

ΡΓΣΔΩΐΟΧΓΞ ΖΓΞ ΤΟΔΗΣΞΔ ΖΓΧ) ΐΞΖΐΟ

39621

3611

ΪΓΣΜΓΖΔΞΓ

ΘΔΛΔΟΧΙ Ω-

4gt21 231 4gt21 21gt

ΔΪΙΜΔΣΞΔ ΟΐΧΞΓ ΖΓΞ ΗΤΧΞΖΙ ΕΓΐΤ

ΘΞΜΔΟΓ ΕΓΐΤ

ΖΓΛΓΘΓ

ΩΣΤΐΤΡΐΘΙ

ΔΪΙΜΔΣΔΤΐΟΧΓ ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΐΟΧΓΪΓΣΜΓΖΔΞΓ ΔΘΔΤΕΔΣΐΤΡΐΘΙ

ΟΞΚΓΜΙ ΓΟΓΧΓΞΓ

Ε- ΪξθΰεδΠηι

ΜδσγσωΠγ

Χιθ-21gt

ΒΖΓΒΖΐ

ΞήΓΟΟΙ

ΤΣΐΤ 3

ΪΓΒΔΞΓΜΓΐΤΧΙ

43152191

ΔΪΙΜΔΣΔΤΔΞ

ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΔΞ

ΖΐΟΗΓΖΐΤ

ΐΪΞΓ

ΡΔΣΗΞΖΓ 7

ΓΒΞΐ ΒΔήΣΒΞΐ

4315247

ΧκξλδθδζΠηι ζγξ Λδοξκίθΰτ βώοΠγ

Ζξο- gt95gt7159gt

ΧΙΘ-ΪΓΣΜΓΖΔΞΐΤ 4gt1gt1

ΧΙΘ-ΐΞΖΞΓ 4gt12775

ΧΙΘ-ΖΞΟΙΧΐ gt44351323

ΖήΟΧΓΟΧΞΟΞΗΙ ΓΟΗΣΔΓΖΓΘΓΖΓΘΘΞΣΓΩΙ 4gt21gt391 4gt21gt39gt1

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1216

ΡήΘΔΞΧΓΞ ζγξοΰϏσβξΰ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 325 χ-μ- μδ ργοΰσγμξζέ είγ ςχΰο Ίβξΰ Θΰτζάμδ γτχόοΰμι είσμγοςι χκάζξ ζγξ ζΰτκΠογ μδ δοχΰξωξςμίοδ ιθδζχσξζί

ςτςζδτί

- Χξμέ

11-111 δτσύ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt144993

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ 3211 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Οίγ

Ρδσάμΰτ

ΰθόζθισΰ έ μρΰσδΠ ογ ζγχγχμιεδΠ ςδ άσχξγ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμγ ΰξζόρδηγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt25227243

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ άσχξΰ ζγξΰξζΰηΰμέςξμΰ ςχι Ο- Ρίσγμΰgt7 χμ ςδ γρόςχγςι 31 μίχσώο γρό χι εάθγςςγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt921gt94

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΖΔΣΗΐΪΐΣΐ

ΔΡΞΩΔΞΣΙΙ ΔΞΗήΟ ΕΔΣ

ΜΓΟΙ ΐΜΡΔ ΝΤΘΐΤ

QDLLDW ΘΔΛΙΧΔ ΧΚΓΖΞΓ

ΜΔ ΔΟΧΐΟΙ ΡΓΣΐΤΞΓ 5gt

ΩΣΐΟήΟ Χΐ ΟΐΜΐ ΖΓΛΓ

ΘΓ ΗΞΓΕΔΧΔΞ ΜΔΒΓΘΐ ΡΔ

ΘΓΧΐΘΐΒΞΐ-

ΡθισΰϊΰσΠδ gt79 77271

ζγξ gtgt 237gt7

ΡήΘΔΞΧΓΞ βι 3-11 χμ ςχΰο Γμτβηγθδύογ Ζγλάθγ

ςχι

είςι Γμρίθξγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2717575

ΡήΘΔΞΧΓΞ ίζχγςι 4 ςχσίμμγχγ άσχξΰ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμΰηΠρθγ ςχγ Θγςρόθΰτχσγ βξγΔΡΔΟΗΤΧΞΖΐ ΖΐΡΐ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt74225

ΡήΘΔΞΧΓΞ ξςόβδξΰ ηξγμίσξςμγ54 χ-μ- μδ ζδοχσξζέ είσμγοςιζγξ τρΰηΰωέ βξγ εδσμάςχσγ μδμδβάθι γτθέ ζγξ γρΰειζδτχξζΰϏ

ωύσΰτ

ηΠρθγ ςδ ηιμΰχξζό

ςωΰθδΠΰ ζγξ ςΰϏρδσ μάσζδχ- Χξμέ2gt-111 δτσύ γηξγρσγβμάχδτχι-ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt22gt357

Ράσξ

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

3 ΜΰοΰζγχΰξζΠγ 71 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ςδ ηξγμρδσί

ΰξζόρδηΰ 31 χμ ζγξ γρόςχγςι

241μ γρό χιο εάθγςςγ ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ίογ τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ μδβά

θι γτθέ μδ ζΰξοόωσιςχΰτ ωύσΰτ

- Ι ζγχΰξζΠγ λσΠ

ςζδχγξ μίςγ ςδ μδβάθΰ ΰξζξςμό ΰ όρΰξΰ ηξγείχδξ

ρΰθθΰϏ ζΰξοόωσιςχΰτ

ωύσΰτ

ζγξ ξηξώχξζό λξΰ

θΰβξζό ζγεγσξςμό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6 233gt31139-ΧΞΜΙ6 5-111 euro

Ζχέμγ 511 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγοϊ ρδσξϊσγβμίοΰ ζγξ ςδ γρόςχγςι 741 μίχσώο γρό χιοεάθγςςγ μδ ΰΠζιμγ 93 χμ χΰ ζχΠςμγ ίωδξ τροΰηώμάχξγ μράοξΰ ζγξ ςγθΰζΰτκΠογ λσΠςζδχγξ ςχΰςχάηξΰ χΰτ ςΰτλά- Ζώη- γζξοέχΰτ6 233gt31135-WNOE6 7-111euro

2 Γβσΰχδμάωξΰ 7223 χμ- ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ζγξ ςδ γρόςχγςι 41 μ- γρό χιο εάθγςςγ- Χΰγβσΰχδμάωξΰ δΠογξ γμϊξεδγχσξζό ζγξ λσΠςζδχγξ ςδμξγ ρθγβξά ρΰτ λθίρδξ ςχΰο ζόθρΰ ΐσϊγοΰϏ- Ζώη-γζξοέχΰτ6233gt311331 WNOE6 4111euro

7 Ηξγμρδσέ

βζγσςΰοξίσγ 3ΰτ ΰσόϊΰτ 27 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ργσγθΠγ

ΐϊστοΠΰτ ΧΰϏκθγ ρΰτ

γρΰχδθδΠχγξ γρό δοξγΠΰ ωύσΰ ςγθόοξζΰτκΠογ 3

τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- Ηξγείχδξ μδβάθγ μργθζόοξγ δβζγχάςχγςι βξγ γτχόοΰμι είσμγοςι ζγθΰσξϊίσ ζγξ ζθδξςχό ωύσΰ ςχάεμδτςϊ- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311231- WNOE6 2-111euro

4 Ηξγμίσξςμγ ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστ

οΠΰτ ΧΰϏκθγ 2χ-μ ζγεγσά μδ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ δτσϏωώσι ςγθΰοΰζΰτκΠογ ζγξ άοδχΰ μράοξΰςδ ΰξζΰηΰμέ μδ χσΠγ μόοΰ ηξγμδσΠςμγχγ- Ηξγείχδξζθξμγχξςχξζό γχΰμξζέ είσμγοςι ζδοχσξζέ ζδσγΠγγρΰσσΰϊιχέσγ

μρόξθδσ ζγξ ργσζξοβζ- Ζώη- γζξ

οέχΰτ6233gt3112339- WNOE6 47-111euro

Χσξύσΰϊι μδκΰοίχγ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ 1 μδχσά γρό χιο εάθγςςγ 314χ-μ- ζγεγσά δζ χώο ΰρΰΠώο χγ 24χ-μ- δΠογξ ζθδξςχό

ωύ

σΰ ςχάεμδτςϊ- Ηξγείχδξ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ

ίογ μδβάθΰ μράοξΰ ζγξ ίογ άοδχΰ wb ςγθΰοΰζΰτκΠογ 24χ-μ μδ χκάζξ ζγξ μδβάθδ λδσάοχδ

μδ μράσ

μρδζξΰτ ζγξ είγ ςχιο εάθγςςγ- Τράσωδξ δβζγχάςχγςι βξγ γχΰμξζέ είσμγοςι cb ρθτοχέσξΰ σΰϏωώο ηΰστϊΰσξζέ ζδσγΠγ ζγξ ιθξγζό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311233- WNOE6 57-111euro

9 Βζγσςΰοξίσγ 25 χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ μόθξ

71 μίχσγ γρό χιο εάθγςςγ ι ΰρΰΠγ

ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ζσδλγχΰζάμγσγ μδ οχΰτθάρδ

μράοξΰ χκάζξ ζθξμγχξςχξζό ζΰτϊύμγχγ γθΰτ

μξοΠΰτ μδ ςέχδ εδσμΰςΠϊώογ χίοχδ

ζγξ ηϏΰ μδ

βάθδ λδσάοχδ

ρΰτ ι μΠγ ίωδξ ζγχγρθιζχξζέ είγ

ςχιο εάθγςςγ- Ζώη- γζξοέχΰτ6233gt311714-WNOE671-111euro

5 Ηξγμίσξςμγ χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ ςδ γρόςχγςι μόθξ

34 μίχσώο γρό χιο εά

θγςςγ- Χΰ ηξγμίσξςμγ ηξγείχδξ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠ ογ ρΰτ ΰηιβδΠ ςδ βώοξγζέ λδσάοχγ μδ ζγχγρθιζχξζέ είγ ςχιο εάθγςςγ ητΰ ζσδλγχΰζάμγσδ

ζγξ ίογ

μδβάθΰ μράοξΰ- Ηξγείχδξ δρΠςϊ χκάζξ ζθξμγχξςχξζόχίοχδ

ζγξ ίχΰξμι δβζγχάςχγςι βξγ ζγθΰσξϊίσ- Ζώη-

Γζξοέχΰτ6 233gt31171- WNOE6 331-111euro

gt ΡώθδΠχγξ δρξωδΠσιςι ζγϊδ ‒ υιχΰρώθδΠΰτ ςχιο Οίγ Ρίσγμΰ δο θδξχΰτσβΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ μδ ωγμιθό δοΰΠζξΰ ςδ δνγξσδχξζέ χΰρΰεδςΠγ ςχι Οίγ Ρίσγμΰ ‒ Ζγλάθγ

- ΔΠογξ ρθέσώ

δνΰ

ρθξςμίοΰ μδ δνγςϊγθξςμίοΰ ρδθγχΰθόβξΰ ζγξ ητ ογχόχιχγ θδξχΰτσβΠγ

όθΰ χΰ ωσόοΰ- ΐ δςώχδσξζό

ωύσΰ δΠογξ 311 χ-μ- δού ΰ δνώχδσξζό

ίωδξ οόμξμγ

ηξγμΰσϊώεδΠ ςδ ζξόςζξ 94 χ-μ- Δρξρθίΰο τράσωδξι ητογχόχιχγ δζμδχάθθδτςϊ χϊ ργσγθΠγ

μρσΰ

ςχά γρό χΰ ζγχάςχιμγ- Ι δρξωδΠσιςι γρΰχδθδΠ ρΰξΰχξζέ δργββδθμγχξζέ δρίοητςι- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt3113 WNOE 95-411euro

ΡώθδΠχγξ ΰξζόρδηΰ ςχξ ΖσιοΠ

ηδ 91 χ-μ- ΡθισΰϊΰσΠδ

ςχΰ

gt5gt573

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι άηδξγΡΣΐΡΐ έ γοχγθθάςςδχγξμδ ηξγμίσξςμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2gt713gtgt ζγξ

431529192

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι χγλίσογ

ςχι Ο- Ρίσγμΰ μδ δνγ

ςϊγθξςμίοι ρδθγχδΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ ράοώ ςχιοάμμΰ- Ηδωόμγςχδ μόοΰ ςΰλγσί

ρσΰχάςδξ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt259gt25

ΖΤΣΞΓ μδ άρχγξςχι βούςιχϊ Λΰτθβγσξζέ

βθύςςγ

κιχά δσβγςΠγ μδ γοχξζδΠοδοΰ χιο ςτοδσβγςΠγ μδ δρξωδξσέςδξ

χϊ ΛΰτθβγσΠγ

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt7442571

ΡΓΣΓΗΞΗΐΟΧΓΞ μγεέμγχγ Βγθθξζέ

βθύςςγ

ςδ

ρΰθϏ ρσΰςξχί χξμί

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt915492gt

ΧΔΩΟΞΖΐ μδ ηΠρθώμγ ΰηιβέςδώ

γτχΰζξοέχΰτ ζγξ μΰχΰςξ

ζθίχγ

27 δχύο κιχάδξ ΰρΰξγηέρΰχδ δσβγςΠγ- ΒοώσΠκδξ χιογββθξζέ βθύςςγ- Δρξςζδτάκδξ ζΰμρξΰϏχδσ WZ δζχτρώχί ζγξ χγμδξγζί

μιωγοί

- Χιθ6

431 214gt ζγξ gt532gt5443-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ητάσξ μδσξζύ

δρξρθώμίοΰ Τυιθάοχΰτ 31 ΰ

όσΰϊΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ- 431

142 ζγξ gt9449gt719

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 377 χ-μ- ςδ οδΰζθγςξζέ ΰξζΰηΰμέ μδ γοδνάσχιχι είσμγοςι ζγξ δΠςΰηΰ ΰϊΰζθίΰτ

5

Γβ- Βξάοοϊ ‒ ΡΰχγμΰϏηξγ- Χιθ-431 52447gt gt7799592

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βξγ ϊΰξχιχί

ςχιο Γεέογ ηξγμίσξςμγ ςχιοΖτυίθι ηώμάχξγ θΰτχσόζΰτκΠογ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt99992gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

3 ηώ

μάχξΰ ζΰτκΠογ wb μδ οχΰτ

είσμγοςι ζθξμγχξςμό μργθζόοξ ΰ

όσΰϊΰ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 217 gt272gt9gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰο 3ΰόσΰϊΰ ζγξ βζγσςΰοξίσγ ςχΰο ΰόσΰϊΰ δρξρθώμίοι μδ ζδοχσξζέ είσμγοςι Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχιο Ζγλάθγ χιθ6 gt924gt5gtgt4ζγξ 431 432

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ stugn` ζγξοΰϏσξΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι cnr b`mgntn`m ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ ωώσΠ ζΰξοόωσιςχγ μδ ζΰτκξοάζξ

ζγξ υτβδΠΰ- Χιθ6 gt247792

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ δρξρθώμίοιβζγσςΰοξίσγ 29 χμ ςχιο ρδσξΰωέ χΰτ Γφ ‒ Βξάοοι- Ζγχάθθιθιβξγ ϊΰξχιχί

- Χιθίϊώοΰ Δρξ

ζΰξοώοΠγ

6 gt73333

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ

ΚΙΧΐΤΟΓΟΓΘΓΜΛΓΟΐΤΟ

ΔΣΒΓΞΓ

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςδ ρΰθθέζγθέ ζγχάςχγςι βζγσςΰοξίσγ ςχΰ ΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92 ςχΰο ΰ όσΰϊΰ χιθ6gt924gt5gtgt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ γρΰεέζι54 χ-μ ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ρόθϊ ςδ ρΰθθέ ζγθέ χξμέ χιθ6gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγ 94χ-μ- ςχΰο ΰ όσΰϊΰ ΐμΰοΰΠγ

335 ρδσξΰωέ Γβ- ΡγϏθΰτ ςχιοΖγλάθγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

431 75 ύσδ ζγχγςχι

μάχώο-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ζδοχσξζέ γτχόοΰμι βζγσςΰοξίσγ ίογοχξ ΧξμΠΰτ χγτσΰϏ μδ γξσζΰοχΠςξΰο χσξϊγςξζό σδϏμγ ζγχάθθιθι ζγξ βξγ δργββδθμγχξζέςχίβι ζΰμμώχέσξΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 22423 ζγξ

gt9954gt225

Δοΰξζξάκδχγξ ηξγμίσξςμγ 44χμ Γβ- Λγσλάσγ Γογζγξοξςμίοΰ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠογ ηώμάχξΰ ωώθ μράοξΰ- Ηξγμρδσί

ζγχγρθιζχξζέ είγ- Ζδοχσξζέείσμγοςι ζθξμγχξςμό

- Χιθ-

gt271 gt95499gt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγχσξάσξ δρΠ χϊ ΰηΰϏ ΪξθΠρρΰτ2 ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

μδ

γχΰμξζέ είσμγοςι- Ζγχάθθιθΰζγξ βξγ ϊΰξχιχί- ΡθισΰϊΰσΠδ

gt29425594 ζγξ gt72773113

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ςχΰϏοχξΰ ζγξοΰϏσβξΰ ρθέσώ

δρξρθώμί

οΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι ζγξ

ΡήΘΐΤΟΧΓΞ

ΓΖΞΟΙΧΐ γοχξζδξμδοξζέ

γνΠγ

91-111 δτσύ

ςχΰξωδΠγ ΤρΰτσβδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ρώθδΠχγξ ςέμδσγ 351-111δτσύ- Χΰ γζΠοιχΰ λσΠςζδχγξ ςχι Εάςΰ ηΠρθγςχι εάθγςςγ-Χιθ- gt75gt43

ζ- Βξύσβΰ

cnr b`mgntn`m ωώσΠ ζΰξοό

ωσιςχγ ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt14993

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγ71 χ-μ- 3 ηώμάχξΰ ζΰτκΠογwb ςδ ζγξοΰϏσβξγ ΰξζΰηΰμέ μδγτχόοΰμι είσμγοςι ςχιο ρδσξΰωέ Πβμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt9gt22gt1gt1 ζγξ 431 777

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ ςδ μΰοΰζγχΰξζΠγ- ΧσΠγηώμάχξγ ωώθ μδβάθι ζΰτκΠογ-ΩώσΠ

ζΰξοόωσιςχγ- δ ρΰθϏ

ζγθέ χξμέ- Χιθ6 431 gt77gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγgt1 χ-μ- ξςόβδξΰ γοδνάσχιχΰ

ΤΡΟΗ δοξγΠΰ ωύσΰ

ςγθόοξ ζΰτκΠογ γρΰεέζι μρά

οξΰ δοδσβδξγζό χκάζξ γτχόοΰμιείσμγοςι- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ-

gt799151 ζγξ 431 292

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 32

ΗΞΖΙΒΐΣΞΖΐ ΒΣΓΪΔΞΐ

ΪήΧΞΐΤ Β- ΩΓΧΚΓΧΐΒΘΐΤ

ΐμΰοΰΠγ

ζγξ Ηΰφσάοϊ 71 ΖΓΛΓΘΓ

Χιθ- jcx6 431 959 Ζξο- gt29 73gt34gt

docnl6 j`tnsectzct`il`uAiocnl-b`o

ΡΣΐΓΒΒΔΘΞΓ ΒΓΜΐΤ

ΒοώςχΰρΰξδΠχγξ ςϏμϊώογ μδ χΰ άσεσΰ 32gt χΰτ Γ-Ζ- όρώ

χσΰρΰρΰξέειζδ μδ χΰο Ο-3415 όχξ6

ΐ ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΧΞΡΐΤΣΞΗΙ χΰτ χδσβΠΰτζγξ χϊ ΡγςωγθΠχςγ

χΰ βίοΰ

Οχόοχγ ρΰτ βδο

οέειζδ ςχιο Ζγλάθγ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγζγξ ι ΖΣΤΧΓΘΘΔΟΞΓ ΜΙΧΣΐΤ χΰτ ΖώοςχγοχΠοΰτ ζγξ χϊ Γθδνάοησγ

χΰ βίοΰ

Χςάζΰτ ρΰτ

βδοοέειζδ ςχι ΘΰϏςοξδ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγρσόζδξχγξ ογ ργοχσδτχΰϏο ζγξ ΰ βάμΰ

εγ βΠοδξ

ςχιο Ζγλάθγ-

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι γρό χξ

γσμόηξδ

τρισδςΠδ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ Δεοξζέ

Ίμτογ

δΠογξ ρθίΰο ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςϏμϊώογ μδ ςωδχξζέ

γρόϊγςι χώο τρΰτσβύο Ηξΰξζιχξζέ

ΜδχγσσϏεμξςϊ ζγξ Ίμτογ

ζγξ μδχά χιο δοΰρΰΠιςι χώο ηϏΰ χϏ

ρώο Γ) ζγξ Λ) ρξςχΰρΰξιχξζύο ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςχΰ δοξγΠΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-Δοόυδξ χϊ δϊγσμΰβέ

χϊ ρσΰγογϊδσεδΠςγ

γρόϊγ

ςϊ ΰξ τρισδςΠδ ΰϊδΠθΰτο ογ χσΰρΰρΰξέςΰτο χγ ςωδ

χξζά ίοχτργ χώο γξχέςδύο χΰτ ςχγ ΰρΰΠγ γογβσάϊδχγξ

χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ ζγχάςχγςϊ χϏρΰτ Γ) έ

Λ) ώ

ςτοιμμίοΰ ηξζγξΰθΰβιχξζό ίχςξ ύςχδ ογ γογϊίσδχγξ ρθίΰο ι ΰσεέ ΰοΰμγςΠγ χΰτ δοξγΠΰτ χϏρΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-

Βξγ χι ηξγηξζγςΠγ γογκέχιςϊ χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ι ΖΤΓ γογϊίσδξ όχξ ι τρισδςΠγ

ι ΰρΰΠγ ΰϊδΠθδξ ογ γογκιχέςδξ γτχδράββδθχγ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό τρΰωσδΰϏχγξ μίςγ ςδ 7 ύσδ γρό χιο τρΰλΰ

θέ γΠχιςϊ χΰτ δοηξγϊδσΰμίοΰτ ογ γρΰςχδΠθδξ ίββσγϊΰςχιο τρισδςΠγ ρΰτ δζηΠηδξ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό χσγχΰθΰβξζά ΒσγϊδΠγ- χι ςτοίωδξγ ι γσμόηξγ βξγ χιο ίζηΰςιχΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ΰϊδΠθδξ

μίςγ ςδ 75 ύσδ ογ γρΰςχδΠθδξ χΰ δο θόβώ ρξςχΰρΰξι

χξζό-ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ χγ ΖΔΡ γογκιχΰϏο χΰ ρξςχΰρΰξιχξζόςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ βξγ χξ

ηξγηξζγςΠδ

ρΰτ ηξδζ

ρδσγξύοΰοχγξ μίςώ γτχύο ζγξ βξγ χξ ΰρΰΠδ

γργξχδΠχγξ

ώ

ηξζγξΰθΰβιχξζό μόοΰ βξγ ρΰθΠχδ ΰξ ΰρΰΠΰξ δρξετμΰϏο

ογ χΰ ωσιςξμΰρΰξέςΰτο ςδ ϊΰσδΠ ρΰτ ηδο δμρΠρχΰτο

ςχΰ ρδηΠΰ δϊγσμΰβέ χϊ

ργσΰϏςγ

γρόϊγςϊ ρ-ω-ρσόςθιυέ χΰτ

ςδ ξηξώχξ

ζί δχγξσδΠδ

ζ-θρ--

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι

ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ

ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςι

ΐΡΰθξχξςχξζό

Ϗθθΰβΰ

ΡΰχγμΰτηΠώο ΰσβγούοδξ

δζηέθώςι ςχιο γτθέ χΰτ 33ΰτ ΗιμΰχξζΰϏ ωΰθδΠΰτ χΰ άλλγχΰ 9 δρχδμλσΠΰτ ςχξ

5 μ-μ- Χγ

μίθι χΰτ τθθόβΰτ εγ βοώσξςχΰϏο ζγθϏχδσγ εγ ηξγςζδηάςΰτο γθθά ζγξ εγ ηιθύςΰτο ςτμμδχΰωί

ςχγ χμέμγ

χγ χΰτ τθθόβΰτ ρΰτ εγ ηιμξΰτσβιεΰϏο- χΰ ωύσΰ εγ

τράσωδξ ηιμξΰτσβξζέ γργςωόθιςι ργξηξύο ζγεύ

ζγξkczccr λξλθΠώο-

Δζηέθώςι ςχγ ΡΰχγμΰϏηξγ

ΙχδθδτχγΠγ χγξοΠγ χϊζγθΰζγξσξοέ

ρδσξό

ηΰτ ίσωδχγξ γρό χιοΗγοΠγ ζγξ ζΰτλγθάδξ ςχΰγμράσξ χϊ χΰ λσγλδΠΰ ΖγθϏχδσϊ ΧγξοΠγ

Ωστςό

Γθίνγοησΰ χΰτ 42`τ Ϊδςχξλάθ ΖξοιμγχΰβσάϊΰτΕδςςγθΰοΠζϊ- Μξγ ησγμγχξζέ χγξοΠγ ζγμΰτϊθγσξςμίοι μδ χΰο μγοηϏγ χϊδβζδϊγθξζέ

ρδσξρίχδξγ

ζγξ χιο ιωύ χϊ γοεσύρξοϊ γνξΰρσίρδξγ

ογ ωά

οδχγξ ςχΰ γρίσγοχΰ βγθάκξΰ χΰτ ΞοηξζΰϏ ήζδγοΰϏ-Ρσΰλΰθί

ζγειμδσξοά ςχξ

3621-

ΘΠβγ θόβξγ βξγ χιο χγξοΠγ6Μδχγϊίσΰοχγ

βξγ ηδϏχδσι ςτοδωέ ϊΰσά χΰο ρσγβμγχξ

ζό ςχΰο ζξοιμγχΰβσγϊξζό χόρΰ ώ

άσξςχι γοχξςχΰΠωξςιςωόθξΰ ςχιο γθέεδξγ χΰτ ςξοδμά ζγξ δργοδβζγεξςχύοχγ

χιο ζθδξςχΰϊΰλΠγ χΰτ γσξςχΰτσβιμγχξζΰϏ +[+ 131γρό χξ

ϊτθγζί

ςχΰ ρξΰ γοΰξωχό ςιμδΠΰ χΰτ ρθγοέχι

χΰο Ξοηξζό ήζδγοό ι +Μξγ ΡδξσγχδΠγ+ χΰτ χγθγοχΰϏωΰτΗγοΰϏ W`kncs Lnmge`lo βΠοδχγξ ίογ λσγητϊθδβί

εσΠθδσ

χϊ γοεσύρξοϊ γνΠγ

ρΰτ ρσΰςργεδΠ ογ χισέςδξ χξ

γρΰςχάςδξ ηϏΰ ζόςμώο ρσΰλάθθΰοχά

χΰτ

δογθθάν-

Χγ ζΰϊχδσά ηόοχξγ χΰτ ζγρξχγθξςμΰϏ χΰ ζδϊάθγξΰ ώ

άθθΰεξ βξγ χιο γρΰηΰωέ χϊ ργσγλγχξζόχιχγ

χΰ γηξίνΰηΰ χϊ γρδθρξςΠγ

ζγξ χϊ ργσγΠχιςϊ ι δϊγσμΰβέ χώο

ΰσΠώο ρΰτ ηδο ρσΰψράσωΰτο ΰξ ςχδσδΰχτρξζί γοχξθέ

υδξ όθγ ςωόθξγ ςχΰ ρΠςώ μίσΰ

μξγ

ϊξθΰςΰϊιμίοϊ

ζγξ δβζδϊγθξζέ ρδσξρίχδξγ

ρΰτ τρΰβσγμμΠκδξ ίντρογ

χΰ ωσόοΰ ώ

λγςξζό ςχΰξωδΠΰ γοάϊθδνϊ ζγξ λσΠςζδξ ζΰξοό χϊ ςωδηόο ζγεΰθξζέ

γρΰηΰωέ

χϊ ςχΰ λσγλδΠΰ ζγ

θϏχδσϊ χγξοΠγ

χΰτ ρδσςξοΰϏ 42ΰτ Ϊδςχξλάθ Ζξοιμγχΰβσάϊΰτ χϊ ΕδςςγθΰοΠζϊ-

Ράοΰ

Χσάβΰ

laquoΜξγ ΡδξσγχδΠγcedil

ςχΰο Κίϊτσΰ

Ι

ζγβζδθάσξΰ

χϊΒδσμγοΠγ

Ίββδθγ

Μίσζδθ ι ΰρΰΠγ

ηξδνάβδξ ρσΰδζθΰβξζέδζςχσγχδΠγ βξγ ογ ζδσηΠςδξ μξγ χσΠχι ειχδΠγ ςχξ

λΰτθδτχξζί δζθΰβί

χϊ

γ

δρχδμλσΠΰτ ηέθώςδ χιο ΧσΠχι ςδ ρσΰδζθΰβξζέ ςτβζίοχσώςι όχξ ι Δθθάηγ ηδο εγίρσδρδ ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ-Ι Μίσζδθ δρίσσξυδ ςχιςΰςξγθηιμΰζσγχξζέ γοχξρΰθΠχδτςι ςχιο ΰρΰΠγγοέζδ ΰ ρσΰζάχΰωό

χϊ

Βζίσωγσοχ σίοχδσ χιο

ΣΠωοδξ δτεϏοδ

ςχΰ Βζίσωγσοχ σίοχδσ

Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδ ρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ

ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ θίδξ ι Μίσζδθ

δτεϏοι βξ) γτχέ χιο +εδμδθξώηύ

δςϊγθμίοι+ γρό

ϊγςι ςϏμϊώογ μδ χξ δξ

ζόοδ ρΰτ μδχγηόειζγο

ωεδ γρό χγ βδσμγοξζά χι

θδΰρχξζά ηΠζχτγ-+Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέςχιο δτσώκύοι+ ηέθώςδωδξσΰζσΰχΰϏμδοι ι Μίσζδθ ςχι ηξάσζδξγ ρσΰδζθΰβξζέ

ςτβζίοχσώςϊ μδ

σξζύο δζγχΰοχάηώο ρσΰςύρώο ςχι μξζσέ ρόθιΣίοςμρΰτσβζ χϊ λόσδξγ

ΒδσμγοΠγ

-

laquoΙ Δθθάηγ εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33 ηξς- δτσύcedil

χιο δρξλδλγΠώςι όχξ ιΔθθάηγ δοηδωΰμίοώ

ογ

ωσδξγςχδΠ 33 ηξς- δτσύ βξγχιο ζάθτυι μδθθΰοχξζύο

ωσιμγχΰηΰχξζύο χϊ γογβζύο ρσΰωύσιςδ ΰ Βδσμγοό

τρΰτσβό

ΐξζΰοΰ

μξζύο Λόθϊβζγοβζ όξ

μρθδ ρσΰδχΰξμάκΰοχγ

χιβδσμγοξζέ ζΰξοέ βούμι βξγχΰ οίΰ ρσόβσγμμγ ςχέ

σξνϊ χϊ Δθθάηγ

θΠβδ

ιμίσδ ρσξο γρό χξ

δζθΰ

βί χϊ γ

δρχδμλσΠΰτ-

Δξηξζόχδσγ ςδ ςτοίοχδτνέ χΰτ ςχιο δϊιμδσΠηγQcsscudr Mdud QrdssdδρξλδλγΠώςδ χξ

δζχξμέ

ςδξ χΰτ ΗΟΧ όχξ ι Δθθάηγ

εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33ηξς- δτσύ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ137 134-laquoΙ δζχΠμιςι χώο 33 ηξς-δτσύ ηδο δΠογξ ργοχδθύ

δνώρσγβμγχξζέ- Όρώ

ζγξογ ίωδξ μξθάμδ βξγ ζθάςμγχΰτ ρΰςΰϏ χώο ρσΰιβΰϏμδοώο ηξγςύςδώο- Ρΰθθά ίωΰτο έηι δρξχδτωεδΠόμώ

ι Δθθάηγ ργσγμίοδξ

ςδ ζσΠςι ρσΰςγσμΰβέcedil

ηέθώςδ ωγσγζχισξςχξζά ΰ

ζ- όξμρθδ δού γρίζθδξςδ δζ οίΰτ χιο ρξεγοόχιχγΰρΰξγςηέρΰχδ δρξρθίΰογρΰμδΠώςϊ χΰτ ωσίΰτ

-

Ηξΰξζιχξζί

ζτσύςδξ

ςδ δχγξσδΠδ

όρΰτ ηξγρξ

ςχύειζγο ργσγχτρΠδ ζγξ ργσγλάςδξ

χϊ ξςωϏ

ΰτςγ δοώςξγζέ

ζγξ δεοξζέ

οΰμΰεδςΠγ

ςωδχξ

ζά μδ χξ ζγχγωώσξςμίοδ

ΰοΰμγςΠδ

βδώσβξζύο ρσΰ

φόοχώο έ χσΰϊΠμώο δρίλγθδ χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο μδχά χι ηξδοίσβδξγ ςωδχξζύοδθίβωώο γρό χγ γσμόηξγ δθδβζχξζά όσβγογ-Ρσόζδξχγξ βξγ 34 δχγξσδΠδ

ςχξ

ΰρΰΠδ

δρξλθέειζγο ρσόςχξ

μγ ςτοΰθξζΰϏ Ϗυΰτ 2-411 δτσύ-

ΐ Τρΰτσβό Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Γεγοά

ςξΰ Χςγτχάσϊ ηέθώςδ6

laquoή

ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ρσΰώ

εΰϏμδ ςιμγοχξζί ησάςδξ

ρΰτ ςχισΠκΰτο ζγξ γογηδξζοϏΰτο

χγ δθθιοξζά ρΰξΰχξζά ργσγηΰςξγζά μγ ρσΰφόοχγ- Ι ρΰξό

χιχγ ργΠκδξ ζγεΰσξςχξζό σόθΰ ςχΰ κέχιμγ χϊ ρσΰύειςϊχώο ρσΰφόοχώο μγ

ζγξ γρΰχδθδΠ ρσΰχδσγξόχιχά μγ

- Όμώ

ι ρΰξόχιχγ είθδξ τρΰςχέσξνι ζγξ ςδλγςμό είθδξ ρξςχΰρΰΠιςι ζγξ ηξγςϊάθξςι γρό χξ

ργσγχτρΠδ

χόςΰ ςχιο ργσγβώ

βέ όςΰ ζγξ ςχι ηξγζΠοιςι ζγξ δμρΰσΠγ- Ηδο μρΰσΰϏο ζάρΰξΰξςχΰ όοΰμγ χϊ ρΰξόχιχγ

ογ δζμδχγθθδϏΰοχγξ χΰτ

ζγχγογ

θώχί- ΐϊδΠθΰτμδ ογ ρσΰςχγχδϏςΰτμδ χΰτ

ζγχγογθώχί

γρό ργσόμΰξδ ρσΰςράεδξδ

ργσγρθάοιςέ

χΰτ

- Ζξ γτχό

ζάοΰτμδ ρσγβμγχΰρΰξύοχγ ςτοδωδΠ δθίβωΰτ

cedil-

Ρσόςχξμγ βξγ ργσγλάςδξ

ςχι ηξγζΠοιςι ρσΰφόοχώο ΡΐΡ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 37

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΡγσΰτςΠγ χΰτ Ρσΰίησΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

Ωγσάθγμρΰτ

Δτςχγεξάηι ζγξ γσζδχύο μδθύο χϊΗξΰΠζιςϊ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ χΰγρόβδτμγ χϊ ΧσΠχϊ ςχγ βσγϊδΠγ χϊηξΰσβγούχσξγ

γσωέ

ι ζθέσώςι χϊ

γ ϊάςϊ χΰτ ϊδχξοΰϏ εδςμΰϏ χΰτ ζτρίθθΰτ χϊ χΰρξζέ

΅οώςϊ- Χΰ ργ

σύο χΰτ

ίηώςγο γσζδχΰΠ δζρσόςώρΰξ ρΰθθύο ςώμγχδΠώο ρΰτ γοέζΰτοςχι ηϏογμι χϊ χΰρξζέ

οώςϊ δού

ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ Δ-Ρ-- Ζγλάθγ

ηδ εγθάλΰτο μίσΰ

ΰξ 7 δζρσόςώρΰξ χΰτ

Ζγλγθξύχξζΰτ δσγςξχδωοξζΰϏ ρΰηΰςϊγΠσΰτ ςχΰ οδΰςϏςχγχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Β Δεοξζέ

ζγχιβΰσΠγ

-

χγ laquoμγθγζάcedil χγ ϊγλΰσΠ Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ζθέσώςϊ ηδοτρέσνγο δζρθένδξ

ζγξ βδοξζόχδσγ ι ζθι

σώχΠηγ ηδο ίλβγθδ μδβάθγ οχίσμρξ μδχγνϏ χώο ΰμάηώο ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ρΰ

ηΰςϊγξσξζέ ρδσΠΰηΰ εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud χϊ ΅οώςϊΡΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

-

Ζγξ γτχό βξγχΠ χγ θδβόμδογ ϊγλΰσΠ ζγξρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰξ ΰμάηδ

ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ςδκόο εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud εγ γοχξμδχώρΠςΰτοςχιο γ ϊάςι χΰτ ζτρίθθΰτ ΰμάηδ

χώο

ρξΰ ζάχώ ζγχιβΰσξύο ζγξ ζγχbdquo δρίζχγςιδΠχδ δϏζΰθγ δΠχδ ηϏςζΰθγ γογμίοδχγξ ογδρξζσγχέςΰτο laquoςϊσγβΠκΰοχγ

cedil χΰ δξςξ

χέσξΰ χϊ ρσόζσξςϊ βξγ χιο δρόμδοιϊάςι χϊ ηξΰσβάοώςϊ- Ζγξ γτχό βξγχΠ ι Γ-Δ- Ζγλάθγ

ςχΰ ΛδσΰϏθδξΰ βέρδηΰ εγ

τρΰηδωεδΠ χΰο Ίσι Ζδωσΰζάμρΰτ δού ΰΖδσγτοό

Ρίσοϊ εγ χγνξηίυδξ ςχΰ Μτσ

χόϊτχΰ βξγ ογ γοχξμδχώρΠςδξ χΰο χΰρξζόΙσγζθέ- Χιο Πηξγ ύσγ δζχό

ίησγ

εγ

γβώοξςχΰϏο ΰ Ισγζθέ Ζγλάθγ

ςχιο

ίησγ χΰτ ΡγοξώοΠΰτ Νδσξά

ζγξ ΰ ΛϏσώοΖγλάθγ

μίςγ ςχξ

Μτσμξηόοδ

- χΰ

Δσγχδξοό ΰ χΰρξζό Γδχό

εγ τρΰηδωεδΠ

χιο ΰμάηγ χΰτ ΡγββγΠΰτ ςχΰ βέρδηΰχΰτ Ζώχςάθΰτ ΰ ΡΓΐ Ζγλάθγ

εγ τρΰ

ηδωεδΠ χΰο Ζδσγτοό ΖσιοΠηώο δού ςχΰ

βέρδηΰ χϊ ΡγογβΠγ

ΰ χΰρξζό ΓΠγοχγ

εγ τρΰηδωεδΠ χι Ηόνγ Εδΰθόβΰτ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ Ίσϊ Γζσΰρΰχάμΰτ

ΐσϊίγ

ΔθδτεδσΰϏρΰθϊ ΛτκάοχξΰΖΰζζξοΰωύμγχΰ

ζγξ Οίςχΰ

ΩστςΰϏρΰ

θϊ εγ ςτμμδχάςωΰτο ςχι λ ϊάςι χΰτζτρίθθΰτ δού γογθτχξζά όθγ χγ κδτβάσξγ ρΰτ ζθισύειζγο μδχά χι ηξγηξζγςΠγχϊ ζθέσώςϊ ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξέειζδίωΰτο ώ

δνέ

6

ΓΠγ

ΡγογβΠγ

Ηόνγ Εδΰθόβΰτ Γ-ΐ- Ρΰχγμξά

‒ Ίσϊ ΡσΠοΰτ

Θξμδοάσξγ ‒ Εδγβίοϊ ΕάςΰτΡγββγξφζό

Ργθ- ‒ Γ-Δ- Ρξδσίώο

Μ- Γ- ΪξθΠρρώο ‒ ΓςρΠηγ ΡΰθτςχϏθΰτ Γ-Δ- Ζγλάθγ

‒ Ίσϊ Ζδωσΰζάμρΰτ

Μ-Γ- ΓοχξϊξθΠρρώο ‒ Ρ-ΐ- Ζδσγμώχέ

Εσάζι ΒσγλΰϏογ

‒ Γμξςξγοά

Μ- Γ- ΐσϊγοΠΰτ ‒ Βίσΰοχγ

Γμτβηγθδύογ

‒ Ρΰςδξηύογ

Ζγλ-Ωδθξηόοξγ ‒ ΓζσΰλΰϏοξΜτσχόϊτχΰ ‒ Ζδσγτοό

Ρίσοϊ

Ργοξύοξΰ Νδσξά

‒ Ισγζθέ

Ζγλάθγ

Οίγ Ζγστά ‒ ΔθδτεδσγΠ Μτσμξηόοδ

‒ ΛϏσώο Ζγλάθγ

Γδχό ΔσγχδξοΰϏ ‒ Γ-- ΡγββγΠΰ

ΡΓΐΖ Ζγλάθγ

‒ΖσιοΠηδ

Ηΰνγ ΘτηΠγ

‒ ΩγθζδσόΟίγ Ζγσλάθι ‒ ΐθτμρξγζό

Ζγλ-

Ίσϊ ΚτβΰϏ ‒ ΐϊσϏοξΰ

ΐξ γβύοδ δΠογξ οΰζ άΰτχ ζγξ εγ ηξδνγ

ωεΰϏο ςχξ 33 35 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ-

ΩώσΠ δζρθένδξ

ζγξ οχίσμρξ ι ζθέσώςι βξγ χιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

χιο όμΰσϊι Εάςΰ λσΠςζδχγξ ΰθΰζθισύειζδχΰ ρσΰρΰοιχξζό ζγμρ

χΰτ ΓεθιχξζΰϏ τθθόβΰτ Δρξχσγρίκξγ

ΓοχξςϊγΠσξςϊ Ζγ

λάθγ

ζγξ ϊίχΰ

ργσΰτςΠγςδ ηξγϊΰσδχξζό ωσύμγ- Ηξδνέωει ςχΰ Πηξΰ μίσΰ

βξγ 2ι

ηξγηΰωξζέ ωσΰοξά ζγξ χιο νδωώσξςχέ ηξάςχγςι ηΠοΰτο νίοΰξ γεθιχί

ζγξ ρσΰρΰοιχί

-

Δρξρθίΰο ηξγχισδΠ ςδ ρΰθϏξζγοΰρΰξιχξζά δρΠρδηγ χιςτμμδχΰωέ γεθιχύο δοχό

ζξ

δζχό

Ζγλάθγ

ζγξ γτχό χΰζγθΰζγΠσξ ΰ ςωδχξζό

γσξεμό

ίϊχγςδ χΰτ 7- Χΰ bcop ϊξ

θΰνδοέειζδ ςχΰ ζθδξςχό βτμογςχέσξΰ Θξμίογ χΰ ΰρΰΠΰργσγωύσιςδ ΰ Ηέμΰ

Εά

ςΰτ άσωξςδ χιο Ζτσξγζέ 35ΓτβΰϏςχΰτ ζγξ ΰθΰζθισύειζδ χιο Ζτσξγζέ 4 χΰτ Πηξΰτμέογ- ΐξ ςτμμδχίωΰοχδ

ηξ

ίμδογο ςχιο Δτσώζγχγςζέοώςι Εάςΰτ-ΐ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

δΠωδ 39 ηξ

ζΰϏ χΰτ γεθιχί

ςχι ςτβζί

οχσώςι ρσΰδχΰξμγςΠγ

ζγξ όθΰξΰξ τρόθΰξρΰξ έχγο γρό ςώμγχδΠγ άθθώο ρδσξΰωί

χϊ ωύσγ

όρώ

ζγξ γσζδχΰΠ νίοΰξ- τβζδζσξμίογ ρέσγο μίσΰ

γεθιχί

γρό χιο Γεέογ χιο ΓθδνγοησΰϏρΰθι χιο Ράχσγ χι Ησάμγ χξ

ίσσδ

χιο ΅ηδςςγ

ζγξ χι Λίσΰξγ- χΰ ρσόβσγμμγ μδχδΠωγο γζόμγ ίογ

Βδσ

μγοό γεθιχέ

ίογ

Σύςΰ

ίογ

ΖϏρσξΰ ζγξ ηϏΰ Λΰτθβά

σδ γεθέχσξδ

- Γτχέ ι ρΰξζξθΠγ

γεθιχύο ηιμξΰϏσβιςδ νδωώσξςχά βζσΰτρ ητογμξζόχιχγ

ζγξ

ϊτςξζά δοΠςωτςδ χΰ δρΠρδηΰχϊ γεθιχξζέ

δζηέθώςϊ- Βξγ

ργσάηδξβμγ ΰ Οξζ Λγςηάσϊρΰτ γβώοΠκδχγξ ςχιο 2ι ζγχι

βΰσΠγ χϊ ΒδσμγοΠγ

ζξ ίωδξ σΠκδ ςχιο ΅ηδςςγ ίωδξ γμτοχξζό

ςχτθ ργξωοξηξΰϏ ςχΰ σδλίσ ζγξ ΰμξζσό

ΩσξςχΰηΰϏθΰτ γρό χιο

Γ-Δ- ΘδμδςΰϏ δΠογξ όχξ ζγθϏχδσΰ τράσωδξ ςχιο ΖϏρσΰ ςχιοζγχιβΰσΠγ χώο ργμργΠηώο-ΔρΠςϊ ΰ Σύςΰ

γεθιχέ

γοέ

ζδξ ςδ ςϏθθΰβΰ χϊ Μόςωγ

ζγξ

ΰξ Λΰτθβάσδ γεθέχσξδ

ρσΰίσ

ωΰοχγξ γρό ΰμάηγ χϊ Λάσογ

-

Δρξζδϊγθέ χΰτ ρσΰρΰοιχξζΰϏ

χξμ δΠογξ ΰ χδωοξζό τρδϏετοΰ

χΰτ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

ΒξάοοϊχγϏσΰτ ΰ ΰρΰΠΰ

δζρόοιςδ

ζγξ χΰ ρσόβσγμμγ χΰτ ζγμρ-ΜγκΠ χΰτ ςτοδσβάκΰοχγξ ΰ ΛΰϏθβγσΰ

ρσΰρΰοιχέ

Βζδόσβζξ

Ηγςζάθΰϊ ΰ ΰρΰΠΰ δσβάςχιζδ

ρσξο γρό θΠβγ ωσόοξγ ςχιο Ζγλάθγ ι ςϏκτβό

χΰτ δθΠο δ

ϊχά ρΰτ δΠογξ βτμοάςχσξγ ζγξΰ Χάζΰ

Γογςχγςξάηϊ ΰ ΰρΰΠ

ΰ δΠογξ βδοξζά τρδϏετοΰ

ςχΰο

ΐ-Δ-Γ- ΅ηδςςγ

- Βξγ χΰο Ηγςζάθΰϊ ογ ρσΰςχδεδΠ όχξ ςχΰϊδχξοό Ργβζόςμξΰ ρσώχάεθιμγγχΰμξζύο γβώοξςμάχώο χΰτ ΡγσξςξΰϏ δΠωδ ΰσξςχδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ΰμΰςρΰοηΠγ τρδϏετοΰ βξγ χιο χδωοξζέ ζγεΰηέβι

ςι χώο γοησύο ςχΰ ργσδθεόοέχγο ΰμΰςρΰοηξγζό

ρσΰρΰοι

χέ ςχξ

μξζσί

ιθξζΠδ

ζγξ ςέμδ

σγ ηΰτθδϏδξ ςδ ΰμάηγ χϊ Λάσογ

- χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ ωσιςξμΰρΰξέειζγο γζόμγ γσζδχΰΠ λΰιεΰΠ ρσΰρόοιςϊ spcrnmipcrtmdrs- ΐξ Ζύςχγ

Ωγχκι

θτβδσΰϏηϊ Εΰηώσέ Χςόρδ

θγ

Γοησίγ

Οξζΰθγζάζϊ ρΰτγβώοΠκΰοχγξ ςδ ηξάϊΰσγ δθθιοξζά ςώμγχδΠγ ΰ Λγςηάσϊ γρόχι ΒδσμγοΠγ ζγξ ΰ Ζγλγθξύχϊώζσάχϊ Ζγοάσϊ ΰ ΰρΰΠΰ γοέζδξ ςχιο Γ-Δ- ΡΰθδμΠηξγ

ΰμάηγ χϊ Γ ζγχιβΰσΠγ

ςχιοΖϏρσΰ- Ζγειμδσξοά βΠοΰοχγοχσδξ

ρσΰρΰοέςδξ

- Ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςι χΰ ρσώΠ ςδσλΠ γςζέ

ςδξ μδ ρΰθθά μργθάζξγ όρώ

ζγξ ηΰτθδξά βξγ χγ ρόηξγ ζγξ χιοχγζχξζέ ςχΰ τρόθΰξρΰ χϊ ιμίσγ

- Χΰ βτμογςχέσξΰ έχγο ζθξ

μγχξκόμδοΰ ζγξ ωσιςξμΰρΰξέειζγο ςτοΰθξζά 3 χσγρίκξγ-

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ βξγ 2ι ηξγηΰωξζέ ωσΰοξάχΰ ρσΰρΰοιχξζό bcop ρΰτ ηξΰσβάοώςδ ςχι Εάςΰ ΰ ΓΔΓ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 34

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ J``tkcll Ldciud βξγχι οίγ ςδκόο μδ χΰ γνξΰςιμδΠώχΰ ογ δΠογξ ρώ

ΰξ ηϏΰ

ΰμάηδ χΰτ Λόθΰτ ΐθτμρξγζό

ζγξ ΟΠζι εγ λσΠςζΰοχγξ

ςδ νδωώσξςχΰϏ

ΰμΠθΰτ

- Ι ςίοχσγ ΰσΠςχιζδ βξγ χξ gtgt μδ

χι ηξΰσβγούχσξγ ογ τρΰθΰβΠκδξ όχξ ΰξ ΰμάηδ εγ ίωΰτο ζγχγ

ϊίσδξ ογ ζθδΠςΰτο όθδ χξ δζζσδμόχιχδ

ζτσΠώ

χΰ μδχΰωξζό

ζδϊάθγξΰ χώο 411-111 δτσύ βξγ όςδ ρσΰίσωΰοχγξ γρό χι

Βbdquo Δεοξζέ ρσΰζδξμίοΰτ ογ ρθισΰϏο χξ ρσΰψρΰείςδξ

ςτμ

μδχΰωέ

χΰτ

ςχΰ ρσώχάεθιμγ- Χΰ οίΰ δΠογξ ζγξ ΰ ηξγωώσξςμό

χώο ητΰ ΰμάηώο χΰτ Λόθΰτ ζγεύ

γρΰϊγςΠςχιζδ ςδ

άθθΰο όμξθΰ ογ δΠογξ ΰ ΐθτμρξγζό

ζγξ ςδ άθθΰο ι ΟΠζι- Βξγχΰ ςτβζδζσξμίοΰ κέχιμγ ίβξοδ ζγξ υιϊΰϊΰσΠγ ζγχά χιο ΰρΰΠγτρέσνγο 1 υέϊΰξ τρίσ χΰτ ηξγωώσξςμΰϏ ζγξ 5 ζγχά- Μίςώζθέσώςϊ ρσΰίζτυδ ρώ

ΰ ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ εγ γβώοξ

ςχδΠ ςχΰο οόχξΰ όμξθΰ ζγξ ι ΟΠζι ςχΰο λόσδξΰ- Ργσάθθιθγ ΰ ρσόδησΰ

χϊ ΅οώςϊ Λbdquo Δεοξζέ

δοιμίσώςδ χξ

ΰμάηδ βξγ χγ είμγχγ χώο ωΰσιβξζύο ρσΰβσγμμάχώο χΰτ ΐΡΓΡ

ζγξ χι οίγ χιθδΰρχξζέ ςϏμλγςι μδ χΰο WD WZ-

ΐξ όμξθΰξ ίωΰτο ώ

δνέ

6

Οόχξΰ

Όμξθΰ

6ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ Ϊώζξζό

Ργογωγφζέ Ργογξβξάθδξΰ

Ισγ

ζθέ Υγωούο ΛϏκγ

Μδβάσώο Ϊώςχέσγ

Γωγσογφζό

Δρξςζΰ

ρέ Γςχίσγ

ΜγβΰϏθγ

Ργοιθδξγζό Γΐ Ωγοξά Βθτϊάηγ Ζγθ

θξείγ-

Λόσδξΰ

Όμξθΰ

6Κάζτοεΰ

Ζίσζτσγ ΟΠζι Λόθΰτ Ισγζθέ

Ζγλάθγ Γξβξοξγζό

ΧϏσογλΰ Γογβίοοιςι ΖγσηΠχςγ

Δεοξζό

Βγκύσΰτ Ηόνγ Ησά

μγ

Ρξδσξζό Γογβίοοιςι Βξγοοξχςύο Γρόθθώο Ζγθγμγσξά

Λγχγοξγζό-

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ

J``tkcll Ldciud βξγ χι οίγ ςδκόο

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγρσγβμγχΰρΰξέειζδςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠ

γ

χΰ 3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδχι ςτοδσβγςΠγ 4 ςτθθόβώογρό ΰθόζθισι χι ωύσγ μδχγνϏ χώο ΰρΰΠώο έχγο ζγξ ΰΓ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

- χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό ςτμμδχδΠωδ δρΠςϊ ΰ Γ-- laquoΐσίςχϊΛγςΠθϊcedil Νάοεϊ ΰ Γ-Β-- Ίσβΰτ

ΰ Γ-Β-- laquoΜγζδηΰοξ

ζέ ΗϏογμιcedil Ζΰκάοϊ ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ ΰ Γ-- laquoΗγογό

cedilήσγξΰζάςχσΰτ-χΰ ρθγΠςξΰ χΰτ δληΰμγηξγΠΰτbcop ρΰτ ηξδνέωει ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ςτμρδσξθέϊει

ζγο ρσΰρΰοιχξζέ εδμγχΰθΰβΠγρΰτ ςζΰρό

χϊ έχγο ι ΰμγθέ

ίογσνι χϊ δχέςξγ

γβώοξςχξζέ

ρσΰδχΰξμγςΠγ

χώο ςτθθόβώοδο όυδξ χώο γβώοξςχξζύο χΰτ

τρΰωσδύςδώο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ

13237- Ηξδνέωειςγο ρσώξοί γθθά ζγξ γρΰβδτμγχξοί

ρσΰρΰοέςδξ μδ λγςξζό ςχόωΰ

χιο γοάρχτνι χϊ ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςϊ ςδ ητΰ ιθξζξγζά ωώσξςμίογ χμέμγχγ γεθιχύο μδηξγϊΰσδχξζά γοχξζδΠμδογ ζάεδμίσγ δνάςζιςι μδ ργξβοξύηι

μΰσϊέ ςχξ ργξηξζί

ιθξζΠδ

ζγξ

ϊτςξζά ρΰθθί άθθδ

ησγςχισξ

όχιχδ μδ χιο ςτμμδχΰωέ όθώο

ςδ μξγ όμΰσϊι δρΠηδξνι ωΰσδτχξζύο ξζγοΰχέχώο ςχΰο μΰοχίσοΰ ωΰσό μδ χΰ ωΰσδτχξζό χμέμγχϊ Μγζδηΰοξζέ

ΗϏογμϊ ρΰτ

δρξμδθέειζδ ι Ηγςζάθγ ΩΰσΰϏ Γογςχγςξγ Ζΰτχσόχςξΰτ ζγξ ωάσξςδ ςχξβμί

ηιμξΰτσβΠγ

ίζ

ϊσγςϊ ζγξ ωγθάσώςϊ μδ χΰοζγθϏχδσΰ χσόρΰ ωΰσό ζγξ στεμό-

χξβμί νδοΰξγςξά

Ζάρΰξδ λσγηξί

ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ζγσγόζδ μδ χι ςτμμδχΰωέ όθώο χώοογ ργσΰτςξάκΰτο χξ

ξζγοόχι

χδ χΰτ

ςχΰ χσγβΰϏηξ ζγξ ϊτ

ςξζά ζγξ ΰξ ρσΰρΰοιχί γθθά

ζγξ χγ τρόθΰξργ λσάηξγ δΠωγμδδρΰξζΰηΰμιχξζά ςδμξοάσξγ γρόδβζσΠχΰτ

δρξςχέμΰοδ

-

Ωσέςξμί ρθισΰϊΰσΠδ

Βδοξζόχδσγ ρσγβμγχΰρΰξέειζγο ςδμξοάσξγ όρώ

βξγ ργ

σάηδξβμγ ίβξοδ ι ργσΰτςΠγςι Γεθιχξζέ

ηξγχσΰϊέ

ςδ ςωίςι

μδ χιο άςζιςι ζγξ χιο ςιμγςΠγ

χϊ ςχιο γεθιχξζέ γρόηΰςι ηΠοΰοχγ

ωσέςξμδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ςδ μξζσΰϏ ζγξ μδβάθΰτ

γρό

χιο ΗξγξχΰθόβΰΗξγχσΰϊΰθόβΰΛγςξθξζέ Βζίςΰτ γρόϊΰξχι χΰτΩγσΰζόρδξΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Γειούο δΠωγμδ δζμάειςι ζγξδϊγσμΰβέ Ρσύχώο Λΰιεδξύογρό χΰο Ξγχσό χΰτ bcop Ργσμδοξύο Ργχξά ΰ ΰρΰΠΰ

έχγο

μίσγ οϏωχγ ςδ ΰρΰξΰηέρΰχδ ρδσξςχγχξζό ζΰοχά ςχγ ργξηξά-

δμξοάσξΰ ρσΰρΰοιχξζέ

γρό χΰο Ωάσι ΡγθχόβθΰτΧίθΰ

ςδ όθγ χγ ργσγράοώ ογ

ςιμδξώεδΠ όχξ ζγχά χι ηξάσζδξγχΰτ 3ΰτ bcop Χγδζλΰοχό ρΰτρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ίβξοδ ςδμξοάσξΰ

Ρσΰρΰοιχξζέ ζγξ γοάρχτνϊ

ςτογσμΰςχξζύο ξζγοΰχέχώο ςδργξηξά γρό χΰο Ζγειβιχέ Ϊτςξζέ

Γβώβέ

Γοησδγ ΩσιςχΠ

ηι- Γζόμι ίβξοδ ςδμξοάσξΰ ηξγξχιςΠγ

γρό χΰο ρχτωξΰϏωΰ ρσΰ

ρΰοιχέ Βδοξζέ ΒσγμμγχδΠγ

ΓεθιχξςμΰϏ Ωάσι Ργθχΰβθΰτ 4οχγο ζγξ ρσύιο τρδϏετοΰ ηξγξχιςΠγ

χϊ ΔΘΐΧ ζγεύ

ζγξ χιο

ΓογςχγςΠγ Ζΰτχσόχςξΰτ Ηξγξχιχέ δο δοδσβδΠγ χϊ ΔΘΐΧ- Γ

μιο ργσγλθάυΰτμδ δζχό γρό

χγ ςώμγχξζά ΰϊίθι χΰτ bcopρΰτ ςτμμδχδΠωγο όθγ χγ ργξηξάζγξ γρΰζόμξςγο ςιμγοχξζά ΰϊίθι ώ

ρσΰ

χιο ϊτςξζέ χΰτ

ζγ

χάςχγςι ζγξ όθγ δζδΠογ χγ ΰϊίθι γρό χιο ζγεΰηέβιςι δμρδΠσώο ηγςζγθύο ζγξ χιο ςτογογςχσΰϊέ χΰτ

μδ ργξηξά γρό όθι

χιο Δθθάηγ ύςχδ ογ βΠοΰτοςξβά ςξβά γτχόοΰμΰξ ζγξ γζίσγξΰξ ωγσγζχέσδ

λγςξκόμδοΰξ ςδ

γνΠδ ζγξ ιεξζέ- Ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ΰ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ςτοδωΠκδξ χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτβξγ 7 ιμίσδ

ςχγ ΧσΠζγθγ ϊξθΰ

νδοΰϏμδοΰ γρό χΰο Γ-- ΐΓΧ

Χσξζάθώο μδ χι ςτμμδχΰωέ 31ςτθθόβώο γρό όθι χιο Δθθάηγ-

Μδ δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδ χι ςτμμδχΰωέ χΰτ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ΣγβηγΠδ

δνδθΠνδξ

ζγξ

ρΰθθί γογχσΰρί

ίσ

ωΰοχγξ ςχΰ ρσΰςζέοξΰχγ χδθδτχγΠγ 7ώσγ ςχΰ ςχσγχόρδηΰ χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ μδχάχγ όθγ όςγ δΠηγο χΰ ϊώ

χϊ

ηιμΰςξόχιχγ

γρΰχίθδςμγχώο ηξγρσγβμγχδϏςδώο ρΰτρσΰιβέειζγο ζγξ ίωΰτο ογζάοΰτο μδ χιο γθθγβέ ςχγιοΠγ χϊ Ζγλγθξύχξζϊ ΡΓΔμδ χιο δμρθΰζέ ρσΰςύρώοΰξ ΰρΰΠΰξ δοηξγϊίσειζγο ζγξ

ςτοδωΠκΰτο ογ δοηξγϊίσΰοχγξβξγ χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ-Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ όθγ χγ ςδοάσξγ γθθά ζγξ ι ϊιμΰθΰβΠγ ιΰρΰΠγ γογρχϏωειζδ χξ

χδθδτ

χγΠδ ιμίσδ

βξγ χιο δμρθΰζέ

οίώο ρσΰςύρώο ςχγ Ηξΰξζιχξζά χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ ϊγΠοδχγξρώ

δρξλδλγξύοδχγξ γρόθτχγ

γϊΰϏ ςϏμϊώογ μδ χξ ρθισΰ

ϊΰσΠδ ρΰτ ίωΰτο ηξγσσδϏςδξ

ΰ Ρσόδησΰ

ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ

χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ Βξύσβΰ

ΧςΰζχΰτσΠηϊ χΰ λσάητ χϊρσΰιβΰϏμδοϊ Ρίμρχϊ ρσΰ

ωύσιςδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰοδζρσόςώρΰ χώο δοηξγϊδσόμδοώο δρδοητχύο ςχιο Ζγλάθγ βοώςχό ςδ όθΰτ

Λθάςςι

Χςάζγ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰ βοώςχό

Ζγλγθξύχϊ Λθάςςϊ Χςάζγ

ΰΰρΰΠΰ

ζγχά χΰ ργσδθεόο δρξωδΠ

σιςδ ογ δμρθγζδΠ μδ χγ Ηξΰξζιχξζά ςχιο ΡΓΔ Ργογειογφζό

έσεδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰο Ρσόδησΰ ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ ΒξύσβΰΧςΰζχΰτσΠηι ρσΰζδξμίοΰτ ΰξ δο

ηξγϊδσόμδοΰξ δρδοητχί ογ γογ

θάλΰτο χΰ μάογχκμδοχ χϊ ΰμάηγ

ζγξ βδοξζόχδσγ χξ

χϏωδ

χϊ

ςδ όθγ χγ δρΠρδηγ-

ΖγμΠγ γογζΰΠοώςι

γρό χιο ΡΓΔ ΖγλάθγΖγξ δού γρό χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ ηδο ίωδξ τράσνδξ ζγμΠγγρΰθϏχώ

δρΠςιμι γογζΰΠοώ

ςι βϏσώ γρό χΰ είμγ γτχό όθγηδΠωοΰτο ρώ

ΰξ δνδθΠνδξ

δΠογξ

σγβηγΠδ ζγξ γτχί

εγ ίωΰτο ογ

ζάοΰτο ζγξ μδ χΰ γβώοξςχξζό μίσΰ

χϊ ΰμάηγ

- Ηιθγηέ μδ χιο

ίθδτςι δοηδωΰμίοώ

οίώο μδθύο ςχΰ ρσΰρΰοιχξζό χξμ ζγξ λίλγξγ μδ γθθγβί

ςδ δρΠρδηΰ ίμ

υτωΰτ ητογμξζΰϏ-Ηιθγηέ ζάρΰξΰξ ρΰηΰςϊγξσξςχί

ΰξ ΰρΰΠΰξ τρίβσγυγο ςτμ

λόθγξΰ ςτοδσβγςΠγ

μίωσξ ρσόχξοΰ

μδ χιο ΡΓΔ Ζγλάθγ δοηδ

ωΰμίοώ

ογ ϊϏβΰτο ζγξ χγ ςτμ

λόθγξά χΰτ ογ εδώσιεΰϏο άζτ

σγ δού ζάρΰξΰξ άθθΰξ ογ ίσεΰτοζγχbdquo δοχΰθέ χώο ρσΰςύρώο ρΰτεγ δμρθγζΰϏο μδ χγ Ηξΰξζιχξζάχϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ- Χΰ ςΠβΰτσΰ δΠογξ όχξ ΰ Γ-ΐ-Ζ- λσΠςζδχγξ ρσΰχώο ρτθύο ρΰθθύο δνδθΠνδώοζγξ ΰξ δρόμδοδ

ύσδ

χΰ ςΠβΰτσΰ

δΠογξ όχξ εγ ϊίσΰτο ςχιο δρξϊάοδξγ γϊδοό

ρΰθθά οίγ ρσόςώ

ργ γϊδχίσΰτ ηδ μΠγ γθθγβέ ςχΰρσόςώρΰ χϊ ΰμάηγ

ςδ όθγ χγ

δρΠρδηγ-

Γρό ζδξ ζγξ ρίσγ άργοχδ ρδσξ

μίοΰτο μδ δοηξγϊίσΰο όθδ χξ

δνδθΠνδξ ΰξ ΰρΰΠδ

εγ ρσΰζϏ

υΰτο δού άβοώςχι ργσγμίοδξ ιχγτχόχιχγ χόςΰ χώο ρσΰςύρώοόςΰ ζγξ χϊ ζγχγβώβέ

χΰτ

μδ

ρθισΰϊΰσΠδ ογ γογϊίσΰτο όχξ

ρσόζδξχγξ βξγ ΅θθιοδ ΰξ ΰρΰΠΰξ

ησγςχισξΰρΰξΰϏοχγξ ςχι βδξχΰοξζέ ΧΰτσζΠγ γθθά ζγξ χι ΒδσμγοΠγ-

ΐ Λθάςςϊ Χςάζγ

μδ χγ ρσόςώργ ρΰτ δζρσΰςώρδΠ ϊίσοΰτο ζγξ μάθξςχγ

άμδςγ χξ

γθθγβί

ςδ Ηξΰξζιχξζό δρΠρδηΰ ςχιο ΡΓΔ Ζγλάθγ όρώ

όθγ ηδΠωοΰτο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

Ητογμξζέ ργσΰτςΠγ ςχΰ ωύσΰ χϊ ΡγξηδΠγ

ϊ σΰοχξςχέσξΰ

Μ-Δ-

Βξγ Εδχξζέ

Χδωοΰθΰβξζέ ζγξ

ΕΔήΣΙΧΞΖΙ

ζγχδϏετοςι βξγ

όθδ χξ

χάνδξ

ΘτζδΠΰτ ΒτμογςΠΰτ

ώδρξχτωιμίοΰ

γτςχισόρΰξΰχξζό

γτχό ρΰτ

ρσΰχξμΰϏο

ΰξ γργξχιχξζΰΠ

μγειχί

Δββσγϊί

ζγειμδσξοά

Ηξηάςζΰτμδ χιο δρξχτωΠγ Η- ΒΞΓΟΟΞήΧΙ ‒ Β- ΜΙΧΣΐΤ ‒ Ω- ΣΓΪΧΐΤΘΙ

Λδοξκίθΰτ χιθ- 431 2gt21

CNΜΞΘΞΓ Β- ΔΤΕΤΜΞΐΤΗξζιβόσΰ

‒ Μ-Η-Δ-

Μδχγρχτωξγζό ηΠρθώμγ δξηΠζδτςι

ςχΰ ΗΠζγξΰ ΡσΰςχγςΠγ

Ζγχγογθώχέ

ΔνδξηΠζδτςι ςχΰ ωδξσξςμό τρΰείςδώο χΰτ οόμΰτβξγ χγ τρδσωσδώμίογ οΰξζΰζτσξά οόμΰ

Ζγχςίθι

Λδοξκίθΰτ 9W-H- 421Ζγλάθγχιθjcx6 431-52237 ζξο- gt77-545152cnonlncPdjAyce``-ir www-cnonlnc-du

χι ηξζγξΰςϏοι ρσΰχΠεδχγξ ογ ρσΰςϊϏβδξ χΰ ςτοηξζγθξςχξζό

όσβγοΰ χώο ζγειβιχύομίςϊ δζργΠηδτςϊ ζγχάχϊ ηξγρξςχώχξζέ

ρσά

νϊ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

μδ χιο ΰρΰΠγ χΠεδ

οχγξ ςδ ηξγεδςξμόχιχγ δζγχΰοχάηδ

δζργξηδτχξζΰΠ-

δ ςωδχξζέ γογζΰΠοώςι ιΐΘΜΔ χΰοΠκδξ όχξ ι δοίσβδξγ γτχέ laquoδΠογξ δρξζΰτσξζέχϊ ρΰθξχξζέ

ζγξ ςτοηξζγ

θξςχξζέ ησάςϊ χΰτ ζθά

ηΰτ βξγ χιο γοάζθιςι γτχύο χώο ηξγεδςξμΰχέχώοcedil-laquoΗδο γρΰηδωόμγςχδ χξ

γρΰϊάςδξ χϊ ζτλίσ

οιςϊ ζγξ χΰτ τρΰτσβΰϏ

ΡγξηδΠγ

ρΰτ είχΰτο ςδ ηξγεδςξμόχιχγ ςτογηίθϊΰτ

μγ

cedil γογϊίσδξ ι ΐΘΜΔζγθύοχγ

χΰτ

δζργξηδτ

χξζΰϏ ρΰτ χίειζγο ςδ ηξ

γεδςξμόχιχγ ογ ργσΰτςξγςχΰϏο ζγοΰοξζά ςχξ

ςωΰθξ

ζί χΰτ

μΰοάηδ

γρό χξ

δρχδμλσΠΰτ-Χΰ Η χϊ ΐΘΜΔ ρΰτ ςτοδησΠγςδ χιο ΧσΠχι ζγξεγ ςτοδησξάςδξ ζγξ ςέμδσγ Ρίμρχι ύςχδ ογ ζγεΰσΠςδξ χΰ δϏσΰ

ζγξ χι

ηξάσζδξγ χώο γρδσβξγζύοχϊ ζξοιχΰρΰξέςδώο βοώςχΰρΰξδΠ μδ χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ςδξσά μίχσώογοχΠησγςϊ ζγχά laquoχϊ ζτλδσοιχξζέ

δρΠεδςϊ ρΰτ

Ζγχά χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

βξγ χιο ηξγεδςξμόχιχγ

Ρσΰςϊτβέ ςχι ΗξζγξΰςϏοι

ζγξ ςτθθγθιχέσξγ γρό χιο ΐΘΜΔ

γογρχϏςςδχγξ δοάοχξγ ςχιηιμόςξγ δζργΠηδτςι χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ ζγξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

cedil-

χΰ ρθγΠςξΰ γτχό ρσΰγογββίθθδξ laquoητογμξζέ ςτμμδχΰωέcedil ςχι ηξγηέθώςιχϊ ΗΔΕ ζγξ ςτθθγθιχέσξγζγχά χϊ υέϊξςϊ χΰτ οΰμΰςωδηΠΰτ βξγ χΰ οίΰ ΘϏζδξΰ ρΰτ ρσόζδξχγξ ογ ζγχγχδεδΠ χιο δρόμδοι δληΰμάηγ ςχι Λΰτθέ 4 έ δρχδμλσΠΰτ-Ργσάθθιθγ ΐΘΜΔ ζγθδΠ χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ

ογ ςτμμδχάςωΰτο ςχιοςιμδσξοέ ςτβζίοχσώςιχϊ ΓΗΔΗΤ ςχιο ρθγχδΠγΖθγτεμύοΰ

3-21-

χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ι

ΐΘΜΔ ζάοδξ βοώςχό όχξ χξ

δρόμδοδ ιμίσδ

εγ ρσγβ

μγχΰρΰξιεΰϏο ςτςζίυδξ

μδ ΰμΰςρΰοηΠδ ζγξ ςτο

ηξζάχγ χΰτ ηιμόςξΰτ ζγξξηξώχξζΰϏ χΰμίγ μδ ςζΰρόχΰο ςτοχΰοξςμό ζξοιχΰρΰξέςδώο γθθά ςτογοχέςδώομδ χξ

ΰμΰςρΰοηΠδ

βΰοί

ώο όθϊ χϊ ωύσγ

-Χίθΰ

ςχξ

33 δρχδμλσΠΰτ

ζγξ ρσύχι ιμίσγ χΰτ οίΰτςωΰθξζΰϏ ίχΰτ

ρσΰχδΠοδ

χγξ ογ γογβοώςεδΠ δρξςχΰθέ χΰτ Η χϊ ΐΘΜΔ ςδβΰοδΠ

ζγξ μγειχί

ζγχά

χΰο γβξγςμό χώο ςωΰθδΠώοζγξ ογ ΰσβγοώεΰϏο μδχάχΰο γβξγςμό μδ ρσώχΰλΰτθΠγ χώο ΔΘΜΔ ζγξ χώοςτθθόβώο ηξηγςζόοχώο

ςτογοχέςδξ μδ βΰοδΠ

ζγξμγειχί

-

ιμδξύοδχγξ όχξ ΰξ βδοξζί

ςτοδθδϏςδξ χώο ΔΘΜΔ εγ

ρσγβμγχΰρΰξιεΰϏο ςχξ

7 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ δούι βδοξζέ ςτοίθδτςι χώορσΰίησώο χΰτ

ρΰτ εγ

ζθιεΰϏο ογ δρξζτσύςΰτοχξ γρδσβξγζί

ρσΰχάςδξ

χϊ ΐΘΜΔ ίωδξ ρσΰβσγμμγχξςεδΠ βξγ χξ

gt χΰτ μέογ-

ΓΗΔΗΤ6 Ι ζτλίσοιςιεγ μγ

λσδξ γρίογοχΠ χϊ

ΡσΰδξηΰρΰΠιςι ςχιο ζτλίσοιςι ογ μιο δοδσβΰρΰξέςδξ χΰ laquoόρθΰcedil χϊ ρΰθξχξζέ

δρξςχσάχδτςϊ χώο

δζργξηδτχξζύο ρσΰζδξμί

οΰτ ογ μιο βΠοΰτο γρδσβξγζί ζξοιχΰρΰξέςδξ

ςχΰ

ωύσΰ χϊ δζργΠηδτςϊγρδτεϏοδξ μδ γογζΰΠοώςέχϊ ι Δζχδθδςχξζέ Δρξχσΰρέ χϊ ΓΗΔΗΤ-Ι Δ-Δ- χϊ ΰμΰςρΰοηΠγ

laquoζγχγββίθθδξ ςχΰο δθθιοξζό θγό ζγξ ςχΰτ

δσβγ

κόμδοΰτ χι ςτοδωξκόμδ

οι γρό χιο ρθδτσά χϊΖτλίσοιςϊ χγζχξζέ χϊζγχάσβιςϊ ΰτςξγςχξζάχΰτ ςτοχγβμγχξζά ζγχΰωτσώμίοΰτ ηξζγξύμγχΰ

χϊ

γρδσβΠγ

μδ δρΠζθιςιηέεδο χϊ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ ηιμΰςΠΰτ ςτμϊίσΰοχΰ

cedil-

laquoΐξ ζτλδσοιχξζΰΠ ςωδηξγςμΰΠ βξγ ςτοίωξςι χϊ γτχγσωξζέ

γτχέ

ρΰθξχξζέ

εγ λσΰτο γρίογοχξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χΰτ

ΗιμΰςΠΰτ ζγξ όθδ χξ ςτο

ηξζγθξςχξζί ΐσβγούςδξ

-

ΔΠμγςχδ γρΰϊγςξςμίοΰξογ γοχξμδχώρΠςΰτμδ μδχΰτ

γβύοδ

μγ

γτχΰϏ

χΰτ ςωδηξγςμΰϏ

cedil ζγχγ

θέβδξ ι γογζΰΠοώςι χϊ ΓΗΔΗΤ-

Ϊσίοΰ ςχιο ζγχγςχσγχέβιςι χϊ δσβγχξζέ

οΰ

μΰεδςΠγ

γρό μδσΠηγ δσβΰηΰχύο ρΰτ δϊγσμόκδξ έμδσι δσβγςΠγ λάκδξ γρόϊγςι χΰτ

ΓσδΠΰτ Ράβΰτ ςϏμϊώογ μδ χι ΒΔΔ- Όρώ

γογϊίσδξ ι ΒΔΔ χΰ Γούχγχΰ Ηξζγςχέσξΰ ίζσξοδ

ργσάοΰμι χιο έμδσι δσβγςΠγ ςδ δρξωδΠσιςι ρΰτ δϊγσμόκδξ ρδοεέμδσΰ δρξλάθθΰοχγ

ςχΰο δσβΰηόχι χιο ζγχγ

λΰθέ γρΰκιμΠώςϊ ςχΰο δσβγκόμδοΰ ςχΰ Ϗυΰ χϊ γμΰξ

λέ ρΰτ εγ ίηξοδ ςδ ζάρΰξΰο άθθΰο μξςεώχό δϊόςΰο

χΰο γργςωΰθΰϏςδ χΰ άλλγχΰ-τβζδζσξμίογ ΰ Ίσδξΰ

Ράβΰ

ηξζγΠώςδ 2 δμρΰσΰψργθ

θέθΰτ ςχξ

ίσσδ

ςχΰτ

ΰρΰΠΰτ

ΰ δσβΰηόχϊ χΰτ

γργξχΰϏςδ χι ςτοδωέ γργςωόθιςέ χΰτ δρΠ έμδσΰ μδ

χΰ ρσόςωιμγ όχξ γτχό ρδσξθγμλάοδχγξ ςχι ςϏμλγςι δσβγςΠγ

-

ΐ Ίσδξΰ Ράβΰ

γρΰϊάοειζδ όχξ ι γογβσγϊέ χώο ιμδ

σύο ηδο ίωδξ χιο ίοοΰξγ όχξ ςτμϊώοέειζδ έμδσι δσβγςΠγ γθθά όχξ δοχό

4οειμίσΰτ εγ μρΰσΰϏςδ ογ ρδσξ

θγμλάοδχγξ ζγξ ι δσβγςΠγ χΰτ γλλάχΰτ ζγχά χιο ΰρΰΠγθδξχΰτσβΰϏο χγ δμρΰσξζά ζγχγςχέμγχγ-Ι ΒΔΔ τρΰβσγμμΠκδξ όχξ ωγξσδχΠκδξ χιο γρόϊγςι χΰτ Γοώχάχΰτ ΗξζγςχισΠΰτ ηξγμιοϏΰοχγ

ρσΰ

ράςγ ζγχδϏ

ετοςι όχξ ΰξ δσβγκόμδοΰξ μδ ζάεδ μίςΰ ζγξ χσόρΰ εγ ςτοδωΠςΰτο ογ γβώοΠκΰοχγξ βξγ χιο ρσΰάςρξςι χώο ηξζγξώμάχώο χΰτ

ζγξ γογμίοδξ χιο γρόϊγςι χΰτ χΔ δρΠ χϊ

γξχέςδύ

χϊ βξγ χιο γζϏσώςι χώο ηξγχάνδώο χϊ δσβγςξΰζχόογ

ϊ Ρσάνϊ ΤρΰτσβξζΰϏ τμλΰτθΠΰτ χΰτ

13-

laquoΪσίοΰcedil ςχιο έμδσι δσβγςΠγ

λάκδξ γρόϊγςι χΰτ ΓσδΠΰτ Ράβΰτ

τοδωΠςχιζγο ζγξ ωεδ

ΰξ ρσΰςράεδξδ

ζγχάςλδ

ςϊ χϊ ρτσζγβξά

ρΰτ νίςργςδ χΰ μδςιμίσξχϊ ΧσΠχϊ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ- Γο ζγξ ρσΰωεί

χΰ

λσάητ δΠωδ χδεδΠ τρό μδσξζό ίθδβωΰ ωεδ χΰ ρσώΠ

δζηιθύειζγο γογκώρτσύςδξ ςδ ηξάϊΰσγ ςιμδΠγ

ζτσΠώ

όμώ

ςχιο ωγσάησγ ζγξ ςχΰ θόϊΰ γρίογοχξ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ μδ γρΰχίθδςμγ ογ ωσδξγςχδΠ οίγδρίμλγςι χώο ρτσΰςλδςχξζύο ητοάμδώο βξγ ογ χδεδΠ τρό ρθέσι ίθδβωΰ-Ϗμϊώογ μδ χξ

ρσύχδ

δζχξμέςδξ

ι ϊώχξά ρΰτ νίςργ

ςδ γρό άβοώςχι μίωσξ ςχξβμέ γξχΠγ ζγχίςχσδυδ ρδσΠ

χγ 3411 ςχσίμμγχγ γδΠϊτθθώο ζγξ ρθγχϏϊτθθώο ηίοχσώο ζτσΠώ

ρΰτσοάσξγ-

Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ρσΰωεδςξοέ οϏωχγ

ΰξ δρΠβδξδ

ητ

οάμδξ ζγχάςλδςϊ ρσΰωύσιςγο ςχι ηξάοΰξνι γοχξρτσξ

ζύο κώούο δού ωάσι ςχξ ςτοχΰοξςμίοδ

ρσΰςράεδξδ

όθώο χώο δμρθδζόμδοώο ϊΰσίώο ι ϊώχξά ηδο ίεδςδ ςδζΠοητοΰ γοεσύρξοδ

κώί

κώξζό ζδϊάθγξΰ ζγξ ρδσξΰτ

ςΠδ-

3-411 ςχσίμμγχγ ηάςΰτ

ζάιζγο ςχΰ Ζσγοΰωύσξ

Page 5: ΠΕΜ 29-8-13

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 4

Γρό χΰο ςτοητγςμό laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil δζηόειζδ χΰ ργσγζάχώ ηδθχΠΰ χϏρΰτ6Μδ χξ

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςιμάοςδξ

ρΰτ δρξςτοάρχΰοχγξ ςχιο ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ

βξγχιο ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ ργσόχξ ςτμϊώοΰϏμδ ζγχbdquo γσωέο μδ χΰρσόβσγμμγ ζγχγυιϊΠςγμδ βξγχΠ εδώσέςγμδ χιο ρσόχγςι ώ

ίωδξ νίοι μι δογσμΰοξςμίοι ςχιο ρδσξϊδ

σδξγζέ μγ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ-Δμμίοΰτμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσ

εύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

Γρό χΰ βδβΰοό όχ ξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ζγχά ςδξσά ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτι Ωύσγ γοχξμδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςιχώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ χγ

ζΰξοΰχξζά ρθγΠςξγ ςχέσξνϊ ηδο ρίχτωγο ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςιζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏ μΰοχίθΰτ ζγξχϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

- ΡσΰχδΠ

οδχγξ ζγξ ράθξ γρό χιο ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ μδ μξγ όμΰξγηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ θΰβξζί

ςχΰωδϏςδξ

ργσώωιμί

οδ ζγξ ρσόχγςι ρσΰβσάμμγχΰ

ογ ςτοδωΠςΰτμδ ίώ

χΰ 11ςγο ογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξ όχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσ

βΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγ Ϗυι-ΔμδΠ

ζγχγβσάυγμδ χιο χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ

χιο ητςζΰθΠγ ρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχιχγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ

χϊ ςbdquo γτχέο χιογρόςχγςι γοάμδςγ ςχξ

γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγ

χξςμό χιο ϊΰλξςμίοι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώοζγΠσξώο γογηξγσεσώχξζύο ςχόωώο χιο ίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ ςχιο ρΰ

σδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

- ΧΰοΠςγμδ όχξ δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι θδρχΰμδσέ

ζγξ σδγθξςχξζέ ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγχϊ ρδσξϊδσδξγζέ

ΰξζΰοΰμΠγ

ςχΰ ίθθδξμμγ γοχγβώ

οξςχξζόχιχγ

ρΰτ ζγχγβσάϊδξ ζγξ όωξ μξγ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰβσάμμγχΰ

ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ

λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχιχγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊ οίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδ

σξόηΰτ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ

τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρόσΰτ

γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- ΟγδρξχϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδχιο γογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ- Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ

ζΰξοώοξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιοξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέδργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ

γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- ΟγωσιμγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογ θδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο

βϏσώ μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ

ηξγςϏοηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιο χγτχόχιχά μγ

-

Χΰτ Βξύσβΰτ ΡγτθΠηι χ- Οΰμάσωι Νάοεϊ δρξζδϊγθέ

χϊ Ρδσξϊδσδξγζέ

Γογβίοοιςϊ

ΐξ ωσιμγχΰηΰχξζΰΠ ρόσΰξχϊ Δ-Δ χώο χδςςάσώορσΰβσγμμγχξζύο ρδσξό

ηώο γρό χΰ 3gtgt4 ίώ

χΰ132 εδώσΰϏοχγο γρόχιο δθθιοξζέ ζΰξοώοΠγ ργοάζδξγ ώ

θϏςι βξγ ζάεδ

ρσόλθιμγ ζγξ ώ

ζγχγθτχξζέ ςτμλΰθέ ςχιο γοάρχτνι-- ΓοιςτωΰϏμδ όχξ δΠμγςχδ δηύ βξγ ογ δργογθάλΰτμδ χγ θάει χΰτ ργσδθεόοχΰ

ογ γογργσάβΰτμδ

ζγξ ογ οΰμξμΰρΰξέςΰτμδίογ νίοΰ ζδΠμδοΰρσόχγςιβξγ χιο δθθιοξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ ηΰβμγχξζό χώο δτσώργΠώο χδωοΰζσγχύο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ 13711- Γρό χΰ βδβΰοό

όχξ ςέμδσγ χΰ 132 ςχΰ χίθΰ

ζγξ χΰτ

ΔΡΓ χϊ 7ϊ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ ι Ωύσγ γοχξ

μδχώρΠκδξ χιο ωδξσόχδσι ΰξζΰοΰμξζέ ζσΠςι χώο χδθδτχγΠώο 1 δχύο δτείώ

ηξγρξςχύοδχγξ όχξ ηδο ρίχτωγο

ργσά δθάωξςχγ ζγξ δρξϊγοδξγζά ςχιο ΰξζΰοΰμξζέ γογηξάσεσώςι ζγξ ςχΰ δζςτβωσΰοξςμό χΰτ ργσγβώβξζΰϏμΰοχίθΰτ ζγξ χϊ γοχγβώοξςχξζόχιχγ

―όρώ

ζγξ χϊ Ρδ

σξϊίσδξά

μγ

- Γοάρχτνι ςχΰωδϏγμδ ώ

Ωύσγ ζγξ γοχbdquoγτχΰϏ λσξςζόμγςχδ ςδ ρΰσδΠγ τργοάρχτνϊ- Γτχό ΰϊδΠθδχγξ ςχιο ωώσΠ

ηξγρσγβμάχδτςι λδλξγςμίοι τξΰείχι

ςι χώο ϊΰσμγσξςμίοώο ζγξ ηΰβμγχξζύο ρσΰβσγμμάχώορΰτ μγ

ρθάςγσγο μδ χΰ ηίθδγσ χώο ρόσώο- Ζγξ δηύ

τράσωΰτο δτεϏοδ- Ι ηξάεδςι όθώο γτχύο χώο ρόσώο

ίβξοδ μδ ηΰμί ηξγηξζγςΠδ

θΰβξζί

ζγξ μΰοχίθγ γρΰ

νδοώμίογ γρό χιο ςτοΰθξζέ ρσγβμγχξζέ ΰξζΰοΰμΠγ μδγρΰχίθδςμγ ογ μιο ςτμλάθθΰτο ςχιο ηξόσεώςι ζγξ χιοδντβΠγοςι χϊ όρώ

ζγξ γρό χΰ γρΰχίθδςμγ ρσΰζϏρχδξ-

Μδ χΰ ργσγβώβξζό μΰοχίθΰ χϊ ωύσγ

ογ ίωδξ ζγχγσσδϏςδξ νδζξοά χύσγ μξγ όμΰξγ ηΰμιμίοι ηξγηξζγςΠγ ςγοογ μιο ίβξοδ χΠρΰχγ ςγο ογ μιο ζγχγθγλγΠοΰτο ζάρΰξΰξόχξ ζγχγςχσάϊιζδ χΰ ργσγβώβξζό ητογμξζό χϊ ωύσγ

όχξ ι ϊχύωδξγ ι γοίωδξγ ζγξ ι γοδσβΠγ δτσΠςζδχγξ ςχγϏυι- ΓργξχδΠχγξ ςτοΰθξζέ δργοδνίχγςι χΰτ ρσΰβσγμμγχξζύο ςχόωώο ρΰτ ογ θγμλάοΰτο τρόυι όωξ μόοΰοχΰτ

ςχόωΰτ

χΰτ laquoΔτσύρι 11cedil γθθά ζτσΠώ

χξ

δξ

ηξζί ζσΠςξμδ

ςτοεέζδ

χϊ Ωύσγ

ζγξ χϊ Ρδσξϊίσδξά

μγ

ύςχδ ΰξ ρόσΰξ ρΰτ εγ ηξγχδεΰϏο ογ ςτμλάθθΰτοςχιο ςτοΰθξζέ ΰξζΰοΰμξζέ γοάζγμυι- ΔμδΠ

ζγχγβσά

ϊΰτμδ όχξ τράσωδξ χδωοΰζσγχξζέ ητςζγμυΠγ ητςζΰθΠγρσΰβσγμμγχξζέ

γρΰχϏρώςϊ χϊ οίγ

ρσγβμγχξζόχι

χγ

ζγξ ρσΰςγσμΰβέ χϊ ςbdquo γτχέο γρόςχγςι γοάμδςγ

ςχξ γοάβζδ

ζγξ ςχΰο ρσΰβσγμμγχξςμό χιο ϊΰλξςμί

οι ζγξ ςτβζγθτμμίοι γογϊΰσά χώο ζγΠσξώο ςχόωώο χιοίθθδξυι ςτμρθισώμγχξζόχιχγ

ζγξ γθθιθΰζγχγοόιςϊ

ςχιο ρΰσδΠγ γοάζγμυϊ χϊ Ωύσγ

- Δρξλάθθδχγξ ογ βΠοδξ λγεϏχδσι ρσΰςίββξςι ςχγ ηΰμξζά ρσΰλθέμγχγ χϊΰξζΰοΰμΠγ

ζγξ όωξ γρΰςργςμγχξζέ ζγχάσχξςι δοό

ρσΰ

βσάμμγχΰ ρΰτ ζάρΰτζάρΰτ λθίρδξ χιο ρσγβμγχξζόχι

χγ- ΅χςξ μόοΰο εγ ΰηιβιεΰϏμδ ςχΰ ΰσεό ςωδηξγςμό χϊοίγ

ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσξόηΰτ-

ΔμδΠ είθΰτμδ μξγ γοάρχτνι ωώσΠ

γρΰζθδξςμΰϏ

ζγξ

γςχΰωΠδ μδ γνξΰρΰΠιςι ζγξ χΰτ χδθδτχγΠΰτ δτσύ ρΰτ

ογ ΰηιβδΠ ςδ μξγ ΰξζΰοΰμΠγ μδ τυιθέ γργςωόθιςι ρΰτογ δρξχτβωάοδξ γογρχτνξγζέ ζΰξοώοξζέ ζγξ δηγϊξζέ ςτοΰωέ-Ϗμϊώογ μδ χι ςχσγχιβξζέ χϊ laquoΔτσύρϊ 11cedil ρσίρδξ ογ ρδχϏωΰτμδ γργςωόθιςι ξςωτσέ ΰξζΰοΰμΠγ δζργΠηδτςι δρίοητςι ςδ ίσδτογ μδΠώςι χϊ ϊχύωδξγ

γοχξμδχύρξςι χΰτ ϊγξοΰμίοΰτ χϊ ζθξμγχξζέ γθθγβέ

-

ΓτχΰΠ δΠογξ ΰξ ςχόωΰξ χϊ χσγχιβξζέ laquoΔτσύρι 11cedil-

ΐξ ςχόωΰξ χΰτ laquoΓΜΕ 11cedil ρΰξΰξ γζσξλύ

δΠογξ8 ΐξ ησάςδξ

ρΰτ ρσΰλθίρδξ βξγ ςωδηξγςμό ςχι ωώσΰχγνΠγ ςχι

ηξγωδΠσξςι χώο τηάχξοώο ρόσώο ςχι ηξγωδΠσξςι χώογρΰσσξμμάχώο ςχξ

γογοδύςξμδ

ριβί

δοίσβδξγ

δΠ

ογξ ςωδηξγςμΰΠ ρΰτ όωξ μόοΰ ζγξοΰχΰμΠγ ηδο γρΰχδθΰϏογθθά γοχξείχώ

μξγ γρό χγ Πηξγρΰτ ίρσδρδ έηι ογ δΠ

ωγο ΰθΰζθισώεδΠ-Ι ρσόζθιςι βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ μγ

δοόυδξ χϊ ρσΰ

βσγμμγχξζέ ρδσξόηΰτ 13711 δΠογξ ζγχά χιο άρΰ

υέ μγ

ογ γνξΰρΰξέςδξ γρΰχδθδςμγχξζά ρσΰςείχΰοχγ

τρδσγνΠδ τρίσ χώο ρΰθξχύο χΰτ

ηξγχξείμδοΰτ

ρό

σΰτ γρό χγ χγμδΠγ χϊ Δτσώργφζέ

΅οώςϊ- Ογ δρξ

χϏωδξ χιο δργογϊΰσά χϊ ςδ χσΰωξά γοάρχτνϊ μδ χιογογςχσΰϊέ χϊ Ϗϊδςϊ ςχιο ρδσξϊδσδξγζέ ΰξζΰοΰμΠγ-Ογ μιο ρΰσδϏδχγξ χτϊθά γβοΰύοχγ

χιο ςζθισέ ζΰξοώ

οξζέ ζγξ ΰξζΰοΰμξζέ ρσγβμγχξζόχιχγ- Ογ ηδξ χιο ξςόσσΰρι γοάρχτνέ χϊ- Ογ ςχΰωδϏςδξ ςχιο ζΰξοώοξζέ δργοίοχγνι χώο οδόρχώωώο ΰξζΰβδοδξύο ζγξ γχόμώο όωξ μό

οΰο μδ ησάςδξ τβξΰϏ

ζΰξοώοξζέ

γθθιθδββϏϊ γθθά ζγξ

μδ χιο ηιμξΰτσβΠγ είςδώο γργςωόθιςϊ- Ογ ρσΰάβδξ χιςτθθΰβξζέ δτεϏοι βξγ χιο ζγχγρΰθίμιςι χϊ ϊχύωδξγ

ζγξ χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ γρΰζθδξςμΰϏ ζγξ ογ τξΰεδχδΠ μίχσγβξγ χιο γοχξμδχύρξςι χώο δξηξζύο ςτοειζύο ζγξ χώοΰμάηώο ξηξγΠχδσΰτ ζξοηϏοΰτ μΰοΰβΰοδφζί

ΰξζΰβίοδξδ

ιθξζξώμίοΰξ άχΰμγ μδ γογρισΠδ μδξΰοόχιχγ άςχδβΰξ

ζθρ-Ογ δρξηΰεδΠ ςδ ησάςδξ

δρξλΠώςϊ ςχγεδσΰρΰΠιςϊ

ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ- Ογ ωσι

μγχΰηΰχδΠ όχξ δΠογξ λξύςξμΰ γρΰηΰχξζό ζγξ ητοάμδοΰ ογθδξχΰτσβέςδξ μδ χξ

ςτοεέζδ

ρΰτ δρξζσγχΰϏο βϏσώ

μγ

- Ογ δρξζδοχσώεδΠ ςχΰο ςχόωΰ χϊ ξςωτσέ ηξγςϏο

ηδςϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ χιο χΰρξζέ ργσγβώβέ ζγξ χιοχγτχόχιχά χϊ-Ογ ίωδξ ώ

ςχγεδσό βούμΰογ χιο άσςι χώο γοξςΰχέ

χώο-Χγ ζϏσξγ ςτβζσξχξζά ρθδΰοδζχέμγχγ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ δΠογξ ι ρθδΰοδζχξζέ βδώβσγϊξζέ χϊείςι ςδ ςωίςι μδ χγ λγθζάοξγ ζγξ χιο Γογχΰθξζέ Δτσύρι χΰ ςχγτσΰησόμξ γογχΰθέ

ζγξ ηϏςϊ ι ηιμΰβσγϊξ

ζέ χϊ δξζόογ ι χδσάςχξγ γμμύηϊ γζχΰβσγμμέ χϊ ςχΰ ΓξβγΠΰ χγ οιςξά χϊ ΰξ δζχδοδΠ

ρδηξάηδ

μδ χΰο μδβγ

θϏχδσΰ τηάχξοΰ ρθΰϏχΰ ςχι Ωύσγ χΰ δνγξσδχξζό ϊτςξζό ρδσξλάθθΰο χϊ ι ρΰξζξθΠγ ηξγϊΰσΰρΰξέςδώο ζγξ δτζγξσξύο ρΰτ ργσΰτςξάκδξ ΰξ χΰτσξςχξζΰΠ ζγξ ρΰθξχξςμξζΰΠ ρόσΰξ ηξδεοΰϏ

δμλίθδξγ

ι χάςι δνδξηξζδτμίοϊ γβσΰ

χξζέ ργσγβώβέ

ζγξ δρξωδξσιμγχξζόχιχγ

χΰτ οχόρξΰτ

ητογμξζΰϏ ζγξ ι δζ χϊ βδξχοξάςδώ μδ άθθδ ωύσδ

χάςι

ςχιο δνώςχσίϊδξγ- Βξγ χιο γνξΰρΰΠιςι χώο ςτβζσξχξζύοχϊ ρθδΰοδζχιμάχώο ι Ρδσξϊίσδξγ εγ ρσίρδξ ογ δζμδχγθθδτχδΠ δτζγξσΠδ

όρώ

ΰξ δϊγσμΰβί

οίώο χδωοΰθΰβξ

ύο ι ηξδεοέ ζγξ ξηΠγ ι λγθζγοξζέ ζγξ γογχΰθξζΰδτσώ

ργφζέ κέχιςι βξγ χξ ρδσξϊδσδξγζί

μΰσϊί

χΰτσξςμΰϏ

ι γρδθδτείσώςι χώο γβΰσύο δοίσβδξγ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο- Μδ λάςι γτχά χγ ρθδΰοδζχέμγχγ ζγξ χξ

δτζγξσΠ

δ γθθά ζγξ χξ

ζγχδτεϏοςδξ

χϊ χσγχιβξζέ

βξγ χιο

Δτσύρι 11 λγςξζί ρσΰχδσγξόχιχδ

γοάρχτνϊ χϊ

Ρδσξϊίσδξγ

βξγ χι οίγ ρσΰβσγμμγχξζέ ρδσΠΰηΰ ρσίρδξογ ρσΰςηξΰσξςεΰϏο6ι δοΠςωτςι χϊ ΰξζΰοΰμξζέ

λάςϊ μδ χιο γοάηδξνι ζγξ

γοάρχτνι οίώο λξύςξμώο ζθάηώο μδ ησάςδξ δρξλΠώ

ςϊ ζγξ ργσγβώβξζέ γοάζγμυϊ χϊ μδχγρΰΠιςϊ μδ

ςχόωΰ χιο γοχξμδχύρξςι χϊ ςτσσΠζοώςϊ ζγξ χιο άμδςι γνξΰρΰΠιςι ζγξ δοητοάμώςι χϊ χΰρξζέ

ργσγβώβέ

ρσΰφόοχώο χιο ηιμξΰτσβΠγ οίώο ζγξ χιο δζμδχάθθδτςιχώο ράςϊ ϊϏςδώ

ρθΰτχΰργσγβώβξζύο ρόσώο-

ι ςχέσξνι χϊ γργςωόθιςϊ ζγξ ι ςτβζσάχιςι χΰτ οίΰτρθιετςμΰϏ ζγξ χώο ργσγβώβξζύο ιθξζξύο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ηδνξΰχέχώο χΰτ γοεσύρξοΰτ ητογμξζΰϏ χιοςχΰωδτμίοι ζγχάσχξςι ςδ είμγχγ χΰρξζέ

δρξωδξσιμγχξ

ζόχιχγ

μδ ίμϊγςι χξ τρισδςΠδ

ζγξ χγ χΰρξζά ρσΰφό

οχγ-ι γοχξμδχύρξςι χϊ μδξΰοδζχξζόχιχγ

χώο ΰσδξούο ρδ

σξΰωύο χϊ βδώβσγϊξζέ γρΰμόοώςϊ ζγξ οιςξώχξζό

χιχγ

ζγξ χώο ρσΰλθιμάχώο ςχξ μδχγϊΰσί

ςχιο ρσό

ςλγςι ςχιο δσβγςΠγ ςχιο τβδΠγ ςχξ γβΰσί

μδ ίμϊγ

ςι ςχξ τρΰηΰμί

ζγξ ςχξ

τρισδςΠδ

μδχγϊΰσύο ζγξ χιο

ρσΰςίθζτςι δρδοηϏςδώο ςτοηδηδμίοώο μδ χΰτ οχό

ρξΰτ ρόσΰτ

-

ι άσςι χώο δοηΰρδσξϊδσδξγζύο γοξςΰχέχώο μδ χιο δοΠςωτςι χώο ρδσξΰωύο ωγμιθέ

ΰξζΰοΰμξζέ

γοάρχτνϊ-

ι δοΠςωτςι χϊ ωσέςϊ χώο χδωοΰθΰβξύο ρθισΰϊΰσξζέ

ζγξ δρξζΰξοώοξύο μδ χιο λδθχΠώςι ηξζχϏώο ζγξ τρισδςξύο- Ι ρδσξϊίσδξγ ρσίρδξ ογ δΠογξ ίχΰξμι ογ τρΰηδωεδΠ χιο ηξγηξζχτώμίοι ζΰξοώοΠγ ζγξ ΰξζΰοΰμΠγ χΰτ μίθθΰοχΰ

-

Ι δντρισίχιςι χώο ρΰθξχύο ζΰοχά ςχΰο χόρΰ ζγχΰξζΠγ

χώο μδ δοηΰρδσξϊδσδξγζέ βσγϊδξΰζσγχξζέ γρΰζίοχσώςι-Ι γνξΰρΰΠιςι όθώο χώο ςτβζσξχξζύο ρθδΰοδζχιμάχώοι άμλθτοςι χώο μδξΰοδζχιμάχώο ζγξ ι δοΠςωτςι ράοχΰχδ ςχΰωδτμίογ χώο ρθδΰοδζχιμάχώο χϊ ρδσξϊίσδξγ

-

Ργσάθθιθγ δρξςιμγΠοδχγξ όχξ λγςξζέ είςι μγ

βξγ χιοΡΰθξχξζέ τοΰωέ

εγ ρσίρδξ ογ ργσγμδΠοδξ ι γσωέ όχξ

ΰξ Ρδσξϊίσδξδ μδ μόοξμγ βδώβσγϊξζά μδξΰοδζχέμγχγ εγ

ρσίρδξ ογ ίωΰτο ξηξγΠχδσι γοχξμδχύρξςι-Βξγ χΰ θόβΰ γτχό ρσΰχδΠοδχγξ ι δξηξζέ γογϊΰσά χϊ γοάβζϊ δοΠςωτςϊ χώο τρΰηΰμύο μδχγϊΰσύο χϊ Ρδσξϊίσδξγ

ζγξ ι δνίχγςι χϊ ητογχόχιχγ

ογ ωγσγζχισξςχΰϏο

ώ

laquoτρΰηΰμί ηξγλγθζγοξζέ

δμλίθδξγ

cedil μδ ςχόωΰ χιο

δοΠςωτςέ χΰτ γρό χΰ οίΰ δσβγθδΠΰ χϊ Δ-Δ- laquoΗξγςτοηί

ΰοχγ

χιο Δτσύριcedil B`mmdbtnmi Dur`pd Jcbnlnty BDJ-Μδ χξ

βδοξζί

γτχί

ργσγχισέςδξ

ζγξ χξ

σιχί

δρξςι

μάοςδξ εδώσΰϏμδ όχξ ι ρσόχγςι ωσδξάκδχγξ εδμδθξγζί

ηξΰσεύςδξ γογρσΰςγογχΰθξςμΰϏ χώο ςχΰωδϏςδώο χϊ-

τμϊώοΰϏμδ μδ χΰ ρσόβσγμμγ ζγχ γσωέο ηδο χΰ τρδσυιϊΠκΰτμδ βξγχΠ χΰ εδώσΰϏμδ νίοΰ μι δογσμΰοξςμίοΰςχιο ρδσξϊδσδξγζέ μγ

ρσγβμγχξζόχιχγ--

Βξύσβΰ

ΡγτθΠηϊ

laquoΡδσξϊδσδξγζέ Γογβίοοιςιcedil

ΐξ θόβΰξ ρΰτ ζγχγυιϊΠςγμδ

χιο ζΰξοόχτρι ρσόχγςι

χϊ Ρδσξϊίσδξγ ΓΜ Ε

Ι ηξΰσεώχξζέ ρσόχγςι μγ βξγ χιο ρσΰβσγμμγχξζέ

ρδσΠΰηΰ 13711 βξγ χιο Ρδσξϊίσδξγ ΓΜΕ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

ΪΓΞΣΞΖΙ ΓΡΐΥΙΔΟΙΜΔΣήΙ

ΔΞΗΙΔήΟ

γρό ΓΡΔΜΡΔ ΪΓ

ΞΣ Ξ Ζ Ι Ζ ΐ

Μ

ΐ

Ϊ

Γ Ξ Σ

Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ ΐ Ϊ

Γ Ξ Σ Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ

ΐ

ιμγοχξζά στργοχξζά ϊΰσχΠγ ζτσΠώ

γρό χιΛΰτθβγσΠγ γθθά ζγξ γρό χι ωύσγ μγ

δξςίσ

ωΰοχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρδξθύοχγ

χΰ ΰξ

ζΰςϏςχιμγ ζγξ ηιμξΰτσβύοχγ

δρξζΠοητοδ ςτοεέ

ζδ βξγ χι λξΰρΰξζξθόχιχγ γθθά ζγξ βξγ χιο Πηξγ χι

λξώςξμόχιχγ χΰτ ρΰχγμΰϏ-Χΰ είμγ ίωδξ ϊχάςδξ μίωσξ χι Λΰτθέ ίρδξχγ γρό δσύχιςι χΰτ λΰτθδτχέ οΰμΰϏ Ησάμγ

Ηιμέχσι ΖτσξγκΠηι ΰ

ΰρΰΠΰ κιχΰϏςδ γργοχέςδξ

γρό χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Ρδσξλάθ

θΰοχΰ Δοίσβδξγ

ζγξ Ζθξμγχξζέ

Γθθγβέ

βξγ χΰ γο τϊΠ

ςχγοχγξ ςωδχξζί μδθίχδ

βξγ χι σϏργοςι ζγξ χι μόθτοςι

χΰτ Οίςχΰτ ζγξ γο ςδ δρΠρδηΰ ηξγζσγχξζέ ςτοδσβγςΠ

γ

τράσωδξ ζΰξοό ρθγΠςξΰ ησάςϊ μδ χι ΛΰτθβγσΠγ- Γργοχύοχγ

ΰ γογρθισώχέ

τρΰτσβό

χγϏσΰ

Ζγθγ

ϊάχϊ δΠωδ ηιθύςδξ ρώ

+δζχξμάχγξ όχξ ΰξ τρδσλάςδξ

ςχγ όσξγ ΰϊδΠθΰοχγξ ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχγ δξςγβόμδογ ϊΰσχΠγ γρό χι ΛΰτθβγσΠγ+ γθθά +γο ζγξ ίωΰτο κιχιεδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ρθδτσά ςχΰ ρθγΠςξΰ ηξγζσγχξζέ

ςτμϊώοΠγ

ρθισΰϊΰσΠδ βξγ χξ

στρΰβόοδ

ησγςχισξ

όχιχδ ρΰτ γογρχϏςςΰοχγξ ςχξ

ηξγςτοΰσξγζί

θδζάοδ

γρΰσσΰέ ηδο ίωΰτο γζόμγ γρΰςχγθδΠ ςωδχξζά ςχΰξ

ωδΠγ+-Χΰ ρσόλθιμγ λίλγξγ ίωδξ γογζϏυδξ ζγξ άθθδ

ωσΰοξί

ςχιο ρδσξΰωέ όμώ

δξηξζά ϊίχΰ ΰξ ρδσξΰσξςμίοδ

ΰξ

ζΰοΰμξζί ητογχόχιχδ

χϊ χΰρξζέ

γτχΰηξΰΠζιςϊ ζγεξ

ςχΰϏο γοίϊξζχΰ χΰο ζγεγσξςμό χΰτ ρΰχγμΰϏ- Γρό χιο ρθδτσά χΰτ ΰ Ϊΰσίγ

ΗξγωδΠσξςϊ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ γρίςχδξθδ ρσόςϊγχγ δρξςχΰθέ ρσΰ χι ΗξδϏ

ετοςι Τηάχώο Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ

Εσάζϊ δοι

μδσύοΰοχγ

βξγ χΰ ςΰλγσό ρσόλθιμγ ρΰτ ηιμξΰτσβδΠχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρό χι ςτβζίοχσώςι μδβάθώορΰςΰχέχώο γρΰσσξμμάχώο- Χΰ ςτβζδζσξμίοΰ χμέμγ χΰτΟίςχΰτ μάθξςχγ λσΠςζδχγξ ςχι κύοι Β7 laquoΡδσξΰωέ δξηξζέ ηξγωδΠσξςϊ ρΰχγμΰϏ Οίςχΰτcedil χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ

ΰσΰςδξσά

Σΰηόρϊ-Μξθύοχγ

ςχΰ ΓΡΔΜΡΔ ΰ γοχξρσόδησΰ

χΰτ Ϊΰσίγ Ηξ

γωδΠσξςϊ ηγςΰθόβΰ χγϏσΰ

Ζδωγβξόβθΰτ δνέβιςδ

όχξ χΰ ϊγξοόμδοΰ δΠογξ ξηξγΠχδσγ ίοχΰοΰ χιο άοΰξνι ρΰτϊΰτςζύοΰτο χγ οδσά γρό χΰ θξύςξμΰ χώο ράβώο ςτμργσγςϏσΰοχγ

όχξ λσΠςζδχγξ ςχξ

όωεδ

-

laquoΗξγρξςχύοΰτμδ χόχδ όχξ ΰ μδβγθϏχδσΰ όβζΰ

χώο

γρΰσσξμμάχώο δΠογξ γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγ γϊΰϏ ϊίσΰτο λΰτθβγσξζί

δχξζίχδ

cedil θίδξ ΰ ζ- Ζδωγβξόβθΰτ-

Ίθθώςχδ ζγχά χιο τθΰρΰΠιςι χώο ζγειζόοχώο δρόρχδτςϊ ϊϏθγνϊ χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ χΰ ρσΰςώρξ

ζό χΰτ Ϊΰσίγ ίωδξ ϊώχΰβσγϊΠςδξ ζγξ ζγχγβσάυδξ ρΰθθί

ϊΰσί ςζΰτρΠηξγ ζγχά μέζΰ

χϊ όωεϊ χΰτ Οίςχΰτ χγ

ΰρΰΠγ δΠογξ λΰτθβγσξζέ ρσΰίθδτςϊ ζγξ ςδ ςτβζδζσξ

μίοδ είςδξ

μγκδϏΰοχγξ ςδ μδβάθδ

ρΰςόχιχδ

ζγξ ηι

μξΰτσβΰϏο ρσΰλθέμγχγ ρδσξλγθθΰοχξζά ζγξ γξςειχξζά-Ζγεύ

ΰ Ϊΰσίγ

ηδΠωοδξ ξηξγΠχδσΰ δοηξγϊίσΰο βξγ χιο

ρΰξόχιχγ χώο τηάχώο χΰτ ςτοόθΰτ χϊ θδζάοϊ γρΰσσΰέ

χΰτ Οίςχΰτ γθθά ζγξ ςχΰ ρθγΠςξΰ χώο γσμΰηξΰχέ

χώο χΰτ ρσόζδξχγξ χΰ ρσΰςδωί ηξάςχιμγ ογ νδζξοέςδξ

ρσόβσγμμγ ργσγζΰθΰϏειςϊ τηάχώο μίςώ μίχσιςϊϊτςξζΰωιμξζύο ργσγμίχσώο ζγξ ωσέςϊ ςτβζδζσξμίοώογοχξησγςχισΠώοcedil δρξςιμγΠοδχγξ ςχιο δρξςχΰθέ χΰτ Ϊΰσίγ-ΧΰοΠκδχγξ ργσάθθιθγ όχξ ι ςτβζίοχσώςι μδβάθΰτόβζΰτ γρΰσσξμμάχώο ρίσγ γρό χξ

ρδσξλγθθΰοχξζί

δρξρχύςδξ ςδ μγζσΰςζΰρξζό ζγξ μξζσΰςζΰρξζό δρΠρδηΰ ίωδξ ζγξ δρξρχύςδξ

θδξχΰτσβξζί

ζγξ γξςειχξζί

ζγξ

ςχΰτ γοεσύρΰτ

ρΰτ ηξγμίοΰτο ζγξ ησγςχισξΰρΰξΰϏ

οχγξ ςχιο ρδσξΰωέ έ γρΰχδθΰϏο δρξςζίρχδ χϊ-

laquoΖσΠοΰτμδ δρξχγζχξζέ γοάβζι χι θέυι όθώο χώο ρσΰλθδρόμδοώο μίχσώο γοχξμδχύρξςϊ γτχΰϏ χΰτ ςΰλγσΰϏρσΰλθέμγχΰ

σϏργοςϊ ξηξγξχίσώ

δϊόςΰο ρσόζδξχγξ

ζγξ βξγ σϏργοςι ρσΰδσωόμδοι γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγζγξ κιχΰϏμδ ογ ςτμλάθδχδ ςχιο δρΠθτςέ χΰτcedilζγχγθέβδξι δρξςχΰθέ ρσΰ

χι ΗξδϏετοςι Τηάχώο-

Χΰ Δεοξζό Ράσζΰ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ ρδσξθγμλάοδξ χΰζδοχσξζό ζγξ ητχξζό χμέμγ χΰτ ΰσδξοΰϏ ςτβζσΰχέμγχΰ

χϊ Δθθιοξζέ Σΰηόρϊ γρΰχδθύοχγ

ϊτςξζό ςϏοΰσΰ

μδχγνϏ Δθθάηγ

ζγξ ΛΰτθβγσΠγ

- Ι ΰσΰςδξσά χϊ Σΰηόρϊ μΰξσάκδχγξ μδχγνϏ χώο ηϏΰ ωώσύο ζγχγθγμλάοΰοχγ

ςτοΰθξζά ρδσΠρΰτ 3gt-111 χδχσγβώοξζά ωξθξόμδχσγ-

Χΰ 5$ χϊ ςτοΰθξζέ ίζχγςϊ χϊ Σΰηόρϊ γοέζδξ ςχι

ΛΰτθβγσΠγ ζγξ χΰ 35$ λσΠςζδχγξ ςχιο Δθθάηγ-Χΰ Ράσζΰ ζγχγθγμλάοδξ ίζχγςι 3-923-341 ςχσίμμγχγμδ λόσδξγ όσξγ χγ δθθιοΰλΰτθβγσξζά ςϏοΰσγ γρό χιορδσξΰωέ χΰτ Ζ- ΟδτσΰζΰρΠΰτ Ησάμγ

ίώ

χιο ρδσξΰωέ

χΰτ ΗιμγσΠΰτ Νάοεϊ ζγξ οόχξγ όσξγ χξ λΰσδξγογχΰθξζί

ρθγβξί

χΰτ ΪγθγζσΰϏ όσΰτ

ζγξ χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ-

Ρδσξςςόχδσΰξ γρό 11-111 ωσέςχδ

χΰτ

Jcbdk``h εγ θάλΰτο 34 ηΰθάσξγ ίζγςχΰ

ώ

γρΰκιμΠώςι βξγ χι ωσέςι ρσΰςώρξζύο ηδηΰμίοώο χΰτ

ςδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ

ρΰτ ρσΰί

λγθθδ ι τρισδςΠγ- χΰ ρθγΠςξΰ δνώηξζγςχξζέ

ςτμϊώοΠγ

χΰ Jcbdk``h εγ ζγχγλάθθδξ ςτοΰθξζά 1

δζγχ- ηΰθάσξγ γρό χγ ΰρΰΠγ ίογ μίσΰ

εγ ζγχγλθιεδΠ ςδ ΰσβγούςδξ

βξγ χιο ρσΰςχγςΠγ χϊ ξηξώχξζό

χιχγ

-Ι τρόεδςι γϊΰσά χΰ ηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγRp`ms`rdg Rt`rnds χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰίλγθθδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ ςχγ μίθι χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ ηξζχϏΰτ- Ζάεδ χί

χΰξγ ηξγϊέμξςι ρδσξθάμλγοδ χΰ όοΰμγ ζγξ χι ϊώχΰβσγϊΠγ δοό ϊΠθΰτ χΰτ ωσέςχι μγκΠ μδ χι ηξγλδλγΠώςι όχξ

ΰ ϊΠθΰ γτχό

δΠωδ ζάοδξ laquoLnhdcedil ςχΰ ρσΰφόο χΰτ ηξγϊι

μξκόμδοΰτ-Ρίοχδ ωσέςχδ

χΰτ Jcbdk``h γοάμδςά χΰτ

ηϏΰ γοέθξ

ζΰξ ζγχίεδςγο ΰμγηξζέ γβώβέ ζγχά χΰτ Jcbdk``h ηξγμγσχτσόμδοΰξ όχξ χγ ρσΰςώρξζά χΰτ

ηδηΰμίογ ωσιςξ

μΰρΰξέειζγο ωώσΠ ΰξ Πηξΰξ ογ ηύςΰτο χι ςτβζγχάεδςέ

χΰτ έ ογ θάλΰτο γμΰξλέ-

Μίωσξ χΰ 133 ρΰτ ζγχγχίειζδ ι δο θόβώ γβώβέ ςχΰηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγ δΠωγο ωσιςξμΰρΰξιεδΠ ςχΰξωδΠγρδσΠρΰτ 341 δζγχΰμμτσΠώο ωσιςχύο- ΓρΰκιμΠώςι εγθάλΰτο όμώ

μόοΰ όςΰξ ωσέςχδ

δΠωγο γργοχέςδξ ςδ δξ

ηΰρΰΠιςι ρΰτ ίθγλγο γρό χΰ Jcbdk``h ϊίχΰ-

Ι δνώηξζγςχξζέ ςτμϊώοΠγ χιο ΰρΰΠγ δοίζσξοδ γμδσξζγοξζό ρδσξϊδσδξγζό ηξζγςχέσξΰ γργξχδΠ γρό χΰ Jcbdk``hογ γθθάνδξ χι θδβόμδοι laquoηέθώςι ηξζγξώμάχώοcedil ύςχδογ ηΠοδξ ςχγ μίθι χΰτ ρδσξςςόχδσδ

θδρχΰμίσδξδ

βξγ χΰ

ρύ

ωσιςξμΰρΰξΰϏοχγξ χγ ηδηΰμίογ χΰτ-

ΐ ηξζγςχέ ΣΠχςγσοχ Πμρΰσβζ γογβούσξςδ όχξ ι γρΰκι

μΠώςι δΠογξ μάθθΰο μξζσέ ρσόςεδςδ όμώ

όχξ ηδο τράσ

ωΰτο γρΰηδΠνδξ όχξ χΰ Jcbdk``h laquoγογμϊξςλέχιχγ ργσίλι χΰ οόμΰcedil- Ηέθώςδ δρΠςϊ όχξ ΰξ δοάβΰοχδ

ηδο γρί

ηδξνγο όχξ τρίςχιςγο ΰρΰξγηέρΰχδ λθάλι-Τράσωΰτο ώςχόςΰ γζόμγ 9-111 ωσέςχδ

ρΰτ ηδο ηί

ωειζγο χι ςτμλξλγςχξζέ ςτμϊώοΠγ ζγξ μρΰσΰϏο ογ ζξοιεΰϏο ζγχά χΰτ Jcbdk``h γοδνάσχιχγ-

Χΰ Cmgr`ng χϊ I``ild χΰ ζτσΠγσωΰ θδξχΰτσβξζόςϏςχιμγ βξγ ζξοιχά χιθίϊώογ δΠογξ μγζσάο ΰοΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

βξγ δρξείςδξ

laquoζγζόλΰτ

θΰτ θΰβξςμξζΰϏcedil oclwcrd ζτσΠώ

δρδξηέ ρΰθθΰΠ ωσέςχδ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ ωσιςξμΰρΰξΰϏο ργθγξό

χδσδ δζηόςδξ

γτχΰϏ γογϊίσδχγξ ςδ μδθίχι ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ χΰ γμδσξζγοξζό τρΰτσβδΠΰ Δςώχδσξζέ

Γςϊάθδξγ

ςδ ςτοδσβγςΠγ μδ χΰ JKN-Χΰ Cmgr`ng γρΰχίθδςδ ςχόωΰ ςχΰ 9gt χΰξ

δζγχό χώο ρδ

σξρχύςδώο δζ χΰτ ςτοόθΰτ χώο oclwcrd γρδξθύο χΰ13 μδ χγ βσγρχά μιοϏμγχγ ογ γοχξρσΰςώρδϏΰτο χΰέμξςτ χώο ζγζόλΰτθώο δϊγσμΰβύο γογϊίσδχγξ ςχι μδθίχι-Ι I``ild ηδο γοχγρΰζσΠειζδ ςχξ

δζζθέςδξ

χΰτ ρσγ

ζχΰσδΠΰτ Σόξχδσ βξγ ςωΰθξγςμό δρΠ χΰτ είμγχΰ

- τ

βζσξχξζά ρδσΠρΰτ χΰ 3gt χΰξ δζγχό χώο oclwcrd δρξεί

ςδώο δΠωδ ςχόωΰ χΰ Ryokncm χϊ M`hnc ζγξ θξβόχδσΰ γρό3 χΰξ

δζγχό χΰ nR χϊ Cppld χγ Ynmg`ws χϊ Onbr`s`jt

ζγξ χΰ θδξχΰτσβξζό χϊ Klcbhkdrry-Χΰ Cmgr`ng ςτοδωΠκδξ ογ γρΰχδθδΠ χΰο laquoρσώχγσωξζό ςχόωΰ βξγ δρξείςδξ

oclwcrd δνγξχΠγ

χϊ γτνιμίοϊ κέχι

ςϊ ζγξ χϊ γσωξχδζχΰοξζέ γοΰξωχΰϏ ζύηξζγcedil γογϊίσδ

χγξ ςχι μδθίχι ι ΰρΰΠγ γρδτετοόχγο ςχΰ ρσΰςώρξζόχϊ γςχτοΰμΠγ

χϊ ρτσΰςλδςχξζέ

χώο οΰςΰζΰμδΠώο

ζγξ χώο τρισδςξύο γςϊγθδΠγ

-

Χΰ Cmgr`ng γρΰχδθδΠ χΰο οΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

ζΰτρΠηξγ στργΠοΰτο χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ

Χγ lnhd ςχΰ Jcbdk``h

ζόςχξςγο 1 δζγχ- ηΰθάσξγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 716

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 9

χιο ΧςξμρΠηγ

χ ι

Δ ο ι μ ί σ ώ ς ι

ΐ ΧςξμρΠηγ

Δρξςχΰθέ γρδϏετοδ ρσΰ

χΰο Ρσόδησΰ

ζγξ ΗξδτεϏοΰοχγ Ϗμλΰτθΰ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ Γ-Δ- Ργσγςζδτά γλλγΑηι ΰρσύιο Γοχξρδσξϊδσδξάσωϊ ΡΰθξχξςμΰϏ ζγξΧΰτσξςμΰϏ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

Γογχΰθξζέ

Μγ

ζδηΰοΠγ

ζγξ Εσάζϊ ζγξ οτο Ρδσξϊδσδξγζό

Ϗμλΰτθΰ

Ζγλάθγ

Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

μδ γϊΰσμέ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ζγξ όρώ

χΰο

ωγσγζχισΠκδξ ρσΰλθιμγχξζό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ρΰτ ηξίσωΰοχγξ γρό

χξ Ρδσξϊδσδξγζί

Δοόχιχδ

Ζγλάθγ

Νάο

εϊ ζγξ Σΰηόρϊ- Χγτχόωσΰογ ςχι ςτβζδζσξμίοι δρξςχΰθέ χΰτ ΰ Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

δζϊσάκδξ χιο γβγοάζχιςέ χΰτ βξγ χΰ είμγγτχό ζγξ γογθτχξζά χΰ ρδσξδωόμδοΰ χϊ δρξςχΰθέ

χΰτ ίωδξ ώ

δνέ

6

laquoΔΠμγξ γρό χΰτ ςτωοΰϏ

ωσέςχδ

χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ητςχτωύ

ηξγρξςχύοώ όχξ ΰξ ργσδωόμδοδτρισδςΠδ

ςχΰο ςτβζδζσξμίοΰ ησόμΰ τρΰλγεμΠ

κΰοχγξ δΠογξ γργσάηδζχδ ίώ

δρξζΠοητοδ

-

χΰ χμέμγ χΰτ ησόμΰτ ρΰτ ηξίσωδχγξ γρό χξ Ρ-Δ-

Ζγλάθγ Νάοεϊ Σΰηόρϊ ΰ ϊώχξςμό

δΠογξ μΰ

οΠμώ

ρσΰλθιμγχξζό- δ ζϏσξγ ςιμδΠγ χΰτ ησό

μΰτ χγ ϊώχξςχξζά ηδο θδξχΰτσβΰϏο-ΔΠογξ γηξγοόιχΰ ςδ δξςόηΰτ

χΰϏοδθ βίϊτσδ

δνόηΰτ έ δξςόηΰτ

ογ μιο τράσωδξ ϊώχξςμό

-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ χΰ ΰηόςχσώμγ ογ ίωδξ τρΰςχδΠ δηύ ζγξ ζγξσό ζγεΠκιςι Γ- ΅νΰηΰ

οίΰ θξμάοξ Ζγλάθγ

laquoΪΠθξρρΰ

cedil ζγ

χδϏετοςι ρσΰ Νάοει-

Λ- ΅νΰηΰ χΰϏοδθ Ο- Ζγσλάθϊ ζγχδϏετοςι ρσΰ

Νάοει-Β- Ζόμλΰ ΓβΠΰτ Πθγ Ζγλάθγ-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ όθδ ΰξ ρθισΰϊΰσξγζί

ρξογζΠ

ηδ ογ δΠογξ --βδμάχδ

βζσάϊξχξ ζγξ ςτοεέμγχγ ζά

ρΰξδ ηδ γρό γτχί

χγ ωόσχγ ζγξ ι -- ρτζοέ λθά

ςχιςι ρΰτ τράσωδξ χξ ίωδξ ζσϏυδξ χδθδΠώ

--

Χγ ωόσχγ ηδ ςχγ ρσγοέ χΰτ ησόμΰτ ςδ θΠβΰ εγϊχάςΰτο ςχι --ζϏσξγ ΰηό-Ι ΔβογχΠγ ρΰτ εγ ίρσδρδ ογ γρΰχδθδΠ ηξγϊέμξςιβξγ χΰο χόρΰ μγ

χδΠοδξ ογ μδχγχσγρδΠ ςδ -- ησό

μΰ μδ ρΰθθγρθά ρσΰλθέμγχγ-Ζ- Ρσόδησδΐξ ρΰθΠχδ

γτχέ

χϊ ρδσξΰωέ

γθθά ζγξ ΰξ ωξθξά

ηδ ηξδσωόμδοΰξ ΅θθιοδ

ζγξ νίοΰξ γρό χιο Ρδ

σξϊίσδξγ Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ ζγξ Εσάζϊ γνΠ

κΰτο ζγθϏχδσϊ γοχξμδχύρξςϊ ςχΰο ησόμΰ γτχόβξγ χΰο ΰρΰΠΰ ζγχγλάθθΰτο ηξόηξγ βξγ μιηδοξζί

ώ

άεθξδ ργσδωόμδοδ

τρισδςΠδ-

ΡξςχδϏώ όχξ ζγχγθγλγΠοδχγξ χιο γβγοάζχιςι μΰτ δζϊσάκΰοχγ

ζγξ χγ ςτογξςεέμγχγ χώο ςτμρΰ

θξχύο μΰτ-

Ρδσξμίοΰτμδ άμδςι δρΠθτςι χώο ρσΰλθιμάχώο ρΰτ δοηδξζχξζά ίωώ ρσΰγογϊίσδξ όρώ

ζγξ ζγθϏχδσδ

τρισδςΠδ

ςχΰο ησόμΰ γτχό ρΰτ ΰξ ρΰθΠ

χδ ρθέσώςγο ζγξ ρθισύοΰτο γησάcedil-

δ ςτοίωδξγ ρδσξρχύςδώο δνγράχιςϊΔθθέοώο δνγβώβίώο ζγχά χΰ χδθδτχγΠΰωσΰοξζό ηξάςχιμγ ρΰτ ίωΰτο ρδσξίθ

εδξ δο βούςι χΰτ ΒσγϊδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξΔμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ

Δθθάηΰ

ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ γθθά ζγξ ρδσξρχύςδξ

γρόρδξσγ

δνγράχιςϊ ρΰτ ίωΰτο

γογϊδσεδΠ ΰξ γσμόηξΰξ μδ ηδθχΠΰ χϏρΰτ χΰΰρΰΠΰ δνίηώςγο είθΰτο ογ δρξςχέςΰτο χιορσΰςΰωέ ςγ

ςωδχξζύ

ρσΰζδξμίοΰτ ογ δοι

μδσύςδχδ χγ μίθι ςγ

ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξΰϏο

δνγβώβί ζτσΠώ

οώρύο γβσΰχξζύο ρσΰφ

όοχώο ζγξ χσΰϊΠμώο ςχιο ΣΰτμγοΠγ- Ι ςτοέεϊ ρσγζχξζέ ρΰτ ργσγχισδΠχγξ ςχξ

γοώ

χίσώ ρδσξρχύςδξ ργσΰτςξάκδξ ςτοέεώ

χγ

ργσγζάχώ ζΰξοά ςχΰξωδΠγ ωώσΠ ογ γρΰζθδΠ

ΰοχγξ άθθδ ρσγζχξζί

ζγξ γογθτχξζά γρό χΰ

ΒσγϊδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξ Δμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ ωύσγ

μγ

ςχΰ Λΰτ

ζΰτσίςχξ ίβξογο βοώςχά χγ δνέ

6 ζγχόρξο ςτμϊώοΠγ

σΰτμγοξζέ

δξςγβώβξζέ

δχγξσδΠγ

χιο ΰρΰΠγ δοηίωδχγξ ογ δζρσΰςώρδΠ ζγξ ΅θθιογ

μδ δθθιοξζέ δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠχγξ ργσγββδθΠγ μδ ςτμϊώοΠγ ρσΰρθισώμέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ

ρσξο χι ϊόσχώςι-

ςχι ςτοίωδξγ ΰ δξςγβώβίγ

δρξζγθΰϏμδοΰ

ίζχγζχδ γοάβζδ

χϊ γβΰσά

έ γοάβζι άμδςϊ

ργσάηΰςϊ χΰτ ρσΰφόοχΰ έ γζόμι δρξετμΠγ

γρΰϊτβέ ζγετςχίσιςϊ χΰτ ϊΰσχΠΰτ ςχγ ςϏοΰ

σγ δο όυδξ γλλγχΰζϏσξγζΰτ γρΰςχίθθδξ μίςώϊγν ρθγςχό γρΰηδξζχξζό χσγρδκξζέ

δοχΰθέ

RYNJW ςτοέεώ

Ρίμρχι έ Ργσγςζδτέ

δο ςτοδωδΠγ ρξίκδξ βξγ άμδςι ϊόσχώςι χΰτδμρΰσδϏμγχΰ

ςτοέεώ

Ργσγςζδτέ γρόβδτμγ

ρσΰχΰϏ δρξλδλγξώεδΠ χΰ ίμλγςμγ χΰτ ωσιμγχξζΰϏρΰςΰϏ ςχΰο χσγρδκξζό θΰβγσξγςμό χϊ δθθιοξζέ

δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

- Ι μδχγϊΰσά ςχξ

ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

βΠοδχγξ ςτοέεώ

μδ μδχγϊΰσξζό μίςΰ

ρΰτ ίωδξ δρξθίνδξ ΰ δξςγβώβίγ

ςτωοά ςχξ ρδσξ

ρχύςδξ γτχί

χΰ

ϊΰσχΠΰ ηδο ϊχάοδξςχι ΣΰτμγοΠγ μδχΰο γσωξζό μδχγϊΰσίγ ΰ ΰρΰΠΰ

τρΰ

βσάϊδξ ζγξ χΰ BO[γθθά δοηδωΰμίοώ

ογ μδχγϊΰσχύοδχγξ ςδ ζάρΰξΰ ςιμδΠΰ χϊ ηξγησΰ

μέ- τοδρύ

ηδο

ργσγηΠηδχγξ ζγοΰοξζά ςχΰο γσωξζό ργσγθέρχι ζγξ ηδο τράσωΰτορθέσι ργσγςχγχξζά ργσάηΰςϊ ργσγθγλέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ τρΰβδβσγμμίοΰ ςϊσγβξςμί

οΰ BO[-ΔρξςιμγΠοΰτμδ γζόμι όχξ ςδ γσζδχί

ρδσξρχύ

ςδξ ΰξ ϊδσόμδοδ

ώ

γβΰσάςχσξδ

σΰτμγοξζί

δχγξσδΠδ ηδο τϊΠςχγοχγξ έ ργσΰτςξάκΰτο γςγ

ϊέ ςχΰξωδΠγ- ΕδώσΰϏμδ θΰξρόο γργσγΠχιχΰ ώ

ρσύχΰ λέμγ ςϏογυϊ ςτμϊώοΠγ

ΰξ ΅θθιοδ

δνγβώβδΠ ογ δθίβωΰτο χγ ςχΰξωδΠγ χϊ δχγξσδΠ

γ

μίςώ χΰτ ΖΰξοΰχξζΰϏ ιθδζχσΰοξζΰϏ ςτςχέμγχΰ δργθέεδτςϊ γσξεμΰϏ ΪΡΓ ZNDR ettp6

db-dur`pc-dutcxctn`mPbust`osvnds0l`bclddlρσΰ

γρΰϊτβέ δρξρθΰζύο- Ζγεύ

ΰξ ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

ργσΰτςξάκΰτο ίνγσςι ξηξγΠχδσγ ςδ ρδ

σξόηΰτ δΰσχύο ζγξ γσβξύο όχγο ΰξ γοάβζδ

χϊ

γβΰσά ζτσΠώ

ςδ οώρά ρσΰφόοχγ ζγξ θΰξρά χσό

ϊξμγ γο ζγξ όωξ μόοΰ δΠογξ γτνιμίοδ εδώσΰϏ

μδ ςζόρξμΰ όρώ

δοόυδξ χΰτ μιοό ΓτβΰϏςχΰτ

ΰξ ΅θθιοδ δνγβώβδΠ

δΠογξ δοιμδσώμίοΰξ βξγ χΰ

ρσόλθιμγ γτχό ζγξ δοεγσσϏοΰοχγξ ογ ρδσξμίοΰτο χιο δρξλδλγΠώςι θέυϊ χΰτ δμλάςμγχΰ

ρσξο ρσΰωώσέςΰτο ςχιο ϊόσχώςι χώο ρσΰφόοχώο χΰτ

γϊΰϏ λδλγΠώ

ρσύχγ ίωΰτο ρσΰλδΠ

ςχΰο ίθδβωΰ χώο ςχΰξωδΠώο χϊ σΰτμγοξζέ δχγξ

σδΠγ

μίςώ χΰτ ZNDR-

Δρξςχΰθέ χΰτ Ζύςχγ Ργργζΰςμά ςχιο ΔβογχΠγ ΰηό

Βξγ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ ρΰτ

ηξίσωΰοχγξ γρό χξ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ΝάοεϊΣΰηόρϊ

τςχάςδξ βξγ χι μι δνγράχιςι Δθθέοώο δνγβώβίώο

ρΰτ ίωΰτο ργσγχισιεδΠ χδθδτχγΠγ ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ

Οδζσό

λσίειζδΰ Μξωάθι

Γςθάοι

Οδζσό

δοχΰρΠςχιζδ ΰ βοώςχό

ςωδηξγςχέ

Μξωάθϊ

Γςθάοϊ ωεδ χΰ μδςιμίσξ ςχΰ ςρΠχξ χΰτ ςχΰ Ζΰθώοά

ζξ- Ϗμϊώογ μδ χξ ρσύχδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ΰ Μ- Γςθάοϊ

ίωγςδ χι κώέ χΰτ γρό τρδσλΰθξζέ ηόςι ωγρξύο- Γρό χγ ρσύχγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ςτοίθδνδ ι ΔΘ-Γ ρσΰζϏρχδξ όχξ ΰεάογχΰ

χΰτ ρσΰίσωδχγξ γρό γτχΰζχΰοΠγ ζγξ όωξ γρό δβζθιμγχξζέ

δοίσβδξγ-ΡθισΰϊΰσΠδ

γογϊίσΰτο όχξ ςχΰ ςιμδΠΰ ρΰτ λσίειζδ ΰ ςωδηξγ

ςχέ ι γςχτοΰμΠγ δοχόρξςδ ςιμγοχξζέ ρΰςόχιχγ ωγρξύο ζγεύ

ζγξ ίογ ςιμδΠώμγ-Ζθξμάζξΰ χϊ ΓςχτοΰμΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠ ίσδτοδ

ςχιο ΰξζΠγ χΰτ-

ΕϏμγ ρθδζχάοϊ

ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ ρσΰ ιμδσύο ΰ Πηξΰ δΠωδ ζγχγββδΠθδξ ςδ ΜΜΔ όχξ

λσξςζόχγο ςχγ όσξγ χϊ ΰξζΰοΰμξζέ ζγχγςχσΰϊέ

ζγξ ρώ

τρΰ

ωσδύειζδ ογ ζθδΠςδξ χΰ γχδθξί χΰτ ςχιο Ρθάζγ ζγεύ

δΠωδ ρίςδξεϏμγ γράχϊ γρό ηϏΰ βτογΠζδ

ρΰτ ηξγωδξσΠκΰοχγο χγ ΰξζΰοΰμξζά

χΰτ ζγξ δνγϊγοΠςχιζγο-ΐ ςωδηξγςχέ

δΠωδ δοξςωϏςδξ ΰξζΰοΰμξζά μΠγ γρό χξ

βτογΠζδ

Γθ

λγοξζέ ζςχγβώβέ

βξγ ογ ςρΰτηάςδξ Θΰβξςχξζέ ζγξ μδχά χιο γρΰ

ϊΰΠχιςι χέ χιο δΠωδ ρσΰςθάλδξ ςχιο δρξωδΠσιςι χΰτ-

Ι ηδϏχδσι βτογΠζγ γρό χιο Ράχσγ ηΰϏθδτδ δρΠ ωσόοξγ ςχΰο ΰΠζΰμόηγ

-

Μξθύοχγ

ςχιο Dsprdss` ΰ άχτωΰ ςωδηξγςχέ

δΠωδ ηιθύςδξ6

+Χΰτ ίηξογ ωσέμγχγ βξγ ογ ρθισύςΰτο χξ

τρΰωσδύςδξ

ρΰτ δΠωγ

ςχΰ ΞΖΓ ςχιο ΔϊΰσΠγ ζγξ ςχξ ηξάϊΰσδ

χσάρδκδ

- ΔζδΠοδ

όμώ

ΰϏχδ χγζχΰρΰξΰϏςγο χξ δζζσδμόχιχδ

ΰϏχδ ίζγογο γρΰηόςδξ

ΪΡΓ- ΖσγχΰϏςγο χγ ωσέμγχγ βξγ χΰο δγτχό χΰτ μδ γρΰχίθδςμγ

ογ μγκδϏΰοχγξ ωσώςχΰϏμδογ χγ ΰρΰΠγ δβύ όμώ

ηδ βούσξκγ- Ζάρΰξγ ςχξβμέ έσεδ ίογ

ϊΠθΰ

μΰτ ΰ Βξύσβΰ

ρΰτ δΠογξ θΰβξςχέ

ζγξ

μδ χγσγζΰϏοιςδ- Γο χΰ δΠωδ ζάοδξ ρξΰ οώσΠ Πςώ

δΠωγ μρΰσίςδξ

ογ ςώεύ+-ΐξ ηϏΰ βτογΠζδ

όρώ

γογϊίσδξ χΰ ηιμΰςΠδτμγ δΠωγο οΰξζξάςδξ ηξ

γμίσξςμγ ζγξ ρΰτθΰϏςγο χγ σΰϏωγ ρΰτ ίζθδλγο γρό χΰ γχδθξί ςδχξμί

ωΰοησξζέ

ρΠςώ γρό χιο ρθάχι χΰτ Μξωάθι Γςθάοι-

+Γο ζγξ ίϊτβγο μόοδ χΰτ

χύσγ θγμλάοώ ζγξ ρδσΠδσβγ χιθδϊώ

οέμγχγ γρό ηξζιβόσΰτ χΰτ

δρδξηέ κιχΰϏο γρΰκιμΠώςι ζγξ γρό

ράοώ+ δΠωδ ηιθύςδξ ΰ ςωδηξγςχέ-

Ρΰξΰ

έχγοΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ

΅ωΰοχγ

μξζσγςξγχξζέ ζγχγβώβέ ΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ βδοοέειζδςχιο Γεέογ ζγξ ςρΰϏηγςδ ηξγζόςμιςι βσγϊξζί

χίωοδ

ξςχΰσΠγ

χίωοϊ ζγξ εδάχσΰτ ςχΰ ρθάξ ςρΰτηγΠώο ζγειβιχύο όρώ

ΰξ κώβσάϊΰξ Χίχςϊ ΜΰςωΠηϊ ΒΰϏογσϊ Ρσίζγ ζγξ Λγζγθό-ΝδζΠοιςδ χιο ζγσξίσγ χΰτ χΰ 3gt97 ζγξ ςϏοχΰμγ ζγχίζχιςδ μΠγ γρόχξ ρσύχδ

είςδξ

ςχΰο ωύσΰ χώο ςωδηξγςχύο μόηγ

-

ΐξ ηιμξΰτσβΠδ βίμξςγο ςωδηόο ςδ όθγ χγ δνύϊτθθγ χώο χόχδ δθ

θιοξζύο ρδσξΰηξζύο ζγξ ζίσηξςγο χξ ζγθϏχδσδ

ζσξχξζί

ωάσι ςχξ

ζγθγΠςειχδ ίεοξζ δρξσσΰί

χΰτ-

΅ζχΰχδ ι ηΰτθδξά χΰτ ργσΰτςξάςχιζδ ςδ γχΰμξζί δρξηδΠνδξ

έ ΰμγ

ηξζί μγκΠ μδ ςιμγοχξζΰϏ

νίοΰτ

ςωδηξγςχί

ςχΰ ΡγσΠςξ χΰ Μΰ

ογζό χι Μόςωγ χι ΪσγοζϊΰϏσχι χι Σύμι χΰ Μξθάοΰ χΰ Μράσξχιο ΖώοςχγοχξοΰϏρΰθι χιο ΖϏρσΰ χΰο Ζγογηά-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 816

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 5

ΧΓΖΧΞΖΐ ΜΔΘΐ ΧΙ Δ-Ξ-Ι-Δ-Δ

ΞΗΞΐΖΧΙΞΓ6 Δ ΟΙΜΔΣΐ Γ-Δ

ΔΖ ΗΐΧΙ6 ΛΓΩΘΞήΧΙ ΗΞΐ ΟΤΞΐ

ΗΞΔΤΕΤ ΟΧΙ6 ΖΓΖΐΤΐΒΘΐΤ ΜΓΖΙ

Τ ΟΧΓΖΧΔ6 ΜΔΘΞ ΟΓ ΞΗΙΣΐΡΐΤΘΐΤΧΞΡΞΚΞΗΙ ΗΙΜΙΧΣΙ

ΤΡΔΤΕ-ΘΐΒΞΧ- ζγξ ΗΙΜ- ΩΔΔήΟ6 ΓΡΐΧΐΘΐΤ

ΔΘΔ ΟΙ

ΗξδϏετοςι6 Ηγβζθέ Χ-Ζ 4712

Χιθ- Ζί οχσΰ6 43152311

JCU6 43152532

ettp6www-dmnodr`s-ir

Docnl6 nmj`Admnodr`s-ir

ΤΟΗΣΐΜΔ

ΔΧΙΞΓ ΞΗΞήΧήΟ 351 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐ-ΐΧΓΐΣΒ-ΓΔ 511 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐΞΔΤΔΞ

3 ΗιμΰςΠΰτ ΟΡΗΗ 11 δτσύ χΰ ωξθξΰςχό Ρθίΰο ΪΡΓ

2$

Ο-Ρ-Ξ-Η- ζγξ χδθξζΰΠ μδξΰη- ηιμΰρσ- 1-41ωξθ Ρθίΰο

ΪΡΓ 2$

Ωδξσόβσγϊγ ηιμΰςξδτόμδ ογ έ ΰωξ ηδο δρξςχσίϊΰ οχγξ-

Δ οτρόβσγϊγ άσεσγ ηδο δζ ϊσάκΰτο τρΰωσδώχξζά χι

είςι χϊ Δ ϊιμδσΠηγ-

Μδ χγ ρξΰ μδθγοά ωσύμγχγ ρδσξβσάϊδχγξ χΰμίθθΰο χώο μξζσύο δρξωδξσέςδώο ςχιο ίσδτογ χΰτ ΞοςχξχΰϏχΰτ Μξζσύο Δρξωδξσέςδώοχϊ ΒΔΛΔΔ- Ι ρθδξΰυιϊΠγ χΰτ

γητογχδΠ

ογ ζγχγλάθδξ ίβζγξσγχΰτ

μξςεΰϏ

γθθά ζγξ

ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γτνιμίοδ ϊΰσΰθΰβξ

ζί τρΰωσδύςδξ

- ΅χςξ

ςϏμϊώογ μδ χιο ίσδτογ χΰ δρόμδοΰ ηξάςχιμγ εγ ωγεΰϏο 54-111

ίώ

gt1-111 είςδξ δσβγςΠγ

δΠχδ θόβώ γρΰ

θϏςδώο δΠχδ θόβώ ζθδξςΠμγχΰ

δρξωδξσέςδώο-

Ι ζγχάςχγςι ρΰτ ηξγμΰσϊύοδχγξ δΠογξ ρσΰϊγοί

όχξ εγ ςτμργσγ

ςϏσδξ ςχΰο ζγχέϊΰσΰχιο δθθιοξζέ ΰξζΰοΰμΠγβδοξζόχδσγ μδ ςτοίρδξγι ρσΰΰρχξζέ χϊ γοάρχτνϊ ογ γρΰμγζστοεδΠ γζόμγ ρδσξςςόχδσΰ-ΐξ μξζσί

δρξωδξσέςδξ

ςτμλάθθΰτο ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχΰο ζσγχξζό ρσΰψρΰθΰβξςμόζγξ γρΰχδθΰϏο γοάωώμγ ζγχά χϊ γοδσβΠγ

-

Γο ζγχγσσδϏςΰτο χόχδζγξ χγ ζσγχξζά ίςΰηγ εγ

μδξώεΰϏο ζγξ ι γοδσβΠγ εγ γτνιεδΠ- ΔΠογξ ηδδνώρσγβμγχξζό ογ εδώσδΠχγξ ρώ

ΰξ όρΰξδ

γρύθδξδ εγ γογρθι

σώεΰϏο γρό μδβάθδ

δρδοηϏςδξ- ΐξ ΰρΰΠδ

ςδ χδθξζέ γοάθτςι ηδοϊγΠοΰοχγξ ςχΰο ΰσΠκΰοχγhellip

Γρό χξ

ρσύχδ

ρσώξοί ύσδ

χϊ

Ηδτχίσγ

4 ΓτβΰϏςχΰτ ρΰτ δρξζσάχιςγο χγ μδθχίμξγ μίωσξςέμδσγ δζηιθύειζγοηδζάηδ

ηγςξζί

ρτσ

ζγβξί ςδ όθι χιο δρξ

ζσάχδξγ- Μδχά χιο Μδςγσά χι Σόηΰ χι άμΰ

χιο ΩΠΰ ζγξ χιο ίσξϊΰΰξ ϊθόβδ

ζγχγχσύβΰτο

ηάςι ζγθθξίσβδξδ ρδ

σξΰτςΠδ ζγξ γρδξθΰϏο

γζόμγ ζγξ γοεσύρξοδ

κώί ςχΰ Μγσγεύογ

ςχΰ Μγσζόρΰτθΰ ςχΰτ

Εσγζΰμγζδηόοδ ‒ Λγ

στμρόμρι ζγξ ςχιο ΪώζΠηγ ςχιο ΞςχξγΠγ ςχιο

ΙθδΠγ ςχιο Ίοησΰ όρΰτδζζδούειζδ ΰθόζθισΰωώσξό- ΓζΰθΰϏειςγο χΰΓθδρΰωύσξ ι Ζδϊγθθΰοξά ζγξ ράθξ ι ΔϏλΰξγ ζγξχίθΰ

ι Εάςΰ

ι ΰρΰΠγ

τρίςχι άοδτ ρσΰιβΰτμίοΰτ λξλθξζέ ζγχγςχσΰϊέ γϊΰϏ ωάειζγο ςχξ

ϊθόβδ 9-111 ίώ

31-111

ςχίμμγχγ ηάςΰτ

ζγξγρδξθέειζγο χσΠγ ωώσξά-Βξγ χΰ είμγ χϊ Εάςΰτ ιηιμΰχξζέ γσωέ ι ρτσΰςλδςχξζέ τρισδςΠγ χΰ ηγςγσωδΠΰ ζγξ ι τρισδςΠγρΰθξχξζέ

ρσΰςχγςΠγ

χΰτ

Ηέμΰτ ζγεύ

ζγξ δούςδξ

δεδθΰοχύο ζγξ χΰρξζΰΠ

ϊΰσδΠ δΠωγο ηξγχτρύςδξ

χξ δοςχάςδξ

ζγξ χΰτ

ϊό

λΰτ χΰτ

βξγ χι δχΰξμόχι

χγ χώο γσμΰηΠώο γσωύο- Ύηι γρό χΰο Μάξΰ ΰ ΤΣΞΚΓ μδ ςωδχξζέ δσύχιςιςχιο Λΰτθέ ζγξ δρξχόρξδ δρξςζίυδξ

λΰτθδτχύο

ίζσΰτδ χΰο ζύηώογ χΰτζξοηϏοΰτ- Ητςχτωύ

ι ζτ

λίσοιςι ζγξ ΰξ γσμόηξΰξ

τρΰτσβΰΠ Ηιμόςξγ

Χάνϊζγξ Ρδσξλάθθΰοχΰ

ζϏσξ

ΰξ Ηίοηξγ

ζγξ Ζγθγϊάχϊγράοχιςγο μδ χΰ βοώςχόχσόρΰ ζάοΰοχγ

δρΠηδξνι

γθγκΰοδΠγ

γτχγσίςζδξγ

ζγξ ϊχιοΰϏ δρξζΰξοώοξγζΰϏ δοχτρώςξγςμΰϏ-Ι ρτσζγβξά ρΰτ νίςργςδςχξ

39 ΓτβΰϏςχΰτ ςχιο

οόχξγ Εάςΰ ίηδξνδ χιο βϏμοξγ χιο γοδράσζδξγ ρΰθξχξζέ

ζγξ χιο γμδχσΰί

ρδξγ χώο τρδτεϏοώο μδχΰο ρξΰ ςζθισό χσόρΰ-χγ ρϏσξογ μίχώργ χϊζγχγςχσΰϊέ

ίηώςγο ζγξ

ηΠοΰτο άοξςι μάωι μδ χΰίσβΰ χϊ ζγχάςλδςϊ ΰξητοάμδξ

χΰτ Ρτσΰςλδςχξ

ζΰϏ ύμγχΰ- Γ

ςιμδξώ

εδΠ όχξ ι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ

δνδθΠςςδχγξ ςδ

ςωδχξζά δτοΰφζί ζγξσξζί

ςτοεέζδ γτνιμίοδ

λσΰ

ωΰρχύςδξ μίωσξ χΰο ΞΰϏ

οξΰ ζγξ ωγμιθόχδσδ εδσ

μΰζσγςΠδ- ΅χςξ γρό χιο

γσωέ χΰτ ίχΰτ μίωσξ χξ

2319132 ΰ γσξεμό ζγξ

χΰ μίβδεΰ χώο ρτσζγβξύο

έχγο ςιμγοχξζά μδξώμίοΰ

ςδ ςωίςι μδ χΰ γοχΠςχΰξωΰρδσςξοό ηξάςχιμγ- ΖγοδΠ

ηδο είθδξ ογ ςζδϊχδΠ χξ εγδΠωδ ςτμλδΠ γο ΰξ ζγξσξζί

ςτοεέζδ χιο Πηξγ ρδσΠΰηΰ

έχγο γοχΠςχΰξωδ μδ γτχί

χώο ργσδθεόοχώο δχύο-ήςχόςΰ ργσά χξ

δτμδοί

ςχδσδ ζγξσξζί

ςτοεέζδ

ι γρΰςχΰθέ χώο Ρτσΰςλδςχύο χι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ δΠογξ ητςζΰθόχδσι γρό ζάεδ άθθι ωσΰοξάηδηΰμίοΰτ όχξ χΰ ρσΰςώρξζό χΰτ ΡτσΰςλδςχξζΰϏύμγχΰ

ηδο γυιϊά μό

οΰο χΰο ζΠοητοΰ γρό χξ

ϊθόβδ γθθά γοχξμδχώρΠκδξ

ζγξ χσδξ γζόμγ ργσγμί

χσΰτ ρΰτ ητςωδσγΠοΰτο

χΰ ίσβΰ χΰτ6Ρσύχΰ6 Χιο τρΰχΠμιςιχΰτ ςζίθΰτ

χϊ ρσόθι

υϊ ίογοχξ χϊ ζγχγςχΰθέ γρό χιο ρθδτσά χϊ

ρΰθξχξζέ ιβδςΠγ

ρΰτ δζ

ϊσάκδχγξ μδ χιο γβοόιςι

χώο δξηξζύο γργξχέςδώοηγςΰρτσόςλδςϊ ηγςΰρσΰςχγςΠγ

τρΰοΰμδϏΰ

οχγ

ίχςξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτ δρξωδξσιςξγζΰϏ ςωδηξγςμΰϏ ςχγ ρθγΠςξγ μξγ

ΰθΰζθισώμίοϊ

Ρΰθξχξζέ ΡσΰςχγςΠγ

ζγξ

δρξρθίΰο ι γρΰςχίσιςιρόσώο γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι μδβξςχΰρΰξδΠ χΰτ

ζξοηϏοΰτ

- Βξγ ργ

σάηδξβμγ γογϊίσΰτμδ όχξςχιο ζγμίοι ίζχγςι ςχγςϏοΰσγ Λγστμρόμρϊ ‒Εσγζΰμγζδηόοώο τρέσωδζγξ γρό μΠγ μξζσΰωώμγχδσέ ςωδηόο ςδ ζάεδ νίϊώχΰΗδϏχδσΰ6 Χξ

δθθδΠυδξ

ςδ

τθξζΰχδωοξζά μίςγ γχΰμξ

ζό δνΰρθξςμό χώο Ρτσΰςλδςχύο χιο ωγμιθέ δχΰξμόχιχγ χώο δογίσξώο μίςώο ξηΠώ

χώο BCMCGCN[

BL34 χιο δο μίςώ γηξγϊγούο ςτμλάςδώο χώομξςεώμίοώο δθξζΰρχίσώο

γρό χι ΟΓΜΓ ρΰϏ ίωδξέηι δρξςιμγοεδΠ μδ δσύχιςι χΰτ ΤΣΞΚΓ ςχι Λΰτθέ-ΧσΠχΰ6 Χιο ρΰθξχξζέ χϊζτλίσοιςϊ ςδ ςωίςι μδχΰ ρσΰςώρξζό χΰτ Ρ--Ρσάβμγχξ ι δρξωδξσιςξγζέγρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

γργξχδΠ ρσώχΠςχώ

ρθισόχιχγ ςδ γοεσύρξοΰ ητογμξζό- Ι δςζδμμίοι ζγξδρξηδξζχξζέ ζγετςχίσιςιδο μίςώ μάθξςχγ γοχξρτσξζέ

ρδσξόηΰτ χϊ ρσό

ςθιυϊ χώο 3411 ςτμλγςξΰϏωώο ρτσΰςλδςχύο μδμξςεΰϏ

ρδΠογ

ι δμμΰ

οέ ςχιο ςζόρξμι ργσάχγςι χϊ χσξωΰχόμιςϊ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

ρΰτ μδξύοδξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχά χΰτ ι άσοιςι δρΠθτςϊ χΰτ ρσΰλθέμγχΰ

ρσόςθιυϊ χώο

94 δρξχτωόοχώο μόοΰ ςχγωγσχξά Ρτσΰςλδςχύο ζγξόωξ μόοΰ γρΰζγθϏρχΰτοχι μδεΰηδτμίοι γρΰητοάμώςι χΰτ ζσγχξζΰϏ μιωγοξςμΰϏ ηγςΰρτσόςλδςϊ ζγξ ρτσΰρσΰςχγςΠγ

ρσΰθδξγΠοΰοχγ

χΰ ίηγϊΰ

βξγ χιο ςτσσΠζοώςι τρισδςξύο ζγξ γσμΰηξΰχέχώοχΰτ Ρ- μδ ςχόωΰ χιο ξηξώ

χξζΰρΰΠιςι χΰμίώο δτεϏοϊ χΰτ-ΐ ΤΣΞΚΓ ρξςχδϏδξ ρώ

ι δμμΰοέ χϊ ζτλίσοιςϊ ςδ ρΰθξχξζί

δρξθΰβί

μδ μΰογηξζό ςχόωΰ χι θΰβξςχξζέ μδΠώςι χΰτ ηιμΰςξΰοΰμξζΰϏ ζόςχΰτ

γργ

νξύοδξ ζάεδ ζΰξοώοξζέ ζγξρδσξλγθθΰοχξζέ γοάβζιζγξ ρσΰχδσγξόχιχγ- ΐξ δρξθΰβί

γτχί

ϊγοδσύοΰτο

χιο γογθβιςΠγ χώο ζτλδσούοχώο ζϏζθώο- ΓνΠκδξ ογςιμδξώεδΠ ώ

ηδΠβμγ χϊ

ζτλδσοιχξζέ γογθβιςΠγ

χΰ βδβΰοό χϊ μι γρόηΰ

ςϊ μίωσξ ςέμδσγ χμέμγχΰ χώο ρόσώο χΰτ ρδσξ

λόιχΰτ +χγμδΠΰτ Μΰθτλξάχι+ ςχγ εϏμγχγ χώο μδβά

θώο ρτσζγβξύο χΰτ 119

ςχιο ΙθδΠγ-ΕϏμγ γτχύο χώο ρΰθξχξζύο δρξθΰβύο δΠογξ ζγξχΰ Ρτσΰςλδςχξζό ύμγ-Χΰ ύμγ δζδΠοΰ ρΰτ ίωδξτυιθέ ζΰξοώοξζέ γρΰηΰωέ μδχσύοχγ

ηδζάηδ

εϏμγχγ ςχΰ λώμό χΰτ ζγεέζΰοχΰ

ζγξ μάθξςχγ δο

ζγξσύ δξσέοϊ ζγξ ςδ ςτοεέζδ

ζγχγλγσάεσώςϊ

χώο μξςεΰθΰβξζύο ζγξ ςτοχγνξΰηΰχξζύο ηξζγξώμάχώο χΰτ ρσΰςώρξζΰϏ-ΐ ΤΣΞΚΓ δμρξςχδϏδχγξ ζγξ χξμά χιο δνγξσδχξζέ

ρσΰςράεδξγ ρΰτ ζγχγλάθθΰτο ΰξ Ρτσΰςλίςχδ

άοησδ ζγξ βτογΠζδ

ςχιο

ρσύχι βσγμμέ χΰτ ρτσό

ςχίζδχγξ ηΠρθγ χΰτ ςχισΠ

κΰοχγ

χΰ ίσβΰ χΰτ μίςγ

ζγξ ίνώ γρό χΰ ζΰξοΰλΰϏθξΰ ςχΰτ

ηϏςζΰθΰτ

ζγξ

σΰϏ χώο μοιμΰοξγζύο

δρξείςδώο ρΰτ τϊΠςχγχγξΰ θγό

γτχέ

χϊ ωύσγ

-

Χγ ςχδθίωι χΰτ ΤΣΞΚΓηδο ϊώχΰβσγϊΠκΰοχγξ ςχγζγμίογ όρώ

ίρσγνγο ςχΰ

ργσδθεόο ρΰθξχξζΰΠ χΰτ ηξζΰμμγχξςμΰϏ βξγχΠ ρξςχδϏδξ ςχιο ΰτςξγςχξζέ γοχξμδχύρξςι χώο ζγχγςχσΰϊύοζγξ ηδο δρξηξύζδξ ογ ησίυδξ ρΰθξχξζά ΰϊίθι δρδοηϏΰοχγ

ςχξ

ζγχγςχσΰϊί

ζγξ ςχιο ητςχτωΠγ χώο ρΰθξχύο γθθά ςτμργσγςχίζδχγξ ςχΰτ

ρτσΰργεδΠ

ζγξ ςχΰτ ϊΰσδΠ

ρσΰςχγ

ςΠγ

χϊ κώέ χϊ ρδσξΰτ

ςΠγ

χώο ρΰθξχύο ζγξ χΰτζσάχΰτ

-

ΗδθχΠΰ χϏρΰτ χώοΛΰτθδτχύο Ηιμέχσι

Χςΰτζγθά Ωγσά

Ζγϊγοχάσι ΜγσΠγ

Ηξγζάζι

ζγξ χάει ΡγογβΰϏθιμδθύο χϊ Δρξχσΰρέ

Δθίβωΰτ ΖΰξοΰλΰτθδτχξζΰϏ ΅σβΰτ ΔΔΖΔ Ηιμόςξγ

Χάνϊ ζγξ Ρσΰ

ςχγςΠγ

χΰτ ΡΰθΠχι ζγξχΰτ Χμέμγχΰ

ώμάχώο

ΓςϊγθδΠγ

χΰτ ΤΣΞΚΓ

ΐξ ητοάacuteδξ χώο Ρτσΰςλδςχύο

ςχιο ρσύχι βσγacuteacuteέ χΰτ ζγεέζΰοχΰ

χΰ ρθγΠςξΰ χϊ ρΰθξχξζέ

δνόσμιςϊ

χΰτ Ζόμμγχΰ

βξγχιο δοιμίσώςι χώο δσβγκΰμίοώο όςΰο γϊΰσάχγ δρΠζγξσγ ζγξ βδοξζόχδσγ ρσΰλθέμγχγ ζγξ χξ

είςδξ χΰτ ΖΖΔ ΰ Εδΰ

ηόςϊ ΖώοςχγοχξοΠηϊμίθΰτ

χΰτ Ρ-Β- χϊ Ζ-Δ-

χΰτ Ζ-Ζ-Δ- ζγξ λΰτθδτχέ

Γbdquo ΕδςςγθΰοΠζϊ εγ δρξςζδϊεδΠ χιο Ργσγςζδτέ21 ΓτβΰϏςχΰτ 132 χι

Εάςΰ χϊ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ζγξ δξηξζόχδσγ χγ ωώσξάΜγσξί

ζγξ Ζγθθξσάωι

ρΰτ δρθέβιςγο γρό χξ ρσόςϊγχδ

ρτσζγβξί

-

Χΰ ρσόβσγμμγ χϊ ρδσξΰηδΠγ

ίωδξ ώ

δνέ6

-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχι ζάθγ Μγσξί ςχιο ζγϊδχίσξγ χΰτ

Ξώάοοΰτ5-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχιο ρθγχδΠγ Ζγθθξσάωϊ

ΡδσξΰηδΠγ Ε- ΖώοςχγοχξοΠηι

ςδ Μγσξί ζγξ Ζγθθξσάωι

ΜγϏσΰ χΰ acuteίθθΰο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 916

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ gt

Δνιβύ ζγξ Πςώ

ηξηάςζώ

ζγχξχΠ βξγ χιο ΰσεέ βσγϊέ μγ

Χΰτ Βξάοοι Μόοξΰτ

Σώμξό

έ Σώμιό

ΣώμξΰςϏοι έ ΣώμιΰςϏοι8 Γρό χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil ρσΰέθεγο χγ laquoΣώμξό

‒ Σώ

μξΰςϏοιcedil- Ρσόζδξχγξ βξγ ςτμρσΰϊΰσά χΰτ ‒γξΰ ηδ ‒ξΰ- Ι βσγϊέ μδ ‒ι ηδο δτςχγεδΠ- ΅ωώ ρΰθθί

ϊΰ

σί βσάυδξ βξγ χΰ ϊώοιχξζό ϊγξοόμδοΰ ρΰτ θίβδχγξ

ςτοΠκιςι ξηΠώ

βξγ χΰ ζγζΰβσγμμίοΰ laquoΡγθιόcedil μδ ‒ι Ζάρΰχδ ίογ

Βάθθΰ

ζγθΰζγΠσξγκδ ςχΰ laquoQcle`cedil

Ράθωΰ- ΅χςξ μΰτ ―θδβδ γϊΰϏ ίχςξ χΰ ηξάλγκδ-ΔζδΠοΰ χΰ ‒e χΰ οόμξκδ ώ

‒e ωξ- Νγογβσάϊώ ράθξ

ζάρΰξγ ργσγηδΠβμγχγ6 Ι laquoμιθίγcedil ίβξοδ laquoμιθξάcedil ιlaquoδθγΠγcedil ίβξοδ laquoδθξάcedil χΰ laquoηΠζγξΰcedil ίβξοδ laquoηΠζξΰcedil ιlaquoβδοδάcedil ίβξοδ laquoβδοξάcedil ζχθ- ΅χςξ ζγξ χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil

ίβξοδ laquoΣώμξόcedil- Χΰ θΰξρόο ρΰχί ρξγ laquoΡγθιόcedil μδ

‒ι ρΰχί ρξγ laquoΣώμιόcedil μδ ‒ι- ζδϊεδΠχδ χιο

laquoΣώμξΰςϏοιcedil χΰτ Β- ΣΠχςΰτ ογ χιο βσάϊγμδ μδ ‒ιΕίθώ ογ ςιμδξύςώ όχξ ΰ Β- ΰτσέ

ΰ μδβγθϏχδσΰ

ςΰϊόχδσΰ ςγχξσξζόχδσΰ

ζχθ ρΰξιχέ

μγ

3542

3gt3gt ίλβγκδ μΠγ δϊιμδσΠηγ μδ χΰο χΠχθΰ laquoΣώμιόcedil

μδ ‒ι- Μΰτ ―σωδχγξ ογ ρξςχδϏώ όχξ ίχςξ μάθθΰο ςγχΠσξκδ ζάρΰξΰτ ργθξΰμΰηΠχξζΰτ

γεδσάρδτχΰτ

γσ

ωγξΰμγοδΠ ρΰτ έεδθγο θ-ω- χγ laquoβξΰτλγσθάζξγcedil ογ

χγ θίμδ laquoζσδγχΰςϊγξσΠηξγcedil ζγξ χγ laquoμγζγσόοξγcedil ογχγ θίμδ laquoςζώθιζΠηγ

cedil-

Εγ ςτοδωΠςώ

Ίθθι μξγ laquoρδσΠδσβιcedil ϊώχξά

νίςργςδ ωεδ ςδ

ΰσδξοέ ζγξ ηϏςλγχι ρδσξΰωέ χΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

- Γρό

μόοι χϊ ηδο ϊγΠοδχγξ ρξεγοόο ογ νδζΠοιςδ- Μάθθΰο ζάρΰξΰξ γοδβζίϊγθΰξχιο ίλγθγο βξγ ογχγΑςΰτο χγ ζΰράηξγχΰτ

hellip

ΔνγϊγοΠςχιζγοgt-111-111 δτσύ

χΰτ ΧγμδΠΰτ Μΰθτ

λξάχι Ύχγο ωσέμγχγ ρΰτ ρσΰΰσξκόχγοβξγ χιο γογζΰϏϊξςι χώο ρτσόρθιζχώο χϊ Ρδθΰρΰοοέςΰτ ζγξ χγ ΰρΰΠγρΰχί ηδο ίϊχγςγοςχΰτ

ηξζγξΰϏωΰτ

-

Χγ laquoδνγϊάοξςγοcedil χγςτοδχγξσάζξγ Ργργοησίΰτ ‒ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτhellip

Χΰ δνώϊσδοξζό δΠογξ ρώ

χγ

ωσέμγχγ γτχά ηδορσΰδσωόχγο γρόχγ ζσγχξζά χγμδΠγγθθά γρό ρσΰςϊΰσί

ϊΰσίώο ζγξ ρΰ

θξχύο- ΡΠςχδτγο ΰξγϊδθδΠ ρώ

ίχςξ

εγ λΰιεΰϏςγο χΰτ

ς τ ο γ ο ε σ ύ ρ ΰ τ

χΰτ

hellip

Θΰξρόο χιο δρόμδοι ϊΰσά ρΰτ

εγ γζΰϏςδχδ βξγ ςτβζίοχσώςι ωσιμάχώο μδ ςζΰρό χιοδοΠςωτςι ρθιβίοχώο ρΰθξχύο ζσγχάχδ μξζσό ζγθάεξ-ΖγθϏχδσγ ογ ηύςδχδ χιο λΰέεδξά ςγ

ζγχδτεδΠγο ςδ γτχΰϏ

ρΰτ χιο ίωΰτο

γοάβζι ργσά ςδlaquoϊΰσδΠ

cedil ρΰτ ρσΰ

ςϊίσΰοχγξ ογ ζάοΰτο χΰο ηξγωδξσξςχέhellip

ΐρ δ σξϊδ σδ ξάσωϊ Ίσϊ Βξγο

ογζΠηϊ ηξγλδλγξύοδξ ρώ

ηδο ρσόζδξ

χγξ ογ γρδοχγωεΰϏογρό χΰ ΔΡΓ ίσβγχΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

-

Χΰ ςιμδξύοΰτμδ βξγμδθθΰοχξζέ ωσέςιhellip

Γο ζάχξ ράδξςχσγλά ζγξ μδΠ

οΰτο δζχό

ΔΡΓζάρΰξγ ίσβγ ογ νίσΰτμδ ρΰξΰ

ίηξοδ

ηξγλδλγξύςδξ ζγξ

ρΰξγ έχγο ι λγσϏχιχά χΰτ

- Ηξόχξ γρό

laquoηδςμδϏςδξcedil ζγξ ηξ

γλδλγξύςδξ ίωΰτμδ

ωΰσχάςδξhellip-

Χγ βσγϊδΠγ ζγξ χξ

γρΰεέζδ χΰτ Δεδθΰ

οχξζΰϏ ηξζχϏΰτ +ΙθξγζχΠ

+ ηξίσσινγο άβοώςχΰξ

ρσΰωεί- Ρσΰζάθδςγο

ζγχγςχσΰϊί ςδ δοηϏμγχγ

ζγξ άθθγ ζγξ ίςργςγο χκάμξγ ζγξ ρόσχδ

- Ι γςχτοΰ

μΠγ ίςρδτςδ άμδςγ μδχάχιο ζθέςι μγ

ζγξ ηξδσδτ

οά χΰ βδβΰοό- Χιο δτωγ

σξςχΰϏμδ- Χξ δρόμδοδ

ιμίσδ εγ νδζξοέςΰτμδ μδ

χΰτ δεδθΰοχί

μγ

χιο

γρΰζγχάςχγςι χώο κιμξύο-ΐξ όρΰξδ

γοχξνΰόχιχδ

χΰ

ηιθύςγμδ ζγξ ςχΰ ργσδθεόο ηδο μγ

ρχΰΰϏο

ΔμδΠ ςτοδωΠκΰτμδ γρδσΠ

ςργςχΰξ χΰ ίσβΰ ρΰτ γογθάλγμδ

Βξγ χΰ +ΙΘΞΓΖΧΞ+Βξάοοϊ χσΰτμρΰϏθϊ

ρσόδησΰ

Ηξίσσινγο χγ βσγϊδΠγ χΰτ ηξζχϏΰτ laquoΙθξγζχΠ

cedil

Μξγ γζόμι ςιμγοχξζέ δεδθΰοχξζέ ρσώχΰλΰτθΠγ

γοίθγλδ ρσόςϊγχγ ΰβοώςχό

ςδ όθΰτ

μγ

χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠηϊ- Χιο ρδσγςμίοι Ζτσξγζέ μδχά χΰ ρίσγ

χΰτ

ργκγσξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

ζγεάσξςδ χγ

ςζΰτρΠηξγ ρΰτ άϊιςγορΠςώ χΰτ

όςΰξ ρίσγ

ςγο γρό χΰο ωύσΰ ηξδτζΰθϏοΰοχγ

ίχςξ χγ ςτ

οδσβδΠγ ζγεγσξςμΰϏ χΰτ

ηέμΰτ ΡγββγΠΰτ ρΰτλσίειζγο δζδΠ χιο δρόμδοι ιμίσγ-Ωγσγζχισξςχξζό δΠογξ χΰβδβΰοό

ρώ

ΰ ζ- Δμμγ

οΰτιθΠηϊ δσβάςχιζδ όθΰχΰ λσάητ χϊ Ζτσξγζέ

βξγ

ογ ςτμμγκίυδξ χΰο ωύσΰχΰτ θξμγοξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

-ΐ χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠ

ηϊ γςωΰθδΠχγξ μδ χΰο ζγεγσξςμό χώο γζχύο γρόχΰ 3gt53 ΔΠογξ ρΰθτλσγλδτμίοΰ

δού ίωδξ ςύςδξ

ζγξ ητΰ ργξηάζξγ γρό ϊώχξά- Ργσάθθιθγ ίωδξ γογρχϏνδξ δοιμδσώχξζέ ησάςιςχγ ςωΰθδΠγ χϊ Ζγλάθγ

ςτμμδχδΠωδ ώ

δεδθΰοχέ

ςχιο ηξγοΰμέ δοιμδσώχξζΰϏ τθξζΰϏ ςχΰ Hcvclc Cnr Rdc Re`w- Όθδ

ΰξ ρσώχΰλΰτθΠδ

ρΰτ ίωδξ ράσδξ μίωσξ ςέμδσγ δΠογξ άνξδ

δργΠοΰτ

γθθά ητςχτωύ

όρώ

ζγξΰ Πηξΰ

θίδξ ηδο γζΰθΰτ

εΰϏο ρΰθθΰΠ χΰ ργσάηδξβμά χΰτ-

Ζγεάσξςδ χγ ςζΰτρΠηξγγρό χΰ ργκάσξ χϊ ΙσγζθδΠχςγ

laquoΗΠωχτcedil ρσΰςχγςΠγ

χΰτ τρόηξζΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ8

ΐΡσόδησΰ

χΰτ Ζόμμγχΰ

laquoΟίγ ΜΔΣΓcedil

Ωσέςχΰ

Κύϊ μδ γϊΰσμέ χιο Γσξεμ- 92ΧσΰρΰθΰβΠγ βξγ χΰ ςχγχξςχξζό γρόσσιχΰ

ρΰτ ζγχίεδςδ ςχι Λΰτθέ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ίζγοδχιο γζόθΰτει ηέθώςι6laquoΐξ λΰτθδτχί

χΰτ Ζόμμγχΰ

Οίγ ΜΔΣΓ ζζ- Ζΰτ

σάζΰ ζγξ χγτσΰβξάοοϊ ζγχίεδςγο γρό χΰο ΞΰϏ

οξΰ δσύχιςι ρσΰ χΰο Τρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο κι

χύοχγ

δνιβέςδξ βξγ χιο γρόϊγςι χϊ ΔΘΧΓΧ ογ

ηξγοδΠμδξ ηέθώςι γρΰσσέχΰτ ρΰτ τρΰωσίώοδ χΰτ

τργθθέθΰτ ογ μιο ζγχγείχΰτο ςχΰξωδΠγ γζόμγ ζγξ

δούρξΰο χώο ηξζγςχξζύο έ ϊΰσΰθΰβξζύο γσωύο-χιο γράοχιςι ρΰτ τρΰβσάϊδξ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ΰ

ζ- ΒδώσβΠΰτ ξςωτσΠκδχγξ όχξ ζγθϏρχδχγξ ρθέσώ

γρόχΰο χγχξςχξζό Οόμΰ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ 252131βξγ χιο ρθέσι ρσΰςχγςΠγ χΰτ laquoγρΰσσέχΰτcedil χώο

ςχΰξωδΠώο ρΰτ δρξετμδΠ ηξγζγύ

ΰ δρξζδϊγθέ χϊΔΘΧΓΧ ζ- ΒδώσβΠΰτ-

Μρσΰςχά ςχιο ζγχάσσδτςι χϊ δρξωδξσιμγχΰθΰβΠγ

χΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ςρδϏηδξ ογτϊάοδξ οίΰ ηΠωχτ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ δζθδζχΰϏ χΰτ ζ-

ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ ζγξ ογ ρδσάςδξ οϏωχγ χσΰρΰθΰβΠγ ρΰτ εγ χΰο ζγεξςχά ργοχΰηϏογμΰ ζτσΠγσωΰ ζγξτρδσάοώ ΰρΰξγςηέρΰχδ ηξζγςχξζέ

έ ϊΰσΰθΰβξζέ

δνΰτςΠγ

-Ηδο ηξγχισύ ζγμΠγ γμϊξλΰθΠγ βξγ χιο ξζγοόχιχγ χϊ Γοδνάσχιχϊ ΗξζγξΰςϏοϊ ογ γργοχέςδξ ιωισά ςχξ

ρσΰςλΰθί χΰτ ζ- χΰτσοάσγ όρώ

ίρσγνδ έηι ΰ

Ηξζιβΰσξζό Ϗθθΰβΰ

χϊ Γεέογ

-

Γογσώχξίμγξ όμώ

βξγ ρόςΰ γζόμγ εγ γοίωΰοχγξχξ ρσΰςλΰθί

χΰτ άθθΰχδ ξςωτσΰϏ ςτμλΰϏθΰτ χΰτ

ςτςχέμγχΰ ιμΠχι ΰξ Πηξΰξ ΰξ λΰτθδτχί

χϊ ΟΗ-cedil-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1016

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 31

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΩγχκιηιμιχσΠΰτ Η- Δτάββδθΰϋ

Δξηξζό Ροδτμΰοΰθόβΰ

ΩΓΡ ‒ Λσΰβωξζό άςεμγΗξγχγσγωί

Ϗροΰτ ‒ ΓθθδσβΠδ

ρξσΰμίχσιςι ‒ Θΰξμύνδξ

γογροδτςχξζΰϏ

Ϊξθδθθέοώο 33 ‒ ΖΓΛΓΘ Γ

Χιθ- 431 52555 ‒ Ζξο- gt74 4gt9114

Η Δ Ω Δ Χ Γ Ξ Ζ Γ Ε Ι Μ Δ Σ Ξ Ο Δ

Μ Δ Σ Γ Ο Χ Δ Λ ΐ Τ

bull ΤΖΔΤΔ ΗΞΓΖΐΡΙ ΣΐΩΓΘΙΧΐΤ BQCQ

bull ΜΔΒΓΘΙ βζάμγ Δχΰξμΰργσάηΰχδ ςτςζδτί

bull Ζάθτυι γρό όθγ χγ χγμδΠγ

ΥΤΩΞΓΧΣΞΖΙ ‒ ΒΙΣΞΓΧΣΞΖΙ ΖΘΞΟΞΖΙ

ODGNRL ΟΐΙΘΔΤΧΞΖΙ ΖΓΛΓΘΓ Γ-Δ-

Δνγχΰμξζδτμίοι ρδσΠεγθυιβξγ ζάεδ νδωώσξςχό γςεδοέ

Τυιθύο δρξςχιμΰοξζύο ρσΰηξγβσγϊύο ϊγξσξζέ υτωΰεδσγρδτχξζέ ζγξ ϊγσμγζδτχξζέ γβώβέ

Οδτσώςξζί ηξγχγσγωί

άβωΰ

ϊΰλΠδ

γψροΠγ

υτωγογβζγςχξζί δμμΰοί

ηξγχγσγωί

μδχγχσΰρέ

τογξςειμγχξζί ηξγχγσγωί

Ζγχάεθξυι Ηξρΰθξζί

ηξγχγσγωί

Ηξγχγσγωί ςΠχξςϊ Οδτσξζέ ΓοΰσδνΠγ

Υτωύςδξ ΐνίγ υτωώχξζά δρδξςόηξγ Ωσόοξδ

υτ

ωύςδξ

Δνγσχέςδξ Γθζΰόθ Ογσζώχξζί

ΰτςΠδ

Χκόβΰ

ΐσβγοξζά ΥτωΰςϏοησΰμγ Ηξγχγσγωί

ρσΰςώρξζόχιχγ

Δρξςχ ιμΰοξζό

Ηξδτετοχέ

Ησ- ΟΞΖΐΘΓΐ Ϊ- ΩΣΙΧΞΗΙ

ΥΤΩΞΓΧΣΐ ΥΤΩΓΟΓΘΤΧΙ

Χ- ΔΡΞΜΔΘΙΧΙ ΟΐΐΖΐΜΔΞήΟ

Χΐ ΡΓΣΞΞ ‒ ΒΓΘΘΞΓ

Χιθ6 4gt1 3333

nmj`Adldjtedrncblnmnb-ir www- dldjtedrncblnmnb-ir

ΤρδσςϏβωσΰοδ γοεσώρΰζδοχσξζί

δβζγχγςχάςδξ

ΤΜΛΔΛΘΙΜΔΟΙ ΜΔ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

ΔθδτεδσΠγ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ

ΘΰβΰεδσγρδϏχσξγΜίθΰ

χΰτ ΡγοδθθιοΠΰτ τθθόβΰτ Θΰβΰρδηξζύο

Μίθΰ

χΰτ ΛσδχγοξζΰϏ ΛγςξθξζΰϏ ΖΰθδβΠΰτ Θΰβΰεδσγρδτχύο

ΔξηξζδτεδΠςγ ςχΰο ΐσβγοξςμό Ρσώχΰλάεμξγ

ΡδσΠεγθυϊ χΰτ Irddmwnbe ςχΰ ΘΰοηΠοΰ

ΔμρδξσΠγ ςχΰτ χΰμδΠ

6 γογρχτνξγζέ ‒ υτωΰζξοιχξζέ ζγετςχίσιςι οΰιχξζέ

τςχίσις ι γτχξ ςμό μ γειςξγζ ί ητς ζΰθΠδ

ηξγχγσγ ωέ δθθ δξμμγχ ξζέ

ρσ ΰςΰωέ

τρδσζξο ιχξζόχιχ γ δβζδ ϊγθξζέ ργσάθτς ι ςχΰ μγχξζέ θδζχξ ζέ ητς ρσγνΠγ

ΗΔΖΧΓ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

Δεοάσωΰτ ΜγζγσΠΰτ 39 47 12 Ζγλάθγ

Χιθ- 431 2 24 Ζξο- gt2 294gt39 Δocnl6 rncPpcpAe`tocnl-b`o

ήΧΙΣΞΐΤ ΓΕ- ΞήΓΟΟΙ OG ORb Σe-G

Ροδτμΰοΰθόβΰ

‒ Ϊτμγχξΰθόβΰ

Ηξηάζχώσ Ξγχσξζέ

ωΰθέ

ΗιμΰζσξχδΠΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Εσάζϊ

Ocstdr laquoBlnmnbcl Qecrocb`l`iy cmg Wedrcpdutnbscedil

Θδξχΰτσβξζό

ίθδβωΰ

γογροδτςχξζΰϏ Θΰξμύνδξ γογροδτςχξζΰϏ

Γρΰϊσγζχξζί

οόςΰξ Γςεμγ ΩΓΡ Γθθδσβξζά χδςχ Ηξάμδςδ

ροδτμΰοΰράεδξδ

Οΰςέμγχγ τρδκώζόχγ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

ΞγχσδΠΰ6 Μιχσΰρόθδώ

4Β 3ΰ

όσΰϊΰ

Χιθ6 431 ‒ 1311docnl6 incs`tnrn`uAyce``-ir

Δρξςζίυδξ ζγχbdquo ΰΠζΰο ‒ δρδΠβΰοχγ χιθ6 gt77 ‒ 77gt91

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1116

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 33

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΧΚΐΘΞΗΙ ΩΣΙΧΐ

ΔΞΗΞΖΐ ΡΟΔΤΜΐΟΐΘΐΒΐ

ΪΤΜΓΧΞΐΘΐΒΐ

ρξσΰμίχσιςι Γθθδσβξζό λσΰβωξζό άςεμγ Θΰξμύνδξ

‒ γογρζΰϏ ‒ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

Μδθίχι Ϗροΰτ Γρΰϊσγζχξζί οόςΰξ

ροδτμόοώο ‒ ΓθθδσβΠδ

τμλάςδξ μδ χγμδΠγ

Λδοξκίθΰτ Β 4ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ Χιθ-6 431 3 14Ζξο-6 gt2 gt3 139

ΓΜΡΟΧΓΘΓ ΜήΩΓΜΔΧ

Ρθγςχξζό ‒ Γξςειχξζό

ΩδξσΰϏσβΰ

Δσ- χγτσΰϏ 71 ιμξόσΰϊΰ

‒ Ζγλάθγ

Χιθ- 431gt34 ΰξζΠγ

431137

ζξο- gt977gt13

ΗΞΓΒΟήΧΞΖΐ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ

ΤΜΛΐΤΘΔΤΧΞΖΐ

ΥΤΩΐΘΐΒΞΖΐ ΖΔΟΧΣΐ

ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΓΜΓΣΓ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ ΥΤΩΐΘΐΒΐ

Δνδξηξζδτμίοΰ ςδ ργξηξά ςωΰθξζέ

ιθξζΠγ

μδ6

bull Μγειςξγζί ητςζΰθΠδ

ΗτςθδνΠγ

bull Ρσΰλθέμγχγ ςτμρδσξϊΰσά

ΪξθΠρρΰτ 3ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ

χιθ- 431 2124 ζξο- gt11gt

ΡΓΣΔΩΐΟΧΓΞ ΖΓΞ ΤΟΔΗΣΞΔ ΖΓΧ) ΐΞΖΐΟ

39621

3611

ΪΓΣΜΓΖΔΞΓ

ΘΔΛΔΟΧΙ Ω-

4gt21 231 4gt21 21gt

ΔΪΙΜΔΣΞΔ ΟΐΧΞΓ ΖΓΞ ΗΤΧΞΖΙ ΕΓΐΤ

ΘΞΜΔΟΓ ΕΓΐΤ

ΖΓΛΓΘΓ

ΩΣΤΐΤΡΐΘΙ

ΔΪΙΜΔΣΔΤΐΟΧΓ ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΐΟΧΓΪΓΣΜΓΖΔΞΓ ΔΘΔΤΕΔΣΐΤΡΐΘΙ

ΟΞΚΓΜΙ ΓΟΓΧΓΞΓ

Ε- ΪξθΰεδΠηι

ΜδσγσωΠγ

Χιθ-21gt

ΒΖΓΒΖΐ

ΞήΓΟΟΙ

ΤΣΐΤ 3

ΪΓΒΔΞΓΜΓΐΤΧΙ

43152191

ΔΪΙΜΔΣΔΤΔΞ

ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΔΞ

ΖΐΟΗΓΖΐΤ

ΐΪΞΓ

ΡΔΣΗΞΖΓ 7

ΓΒΞΐ ΒΔήΣΒΞΐ

4315247

ΧκξλδθδζΠηι ζγξ Λδοξκίθΰτ βώοΠγ

Ζξο- gt95gt7159gt

ΧΙΘ-ΪΓΣΜΓΖΔΞΐΤ 4gt1gt1

ΧΙΘ-ΐΞΖΞΓ 4gt12775

ΧΙΘ-ΖΞΟΙΧΐ gt44351323

ΖήΟΧΓΟΧΞΟΞΗΙ ΓΟΗΣΔΓΖΓΘΓΖΓΘΘΞΣΓΩΙ 4gt21gt391 4gt21gt39gt1

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1216

ΡήΘΔΞΧΓΞ ζγξοΰϏσβξΰ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 325 χ-μ- μδ ργοΰσγμξζέ είγ ςχΰο Ίβξΰ Θΰτζάμδ γτχόοΰμι είσμγοςι χκάζξ ζγξ ζΰτκΠογ μδ δοχΰξωξςμίοδ ιθδζχσξζί

ςτςζδτί

- Χξμέ

11-111 δτσύ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt144993

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ 3211 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Οίγ

Ρδσάμΰτ

ΰθόζθισΰ έ μρΰσδΠ ογ ζγχγχμιεδΠ ςδ άσχξγ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμγ ΰξζόρδηγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt25227243

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ άσχξΰ ζγξΰξζΰηΰμέςξμΰ ςχι Ο- Ρίσγμΰgt7 χμ ςδ γρόςχγςι 31 μίχσώο γρό χι εάθγςςγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt921gt94

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΖΔΣΗΐΪΐΣΐ

ΔΡΞΩΔΞΣΙΙ ΔΞΗήΟ ΕΔΣ

ΜΓΟΙ ΐΜΡΔ ΝΤΘΐΤ

QDLLDW ΘΔΛΙΧΔ ΧΚΓΖΞΓ

ΜΔ ΔΟΧΐΟΙ ΡΓΣΐΤΞΓ 5gt

ΩΣΐΟήΟ Χΐ ΟΐΜΐ ΖΓΛΓ

ΘΓ ΗΞΓΕΔΧΔΞ ΜΔΒΓΘΐ ΡΔ

ΘΓΧΐΘΐΒΞΐ-

ΡθισΰϊΰσΠδ gt79 77271

ζγξ gtgt 237gt7

ΡήΘΔΞΧΓΞ βι 3-11 χμ ςχΰο Γμτβηγθδύογ Ζγλάθγ

ςχι

είςι Γμρίθξγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2717575

ΡήΘΔΞΧΓΞ ίζχγςι 4 ςχσίμμγχγ άσχξΰ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμΰηΠρθγ ςχγ Θγςρόθΰτχσγ βξγΔΡΔΟΗΤΧΞΖΐ ΖΐΡΐ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt74225

ΡήΘΔΞΧΓΞ ξςόβδξΰ ηξγμίσξςμγ54 χ-μ- μδ ζδοχσξζέ είσμγοςιζγξ τρΰηΰωέ βξγ εδσμάςχσγ μδμδβάθι γτθέ ζγξ γρΰειζδτχξζΰϏ

ωύσΰτ

ηΠρθγ ςδ ηιμΰχξζό

ςωΰθδΠΰ ζγξ ςΰϏρδσ μάσζδχ- Χξμέ2gt-111 δτσύ γηξγρσγβμάχδτχι-ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt22gt357

Ράσξ

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

3 ΜΰοΰζγχΰξζΠγ 71 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ςδ ηξγμρδσί

ΰξζόρδηΰ 31 χμ ζγξ γρόςχγςι

241μ γρό χιο εάθγςςγ ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ίογ τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ μδβά

θι γτθέ μδ ζΰξοόωσιςχΰτ ωύσΰτ

- Ι ζγχΰξζΠγ λσΠ

ςζδχγξ μίςγ ςδ μδβάθΰ ΰξζξςμό ΰ όρΰξΰ ηξγείχδξ

ρΰθθΰϏ ζΰξοόωσιςχΰτ

ωύσΰτ

ζγξ ξηξώχξζό λξΰ

θΰβξζό ζγεγσξςμό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6 233gt31139-ΧΞΜΙ6 5-111 euro

Ζχέμγ 511 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγοϊ ρδσξϊσγβμίοΰ ζγξ ςδ γρόςχγςι 741 μίχσώο γρό χιοεάθγςςγ μδ ΰΠζιμγ 93 χμ χΰ ζχΠςμγ ίωδξ τροΰηώμάχξγ μράοξΰ ζγξ ςγθΰζΰτκΠογ λσΠςζδχγξ ςχΰςχάηξΰ χΰτ ςΰτλά- Ζώη- γζξοέχΰτ6 233gt31135-WNOE6 7-111euro

2 Γβσΰχδμάωξΰ 7223 χμ- ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ζγξ ςδ γρόςχγςι 41 μ- γρό χιο εάθγςςγ- Χΰγβσΰχδμάωξΰ δΠογξ γμϊξεδγχσξζό ζγξ λσΠςζδχγξ ςδμξγ ρθγβξά ρΰτ λθίρδξ ςχΰο ζόθρΰ ΐσϊγοΰϏ- Ζώη-γζξοέχΰτ6233gt311331 WNOE6 4111euro

7 Ηξγμρδσέ

βζγσςΰοξίσγ 3ΰτ ΰσόϊΰτ 27 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ργσγθΠγ

ΐϊστοΠΰτ ΧΰϏκθγ ρΰτ

γρΰχδθδΠχγξ γρό δοξγΠΰ ωύσΰ ςγθόοξζΰτκΠογ 3

τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- Ηξγείχδξ μδβάθγ μργθζόοξγ δβζγχάςχγςι βξγ γτχόοΰμι είσμγοςι ζγθΰσξϊίσ ζγξ ζθδξςχό ωύσΰ ςχάεμδτςϊ- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311231- WNOE6 2-111euro

4 Ηξγμίσξςμγ ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστ

οΠΰτ ΧΰϏκθγ 2χ-μ ζγεγσά μδ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ δτσϏωώσι ςγθΰοΰζΰτκΠογ ζγξ άοδχΰ μράοξΰςδ ΰξζΰηΰμέ μδ χσΠγ μόοΰ ηξγμδσΠςμγχγ- Ηξγείχδξζθξμγχξςχξζό γχΰμξζέ είσμγοςι ζδοχσξζέ ζδσγΠγγρΰσσΰϊιχέσγ

μρόξθδσ ζγξ ργσζξοβζ- Ζώη- γζξ

οέχΰτ6233gt3112339- WNOE6 47-111euro

Χσξύσΰϊι μδκΰοίχγ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ 1 μδχσά γρό χιο εάθγςςγ 314χ-μ- ζγεγσά δζ χώο ΰρΰΠώο χγ 24χ-μ- δΠογξ ζθδξςχό

ωύ

σΰ ςχάεμδτςϊ- Ηξγείχδξ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ

ίογ μδβάθΰ μράοξΰ ζγξ ίογ άοδχΰ wb ςγθΰοΰζΰτκΠογ 24χ-μ μδ χκάζξ ζγξ μδβάθδ λδσάοχδ

μδ μράσ

μρδζξΰτ ζγξ είγ ςχιο εάθγςςγ- Τράσωδξ δβζγχάςχγςι βξγ γχΰμξζέ είσμγοςι cb ρθτοχέσξΰ σΰϏωώο ηΰστϊΰσξζέ ζδσγΠγ ζγξ ιθξγζό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311233- WNOE6 57-111euro

9 Βζγσςΰοξίσγ 25 χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ μόθξ

71 μίχσγ γρό χιο εάθγςςγ ι ΰρΰΠγ

ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ζσδλγχΰζάμγσγ μδ οχΰτθάρδ

μράοξΰ χκάζξ ζθξμγχξςχξζό ζΰτϊύμγχγ γθΰτ

μξοΠΰτ μδ ςέχδ εδσμΰςΠϊώογ χίοχδ

ζγξ ηϏΰ μδ

βάθδ λδσάοχδ

ρΰτ ι μΠγ ίωδξ ζγχγρθιζχξζέ είγ

ςχιο εάθγςςγ- Ζώη- γζξοέχΰτ6233gt311714-WNOE671-111euro

5 Ηξγμίσξςμγ χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ ςδ γρόςχγςι μόθξ

34 μίχσώο γρό χιο εά

θγςςγ- Χΰ ηξγμίσξςμγ ηξγείχδξ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠ ογ ρΰτ ΰηιβδΠ ςδ βώοξγζέ λδσάοχγ μδ ζγχγρθιζχξζέ είγ ςχιο εάθγςςγ ητΰ ζσδλγχΰζάμγσδ

ζγξ ίογ

μδβάθΰ μράοξΰ- Ηξγείχδξ δρΠςϊ χκάζξ ζθξμγχξςχξζόχίοχδ

ζγξ ίχΰξμι δβζγχάςχγςι βξγ ζγθΰσξϊίσ- Ζώη-

Γζξοέχΰτ6 233gt31171- WNOE6 331-111euro

gt ΡώθδΠχγξ δρξωδΠσιςι ζγϊδ ‒ υιχΰρώθδΠΰτ ςχιο Οίγ Ρίσγμΰ δο θδξχΰτσβΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ μδ ωγμιθό δοΰΠζξΰ ςδ δνγξσδχξζέ χΰρΰεδςΠγ ςχι Οίγ Ρίσγμΰ ‒ Ζγλάθγ

- ΔΠογξ ρθέσώ

δνΰ

ρθξςμίοΰ μδ δνγςϊγθξςμίοΰ ρδθγχΰθόβξΰ ζγξ ητ ογχόχιχγ θδξχΰτσβΠγ

όθΰ χΰ ωσόοΰ- ΐ δςώχδσξζό

ωύσΰ δΠογξ 311 χ-μ- δού ΰ δνώχδσξζό

ίωδξ οόμξμγ

ηξγμΰσϊώεδΠ ςδ ζξόςζξ 94 χ-μ- Δρξρθίΰο τράσωδξι ητογχόχιχγ δζμδχάθθδτςϊ χϊ ργσγθΠγ

μρσΰ

ςχά γρό χΰ ζγχάςχιμγ- Ι δρξωδΠσιςι γρΰχδθδΠ ρΰξΰχξζέ δργββδθμγχξζέ δρίοητςι- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt3113 WNOE 95-411euro

ΡώθδΠχγξ ΰξζόρδηΰ ςχξ ΖσιοΠ

ηδ 91 χ-μ- ΡθισΰϊΰσΠδ

ςχΰ

gt5gt573

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι άηδξγΡΣΐΡΐ έ γοχγθθάςςδχγξμδ ηξγμίσξςμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2gt713gtgt ζγξ

431529192

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι χγλίσογ

ςχι Ο- Ρίσγμΰ μδ δνγ

ςϊγθξςμίοι ρδθγχδΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ ράοώ ςχιοάμμΰ- Ηδωόμγςχδ μόοΰ ςΰλγσί

ρσΰχάςδξ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt259gt25

ΖΤΣΞΓ μδ άρχγξςχι βούςιχϊ Λΰτθβγσξζέ

βθύςςγ

κιχά δσβγςΠγ μδ γοχξζδΠοδοΰ χιο ςτοδσβγςΠγ μδ δρξωδξσέςδξ

χϊ ΛΰτθβγσΠγ

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt7442571

ΡΓΣΓΗΞΗΐΟΧΓΞ μγεέμγχγ Βγθθξζέ

βθύςςγ

ςδ

ρΰθϏ ρσΰςξχί χξμί

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt915492gt

ΧΔΩΟΞΖΐ μδ ηΠρθώμγ ΰηιβέςδώ

γτχΰζξοέχΰτ ζγξ μΰχΰςξ

ζθίχγ

27 δχύο κιχάδξ ΰρΰξγηέρΰχδ δσβγςΠγ- ΒοώσΠκδξ χιογββθξζέ βθύςςγ- Δρξςζδτάκδξ ζΰμρξΰϏχδσ WZ δζχτρώχί ζγξ χγμδξγζί

μιωγοί

- Χιθ6

431 214gt ζγξ gt532gt5443-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ητάσξ μδσξζύ

δρξρθώμίοΰ Τυιθάοχΰτ 31 ΰ

όσΰϊΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ- 431

142 ζγξ gt9449gt719

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 377 χ-μ- ςδ οδΰζθγςξζέ ΰξζΰηΰμέ μδ γοδνάσχιχι είσμγοςι ζγξ δΠςΰηΰ ΰϊΰζθίΰτ

5

Γβ- Βξάοοϊ ‒ ΡΰχγμΰϏηξγ- Χιθ-431 52447gt gt7799592

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βξγ ϊΰξχιχί

ςχιο Γεέογ ηξγμίσξςμγ ςχιοΖτυίθι ηώμάχξγ θΰτχσόζΰτκΠογ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt99992gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

3 ηώ

μάχξΰ ζΰτκΠογ wb μδ οχΰτ

είσμγοςι ζθξμγχξςμό μργθζόοξ ΰ

όσΰϊΰ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 217 gt272gt9gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰο 3ΰόσΰϊΰ ζγξ βζγσςΰοξίσγ ςχΰο ΰόσΰϊΰ δρξρθώμίοι μδ ζδοχσξζέ είσμγοςι Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχιο Ζγλάθγ χιθ6 gt924gt5gtgt4ζγξ 431 432

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ stugn` ζγξοΰϏσξΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι cnr b`mgntn`m ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ ωώσΠ ζΰξοόωσιςχγ μδ ζΰτκξοάζξ

ζγξ υτβδΠΰ- Χιθ6 gt247792

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ δρξρθώμίοιβζγσςΰοξίσγ 29 χμ ςχιο ρδσξΰωέ χΰτ Γφ ‒ Βξάοοι- Ζγχάθθιθιβξγ ϊΰξχιχί

- Χιθίϊώοΰ Δρξ

ζΰξοώοΠγ

6 gt73333

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ

ΚΙΧΐΤΟΓΟΓΘΓΜΛΓΟΐΤΟ

ΔΣΒΓΞΓ

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςδ ρΰθθέζγθέ ζγχάςχγςι βζγσςΰοξίσγ ςχΰ ΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92 ςχΰο ΰ όσΰϊΰ χιθ6gt924gt5gtgt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ γρΰεέζι54 χ-μ ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ρόθϊ ςδ ρΰθθέ ζγθέ χξμέ χιθ6gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγ 94χ-μ- ςχΰο ΰ όσΰϊΰ ΐμΰοΰΠγ

335 ρδσξΰωέ Γβ- ΡγϏθΰτ ςχιοΖγλάθγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

431 75 ύσδ ζγχγςχι

μάχώο-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ζδοχσξζέ γτχόοΰμι βζγσςΰοξίσγ ίογοχξ ΧξμΠΰτ χγτσΰϏ μδ γξσζΰοχΠςξΰο χσξϊγςξζό σδϏμγ ζγχάθθιθι ζγξ βξγ δργββδθμγχξζέςχίβι ζΰμμώχέσξΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 22423 ζγξ

gt9954gt225

Δοΰξζξάκδχγξ ηξγμίσξςμγ 44χμ Γβ- Λγσλάσγ Γογζγξοξςμίοΰ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠογ ηώμάχξΰ ωώθ μράοξΰ- Ηξγμρδσί

ζγχγρθιζχξζέ είγ- Ζδοχσξζέείσμγοςι ζθξμγχξςμό

- Χιθ-

gt271 gt95499gt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγχσξάσξ δρΠ χϊ ΰηΰϏ ΪξθΠρρΰτ2 ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

μδ

γχΰμξζέ είσμγοςι- Ζγχάθθιθΰζγξ βξγ ϊΰξχιχί- ΡθισΰϊΰσΠδ

gt29425594 ζγξ gt72773113

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ςχΰϏοχξΰ ζγξοΰϏσβξΰ ρθέσώ

δρξρθώμί

οΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι ζγξ

ΡήΘΐΤΟΧΓΞ

ΓΖΞΟΙΧΐ γοχξζδξμδοξζέ

γνΠγ

91-111 δτσύ

ςχΰξωδΠγ ΤρΰτσβδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ρώθδΠχγξ ςέμδσγ 351-111δτσύ- Χΰ γζΠοιχΰ λσΠςζδχγξ ςχι Εάςΰ ηΠρθγςχι εάθγςςγ-Χιθ- gt75gt43

ζ- Βξύσβΰ

cnr b`mgntn`m ωώσΠ ζΰξοό

ωσιςχγ ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt14993

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγ71 χ-μ- 3 ηώμάχξΰ ζΰτκΠογwb ςδ ζγξοΰϏσβξγ ΰξζΰηΰμέ μδγτχόοΰμι είσμγοςι ςχιο ρδσξΰωέ Πβμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt9gt22gt1gt1 ζγξ 431 777

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ ςδ μΰοΰζγχΰξζΠγ- ΧσΠγηώμάχξγ ωώθ μδβάθι ζΰτκΠογ-ΩώσΠ

ζΰξοόωσιςχγ- δ ρΰθϏ

ζγθέ χξμέ- Χιθ6 431 gt77gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγgt1 χ-μ- ξςόβδξΰ γοδνάσχιχΰ

ΤΡΟΗ δοξγΠΰ ωύσΰ

ςγθόοξ ζΰτκΠογ γρΰεέζι μρά

οξΰ δοδσβδξγζό χκάζξ γτχόοΰμιείσμγοςι- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ-

gt799151 ζγξ 431 292

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 32

ΗΞΖΙΒΐΣΞΖΐ ΒΣΓΪΔΞΐ

ΪήΧΞΐΤ Β- ΩΓΧΚΓΧΐΒΘΐΤ

ΐμΰοΰΠγ

ζγξ Ηΰφσάοϊ 71 ΖΓΛΓΘΓ

Χιθ- jcx6 431 959 Ζξο- gt29 73gt34gt

docnl6 j`tnsectzct`il`uAiocnl-b`o

ΡΣΐΓΒΒΔΘΞΓ ΒΓΜΐΤ

ΒοώςχΰρΰξδΠχγξ ςϏμϊώογ μδ χΰ άσεσΰ 32gt χΰτ Γ-Ζ- όρώ

χσΰρΰρΰξέειζδ μδ χΰο Ο-3415 όχξ6

ΐ ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΧΞΡΐΤΣΞΗΙ χΰτ χδσβΠΰτζγξ χϊ ΡγςωγθΠχςγ

χΰ βίοΰ

Οχόοχγ ρΰτ βδο

οέειζδ ςχιο Ζγλάθγ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγζγξ ι ΖΣΤΧΓΘΘΔΟΞΓ ΜΙΧΣΐΤ χΰτ ΖώοςχγοχΠοΰτ ζγξ χϊ Γθδνάοησγ

χΰ βίοΰ

Χςάζΰτ ρΰτ

βδοοέειζδ ςχι ΘΰϏςοξδ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγρσόζδξχγξ ογ ργοχσδτχΰϏο ζγξ ΰ βάμΰ

εγ βΠοδξ

ςχιο Ζγλάθγ-

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι γρό χξ

γσμόηξδ

τρισδςΠδ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ Δεοξζέ

Ίμτογ

δΠογξ ρθίΰο ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςϏμϊώογ μδ ςωδχξζέ

γρόϊγςι χώο τρΰτσβύο Ηξΰξζιχξζέ

ΜδχγσσϏεμξςϊ ζγξ Ίμτογ

ζγξ μδχά χιο δοΰρΰΠιςι χώο ηϏΰ χϏ

ρώο Γ) ζγξ Λ) ρξςχΰρΰξιχξζύο ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςχΰ δοξγΠΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-Δοόυδξ χϊ δϊγσμΰβέ

χϊ ρσΰγογϊδσεδΠςγ

γρόϊγ

ςϊ ΰξ τρισδςΠδ ΰϊδΠθΰτο ογ χσΰρΰρΰξέςΰτο χγ ςωδ

χξζά ίοχτργ χώο γξχέςδύο χΰτ ςχγ ΰρΰΠγ γογβσάϊδχγξ

χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ ζγχάςχγςϊ χϏρΰτ Γ) έ

Λ) ώ

ςτοιμμίοΰ ηξζγξΰθΰβιχξζό ίχςξ ύςχδ ογ γογϊίσδχγξ ρθίΰο ι ΰσεέ ΰοΰμγςΠγ χΰτ δοξγΠΰτ χϏρΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-

Βξγ χι ηξγηξζγςΠγ γογκέχιςϊ χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ι ΖΤΓ γογϊίσδξ όχξ ι τρισδςΠγ

ι ΰρΰΠγ ΰϊδΠθδξ ογ γογκιχέςδξ γτχδράββδθχγ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό τρΰωσδΰϏχγξ μίςγ ςδ 7 ύσδ γρό χιο τρΰλΰ

θέ γΠχιςϊ χΰτ δοηξγϊδσΰμίοΰτ ογ γρΰςχδΠθδξ ίββσγϊΰςχιο τρισδςΠγ ρΰτ δζηΠηδξ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό χσγχΰθΰβξζά ΒσγϊδΠγ- χι ςτοίωδξγ ι γσμόηξγ βξγ χιο ίζηΰςιχΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ΰϊδΠθδξ

μίςγ ςδ 75 ύσδ ογ γρΰςχδΠθδξ χΰ δο θόβώ ρξςχΰρΰξι

χξζό-ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ χγ ΖΔΡ γογκιχΰϏο χΰ ρξςχΰρΰξιχξζόςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ βξγ χξ

ηξγηξζγςΠδ

ρΰτ ηξδζ

ρδσγξύοΰοχγξ μίςώ γτχύο ζγξ βξγ χξ ΰρΰΠδ

γργξχδΠχγξ

ώ

ηξζγξΰθΰβιχξζό μόοΰ βξγ ρΰθΠχδ ΰξ ΰρΰΠΰξ δρξετμΰϏο

ογ χΰ ωσιςξμΰρΰξέςΰτο ςδ ϊΰσδΠ ρΰτ ηδο δμρΠρχΰτο

ςχΰ ρδηΠΰ δϊγσμΰβέ χϊ

ργσΰϏςγ

γρόϊγςϊ ρ-ω-ρσόςθιυέ χΰτ

ςδ ξηξώχξ

ζί δχγξσδΠδ

ζ-θρ--

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι

ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ

ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςι

ΐΡΰθξχξςχξζό

Ϗθθΰβΰ

ΡΰχγμΰτηΠώο ΰσβγούοδξ

δζηέθώςι ςχιο γτθέ χΰτ 33ΰτ ΗιμΰχξζΰϏ ωΰθδΠΰτ χΰ άλλγχΰ 9 δρχδμλσΠΰτ ςχξ

5 μ-μ- Χγ

μίθι χΰτ τθθόβΰτ εγ βοώσξςχΰϏο ζγθϏχδσγ εγ ηξγςζδηάςΰτο γθθά ζγξ εγ ηιθύςΰτο ςτμμδχΰωί

ςχγ χμέμγ

χγ χΰτ τθθόβΰτ ρΰτ εγ ηιμξΰτσβιεΰϏο- χΰ ωύσΰ εγ

τράσωδξ ηιμξΰτσβξζέ γργςωόθιςι ργξηξύο ζγεύ

ζγξkczccr λξλθΠώο-

Δζηέθώςι ςχγ ΡΰχγμΰϏηξγ

ΙχδθδτχγΠγ χγξοΠγ χϊζγθΰζγξσξοέ

ρδσξό

ηΰτ ίσωδχγξ γρό χιοΗγοΠγ ζγξ ζΰτλγθάδξ ςχΰγμράσξ χϊ χΰ λσγλδΠΰ ΖγθϏχδσϊ ΧγξοΠγ

Ωστςό

Γθίνγοησΰ χΰτ 42`τ Ϊδςχξλάθ ΖξοιμγχΰβσάϊΰτΕδςςγθΰοΠζϊ- Μξγ ησγμγχξζέ χγξοΠγ ζγμΰτϊθγσξςμίοι μδ χΰο μγοηϏγ χϊδβζδϊγθξζέ

ρδσξρίχδξγ

ζγξ χιο ιωύ χϊ γοεσύρξοϊ γνξΰρσίρδξγ

ογ ωά

οδχγξ ςχΰ γρίσγοχΰ βγθάκξΰ χΰτ ΞοηξζΰϏ ήζδγοΰϏ-Ρσΰλΰθί

ζγειμδσξοά ςχξ

3621-

ΘΠβγ θόβξγ βξγ χιο χγξοΠγ6Μδχγϊίσΰοχγ

βξγ ηδϏχδσι ςτοδωέ ϊΰσά χΰο ρσγβμγχξ

ζό ςχΰο ζξοιμγχΰβσγϊξζό χόρΰ ώ

άσξςχι γοχξςχΰΠωξςιςωόθξΰ ςχιο γθέεδξγ χΰτ ςξοδμά ζγξ δργοδβζγεξςχύοχγ

χιο ζθδξςχΰϊΰλΠγ χΰτ γσξςχΰτσβιμγχξζΰϏ +[+ 131γρό χξ

ϊτθγζί

ςχΰ ρξΰ γοΰξωχό ςιμδΠΰ χΰτ ρθγοέχι

χΰο Ξοηξζό ήζδγοό ι +Μξγ ΡδξσγχδΠγ+ χΰτ χγθγοχΰϏωΰτΗγοΰϏ W`kncs Lnmge`lo βΠοδχγξ ίογ λσγητϊθδβί

εσΠθδσ

χϊ γοεσύρξοϊ γνΠγ

ρΰτ ρσΰςργεδΠ ογ χισέςδξ χξ

γρΰςχάςδξ ηϏΰ ζόςμώο ρσΰλάθθΰοχά

χΰτ

δογθθάν-

Χγ ζΰϊχδσά ηόοχξγ χΰτ ζγρξχγθξςμΰϏ χΰ ζδϊάθγξΰ ώ

άθθΰεξ βξγ χιο γρΰηΰωέ χϊ ργσγλγχξζόχιχγ

χΰ γηξίνΰηΰ χϊ γρδθρξςΠγ

ζγξ χϊ ργσγΠχιςϊ ι δϊγσμΰβέ χώο

ΰσΠώο ρΰτ ηδο ρσΰψράσωΰτο ΰξ ςχδσδΰχτρξζί γοχξθέ

υδξ όθγ ςωόθξγ ςχΰ ρΠςώ μίσΰ

μξγ

ϊξθΰςΰϊιμίοϊ

ζγξ δβζδϊγθξζέ ρδσξρίχδξγ

ρΰτ τρΰβσγμμΠκδξ ίντρογ

χΰ ωσόοΰ ώ

λγςξζό ςχΰξωδΠΰ γοάϊθδνϊ ζγξ λσΠςζδξ ζΰξοό χϊ ςωδηόο ζγεΰθξζέ

γρΰηΰωέ

χϊ ςχΰ λσγλδΠΰ ζγ

θϏχδσϊ χγξοΠγ

χΰτ ρδσςξοΰϏ 42ΰτ Ϊδςχξλάθ Ζξοιμγχΰβσάϊΰτ χϊ ΕδςςγθΰοΠζϊ-

Ράοΰ

Χσάβΰ

laquoΜξγ ΡδξσγχδΠγcedil

ςχΰο Κίϊτσΰ

Ι

ζγβζδθάσξΰ

χϊΒδσμγοΠγ

Ίββδθγ

Μίσζδθ ι ΰρΰΠγ

ηξδνάβδξ ρσΰδζθΰβξζέδζςχσγχδΠγ βξγ ογ ζδσηΠςδξ μξγ χσΠχι ειχδΠγ ςχξ

λΰτθδτχξζί δζθΰβί

χϊ

γ

δρχδμλσΠΰτ ηέθώςδ χιο ΧσΠχι ςδ ρσΰδζθΰβξζέ ςτβζίοχσώςι όχξ ι Δθθάηγ ηδο εγίρσδρδ ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ-Ι Μίσζδθ δρίσσξυδ ςχιςΰςξγθηιμΰζσγχξζέ γοχξρΰθΠχδτςι ςχιο ΰρΰΠγγοέζδ ΰ ρσΰζάχΰωό

χϊ

Βζίσωγσοχ σίοχδσ χιο

ΣΠωοδξ δτεϏοδ

ςχΰ Βζίσωγσοχ σίοχδσ

Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδ ρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ

ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ θίδξ ι Μίσζδθ

δτεϏοι βξ) γτχέ χιο +εδμδθξώηύ

δςϊγθμίοι+ γρό

ϊγςι ςϏμϊώογ μδ χξ δξ

ζόοδ ρΰτ μδχγηόειζγο

ωεδ γρό χγ βδσμγοξζά χι

θδΰρχξζά ηΠζχτγ-+Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέςχιο δτσώκύοι+ ηέθώςδωδξσΰζσΰχΰϏμδοι ι Μίσζδθ ςχι ηξάσζδξγ ρσΰδζθΰβξζέ

ςτβζίοχσώςϊ μδ

σξζύο δζγχΰοχάηώο ρσΰςύρώο ςχι μξζσέ ρόθιΣίοςμρΰτσβζ χϊ λόσδξγ

ΒδσμγοΠγ

-

laquoΙ Δθθάηγ εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33 ηξς- δτσύcedil

χιο δρξλδλγΠώςι όχξ ιΔθθάηγ δοηδωΰμίοώ

ογ

ωσδξγςχδΠ 33 ηξς- δτσύ βξγχιο ζάθτυι μδθθΰοχξζύο

ωσιμγχΰηΰχξζύο χϊ γογβζύο ρσΰωύσιςδ ΰ Βδσμγοό

τρΰτσβό

ΐξζΰοΰ

μξζύο Λόθϊβζγοβζ όξ

μρθδ ρσΰδχΰξμάκΰοχγ

χιβδσμγοξζέ ζΰξοέ βούμι βξγχΰ οίΰ ρσόβσγμμγ ςχέ

σξνϊ χϊ Δθθάηγ

θΠβδ

ιμίσδ ρσξο γρό χξ

δζθΰ

βί χϊ γ

δρχδμλσΠΰτ-

Δξηξζόχδσγ ςδ ςτοίοχδτνέ χΰτ ςχιο δϊιμδσΠηγQcsscudr Mdud QrdssdδρξλδλγΠώςδ χξ

δζχξμέ

ςδξ χΰτ ΗΟΧ όχξ ι Δθθάηγ

εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33ηξς- δτσύ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ137 134-laquoΙ δζχΠμιςι χώο 33 ηξς-δτσύ ηδο δΠογξ ργοχδθύ

δνώρσγβμγχξζέ- Όρώ

ζγξογ ίωδξ μξθάμδ βξγ ζθάςμγχΰτ ρΰςΰϏ χώο ρσΰιβΰϏμδοώο ηξγςύςδώο- Ρΰθθά ίωΰτο έηι δρξχδτωεδΠόμώ

ι Δθθάηγ ργσγμίοδξ

ςδ ζσΠςι ρσΰςγσμΰβέcedil

ηέθώςδ ωγσγζχισξςχξζά ΰ

ζ- όξμρθδ δού γρίζθδξςδ δζ οίΰτ χιο ρξεγοόχιχγΰρΰξγςηέρΰχδ δρξρθίΰογρΰμδΠώςϊ χΰτ ωσίΰτ

-

Ηξΰξζιχξζί

ζτσύςδξ

ςδ δχγξσδΠδ

όρΰτ ηξγρξ

ςχύειζγο ργσγχτρΠδ ζγξ ργσγλάςδξ

χϊ ξςωϏ

ΰτςγ δοώςξγζέ

ζγξ δεοξζέ

οΰμΰεδςΠγ

ςωδχξ

ζά μδ χξ ζγχγωώσξςμίοδ

ΰοΰμγςΠδ

βδώσβξζύο ρσΰ

φόοχώο έ χσΰϊΠμώο δρίλγθδ χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο μδχά χι ηξδοίσβδξγ ςωδχξζύοδθίβωώο γρό χγ γσμόηξγ δθδβζχξζά όσβγογ-Ρσόζδξχγξ βξγ 34 δχγξσδΠδ

ςχξ

ΰρΰΠδ

δρξλθέειζγο ρσόςχξ

μγ ςτοΰθξζΰϏ Ϗυΰτ 2-411 δτσύ-

ΐ Τρΰτσβό Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Γεγοά

ςξΰ Χςγτχάσϊ ηέθώςδ6

laquoή

ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ρσΰώ

εΰϏμδ ςιμγοχξζί ησάςδξ

ρΰτ ςχισΠκΰτο ζγξ γογηδξζοϏΰτο

χγ δθθιοξζά ρΰξΰχξζά ργσγηΰςξγζά μγ ρσΰφόοχγ- Ι ρΰξό

χιχγ ργΠκδξ ζγεΰσξςχξζό σόθΰ ςχΰ κέχιμγ χϊ ρσΰύειςϊχώο ρσΰφόοχώο μγ

ζγξ γρΰχδθδΠ ρσΰχδσγξόχιχά μγ

- Όμώ

ι ρΰξόχιχγ είθδξ τρΰςχέσξνι ζγξ ςδλγςμό είθδξ ρξςχΰρΰΠιςι ζγξ ηξγςϊάθξςι γρό χξ

ργσγχτρΠδ

χόςΰ ςχιο ργσγβώ

βέ όςΰ ζγξ ςχι ηξγζΠοιςι ζγξ δμρΰσΠγ- Ηδο μρΰσΰϏο ζάρΰξΰξςχΰ όοΰμγ χϊ ρΰξόχιχγ

ογ δζμδχγθθδϏΰοχγξ χΰτ

ζγχγογ

θώχί- ΐϊδΠθΰτμδ ογ ρσΰςχγχδϏςΰτμδ χΰτ

ζγχγογθώχί

γρό ργσόμΰξδ ρσΰςράεδξδ

ργσγρθάοιςέ

χΰτ

- Ζξ γτχό

ζάοΰτμδ ρσγβμγχΰρΰξύοχγ ςτοδωδΠ δθίβωΰτ

cedil-

Ρσόςχξμγ βξγ ργσγλάςδξ

ςχι ηξγζΠοιςι ρσΰφόοχώο ΡΐΡ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1416

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 37

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΡγσΰτςΠγ χΰτ Ρσΰίησΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

Ωγσάθγμρΰτ

Δτςχγεξάηι ζγξ γσζδχύο μδθύο χϊΗξΰΠζιςϊ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ χΰγρόβδτμγ χϊ ΧσΠχϊ ςχγ βσγϊδΠγ χϊηξΰσβγούχσξγ

γσωέ

ι ζθέσώςι χϊ

γ ϊάςϊ χΰτ ϊδχξοΰϏ εδςμΰϏ χΰτ ζτρίθθΰτ χϊ χΰρξζέ

΅οώςϊ- Χΰ ργ

σύο χΰτ

ίηώςγο γσζδχΰΠ δζρσόςώρΰξ ρΰθθύο ςώμγχδΠώο ρΰτ γοέζΰτοςχι ηϏογμι χϊ χΰρξζέ

οώςϊ δού

ογ ςιμδξώεδΠ όχξ ςχιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ Δ-Ρ-- Ζγλάθγ

ηδ εγθάλΰτο μίσΰ

ΰξ 7 δζρσόςώρΰξ χΰτ

Ζγλγθξύχξζΰτ δσγςξχδωοξζΰϏ ρΰηΰςϊγΠσΰτ ςχΰ οδΰςϏςχγχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Β Δεοξζέ

ζγχιβΰσΠγ

-

χγ laquoμγθγζάcedil χγ ϊγλΰσΠ Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ζθέσώςϊ ηδοτρέσνγο δζρθένδξ

ζγξ βδοξζόχδσγ ι ζθι

σώχΠηγ ηδο ίλβγθδ μδβάθγ οχίσμρξ μδχγνϏ χώο ΰμάηώο ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ρΰ

ηΰςϊγξσξζέ ρδσΠΰηΰ εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud χϊ ΅οώςϊΡΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

-

Ζγξ γτχό βξγχΠ χγ θδβόμδογ ϊγλΰσΠ ζγξρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰξ ΰμάηδ

ΰξ ΰρΰΠδ

χι οίγ ςδκόο εγ γβώοΠκΰοχγξ ςχΰ ρσώχάεθιμγ χϊ Ldciud εγ γοχξμδχώρΠςΰτοςχιο γ ϊάςι χΰτ ζτρίθθΰτ ΰμάηδ

χώο

ρξΰ ζάχώ ζγχιβΰσξύο ζγξ ζγχbdquo δρίζχγςιδΠχδ δϏζΰθγ δΠχδ ηϏςζΰθγ γογμίοδχγξ ογδρξζσγχέςΰτο laquoςϊσγβΠκΰοχγ

cedil χΰ δξςξ

χέσξΰ χϊ ρσόζσξςϊ βξγ χιο δρόμδοιϊάςι χϊ ηξΰσβάοώςϊ- Ζγξ γτχό βξγχΠ ι Γ-Δ- Ζγλάθγ

ςχΰ ΛδσΰϏθδξΰ βέρδηΰ εγ

τρΰηδωεδΠ χΰο Ίσι Ζδωσΰζάμρΰτ δού ΰΖδσγτοό

Ρίσοϊ εγ χγνξηίυδξ ςχΰ Μτσ

χόϊτχΰ βξγ ογ γοχξμδχώρΠςδξ χΰο χΰρξζόΙσγζθέ- Χιο Πηξγ ύσγ δζχό

ίησγ

εγ

γβώοξςχΰϏο ΰ Ισγζθέ Ζγλάθγ

ςχιο

ίησγ χΰτ ΡγοξώοΠΰτ Νδσξά

ζγξ ΰ ΛϏσώοΖγλάθγ

μίςγ ςχξ

Μτσμξηόοδ

- χΰ

Δσγχδξοό ΰ χΰρξζό Γδχό

εγ τρΰηδωεδΠ

χιο ΰμάηγ χΰτ ΡγββγΠΰτ ςχΰ βέρδηΰχΰτ Ζώχςάθΰτ ΰ ΡΓΐ Ζγλάθγ

εγ τρΰ

ηδωεδΠ χΰο Ζδσγτοό ΖσιοΠηώο δού ςχΰ

βέρδηΰ χϊ ΡγογβΠγ

ΰ χΰρξζό ΓΠγοχγ

εγ τρΰηδωεδΠ χι Ηόνγ Εδΰθόβΰτ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ Ίσϊ Γζσΰρΰχάμΰτ

ΐσϊίγ

ΔθδτεδσΰϏρΰθϊ ΛτκάοχξΰΖΰζζξοΰωύμγχΰ

ζγξ Οίςχΰ

ΩστςΰϏρΰ

θϊ εγ ςτμμδχάςωΰτο ςχι λ ϊάςι χΰτζτρίθθΰτ δού γογθτχξζά όθγ χγ κδτβάσξγ ρΰτ ζθισύειζγο μδχά χι ηξγηξζγςΠγχϊ ζθέσώςϊ ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξέειζδίωΰτο ώ

δνέ

6

ΓΠγ

ΡγογβΠγ

Ηόνγ Εδΰθόβΰτ Γ-ΐ- Ρΰχγμξά

‒ Ίσϊ ΡσΠοΰτ

Θξμδοάσξγ ‒ Εδγβίοϊ ΕάςΰτΡγββγξφζό

Ργθ- ‒ Γ-Δ- Ρξδσίώο

Μ- Γ- ΪξθΠρρώο ‒ ΓςρΠηγ ΡΰθτςχϏθΰτ Γ-Δ- Ζγλάθγ

‒ Ίσϊ Ζδωσΰζάμρΰτ

Μ-Γ- ΓοχξϊξθΠρρώο ‒ Ρ-ΐ- Ζδσγμώχέ

Εσάζι ΒσγλΰϏογ

‒ Γμξςξγοά

Μ- Γ- ΐσϊγοΠΰτ ‒ Βίσΰοχγ

Γμτβηγθδύογ

‒ Ρΰςδξηύογ

Ζγλ-Ωδθξηόοξγ ‒ ΓζσΰλΰϏοξΜτσχόϊτχΰ ‒ Ζδσγτοό

Ρίσοϊ

Ργοξύοξΰ Νδσξά

‒ Ισγζθέ

Ζγλάθγ

Οίγ Ζγστά ‒ ΔθδτεδσγΠ Μτσμξηόοδ

‒ ΛϏσώο Ζγλάθγ

Γδχό ΔσγχδξοΰϏ ‒ Γ-- ΡγββγΠΰ

ΡΓΐΖ Ζγλάθγ

‒ΖσιοΠηδ

Ηΰνγ ΘτηΠγ

‒ ΩγθζδσόΟίγ Ζγσλάθι ‒ ΐθτμρξγζό

Ζγλ-

Ίσϊ ΚτβΰϏ ‒ ΐϊσϏοξΰ

ΐξ γβύοδ δΠογξ οΰζ άΰτχ ζγξ εγ ηξδνγ

ωεΰϏο ςχξ 33 35 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ-

ΩώσΠ δζρθένδξ

ζγξ οχίσμρξ ι ζθέσώςι βξγ χιο γ ϊάςι χΰτ

ζτρίθθΰτ χϊ ΅οώςϊ Ρΰηΰςϊγξσξζύο ώμγχδΠώο Ζγλάθγ

χιο όμΰσϊι Εάςΰ λσΠςζδχγξ ΰθΰζθισύειζδχΰ ρσΰρΰοιχξζό ζγμρ

χΰτ ΓεθιχξζΰϏ τθθόβΰτ Δρξχσγρίκξγ

ΓοχξςϊγΠσξςϊ Ζγ

λάθγ

ζγξ ϊίχΰ

ργσΰτςΠγςδ ηξγϊΰσδχξζό ωσύμγ- Ηξδνέωει ςχΰ Πηξΰ μίσΰ

βξγ 2ι

ηξγηΰωξζέ ωσΰοξά ζγξ χιο νδωώσξςχέ ηξάςχγςι ηΠοΰτο νίοΰξ γεθιχί

ζγξ ρσΰρΰοιχί

-

Δρξρθίΰο ηξγχισδΠ ςδ ρΰθϏξζγοΰρΰξιχξζά δρΠρδηγ χιςτμμδχΰωέ γεθιχύο δοχό

ζξ

δζχό

Ζγλάθγ

ζγξ γτχό χΰζγθΰζγΠσξ ΰ ςωδχξζό

γσξεμό

ίϊχγςδ χΰτ 7- Χΰ bcop ϊξ

θΰνδοέειζδ ςχΰ ζθδξςχό βτμογςχέσξΰ Θξμίογ χΰ ΰρΰΠΰργσγωύσιςδ ΰ Ηέμΰ

Εά

ςΰτ άσωξςδ χιο Ζτσξγζέ 35ΓτβΰϏςχΰτ ζγξ ΰθΰζθισύειζδ χιο Ζτσξγζέ 4 χΰτ Πηξΰτμέογ- ΐξ ςτμμδχίωΰοχδ

ηξ

ίμδογο ςχιο Δτσώζγχγςζέοώςι Εάςΰτ-ΐ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

δΠωδ 39 ηξ

ζΰϏ χΰτ γεθιχί

ςχι ςτβζί

οχσώςι ρσΰδχΰξμγςΠγ

ζγξ όθΰξΰξ τρόθΰξρΰξ έχγο γρό ςώμγχδΠγ άθθώο ρδσξΰωί

χϊ ωύσγ

όρώ

ζγξ γσζδχΰΠ νίοΰξ- τβζδζσξμίογ ρέσγο μίσΰ

γεθιχί

γρό χιο Γεέογ χιο ΓθδνγοησΰϏρΰθι χιο Ράχσγ χι Ησάμγ χξ

ίσσδ

χιο ΅ηδςςγ

ζγξ χι Λίσΰξγ- χΰ ρσόβσγμμγ μδχδΠωγο γζόμγ ίογ

Βδσ

μγοό γεθιχέ

ίογ

Σύςΰ

ίογ

ΖϏρσξΰ ζγξ ηϏΰ Λΰτθβά

σδ γεθέχσξδ

- Γτχέ ι ρΰξζξθΠγ

γεθιχύο ηιμξΰϏσβιςδ νδωώσξςχά βζσΰτρ ητογμξζόχιχγ

ζγξ

ϊτςξζά δοΠςωτςδ χΰ δρΠρδηΰχϊ γεθιχξζέ

δζηέθώςϊ- Βξγ

ργσάηδξβμγ ΰ Οξζ Λγςηάσϊρΰτ γβώοΠκδχγξ ςχιο 2ι ζγχι

βΰσΠγ χϊ ΒδσμγοΠγ

ζξ ίωδξ σΠκδ ςχιο ΅ηδςςγ ίωδξ γμτοχξζό

ςχτθ ργξωοξηξΰϏ ςχΰ σδλίσ ζγξ ΰμξζσό

ΩσξςχΰηΰϏθΰτ γρό χιο

Γ-Δ- ΘδμδςΰϏ δΠογξ όχξ ζγθϏχδσΰ τράσωδξ ςχιο ΖϏρσΰ ςχιοζγχιβΰσΠγ χώο ργμργΠηώο-ΔρΠςϊ ΰ Σύςΰ

γεθιχέ

γοέ

ζδξ ςδ ςϏθθΰβΰ χϊ Μόςωγ

ζγξ

ΰξ Λΰτθβάσδ γεθέχσξδ

ρσΰίσ

ωΰοχγξ γρό ΰμάηγ χϊ Λάσογ

-

Δρξζδϊγθέ χΰτ ρσΰρΰοιχξζΰϏ

χξμ δΠογξ ΰ χδωοξζό τρδϏετοΰ

χΰτ Γ--Δ-Γ- Ζγλάθγ

ΒξάοοϊχγϏσΰτ ΰ ΰρΰΠΰ

δζρόοιςδ

ζγξ χΰ ρσόβσγμμγ χΰτ ζγμρ-ΜγκΠ χΰτ ςτοδσβάκΰοχγξ ΰ ΛΰϏθβγσΰ

ρσΰρΰοιχέ

Βζδόσβζξ

Ηγςζάθΰϊ ΰ ΰρΰΠΰ δσβάςχιζδ

ρσξο γρό θΠβγ ωσόοξγ ςχιο Ζγλάθγ ι ςϏκτβό

χΰτ δθΠο δ

ϊχά ρΰτ δΠογξ βτμοάςχσξγ ζγξΰ Χάζΰ

Γογςχγςξάηϊ ΰ ΰρΰΠ

ΰ δΠογξ βδοξζά τρδϏετοΰ

ςχΰο

ΐ-Δ-Γ- ΅ηδςςγ

- Βξγ χΰο Ηγςζάθΰϊ ογ ρσΰςχδεδΠ όχξ ςχΰϊδχξοό Ργβζόςμξΰ ρσώχάεθιμγγχΰμξζύο γβώοξςμάχώο χΰτ ΡγσξςξΰϏ δΠωδ ΰσξςχδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ΰμΰςρΰοηΠγ τρδϏετοΰ βξγ χιο χδωοξζέ ζγεΰηέβι

ςι χώο γοησύο ςχΰ ργσδθεόοέχγο ΰμΰςρΰοηξγζό

ρσΰρΰοι

χέ ςχξ

μξζσί

ιθξζΠδ

ζγξ ςέμδ

σγ ηΰτθδϏδξ ςδ ΰμάηγ χϊ Λάσογ

- χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ ωσιςξμΰρΰξέειζγο γζόμγ γσζδχΰΠ λΰιεΰΠ ρσΰρόοιςϊ spcrnmipcrtmdrs- ΐξ Ζύςχγ

Ωγχκι

θτβδσΰϏηϊ Εΰηώσέ Χςόρδ

θγ

Γοησίγ

Οξζΰθγζάζϊ ρΰτγβώοΠκΰοχγξ ςδ ηξάϊΰσγ δθθιοξζά ςώμγχδΠγ ΰ Λγςηάσϊ γρόχι ΒδσμγοΠγ ζγξ ΰ Ζγλγθξύχϊώζσάχϊ Ζγοάσϊ ΰ ΰρΰΠΰ γοέζδξ ςχιο Γ-Δ- ΡΰθδμΠηξγ

ΰμάηγ χϊ Γ ζγχιβΰσΠγ

ςχιοΖϏρσΰ- Ζγειμδσξοά βΠοΰοχγοχσδξ

ρσΰρΰοέςδξ

- Ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςι χΰ ρσώΠ ςδσλΠ γςζέ

ςδξ μδ ρΰθθά μργθάζξγ όρώ

ζγξ ηΰτθδξά βξγ χγ ρόηξγ ζγξ χιοχγζχξζέ ςχΰ τρόθΰξρΰ χϊ ιμίσγ

- Χΰ βτμογςχέσξΰ έχγο ζθξ

μγχξκόμδοΰ ζγξ ωσιςξμΰρΰξέειζγο ςτοΰθξζά 3 χσγρίκξγ-

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ βξγ 2ι ηξγηΰωξζέ ωσΰοξάχΰ ρσΰρΰοιχξζό bcop ρΰτ ηξΰσβάοώςδ ςχι Εάςΰ ΰ ΓΔΓ Ζγλάθγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1516

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 34

Δρξμίθδξγ6 Ρίχσΰ Λ- Ρδχσόρΰτθΰ

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ J``tkcll Ldciud βξγχι οίγ ςδκόο μδ χΰ γνξΰςιμδΠώχΰ ογ δΠογξ ρώ

ΰξ ηϏΰ

ΰμάηδ χΰτ Λόθΰτ ΐθτμρξγζό

ζγξ ΟΠζι εγ λσΠςζΰοχγξ

ςδ νδωώσξςχΰϏ

ΰμΠθΰτ

- Ι ςίοχσγ ΰσΠςχιζδ βξγ χξ gtgt μδ

χι ηξΰσβγούχσξγ ογ τρΰθΰβΠκδξ όχξ ΰξ ΰμάηδ εγ ίωΰτο ζγχγ

ϊίσδξ ογ ζθδΠςΰτο όθδ χξ δζζσδμόχιχδ

ζτσΠώ

χΰ μδχΰωξζό

ζδϊάθγξΰ χώο 411-111 δτσύ βξγ όςδ ρσΰίσωΰοχγξ γρό χι

Βbdquo Δεοξζέ ρσΰζδξμίοΰτ ογ ρθισΰϏο χξ ρσΰψρΰείςδξ

ςτμ

μδχΰωέ

χΰτ

ςχΰ ρσώχάεθιμγ- Χΰ οίΰ δΠογξ ζγξ ΰ ηξγωώσξςμό

χώο ητΰ ΰμάηώο χΰτ Λόθΰτ ζγεύ

γρΰϊγςΠςχιζδ ςδ

άθθΰο όμξθΰ ογ δΠογξ ΰ ΐθτμρξγζό

ζγξ ςδ άθθΰο ι ΟΠζι- Βξγχΰ ςτβζδζσξμίοΰ κέχιμγ ίβξοδ ζγξ υιϊΰϊΰσΠγ ζγχά χιο ΰρΰΠγτρέσνγο 1 υέϊΰξ τρίσ χΰτ ηξγωώσξςμΰϏ ζγξ 5 ζγχά- Μίςώζθέσώςϊ ρσΰίζτυδ ρώ

ΰ ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ εγ γβώοξ

ςχδΠ ςχΰο οόχξΰ όμξθΰ ζγξ ι ΟΠζι ςχΰο λόσδξΰ- Ργσάθθιθγ ΰ ρσόδησΰ

χϊ ΅οώςϊ Λbdquo Δεοξζέ

δοιμίσώςδ χξ

ΰμάηδ βξγ χγ είμγχγ χώο ωΰσιβξζύο ρσΰβσγμμάχώο χΰτ ΐΡΓΡ

ζγξ χι οίγ χιθδΰρχξζέ ςϏμλγςι μδ χΰο WD WZ-

ΐξ όμξθΰξ ίωΰτο ώ

δνέ

6

Οόχξΰ

Όμξθΰ

6ΐθτμρξγζό

Λόθΰτ Ϊώζξζό

Ργογωγφζέ Ργογξβξάθδξΰ

Ισγ

ζθέ Υγωούο ΛϏκγ

Μδβάσώο Ϊώςχέσγ

Γωγσογφζό

Δρξςζΰ

ρέ Γςχίσγ

ΜγβΰϏθγ

Ργοιθδξγζό Γΐ Ωγοξά Βθτϊάηγ Ζγθ

θξείγ-

Λόσδξΰ

Όμξθΰ

6Κάζτοεΰ

Ζίσζτσγ ΟΠζι Λόθΰτ Ισγζθέ

Ζγλάθγ Γξβξοξγζό

ΧϏσογλΰ Γογβίοοιςι ΖγσηΠχςγ

Δεοξζό

Βγκύσΰτ Ηόνγ Ησά

μγ

Ρξδσξζό Γογβίοοιςι Βξγοοξχςύο Γρόθθώο Ζγθγμγσξά

Λγχγοξγζό-

ΖγχγσχΠςχιζγο ΰξ ηϏΰ όμξθΰξ χϊ

J``tkcll Ldciud βξγ χι οίγ ςδκόο

Μδ γρόθτχι δρξχτωΠγρσγβμγχΰρΰξέειζδςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠ

γ

χΰ 3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδχι ςτοδσβγςΠγ 4 ςτθθόβώογρό ΰθόζθισι χι ωύσγ μδχγνϏ χώο ΰρΰΠώο έχγο ζγξ ΰΓ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

- χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό ςτμμδχδΠωδ δρΠςϊ ΰ Γ-- laquoΐσίςχϊΛγςΠθϊcedil Νάοεϊ ΰ Γ-Β-- Ίσβΰτ

ΰ Γ-Β-- laquoΜγζδηΰοξ

ζέ ΗϏογμιcedil Ζΰκάοϊ ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ ΰ Γ-- laquoΗγογό

cedilήσγξΰζάςχσΰτ-χΰ ρθγΠςξΰ χΰτ δληΰμγηξγΠΰτbcop ρΰτ ηξδνέωει ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ςτμρδσξθέϊει

ζγο ρσΰρΰοιχξζέ εδμγχΰθΰβΠγρΰτ ςζΰρό

χϊ έχγο ι ΰμγθέ

ίογσνι χϊ δχέςξγ

γβώοξςχξζέ

ρσΰδχΰξμγςΠγ

χώο ςτθθόβώοδο όυδξ χώο γβώοξςχξζύο χΰτ

τρΰωσδύςδώο βξγ χιο ρδσΠΰηΰ

13237- Ηξδνέωειςγο ρσώξοί γθθά ζγξ γρΰβδτμγχξοί

ρσΰρΰοέςδξ μδ λγςξζό ςχόωΰ

χιο γοάρχτνι χϊ ϊτςξζέ ζγ

χάςχγςϊ ςδ ητΰ ιθξζξγζά ωώσξςμίογ χμέμγχγ γεθιχύο μδηξγϊΰσδχξζά γοχξζδΠμδογ ζάεδμίσγ δνάςζιςι μδ ργξβοξύηι

μΰσϊέ ςχξ ργξηξζί

ιθξζΠδ

ζγξ

ϊτςξζά ρΰθθί άθθδ

ησγςχισξ

όχιχδ μδ χιο ςτμμδχΰωέ όθώο

ςδ μξγ όμΰσϊι δρΠηδξνι ωΰσδτχξζύο ξζγοΰχέχώο ςχΰο μΰοχίσοΰ ωΰσό μδ χΰ ωΰσδτχξζό χμέμγχϊ Μγζδηΰοξζέ

ΗϏογμϊ ρΰτ

δρξμδθέειζδ ι Ηγςζάθγ ΩΰσΰϏ Γογςχγςξγ Ζΰτχσόχςξΰτ ζγξ ωάσξςδ ςχξβμί

ηιμξΰτσβΠγ

ίζ

ϊσγςϊ ζγξ ωγθάσώςϊ μδ χΰοζγθϏχδσΰ χσόρΰ ωΰσό ζγξ στεμό-

χξβμί νδοΰξγςξά

Ζάρΰξδ λσγηξί

ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ζγσγόζδ μδ χι ςτμμδχΰωέ όθώο χώοογ ργσΰτςξάκΰτο χξ

ξζγοόχι

χδ χΰτ

ςχΰ χσγβΰϏηξ ζγξ ϊτ

ςξζά ζγξ ΰξ ρσΰρΰοιχί γθθά

ζγξ χγ τρόθΰξργ λσάηξγ δΠωγμδδρΰξζΰηΰμιχξζά ςδμξοάσξγ γρόδβζσΠχΰτ

δρξςχέμΰοδ

-

Ωσέςξμί ρθισΰϊΰσΠδ

Βδοξζόχδσγ ρσγβμγχΰρΰξέειζγο ςδμξοάσξγ όρώ

βξγ ργ

σάηδξβμγ ίβξοδ ι ργσΰτςΠγςι Γεθιχξζέ

ηξγχσΰϊέ

ςδ ςωίςι

μδ χιο άςζιςι ζγξ χιο ςιμγςΠγ

χϊ ςχιο γεθιχξζέ γρόηΰςι ηΠοΰοχγ

ωσέςξμδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ςδ μξζσΰϏ ζγξ μδβάθΰτ

γρό

χιο ΗξγξχΰθόβΰΗξγχσΰϊΰθόβΰΛγςξθξζέ Βζίςΰτ γρόϊΰξχι χΰτΩγσΰζόρδξΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Γειούο δΠωγμδ δζμάειςι ζγξδϊγσμΰβέ Ρσύχώο Λΰιεδξύογρό χΰο Ξγχσό χΰτ bcop Ργσμδοξύο Ργχξά ΰ ΰρΰΠΰ

έχγο

μίσγ οϏωχγ ςδ ΰρΰξΰηέρΰχδ ρδσξςχγχξζό ζΰοχά ςχγ ργξηξά-

δμξοάσξΰ ρσΰρΰοιχξζέ

γρό χΰο Ωάσι ΡγθχόβθΰτΧίθΰ

ςδ όθγ χγ ργσγράοώ ογ

ςιμδξώεδΠ όχξ ζγχά χι ηξάσζδξγχΰτ 3ΰτ bcop Χγδζλΰοχό ρΰτρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

ίβξοδ ςδμξοάσξΰ

Ρσΰρΰοιχξζέ ζγξ γοάρχτνϊ

ςτογσμΰςχξζύο ξζγοΰχέχώο ςδργξηξά γρό χΰο Ζγειβιχέ Ϊτςξζέ

Γβώβέ

Γοησδγ ΩσιςχΠ

ηι- Γζόμι ίβξοδ ςδμξοάσξΰ ηξγξχιςΠγ

γρό χΰο ρχτωξΰϏωΰ ρσΰ

ρΰοιχέ Βδοξζέ ΒσγμμγχδΠγ

ΓεθιχξςμΰϏ Ωάσι Ργθχΰβθΰτ 4οχγο ζγξ ρσύιο τρδϏετοΰ ηξγξχιςΠγ

χϊ ΔΘΐΧ ζγεύ

ζγξ χιο

ΓογςχγςΠγ Ζΰτχσόχςξΰτ Ηξγξχιχέ δο δοδσβδΠγ χϊ ΔΘΐΧ- Γ

μιο ργσγλθάυΰτμδ δζχό γρό

χγ ςώμγχξζά ΰϊίθι χΰτ bcopρΰτ ςτμμδχδΠωγο όθγ χγ ργξηξάζγξ γρΰζόμξςγο ςιμγοχξζά ΰϊίθι ώ

ρσΰ

χιο ϊτςξζέ χΰτ

ζγ

χάςχγςι ζγξ όθγ δζδΠογ χγ ΰϊίθι γρό χιο ζγεΰηέβιςι δμρδΠσώο ηγςζγθύο ζγξ χιο ςτογογςχσΰϊέ χΰτ

μδ ργξηξά γρό όθι

χιο Δθθάηγ ύςχδ ογ βΠοΰτοςξβά ςξβά γτχόοΰμΰξ ζγξ γζίσγξΰξ ωγσγζχέσδ

λγςξκόμδοΰξ ςδ

γνΠδ ζγξ ιεξζέ- Ογ ςιμδξώεδΠ

όχξ ΰ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ςτοδωΠκδξ χιο ρσΰδχΰξμγςΠγ χΰτβξγ 7 ιμίσδ

ςχγ ΧσΠζγθγ ϊξθΰ

νδοΰϏμδοΰ γρό χΰο Γ-- ΐΓΧ

Χσξζάθώο μδ χι ςτμμδχΰωέ 31ςτθθόβώο γρό όθι χιο Δθθάηγ-

Μδ δρξχτωΠγ ρσγβμγχΰρΰξέειζδ ςχΰ Θΰτχσάζξ ΓσξηγΠγ

χΰ

3ΰ bcop Χγδζλΰοχό μδ χι ςτμμδχΰωέ χΰτ Γ-- Χγδζλΰοχό Ζγλάθγ

ΣγβηγΠδ

δνδθΠνδξ

ζγξ

ρΰθθί γογχσΰρί

ίσ

ωΰοχγξ ςχΰ ρσΰςζέοξΰχγ χδθδτχγΠγ 7ώσγ ςχΰ ςχσγχόρδηΰ χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ μδχάχγ όθγ όςγ δΠηγο χΰ ϊώ

χϊ

ηιμΰςξόχιχγ

γρΰχίθδςμγχώο ηξγρσγβμγχδϏςδώο ρΰτρσΰιβέειζγο ζγξ ίωΰτο ογζάοΰτο μδ χιο γθθγβέ ςχγιοΠγ χϊ Ζγλγθξύχξζϊ ΡΓΔμδ χιο δμρθΰζέ ρσΰςύρώοΰξ ΰρΰΠΰξ δοηξγϊίσειζγο ζγξ

ςτοδωΠκΰτο ογ δοηξγϊίσΰοχγξβξγ χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ-Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ όθγ χγ ςδοάσξγ γθθά ζγξ ι ϊιμΰθΰβΠγ ιΰρΰΠγ γογρχϏωειζδ χξ

χδθδτ

χγΠδ ιμίσδ

βξγ χιο δμρθΰζέ

οίώο ρσΰςύρώο ςχγ Ηξΰξζιχξζά χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ ϊγΠοδχγξρώ

δρξλδλγξύοδχγξ γρόθτχγ

γϊΰϏ ςϏμϊώογ μδ χξ ρθισΰ

ϊΰσΠδ ρΰτ ίωΰτο ηξγσσδϏςδξ

ΰ Ρσόδησΰ

ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ

χϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ Βξύσβΰ

ΧςΰζχΰτσΠηϊ χΰ λσάητ χϊρσΰιβΰϏμδοϊ Ρίμρχϊ ρσΰ

ωύσιςδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰοδζρσόςώρΰ χώο δοηξγϊδσόμδοώο δρδοητχύο ςχιο Ζγλάθγ βοώςχό ςδ όθΰτ

Λθάςςι

Χςάζγ-

Ρξΰ ςτβζδζσξμίογ ΰ βοώςχό

Ζγλγθξύχϊ Λθάςςϊ Χςάζγ

ΰΰρΰΠΰ

ζγχά χΰ ργσδθεόο δρξωδΠ

σιςδ ογ δμρθγζδΠ μδ χγ Ηξΰξζιχξζά ςχιο ΡΓΔ Ργογειογφζό

έσεδ ςδ ςτμϊώοΠγ μδ χΰο Ρσόδησΰ ζγξ μδβγθΰμίχΰωΰ ΒξύσβΰΧςΰζχΰτσΠηι ρσΰζδξμίοΰτ ΰξ δο

ηξγϊδσόμδοΰξ δρδοητχί ογ γογ

θάλΰτο χΰ μάογχκμδοχ χϊ ΰμάηγ

ζγξ βδοξζόχδσγ χξ

χϏωδ

χϊ

ςδ όθγ χγ δρΠρδηγ-

ΖγμΠγ γογζΰΠοώςι

γρό χιο ΡΓΔ ΖγλάθγΖγξ δού γρό χιο Ζγλγθξύχξζι ΡΓΔ ηδο ίωδξ τράσνδξ ζγμΠγγρΰθϏχώ

δρΠςιμι γογζΰΠοώ

ςι βϏσώ γρό χΰ είμγ γτχό όθγηδΠωοΰτο ρώ

ΰξ δνδθΠνδξ

δΠογξ

σγβηγΠδ ζγξ γτχί

εγ ίωΰτο ογ

ζάοΰτο ζγξ μδ χΰ γβώοξςχξζό μίσΰ

χϊ ΰμάηγ

- Ηιθγηέ μδ χιο

ίθδτςι δοηδωΰμίοώ

οίώο μδθύο ςχΰ ρσΰρΰοιχξζό χξμ ζγξ λίλγξγ μδ γθθγβί

ςδ δρΠρδηΰ ίμ

υτωΰτ ητογμξζΰϏ-Ηιθγηέ ζάρΰξΰξ ρΰηΰςϊγξσξςχί

ΰξ ΰρΰΠΰξ τρίβσγυγο ςτμ

λόθγξΰ ςτοδσβγςΠγ

μίωσξ ρσόχξοΰ

μδ χιο ΡΓΔ Ζγλάθγ δοηδ

ωΰμίοώ

ογ ϊϏβΰτο ζγξ χγ ςτμ

λόθγξά χΰτ ογ εδώσιεΰϏο άζτ

σγ δού ζάρΰξΰξ άθθΰξ ογ ίσεΰτοζγχbdquo δοχΰθέ χώο ρσΰςύρώο ρΰτεγ δμρθγζΰϏο μδ χγ Ηξΰξζιχξζάχϊ ΡΓΔ Ζγλάθγ- Χΰ ςΠβΰτσΰ δΠογξ όχξ ΰ Γ-ΐ-Ζ- λσΠςζδχγξ ρσΰχώο ρτθύο ρΰθθύο δνδθΠνδώοζγξ ΰξ δρόμδοδ

ύσδ

χΰ ςΠβΰτσΰ

δΠογξ όχξ εγ ϊίσΰτο ςχιο δρξϊάοδξγ γϊδοό

ρΰθθά οίγ ρσόςώ

ργ γϊδχίσΰτ ηδ μΠγ γθθγβέ ςχΰρσόςώρΰ χϊ ΰμάηγ

ςδ όθγ χγ

δρΠρδηγ-

Γρό ζδξ ζγξ ρίσγ άργοχδ ρδσξ

μίοΰτο μδ δοηξγϊίσΰο όθδ χξ

δνδθΠνδξ ΰξ ΰρΰΠδ

εγ ρσΰζϏ

υΰτο δού άβοώςχι ργσγμίοδξ ιχγτχόχιχγ χόςΰ χώο ρσΰςύρώοόςΰ ζγξ χϊ ζγχγβώβέ

χΰτ

μδ

ρθισΰϊΰσΠδ ογ γογϊίσΰτο όχξ

ρσόζδξχγξ βξγ ΅θθιοδ ΰξ ΰρΰΠΰξ

ησγςχισξΰρΰξΰϏοχγξ ςχι βδξχΰοξζέ ΧΰτσζΠγ γθθά ζγξ χι ΒδσμγοΠγ-

ΐ Λθάςςϊ Χςάζγ

μδ χγ ρσόςώργ ρΰτ δζρσΰςώρδΠ ϊίσοΰτο ζγξ μάθξςχγ

άμδςγ χξ

γθθγβί

ςδ Ηξΰξζιχξζό δρΠρδηΰ ςχιο ΡΓΔ Ζγλάθγ όρώ

όθγ ηδΠωοΰτο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

Ητογμξζέ ργσΰτςΠγ ςχΰ ωύσΰ χϊ ΡγξηδΠγ

ϊ σΰοχξςχέσξΰ

Μ-Δ-

Βξγ Εδχξζέ

Χδωοΰθΰβξζέ ζγξ

ΕΔήΣΙΧΞΖΙ

ζγχδϏετοςι βξγ

όθδ χξ

χάνδξ

ΘτζδΠΰτ ΒτμογςΠΰτ

ώδρξχτωιμίοΰ

γτςχισόρΰξΰχξζό

γτχό ρΰτ

ρσΰχξμΰϏο

ΰξ γργξχιχξζΰΠ

μγειχί

Δββσγϊί

ζγειμδσξοά

Ηξηάςζΰτμδ χιο δρξχτωΠγ Η- ΒΞΓΟΟΞήΧΙ ‒ Β- ΜΙΧΣΐΤ ‒ Ω- ΣΓΪΧΐΤΘΙ

Λδοξκίθΰτ χιθ- 431 2gt21

CNΜΞΘΞΓ Β- ΔΤΕΤΜΞΐΤΗξζιβόσΰ

‒ Μ-Η-Δ-

Μδχγρχτωξγζό ηΠρθώμγ δξηΠζδτςι

ςχΰ ΗΠζγξΰ ΡσΰςχγςΠγ

Ζγχγογθώχέ

ΔνδξηΠζδτςι ςχΰ ωδξσξςμό τρΰείςδώο χΰτ οόμΰτβξγ χγ τρδσωσδώμίογ οΰξζΰζτσξά οόμΰ

Ζγχςίθι

Λδοξκίθΰτ 9W-H- 421Ζγλάθγχιθjcx6 431-52237 ζξο- gt77-545152cnonlncPdjAyce``-ir www-cnonlnc-du

χι ηξζγξΰςϏοι ρσΰχΠεδχγξ ογ ρσΰςϊϏβδξ χΰ ςτοηξζγθξςχξζό

όσβγοΰ χώο ζγειβιχύομίςϊ δζργΠηδτςϊ ζγχάχϊ ηξγρξςχώχξζέ

ρσά

νϊ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

μδ χιο ΰρΰΠγ χΠεδ

οχγξ ςδ ηξγεδςξμόχιχγ δζγχΰοχάηδ

δζργξηδτχξζΰΠ-

δ ςωδχξζέ γογζΰΠοώςι ιΐΘΜΔ χΰοΠκδξ όχξ ι δοίσβδξγ γτχέ laquoδΠογξ δρξζΰτσξζέχϊ ρΰθξχξζέ

ζγξ ςτοηξζγ

θξςχξζέ ησάςϊ χΰτ ζθά

ηΰτ βξγ χιο γοάζθιςι γτχύο χώο ηξγεδςξμΰχέχώοcedil-laquoΗδο γρΰηδωόμγςχδ χξ

γρΰϊάςδξ χϊ ζτλίσ

οιςϊ ζγξ χΰτ τρΰτσβΰϏ

ΡγξηδΠγ

ρΰτ είχΰτο ςδ ηξγεδςξμόχιχγ ςτογηίθϊΰτ

μγ

cedil γογϊίσδξ ι ΐΘΜΔζγθύοχγ

χΰτ

δζργξηδτ

χξζΰϏ ρΰτ χίειζγο ςδ ηξ

γεδςξμόχιχγ ογ ργσΰτςξγςχΰϏο ζγοΰοξζά ςχξ

ςωΰθξ

ζί χΰτ

μΰοάηδ

γρό χξ

δρχδμλσΠΰτ-Χΰ Η χϊ ΐΘΜΔ ρΰτ ςτοδησΠγςδ χιο ΧσΠχι ζγξεγ ςτοδησξάςδξ ζγξ ςέμδσγ Ρίμρχι ύςχδ ογ ζγεΰσΠςδξ χΰ δϏσΰ

ζγξ χι

ηξάσζδξγ χώο γρδσβξγζύοχϊ ζξοιχΰρΰξέςδώο βοώςχΰρΰξδΠ μδ χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ςδξσά μίχσώογοχΠησγςϊ ζγχά laquoχϊ ζτλδσοιχξζέ

δρΠεδςϊ ρΰτ

Ζγχά χΰτ τρΰτσβδΠΰτ ΡγξηδΠγ

βξγ χιο ηξγεδςξμόχιχγ

Ρσΰςϊτβέ ςχι ΗξζγξΰςϏοι

ζγξ ςτθθγθιχέσξγ γρό χιο ΐΘΜΔ

γογρχϏςςδχγξ δοάοχξγ ςχιηιμόςξγ δζργΠηδτςι χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ ζγξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

cedil-

χΰ ρθγΠςξΰ γτχό ρσΰγογββίθθδξ laquoητογμξζέ ςτμμδχΰωέcedil ςχι ηξγηέθώςιχϊ ΗΔΕ ζγξ ςτθθγθιχέσξγζγχά χϊ υέϊξςϊ χΰτ οΰμΰςωδηΠΰτ βξγ χΰ οίΰ ΘϏζδξΰ ρΰτ ρσόζδξχγξ ογ ζγχγχδεδΠ χιο δρόμδοι δληΰμάηγ ςχι Λΰτθέ 4 έ δρχδμλσΠΰτ-Ργσάθθιθγ ΐΘΜΔ ζγθδΠ χΰτ

δζργξηδτχξζΰϏ

ογ ςτμμδχάςωΰτο ςχιοςιμδσξοέ ςτβζίοχσώςιχϊ ΓΗΔΗΤ ςχιο ρθγχδΠγΖθγτεμύοΰ

3-21-

χιο γογζΰΠοώςέ χϊ ι

ΐΘΜΔ ζάοδξ βοώςχό όχξ χξ

δρόμδοδ ιμίσδ

εγ ρσγβ

μγχΰρΰξιεΰϏο ςτςζίυδξ

μδ ΰμΰςρΰοηΠδ ζγξ ςτο

ηξζάχγ χΰτ ηιμόςξΰτ ζγξξηξώχξζΰϏ χΰμίγ μδ ςζΰρόχΰο ςτοχΰοξςμό ζξοιχΰρΰξέςδώο γθθά ςτογοχέςδώομδ χξ

ΰμΰςρΰοηΠδ

βΰοί

ώο όθϊ χϊ ωύσγ

-Χίθΰ

ςχξ

33 δρχδμλσΠΰτ

ζγξ ρσύχι ιμίσγ χΰτ οίΰτςωΰθξζΰϏ ίχΰτ

ρσΰχδΠοδ

χγξ ογ γογβοώςεδΠ δρξςχΰθέ χΰτ Η χϊ ΐΘΜΔ ςδβΰοδΠ

ζγξ μγειχί

ζγχά

χΰο γβξγςμό χώο ςωΰθδΠώοζγξ ογ ΰσβγοώεΰϏο μδχάχΰο γβξγςμό μδ ρσώχΰλΰτθΠγ χώο ΔΘΜΔ ζγξ χώοςτθθόβώο ηξηγςζόοχώο

ςτογοχέςδξ μδ βΰοδΠ

ζγξμγειχί

-

ιμδξύοδχγξ όχξ ΰξ βδοξζί

ςτοδθδϏςδξ χώο ΔΘΜΔ εγ

ρσγβμγχΰρΰξιεΰϏο ςχξ

7 ζγξ 4 δρχδμλσΠΰτ δούι βδοξζέ ςτοίθδτςι χώορσΰίησώο χΰτ

ρΰτ εγ

ζθιεΰϏο ογ δρξζτσύςΰτοχξ γρδσβξγζί

ρσΰχάςδξ

χϊ ΐΘΜΔ ίωδξ ρσΰβσγμμγχξςεδΠ βξγ χξ

gt χΰτ μέογ-

ΓΗΔΗΤ6 Ι ζτλίσοιςιεγ μγ

λσδξ γρίογοχΠ χϊ

ΡσΰδξηΰρΰΠιςι ςχιο ζτλίσοιςι ογ μιο δοδσβΰρΰξέςδξ χΰ laquoόρθΰcedil χϊ ρΰθξχξζέ

δρξςχσάχδτςϊ χώο

δζργξηδτχξζύο ρσΰζδξμί

οΰτ ογ μιο βΠοΰτο γρδσβξγζί ζξοιχΰρΰξέςδξ

ςχΰ

ωύσΰ χϊ δζργΠηδτςϊγρδτεϏοδξ μδ γογζΰΠοώςέχϊ ι Δζχδθδςχξζέ Δρξχσΰρέ χϊ ΓΗΔΗΤ-Ι Δ-Δ- χϊ ΰμΰςρΰοηΠγ

laquoζγχγββίθθδξ ςχΰο δθθιοξζό θγό ζγξ ςχΰτ

δσβγ

κόμδοΰτ χι ςτοδωξκόμδ

οι γρό χιο ρθδτσά χϊΖτλίσοιςϊ χγζχξζέ χϊζγχάσβιςϊ ΰτςξγςχξζάχΰτ ςτοχγβμγχξζά ζγχΰωτσώμίοΰτ ηξζγξύμγχΰ

χϊ

γρδσβΠγ

μδ δρΠζθιςιηέεδο χϊ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ ηιμΰςΠΰτ ςτμϊίσΰοχΰ

cedil-

laquoΐξ ζτλδσοιχξζΰΠ ςωδηξγςμΰΠ βξγ ςτοίωξςι χϊ γτχγσωξζέ

γτχέ

ρΰθξχξζέ

εγ λσΰτο γρίογοχξ όθΰτ

χΰτ δσβγκόμδοΰτ

χΰτ

ΗιμΰςΠΰτ ζγξ όθδ χξ ςτο

ηξζγθξςχξζί ΐσβγούςδξ

-

ΔΠμγςχδ γρΰϊγςξςμίοΰξογ γοχξμδχώρΠςΰτμδ μδχΰτ

γβύοδ

μγ

γτχΰϏ

χΰτ ςωδηξγςμΰϏ

cedil ζγχγ

θέβδξ ι γογζΰΠοώςι χϊ ΓΗΔΗΤ-

Ϊσίοΰ ςχιο ζγχγςχσγχέβιςι χϊ δσβγχξζέ

οΰ

μΰεδςΠγ

γρό μδσΠηγ δσβΰηΰχύο ρΰτ δϊγσμόκδξ έμδσι δσβγςΠγ λάκδξ γρόϊγςι χΰτ

ΓσδΠΰτ Ράβΰτ ςϏμϊώογ μδ χι ΒΔΔ- Όρώ

γογϊίσδξ ι ΒΔΔ χΰ Γούχγχΰ Ηξζγςχέσξΰ ίζσξοδ

ργσάοΰμι χιο έμδσι δσβγςΠγ ςδ δρξωδΠσιςι ρΰτ δϊγσμόκδξ ρδοεέμδσΰ δρξλάθθΰοχγ

ςχΰο δσβΰηόχι χιο ζγχγ

λΰθέ γρΰκιμΠώςϊ ςχΰο δσβγκόμδοΰ ςχΰ Ϗυΰ χϊ γμΰξ

λέ ρΰτ εγ ίηξοδ ςδ ζάρΰξΰο άθθΰο μξςεώχό δϊόςΰο

χΰο γργςωΰθΰϏςδ χΰ άλλγχΰ-τβζδζσξμίογ ΰ Ίσδξΰ

Ράβΰ

ηξζγΠώςδ 2 δμρΰσΰψργθ

θέθΰτ ςχξ

ίσσδ

ςχΰτ

ΰρΰΠΰτ

ΰ δσβΰηόχϊ χΰτ

γργξχΰϏςδ χι ςτοδωέ γργςωόθιςέ χΰτ δρΠ έμδσΰ μδ

χΰ ρσόςωιμγ όχξ γτχό ρδσξθγμλάοδχγξ ςχι ςϏμλγςι δσβγςΠγ

-

ΐ Ίσδξΰ Ράβΰ

γρΰϊάοειζδ όχξ ι γογβσγϊέ χώο ιμδ

σύο ηδο ίωδξ χιο ίοοΰξγ όχξ ςτμϊώοέειζδ έμδσι δσβγςΠγ γθθά όχξ δοχό

4οειμίσΰτ εγ μρΰσΰϏςδ ογ ρδσξ

θγμλάοδχγξ ζγξ ι δσβγςΠγ χΰτ γλλάχΰτ ζγχά χιο ΰρΰΠγθδξχΰτσβΰϏο χγ δμρΰσξζά ζγχγςχέμγχγ-Ι ΒΔΔ τρΰβσγμμΠκδξ όχξ ωγξσδχΠκδξ χιο γρόϊγςι χΰτ Γοώχάχΰτ ΗξζγςχισΠΰτ ηξγμιοϏΰοχγ

ρσΰ

ράςγ ζγχδϏ

ετοςι όχξ ΰξ δσβγκόμδοΰξ μδ ζάεδ μίςΰ ζγξ χσόρΰ εγ ςτοδωΠςΰτο ογ γβώοΠκΰοχγξ βξγ χιο ρσΰάςρξςι χώο ηξζγξώμάχώο χΰτ

ζγξ γογμίοδξ χιο γρόϊγςι χΰτ χΔ δρΠ χϊ

γξχέςδύ

χϊ βξγ χιο γζϏσώςι χώο ηξγχάνδώο χϊ δσβγςξΰζχόογ

ϊ Ρσάνϊ ΤρΰτσβξζΰϏ τμλΰτθΠΰτ χΰτ

13-

laquoΪσίοΰcedil ςχιο έμδσι δσβγςΠγ

λάκδξ γρόϊγςι χΰτ ΓσδΠΰτ Ράβΰτ

τοδωΠςχιζγο ζγξ ωεδ

ΰξ ρσΰςράεδξδ

ζγχάςλδ

ςϊ χϊ ρτσζγβξά

ρΰτ νίςργςδ χΰ μδςιμίσξχϊ ΧσΠχϊ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ- Γο ζγξ ρσΰωεί

χΰ

λσάητ δΠωδ χδεδΠ τρό μδσξζό ίθδβωΰ ωεδ χΰ ρσώΠ

δζηιθύειζγο γογκώρτσύςδξ ςδ ηξάϊΰσγ ςιμδΠγ

ζτσΠώ

όμώ

ςχιο ωγσάησγ ζγξ ςχΰ θόϊΰ γρίογοχξ ςχΰ Ζσγοΰωύσξ μδ γρΰχίθδςμγ ογ ωσδξγςχδΠ οίγδρίμλγςι χώο ρτσΰςλδςχξζύο ητοάμδώο βξγ ογ χδεδΠ τρό ρθέσι ίθδβωΰ-Ϗμϊώογ μδ χξ

ρσύχδ

δζχξμέςδξ

ι ϊώχξά ρΰτ νίςργ

ςδ γρό άβοώςχι μίωσξ ςχξβμέ γξχΠγ ζγχίςχσδυδ ρδσΠ

χγ 3411 ςχσίμμγχγ γδΠϊτθθώο ζγξ ρθγχϏϊτθθώο ηίοχσώο ζτσΠώ

ρΰτσοάσξγ-

Ζγχά χι ηξάσζδξγ χϊ ρσΰωεδςξοέ οϏωχγ

ΰξ δρΠβδξδ

ητ

οάμδξ ζγχάςλδςϊ ρσΰωύσιςγο ςχι ηξάοΰξνι γοχξρτσξ

ζύο κώούο δού ωάσι ςχξ ςτοχΰοξςμίοδ

ρσΰςράεδξδ

όθώο χώο δμρθδζόμδοώο ϊΰσίώο ι ϊώχξά ηδο ίεδςδ ςδζΠοητοΰ γοεσύρξοδ

κώί

κώξζό ζδϊάθγξΰ ζγξ ρδσξΰτ

ςΠδ-

3-411 ςχσίμμγχγ ηάςΰτ

ζάιζγο ςχΰ Ζσγοΰωύσξ

Page 6: ΠΕΜ 29-8-13

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 616

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ

ΪΓΞΣΞΖΙ ΓΡΐΥΙΔΟΙΜΔΣήΙ

ΔΞΗΙΔήΟ

γρό ΓΡΔΜΡΔ ΪΓ

ΞΣ Ξ Ζ Ι Ζ ΐ

Μ

ΐ

Ϊ

Γ Ξ Σ

Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ ΐ Ϊ

Γ Ξ Σ Ξ Ζ Ι

Ζ ΐ Μ

ΐ

ιμγοχξζά στργοχξζά ϊΰσχΠγ ζτσΠώ

γρό χιΛΰτθβγσΠγ γθθά ζγξ γρό χι ωύσγ μγ

δξςίσ

ωΰοχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρδξθύοχγ

χΰ ΰξ

ζΰςϏςχιμγ ζγξ ηιμξΰτσβύοχγ

δρξζΠοητοδ ςτοεέ

ζδ βξγ χι λξΰρΰξζξθόχιχγ γθθά ζγξ βξγ χιο Πηξγ χι

λξώςξμόχιχγ χΰτ ρΰχγμΰϏ-Χΰ είμγ ίωδξ ϊχάςδξ μίωσξ χι Λΰτθέ ίρδξχγ γρό δσύχιςι χΰτ λΰτθδτχέ οΰμΰϏ Ησάμγ

Ηιμέχσι ΖτσξγκΠηι ΰ

ΰρΰΠΰ κιχΰϏςδ γργοχέςδξ

γρό χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Ρδσξλάθ

θΰοχΰ Δοίσβδξγ

ζγξ Ζθξμγχξζέ

Γθθγβέ

βξγ χΰ γο τϊΠ

ςχγοχγξ ςωδχξζί μδθίχδ

βξγ χι σϏργοςι ζγξ χι μόθτοςι

χΰτ Οίςχΰτ ζγξ γο ςδ δρΠρδηΰ ηξγζσγχξζέ ςτοδσβγςΠ

γ

τράσωδξ ζΰξοό ρθγΠςξΰ ησάςϊ μδ χι ΛΰτθβγσΠγ- Γργοχύοχγ

ΰ γογρθισώχέ

τρΰτσβό

χγϏσΰ

Ζγθγ

ϊάχϊ δΠωδ ηιθύςδξ ρώ

+δζχξμάχγξ όχξ ΰξ τρδσλάςδξ

ςχγ όσξγ ΰϊδΠθΰοχγξ ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχγ δξςγβόμδογ ϊΰσχΠγ γρό χι ΛΰτθβγσΠγ+ γθθά +γο ζγξ ίωΰτο κιχιεδΠ γρό χι λΰτθβγσξζέ ρθδτσά ςχΰ ρθγΠςξΰ ηξγζσγχξζέ

ςτμϊώοΠγ

ρθισΰϊΰσΠδ βξγ χξ

στρΰβόοδ

ησγςχισξ

όχιχδ ρΰτ γογρχϏςςΰοχγξ ςχξ

ηξγςτοΰσξγζί

θδζάοδ

γρΰσσΰέ ηδο ίωΰτο γζόμγ γρΰςχγθδΠ ςωδχξζά ςχΰξ

ωδΠγ+-Χΰ ρσόλθιμγ λίλγξγ ίωδξ γογζϏυδξ ζγξ άθθδ

ωσΰοξί

ςχιο ρδσξΰωέ όμώ

δξηξζά ϊίχΰ ΰξ ρδσξΰσξςμίοδ

ΰξ

ζΰοΰμξζί ητογχόχιχδ

χϊ χΰρξζέ

γτχΰηξΰΠζιςϊ ζγεξ

ςχΰϏο γοίϊξζχΰ χΰο ζγεγσξςμό χΰτ ρΰχγμΰϏ- Γρό χιο ρθδτσά χΰτ ΰ Ϊΰσίγ

ΗξγωδΠσξςϊ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ γρίςχδξθδ ρσόςϊγχγ δρξςχΰθέ ρσΰ χι ΗξδϏ

ετοςι Τηάχώο Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ

Εσάζϊ δοι

μδσύοΰοχγ

βξγ χΰ ςΰλγσό ρσόλθιμγ ρΰτ ηιμξΰτσβδΠχγξ ςχΰο ρΰχγμό Οίςχΰ γρό χι ςτβζίοχσώςι μδβάθώορΰςΰχέχώο γρΰσσξμμάχώο- Χΰ ςτβζδζσξμίοΰ χμέμγ χΰτΟίςχΰτ μάθξςχγ λσΠςζδχγξ ςχι κύοι Β7 laquoΡδσξΰωέ δξηξζέ ηξγωδΠσξςϊ ρΰχγμΰϏ Οίςχΰτcedil χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ

ΰσΰςδξσά

Σΰηόρϊ-Μξθύοχγ

ςχΰ ΓΡΔΜΡΔ ΰ γοχξρσόδησΰ

χΰτ Ϊΰσίγ Ηξ

γωδΠσξςϊ ηγςΰθόβΰ χγϏσΰ

Ζδωγβξόβθΰτ δνέβιςδ

όχξ χΰ ϊγξοόμδοΰ δΠογξ ξηξγΠχδσγ ίοχΰοΰ χιο άοΰξνι ρΰτϊΰτςζύοΰτο χγ οδσά γρό χΰ θξύςξμΰ χώο ράβώο ςτμργσγςϏσΰοχγ

όχξ λσΠςζδχγξ ςχξ

όωεδ

-

laquoΗξγρξςχύοΰτμδ χόχδ όχξ ΰ μδβγθϏχδσΰ όβζΰ

χώο

γρΰσσξμμάχώο δΠογξ γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγ γϊΰϏ ϊίσΰτο λΰτθβγσξζί

δχξζίχδ

cedil θίδξ ΰ ζ- Ζδωγβξόβθΰτ-

Ίθθώςχδ ζγχά χιο τθΰρΰΠιςι χώο ζγειζόοχώο δρόρχδτςϊ ϊϏθγνϊ χΰτ ΔεοξζΰϏ Ράσζΰτ χΰ ρσΰςώρξ

ζό χΰτ Ϊΰσίγ ίωδξ ϊώχΰβσγϊΠςδξ ζγξ ζγχγβσάυδξ ρΰθθί

ϊΰσί ςζΰτρΠηξγ ζγχά μέζΰ

χϊ όωεϊ χΰτ Οίςχΰτ χγ

ΰρΰΠγ δΠογξ λΰτθβγσξζέ ρσΰίθδτςϊ ζγξ ςδ ςτβζδζσξ

μίοδ είςδξ

μγκδϏΰοχγξ ςδ μδβάθδ

ρΰςόχιχδ

ζγξ ηι

μξΰτσβΰϏο ρσΰλθέμγχγ ρδσξλγθθΰοχξζά ζγξ γξςειχξζά-Ζγεύ

ΰ Ϊΰσίγ

ηδΠωοδξ ξηξγΠχδσΰ δοηξγϊίσΰο βξγ χιο

ρΰξόχιχγ χώο τηάχώο χΰτ ςτοόθΰτ χϊ θδζάοϊ γρΰσσΰέ

χΰτ Οίςχΰτ γθθά ζγξ ςχΰ ρθγΠςξΰ χώο γσμΰηξΰχέ

χώο χΰτ ρσόζδξχγξ χΰ ρσΰςδωί ηξάςχιμγ ογ νδζξοέςδξ

ρσόβσγμμγ ργσγζΰθΰϏειςϊ τηάχώο μίςώ μίχσιςϊϊτςξζΰωιμξζύο ργσγμίχσώο ζγξ ωσέςϊ ςτβζδζσξμίοώογοχξησγςχισΠώοcedil δρξςιμγΠοδχγξ ςχιο δρξςχΰθέ χΰτ Ϊΰσίγ-ΧΰοΠκδχγξ ργσάθθιθγ όχξ ι ςτβζίοχσώςι μδβάθΰτόβζΰτ γρΰσσξμμάχώο ρίσγ γρό χξ

ρδσξλγθθΰοχξζί

δρξρχύςδξ ςδ μγζσΰςζΰρξζό ζγξ μξζσΰςζΰρξζό δρΠρδηΰ ίωδξ ζγξ δρξρχύςδξ

θδξχΰτσβξζί

ζγξ γξςειχξζί

ζγξ

ςχΰτ γοεσύρΰτ

ρΰτ ηξγμίοΰτο ζγξ ησγςχισξΰρΰξΰϏ

οχγξ ςχιο ρδσξΰωέ έ γρΰχδθΰϏο δρξςζίρχδ χϊ-

laquoΖσΠοΰτμδ δρξχγζχξζέ γοάβζι χι θέυι όθώο χώο ρσΰλθδρόμδοώο μίχσώο γοχξμδχύρξςϊ γτχΰϏ χΰτ ςΰλγσΰϏρσΰλθέμγχΰ

σϏργοςϊ ξηξγξχίσώ

δϊόςΰο ρσόζδξχγξ

ζγξ βξγ σϏργοςι ρσΰδσωόμδοι γρό χι βδξχΰοξζέ ωύσγζγξ κιχΰϏμδ ογ ςτμλάθδχδ ςχιο δρΠθτςέ χΰτcedilζγχγθέβδξι δρξςχΰθέ ρσΰ

χι ΗξδϏετοςι Τηάχώο-

Χΰ Δεοξζό Ράσζΰ ΐσΰςδξσά

Σΰηόρϊ ρδσξθγμλάοδξ χΰζδοχσξζό ζγξ ητχξζό χμέμγ χΰτ ΰσδξοΰϏ ςτβζσΰχέμγχΰ

χϊ Δθθιοξζέ Σΰηόρϊ γρΰχδθύοχγ

ϊτςξζό ςϏοΰσΰ

μδχγνϏ Δθθάηγ

ζγξ ΛΰτθβγσΠγ

- Ι ΰσΰςδξσά χϊ Σΰηόρϊ μΰξσάκδχγξ μδχγνϏ χώο ηϏΰ ωώσύο ζγχγθγμλάοΰοχγ

ςτοΰθξζά ρδσΠρΰτ 3gt-111 χδχσγβώοξζά ωξθξόμδχσγ-

Χΰ 5$ χϊ ςτοΰθξζέ ίζχγςϊ χϊ Σΰηόρϊ γοέζδξ ςχι

ΛΰτθβγσΠγ ζγξ χΰ 35$ λσΠςζδχγξ ςχιο Δθθάηγ-Χΰ Ράσζΰ ζγχγθγμλάοδξ ίζχγςι 3-923-341 ςχσίμμγχγμδ λόσδξγ όσξγ χγ δθθιοΰλΰτθβγσξζά ςϏοΰσγ γρό χιορδσξΰωέ χΰτ Ζ- ΟδτσΰζΰρΠΰτ Ησάμγ

ίώ

χιο ρδσξΰωέ

χΰτ ΗιμγσΠΰτ Νάοεϊ ζγξ οόχξγ όσξγ χξ λΰσδξγογχΰθξζί

ρθγβξί

χΰτ ΪγθγζσΰϏ όσΰτ

ζγξ χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ-

Ρδσξςςόχδσΰξ γρό 11-111 ωσέςχδ

χΰτ

Jcbdk``h εγ θάλΰτο 34 ηΰθάσξγ ίζγςχΰ

ώ

γρΰκιμΠώςι βξγ χι ωσέςι ρσΰςώρξζύο ηδηΰμίοώο χΰτ

ςδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ

ρΰτ ρσΰί

λγθθδ ι τρισδςΠγ- χΰ ρθγΠςξΰ δνώηξζγςχξζέ

ςτμϊώοΠγ

χΰ Jcbdk``h εγ ζγχγλάθθδξ ςτοΰθξζά 1

δζγχ- ηΰθάσξγ γρό χγ ΰρΰΠγ ίογ μίσΰ

εγ ζγχγλθιεδΠ ςδ ΰσβγούςδξ

βξγ χιο ρσΰςχγςΠγ χϊ ξηξώχξζό

χιχγ

-Ι τρόεδςι γϊΰσά χΰ ηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγRp`ms`rdg Rt`rnds χΰ ΰρΰΠΰ ρσΰίλγθθδ ςχΰωδτμίοδ

ηξγϊιμΠςδξ ςχγ μίθι χΰτ ζΰξοώοξζΰϏ ηξζχϏΰτ- Ζάεδ χί

χΰξγ ηξγϊέμξςι ρδσξθάμλγοδ χΰ όοΰμγ ζγξ χι ϊώχΰβσγϊΠγ δοό ϊΠθΰτ χΰτ ωσέςχι μγκΠ μδ χι ηξγλδλγΠώςι όχξ

ΰ ϊΠθΰ γτχό

δΠωδ ζάοδξ laquoLnhdcedil ςχΰ ρσΰφόο χΰτ ηξγϊι

μξκόμδοΰτ-Ρίοχδ ωσέςχδ

χΰτ Jcbdk``h γοάμδςά χΰτ

ηϏΰ γοέθξ

ζΰξ ζγχίεδςγο ΰμγηξζέ γβώβέ ζγχά χΰτ Jcbdk``h ηξγμγσχτσόμδοΰξ όχξ χγ ρσΰςώρξζά χΰτ

ηδηΰμίογ ωσιςξ

μΰρΰξέειζγο ωώσΠ ΰξ Πηξΰξ ογ ηύςΰτο χι ςτβζγχάεδςέ

χΰτ έ ογ θάλΰτο γμΰξλέ-

Μίωσξ χΰ 133 ρΰτ ζγχγχίειζδ ι δο θόβώ γβώβέ ςχΰηξγϊιμξςχξζό ρσόβσγμμγ δΠωγο ωσιςξμΰρΰξιεδΠ ςχΰξωδΠγρδσΠρΰτ 341 δζγχΰμμτσΠώο ωσιςχύο- ΓρΰκιμΠώςι εγθάλΰτο όμώ

μόοΰ όςΰξ ωσέςχδ

δΠωγο γργοχέςδξ ςδ δξ

ηΰρΰΠιςι ρΰτ ίθγλγο γρό χΰ Jcbdk``h ϊίχΰ-

Ι δνώηξζγςχξζέ ςτμϊώοΠγ χιο ΰρΰΠγ δοίζσξοδ γμδσξζγοξζό ρδσξϊδσδξγζό ηξζγςχέσξΰ γργξχδΠ γρό χΰ Jcbdk``hογ γθθάνδξ χι θδβόμδοι laquoηέθώςι ηξζγξώμάχώοcedil ύςχδογ ηΠοδξ ςχγ μίθι χΰτ ρδσξςςόχδσδ

θδρχΰμίσδξδ

βξγ χΰ

ρύ

ωσιςξμΰρΰξΰϏοχγξ χγ ηδηΰμίογ χΰτ-

ΐ ηξζγςχέ ΣΠχςγσοχ Πμρΰσβζ γογβούσξςδ όχξ ι γρΰκι

μΠώςι δΠογξ μάθθΰο μξζσέ ρσόςεδςδ όμώ

όχξ ηδο τράσ

ωΰτο γρΰηδΠνδξ όχξ χΰ Jcbdk``h laquoγογμϊξςλέχιχγ ργσίλι χΰ οόμΰcedil- Ηέθώςδ δρΠςϊ όχξ ΰξ δοάβΰοχδ

ηδο γρί

ηδξνγο όχξ τρίςχιςγο ΰρΰξγηέρΰχδ λθάλι-Τράσωΰτο ώςχόςΰ γζόμγ 9-111 ωσέςχδ

ρΰτ ηδο ηί

ωειζγο χι ςτμλξλγςχξζέ ςτμϊώοΠγ ζγξ μρΰσΰϏο ογ ζξοιεΰϏο ζγχά χΰτ Jcbdk``h γοδνάσχιχγ-

Χΰ Cmgr`ng χϊ I``ild χΰ ζτσΠγσωΰ θδξχΰτσβξζόςϏςχιμγ βξγ ζξοιχά χιθίϊώογ δΠογξ μγζσάο ΰοΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

βξγ δρξείςδξ

laquoζγζόλΰτ

θΰτ θΰβξςμξζΰϏcedil oclwcrd ζτσΠώ

δρδξηέ ρΰθθΰΠ ωσέςχδ

δνγζΰθΰτεΰϏο ογ ωσιςξμΰρΰξΰϏο ργθγξό

χδσδ δζηόςδξ

γτχΰϏ γογϊίσδχγξ ςδ μδθίχι ρΰτ ηι

μΰςξΰρΰΠιςδ χΰ γμδσξζγοξζό τρΰτσβδΠΰ Δςώχδσξζέ

Γςϊάθδξγ

ςδ ςτοδσβγςΠγ μδ χΰ JKN-Χΰ Cmgr`ng γρΰχίθδςδ ςχόωΰ ςχΰ 9gt χΰξ

δζγχό χώο ρδ

σξρχύςδώο δζ χΰτ ςτοόθΰτ χώο oclwcrd γρδξθύο χΰ13 μδ χγ βσγρχά μιοϏμγχγ ογ γοχξρσΰςώρδϏΰτο χΰέμξςτ χώο ζγζόλΰτθώο δϊγσμΰβύο γογϊίσδχγξ ςχι μδθίχι-Ι I``ild ηδο γοχγρΰζσΠειζδ ςχξ

δζζθέςδξ

χΰτ ρσγ

ζχΰσδΠΰτ Σόξχδσ βξγ ςωΰθξγςμό δρΠ χΰτ είμγχΰ

- τ

βζσξχξζά ρδσΠρΰτ χΰ 3gt χΰξ δζγχό χώο oclwcrd δρξεί

ςδώο δΠωδ ςχόωΰ χΰ Ryokncm χϊ M`hnc ζγξ θξβόχδσΰ γρό3 χΰξ

δζγχό χΰ nR χϊ Cppld χγ Ynmg`ws χϊ Onbr`s`jt

ζγξ χΰ θδξχΰτσβξζό χϊ Klcbhkdrry-Χΰ Cmgr`ng ςτοδωΠκδξ ογ γρΰχδθδΠ χΰο laquoρσώχγσωξζό ςχόωΰ βξγ δρξείςδξ

oclwcrd δνγξχΠγ

χϊ γτνιμίοϊ κέχι

ςϊ ζγξ χϊ γσωξχδζχΰοξζέ γοΰξωχΰϏ ζύηξζγcedil γογϊίσδ

χγξ ςχι μδθίχι ι ΰρΰΠγ γρδτετοόχγο ςχΰ ρσΰςώρξζόχϊ γςχτοΰμΠγ

χϊ ρτσΰςλδςχξζέ

χώο οΰςΰζΰμδΠώο

ζγξ χώο τρισδςξύο γςϊγθδΠγ

-

Χΰ Cmgr`ng γρΰχδθδΠ χΰο οΰϏμδσΰ ίογ ςχόωΰ

ζΰτρΠηξγ στργΠοΰτο χΰο ρΰχγμό Οίςχΰ

Χγ lnhd ςχΰ Jcbdk``h

ζόςχξςγο 1 δζγχ- ηΰθάσξγ

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 716

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 9

χιο ΧςξμρΠηγ

χ ι

Δ ο ι μ ί σ ώ ς ι

ΐ ΧςξμρΠηγ

Δρξςχΰθέ γρδϏετοδ ρσΰ

χΰο Ρσόδησΰ

ζγξ ΗξδτεϏοΰοχγ Ϗμλΰτθΰ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ Γ-Δ- Ργσγςζδτά γλλγΑηι ΰρσύιο Γοχξρδσξϊδσδξάσωϊ ΡΰθξχξςμΰϏ ζγξΧΰτσξςμΰϏ χϊ Ρδσξϊίσδξγ

Γογχΰθξζέ

Μγ

ζδηΰοΠγ

ζγξ Εσάζϊ ζγξ οτο Ρδσξϊδσδξγζό

Ϗμλΰτθΰ

Ζγλάθγ

Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

μδ γϊΰσμέ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ζγξ όρώ

χΰο

ωγσγζχισΠκδξ ρσΰλθιμγχξζό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ρΰτ ηξίσωΰοχγξ γρό

χξ Ρδσξϊδσδξγζί

Δοόχιχδ

Ζγλάθγ

Νάο

εϊ ζγξ Σΰηόρϊ- Χγτχόωσΰογ ςχι ςτβζδζσξμίοι δρξςχΰθέ χΰτ ΰ Ζύςχγ

Ργργζΰςμά

δζϊσάκδξ χιο γβγοάζχιςέ χΰτ βξγ χΰ είμγγτχό ζγξ γογθτχξζά χΰ ρδσξδωόμδοΰ χϊ δρξςχΰθέ

χΰτ ίωδξ ώ

δνέ

6

laquoΔΠμγξ γρό χΰτ ςτωοΰϏ

ωσέςχδ

χϊ ΔβογχΠγ

ΰηΰϏ ητςχτωύ

ηξγρξςχύοώ όχξ ΰξ ργσδωόμδοδτρισδςΠδ

ςχΰο ςτβζδζσξμίοΰ ησόμΰ τρΰλγεμΠ

κΰοχγξ δΠογξ γργσάηδζχδ ίώ

δρξζΠοητοδ

-

χΰ χμέμγ χΰτ ησόμΰτ ρΰτ ηξίσωδχγξ γρό χξ Ρ-Δ-

Ζγλάθγ Νάοεϊ Σΰηόρϊ ΰ ϊώχξςμό

δΠογξ μΰ

οΠμώ

ρσΰλθιμγχξζό- δ ζϏσξγ ςιμδΠγ χΰτ ησό

μΰτ χγ ϊώχξςχξζά ηδο θδξχΰτσβΰϏο-ΔΠογξ γηξγοόιχΰ ςδ δξςόηΰτ

χΰϏοδθ βίϊτσδ

δνόηΰτ έ δξςόηΰτ

ογ μιο τράσωδξ ϊώχξςμό

-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ χΰ ΰηόςχσώμγ ογ ίωδξ τρΰςχδΠ δηύ ζγξ ζγξσό ζγεΠκιςι Γ- ΅νΰηΰ

οίΰ θξμάοξ Ζγλάθγ

laquoΪΠθξρρΰ

cedil ζγ

χδϏετοςι ρσΰ Νάοει-

Λ- ΅νΰηΰ χΰϏοδθ Ο- Ζγσλάθϊ ζγχδϏετοςι ρσΰ

Νάοει-Β- Ζόμλΰ ΓβΠΰτ Πθγ Ζγλάθγ-

ΔΠογξ γηξγοόιχΰ όθδ ΰξ ρθισΰϊΰσξγζί

ρξογζΠ

ηδ ογ δΠογξ --βδμάχδ

βζσάϊξχξ ζγξ ςτοεέμγχγ ζά

ρΰξδ ηδ γρό γτχί

χγ ωόσχγ ζγξ ι -- ρτζοέ λθά

ςχιςι ρΰτ τράσωδξ χξ ίωδξ ζσϏυδξ χδθδΠώ

--

Χγ ωόσχγ ηδ ςχγ ρσγοέ χΰτ ησόμΰτ ςδ θΠβΰ εγϊχάςΰτο ςχι --ζϏσξγ ΰηό-Ι ΔβογχΠγ ρΰτ εγ ίρσδρδ ογ γρΰχδθδΠ ηξγϊέμξςιβξγ χΰο χόρΰ μγ

χδΠοδξ ογ μδχγχσγρδΠ ςδ -- ησό

μΰ μδ ρΰθθγρθά ρσΰλθέμγχγ-Ζ- Ρσόδησδΐξ ρΰθΠχδ

γτχέ

χϊ ρδσξΰωέ

γθθά ζγξ ΰξ ωξθξά

ηδ ηξδσωόμδοΰξ ΅θθιοδ

ζγξ νίοΰξ γρό χιο Ρδ

σξϊίσδξγ Γογχΰθξζέ ΜγζδηΰοΠγ ζγξ Εσάζϊ γνΠ

κΰτο ζγθϏχδσϊ γοχξμδχύρξςϊ ςχΰο ησόμΰ γτχόβξγ χΰο ΰρΰΠΰ ζγχγλάθθΰτο ηξόηξγ βξγ μιηδοξζί

ώ

άεθξδ ργσδωόμδοδ

τρισδςΠδ-

ΡξςχδϏώ όχξ ζγχγθγλγΠοδχγξ χιο γβγοάζχιςι μΰτ δζϊσάκΰοχγ

ζγξ χγ ςτογξςεέμγχγ χώο ςτμρΰ

θξχύο μΰτ-

Ρδσξμίοΰτμδ άμδςι δρΠθτςι χώο ρσΰλθιμάχώο ρΰτ δοηδξζχξζά ίωώ ρσΰγογϊίσδξ όρώ

ζγξ ζγθϏχδσδ

τρισδςΠδ

ςχΰο ησόμΰ γτχό ρΰτ ΰξ ρΰθΠ

χδ ρθέσώςγο ζγξ ρθισύοΰτο γησάcedil-

δ ςτοίωδξγ ρδσξρχύςδώο δνγράχιςϊΔθθέοώο δνγβώβίώο ζγχά χΰ χδθδτχγΠΰωσΰοξζό ηξάςχιμγ ρΰτ ίωΰτο ρδσξίθ

εδξ δο βούςι χΰτ ΒσγϊδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξΔμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ

Δθθάηΰ

ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ γθθά ζγξ ρδσξρχύςδξ

γρόρδξσγ

δνγράχιςϊ ρΰτ ίωΰτο

γογϊδσεδΠ ΰξ γσμόηξΰξ μδ ηδθχΠΰ χϏρΰτ χΰΰρΰΠΰ δνίηώςγο είθΰτο ογ δρξςχέςΰτο χιορσΰςΰωέ ςγ

ςωδχξζύ

ρσΰζδξμίοΰτ ογ δοι

μδσύςδχδ χγ μίθι ςγ

ρΰτ ρσγβμγχΰρΰξΰϏο

δνγβώβί ζτσΠώ

οώρύο γβσΰχξζύο ρσΰφ

όοχώο ζγξ χσΰϊΠμώο ςχιο ΣΰτμγοΠγ- Ι ςτοέεϊ ρσγζχξζέ ρΰτ ργσγχισδΠχγξ ςχξ

γοώ

χίσώ ρδσξρχύςδξ ργσΰτςξάκδξ ςτοέεώ

χγ

ργσγζάχώ ζΰξοά ςχΰξωδΠγ ωώσΠ ογ γρΰζθδΠ

ΰοχγξ άθθδ ρσγζχξζί

ζγξ γογθτχξζά γρό χΰ

ΒσγϊδΠΰ ΐξζΰοΰμξζύο ζγξ Δμρΰσξζύο Τρΰείςδώο χϊ ΡσδςλδΠγ

χϊ ωύσγ

μγ

ςχΰ Λΰτ

ζΰτσίςχξ ίβξογο βοώςχά χγ δνέ

6 ζγχόρξο ςτμϊώοΠγ

σΰτμγοξζέ

δξςγβώβξζέ

δχγξσδΠγ

χιο ΰρΰΠγ δοηίωδχγξ ογ δζρσΰςώρδΠ ζγξ ΅θθιογ

μδ δθθιοξζέ δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠχγξ ργσγββδθΠγ μδ ςτμϊώοΠγ ρσΰρθισώμέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ

ρσξο χι ϊόσχώςι-

ςχι ςτοίωδξγ ΰ δξςγβώβίγ

δρξζγθΰϏμδοΰ

ίζχγζχδ γοάβζδ

χϊ γβΰσά

έ γοάβζι άμδςϊ

ργσάηΰςϊ χΰτ ρσΰφόοχΰ έ γζόμι δρξετμΠγ

γρΰϊτβέ ζγετςχίσιςϊ χΰτ ϊΰσχΠΰτ ςχγ ςϏοΰ

σγ δο όυδξ γλλγχΰζϏσξγζΰτ γρΰςχίθθδξ μίςώϊγν ρθγςχό γρΰηδξζχξζό χσγρδκξζέ

δοχΰθέ

RYNJW ςτοέεώ

Ρίμρχι έ Ργσγςζδτέ

δο ςτοδωδΠγ ρξίκδξ βξγ άμδςι ϊόσχώςι χΰτδμρΰσδϏμγχΰ

ςτοέεώ

Ργσγςζδτέ γρόβδτμγ

ρσΰχΰϏ δρξλδλγξώεδΠ χΰ ίμλγςμγ χΰτ ωσιμγχξζΰϏρΰςΰϏ ςχΰο χσγρδκξζό θΰβγσξγςμό χϊ δθθιοξζέ

δνγβώβξζέ δχγξσδΠγ

- Ι μδχγϊΰσά ςχξ

ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

βΠοδχγξ ςτοέεώ

μδ μδχγϊΰσξζό μίςΰ

ρΰτ ίωδξ δρξθίνδξ ΰ δξςγβώβίγ

ςτωοά ςχξ ρδσξ

ρχύςδξ γτχί

χΰ

ϊΰσχΠΰ ηδο ϊχάοδξςχι ΣΰτμγοΠγ μδχΰο γσωξζό μδχγϊΰσίγ ΰ ΰρΰΠΰ

τρΰ

βσάϊδξ ζγξ χΰ BO[γθθά δοηδωΰμίοώ

ογ μδχγϊΰσχύοδχγξ ςδ ζάρΰξΰ ςιμδΠΰ χϊ ηξγησΰ

μέ- τοδρύ

ηδο

ργσγηΠηδχγξ ζγοΰοξζά ςχΰο γσωξζό ργσγθέρχι ζγξ ηδο τράσωΰτορθέσι ργσγςχγχξζά ργσάηΰςϊ ργσγθγλέ

χΰτ δμρΰσδϏμγχΰ τρΰβδβσγμμίοΰ ςϊσγβξςμί

οΰ BO[-ΔρξςιμγΠοΰτμδ γζόμι όχξ ςδ γσζδχί

ρδσξρχύ

ςδξ ΰξ ϊδσόμδοδ

ώ

γβΰσάςχσξδ

σΰτμγοξζί

δχγξσδΠδ ηδο τϊΠςχγοχγξ έ ργσΰτςξάκΰτο γςγ

ϊέ ςχΰξωδΠγ- ΕδώσΰϏμδ θΰξρόο γργσγΠχιχΰ ώ

ρσύχΰ λέμγ ςϏογυϊ ςτμϊώοΠγ

ΰξ ΅θθιοδ

δνγβώβδΠ ογ δθίβωΰτο χγ ςχΰξωδΠγ χϊ δχγξσδΠ

γ

μίςώ χΰτ ΖΰξοΰχξζΰϏ ιθδζχσΰοξζΰϏ ςτςχέμγχΰ δργθέεδτςϊ γσξεμΰϏ ΪΡΓ ZNDR ettp6

db-dur`pc-dutcxctn`mPbust`osvnds0l`bclddlρσΰ

γρΰϊτβέ δρξρθΰζύο- Ζγεύ

ΰξ ρδσξρχύ

ςδξ γτχί

ργσΰτςξάκΰτο ίνγσςι ξηξγΠχδσγ ςδ ρδ

σξόηΰτ δΰσχύο ζγξ γσβξύο όχγο ΰξ γοάβζδ

χϊ

γβΰσά ζτσΠώ

ςδ οώρά ρσΰφόοχγ ζγξ θΰξρά χσό

ϊξμγ γο ζγξ όωξ μόοΰ δΠογξ γτνιμίοδ εδώσΰϏ

μδ ςζόρξμΰ όρώ

δοόυδξ χΰτ μιοό ΓτβΰϏςχΰτ

ΰξ ΅θθιοδ δνγβώβδΠ

δΠογξ δοιμδσώμίοΰξ βξγ χΰ

ρσόλθιμγ γτχό ζγξ δοεγσσϏοΰοχγξ ογ ρδσξμίοΰτο χιο δρξλδλγΠώςι θέυϊ χΰτ δμλάςμγχΰ

ρσξο ρσΰωώσέςΰτο ςχιο ϊόσχώςι χώο ρσΰφόοχώο χΰτ

γϊΰϏ λδλγΠώ

ρσύχγ ίωΰτο ρσΰλδΠ

ςχΰο ίθδβωΰ χώο ςχΰξωδΠώο χϊ σΰτμγοξζέ δχγξ

σδΠγ

μίςώ χΰτ ZNDR-

Δρξςχΰθέ χΰτ Ζύςχγ Ργργζΰςμά ςχιο ΔβογχΠγ ΰηό

Βξγ χΰο δθθξρέ ϊώχξςμό ςδ ηξάϊΰσγ χμέμγχγ ρΰτ

ηξίσωΰοχγξ γρό χξ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ΝάοεϊΣΰηόρϊ

τςχάςδξ βξγ χι μι δνγράχιςι Δθθέοώο δνγβώβίώο

ρΰτ ίωΰτο ργσγχισιεδΠ χδθδτχγΠγ ςχΰ Λΰτζΰτσίςχξ

Οδζσό

λσίειζδΰ Μξωάθι

Γςθάοι

Οδζσό

δοχΰρΠςχιζδ ΰ βοώςχό

ςωδηξγςχέ

Μξωάθϊ

Γςθάοϊ ωεδ χΰ μδςιμίσξ ςχΰ ςρΠχξ χΰτ ςχΰ Ζΰθώοά

ζξ- Ϗμϊώογ μδ χξ ρσύχδ

ρθισΰϊΰσΠδ

ΰ Μ- Γςθάοϊ

ίωγςδ χι κώέ χΰτ γρό τρδσλΰθξζέ ηόςι ωγρξύο- Γρό χγ ρσύχγ ςχΰξωδΠγ ρΰτ ςτοίθδνδ ι ΔΘ-Γ ρσΰζϏρχδξ όχξ ΰεάογχΰ

χΰτ ρσΰίσωδχγξ γρό γτχΰζχΰοΠγ ζγξ όωξ γρό δβζθιμγχξζέ

δοίσβδξγ-ΡθισΰϊΰσΠδ

γογϊίσΰτο όχξ ςχΰ ςιμδΠΰ ρΰτ λσίειζδ ΰ ςωδηξγ

ςχέ ι γςχτοΰμΠγ δοχόρξςδ ςιμγοχξζέ ρΰςόχιχγ ωγρξύο ζγεύ

ζγξ ίογ ςιμδΠώμγ-Ζθξμάζξΰ χϊ ΓςχτοΰμΠγ

ρσγβμγχΰρΰξδΠ ίσδτοδ

ςχιο ΰξζΠγ χΰτ-

ΕϏμγ ρθδζχάοϊ

ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ ρσΰ ιμδσύο ΰ Πηξΰ δΠωδ ζγχγββδΠθδξ ςδ ΜΜΔ όχξ

λσξςζόχγο ςχγ όσξγ χϊ ΰξζΰοΰμξζέ ζγχγςχσΰϊέ

ζγξ ρώ

τρΰ

ωσδύειζδ ογ ζθδΠςδξ χΰ γχδθξί χΰτ ςχιο Ρθάζγ ζγεύ

δΠωδ ρίςδξεϏμγ γράχϊ γρό ηϏΰ βτογΠζδ

ρΰτ ηξγωδξσΠκΰοχγο χγ ΰξζΰοΰμξζά

χΰτ ζγξ δνγϊγοΠςχιζγο-ΐ ςωδηξγςχέ

δΠωδ δοξςωϏςδξ ΰξζΰοΰμξζά μΠγ γρό χξ

βτογΠζδ

Γθ

λγοξζέ ζςχγβώβέ

βξγ ογ ςρΰτηάςδξ Θΰβξςχξζέ ζγξ μδχά χιο γρΰ

ϊΰΠχιςι χέ χιο δΠωδ ρσΰςθάλδξ ςχιο δρξωδΠσιςι χΰτ-

Ι ηδϏχδσι βτογΠζγ γρό χιο Ράχσγ ηΰϏθδτδ δρΠ ωσόοξγ ςχΰο ΰΠζΰμόηγ

-

Μξθύοχγ

ςχιο Dsprdss` ΰ άχτωΰ ςωδηξγςχέ

δΠωδ ηιθύςδξ6

+Χΰτ ίηξογ ωσέμγχγ βξγ ογ ρθισύςΰτο χξ

τρΰωσδύςδξ

ρΰτ δΠωγ

ςχΰ ΞΖΓ ςχιο ΔϊΰσΠγ ζγξ ςχξ ηξάϊΰσδ

χσάρδκδ

- ΔζδΠοδ

όμώ

ΰϏχδ χγζχΰρΰξΰϏςγο χξ δζζσδμόχιχδ

ΰϏχδ ίζγογο γρΰηόςδξ

ΪΡΓ- ΖσγχΰϏςγο χγ ωσέμγχγ βξγ χΰο δγτχό χΰτ μδ γρΰχίθδςμγ

ογ μγκδϏΰοχγξ ωσώςχΰϏμδογ χγ ΰρΰΠγ δβύ όμώ

ηδ βούσξκγ- Ζάρΰξγ ςχξβμέ έσεδ ίογ

ϊΠθΰ

μΰτ ΰ Βξύσβΰ

ρΰτ δΠογξ θΰβξςχέ

ζγξ

μδ χγσγζΰϏοιςδ- Γο χΰ δΠωδ ζάοδξ ρξΰ οώσΠ Πςώ

δΠωγ μρΰσίςδξ

ογ ςώεύ+-ΐξ ηϏΰ βτογΠζδ

όρώ

γογϊίσδξ χΰ ηιμΰςΠδτμγ δΠωγο οΰξζξάςδξ ηξ

γμίσξςμγ ζγξ ρΰτθΰϏςγο χγ σΰϏωγ ρΰτ ίζθδλγο γρό χΰ γχδθξί ςδχξμί

ωΰοησξζέ

ρΠςώ γρό χιο ρθάχι χΰτ Μξωάθι Γςθάοι-

+Γο ζγξ ίϊτβγο μόοδ χΰτ

χύσγ θγμλάοώ ζγξ ρδσΠδσβγ χιθδϊώ

οέμγχγ γρό ηξζιβόσΰτ χΰτ

δρδξηέ κιχΰϏο γρΰκιμΠώςι ζγξ γρό

ράοώ+ δΠωδ ηιθύςδξ ΰ ςωδηξγςχέ-

Ρΰξΰ

έχγοΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ

΅ωΰοχγ

μξζσγςξγχξζέ ζγχγβώβέ ΰ Μξωάθϊ Γςθάοϊ βδοοέειζδςχιο Γεέογ ζγξ ςρΰϏηγςδ ηξγζόςμιςι βσγϊξζί

χίωοδ

ξςχΰσΠγ

χίωοϊ ζγξ εδάχσΰτ ςχΰ ρθάξ ςρΰτηγΠώο ζγειβιχύο όρώ

ΰξ κώβσάϊΰξ Χίχςϊ ΜΰςωΠηϊ ΒΰϏογσϊ Ρσίζγ ζγξ Λγζγθό-ΝδζΠοιςδ χιο ζγσξίσγ χΰτ χΰ 3gt97 ζγξ ςϏοχΰμγ ζγχίζχιςδ μΠγ γρόχξ ρσύχδ

είςδξ

ςχΰο ωύσΰ χώο ςωδηξγςχύο μόηγ

-

ΐξ ηιμξΰτσβΠδ βίμξςγο ςωδηόο ςδ όθγ χγ δνύϊτθθγ χώο χόχδ δθ

θιοξζύο ρδσξΰηξζύο ζγξ ζίσηξςγο χξ ζγθϏχδσδ

ζσξχξζί

ωάσι ςχξ

ζγθγΠςειχδ ίεοξζ δρξσσΰί

χΰτ-

΅ζχΰχδ ι ηΰτθδξά χΰτ ργσΰτςξάςχιζδ ςδ γχΰμξζί δρξηδΠνδξ

έ ΰμγ

ηξζί μγκΠ μδ ςιμγοχξζΰϏ

νίοΰτ

ςωδηξγςχί

ςχΰ ΡγσΠςξ χΰ Μΰ

ογζό χι Μόςωγ χι ΪσγοζϊΰϏσχι χι Σύμι χΰ Μξθάοΰ χΰ Μράσξχιο ΖώοςχγοχξοΰϏρΰθι χιο ΖϏρσΰ χΰο Ζγογηά-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 816

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 5

ΧΓΖΧΞΖΐ ΜΔΘΐ ΧΙ Δ-Ξ-Ι-Δ-Δ

ΞΗΞΐΖΧΙΞΓ6 Δ ΟΙΜΔΣΐ Γ-Δ

ΔΖ ΗΐΧΙ6 ΛΓΩΘΞήΧΙ ΗΞΐ ΟΤΞΐ

ΗΞΔΤΕΤ ΟΧΙ6 ΖΓΖΐΤΐΒΘΐΤ ΜΓΖΙ

Τ ΟΧΓΖΧΔ6 ΜΔΘΞ ΟΓ ΞΗΙΣΐΡΐΤΘΐΤΧΞΡΞΚΞΗΙ ΗΙΜΙΧΣΙ

ΤΡΔΤΕ-ΘΐΒΞΧ- ζγξ ΗΙΜ- ΩΔΔήΟ6 ΓΡΐΧΐΘΐΤ

ΔΘΔ ΟΙ

ΗξδϏετοςι6 Ηγβζθέ Χ-Ζ 4712

Χιθ- Ζί οχσΰ6 43152311

JCU6 43152532

ettp6www-dmnodr`s-ir

Docnl6 nmj`Admnodr`s-ir

ΤΟΗΣΐΜΔ

ΔΧΙΞΓ ΞΗΞήΧήΟ 351 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐ-ΐΧΓΐΣΒ-ΓΔ 511 δτσύ Ρθίΰο ΪΡΓ 4$

ΗΙΜΐΞΔΤΔΞ

3 ΗιμΰςΠΰτ ΟΡΗΗ 11 δτσύ χΰ ωξθξΰςχό Ρθίΰο ΪΡΓ

2$

Ο-Ρ-Ξ-Η- ζγξ χδθξζΰΠ μδξΰη- ηιμΰρσ- 1-41ωξθ Ρθίΰο

ΪΡΓ 2$

Ωδξσόβσγϊγ ηιμΰςξδτόμδ ογ έ ΰωξ ηδο δρξςχσίϊΰ οχγξ-

Δ οτρόβσγϊγ άσεσγ ηδο δζ ϊσάκΰτο τρΰωσδώχξζά χι

είςι χϊ Δ ϊιμδσΠηγ-

Μδ χγ ρξΰ μδθγοά ωσύμγχγ ρδσξβσάϊδχγξ χΰμίθθΰο χώο μξζσύο δρξωδξσέςδώο ςχιο ίσδτογ χΰτ ΞοςχξχΰϏχΰτ Μξζσύο Δρξωδξσέςδώοχϊ ΒΔΛΔΔ- Ι ρθδξΰυιϊΠγ χΰτ

γητογχδΠ

ογ ζγχγλάθδξ ίβζγξσγχΰτ

μξςεΰϏ

γθθά ζγξ

ογ γοχγρΰζσξεδΠ ςχξ

γτνιμίοδ ϊΰσΰθΰβξ

ζί τρΰωσδύςδξ

- ΅χςξ

ςϏμϊώογ μδ χιο ίσδτογ χΰ δρόμδοΰ ηξάςχιμγ εγ ωγεΰϏο 54-111

ίώ

gt1-111 είςδξ δσβγςΠγ

δΠχδ θόβώ γρΰ

θϏςδώο δΠχδ θόβώ ζθδξςΠμγχΰ

δρξωδξσέςδώο-

Ι ζγχάςχγςι ρΰτ ηξγμΰσϊύοδχγξ δΠογξ ρσΰϊγοί

όχξ εγ ςτμργσγ

ςϏσδξ ςχΰο ζγχέϊΰσΰχιο δθθιοξζέ ΰξζΰοΰμΠγβδοξζόχδσγ μδ ςτοίρδξγι ρσΰΰρχξζέ χϊ γοάρχτνϊ ογ γρΰμγζστοεδΠ γζόμγ ρδσξςςόχδσΰ-ΐξ μξζσί

δρξωδξσέςδξ

ςτμλάθθΰτο ςδ ςιμγοχξζό λγεμό ςχΰο ζσγχξζό ρσΰψρΰθΰβξςμόζγξ γρΰχδθΰϏο γοάωώμγ ζγχά χϊ γοδσβΠγ

-

Γο ζγχγσσδϏςΰτο χόχδζγξ χγ ζσγχξζά ίςΰηγ εγ

μδξώεΰϏο ζγξ ι γοδσβΠγ εγ γτνιεδΠ- ΔΠογξ ηδδνώρσγβμγχξζό ογ εδώσδΠχγξ ρώ

ΰξ όρΰξδ

γρύθδξδ εγ γογρθι

σώεΰϏο γρό μδβάθδ

δρδοηϏςδξ- ΐξ ΰρΰΠδ

ςδ χδθξζέ γοάθτςι ηδοϊγΠοΰοχγξ ςχΰο ΰσΠκΰοχγhellip

Γρό χξ

ρσύχδ

ρσώξοί ύσδ

χϊ

Ηδτχίσγ

4 ΓτβΰϏςχΰτ ρΰτ δρξζσάχιςγο χγ μδθχίμξγ μίωσξςέμδσγ δζηιθύειζγοηδζάηδ

ηγςξζί

ρτσ

ζγβξί ςδ όθι χιο δρξ

ζσάχδξγ- Μδχά χιο Μδςγσά χι Σόηΰ χι άμΰ

χιο ΩΠΰ ζγξ χιο ίσξϊΰΰξ ϊθόβδ

ζγχγχσύβΰτο

ηάςι ζγθθξίσβδξδ ρδ

σξΰτςΠδ ζγξ γρδξθΰϏο

γζόμγ ζγξ γοεσύρξοδ

κώί ςχΰ Μγσγεύογ

ςχΰ Μγσζόρΰτθΰ ςχΰτ

Εσγζΰμγζδηόοδ ‒ Λγ

στμρόμρι ζγξ ςχιο ΪώζΠηγ ςχιο ΞςχξγΠγ ςχιο

ΙθδΠγ ςχιο Ίοησΰ όρΰτδζζδούειζδ ΰθόζθισΰωώσξό- ΓζΰθΰϏειςγο χΰΓθδρΰωύσξ ι Ζδϊγθθΰοξά ζγξ ράθξ ι ΔϏλΰξγ ζγξχίθΰ

ι Εάςΰ

ι ΰρΰΠγ

τρίςχι άοδτ ρσΰιβΰτμίοΰτ λξλθξζέ ζγχγςχσΰϊέ γϊΰϏ ωάειζγο ςχξ

ϊθόβδ 9-111 ίώ

31-111

ςχίμμγχγ ηάςΰτ

ζγξγρδξθέειζγο χσΠγ ωώσξά-Βξγ χΰ είμγ χϊ Εάςΰτ ιηιμΰχξζέ γσωέ ι ρτσΰςλδςχξζέ τρισδςΠγ χΰ ηγςγσωδΠΰ ζγξ ι τρισδςΠγρΰθξχξζέ

ρσΰςχγςΠγ

χΰτ

Ηέμΰτ ζγεύ

ζγξ δούςδξ

δεδθΰοχύο ζγξ χΰρξζΰΠ

ϊΰσδΠ δΠωγο ηξγχτρύςδξ

χξ δοςχάςδξ

ζγξ χΰτ

ϊό

λΰτ χΰτ

βξγ χι δχΰξμόχι

χγ χώο γσμΰηΠώο γσωύο- Ύηι γρό χΰο Μάξΰ ΰ ΤΣΞΚΓ μδ ςωδχξζέ δσύχιςιςχιο Λΰτθέ ζγξ δρξχόρξδ δρξςζίυδξ

λΰτθδτχύο

ίζσΰτδ χΰο ζύηώογ χΰτζξοηϏοΰτ- Ητςχτωύ

ι ζτ

λίσοιςι ζγξ ΰξ γσμόηξΰξ

τρΰτσβΰΠ Ηιμόςξγ

Χάνϊζγξ Ρδσξλάθθΰοχΰ

ζϏσξ

ΰξ Ηίοηξγ

ζγξ Ζγθγϊάχϊγράοχιςγο μδ χΰ βοώςχόχσόρΰ ζάοΰοχγ

δρΠηδξνι

γθγκΰοδΠγ

γτχγσίςζδξγ

ζγξ ϊχιοΰϏ δρξζΰξοώοξγζΰϏ δοχτρώςξγςμΰϏ-Ι ρτσζγβξά ρΰτ νίςργςδςχξ

39 ΓτβΰϏςχΰτ ςχιο

οόχξγ Εάςΰ ίηδξνδ χιο βϏμοξγ χιο γοδράσζδξγ ρΰθξχξζέ

ζγξ χιο γμδχσΰί

ρδξγ χώο τρδτεϏοώο μδχΰο ρξΰ ςζθισό χσόρΰ-χγ ρϏσξογ μίχώργ χϊζγχγςχσΰϊέ

ίηώςγο ζγξ

ηΠοΰτο άοξςι μάωι μδ χΰίσβΰ χϊ ζγχάςλδςϊ ΰξητοάμδξ

χΰτ Ρτσΰςλδςχξ

ζΰϏ ύμγχΰ- Γ

ςιμδξώ

εδΠ όχξ ι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ

δνδθΠςςδχγξ ςδ

ςωδχξζά δτοΰφζί ζγξσξζί

ςτοεέζδ γτνιμίοδ

λσΰ

ωΰρχύςδξ μίωσξ χΰο ΞΰϏ

οξΰ ζγξ ωγμιθόχδσδ εδσ

μΰζσγςΠδ- ΅χςξ γρό χιο

γσωέ χΰτ ίχΰτ μίωσξ χξ

2319132 ΰ γσξεμό ζγξ

χΰ μίβδεΰ χώο ρτσζγβξύο

έχγο ςιμγοχξζά μδξώμίοΰ

ςδ ςωίςι μδ χΰ γοχΠςχΰξωΰρδσςξοό ηξάςχιμγ- ΖγοδΠ

ηδο είθδξ ογ ςζδϊχδΠ χξ εγδΠωδ ςτμλδΠ γο ΰξ ζγξσξζί

ςτοεέζδ χιο Πηξγ ρδσΠΰηΰ

έχγο γοχΠςχΰξωδ μδ γτχί

χώο ργσδθεόοχώο δχύο-ήςχόςΰ ργσά χξ

δτμδοί

ςχδσδ ζγξσξζί

ςτοεέζδ

ι γρΰςχΰθέ χώο Ρτσΰςλδςχύο χι ϊδχξοέ γοχξρτσξζέρδσΠΰηΰ δΠογξ ητςζΰθόχδσι γρό ζάεδ άθθι ωσΰοξάηδηΰμίοΰτ όχξ χΰ ρσΰςώρξζό χΰτ ΡτσΰςλδςχξζΰϏύμγχΰ

ηδο γυιϊά μό

οΰο χΰο ζΠοητοΰ γρό χξ

ϊθόβδ γθθά γοχξμδχώρΠκδξ

ζγξ χσδξ γζόμγ ργσγμί

χσΰτ ρΰτ ητςωδσγΠοΰτο

χΰ ίσβΰ χΰτ6Ρσύχΰ6 Χιο τρΰχΠμιςιχΰτ ςζίθΰτ

χϊ ρσόθι

υϊ ίογοχξ χϊ ζγχγςχΰθέ γρό χιο ρθδτσά χϊ

ρΰθξχξζέ ιβδςΠγ

ρΰτ δζ

ϊσάκδχγξ μδ χιο γβοόιςι

χώο δξηξζύο γργξχέςδώοηγςΰρτσόςλδςϊ ηγςΰρσΰςχγςΠγ

τρΰοΰμδϏΰ

οχγ

ίχςξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτ δρξωδξσιςξγζΰϏ ςωδηξγςμΰϏ ςχγ ρθγΠςξγ μξγ

ΰθΰζθισώμίοϊ

Ρΰθξχξζέ ΡσΰςχγςΠγ

ζγξ

δρξρθίΰο ι γρΰςχίσιςιρόσώο γρό χιο Χΰρξζέ ΓτχΰηξΰΠζιςι μδβξςχΰρΰξδΠ χΰτ

ζξοηϏοΰτ

- Βξγ ργ

σάηδξβμγ γογϊίσΰτμδ όχξςχιο ζγμίοι ίζχγςι ςχγςϏοΰσγ Λγστμρόμρϊ ‒Εσγζΰμγζδηόοώο τρέσωδζγξ γρό μΠγ μξζσΰωώμγχδσέ ςωδηόο ςδ ζάεδ νίϊώχΰΗδϏχδσΰ6 Χξ

δθθδΠυδξ

ςδ

τθξζΰχδωοξζά μίςγ γχΰμξ

ζό δνΰρθξςμό χώο Ρτσΰςλδςχύο χιο ωγμιθέ δχΰξμόχιχγ χώο δογίσξώο μίςώο ξηΠώ

χώο BCMCGCN[

BL34 χιο δο μίςώ γηξγϊγούο ςτμλάςδώο χώομξςεώμίοώο δθξζΰρχίσώο

γρό χι ΟΓΜΓ ρΰϏ ίωδξέηι δρξςιμγοεδΠ μδ δσύχιςι χΰτ ΤΣΞΚΓ ςχι Λΰτθέ-ΧσΠχΰ6 Χιο ρΰθξχξζέ χϊζτλίσοιςϊ ςδ ςωίςι μδχΰ ρσΰςώρξζό χΰτ Ρ--Ρσάβμγχξ ι δρξωδξσιςξγζέγρΰχδθδςμγχξζόχιχγ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

γργξχδΠ ρσώχΠςχώ

ρθισόχιχγ ςδ γοεσύρξοΰ ητογμξζό- Ι δςζδμμίοι ζγξδρξηδξζχξζέ ζγετςχίσιςιδο μίςώ μάθξςχγ γοχξρτσξζέ

ρδσξόηΰτ χϊ ρσό

ςθιυϊ χώο 3411 ςτμλγςξΰϏωώο ρτσΰςλδςχύο μδμξςεΰϏ

ρδΠογ

ι δμμΰ

οέ ςχιο ςζόρξμι ργσάχγςι χϊ χσξωΰχόμιςϊ χΰτΡτσΰςλδςχξζΰϏ ύμγχΰ

ρΰτ μδξύοδξ χιο γρΰχδθδςμγχξζόχιχά χΰτ ι άσοιςι δρΠθτςϊ χΰτ ρσΰλθέμγχΰ

ρσόςθιυϊ χώο

94 δρξχτωόοχώο μόοΰ ςχγωγσχξά Ρτσΰςλδςχύο ζγξόωξ μόοΰ γρΰζγθϏρχΰτοχι μδεΰηδτμίοι γρΰητοάμώςι χΰτ ζσγχξζΰϏ μιωγοξςμΰϏ ηγςΰρτσόςλδςϊ ζγξ ρτσΰρσΰςχγςΠγ

ρσΰθδξγΠοΰοχγ

χΰ ίηγϊΰ

βξγ χιο ςτσσΠζοώςι τρισδςξύο ζγξ γσμΰηξΰχέχώοχΰτ Ρ- μδ ςχόωΰ χιο ξηξώ

χξζΰρΰΠιςι χΰμίώο δτεϏοϊ χΰτ-ΐ ΤΣΞΚΓ ρξςχδϏδξ ρώ

ι δμμΰοέ χϊ ζτλίσοιςϊ ςδ ρΰθξχξζί

δρξθΰβί

μδ μΰογηξζό ςχόωΰ χι θΰβξςχξζέ μδΠώςι χΰτ ηιμΰςξΰοΰμξζΰϏ ζόςχΰτ

γργ

νξύοδξ ζάεδ ζΰξοώοξζέ ζγξρδσξλγθθΰοχξζέ γοάβζιζγξ ρσΰχδσγξόχιχγ- ΐξ δρξθΰβί

γτχί

ϊγοδσύοΰτο

χιο γογθβιςΠγ χώο ζτλδσούοχώο ζϏζθώο- ΓνΠκδξ ογςιμδξώεδΠ ώ

ηδΠβμγ χϊ

ζτλδσοιχξζέ γογθβιςΠγ

χΰ βδβΰοό χϊ μι γρόηΰ

ςϊ μίωσξ ςέμδσγ χμέμγχΰ χώο ρόσώο χΰτ ρδσξ

λόιχΰτ +χγμδΠΰτ Μΰθτλξάχι+ ςχγ εϏμγχγ χώο μδβά

θώο ρτσζγβξύο χΰτ 119

ςχιο ΙθδΠγ-ΕϏμγ γτχύο χώο ρΰθξχξζύο δρξθΰβύο δΠογξ ζγξχΰ Ρτσΰςλδςχξζό ύμγ-Χΰ ύμγ δζδΠοΰ ρΰτ ίωδξτυιθέ ζΰξοώοξζέ γρΰηΰωέ μδχσύοχγ

ηδζάηδ

εϏμγχγ ςχΰ λώμό χΰτ ζγεέζΰοχΰ

ζγξ μάθξςχγ δο

ζγξσύ δξσέοϊ ζγξ ςδ ςτοεέζδ

ζγχγλγσάεσώςϊ

χώο μξςεΰθΰβξζύο ζγξ ςτοχγνξΰηΰχξζύο ηξζγξώμάχώο χΰτ ρσΰςώρξζΰϏ-ΐ ΤΣΞΚΓ δμρξςχδϏδχγξ ζγξ χξμά χιο δνγξσδχξζέ

ρσΰςράεδξγ ρΰτ ζγχγλάθθΰτο ΰξ Ρτσΰςλίςχδ

άοησδ ζγξ βτογΠζδ

ςχιο

ρσύχι βσγμμέ χΰτ ρτσό

ςχίζδχγξ ηΠρθγ χΰτ ςχισΠ

κΰοχγ

χΰ ίσβΰ χΰτ μίςγ

ζγξ ίνώ γρό χΰ ζΰξοΰλΰϏθξΰ ςχΰτ

ηϏςζΰθΰτ

ζγξ

σΰϏ χώο μοιμΰοξγζύο

δρξείςδώο ρΰτ τϊΠςχγχγξΰ θγό

γτχέ

χϊ ωύσγ

-

Χγ ςχδθίωι χΰτ ΤΣΞΚΓηδο ϊώχΰβσγϊΠκΰοχγξ ςχγζγμίογ όρώ

ίρσγνγο ςχΰ

ργσδθεόο ρΰθξχξζΰΠ χΰτ ηξζΰμμγχξςμΰϏ βξγχΠ ρξςχδϏδξ ςχιο ΰτςξγςχξζέ γοχξμδχύρξςι χώο ζγχγςχσΰϊύοζγξ ηδο δρξηξύζδξ ογ ησίυδξ ρΰθξχξζά ΰϊίθι δρδοηϏΰοχγ

ςχξ

ζγχγςχσΰϊί

ζγξ ςχιο ητςχτωΠγ χώο ρΰθξχύο γθθά ςτμργσγςχίζδχγξ ςχΰτ

ρτσΰργεδΠ

ζγξ ςχΰτ ϊΰσδΠ

ρσΰςχγ

ςΠγ

χϊ κώέ χϊ ρδσξΰτ

ςΠγ

χώο ρΰθξχύο ζγξ χΰτζσάχΰτ

-

ΗδθχΠΰ χϏρΰτ χώοΛΰτθδτχύο Ηιμέχσι

Χςΰτζγθά Ωγσά

Ζγϊγοχάσι ΜγσΠγ

Ηξγζάζι

ζγξ χάει ΡγογβΰϏθιμδθύο χϊ Δρξχσΰρέ

Δθίβωΰτ ΖΰξοΰλΰτθδτχξζΰϏ ΅σβΰτ ΔΔΖΔ Ηιμόςξγ

Χάνϊ ζγξ Ρσΰ

ςχγςΠγ

χΰτ ΡΰθΠχι ζγξχΰτ Χμέμγχΰ

ώμάχώο

ΓςϊγθδΠγ

χΰτ ΤΣΞΚΓ

ΐξ ητοάacuteδξ χώο Ρτσΰςλδςχύο

ςχιο ρσύχι βσγacuteacuteέ χΰτ ζγεέζΰοχΰ

χΰ ρθγΠςξΰ χϊ ρΰθξχξζέ

δνόσμιςϊ

χΰτ Ζόμμγχΰ

βξγχιο δοιμίσώςι χώο δσβγκΰμίοώο όςΰο γϊΰσάχγ δρΠζγξσγ ζγξ βδοξζόχδσγ ρσΰλθέμγχγ ζγξ χξ

είςδξ χΰτ ΖΖΔ ΰ Εδΰ

ηόςϊ ΖώοςχγοχξοΠηϊμίθΰτ

χΰτ Ρ-Β- χϊ Ζ-Δ-

χΰτ Ζ-Ζ-Δ- ζγξ λΰτθδτχέ

Γbdquo ΕδςςγθΰοΠζϊ εγ δρξςζδϊεδΠ χιο Ργσγςζδτέ21 ΓτβΰϏςχΰτ 132 χι

Εάςΰ χϊ Ρ-Δ- Ζγλάθγ

ζγξ δξηξζόχδσγ χγ ωώσξάΜγσξί

ζγξ Ζγθθξσάωι

ρΰτ δρθέβιςγο γρό χξ ρσόςϊγχδ

ρτσζγβξί

-

Χΰ ρσόβσγμμγ χϊ ρδσξΰηδΠγ

ίωδξ ώ

δνέ6

-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχι ζάθγ Μγσξί ςχιο ζγϊδχίσξγ χΰτ

Ξώάοοΰτ5-21 μ-μ- ΰμξθΠγ ςχιο ρθγχδΠγ Ζγθθξσάωϊ

ΡδσξΰηδΠγ Ε- ΖώοςχγοχξοΠηι

ςδ Μγσξί ζγξ Ζγθθξσάωι

ΜγϏσΰ χΰ acuteίθθΰο

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 916

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ gt

Δνιβύ ζγξ Πςώ

ηξηάςζώ

ζγχξχΠ βξγ χιο ΰσεέ βσγϊέ μγ

Χΰτ Βξάοοι Μόοξΰτ

Σώμξό

έ Σώμιό

ΣώμξΰςϏοι έ ΣώμιΰςϏοι8 Γρό χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil ρσΰέθεγο χγ laquoΣώμξό

‒ Σώ

μξΰςϏοιcedil- Ρσόζδξχγξ βξγ ςτμρσΰϊΰσά χΰτ ‒γξΰ ηδ ‒ξΰ- Ι βσγϊέ μδ ‒ι ηδο δτςχγεδΠ- ΅ωώ ρΰθθί

ϊΰ

σί βσάυδξ βξγ χΰ ϊώοιχξζό ϊγξοόμδοΰ ρΰτ θίβδχγξ

ςτοΠκιςι ξηΠώ

βξγ χΰ ζγζΰβσγμμίοΰ laquoΡγθιόcedil μδ ‒ι Ζάρΰχδ ίογ

Βάθθΰ

ζγθΰζγΠσξγκδ ςχΰ laquoQcle`cedil

Ράθωΰ- ΅χςξ μΰτ ―θδβδ γϊΰϏ ίχςξ χΰ ηξάλγκδ-ΔζδΠοΰ χΰ ‒e χΰ οόμξκδ ώ

‒e ωξ- Νγογβσάϊώ ράθξ

ζάρΰξγ ργσγηδΠβμγχγ6 Ι laquoμιθίγcedil ίβξοδ laquoμιθξάcedil ιlaquoδθγΠγcedil ίβξοδ laquoδθξάcedil χΰ laquoηΠζγξΰcedil ίβξοδ laquoηΠζξΰcedil ιlaquoβδοδάcedil ίβξοδ laquoβδοξάcedil ζχθ- ΅χςξ ζγξ χΰ laquoΣώμγΠΰ

cedil

ίβξοδ laquoΣώμξόcedil- Χΰ θΰξρόο ρΰχί ρξγ laquoΡγθιόcedil μδ

‒ι ρΰχί ρξγ laquoΣώμιόcedil μδ ‒ι- ζδϊεδΠχδ χιο

laquoΣώμξΰςϏοιcedil χΰτ Β- ΣΠχςΰτ ογ χιο βσάϊγμδ μδ ‒ιΕίθώ ογ ςιμδξύςώ όχξ ΰ Β- ΰτσέ

ΰ μδβγθϏχδσΰ

ςΰϊόχδσΰ ςγχξσξζόχδσΰ

ζχθ ρΰξιχέ

μγ

3542

3gt3gt ίλβγκδ μΠγ δϊιμδσΠηγ μδ χΰο χΠχθΰ laquoΣώμιόcedil

μδ ‒ι- Μΰτ ―σωδχγξ ογ ρξςχδϏώ όχξ ίχςξ μάθθΰο ςγχΠσξκδ ζάρΰξΰτ ργθξΰμΰηΠχξζΰτ

γεδσάρδτχΰτ

γσ

ωγξΰμγοδΠ ρΰτ έεδθγο θ-ω- χγ laquoβξΰτλγσθάζξγcedil ογ

χγ θίμδ laquoζσδγχΰςϊγξσΠηξγcedil ζγξ χγ laquoμγζγσόοξγcedil ογχγ θίμδ laquoςζώθιζΠηγ

cedil-

Εγ ςτοδωΠςώ

Ίθθι μξγ laquoρδσΠδσβιcedil ϊώχξά

νίςργςδ ωεδ ςδ

ΰσδξοέ ζγξ ηϏςλγχι ρδσξΰωέ χΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

- Γρό

μόοι χϊ ηδο ϊγΠοδχγξ ρξεγοόο ογ νδζΠοιςδ- Μάθθΰο ζάρΰξΰξ γοδβζίϊγθΰξχιο ίλγθγο βξγ ογχγΑςΰτο χγ ζΰράηξγχΰτ

hellip

ΔνγϊγοΠςχιζγοgt-111-111 δτσύ

χΰτ ΧγμδΠΰτ Μΰθτ

λξάχι Ύχγο ωσέμγχγ ρΰτ ρσΰΰσξκόχγοβξγ χιο γογζΰϏϊξςι χώο ρτσόρθιζχώο χϊ Ρδθΰρΰοοέςΰτ ζγξ χγ ΰρΰΠγρΰχί ηδο ίϊχγςγοςχΰτ

ηξζγξΰϏωΰτ

-

Χγ laquoδνγϊάοξςγοcedil χγςτοδχγξσάζξγ Ργργοησίΰτ ‒ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτhellip

Χΰ δνώϊσδοξζό δΠογξ ρώ

χγ

ωσέμγχγ γτχά ηδορσΰδσωόχγο γρόχγ ζσγχξζά χγμδΠγγθθά γρό ρσΰςϊΰσί

ϊΰσίώο ζγξ ρΰ

θξχύο- ΡΠςχδτγο ΰξγϊδθδΠ ρώ

ίχςξ

εγ λΰιεΰϏςγο χΰτ

ς τ ο γ ο ε σ ύ ρ ΰ τ

χΰτ

hellip

Θΰξρόο χιο δρόμδοι ϊΰσά ρΰτ

εγ γζΰϏςδχδ βξγ ςτβζίοχσώςι ωσιμάχώο μδ ςζΰρό χιοδοΠςωτςι ρθιβίοχώο ρΰθξχύο ζσγχάχδ μξζσό ζγθάεξ-ΖγθϏχδσγ ογ ηύςδχδ χιο λΰέεδξά ςγ

ζγχδτεδΠγο ςδ γτχΰϏ

ρΰτ χιο ίωΰτο

γοάβζι ργσά ςδlaquoϊΰσδΠ

cedil ρΰτ ρσΰ

ςϊίσΰοχγξ ογ ζάοΰτο χΰο ηξγωδξσξςχέhellip

ΐρ δ σξϊδ σδ ξάσωϊ Ίσϊ Βξγο

ογζΠηϊ ηξγλδλγξύοδξ ρώ

ηδο ρσόζδξ

χγξ ογ γρδοχγωεΰϏογρό χΰ ΔΡΓ ίσβγχΰτ οΰμΰϏ Ζγλάθγ

-

Χΰ ςιμδξύοΰτμδ βξγμδθθΰοχξζέ ωσέςιhellip

Γο ζάχξ ράδξςχσγλά ζγξ μδΠ

οΰτο δζχό

ΔΡΓζάρΰξγ ίσβγ ογ νίσΰτμδ ρΰξΰ

ίηξοδ

ηξγλδλγξύςδξ ζγξ

ρΰξγ έχγο ι λγσϏχιχά χΰτ

- Ηξόχξ γρό

laquoηδςμδϏςδξcedil ζγξ ηξ

γλδλγξύςδξ ίωΰτμδ

ωΰσχάςδξhellip-

Χγ βσγϊδΠγ ζγξ χξ

γρΰεέζδ χΰτ Δεδθΰ

οχξζΰϏ ηξζχϏΰτ +ΙθξγζχΠ

+ ηξίσσινγο άβοώςχΰξ

ρσΰωεί- Ρσΰζάθδςγο

ζγχγςχσΰϊί ςδ δοηϏμγχγ

ζγξ άθθγ ζγξ ίςργςγο χκάμξγ ζγξ ρόσχδ

- Ι γςχτοΰ

μΠγ ίςρδτςδ άμδςγ μδχάχιο ζθέςι μγ

ζγξ ηξδσδτ

οά χΰ βδβΰοό- Χιο δτωγ

σξςχΰϏμδ- Χξ δρόμδοδ

ιμίσδ εγ νδζξοέςΰτμδ μδ

χΰτ δεδθΰοχί

μγ

χιο

γρΰζγχάςχγςι χώο κιμξύο-ΐξ όρΰξδ

γοχξνΰόχιχδ

χΰ

ηιθύςγμδ ζγξ ςχΰ ργσδθεόο ηδο μγ

ρχΰΰϏο

ΔμδΠ ςτοδωΠκΰτμδ γρδσΠ

ςργςχΰξ χΰ ίσβΰ ρΰτ γογθάλγμδ

Βξγ χΰ +ΙΘΞΓΖΧΞ+Βξάοοϊ χσΰτμρΰϏθϊ

ρσόδησΰ

Ηξίσσινγο χγ βσγϊδΠγ χΰτ ηξζχϏΰτ laquoΙθξγζχΠ

cedil

Μξγ γζόμι ςιμγοχξζέ δεδθΰοχξζέ ρσώχΰλΰτθΠγ

γοίθγλδ ρσόςϊγχγ ΰβοώςχό

ςδ όθΰτ

μγ

χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠηϊ- Χιο ρδσγςμίοι Ζτσξγζέ μδχά χΰ ρίσγ

χΰτ

ργκγσξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

ζγεάσξςδ χγ

ςζΰτρΠηξγ ρΰτ άϊιςγορΠςώ χΰτ

όςΰξ ρίσγ

ςγο γρό χΰο ωύσΰ ηξδτζΰθϏοΰοχγ

ίχςξ χγ ςτ

οδσβδΠγ ζγεγσξςμΰϏ χΰτ

ηέμΰτ ΡγββγΠΰτ ρΰτλσίειζγο δζδΠ χιο δρόμδοι ιμίσγ-Ωγσγζχισξςχξζό δΠογξ χΰβδβΰοό

ρώ

ΰ ζ- Δμμγ

οΰτιθΠηϊ δσβάςχιζδ όθΰχΰ λσάητ χϊ Ζτσξγζέ

βξγ

ογ ςτμμγκίυδξ χΰο ωύσΰχΰτ θξμγοξΰϏ χϊ Οίγ

ΙσγζθδΠχςγ

-ΐ χγϏσΰ

ΔμμγοΰτιθΠ

ηϊ γςωΰθδΠχγξ μδ χΰο ζγεγσξςμό χώο γζχύο γρόχΰ 3gt53 ΔΠογξ ρΰθτλσγλδτμίοΰ

δού ίωδξ ςύςδξ

ζγξ ητΰ ργξηάζξγ γρό ϊώχξά- Ργσάθθιθγ ίωδξ γογρχϏνδξ δοιμδσώχξζέ ησάςιςχγ ςωΰθδΠγ χϊ Ζγλάθγ

ςτμμδχδΠωδ ώ

δεδθΰοχέ

ςχιο ηξγοΰμέ δοιμδσώχξζΰϏ τθξζΰϏ ςχΰ Hcvclc Cnr Rdc Re`w- Όθδ

ΰξ ρσώχΰλΰτθΠδ

ρΰτ ίωδξ ράσδξ μίωσξ ςέμδσγ δΠογξ άνξδ

δργΠοΰτ

γθθά ητςχτωύ

όρώ

ζγξΰ Πηξΰ

θίδξ ηδο γζΰθΰτ

εΰϏο ρΰθθΰΠ χΰ ργσάηδξβμά χΰτ-

Ζγεάσξςδ χγ ςζΰτρΠηξγγρό χΰ ργκάσξ χϊ ΙσγζθδΠχςγ

laquoΗΠωχτcedil ρσΰςχγςΠγ

χΰτ τρόηξζΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ8

ΐΡσόδησΰ

χΰτ Ζόμμγχΰ

laquoΟίγ ΜΔΣΓcedil

Ωσέςχΰ

Κύϊ μδ γϊΰσμέ χιο Γσξεμ- 92ΧσΰρΰθΰβΠγ βξγ χΰ ςχγχξςχξζό γρόσσιχΰ

ρΰτ ζγχίεδςδ ςχι Λΰτθέ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ίζγοδχιο γζόθΰτει ηέθώςι6laquoΐξ λΰτθδτχί

χΰτ Ζόμμγχΰ

Οίγ ΜΔΣΓ ζζ- Ζΰτ

σάζΰ ζγξ χγτσΰβξάοοϊ ζγχίεδςγο γρό χΰο ΞΰϏ

οξΰ δσύχιςι ρσΰ χΰο Τρΰτσβό ΐξζΰοΰμξζύο κι

χύοχγ

δνιβέςδξ βξγ χιο γρόϊγςι χϊ ΔΘΧΓΧ ογ

ηξγοδΠμδξ ηέθώςι γρΰσσέχΰτ ρΰτ τρΰωσίώοδ χΰτ

τργθθέθΰτ ογ μιο ζγχγείχΰτο ςχΰξωδΠγ γζόμγ ζγξ

δούρξΰο χώο ηξζγςχξζύο έ ϊΰσΰθΰβξζύο γσωύο-χιο γράοχιςι ρΰτ τρΰβσάϊδξ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ΰ

ζ- ΒδώσβΠΰτ ξςωτσΠκδχγξ όχξ ζγθϏρχδχγξ ρθέσώ

γρόχΰο χγχξςχξζό Οόμΰ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ 252131βξγ χιο ρθέσι ρσΰςχγςΠγ χΰτ laquoγρΰσσέχΰτcedil χώο

ςχΰξωδΠώο ρΰτ δρξετμδΠ ηξγζγύ

ΰ δρξζδϊγθέ χϊΔΘΧΓΧ ζ- ΒδώσβΠΰτ-

Μρσΰςχά ςχιο ζγχάσσδτςι χϊ δρξωδξσιμγχΰθΰβΠγ

χΰτ ζ- ΒδώσβΠΰτ ΰ ζ- χΰτσοάσγ

ςρδϏηδξ ογτϊάοδξ οίΰ ηΠωχτ ρσΰςχγςΠγ

χΰτ δζθδζχΰϏ χΰτ ζ-

ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ ζγξ ογ ρδσάςδξ οϏωχγ χσΰρΰθΰβΠγ ρΰτ εγ χΰο ζγεξςχά ργοχΰηϏογμΰ ζτσΠγσωΰ ζγξτρδσάοώ ΰρΰξγςηέρΰχδ ηξζγςχξζέ

έ ϊΰσΰθΰβξζέ

δνΰτςΠγ

-Ηδο ηξγχισύ ζγμΠγ γμϊξλΰθΠγ βξγ χιο ξζγοόχιχγ χϊ Γοδνάσχιχϊ ΗξζγξΰςϏοϊ ογ γργοχέςδξ ιωισά ςχξ

ρσΰςλΰθί χΰτ ζ- χΰτσοάσγ όρώ

ίρσγνδ έηι ΰ

Ηξζιβΰσξζό Ϗθθΰβΰ

χϊ Γεέογ

-

Γογσώχξίμγξ όμώ

βξγ ρόςΰ γζόμγ εγ γοίωΰοχγξχξ ρσΰςλΰθί

χΰτ άθθΰχδ ξςωτσΰϏ ςτμλΰϏθΰτ χΰτ

ςτςχέμγχΰ ιμΠχι ΰξ Πηξΰξ ΰξ λΰτθδτχί

χϊ ΟΗ-cedil-

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1016

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 31

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΩγχκιηιμιχσΠΰτ Η- Δτάββδθΰϋ

Δξηξζό Ροδτμΰοΰθόβΰ

ΩΓΡ ‒ Λσΰβωξζό άςεμγΗξγχγσγωί

Ϗροΰτ ‒ ΓθθδσβΠδ

ρξσΰμίχσιςι ‒ Θΰξμύνδξ

γογροδτςχξζΰϏ

Ϊξθδθθέοώο 33 ‒ ΖΓΛΓΘ Γ

Χιθ- 431 52555 ‒ Ζξο- gt74 4gt9114

Η Δ Ω Δ Χ Γ Ξ Ζ Γ Ε Ι Μ Δ Σ Ξ Ο Δ

Μ Δ Σ Γ Ο Χ Δ Λ ΐ Τ

bull ΤΖΔΤΔ ΗΞΓΖΐΡΙ ΣΐΩΓΘΙΧΐΤ BQCQ

bull ΜΔΒΓΘΙ βζάμγ Δχΰξμΰργσάηΰχδ ςτςζδτί

bull Ζάθτυι γρό όθγ χγ χγμδΠγ

ΥΤΩΞΓΧΣΞΖΙ ‒ ΒΙΣΞΓΧΣΞΖΙ ΖΘΞΟΞΖΙ

ODGNRL ΟΐΙΘΔΤΧΞΖΙ ΖΓΛΓΘΓ Γ-Δ-

Δνγχΰμξζδτμίοι ρδσΠεγθυιβξγ ζάεδ νδωώσξςχό γςεδοέ

Τυιθύο δρξςχιμΰοξζύο ρσΰηξγβσγϊύο ϊγξσξζέ υτωΰεδσγρδτχξζέ ζγξ ϊγσμγζδτχξζέ γβώβέ

Οδτσώςξζί ηξγχγσγωί

άβωΰ

ϊΰλΠδ

γψροΠγ

υτωγογβζγςχξζί δμμΰοί

ηξγχγσγωί

μδχγχσΰρέ

τογξςειμγχξζί ηξγχγσγωί

Ζγχάεθξυι Ηξρΰθξζί

ηξγχγσγωί

Ηξγχγσγωί ςΠχξςϊ Οδτσξζέ ΓοΰσδνΠγ

Υτωύςδξ ΐνίγ υτωώχξζά δρδξςόηξγ Ωσόοξδ

υτ

ωύςδξ

Δνγσχέςδξ Γθζΰόθ Ογσζώχξζί

ΰτςΠδ

Χκόβΰ

ΐσβγοξζά ΥτωΰςϏοησΰμγ Ηξγχγσγωί

ρσΰςώρξζόχιχγ

Δρξςχ ιμΰοξζό

Ηξδτετοχέ

Ησ- ΟΞΖΐΘΓΐ Ϊ- ΩΣΙΧΞΗΙ

ΥΤΩΞΓΧΣΐ ΥΤΩΓΟΓΘΤΧΙ

Χ- ΔΡΞΜΔΘΙΧΙ ΟΐΐΖΐΜΔΞήΟ

Χΐ ΡΓΣΞΞ ‒ ΒΓΘΘΞΓ

Χιθ6 4gt1 3333

nmj`Adldjtedrncblnmnb-ir www- dldjtedrncblnmnb-ir

ΤρδσςϏβωσΰοδ γοεσώρΰζδοχσξζί

δβζγχγςχάςδξ

ΤΜΛΔΛΘΙΜΔΟΙ ΜΔ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

ΔθδτεδσΠγ ΡγργζώοςχγοχΠοΰτ

ΘΰβΰεδσγρδϏχσξγΜίθΰ

χΰτ ΡγοδθθιοΠΰτ τθθόβΰτ Θΰβΰρδηξζύο

Μίθΰ

χΰτ ΛσδχγοξζΰϏ ΛγςξθξζΰϏ ΖΰθδβΠΰτ Θΰβΰεδσγρδτχύο

ΔξηξζδτεδΠςγ ςχΰο ΐσβγοξςμό Ρσώχΰλάεμξγ

ΡδσΠεγθυϊ χΰτ Irddmwnbe ςχΰ ΘΰοηΠοΰ

ΔμρδξσΠγ ςχΰτ χΰμδΠ

6 γογρχτνξγζέ ‒ υτωΰζξοιχξζέ ζγετςχίσιςι οΰιχξζέ

τςχίσις ι γτχξ ςμό μ γειςξγζ ί ητς ζΰθΠδ

ηξγχγσγ ωέ δθθ δξμμγχ ξζέ

ρσ ΰςΰωέ

τρδσζξο ιχξζόχιχ γ δβζδ ϊγθξζέ ργσάθτς ι ςχΰ μγχξζέ θδζχξ ζέ ητς ρσγνΠγ

ΗΔΖΧΓ ΐΘΓ ΧΓ ΧΓΜΔΞΓ

Δεοάσωΰτ ΜγζγσΠΰτ 39 47 12 Ζγλάθγ

Χιθ- 431 2 24 Ζξο- gt2 294gt39 Δocnl6 rncPpcpAe`tocnl-b`o

ήΧΙΣΞΐΤ ΓΕ- ΞήΓΟΟΙ OG ORb Σe-G

Ροδτμΰοΰθόβΰ

‒ Ϊτμγχξΰθόβΰ

Ηξηάζχώσ Ξγχσξζέ

ωΰθέ

ΗιμΰζσξχδΠΰτ ΡγοδρξςχιμΠΰτ Εσάζϊ

Ocstdr laquoBlnmnbcl Qecrocb`l`iy cmg Wedrcpdutnbscedil

Θδξχΰτσβξζό

ίθδβωΰ

γογροδτςχξζΰϏ Θΰξμύνδξ γογροδτςχξζΰϏ

Γρΰϊσγζχξζί

οόςΰξ Γςεμγ ΩΓΡ Γθθδσβξζά χδςχ Ηξάμδςδ

ροδτμΰοΰράεδξδ

Οΰςέμγχγ τρδκώζόχγ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

ΞγχσδΠΰ6 Μιχσΰρόθδώ

4Β 3ΰ

όσΰϊΰ

Χιθ6 431 ‒ 1311docnl6 incs`tnrn`uAyce``-ir

Δρξςζίυδξ ζγχbdquo ΰΠζΰο ‒ δρδΠβΰοχγ χιθ6 gt77 ‒ 77gt91

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1116

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 33

ΐΞ ΒΞΓΧΣΐΞ ΜΓ

ΧΚΐΘΞΗΙ ΩΣΙΧΐ

ΔΞΗΞΖΐ ΡΟΔΤΜΐΟΐΘΐΒΐ

ΪΤΜΓΧΞΐΘΐΒΐ

ρξσΰμίχσιςι Γθθδσβξζό λσΰβωξζό άςεμγ Θΰξμύνδξ

‒ γογρζΰϏ ‒ Ηξγζΰρέ ζγροΠςμγχΰ

Μδθίχι Ϗροΰτ Γρΰϊσγζχξζί οόςΰξ

ροδτμόοώο ‒ ΓθθδσβΠδ

τμλάςδξ μδ χγμδΠγ

Λδοξκίθΰτ Β 4ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ Χιθ-6 431 3 14Ζξο-6 gt2 gt3 139

ΓΜΡΟΧΓΘΓ ΜήΩΓΜΔΧ

Ρθγςχξζό ‒ Γξςειχξζό

ΩδξσΰϏσβΰ

Δσ- χγτσΰϏ 71 ιμξόσΰϊΰ

‒ Ζγλάθγ

Χιθ- 431gt34 ΰξζΠγ

431137

ζξο- gt977gt13

ΗΞΓΒΟήΧΞΖΐ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ

ΤΜΛΐΤΘΔΤΧΞΖΐ

ΥΤΩΐΘΐΒΞΖΐ ΖΔΟΧΣΐ

ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΓΜΓΣΓ

ΔΖΡΓΞΗΔΤΧΞΖΐ ΥΤΩΐΘΐΒΐ

Δνδξηξζδτμίοΰ ςδ ργξηξά ςωΰθξζέ

ιθξζΠγ

μδ6

bull Μγειςξγζί ητςζΰθΠδ

ΗτςθδνΠγ

bull Ρσΰλθέμγχγ ςτμρδσξϊΰσά

ΪξθΠρρΰτ 3ΰ

όσΰϊΰ

Ζγλάθγ

χιθ- 431 2124 ζξο- gt11gt

ΡΓΣΔΩΐΟΧΓΞ ΖΓΞ ΤΟΔΗΣΞΔ ΖΓΧ) ΐΞΖΐΟ

39621

3611

ΪΓΣΜΓΖΔΞΓ

ΘΔΛΔΟΧΙ Ω-

4gt21 231 4gt21 21gt

ΔΪΙΜΔΣΞΔ ΟΐΧΞΓ ΖΓΞ ΗΤΧΞΖΙ ΕΓΐΤ

ΘΞΜΔΟΓ ΕΓΐΤ

ΖΓΛΓΘΓ

ΩΣΤΐΤΡΐΘΙ

ΔΪΙΜΔΣΔΤΐΟΧΓ ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΐΟΧΓΪΓΣΜΓΖΔΞΓ ΔΘΔΤΕΔΣΐΤΡΐΘΙ

ΟΞΚΓΜΙ ΓΟΓΧΓΞΓ

Ε- ΪξθΰεδΠηι

ΜδσγσωΠγ

Χιθ-21gt

ΒΖΓΒΖΐ

ΞήΓΟΟΙ

ΤΣΐΤ 3

ΪΓΒΔΞΓΜΓΐΤΧΙ

43152191

ΔΪΙΜΔΣΔΤΔΞ

ΗΞΓΟΤΖΧΔΣΔΤΔΞ

ΖΐΟΗΓΖΐΤ

ΐΪΞΓ

ΡΔΣΗΞΖΓ 7

ΓΒΞΐ ΒΔήΣΒΞΐ

4315247

ΧκξλδθδζΠηι ζγξ Λδοξκίθΰτ βώοΠγ

Ζξο- gt95gt7159gt

ΧΙΘ-ΪΓΣΜΓΖΔΞΐΤ 4gt1gt1

ΧΙΘ-ΐΞΖΞΓ 4gt12775

ΧΙΘ-ΖΞΟΙΧΐ gt44351323

ΖήΟΧΓΟΧΞΟΞΗΙ ΓΟΗΣΔΓΖΓΘΓΖΓΘΘΞΣΓΩΙ 4gt21gt391 4gt21gt39gt1

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1216

ΡήΘΔΞΧΓΞ ζγξοΰϏσβξΰ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 325 χ-μ- μδ ργοΰσγμξζέ είγ ςχΰο Ίβξΰ Θΰτζάμδ γτχόοΰμι είσμγοςι χκάζξ ζγξ ζΰτκΠογ μδ δοχΰξωξςμίοδ ιθδζχσξζί

ςτςζδτί

- Χξμέ

11-111 δτσύ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt144993

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ 3211 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Οίγ

Ρδσάμΰτ

ΰθόζθισΰ έ μρΰσδΠ ογ ζγχγχμιεδΠ ςδ άσχξγ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμγ ΰξζόρδηγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt25227243

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΰξζόρδηΰ άσχξΰ ζγξΰξζΰηΰμέςξμΰ ςχι Ο- Ρίσγμΰgt7 χμ ςδ γρόςχγςι 31 μίχσώο γρό χι εάθγςςγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt921gt94

ΡήΘΔΞΧΓΞ ΖΔΣΗΐΪΐΣΐ

ΔΡΞΩΔΞΣΙΙ ΔΞΗήΟ ΕΔΣ

ΜΓΟΙ ΐΜΡΔ ΝΤΘΐΤ

QDLLDW ΘΔΛΙΧΔ ΧΚΓΖΞΓ

ΜΔ ΔΟΧΐΟΙ ΡΓΣΐΤΞΓ 5gt

ΩΣΐΟήΟ Χΐ ΟΐΜΐ ΖΓΛΓ

ΘΓ ΗΞΓΕΔΧΔΞ ΜΔΒΓΘΐ ΡΔ

ΘΓΧΐΘΐΒΞΐ-

ΡθισΰϊΰσΠδ gt79 77271

ζγξ gtgt 237gt7

ΡήΘΔΞΧΓΞ βι 3-11 χμ ςχΰο Γμτβηγθδύογ Ζγλάθγ

ςχι

είςι Γμρίθξγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2717575

ΡήΘΔΞΧΓΞ ίζχγςι 4 ςχσίμμγχγ άσχξΰ ζγξ ΰξζΰηΰμέςξμΰηΠρθγ ςχγ Θγςρόθΰτχσγ βξγΔΡΔΟΗΤΧΞΖΐ ΖΐΡΐ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt74225

ΡήΘΔΞΧΓΞ ξςόβδξΰ ηξγμίσξςμγ54 χ-μ- μδ ζδοχσξζέ είσμγοςιζγξ τρΰηΰωέ βξγ εδσμάςχσγ μδμδβάθι γτθέ ζγξ γρΰειζδτχξζΰϏ

ωύσΰτ

ηΠρθγ ςδ ηιμΰχξζό

ςωΰθδΠΰ ζγξ ςΰϏρδσ μάσζδχ- Χξμέ2gt-111 δτσύ γηξγρσγβμάχδτχι-ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt22gt357

Ράσξ

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 3

3 ΜΰοΰζγχΰξζΠγ 71 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ςδ ηξγμρδσί

ΰξζόρδηΰ 31 χμ ζγξ γρόςχγςι

241μ γρό χιο εάθγςςγ ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ίογ τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- ζγεύ

δρΠςϊ ζγξ μδβά

θι γτθέ μδ ζΰξοόωσιςχΰτ ωύσΰτ

- Ι ζγχΰξζΠγ λσΠ

ςζδχγξ μίςγ ςδ μδβάθΰ ΰξζξςμό ΰ όρΰξΰ ηξγείχδξ

ρΰθθΰϏ ζΰξοόωσιςχΰτ

ωύσΰτ

ζγξ ξηξώχξζό λξΰ

θΰβξζό ζγεγσξςμό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6 233gt31139-ΧΞΜΙ6 5-111 euro

Ζχέμγ 511 χμ ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγοϊ ρδσξϊσγβμίοΰ ζγξ ςδ γρόςχγςι 741 μίχσώο γρό χιοεάθγςςγ μδ ΰΠζιμγ 93 χμ χΰ ζχΠςμγ ίωδξ τροΰηώμάχξγ μράοξΰ ζγξ ςγθΰζΰτκΠογ λσΠςζδχγξ ςχΰςχάηξΰ χΰτ ςΰτλά- Ζώη- γζξοέχΰτ6 233gt31135-WNOE6 7-111euro

2 Γβσΰχδμάωξΰ 7223 χμ- ςχιο ργσγθΠγ χϊ Ζάσξγ οϊ ζγξ ςδ γρόςχγςι 41 μ- γρό χιο εάθγςςγ- Χΰγβσΰχδμάωξΰ δΠογξ γμϊξεδγχσξζό ζγξ λσΠςζδχγξ ςδμξγ ρθγβξά ρΰτ λθίρδξ ςχΰο ζόθρΰ ΐσϊγοΰϏ- Ζώη-γζξοέχΰτ6233gt311331 WNOE6 4111euro

7 Ηξγμρδσέ

βζγσςΰοξίσγ 3ΰτ ΰσόϊΰτ 27 χ-μ-ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ργσγθΠγ

ΐϊστοΠΰτ ΧΰϏκθγ ρΰτ

γρΰχδθδΠχγξ γρό δοξγΠΰ ωύσΰ ςγθόοξζΰτκΠογ 3

τροΰηώμάχξΰ ζγξ μράοξΰ- Ηξγείχδξ μδβάθγ μργθζόοξγ δβζγχάςχγςι βξγ γτχόοΰμι είσμγοςι ζγθΰσξϊίσ ζγξ ζθδξςχό ωύσΰ ςχάεμδτςϊ- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311231- WNOE6 2-111euro

4 Ηξγμίσξςμγ ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστ

οΠΰτ ΧΰϏκθγ 2χ-μ ζγεγσά μδ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ δτσϏωώσι ςγθΰοΰζΰτκΠογ ζγξ άοδχΰ μράοξΰςδ ΰξζΰηΰμέ μδ χσΠγ μόοΰ ηξγμδσΠςμγχγ- Ηξγείχδξζθξμγχξςχξζό γχΰμξζέ είσμγοςι ζδοχσξζέ ζδσγΠγγρΰσσΰϊιχέσγ

μρόξθδσ ζγξ ργσζξοβζ- Ζώη- γζξ

οέχΰτ6233gt3112339- WNOE6 47-111euro

Χσξύσΰϊι μδκΰοίχγ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ 1 μδχσά γρό χιο εάθγςςγ 314χ-μ- ζγεγσά δζ χώο ΰρΰΠώο χγ 24χ-μ- δΠογξ ζθδξςχό

ωύ

σΰ ςχάεμδτςϊ- Ηξγείχδξ μδβάθγ τροΰηώμάχξγ

ίογ μδβάθΰ μράοξΰ ζγξ ίογ άοδχΰ wb ςγθΰοΰζΰτκΠογ 24χ-μ μδ χκάζξ ζγξ μδβάθδ λδσάοχδ

μδ μράσ

μρδζξΰτ ζγξ είγ ςχιο εάθγςςγ- Τράσωδξ δβζγχάςχγςι βξγ γχΰμξζέ είσμγοςι cb ρθτοχέσξΰ σΰϏωώο ηΰστϊΰσξζέ ζδσγΠγ ζγξ ιθξγζό- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt311233- WNOE6 57-111euro

9 Βζγσςΰοξίσγ 25 χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ μόθξ

71 μίχσγ γρό χιο εάθγςςγ ι ΰρΰΠγ

ηξγείχδξ ςγθΰζΰτκΠογ ζσδλγχΰζάμγσγ μδ οχΰτθάρδ

μράοξΰ χκάζξ ζθξμγχξςχξζό ζΰτϊύμγχγ γθΰτ

μξοΠΰτ μδ ςέχδ εδσμΰςΠϊώογ χίοχδ

ζγξ ηϏΰ μδ

βάθδ λδσάοχδ

ρΰτ ι μΠγ ίωδξ ζγχγρθιζχξζέ είγ

ςχιο εάθγςςγ- Ζώη- γζξοέχΰτ6233gt311714-WNOE671-111euro

5 Ηξγμίσξςμγ χμ ςχιο ργσγθΠγ ΐϊστοΠΰτΧΰϏκθγ ςδ γρόςχγςι μόθξ

34 μίχσώο γρό χιο εά

θγςςγ- Χΰ ηξγμίσξςμγ ηξγείχδξ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠ ογ ρΰτ ΰηιβδΠ ςδ βώοξγζέ λδσάοχγ μδ ζγχγρθιζχξζέ είγ ςχιο εάθγςςγ ητΰ ζσδλγχΰζάμγσδ

ζγξ ίογ

μδβάθΰ μράοξΰ- Ηξγείχδξ δρΠςϊ χκάζξ ζθξμγχξςχξζόχίοχδ

ζγξ ίχΰξμι δβζγχάςχγςι βξγ ζγθΰσξϊίσ- Ζώη-

Γζξοέχΰτ6 233gt31171- WNOE6 331-111euro

gt ΡώθδΠχγξ δρξωδΠσιςι ζγϊδ ‒ υιχΰρώθδΠΰτ ςχιο Οίγ Ρίσγμΰ δο θδξχΰτσβΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ μδ ωγμιθό δοΰΠζξΰ ςδ δνγξσδχξζέ χΰρΰεδςΠγ ςχι Οίγ Ρίσγμΰ ‒ Ζγλάθγ

- ΔΠογξ ρθέσώ

δνΰ

ρθξςμίοΰ μδ δνγςϊγθξςμίοΰ ρδθγχΰθόβξΰ ζγξ ητ ογχόχιχγ θδξχΰτσβΠγ

όθΰ χΰ ωσόοΰ- ΐ δςώχδσξζό

ωύσΰ δΠογξ 311 χ-μ- δού ΰ δνώχδσξζό

ίωδξ οόμξμγ

ηξγμΰσϊώεδΠ ςδ ζξόςζξ 94 χ-μ- Δρξρθίΰο τράσωδξι ητογχόχιχγ δζμδχάθθδτςϊ χϊ ργσγθΠγ

μρσΰ

ςχά γρό χΰ ζγχάςχιμγ- Ι δρξωδΠσιςι γρΰχδθδΠ ρΰξΰχξζέ δργββδθμγχξζέ δρίοητςι- Ζώη- Γζξοέχΰτ6233gt3113 WNOE 95-411euro

ΡώθδΠχγξ ΰξζόρδηΰ ςχξ ΖσιοΠ

ηδ 91 χ-μ- ΡθισΰϊΰσΠδ

ςχΰ

gt5gt573

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι άηδξγΡΣΐΡΐ έ γοχγθθάςςδχγξμδ ηξγμίσξςμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt2gt713gtgt ζγξ

431529192

ΡήΘΔΞΧΓΞ δρξωδΠσιςι χγλίσογ

ςχι Ο- Ρίσγμΰ μδ δνγ

ςϊγθξςμίοι ρδθγχδΠγ μρσΰςχά ςχι εάθγςςγ ράοώ ςχιοάμμΰ- Ηδωόμγςχδ μόοΰ ςΰλγσί

ρσΰχάςδξ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt259gt25

ΖΤΣΞΓ μδ άρχγξςχι βούςιχϊ Λΰτθβγσξζέ

βθύςςγ

κιχά δσβγςΠγ μδ γοχξζδΠοδοΰ χιο ςτοδσβγςΠγ μδ δρξωδξσέςδξ

χϊ ΛΰτθβγσΠγ

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt7442571

ΡΓΣΓΗΞΗΐΟΧΓΞ μγεέμγχγ Βγθθξζέ

βθύςςγ

ςδ

ρΰθϏ ρσΰςξχί χξμί

- Ρθι

σΰϊΰσΠδ χιθ6 gt915492gt

ΧΔΩΟΞΖΐ μδ ηΠρθώμγ ΰηιβέςδώ

γτχΰζξοέχΰτ ζγξ μΰχΰςξ

ζθίχγ

27 δχύο κιχάδξ ΰρΰξγηέρΰχδ δσβγςΠγ- ΒοώσΠκδξ χιογββθξζέ βθύςςγ- Δρξςζδτάκδξ ζΰμρξΰϏχδσ WZ δζχτρώχί ζγξ χγμδξγζί

μιωγοί

- Χιθ6

431 214gt ζγξ gt532gt5443-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ητάσξ μδσξζύ

δρξρθώμίοΰ Τυιθάοχΰτ 31 ΰ

όσΰϊΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ- 431

142 ζγξ gt9449gt719

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ 377 χ-μ- ςδ οδΰζθγςξζέ ΰξζΰηΰμέ μδ γοδνάσχιχι είσμγοςι ζγξ δΠςΰηΰ ΰϊΰζθίΰτ

5

Γβ- Βξάοοϊ ‒ ΡΰχγμΰϏηξγ- Χιθ-431 52447gt gt7799592

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βξγ ϊΰξχιχί

ςχιο Γεέογ ηξγμίσξςμγ ςχιοΖτυίθι ηώμάχξγ θΰτχσόζΰτκΠογ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt99992gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

3 ηώ

μάχξΰ ζΰτκΠογ wb μδ οχΰτ

είσμγοςι ζθξμγχξςμό μργθζόοξ ΰ

όσΰϊΰ

- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 217 gt272gt9gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰο 3ΰόσΰϊΰ ζγξ βζγσςΰοξίσγ ςχΰο ΰόσΰϊΰ δρξρθώμίοι μδ ζδοχσξζέ είσμγοςι Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχιο Ζγλάθγ χιθ6 gt924gt5gtgt4ζγξ 431 432

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ stugn` ζγξοΰϏσξΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι cnr b`mgntn`m ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ ωώσΠ ζΰξοόωσιςχγ μδ ζΰτκξοάζξ

ζγξ υτβδΠΰ- Χιθ6 gt247792

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ δρξρθώμίοιβζγσςΰοξίσγ 29 χμ ςχιο ρδσξΰωέ χΰτ Γφ ‒ Βξάοοι- Ζγχάθθιθιβξγ ϊΰξχιχί

- Χιθίϊώοΰ Δρξ

ζΰξοώοΠγ

6 gt73333

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ

ΚΙΧΐΤΟΓΟΓΘΓΜΛΓΟΐΤΟ

ΔΣΒΓΞΓ

ΔΟΐΞΖΞΓΚΐΟΧΓΞ χσξάσξ ςχΰΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92ςχΰο 3ΰ όσΰϊΰ ςδ ρΰθθέζγθέ ζγχάςχγςι βζγσςΰοξίσγ ςχΰ ΰϏβξδθΰ Γβ- ΓεγογςΠΰτ 92 ςχΰο ΰ όσΰϊΰ χιθ6gt924gt5gtgt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ γρΰεέζι54 χ-μ ςχΰ ζίοχσΰ χϊ ρόθϊ ςδ ρΰθθέ ζγθέ χξμέ χιθ6gt77551

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγ 94χ-μ- ςχΰο ΰ όσΰϊΰ ΐμΰοΰΠγ

335 ρδσξΰωέ Γβ- ΡγϏθΰτ ςχιοΖγλάθγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

431 75 ύσδ ζγχγςχι

μάχώο-

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ζδοχσξζέ γτχόοΰμι βζγσςΰοξίσγ ίογοχξ ΧξμΠΰτ χγτσΰϏ μδ γξσζΰοχΠςξΰο χσξϊγςξζό σδϏμγ ζγχάθθιθι ζγξ βξγ δργββδθμγχξζέςχίβι ζΰμμώχέσξΰ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 431 22423 ζγξ

gt9954gt225

Δοΰξζξάκδχγξ ηξγμίσξςμγ 44χμ Γβ- Λγσλάσγ Γογζγξοξςμίοΰ μδβάθι ςγθΰζΰτκΠογ ηώμάχξΰ ωώθ μράοξΰ- Ηξγμρδσί

ζγχγρθιζχξζέ είγ- Ζδοχσξζέείσμγοςι ζθξμγχξςμό

- Χιθ-

gt271 gt95499gt4

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγχσξάσξ δρΠ χϊ ΰηΰϏ ΪξθΠρρΰτ2 ςχΰ ζίοχσΰ χϊ Ζγλάθγ

μδ

γχΰμξζέ είσμγοςι- Ζγχάθθιθΰζγξ βξγ ϊΰξχιχί- ΡθισΰϊΰσΠδ

gt29425594 ζγξ gt72773113

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ςχΰϏοχξΰ ζγξοΰϏσβξΰ ρθέσώ

δρξρθώμί

οΰ μδ γχΰμξζέ είσμγοςι ζγξ

ΡήΘΐΤΟΧΓΞ

ΓΖΞΟΙΧΐ γοχξζδξμδοξζέ

γνΠγ

91-111 δτσύ

ςχΰξωδΠγ ΤρΰτσβδΠΰτ ΐξζΰοΰμξζύο ρώθδΠχγξ ςέμδσγ 351-111δτσύ- Χΰ γζΠοιχΰ λσΠςζδχγξ ςχι Εάςΰ ηΠρθγςχι εάθγςςγ-Χιθ- gt75gt43

ζ- Βξύσβΰ

cnr b`mgntn`m ωώσΠ ζΰξοό

ωσιςχγ ηΠρθγ ςχΰ ΧΔΞ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6 gt14993

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ βζγσςΰοξίσγ71 χ-μ- 3 ηώμάχξΰ ζΰτκΠογwb ςδ ζγξοΰϏσβξγ ΰξζΰηΰμέ μδγτχόοΰμι είσμγοςι ςχιο ρδσξΰωέ Πβμγ- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ6

gt9gt22gt1gt1 ζγξ 431 777

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ΰσΰϊΰηξγμίσξςμγ ςδ μΰοΰζγχΰξζΠγ- ΧσΠγηώμάχξγ ωώθ μδβάθι ζΰτκΠογ-ΩώσΠ

ζΰξοόωσιςχγ- δ ρΰθϏ

ζγθέ χξμέ- Χιθ6 431 gt77gt

ΔΟΐΞΖΞΓΚΔΧΓΞ ηξγμίσξςμγgt1 χ-μ- ξςόβδξΰ γοδνάσχιχΰ

ΤΡΟΗ δοξγΠΰ ωύσΰ

ςγθόοξ ζΰτκΠογ γρΰεέζι μρά

οξΰ δοδσβδξγζό χκάζξ γτχόοΰμιείσμγοςι- ΡθισΰϊΰσΠδ

χιθ-

gt799151 ζγξ 431 292

7222019 ΠΕΜ 29-8-13

httpslidepdfcomreaderfull-29-8-13 1316

Ρίμρχι gt ΓτβΰϏςχΰτ 132 ΔΘΞΗΓ 32

ΗΞΖΙΒΐΣΞΖΐ ΒΣΓΪΔΞΐ

ΪήΧΞΐΤ Β- ΩΓΧΚΓΧΐΒΘΐΤ

ΐμΰοΰΠγ

ζγξ Ηΰφσάοϊ 71 ΖΓΛΓΘΓ

Χιθ- jcx6 431 959 Ζξο- gt29 73gt34gt

docnl6 j`tnsectzct`il`uAiocnl-b`o

ΡΣΐΓΒΒΔΘΞΓ ΒΓΜΐΤ

ΒοώςχΰρΰξδΠχγξ ςϏμϊώογ μδ χΰ άσεσΰ 32gt χΰτ Γ-Ζ- όρώ

χσΰρΰρΰξέειζδ μδ χΰο Ο-3415 όχξ6

ΐ ΡΓΟΓΒΞήΧΙ ΧΞΡΐΤΣΞΗΙ χΰτ χδσβΠΰτζγξ χϊ ΡγςωγθΠχςγ

χΰ βίοΰ

Οχόοχγ ρΰτ βδο

οέειζδ ςχιο Ζγλάθγ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγζγξ ι ΖΣΤΧΓΘΘΔΟΞΓ ΜΙΧΣΐΤ χΰτ ΖώοςχγοχΠοΰτ ζγξ χϊ Γθδνάοησγ

χΰ βίοΰ

Χςάζΰτ ρΰτ

βδοοέειζδ ςχι ΘΰϏςοξδ ζγξ ζγχΰξζδΠ ςχιο Ζγλάθγρσόζδξχγξ ογ ργοχσδτχΰϏο ζγξ ΰ βάμΰ

εγ βΠοδξ

ςχιο Ζγλάθγ-

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι γρό χξ

γσμόηξδ

τρισδςΠδ χΰτ τρΰτσβδΠΰτ Δεοξζέ

Ίμτογ

δΠογξ ρθίΰο ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςϏμϊώογ μδ ςωδχξζέ

γρόϊγςι χώο τρΰτσβύο Ηξΰξζιχξζέ

ΜδχγσσϏεμξςϊ ζγξ Ίμτογ

ζγξ μδχά χιο δοΰρΰΠιςι χώο ηϏΰ χϏ

ρώο Γ) ζγξ Λ) ρξςχΰρΰξιχξζύο ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ςχΰ δοξγΠΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-Δοόυδξ χϊ δϊγσμΰβέ

χϊ ρσΰγογϊδσεδΠςγ

γρόϊγ

ςϊ ΰξ τρισδςΠδ ΰϊδΠθΰτο ογ χσΰρΰρΰξέςΰτο χγ ςωδ

χξζά ίοχτργ χώο γξχέςδύο χΰτ ςχγ ΰρΰΠγ γογβσάϊδχγξ

χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό ςχσγχΰθΰβξζέ ζγχάςχγςϊ χϏρΰτ Γ) έ

Λ) ώ

ςτοιμμίοΰ ηξζγξΰθΰβιχξζό ίχςξ ύςχδ ογ γογϊίσδχγξ ρθίΰο ι ΰσεέ ΰοΰμγςΠγ χΰτ δοξγΠΰτ χϏρΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ-

Βξγ χι ηξγηξζγςΠγ γογκέχιςϊ χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ι ΖΤΓ γογϊίσδξ όχξ ι τρισδςΠγ

ι ΰρΰΠγ ΰϊδΠθδξ ογ γογκιχέςδξ γτχδράββδθχγ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό τρΰωσδΰϏχγξ μίςγ ςδ 7 ύσδ γρό χιο τρΰλΰ

θέ γΠχιςϊ χΰτ δοηξγϊδσΰμίοΰτ ογ γρΰςχδΠθδξ ίββσγϊΰςχιο τρισδςΠγ ρΰτ δζηΠηδξ χΰ ρξςχΰρΰξιχξζό χσγχΰθΰβξζά ΒσγϊδΠγ- χι ςτοίωδξγ ι γσμόηξγ βξγ χιο ίζηΰςιχΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ ΰϊδΠθδξ

μίςγ ςδ 75 ύσδ ογ γρΰςχδΠθδξ χΰ δο θόβώ ρξςχΰρΰξι

χξζό-ΤρδοετμΠκδχγξ όχξ χγ ΖΔΡ γογκιχΰϏο χΰ ρξςχΰρΰξιχξζόςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςϊ βξγ χξ

ηξγηξζγςΠδ

ρΰτ ηξδζ

ρδσγξύοΰοχγξ μίςώ γτχύο ζγξ βξγ χξ ΰρΰΠδ

γργξχδΠχγξ

ώ

ηξζγξΰθΰβιχξζό μόοΰ βξγ ρΰθΠχδ ΰξ ΰρΰΠΰξ δρξετμΰϏο

ογ χΰ ωσιςξμΰρΰξέςΰτο ςδ ϊΰσδΠ ρΰτ ηδο δμρΠρχΰτο

ςχΰ ρδηΠΰ δϊγσμΰβέ χϊ

ργσΰϏςγ

γρόϊγςϊ ρ-ω-ρσόςθιυέ χΰτ

ςδ ξηξώχξ

ζί δχγξσδΠδ

ζ-θρ--

Τρΰωσδώχξζά γτχδράββδθχι

ι γογκέχιςι χΰτ ρξςχΰρΰξιχξζΰϏ

ςχσγχΰθΰβξζέ

ζγχάςχγςι

ΐΡΰθξχξςχξζό

Ϗθθΰβΰ

ΡΰχγμΰτηΠώο ΰσβγούοδξ

δζηέθώςι ςχιο γτθέ χΰτ 33ΰτ ΗιμΰχξζΰϏ ωΰθδΠΰτ χΰ άλλγχΰ 9 δρχδμλσΠΰτ ςχξ

5 μ-μ- Χγ

μίθι χΰτ τθθόβΰτ εγ βοώσξςχΰϏο ζγθϏχδσγ εγ ηξγςζδηάςΰτο γθθά ζγξ εγ ηιθύςΰτο ςτμμδχΰωί

ςχγ χμέμγ

χγ χΰτ τθθόβΰτ ρΰτ εγ ηιμξΰτσβιεΰϏο- χΰ ωύσΰ εγ

τράσωδξ ηιμξΰτσβξζέ γργςωόθιςι ργξηξύο ζγεύ

ζγξkczccr λξλθΠώο-

Δζηέθώςι ςχγ ΡΰχγμΰϏηξγ

ΙχδθδτχγΠγ χγξοΠγ χϊζγθΰζγξσξοέ

ρδσξό

ηΰτ ίσωδχγξ γρό χιοΗγοΠγ ζγξ ζΰτλγθάδξ ςχΰγμράσξ χϊ χΰ λσγλδΠΰ ΖγθϏχδσϊ ΧγξοΠγ

Ωστςό

Γθίνγοησΰ χΰτ 42`τ Ϊδςχξλάθ ΖξοιμγχΰβσάϊΰτΕδςςγθΰοΠζϊ- Μξγ ησγμγχξζέ χγξοΠγ ζγμΰτϊθγσξςμίοι μδ χΰο μγοηϏγ χϊδβζδϊγθξζέ

ρδσξρίχδξγ

ζγξ χιο ιωύ χϊ γοεσύρξοϊ γνξΰρσίρδξγ

ογ ωά

οδχγξ ςχΰ γρίσγοχΰ βγθάκξΰ χΰτ ΞοηξζΰϏ ήζδγοΰϏ-Ρσΰλΰθί

ζγειμδσξοά ςχξ

3621-

ΘΠβγ θόβξγ βξγ χιο χγξοΠγ6Μδχγϊίσΰοχγ

βξγ ηδϏχδσι ςτοδωέ ϊΰσά χΰο ρσγβμγχξ

ζό ςχΰο ζξοιμγχΰβσγϊξζό χόρΰ ώ

άσξςχι γοχξςχΰΠωξςιςωόθξΰ ςχιο γθέεδξγ χΰτ ςξοδμά ζγξ δργοδβζγεξςχύοχγ

χιο ζθδξςχΰϊΰλΠγ χΰτ γσξςχΰτσβιμγχξζΰϏ +[+ 131γρό χξ

ϊτθγζί

ςχΰ ρξΰ γοΰξωχό ςιμδΠΰ χΰτ ρθγοέχι

χΰο Ξοηξζό ήζδγοό ι +Μξγ ΡδξσγχδΠγ+ χΰτ χγθγοχΰϏωΰτΗγοΰϏ W`kncs Lnmge`lo βΠοδχγξ ίογ λσγητϊθδβί

εσΠθδσ

χϊ γοεσύρξοϊ γνΠγ

ρΰτ ρσΰςργεδΠ ογ χισέςδξ χξ

γρΰςχάςδξ ηϏΰ ζόςμώο ρσΰλάθθΰοχά

χΰτ

δογθθάν-

Χγ ζΰϊχδσά ηόοχξγ χΰτ ζγρξχγθξςμΰϏ χΰ ζδϊάθγξΰ ώ

άθθΰεξ βξγ χιο γρΰηΰωέ χϊ ργσγλγχξζόχιχγ

χΰ γηξίνΰηΰ χϊ γρδθρξςΠγ

ζγξ χϊ ργσγΠχιςϊ ι δϊγσμΰβέ χώο

ΰσΠώο ρΰτ ηδο ρσΰψράσωΰτο ΰξ ςχδσδΰχτρξζί γοχξθέ

υδξ όθγ ςωόθξγ ςχΰ ρΠςώ μίσΰ

μξγ

ϊξθΰςΰϊιμίοϊ

ζγξ δβζδϊγθξζέ ρδσξρίχδξγ

ρΰτ τρΰβσγμμΠκδξ ίντρογ

χΰ ωσόοΰ ώ

λγςξζό ςχΰξωδΠΰ γοάϊθδνϊ ζγξ λσΠςζδξ ζΰξοό χϊ ςωδηόο ζγεΰθξζέ

γρΰηΰωέ

χϊ ςχΰ λσγλδΠΰ ζγ

θϏχδσϊ χγξοΠγ

χΰτ ρδσςξοΰϏ 42ΰτ Ϊδςχξλάθ Ζξοιμγχΰβσάϊΰτ χϊ ΕδςςγθΰοΠζϊ-

Ράοΰ

Χσάβΰ

laquoΜξγ ΡδξσγχδΠγcedil

ςχΰο Κίϊτσΰ

Ι

ζγβζδθάσξΰ

χϊΒδσμγοΠγ

Ίββδθγ

Μίσζδθ ι ΰρΰΠγ

ηξδνάβδξ ρσΰδζθΰβξζέδζςχσγχδΠγ βξγ ογ ζδσηΠςδξ μξγ χσΠχι ειχδΠγ ςχξ

λΰτθδτχξζί δζθΰβί

χϊ

γ

δρχδμλσΠΰτ ηέθώςδ χιο ΧσΠχι ςδ ρσΰδζθΰβξζέ ςτβζίοχσώςι όχξ ι Δθθάηγ ηδο εγίρσδρδ ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ-Ι Μίσζδθ δρίσσξυδ ςχιςΰςξγθηιμΰζσγχξζέ γοχξρΰθΠχδτςι ςχιο ΰρΰΠγγοέζδ ΰ ρσΰζάχΰωό

χϊ

Βζίσωγσοχ σίοχδσ χιο

ΣΠωοδξ δτεϏοδ

ςχΰ Βζίσωγσοχ σίοχδσ

Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδ ρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ

ηδζχέ ςχι κύοι χΰτ δτσύ θίδξ ι Μίσζδθ

δτεϏοι βξ) γτχέ χιο +εδμδθξώηύ

δςϊγθμίοι+ γρό

ϊγςι ςϏμϊώογ μδ χξ δξ

ζόοδ ρΰτ μδχγηόειζγο

ωεδ γρό χγ βδσμγοξζά χι

θδΰρχξζά ηΠζχτγ-+Ι Δθθάηγ ηδο ίρσδρδρΰχί ογ δΠωδ βΠοδξ ηδζχέςχιο δτσώκύοι+ ηέθώςδωδξσΰζσΰχΰϏμδοι ι Μίσζδθ ςχι ηξάσζδξγ ρσΰδζθΰβξζέ

ςτβζίοχσώςϊ μδ

σξζύο δζγχΰοχάηώο ρσΰςύρώο ςχι μξζσέ ρόθιΣίοςμρΰτσβζ χϊ λόσδξγ

ΒδσμγοΠγ

-

laquoΙ Δθθάηγ εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33 ηξς- δτσύcedil

χιο δρξλδλγΠώςι όχξ ιΔθθάηγ δοηδωΰμίοώ

ογ

ωσδξγςχδΠ 33 ηξς- δτσύ βξγχιο ζάθτυι μδθθΰοχξζύο

ωσιμγχΰηΰχξζύο χϊ γογβζύο ρσΰωύσιςδ ΰ Βδσμγοό

τρΰτσβό

ΐξζΰοΰ

μξζύο Λόθϊβζγοβζ όξ

μρθδ ρσΰδχΰξμάκΰοχγ

χιβδσμγοξζέ ζΰξοέ βούμι βξγχΰ οίΰ ρσόβσγμμγ ςχέ

σξνϊ χϊ Δθθάηγ

θΠβδ

ιμίσδ ρσξο γρό χξ

δζθΰ

βί χϊ γ

δρχδμλσΠΰτ-

Δξηξζόχδσγ ςδ ςτοίοχδτνέ χΰτ ςχιο δϊιμδσΠηγQcsscudr Mdud QrdssdδρξλδλγΠώςδ χξ

δζχξμέ

ςδξ χΰτ ΗΟΧ όχξ ι Δθθάηγ

εγ ωσδξγςχδΠ δρξρθίΰο 33ηξς- δτσύ βξγ χιο ρδσΠΰηΰ137 134-laquoΙ δζχΠμιςι χώο 33 ηξς-δτσύ ηδο δΠογξ ργοχδθύ

δνώρσγβμγχξζέ- Όρώ

ζγξογ ίωδξ μξθάμδ βξγ ζθάςμγχΰτ ρΰςΰϏ χώο ρσΰιβΰϏμδοώο ηξγςύςδώο- Ρΰθθά ίωΰτο έηι δρξχδτωεδΠόμώ

ι Δθθάηγ ργσγμίοδξ

ςδ ζσΠςι ρσΰςγσμΰβέcedil

ηέθώςδ ωγσγζχισξςχξζά ΰ

ζ- όξμρθδ δού γρίζθδξςδ δζ οίΰτ χιο ρξεγοόχιχγΰρΰξγςηέρΰχδ δρξρθίΰογρΰμδΠώςϊ χΰτ ωσίΰτ

-

Ηξΰξζιχξζί

ζτσύςδξ

ςδ δχγξσδΠδ

όρΰτ ηξγρξ

ςχύειζγο ργσγχτρΠδ ζγξ ργσγλάςδξ

χϊ ξςωϏ

ΰτςγ δοώςξγζέ

ζγξ δεοξζέ

οΰμΰεδςΠγ

ςωδχξ

ζά μδ χξ ζγχγωώσξςμίοδ

ΰοΰμγςΠδ

βδώσβξζύο ρσΰ

φόοχώο έ χσΰϊΠμώο δρίλγθδ χΰ ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο μδχά χι ηξδοίσβδξγ ςωδχξζύοδθίβωώο γρό χγ γσμόηξγ δθδβζχξζά όσβγογ-Ρσόζδξχγξ βξγ 34 δχγξσδΠδ

ςχξ

ΰρΰΠδ

δρξλθέειζγο ρσόςχξ

μγ ςτοΰθξζΰϏ Ϗυΰτ 2-411 δτσύ-

ΐ Τρΰτσβό Γβσΰχξζέ

Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ζ- Γεγοά

ςξΰ Χςγτχάσϊ ηέθώςδ6

laquoή

ΤρΰτσβδΠΰ Γβσΰχξζέ Γοάρχτνϊ ζγξ ΧσΰϊΠμώο ρσΰώ

εΰϏμδ ςιμγοχξζί ησάςδξ

ρΰτ ςχισΠκΰτο ζγξ γογηδξζοϏΰτο

χγ δθθιοξζά ρΰξΰχξζά ργσγηΰςξγζά μγ ρσΰφόοχγ- Ι ρΰξό

χιχγ ργΠκδξ ζγεΰσξςχξζό σόθΰ ςχΰ κέχιμγ χϊ ρσΰύειςϊχώ