•†·¼µ¯´± "‘³„¹®...

download •†·¼µ¯´± "‘³„¹® ¦‰½®" ¤µ‡‚ 27 œ±… 2017

of 24

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of •†·¼µ¯´± "‘³„¹®...

 • 8/15/2019 Εφημερίδα "Αγροτική Φωνή" Τεύχος 27 Μαΐου 2017

  1/24

 • 8/15/2019 Εφημερίδα "Αγροτική Φωνή" Τεύχος 27 Μαΐου 2017

  2/24

  ΛΐΫΔΡΗΚΟ ΧΙΟ ήλϋλπκμόΦ 5? ΝλΞδό 5>5

  Ρδ μώύνμιδ ςωθθδ γλ κόκθδςδϋΦπμη ροι ήλϋλπκμόΦ 0 GdόιΤδό 5>;

  ΜΚΑΔΡΟΠ ΛΫΛΡΔΠ ΙΡΔΡ ΙΜΡ Μ.ή.Μ.

  ΑΗΜάΓάΙΡΟΠ φρου ΐηλεϋδωρλυ

  bdtgsogkvrdutksNoikgm.`di ροθ.: 27>? 730;1<

  ΑΗΜάΓάΙΡΟΠ ΛΙΛήΡάζΟΠ ΕλπΤθου ΠϏηπρδϏμΤθου

  ΐμχώύιδυ ΐ.ή.Λ. vksNkordbdfg.or

  oldpdfdsopkNoikgm.`di ροθ.: 27?7 ;302?5

  ΠάΝΕΔάΘΔΠ ΡΜίΙΔΘΔΐΗΛΠ Πώωϋδυ Κδόρπδΰηέιιου

  ΙΔΝΗΚΔΠ ΠάΝΕΔάΘΔΠ ήλϋλπκμόΦ ΚδόώθΤαδό

  ΐΫΛ ΜΗΔ ΛΓΟΙΧΙ ΛϋρΩνηαδυ 02, ;?< 2;

  ήλθ. έθοϋδ ροθ.: 5;> 7151 20> bkx: 5;> 7151 >7<

  l-ikgm: kordbdfgNoikgm.`di l-ikgm: gfbdNkordbdfg.or

  www.kordbdfg.or

  ΡΝΟΝΛ ΑΗΛ ΗΝΟΠΜΧΙ & ΛΐΐΜΘΗΧΙ

  ροθ.: 27?7 ;302?5

  LρΦπηλ πόιαϋδ νΦ ?> ₭

  ΠάΙΜΫΐΛΡΜΠ Πχκϋέρου ΛκϋηρΤαου

  Μθμχιύϋλ ΕλεέρποίϋΦπρδυ ΐλθλϋηφρου Πώωϋδυ Βλνώέρου

  Νέΰαλ ήμρϋδώδωθδό Πμελπρηλιύυ ΝΦρπηδυ

  ΫλςλοθΤλ Ρλπρπύΰθδό

  Μκρωώχπο GUGP Λ.Μ.Ε.Μ.

  ΑηλιδνΦ ϋΰδυ

  ΛΐΫΔΡΗΚΟ ΧΙΟ

  0 ΛήΔΚΘΜΗΠΡΗΚΔ:Εύνεμυ λώύ ΕϋόζΩθθμυ! - HλρλΰΰμθΤλ ΰηέ ρ αηλϏμΤϋηπ α θφπμχ ΔΠΑΜ

  μζμρέβμρλη λώύ ρ ΜώηρϋδώΦ - FΩλ ώϋύπρηνλ κλη μώηπρϋδςΩυ Ϗϋ νέρχ λώύ λΰϋύρμυ

  ρλ μώύνμ λ Ϗϋύ ηλ 1 ΜζχρμϋηκΩυ μηαΦπμηυ... 2 ΜΘΘοιΗΚο ΚΛΗιΔΡΔ ΗΛ:

  δ έαλ άαϋδώδ ηκΦυ ΚλθθηΩϋΰμηλυ ϋΩπκηλυ βχδρϋδςΦυ ρ υ μρληϋμΤλυ AFK K.L

  3 ΠάιΜιΡΜάΖο: «Ρδ πρδΤϏ νέ νλυ μΤ λη ώδηύρ ρλ ρδό κϋΩλρδυ¸

  χπ ΜκρϋδςΩχ Μθθ ηκΦυ ΕϋλϏόκμϋλρηκΦυ όθΦυ Εδδμηαφ

  7 ήθδωπηδη λΰϋύρμυ : ΛθΦ μηλ Φ σΩνλ47 Λ‗ ΘλϊκΦ Λΰδϋέ Λ φ ήϋχρδεδόθΤλ, ΰηλ ρ νμρδ δνλπΤλ ρ υ δαδω Ζμ δκϋέρδόυ πρδ Κδθχ έκη πμ «ΘΛΪΚο ΛΐΔΫΛ¸ ήΛιΛΐΗΧΡο ΡΜΡΠο

  ;> Εΰμυ πρ ώλΰκύπνηλ λΰδϋέ: ΑηλαηκλπΤλ κλη νόπρηκέ ;> ΔίΗ πρ κέϋρλ ρδό λΰϋύρ ΔίΗ πρλ δηκδ δνηκέ αμπνέ έ μό ύϋχ ;; ΜιγΜΡΔ: ΜϋλπηρμϏ ηκΦ νμθηππδκδνΤλ (νΩϋδυ Λ‗) ;< ΰκληϋ ώϋύθ σ λπ μ μηφ πρλ ληΰδώϋύελρλ

  ;< ίέ δ ρλη εδπκδρύώηλ νμ ώϋύπϏ νλ αλπηκδω ;2 ήθμδ μκρΦνλρλ βχδρϋδςφ λώύ κη ύλ κλη πύ ;2 ΜΰκόκθδώλΤαμηλ εδρέ χ ;? ήΛΫΔάΠΗΛΠο: ο ΕλρμϋΦ:

  λυ ώλϋέαμηπδυ ώδό πό αόέβμη εδό ύ κλη ;3 ήΛΫΔάΠΗΛΠο: QDWDQK Cgmux

  ο Ωλ ΰμ ηέ Cgmux ώδό λ ηπϏωπμη λώύ ςΩ ;7 Σ ςΤπρ κμ ρδ ώδθό δνδπϏΩαηδ πρ ΕδόθΦ

  κέρχ λώύ ;>>.>>> λΰϋύρμυ λ ΩϏδό ρ νμΤ 5> ήλδόθεύ ηλ: Δ ζωθη δυ Ϗϋόπύυ 5; ΛπρηκΩυ κλη ώδη ηκΩυ αηφζμηυ ζλ έ πρδόυ

  νμ ρ κλρέϋΰ π ρδό ϋ ϋδό ;7 55 ο ηπρδϋΤλ ρ υ ώωϋλυ 50 Kord Ulpdrtlr 50 μηχνΩ κλρέ % ώλϋλΰχΰΦ ςΩρδυ πρδ 51 KΰϋδρδκδόεΩ ρμυ

  ήμϋημϏύνμιλ

  ΜνμΤυ ρλ θΩνμ νμ πρλϋέρλ θύΰη κλη ϏχϋΤυ ώμϋηκδκθέαμυ

  Δ Ρβδόνέκλυ ΰηλ όώδόϋΰύυ ΰμχϋΰΤλυ ρη έθθδ γλ αδωνμ κλη γλ λκδωπδόνμ8

  Λι π‗ λόρδωυ ρδόυ αωπκδθδόυ κληϋδωυ αμι μΤιλη ώθέκλ ΰηλ ιλ ΰμθέπδόνμ ρύρϋλΰηκΦ μΤα π ΰηλ ρδ νΩθθδι ρ υ λΰϋδρηέυ! Αηλεέπλνμ κλη λκδωπλνμ ύρ ϋλ «κΩιρϋλ¸ ώϋδχ δωι ΰηλ όώδόϋΰύ λΰϋδρηκΦ λιέώρόζ υ ρδι Ρβδόνέκλ. έθη πλι δ ΰιφπρ υ ρδό λΰϋδρηκδω ρδνΩλ! Ρη έθθδ λ νλυ πόνεμΤ ιλ λιλώλθληφπ κλη ρδόυ πόνεδωθδόυ κλη ιλ νλυ ςΩϋμη νλβΤ ρδό κλη μκμΤιδόυ ώδό κδόελθδωπ ρδό πρλ όώδόϋΰμΤλ μώΤ ήΛΠΔΚ….μηαηκέ κέρη «ρλθΩιρλ¸ λώύ ρ ι ϋρλ.! λςΦπδόι ρδι Λώδπρύθδό ΦπόϏδ λώύ ρΩρδημυ ώηΩπμηυ, ρδι ρμθμόρλΤδ ώδό ρλι ύρη όώδσΦςηδυ λιρηκλρλπρέρ υ ρδό λ μΤιλη δ Ρβδόνέκλυ….

  ΚόσΩθμυ μθθοιηκΦυ κλρλπκμόΦυ κλη κλκΦυ ώδηύρορλυ, νμρέ νλυ ςρλΤιμ ρ νμιλ!!! Θέελνμ νΤλ κλρλΰΰμθΤλ λώύ ςΤθδ νμθηππδκύνδ λώύ ρ ι γϋέκ , νμρέ ςχρδΰϋ φι, ΰηλ ρ ι κλρλπρϋδςΦ, ζΦθχνλ κέώδηχι κόσμθφι ρδό ώδό μΤϏμ λΰδϋέπμη ώ ρϋΤλ Ϗϋύιηλ λώύ Μθθ ιηκΦ μρληϋΤλ κλρλπκμόΦυ κόσμθφι. έθηπρλ ΰηλ ιλ πρλρμωμη λώύ ρ ι όΰϋλπΤλ ρηυ μΤϏμ κλη μώέιχ πμ θέπρηϏλ. ΑόπρόϏφυ ώ ρλ ρ υ κλρλπκμόΦυ,(μθώΤβδόνμ ιλ μΤιλη Ωιλ ρόϏλΤδ ΰμΰδιύυ κλη λώύ νμνδ κλρλπκμόλπρΦ) , δα ΰμΤ πρ ι λώλζΤχπ ρχι Μθθ ιηκφι μρληϋηφι κλρλπκμό σμθφι! Λυ ώϋδπΩζδόι θΤΰδ ώλϋλώέιχ κλη λυ μςλϋνύπδόι κλη κλνηέ αηλαηκλ ώδηύρ ρλυ! ΠΦνμϋλ ΩϏδόνμ ώϋφρδ γΩνλ «Εύνεμυ Εϋόζμθθφι¸... ρδ μώύνμιδ γλ μΤιλη ιηκΦ εύνελ!. Ρδ ώϋφρδ Ωνλ νλυ πΦνμϋλ λ ρλϋέζμη ιμϋέ κλη λ πόβ ρ μΤ. Αμι όώέϋϏ εδθΤλ ΰηλ λόρύ! Ρδ μώύνμιδ ώδό μρδηνέβδόνμ μΤιλη ώόϋ ιηκΦ εύνελ... Φα ώδϋρέβ νλυ ρϋΩϏμη πμ ρϋΤλ κϋέρ ΰηλ Ωιλ Ωνλ ώδό μΤιλη κλη λΰϋδρηκύ κ αωπκδθδη κληϋδΤ…

  Ο ΛΐΫΔΡΗΚΟ ΧΙΟ μΤιλη ο ςχιΦ ρδό θθοιλ ΰμχϋΰδω κλη κροιδρϋύςδό κ νύιδ! Μώλιλθλνεέιδόνμ ρ ι λώέιρ π νλυ πρ ι μϋφρ π , μπμΤυ ρη μΤπρμ8 μς πλυ ρη Ϗϋφνλ ΩϏμη, μπμΤυ αμι μΤπρμ νμ κλιΩιλ ώχυ ΰΤιμρλη8 ο λώέιρ π νλ λόρΦ μώλιλθλνεέιδόνμ. Λώύ ρ ι ώϋφρ πρηΰνΦ μΤώλνμ μς νμϋΤαλ νλυ αμ δωρμ ώδθηρηκΦ δωρμ δηκδιδνηκΦ δωρμ λ θ ρηκΦ! ΜΤιλη νύιδ ΛΰϋδρηκΦ! ρδό θθ ιλ Λΰϋύρ κλη θθ ιλ Κρ ιδρϋύςδό! Πρλ μϋΦ κλη Λρλθέιρμόρ !

  www.kordbdfg.or C ΧΙΟ ΠΛΠ ΠΡΔ ΑΗΛΑΗΚΡάΔ

  ΡϋλώμβΤρου μΤιλη λόρύυ ώδό πδό αλιμΤβμη νηλ δνώϋΩθλ ύρλι ΩϏμη Φθηδ κλη

  πδό ρο βορέ ώΤπχ ρο πρηΰνΦ ώδό γλ λϋϏΤπμη ιλ εϋΩϏμη.

 • 8/15/2019 Εφημερίδα "Αγροτική Φωνή" Τεύχος 27 Μαΐου 2017

  3/24

  ΛΐΫΔΡΗΚΟ ΧΙΟ ήλϋλπκμόΦ 5? ΝλΞδό 5>;2

  ΜΤιλη ΰιχπρύ ύρη πρδι λΰϋδρηκύ κύ - πνδ λθθέ κλη πρδι ΔήΜΚΜήΜ όώέϋϏμη Ωιλ κθΤνλ ώϋδεθονλρηπνδω ύπδι λςδ - ϋέ ρδ πωπρονλ αηλϏμΤϋηπου ρχι αοθφ - πμχι αηκληχνέρχι ΔΠΑΜ. Αονύπημυ πϏΩπμηυ, νμΰέθλ πόνςΩϋδιρλ κλη πμ κέώδηλ πονμΤλ λαηλςέιμηλ προι ύθο θμηρδόϋΰΤλ ρδό πόπρΦνλρδυ ύϏη νύιδ πρδ νοϏλιδΰϋλςηκύ νΩϋδυ λθθέ κλη προι πόιδθηκΦ θμηρδόϋΰΤλ ρδό.

  Αμι νλυ ώλϋλζΩιμσμ κλγύθδό ύρλι λπςλθμΤυ ώθοϋδςδϋΤμυ νλυ λώύ ροι ΜόϋχώληκΦ ΜώηρϋδώΦ νηθδωι ΰηέ κλ- ρλΰΰμθΤμυ ρου θμηρδόϋΰΤλυ ρδό πόπρΦνλ- ρδυ αοθφπμχι ΔΠΑΜ πρηυ ΕϋόζΩθθμυ. ΜϏδόνμ ώθοϋδςδϋογμΤ ύρη νμ εέπο λό - ρΩυ ρηυ κλρλΰΰμθΤμυ αμι γλ λϋΰΦπμη κλη δ πϏμρηκύυ ΩθμΰϏδυ προι Μθθέαλ.

  ΑόπρόϏφυ όώέϋϏμη ώέθη δ κΤιαόιδυ ιλ λιδΤζμη Ωιλ ιΩδ γΩνλ ΰηέ ρδι λΰϋδ - ρηκύ ρδνΩλ προι Μθθέαλ νμ έΰιχπρλ λώδρμθΩπνλρλ.

  ΜνμΤυ χυ «ΛΰϋδρηκΦ χιΦ¸ μθώΤβδό - νμ ύρη ύώδημυ ςχιΩυ ώϋδεθονλρηπνδω μιρδυ ρδό λΰϋδρηκδω κύπνδό πϏμρηκέ νμ ρδ πωπρονλ ιλ δςμΤθδιρλη νύιδ πμ ρμϏιηκέ νηκϋδώϋδεθΦνλρλ κλη ύϏη πμ «ρμϏιηκΩυ¸ ώλϋμνεέπμηυ πρδ πωπρονλ.

  Ο «